Humanitas district Noord. Jaarverslag 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Humanitas district Noord. Jaarverslag 2014"

Transcriptie

1 Humanitas district Noord Jaarverslag

2 1. Voorwoord In een tijd waarin vernieuwing in de zorg en de hulpverlening vaak ook bezuinigingen en onzekerheden met zich meebrengt wordt een groter beroep gedaan op onze vrijwilligers. Dat biedt kansen maar ook bedreigingen. Het is immers niet de bedoeling dat wij als gratis achterwacht worden gebruikt om bezuinigingen op betaald personeel te compenseren. We zijn natuurlijk altijd bereid hoe we mee kunnen doen bij veranderingen in de samenleving ook als het gaat om een andere aanpak van bijvoorbeeld de WMO en participatie. Er zijn veel veranderingen maar waar we altijd op kunnen blijven rekenen zijn onze vrijwilligers. Zij zijn de ruggengraat van Humanitas. Hun helpende handen voor al die mensen die het (even) zelf niet redden zijn onbetaalbaar. Met de poten in de modder zetten zij zich, dag in dag uit, met hart en ziel in voor hun medemens. Onze vrijwilligers nemen daarbij niet de regie uit handen bij de ander maar geven verantwoordelijk en gelijkwaardig ondersteuning daar waar nodig. Betrokken en vraaggericht zijn onze vrijwilligers geweldige ambassadeurs voor onze vereniging. Op velerlei gebied, zoals jullie kunnen lezen in het jaarverslag, is ook 2014 weer een zeer actief jaar geweest. Tijdens de districtsraden hebben we meer thematisch met elkaar gesproken, bijvoorbeeld over de rol van vrijwilligerswerk in relatie tot de WMO. Ook in 2015 gaan we tijdens de districtsraden met elkaar actuele thema s bespreken. Om elkaar te informeren, te inspireren en van elkaar te leren. Samen staan we immers sterker en samen weten we meer in een snel veranderende samenleving met nieuwe vormen en gedachten. Dank aan alle vrijwilligers en medewerkers van Humanitas voor jullie tomeloze inzet in Ineke van Gent, Voorzitter districtsbestuur Humanitas Noord 2. Humanitas in het kort Humanitas is er voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Ze vinden steun in een van onze meer dan 700 activiteiten, variërend van maatjescontacten bij inburgering tot het doorbreken van eenzaamheid. En van opvoedingsondersteuning tot rouwverwerking. Die aanpak werkt. Jaarlijks geven bijna vrijwilligers deelnemers het zelfvertrouwen terug dat ze nodig hebben om op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. De activiteiten van Humanitas worden door lokale afdelingen in het hele land georganiseerd ondersteund door vijf districten en een landelijk bureau. Deze activiteiten zijn verdeeld over over 6 thema s: Opvoeden en Opgroeien, Eenzaamheid, Verlies, Thuisadministratie en Detentie. Voor een uitgebreide beschrijving van de missie, visie en waarden en de organisatiestructuur en indeling van de programmalijnen verwijzen wij naar het jaarverslag van de Vereniging Humanitas 2

3 Binnen Humanitas district Noord zijn er 26 afdelingen actief. Onder de verantwoordelijkheid van deze afdelingen en het district worden de verschillende vrijwilligersactiviteiten vorm gegeven. Binnen Humanitas Noord waren er in 2014 een kleine vrijwilligers actief binnen de vele verschillende activiteiten. District Noord Aantal afdelingen Aantal activiteiten Aantal vrijwilligers Aantal deelnemers Aantal leden waarvan betalende leden waarvan betalende leden waarvan betalende leden waarvan betalende leden Het aantal vrijwilligers is in 2015 gegroeid. Het aantal deelnemers lijkt afgenomen. De reden hiervan is dat het aantal dubbeltellingen door het gebruik van 1 landelijke registratiesysteem is afgenomen. 3. Ontwikkelingen 2014 Humanitas district Noord In 2014 hebben de besturen van Humanitas Noord ingespeeld op de vele maatschappelijke ontwikkelingen die gaande zijn, door zowel mee te denken op beleidsniveau als door het organiseren van vele diverse vrijwilligersactiviteiten. Bij deze nieuwe vragen en ontwikkelingen zoekt Humanitas steeds naar haar positionering binnen de regio vanuit de kracht en de kernwaarden van de Vereniging Humanitas. Humanitas beoordeelt elke vraag die aan haar wordt gesteld aan de hand van haar uitgangspunten, de Humanitas waarden, nl: * behoud van regie over eigen leven * gelijkwaardigheid * verantwoordelijkheid voor je zelf en een ander * betrokken en vraaggericht Deze kernwaarden zijn een zeer belangrijk uitgangspunt voor een ieder die bij Humanitas actief is, omdat het richting geeft hoe wij met vragen omgaan en hoe en op welke wijze wij mensen ondersteunen. Deze waarden houden Humanitas ook kritisch, ook in de samenwerking met anderen. Humanitas wil in de samenwerking een gelijkwaardige rol vervullen en vasthouden aan haar beleid omtrent bijvoorbeeld uitgaan van de vraag van mensen en het vasthouden aan haar uitgangspunten rondom de uitwisseling van gegevens in verband met de privacy van mensen. Humanitas hanteert de expressieve visie op vrijwilligerswerk: het vrijwilligerswerk heeft een belangrijke waarde en Humanitas bepaalt haar eigen voorwaarden waarop zij vrijwillige steun wil bieden. 3

4 Humanitas Noord had in 2014 niet de ambitie om te groeien, maar in te spelen op (nieuwe) vragen naar vrijwillige steun en daarbij te bewaken of deze ambities ook waargemaakt konden worden. Vanuit dit uitgangspunt blijkt dat het aantal activiteiten, deelnemers en vrijwilligers van Humanitas Noord in 2014 te zijn toegenomen bij met name de thema's opvoeden, opgroeien en thuisadministratie evenals het aantal vrijwilligers bij het thema eenzaamheid. Vanwege bezuinigingen is het aantal ondersteuningsuren voor de Vereniging in Noord afgenomen. Dit betekent dat er een nog groter beroep is gedaan op de tijd en de kracht van de bijna vrijwilligers in Noord om deelnemers op een kwalitatief goede wijze te ondersteunen. Hierbij proberen we met elkaar te bewaken dat Humanitas een aantrekkelijk organisatie blijft voor vrijwilligers om hun betrokkenheid vorm te geven. Deze uitgangspunten kunnen soms betekenen dat sommige processen als bijvoorbeeld het vullen van het Humanitas Registratie Systeem (HRS) ook voor de deelnemers soms langzamer gaan dan gewenst. Conform het werkplan heeft Humanitas zich in 2014 ingezet op de ontwikkelingen ten aanzien van opvoeden en opgroeien. In Noord wordt er meegedaan aan de twee landelijke projecten Wel Thuis en Jeugdsupport (zie ook blz. 4 en 5). Tevens is het aantal voorleesactiviteiten gegroeid en zijn deze financieel ondersteund vanuit een extra gift van het Charity Fund. De reden voor Noord om zich met name te richten op voorleesactiviteiten is dat deze activiteiten een belangrijke bijdrage leveren aan taalstimulering van kinderen, Humanitas in contact komt met allochtone gezinnen en dat deze activiteit goed vorm te geven is met minimale ondersteuning. In 2014 stonden er twee thema's landelijk in de belangstelling, namelijk detentie en thuisadministratie. Detentie is een klein thema in Noord waarbij er ook nog sprake is van vele ontwikkelingen op dit terrein vanuit het ministerie. Humanitas volgt deze ontwikkelingen en bekijkt waar zij kan inspelen op knelpunten. Het tweede thema dat centraal stond was thuisadministratie, waaraan in 2014 veel aandacht is besteed mede vanwege de landelijke initiatieven die ontplooid worden via de Rabobank Foundation. De afdelingen van Humanitas in Noord staan positief kritisch ten aanzien van deze ontwikkelingen die worden getoetst aan de meerwaarde voor praktische uitvoering van het werk en de dilemma s/vraagstukken waar men in de praktijk mee wordt geconfronteerd. 3.2 Thema s Alle programma s en activiteiten van Humanitas zijn verdeeld over over 6 thema s: Opvoeden, Opgroeien, Eenzaamheid, Verlies, Thuisadministratie, Detentie. 4

