Toegepaste Statistiek Beschrijvende technieken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toegepaste Statistiek Beschrijvende technieken"

Transcriptie

1 Toegepaste Statistiek Beschrijvende technieken Arie van Peet Kirsten Namesnik Joop Hox Derde druk

2

3 Noordhoff Uitgevers bv Toegepaste statistiek Beschrijvende technieken Arie van Peet Kirsten Namesnik Joop Hox Derde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

4 Noordhoff Uitgevers bv Ontwerp omslag: Studio Frank & Lisa, Groningen Omslagillustratie: istock Eventuele op- en aanmerkingen over deze of andere uitgaven kunt u richten aan: Noordhoff Uitgevers bv, Afdeling Hoger Onderwijs, Antwoordnummer 3, 9700 VB Groningen, Met betrekking tot sommige teksten en/of illustratiemateriaal is het de uitgever, ondanks zorgvuldige inspanningen daartoe, niet gelukt eventuele rechthebbende(n) te achterhalen Mocht u van mening zijn (auteurs)rechten te kunnen doen gelden op teksten en/of illustratiemateriaal in deze uitgave dan verzoeken wij u contact op te nemen met de uitgever Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden auteur(s), redactie en uitgever geen aansprakelijkheid Voor eventuele verbeteringen van de opgenomen gegevens houden zij zich aanbevolen / Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten, The Netherlands Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 92 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 6h Auteurswet 92 dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (postbus 3060, 230 KB Hoofddorp, wwwreprorechtnl) Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 6 Auteurswet 92) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, postbus 3060, 230 KB Hoofddorp, wwwstichting-pronl) All rights reserved No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher ISBN (ebook) ISBN NUR 23

5 Noordhoff Uitgevers bv Woord vooraf bij de derde druk Dit boek is het deel Beschrijvende Technieken uit de serie Toegepaste Statistiek Aansluitend op dit boek is er het deel Inductieve Technieken De delen Beschrijvende technieken en Inductieve technieken zijn gebaseerd op de jarenlange ervaring van de drie auteurs in het geven van statistiekcolleges aan studenten in de sociale wetenschappen Vergeleken met de eerdere edities is één auteur vervangen: KT Namesnik heeft de plaats ingenomen van GLH van den Wittenboer Ook zij geeft onderwijs in statistiek en methoden aan studenten in de sociale wetenschappen Studenten in de sociale wetenschappen zijn doorgaans meer geïnteresseerd in de toepassing van statistiek dan in de mathematische achtergronden van de statistische technieken We hebben met deze voorkeur zo veel mogelijk rekening gehouden Daarbij gaan we er van uit dat bij de analyse van sociaal-wetenschappelijke gegevens een computerprogramma wordt gebruikt De nadruk ligt daardoor vooral op het begrijpen van de gedachtegang die aan de gepresenteerde technieken ten grondslag ligt, de selectie van een geschikte analysetechniek gegeven de vraagstelling en de voorliggende gegevens, en de correcte interpretatie en presentatie van de resultaten Voor de analyse van sociaal-wetenschappelijke gegevens zijn verschillende statistische programma s beschikbaar Bij de eerste druk van Beschrijvende technieken in 995 werd nog gebruikgemaakt van SPSS/ PC+ In deze derde druk zijn de voorbeelden in SPSS/PC+ vervangen door voorbeelden in SPSS onder Windows, omdat dit in Nederland het meest gebruikte statistische pakket is (De versie waarop wij ons hier baseren is versie 80) In de tekst wordt regelmatig aan het eind van een hoofdstuk aangegeven hoe een en ander met behulp van SPSS is te berekenen De voorbeelden in de delen Beschrijvende technieken en Inductieve technieken zijn echter algemeen gehouden; de delen kunnen dus ook gebruikt worden door docenten die voor de analyses andere programma s zoals SAS of STATA gebruiken Nieuw is dat aan het eind van elk hoofdstuk een aantal opgaven worden gegeven die gemaakt kunnen worden om na te gaan of de betreffende stof is begrepen Op de website wwwtoegepastestatistieknoordhoffnl staan de opgaven die voorheen in de werkboeken waren opgenomen Op deze zelfde website staat ook een uitgebreide begrippenlijst met een korte beschrijving van elk begrip en met vermelding in welk hoofdstuk het betreffende begrip wordt behandeld Ook een lijst met alle formules

6 Noordhoff Uitgevers bv uit Beschrijvende Technieken kan men op deze website vinden Voorts zijn een aantal onduidelijke passages verbeterd in deze nieuwe druk en zijn voorbeelden geactualiseerd Hoofdstuk 6 (Een kansmodel voor frequentieverdelingen: de normale verdeling) en hoofdstuk 7 (vorm van de verdeling en invloed van transformaties) zijn vervangen door een hoofdstuk over kansen en kansverdelingen en een hoofdstuk over de binomiale en normale verdeling De stof van het oude hoofdstuk 7 zal in het deel Inductieve technieken worden opgenomen, en de stof van hoofdstuk 6 is verwerkt in het nieuwe hoofdstuk over de binomiale en normale verdeling Deze twee nieuwe hoofdstukken zijn overgenomen uit het deel Inductieve Technieken Deze verschuivingen betekenen naar onze mening dat het deel Beschrijvende Technieken meer dan voorheen een voorbereiding is op de toetsende statistiek Hoewel het onderscheid tussen Beschrijvende technieken en Inductieve technieken een bepaalde volgorde van behandelen van de stof suggereert, is het geenszins onmogelijk om daar vanaf te wijken Elke docent zal hier zijn eigen keuze bepalen Voor u ligt thans het deel Beschrijvende technieken Dit deel begint met een inleiding waarin de opzet van het boek beschreven wordt en waarin kort de inhoud van elk hoofdstuk wordt aangegeven Het deel Beschrijvende technieken bevat de gebruikelijke technieken voor de beschrijving van cijfermatige gegevens Daarnaast wordt aandacht geschonken aan de grafische mogelijkheden die SPSS biedt Bij de herziening hebben wij veel profijt gehad van kritische commentaren van gebruikers Ook bij deze herziene druk houden wij ons aanbevolen voor op- en aanmerkingen AAJ van Peet KT Namesnik JJ Hox Utrecht, augustus 200

