Agentschap SZW EQUAL- projectenbundel. Geselecteerde projecten voor Actie 2 en 3

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Agentschap SZW EQUAL- projectenbundel. Geselecteerde projecten voor Actie 2 en 3"

Transcriptie

1 Agentschap SZW projectenbundel EQUAL- Geselecteerde projecten voor Actie 2 en 3

2 Agentschap SZW Team EQUAL Wilhelmina van Pruisenweg AN Den Haag Postbus AE Den Haag Fax (070) Tel. (070) EUROPESE UNIE Europees Sociaal Fonds

3 Voorwoord Geachte lezer, Graag vragen wij uw aandacht voor de EQUAL-projectenbundel. Hierin worden 95 goedgekeurde EQUAL-projecten gepresenteerd die alle op enigerlei wijze werken aan het tegengaan van discriminatie en ongelijkheid op de arbeidsmarkt. Al bladerend zal u ongetwijfeld de diversiteit en de originaliteit van de projecten opvallen. Een grote verscheidenheid aan vernieuwende activiteiten, trainingen, begeleidingvormen en dergelijke die gericht zijn op groepen als toekomstige vrouwelijke ondernemers, vluchtelingen, voortijdig schoolverlaters en arbeidsgehandicapten. De regeling EQUAL kan gezien worden als een bloeiende proeftuin voor uiteenlopende innovatieve methoden om achtergestelde doelgroepen (nieuwe) kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Wat wij als Agentschap SZW natuurlijk hopen is dat u veel inspiratie opdoet uit deze projecten, want dat raakt aan de doelstellingen van het EQUAL-programma: vernieuwingen breed bekendmaken (disseminatie) en uiteindelijk integreren in regulier beleid (mainstreaming). Echte resultaten en ervaringen zijn overigens nog niet te melden in dit stadium, de projecten staan immers aan het begin van Actie 2: de implementatie van de projectactiviteiten. Uiteraard zult u via de betrokkenen bij de projecten of het Agentschap SZW nog horen van de good practices van EQUAL. Laat u zich vooral ook inspireren door de deelnemers aan EQUAL-projecten. In deze bundel zijn enkele portretten opgenomen van mensen die hard werken aan het verkrijgen van een betere positie op de arbeidsmarkt en die daarin ondersteund worden door EQUAL. Daarmee krijgt het begrip empowerment, wat een belangrijk onderdeel is van de EQUAL-filosofie, in deze bundel een invulling. Deelnemers treden uit de anonimiteit en krijgen de kans om zich voor te stellen en hun stem te laten horen. Met deze uitgave willen we de zichtbaarheid van EQUAL-projecten vergroten. Het is bovendien nadrukkelijk een uitnodiging aan u om, indien u meer wilt weten over een bepaald project, het contact met de aanvragers en het Agentschap SZW te zoeken. Op deze wijze bouwen we samen aan meer verspreiding van vernieuwende methoden. Graag wil ik een ieder bedanken die aan de totstandkoming van deze bundel heeft meegewerkt. In het bijzonder betrokkenen bij de EQUAL-projecten die ons de benodigde informatie verschaften. Met vriendelijke groet, Drs. Jan Willem Weehuizen Directeur Agentschap SZW Mei 2003 EQUAL-projectenbundel 3

4 Inhoud 1 Inleiding De regeling EQUAL Opzet en doel van de bundel 7 2 Projectbeschrijvingen per thema Projecten thema A Projecten thema B Projecten thema C Projecten thema D 107 Interviews 125 Deelnemers EQUAL-projecten 2.5 Projecten thema E Projecten thema F Projecten thema G Projecten thema H Projecten thema I 231 Annex 1: Projecten op nummer 248 Annex 2: Projecten op naam 251 Annex 3: Projecten op aanvrager 254 Informatie en advies EQUAL-projectenbundel