5 Thema 1: Opvoeden Dit thema is gericht op het versterken van de zelfredzaamheid van ouders en kinderen. Door extra aandacht van een Humanitas-vrijwilliger worden zwaardere opvoedingsproblemen voorkomen. Passend bij de visie op de transitie van Jeugdzorg biedt Humanitas Noord steun aan kinderen en jongeren en hun ouders in hun eigen omgeving uitgaande vanuit hun eigen kracht. Niet problematiseren. Vanwege de transities op het gebied van jeugd zijn er veel ontwikkelingen wat maakt dat de samenwerking met bijvoorbeeld Centra Jeugd en Gezin (CJG), Jeugdzorg en/of Wijkteams zeer verschillend is per regio en veelal weinig stabiel. Ook komen soms zaken niet helemaal van de grond als bijvoorbeeld kindergroep echtscheiding of het organiseren van een pool van breed inzetbare vrijwilligers voor de ondersteuning van ouders en kinderen rondom een CJG. Binnen Humanitas Noord zijn vele vrijwilligers actief in de ondersteuning van gezinnen met (jonge) kinderen via vijf werkgroepen Steun aan Ouders, drie Home Start projecten en één Doorstart activiteit. Vanuit deze bovengenoemde activiteiten worden veelal ook informele ontmoetingsbijeenkomsten georganiseerd voor moeders om hun ervaringen omtrent opvoeding te delen en om contacten te leggen met anderen om samen iets te ondernemen. De afdeling Leeuwarden organiseert daarbij ook een (kleding)ruil café. Tevens is afdeling Leeuwarden in 2014 gestart met het project Wel Thuis, een project om gezinsondersteuning te bieden aan kinderen van ouders uit gezinnen met veel problematiek die ook begeleid worden door Jeugdzorg of een andere vergelijkbare organisatie. Het district organiseerde in 2014 een interprovinciaal coördinatieoverleg voor de vrijwilligers van de activiteiten Steun aan Ouders en Voorlezen. Jeugdzorg Elker heeft een scholing verzorgd over kindermishandeling voor de Humanitas vrijwilligers en dit thema is vervolgens besproken binnen diverse vrijwilligersgroepen. De activiteit Begeleide OmgangsRegeling (BOR) heeft in 2014 in totaal 58 aanvragen gekregen (2013: 68), met name uit provincie Friesland en provincie Groningen. Ongeveer de helft van de vragen is afkomstig via verwijzing van de Rechtbank Noord Nederland. De BOR vervult een belangrijke rol in de omgang tussen kinderen en hun ouders na echtscheiding, juist omdat de omgangsbegeleiding wordt gedaan door vrijwilligers die flexibel zijn en op maat kunnen werken, minder bedreigend zijn voor ouders en zaken kunnen relativeren. Tabel Opvoeden Deelnemers Vrijwilligers 2013 gerealiseerd ambitie gerealiseerd Het aantal vrijwilligers en deelnemers binnen dit thema is gegroeid met name bij de Home Start, Doorstart en Steun aan Ouders activiteiten. 5

6 Thema 2: Opgroeien De activiteiten van dit thema zijn met name gericht op de kinderen en jongeren. Met de 13 kindervakantieweken zijn weer 474 kinderen mee geweest met steun van 162 vrijwilligers. Humanitas biedt kinderen de gelegenheid om echt een weekje op vakantie te gaan. Naast de reguliere weken zijn er twee weken voor kinderen met aan autisme verwante contactstoornissen en/of aandachtsproblemen. Ook is weer een vakantieweek voor jonge mantelzorgers georganiseerd. De Rotary is in sommige afdelingen betrokken bij het vervoer van de kinderen naar de kampeerboerderij. In 2014 is voor de kindervakantieweken een keurmerk kindervakantieweken verkregen met daarbij de notitie dat bepaald zaken in de organisatie aanscherping behoeven. Vanuit Rotterdam en omgeving hebben weer 86 kinderen gelogeerd in 75 gezinnen in de meivakantie in Drenthe. Alle afdelingen doen mee aan de speelgoedactie. Voor 3000 kinderen zijn er weer cadeautjes gekocht. Sommige afdelingen werken samen met andere organisaties die zich ook hiermee bezig houden. Van de 26 Humanitas afdelingen organiseren 17 afdelingen een voorleesactiviteit. Humanitas komt binnen deze activiteit ook in contact met allochtone gezinnen en de vraag naar taalstimulering en taalondersteuning van ook oudere kinderen en hun ouders. In 2014 was er contact met de landelijke organisatie van voorleesexpress ten aanzien van uitwisseling materialen. Afdeling Groningen doet mee aan het landelijke project Jeugdsupport, waarbij vrijwilligers maatje worden voor jongeren die te maken hebben (gehad) met residentiële instellingen als bijv. Het Poortje. Dit project sluit aan bij het al lopende project Tussenstop in Groningen waar gastgezinnen jongeren opvangen totdat zij in principe terug kunnen naar huis. In verschillende afdelingen worden ook maatjescontacten georganiseerd voor kinderen en jongeren om hun positieve aandacht te geven en om samen leuke dingen te ondernemen Voor alle vrijwilligers die met kinderen onder de 18 jaar werken wordt een VOG aangevraagd. Tabel Opgroeien Deelnemers Vrijwilligers 2013 gerealiseerd ambitie gerealiseerd Binnen dit thema is het aantal vrijwilligers gegroeid met name door de groei van het aantal voorleesactiviteiten en het aantal voorleesvrijwilligers. Qua deelnemers hebben in 2014 iets meer kinderen deelgenomen aan de speelgoedactie en de kindervakantieweken dan in voorgaande jaren. 6

7 Thema 3: Eenzaamheid Dit thema richt zich op het doorbreken van sociaal isolement en eenzaamheid en waar mogelijk het zelfstandig opbouwen en onderhouden van contacten. Humanitas werkt in principe voor al haar activiteiten altijd vanuit de visie om mensen zodanig te ondersteunen dat zij het zelf weer kunnen. Tevens is dit thema een verzamelterm voor vele andere initiatieven die niet passen onder een van de andere thema's. (Activerende) maatjescontacten Humanitas Noord organiseert activerende maatjescontacten. In 2014 heeft Humanitas met behulp van gelden van het Oranjefonds veel vrijwilligers geschoold ten aanzien van de methodiek netwerkcoaching, waarbij mensen worden ondersteund om het eigen netwerk te activeren en/of uit te breiden. Van de 26 afdelingen van Humanitas organiseren er 17 afdelingen een maatjesactiviteit. Deze kan verschillen qua doelgroep, nl: maatjes voor mensen met een handicap, mensen die zich eenzaam voelen, mensen die slachtoffer zijn geworden van mensenhandel (afdeling Leeuwarden/FEM maatjes), mensen met een psychiatrische achtergrond. In 2014 heeft Humanitas besloten om te stoppen met het werven van nieuwe vragen en vrijwilligers voor het mentorschap project vanwege te weinig financiering. In deze activiteit werden vrijwilligers via de kantonrechter benoemd om de persoonlijke belangen te behartigen van personen die (deels) wilsonbekwaam zijn. Gezien de hervormingen binnen zorg en welzijn is deze behartiging van grote waarde voor die mensen die niet voor zich zelf kunnen op komen en komt opnieuw soms de vraag op Humanitas af of zij iets voor deze groep mensen kan betekenen. Taalmaatjes/maatschappelijke begeleiding In 12 afdelingen (Groningen, Midden Drenthe, Coevorden, Heerenveen/Weststellingwerf, Hoogezand-Sappemeer/Slochteren, Zuid Drenthe, De Friese Meren, t Hoogeland, Emmen, Assen, Meppel e.o., Smallingerland/Opsterland) worden er taalcafés/taalgroepen/ taalondersteuning georganiseerd. De vraag naar taalondersteuning, taalmaatjes, taalcafés groeit. Sommige taalcafés staan zowel open voor mensen met Nederlands als tweede taal als voor mensen die laaggeletterd zijn. In de afdeling Emmen, Coevorden en Zuid Drenthe zijn er multiculturele vrouwengroepen actief die soms wel 50 leden hebben. Naast ontwikkeling via het leren van taal of verdiepen in thema s staat ook hier de uitbreiding van het netwerk van deze mensen centraal. Maatschappelijk begeleiding: In 2014 was er een grote toestroom van vluchtelingen van met name Syriërs waarbij de afdeling Groningen en Hoogezand-Sappemeer/Slochteren een belangrijke taak hadden om deze mensen te begeleiden bij het wonen (huis, werk, inkomen etc.) en verblijven in hun nieuwe omgeving Huisbezoek en vriendschapskringen Humanitas Noord organiseert op het terrein van sociaal (en emotionele steun) contact vriendschapskringen, gespreksgroepen. Er zijn 12 afdelingen (en 4 districtsactiviteiten) die vriendschapskringen en/of eetcafés organiseren voor mensen met een handicap (7) of een stoornis in het autistische spectrum (9). 7