7 Noordhoff Uitgevers bv Inhoud Inleiding 7 Plaats van de statistiek in het onderzoek Fasen van onderzoek 3 2 Fase 2: meetbaar maken (operationaliseren) 4 3 Fase 3: steekproefopzet 5 4 Fase 4: verrichten van metingen en/of verzamelen van gegevens 6 5 Fase 5: beschrijven en analyseren van gegevens 9 6 Fase 6: formuleren van statistische conclusies 2 7 Fase 7: verband tussen resultaten en theorie 2 Samenvatting 22 Opgaven 23 2 Operationaliseren en meten 27 2 Variabelen Meetniveaus Betekenis van meetniveaus Betrouwbaar en valide meten 40 Samenvatting 48 Opgaven 49 3 Frequentie verdelingen 53 3 Tabellen Grafieken Positie van een score in de frequentieverdeling Frequentieverdeling verder ontleed 76 Samenvatting 8 Opgaven 82 4 Centrummaten 87 4 Modus Mediaan Gemiddelde Gebruik van centrummaten 06 Samenvatting 2 Opgaven 3 5 Spreidingsmaten 7 5 Afwijkingsscores 9 52 Bereik 2 53 Interkwartielafstand en boxplot Variantie en standaardafwijking Lineaire transformaties 3 56 Slotopmerkingen 35 Samenvatting 38 Opgaven 39 6 Kruistabellen 43 6 Opstellen en interpreteren van kruistabellen Soorten kruistabellen Kruistabellen bij ordinale variabelen of hoger 54 Samenvatting 57 Opgaven 58

8 Noordhoff Uitgevers bv 7 Correlatie en regressie 65 7 Spreidingsdiagram Correlatiecoëfficiënt 7 73 Problemen bij de interpretatie van de correlatiecoëfficiënt Lineaire regressie Standaardschattingsfout Verklaarde en niet-verklaarde variantie 9 Samenvatting 95 Opgaven 96 8 Betrouwbaarheid en validiteit van metingen 20 8 Betrouwbaarheid en validiteit Klassieke betrouwbaarheidstheorie Equivalentiecoëfficiënt 2 84 Test-hertestcoëfficiënt Coëfficiënt van interne consistentie Item-totaalcorrelaties en de coëfficiënt α Betrouwbaarheid en testverlenging Standaardmeetfout en betrouwbaarheidsinterval Betrouwbaarheid en groep waaraan de test is afgenomen Criteriumvaliditeit en correctie voor attenuatie 226 Samenvatting 23 Opgaven Kansen en kansverdelingen Steekproeftrekken met teruglegging en steekproeftrekken zónder teruglegging Kansbegrip Berekening van kansen Kansverdelingen Verwachte waarde en standaardafwijking van een kansverdeling 253 Samenvatting 258 Opgaven Binomiale verdeling en normale verdeling Binomiale verdeling Verwachte waarde en standaardafwijking van de binomiale verdeling Normale verdeling Standaardnormale verdeling Benadering van de binomiale verdeling door de normale verdeling 293 Samenvatting 297 Opgaven 298 Antwoorden opgaven 300 Literatuuropgave 309 Bijlage Rechteroverschrijdingskansen in de standaardnormale verdeling 30 Bijlage 2 Gebruik van het somteken 33 Register 37

9 Noordhoff Uitgevers bv Inleiding Dit boek behandelt de beschrijvende statistiek vanuit de visie dat in sociaalwetenschappelijk onderzoek de computer tegenwoordig altijd een belangrijke rol heeft We houden in dit boek nadrukkelijk rekening met het feit dat alle statistische berekeningen met de computer worden uitgevoerd Dat heeft consequenties voor de opzet Gedetailleerd weten hoe iets moet worden uitgerekend, is minder belangrijk geworden Daar staat tegenover dat statistiekprogramma s meer mogelijkheden bevatten dan in de gebruikelijke leerboeken over statistiek wordt behandeld Dit brengt het risico met zich mee dat onderzoekers de computer allerlei berekeningen kunnen laten uitvoeren zonder dat zij precies weten waar die voor dienen Daarom is het des te belangrijker geworden om een breed overzicht te krijgen van de beschikbare statistische technieken, en van de aannames en beperkingen van die technieken Handmatige berekeningen aan de hand van tabellen zijn niet meer nodig De computer rekent alles uit aan de hand van de ingevoerde ruwe gegevens, en rekent daarbij in meer decimalen nauwkeurig dan een onderzoeker met pen en papier Toch is het niet zo dat we de uitkomsten blindelings kunnen vertrouwen Als we de computer geen deugdelijke dingen laten doen (en dat komt meer voor dan men denkt) krijgen we ook geen deugdelijke uitkomsten Hoewel we wat minder aandacht besteden aan de soms ondoorzichtige statistische berekeningsformules, blijft dit boek niettemin gelden als een leerboek voor beschrijvende statistiek Het is geen handleiding voor de computer Alle onderwerpen die normaliter in een boek voor beschrijvende statistiek aan de orde worden gesteld, komen ook hier terug Het boek is opgezet als een leerboek Dus zullen wij soms de berekeningen uitvoeren aan de hand van tabellen, al was het alleen maar om te laten zien waar verschillen bestaan tussen het handmatige rekenwerk en de computer Dat betekent ook dat alle passages, de voorbeelden incluis, nauwkeurig gelezen moeten worden en bij voorkeur moeten worden nagerekend, want de gehele tekst bevat informatie die voor een beter begrip van belang kan zijn Een aantal malen beschrijven wij wat we in SPSS moeten doen om een bepaald resultaat te krijgen We baseren ons in deze editie op SPSS 80 voor Windows Deze passages zijn aan het eind van elk hoofdstuk geplaatst Om na te gaan of de stof van een bepaald hoofdstuk begrepen is, worden aan het eind van elk hoofdstuk een tiental opgaven geven De antwoorden staan achterin het boek Op de website