5 1 Inleiding

6 1.1 De regeling EQUAL De subsidieregeling EQUAL is een programma van het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het is de opvolger van de regelingen Adapt en Employment ( ). Het Communautair Initiatief EQUAL is gericht op het creëren van gelijke kansen en het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt. Met EQUAL-subsidie zijn experimentele projecten opgezet om discriminatie tegen te gaan op grond van bijvoorbeeld geslacht, ras, etnische afkomst, godsdienst of levensovertuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Knelpunten op de Nederlandse arbeidsmarkt Nederland kent verschillende problemen op de arbeidsmarkt. Er zijn nog steeds groepen (langdurig) werklozen, vooral onder laagopgeleiden en etnische minderheden. Daarnaast is er een lage participatiegraad van ouderen, vrouwen en arbeidsgehandicapten. Met het reguliere arbeidsmarktbeleid worden groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt niet allemaal bereikt. Met EQUAL-subsidie zijn werkgelegenheidsprojecten opgezet om te experimenteren met vernieuwende oplossingen voor arbeidsmarktknelpunten. De regeling EQUAL in Nederland Het EQUAL-programma kent vier pijlers: Inzetbaarheid, Ondernemerschap, Aanpassingsvermogen en Gelijke kansen voor vrouwen en mannen. Elk van de vier pijlers van EQUAL bestaat uit twee thema s. Nederland heeft ervoor gekozen alle thematische terreinen te selecteren, omdat experimenten op deze terreinen een bijdrage kunnen leveren aan de uitvoering van de belangrijkste beleidsopgaven. Een negende thema betreft asielzoekers waarbij aandacht wordt besteed aan de maatschappelijke integratie van asielzoekers. Gelijkheid tussen vrouwen en mannen is bij alle thema s van essentieel belang. De negen thema s zijn: A - Verbeteren van de (her)intredemogelijkheden B - Bestrijden van racisme en vreemdelingenhaat C - Scheppen van mogelijkheden om een bedrijf te starten D - Versterken van de sociale economie E - Scholing, bevordering combinatie werken en leren en integrerende manieren van werken F - Bevorderen gebruik ICT en nieuwe technologieën G - Vergemakkelijken combinatie arbeid en zorg H - Verkleinen van de genderkloof I - Asielzoekers De regeling loopt van 2000 tot en met 2006 en is opgedeeld in twee tranches van drie jaar. De projecten van de eerste tranche zijn inmiddels gestart met de uitvoering van projectactiviteiten. In deze bundel zijn de 95 Nederlandse projecten van de eerste tranche opgenomen. De mogelijkheid tot het indienen van aanvragen voor de tweede tranche wordt naar verwachting in 2004 opengesteld. Uitgangspunten van EQUAL Om de doelstellingen van het programma EQUAL te bewerkstelligen is een aantal uitgangspunten geformuleerd voor de uitvoering van de projecten. Nederland wil met behulp van EQUAL vernieuwingen in het arbeidsmarktbeleid tot stand brengen. De vereiste vernieuwing kan procesgericht zijn (ontwikkeling van nieuwe methoden), doelgericht (formulering van nieuwe doelstellingen) of op de context gericht (gericht op politieke en institutionele structuren). Het kan daarbij gaan om geheel nieuwe benaderingen of van elders genomen elementen die de effectiviteit van de beleidsinvulling ten goede komen. Een essentiële voorwaarde voor EQUAL-subsidie is dat er gewerkt wordt in zogenoemde ontwikkelingspartnerschappen (OP s). In deze samenwerkingsverbanden zijn de relevante hoofdrolspelers, zoals overheidsinstellingen, arbeidsmarkttoeleiders, niet-gouvermentele organisaties (NGO s), het bedrijfsleven, 6 EQUAL-projectenbundel

7 belangenorganisaties en de sociale partners vertegenwoordigd. De bedoeling van de partnerschappen is om gezamenlijk door middel van innovatieve methoden een geformuleerd probleem aan te pakken op het gebied van discriminatie en ongelijkheid op de arbeidsmarkt in de onderhavige sector of regio. Ze moeten samen in staat zijn om de hiervoor genoemde uitgangspunten van EQUAL te realiseren. De samenwerking tussen betrokken actoren in het partnerschap zal het mainstreamingsproces vergemakkelijken, omdat de verschillende standpunten van de actoren een meer genuanceerde oplossing van de geconstateerde problemen opleveren. Het betrekken van meerdere partijen in het OP staat er tevens garant voor dat er op verschillende manieren verspreiding van ontwikkelde vernieuwingen naar een groter publiek plaatsvindt. Om innovaties in het werkgelegenheidsbeleid succesvol te laten verlopen is het nodig dat vernieuwingen niet alleen worden ontwikkeld, maar ook, indien succesvol gebleken, verder worden verspreid (disseminatie). Mainstreaming is een strategie om één bepaald aspect te integreren in het reguliere beleid en in de manier van werken van organisaties. Het mainstreamen van succesvolle methodieken is een centraal onderdeel van de EQUAL-activiteiten om de ontwikkelde verbeteringen ter bestrijding van discriminatie op de arbeidsmarkt een brede invloed op het reguliere beleid te geven. Transnationaliteit is een belangrijk element voor EQUAL-projecten. Ontwikkelingspartnerschappen in de diverse lidstaten, bij voorkeur diegenen die op hetzelfde thematische terrein werkzaam zijn, zetten een transnationaal samenwerkingsverband op.transnationale samenwerking in EQUAL kan vernieuwende impulsen in het nationale en het Europese werkgelegenheidsbeleid bewerkstellingen. De landen kunnen leren van elkaars ervaringen op het terrein van de arbeidsmarkt. Het empowerment-beginsel is voor de ontwikkeling van nieuw beleid van belang. Empowerment houdt in dat degenen die belang hebben bij de implementatie van de activiteiten ook deel moeten hebben aan de besluitvorming. Deelname van belangenorganisaties en niet-gouvernementele organisaties (NGO s) als vertegenwoordigers van hun belangengroepen is een voorwaarde voor EQUAL-projecten. Het empowermentbeginsel betreft naast de belangenorganisaties ook de deelnemers zelf.verschillende manieren van empowerment training moeten het vertrouwen, de motivatie, het zelfvertrouwen en de onderhandelingsvaardigheden van achtergestelde groepen verbeteren, zodat zij ook zelf kunnen werken aan de verbetering van hun arbeidsmarktpositie. Ook de betrokkenheid van deelnemers bij uitvoerings- en evaluatieactiviteiten zal de effectiviteit van de projectaanpak verhogen. Een laatste niveau van empowerment betreft de empowerment binnen het OP: de inspraak van alle OP-partners in de besluitvorming over de opzet en uitvoering van het project dient geregeld te zijn. 1.2 Opzet en doel van de bundel Hoofdstuk 2 bevat de 95 goedgekeurde EQUAL-projecten uit de eerste tranche. Ze zijn gerangschikt naar thema en binnen elk thema op volgorde van projectnummer. Elk thema wordt uitgebreid beschreven. Per project worden de ontwikkelingspartners benoemd.tevens worden de doelstellingen beschreven en wordt aangegeven op welke doelgroepen en/of resultaten de activiteiten zijn gericht. Ook wordt per project beschreven hoe degenen die belang hebben bij de implementatie van de activiteiten deelnemen aan de besluitvorming (empowerment). Projecten hebben bij empowerment van de deelnemers de mogelijkheid om te kiezen uit de volgende activiteiten: bevorderen van individuele empowerment, bevorderen van gezamenlijke verantwoordelijkheid, betrekken van de deelnemers bij de opzet van het projectplan, betrekken van de deelnemers bij de uitvoerings- en evaluatieactiviteiten en bevorderen van houdings- en gedragsverandering bij de belangrijkste actoren ten opzichte van de doelgroepen.ten slotte bevat elke projectbeschrijving een opsomming van de transnationale partners. De status van het TCA (Transnational Cooperation Agreement) wordt genoemd: deze kan in force zijn, wat betekent dat alle betrokken partners en lidstaten akkoord zijn, of in MA approval waarbij één of meerdere lidstaten nog hun goedkeuring moeten verlenen. Incidenteel komt de status rejected voor: hierbij is de TCA door één van de betrokken lidstaten afgewezen en dienen aanpassingen doorgevoerd te worden. Uiteindelijk moeten alle projecten deelnemen in een TCA in force. Uitgebreide achtergrondinformatie over de transnationale partners en samenwerkingsverbanden kunt u vinden via de unieke identificatiecodes van de Transnational Cooperation Agreements (TCA s) en de projectnummers van de betrokken transnationale partners in de EQUAL Common DataBase (ECDB). Deze database vindt u op de website van de Europese EQUAL-projectenbundel 7

