Maatjesproject voor allochtone vrouwen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maatjesproject voor allochtone vrouwen"

Transcriptie

1 Handleiding Maatjesproject voor allochtone vrouwen Deze handleiding is een hulpmiddel voor gemeenten, en andere organisaties, die participatie van allochtone vrouwen willen bevorderen door het inzetten van vrijwillige maatjes. Voor handleiding zijn verschillende bestaande maatjesprojecten als inspiratiebron gebruikt. Door de projecten te analyseren op overeenkomsten en verschillen was het mogelijk om ingrediënten van een maatjesproject aan te passen en over te nemen maar ook aan te geven welke keuzes mogelijk zijn. De handleiding heeft daarom het karakter van een keuzemenu voor het succesvol vormgeven en implementeren van een maatjesproject voor allochtone vrouwen. Iedereen een maatje Maatjesprojecten zijn in Nederland de laatste jaren erg populair. Er zijn voor verschillende doelgroepen vele maatjes- en mentoraatsprojecten opgezet. Bijvoorbeeld voor jongeren, vluchtelingen, gehandicapten, kinderen, minderjarige asielzoekers, chronisch zieken, exgedetineerden, thuislozen, psychiatrische patiënten, vrouwen die gevlucht zijn naar een anoniem adres etc. Dat Nederlanders zich graag op zo n directe en persoonlijke manier voor hun medeburgers willen inzetten, blijkt onder andere uit de Sociale Agenda, een initiatief van de Volkskrant. Het plan om zoveel mogelijk Nederlanders aan de onderkant van de samenleving een mentor te geven, die hen de weg wijst naar een baan of een opleiding, eindigde als nummer één van de 30 plannen voor een beter Nederland. Ook de praktijk wijst uit dat mensen zich op deze manier graag inzetten voor een ander. Organisaties en projecten die op zoek zijn naar maatjes hoeven meestal niet veel moeite te doen om voldoende vrijwilligers te vinden. Door een maatjesrelatie wordt de deelnemer zich meer bewust van de eigen mogelijkheden binnen de Nederlandse samenleving. Het levert ook iets voor de vrijwilliger, namelijk het beter leren kennen van mensen met een andere achtergrond. Een maatjesrelatie heeft de volgende kenmerken: Persoonlijk contact (één op één) Geregisseerde koppeling Ontmoetingen tijdens een afgebakende periode. Individuele ondersteuning, afgestemd op het niveau en de leefwereld van de deelnemer Maatje, mentor, coach en buddy zijn bekende benamingen voor vrijwilligers in maatjesprojecten. Deze termen worden in specifieke projecten nog aangepast of vervangen door nieuwe, zoals inburgeringscoach, taalvrijwilliger, v-coach, begeleidende Sam, WegWijzer, buddy, vrijwilligersmaatje, et cetera. Meer weten over maatjesprojecten: 1

2 Van visie naar uitvoering Vrijwillige maatjes inzetten voor activering en begeleiding van allochtone vrouwen is een logische stap in de concrete invulling van de gemeentelijke visie op participatie van allochtone vrouwen. Om zo n visie makkelijker te kunnen formuleren zijn diverse hulpmiddelen ontwikkeld, zoals de Toolkit Participatie en Routeplanner Inburgering en Participatie Allochtone vrouwen. De Toolkit Participatie (www.toolkitparticipatie.nl) is een set van instrumenten die gemeenten helpt bij het ontwikkelen of aanscherpen van beleid voor de emancipatie en integratie van vrouwen en meisjes uit etnische minderhedengroepen. Een aanvulling op de Toolkit is de Routeplanner Inburgering en Participatie Allochtone vrouwen (www.handreikinginburgeringgemeenten.nl), ontworpen door de Frontoffice Inburgering. Deze publicaties bieden kaders voor een traject dat resulteert in een integrale visie op en beleid voor inburgering en participatie van allochtone vrouwen, inclusief een implementatieagenda. Maatjes allochtone vrouwen Vrijwilligers als maatjes of mentoren maken steeds vaker ook allochtone vrouwen wegwijs in de Nederlandse samenleving en in de Nederlandse taal. In maatjesprojecten voor deze doelgroep komen de volgende ingrediënten steeds terug: Eén of meerdere initiatiefnemers Vaststelling van het doel Vaststelling van de doelgroepen Bepaling samenwerkingspartners Werving deelneemsters Toerusting deelneemsters Werving vrijwilligers Uitwerking taken vrijwilligers Toerusting vrijwilligers Vorming en ondersteuning koppels Afsluiting en vervolg Alle genoemde ingrediënten zijn in deze handleiding op onderstaande manier beschreven: Een korte inleiding geeft een antwoord op de vraag: Waar hebben we het over? Weergave van verschillende keuzemogelijkheden Concrete voorbeelden uit de praktijk staan in een tekstkader Tips voor de uitvoering zijn te vinden onder de figuur Ter verduidelijking: in deze tekst noemen we de mensen waarop het project zich richt (doelgroep) deelneemsters; de vrijwillige maatjes noemen we vrijwilligers. Initiatiefnemer Bij een maatjesproject gericht op allochtone vrouwen kunnen verschillende organisaties en instellingen optreden als initiatiefnemer. De initiatiefnemer kleurt het project in en bepaalt de aanpak. De bestaande deelnemers van de organisatie vormen meestal de doelgroep van het project. De kans is groot dat in uw gemeente ten minste één organisatie bezig is met een maatjesproject dat (deels) gericht is op allochtone vrouwen. Daarom loont het de moeite om eerst een inventarisatie te maken van bestaande projecten. Resultaat is een lijst van potentiële initiatiefnemers en partners voor een toekomstig project. 2

3 De volgende organisaties kunnen bezig zijn met een maatjesproject voor allochtone vrouwen: Vrijwilligerscentrale Welzijnsorganisatie Vrijwilligersorganisatie (of de lokale afdeling) Taalinstelling Thuislesorganisatie Kerkvereniging Migrantenorganisatie Vrouwenorganisatie De projectleider van het Utrechtse project Samen Voortburgeren is Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling van de provincie Utrecht. In het project Actief voor elkaar werken samen Naar een grotere Wereld is een samenwerkingsproject van het Internationaal Vrouwencentrum Nijmegen, Vrijwilligerscentrale Nijmegen en Enzovoort Innovatie in Emancipatie. Het project Extra hulp bij de Nederlandse taal is een initiatief van Humanitas, afdeling Groningen. In Actief voor elkaar is het projectleiderschap in handen van Stichting Vluchtelingen Werk Drenthe. Veel thuislesorganisaties zoals Leer- en Ontmoetingsproject voor Vrouwen (LOV) Rotterdam, VOP Utrecht of Stichting Ontmoeting Buitenlandse Vrouwen (OBV) Den Haag zijn te vinden op de website Bij Gilde SamenSpraak verzorgen vrijwilligers, veelal 50-plussers, informele taallessen voor anderstaligen. Gilde SamenSpraak is actief in circa zeventig gemeenten; zie Veel organisaties en projecten richten zich op dit moment op de doelgroep allochtonen vrouwen. Door een actueel overzicht, heldere regie en intensive samenwerking kun je een concurrentiestrijd en een overkill van projecten voor dezelfde doelgroep voorkomen. Doel project Formuleer een helder doel, en maak onderscheid tussen hoofd- en subdoelstellingen. Een hoofddoel is meestal abstracter, subdoelen zijn juist concreter. Daarnaast worden de doelstellingen per project vertaald naar concrete resultaten. Hieronder een aantal voorbeelden van hoofd- en subdoelen: Participatie bevorderen Zich beter thuis laten voelen in de eigen omgeving Kansen in de samenleving vergroten Wegwijs maken in de Nederlandse maatschappij Zicht op eigen capaciteiten en mogelijkheden voor een actievere maatschappelijke participatie Zelfredzaamheid bevorderen Ontmoeting tussen twee culturen creeeren Kennis laten maken met de Nederlandse taal en/óf de Nederlandse (werk)cultuur Leren van de taal op verschillende niveaus, zoals o Alfabetisering o Als aanvulling op een taalcursus o Als vervolg op inburgeringscursus 3