10 Noordhoff Uitgevers bv wwwtoegepastestatistieknoordhoffnl worden de uitwerkingen van de opgaven in het boek en nog veel meer opgaven gegeven De opbouw van het boek is als volgt Elk hoofdstuk begint met een onderzoeksvoorbeeld waarvan de onderzoeksgegevens gebruikt worden om de stof in dat hoofdstuk toe te lichten Hoofdstuk is een kort hoofdstuk waarin de plaats van de statistiek in het onderzoek wordt aangeduid Uitgaande van een probleemstelling worden gegevens verzameld of metingen verricht, die na statistische analyse leiden tot een conclusie over het onderzoeksprobleem In het daaropvolgende hoofdstuk (hoofdstuk 2) gaan we op een niet-technische wijze verder in op een aantal problemen rond meten in de sociale wetenschappen Hoofdstuk 3 behandelt tabellen en grafieken die gebruikt worden om frequentieverdelingen weer te geven De daarop volgende hoofdstukken 4 en 5 gaan over statistische maten voor het centrum en de spreiding Hoofdstuk 6 gaat over kruistabellen, en hoofdstuk 7 over correlatie en regressie Met andere woorden, wat de samenhang is tussen variabelen en hoe je op grond van het resultaat op de ene variabele het resultaat op een andere variabele kunt voorspellen Hoofdstuk 8 gaat opnieuw over operationaliseren en meten, maar nu worden de begrippen betrouwbaarheid en validiteit van metingen op een meer technische wijze behandeld In feite is hoofdstuk 8 daarmee een korte inleiding in de klassieke testtheorie Hoofdstuk 9 gaat over kansen en kansverdelingen en in hoofdstuk 0 wordt aan de hand van de binomiale en normale verdeling uitgelegd hoe kansrekening kan worden toegepast bij een specifiek probleem, zoals het schatten van de kans om voor een tentamen te slagen door puur te gokken Hoofdstuk 9 en 0 leggen de basis voor de toetsende statistiek die in het deel Inductieve technieken behandeld wordt

11

12 0 Noordhoff Uitgevers bv

13 Noordhoff Uitgevers bv Plaats van de statistiek in het onderzoek Fase : formuleren van een vraagstelling, een probleem of een theorie 2 Fase 2: meetbaar maken (operationaliseren) 3 Fase 3: opstellen van een steekproefopzet 4 Fase 4: verrichten van metingen en/of verzamelen van gegevens 5 Fase 5: beschrijven en analyseren van gegevens 6 Fase 6: formuleren van statistische conclusies 7 Fase 7: verband leggen tussen resultaten en theorie Statistiek speelt een belangrijke rol bij het verzamelen, samenvatten en interpreteren van gegevens in empirisch onderzoek Dit geldt voor de beschrijvende statistiek, waarin we proberen de verzamelde gegevens zo goed mogelijk weer te geven Het geldt ook voor de toetsende statistiek, waarin we proberen uit een (kleine) steekproef conclusies te trekken over de (veel grotere) populatie waaruit deze steekproef afkomstig is In dit boek ligt de nadruk op de beschrijvende statistiek Om duidelijk te maken waar in het onderzoek beide vormen van statistiek aan de orde komen, zullen we aan de hand van de casus het hele onderzoekstraject beschrijven Onderzoeksvraag 3 Onderzoekshypothese 3 Variabelen 4 Populatie 4 Operationaliseringsfase 4 Steekproef 5 Datamatrix 7 Onderzoekseenheden 7 Codeboek 8 Frequentieverdeling 20 Beschrijven 20 Empirische cyclus 2

14 2 Noordhoff Uitgevers bv Zijn jongens echt beter in wiskunde dan meisjes? Jongens halen in het algemeen hogere cijfers voor wiskunde dan meisjes, hoewel de verschillen de laatste jaren kleiner worden Jongens kiezen vaker dan meisjes opleidingen waarin wiskunde een belangrijke rol speelt Mannen zijn oververtegenwoordigd in beroepen waarin veel wiskunde gebruikt wordt Er is dan ook een theorie die stelt dat de verschillen in wiskundeprestaties tussen jongens en meisjes voor een deel door genetische factoren bepaald worden Deze theorie kent voorstanders en tegenstanders Op algemene intelligentietests is de gemiddelde score van jongens gelijk aan die van meisjes Maar dit sluit niet uit dat op deelgebieden, zoals wiskunde, verschillen tussen jongens en meisjes wel deels genetisch bepaald zijn Maar één ding is zeker, een theorie die stelt dat de verschillen in wiskundeprestaties tussen jongens en meisjes voor een deel door genetische factoren bepaald worden, zal moeten worden bevestigd of verworpen door onderzoek en niet door een referendum waarbij de meeste stemmen gelden De vraag is nu: Hoe zou een onderzoek dat de juistheid van deze theorie wil toetsen moeten worden opgezet en welke fasen kunnen we daarbij onderscheiden?