8 Vanwege hun beperking hebben deze mensen moeite om zelf hun netwerk te organiseren en/of activiteiten te ondernemen. Met ondersteuning van vrijwilligers lukt dat wel. Binnen Humanitas Noord zijn er 17 bezoekgroepen, waarbij contact van mens tot mens centraal staat. Deze groepen voorzien in een behoefte. In Hoogezand-Sappemeer/Slochteren neemt Humanitas deel aan een platform voor levensvragen voor ouderen. In districtsverband zijn er maandelijkse groepsbijeenkomsten voor mensen met HIV/AIDS waar ook veel allochtonen aan deelnemen. Online ondersteuning Sinds 2013 heeft Humanitas Noord een vrijwilligersgroep die mee werkt aan het landelijk chatproject, Het Luisterend Oog. De 15 vrijwilligers, ondersteund vanuit het district, voeren kortdurende één-op-één chat gesprekken veelal met mensen die zich geïsoleerd voelen. Vrijwilligers luisteren, vragen door, denken en leven mee. De gesprekken zijn gratis en anoniem. Ondersteuning mantelzorg In Groningen heeft Humanitas een voortrekkersrol op het terrein van vrijwillige thuishulp en/of mantelzorgondersteuning. In 2014 kwamen er dan ook ambtenaren van VWS om voorstellen tot nieuw beleid te toetsen aan de praktijk. Daarnaast bieden ook andere afdelingen mantelzorgondersteuning, zowel ontlastende (bijv. thuishulp bij dementerenden) als praktische steun (als hulpdienstactiviteiten: samen boodschappen doen, klusjes in huis, begeleiding naar en in het ziekenhuis, computermaatjes). Dergelijke steun, ook bijvoorbeeld voor gezinnen die ondersteuning krijgen vanuit Home Start en thuisadministratie, is voor veel mensen van grote waarde. Speciaal zijn de activiteiten voor jonge mantelzorgers, nu ook gefinancierd door de gemeente Groningen. De jongeren ondernemen af en toe activiteiten ter ontspanning en om zich daadwerkelijk jong te voelen. Ook voor volwassenen zijn er ontspannende activiteiten voor mantelzorgers als zomer- en winterlunches, mantelzorgdag, cursussen mindfullness- en assertiviteitstrainingen. In 2014 zijn er allochtone mantelzorgers geschoold om mensen uit hun eigen achterban te bereiken en te ondersteunen en werkt Humanitas met de digitale koppeling site wehelpen.nl (coöperatie van aantal gemeenten o.a. Groningen, Rabobank, Menzis etc.) voor het koppelen van vraag en aanbod en voor het leren gebruiken van de digitale agenda voor steun/hulp vanuit het sociale netwerk. In 2014 heeft Humanitas mee gewerkt aan een provinciaal symposium over dementie: werken aan vernieuwende en vraaggerichte initiatieven voor deze doelgroep. Ook is Humanitas aangesloten bij het netwerk rondom ouderen van de stichting Passie voor Zorg waar in gesprek wordt gegaan over het organiseren van menswaardige zorg vanuit de humane waarden als de eigen regie voering, dialoog, zingeving en (actieve) deelname aan de samenleving. Voor 9 organisaties in de ouderenzorg heeft Humanitas een presentatie verzorgd over haar visie op vrijwilligerswerk. 8

9 Humanitas afdeling Groningen en Hoogezand-Sappemeer/Slochteren hebben in 2014 meegedaan aan de week van de eenzaamheid, een landelijk week om aan dit thema aandacht te besteden. In Hoogezand-Sappemeer/Slochteren is er de langste eettafel georganiseerd (115 aanmeldingen) en er waren een aantal lunches in de stad Groningen. Tabel Eenzaamheid Deelnemers Vrijwilligers 2013 gerealiseerd ambitie gerealiseerd Binnen dit thema zijn door gebruik van het Humanitas Registratiesysteem de dubbeltellingen in deelnemersaantallen afgenomen. Deelnemers zijn binnen dit thema soms nog moeilijk te registreren omdat dit thema diverse en ook laagdrempelige activiteiten omvat als bijv. boodschappen doen, klusjes in huis, etc. Duidelijk is dat het aantal vrijwilligers is gegroeid. Deze registratiegegevens van vrijwilligers zijn betrouwbaar. Er is een groei vrijwilligers die zich bezig houden met in taalondersteuning en mantelzorgondersteuning. Thema 4: Verlies Dit thema richt zich op ondersteuning van mens tot mens aan nabestaanden (volwassenen en kinderen) die een dierbare hebben verloren. Ook bedoeld voor mensen die een verlies moeten verwerken na echtscheiding. Deze ondersteuning kan zowel individueel als in groepen worden gegeven. Daarnaast is een onderdeel van dit thema de vrijwillige terminale thuishulp en het Gasthuis Groningen. Rouwbegeleiding Het aantal vragen naar individuele ondersteuning is in 2014 teruggelopen. Er is een toename van het aantal vragen met een complexere achtergrond. Dat wil zeggen: mensen die een achtergrond hebben met psychische en/of sociale problemen. Niet altijd kan Humanitas met vrijwilligers de passende ondersteuning geven. Er zijn daarnaast vragen rondom levensvragen (ernstige ziekte, toenemende beperking) die ondersteunende gesprekken vragen. Daarop wordt, indien een geschikte vrijwilliger dat wil, ingegaan. Dat laatste willen we in 2015 verder uitbouwen. Twee afdelingen organiseren een theehuis bij een begraafplaats en afdeling Zuidwest Friesland organiseert eenmaal per maand een rouw café waar gemiddeld 12 bezoekers op af komen. Tijdens een thema bijeenkomst is er stil gestaan bij de vraag rondom vrijwillig levenseinde. Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ) Humanitas organiseert initiatieven die bijdragen aan de kwaliteit van leven in de laatste levensfase. Vrijwilligers die actief zijn binnen de VPTZ leveren een bijdrage in de diensten die het mensen mogelijk maakt thuis te sterven. De vrijwilligers ontlasten de mantelzorg en geven steun in de laatste levensfase. Naast inwoners uit de stad Groningen, Haren kunnen ook inwoners van t Hoogeland en de gemeente Hoogezand-Sappemeer een beroep doen op de ondersteuning van vrijwilligers. 9

10 In de laatste regio wordt gewerkt aan het opzetten van een Hospice. Daarnaast ondersteunt Humanitas vrijwilligers die actief zijn in het Gasthuis Groningen. In 2014 heeft het Gasthuis meer aanmeldingen van mensen die vrijwilliger willen worden dan nodig waren met als gevolg dat er sprake was van een wachtlijst. Tabel Verlies Deelnemers Vrijwilligers 2013 gerealiseerd ambitie gerealiseerd Het aantal vrijwilligers is vooral gegroeid bij de Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg. De toename van het aantal deelnemers in 2014 heeft met name te maken met de goed lopende activiteiten als het theehuis en rouw café. Thema 5: Thuisadministratie Dit thema richt zich op de ondersteuning bij de organisatie van financiële en administratieve zaken. De vraag naar ondersteuning bij het op orde krijgen en houden van de eigen administratie is in 2014 niet/ iets gegroeid. Deze ontwikkeling heeft te maken dat sommige organisaties hun vrijwilligers organiseren en er een aantal nieuwe organisaties zijn ontstaan op dit terrein. Het aantal langdurige en ingewikkelde aanvragen blijft toenemen. Het komt regelmatig voor dat de ondersteuningsvraag zowel wat betreft duur als de manier waarop ondersteund kan worden op gespannen voet staat met de uitgangpunten van de Thuisadministratie. Een spanning waar de vrijwilligers in de praktijk van alle dag mee om moeten gaan. Vanuit de Thuisadministratie wordt er veel samengewerkt met Kredietbank, schuldhulpverleningsorganisaties, woningbouwverenigingen, andere vrijwilligersorganisaties, welzijn, etc. De coördinatoren van alle thuisadministratie groepen zijn in het voor- en najaar per provincie uitgenodigd voor overleg. Hier is onder andere gesproken over schuldhulpverlening beleid in de diverse gemeenten, de introductiecursussen, e-learning, plaatselijke samenwerking, ontwikkelingen in de thuisadministratie en zijn ervaringen uitgewisseld. In het najaar is er, naast de aandacht t die er is voor dit thema in de verschillende werkgroepen, een bijeenkomst georganiseerd met als thema jongeren en financiën: hoe kun je jongeren bereiken en op welke wijze hun zo goed mogelijk ondersteunen? In een aantal afdelingen bieden de thuisadministratie groepen, veelal in samenwerking met andere organisaties, ook diensten aan als: - Kanskaarten, een methode om mensen actief te benaderen en indien mogelijk en nodig te ondersteunen bij het aanvragen van voorzieningen (6 afdelingen) - Meewerken in formulierenbrigades en inloopspreekuren - Ondersteuning bieden samen met anderen aan multi-problem gezinnen met grote financiële problemen - Preventie trajecten om bijvoorbeeld huisuitzettingen te voorkomen 10

11 In Friesland is Humanitas vertegenwoordigd in de provinciale Sociale Alliantie Friesland. Een samenwerkingsverband van meerdere maatschappelijke organisaties die actief zijn op het gebied van armoede bestrijding, zoals het Fries Samenwerkingsverband Uitkeringsgerechtigden (FSU), Arme Kant groepen, Voedselbanken en Vakbonden. De groep in Groningen doet mee met een landelijke pilot over financiële uitbuiting en huiselijk geweld. Vrijwilligers signaleren soms dat er sprake is van financiële uitbuiting, ook binnen families/gezinnen. In 2014 is er veel aandacht en tijd besteed aan een goede scholing (met name in de visie van werken) en ondersteuning van de werkgroepen thuisadministratie. Vanuit het landelijke Rabobank Foundation project is een analyse gedaan ten aanzien van de draagkracht en draaglast van de vrijwilligersgroepen thuisadministratie, is er aandacht voor de actualisatie van het scholingsaanbod van Humanitas in samenwerking met NIBUD en is er gewerkt aan een nieuw intakemodel. Tabel Deelnemers Vrijwilligers Thuisadministratie 2013 gerealiseerd ambitie gerealiseerd Binnen dit thema zijn zowel het aantal deelnemers als het aantal vrijwilligers gegroeid. Dit ondanks het feit dat Humanitas in 2014 is gestopt met de activiteit Mentorschap. Thema 6: Detentie De afdelingen Assen/Noordenveld organiseerden vrijwilligersbezoek aan buitenlandse gedetineerden zonder netwerk in de gevangenis in de penitentiaire inrichting (PI) Esserheem in Veenhuizen. Deze groep mensen is verhuisd naar het detentiecentrum in Ter Apel. Nieuwe bezoekaanvragen worden nu opgepakt door de afdeling Kanaalstreek. Door de wijziging van de doelgroep duurde het lang voordat er weer nieuwe bezoekaanvragen binnenkwamen vanuit de PI Esserheem. Daarnaast zijn er vrijwilligers in Veenhuizen actief geweest bij het organiseren van activiteiten en bij het onderwijs voor gedetineerden. Eveneens is er gekeken of er vrijwilligers ingezet zouden kunnen worden in de Reintegratiecentra in Veenhuizen. Door het ontbreken van een aantal randvoorwaarden is dit voorlopig stilgezet. In Groningen organiseert Humanitas voor mensen uit een TBS kliniek maatjescontacten. Tabel: Detentie Deelnemers Vrijwilligers 2013 gerealiseerd ambitie gerealiseerd Binnen Humanitas Noord is dit thema klein. Vanwege verhuizing van grote groepen gedetineerden uit Veenhuizen is het aantal deelnemers en vrijwilligers afgenomen. 11