8 Commissie: Deze website is tevens toegankelijk via de site van het Agentschap SZW: In het middenstuk van deze bundel zijn interviews opgenomen met deelnemers aan EQUAL-projecten. In de bijlagen zijn behalve een lijst met alle projecten, tevens indices terug te vinden waarin de projecten zijn gerangschikt naar respectievelijk aanvrager, uitvoerder en doelgroep. De beschreven opzet maakt de bundel geschikt voor gebruik door de beide doelgroepen van deze publicatie: Projectaanvragers en -uitvoerders, die baat kunnen hebben bij uitwisseling van kennis en ervaringen met organisaties die zich bezig houden met vergelijkbare projecten; Nederlandse en Europese beleidsmakers en overige geïnteresseerden die voor de verdere (beleids)ontwikkeling rondom een bepaald thema gericht kennis kunnen nemen van experimentele ervaringen die daarmee in EQUALprojecten zijn en worden gedaan. Deze bundel is een instrument om de mainstreaming van projectresultaten te ondersteunen. Om de doorwerking van projectervaringen naar het reguliere beleid en uitvoering verder te stimuleren, organiseert het agentschap samen met het kerndepartement gedurende de looptijd van het EQUAL-programma verschillende (thematische) activiteiten. 8 EQUAL-projectenbundel