4 Het project Allochtone vrouwen actief heeft de volgende doelstellingen: Ontmoeting tussen twee culturen Educatie door gezamenlijke uitstapjes Taal oefenen Het einddoel is dat alle vrouwen aan het eind van het jaar een vrijwilligersplek en indien gewenst een werkplek hebben, in hun woonomgeving. Doel van het project SamSam is als volgt geformuleerd: Een vrijwilliger met een niet-nederlandse achtergrond kan zelfstandig vrijwilligerswerk verrichten in een Nederlandse organisatie. Subdoelen: benutten van kwaliteiten en mogelijkheden van de deelnemers verbeteren van taal- en communicatieve vaardigheden actieve deelname aan de Nederlandse samenleving mogelijke opstap naar andere activiteiten zoals opleiding en werk Een maatjesproject is een goed instrument om participatie van allochtone vrouwen te verbeteren maar het is geen wondermiddel. Wees niet te ambitieus. Bepaling doelgroep deelneemsters Vrouwen uit etnische minderheden (vooral de Turkse en Marokkaanse vrouwen) hebben op veel terreinen een achterstand, vergeleken met zowel de autochtone vrouwen als met de mannen uit hun eigen groep. Dat blijkt uit de SCP-publicatie Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden. De Sociale Atlas laat ook zien hoe divers en heterogeen de groep is. Gemeentes waar veel mensen uit etnische minderheden wonen beschikken meestal over demografische gegevens die benut kunnen worden voor een nadere bepaling van de doelgroep van een maatjesproject. Het LOV verzorgt taalles aan huis speciaal voor vrouwen die zich niet goed zelfstandig kunnen redden in de Nederlandse samenleving en niet deelnemen aan activiteiten buiten de deur omdat ze dat niet kunnen, mogen of durven. Project Samen Voortburgeren is voor vrouwen die klaar zijn met taallessen van Bureau Inburgering of het ROC, maar verder willen oefenen in Nederlands spreken. Doelgroep van het project Actief voor elkaar zijn allochtonen die vrijwilligerswerk kunnen gebruiken voor: maatschappelijke participatie een opstap naar betaald werk (stage) Een opstap naar vervolg educatie Het project Allochtone vrouwen actief is voor vrouwen die de Nederlandse taal enigszins machtig zijn. Het project Van wonen naar Leven in Nijmegen is bedoeld voor vrouwen met buitenlandse afkomst die vallen onder de groep oudkomers. 4

5 Sommige maatjesprojecten zijn gericht op een doelgroep waarin allochtone vrouwen een subgroep vormen, zoals: Inburgeraars Oudkomers Allochtonen Vluchtelingen Mensen met een uitkering Werklozen Analfabeten Mensen in een sociaal isolement Ook binnen de groep allochtone vrouwen is het mogelijk een onderscheid te maken op basis van verschillende criteria, zoals: Alfabetisme Taalniveau Opleidingsniveau Mate van inburgering Daarnaast kunnen voor de deelname aan een specifiek project aanvullende eisen gesteld worden, zoals: Bekendheid met het fenomeen vrijwilligerswerk Gemotiveerd zijn om vrijwilligerswerk te doen De Nederlandse taal in voldoende mate beheersen Zorg voor afbakening van de doelgroep door heldere selectiecriteria te formuleren. Bepaling samenwerkingspartners Meestal wordt een maatjesproject uitgevoerd binnen een samenwerkingsverband. Diverse partnerorganisaties krijgen verschillende rollen en verzorgen verschillende delen van het traject, zoals werving en training. Wie de samenwerkingspartners zijn wordt grotendeels bepaald door de doelstelling en de doelgroep van het project. Als het doel is om allochtone vrouwen te begeleiden naar vrijwilligersorganisaties, dan is de lokale vrijwilligerscentrale een logische keuze. Als het (mede) gaat om de doelgroep vluchtelingen, dan is een lokale vluchtelingenorganisatie de juiste samenwerkingspartner. Alle organisaties die eerder als mogelijke initiatiefnemers zijn genoemd zijn tevens potentiële samenwerkingspartners. In Zwijndrecht werken het Vrijwilligers Servicebureau en het Da Vinci College samen in het project Sam Sam. In het project Actief voor elkaar werken Stichting Vluchtelingen Werk Drenthe, Vrijwilligerscentrale Assen, Alescon (Bureau Nieuwkomers), Enova (Emancipatiebureau Drenthe) en I2D samen. Naar een grotere Wereld is een samenwerkingsproject van het Internationaal Vrouwencentrum Nijmegen, Vrijwilligerscentrale Nijmegen en Enzovoort Innovatie in Emancipatie. 5

6 Stem de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen de partnerorganisaties goed af en legt het vast in een overeenkomst. Zorg voor korte communicatielijnen tussen de partnerorganisaties. Werving deelneemsters Waar vind je potentiële deelneemsters? Hoe maak je ze enthousiast voor de deelname aan het project? Een groep die weinig in de samenleving participeert en vooral in de eigen kring verkeert, lijkt onzichtbaar voor de maatschappelijke instellingen. Een andere belemmering bij het benaderen en informeren van de groep is de slechte beheersing van de Nederlandse taal. Deze belemmeringen betekenen echter niet dat mensen geen interesse hebben in deelname aan projecten. Door deze initiatieven kan voor de deelneemster een hele nieuwe wereld open gaan. Het voelt misschien in het begin wat onwennig maar zorgt tevens voor een grote motivatie. Onderzoek 1 wijst uit dat vrouwen die op een of andere wijze deelnemen aan activiteiten of actief worden als vrijwilliger hier veel baat bij hebben. Het geeft hen het gevoel nuttig te zijn en ze krijgen meer zelfvertrouwen. Het is goed voor hun zelfontplooiing en de sociale contacten en voorkomt dat ze te geïsoleerd leven. Ook kan het de kans op werk vergroten. Werving van deelneemsters kan via de volgende kanalen: Via via Consulenten van de gemeente (sociale dienst, unit inburgering) Andere vrijwilligers (bruggenbouwers) Onderwijsinstellingen waar NT2 wordt gedoceerd Buurthuizen Ouder-Kind-Centra Migrantenorganisaties (van vrouwen) Thuislesorganisaties Gilde SamenSpraak Basisscholen Maatschappelijk Werk Via de media (vooral gericht op de omgeving van de doelgroep) In het toekomstige project Niet dromen, maar doen! zijn de projectpartners voornemens potentiële deelneemsters te werven via bruggenbouwers (vrijwilligers) en diverse prikkelende activiteiten. Deze activiteiten hebben 3 belangrijke kenmerken: een persoonlijk contact, perspectiefvol handelen en aansluiten bij de leefwereld van de deelneemsters. Voorbeelden van activiteiten: Kleinschalige team-oefenbijeenkomsten, bijvoorbeeld in gesprek met de leerkracht of invullen belastingformulier Voorlichting door gastsprekers uit eigen etnische groepen over uiteenlopende onderwerpen Huisbezoek, spreekuur, inloopochtenden Ontmoetingen binnen informele netwerken en met paraprofessionals en intermediairs Peergroupbenadering, onder meer via kunst, debat en muziek Het project Naar een Grotere Wereld is bedoeld voor vrouwen die al activiteiten volgen bij het Internationaal Vrouwencentrum (IVC) en de wens hebben nog actiever in de samenleving te participeren. 1 Zie SCP publicatie Sociale atlas van vrouwen uit etnische minderheden (SCP, Den Haag, maart 2006) 6