12 Thema 7: Samenlevingsopbouw Samenlevingsopbouw versterkt de zelfwerkzaamheid en medeverantwoordelijkheid van burgers bij de invulling van hun leefomgeving. Opbouwwerk betekent letterlijk dat ergens een positief (= opbouwend) stuk werk wordt geleverd. Samenlevingsopbouw draagt dan ook bij aan een positieve ontwikkeling c.q. versterking van de samenleving en de bewustmaking van burgers in de mogelijkheden om hun eigen woon- en leefsituatie te verbeteren. Humanitas geeft niet alleen met de ondersteuning aan deelnemers vorm aan samenlevingsopbouw maar ook door het versterken en ondersteunen van het vrijwilligerapparaat. Want zo dragen we bij aan een samenleving van betrokken, zelfredzame en actieve burgers. Binnen Humanitas Noord is op verschillende terreinen gewerkt aan samenlevingsopbouw. Een belangrijk gesprekspunt binnen de afdelingen en het district is de positionering van Humanitas binnen de maatschappelijke ontwikkelingen. Gemeenten krijgen een belangrijke verantwoordelijkheid voor welzijn en zorg, jeugd, participatie wet/werken naar vermogen, schuldhulpverlening. Als vereniging en vrijwilligersorganisatie past Humanitas naadloos bij de maatschappelijke ontwikkelingen. Humanitas is participatie omdat Humanitas werkt vanuit de expressieve visie waarin zij haar eigen voorwaarden bepaalt waarop zij vrijwillige steun wil bieden. Dit contrasteert soms met de visie van beleidsmakers/gemeenten/organisaties die meer instrumenteel, als verlengde arm van en vanuit de vraag van organisaties, denken en werken. In 2014 was dit vaak een gespreksonderwerp in verschillende overleggen. Onder dit thema bestaan de vrijwilligers vooral uit bestuursleden. Als het gaat om deelnemers is dit bijvoorbeeld contact met leden. De landelijke doelstelling om te komen tot meer diversiteit in de organisatie ontstaat al wel op deelnemersniveau en nog weinig op verenigingsniveau. Er zijn bijvoorbeeld veel jongeren actief binnen Humanitas maar vooral bij activiteiten als kindervakanties, taalondersteuning, maatjes etc. Weinig jongeren en mensen afkomstig uit andere culturen zijn actief als bestuurslid. Tabel Samenlevingsopbouw Deelnemers Vrijwilligers 2013 gerealiseerd ambitie gerealiseerd De vrijwilligers binnen dit thema zijn veelal de bestuursleden binnen Humanitas Noord. Het aantal deelnemers zijn veelal de actieve contacten met leden die niet onder een ander thema geregistreerd worden. 4. Vrijwilligersondersteuning en scholing Humanitas is een Vereniging en vrijwilligersorganisatie. Binnen Humanitas Noord zijn er diverse vrijwilligers actief op vele verschillende terreinen. 12

13 Vanuit Humanitas district Noord wordt ondersteuning geboden vanuit het uitgangspunt dat vrijwilligers werken vanuit de Humanitas waarden en dat zij hun expertise, betrokkenheid en talenten in zetten voor anderen. De organisatie Humanitas biedt een goed beleidskader, goede voorwaarden en een goede ondersteuning. Vrijwilligers die actief zijn binnen Humanitas hebben veel vrijheid en krijgen vertrouwen om hun vrijwilligerswerk op eigen wijze vorm te geven binnen de afgesproken kaders. Belangrijk is dat vrijwilligers zich welkom voelen bij Humanitas en dat zij allen op goede wijze worden geïntroduceerd voor wat betreft de waarden en visie van Humanitas en ingewerkt/ geschoold op het terrein waar zij actief worden. Tevens zijn intervisie bijeenkomsten belangrijk omdat mensen veel van elkaar kunnen leren (M. Buiting tijdens de districtsraad in 2013: "Leer van de beste, dan ga je jezelf ook verbeteren" en "de kwaliteit van de uitvoering is moeilijk te beschrijven. Echter een aantal elementen voor een goede kwaliteit zijn verbondenheid, toewijding, eigenaarschap, transparantie, open staan voor feedback en al werkende verbeteren"). In 2014 organiseerde Humanitas Noord dan ook weer basisscholingen op zowel districts- als afdelingsniveau. Voor een overzicht van de aangeboden scholing op districtsniveau - zie bijlage 2. Deze worden getoetst en geëvalueerd. In 2014 is er binnen de afdelingen nog weinig gebruik gemaakt van de e-learning module(s). Op bestuurlijk niveau is voor de evaluatie gebruik gemaakt van het instrumenten dat opnieuw - en nu landelijk - is ontwikkeld voor de (zelf)evaluatie van besturen door vele afdelingsbesturen in Noord. Humanitas biedt mogelijkheden voor vrijwilligers, die werkervaring op willen doen en staat open voor het toe leiden naar werk/stage via het bestaande netwerk van Humanitas vrijwilligers. 5. Organisatie District 5.1 Districtsbestuur Het districtsbestuur heeft als taken het bevorderen van samenhang en afstemming tussen het werk in de verschillende afdelingen, stimuleren van de ontwikkeling van het werk en het netwerk van Humanitas en het organiseren van de gewenste ondersteuning van de vrijwilligers. De districtsraad heeft in 2005 een visie vastgesteld over de visie van werken vanuit het districtsbestuur Noord. De essentie is dat afdelingen centraal staan en het district hieraan ondersteunend is. Ook landelijk heeft men de visie dat de afdelingen de spil zijn binnen de Humanitas organisatie. In 2014 heeft Michiel Verbeek, penningmeester afscheid genomen van het districtsbestuur. 13

14 De volgende 5 leden zijn actief: Naam Functie Termijn Ineke van Gent voorzitter 2017 Leo Hardus penningmeester vanaf november 2017 Ieke Verveld secretaris vanaf 2 nov Marian Scharft lid, aandachtsveld provincie 2015 Groningen Iris Lucardie lid vanaf 2 nov Barbara Snabilié lid vanaf 2 nov Het districtsbestuur heeft in x keer regulier vergaderd naar aanleiding van het strategieplan, het werkplan/begroting en het jaarverslag/jaarrekening van het district ter voorbereiding op de beide districtsraden. Andere onderwerpen van gesprek waren naast het kennis maken met de afdelingen en activiteiten, de verschillende aspecten en thema s binnen de Vereniging en de verkiezing van de leden voor en de ontmoeting met de ledenraad. Twee maal per jaar is er een penningmeesteroverleg over de begroting/werkplan en verantwoording/jaarverslag. Het districtsbestuur heeft jaarlijks in januari overleg met het managementteam (consulenten maatschappelijke activering en districtsmanager). In 2014 was het onderwerp van gesprek de afdelingen binnen Humanitas Noord: overzicht, kengetallen, wat speelt er, trends etc. en aandacht voor de vraag hoe Humanitas een aantrekkelijke organisatie kan blijven als koepel voor mensen om hun betrokkenheid vorm te geven. Leden van het districtsbestuur hebben ook landelijk overleg met bestuursleden van andere districten en het hoofdbestuur. In april en oktober was het districtsbestuur vertegenwoordigd op het Breed Bestuurlijk Overleg (BBO). Samen met de besturen van de andere districten en het hoofdbestuur werd in april van gedachten gewisseld over rol vrijwillige en betaalde coördinatoren en in oktober was er een presentatie over draagkracht en draaglast van besturen binnen Humanitas. Het lid dat in november 2013 was afgetreden, Jelle Nammensma is in het voorjaar overleden. 5.2 Districtsraad De districtsraad is samengesteld uit afgevaardigden van de 26 afdelingsbesturen. In 2014 kwam de districtsraad 2 keer samen: op 16 april waar de leden voor de ledenraad werden gekozen en op 8 november om met elkaar te spreken over de WMO ontwikkelingen na een inleiding door Michiel Verbeek, aftredend penningmeester en wethouder van Haren. 14