9 2 Projectbeschrijvingen per thema

10

11 Thema A Verbeteren van de (her-)intredemogelijkheden op de arbeidsmarkt

12 2.1 Thema A Verbeteren van de (her-)intredemogelijkheden op de arbeidsmarkt Een belangrijke beleidsopgave voor Nederland is het structureel terugbrengen van de (langdurige) uitkeringsafhankelijkheid en het bevorderen van de arbeidsdeelname van achtergestelde groepen. Daarnaast is verbetering wenselijk in de uitvoering van het reïntegratiebeleid en wil Nederland de arbeidsparticipatie van ouderen vergroten. Bovendien is Nederland voorstander van arbeidsmarktbeleid dat is gericht op gelijke behandeling en bestrijding van discriminatie. Gecombineerde trajecten Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt zijn veelal nieuwe gecombineerde trajecten nodig om hen naar werk toe te leiden.vaak gaat het om een complexe problematiek waarbij, om tot een beter resultaat te komen, een gecombineerde aanpak noodzakelijk is. Bovendien is de diversiteit zo groot dat maatwerk nodig is en vergt de situatie van de betrokkenen een persoonlijke begeleiding. In het EQUAL-programma wordt geëxperimenteerd met de aanpak van gecombineerde trajecten onder intensieve begeleiding van case-managers. Deze nieuwe gecombineerde trajecten kunnen inspelen op de specifieke omstandigheden van de beoogde deelnemers en bestaan uit een gelijktijdig aanwenden van scholing, sociale activering en arbeidstoeleiding en waar nodig schuldhulpverlening en maatschappelijke dienstverlening. Na plaatsing van de bemiddelde werknemers wordt met intensieve nazorgtrajecten ondersteuning verleend aan de werkgever en werknemer om problemen op de werkvloer op te lossen met als doel de werknemer ook op de lange termijn aan het werk te houden. Veel EQUAL-projecten zetten gecombineerde trajecten in om verschillende groepen deelnemers naar de arbeidsmarkt toe te leiden. Het project Samen aan de slag (projectnummer 2001/EQA/0001) richt zich hierbij op deelnemers met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, fase 4 cliënten. Het project Operatie Pelios (projectnummer 2001/EQA/0076) is een voorbeeld van een project voor de doelgroep arbeidsgehandicapten. In het project Net Werk (projectnummer 2001/EQA/0011) wordt gewerkt aan de arbeidsmarktoeleiding en brede resocialisatie van (verslaafde) gedetineerden. Verbetering uitvoering sociale zekerheid Ook de verbetering in de uitvoeringsstructuur van de sociale zekerheid heeft de aandacht van de Nederlandse overheid. Dit omdat de uitvoeringspraktijk van integratiebemiddeling en de aansluiting tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt veelgenoemde knelpunten zijn. Het project Different (projectnummer 2001/EQA/0077), dat zich richt op de reïntegratie van vrouwen in de WAO, heeft geconstateerd dat een belangrijk knelpunt bij de reïntegratie van deze doelgroep de gespreide kennis over de doelgroep is. Daarnaast vindt onvoldoende informatie-uitwisseling en/of afstemming plaats tussen de verschillende betrokken organisaties. Het project heeft daarom mede als doel de ontschotting en het verbeteren van de samenwerking tussen de diverse organisaties. Arbeidsparticipatie van ouderen Vergroting van de arbeidsparticipatie van ouderen kan bereikt worden doordat enerzijds ouderen langer doorwerken en anderzijds doordat meer werkloze ouderen weer aan de slag komen. Hiertoe zijn zowel op de werkvloer als in de verwachtingen van werkgevers en werknemers veranderingen nodig zijn. Ook kan via intersectorale bemiddeling aan medewerkers die zijn ontslagen of die met ontslag bedreigd worden omscholing worden aangeboden, zodat betrokkenen in een andere sector aan de slag kunnen. Op hoofdlijnen betreft het dan het bevorderen van een mentaliteitsomslag, het ontmoedigen van ontslag van oudere werknemers en het bevorderen van de instroom van oudere werknemers in het arbeidsproces. Een voorbeeld van een project dat zich richt op een duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers is het project Age Unlimited (projectnummer 2001/EQA/0048). Hoofddoel van het project Verbreding Werkwijzer/Senior professionals wiser at work (projectnummer 2001/EQA/0035) is het bevorderen van een omslag in denken bij zowel ouderen, als bij werkgevers en werknemers, intermediairs en overheden, teneinde de participatie van ouderen op 12 EQUAL-projectenbundel

13 de arbeidsmarkt te verhogen. De doelgroep van dit project betreft naast werkende, ook werkzoekende 45-plussers. Vluchtelingen Ook vluchtelingen hebben een achtergestelde positie in de Nederlandse samenleving.ten opzichte van andere etnische groepen is er onder vluchtelingen een hoge werkloosheid en een achterblijvende arbeidsparticipatie. Voor de meeste vluchtelingen is het bijzonder moeilijk om aan een baan te komen, en als dat al is gelukt ligt het soort werk in de helft van de gevallen onder het persoonlijke competentieniveau. Diverse instanties willen wel iets voor vluchtelingen doen, maar ervaren problemen om het juiste communicatiekanaal te vinden, vooral als het langdurig werkloze vluchtelingen betreft of vluchtelingen die niet staan ingeschreven als werkzoekend. Verschillende EQUAL-projecten hebben als doelstelling de vluchtelingen te bereiken, te begeleiden, te scholen en te bemiddelen richting arbeidsmarkt. Een aantal projecten maakt hierbij gebruik van organisaties van de doelgroep zelf, zoals het project Nieuwkomers aan de slag (projectnummer 2001/EQA/0064). Gelijke behandeling / bestrijden van discriminatie Nederland is voorstander van arbeidsmarktbeleid dat is gericht op gelijke behandeling en bestrijding van discriminatie op basis van de gronden genoemd in de algemene richtlijn op grond van artikel 13 van het EG-verdrag. Deze gronden zijn: geslacht, ras of etnische afkomst, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd en seksuele geaardheid. Discriminatie op grond van ras of etnische afkomst valt in het EQUAL-programma onder thema B. De andere genoemde vormen van discriminatie op de arbeidsmarkt worden onder thema A uitgewerkt. Het project Enabling safety for lesbigay teachers (projectnummer 2001/EQA/0110) beoogt inzicht te krijgen in de verschillen tussen lesbische, homo-, bi- en heteroseksuele docenten voor wat betreft gezondheid, welzijn en sociale veiligheid op scholen. Een voorbeeld van een project dat is gericht op het uitbreiden en verbeteren van gedragscodes ten aanzien van discriminatie is het project Companies CARE (projectnummer 2001/EQA/0080). EQUAL-projectenbundel 13

