Uw kind in onze handen, met onderwijs, ondersteuning en aandacht dat het verdient! INFOGIDS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uw kind in onze handen, met onderwijs, ondersteuning en aandacht dat het verdient! INFOGIDS 2014-2015"

Transcriptie

1 Uw kind in onze handen, met onderwijs, ondersteuning en aandacht dat het verdient! INFOGIDS versie juni 2014

2 2 Infogids Inhoudsopgave Voorwoord/Colofon 1. Onze school 1.1 Schoolspecifiek Gebouw Leerlingenaantal Team 1.2 Waar de school voor staat Visie Missie Doelstelling Onderwijsconcept Kwaliteit van de school Toetsen die dit schooljaar afgenomen worden CITO toetsen en uitstroom leerlingen VO 2. De organisatie 2.1 Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) 2.2 De groepen 2.3 Vervanging bij ziekte van de leerkrachten 2.4 De schooltijden (inloop voor de groepen 1 en 2) 2.5 Inlooptijd voor leerlingen van de groepen 1 en De schoolbel 2.7 Lichamelijke oefening en GSM (Groninger Sport Model) 2.8 De lestijden lichamelijke oefening en zwemmen 2.9 Schoolactiviteiten 2.10 Klassen, corvee en overige diensten 2.11 Telefoonketting 2.12 Verzuim 2.13 Verjaardagen van leerlingen en leerkrachten 2.14 Overblijven, Voorschoolse opvang en Buitenschoolse opvang (BSO) 2.15 Kennismakingsavonden, contactmiddagen en avonden 2.16 Informatieverschaffing gescheiden ouders 2.17 Rapporten, data rapportuitgifte 2.18 Examen Verkeer 2.19 Ouderhulp, ouderideeën en oudervergoeding 2.20 Sport 2.21 Excursies, culturele bezoeken en maatschappelijke oriëntaties 2.22 Schoolreisjes 2.23 Mobiele telefoons, MP 3 spelers en de I-POD 2.24 Vrijwillige ouderbijdrage 2.25 Bijdrage schoolactiviteiten Schrijfonderwijs 2.27 Verzekeringen en eigen risico in en om de school 2.28 Nieuwsbrief en nieuwsbericht 2.29 Klassenkrant

3 Gezond gedrag, voeding in groepen en het project SchoolGruiten 2.31 Schoolfotograaf 2.32 Geldacties 2.33 Gevonden voorwerpen 2.34 Regen en de toegang tot het plein en de school 2.35 Website en foto s van uw kinderen 2.36 Verzamelingen ruilen op school 2.37 Vereniging voor openbaar onderwijs (VOO) 2.38 Omgang en gedrag 2.39 Regeling toelating, time out, schorsing en verwijdering van leerlingen 2.40 Verkeersveiligheid 2.41 Klachtenregeling 3. Personele gegevens 3.1 Het onderwijzend personeel 3.2 Inzet onderwijzend personeel Medezeggenschapsraad (MR) 4.1 Wat doet de medezeggenschapsraad 4.2 De leden 5. Ouderraad (OR) 5.1 Wat doet de ouderraad 5.2 De leden 5.3 Stichting Beukbreed 6. Organisatie zorg op schoolniveau en extra zorg 6.1 Organisatie zorg op schoolniveau 6.2 Het zorggesprek 6.3 GGD en logopedie 6.4 Spreekuur op verzoek over de groei, ontwikkeling en opvoeding van uw kind 6.5 Toelating leerlingen op OBS Beukenlaan 6.6 Zorg Advies Team (ZAT) 7. Brede school Beukbreed 7.1 De Brede School 8. Richtlijnen verlof 8.1 Vakantieverlof 8.2 Gewichtige omstandigheden maximaal 10 schooldagen per schooljaar 8.3 Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar 9. Vakantieregeling schooljaar Lijst met afkortingen

4 4 Voorwoord Geachte ouder/ verzorger, Voor u ligt de infogids In deze gids leest u alle praktische informatie over OBS Beukenlaan. Verder kunt u hierin ook lezen wat wij als school bereikt hebben en waarmee wij bezig zijn. Neem hiervoor rustig de tijd. Zo bent u goed op de hoogte van het reilen en zeilen op onze school. Bij deze infogids hoort de schoolgids Beide gidsen kunt u vinden op onze website Indien noodzakelijk worden aanvullingen en/of wijzigingen,voorzover die niet in de huidige school- en/of infogids staan, op de site gezet. De houdbaarheid van informatie is, zoals u zult begrijpen, vaak beperkt. Nieuwe wetgeving, nieuw beleid en/of actualiteiten achterhalen vaak verstrekte informatie. Wij informeren u, als dit noodzakelijk blijkt, tussentijds middels een nieuwsbrief en/of nieuwsbericht. Deze zullen wij mailen. Ook op onze website vindt u algemene en specifieke informatie. Verder kunt u er diverse foto s van verschillende activiteiten en groepsevenementen vinden. Tot slot willen wij nog vermelden dat u voor vragen, wensen en/of ideeën altijd welkom bent op onze school. Natuurlijk kunt u ons ook mailen, het mail adres is: Bent u niet in het bezit van een mailadres dan kunt u dit kenbaar maken bij de leerkracht van uw kind. Wij rekenen op een prettig en leerzaam schooljaar en vertrouwen wederom op uw steun en medewerking! Team OBS Beukenlaan Colofon Openbare Basisschool Beukenlaan Beukenlaan CC WINSCHOTEN T: E: W: Inspectie van het Onderwijs Rijksinspectiekantoor Groningen Sophialaan 20 Postbus AC LEEUWARDEN T: (gratis) W: E: Stichting voor Openbaar (Primair) Onderwijs Oost-Groningen (SOOOG) Bezoekadres SOOOG: Brede school De Meerkant Huningaweg PB Oostwold Tel: Postadres bestuur: SOOOG Postbus AB WINSCHOTEN Website: Expertise Centrum SOOOG Onderwijsondersteuning Grintweg HL Winschoten T Website: GGD Informatie Centrum Gezondheid Hulpverleningsdienst Groningen Hanzeplein GW GRONINGEN T: Schoolverpleegkundige Gemeente: Portefeuillehouder: Dhr. Boon T: (gemeentehuis)

5 5 1. Onze school 1.1. Schoolspecifiek Gebouw OBS Beukenlaan is in de 70-er jaren gebouwd en ligt in het westelijk deel van Winschoten. De school betrekt voornamelijk leerlingen uit de Bomenbuurt, plan Acacialaan en St. Vitusholt. Toch zijn er ook leerlingen uit andere wijken in Winschoten die onze school bezoeken. De ouders van deze leerlingen hebben, tijdens de aanmelding, aangegeven bewust te kiezen voor onze school. Veelal wordt aangegeven dat de keuze voornamelijk gemaakt is op grond van de organisatie binnen onze school en ons onderwijs. Uit het bovenstaande blijkt dat het opleidingsniveau van de ouders zeer wisselend is. Dit maakt het werken met onze kinderen erg boeiend. Het is een afspiegeling van de maatschappij, waarbij aangemerkt moet worden dat er bij ons op school weinig allochtonen zitten. (percentage: te verwaarlozen) De school beschikt op dit moment over 12 (les)lokalen, 1 speellokaal voor de kleuters, een centrale ontmoetingsruimte, een IB ruimte, een i.c.t. ruimte en twee vergaderruimtes. In de IB kamer bevindt zich de orthotheek, in deze orthotheek is extra materiaal voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften te vinden. Verder worden sinds september 2007, 2 (les) lokalen gebruikt door respectievelijk de peuterspeelzaal ( t Beukenootje) en de BSO (Knabbel en Babbel), voor voorschoolse, tussentijdse en naschoolse opvang. Groep 1a gebruikt het lokaal van de BSO tevens als leslokaal. Op deze wijze worden deze lokalen zo optimaal mogelijk gebruikt. In verband met de groepsgrootte is het mogelijk dat er na de voorjaarsvakantie gebruik gemaakt moet worden van het kleutergymlokaal als klaslokaal. Dit houdt in dat kleuters in dat geval gymnastiekles krijgen in het gymlokaal naast de school. Het gymnastieklokaal is bestemd voor alle groepen. Rondom de school is een schoolplein. Deze is opgedeeld in 3 deelpleinen voor respectievelijk de peuterspeelzaal, de groepen 1-2 en de groepen 3 t/m Leerlingenaantal Het aantal leerlingen bedroeg op 1 oktober 2013; 293 leerlingen. In schooljaar zijn de leerlingen verdeeld over 12 groepen, t.w. 1a, 1b, 2, 3, 4, 5a, 5b, 6, 7a, 7b, 8/8. Voor deze verdeling is bewust gekozen door het team. De verwachting is dat het leerlingaantal de komende jaren stabiel blijft Team Ons team bestaat uit 22 personen. De leerkrachten hebben primair een lesgevende taak en vervullen daarnaast niet-lesgevende taken waaronder een aantal teamtaken. Een aantal leerkrachten heeft een extra taak o.a. de schoolcoördinator, de intern begeleider/kwaliteitscoördinator, de ICT coördinator, de cultuurcoördinator, de lees/taalcoördinator, de rekencoördinator. Eén leerkracht heeft de zorg voor onze zorgleerlingen. Zij is intern begeleider (IB er) en is belast met de bewaking en aansturing van de individuele leerlingenzorg. Zij coördineert, begeleidt en bewaakt de extra zorg en geeft daarnaast aandacht aan leerlingen met leer- en/of gedragsmoeilijkheden. Naast de interne begeleiding houdt zij ook de kwaliteit van onze school en de andere drie scholen binnen ons cluster in de gaten. Tevens stuurt zij de IB ers van de andere scholen in ons cluster aan. De algehele leiding is in handen van een clusterdirecteur. Deze is vrijgesteld van lesgevende taken. Hij is tevens clusterdirecteur van OBS de Wiekslag uit Blijham, OBS Heiligerlee en de FT Venemaschool uit Westerlee, de drie andere scholen die bij ons scholencluster horen. Hij houdt zich, samen met de schoolcoördinator, voornamelijk bezig met het schoolbeleid, de schoolorganisatie, kwaliteitsontwikkelingen en de interne- en de externe communicatie. Als zodanig is hij het eerste aanspreekpunt en de spreekbuis van onze school. Naast de clusterdirecteur is er voor vijf dagdelen een schoolcoördinator op onze school aanwezig. Ook zij houdt zich bezig met zaken aangaande de organisatie en het beleid. De brede schoolactiviteiten worden gecoördineerd door een bredeschool coördinator. Het team wordt onderwijsondersteunend versterkt met 1 administratief medewerkster, 1 conciërge (alle ochtenden) en 3 overblijfmoeders. Verder wordt de school door stagiaires bezocht van de Pedagogische Academie en SAW- PW. We proberen zoveel mogelijk handen in de groepen in te zetten.