7 Bij de twee thuislesorganisaties OBV Den Haag en LOV Rotterdam is de werving van nieuwe deelneemsters o.a. een taak van de wijkcontactvrouw. Een wijkcontactvrouw is een allochtone of autochtone vrijwilligster die mensen in de eigen wijk goed kent en bezoeken brengt aan buitenlandse vrouwen die Nederlands willen leren. Verplichte deelname aan een project werkt niet; alleen gemotiveerde mensen staan garant voor het succes. Zorg waar mogelijk voor gratis kinderopvang; dat verlaagt de drempel voor moeders enorm Toerusting deelneemsters Afhankelijk van het doel kan een maatjesproject een trainingsaanbod voor de deelneemsters als onderdeel hebben. De deelneemsters kunnen bijvoorbeeld een training volgen die hen bewuster maakt van de eigen capaciteiten of hen voorbereid op het functioneren in een (vrijwilligers)organisatie. De training is altijd afgestemd op het taalniveau van de deelneemsters. Ook zijn er regelmatig materialen beschikbaar, zoals een logboek, portfoliomateriaal of informatiemateriaal over Nederland. Daarnaast zijn er vaak bijeenkomsten voor de deelneemsters en vrijwilligers waarin zij onderling ervaringen uitwisselen en thema s bespreken. Voorbeelden van trainingsaanbod: Voorbereidende lessen op de school Assertiviteitstraining, kookles, conversatieles, opvoeden tussen twee culturen, sport Computerles, fietsles, workshop make-up, naailes Deelneemsters van het project Naar een Grotere Wereld volgen een training Empowerment van Enzovoort dat bestaat uit de volgende modules: Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik De positie van vrouwen in de Nederlandse samenleving Waarden en normen, leven in twee culturen Sociale vaardigheden, opkomen voor jezelf Kennismaken met de sociale kaart en belangrijke instellingen Maken van portfolio en eigen stappenplan De trajecten van het project Van Wonen naar Leven in Nijmegen duren gemiddeld anderhalf jaar. De lesneemsters krijgen naast de taalles thuis trainingen over de Nederlandse cultuur en begeleiding bij het vinden van een stageplek (vrijwilligerswerk). Bij het project Samen Voortburgeren bepalen de deelneemsters samen met Cumulus de thema s van de modules. Zo heeft bijvoorbeeld een deelneemster het thema milieuvriendelijk huishouden ingebracht. Betrek de deelneemster bij het bepalen van de thema s voor de trainingsmodules. 7

8 Werving vrijwilligers De maatjes van allochtone vrouwen zijn meestal vrouw. Ze zijn te vinden in verschillende maatschappelijke milieus. Zo richt Gilde Samenspraak zich op 50-plussers die hun kennis en ervaring op informele wijze overdragen op anderen (tijdens informele conversatielessen). Ook veel studenten vinden dit soort vrijwilligerswerk aantrekkelijk, omdat: het interessant is om mensen uit andere culturen te ontmoeten het flexibel is; je maakt afspraken wanneer het jou (en je maatje) goed uitkomt. Actieve werving van nieuwe vrijwilligers is soms niet nodig. Er zijn veel mensen die graag iets willen doen op het terrein van inburgering en integratie en zelf op zoek gaan naar een organisatie waar ze actief kunnen worden. Een maatjesproject biedt hen een mogelijkheid om hun maatschappelijk engagement op een concrete en leuke manier tot uiting te brengen. Mogelijke wervingskanalen van vrijwilligers zijn: Vrijwilligerscentrale Bestaande vrijwilligers Voormalige deelneemsters die zelf vrijwilligers worden Gilde Via de deelneemsters Via hogescholen en universiteiten Media en free publicity Een deelneemster van de individuele taalondersteuning van de Humanitas afdeling Groningen kwam haar vrijwilligster eerder tegen in Groningen. De deelneemster vroeg haar om taallessen en toen zijn ze samen naar Humanitas Groningen gegaan, omdat bekend was dat daar de kennis, ervaring en begeleiding aanwezig zijn. De vrijwilligersbron waaruit alle vrijwilligers initiatieven putten is beperkt; ga zorgvuldig om met vrijwilligers. Taak vrijwilligers Vrijwilligers moeten weten waaraan ze zich committeren als ze ja zeggen. Een helder takenpakket is de basis om verwachtingen goed op elkaar af te stemmen. De duur van het maatjesschap verschilt per project, meestal tussen drie maanden en een jaar. De contactfrequentie verschilt maar is meestal één maal per week. Vrijwilligers kunnen verschillende taken hebben, bijvoorbeeld: Samen met de deelneemster op pad om een opdracht uit te voeren Met de deelneemsters converseren en de omgeving verkennen (bezoek aan de bibliotheek, het wijkcentrum, een museum of de schouwburg) Bemiddeling bij vrijwilligerswerk voor de deelneemster Bij het project Sam Sam maken de begeleidende Sam (vrijwilliger) en de lerende Sam (deelneemster) kennis bij het Vrijwilligers Service Bureau in Zwijndrecht. Bij OBV en LOV introduceert de wijkcontactvrouw de vrijwilligster bij de leesneemster. 8

9 In het project Samen op pad zijn vrijwilligers taalmaatjes die met de deelnemers de buurt en de stad in gaan om de opdrachten met behulp van audiovisuele middelen uit te voeren. Vrijwilligersmaatje in het project Niet dromen maar doen! heeft de volgende taken: Begeleiding 1 e bezoek en 1 e gesprek bij organisatie Taal oefenen Coachen naar vrijwilligerswerk Begeleiden oriëntatie-excursies Begeleiding on the job Begeleiding in nazorgtraject Buurtverkening: met het oog op vrijwilligerswerk Ga pas over tot uitbreiding van een bestaand takkenpakket als mensen gemotiveerd zijn om een nieuwe taak op zich te nemen. Leg in het begin samen met de vrijwilliger en de deelneemster het traject vast zodat het voor iedereen helder is. Toerusting vrijwilligers Vrijwilligers als maatjes hebben geen uitgebreide training nodig. Ze zijn geen hulpverleners maar vrijwilligers die hun persoonlijke werk- en levenservaring inzetten. Afhankelijk van de taken die ze krijgen is het wel handig op sommige punten deskundigheidsbevordering aan te bieden. Bijvoorbeeld als de vrijwilliger de taak heeft om zijn protégé naar vrijwilligerswerk te bemiddelen. Daarnaast is het belangrijk dat cursusmateriaal voorhanden is. Mogelijke trainingsmodules voor vrijwilligers: Een korte cursus om praktische handvatten aan te reiken Een workshop over bemiddeling naar vrijwilligerswerk Interculturele communicatie Vaardigheden als coach Omgaan met een anderstalige Andere soorten ondersteuning: Een aantal keer per jaar met deelneemsters bij elkaar komen om ervaringen uit te wisselen Aanwezigheid van professional bij het kennismakingsgesprek tussen vrijwilliger en deelneemster; daarna stand-by ondersteuning door professional Begeleiding van organisatie bij de afsluiting van het traject Ondersteuning op het gebied van lesgeven en lesmateriaal Reiskostenvergoeding en onkostenvergoeding De introductiecursus van LOV bestaat uit verschillende onderdelen en neemt twee dagen of drie avonden in beslag. De cursus behandelt allereerst beeldvorming en interculturele communicatie. Vervolgens leer je hoe je als lesgeefster aansluit bij de mogelijkheden, de belevingswereld en de leerwensen van je lesneemster. Er wordt ingegaan op de rol van de wijkcontactvrouw, onder begeleiding van wie de lesgeefster kennis zal maken met de lesneemster. Nadat deze koppeling heeft plaatsgevonden volgt het laatste cursusonderdeel: leren werken volgens Thuis in Taal, het lesmodel van het LOV, en kennis maken met het Kennisplein, de plaats waar het lesmateriaal te vinden is. 9