14 Projectnaam Projectnummer Samen aan de slag 2001/EQA/0001 Contactpersoon mw. M. Schaaps Looptijd project t/m Aanvrager Stichting Werkprojecten Groningen Postbus ED Groningen Samenstelling ontwikkelingspartnerschap - Stichting Werkprojecten Groningen - Gemeente Groningen, Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Gemeente Veendam - Netwerk Cliëntdeskundigen Stichting Mobiel Korte beschrijving Betrokkenen bij dit project hebben geconstateerd dat er te weinig aansluiting is tussen sociale projecten en werkprojecten. Bestaande instellingen zijn nauwelijks in staat om deelnemers met meervoudige problematiek in het maatschappelijke proces en de arbeidsmarkt te integreren. Doel van dit project is het ontwikkelen en in de praktijk beproeven van een methode om de integratie van de moeilijkste groepen werkzoekenden op de arbeidsmarkt te bevorderen en terugval te voorkomen. Deze methodiek wordt in twee pilots van elk 20 deelnemers getoetst. De aanpak is enerzijds gericht op het maken van een ontbrekende schakel tussen zorg, welzijn en werk in Groningen en Veendam en anderzijds op uitvalpreventie. Beoogde resultaten het ontwikkelen van een methodiek die geschikt is voor de integratie van de doelgroep in het maatschappelijke proces en op de arbeidsmarkt.tevens dient de nieuwe methodiek een verbetering te zijn ten opzicht van het gebruikelijke instrumentarium; verbeteren van de sociaal-economische positie van de 40 deelnemers aan het project; positieve uitstroom vanuit de dagbestedingactiviteiten naar een hogere trede zoals het ontvangen van zorg tot het vinden van werk. Het project beoogt de volgende resultaten: - 15% naar zorg- en hulpverlening; - 25% naar sociale activeringstrajecten; - 25% naar reïntegratietrajecten; - 5% naar gesubsidieerd of regulier werk; het project houdt rekening met een uitvalpercentage van maximaal 30%. Doelgroep De doelgroep waar Samen aan de slag zich op richt, behoort voor een belangrijk deel tot de zogenoemde zorgwekkende zorgmijders. Een groep werkzoekenden met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt (fase 4 c/d geïndiceerd), waar instanties en projecten moeilijk vat op krijgen en die, om uiteenlopende redenen, niet in staat zijn van reguliere hulp of projecten gebruik te maken en/of deze hulp of projecten nadrukkelijk mijden danwel afwijzen. Kenmerkend is dat, wanneer het wel lukt een traject te starten, deze groep relatief snel weer uitvalt, waardoor frustratie toeneemt en nieuwe pogingen om een traject te starten steeds moeilijker te realiseren zijn.veelal is er sprake van een combinatie van lichamelijke, sociale, psychische of verslavingsproblemen. Beoogd aantal deelnemers 40 (15 vrouwen en 25 mannen) Empowerment Om empowerment binnen het OP te waarborgen hebben alle vijf de OP-partners een even zware stem en worden besluiten bij consensus genomen. 14 EQUAL-projectenbundel

15 Om empowerment van de deelnemers te waarborgen, heeft de aanvrager van dit project gekozen voor onderstaande activiteiten: bevorderen van de individuele empowerment; bevorderen van gezamenlijke verantwoordelijkheid; betrekken van de deelnemers bij de opzet van het projectplan; betrekken van de deelnemers bij de uitvoerings- en evaluatieactiviteiten; bevorderen van houdings- en gedragsverandering bij de belangrijkste actoren ten opzichte van de doelgroepen. Specifieke voorbeelden van deze activiteiten zijn transnationale uitwisseling van deelnemers en een wekelijks werkoverleg van de deelnemers met de directe begeleiders, waarbij ook stuurgroepleden aanwezig zijn. De doelgroep is in het OP vertegenwoordigd door de belangenorganisatie Netwerk Cliëntdeskundigen, waardoor de empowerment van de doelgroep gewaarborgd is. Transnationale partners Oostenrijk Arbeitsmarktintegration Obersteiermarkt OST AT-1A-18/115 Finland Työn tiet FI-35 Frankrijk Inseco insertion durable economique et sociale, dans l agriculture FR-NAT Transnational Cooperation Agreement (TCA) Titel: Pathways for Integration TCA Id code: # 320 Status: In force EQUAL-projectenbundel 15