6 1.2. Waar de school voor staat Visie OBS Beukenlaan wil een school zijn waar leerlingen zich optimaal, cognitief en sociaal-emotioneel, kunnen ontwikkelen. Dit doen wij door onderwijs op een kwalitatief hoog niveau te geven in een goed pedagogisch klimaat. Wij streven ernaar om uit leerlingen te halen wat erin zit. Er wordt gekeken naar de specifieke onderwijsbehoeften van iedere leerling, met andere woorden, wat heeft deze leerling nodig om een ononderbroken ontwikkeling door te maken. Ons team is zich ervan bewust dat wij, naast de ouders, een bijdrage leveren aan het latere functioneren van onze leerlingen in de maatschappij. Wij vinden het daarom belangrijk om onze leerlingen te stimuleren om met en van elkaar te leren. Leerkrachten geven ondersteuning en leiding, daarnaast geeft het team de leerlingen eigen verantwoordelijkheid voor hun totale ontwikkeling. Dit leidt tot leerlingen die zelfbewust, zelfredzaam en zelfstandig functioneren in de maatschappij. Wij richten ons op de toekomst middels het gebruik van nieuwe methoden, nieuwe inzichten en media. Kenmerken van het onderwijs op OBS Beukenlaan zijn : - een veilige en geborgen omgeving, waarbinnen het kind, kind mag zijn en kan zijn wie het is - aandacht voor het groepsgedrag, normen en waarden; - aandacht voor verschillen in cultuur; - aandacht voor gezondheid, sport en spel; - open communicatie naar kinderen, ouders en team; - hoge verwachtingen t.a.v. leerlingen; - voor zover het binnen de mogelijkheden ligt; rekening houden met alle leerlingen op alle niveaus; - zelfredzaamheid en zelfstandigheid van onze leerlingen; - begeleiden van (hoog) begaafde leerlingen; - begeleiden van leerlingen met lees en spellingsproblemen, dyslexie; - gebruik van nieuwe media. t.w. digitaal schoolbord, laptops, tablets etc; - werken met diverse protocollen (zoals hoogbegaafdheid, dyslexie, dyscalculie). Verder is onze school een lerende organisatie. Doordat onze school een lerende omgeving is, blijft de school aan het vernieuwen. Vernieuwing is geen doel op zich, maar moet gezien worden als de drive voor constante verbetering Missie Ik ben in goede handen, met onderwijs, ondersteuning en aandacht in een goed pedagogisch klimaat

7 De doelstellingen -De school voldoet aan de kerndoelen voor het basisonderwijs zoals vastgelegd in de wet primair onderwijs. -Op basis van haar gemeenschappelijke visie krijgt het onderwijs invulling binnen het leerstofjaarklassensysteem waarbij het accent ligt op taal, lezen en rekenen en er veel aandacht is voor de leerlingenzorg. -De school biedt onderwijs, zorg en aandacht aan het kind die het verdient. -De school biedt voldoende ruimte en aandacht voor die kinderen die - op grond van hun inzicht en ontwikkeling - een individuele leerweg moeten volgen. -Middels het direct instructiemodel wordt aan alle kinderen die aandacht gegeven die ze verdienen. -De cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen is gericht op het leren zelfstandig handelen en functioneren in onze maatschappij waarbij zowel de individuele als de collectieve verantwoordelijkheid in en voor de maatschappij centraal staan. -De leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en anderen en samen te werken, zodat zij een positieve bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren en in staat zijn zich in een steeds veranderende maatschappij te kunnen redden. -De leerlingen leren wat concrete maatschappelijke, sociale en economische ontwikkelingen, vertaalt naar hun belevingsniveau, (kunnen) betekenen voor hun woon- en leefomgeving, leefstijl, houding en positie in de samenleving. -De leerlingen leren kritisch te zijn op hun eigen presteren. Door doelgericht met hen over hun werk te praten willen we ze leren na te denken over hun eigen ontwikkeling. -De leerlingen leren omgaan en werken met informatie- en communicatietechnologie. Het gebruik van computers/tablets is niet alleen ondersteuning van het onderwijs (middel) maar ook een doel op zich, zodat de leerlingen vaardig worden in tekstverwerking, spreadsheet, presentatie, gebruik en communicatie via Internet en . -De school is een modern gebouw dat het centrum is van de woon- en leefomgeving en zorg voor de bewoners van de wijk/buurt. -De school heeft een open communicatiestructuur, een democratische besluitvorming op basis van doelstellingen en beleidsvoornemens zoals vastgelegd in dit plan dan wel uitgewerkt in de verschillende (deel)plannen Onderwijsconcept - toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht hun godsdienst of levensbeschouwing - ruimte en aandacht voor ieder kind - begrip kweken voor de verschillen in leefstijl - vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid - een veilige, inspirerende en ontwikkelingsgerichte leeromgeving - kunnen nemen van individuele en collectieve verantwoordelijkheid - kinderen van dezelfde leeftijd, voor zover mogelijk, in dezelfde groep - voor zover het binnen de mogelijkheden ligt; rekening houden met alle leerlingen op alle niveaus - hoge verwachtingen - systematische evaluatie van leerling prestaties, zowel methodisch als methode onafhankelijk - de verschillen in cognitieve, sociale en emotionele en motorische ontwikkeling in beeld brengen en hier ook begeleiding in geven - computergebruik vanaf groep 1 - moderne methoden en materialen - effectieve besteding van de leertijd - prioriteit ligt bij basisvakken, met name lezen, taal en rekenen - zelfstandig werken en het toewerken naar het werken met een weektaak - goede voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs - centrale rol voor de leraar als begeleider van het leerproces

8 - zelfredzaamheid bij kinderen activeren en uitbreiden, middels Leefstijl en assertiviteitstrainingen. 8 Dit heeft consequenties voor: Kwaliteitszorg: Binnen de school vinden wij het belangrijk de kwaliteit van het lesgeven en de kwaliteit van de organisatie hoog te houden. Wij gebruikten daarom instrumenten (KWINTOO) om deze kwaliteit systematisch te meten, te analyseren en te verbeteren. Vanaf schooljaar is er binnen het SOOOG gekozen te werken met Integraal. Professionalisering: Deskundigheidsbevordering en professionalisering van onderwijsgevenden is een steeds terugkerend aandachtspunt. Om bij te blijven is het belangrijk hierin te investeren. Het uitgangspunt daarbij is dat deskundigheidsbevordering en professionalisering ten goede moet komen aan het directe onderwijsproces. Kindgerichtheid: Wij proberen binnen ons onderwijsconcept zoveel mogelijk de ontwikkeling van ieder kind te volgen. Dit betekent dat wij ons onderwijsaanbod afstemmen op de behoeften van kinderen. Tevens proberen wij rekening te houden met verschillen in kennen en kunnen. Dit komt tot uiting in instructie (direct instructiemodel) en in de verwerking van de leerstof. Zelfstandigheid: Binnen onze school vinden wij het belangrijk dat kinderen tijdens het zelfstandig werken, zelf kunnen bepalen waar zij mee bezig gaan. Wij willen, gedurende de schoolloopbaan van het kind, dan ook komen tot het zelfstandig plannen van de leerstof. Zelfbeschikking maakt kinderen tot competente en zelfverantwoordelijke personen. Zij kunnen de verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, het eigen werk en het eigen leerproces Sociaal-emotioneel welbevinden: Het sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen is belangrijk en heeft een hoge prioriteit. Om te komen tot leren en zelfontplooiing, moet een kind goed in zijn/haar vel zitten. Mede hierom wordt gebruik gemaakt van de methode Leefstijl en het leerlingvolgsysteem: ZIEN, dat bij het registratieprogramma ParnasSys hoort. Vaardigheden en kennis: Voor kinderen en onderwijsgevenden is het belangrijk dat de omgeving, waar zij vele uren per dag verblijven, als prettig wordt ervaren. We proberen ieder kind die ondersteuning en aandacht te geven die bij dat specifieke kind past. Door een veilige omgeving te bieden, humor te hebben en plezier uit te stralen, kunnen kinderen zich beter ontwikkelen en werken aan hun vaardigheden. Door in te zetten op een goed pedagogisch klimaat kan het optimaal mogelijke uit een kind worden gehaald.

9 Kwaliteit van de school Gedurende schooljaar wordt er binnen de school gewerkt aan: 1. Kwaliteitszorg middels Integraal -Afname -Analyse -Actieplannen maken n.a.v. de analyse/ implementatie Zorg en begeleiding: -Passend onderwijs wordt ondersteund d.m.v. het schoolondersteuningsprofiel. -Monitoren van de M en E toetsen Cito op schoolniveau, groepsniveau en hier acties uit halen -Werken in de groepen met verschillende logboeken. -Werken in de groepen met het groepsplan -Werken met het leerlingvolgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling behorende bij ParnasSys (ZIEN) - Versterken van de leerkrachtvaardigheden t.a.v. inspringen op de ondersteuningsbehoeften van kinderen. 4. Individuele trajecten/ cursussen leerkrachten: - Teamscholing ParnasSys. - Onderbouwdagen leerkrachten groepen 1 en 2 -Teamscholing administratiesysteem: ParnasSys - Cursus coöperatieve werkvormen - Rekendag rekencoördinator. - Werken met Kurzweil Opleiding specialist gedrag - Management opleiding - Cursus (hoog) begaafdheid Toetsen die tijdens dit schooljaar worden afgenomen Groepen 1 en 2 : Cito-toets Rekenen voor kleuters Cito-toets Taal voor kleuters Groepen 3 en 4 : Cito-toets DMT 2009 (techn. leesvaardigheid ) AVI leestoets Cito-toets Begrijpend lezen (groep 4) Cito-toets Rekenen en wiskunde Cito-toets Spelling Cito-toets Woordenschat Methode-afhankelijke toetsen voor lezen, taal en rekenen. Groepen 5 t/m 8 : Cito-toets DMT 2009 AVI leestoets Cito-toets Begrijpend lezen Cito-toets Rekenen en Wiskunde Cito-toets Studievaardigheden Cito-toets Spelling Cito-toets Woordenschat Cito-toets Wereldoriëntatie Cito-entreetoets Voor groep 6 Cito-entreetoets Voor groep 7 Cito-eindtoets Voor groep 8 Methode afhankelijke toetsen voor begrijpend lezen, taal en rekenen. Methode afhankelijke toetsen voor geschiedenis, natuur, en aardrijkskunde.

10 CITO-toetsen en uitstroom leerlingen VO Gedurende het schooljaar worden in alle groepen Cito-toetsen afgenomen. Cito-toetsen zijn landelijk ontwikkelde en erkende toetsen die de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen meten op verschillende momenten in het schooljaar en op verschillende (vak)gebieden. De leerlingen van groepen 6 en 7 nemen deel aan de Cito Entreetoets groep 6 / 7 (einde schooljaar), de leerlingen van groep 8 nemen deel aan de Cito eindtoets. Dit ter bevestiging van het uiteindelijke schoolniveau VO en de verdere schoolkeuze. De eindtoets zal, schooljaar , worden afgenomen in de maand april Naast de Cito eindtoets wordt in groep 8 ook de NIO toets afgenomen. Deze toets laat zien welk IQ bij uw kind hoort. Over de uitkomst van de Cito-toets, de NIO toets en het beeld dat het leerkrachtenteam van uw kind heeft, zal met u, door de groepsleerkrachten van groep 8, een gesprek worden aangegaan. Dit om te komen tot een goede keuze/ plaats voor uw kind in het V(oortgezet) O(nderwijs). Voorts zullen de leerlingen van groep 8, in het kader van voorlichting over het voortgezet onderwijs, in schoolverband een bezoek brengen aan het Dollard College (lessencarrousel). Tevens organiseren wij, gaande het schooljaar, voor u een voorlichtingsavond, die wordt verzorgd door iemand van het Dollard College. Nadere informatie hierover kunt u lezen in de nieuwsbrief of een nieuwsbericht. Citoeindtoets resultaten: schooljaar landelijk gemiddelde schoolgemiddelde ,2 533, ,3 539, ,1 535, ,7 534, ,4 531,0 De schoolverlaters van het afgelopen schooljaar zijn uitgestroomd richting het Dollard College te Winschoten, het Ubbo Emmius College te Winschoten en het Winkler Prins te Veendam. Uitstroom leerlingen Voortgezet Onderwijs (VO) : Praktijk gericht onderwijs (PRO) 1 leerling VMBO Basis Beroeps (BB) VMBO Kader Beroeps ( KB) 5 leerlingen 7 leerlingen VMBO Theoretische Leerweg (TL) 12 leerlingen HAVO 6 leerlingen VWO 1 leerling

11 11 2. De organisatie Maximale aandacht voor scholen en leerlingen! 2.1. Organisatie OBS Beukenlaan valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. De stichting is in beheers- en beleidsmatig opzicht verantwoordelijk voor het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Bellingwedde, Oldambt en Pekela. De stichting omvat met ingang van het schooljaar basisscholen, 1 nevenvestiging, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 ZMLK school, waar ca. 330 leerkrachten zorg hebben voor ca leerlingen. De Stichting Openbaar Onderwijs oost Groningen onderschrijft de Code Goed Bestuur. Het bestuursmodel van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen is gebaseerd op een scheiding van de functies van besturen en toezicht houden. Het College van Bestuur voert de werkgeverstaak uit en stuurt de organisatie aan voor het bereiken van de beleidsdoelstellingen. Het College van Bestuur bepaalt de hoofdlijnen van het beleid, zoals strategievorming, planning, structurering en procesbeheersing. De Raad van Toezicht is het toezichthoudende orgaan. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor deugdelijk en adequaat intern toezicht op het College van Bestuur. Het College van Bestuur bestaat uit: J.H. Hansen (voorzitter) beleidsterreinen financiën en huisvesting T. Hulst (lid) beleidsterreinen personeel en onderwijs De Raad van Toezicht bestaat uit: Dhr. J.H. (Jan) de Wit voorzitter Dhr. J.G. (Hans) de Kimpe vice voorzitter Mr. G.W. (Govert) Brouwer lid Dhr. P. (Pim) Flinterman lid Mevr. J.J. (Jannie) Bos - lid Klachtenregeling Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Een verschil van inzicht kan geen kwaad, als er maar over gesproken wordt met de mensen die direct bij het onderwerp betrokken zijn. Wanneer zich op school een probleem voordoet, gaan we er vanuit dat de volgende stappen worden gezet. Eerst spreekt u met de leerkracht van uw kind. Leidt dit niet tot het gewenste resultaat, dan maakt u een afspraak met de schoolcoördinator van de school. Mocht dit ook niet helpen dan kunt u het schoolbestuur inschakelen. Op het bestuursbureau is een interne klachtencoördinator aangesteld. De interne klachtencoördinator probeert door bemiddeling tot een oplossing te komen. Met de inwerkingtreding van de kwaliteitswet Onderwijs is elke school verplicht een klachtenregeling te hebben. Ook moet de school aangesloten zijn bij een klachtencommissie. De klachtenregeling van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen ligt ter inzage op de school. De klachtenregeling is eveneens digitaal beschikbaar via de website van SOOOG (www.sooog.nl).