15 5.3 Afdelingen Humanitas district Noord bestaat uit 26 afdelingen bestaande uit ca 195 bestuursleden. Bijna alle afdelingen organiseerden in het voorjaar een ledenvergadering waar ook de vrijwilligers (soms lid) welkom zijn en waarin zij het jaarverslag/werkplan en de financiële verantwoording/begroting ter goedkeuring aan de leden voorlegden. Twee derde van de afdelingen hebben voor de ledenvergadering een speciaal thema centraal gesteld als bijv. de kanteling van de WMO, civil society, informatie en adviespunten (STIPS), grenzen aan het vrijwilligerswerk, Centrum Jeugd en Gezin (CJG), thuiszorg, informatie over de activiteiten. De penningmeesters van de afdelingen vergaderden in maart en november met de districtspenningmeester ter voorbereiding van de financiële onderwerpen op de districtsraad. Naast de districtsraad hebben de afdelingen per provincie elk jaar in de maand mei/juni overleg met het districtsbestuur. In alle provinciale overleggen werden ervaringen (kansen, knelpunten en vragen) tussen de afdelingen uitgewisseld. In 2014 konden afdelingen voor de ontwikkeling van nieuwe activiteiten een beroep doen op het FSA (Fonds stimulering activiteiten). Tien afdelingen en een districtsproject hebben, na goedkeuring van het districtsbestuur, financiële steun ontvangen. Ook in 2014 ontving Humanitas een gift van het Charity Fund Rijsholt van ,-- voor de Rijnmond kinderen, de kindervakantieweken en de speelgoedactie. Deze donatie heeft er voor gezorgd dat de kindervakanties, de speelgoedactie en het Rijnmondproject op dezelfde wijze als voorgaande jaren doorgang kon vinden. Daarnaast was er een resterend bedrag van uit 2013 wat besteed kon worden aan de voorlees/taalstimuleringsprojecten in de afdelingen (zie ook hoofdstuk 3). Alle afdelingen van Humanitas worden ondersteund door een consulent maatschappelijke ondersteuning voor 50 uur basisondersteuning en 20 uur voor scholing/intervisie (beide gefinancierd vanuit NPL gelden). Van de 26 afdelingen waren er in 2014 vier afdelingen met activiteiten met betaalde projectcoördinatoren. Een totaal overzicht van alle thema s en activiteiten per afdeling kunt u vinden in bijlage Districtsbureau, consulenten en betaalde coördinatoren Humanitas is een vereniging met een verenigingsstructuur en een werkorganisatie. De werkorganisatie is gericht op het ondersteunen en faciliteren van het vrijwilligerswerk van en door de vereniging. Werkorganisatie en vereniging komen elkaar tegen zodra beleid wordt gemaakt of verantwoord. De werkorganisatie faciliteert, initieert, coördineert en geeft ondersteuning aan afdelingen en districtsbestuur. De besturen leveren input en zijn als het ware de klanten van de werkorganisatie. 15

16 De werkorganisatie van district Noord bestond in 2014 uit 43 mensen en 30,89 fte Personeel FTE 30,89 32,12 34,46 Aantal vrijwilligers Van het personeel werkten er in 2014: - 30 mensen werken binnen het projectcoördinatieteam, - zeven mensen binnen het team maatschappelijke activering, tevens het managementteam - zes mensen binnen de facilitaire (secretarieel en financieel) dienst. In 2014 waren er personele wisselingen vanwege diverse redenen als pensioen, wegvallen van subsidies, ziektevervanging, verlof, afloop tijdelijke contracten. In 2014 werden niet alle personeelsleden vervangen. Taken werden herverdeeld onder collega's waardoor de de ervaren werkdruk in 2014 is toegenomen. Daarnaast zijn er in 2014 langer durende stageplekken vervult door 13 studenten van zowel het HBO als het MBO in de afdelingen Groningen, Leeuwarden en Zuid Drenthe en zijn er zes personen bij Humanitas aan het werk via een werkervaringsplaats. 6. De zeven strategische doelen van Humanitas vertaald naar district Noord. In 2011 kwam het Humanitas Strategieplan tot stand via een intensieve dialoog binnen en buiten de vereniging. Ook in District Noord werken we hard aan de zeven doelstellingen van dit strategieplan. Hieronder kunt u lezen welke bijdrage het district leverde in Doel 1. Focus op kwetsbare groepen Dit onderdeel wordt beschreven in hoofdstuk 3 via de activiteiten die Humanitas Noord organiseert. Doel 2. Versterken kwaliteit van vrijwilligers Dit onderdeel wordt beschreven in hoofdstuk 4 via de activiteiten die Humanitas Noord organiseert. Doel 3. Zichtbaar maken van resultaten Humanitas Noord heeft ook in 2014 op verschillende wijzen gewerkt aan het zichtbaar maken van haar werk, door per activiteit/projecten en afdeling inzichtelijk te maken welke resultaten (aantal deelnemers/vrijwilligers) worden behaald, Vanuit het district is in 2014 ondersteuning geboden aan de registratie van de vrijwilligers in HRS. Dit heeft geleid dat 90% van de vrijwilligers in dit systeem zijn ingevoerd. Ook door verhalen te vertellen over het werk van Humanitas in lokale kranten en op tv en de website en door beleidsambtenaren en politici uit te nodigen en te laten kennis maken met het werk van Humanitas maakt Humanitas haar resultaten zichtbaar. 16

17 Doel 4. Een sterke Humanitas community Humanitas is geworteld in de samenleving. Onder samenlevingsopbouw verstaan we het versterken van de zelfwerkzaamheid en medeverantwoordelijkheid van burgers bij de invulling van hun leefomgeving. Samenlevingsopbouw is verweven in onze visie en vormt een rode draad in ons werk. Humanitas geeft hieraan niet alleen vorm in de ondersteuning aan haar deelnemers, maar ook door het versterken en ondersteunen van het bestuurlijk en uitvoerend vrijwilligersapparaat en het stimuleren van het democratisch proces in de vereniging. Zo dragen we bij aan een samenleving van betrokken, zelfredzame en actieve burgers. De meeste afdelingen van Humanitas Noord zijn goed geworteld binnen de gemeente. Via de verschillende vrijwilligersactiviteiten zijn er goede contacten met gemeenten (bestuur en ambtenaren), collega organisaties, potentiële vrijwilligers en deelnemers, bedrijven en sponsors en andere partners en organisaties. Humanitas Noord staat open voor samenwerking indien dit past bij de visie en uitgangspunten, het een meerwaarde heeft voor hulpvragers en dit gebaseerd is op een gelijkwaardige houding. Op afdelingsniveau zijn er verschillende samenwerkingsverbanden op het gebied van diverse thema's. In de stad Groningen werkt men op wijkniveau intensief samen op het gebied van vrijwillige thuishulp en mantelzorg. In Hoogezand-Sappemeer/Slochteren met kerken op het gebied van eenzaamheid. Binnen verschillende afdelingen zijn er samenwerkingsverbanden ten aanzien van thuisadministratie en schuldhulpverlening. Binnen Humanitas Noord organiseren verschillende afdelingen bijeenkomsten voor haar leden en/of andere belangstellenden. Voor een sterke community zijn ook de leden van Humanitas van belang. In 2012 konden vrijwilligers kiezen of zij al dan niet betaald lid wilden worden van Humanitas. Het totaal aantal leden is toegenomen in Het aantal betalende leden neemt echter af (zie tabel bladzijde 1 en doel 6, blz. 18) Doel 5. Denken vanuit het merk Humanitas Een belangrijke kracht van Humanitas is dat zij werkt vanuit haar kernwaarden. Een ieder onderschrijft deze en het is vaak ook een toetsingskader hoe om te gaan met nieuwe vraagstukken. Vanuit deze kernwaarden en haar activiteiten zijn er ook in 2014 verschillende acties ondernomen om Humanitas te presenteren binnen netwerken, via websites en sociale media en via nieuwsbrieven, folders en PR materiaal. Contacten met bedrijven zijn er binnen verschillende afdelingen op verschillende thema's als bijvoorbeeld: een pannenkoeken boerderij biedt 25 kinderen uit gezinnen met weinig financiële armslag een spelmiddag met pannenkoeken aan, een adviesbureau biedt een gratis aanbod voor scholing voor een medewerker, voor de kindervakantieweken worden er giften gedaan voor de weken, er is de landelijke JUMBO actie die maatlijden uitdeelt om samen te eten, Werknemers van Q-buzz kunnen bijvoorbeeld een beroep kunnen doen op de activiteiten van Humanitas en Randstad Uitzendbureau verspreidt de vrijwilligersvacatures van Humanitas Heerenveen via haar kanalen. 17

18 Doel 6. Groei en diversiteit in financiën Met het oog op de bezuinigingen bij enkele belangrijke opdrachtgevers (en financiers) heeft Humanitas een extra impuls gegeven aan de groei van en diversiteit in financieringsbronnen (financiers, sponsors en donateurs). Voor de afdelingen binnen Humanitas Noord zijn de inkomsten van de leden van belang. Helaas neemt het aantal betalende leden af. In totaal ontvingen de afdelingen in ,-- contributiegelden (2013: ,-- ; 2012: ,-- en 2011: ,--). Ook in 2014 zijn er afdelingen geweest die gelden hebben gekregen via particuliere middelen, giften en bedrijfsdonaties. Dit is vooral noodzakelijk voor die activiteiten en projecten waarvoor geen gemeentelijke subsidie wordt verkregen. In 2014 kon Humanitas voor het derde jaar weer een beroep doen op de gift vanuit de Stichting Charity Fund Rijsholt dat voor vijf jaar een financiële bijdrage levert aan de kindervakantieweken, speelgoedactie en de Rijnmondkinderen. In 2014 ontving Humanitas Noord een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij en Vrienden Loterij. Het district kon hiervan ,-- gebruiken voor de ondersteuning en scholing van de vrijwilligers. Ook een deel van de financieel en administratieve steun worden uit deze gelden gefinancierd. Het district is blij met deze bijdrage. Deze loterijgelden zorgen ervoor dat de continuïteit van de werkzaamheden binnen het district gewaarborgd blijven en dat de organisatie kan blijven vernieuwen. Doel 7. Digitalisering en inzet nieuwe media Landelijk wordt er tot 2015 geïnvesteerd in de digitalisering van de werkprocessen en de inzet van nieuwe media. In 2013 bereikten een aantal van deze ontwikkelingen de afdelingen als een nieuw systeem, het werken in het centrale Humanitas Registratie Systeem (HRS), de Kennisbank, eerste aanzet tot Docufiller voor het maken van nieuwsbrieven. Tevens zijn er mogelijkheden tot e-learning. Het leren werken in deze systemen kost tijd en energie van de vrijwilligers in de afdelingen. Tevens zijn de systemen nog niet altijd toegerust op de diversiteit van de activiteiten en vrijwilligers van Humanitas Noord. Er wordt vanuit Humanitas Noord en landelijk zo veel mogelijk ondersteuning geboden aan besturen en vrijwilligers om met deze systemen te leren werken. Tijdens een Roadshow op 17 juni jl. werden bestuursleden over al deze ontwikkelingen geïnformeerd. Bij deze bijeenkomst waren 17 van de 25 afdelingen aanwezig. Binnen Humanitas Noord maken sommige afdelingen gebruik van een digitale nieuwsbrief voor leden en vrijwilligers. Ook andere digitale kanalen worden door steeds meer afdelingen of bestuurscommissies gebruikt. Zo hebben enkele projecten van Humanitas een eigen facebook pagina en zijn sommige projecten actief op Twitter. Ook via LinkedIn worden contacten onderhouden. Sommige projecten maken voor het werven van (vaak jonge) vrijwilligers gebruik van digitale kanalen als website, facebook en marktplaats. 18

19 7. Jaarrekening BATEN 2014 Begroting Rijkssubsidies Provinciale subsidies Gemeentelijke subsidies Bijdrage vereniging Giften en Overige baten Totale baten LASTEN Publiciteitskosten Personeelskosten Huisvestingskosten Vrijwilligers- en activiteitenkosten Kantoor- en Algemene kosten Afschrijvingen Overige kosten Totale lasten Resultaat voor Bestemmingsreserves Mutaties Bestemmingsreserves Mutaties Bestemmingsfondsen Ten gunste Continuïteitsreserves Balans per 31 december 2014 Vaste Activa Vlottende activa Liquide middelen Totaal activa Continuïteitsreserve Voorzieningen/bestemmingsreserves Bestemmingsfondsen Kortlopende schulden Totaal passiva

20 Uitleg financieel beleid Dit overzicht betreft de baten van het district inclusief de afdelingen. Baten: De baten zijn conform verwachting gedaald ten opzichte van 2013 echter niet zo sterk als begroot. Gedaald zijn de gemeente subsidies alhoewel aan het einde van 2014 onder invloed van maatschappelijke ontwikkelingen, de bijdragen voor de begeleiding van vluchtelingen steeg. Daarnaast werden extra mantelzorg bijdragen ontvangen vanuit de gemeente Groningen en ontvingen een aantal afdelingen extra gelden voor activiteiten op het gebied van taalachterstanden. De bijdrage van het Landelijk Bureau was in 2013 hoger dan in 2014 door een extra bijdrage uit het NPL budget voor deskundigheid bevordering van vrijwilligers. De rijkssubsidies voor palliatieve zorg worden pas achteraf berekend op basis aantallen in een bepaalde referentie periode. De provinciale subsidies daalden onder invloed van een korting op de bestaande subsidies van de provincie Groningen en in 2013 werd nog een subsidie ontvangen van de provincie Friesland voor het project Femmaatjes. Lasten: Het district heeft minder besteed aan publiciteitskosten omdat deze kosten toegerekend worden naar de afdelingen (met name Groningen). De personele lasten zijn gedaald ten opzichte van 2013 vanwege inkrimping van personeel. Deze lijn werd ingezet omdat de afdeling Groningen de mededeling kreeg dat er 10% gekort werd op de gemeentelijke subsidiestroom. In de begroting werd hier al rekening mee gehouden. Daarnaast werden uren doorbelast aan nieuwe landelijke projecten Jeugdsupport en Wel Thuis welke niet werden begroot. Kantoor en algemene kosten zijn verminderd omdat er meer kosten werden doorbelast aan de afdelingen daarnaast door een daling van de automatiseringskosten en een daling van de telefoniekosten door landelijke afspraken daarover. Het saldo voor 2014 is dan - na mutatie van de bestemmingsfondsen en bestemmingsreserves ,-- wat toegekend wordt aan de continuïteit reserves. Voor meer informatie - zie de jaarrekening van Humanitas Noord

Vereniging Humanitas. Werkplan 2015. District Noord. Verenigingswerkplan en -begroting 2015 Pagina 1 van 16

Vereniging Humanitas. Werkplan 2015. District Noord. Verenigingswerkplan en -begroting 2015 Pagina 1 van 16 Vereniging Humanitas Werkplan 2015 District Noord Pagina 1 van 16 Inleiding Humanitas Noord in vogelvlucht Voor u ligt het werkplan van het district Noord van de Vereniging Humanitas en de bijbehorende

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Humanitas. District Noord

JAARVERSLAG 2012. Humanitas. District Noord JAARVERSLAG 2012 Humanitas District Noord Akerkhof zz 22, 9711 JB Groningen Telefoon 050 312 0633 info.noord@humanitas.nl www.humanitasnoord.nl Rabobank 34.47.59.059 KvK nr: 40530895 1 1. Voorwoord Voor

Nadere informatie

Humanitas Afdeling Assen. Jaarverslag 2013

Humanitas Afdeling Assen. Jaarverslag 2013 Humanitas Afdeling Assen Jaarverslag 2013 Algemeen Humanitas is er voor mensen die met behulp van een vrijwilliger op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. Jaarlijks bieden ruim 13.800

Nadere informatie

Afdeling t Hoogeland

Afdeling t Hoogeland Gemeenten Bedum, Winsum, De Marne, Ten Boer en Eemsmond Afdeling t Hoogeland VAN MENS TOT MENS Thuisadministratie Taalondersteuning Vriendschappelijk Huisbezoek Eem Doun Begeleide Omgangs Regeling (BOR)

Nadere informatie

Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug. Zeist, 11 oktober 2016

Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug. Zeist, 11 oktober 2016 Betref: Informatie over vrijwilligersactiviteiten Humanitas Heuvelrug Zeist, 11 oktober 2016 Geachte leden van de gemeenteraad van Utrechtse Heuvelrug, Humanitas is er voor alle inwoners van uw gemeente

Nadere informatie

Werkplan en begroting 2017

Werkplan en begroting 2017 Werkplan en begroting 2017 Inleiding Hieronder staat een korte beschrijving van de activiteiten van Humanitas voor 2017, met daarbij vervolgens een inschatting van de aantallen. Daarna wordt inzicht geboden

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

Jaarplan Humanitas. Noordwest-Friesland

Jaarplan Humanitas. Noordwest-Friesland Jaarplan 2018 Humanitas Noordwest-Friesland Hoofdstuk blz. 1 Inleiding 2 1. De afdeling: het bestuur,vrijwilligers, deelnemers, leden, contacten,samenwerking en ondersteuning 2. Activiteitenplan 2018 4

Nadere informatie

Projectplan Maatjesproject Gorinchem. Humanitas afdeling Gorinchem e.o.

Projectplan Maatjesproject Gorinchem. Humanitas afdeling Gorinchem e.o. Projectplan 2016 2018 Maatjesproject Gorinchem Humanitas afdeling Gorinchem e.o. Projectplan 2016-2018 Maatjesactiviteit Gorinchem INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Doel en doelgroep... 4 3. Werkwijze... 5 4.

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Trends. Het rijksbeleid en het gemeentelijk beleid op het terrein waarmee VPTZ-organisaties te maken hebben,

Trends. Het rijksbeleid en het gemeentelijk beleid op het terrein waarmee VPTZ-organisaties te maken hebben, Jaarverslag 2013 Trends De doelgroep waarvoor VPTZ-organisaties zich inzetten bestaat voor het grootste deel uit oude(re) mensen. Aan eenieder in zijn laatste levensfase en diens naasten, bieden opgeleide

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Humanitas district Noord

Jaarverslag 2015 Humanitas district Noord Jaarverslag 2015 Humanitas district Noord 1. Voorwoord Op de vlucht Familie, vrienden, kinderen, je geliefde, huis en haard achterlaten om elders vrede, veiligheid en een toekomst te vinden. Het moeilijkste

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Prestatieplan 2017 STG

Prestatieplan 2017 STG Prestatieplan 2017 STG Midden en Zuid-Kennemerland Jan Stuytstraat 44 2014 XK Haarlem Telefoon: 023-5516368 Mobiel: 06-22707400 stg@thuiszorg-gehandicapten.nl www.thuiszorg-gehandicapten.nl Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Humanitas Activiteitengids 2012

Humanitas Activiteitengids 2012 Humanitas Activiteitengids 2012 Humanitas Landelijk Bureau, december 2011 2 Inhoudsopgave Afdelingen in district Noord... 7 Humanitas afdeling Aa en Hunze... 7 Humanitas afdeling Assen... 8 Humanitas afdeling

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik

Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen. Jaarverslag 2010. Tel: 06-51.45.11.30. Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik Stichting Thuis Sterven De Ronde Venen Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Jaarverslag 2010 Tel: 06-51.45.11.30 Aangesloten bij het Landelijk Steunpunt VPTZ, Bunnik www.thuissterven.info De inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015

Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Jaarverslag mentorschap Haag en Rijn 2015 Voorwoord Met trots presenteren wij u het jaarbericht van Mentorschap Haag en Rijn. Het aantal mentoren en cliënten is in 2015 flink gestegen. De behoefte aan

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen

voorwoord Namens het bestuur, Hilde Jansen jaarverslag 2013 voorwoord Met enige trots biedt de Stichting Vrienden van Rosa Manus hierbij haar jaarverslag 2013 aan. Een jaar waarin we in staat waren om nieuwe vrienden te werven, waarin we een aantal

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Inhoud: 1. Inleiding:

Inhoud: 1. Inleiding: Beleidsplan Hospice en VPTZ de Waterlelie 2013-2017 Inhoud: 1. Inleiding 2. Visie en Missie 3. Inhoudelijke doelen 2013-2017 4. Financiën 4.1 Financiële stromen 4.2 Financiële doelen voor de toekomst 4.3

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014. Inleiding... 3. Terugblik op 2014... 3

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014. Inleiding... 3. Terugblik op 2014... 3 Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Venlo e.o. Jaarverslag 2014 Inhoud Inleiding... 3 Terugblik op 2014.... 3 Activiteiten VPTZ Venlo e.o.... 4 Financiën... 7 3 Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren.

De aanwezigheid van de directeur bij de bestuursvergaderingen zal deze samenwerking optimaliseren. JAARVERSLAG 2014 VOORWOORD In tijden van bezuinigingen in de hulpverlening is het toch weer hartverwarmend om te merken dat er nog steeds in de Leidse regio veel betrokkenheid is voor het werk van vrouwenopvang

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Jaarverslag SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Inhoudsopgave Algemeen jaarverslag 1. Inleiding 2. Financiële ondersteuning 3. Werving vrijwilligers en opleiding tot schuldhulpmaatje 4. Aanmeldingen hulpvragers

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het.

Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. ONTMOET HUMANITAS Probleem? Geen probleem. Met de vaardigheden die Humanitas je aanreikt, verander je je leven. Helemaal zelf. En het mooie is: iedereen kan het. Zonder uitzondering. Lukt het je niet alleen,

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland

Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland Jaarverslag 2016 Schuldhulpmaatje West-Friesland Inhoud: Hulpvragers Maatjes Coördinatoren Sponsors Financiën Bestuur Toekomst Namens het bestuur mag ik u verslag uitbrengen van de activiteiten van Schuldhulpmaatje-WF

Nadere informatie

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen

Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen 27.677 inwoners Intensieve Vrijwillige Thuiszorg/Buddyzorg aantal personen Individuele ondersteuning 2015 2014 Intake cliënt 46 33 Intake zorgvrijwilliger (incl. VPTZ) 14 19 Matching 47 28 Enkelvoudige

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a.

Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Stichting Vrijwilligers Thuiszorg Geldrop - Mierlo & Nuenen c.a. Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave. Gedicht 3. Voorwoord 4. Doelstelling en werkwijze van de Stichting 5. Verslag van het bestuur 6. Verslag

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg

Beleid mantelzorg en vrijwilligers Fener Zorg P a g i n a 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Begrippen 1-2 3. Verschillen tussen mantelzorg en vrijwilligerswerk 2 4. Mantelzorg in Rotterdam 2-3 5. Visie van Fener Zorg op mantelzorg en vrijwilligers

Nadere informatie

STICHTING BELANGENBEHARTIGING MANTELZORGERS SON EN BREUGEL WERKPLAN 2017 FEBRUARI 2017.

STICHTING BELANGENBEHARTIGING MANTELZORGERS SON EN BREUGEL WERKPLAN 2017 FEBRUARI 2017. STICHTING BELANGENBEHARTIGING MANTELZORGERS SON EN BREUGEL WERKPLAN 2017 FEBRUARI 2017. Inhoudsopgave: Inleiding blz. 2 Bestuur. blz. 3 Werkgroep achterban. blz. 4 Werkgroep jonge en werkende mantelzorgers

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarrekening 2014

Jaarverslag Jaarrekening 2014 Jaarverslag Jaarrekening 2014 RSIN 8152 75 481 Nummer KvK 02091182 Contactadres Jan Salwaplein 3 9641 LN Veendam 0598 698 139 1. Algemeen De stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Oost-Groningen

Nadere informatie

Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes. Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl

Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes. Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl Kansen en bedreigingen, sterktes en zwaktes Dit is een bijlage bij het Humanitas Jaarverslag 2011, www.humanitasjaarverslag.nl Om haar koers voor de komende jaren te kunnen bepalen, heeft Humanitas vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Verder met Taal P/A Paddestoelenlaan GE Veenendaal KvK

Jaarverslag Stichting Verder met Taal  P/A Paddestoelenlaan GE Veenendaal KvK Jaarverslag 2015 Stichting Verder met Taal www.verdermettaal.nl P/A Paddestoelenlaan 55 3903 GE Veenendaal KvK 59595809 Inhoudsopgave: Voorwoord 3 Activiteiten 4 Publiciteit 6 Externe contacten 7 Interne

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant

Jaarplan 2014. Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant. Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant Jaarplan Netwerk Palliatieve Zorg Regio Zuidoost Brabant Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Brabant 1 Aansluitend op de doelstellingen van het beleidsplan van het netwerk staan de volgende activiteiten

Nadere informatie

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014

Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Werkbezoek Gemeenteraad Leiderdorp 21 mei 2014 Programma Welkom en korte kennismaking Pluspunt aan het werk Ouderen Mantelzorgers Visie Pluspunt op ontwikkelingen in sociaal domein Pluspunt aan het werk

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2016 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze

Voorwoord. Buddyzorg Limburg werkt met hart en ziel voor het behoud en de versterking van de medemenselijkheid. Dit komt tot uiting in de werkwijze Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2013 1 Voorwoord Voor u ligt het derde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Het verslag geeft een weergave mee

Nadere informatie

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning

Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg & mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Zorgt u voor een naaste

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 TA RENKUM

Jaarverslag 2015 TA RENKUM 2015 Jaarverslag 2015 TA RENKUM HENNY BLIJDEVEEN VAN Jaarverslag TA Renkum 1. Inleiding Humanitas Thuisadministratie is in de gemeente Renkum ook dit verslagjaar weer actief geweest. Vanwege een wisseling

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

Goed voorbereid op pad. Goed voorbereid op pad

Goed voorbereid op pad. Goed voorbereid op pad Goed voorbereid op pad Goed TRAININGEN HUMANITAS ACADEMIE 2016 2017 voorbereid op pad TRAININGEN HUMANITAS ACADEMIE 2016 2017 Goed voorbereid op pad Met onze trainingen ga je als vrijwilliger goed voorbereid

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer

Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Beleidsplan Stichting de Bovenkamer Kennis-, informatie- en ontmoetingscentrum voor mensen met (een vermoeden van) beginnende dementie en hun mantelzorgers. Adres: Harenbergweg 1 7204 KZ Zutphen info@debovenkamerzutphen.com

Nadere informatie

BELEIDPLAN Stichting Steunouder Nederland

BELEIDPLAN Stichting Steunouder Nederland BELEIDPLAN 2016 Stichting Steunouder Nederland Voorwoord Steunouder is in 2016 een nieuwe fase ingegaan! We hebben de fase met Stichting Kinderpostzegels Nederland eind 2015 afgesloten. Dankzij deze financiele

Nadere informatie

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen

Beleidsnotitie. Hulpdienst Nijmegen Beleidsnotitie Hulpdienst Nijmegen 2012-2016 2 INLEIDING Stichting Hulpdienst Nijmegen is een vrijwilligersorganisatie die zinvolle en nuttige ontmoetingen organiseert tussen vrijwilligers, hulpbehoevenden

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

Jaarverslag Jaarrekening 2015

Jaarverslag Jaarrekening 2015 Jaarverslag Jaarrekening 2015 RSIN 8152 75 481 Nummer KvK 02091182 Contactadres Jan Salwaplein 3 9641 LN Veendam 0598 698 139 1. Algemeen De stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg Oost-Groningen

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2016 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2016 4 Staat van Baten en Lasten over 2016 6 Toelichting 7 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27 28

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010

MEE Zuid-Holland Noord Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Jaarverslag 2010 Praktische Thuishulp In de regio s Delft, Westland, Oostland, Den Haag en randgemeenten Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 Praktische Thuishulp 4 Samenwerking en externe contacten 6 PR Activiteiten 8 Praktische

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Activiteitenplan 2014

Activiteitenplan 2014 Activiteitenplan 2014 Voorwoord Voor u ligt het activiteitenplan van de stichting Hospice en vrijwillige terminale thuiszorg Midden- Holland. Het plan is een afgeleide van het beleidsplan en de activiteiten

Nadere informatie

NIEUWS. Nieuwsbrief november 2017 afdeling Midden-Groningen

NIEUWS. Nieuwsbrief november 2017 afdeling Midden-Groningen NIEUWS Midden-Groningen Kerkstraat 161 9601 AD Hoogezand www.humanitas.nl/afdeling/ hoogezand-sappemeerslochteren/ Nieuwsbrief november 2017 afdeling Midden-Groningen Met o.a nieuws over de toekomst van

Nadere informatie

Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten.

Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Werkplan 2016 Voorwoord Voor u ligt het werkplan 2016. Het werkplan richt zich op de hoofdzaken van de activiteiten. Belangenbehartiging blijft ook in 2016 een belangrijk speerpunt. Vanuit KBO Overijssel

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz.

JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN. Inhoudsopgave. Inhoudsopgave... blz. 2. Voorwoord... blz. JAARVERSLAG 2014 JAARVERSLAG 2014 STICHTING VRIENDEN VAN HET JEUGD- EN JONGERENCENTRUM DON BOSCO APELDOORN Inhoudsopgave Inhoudsopgave... blz. 2 Voorwoord... blz. 3 Jaarverslag... blz. 4 Ondernomen activiteiten

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Humanitas. district Zuidwest

Jaarverslag 2012. Humanitas. district Zuidwest Jaarverslag 2012 Humanitas district Zuidwest 1 Voorwoord Voor u ligt het Jaarverslag 2012 van het district Zuidwest van Humanitas: 2012 was een spannend jaar in velerlei opzichten. Er vond een kabinetswisseling

Nadere informatie

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen:

Wij wensen u de komende tijd veel succes met het invullen van prestatieveld 4 van de Wmo, zodat ook uw gemeente in 2012 kan zeggen: Goed Voor Elkaar Checklist basisfuncties lokale ondersteuning mantelzorg Toelichting Voor u ligt een vragenlijst over mantelzorgondersteuning binnen uw gemeente. Deze vragenlijst ligt er niet zomaar. Vanuit

Nadere informatie

ONDERDERSTEUNING BIJ THUISADMINISTRATIE & SCHULDEN

ONDERDERSTEUNING BIJ THUISADMINISTRATIE & SCHULDEN OVERZICHT ORGANISATIES DIE INFORMELE ZORG & ONDERSTEUNING BIEDEN IN AMSTERDAM CENTRUM Per oktober 2016 ONDERDERSTEUNING BIJ THUISADMINISTRATIE & SCHULDEN PROBLEEMGEBIED Hulp bij de thuis administratie,

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk.

Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Projectplan Ouderen en Levensvragen / Zingeving Cuijk. Levens- / en zingevingvragen zijn op de achtergrond geraakt in onze samenleving, soms ook in het welzijnswerk. Toch zijn kwetsbaarheid en eenzaamheid

Nadere informatie

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015

Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Who Cares! Zelfredzaamheid, eigen kracht en de rol van kerken: Kansen & grenzen Verslag bijeenkomst maandag 16 november 2015 Op deze bijeenkomst gingen we in gesprek over de kansen en de grenzen ten aanzien

Nadere informatie

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011

Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn. Werkplan 2011 Vrijwilligershulp zichtbaar en beschikbaar, in de sector Wonen, Welzijn & Welzijn Werkplan 2011 Haarlem, 11 juni 2010 Net-Werk Vrijwilligershulp Zuid-Kennemerland Wilhelminastraat 23 2011 VJ Haarlem telefoon:

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai

Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Jaarverslag Stichting Vrienden van El-Shadai Over het jaar Stichting Vrienden van El-Shadai Krabbescheer 18 8265 JD Kampen Bankrekeningnummer: NL34 RABO 0155 5775 49 KVK: 08212101 Website: www.el-shadai.nl

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

ONS welzijn. De welzijnsorganisatie van Noordoost Brabant

ONS welzijn. De welzijnsorganisatie van Noordoost Brabant ONS welzijn De welzijnsorganisatie van Noordoost Brabant Wat doet ONS welzijn ONS welzijn adviseert en helpt mensen als dat nodig is. De medewerkers van ONS welzijn denken met je mee om samen een goede

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis

Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis Budget Op Orde Maken Jaarverslag 2013 Stichting BOOM Maasluis Ter inleiding Dit is het eerste jaarverslag van Stichting BOOM Maassluis. We kijken zelf ook in verbazing om naar wat er allemaal gebeurd is

Nadere informatie

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017

JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 JAARPLAN HV AFDELING OOST-BRABANT 2017 Inleiding De afdeling Oost-Brabant van het Humanistisch Verbond bestaat nu twee jaar en we mogen rustig zeggen dat het HV ondertussen stevig geworteld is in onze

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2016 Vaststelling 2016 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 376.930,-

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen

Financieel jaarverslag Stichting Leergeld Emmen e.o. te Emmen Financieel jaarverslag 2015 te Emmen Inhoudsopgave. Blz. Algemeen 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2015 4 Staat van Baten en Lasten over 2015 6 Toelichting 7 3 Algemeen Postbus 97 Telefoon: 06-27

Nadere informatie

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling Van Kooten en de bie Een vooruitziende blik of is er echt niets veranderd? De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling http://www.youtube.com/watch?v=ebj1ra24kbs Bijeenkomst 1 Vrijwilliger

Nadere informatie

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap.

Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Mantelzorgwijzer Arnhem Wegwijzer voor mensen die zorgen voor een familielid, buur, partner of vriend(in) met een ziekte of handicap. Waarom een mantelzorgwijzer? Voor veel mensen is het verzorgen van

Nadere informatie

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Welzijn Ouderen Thuisadministratie Mantelzorg en mantelzorgondersteuning Voor iedereen in Amsterdam-Noord. Dus ook voor u! Doras Maatschappelijke dienstverlening Amsterdam-Noord Mantelzorg en mantelzorgondersteuning

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s!

Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden Sport en bewegen binnen het Sociaal Domein Breng beweging in de drie D s! De drie D s Drie transities in het sociale domein:

Nadere informatie

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG

ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Organisatie Programma Cluster ContourdeTwern Preventie KrimpenWijzer, informele zorg door vrijwilligersorganisaties en VOG Verlening 2017 Vaststelling 2017 Aangevraagd bedrag - Budgetsubsidie: 340.007

Nadere informatie

Humanitas Strategieplan

Humanitas Strategieplan Humanitas Strategieplan 2012-2015 Een inspirerend perspectief voor onze doelgroepen, onze leden en vrijwilligers Inhoud 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 1 Focus op kwetsbare groepen 2 Versterken kwaliteit

Nadere informatie

Humanitas Strategieplan

Humanitas Strategieplan Humanitas Strategieplan 2012-2015 Een inspirerend perspectief voor onze doelgroepen, onze leden en vrijwilligers 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 23 Inhoud 1 Focus op kwetsbare groepen 2 Versterken kwaliteit

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2017

Beleidsplan 2012-2017 TERMINALE THUISHULP NOORDWEST OVERIJSSEL Beleidsplan 2012-2017 Pagina 1 van 5 Inhoud 1. Inleiding 2. De missie van de Stichting Terminale Thuishulp NWO 3. Beleidsdoelen Stichting Terminale thuishulp Noordwest

Nadere informatie

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur

Geachte lezer, Anne-Corine Schaaps directeur Geachte lezer, Fijn dat u even tijd neemt om kortweg kennis te maken met het beleid van stichting Welcom. Door het beleid voor de komende vier jaren te omschrijven, laat Welcom zien wat ze in de samenleving

Nadere informatie

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond

Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Voor en met elkaar : burgerinitiatieven worden beloond Verenigingen, stichtingen en instellingen barsten doorgaans van de ambities en toekomstplannen. Maar om ze te realiseren heb je financiële middelen

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling Beleidsplan 2015-2016 Beschermende Woonvorm De Reling Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. De organisatie... 4 1.1. Missie en Visie... 4 1.2. Raad van Bestuur... 4 1.3. Raad van Toezicht... 5 1.4. Vergadercyclus...

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude

Jaarverslag 2012. Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k. in de gemeenten. Scherpenzeel en Renswoude Jaarverslag 2012 Consulent Vrijwilligerswerk en Vrij wi11 igersvaca tu reba n k in de gemeenten Scherpenzeel en Renswoude Inleiding De gemeente Renswoude en Scherpenzeel vinden het belangrijk dat het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

Beleidsplan. Unie Van Vrijwilligers Afdeling Leeuwarden Onze missie:

Beleidsplan. Unie Van Vrijwilligers Afdeling Leeuwarden Onze missie: Beleidsplan Unie Van Vrijwilligers Afdeling Leeuwarden 2012-2017 Onze missie: Het veraangenamen van het leven van kwetsbare mensen door middel van intramurale en extramurale activiteiten met flexibiliteit,

Nadere informatie