16 Projectnaam Projectnummer IMPACT (Integration of Mediation & Planning Assures good Chances in Transition) 2001/EQA/0006 Looptijd project t/m Aanvrager Contactpersoon Ministerie van Justitie, DJI, Sector Jeugd Postbus GC s-gravenhage dhr. drs. G.J.Witsmeer Samenstelling ontwikkelingspartnerschap - Dienst Justitiële Inrichtingen, Sector Jeugd - Jongeren Opvang Centrum - Justitiële Jeugdinrichting Rentray - Reclassering Leger des Heils - Manpower Reïntegratie Services - Ministerie van Justitie, DJI, Sector Jeugd - Esprit scholengroep, locatie Nova College - Justitiële Jeugdinrichting Het Poortje - Reclassering Nederland - R.I.J. Den Hey-Acker - ROC Albeda College, locatie Rosestraat - Stichting Frentrop Teylingereind - Stichting Projecten MKB-Nederland - Stichting Vedivo Korte beschrijving van het project Het project heeft tot doel het effectiever maken van het arbeidstoeleidend programma Work-Wise (een methodiek voor arbeidstoeleiding voor jongeren die verblijven in een justitiële jeugdinrichting), door het verbeteren van de intake- en diagnosefase en de inhoud van het programma te differentiëren naar specifieke doelgroepen en uit te breiden met een module sociale activering. De aanpak is gericht op drie soorten maatregelen: maatregelen voor gecombineerde trajecten, maatregelen voor verbetering in de uitvoering en maatregelen voor gelijke behandeling en bestrijding van discriminatie. Het project bestaat uit vijf deelprojecten: gedifferentieerd programma-aanbod voor specifieke doelgroepen; cognitief gedragstherapeutische training voor het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden; risicotaxatie- en risicohanteringsinstrument; case-management en samenwerking tussen ketenpartners; kwaliteitssystematiek en effectiviteitinstrumentarium Work-Wise. Beoogde resultaten ontwikkelen en implementeren van onderstaande modules: - sociale activering voor jongeren die korter dan zes maanden in een justitiële inrichting verblijven; - gericht op de combinatie van arbeid en zorg voor meisjes; - sociale activering en arbeidstoeleiding van Marokkaanse jongens; ontwikkelen van een draaiboek en handleiding voor een cognitief gedragstherapeutische training voor het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden ; opzetten van een train the trainers programma: cognitief gedragstherapeutische training voor het ontwikkelen van werknemersvaardigheden; ontwikkelen van gevalideerd instrument voor risicotaxatie en -hantering; opstellen van begeleidingsprofielen; model van case-management opstellen voor het voeren van de regie van het arbeidstoeleidend traject; opstellen van een model samenwerkingsovereenkomsten tussen ketenpartners; interactieve website voor de ketenpartner met als doel het realiseren van een snelle uitwisseling van informatie en expertise; ontwerpen van een kwaliteitssystematiek en effectiviteitinstrumentarium voor een integraal arbeidstoeleidend programma. Doelgroep Een groot deel van de doelgroep van dit project bestaat uit jongeren tussen de 12 en 23 jaar, die in een justitiële jeugdinrichting, opvang- en behandelinrichtingen, zijn geplaatst. In zowel de opvang- als de behandelinrichtingen is 16 EQUAL-projectenbundel

17 de aanpak gericht op (her)opvoeding en resocialisatie. De problemen van deze jongeren zijn te typeren als ernstige gedragsproblemen. Deze problematiek gaat bij een deel van de opgenomen jongeren samen met lichamelijke of psychische (vooral depressieve) klachten en teruggetrokkenheid. Daarnaast bestaat de doelgroep van dit project uit leerlingen van het Nova College Amsterdam, een VMBO-school die risicojongeren opleidt voor een beroep met een breed scala aan vakrichtingen. De kenmerken van deze risicoleerlingen vertonen sterke overeenkomsten met de kenmerken van de jongeren die geplaatst zijn in een justitiële jeugdinrichting. Beoogd aantal deelnemers 276 (106 vrouwen en 170 mannen) Empowerment Ter waarborging van de empowerment binnen het OP heeft elk OP-lid één stem met betrekking tot de inhoudelijke aspecten van het project. De besluitvorming vindt plaats op basis van meerderheid van stemmen. Om empowerment van de deelnemers te waarborgen, heeft de aanvrager van dit project gekozen voor onderstaande activiteiten: bevorderen van de individuele empowerment; bevorderen van gezamenlijke verantwoordelijkheid; betrekken van de deelnemers bij de opzet van het projectplan; betrekken van de deelnemers bij de uitvoerings- en evaluatieactiviteiten; bevorderen van houdings- en gedragsverandering bij de belangrijkste actoren ten opzichte van de doelgroepen. Specifieke voorbeelden van de eerste activiteit zijn onder andere het besteden van aandacht aan de mogelijkheden en sterke kanten van de jongeren en het samen met een jongere inhoud geven aan zijn of haar individuele traject.voorbeelden van de betrokkenheid bij de opzet van het projectplan zijn het bespreken van de inhoud van het projectplan met de Jongerenraad van de justitiële jeugdinrichting en het meenemen van de aanbevelingen van deze raad. Met betrekking tot de betrokkenheid bij de uitvoerings- en evaluatieactiviteiten is als voorbeeld het uitvoeren van een jongerentevredenheidsonderzoek te noemen. Iedere organisatie die lid is van het OP heeft vanuit zijn eigen missie en visie een opdracht die ligt in het kader van het behartigen van de belangen van de doelgroep. De Stichting Vedivo is als belangenorganisatie van de doelgroep in het OP opgenomen ter waarborging van de empowerment van de doelgroep. Transnationale partners UK G.B. IMPACT Innovation Means Prisons And Community Together UKgb-33 Finland Youth RISE RIKOSKIERRE SEIS FI-3 Griekenland INøNIA ENTA Y A GR UK G.B. PRISE UKgb-31 UK N.I. Personal Progression System UKni-5 Transnational Cooperation Agreement (TCA) Titel: MERIT TCA Id code: # 450 Status: In force EQUAL-projectenbundel 17

18 Projectnaam Projectnummer Net Werk 2001/EQA/0011 Contactpersoon dhr. drs. A.A. Beun Looptijd project t/m Aanvrager Ministerie van Justitie DJI, Sector GW Postbus GC s-gravenhage Samenstelling ontwikkelingspartnerschap (OP) - Ministerie van Justitie DJI, Sector GW - Gemeente Rotterdam - PI Hoogvliet - PI Utrecht - SOV Amsterdam - SOV Utrecht - Verslavingsreclassering Nederland Korte beschrijving van het project De hoofddoelstelling van dit project is resocialisatie en in het bijzonder arbeidstoeleiding van SOV (Strafrechtelijke Opvang Verslaafden) deelnemers en het daartoe ontwikkelen van instrumenten en methodieken. Sinds enige tijd kan de rechter een zogenoemde SOV-maatregel opleggen, waarmee het mogelijk is om verslaafden behandeling en een resocialisatieproces te laten ondergaan onder justitieel toezicht met nadruk op arbeidstoeleiding. Het betreft hier verslaafden die voor veel overlast zorgen en waarvoor de reguliere detentieperiode niet lang genoeg is voor behandeling en resocialisatie. De SOV-maatregel kent drie fasen: 1) oriëntatie/assessment periode 2) halfopen periode en 3) open periode. Arbeidstoeleiding is een belangrijk onderdeel van het gehele resocialisatieproces. Er is nauwelijks ervaring met arbeidstoeleiding van verslaafden in een justitieel kader. Een specifieke aanpak of methode ontbreekt. Het project wil parallel aan de praktische uitvoering van trajecten komen tot een, op basis van praktijkervaring ontwikkelde, methodiek. Beoogde resultaten De concrete resultaten die dit project dient op te leveren zijn: op de doelgroep verslaafden toegesneden assessment/diagnose-instrument; een arbeidstoeleidingsmethodiek voor SOV; opleidingsmodulen Arbeidstoeleiding (AT) voor personeel SOV; uitstroom van 20% SOV-deelnemers naar werk en/of scholing. De te verwachten beleidsmatige effecten betreffen het opnemen van arbeidstoeleiding van justitiabele verslaafden als reïntegratie-instrument in beleidsplannen SOV-inrichtingen, gemeenten (ondermeer als bijdrage aan veiligheidsbeleid) en verslavingsreclassering. Doelgroep De doelgroep betreft uitsluitend mannen tot en met 40 jaar. De helft hiervan is allochtoon en woont in één van de grote steden. Alle deelnemers gebruiken langdurig heroïne of cocaïne en hebben een strafblad. De meeste deelnemers die de SOV-maatregel opgelegd krijgen, zijn opgepakt voor diefstal (86%) en diefstal met braak (50%). De meerderheid is bekend met de hulpverlening en kampt met psychische problemen. Beoogd aantal deelnemers 165 (0 vrouwen en 165 mannen) Empowerment Om empowerment binnen het OP te waarborgen heeft elk OP-lid een gelijkwaardige stem in de besluitvorming. De eindbeslissing voor financiële zaken ligt bij de aanvrager.verder is de verdeling van taken formeel vastgelegd. Om empowerment van de deelnemers te waarborgen, heeft de aanvrager van dit project gekozen voor onderstaande activiteiten: bevorderen van de individuele empowerment; betrekken van de deelnemers bij de uitvoerings- en evaluatieactiviteiten; bevorderen van houdings- en gedragsverandering bij de belangrijkste actoren ten opzichte van de doelgroepen. 18 EQUAL-projectenbundel

Projectenbundel Ondernemerschap

Projectenbundel Ondernemerschap Projectenbundel Ondernemerschap Inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 7 1.1 Het EQUAL-programma 7 1.2 Opzet en doel van de bundel 10 1.3 Thema Leren en Werken 12 2 Projectbeschrijvingen 13 3 Index 71 4 Informatie

Nadere informatie

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA

GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA GELIJK IN ARBEID DOOR VERNIEUWEND BELEID TWEEDE MID-TERM EVALUATIE VAN HET EQUAL-PROGRAMMA José Gravesteijn Jaap de Koning Hassel Kroes Vera van den Maagdenberg Arjan de Wit Rotterdam, november 2005 Adres

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie

Maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie Maatschappelijke participatie Handboek voor trajectbegeleiders sociale activering, arbeidsintegratie en activerende hulpverlening Henk Spies Johny Vanschoren STAB Fontys

Nadere informatie

Re-integratie van oudere werkzoekenden. Lessen uit de eerste good practices

Re-integratie van oudere werkzoekenden. Lessen uit de eerste good practices Re-integratie van oudere werkzoekenden Lessen uit de eerste good practices Re-integratie van oudere werkzoekenden Lessen uit de eerste good practices mr. dr. Hans Bosselaar drs. Mario van den Berg drs.

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel

HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel HEADwerk: Een regionale en multidisciplinaire aanpak voor de re-integratie van mensen met niet-aangeboren hersenletsel Bevindingen van een experiment in de regio Oost-Brabant Wilma Ritzen, Branko Hagen,

Nadere informatie

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag

Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Literatuur onderzoek naar Activerende Zorg Trajecten Met zorg en aandacht aan de slag Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad Hogeschool INHOLLAND Rotterdam, april

Nadere informatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie

Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Onderzoek werkplaatsing van jongeren zonder startkwalificatie Eindrapportage Opgesteld in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Opgesteld door Yolanda Hoogtanders Nadine van

Nadere informatie

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007

Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten. Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contact-projecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Sociaal geïsoleerden en Ruimte voor Contactprojecten Kwalitatieve deelstudie 2007 Opdrachtgever: Ministerie van VROM,

Nadere informatie

Multiproblematiek bij cliënten

Multiproblematiek bij cliënten Multiproblematiek bij cliënten Verslag van een verkenning in relatie tot (arbeids)participatie mr. dr. Hans Bosselaar, MECCANO drs. Erica Maurits, AStri drs. Petra Molenaar-Cox, AStri dr. Rienk Prins,

Nadere informatie

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND

HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND HET GEBRUIK VAN PRIKKELS IN DE BIJSTAND ONDERZOEK BIJ ZES SOCIALE DIENSTEN EINDRAPPORT Opdrachtgever Ministerie van Economische Zaken Jaap de Koning Peter van Nes Marinka van de Kamp Marcel Spijkerman

Nadere informatie

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014

Concept Beleidskader Participatie. Investeren in werk, Participatie door verbinding. Versie 10-09-2014 Concept Beleidskader Participatie Investeren in werk, Participatie door verbinding Versie 10-09-2014 1 Voorwoord Voor u ligt het beleidskader Participatie, Investeren in werk, Participatie door verbinding.

Nadere informatie

Actieprogramma. Iedereen doet mee

Actieprogramma. Iedereen doet mee Actieprogramma Iedereen doet mee Inhoud Woord vooraf 3 1. Inleiding 5 2. Waarom is participatie zo belangrijk? 7 3. De doelstellingen: wat willen we bereiken? 11 4. Project Iedereen Doet Mee 13 5. De inzet

Nadere informatie

Werken@Breda Op weg naar werk

Werken@Breda Op weg naar werk Werken@Breda Op weg naar werk NOTA RE-INTEGRATIE / PARTICIPATIE 2013-2014 þgeschikt CONCEPT Werken@Breda Op weg naar werk Nota re-integratie/participatie 2013-2014 Concept Voorwoord > Voor u ligt de

Nadere informatie

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing.

Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Jonge moeders toeleiden naar werk en scholing. Een aparte doelgroep die een eigen aanpak vergt. Margreth Hoek September 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Wat is een jonge moeder?...3 Opzet inventarisatie

Nadere informatie

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso

Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Arbeidstoeleiding vanuit het pro en vso Tussentijdse evaluatie Werkschool en vergelijking met Boris Een onderzoek in opdracht van het Ministerie van OCW Lot Coenen Suzanne de Visser Florieke Westhof Mirjam

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat

COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN. Aanbevelingen op maat COMMISSIE AVEM ARBEIDSDEELNAME VROUWEN UIT ETNISCHE MINDERHEIDSGROEPEN Aanbevelingen op maat B E K N O P T E U I T G A V E COLOFON TEKST Commissie Arbeidsdeelname Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen

Nadere informatie

Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie

Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de

Nadere informatie

Zwerfjongeren op weg naar werk

Zwerfjongeren op weg naar werk Zwerfjongeren op weg naar werk Mogelijkheden om (ex- )zwerfjongeren te begeleiden naar en op werk Branko Hagen Afdeling Participatie en Support/Werk en Handicap Postbus 19152, 3501 DD Utrecht Telefoon:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 27 853 Herintredende vrouwen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS EN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Moving Forward. Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt Methodiekbeschrijving voor (zelf) organisaties die vrouwen helpen deel te nemen aan het economisch verkeer en richting te geven aan hun toekomst. Moving Forward Brengt vrouwen een stap dichter bij de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar)

Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Uitvoering van de Wwb voor jongeren (18-27 jaar) Colofon Programma Dienstverlenende overheid Nummer R 14/06 ISSN 1383-8733 ISBN 978-90-5079-274-5 Pagina 2 van 56 Voorwoord De laatste ontwikkelingen op

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie

Jeugdzorg zonder drempels

Jeugdzorg zonder drempels Jeugdzorg zonder drempels Eindverslag van een project over de toegankelijkheid en de kwaliteit van de jeugdzorg voor allochtone cliënten Hans Bellaart en Fadua Azrar 1 Trefwoorden: Auteurs: Hans Bellaart

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8

J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 J a a r v e r s l a g 2 0 0 8 inhoud 2 VOORWOORD 5 DOELSTELLINGEN & REALISATIE 9 Realisatie Sluitende begroting Ontwikkelingen 11 Verantwoordelijkheid Werken naar vermogen Iedereen is nodig Economische

Nadere informatie

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning

Voorwoord. Sociaal en bedrijfseconomisch. Ontwikkelingen. Werk met meerwaarde. Instroomfase. Doorstroomfase. Uitstroomfase. Procesondersteuning jaarverslag 2009 2 3 Inhoud Voorwoord 8 DOELSTELLINGEN & REALISATIE Sociaal en bedrijfseconomisch 14 Van Invloed Ontwikkelingen 20 Missie Werk met meerwaarde 24 STARTSCHOT Instroomfase 30 INVESTEREN IN

Nadere informatie

De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap

De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap De doorstroom van vrouwen onder de loep Discussiestuk De Haagse Maatschap Doorstroom van vrouwen onder de loep 1.0/LVI/05-10-2010 1 De Haagse Maatschap Wilt u ons iets toesturen? Postbus 13870 2501 EW

Nadere informatie