12 Vervanging bij ziekte van de leerkrachten Als er een leerkracht ziek is, is dat erg vervelend voor de leerlingen. Dit betekent verandering in de structuur van de groep en dat veroorzaakt altijd spanning bij kinderen. Wij proberen derhalve de vervanging altijd door één persoon te laten verzorgen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een eigen, stichtingsbrede invalpool. Tijdens een vervanging loopt het in de groep vaak even anders dan gebruikelijk. Wilt u uw kind(eren) er op wijzen dat vervangers gastleerkrachten zijn,waarbij leerlingen zich moeten aanpassen en gedragen! Het aanbod van vervangers is beperkt, waardoor wij geen garantie kunnen geven voor vervanging. Sterker nog, soms is er, ondanks alle moeite, geen vervanging beschikbaar. Afhankelijk van de situatie kan de directeur dan besluiten de leerlingen vrij te geven. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de schoolgids De schooltijden Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Ochtend: uur Middag: uur Woensdag Ochtend: uur Middag: vrij Alle groepen Inlooptijd: uur en uur Groepen 1 en 2 Donderdagmiddag en vrijdagmiddag vrij Groepen 3 en 4 Vrijdagmiddag vrij 2.5. Inlooptijd voor leerlingen van alle groepen Gelet op het grote aantal leerlingen in de groepen en het feit dat veel leerlingen door de ouder(s)/verzorger(s) (moeten) worden gebracht, geldt voor alle leerlingen een zogenaamde inlooptijd van 5 minuten op onze school. Gedurende die inlooptijd (tussen 8.25 en 8.30 uur en tussen en uur) wordt uw kind op school en in de klas verwacht. Om 8.30 en uur beginnen de lessen en behoren alle leerlingen in de groepen te zijn, de ouders worden verzocht dan niet meer in de groepen aanwezig te zijn. Voorts vragen wij u aansluitend geen persoonlijke gesprekken te voeren in en om de school. De school is hiervoor niet de aangewezen plaats. Heeft u vragen en/of opmerkingen over de school, dan kunt u uiteraard altijd een afspraak maken met de groepsleerkracht, intern begeleider of de schoolcoordinator De schoolbel De schoolbel, die door een digitale klok wordt aangestuurd, belt altijd 5 minuten voor aanvangstijd, omdat wij geen lestijd verloren willen laten gaan. Leerlingen kunnen dan op tijd beginnen met de les. Te laat komen geeft onrust in de groep en verstoort de les. Tijdens de pauzes en 15 minuten voor aanvang van de school is er pleintoezicht. Wilt u er voor zorgen dat uw kind(eren) niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de school aanwezig is (zijn), de hekken rondom de school worden niet eerder geopend.

13 2.7. Lichamelijke oefening De leerlingen van alle groepen volgen bewegingsonderwijs. Het bewegingsonderwijs voor de groepen 1 en 2 bestaat dagelijks uit gymlessen in het speellokaal. Het kan zijn dat de leerlingen van de groepen 1 en 2 na de voorjaarsvakantie gebruik moeten maken van het grote gymlokaal, omdat het BSO lokaal niet groot genoeg is voor deze groeiende aanloopgroep. Voor de leerlingen van de groepen 1 en 2 is het bewegen in alle kleding te warm. Zij trekken een aantal kledingstukken (trui, broek, sokken en schoenen) uit. Dit vraagt veel tijd en daarom is het van belang dat u uw kleuter zelf leert uit- en aankleden. Als de weersomstandigheden het toelaten, wordt er buiten op het plein van groep 1 en 2 gespeeld. Lichamelijke oefening voor de overige groepen (zie het gymrooster), wordt verzorgd in het gymlokaal naast de school. Het dragen van sportkleding voor de groepen 3 tot en met 8 tijdens de lessen, evenals het douchen voor de groepen 5 tot en met 8 daarna, is verplicht! Op de dinsdagmorgen en de gehele donderdag verzorgt meester Lucas of meester Sven de gymlessen. Het is verplicht om uw zoon/dochter in geval hij/zij niet kan deelnemen aan de gymnastiekles of niet kan douchen een briefje mee te geven! Rooster gymrooster Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Groep 1a Groep 1b Groep 2b tot Groep 3 St Vitus vanaf Groep Groep 5a Groep 5b Groep Groep 7a Groep 7b Groep Groep

14 14 Op dinsdag is de gymvakleerkracht meester Lucas een aantal lesuren ( s morgens) op school en op donderdag is de gymvakleerkracht meester Sven op school. Beide verzorgen tijdens de bovengenoemde dagdelen gymlessen. Voor de lessen lichamelijke oefening zijn leerlingen, vanaf groep 3, verplicht sportschoenen (geen zwarte zool) en sportkleding te dragen. Voorts is het, om hygiënische redenen, van belang dat de leerlingen vanaf groep 5 zich na afloop van de gymles douchen!!!!!!!!!!!!!! 2.9. Schoolactiviteiten Alle normale onderwijsactiviteiten staan beschreven in het Schooljaarplan , de Infogids, de Jaarplanning, het Activiteitenplan en het ondersteuningsprofiel. Voorts stellen de groepsleerkrachten wekelijks een leerstofplanning (n.a.v. activiteitenrooster) samen en registreren zij de behandelde leerstof in hun groepsmappen. Verder worden de vorderingen in daarvoor ontwikkelde computerprogramma s gezet. Naast het onderwijs worden ondersteunende onderwijsactiviteiten aangeboden zoals: excursies, voorstellingen, voorlichtingen en culturele bezoeken. Ook worden, in samenwerking met de ouderraad, jaarlijks diverse buitenschoolse activiteiten georganiseerd. Hierover kunt u elders in de gids meer lezen! Klassen- en overige diensten Samen moeten wij zorg dragen voor een ordelijke en opgeruimde school. Daarom hebben de leerlingen in alle groepen bij toerbeurt klassendienst. Deze dienst bestaat dagelijks uit verschillende werkzaamheden waaronder het uitdelen en ophalen van lesmaterialen, het verzorgen van planten, het schoonvegen van het lokaal etc. Ook in en om de school hebben kinderen soms taken die vervuld moeten worden. Te denken valt daarbij aan ophalen van afval uit de groepen, opruimen van het schoolplein, bij de weg zetten van de afvalcontainers etc.

15 Telefoonketting In alle groepen wordt, bij aanvang van het schooljaar, door de groepsleerkracht een telefoonketting samengesteld en verspreid. Dit is een lijst met alle telefoonnummers van alle gezinnen uit een groep. Doel van deze telefoonketting is om u, op een snelle en efficiënte wijze, te informeren over spoedeisende zaken. Bijvoorbeeld: - het uitvallen van de verwarming in de winter - het niet kunnen doorgaan van de lessen door calamiteiten Gezinnen met een geheim nummer worden niet in de telefoonketting met nummer benoemd, maar worden door de groepsleerkracht zelf gebeld. We verzoeken u, indien uw telefoonnummer wijzigt, dit z.s.m. door te geven aan de leerkracht van uw zoon/dochter Verzuim Alle leerlingen zijn vanaf hun 5 e verjaardag leerplichtig. Als uw kind de school niet kan bezoeken, dan dient u uw dochter/zoon vóór uur of uur af te melden middels een briefje of telefoontje. Dit geldt ook voor de 4-jarigen. Bij langdurige afwezigheid verzoeken wij u contact op te nemen met de groepsleerkracht. Absentie wordt door de school nauwkeurig geregistreerd. In geval van ongeoorloofd verzuim, dan wel geruchten dat ongeoorloofd wordt verzuimd, meldt de school dit bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan na vaststelling van ongeoorloofd verzuim een procesverbaal opmaken, die tot hoge boetes kan leiden. Afwezigheid van school kan tot achterstand in de schoolontwikkeling leiden! Bezoeken aan (tand)arts, logopedist etc. dienen dan ook zoveel mogelijk buiten schooltijd te worden gepland. In bijzondere gevallen kan (extra) verlof (naast de schoolvakanties) worden verleend. De voorwaarden waaronder uitsluitend verlof wordt verleend, leest u achter in deze infogids. Verlof buiten de reguliere schooltijden dient u altijd schriftelijk aan te vragen bij de schoolcoördinator van de school. Een aanvraagformulier is op school (groepsleerkracht) aanwezig Verjaardagen van leerlingen en leerkrachten De verjaardag is voor een leerling een groot feest. Wilt u uw dochter/zoon bij voorkeur niet op snoep laten trakteren. Laat uw fantasie eens werken met bijv. worteltjes, appels, komkommers, toast, worst, rozijnen etc. (voor ideeën: website schoolgruit n) Op school beschikken wij niet over een diepvries. Verder hebben we afgesproken dat leerlingen alleen trakteren in de eigen groep, dus vriendjes/vriendinnetjes uit een andere groep worden niet getrakteerd. Wij vinden dit naar andere leerlingen uit die groepen niet wenselijk. De verjaardagen van de leerkrachten worden bij voorkeur op de woensdag of hun laatste werkdag van de week gevierd. Op deze dag is de klas versierd en worden diverse activiteiten en spelletjes in de groep van de jarige leerkracht gedaan.

16 Overblijven, Voorschoolse opvang en Buitenschoolse opvang (BSO): Het is mogelijk dat uw dochter/zoon, mits hiervoor een relevante reden bestaat, tussen de middag overblijft op school. De overblijfkosten bedragen 1,50 per dag waarvoor u per kwartaal, achteraf, een nota ontvangt. Het overblijven wordt verzorgd door de overblijfmoeders Lieneke Sleeuwenhoek, Lineke Poolman en een derde persoon (wisselend). Om het overblijven plezierig te laten verlopen zijn er regels opgesteld. Overblijvers, die zich bij herhaling niet aan de regels houden, worden het overblijven ontzegd. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt u vooraf een schriftelijke waarschuwing. Wij verzoeken u telefonisch of schriftelijk opgave te doen bij de overblijfmoeders. De telefoonnummers staan vermeld in deze gids bij het onderwijsondersteunend personeel. In geval uw dochter/zoon incidenteel overblijft, verzoeken wij u dit eveneens vooraf te melden bij de overblijfmoeders. Voorschoolse opvang. De voorschoolse opvang is in professionele handen. Dit betekent dat de organisatie hiervan niet bij school rust, maar bij een BSO. Onze partner op dat gebied is Kinderopvang Hummelstee. Kinderen van ouder(s) en/of verzorger(s) die werken, of om andere redenen vroeg in de ochtend vertrekken, kunnen voor schooltijd worden opgevangen in onze school. De opvang is van 7.15 tot 8.30 uur en wordt verzorgd door BSO Knabbel en Babbel. Indien u gebruik wilt maken van de voorschoolse opvang kunt u uw kind(eren) ook hiervoor aanmelden bij Kinderopvang Hummelstee/BSO Knabbel en Babbel, tel (mevr. T. Eden). Buitenschoolse opvang: BSO: Per 1 augustus 2007 dienen scholen zorg te dragen voor het organiseren van een voorziening voor buitenschoolse opvang. Buitenschoolse opvang is één van de vormen van kinderopvang die valt onder de reikwijdte van de Wet Kinderopvang. Werkende ouders met schoolgaande kinderen hebben voorzieningen nodig voor het combineren van werk en zorg. Ouders zijn vrij in de wijze waarop zij de opvang van hun kinderen vorm geven; via opvangvoorzieningen of op een andere manier. Het bestuur van SOOOG heeft overeenkomsten gesloten met de volgende aanbieders voor buitenschoolse opvang: Kinderopvang Hummelstee te Winschoten Waaronder:Villa Kakelbont, Het Vossenhol en Knabbel en Babbel Sint Vitusholt 8 e laan AZ Winschoten tel Stichting Kinderopvang Winschoten Zaanstraat 47a 9673 CA Winschoten tel Postadres: Postbus AG Winschoten Op onze school zijn de volgende afspraken gemaakt rond de invulling van de naschoolse opvang: Door Kinderopvang Knabbel en Babbel te Winschoten kan voor u, in ons gebouw, de naschoolse opvang geregeld worden. Info formulieren kunt u op school verkrijgen. Voor meer informatie tel (mevr. Titia Eden of mevr. Monique Eden) Website:

17 Kennismakingsavonden, contactmiddagen en avonden Bij aanvang van het nieuwe schooljaar organiseren wij voor ouders en verzorgers een kennismakingsavond. Verder worden er, gedurende het schooljaar, voorafgaand aan de rapportuitgifte contactmiddagen en avonden georganiseerd. Het spreekt voor zich dat uw aanwezigheid, op alle avonden, bijzonder op prijs wordt gesteld. Op de kennismakingsavond wordt u geïnformeerd over de inhoud en werkwijze gedurende het schooljaar. Tijdens het voortgangsgesprek (contactavond/middag) wordt u geïnformeerd over de ontwikkeling van uw kind inzake vorderingen, vaardigheden, gedrag en houding. Voorts wordt u, voor zover van toepassing, geïnformeerd over de specifieke leerlingenzorg rondom uw kind. Hierbij moet u denken aan extra begeleiding, handelingsplannen, individuele leerlijnen etc. Een verzoek van ons aan u is, als het enigszins mogelijk is, samen (vader, moeder of ex-partner) te komen. Tijdens de bijeenkomst kunt u de groepsleerkracht vragen stellen en, daar waar nodig, nader informeren over thuissituatie etc. Voorafgaand aan het voortgangsgesprek bieden wij u graag de gelegenheid het gemaakte werk van uw dochter/zoon in te zien! Dit ligt bij het klaslokaal van uw kind ter inzage. Een overzicht van data vindt u in het jaarrooster voor ouders Informatieverschaffing gescheiden ouders: Volgens het burgerlijk wetboek hebben scholen een informatieplicht. De school is verplicht om beide ouders te informeren over belangrijke feiten en omstandigheden van het kind. Dit geldt o.a. voor de schoolrapporten, uitslagen van Cito toetsen, schoolonderzoeken en onderwijskundige rapporten. Daarnaast wordt er gelegenheid geboden om oudergesprekken te voeren en schoolactiviteiten (dit alleen als beide ouders en het kind dit willen) bij te wonen. Informatieverstrekking is van belang om te voorkomen dat het kind van zijn of haar ouders vervreemdt. Het gaat hierbij om een wederkerig belang van kind en ouder. Als een echtscheiding niet in harmonie plaatsvindt, kunnen er problemen ontstaan. Uitgangspunt voor de school is het belang van het kind. Dit belang kan het best gewaarborgd worden als de school geen partij wordt in een mogelijk conflict. De school zal zich daarom neutraal opstellen en uitvoering geven aan de wet- en regelgeving ten aanzien van de informatieverstrekking aan ouders. Uitzonderingen op de plicht tot informatieverstrekking zijn: Indien een rechterlijke beschikking kan worden overlegd waarin het recht op informatie is beperkt; In gevallen dat de informatie in verband met het beroepsgeheim ook niet aan de andere ouder wordt verstrekt; Als de informatieverstrekking niet in het belang is van het kind. In dit geval zal de school zwaarwegende argumenten moeten hanteren om informatie te weigeren. De ouder kan een dergelijke beslissing altijd laten toetsen door een klachtencommissie of de rechter. Mocht het zo zijn dat u op de geplande middagen of avonden bent verhinderd, dan kunt u rechtstreeks met de groepsleerkracht een andere afspraak maken. Alle werkzame leerkrachten zijn dagelijks uitgezonderd de woensdag tot uur op school voor correctiewerkzaamheden, voorbereiding, overleg etc. en staan u dan graag te woord.

18 2.17. Rapporten, data rapportuitgifte 18 Leerlingen krijgen vanaf groep 1 een rapport, dit wordt gedurende de gehele basisschoolperiode aangevuld met de behaalde resultaten. Hierin staat de beoordeling van de voortgang in de methode en het resultaat van de Cito-toetsen vermeld. De beoordeling van de methode is een momentopname, het geeft het niveau van dat moment, na enkele weken oefenen met de stof weer. Het resultaat van de Cito-toetsen geeft het inzicht dat uw kind tot op dat moment van alle leerstof heeft aan. Data kennismakingsavond en rapportavonden schooljaar : Kennismakingsavond 25 en 26 augustus 2014 Voortgangsgesprek 1 e Contactmiddag/avond 6 en 7 oktober t/m 8 1 e rapport groep 8 Mee: 12 december e Contactmiddag/avond 8 en 9 december e rapport 1 t/m 7 Mee: 20 februari e Contactmiddag/avond 16 en 17 februari e rapport groep 8 Gesprek eind Cito e Contactmiddag/avond 26, 27 en 28 mei e rapport 1 t/m 7 Mee: 26 juni e Contactmiddag/avond 22 en 23 juni Examen Verkeer. Verkeer: De leerlingen van groep 7 nemen in het voorjaar deel aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Voor de praktische verkeerstoets dient de leerling(e) een fiets te hebben die aan alle wettelijke eisen voldoet. Wilt u zorgdragen voor een goede fiets? Ouderhulp, ouderideeën en oudervergoeding Op school, of in schoolverband, vinden naast het dagelijkse onderwijs vele activiteiten plaats. Voor deze activiteiten hebben wij uw hulp nodig. Zonder die hulp kunnen activiteiten geen doorgang vinden. Het komende schooljaar rekenen wij weer graag op uw hulp! Heeft u zelf ideeën of mogelijkheden voor nieuwe activiteiten, dan horen wij dat graag. Wij staan open voor nieuwe initiatieven, mits zij passen binnen de visie en planning van onze school. Ieder schooljaar zijn gelukkig weer diverse ouders bereid mee te helpen. Uw hulp en ideeën zijn onmisbaar voor de verdere schoolontwikkeling en schoolactiviteiten. Als wij voor het reizen naar evenementen buiten de gemeente Oldambt gebruik maken van uw auto, worden de benzinekosten ( 0,15 per kilometer) aan u vergoed. U kunt hiervoor een declaratieformulier vragen aan de leerkracht van uw kind. Gelet op de risico s is het belangrijk dat u wel beschikt over een inzittendenverzekering. Tevens moet uw auto, ook op de achterbank, voorzien zijn van veiligheidsgordels Sport Alle activiteiten die door de school worden georganiseerd, worden ook door ons begeleid. Hieronder vallen ook de activiteiten van de schoolsportcommissie, die voor de basisscholen in Winschoten werkzaam is. Niet begeleid worden activiteiten van verenigingen, bijvoorbeeld korfbal, handbal, tennis etc.. Misschien dat er onder u enthousiaste begeleiders zijn die dat wel willen doen. Wij werken hier, uitsluitend administratief, graag aan mee Excursies, culturele bezoeken en maatschappelijke oriëntaties Alle groepen gaan jaarlijks, in het kader van wereldoriëntatie, op excursie. Daarnaast kunnen de verschillende groepen één of twee schoolvoorstellingen bezoeken. Voorts bezoeken, met name leerlingen van groep 8 in het kader van maatschappelijke oriëntatie, verschillende bedrijven en instellingen en/of ontvangen bedrijfspresentaties op school. Zodra de gegevens over de excursies, voorstellingen etc. bekend zijn, ontvangt u hierover meer informatie middels jaarplanning, nieuwsbrief of nieuwsbericht. Eventuele kosten van deze externe schoolactiviteiten worden door de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen zelf betaald. Deze worden jaarlijks, middels de bijdrage schoolactiviteiten, vooraf geïnd.

19 Schoolreisjes Elk schooljaar wordt er voor alle leerlingen een schoolreisje georganiseerd. De data en bestemmingen van deze reisjes worden zo spoedig mogelijk, bij voorkeur bij aanvang van het schooljaar, vastgesteld. Al naar gelang de grootte van de groep en de duur van de schoolreis worden ouders gevraagd door de groepsleerkracht de leerlingen tijdens hun reisje te begeleiden en/of voor het vervoer van de groepen te zorgen. De kosten van de schoolreis worden door de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen zelf betaald. Deze worden jaarlijks, middels de bijdrage schoolactiviteiten, vooraf geïnd Mobiele telefoons, MP 3 spelers en de I-pod Het is niet toegestaan dat leerlingen een mobiele telefoon, MP 3 speler of I-pod meenemen naar school. Deze zaken zijn weliswaar leuk, maar vreselijk kwetsbaar. Wanneer kinderen na schooltijd niet naar huis gaan en het daarom noodzakelijk is dat hij/zij een mobiele telefoon meeneemt, is er een uitzondering op de regel te maken. In dat geval wordt verwacht dat de leerling de telefoon voor eigen risico in de tas houdt en niet demonstreert in de school of op het plein! Voor echt dringende zaken is de school gedurende de schooltijden altijd bereikbaar! Gemaakte afspraken met vriendjes op school kunnen niet vanuit school aan het thuisfront worden bevestigd Vrijwillige ouderbijdrage Er is een vrijwillige ouderbijdrage ingesteld door de ouderraad (OR), waaruit o.a. versnaperingen voor de leerlingen bij schoolactiviteiten (bijv. avond 4-daagse), kerstmaaltijd, activiteiten laatste schooldag etc. worden betaald. Per gezin wordt een klein bedrag gevraagd. Het is mogelijk dit bedrag in één keer te betalen of in twee gelijke termijnen in september en in februari. Ouders van leerlingen die ná 1 februari op school komen, betalen de helft van het bedrag. De vrijwillige ouderbijdrage voor bedraagt 18,00. Het reglement "Ouderbijdragen" ligt op school ter inzage Bijdrage schoolactiviteiten Onze school vraagt, zoals elke basisschool, van de ouders een vrijwillige bijdrage om de schoolactiviteiten te kunnen bekostigen waarin de rijksvergoeding aan de school niet, dan wel onvoldoende, voorziet. De hoogte van de bijdrage voor deze schoolactiviteiten en de bijbehorende besteding leest u in het onderstaande overzicht. Op de voorschotnota worden de meer- of minderkosten van het vorige schooljaar verrekend. Leerlingen die van school gaan, waaronder leerlingen van groep 8, ontvangen, zo mogelijk nog voor de zomervakantie of anders per post, de eindafrekening. De hoogte van deze bijdrage wordt ieder jaar, met instemming van de medezeggenschapsraad, vastgesteld. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u een nota voor het betalen van uw bijdrage schoolactiviteiten, met het verzoek deze zo snel mogelijk te betalen. Als u niet in staat bent om het totale bedrag te betalen, vragen wij u contact op te nemen de directeur, er kan dan een (betaling)regeling worden getroffen. met Groep Culturele voorstelling Schoolreis Excursie Spelmorgen/ sportdag Sinterklaas Niet reguliere schoolmaterialen Totaal 1 0,00 20,00 10,00 0,00 7,00 4,00 41,00 2 0,00 20,00 10,00 0,00 7,00 4,00 41,00 3 0,00 35,00 13,00 0,50 7,00 4,00 59,50 4 0,00 35,00 13,00 0,50 7,00 4,00 59,50 5 0,00 35,00 16,00 1,00 2,00 4,00 58,00 6 0,00 35,00 16,00 1,00 2,00 4,00 58,00 7 0,00 55,00 16,00 1,00 2,00 4,00 78,00 8 0,00 80,00 16,00 1,00 2,00 4,00 103,00

20 Schrijfonderwijs Het schrijven heeft, naast lezen, een centrale plaats in de ontwikkeling van de leerlingen op school. Het is belangrijk dat kinderen op een juiste wijze leren schrijven met een kwalitatief goede pen. Vanaf groep 3 ontvangen de leerlingen een, door de school geselecteerde, ballpoint waarmee ze moeten schrijven. Naast een pen ontvangen de leerlingen éénmalig een schooletui in groep 3. Wanneer de leerlingen hun pen/etui vernielen, wordt hun een nieuwe pen/etui uitgereikt en dienen de kosten die daarvoor door de school extra worden gemaakt, door de ouders te worden vergoed. In dat geval ontvangt u van de school een nota! We zouden graag zien dat pennenbakjes en andere dingen voor op de tafels, thuis worden gelaten. Het werkvlak van de leerling-tafel is nodig voor schrift en boek en overbodige zaken leiden alleen maar af Verzekeringen en eigen risico in en om school De school is, middels het afsluiten van een combiverzekering door SOOOG, verzekerd tegen haar aansprakelijkheid. De verzekering bestaat uit een ongevallen/ WA verzekering, een reisverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering. Mochten zich dingen voordoen waardoor u meent recht te hebben op een vergoeding, dan kunt u de schade melden bij het bestuursbureau (SOOOG). Natuurlijk kunt u besluiten om naast een particuliere aansprakelijkheidsverzekering en een ziektekostenverzekering, een ongevallenverzekering af te sluiten. Een ongevallenverzekering geeft recht op een extra uitkering bij ongeval met blijvend letsel. Voorts ontvangen leerlingen schoolmateriaal w.o. pennen, papier, liniaal etc. van de school. Leerlingen wordt met nadruk gevraagd hier zorgvuldig en op een juiste wijze mee om te gaan. Wanneer een leerling schoolmaterialen met opzet vernielt/ kwijt raakt, wordt het vervangende materiaal in rekening gebracht bij ouder(s)/verzorger(s) en ontvangt u een nota! Nieuwsbrief en nieuwsbericht Deze infogids hoort bij de schoolgids Zowel de infogids als de schoolgids kunt u downloaden van onze website. Voorts ontvangt u periodiek een nieuwsbrief (ook te vinden op de website) met de laatste actuele schoolinformatie. Van specifieke groepsactiviteiten en/of groepsinformatie ontvangt u een nieuwsbericht en/of programmaboekje, voor zover het niet in de nieuwsbrief staat vermeld. In de hal van de hoofdingang (groep 1-2) kunt u op het magneetbord belangrijke informatie vinden over schoolse en nietschoolse zaken, waaronder de agenda en notulen van de medezeggenschapsraad en ouderraad Klassenkrant Met ingang van schooljaar is er gestart met een klassenkrant. Alle groepen zullen 3x per schooljaar een klassenkrant (A3 formaat) maken en deze mee naar huis krijgen. Ook zal de klassenkrant in de andere groepen worden verspreid, zodat aan de leestafel of in de leeshoek de belevenissen en verrichtingen van de andere groepen kunnen worden gevolgd door iedere leerling die daar interesse in heeft.