10 In het project Actief voor elkaar volgen vrijwilligers (v-coaches) een door VluchtelingenWerk Nederland ontworpen training met als onderdelen: Interculturele communicatie Normen en waarden op de werkvloer in verschillende culturen Werving deelnemers Biedt een training niet verplicht aan, maar als keuzemogelijkheid. Voor sommige vrijwilligers is deskundigheidsbevordering een stimulans om mee te doen. Koppels maken en ondersteunen De koppeling van de vrijwilliger en de deelneemster gebeurt meestal door een intermediair op een neutraal terrein, bijvoorbeeld bij de uitvoerende organisatie. Eerst wordt een intakegesprek met de deelneemster gedaan. De wijkcontactvrouw, projectleider, consulent van de vrijwilligerscentrale of een andere koppelaar houdt rekening met de achtergrond en interesses van de vrijwilliger en de deelneemster en het taalniveau van de deelneemster. Beide partijen kunnen aangeven dat ze een ander maatje willen. De gemaakte koppels zijn in principe zelfstandig. Wel is enige vorm van ondersteuningen wenselijk, bijvoorbeeld: Gezamenlijke bijeenkomsten van vrijwilligers en deelnemers gericht op ervaringsuitwisseling Een belronde om te vragen hoe het gaat Maatjesprojecten zijn gebaseerd op een vertrouwensrelatie. Daarom is het soms moeilijk voor vrijwilligers en deelneemsters om zo n relatie na verloop van tijd te beëindigen. Het van tevoren doornemen van het traject met de vrijwilliger en de deelneemster zorgt in ieder geval voor de duidelijkheid. Het bieden van een vervolg maakt het afscheid minder pijnlijk. Koppel op maat en niet willekeurig; bekijk eerst of de vrijwilliger en deelneemster bij elkaar passen.. Het maken van afspraken is cultureel bepaald. Daarom is het belangrijk dat de coördinator al in het begin duidelijk aangeeft dat het belangrijk is dat de deelnemer stipt is Afsluiting en vervolg De afronding van het traject en de doorstroming van de deelneemsters verschilt per traject en soms ook per deelneemster. Nadat het traject is afgerond stroomt de deelneemster bijvoorbeeld door naar vrijwilligerswerk binnen de eigen organisatie of een andere vrijwilligersorganisatie. Als de deelneemster nog niet toe is aan vrijwilligerswerk kan zij eerst begeleid worden naar een andere (educatieve) activiteit, zoals een cursus van een activiteitencentrum. Ook zijn er projecten met een deelneemstervolgsysteem. Doel van dit systeem is inzicht krijgen in de resultaten van doorverwijzingen en doorstromingen van lesneemsters. De mooiste manier om het project af te ronden is om een vervolg aan te kunnen bieden aan vrijwilligster en deelneemster. Om een vervolg te kunnen regelen is het nodig tijdig in het traject een evaluatiemoment in te plannen. 10

11 Het OBV in Den Haag heeft een cursistenvolgsysteem. Aan de hand hiervan achterhaalt het OBV in hoeverre de doorstroming in het kader van maatschappelijke participatie succesvol is. Aan het einde van het traject is bij Sam Sam in Zwijndrecht het volgende bereikt: 1. De begeleidende Sam heeft het contact afgebouwd 2. De lerende Sam is een zelfstandige vrijwilliger 3. Er is een contactpersoon in de vrijwilligersorganisatie Wacht niet tot het eind van het traject om het vervolg te bespreken maar integreer dat eerder in het traject. Voor het succesvol doorstromen van de deelneemsters moet het hele traject verzorgd zijn, ook bij de ontvangende kant. Dat betekent dat de ontvangende (vrijwilligers)organisaties voldoende geschikte plekken aan deze doelgroep bieden en weten hoe ze met deze doelgroep moeten omgaan om ze te kunnen behouden. 11

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst!

Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal verbindt mensen Wij verbinden mensen met taal Want Taal doet meer dan schrijven, spreken en lezen Het is de sleutel naar een nieuwe toekomst! Taal doet meer In Utrecht wonen meer dan 15.000 volwassenen

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod taalcoaching Taal doet meer Taal doet meer heeft een niet meer weg te denken rol in de Utrechtse samenleving op het gebied van integratie en participatie. Door taal

Nadere informatie

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching

Informatie voor doorverwijzers. Aanbod ISKB taalcoaching Informatie voor doorverwijzers Aanbod ISKB taalcoaching 25 jaar ISKB Taal en meer In 2011 vierde de ISKB met vrijwilligers, cursisten en leerlingen haar 25 jarig bestaan. We hebben een niet meer weg te

Nadere informatie

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches.

Project Taalcoaches. 1 januari 2009 31 december 2011. Locatie Moerdijk. Vluchtelingenwerk Brabant-West. Projectvoorstel taalcoaches. Locatie Moerdijk VluchtelingenWerk Brabant-West Postbus 173 4250 DD Werkendam Telefoon (0183) 50 90 16 Fax (0183) 50 90 17 afdeling@vluchtelingenwerk.org Project Taalcoaches 1 januari 2009 31 december

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 26 2014-2015 Cursussen voor volwassenen www.alfa-college.nl U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland,

Nadere informatie

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars

Taalcoaching: meer dan taal alleen. Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars Taalcoaching: meer dan taal alleen Een waarderingsonderzoek van het project Taalcoach voor inburgeraars SAMENVATTING WAARDERINGSONDERZOEK PROJECT TAALCOACH Deze samenvatting geeft de belangrijkste uitkomsten

Nadere informatie

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk.

Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Maatschappelijke participatie als opstap naar betaald werk. Paraprofessionele functies Voor allochtone vrouwen zonder formele kwalificaties worden komende jaren paraprofessionele functies gecreëerd. Deze

Nadere informatie

Inburgeren met een mentor

Inburgeren met een mentor Inburgeren met een mentor Handleiding mentorprojecten voor inburgeraars Auteurs: Miro Popovic, Ina Wilbrink, Jamila Achahchah Eindredactie: Afdeling communicatie Fotografie: Redmar Kruithof, met speciale

Nadere informatie

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op?

Stappenplan Taalcoach. Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? Stappenplan Taalcoach Uitgangspunt: Hoe zet je een taalcoachproject op? I nleiding Eind juni is het project Taalcoach van start gegaan. Het doel van het project is het realiseren van een taalkoppel, bestaande

Nadere informatie

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086)

Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) College van B&W en Raadsleden Den Haag T.a.v. Griffie Postbus 19157 2500 CD Den Haag Betreft: Reactie van de Haagse Maatschap op Landelijke bezuinigingen kinderopvang (RIS 181086) Geacht College en Raadsleden,

Nadere informatie

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen

Management samenvatting Ongekend Talent. De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen Management samenvatting Ongekend Talent De woorden Ongekend Talent zijn begonnen om een verhaal te vertellen De managementsamenvatting van Ongekend Talent is mede mogelijk gemaakt door Equal subsidiering

Nadere informatie

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap

Nieuwe A. Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Nieuwe A Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Mixen in Mokum Nieuwe Amsterdammers en taalcoaches gaan samen op stap Volwassen Amsterdammers met verschillende culturele achtergronden ontmoeten

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen

Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Onderzoeksopzet Vrijwilligers in de Wmo Wmo-werkplaats Noord Jolanda Kroes Hanzehogeschool Groningen Inhoud 1. Inleiding 2 De Wmo-werkplaats 2 Schets van de context 2 Ontwikkelde producten 3 2. Doel onderzoek

Nadere informatie

In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Ik Fiets. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal.