15 Noordhoff Uitgevers bv PLAATS VAN DE STATISTIEK IN HET ONDERZOEK 3 Fasen van onderzoek We kunnen in een onderzoek een aantal onderzoeksfasen onderscheiden Verschillende handboeken maken daarbij iets andere indelingen, maar in grote lijnen komen ze overeen met de indeling die wij hier geven Het onderscheid in fasen dient hier alleen om de plaats van de statistiek in onderzoek duidelijk te maken en daarom blijft de indeling in onderzoeksfasen zeer globaal Voor een meer gedetailleerde uitwerking wordt verwezen naar de diverse handboeken (bijvoorbeeld Boeije et al, 2009; Swanborn, 2009) Het gaat om de volgende fasen: fase : formuleren van een vraagstelling, een probleem of een theorie; fase 2: meetbaar maken (operationaliseren); fase 3: opstellen van een steekproefopzet; fase 4: verrichten van metingen en/of verzamelen van gegevens; fase 5: beschrijven en analyseren van gegevens; fase 6: formuleren van statistische conclusies; fase 7: verband leggen tussen resultaten en theorie We behandelen de fasen aan de hand van de casus Om dit zo eenvoudig mogelijk te houden, worden naast de sekse geen andere factoren in de beschouwing betrokken, anders raakt het overzicht al snel verloren In een echt onderzoek zouden uiteraard veel meer factoren worden onderzocht Fase : vraagstelling, probleem, theorie Goed onderzoek begint met een onderzoeksvraag Dit is de vraag waarop we in het onderzoek een antwoord willen krijgen In ons voorbeeld is de vraag of jongens en meisjes verschillen in aanleg voor wiskunde Dit leidt ons tot de (in dit geval voor de hand liggende) onderzoeksvraag: Hebben jongens meer aanleg voor wiskunde dan meisjes? Hoewel deze vraag een goed startpunt vormt om een onderzoek mee te beginnen, kunnen we in dit geval nog een stap verder gaan Als de theorie juist is, kunnen we daar een uitspraak uit afleiden die een antwoord geeft op de gestelde onderzoeksvraag Zo n voorlopig antwoord op een onderzoeksvraag noemen we in onderzoekstermen ook wel een onderzoekshypothese Bij het onderzoek naar wiskundeaanleg luidt deze hypothese: Onderzoeksvraag Onderzoekshypothese Jongens hebben meer aanleg voor wiskunde dan meisjes Het onderzoek spitst zich nu toe op de vraag of de geformuleerde onderzoekshypothese houdbaar is, ook nadat we de te verzamelen gegevens hebben geanalyseerd Als de onderzoekshypothese niet houdbaar is, dan moet de theorie waaruit de uitspraak is afgeleid worden gewijzigd of moet deze misschien zelfs helemaal worden verworpen

16 4 Noordhoff Uitgevers bv Variabelen Populatie Blijkt de hypothese houdbaar, dan handhaven we de theorie totdat uit verder onderzoek blijkt dat deze alsnog moet worden bijgesteld Een onderzoekshypothese, en als het goed is ook de onderzoeksvraag, wordt gesteld in termen van meetbare kenmerken die variatie vertonen, die dus niet voor alle personen in het onderzoek hetzelfde zijn We spreken daarom van variabelen In hoofdstuk 2 zien we dat het daarbij steeds om kenmerken gaat waarop de onderzochte personen van elkaar kunnen verschillen In ons geval zijn dat sekse en aanleg voor wiskunde De variabele waarop we de verschillen verwachten (de wiskundeaanleg) heet hierbij de afhankelijke variabele, omdat de waarden van deze variabele volgens de hypothese afhankelijk zijn van de waarden van de andere variabele (hier sekse) Dit laatste kenmerk (sekse) heet de onafhankelijke variabele, omdat de waarden juist niet afhankelijk zijn van de waarden van de andere variabele In het algemeen is het zo dat we met behulp van statistiek willen onderzoeken of onafhankelijke variabelen invloed hebben op afhankelijke variabelen Vanuit statistisch oogpunt merken we op dat de waarden van de onafhankelijke variabele (hier jongen en meisje ) bepalen welke populaties in het onderzoek betrokken zullen worden De hypothese geldt voor twee groepen, namelijk alle jongens en alle meisjes Alle leden van een groep waarvoor de hypothese geldt, heet de populatie We kunnen onze hypothese dan ook formuleren als een uitspraak over een verschil tussen twee populaties: een populatie van jongens en een populatie van meisjes 2 Fase 2: meetbaar maken (operationaliseren) Operationaliseringsfase Om na te kunnen gaan of de hypothese die we uit de theorie hebben afgeleid juist is, moeten we de begrippen in die hypothese meetbaar maken Meetbaar maken wil zeggen dat precies wordt aangegeven hoe we de verschillende waarden van de gebruikte begrippen in dit onderzoek vaststellen We noemen dit ook wel het operationaliseren van begrippen; daarom heet deze onderzoeksfase ook wel de operationaliseringsfase Hoewel een nadere toelichting in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 8 volgt, proberen we ter illustratie alvast de begrippen uit de hiervoor geformuleerde hypothese te operationaliseren Het eerste begrip waar het in de hypothese om gaat, is het kenmerk sekse Meestal is eenvoudig vast te stellen of iemand een jongen of een meisje is We kunnen afspreken dat we de sekse meten door uit de schooladministratie over te nemen of een bepaalde leerling een jongen of een meisje is, waarbij we jongens aangeven met j en meisjes met m Een aansluitend probleem is echter de vraag voor welke leeftijdsgroep de hypothese is bedoeld Voor alle leeftijden? Voor 8- tot 2-jarigen? Voor 2- tot 6-jarigen? Er zal hier een keuze moeten worden gemaakt, bijvoorbeeld dat de uitspraak niet voor alle leeftijden geldig is, maar dat we beginnen met na te gaan of de uitspraak klopt voor 2- à 3-jarigen: leerlingen van de brugklas bijvoorbeeld

17 Noordhoff Uitgevers bv PLAATS VAN DE STATISTIEK IN HET ONDERZOEK 5 Het tweede begrip is wiskundeaanleg Eigenlijk zijn dit al twee begrippen: wiskunde en aanleg Wat verstaan we onder wiskundeaanleg en hoe kan wiskundeaanleg worden gemeten? Moeilijke vragen als: Welke wiskunde? of Wat is aanleg? moeten dan worden beantwoord Er moeten bij de operationalisatie keuzen worden gemaakt, bijvoorbeeld dat onder wiskunde de wiskunde wordt verstaan die in de brugklas wordt behandeld, en dat als operationalisatie voor wiskundeaanleg de gemiddelde uitslag op vier voor iedere leerling gelijke wiskundeproefwerken wordt genomen (één in de herfst, één met de kerst, één voor Pasen en één tegen het eind van het schooljaar) Op basis van de voorgaande operationalisaties wordt de onderzoekshypothese dus de hypothese dat jongens van 2 à 3 jaar uit de brugklas een hogere gemiddelde uitslag op de wiskundeproefwerken behalen dan meisjes van 2 à 3 jaar uit de brugklas De begrippen waar het om gaat zijn nu meetbaar gemaakt; de begrippen zijn geoperationaliseerd De operationalisatie van het begrip wiskundeaanleg is niet erg goed, er is veel kritiek op mogelijk Zo weerspiegelt een proefwerkcijfer niet alleen aanleg, maar ook ijver Een proefwerkcijfer voor wiskunde is waarschijnlijk niet erg valide voor het begrip wiskundeaanleg (zie hoofdstuk 2) Een van de belangrijkste problemen, en daarmee heel vaak een strijdpunt binnen de sociale wetenschappen, is het operationaliseren van de begrippen uit een theorie Overigens, als met deze korte bespreking van het begrip operationaliseren de indruk is gewekt dat operationalisatie van een begrip beperkt blijft tot de constructie van een meetinstrument in de vorm van een vragenlijst of een toets, dan is dit onterecht Operationaliseren kan ook verwijzen naar een experimentele ingreep in een experimenteel onderzoek Voorbeelden hiervan zijn het begrip assertiviteitstraining in een nieuwe cursus die we willen evalueren, of het experimenteel opwekken van angst in bepaalde situaties, of welke andere experimentele ingreep dan ook Ook voor experimenteel onderzoek geldt, dat wanneer we kunnen aangeven wat de ingreep in psychologische of sociale termen betekent, het statistische probleem meestal eenvoudiger wordt In de hoofdstukken 2 en 8 komen we op het begrip operationaliseren terug 3 Fase 3: steekproefopzet Na het doorlopen van de eerste twee fasen, gaan we de gegevens verzamelen De vraag is: bij wie gaan we de gegevens verzamelen? Het zal duidelijk zijn dat we niet alle jongens en meisjes uit de brugklassen van alle scholen in Nederland kunnen nemen Het totaal aantal kinderen in beide populaties is daarvoor veel te groot We moeten daarom met steekproeven uit deze populaties werken Een steekproef is dat deel van de populatie dat daadwerkelijk wordt onderzocht Steekproef

18 6 Noordhoff Uitgevers bv Een aselecte steekproef is een steekproef waarbij de elementen door toeval geselecteerd worden uit de populatie, meestal zó dat elk element een gelijke kans heeft om in de steekproef te worden opgenomen De resultaten van een aselecte steekproef kunnen met een bepaalde zekerheid voor de gehele populatie gelden (generaliseren) Bij een niet-aselecte steekproef is het vaak onduidelijk of en in hoeverre de resultaten van die steekproef naar de populatie gegeneraliseerd kunnen worden In het deel Inductieve Technieken komen we nog uitgebreid hierop terug, daar wordt ook de vraag behandeld wanneer een steekproef representatief is voor de populatie (de populatie weerspiegelt ) Maar hoeveel en welke steekproeven nemen we, en hoe groot? Ook hier zijn weer verschillende keuzen nodig, waarbij de statistiek behulpzaam kan zijn om tot een keuze te komen We moeten daarbij alleen niet verwachten dat altijd een enkel en ondubbelzinnig antwoord op de vragen kan worden gegeven Soms is daar informatie voor nodig die (nog) niet aanwezig is en juist uit het geplande onderzoek moet komen Vaak echter valt binnen ruime marges op basis van statistische kennis wel een advies te formuleren Zo zou het advies hier kunnen zijn om op basis van toeval 40 scholen te selecteren uit de scholen met brugklassen in Nederland en daarvan de brugklasleerlingen de vier proefwerken te laten maken Wanneer we aannemen dat in elke brugklas ongeveer evenveel jongens als meisjes zitten en wanneer we twee brugklassen per school nemen met ongeveer 30 leerlingen per klas, krijgen we zo een steekproef van ongeveer 200 jongens en 200 meisjes De vraag of we op deze manier een aselecte steekproef krijgen, valt buiten het kader van dit boek Erg waarschijnlijk is het niet, al was het alleen maar vanwege het feit dat sommige brugklassen op sommige scholen veel meer jongens bevatten dan meisjes en vice versa 4 Fase 4: verrichten van metingen en/of verzamelen van gegevens Voor het verrichten van metingen of het verzamelen van gegevens zijn verschillende methoden ontwikkeld Enkele bekende methoden zijn: interview vragenlijst test/toets/proefwerk observatie experiment archiefonderzoek Aangezien veel van deze methoden in allerlei handboeken worden behandeld (bijvoorbeeld Boeije et al, 2009; Swanborn, 2009), gaan we er hier niet verder op in Afhankelijk van het karakter van een onderzoek gaat de voorkeur uit naar één of meer methoden en technieken De onderzoeker moet wel een expliciete keuze maken Bij ons voorbeeld is duidelijk dat we te maken hebben met de categorie test/toets/proefwerk

19 Noordhoff Uitgevers bv PLAATS VAN DE STATISTIEK IN HET ONDERZOEK 7 Nadat we de proefwerken hebben afgenomen, beschikken we over de cijfers van vier proefwerken van ongeveer leerlingen Om de bespreking van de plaats van statistiek in het onderzoek te ingewikkeld te maken, bespreken we in dit voorbeeld alleen de cijfers van de brugklassen van één bepaalde school Datamatrix Meestal beginnen we met de gegevens systematisch weer te geven met behulp van een computerprogramma als SPSS in een datamatrix Een datamatrix is een tabel, zoals tabel, waarin de onderzoeksgegevens systematisch zijn weergegeven Om zo n tabel te kunnen maken, moeten we eerst weten wat de onderzoekseenheden en de relevante variabelen zijn Meestal volgen deze rechtstreeks uit de probleemstelling en de operationalisaties De onderzoekseenheden zijn de eenheden waar het onderzoek over gaat; meestal zijn dat personen, maar een onderzoek kan zich natuurlijk ook richten op bijvoorbeeld klassen of scholen In ons voorbeeld zijn de onderzoekseenheden de leerlingen uit de brugklas In tabel staan de onderzoekseenheden op de regels, zoals meestal het geval is Elke regel bevat de gegevens van één onderzoekseenheid (van één leerling) De variabelen zijn: sekse en de vier proefwerkcijfers van de wiskundeproefwerken; zij staan in de kolommen en ook dat is meestal zo Merk op dat leerling Diederik met Pasen geen proefwerk heeft gemaakt, zodat daar een cijfer ontbreekt Dit noemen we een ontbrekende waarde Omdat de meeste computerprogramma s voor statistiek in het Engels geschreven zijn, gebruiken we hiervoor vaak de Engelse term missing value Ontbrekende waarden komen in onderzoek dikwijls voor Bij een schoolonderzoek kan een leerling tijdens het onderzoek ziek zijn geweest Bij vragenlijsten komt het dikwijls voor dat respondenten één of meer vragen overslaan, per ongeluk, of omdat ze op een bepaalde vraag geen antwoord willen geven In de meeste computerprogramma s kunnen we met een speciale code aangeven wanneer een variabele een ontbrekende waarde heeft In het veel gebruikte statistiekprogramma SPSS kunnen we ook niets invullen, het programma vult dan zelf de zogenoemde system missing value in Bij de analyses houdt het computerprogramma vervolgens automatisch rekening met de aanwezigheid van ontbrekende waarden Meestal komt dat er op neer dat de betreffende persoon bij de berekeningen wordt overgeslagen Datamatrix Onderzoekseenheden SPSS (= Statistical Package of the Social Sciences) Dit programma wordt aan vele universiteiten gebruikt De datamatrix van SPSS kan overigens gemakkelijk worden geïmporteerd in het programma Excel en andersom

20 8 Noordhoff Uitgevers bv TABEL Datamatrix met gegevens van brugklasleerlingen Proefwerkcijfers Nr Naam Sekse Herfst Kerstmis Pasen Eind Sofie j Petra m Diederik m De sekse van de leerling is in tabel aangegeven met j en m Vaak zullen de waarden van de variabelen getallen zijn (bijvoorbeeld proefwerkcijfers die kunnen lopen van tot en met 0) Maar de datamatrix kan ook variabelen bevatten met kwalitatieve categorieën als waarden Voorbeelden hiervan zijn de termen jongen en meisje, of het lidmaatschap van typen sportverenigingen, zoals roeien, tennissen, voetballen en hockeyen (zie hoofdstuk 2 van dit boek waar de nominale meetschaal wordt behandeld) Codeboek Het is meestal het handigst om in de datamatrix voor de waarden uitsluitend getallen te gebruiken, zeker als we daarna allerlei statistische berekeningen willen uitvoeren In een onderzoek stellen we daarom meestal eerst een codeboek op Hierin leggen we vast welke variabelen we onderscheiden Wanneer we bijvoorbeeld een vragenlijst afnemen, hoeft niet elke vraag tot slechts één variabele te leiden, dat kunnen er meer zijn Andersom kan ook: meer vragen kunnen tot slechts één variabele leiden Verder noteren we welke waarden we bij elke variabele kunnen krijgen In het codeboek moeten we terug kunnen vinden welke variabelen bij welke vragen horen en welke waarden bij elke variabele worden gebruikt In tabel vervangen we de namen door een uniek identificatienummer (id-nummer), 0 voor Sofie, 02 voor Petra enzovoort (Dit is niet alleen handiger voor de computer, maar ook goed om de privacy van de gegevens te garanderen) Verder veranderen we in de kolom sekse de j van jongens door een en de m van meisjes door een 2 Voor de missing value vullen we óf niets in óf we nemen een getal dat niet als echte waarde kan voorkomen bij de betreffende variabele, bijvoorbeeld 99 De datamatrix komt er dan uit te zien als tabel 2

Basisboek Statistiek met SPSS

Basisboek Statistiek met SPSS Basisboek Statistiek met SPSS Ben Baarda Martijn de Goede Cor van Dijkum Vierde geheel herziene druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Studio Frank en Lisa, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

SPSS voor marktonderzoek

SPSS voor marktonderzoek SPSS voor marktonderzoek SPSS 1 25-11-10 07:24 SPSS 2 25-11-10 07:24 SPSS voor marktonderzoek Praktisch gebruik van SPSS bij kwantitatief marktonderzoek Rein Memelink Tweede herziene druk Noordhoff Uitgevers

Nadere informatie

Direct aan de slag met SPSS

Direct aan de slag met SPSS SERIE Marktonderzoek voor het Hoger Onderwijs Direct aan de slag met SPSS Harm Stumpel Derde druk Serie Marktonderzoek voor het Hoger Onderwijs Direct aan de slag met SPSS Serie Marktonderzoek voor het

Nadere informatie

Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Ben Baarda. Eerste druk

Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Ben Baarda. Eerste druk Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek Ben Baarda Eerste druk Noordhoff Uitgevers bv Dit is onderzoek! Richtlijnen voor het opzetten, uitvoeren en evalueren van kwantitatief

Nadere informatie

Marktonderzoek. Mirjam Broekhoff, Harm Stumpel, Roel Kooiker. Negende druk

Marktonderzoek. Mirjam Broekhoff, Harm Stumpel, Roel Kooiker. Negende druk Marktonderzoek Mirjam Broekhoff, Harm Stumpel, Roel Kooiker Negende druk Noordhoff Uitgevers bv Marktonderzoek Mirjam Broekhoff Harm Stumpel Roelof Kooiker Negende druk Noordhoff Uitgevers bv Groningen

Nadere informatie

Juridische vaardigheden

Juridische vaardigheden Juridische vaardigheden Prof. mr. C.J. Loonstra Mr. M.M. Mok Noordhoff Uitgevers Groningen / Houten juridische vaardigheden.indb 3 22-11-10 14:01 Ontwerp omslag: G2K Omslagillustratie: istock Eventuele

Nadere informatie

Excelmodellen. voor financieel-economische informatie. H.N.A. Vlootman. Eerste druk

Excelmodellen. voor financieel-economische informatie. H.N.A. Vlootman. Eerste druk Excelmodellen voor financieel-economische informatie H.N.A. Vlootman Eerste druk Excelmodellen voor financieel-economische informatie Voor: Meta, Clara & Tamara. My local back-up Excelmodellen voor financieeleconomische

Nadere informatie

Praktijkonderzoek voor bachelors. Aanvullende theorie II: Aspecten van onderzoek

Praktijkonderzoek voor bachelors. Aanvullende theorie II: Aspecten van onderzoek Praktijkonderzoek voor bachelors leidraad voor studenten bij het (af)studeren in het competentiegericht hbo Aanvullende theorie II: Aspecten van onderzoek Jef Mertens bussum 2010 Deze aanvullende theorie

Nadere informatie

Kern van Marketing. Rien Hummel. m.m.v. Geert Jan van Dam. Eerste druk

Kern van Marketing. Rien Hummel. m.m.v. Geert Jan van Dam. Eerste druk Kern van Marketing Rien Hummel m.m.v. Geert Jan van Dam Eerste druk Kern van Marketing Kern van Marketing Rien Hummel m.m.v. Geert Jan van Dam Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Eerste druk Ontwerp

Nadere informatie

Wat is onderzoek? Bronvermelding. Druk : Auteur : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) :

Wat is onderzoek? Bronvermelding. Druk : Auteur : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Wat is onderzoek? Bronvermelding Titel : Druk : Auteur : Uitgever : ISBN (boek) : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Wat is onderzoek? 4 Boom Lemma uitgevers 9789059316713 11 405 De

Nadere informatie

Serie Beheersen van bedrijfsprocessen. De kern van de administratieve organisatie

Serie Beheersen van bedrijfsprocessen. De kern van de administratieve organisatie Serie Beheersen van bedrijfsprocessen De kern van de administratieve organisatie Serie Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van de administratieve organisatie Beginselen van de financiële administratie

Nadere informatie

Basisboek methoden en technieken

Basisboek methoden en technieken Basisboek methoden en technieken Deel 2 van 3 : Hoofdstuk 4 t/m 7 Ook verkrijgbaar : Deel 1 : Hoofdstuk 1 tot en met 3 Ook verkrijgbaar : Deel 3 : Hoofdstuk 8 tot en met 12 Bronvermelding: Titel: Basisboek

Nadere informatie

De kern van de administratieve organisatie

De kern van de administratieve organisatie SERIE Beheersen van bedrijfsprocessen De kern van de administratieve organisatie M. Paur, A.G.J. van Boxel, C.B. Leeftink, L. Paape (eindredactie) Tweede druk Noordhoff Uitgevers bv Serie Beheersen van

Nadere informatie

Beginselen van de financiële administratie

Beginselen van de financiële administratie SERIE Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van de financiële administratie G. Krijgsheld, J.P.G.A. Straver Tweede druk Noordhoff Uitgevers bv Serie Beheersen van bedrijfsprocessen Beginselen van

Nadere informatie

ER IS NIEUWS ONDER DE ZON NIEUWE OPLOSSINGEN VOOR OUDE PROBLEMEN

ER IS NIEUWS ONDER DE ZON NIEUWE OPLOSSINGEN VOOR OUDE PROBLEMEN J.J. Hox (1998). Er is nieuws onder de zon: nieuwe oplossingen voor oude problemen. Kwantitatieve Methoden, 19, 95-118 ER IS NIEUWS ONDER DE ZON NIEUWE OPLOSSINGEN VOOR OUDE PROBLEMEN Joop Hox Samenvatting

Nadere informatie

Corresponderen: zakelijke e-mails en brieven Cees Braas Lidwien van der Pas. Vierde druk. Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten

Corresponderen: zakelijke e-mails en brieven Cees Braas Lidwien van der Pas. Vierde druk. Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Corresponderen: zakelijke e-mails en brieven Cees Braas Lidwien van der Pas Vierde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten taaltopics corresponderen.indd 22-02- 5:6 Noordhoff Uitgevers bv Ontwerp omslag:

Nadere informatie

Gerlof Donga Bert Pinkster

Gerlof Donga Bert Pinkster Informatieanalyse Informatieanalyse Gerlof Donga Bert Pinkster Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus 20014 2500 EA Den Haag tel.: (070) 378 98

Nadere informatie

1Boekhouden geboekstaafd

1Boekhouden geboekstaafd 1Boekhouden geboekstaafd Drs. H. Fuchs S.J.M. van Vlimmeren Twaalfde druk Boekhouden geboekstaafd 1 Boekhouden geboekstaafd 1 Drs. H. Fuchs S. J. M. van Vlimmeren Twaalfde druk Noordhoff Uitgevers bv

Nadere informatie

Financiële planning en beleggingen

Financiële planning en beleggingen SERIE FINANCIEEL MANAGEMENT De financiële functie Financiële planning en beleggingen T. Ammeraal / A.W.W. Heezen MET WEBSITE Serie Financieel management De financiële functie: Financiële planning en beleggingen

Nadere informatie

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK]

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] 2012-2013 Hogeschool Arnhem en Nijmegen Robert-jan Greup [PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] Samenvatting van onderzoeksmethode voor sportstudies. Inhoud Wat is onderzoek?... 2 De definitie van onderzoek...

Nadere informatie

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs

G. Driessen J. Doesborgh. De feminisering van het basisonderwijs G. Driessen J. Doesborgh De feminisering van het basisonderwijs DE FEMINISERING VAN HET BASISONDERWIJS ii De feminisering van het basisonderwijs Effecten van het geslacht van de leerkrachten op de prestaties,

Nadere informatie

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk

Zo maak je een... ondernemingsplan. Roel Grit. Derde druk Zo maak je een... ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Zo maak je een ondernemingsplan Roel Grit Derde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

Eerste ervaringen met het vak NLT

Eerste ervaringen met het vak NLT Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Eerste ervaringen met het vak NLT Onderzoek onder leerlingen, docenten en scholen Annemarie van Langen EERSTE ERVARINGEN MET HET VAK NLT ii Eerste

Nadere informatie

Databaseontwikkeling 4 (Access 2003)

Databaseontwikkeling 4 (Access 2003) Databaseontwikkeling 4 (Access 2003) Databaseontwikkeling 4 (Access 2003) Ies Korpershoek Ben Groenendijk Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: Sdu Klantenservice Postbus

Nadere informatie

Algemene vaardigheden

Algemene vaardigheden Algemene vaardigheden TNW Augustus 2012 Universiteit Twente 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 1 Wetenschappelijke integriteit... 7 1.1 Wetenschappelijk onderzoek... 7 1.2 Vormen van inbreuken op wetenschappelijke

Nadere informatie

Colleges en presentaties

Colleges en presentaties Colleges en presentaties aanwijzingen voor docenten E.B. Smuling J.F.M.J. van Hout M.J.A. Mirande OUD Cip-gegevens Koninklijke Bibliotheek, Den Haag Smuling, E.B. Colleges en presentaties: / E.B. Smuling,

Nadere informatie

Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT

Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced skills GUUSKE LEDOUX JOOST MEIJER INEKE VAN DER VEEN IRIS BREETVELT Meetinstrumenten voor sociale competenties, metacognitie en advanced

Nadere informatie

Praktisch Bedrijfsrecht

Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Mr. J.W.J. Fiers Tweede druk Praktisch Bedrijfsrecht In de serie Praktisch Recht zijn inmiddels verschenen Praktisch Arbeidsrecht Praktisch Bedrijfsrecht Praktisch Bestuursprocesrecht

Nadere informatie

H andleiding. van een thesis. bij het schrijven OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL

H andleiding. van een thesis. bij het schrijven OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL H andleiding bij het schrijven van een thesis OPGESTELD DOOR DE MEDEWERKERS VAN DE WETENSCHAPSWINKEL ANTWERPEN DE WETENSCHAPSWINKEL BRUSSEL WECOM ANTWERPEN 2005 WWW.WETENSCHAPSWINKEL.BE Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

Projectaanpak in zes stappen

Projectaanpak in zes stappen Projectaanpak in zes stappen P6-Methode Roel Grit Eerste druk Projectaanpak in zes stappen 1 2 3 4 5 6 7 P6-methode 8 Roel Grit Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Rocketindustries, Groningen

Nadere informatie