Agentschap SZW EQUAL- projectenbundel. Geselecteerde projecten voor Actie 2 en 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agentschap SZW EQUAL- projectenbundel. Geselecteerde projecten voor Actie 2 en 3"

Transcriptie

1 Agentschap SZW projectenbundel EQUAL- Geselecteerde projecten voor Actie 2 en 3

2 Agentschap SZW Team EQUAL Wilhelmina van Pruisenweg AN Den Haag Postbus AE Den Haag Fax (070) Tel. (070) EUROPESE UNIE Europees Sociaal Fonds

3 Voorwoord Geachte lezer, Graag vragen wij uw aandacht voor de EQUAL-projectenbundel. Hierin worden 95 goedgekeurde EQUAL-projecten gepresenteerd die alle op enigerlei wijze werken aan het tegengaan van discriminatie en ongelijkheid op de arbeidsmarkt. Al bladerend zal u ongetwijfeld de diversiteit en de originaliteit van de projecten opvallen. Een grote verscheidenheid aan vernieuwende activiteiten, trainingen, begeleidingvormen en dergelijke die gericht zijn op groepen als toekomstige vrouwelijke ondernemers, vluchtelingen, voortijdig schoolverlaters en arbeidsgehandicapten. De regeling EQUAL kan gezien worden als een bloeiende proeftuin voor uiteenlopende innovatieve methoden om achtergestelde doelgroepen (nieuwe) kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Wat wij als Agentschap SZW natuurlijk hopen is dat u veel inspiratie opdoet uit deze projecten, want dat raakt aan de doelstellingen van het EQUAL-programma: vernieuwingen breed bekendmaken (disseminatie) en uiteindelijk integreren in regulier beleid (mainstreaming). Echte resultaten en ervaringen zijn overigens nog niet te melden in dit stadium, de projecten staan immers aan het begin van Actie 2: de implementatie van de projectactiviteiten. Uiteraard zult u via de betrokkenen bij de projecten of het Agentschap SZW nog horen van de good practices van EQUAL. Laat u zich vooral ook inspireren door de deelnemers aan EQUAL-projecten. In deze bundel zijn enkele portretten opgenomen van mensen die hard werken aan het verkrijgen van een betere positie op de arbeidsmarkt en die daarin ondersteund worden door EQUAL. Daarmee krijgt het begrip empowerment, wat een belangrijk onderdeel is van de EQUAL-filosofie, in deze bundel een invulling. Deelnemers treden uit de anonimiteit en krijgen de kans om zich voor te stellen en hun stem te laten horen. Met deze uitgave willen we de zichtbaarheid van EQUAL-projecten vergroten. Het is bovendien nadrukkelijk een uitnodiging aan u om, indien u meer wilt weten over een bepaald project, het contact met de aanvragers en het Agentschap SZW te zoeken. Op deze wijze bouwen we samen aan meer verspreiding van vernieuwende methoden. Graag wil ik een ieder bedanken die aan de totstandkoming van deze bundel heeft meegewerkt. In het bijzonder betrokkenen bij de EQUAL-projecten die ons de benodigde informatie verschaften. Met vriendelijke groet, Drs. Jan Willem Weehuizen Directeur Agentschap SZW Mei 2003 EQUAL-projectenbundel 3

4 Inhoud 1 Inleiding De regeling EQUAL Opzet en doel van de bundel 7 2 Projectbeschrijvingen per thema Projecten thema A Projecten thema B Projecten thema C Projecten thema D 107 Interviews 125 Deelnemers EQUAL-projecten 2.5 Projecten thema E Projecten thema F Projecten thema G Projecten thema H Projecten thema I 231 Annex 1: Projecten op nummer 248 Annex 2: Projecten op naam 251 Annex 3: Projecten op aanvrager 254 Informatie en advies EQUAL-projectenbundel

5 1 Inleiding

6 1.1 De regeling EQUAL De subsidieregeling EQUAL is een programma van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het is de opvolger van de regelingen Adapt en Employment ( ). Het Communautair Initiatief EQUAL is gericht op het creëren van gelijke kansen en het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt. Met EQUAL-subsidie zijn experimentele projecten opgezet om discriminatie tegen te gaan op grond van bijvoorbeeld geslacht, ras, etnische afkomst, godsdienst of levensovertuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt Nederland kent verschillende problemen op de arbeidsmarkt. Er zijn nog steeds groepen (langdurig) werklozen, vooral onder laagopgeleiden en etnische minderheden. Daarnaast is er een lage participatiegraad van ouderen, vrouwen en arbeidsgehandicapten. Met het reguliere arbeidsmarktbeleid worden groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt niet allemaal bereikt. Met EQUAL-subsidie zijn werkgelegenheidsprojecten opgezet om te experimenteren met vernieuwende oplossingen voor arbeidsmarktknelpunten. De regeling EQUAL in Nederland Het EQUAL-programma kent vier pijlers: Inzetbaarheid, Ondernemerschap, Aanpassingsvermogen en Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Elk van de vier pijlers van EQUAL bestaat uit twee thema s. Nederland heeft ervoor gekozen alle thematische terreinen te selecteren, omdat experimenten op deze terreinen een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van de belangrijkste beleidsopgaven. Een negende thema betreft asielzoekers waarbij aandacht wordt besteed aan de maatschappelijke integratie van asielzoekers. Gelijkheid tussen vrouwen en mannen is bij alle thema s van essentieel belang. De negen thema s zijn: A - Verbeteren van de (her)intredemogelijkheden B - Bestrijden van racisme en vreemdelingenhaat C - Scheppen van mogelijkheden om een bedrijf te starten D - Versterken van de sociale economie E - Scholing, bevordering combinatie werken en leren en integrerende manieren van werken F - Bevorderen gebruik ICT en nieuwe technologieën G - Vergemakkelijken combinatie arbeid en zorg H - Verkleinen van de genderkloof I - Asielzoekers De regeling loopt van 2000 tot en met 2006 en is opgedeeld in twee tranches van drie jaar. De projecten van de eerste tranche zijn inmiddels gestart met de uitvoering van projectactiviteiten. In deze bundel zijn de 95 Nederlandse projecten van de eerste tranche opgenomen. De mogelijkheid tot het indienen van aanvragen voor de tweede tranche wordt naar verwachting in 2004 opengesteld. Uitgangspunten van EQUAL Om de doelstellingen van het programma EQUAL te bewerkstelligen is een aantal uitgangspunten geformuleerd voor de uitvoering van de projecten. Nederland wil met behulp van EQUAL vernieuwingen in het arbeidsmarktbeleid tot stand brengen. De vereiste vernieuwing kan procesgericht zijn (ontwikkeling van nieuwe methoden), doelgericht (formulering van nieuwe doelstellingen) of op de context gericht (gericht op politieke en institutionele structuren). Het kan daarbij gaan om geheel nieuwe benaderingen of van elders genomen elementen die de effectiviteit van de beleidsinvulling ten goede komen. Een essentiële voorwaarde voor EQUAL-subsidie is dat er gewerkt wordt in zogenoemde ontwikkelingspartnerschappen (OP s). In deze samenwerkingsverbanden zijn de relevante hoofdrolspelers, zoals overheidsinstellingen, arbeidsmarkttoeleiders, niet-gouvermentele organisaties (NGO s), het bedrijfsleven, 6 EQUAL-projectenbundel