In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Ik Fiets. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal. Campagnevoorbeeld: Ik fiets Utrecht, 4 februari 2010 1 Inleiding In deze notitie is een korte beschrijving gegeven van de campagne Ik Fiets. Aan het eind van dit document staat het campagnemateriaal. 1.1

Nadere informatie

Inhoud: 1. Over Stichting LOV 2. Projecten 3. Voorbereiding en ondersteuning. Aan de slag als vrijwilliger bij Stichting LOV 2013

Inhoud: 1. Over Stichting LOV 2. Projecten 3. Voorbereiding en ondersteuning. Aan de slag als vrijwilliger bij Stichting LOV 2013 Inhoud: 1. Over Stichting LOV 2. Projecten 3. Voorbereiding en ondersteuning Aan de slag als vrijwilliger bij Stichting LOV 2013 1. Over Stichting LOV Stichting LOV in het kort Sinds 1991 biedt Stichting

Nadere informatie

Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen. InterConnect

Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen. InterConnect Ontwikkeling Ketenaanpak Taal en Activering voor Allochtone Vrouwen InterConnect OKTAAV De overheid heeft de wens dat inburgeraars, naast hun inburgeringtraject, duurzaam participeren in de samenleving

Nadere informatie

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt

Methodiekbeschrijving Januari 2008. Laat Zien Wat Je Kunt Methodiekbeschrijving Januari 2008 Laat Zien Wat Je Kunt Deel 1: Methodiekbeschrijving Het is bij de juiste methodiekvaststelling bepalend uit welke personen de doelgroep bestaat. De methodiek is vooral

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7

SAMEN STA JE STERK S U P P O R T F R Y S L Â N B E L E I D S P L A N 2 0 1 5-2 0 1 7 SAMEN STA JE STERK SUPPORT FRYSLÂN BELEIDSPLAN 2015-2017 INLEIDING Maatjesproject Support Fryslân startte in 2001 als onderdeel van Solidair Fryslân. Per 1 januari 2014 is Support Fryslân een zelfstandige

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de in de algemene uitkering te ontvangen middelen voor taalcoaches te oormerken voor dit doel zodat dekking aanwezig is.

Voorgesteld wordt de in de algemene uitkering te ontvangen middelen voor taalcoaches te oormerken voor dit doel zodat dekking aanwezig is. College V200900272 Onderwerp: Projct taalcoaches Collegevoorstel Inleiding: Op 4 februari 2009 heeft de gemeente Heusden een subsidietoekenning tot een bedrag van 75.000,-- ontvangen voor het realiseren

Nadere informatie

Een dekkend taalnetwerk in Utrecht TIP en TOP. Congres Taal voor het Leven 30 oktober 2013

Een dekkend taalnetwerk in Utrecht TIP en TOP. Congres Taal voor het Leven 30 oktober 2013 Een dekkend taalnetwerk in Utrecht TIP en TOP Congres Taal voor het Leven 30 oktober 2013 Even voorstellen Marga Tubbing, taalregisseur regio Utrecht marga@lezenenschrijven.nl 06-44349008 Lineke Maat,

Nadere informatie

PRODUCTEN & DIENSTEN 2017 Taalcoaching vergroot je wereld

PRODUCTEN & DIENSTEN 2017 Taalcoaching vergroot je wereld PRODUCTEN & DIENSTEN 2017 Taalcoaching vergroot je wereld Meer dan 600.000 anderstaligen doen niet mee in onze samenleving doordat ze de taal onvoldoende beheersen. Taalcoaching zorgt voor meer zelfvertrouwen,

Nadere informatie

milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken

milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken milieuvoorlichting voor en door bewoners van multiculturele wijken Voor informatie en bestellen van de folder over het project Leve Leven!: Projectbureau Aarde-werk Hugo de Grootstraat 8 2518 ED Den Haag

Nadere informatie

Project Vadercentra: 1. Probleemstelling.

Project Vadercentra: 1. Probleemstelling. Project Vadercentra: 1. Probleemstelling. De SCP-studie Variatie in participatie naar achtergronden van de arbeidsdeelname van allochtone en autochtone vrouwen (september 1999) heeft uitgewezen dat niet

Nadere informatie

tieve En Ect Educa traj

tieve En Ect Educa traj Educatieve trajecten Educatieve trajecten In opdracht van gemeentes verzorgt het ROC Kop van Noord- Holland opleidingen voor volwassenen om participatie in de samenleving of op het werk te vergroten: de

Nadere informatie

Projectplan Meet en Connect

Projectplan Meet en Connect Projectplan Meet en Connect Aanleiding Via de media worden we regelmatig geconfronteerd met de onveilige situatie in delen van de wereld. Met als gevolg een toename van het aantal vluchtelingen in Europa.

Nadere informatie

Subsidieaanvraag Taalhuis Netwerkaanpak tegen laaggeletterdheid

Subsidieaanvraag Taalhuis Netwerkaanpak tegen laaggeletterdheid Subsidieaanvraag Taalhuis Netwerkaanpak tegen laaggeletterdheid 17 oktober 2016 Contactpersoon: Cyril Crutz Directeur-bestuurder 0485-583 500 / 06-27093679 c.crutz@biblioplus.nl www.biblioplus.nl Inleiding

Nadere informatie

Doe mee met Duizend en één Kracht!

Doe mee met Duizend en één Kracht! Wilt u de Nederlandse taal beter spreken en verstaan? Wilt u meer mensen leren kennen? Denk dan eens aan vrijwilligerswerk. Wilt u werkervaring opdoen? Of gewoon anderen blij maken? Doe mee met Duizend

Nadere informatie

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein

De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein De Bibliotheek; óók partner in het sociale domein Laaggeletterden hebben vaker te maken met armoede, Schuldhulp en gezondheidsproblemen. Gemeenten, wijkteams en consulenten Werk en Inkomen zijn zich hier

Nadere informatie

Maatjesproject schuldpreventie

Maatjesproject schuldpreventie Maatjesproject schuldpreventie Gemeente Ede Werk Inkomen en Zorg Gemeente Ede September 2004 Projectplan Maatjesproject schuldpreventie gemeente Ede september 2004 1 Maatjesproject schuldpreventie Hoofdthema

Nadere informatie

Notitie en Plan van Aanpak Inburgering en integratie in de gemeente Renkum

Notitie en Plan van Aanpak Inburgering en integratie in de gemeente Renkum Notitie en Plan van Aanpak Inburgering en integratie in de gemeente Renkum 1 Inhoud: 1) Actueel minderhedenbeleid in Renkum 2) Plan van Aanpak met uitvoeringsprogramma s gericht op: - Arbeid - Inburgering

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk in de provincie Groningen stabiel

Vrijwilligerswerk in de provincie Groningen stabiel Vrijwilligerswerk in de provincie Groningen stabiel De afgelopen jaren verschuiven steeds meer taken en verantwoordelijkheden in de samenleving van de overheid naar inwoners. Het idee achter deze participatiesamenleving

Nadere informatie

Rotterdams Ambassadrices Netwerk

Rotterdams Ambassadrices Netwerk De ambassadrice als werver van inburgeraars 1. Inleiding; eigen ervaringen 2 A. Wat is werven 2 B. Het belang van werven 2 C. Verwachtingen 3 D. Rollenspel 4 E. Opdracht 4 2. Voortraject: 4 A. Doel 4 B.