21 Gezond gedrag,voeding in groepen en het project SchoolGruiten : De leerlingen van groep 1 en 2 eten dagelijks in de ochtend fruit en drinken een beker melk of iets dergelijks in de klas. Ze moeten dit zelf meenemen van huis. Wilt u dit dagelijks in een trommel en een goed sluitende beker, die zijn voorzien van hun naam, meegeven. Dus geen worst, cake, snoep, sinas etc! Ook voor de leerlingen uit de groepen 3 t/m 8 is het verstandig erop toe te zien dat het pauzehapje een verantwoorde lekkernij blijft. Op dinsdag en donderdag doen we aan SchoolGruiten, op die dagen wordt alleen groente en/ of fruit gegeten in de pauze. Tevens is het goed te vermelden dat er op school niet met fluor wordt gespoeld. De leerlingen die dat wensen, kunnen hun gebit verzorgen met tandpasta, die fluor bevat. Daarnaast kan door de tandarts op z n tijd ook een fluorbehandeling worden uitgevoerd. LET OP! Bij het meegeven van de hoeveelheid fruit voor de pauze is het wellicht niet overbodig rekening te houden met de korte tijd waarbinnen de kinderen het op moeten eten. Er zijn 5 minuten van de schooltijd ingeruimd, in de groepen 3 t/m 8, voor het eten van de pauzehap. Daarna gaan de kinderen naar buiten om daar 15 minuten te spelen Schoolfotograaf Jaarlijks komt de schoolfotograaf op school. U wordt middels de nieuwsbrief geïnformeerd over de exacte datum. Via de website van foto Koch kunt u de foto s bestellen Geldacties Gedurende het schooljaar is er een aantal geldacties waar onze school aan meedoet. In het najaar lopen de leerlingen van de groepen 7 en 8 met de loten van Jantje Beton. Verder zijn er incidenteel acties ten behoeve van een maatschappelijk doel of voor een speciale wens van de school. Denk hierbij aan een sponsorloop en de verkoop van geraniums t.b.v. het schoolplein (vernieuwen houtsnippers onder speeltoestellen, kleine speelmaterialen etc.) Gevonden voorwerpen Wilt u, om vermissingen te voorkomen, de naam van uw kind(eren) duidelijk vermelden in jassen, sjaals, mutsen, laarzen, gym- en zwemkleding, handdoeken etc. Mist u kledingsstukken of andere zaken, informeer dan bij Lieneke Sleeuwenhoek. Zij weet precies waar de gevonden voorwerpen te vinden zijn. Gevonden voorwerpen worden niet langer dan 4 weken bewaard! Indien ze dan nog niet zijn opgehaald door de eigenaar of eigenares, worden ze uit school verwijderd Regen en de toegang tot het plein en de school Wilt u, vooral als het regent, de kinderen zo laat mogelijk naar school laten gaan? Het komt regelmatig voor dat leerlingen al voor 8.00 uur of uur bij school staan te wachten. De pleinen en de schoolhekken gaan niet eerder open dan s morgens 8.15 en s middags uur.

22 Website en foto s van uw kinderen Regelmatig worden nieuwe foto s etc. op onze website geplaatst! Laat eens via de groepsleerkracht horen wat u er van vindt? Weet u het nog? Onze site is: Misschien heeft u ook wel ideeën? Voorts worden op school ook voor andere doelen wel eens foto s of videobeelden gemaakt. Indien u er bezwaar tegen heeft dat uw kind op een foto, bijvoorbeeld voor onze website of als promotie voor onze school in de media, wordt gebruikt, dan kunt u dat kenbaar maken aan de desbetreffende groepsleerkracht of mailen naar Zonder uw bericht gaan wij er vanuit dat u geen bezwaar heeft Verzamelingen ruilen op school In toenemende mate worden gratis verzamelcollecties verstrekt bij diverse consumptieve producten. Denkt u hierbij aan voetbalplaatjes, etc. Naast het feit dat deze verzamelingen worden geruild via niet controleerbare ruilspelletjes, willen wij het verzamelen van deze commercieel interessante verzamelcollecties onder kinderen, niet stimuleren! De school is geen plaats voor dit soort producten. Meenemen en ruilen van dergelijke producten is op school niet toegestaan!! Vereniging voor openbaar onderwijs (VOO) Voor alle betrokkenen, leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolleiders, schoolbesturen, politici, onderwijsambtenaren, ouderraden en medezeggenschapsraden, is het VOO bereikbaar. Het VOO geeft u informatie en advies. Lokaal, regionaal en landelijk komt het VOO op voor de belangen van het openbaar onderwijs. Ondanks alle informatie in de school- en infogids, kan het voorkomen dat u nog vragen heeft. Vragen over de school kunt u stellen aan de teamleden of de directeur. Vragen in het algemeen over openbaar onderwijs kunt u telefonisch voorleggen aan het VOO (tel ). Ook kunt u via de website: uw vragen stellen Omgang en gedrag Onze school kenmerkt zich door een open communicatiestructuur. De school hanteert gedragsregels die borg staan voor wederzijds respect en begrip. In goed onderling overleg wordt de dagelijkse gang van zaken in de school tussen leerlingen, ouders, teamleden en directie afgehandeld. Voor uitzonderlijke c.q. ongewenste situaties en/of gedrag heeft de school een gedragsprotocol/veiligheidsprotocol opgesteld. Hierin staan alle zaken rondom gedrag, pesten, maatregelen etc. beschreven. Het gedragsprotocol ligt ter inzage op school Regeling toelating, time out, schorsing en verwijdering van leerlingen De meeste leerlingen worden gewoon toegelaten op school en krijgen nooit te maken met een time out maatregel, schorsing of verwijdering. Als zich echter één van bovenstaande situaties voordoet, is een zorgvuldige uitvoering van de regels en procedures die de onderwijswetgeving voorschrijft in het belang van alle partijen. De scholen van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen hebben bovenschoolse procedures vastgesteld, zodat voor alle betrokken partijen duidelijk wordt wat voor hen in desbetreffende situaties van toepassing is. Deze procedures staan beschreven in: de regeling toelating van leerlingen de regeling time out, schorsing en verwijdering van leerlingen Bij aanmelding van uw kind wordt er van u verwacht dat u het protocol time out, verwijdering en schorsing ondertekent.

23 Verkeersveiligheid rondom de school: Kinderen Anders Naar School? De verkeerssituatie rond de school is tijdens het brengen en halen van de kinderen erg onoverzichtelijk en chaotisch. Een groot deel van het probleem ligt in de infrastructuur rond de school en dit heeft de aandacht van onze gemeente. Echter is het van belang dat een ieder zich houdt aan de volgende belangrijke verkeersafspraken. Verkeers afspraken: 1* Niet met de auto naar school tenzij.? Voor de school is maar een beperkt aantal parkeerplaatsen. Om de verkeersveiligheid rondom de school te kunnen waarborgen is het noodzakelijk dat u het autoverkeer, met name in de Beukenlaan en de Prunuslaan, tot een minimum weet te beperken! Wij verzoeken u dan ook uw kind niet met de auto naar school te brengen. In het geval dat het absoluut niet anders kan, verzoeken wij u uw auto beslist niet voor de school te parkeren. Er is genoeg parkeerruimte in de wijk rondom de school. 2* Alleen op de fiets naar school als..? Gelet op de verkeerssituatie rondom de school en de beperkte fietsstallingsruimte, wordt de leerlingen aanbevolen te voet naar school te komen. Het gaat dan met name om de leerlingen die in de Bomenbuurt wonen. Leerlingen die buiten de Bomenbuurt wonen kunnen, met instemming van de school, op de fiets naar school komen. Zij ontvangen bij aanvang van het schooljaar (september) een fietssticker. De sticker moet op de fiets worden geplakt, zodat wij controle kunnen uitoefenen op de fietsende leerlingen. Voor de goede orde vermelden wij nog, dat het onze wens is dat alle leerlingen op de fiets kunnen komen. Echter, gelet op de huidige verkeerssituatie rondom de school en de beperkte stallingruimte van de fietsen, is dit niet te realiseren. Wilt u er op toezien dat uw kind niet onnodig op de fiets naar school gaat? 3* Fietsen doe je op de weg, niet op de stoep en helemaal niet op het schoolplein! Voor alle leerlingen en begeleiders (groep 1 t/m 8) geldt de afspraak dat er vanaf de trottoirband tot aan de fietsenstalling en omgekeerd bij het naar huis gaan, niet wordt gefietst maar gelopen met de fiets aan de hand. Hierop zal worden toegezien en bij overtreding zal de leerling/ begeleider hierop worden aangesproken. Bij veelvuldig negeren van de afspraak zal de leerling/ begeleider verzocht worden niet meer op de fiets naar school te komen. Wilt u dit met uw kind bespreken en ook zelf het goede voorbeeld geven?

24 24 3. Personele gegevens Een school met een onderwijshart! 3.1. Inzet onderwijzend personeel Groep 1a: ma,di,wo,do.mo,vr.mo Juf Karin Hovius T: E: Groep 1b: ma,di,wo,vr.mo Juf Hilda Jurrema T: E: do.mo, Juf Janet van der Werf Groep 2 : ma.di.wo Juf Babs Muurman T: E: do.mo, vr.mo Juf Sandra Winkel Groep 3: ma,di,wo,do,vr.mo. Juf Petra Holderer T: E: Groep 4: ma,di,wo,do.mo,vr.mo Juf Annelies Chietti T: E: do.mi Juf Sandra Winkel Groep 5a: ma,wo,do.mo,vr Juf Annet Hijstek T.: E: di Juf Janiek Luttjeboer do.mi Juf Eva Schipper Groep 5b : wo,do,vr Juf Hilda Kroeze T : E : ma,di Meester Klaas Ketelaar T: E: Groep 6: ma,di,wo Juf Milou Dijkema T: E: Do, vrij mo Meester Klaas Ketelaar vrij.mi Juf Eva Schipper Groep 7a: ma,di,do,vr. Juf Marloes Roelofs T: E: woe Meester Klaas Ketelaar Groep 7b : ma,di,do Juf Cristel Prins T: E: Wo, vr Juf Janiek Luttjeboer Groep 8 : ma,di,wo,do.mo Meester Bruny Kapper T: E: ma,di.,do.,vr. Meester Jakko Bos T.: di,wo,do,vr Juf Annemiek Veltens T: E: Plusgroep : di. Meester Jakko Bos T.: E:

25 Gym leerkracht: gehele do Meester Sven van Delden T: E: Gym leerkracht: enkele uren op di Meester Lucas Mulder T: E: 25 Intern begeleider / Kwaliteitscoördinator: ma,di-mi,wo,do.mi. Juf Janet van der Werf T: E: Schoolcoördinator: di, wo do-mo, vr-mo Juf Eva Schipper T: E: Clusterdirecteur: Hans Rendering T: OBS Beukenlaan : T: OBS Heiligerlee : T: OBS FT Venema : T: OBS de Wiekslag : Onderwijs ondersteunende taken binnen de school: Mevr. Z. Bodeker Dhr. O. Straat Mevr. L. Sleeuwenhoek T: Administratief medewerker Conciërge Overblijfkracht: ma., di., do. en BSO medewerker Mevr. L. Poolman T: Overblijfkracht: ma., di., do., vr. Mevr. P. Verbeekmoes 3 e Overblijfkracht Mevr. C. Evertse 4 e Overblijfkracht Mevr. M. Poolman 5 e Overblijfkracht