7 belangenorganisaties en de sociale partners vertegenwoordigd. De bedoeling van de partnerschappen is om gezamenlijk door middel van innovatieve methoden een geformuleerd probleem aan te pakken op het gebied van discriminatie en ongelijkheid op de arbeidsmarkt in de onderhavige sector of regio. Ze moeten samen in staat zijn om de hiervoor genoemde uitgangspunten van EQUAL te realiseren. De samenwerking tussen betrokken actoren in het partnerschap zal het mainstreamingsproces vergemakkelijken, omdat de verschillende standpunten van de actoren een meer genuanceerde oplossing van de geconstateerde problemen opleveren. Het betrekken van meerdere partijen in het OP staat er tevens garant voor dat er op verschillende manieren verspreiding van ontwikkelde vernieuwingen naar een groter publiek plaatsvindt. Om innovaties in het werkgelegenheidsbeleid succesvol te laten verlopen is het nodig dat vernieuwingen niet alleen worden ontwikkeld, maar ook, indien succesvol gebleken, verder worden verspreid (disseminatie). Mainstreaming is een strategie om één bepaald aspect te integreren in het reguliere beleid en in de manier van werken van organisaties. Het mainstreamen van succesvolle methodieken is een centraal onderdeel van de EQUAL-activiteiten om de ontwikkelde verbeteringen ter bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt een brede invloed op het reguliere beleid te geven. Transnationaliteit is een belangrijk element voor EQUAL-projecten. Ontwikkelingspartnerschappen in de diverse lidstaten, bij voorkeur diegenen die op hetzelfde thematische terrein werkzaam zijn, zetten een transnationaal samenwerkingsverband op.transnationale samenwerking in EQUAL kan vernieuwende impulsen in het nationale en het Europese werkgelegenheidsbeleid bewerkstellingen. De landen kunnen leren van elkaars ervaringen op het terrein van de arbeidsmarkt. Het empowerment-beginsel is voor de ontwikkeling van nieuw beleid van belang. Empowerment houdt in dat degenen die belang hebben bij de implementatie van de activiteiten ook deel moeten hebben aan de besluitvorming. Deelname van belangenorganisaties en niet-gouvernementele organisaties (NGO s) als vertegenwoordigers van hun belangengroepen is een voorwaarde voor EQUAL-projecten. Het empowermentbeginsel betreft naast de belangenorganisaties ook de deelnemers zelf.verschillende manieren van empowerment training moeten het vertrouwen, de motivatie, het zelfvertrouwen en de onderhandelingsvaardigheden van achtergestelde groepen verbeteren, zodat zij ook zelf kunnen werken aan de verbetering van hun arbeidsmarktpositie. Ook de betrokkenheid van deelnemers bij uitvoerings- en evaluatieactiviteiten zal de effectiviteit van de projectaanpak verhogen. Een laatste niveau van empowerment betreft de empowerment binnen het OP: de inspraak van alle OP-partners in de besluitvorming over de opzet en uitvoering van het project dient geregeld te zijn. 1.2 Opzet en doel van de bundel Hoofdstuk 2 bevat de 95 goedgekeurde EQUAL-projecten uit de eerste tranche. Ze zijn gerangschikt naar thema en binnen elk thema op volgorde van projectnummer. Elk thema wordt uitgebreid beschreven. Per project worden de ontwikkelingspartners benoemd.tevens worden de doelstellingen beschreven en wordt aangegeven op welke doelgroepen en/of resultaten de activiteiten zijn gericht. Ook wordt per project beschreven hoe degenen die belang hebben bij de implementatie van de activiteiten deelnemen aan de besluitvorming (empowerment). Projecten hebben bij empowerment van de deelnemers de mogelijkheid om te kiezen uit de volgende activiteiten: bevorderen van individuele empowerment, bevorderen van gezamenlijke verantwoordelijkheid, betrekken van de deelnemers bij de opzet van het projectplan, betrekken van de deelnemers bij de uitvoerings- en evaluatieactiviteiten en bevorderen van houdings- en gedragsverandering bij de belangrijkste actoren ten opzichte van de doelgroepen.ten slotte bevat elke projectbeschrijving een opsomming van de transnationale partners. De status van het TCA (Transnational Cooperation Agreement) wordt genoemd: deze kan in force zijn, wat betekent dat alle betrokken partners en lidstaten akkoord zijn, of in MA approval waarbij één of meerdere lidstaten nog hun goedkeuring moeten verlenen. Incidenteel komt de status rejected voor: hierbij is de TCA door één van de betrokken lidstaten afgewezen en dienen aanpassingen doorgevoerd te worden. Uiteindelijk moeten alle projecten deelnemen in een TCA in force. Uitgebreide achtergrondinformatie over de transnationale partners en samenwerkingsverbanden kunt u vinden via de unieke identificatiecodes van de Transnational Cooperation Agreements (TCA s) en de projectnummers van de betrokken transnationale partners in de EQUAL Common DataBase (ECDB). Deze database vindt u op de website van de Europese EQUAL-projectenbundel 7

8 Commissie: Deze website is tevens toegankelijk via de site van het Agentschap SZW: In het middenstuk van deze bundel zijn interviews opgenomen met deelnemers aan EQUAL-projecten. In de bijlagen zijn behalve een lijst met alle projecten, tevens indices terug te vinden waarin de projecten zijn gerangschikt naar respectievelijk aanvrager, uitvoerder en doelgroep. De beschreven opzet maakt de bundel geschikt voor gebruik door de beide doelgroepen van deze publicatie: Projectaanvragers en -uitvoerders, die baat kunnen hebben bij uitwisseling van kennis en ervaringen met organisaties die zich bezig houden met vergelijkbare projecten; Nederlandse en Europese beleidsmakers en overige geïnteresseerden die voor de verdere (beleids)ontwikkeling rondom een bepaald thema gericht kennis kunnen nemen van experimentele ervaringen die daarmee in EQUALprojecten zijn en worden gedaan. Deze bundel is een instrument om de mainstreaming van projectresultaten te ondersteunen. Om de doorwerking van projectervaringen naar het reguliere beleid en uitvoering verder te stimuleren, organiseert het agentschap samen met het kerndepartement gedurende de looptijd van het EQUAL-programma verschillende (thematische) activiteiten. 8 EQUAL-projectenbundel

9 2 Projectbeschrijvingen per thema

10

11 Thema A Verbeteren van de (her-)intredemogelijkheden op de arbeidsmarkt

12 2.1 Thema A Verbeteren van de (her-)intredemogelijkheden op de arbeidsmarkt Een belangrijke beleidsopgave voor Nederland is het structureel terugbrengen van de (langdurige) uitkeringsafhankelijkheid en het bevorderen van de arbeidsdeelname van achtergestelde groepen. Daarnaast is verbetering wenselijk in de uitvoering van het reïntegratiebeleid en wil Nederland de arbeidsparticipatie van ouderen vergroten. Bovendien is Nederland voorstander van arbeidsmarktbeleid dat is gericht op gelijke behandeling en bestrijding van discriminatie. Gecombineerde trajecten Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn veelal nieuwe gecombineerde trajecten nodig om hen naar werk toe te leiden.vaak gaat het om een complexe problematiek waarbij, om tot een beter resultaat te komen, een gecombineerde aanpak noodzakelijk is. Bovendien is de diversiteit zo groot dat maatwerk nodig is en vergt de situatie van de betrokkenen een persoonlijke begeleiding. In het EQUAL-programma wordt geëxperimenteerd met de aanpak van gecombineerde trajecten onder intensieve begeleiding van case-managers. Deze nieuwe gecombineerde trajecten kunnen inspelen op de specifieke omstandigheden van de beoogde deelnemers en bestaan uit een gelijktijdig aanwenden van scholing, sociale activering en arbeidstoeleiding en waar nodig schuldhulpverlening en maatschappelijke dienstverlening. Na plaatsing van de bemiddelde werknemers wordt met intensieve nazorgtrajecten ondersteuning verleend aan de werkgever en werknemer om problemen op de werkvloer op te lossen met als doel de werknemer ook op de lange termijn aan het werk te houden. Veel EQUAL-projecten zetten gecombineerde trajecten in om verschillende groepen deelnemers naar de arbeidsmarkt toe te leiden. Het project Samen aan de slag (projectnummer 2001/EQA/0001) richt zich hierbij op deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, fase 4 cliënten. Het project Operatie Pelios (projectnummer 2001/EQA/0076) is een voorbeeld van een project voor de doelgroep arbeidsgehandicapten. In het project Net Werk (projectnummer 2001/EQA/0011) wordt gewerkt aan de arbeidsmarktoeleiding en brede resocialisatie van (verslaafde) gedetineerden. Verbetering uitvoering sociale zekerheid Ook de verbetering in de uitvoeringsstructuur van de sociale zekerheid heeft de aandacht van de Nederlandse overheid. Dit omdat de uitvoeringspraktijk van integratiebemiddeling en de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt veelgenoemde knelpunten zijn. Het project Different (projectnummer 2001/EQA/0077), dat zich richt op de reïntegratie van vrouwen in de WAO, heeft geconstateerd dat een belangrijk knelpunt bij de reïntegratie van deze doelgroep de gespreide kennis over de doelgroep is. Daarnaast vindt onvoldoende informatie-uitwisseling en/of afstemming plaats tussen de verschillende betrokken organisaties. Het project heeft daarom mede als doel de ontschotting en het verbeteren van de samenwerking tussen de diverse organisaties. Arbeidsparticipatie van ouderen Vergroting van de arbeidsparticipatie van ouderen kan bereikt worden doordat enerzijds ouderen langer doorwerken en anderzijds doordat meer werkloze ouderen weer aan de slag komen. Hiertoe zijn zowel op de werkvloer als in de verwachtingen van werkgevers en werknemers veranderingen nodig zijn. Ook kan via intersectorale bemiddeling aan medewerkers die zijn ontslagen of die met ontslag bedreigd worden omscholing worden aangeboden, zodat betrokkenen in een andere sector aan de slag kunnen. Op hoofdlijnen betreft het dan het bevorderen van een mentaliteitsomslag, het ontmoedigen van ontslag van oudere werknemers en het bevorderen van de instroom van oudere werknemers in het arbeidsproces. Een voorbeeld van een project dat zich richt op een duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers is het project Age Unlimited (projectnummer 2001/EQA/0048). Hoofddoel van het project Verbreding Werkwijzer/Senior professionals wiser at work (projectnummer 2001/EQA/0035) is het bevorderen van een omslag in denken bij zowel ouderen, als bij werkgevers en werknemers, intermediairs en overheden, teneinde de participatie van ouderen op 12 EQUAL-projectenbundel

13 de arbeidsmarkt te verhogen. De doelgroep van dit project betreft naast werkende, ook werkzoekende 45-plussers. Vluchtelingen Ook vluchtelingen hebben een achtergestelde positie in de Nederlandse samenleving.ten opzichte van andere etnische groepen is er onder vluchtelingen een hoge werkloosheid en een achterblijvende arbeidsparticipatie. Voor de meeste vluchtelingen is het bijzonder moeilijk om aan een baan te komen, en als dat al is gelukt ligt het soort werk in de helft van de gevallen onder het persoonlijke competentieniveau. Diverse instanties willen wel iets voor vluchtelingen doen, maar ervaren problemen om het juiste communicatiekanaal te vinden, vooral als het langdurig werkloze vluchtelingen betreft of vluchtelingen die niet staan ingeschreven als werkzoekend. Verschillende EQUAL-projecten hebben als doelstelling de vluchtelingen te bereiken, te begeleiden, te scholen en te bemiddelen richting arbeidsmarkt. Een aantal projecten maakt hierbij gebruik van organisaties van de doelgroep zelf, zoals het project Nieuwkomers aan de slag (projectnummer 2001/EQA/0064). Gelijke behandeling / bestrijden van discriminatie Nederland is voorstander van arbeidsmarktbeleid dat is gericht op gelijke behandeling en bestrijding van discriminatie op basis van de gronden genoemd in de algemene richtlijn op grond van artikel 13 van het EG-verdrag. Deze gronden zijn: geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele geaardheid. Discriminatie op grond van ras of etnische afkomst valt in het EQUAL-programma onder thema B. De andere genoemde vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt worden onder thema A uitgewerkt. Het project Enabling safety for lesbigay teachers (projectnummer 2001/EQA/0110) beoogt inzicht te krijgen in de verschillen tussen lesbische, homo-, bi- en heteroseksuele docenten voor wat betreft gezondheid, welzijn en sociale veiligheid op scholen. Een voorbeeld van een project dat is gericht op het uitbreiden en verbeteren van gedragscodes ten aanzien van discriminatie is het project Companies CARE (projectnummer 2001/EQA/0080). EQUAL-projectenbundel 13

14 Projectnaam Projectnummer Samen aan de slag 2001/EQA/0001 Contactpersoon mw. M. Schaaps Looptijd project t/m Aanvrager Stichting Werkprojecten Groningen Postbus ED Groningen Samenstelling ontwikkelingspartnerschap - Stichting Werkprojecten Groningen - Gemeente Groningen, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Gemeente Veendam - Netwerk Cliëntdeskundigen Stichting Mobiel Korte beschrijving Betrokkenen bij dit project hebben geconstateerd dat er te weinig aansluiting is tussen sociale projecten en werkprojecten. Bestaande instellingen zijn nauwelijks in staat om deelnemers met meervoudige problematiek in het maatschappelijke proces en de arbeidsmarkt te integreren. Doel van dit project is het ontwikkelen en in de praktijk beproeven van een methode om de integratie van de moeilijkste groepen werkzoekenden op de arbeidsmarkt te bevorderen en terugval te voorkomen. Deze methodiek wordt in twee pilots van elk 20 deelnemers getoetst. De aanpak is enerzijds gericht op het maken van een ontbrekende schakel tussen zorg, welzijn en werk in Groningen en Veendam en anderzijds op uitvalpreventie. Beoogde resultaten het ontwikkelen van een methodiek die geschikt is voor de integratie van de doelgroep in het maatschappelijke proces en op de arbeidsmarkt.tevens dient de nieuwe methodiek een verbetering te zijn ten opzicht van het gebruikelijke instrumentarium; verbeteren van de sociaal-economische positie van de 40 deelnemers aan het project; positieve uitstroom vanuit de dagbestedingactiviteiten naar een hogere trede zoals het ontvangen van zorg tot het vinden van werk. Het project beoogt de volgende resultaten: - 15% naar zorg- en hulpverlening; - 25% naar sociale activeringstrajecten; - 25% naar reïntegratietrajecten; - 5% naar gesubsidieerd of regulier werk; het project houdt rekening met een uitvalpercentage van maximaal 30%. Doelgroep De doelgroep waar Samen aan de slag zich op richt, behoort voor een belangrijk deel tot de zogenoemde zorgwekkende zorgmijders. Een groep werkzoekenden met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt (fase 4 c/d geïndiceerd), waar instanties en projecten moeilijk vat op krijgen en die, om uiteenlopende redenen, niet in staat zijn van reguliere hulp of projecten gebruik te maken en/of deze hulp of projecten nadrukkelijk mijden danwel afwijzen. Kenmerkend is dat, wanneer het wel lukt een traject te starten, deze groep relatief snel weer uitvalt, waardoor frustratie toeneemt en nieuwe pogingen om een traject te starten steeds moeilijker te realiseren zijn.veelal is er sprake van een combinatie van lichamelijke, sociale, psychische of verslavingsproblemen. Beoogd aantal deelnemers 40 (15 vrouwen en 25 mannen) Empowerment Om empowerment binnen het OP te waarborgen hebben alle vijf de OP-partners een even zware stem en worden besluiten bij consensus genomen. 14 EQUAL-projectenbundel

15 Om empowerment van de deelnemers te waarborgen, heeft de aanvrager van dit project gekozen voor onderstaande activiteiten: bevorderen van de individuele empowerment; bevorderen van gezamenlijke verantwoordelijkheid; betrekken van de deelnemers bij de opzet van het projectplan; betrekken van de deelnemers bij de uitvoerings- en evaluatieactiviteiten; bevorderen van houdings- en gedragsverandering bij de belangrijkste actoren ten opzichte van de doelgroepen. Specifieke voorbeelden van deze activiteiten zijn transnationale uitwisseling van deelnemers en een wekelijks werkoverleg van de deelnemers met de directe begeleiders, waarbij ook stuurgroepleden aanwezig zijn. De doelgroep is in het OP vertegenwoordigd door de belangenorganisatie Netwerk Cliëntdeskundigen, waardoor de empowerment van de doelgroep gewaarborgd is. Transnationale partners Oostenrijk Arbeitsmarktintegration Obersteiermarkt OST AT-1A-18/115 Finland Työn tiet FI-35 Frankrijk Inseco insertion durable economique et sociale, dans l agriculture FR-NAT Transnational Cooperation Agreement (TCA) Titel: Pathways for Integration TCA Id code: # 320 Status: In force EQUAL-projectenbundel 15

16 Projectnaam Projectnummer IMPACT (Integration of Mediation & Planning Assures good Chances in Transition) 2001/EQA/0006 Looptijd project t/m Aanvrager Contactpersoon Ministerie van Justitie, DJI, Sector Jeugd Postbus GC s-gravenhage dhr. drs. G.J.Witsmeer Samenstelling ontwikkelingspartnerschap - Dienst Justitiële Inrichtingen, Sector Jeugd - Jongeren Opvang Centrum - Justitiële Jeugdinrichting Rentray - Reclassering Leger des Heils - Manpower Reïntegratie Services - Ministerie van Justitie, DJI, Sector Jeugd - Esprit scholengroep, locatie Nova College - Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje - Reclassering Nederland - R.I.J. Den Hey-Acker - ROC Albeda College, locatie Rosestraat - Stichting Frentrop Teylingereind - Stichting Projecten MKB-Nederland - Stichting Vedivo Korte beschrijving van het project Het project heeft tot doel het effectiever maken van het arbeidstoeleidend programma Work-Wise (een methodiek voor arbeidstoeleiding voor jongeren die verblijven in een justitiële jeugdinrichting), door het verbeteren van de intake- en diagnosefase en de inhoud van het programma te differentiëren naar specifieke doelgroepen en uit te breiden met een module sociale activering. De aanpak is gericht op drie soorten maatregelen: maatregelen voor gecombineerde trajecten, maatregelen voor verbetering in de uitvoering en maatregelen voor gelijke behandeling en bestrijding van discriminatie. Het project bestaat uit vijf deelprojecten: gedifferentieerd programma-aanbod voor specifieke doelgroepen; cognitief gedragstherapeutische training voor het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden; risicotaxatie- en risicohanteringsinstrument; case-management en samenwerking tussen ketenpartners; kwaliteitssystematiek en effectiviteitinstrumentarium Work-Wise. Beoogde resultaten ontwikkelen en implementeren van onderstaande modules: - sociale activering voor jongeren die korter dan zes maanden in een justitiële inrichting verblijven; - gericht op de combinatie van arbeid en zorg voor meisjes; - sociale activering en arbeidstoeleiding van Marokkaanse jongens; ontwikkelen van een draaiboek en handleiding voor een cognitief gedragstherapeutische training voor het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden ; opzetten van een train the trainers programma: cognitief gedragstherapeutische training voor het ontwikkelen van werknemersvaardigheden; ontwikkelen van gevalideerd instrument voor risicotaxatie en -hantering; opstellen van begeleidingsprofielen; model van case-management opstellen voor het voeren van de regie van het arbeidstoeleidend traject; opstellen van een model samenwerkingsovereenkomsten tussen ketenpartners; interactieve website voor de ketenpartner met als doel het realiseren van een snelle uitwisseling van informatie en expertise; ontwerpen van een kwaliteitssystematiek en effectiviteitinstrumentarium voor een integraal arbeidstoeleidend programma. Doelgroep Een groot deel van de doelgroep van dit project bestaat uit jongeren tussen de 12 en 23 jaar, die in een justitiële jeugdinrichting, opvang- en behandelinrichtingen, zijn geplaatst. In zowel de opvang- als de behandelinrichtingen is 16 EQUAL-projectenbundel

17 de aanpak gericht op (her)opvoeding en resocialisatie. De problemen van deze jongeren zijn te typeren als ernstige gedragsproblemen. Deze problematiek gaat bij een deel van de opgenomen jongeren samen met lichamelijke of psychische (vooral depressieve) klachten en teruggetrokkenheid. Daarnaast bestaat de doelgroep van dit project uit leerlingen van het Nova College Amsterdam, een VMBO-school die risicojongeren opleidt voor een beroep met een breed scala aan vakrichtingen. De kenmerken van deze risicoleerlingen vertonen sterke overeenkomsten met de kenmerken van de jongeren die geplaatst zijn in een justitiële jeugdinrichting. Beoogd aantal deelnemers 276 (106 vrouwen en 170 mannen) Empowerment Ter waarborging van de empowerment binnen het OP heeft elk OP-lid één stem met betrekking tot de inhoudelijke aspecten van het project. De besluitvorming vindt plaats op basis van meerderheid van stemmen. Om empowerment van de deelnemers te waarborgen, heeft de aanvrager van dit project gekozen voor onderstaande activiteiten: bevorderen van de individuele empowerment; bevorderen van gezamenlijke verantwoordelijkheid; betrekken van de deelnemers bij de opzet van het projectplan; betrekken van de deelnemers bij de uitvoerings- en evaluatieactiviteiten; bevorderen van houdings- en gedragsverandering bij de belangrijkste actoren ten opzichte van de doelgroepen. Specifieke voorbeelden van de eerste activiteit zijn onder andere het besteden van aandacht aan de mogelijkheden en sterke kanten van de jongeren en het samen met een jongere inhoud geven aan zijn of haar individuele traject.voorbeelden van de betrokkenheid bij de opzet van het projectplan zijn het bespreken van de inhoud van het projectplan met de Jongerenraad van de justitiële jeugdinrichting en het meenemen van de aanbevelingen van deze raad. Met betrekking tot de betrokkenheid bij de uitvoerings- en evaluatieactiviteiten is als voorbeeld het uitvoeren van een jongerentevredenheidsonderzoek te noemen. Iedere organisatie die lid is van het OP heeft vanuit zijn eigen missie en visie een opdracht die ligt in het kader van het behartigen van de belangen van de doelgroep. De Stichting Vedivo is als belangenorganisatie van de doelgroep in het OP opgenomen ter waarborging van de empowerment van de doelgroep. Transnationale partners UK G.B. IMPACT Innovation Means Prisons And Community Together UKgb-33 Finland Youth RISE RIKOSKIERRE SEIS FI-3 Griekenland INøNIA ENTA Y A GR UK G.B. PRISE UKgb-31 UK N.I. Personal Progression System UKni-5 Transnational Cooperation Agreement (TCA) Titel: MERIT TCA Id code: # 450 Status: In force EQUAL-projectenbundel 17

18 Projectnaam Projectnummer Net Werk 2001/EQA/0011 Contactpersoon dhr. drs. A.A. Beun Looptijd project t/m Aanvrager Ministerie van Justitie DJI, Sector GW Postbus GC s-gravenhage Samenstelling ontwikkelingspartnerschap (OP) - Ministerie van Justitie DJI, Sector GW - Gemeente Rotterdam - PI Hoogvliet - PI Utrecht - SOV Amsterdam - SOV Utrecht - Verslavingsreclassering Nederland Korte beschrijving van het project De hoofddoelstelling van dit project is resocialisatie en in het bijzonder arbeidstoeleiding van SOV (Strafrechtelijke Opvang Verslaafden) deelnemers en het daartoe ontwikkelen van instrumenten en methodieken. Sinds enige tijd kan de rechter een zogenoemde SOV-maatregel opleggen, waarmee het mogelijk is om verslaafden behandeling en een resocialisatieproces te laten ondergaan onder justitieel toezicht met nadruk op arbeidstoeleiding. Het betreft hier verslaafden die voor veel overlast zorgen en waarvoor de reguliere detentieperiode niet lang genoeg is voor behandeling en resocialisatie. De SOV-maatregel kent drie fasen: 1) oriëntatie/assessment periode 2) halfopen periode en 3) open periode. Arbeidstoeleiding is een belangrijk onderdeel van het gehele resocialisatieproces. Er is nauwelijks ervaring met arbeidstoeleiding van verslaafden in een justitieel kader. Een specifieke aanpak of methode ontbreekt. Het project wil parallel aan de praktische uitvoering van trajecten komen tot een, op basis van praktijkervaring ontwikkelde, methodiek. Beoogde resultaten De concrete resultaten die dit project dient op te leveren zijn: op de doelgroep verslaafden toegesneden assessment/diagnose-instrument; een arbeidstoeleidingsmethodiek voor SOV; opleidingsmodulen Arbeidstoeleiding (AT) voor personeel SOV; uitstroom van 20% SOV-deelnemers naar werk en/of scholing. De te verwachten beleidsmatige effecten betreffen het opnemen van arbeidstoeleiding van justitiabele verslaafden als reïntegratie-instrument in beleidsplannen SOV-inrichtingen, gemeenten (ondermeer als bijdrage aan veiligheidsbeleid) en verslavingsreclassering. Doelgroep De doelgroep betreft uitsluitend mannen tot en met 40 jaar. De helft hiervan is allochtoon en woont in één van de grote steden. Alle deelnemers gebruiken langdurig heroïne of cocaïne en hebben een strafblad. De meeste deelnemers die de SOV-maatregel opgelegd krijgen, zijn opgepakt voor diefstal (86%) en diefstal met braak (50%). De meerderheid is bekend met de hulpverlening en kampt met psychische problemen. Beoogd aantal deelnemers 165 (0 vrouwen en 165 mannen) Empowerment Om empowerment binnen het OP te waarborgen heeft elk OP-lid een gelijkwaardige stem in de besluitvorming. De eindbeslissing voor financiële zaken ligt bij de aanvrager.verder is de verdeling van taken formeel vastgelegd. Om empowerment van de deelnemers te waarborgen, heeft de aanvrager van dit project gekozen voor onderstaande activiteiten: bevorderen van de individuele empowerment; betrekken van de deelnemers bij de uitvoerings- en evaluatieactiviteiten; bevorderen van houdings- en gedragsverandering bij de belangrijkste actoren ten opzichte van de doelgroepen. 18 EQUAL-projectenbundel

19 Het OP hecht veel belang aan empowerment en geeft dit vorm doordat de SOV-deelnemers periodiek een vragenlijst krijgen over de begeleiding, het project en de resultaten.vervolgens krijgen zij de gelegenheid hun wensen en knelpunten gezamenlijk te bespreken met de SOV-directeuren. In de systematiek van de begeleiding van de verslaafden wordt, binnen de mogelijkheden, rekening gehouden met de individuele mogelijkheden, wensen en beperkingen van de verslaafden. Daarnaast worden de verslaafden betrokken bij evaluaties.voor het benaderen van andere actoren zoals werkgevers wordt tevens de inbreng van de deelnemers gebruikt. Transnationale partners Duitsland Restart DE-EA Oostenrijk AT-1A-11/74 Italië S.O.L.E. Sistemi di Orientamento Lavoro Esclusi IT-IT-G-SIC-134 UK G.B. Positive Futures The way forward UKgb-46 Transnational Cooperation Agreement (TCA) Titel: DHIVA TCA Id code: # 123 Status: In force EQUAL-projectenbundel 19

20 Projectnaam Projectnummer KIRA 2001/EQA/0016 Contactpersoon dhr. drs. E.A.J.M. Reijnen Looptijd project t/m Aanvrager Stichting dr. Leo Kannerhuis van Rosenthalweg ZV Oosterbeek Samenstelling ontwikkelingspartnerschap - Stichting dr. Leo Kannerhuis - Centrale RINO Groep - De Grote Rivieren, onderdeel De Steiger - De Grote Rivieren, onderdeel RMPI - Rijngeest Groep, onderdeel centrum Autisme Noordelijk Zuid-Holland Korte beschrijving van het project De projectdoelstelling is het ontwikkelen van een methodiek waarmee de toeleiding van autisten naar de reguliere arbeidsmarkt wordt verbeterd. Onderdeel hiervan is het ontwikkelen van een training ter bevordering van de deskundigheid van jobcoaches. De nieuwe methodiek zal zijn gebaseerd op de methode van supported employment. Dit is een gestructureerde werkwijze voor het werven van banen, het plaatsen van mensen met een verstandelijke handicap in de reguliere arbeidsmarkt, het bieden van een individueel training/inwerkprogramma en het verzorgen van (langdurige) systematische begeleiding ter verzekering van baanbehoud. Aan de hand van resultaten uit het vooronderzoek wordt een integratiemethodiek ontwikkeld. Hierna vindt de selectie en opleiding van de jobcoaches plaats. Zij begeleiden de autisten tijdens het traject. De arbeidsintegratiemethodieken en -instrumenten worden in totaal in 60 arbeidstoeleidingstrajecten getest. Beoogde resultaten ontwikkelen van een innovatieve methodiek en instrumenten ter bevordering van de arbeidsintegratie van mensen met autisme; ontwikkelen van trainings- en scholingsmodules voor direct betrokkenen in het arbeidsintegratie-proces van mensen met autisme zoals jobcoaches, autisten, werkgevers en ouders; toeleiden van 60 mensen met autisme naar een betaalde baan op de reguliere arbeidsmarkt; een (kennis)netwerk ontwikkelen vanuit de vier locaties in samenwerking met de stichting Kenniscentrum Autisme Nederland en de transnationale partners. Doelgroep Tot de doelgroep van dit project worden mensen gerekend met een autisme spectrum stoornis. Deze stoornis kenmerkt zich door kwalitatieve beperkingen in de sociale interacties, kwalitatieve beperkingen in de communicatie en beperkte, zich herhalende stereotiepe patronen van gedrag, belangstelling en activiteiten. Het hebben van een autismestoornis heeft als gevolg dat ook op het gebied van arbeid, als belangrijk onderdeel van hun totale levensloopbegeleiding, een langdurige intensieve voorbereiding en ondersteuning noodzakelijk is. De doelgroep binnen dit project betreft jongeren die voor 24-uurszorg of dagbehandeling op één van de locaties aangewezen zijn, dan wel jongeren die een ondersteunings- en begeleidingsbehoefte hebben als gevolg van hun langdurige psychiatrische handicap en daarvoor zijn aangewezen op de ambulante geestelijke gezondheidszorg. Beoogd aantal deelnemers 60 (20 vrouwen en 40 mannen) Empowerment Ter waarborging van de empowerment binnen het OP wordt er een stuurgroep gevormd waarin elk OP-lid vertegenwoordigd is en welke om de maand bij elkaar komt om de inhoudelijke voortgang en eventuele problemen van het project te bespreken. Er wordt gezamenlijk besloten wat de benodigde acties zijn. Elk OP-lid is betrokken bij de uitvoering van het project. Om empowerment van de deelnemers te waarborgen, heeft de aanvrager van dit project gekozen voor onderstaande activiteit: betrekken van de deelnemers bij de uitvoerings- en evaluatieactiviteiten. 20 EQUAL-projectenbundel

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid EQUAL. EQUAL Europese subsidies ter bestrijding van discriminatie en ongelijkheid op de arbeidsmarkt

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid EQUAL. EQUAL Europese subsidies ter bestrijding van discriminatie en ongelijkheid op de arbeidsmarkt Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid EQUAL EQUAL Europese subsidies ter bestrijding van discriminatie en ongelijkheid op de arbeidsmarkt 1 Inhoudsopgave Inleiding Wat is EQUAL? 4 Wat zijn de

Nadere informatie

Notitie toetsingsprocedure Initiële aanvraag EQUAL

Notitie toetsingsprocedure Initiële aanvraag EQUAL Notitie toetsingsprocedure Initiële aanvraag EQUAL Het totale proces: algemeen Bij de beoordeling van de aanvraag door het Agentschap SZW worden twee toetsingsmomenten onderscheiden. initiële aanvraag

Nadere informatie

Samenvatting Nederlands Programma-document Europees Sociaal Fonds EQUAL Periode 2000-2006

Samenvatting Nederlands Programma-document Europees Sociaal Fonds EQUAL Periode 2000-2006 Samenvatting Nederlands Programma-document Europees Sociaal Fonds EQUAL Periode 2000-2006 Bestrijding discriminatie en ongelijkheid op de arbeidsmarkt Den Haag, 15 maart 2001 1 Inleiding De economische

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde

Samen werken aan werk. Atlant Groep Werk met meerwaarde Samen werken aan werk Atlant Groep Werk met meerwaarde Binnen de Atlant Groep is alles afgestemd op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor langdurig werklozen en mensen met een arbeidsbeperking.