Nadere informatie

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein

Samen de samenleving sterker maken. Estinea, partner in het sociaal domein Samen de samenleving sterker maken Estinea, partner in het sociaal domein Estinea biedt professionele ondersteuning aan mensen met een beperking. Meedoen? Gewoon doen! Meedoen is niet voor iedereen vanzelfsprekend.

Nadere informatie

Projectplan verkort integratietraject vluchtelingen Someren Asten

Projectplan verkort integratietraject vluchtelingen Someren Asten Stip op de horizon Projectplan verkort integratietraject vluchtelingen Someren Asten Inleiding De grotere toestroom van vluchtelingen in Nederland en in Asten en Someren roept nieuwe vraagstukken op. De

Nadere informatie

Taal: de sleutel naar echt meedoen

Taal: de sleutel naar echt meedoen Taal: de sleutel naar echt meedoen Leren en participeren, hoe doe je dat? www.wmoradar.nl Bewoners die moeite hebben met de Nederlandse taal, kunnen bij Radar Wmo diensten een taalcursus volgen in hun

Nadere informatie

Talentcoach doorbreekt patronen

Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach Talentcoach doorbreekt patronen Talentcoach is een social profit organisatie. Wij gaan niet voor financiële winst, maar voor sociale winst. Mensen willen mee doen, maar zijn niet (meer) in

Nadere informatie

Door slim samenwerken bereik je meer Workshop 13-11-2014

Door slim samenwerken bereik je meer Workshop 13-11-2014 Door slim samenwerken bereik je meer Workshop 13-11-2014 Uw wensen en verwachtingen van de workshop Met welke partijen kan je samen werken, voorbeelden en tips Wie pakt welke rol in de aanpak van laaggeletterdheid?

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Cursussen voor volwassenen

Cursussen voor volwassenen Groningen Drenthe Overijssel 25 2012-2013 Cursussen voor volwassenen U volgt uw cursus bij het Alfa-college Het Alfa-college is het regionaal opleidingen centrum voor Noorden Oost-Nederland, met een breed

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: Inburgering Spreker: Sofie Michielsen (Inburgering Oost-Vlaanderen) WAT IS INBURGERING? - 2-1 Opdracht Inburgering = Vlaamse beleid Opstap tot integratie door het onthalen

Nadere informatie

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding

1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding 1. Mobiliteitscoach, van idee tot project: Inleiding De afsluitende bijeenkomst van het Leonardo-project Key to Mobility vond plaats in september 2011. Het resultaat van het project was een trainingscursus

Nadere informatie

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen

Thema s voor diversiteitsbeleid. In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen Thema s voor diversiteitsbeleid In de maatschappelijke opvang voor dak- en thuislozen MOVISIE Kennis en advies voor maatschappelijke ontwikkeling MOVISIE verzamelt, ontwikkelt en verspreidt kennis en adviseert

Nadere informatie

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS

Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS Gewoon meedoen in je eigen wijk! TOOLKIT VOOR WERKERS December 2012 1 Draaiboek Gewoon meedoen in je wijk! Aanleiding van dit draaiboek Gewoon Meedoen in je wijk is een pilotproject dat in 2010 en 2011

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie

Meer vaardig meer burger!

Meer vaardig meer burger! (Digi)taalhuis Wageningen Projectplan 2016/2017 Meer vaardig meer burger! Kernpartners, Wageningen, augustus 2016 1. Probleemstelling In Nederland zijn 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar minder

Nadere informatie

De nieuwe vrijwilliger

De nieuwe vrijwilliger VAN INSPIREREN NAAR ACTIVEREN 15 NOVEMBER 2012 De nieuwe vrijwilliger VRIJWILLIGERS CENTRALE ZWOLLE Steunpunt voor vrijwilligerswerk en informele zorg 1 Discrepantie: Door bezuinigingen minder personeel,

Nadere informatie

Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht.

Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht. Vierde nationaal congres opvoedingsondersteuning Workshop: Coach je kind zet allochtone ouders in hun kracht. Ede,1 juni 2012 1 Opbouw workshop Coach je kind Kort voorstellen, warming up Presentatie van

Nadere informatie

Het non-formele bibliotheekaanbod voor volwassenen

Het non-formele bibliotheekaanbod voor volwassenen Het non-formele bibliotheekaanbod voor volwassenen Programma s laagdrempelig Voor veel laaggeletterden is leren en het volgen van formeel of non-formeel onderwijs allerminst een vanzelfsprekend. Zaken

Nadere informatie

Vluchtelingenwerk, van Welkom tot (vrijwilligers)werk

Vluchtelingenwerk, van Welkom tot (vrijwilligers)werk Vluchtelingenwerk, van Welkom tot (vrijwilligers)werk Programma 1. Welkom 2. Voorstellen 3. Informatie over vluchtelingenwerk 4. Geen tijd te verliezen 5. Inburgeren 6. (Vrijwilligers)Werk is integreren

Nadere informatie

1 e rapportage van het innovatieproject wijkgerichte inburgering in de wijk Meerzicht.

1 e rapportage van het innovatieproject wijkgerichte inburgering in de wijk Meerzicht. Deelproject 1 Werving en Toeleiding 1 e rapportage van het innovatieproject wijkgerichte inburgering in de wijk Meerzicht. Gemeente Zoetermeer Januari 2011 Innovatie project wijkgerichte inburgering 1

Nadere informatie

zorgvernieuwingsprijs

zorgvernieuwingsprijs Nationale Nationale zorgvernieuwingsprijs zorgvernieuwingsprijs Concept Een Incare afdeling van het UWV kan inspelen op de behoefte van mannelijke werklozen door startcursussen, vervolgcursussen en praktijkstages

Nadere informatie

INFORMATIE TOOLKIT VOOR VRIJWILLIGERS

INFORMATIE TOOLKIT VOOR VRIJWILLIGERS INFORMATIE TOOLKIT VOOR VRIJWILLIGERS 2017 1 Inhoudsopgave Wat is vrijwilligerswerk? 3 Rechten en plichten wet- en regelgeving 3 Vrijwilligersvergoeding 4 Deskundigheidsbevordering 4 Verzekeringen 5 Verklaring

Nadere informatie

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen)

kinderen toch blijven ondersteunen. Het maakt niet uit wat (Surinaamse vader, 3 kinderen) In opdracht van de Gemeente Amsterdam (Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling) Als ik mijn vader had gehad vanaf mijn jeugd, dan zou ik misschien anders zijn in het leven. (...) Wat ik allemaal wel niet

Nadere informatie

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend!

Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Meedoen Werkt! Geen werk, geen uitkering, wél ambitie? Ontwikkel je talent in Purmerend! Heb je geen werk, geen uitkering maar wél ambitie? Wil je bijvoorbeeld graag werkervaring opdoen, in contact komen

Nadere informatie

TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding. Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos

TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding. Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos TRAJECT: AAN HET WERK!? Module Arbeidstoeleiding Joan Verhoef Monique Floothuis Natascha van Schaardenburgh Leonard de Vos TRAJECT: TRansitie naar Arbeidsparticipatie van Jongeren met Een Chronische ziekte

Nadere informatie

Aan de leden van Provinciale Staten

Aan de leden van Provinciale Staten Aan de leden van Provinciale Staten Datum : 19 september 2007 Briefnummer : 2007-33.316/38/A.15, EZ Zaaknummer: 44942 Behandeld door : Punter M. Telefoonnummer : (050) 3164472 Antwoord op : Bijlage : Onderwerp

Nadere informatie

Format werkplan maatschappelijke organisatie

Format werkplan maatschappelijke organisatie Format werkplan maatschappelijke organisatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) In Veilige Handen 2. Korte omschrijving De zorg voor een veilige omgeving is essentieel

Nadere informatie

Utrecht 2007. Duizend en één. Kansengids. Activiteitenaanbod voor allochtone vrouwen

Utrecht 2007. Duizend en één. Kansengids. Activiteitenaanbod voor allochtone vrouwen Utrecht 2007 Duizend en één Kansengids Activiteitenaanbod voor allochtone vrouwen duizend en één Kansengids Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding 3 De Nederlandse taal oefenen 5 Taalontmoeting 6 Ontdekken

Nadere informatie

OPROEP aan scholen. 1. Doel en doelgroep van het programma Peer Buddy Nieuwkomers

OPROEP aan scholen. 1. Doel en doelgroep van het programma Peer Buddy Nieuwkomers OPROEP aan scholen Stichting Learn2Gether en Peer2Peer hebben de handen in elkaar geslagen ten behoeve van het Peer Buddy Nieuwkomer programma. Een viertal scholen met een ISKafdeling worden in de gelegenheid

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Mona geeft naailes in buurthuis De Meeuw.

Mona geeft naailes in buurthuis De Meeuw. Mona geeft naailes in buurthuis De Meeuw. Ik ben Mona, ben geboren in Egypte. Ik heb daar basisschool gedaan. Daarna een opleiding voor zuster. Ik woon 6 jaar in Nederland. Mijn man is overleden. Ik zorg

Nadere informatie

Intake bij atlas trefdag NT2

Intake bij atlas trefdag NT2 Intake bij atlas trefdag NT2 Nieuwe organisatie Atlas Bij Atlas, integratie& inburgering Antwerpen kan je terecht voor: inburgeringstrajecten en informatie over Nederlands leren en oefenen ondersteuning

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK TAALCOACHES 1 OKTOBER 2008 TOT EN MET 1 OKTOBER 2011 HELMOND.

PLAN VAN AANPAK TAALCOACHES 1 OKTOBER 2008 TOT EN MET 1 OKTOBER 2011 HELMOND. PLAN VAN AANPAK TAALCOACHES 1 OKTOBER 2008 TOT EN MET 1 OKTOBER 2011 HELMOND. A. INLEIDING De gemeente Helmond heeft in haar brief, kenmerk 0899005794 NP, Vrijwilligerscentrale Helmond uitgenodigd een

Nadere informatie

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen:

Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Verenigingen en welzijnswerk voor ouderen Organisatie: NOC*NSF Contactpersoon: Diederik Meijntjes Contactpersoon 2: Diederik Meijntjes Erkenningen: Sport- en beweegaanbod Achtergrond Samenvatting Samenwerking

Nadere informatie

Maatschappelijke stage in gemeentebeleid. Typetest

Maatschappelijke stage in gemeentebeleid. Typetest Maatschappelijke stage in gemeentebeleid Typetest MOVISIE ondersteunt u MOVISIE ondersteunt en adviseert gemeenten bij de invoering van maatschappelijk makelaarsfunctie. Heeft u vragen over het opzetten

Nadere informatie

School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs

School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs School s cool Utrecht helpt brugklassers een goede start te maken in het voortgezet onderwijs In Utrecht verlaten jaarlijks zo n 600 risicojongeren de basisschool. Dit zijn jongeren die om verschillende

Nadere informatie

Samenspraak, het taalcoach project van Buurthuis het Vrouweveld beleefde in 2016 alweer haar 14e levensjaar.

Samenspraak, het taalcoach project van Buurthuis het Vrouweveld beleefde in 2016 alweer haar 14e levensjaar. Inleiding De huidige samenleving kenmerkt zich door individualisering. Mensen hebben veel individuele keuzevrijheid gekregen. Hoger opgeleiden vinden in die samenleving veelal hun weg, maar mensen met

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

Notitie Opvoeding en participatie

Notitie Opvoeding en participatie Notitie Opvoeding en participatie Landelijk Netwerk Moeder- en vadercentra Datum MOVISIE Utrecht, 09 maart 2009 Opvoeding en participatie Het Landelijk Netwerk Moedercentra is verheugd over de aandacht

Nadere informatie

Stichting Yasmin. Actief en betrokken

Stichting Yasmin. Actief en betrokken Stichting Yasmin Actief en betrokken Meer jarenplan 2010-2015 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 Kernwaarden van stichting Yasmin 6 Misie en visie Doelgroepen 8 Beleidsverbreding/vernieuwing 9 Hoofdstuk 1 ( fase1):

Nadere informatie

Op pad voor de Aanpak Taal: Ouders en kind samen

Op pad voor de Aanpak Taal: Ouders en kind samen Op pad voor de Aanpak Taal: Ouders en kind samen Interview met het Praktijkteam van het ministerie van SZW Yolande Timman, i.s.m. Hans Christiaanse en Paulien Rietveld Het ministerie van SZW heeft een

Nadere informatie

Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Letteren Afdeling Nederlands Tweede Taal De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam

Vrije Universiteit Amsterdam Faculteit der Letteren Afdeling Nederlands Tweede Taal De Boelelaan 1105 1081 HV Amsterdam De deur uit is ontwikkeld door de Vrije Universiteit Amsterdam Afdeling Nederlands Tweede Taal, mede op initiatief van het Amsterdams Buurvrouwen Contact (ABC). De ontwikkeling was mogelijk dankzij een

Nadere informatie

Informele zorg invullen met bijstandsgerechtigden kan dat?

Informele zorg invullen met bijstandsgerechtigden kan dat? Informele zorg invullen met bijstandsgerechtigden kan dat? Project vrijwillige respijtzorg Spijkenisse 2010 2012 Waarom is gekozen voor dit concept? Vanwege prestatieveld 4 in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Nadere informatie

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Bibliotheek Rijn en Venen 9 vestigingen 5 gemeentes 150.000 inwoners 27.750 bibliotheekleden Collectie:

Nadere informatie

MEERJARENPLAN Stichting AVN 2014 & 2015

MEERJARENPLAN Stichting AVN 2014 & 2015 MEERJARENPLAN Stichting AVN 2014 & 2015 Vrijwilligerswerk Vrouwen uit huis halen / participatie maatschappij Talenten vrouwen voor de samenleving winnen Nederlandse taal van vrouwen verbeteren Veel vrouwen

Nadere informatie

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015

Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 Speerpunten en kwaliteitscriteria Bijzondere Subsidieverordening Ondersteuning Mantelzorg en Vrijwilligerswerk Amsterdam 2012-2015 1. Inleiding Een van de nieuwe punten in de Bijzondere Subsidieverordening

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSCENTRALE

VRIJWILLIGERSCENTRALE VRIJWILLIGERSCENTRALE HAARLEM Vacaturebank Trajectbegeleiding Bedrijf & Samenleving Gilde Training - Advies Nieuwe Groenmarkt 51 2011 TV Haarlem Telefoon 023-5314862 info@vwc-haarlem.nl http://www.vwc-haarlem.nl

Nadere informatie

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email:

APQ rapportage. Bea Voorbeeld. support@meurshrm.nl. Naam: Datum: 16.06.2015. Email: APQ rapportage Naam: Bea Voorbeeld Datum: 16.06.2015 Email: support@meurshrm.nl Bea Voorbeeld / 16.06.2015 / APQ rapportage 2 Inleiding Dit rapport geeft inzicht in jouw inzetbaarheid. We bespreken hoe