26 26 4. Medezeggenschapsraad Medezeggenschap is belangrijk voor de school! 4.1. Wat doet de medezeggenschapsraad Ouders hebben recht op medezeggenschap (M.R.), dat is geregeld in een wet. Medezeggenschap is mee besturen en adviseren. Vooral dat laatste, want meebeslissen (besturen) geldt wettelijk slechts voor een beperkt aantal zaken, zoals de planning van de schoolvakanties. Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad, met wettelijk geregelde rechten. De M.R. bestaat uit twee geledingen: 1. vertegenwoordigers van ouders (oudergeleding) 2. vertegenwoordigers van (onderwijzend) personeel (personeelsgeleding) De M.R. en P.G.M.R. overleggen met de directie en het bevoegd gezag over belangrijke schoolzaken zoals: besteding van geld, gebouwen, het vaststellen van vakantie en vrije dagen, de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten, het kiezen van de lesmethoden voor de verschillende vakken. Welke rechten heeft de M.R.? De M.R. heeft twee soorten rechten: Instemmingsrecht Adviesrecht Ad 1: Ouders en personeel moeten bijvoorbeeld beide instemmen met het schoolplan, de schoolgids, het schoolreglement en de manier waarop ouders betrokken worden bij de hulp in en aan de school. De ouders in de M.R. hebben instemmingsrecht over de besteding van de vrijwillige bijdrage. Via de M.R. kunt u uw stem laten horen en rechtstreeks invloed uitoefenen. Ad 2: Het bevoegd gezag en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school. Voorbeeld hiervan is: fusieplannen (het samengaan met een andere school) en het ontslagbeleid. De M.R. vergadert minimaal 3x per jaar. Als daar aanleiding toe is, worden extra vergaderingen gepland. De vergaderingen zijn openbaar. De notulen en de agenda van de vergaderingen kunt u vinden op het bord in de hal van de kleuterafdeling (hoofdingang van de school). Binnen ons samenwerkingsverband SOOOG is tevens een P.G.M.R. (permanente gemeenschappelijke medezeggenschapsraad) opgericht. Voor bepaalde (vooral schooloverstijgende) beleidsbeslissingen heeft het bevoegd gezag instemming/advies nodig van een P.G.M.R. De P.G.M.R. bestaat uit een gekozen delegatie personeelsleden/ouders gekozen uit de oudergeledingen en personeelsbestanden van de scholen uit ons samenwerkingsverband. 4.2 De leden: Personeelsgeleding: Lid namens: Mevr. Petra Holderer T: Lid namens: Mevr. Janet van der Werf T: Lid namens: Mevr. Babs Muurman T: Lid namens: Mevr. Hilda Kroeze T: Personeelsgeleding Personeelsgeleding Personeelsgeleding Secretaris Personeelsgeleding Oudergeleding: Lid namens: Dhr. Frits Katuin T: Lid namens: Mevr. Annet de Rooy T: Lid namens: Dhr. Johan Woortman T: Lid namens: Mevr. Regine v.d. Akker T: Oudergeleding Lid Oudergeleding Lid Oudergeleding Voorzitter Oudergeleding Lid

27 27 5. Ouderraad De inzet en betrokkenheid van ouders zijn onmisbaar! 5.1. Wat doet de ouderraad De ouderraad is een uitvoerend orgaan dat zich tot doel stelt het personeel van OBS Beukenlaan te ondersteunen in het organiseren van diverse activiteiten. Er zijn 13 leden: 11 ouders en 2 leerkrachten. Voorbeelden van activiteiten die georganiseerd worden zijn: het Kerstfeest, een jaarlijkse gezinsactviteit, paasfeest, feestelijke ouderavond, begeleiding avondvierdaagse, jaarlijkse ouderavond etc. Tevens houden ze, op ludieke wijze, geldinzamelingen waarvan de opbrengst de school ten goede komt, b.v. voor aanschaf speelgoed, inrichting speelplein, audio visuele hulpmiddelen etc. De ouderraad vergadert in principe elke 1 e dinsdag van de maand om uur. Heeft u zin om mee te doen, neem dan contact op met één van de leden of kom eens langs. De vergaderingen zijn voor iedereen toegankelijk De leden Voorzitter Mevr. T: nog niet bekend Lid Mevr. Yvonne Spelbrink T: Lid Mevr. Sascha Koning T: Penningmeester Mevr. Mardi Bosker T: Lid Mevr. Wianne Jansen T: Lid (personeel) Mevr. Hilda Jurrema T: Secretaris Mevr. Desirée Heemstra T: Lid Mevr. Monique Alting T: Lid (personeel) Mevr. Milou Dijkema T: Lid Mevr. Irma Werkman T: Lid Mevr. Margreet Leeuwerik T: Lid (personeel) Mevr. Annet Hijstek T: Stichting Beukbreed Voorzitter Mevr. Mardi Bosker T: Penningmeester Mevr. Annet Flim T: Secretaris Mevr.Hilda Kroeze T: Vanaf 1 januari 2009 is Stichting Beukbreed in het leven geroepen. Deze Stichting beheert de gelden die door ouders en andere instanties aan de school zijn betaald. Voor ouders zijn dit bijvoorbeeld de schoolbijdrage (ieder jaar voor elk kind te betalen), de vrijwillige ouderbijdrage (OR) en de vergoeding die betaald wordt voor deelname aan de voorschoolse opvang of het overblijven. Andere instanties waarvan gelden binnenkomen zijn bijvoorbeeld de gemeente Winschoten die een bijdrage levert in het kader van Beukbreed activiteiten (buitenschoolse activiteiten). In elk geval zijn het gelden die het onderwijs, in de breedste zin van het woord, voor uw kind(eren) nog aantrekkelijker maken dan het al is. De Rijks leerling bijdrage wordt niet op de stichtingsrekening gestort, deze worden ondergebracht bij SOOOG, de overkoepelende stichting waar ook onze school onder valt. Eens per schooljaar, tijdens de algemene ouderavond, worden de cijfers van stichting Beukbreed gepresenteerd. Deze vergadering wordt in januari/februari uitgeschreven en is voor iedereen toegankelijk. Onze stichting is een financieel gezonde stichting en de jaarrekening wordt door een accountantkantoor opgesteld.

28 28 6. Organisatie zorg op schoolniveau en extra zorg 6.1. Organisatie zorg op schoolniveau De organisatie van de leerlingenzorg wordt door OBS Beukenlaan uitgebreid beschreven in het schoolondersteuningsprofiel, deze is op school aanwezig en kunt u ook vinden op onze website. De afgelopen jaren is het onderwijsbeleid sterk gericht geweest op de integratie van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften binnen het reguliere basisonderwijs. Onder specifieke onderwijsbehoeften wordt onder anderen verstaan: kinderen met leerproblemen, leerachterstanden, gedragsproblemen, lichamelijke beperkingen, langdurig zieke kinderen, maar ook talentvolle leerlingen, waaronder hoogbegaafden. Uitgangspunt van OBS Beukenlaan is de ontwikkeling van alle leerlingen ononderbroken te laten verlopen. Het leerlingvolgsysteem (cognitief: CITO en sociaal emotioneel: ZIEN) stelt ons in staat de ontwikkeling van de leerlingen goed te volgen tijdens de gehele schoolloopbaan. Tevens stelt het de leerkrachten in staat om regelmatig en systematisch gegevens te verzamelen omtrent de vorderingen van de leerlingen. De visie op onze zorg wordt gekenmerkt door: 1. preventie 2. afstemming 3. hulpverlening 1. Preventie: De kinderen zijn ingedeeld in jaargroepen. Uitgangspunt is dat er alles aan gedaan wordt om leerlingen zo lang mogelijk bij de groep te houden. De methoden bieden met verdieping - en herhalingsstof mogelijkheden om leerlingen als groep bij elkaar te houden. Door veel aandacht en zorg in de onderbouw te bieden, zorgen we ervoor dat de kinderen voldoende voorbereid zijn op het systematisch aanleren van vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Daarbij hoort, dat we veel aandacht besteden aan het ontwikkelen van een zelfstandige werkhouding en het goed kunnen samenwerken. Preventie wil ook zeggen dat leerkrachten in de groepen, middels gedifferentieerde instructie (direct instructiemodel) en vroegtijdige signalering van achterstanden, de moeilijkheden bij en de mogelijkheden van een kind zo vroeg mogelijk op het spoor komen. Dit gebeurt tijdens de zorg in de groep. Het onderwijs wordt aangepast aan de behoefte van het kind. De leerkrachten gaan op een professionele wijze om met verschillen van de leerlingen in kennis, vaardigheden, tempo, gedrag en onderwijsbehoeften. 2. Afstemming Afstemming wil zeggen dat leerkrachten afstemmen wat leerlingen nodig hebben om tot een ononderbroken ontwikkeling te komen. Het volgen van observatielijsten, vorderingen en resultaten van methodische en landelijke (CITO) toetsen en het afstemmen van leermiddelen voor deze leerlingen is hierbij van groot belang. Diagnostisch onderwijs speelt hier een grote rol. 3. Hulpverlening Hulpverlening houdt in dat er hulp geboden wordt na de diagnose, zowel binnen als buiten de klas. De leerkrachten geven extra aandacht aan de leerlingen die dit nodig hebben, waarbij verrijkende, ondersteunende en remediërende leerstof aangeboden kan worden. Daarnaast kan de leerling buiten de groep individueel of in een klein groepje intensieve aandacht krijgen van een onderwijsassistent. Vaak krijgen deze leerlingen werk mee naar huis om de stof te oefenen met de ouders/verzorgers. Van belang is steeds weer om te achterhalen waarom een kind bepaalde problemen heeft. Leer /gedragsproblemen vragen soms om een duidelijk vervolgonderzoek. Soms wijken de mogelijkheden van kinderen zover af van het gemiddelde van de groep, dat we deze leerlingen, met goedkeuring van de ouders, bespreken met de orthopedagoge van SOOOG. In een aantal gevallen is een psychologisch en/of didactisch onderzoek nodig. Tot een dergelijk onderzoek wordt altijd in overleg met de ouders besloten.

29 6.2. Het zorggesprek 29 Voor de meeste kinderen verloopt de schooltijd zonder veel problemen. Maar er zijn ook kinderen die het moeilijk hebben op school. Het leren gaat bijvoorbeeld niet goed of ze kunnen zich onvoldoende concentreren bij het werken en spelen of ze hebben moeite om met andere kinderen om te gaan. Op verzoek van de groepsleerkracht, de interne begeleider en/of de ouder(s)/verzorger(s) kan een specifiek zorggesprek over het kind/de leerling worden aangevraagd bij de intern begeleider (I.B. er). Bij dat gesprek zijn bij voorkeur beide ouders en/of verzorgers, de groepsleerkracht en de intern begeleider aanwezig. Centraal in dat gesprek staat de specifieke zorg voor het kind/de leerling. Ervaringen met het kind/de leerling worden met elkaar uitgewisseld en gedeeld. Het doel is zo mogelijk te komen tot een meer gezamenlijk plan van aanpak voor een vervolg(zorg)traject. De school kan in overleg met de ouders het Expertisecentrum inschakelen als de school vragen blijft houden over de ontwikkeling van het kind. Het Expertisecentrum is onderdeel van het SOOOG en wordt o.a. bemand door een orthopedagoog en een CLB-er, consultatieve leerling begeleider. In het zogenaamde consultatiegesprek met (een van) de medewerkers van het expertisecentrum kan het probleem worden verhelderd en bepaald worden welke hulp/ondersteuning het kind nodig heeft of er wordt een advies uitgegeven. Een observatie of testafname kan onderdeel hiervan zijn. In deze gevallen wordt eerst schriftelijke toestemming van u als ouders gevraagd in de vorm van een toestemmingsformulier. De schoolcoördinator en de intern begeleider kunnen, wanneer een leerling ontoelaatbaar gedrag blijft tonen nadat de groepsleerkracht dit met ouder(s) en/of verzorger(s) heeft besproken, besluiten de ouder(s)/verzorger(s) uit te nodigen voor een gesprek op school. In het gesprek zal de schoolcoördinator het ontoelaatbare gedrag nog eens toelichten en aangeven welk traject zal worden gevolgd. Hiervan ontvangt u een schriftelijke verslag GGD Ouders zijn verantwoordelijk voor de gezonde groei en ontwikkeling van hun kinderen. Leerkrachten krijgen een deel van die begeleiding toevertrouwd. Op school wordt regelmatig aandacht besteed aan gedrag en gezondheid, bijvoorbeeld middels een project, een ouderavond over gezonde voeding of pesten, maar ook via individuele begeleiding bij problemen. De GGD Groningen houdt zich actief bezig met het behoud en verbetering van de gezondheid van de bevolking in de provincie Groningen. De jeugd is een belangrijke doelgroep waar de GGD zich op richt. De GGD komt geregeld op school voor overleg met de intern begeleider Spreekuur op verzoek over de groei,ontwikkeling en opvoeding van uw kind Ouders kunnen met de schoolverpleegkundige een afspraak maken als zij zich zorgen maken over hun kind(eren) met betrekking tot problemen rond de groei, ontwikkeling of opvoeding. De schoolverpleegkundige is telefonisch bereikbaar onder nummer: (centraal nummer). Schroom niet en maak er gebruik van!!!!!