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding

Plan van Aanpak. Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding Plan van Aanpak Project : Toeleiding naar scholing en werk van jongeren met een Roma achtergrond in Lelystad. Aanleiding De gemeente Lelystad heeft in juni 2013 een plan gemaakt inzake de aanpak van multiproblematiek

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s' GRAVENHAGE. EQUAL resultaten eerste tranche

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s' GRAVENHAGE. EQUAL resultaten eerste tranche Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a 2513 AA s' GRAVENHAGE Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon

Nadere informatie

EQUAL Projectenbundel Geselecteerde projecten voor actie 1

EQUAL Projectenbundel Geselecteerde projecten voor actie 1 EQUAL Projectenbundel Geselecteerde projecten voor actie 1 1 Inhoudsopgave THEMA A: VERBETEREN VAN DE (HER-)INTREDEMOGELIJKHEDEN OP DE ARBEIDSMARKT...4 THEMA B: BESTRIJDEN VAN RACISME EN VREEMDELINGENHAAT

Nadere informatie

Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding

Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding Werken naar vermogen bij Sunny Tom een kwestie van de juiste mix: persoon, situatie en begeleiding Persoon Jongeren met een beperking die moeilijk plaatsbaar zijn op de arbeidsmarkt Situatie Tuinbouwbedrijf

Nadere informatie

Beknopte beschrijvingen van 32 projecten Inzetbaarheid

Beknopte beschrijvingen van 32 projecten Inzetbaarheid Deel 3. Projectbeschrijvingen Beknopte beschrijvingen van 32 projecten Inzetbaarheid Leeswijzer voor dit deel Om u te helpen snel de juiste informatie te vinden, zijn de beschrijvingen van de 32 projecten

Nadere informatie

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten

Klantprofilering. Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Klantprofilering Objectieve meting voortgang en resultaten trajecten Concept projectvoorstel, versie 0.4 26 oktober2004 Documenthistorie Versie/Status Datum Wijzigingen Auteur 0.1 16/06/2004 B.G. Langedijk

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Promenzo werkt Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Promenzo werkt Promenzo begeleidt en ondersteunt mensen met ernstige psychiatrische of psychische problemen bij het zoeken naar, vinden en behouden van

Nadere informatie

Nieuwe kans op extra instroom

Nieuwe kans op extra instroom Nieuwe kans op extra instroom Focus op de arbeidsmarkt Naast het erkennen van leerbedrijven is Calibris verantwoordelijk voor ontwikkeling en onderhoud van kwalificaties in de sectoren zorg, welzijn en

Nadere informatie

TRANSITION FROM SCHOOL TO WORK ÜBERGANG SCHULE-BERUF. Scholing en ondersteuning bij de transitie van school naar werk in vier Europese landen

TRANSITION FROM SCHOOL TO WORK ÜBERGANG SCHULE-BERUF. Scholing en ondersteuning bij de transitie van school naar werk in vier Europese landen TSW TRANSITION FROM SCHOOL TO WORK ÜBERGANG SCHULE-BERUF Scholing en ondersteuning bij de transitie van school naar werk in vier Europese landen Samenvatting Werkgroep van het transnationale partnerschap

Nadere informatie

Oplegmemo met nadere toelichting matrix arbeidsmarkt

Oplegmemo met nadere toelichting matrix arbeidsmarkt Oplegmemo met nadere toelichting matrix arbeidsmarkt 1. Inleiding 1.1 Aanleiding Eén van de pijlers van het coalitieakkoord 2014-2018 is: Iedereen aan het werk, niemand buiten de boot. De coalitie wil

Nadere informatie

1 TRAJECT VAN SCHOOL TOT ARBEID

1 TRAJECT VAN SCHOOL TOT ARBEID 1 TRAJECT VAN SCHOOL TOT ARBEID ARBEIDSTOELEIDING VOOR KWETSBARE JONGEREN Voor jongeren die behoren tot de kwetsbare doelgroep is het uitermate moeilijk om een (opleidings)traject gericht op het verkrijgen

Nadere informatie

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012)

Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) -1- Projectplan Monitor bevordering arbeidsparticipatie (2009-2012) 1 Aanleiding voor het project Arbeidsparticipatie is een belangrijk onderwerp voor mensen met een chronische ziekte of functiebeperking

Nadere informatie

Informatie over Work-Wise voor ketenpartners en maatschappelijk partners

Informatie over Work-Wise voor ketenpartners en maatschappelijk partners Informatie over Work-Wise voor ketenpartners en maatschappelijk partners Over Work-Wise Work-Wise is een traject. Een traject dat jongens en meiden die geplaatst zijn in een Jeugdinrichting op weg helpt

Nadere informatie

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014

decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 decreet Werk- en zorgtrajecten Goedgekeurd in plenaire zitting Vlaams parlement 23 april 2014 Basis = participatieladder Kader: Trede 5 = maatwerkdecreet Trede 3 en 4= decreet Werk- en zorgtrajecten Trede

Nadere informatie

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien.

De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Benieuwd naar de ESF-mogelijkheden voor uw gemeente? De ESF-scan laat de mogelijkheden zien. Radar en Raadgevend Bureau Het Grote Oost hebben een ESF-scan ontwikkeld. Middels deze ESF-scan wordt bepaald

Nadere informatie

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober

A D V I E S Nr Zitting van vrijdag 10 oktober A D V I E S Nr. 1.654 ------------------------------ Zitting van vrijdag 10 oktober 2008 ----------------------------------------------- IPA 2007-2008 - Non-discriminatie - Positieve acties x x x 2.278/1-1

Nadere informatie

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014 En inclusief innovatieve reintegratie dienstverlening c.q. 12 XR en LT reintegratie trajecten 1 Juristnet reintegraties inleiding.

Nadere informatie

ESF doelstelling 3 MEER PERSPECTIEF MET ESF!

ESF doelstelling 3 MEER PERSPECTIEF MET ESF! ESF doelstelling 3 I N F O R M A T I E V O O R G E M E E N T E N MEER PERSPECTIEF MET ESF! ESF doelstelling 3 Het scheppen van nieuwe en betere banen en het ontwikkelen van vaardigheden van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

Bouwstenen voor effectieve reintegratie

Bouwstenen voor effectieve reintegratie Bouwstenen voor effectieve reintegratie voor mensen met een beperking Luuk Mallee - Regioplan Michiel Sebel Werkse! Delft Robert Nijmands Werkse! Delft Het onderzoek Effectiviteit re-integratie arbeidsbeperkten.

Nadere informatie

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com

Juristnet reintegraties en sociale innovaties Maliebaan 45 3581 CD Utrecht telefoon 030 2731433 Email juristnetsolutions@aol.com Juristnet reintegratie dienstverlening inclusief Leer en werk trajecten 2014 En inclusief innovatieve reintegratie dienstverlening c.q. 12 XR en LT reintegratie trajecten 1 Juristnet reintegraties inleiding.

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme

INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS. duurzame plaatsing van werknemers met autisme INTRODUCTIE TOOLBOX voor GEBRUIKERS duurzame plaatsing van werknemers met autisme 1 Welkom bij toolbox AUTIPROOF WERKT Autiproof Werkt is een gereedschapskist met instrumenten die gebruikt kan worden bij

Nadere informatie

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Inspectie Werk en Inkomen Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Het college van Burgemeester en Wethouders Inspectie Werk en Inkomen Wilhelmina van Pruisenweg 52 drs. C.H.L.M. van de Louw D a t u m 2 6 OKT. 2011 Betreft Aanbieding Programmarapportages

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler)

gemeente Eindhoven Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) gemeente Eindhoven Raadsnumrner 04.R820.00I inboeknummer o4tooosxs Classificatienummer x.888 Dossiernummer 4aa.6ox 25 mex 2004 Raads informatiebrief (Sociaal-Economische pijler) Betreft rapport Reintegratie

Nadere informatie

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking

Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente. Het succes van samenwerking Voor Arbeid en Kansen (VAK) Plan van aanpak bij een gemeente Het succes van samenwerking Het project VAKwerk Doel van het project: het optimaliseren van kansen op werk door te investeren in de kansen door

Nadere informatie

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving Aanpak: GRIP-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SCHOLEN VOOR PRAKTIJKONDERWIJS NOORDOOST NOORD-BRABANT, MEE EN UWV

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SCHOLEN VOOR PRAKTIJKONDERWIJS NOORDOOST NOORD-BRABANT, MEE EN UWV SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SCHOLEN VOOR PRAKTIJKONDERWIJS NOORDOOST NOORD-BRABANT, MEE EN UWV 1. INLEIDING De arbeidsintegratie van jongeren met leermoeilijkheden is gebaat bij een goede regionale samenwerking.

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

voor definitieve vaststelling van het subsidiebedrag in het kader van het Communautair Initiatief EQUAL Programmaperiode

voor definitieve vaststelling van het subsidiebedrag in het kader van het Communautair Initiatief EQUAL Programmaperiode Agentschap SZW Einddeclaratie voor definitieve vaststelling van het subsidiebedrag in het kader van het Communautair Initiatief EQUAL Programmaperiode 2000-2006 Eerste tranche In te dienen binnen de termijn

Nadere informatie

EUROPEES SOCIAAL FONDS

EUROPEES SOCIAAL FONDS EUROPEES SOCIAAL FONDS ESF MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID VNG EU-ambtenarennetwerk Amersfoort Rob Lentfert 17 september 2015 1 Centrumgemeente Enschede met het thema Active Inclusie voor

Nadere informatie

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER.

Mats Werkt! WWW.MATSWERKT.NL DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. Mats Werkt! DÉ CURSUS VOOR HET BEGELEIDEN VAN MENSEN MET EEN ARBEIDSBEPERKING OP DE WERKVLOER. WWW.MATSWERKT.NL Mats werkt: Dé cursus voor het begeleiden van mensen met een arbeidsbeperking op de werkvloer.

Nadere informatie

Werkprogramma voor risicojongeren

Werkprogramma voor risicojongeren Werkprogramma voor risicojongeren Programma voor risicojongeren, gericht op het verkrijgen en behouden van beroepsopleiding en werk. Ik had eerst nooit echt zin om door te zetten. Veel te veel afleiding

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen

Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen Bijlage als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen

Nadere informatie

1 Inleiding. 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief

1 Inleiding. 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief 1 Inleiding 1.1 Discriminatie in arbeidsmarktperspectief Breed maatschappelijk en politiek debat In Nederland is een breed maatschappelijk en politiek debat gaande over discriminatie en de vraag hoe dit

Nadere informatie

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving Aanpak: Participatiehuis De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partners

Nadere informatie

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden H.M.M. Vos en M.Bolle. sv RIS Regnr. BSD/ Den Haag, 23 september 2008

BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden H.M.M. Vos en M.Bolle. sv RIS Regnr. BSD/ Den Haag, 23 september 2008 Gemeente Den Haag BEANTWOORDING SCHRIFTELIJKE VRAGEN van de raadsleden H.M.M. Vos en M.Bolle sv 2008.129 RIS 156287 Regnr. BSD/2008.2918 Den Haag, 23 september 2008 Inzake: nazorg ex-gedetineerden De gemeenteraad

Nadere informatie

dagbesteding tot betaald

dagbesteding tot betaald Heliomare Van tot Vandagbesteding dagbesteding betaald werk werk tot betaald Meer ka ns passend op werk Heliomare onderwijs revalidatie wonen arbeidsintegratie dagbesteding sport 'Ik werk al weer vijf

Nadere informatie

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Artikel 1 Karakter regeling Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 26 695 Voortijdig school verlaten Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst De basis van In voor zorg! Voor wie is JeugdzorgPlus? Door een gebrek aan aansluitende zorg vielen voorheen veel jongeren tussen wal en schip. Dit verkleinde hun

Nadere informatie

Checklist borging tweede doelstelling ESF gelijke kansen en nondiscriminatie

Checklist borging tweede doelstelling ESF gelijke kansen en nondiscriminatie Checklist borging tweede doelstelling ESF 2014-2020 gelijke kansen en nondiscriminatie Projecten in het programma ESF 2014-2020 hebben twee doelstellingen: op de eerste plaats het bevorderen van actieve

Nadere informatie

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht.

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht. Aan GR IJsselgemeenten Postbus 566 2900 AN Capelle aan den IJssel Datum: 05/12/2016 Zaaknummer: ZK16006467 Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Anne v.d. Langemheen Uw brief van: Onderwerp: Kaders uitvoering

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen Achtergrondinformatie Man 2.0 Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen April 2010 1 Inleiding Het is het Oranje Fonds gebleken dat veel maatschappelijke

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2016

Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2016 Beleidsregels Re-integratie Participatiewet 2016 Betreffende de Participatiewet, de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en gedeeltelijk arbeidsongeschikte

Nadere informatie

Project Vadercentra: 1. Probleemstelling.

Project Vadercentra: 1. Probleemstelling. Project Vadercentra: 1. Probleemstelling. De SCP-studie Variatie in participatie naar achtergronden van de arbeidsdeelname van allochtone en autochtone vrouwen (september 1999) heeft uitgewezen dat niet

Nadere informatie

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen Thema s voor diversiteitsbeleid In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis en adviseert

Nadere informatie

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016

Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland. Versie 1 Juli 2016 Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeenten Ooststellingwerf, Weststellingwerf en Opsterland 2016 Versie 1 Juli 2016 1 Inleiding... 3 2 Gemeentelijke uitgangspunten... 4 2.1 Algemene uitgangspunten... 4 2.2

Nadere informatie

Wat is het Transitiehuis?

Wat is het Transitiehuis? Wat is het Transitiehuis? Joep Jansen namens VSB 2 Wat is het Transitiehuis? Achtergronden Sectorale arbeidsmarkt o Nieuwe Scholingsstructuur Richtlijn Steigers o Dreigend tekort aan gekwalificeerd vakmensen

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

Met een GOB naar werk

Met een GOB naar werk Met een GOB naar werk Katherine Smith Universitair Centrum voor Begeleiding en Opleiding (UCBO) 2009 www.ucbo.be GOB Dienst voor Gespecialiseerde Opleiding, Begeleiding en Bemiddeling doelgroep: personen

Nadere informatie

Document2 HET REINTEGRATIEPALET VAN DE GEMEENTE AMERSFOORT

Document2 HET REINTEGRATIEPALET VAN DE GEMEENTE AMERSFOORT HET REINTEGRATIEPALET VAN DE GEMEENTE AMERSFOORT INHOUDSOPGAVE bladzijde 1. Inleiding 3 2. Doelstelling... 3 3. Onze cliënten. 4 4. Het reïntegratiepalet.. 5 5. Werktrajecten 6 6. Overige trajecten...

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Nabestaanden in de knel; wat kunnen cliëntenraden doen?

Nabestaanden in de knel; wat kunnen cliëntenraden doen? Nabestaanden in de knel; wat kunnen cliëntenraden doen? 9 april 2015 Dr. Rienk Prins Lector Capabel Hogeschool Utrecht Inhoud Afbakening en doel Een verkennend onderzoek naar re-integratie naar werk van

Nadere informatie

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00

Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 1 Functieprofiel Beleidsadviseur Functieprofiel titel Functiecode 00 Doel Ontwikkelen, implementeren en evalueren van beleid en adviseren op één of meerdere aandachtsgebieden/beleidsterreinen ten behoeve

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Dienst Gezondheid

Nadere informatie

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem

Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Innovatiebudget Sociaal Domein regio Arnhem Eind juli is de eerste ronde afgerond voor de besteding van het regionale Innovatiebudget Sociaal Domein. In deze ronde is niet het volledige beschikbare budget

Nadere informatie

Flexibiliteit en zekerheid: misverstanden met flexicurity

Flexibiliteit en zekerheid: misverstanden met flexicurity Flexibiliteit en zekerheid: misverstanden met flexicurity NVA Lustrumcongres Ton Wilthagen Universiteit van Tilburg wilthagen@uvt.nl www.tilburguniversity.nl/flexicurity Een feestelijke observatie De in

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Reïntegratie... een stapsgewijze benadering

Reïntegratie... een stapsgewijze benadering N A Z A R I A N & Z U I D E M A Reïntegratie... een stapsgewijze benadering Van kennis naar kunde. A C A D E M Y Nr. 12 M I J N O B J E C T I V I T E I T Waarom deze training? Wanneer je als reïntegratiecoach

Nadere informatie

Bedrijfsmaatschappelijk werker

Bedrijfsmaatschappelijk werker Bedrijfsmaatschappelijk werker Doel Verlenen van hulp aan werknemers met (dreigende) (psycho)sociale moeilijkheden, alsmede adviseren van leidinggevenden over (psycho)sociale vraagstukken, binnen het sociaal

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Werk, participatie en gezondheid

Werk, participatie en gezondheid Werk, participatie en gezondheid Prof Dr Lex Burdorf Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg, Erasmus MC Coordinator academische werkplaats CEPHIR ism Dr Merel Schuring Afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg,

Nadere informatie

Het bevorderen van arbeidsparticipatie en bestrijden van discriminatie. Veelbelovende vernieuwingen uit de eerste tranche EQUAL-projecten

Het bevorderen van arbeidsparticipatie en bestrijden van discriminatie. Veelbelovende vernieuwingen uit de eerste tranche EQUAL-projecten Inzet op vernieuwing Het bevorderen van arbeidsparticipatie en bestrijden van discriminatie Veelbelovende vernieuwingen uit de eerste tranche EQUAL-projecten Eindrapport EQUAL Nationaal Thematisch Netwerk

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Interventieteam Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Fier

Nadere informatie

Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid. Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven

Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid. Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven Verankering laaggeletterdheid in gemeentelijk beleid Soler Berk Stichting Lezen & Schrijven Dinsdag 30 oktober 2012 Stichting Lezen & Schrijven Stichting Lezen & Schrijven initiatief van H.K.H. Prinses

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING INZAKE DE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN HERINTREDENDE VROUWEN

INTENTIEVERKLARING INZAKE DE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN HERINTREDENDE VROUWEN INTENTIEVERKLARING INZAKE DE ARBEIDSPARTICIPATIE VAN HERINTREDENDE VROUWEN Aanleiding voor de intentieverklaring Een stijgend aandeel vrouwen kiest ervoor na een periode van zorg voor het gezin weer tot

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage W&B/B&K/03/74179

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage W&B/B&K/03/74179 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Directie Werk en Bijstand Afdeling Beleidsinnovatie en Ketenprocessen Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Binnenhof 1a 2513 AA 's-gravenhage

Nadere informatie

Wat is duaal inburgeren?

Wat is duaal inburgeren? Wat is duaal inburgeren? Duaal is participeren Voldoende van Nederland en de Nederlandse taal leren om actief te kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving Duaal is gelijktijdigheid Les en praktijk

Nadere informatie

ECSD/U

ECSD/U Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid(SZW) Mw. drs. J. Klijnsma Postbus 90801 2509 LV 'S-GRAVENHAGE doorkiesnummer (070) 373 8249 betreft Verzoek bestuurlijke reactie Besluit experimenten Participatiewet

Nadere informatie

Participatiewiel: een andere manier van kijken

Participatiewiel: een andere manier van kijken Participatiewiel: een andere manier van kijken Ideeën voor gebruik door activeerders en hun cliënten Participatiewiel: samenhang in beeld WWB Schuldhulpverlening Wajong / WIA / WW / WIJ AWBZ en zorgverzekeringswet

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder

FUNCTIEFAMILIE 4.2 Beleidsthemabeheerder Doel van de functiefamilie Het beleidsthema vanuit theoretische en praktische deskundigheid implementeren en uitbouwen teneinde toepassingen omtrent het thema te initiëren, te stimuleren en te bewaken

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit

Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Datum 23-07- 2012 Versie: 1.0 Profiel personal coach WelSlagen Diversiteit Inleiding: De personal coach wordt ingezet om deelnemers van WelSlagen Diversiteit met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente

Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Convenant Ketenaanpak Eergerelateerd Geweld Twente Samenwerkingsafspraken ten behoeve van de preventieve - en de veiligheidsaanpak van (potentiële) slachtoffers van eergerelateerd geweld in Twente. Vanuit

Nadere informatie

Voorbeeld samenwerkingscontract tussen werkgever en gemeente

Voorbeeld samenwerkingscontract tussen werkgever en gemeente Samenwerkingscontract tussen XXX en ggg 1. XXX, gevestigd te XXX, hierna te noemen "XXX", ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door,.. en 3. Gemeente ggg, hierna te noemen, gevestigd te ggg, ten deze

Nadere informatie

Informatie voor cliënten CLO. De weg naar werk. Centrum voor Loopbaanondersteuning

Informatie voor cliënten CLO. De weg naar werk. Centrum voor Loopbaanondersteuning Informatie voor cliënten CLO De weg naar werk Centrum voor Loopbaanondersteuning Centrum voor LoopbaanOndersteuning Binnen het CLO werken loopbaan begeleiders en jobcoaches samen aan het in kaart brengen

Nadere informatie

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú

BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú BESCHERMING TEGEN DISCRIMINATIE VOOR Ú De Socialistische Fractie in het Europees Parlement streeft naar de garantie dat iedereen zich volledig aanvaard voelt zoals hij of zij is, zodat we in onze gemeenschappen

Nadere informatie

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer

Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Evaluatierapport Groenproject gemeente Boxmeer Inleiding Op 1 februari 2007 is de gemeente Boxmeer, in samenwerking met IBN Arbeidsintegratie gestart met het zogenaamde Groenproject. Dit project, waarbij

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider

Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Post HBO opleiding Jobcoach/Trajectbegeleider Combo Emonomy Combo Emonomy heeft een lange historie en traditie in methodiekontwikkeling, onderzoek, opleiding, coaching en advies op het gebied van arbeidsontwikkeling,

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

Begrippenbijsluiter It takes two to tango

Begrippenbijsluiter It takes two to tango Begrippenbijsluiter It takes two to tango Over reïntegratie op de arbeidsmarkt In deze begrippenlijst staan in alfabetische volgorde begrippen uitgelegd die te maken hebben met reïntegratie. De begrippenbijsluiter

Nadere informatie

Dariuz loonwaardemeting. Wegwijs in waardering

Dariuz loonwaardemeting. Wegwijs in waardering Dariuz loonwaardemeting Wegwijs in waardering Psychologen voor werken naar Vermogen, 1 juni 2012 Dariuz realiseert op effectieve & efficiënte manier duurzame uitstroom Ken je cliënt Inzicht in doelgroepen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Kamervragen van het lid Van Hijum

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Kamervragen van het lid Van Hijum De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE DOOR WERK

VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE DOOR WERK VDAB PROGRAMMA INTEGRATIE DOOR WERK INTEGRATIE DOOR WERK Het VDAB-programma gericht op anderstalige werkzoekenden met een migratieachtergrond. Een programma gebaseerd op: - het advies van de Commissie

Nadere informatie

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER

DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER UTRECHT MIDDEN DE PARTICIPATIEWET VOOR U ALS WERKGEVER Doel van de Participatiewet De Participatiewet vervangt de bijstandswet, de Wet sociale werkvoorziening en een deel van de Wajong. Het doel van de

Nadere informatie

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

29544 Arbeidsmarktbeleid. Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 433 Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 17 januari 2013 Het kabinet streeft ernaar

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Subsidie aan leerwerkbedrijven Kennemerland BV (Perspectief) Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Fred Vonk, Telefoon 5115096 E-mail: fvonk@haarlem.nl STZ/JOS Reg.nr. 2012/264202

Nadere informatie