Nadere informatie

Subsidieaanvragen integratieactiviteiten 2006, toegekende subsidies, inclusief bereik en budget 1e ronde (sluitingsdatum 20 oktober 2005)

Subsidieaanvragen integratieactiviteiten 2006, toegekende subsidies, inclusief bereik en budget 1e ronde (sluitingsdatum 20 oktober 2005) Subsidieaanvragen integratieactiviteiten 2006, toegekende subsidies, inclusief bereik en budget 1e ronde (sluitingsdatum 20 oktober 2005) Humanitas- school voor vrijwilligers Initiatiefgroep Internationale

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Beleidsontwikkeling. Datum uw brief Ingekomen stuk D6 (PA 17 april 2013) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105 6500

Nadere informatie

2.4 Als begrijpen extra aandacht vraagt 10

2.4 Als begrijpen extra aandacht vraagt 10 7 2 Contact Samenvatting In contact met patiënten uit specifieke doelgroepen moet de assistent zich realiseren dat hun groepskenmerken maar een deel van hun persoon zijn. Ook een open houding en interesse

Nadere informatie

Overzicht Haagse Taalketen

Overzicht Haagse Taalketen Overzicht Haagse Taalket Haagse Maatschap OBV Augustus 2011 Organisatie Doel Voortraject/ toeleiding Taal in de buurt Praktisch vraag gericht taalonderwijs Les op locatie bij zelforganisaties Inburgerin

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

We merken dat migrantencliënten anders aankijken tegen een beperking. Hoe kunnen we daarmee omgaan?

We merken dat migrantencliënten anders aankijken tegen een beperking. Hoe kunnen we daarmee omgaan? We merken dat migrantencliënten anders aankijken tegen een beperking. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Migranten kunnen anders tegen een beperking aankijken. Zij zien de beperking vaak als ziekte en houden

Nadere informatie

51% 35% 6% 4% 3% Helemaal eens Eens Niet eens / niet oneens Oneens Helemaal oneens Weet niet / geen mening

51% 35% 6% 4% 3% Helemaal eens Eens Niet eens / niet oneens Oneens Helemaal oneens Weet niet / geen mening Resultaten peiling EnschedePanel Asiel en Integratie De vragenlijst bestond uit diverse stellingen. De meeste stellingen hadden betrekking op asielzoekers en/of vluchtelingen. Een aantal stellingen ging

Nadere informatie

Leer- en Ontwikkelingsspel

Leer- en Ontwikkelingsspel SPEELWIJZE LEER- EN ONTWIKKELINGSSPEL - Bladzijde 1 / 13 SPEELWIJZE Leer- en Ontwikkelingsspel Leren en ontwikkelen spelen een belangrijke rol in onze samenleving. Veranderingen op allerlei gebied volgen

Nadere informatie

Tijd voor Taal. Cursisten aan het werk in het digitaal lokaal aan de Maresingel.

Tijd voor Taal. Cursisten aan het werk in het digitaal lokaal aan de Maresingel. nieuwsbrief 2 december 2006 In deze nieuwsbrief Eerste 50 cursisten gestart De stand van zaken rondom de wet Een kijkje in het digitaal lokaal Eerste vijftig cursisten gestart Stichting Vluchtelingenwerk

Nadere informatie

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Kom Erbij

Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid. Kom Erbij Nationale Coalitie tegen Eenzaamheid Kom Erbij Meer dan een miljoen Nederlanders sterk eenzaam Meer dan een miljoen Nederlanders voelt zich sterk eenzaam. De invloed van eenzaamheid is groot en leidt

Nadere informatie

Reïntegratie... een stapsgewijze benadering

Reïntegratie... een stapsgewijze benadering N A Z A R I A N & Z U I D E M A Reïntegratie... een stapsgewijze benadering Van kennis naar kunde. A C A D E M Y Nr. 12 M I J N O B J E C T I V I T E I T Waarom deze training? Wanneer je als reïntegratiecoach

Nadere informatie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie

VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie VIP & Educatie ten behoeve van maatschappelijke participatie en re-integratie Inleiding Per 1 januari 2015 hebben zowel de gemeente Enschede als het Leger des Heils zich aangesloten bij het landelijk programma

Nadere informatie

Projectplan Maatjesproject Gorinchem. Humanitas afdeling Gorinchem e.o.

Projectplan Maatjesproject Gorinchem. Humanitas afdeling Gorinchem e.o. Projectplan 2016 2018 Maatjesproject Gorinchem Humanitas afdeling Gorinchem e.o. Projectplan 2016-2018 Maatjesactiviteit Gorinchem INHOUD 1. Inleiding... 3 2. Doel en doelgroep... 4 3. Werkwijze... 5 4.

Nadere informatie

CASTRICUM. Thema: Jong Volwassenheid

CASTRICUM. Thema: Jong Volwassenheid Dinsdag 25 januari 2011 CASTRICUM Thema: Jong Volwassenheid HANDIGE WEBSITES: STUDIE, WERK, WONEN. STUDIE http://www.meenwh.nl/viewobje.asp?ac=show&obj_id=417 Deze brochure mbt autisme in het onderwijs.

Nadere informatie

Je steunsysteem is overal om je heen.

Je steunsysteem is overal om je heen. Je steunsysteem is overal om je heen. Kwartiermaken in de wijken in Oss en in de regio. Burgerkracht en Presentie Definitie kwartiermaken: Kwartiermaken gaat over het bevorderen van het maatschappelijk

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2012

Nieuwsbrief september 2012 Intercultureel Centrum voor Emancipatie INHOUD Nieuwsbrief september 2012 Nieuw Cursusjaar bij het IVC Start Cursus allochtone mantelzorgers Vredesweek en Vredesfeest Aankondiging: Intercultureel vredesfeestweek

Nadere informatie

VOORBEELD PROJECTPLAN

VOORBEELD PROJECTPLAN VOORBEELD PROJECTPLAN PROJECTOMSCHRIJVING / STAPPENPLAN / TIJDPAD 1. Inleiding Waarom een project over veiligheid? Een veilige woning en een veilige woonomgeving is voor iedereen belangrijk! Hoewel de

Nadere informatie

Interventie zelfmanagement Turkse mannen met diabetes. Monica Overmars GVO functionaris GGD Hart voor Brabant

Interventie zelfmanagement Turkse mannen met diabetes. Monica Overmars GVO functionaris GGD Hart voor Brabant Interventie zelfmanagement Turkse mannen met diabetes Monica Overmars GVO functionaris GGD Hart voor Brabant Inhoud - Aanleiding - Onderzoekspilot in Tilburg 2010/2011 - Doel - Evaluatie pilot - Sterke

Nadere informatie

Workshop Vinden en binden van vrijwilligers. Nederlands Expertise Centrum Projecten

Workshop Vinden en binden van vrijwilligers. Nederlands Expertise Centrum Projecten Workshop Vinden en binden van vrijwilligers Even voorstellen: Edith Starrevelt - medewerker beleid en projecten Vrijwilligerscentrale Deventer 2 Aan de orde komt Werving blijft altijd nodig Waarom doen

Nadere informatie

Smoelenboek Betaalde medewerkers

Smoelenboek Betaalde medewerkers Smoelenboek Betaalde medewerkers Ik ben Wieke Boxsem. Ik ben bij het OBV als vrijwillige thuislesgeefster begonnen, bijna 30 jaar geleden. Later ging ik als betaalde coördinator werken. Ik ben unitcoördinator

Nadere informatie