30 Toelatingsbeleid vierjarigen/ nieuwe leerlingen op OBS Beukenlaan. Ongeveer een half jaar voordat een leerling de leeftijd van 4 bereikt, of bij verhuizing vanuit een andere streek/dorp, kunnen ouders contact opnemen met de school voor een oriënterend gesprek. Tijdens dit gesprek zal de schoolcoördinator en de intern begeleider aanwezig zijn om met u in gesprek te gaan en u de school te laten zien. Als een nieuwe leerling op school komt wordt er een inschrijfformulier/ intakeformulier met u doorgenomen. Deze kunt u, na ondertekening door beide ouders/verzorgenden, later inleveren op school. Na inlevering van het inschrijfformulier wordt uw zoon/dochter ingeschreven als aangemelde leerling. Wettelijk is bepaald dat een leerling pas op de dag dat hij/zij vier jaar wordt, toegelaten kan worden tot de basisschool. De scholen binnen de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen hanteren de volgende regels inzake het toelatingsbeleid voor de aangemelde kinderen die nog vier jaar moeten worden. 1. Vanaf vier jaar zijn leerlingen welkom op school. 2. De leerlingen worden geplaatst op de dag dat zij de vierjarige leeftijd hebben bereikt of zo spoedig mogelijk daarna in overleg met de directie van de school. 3. In de periode vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden tot het bereiken van de leeftijd van 4 jaar wordt in overleg met de ouders en de school bepaald wanneer de kinderen kunnen komen kennismaken. Hierbij wordt wettelijk uitgegaan van maximaal vijf dagen. In deze periode zijn de kinderen geen leerlingen in de zin van de wet. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel. In het ondersteuningsprofiel kunt u deze uitzonderingen lezen. Soms komt het voor dat uw zoon/dochter bij ons op school niet geplaatst kan worden. Dit heeft te maken met de grenzen die de school heeft. Hier kunt u verdere informatie lezen in de Schoolgids en het ondersteuningsprofiel Zorg Adviesteam Winschoten (ZAT) Onze school is, evenals de andere scholen in de gemeente, verbonden aan het Zorg adviesteam Winschoten. Wat is het Zorg adviesteam en wanneer wordt dit ingeschakeld? Wanneer een leerkracht zich zorgen maakt over bijvoorbeeld de (leer)ontwikkeling of het gedrag van uw kind, bespreekt de leerkracht dat met de collega s/ib er, tijdens een leerling-bespreking, en met u. Vervolgens kan de schoolarts of -verpleegkundige van de GGD, het schoolmaatschappelijk werk of de schoolbegeleidingsdienst worden ingeschakeld. Wanneer er hulp nodig is, maar niet precies duidelijk is welke hulp het beste zou passen, kan het Zorg adviesteam door de school worden ingeschakeld. In het Zorg adviesteam zitten, naast de maatschappelijk werk(st)er en de schoolarts-verpleegkundige ook de leerplichtambtenaar, de buurtagent, de verpleegkundige van de jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar en een consulent van Bureau Jeugdzorg. In het Zorg adviesteam worden kinderen besproken in de leeftijd van 0 12 jaar. De vergaderingen zijn één keer in de maand op het Stadhuis. Indien u meer wilt weten over het Zorg Adviesteam Winschoten kunt u altijd contact opnemen met de coördinator Alie Reezigt, tel: Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld Het werken met de meldcode kindermishandeling en huishoudelijk geweld is een wettelijke verplichting voor iedereen die werkt met kinderen. De meldcode is een stappenplan waarin staat beschreven hoe een professional moet omgaan met het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling. De meldcode is opgebouwd uit de volgende stappen: Stap 1 - In kaart brengen van signalen Stap 2 - Collegiale consultatie en eventueel informatie inwinnen bij het AMK Stap 3 - Gesprek met de ouder (en/of oudere leerling) Stap 4 - Wegen van de aard en ernst van de signalen Stap 5 Er zijn twee mogelijkheden: Hulp organiseren en effecten volgen, of melden en bespreken. Door te werken met een meldcode blijft de beslissing om vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling wel of niet te melden, berusten bij de professional. Het hierboven genoemde stappenplan biedt hem/haar bij die afweging houvast. De voor alle scholen van SOOOG vastgestelde meldcode ligt ter inzage op school.

31 7. De brede school Beukbreed 31 Een school, die meer biedt! 7.1. De Brede School OBS Beukenlaan is een school voor openbaar basisonderwijs in de wijk Bomenbuurt, St. Vitusholt en omgeving. Naast het verzorgen van onderwijs kan en wil de school meer betekenen voor haar buurt en omgeving. In dat kader zijn, met ondersteuning van de gemeente, initiatieven ontwikkeld. Deze hebben geleid tot een aanbod van Beukbreed-activiteiten. Het streven is twee keer per jaar een aanbod van activiteiten te presenteren middels de nieuwsbrief Beukbreed. Wij vertrouwen er op dat het aanbod blijvend enthousiast wordt ontvangen en dat wij veel inschrijvingen en belangstelling tegemoet kunnen blijven zien! Verder kunnen we ruimtes aanbieden voor vergaderingen en bijeenkomsten van verenigingen. Voor informatie over de mogelijkheden kunt u zich wenden tot de conciërge van de school dhr. O. Straat. Ook bestaat de mogelijkheid om binnen ons gebouw: - De peuters naar Peuterspeelzaal t Beukenootje te laten gaan. Hierover kunt u contact opnemen met de coördinator van het geheel, mevr. I. Hartjes: tel. nr Tussentijdse opvang te regelen. Hiervoor kunt u bellen met mevr. Lieneke Sleeuwenhoek: tel Voorschoolse en naschoolse opvang te regelen bij BSO Knabbel en Babbel. Deze BSO is een nevenvestiging van Hummelstee en verdere informatie hierover kunt u verkrijgen bij mevr. T. Eden telefonisch te bereiken onder nummer: Website: Beukbreed streeft naar een aanbod van: a. Opvangvoorzieningen waaronder: voorschoolse opvang, overblijven en BSO op school b. Activiteiten voor jong en oud, waaronder: creatieve, expressieve en sportieve activiteiten en spelmiddagen en workshops c. Overlegvoorzieningen waaronder: overleg-, vergader- en/of cursuslocatie, Wijkplatform, stembureau, EHBO etc.

32 8. RICHTLIJNEN VERLOF Verzuim schaadt de ontwikkeling! 8.1. Vakantieverlof Een verzoek om vakantieverlof dient minimaal 8 weken van tevoren aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Vakantieverlof wordt alleen dan verleend, wanneer: wegens de specifieke aard van het beroep van één van de ouders, voogden of verzorgers het slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan; (een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt dat geen verlof binnen de officiële schoolvakantie mogelijk is). Dit verlof: -mag hooguit één maal per schooljaar worden verleend; -mag niet langer duren dan 10 schooldagen; -mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar Gewichtige omstandigheden maximaal 10 schooldagen per schooljaar Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen per jaar of minder dient vooraf, of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering, aan de directeur van de school te worden voorgelegd. Onder gewichtige omstandigheden wordt verstaan, omstandigheden die buiten de wil van de jongere of de ouders zijn gelegen. Enkele voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn: a. het voldoen aan een wettelijke verplichting, voorzover dit niet buiten de lesuren kan geschieden; b. verhuizing (ten hoogste 1 dag); c. het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (1 of ten hoogste 2 dagen); d. ernstige ziekte van ouders of bloed- of aanverwanten tot en met de 3e graad (duur in overleg met de directeur); e. overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad (ten hoogste 4 dagen); van bloed- of aanverwanten in de 2e graad (ten hoogste 2 dagen); van bloed- of aanverwanten in de 3e of 4e graad (1 dag); f. Bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (1 dag). N.B. extra vakantie wordt niet als gewichtige omstandigheid aangemerkt Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per schooljaar Een verzoek om extra verlof ingeval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient minimaal 4 weken tevoren via de directeur van de school bij de leerplichtambtenaar van de woongemeente te worden ingediend. Waarschuwing : De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kind(eren) zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt. (LET OP: Indien u onderweg iets overkomt, dan is uw kind niet verzekerd!!!!!!!!!!) 9. Vakantieregeling schooljaar Vakantie basis- en speciaal onderwijs van tot en met Herfstvakantie Allerheiligenmarkt (Adrillen) Alleen s middags Kerstvakantie Voorjaarsvakantie Paasvakantie Meivakantie / Hemelvaart Pinkstervakantie Zomervakantie (6 weken)

33 Lijst met afkortingen: VO BB KB TL VMBO HAVO VWO LWOO PRO NIO GSM BSO SOOOG MR PGMR OR VOO GGD ZAT SPW PA ICT IB er RT er DMT EHBO LVS CITO ZIEN Voortgezet onderwijs Basisberoeps gerichte leerweg Kaderberoeps gerichte leerweg Theoretische leerweg Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs Hoger algemeen voortgezet onderwijs Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs Leerweg ondersteunend onderwijs Praktijkgericht onderwijs Nederlandse intelligentietest voor onderwijsniveau Groninger Sportmodel Buitenschoolse opvang Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen Medezeggenschapsraad Permanente gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Ouderraad Vereniging voor openbaar onderwijs Geestelijke gezondheidsdienst Zorg advies team Sociaal pedagogisch werk Pedagogische academie Informatie, communicatie en technologie onderwijs Intern begeleider Remedial teacher Drie minuten toets Eerste hulp bij ongelukken Leerling volgsysteem Leerling volgsysteem op cognitief gebied Leerling volgsysteem op sociaal emotioneel gebied

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

OBS F.T. Venema INFOGIDS 2015-2016 versie juni 2015

OBS F.T. Venema INFOGIDS 2015-2016 versie juni 2015 OBS F.T. Venema INFOGIDS 2015-2016 versie juni 2015 2 Inhoud Colofon... 5 Voorwoord... 6 1. ONZE SCHOOL... 7 1.1. Schoolspecifiek... 7 1.1.1. Gebouw... 7 1.1.2. Leerlingenaantal... 7 1.1.3. Team... 7 1.2.

Nadere informatie

OBS F.T. Venema INFOGIDS 2014-2015

OBS F.T. Venema INFOGIDS 2014-2015 OBS F.T. Venema INFOGIDS 2014-2015 versie juni 2014 2 Infogids 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord/Colofon 1. Onze school 1.1 Schoolspecifiek 1.1.1 Gebouw 1.1.2 Leerlingenaantal 1.1.3 Team 1.2 Waar de school

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Protocol nieuwe schooltijden

Protocol nieuwe schooltijden Protocol nieuwe schooltijden Voorwoord De school hanteert vanaf schooljaar 2016 2017 nieuwe schooltijden. De leerlingen van groep 1 t/m4 gaan 4 gelijke dagen naar school met een continurooster. Daarnaast

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep.

Continurooster Protocol. Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Continurooster Protocol Met extra informatie over op tijd komen en ouders in de groep. Juni 2015 Voorwoord De Thomas van Aquinoschool hanteert vanaf schooljaar 2015 2016 een continurooster. Een continurooster

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Protocol nieuwe schooltijden

Protocol nieuwe schooltijden Protocol nieuwe schooltijden Voorwoord De school hanteert vanaf schooljaar 2016 2017 nieuwe schooltijden. De leerlingen van groep 1 t/m4 gaan 4 gelijke dagen naar school met een continurooster. Daarnaast

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

OBS F.T. Venema INFOGIDS 2014-2015 versie juni 2014

OBS F.T. Venema INFOGIDS 2014-2015 versie juni 2014 OBS F.T. Venema INFOGIDS 2014-2015 versie juni 2014 2 Infogids 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord/Colofon 1. Onze school 1.1 Schoolspecifiek 1.1.1 Gebouw 1.1.2 Leerlingenaantal 1.1.3 Team 1.2 Waar de school

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist Informatieboekje kleutergroepen Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist 1. Welkom op onze school! Hartelijk welkom op de Damiaanschool. Uw kind wordt binnenkort vier jaar en zal een plaatsje

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Informatieboekje kleutergroepen

Informatieboekje kleutergroepen Informatieboekje kleutergroepen Damiaanschool Locatie Kerckebosch Graaf Lodewijklaan 6 3708 DM Zeist 1. Welkom op onze school! Hartelijk welkom op de Damiaanschool. Uw kind wordt binnenkort vier jaar en

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders INHOUDSOPGAVE Inleiding en doel 2 Vormen van gezag/toezicht en werkwijze school 3 Verwachtingen van school en ouders 4 Verlofaanvraag, ophalen, gezinsvoogd,

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

TAXIBELEID. Widdonckschool Heibloem

TAXIBELEID. Widdonckschool Heibloem TAXIBELEID Widdonckschool, expertisecentrum speciaal onderwijs cluster IV. Locatiedirecteur: Dhr. Pieter Classen Meijelseweg 2b 6089 ND Heibloem Telefoonnummer:0475-495091 Widdonckschool Heibloem Inhoud

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Regels en Afspraken. Calamiteitenplan

Regels en Afspraken. Calamiteitenplan Regels en Afspraken Overblijfmogelijkheden De kinderen kunnen tussen de middag op school overblijven. De kinderen brengen zelf brood, fruit en drinken mee. Het hele jaar is er (gratis) thee. De kinderen

Nadere informatie

Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen

Protocol Schorsing en verwijdering van leerlingen Geleding Besproken d.d. Besluitvorming d.d. Staf Staf 24-9-2014 Directeuren MT GMR GMR 3-12-2014 GMR 3-12-2014 (advies) College van Bestuur CvB 3-2-2015 Openbaar Primair Onderwijs Almelo Protocol Schorsing

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Agenda. Andere tijden. Proefweek 1 komt eraan! Basisschool Sint Liborius. Maart 2016. 14 maart. Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen

NIEUWSBRIEF. Agenda. Andere tijden. Proefweek 1 komt eraan! Basisschool Sint Liborius. Maart 2016. 14 maart. Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen NIEUWSBRIEF Agenda 14 maart Maart 2016 Bezoek Wethouder Rijks aan Duitse lessen 15 maart Basisschool Sint Liborius Open dag voor nieuwe ouders van 09.00-15.00 uur 18 maart Techniek groep 8 22 maart De

Nadere informatie

Protocol Continurooster

Protocol Continurooster Protocol Continurooster Juni 2016 1 protocol continurooster Voorwoord De school hanteert vanaf het schooljaar 2016 2017 een continurooster. Een continurooster wil zeggen dat alle kinderen tussen de middag

Nadere informatie

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015

Verjaardagen. Lekker Groente en Fruit om 10:00 uur / Tussendoortje / Pauze snack INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 INFOBULLETIN SEPTEMBER 2015 Locatie Middengebied, Nummer 1, Jaargang 4 De Plevier, jouw stap naar persoonlijke ontwikkeling. De persoonlijke ontwikkeling van iedereen staat bij ons centraal. Om persoonlijke

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende lijsten. Maurice Boonstra Maandag 8.30-14.30uur Dinsdag 8.30-14.30uur

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

ouderavond bovenbouw 2015 /2016

ouderavond bovenbouw 2015 /2016 ouderavond bovenbouw 2015 /2016 Inhoud avond Schoolregels Methodes Rapportfolio Leerlingvolgsysteem, citotoetsen en handelingsplannen Huiswerk Na schooltijd De weg naar het voortgezet onderwijs Kamp Huishoudelijke

Nadere informatie

,, DE EEVLIET. (Toerdeloo Poortvliet) Informatieboekje TSO. Beste ouders, verzorgers,

,, DE EEVLIET. (Toerdeloo Poortvliet) Informatieboekje TSO. Beste ouders, verzorgers, OPENBARE BASISSCHOOL,, DE EEVLIET POORTVLIET Informatieboekje TSO Beste ouders, verzorgers, Voor u ligt het informatieboekje tussenschoolse opvang (TSO) voor het schooljaar 2010/2011 Hierin kunt u alle

Nadere informatie

Beste ouder(s), verzorgers,

Beste ouder(s), verzorgers, Beste ouder(s), verzorgers, Uw kind gaat voor het eerst naar de basisschool. En dat is een hele stap in het leven. Niet alleen voor de kleuter zelf, maar ook voor de ouders gaat er een hoop veranderen.

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 207-208. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een goed

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

MAANDMEMO augustus 2016

MAANDMEMO augustus 2016 MAANDMEMO augustus 2016 Welkom allemaal! Na hopelijk een heerlijke zomervakantie zullen de schooldeuren aanstaande maandag weer opengaan. Afgelopen week hebben de medewerkers alles in de school klaar gezet

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

Het worden andere tijden!

Het worden andere tijden! Het worden andere tijden! 1.0 Redenen voor andere schooltijden (bron: verschillende onderzoeken door scholen) Waarom zou een school willen overstappen op andere tijden? Kort gezegd gaat het erom meer rust

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer

NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer OBS De Akkers en PSZ t Valkje Jagerslaan 15 3075 AA Rotterdam Telefoon 010 2907827 email L.Reichardt@de-akkers.nl www.de-akkers.nl November 2015 Waar te vinden? De

Nadere informatie

Communicatieplan 2 e Montessorischool. Achtergrond

Communicatieplan 2 e Montessorischool. Achtergrond Communicatieplan 2 e Montessorischool Achtergrond Elke school heeft te maken met verschillende groepen betrokkenen, zoals kinderen, directie en medewerkers, ouders, bestuur, medezeggenschapsraad, en externe

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

KSU Aanmeldingsformulier

KSU Aanmeldingsformulier Amaliadwarsstraat 2 3522 AR Utrecht 030-2885371 Waalstraat 251 3522 SH Utrecht 030-2871925 info.gertrudis@ksu-utrecht.nl KSU Aanmeldingsformulier GEGEVENS VAN HET KIND Achternaam : Voornamen : Roepnaam

Nadere informatie

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen

Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen Protocol Time-out, Schorsing en Verwijdering van leerlingen Dit protocol treedt in werking als er sprake is van de volgende situaties: Ernstig ongewenst gedrag door een leerling, of ouder waarbij psychisch

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Informatiebrief 5-gelijke-dagen-model

Informatiebrief 5-gelijke-dagen-model Informatiebrief 5-gelijke-dagen-model 1. Voorwoord Basisschool St. Barbara voert in het schooljaar 2016-2017 het 5-gelijke-dagen-model in. Dit betekent, dat kinderen overblijven op school en hun lunch

Nadere informatie

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND Protocol Continurooster OBS t MONTFERLAND Inleiding t Montferland heeft vanaf 24 augustus 2015 een continurooster. Dit wil zeggen dat alle kinderen op school eten en pauzeren. Het eten gebeurt in de klas

Nadere informatie

Kleutergids. Sint Willibrordusschool

Kleutergids. Sint Willibrordusschool Kleutergids Sint Willibrordusschool 2015-2016 Welkom op de St. Willibrordusschool Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de St. Willibrordusschool. Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open.

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteen-bussum.nl info@hoeksteenbussum.nl Informatie Kleuters 2013-2014

Nadere informatie

Informatieboekje Continurooster

Informatieboekje Continurooster Cbs De Bolster Informatieboekje Continurooster 2015-2016 1 1. Voorwoord Met ingang van het schooljaar 2015-2016 wordt het continurooster ingevoerd op onze school. Dit betekent dat de kinderen overblijven

Nadere informatie

Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049

Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049 Informatieboekje Tussenschoolse Opvang Stichting Kinderopvang Roermond Neerstraat 61 6041 KB Roermond Telefoon: 0475-337049 Openbare Basisschool De Brink Smedenerf 2 6043 SG Roermond Telefoon: 0475-324669

Nadere informatie

Plusklassen. Plusklasgids voor ouders 2011-2012

Plusklassen. Plusklasgids voor ouders 2011-2012 SOPOGO 01-10-2011 Plusklassen Plusklasgids voor ouders 2011-2012 2 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Waarom de plusklas?... 6 > Kan mijn kind deelnemen?... 7 Beleid voor het onderwijs bij hoogbegaafdheid...

Nadere informatie

Jozefschool De Goorn. We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren. Kalender schooljaar

Jozefschool De Goorn. We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren. Kalender schooljaar sterren maken, maar we kunnen ze wel laten schitteren Kalender schooljaar 2016-2017 schooljaar 2016 2017 Voor U ligt de kalender van het schooljaar 2016-2017. Hierin vindt u informatie over allerlei zaken,

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2017

Nieuwsbrief maart 2017 Nieuwsbrief maart 2017 0599416425 directie.deklimop@o2sv.nl 27 februari starten wij op ons nieuwe meubilair. Nieuwsgierig? Wij ook! Loop maandag gerust even mee naar binnen om een kijkje te nemen. 7 maart

Nadere informatie

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Algemeen: Een goede absentieregistratie vereist een gezamenlijke aanpak d.w.z. een nauwkeurige samenwerking

Nadere informatie

Even voorstellen. Maandag, dinsdag en woensdag staat Ellen Kooter voor de groep. Donderdag en vrijdag staat Carla van Diepen voor de groep.

Even voorstellen. Maandag, dinsdag en woensdag staat Ellen Kooter voor de groep. Donderdag en vrijdag staat Carla van Diepen voor de groep. Groep 4 Even voorstellen. Maandag, dinsdag en woensdag staat Ellen Kooter voor de groep. Donderdag en vrijdag staat Carla van Diepen voor de groep. Start van de dag. 8.35 De leerkracht staat bij de deur

Nadere informatie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties September 2015 1 Inhoud Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties... 1 1. Verlof in verband met vakantie... 3 2. Verlof in verband met andere gewichtige

Nadere informatie

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen In Het Openbaar Obs De Boogerd Maurik Basis voor Groei en Bloei Maurik, 14 januari 2016 Dinsdag 12 januari Woensdag 27 jan. t/m 6 febr. Woensdag 27 januari MR vergadering Nationale Voorleesdagen voor de

Nadere informatie

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz.

Voorwoord blz Financiën blz Ouderbijdrage blz Schoolreisje blz Overblijf blz Resultaten van het onderwijs blz. INHOUDSOPGAVE Voorwoord blz. 2 1 Personeel en leerlingen blz. 3 1.1 Aantal leerlingen blz. 3 1.2 Samenstelling en inzet team blz. 3 1.3 Samenstelling Medezeggenschapsraad blz. 4 2 Financiën blz. 5 2.1

Nadere informatie

Overblijven op de Groen van Prinstererschool

Overblijven op de Groen van Prinstererschool Overblijven op de Groen van Prinstererschool Informatieboekje schooljaar 2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de overblijfinformatie van de Groen van Prinstererschool. Voor veel

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Lunchkids

Pedagogisch beleid Lunchkids Pedagogisch beleid Lunchkids 1 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch beleid van Lunchkids onderdeel van De Kinderkoepel. Het pedagogisch beleid geeft aan ouders, scholen, medewerkers en andere betrokkenen

Nadere informatie

NOORDERBASIS PLUSKLASGIDS

NOORDERBASIS PLUSKLASGIDS NOORDERBASIS PLUSKLASGIDS 2014-2015 NoorderBasis Plusklasgids - 2014-2015 1 Inhoud 1 De bovenschoolse Plusklas... 3 2 Voor wie is de Plusklas... 3 3 Doelen van de Plusklas... 4 4 Werkwijze in de Plusklas...

Nadere informatie

Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2

Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2 Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2 - Even voorstellen - Nieuw op De Zevensprong - Speerpunten - Afspraken en regels - Inhoudelijk over de groep Wie zijn wij. Van wie bent u de ouder / verzorger

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Hugo de Grootschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Hugo de Grootschool. Iedere school stelt een SOP op, dit

Nadere informatie

Openbare basisschool De Drentse Hoek

Openbare basisschool De Drentse Hoek Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 6A Den Haag, 8 september 2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hartelijk welkom in groep 6A! In deze brief willen we u graag iets meer vertellen over

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

Zo gaat het in groep 8

Zo gaat het in groep 8 Zo gaat het in groep 8 Sittard, 8 september 2014 Geachte ouders en verzorgers van de Sjtadssjool, Om u een beeld te schetsen over hoe wij werken in groep 8, ontvangt u deze brief met de belangrijkste onderwerpen

Nadere informatie

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus

Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus Draaiboek Tijdelijke huisvesting Sint Franciscus 2015-2016 Inhoudsopgave: 1. Inleiding. 2. Aantallen groepen, aantallen leerlingen per leerjaar en per groep. 3. Plattegronden van BS de Bongerd. 4. Lestijden

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie