Dordtse Kil III - Dordrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dordtse Kil III - Dordrecht"

Transcriptie

1 W& @6X W-X @0Y W26X ALGEMENE INFO INTRO AAN DE SLAG MET MOGELIJKHEDEN LEERERVARINGEN pagina 1 BEDRIJVENTERREIN DUURZAAMHEID VOOR DUURZAME EN TIPS pagina 2 pagina 2 ONTWIKKELING pagina 4 pagina 3 Het project Duurzaam Economisch Ruimtegebruik (DECOR) van de provincie Zuid-Holland initieert, faciliteert en stimuleert de ontwikkeling van duurzame bedrijventerreinen. DECOR ondersteunt regionale initiatieven, draagt bij aan oplossingen voor regionale problemen en stelt kennis en ervaringen beschikbaar. In deze beschrijving van het project Dordtse Kil III laten direct betrokkenen u in de keuken van hun project kijken. Aan bod komen hun leerervaringen, moeilijkheden, oplossingen en tips om tot een duurzame ontwikkeling van een bedrijventerrein te komen. Dordtse Kil III - Dordrecht Het terrein Dordtse Kil III ligt aan de zuidkant van de gemeente Dordrecht, ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Dordtse Kil II. De locatie wordt in het noorden en oosten begrensd door autowegen (de N3 en de Rijksstraatweg). In het zuiden en westen wordt het terrein omgeven door de Wieldrechtse Zeedijk en de Dordtsche Kil. Voordat het terrein bestemd werd als bedrijventerrein had het een agrarische bestemming. Het terrein is bestemd voor gemengde bedrijvigheid. Er is ruimte gereserveerd voor bedrijven van milieucategorie 3.1 tot en met 4.2. Een typerend kenmerk van het terrein is de killen-(=kreken)structuur. Bij de ontwikkeling van het bedrijventerrein is er voor gezorgd dat de killenstructuur behouden blijft. In 2000 is gestart met de gronduitgifte. In de periode moet het terrein zijn uitgegeven.

2 Zwijnd echt Achter-Lindt 2 Dordtse Kil III - Dordrecht Puttershoek Groote Lindt Wieldrecht Dordrecht 's-gravendeel s-gravendeel Dordrecht Mookhoek Schenkeldijk Kenmerken Nieuw te ontwikkelen terrein 101,5 ha bruto, 72,3 ha netto Verwacht: ca. 250 bedrijven Kenmerken: killen-(=kreken)structuur moet behouden blijven Type bedrijven: gemengd, met name kleine en middelgrote bedrijven in sectoren als lichte industrie, groothandel, bouwnijverheid en transport,milieucategorie 3.1 t/m 4.2 Fase: planvormingsfase afgerond, uitvoeringsfase gestart. Uitgifte grond gestart eind 2000 Contactpersonen Gemeente Dordrecht: dhr. G. Lappee, telefoon , Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D): dhr B. ten Veen, telefoon , Provincie Zuid-Holland: mw. M. Knapen, telefoon , Documenten en haalbaarheidsstudies (tot december 2002) Gemeente Dordrecht, Uitwerking energievisie bedrijventerrein Dordtse Kil III, BRO, december 1999 Duurzaam bedrijventerrein Dordtse Kil III, Kea Consult, notitie energie, februari 2000 Een gemeentevergelijkend onderzoek naar het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, Sociaal Geografisch Bureau gemeente Dordrecht, mei 2000 Haalbaarheidsonderzoek Vervoersmanagement Dordtse Kil III, AVM, september 1999 Werkdocument Beeldvorming Dordtse Kil III, juli 1999 Provincie Zuid-Holland, Duurzaam Afvalmanagement Dordtse Kil III, BRO, 30 maart 2000 Uitvoeringsplan Duurzaamheid Dordtse Kil III, BECO Advies, februari 2002 AAN DE SLAG MET DUURZAAMHEID De gemeente Dordrecht werkt sinds 1996 aan de ontwikkeling van Dordtse Kil III. Het idee om het bedrijventerrein duurzaam te ontwikkelen, stamt uit De gemeente heeft er voor gekozen om Dordtse Kil III duurzaam te ontwikkelen. Bij dit besluit speelde mee dat bij een ander bedrijventerrein in de gemeente de kwaliteit door verpaupering achteruitging. De verwachting is dat bewuster met het duurzame terrein omgegaan wordt, zodat verpaupering niet zal optreden. In 1998 stelt de provincie Zuid-Holland voor om de ontwikkeling van Dordtse Kil III als proef te benoemen in het kader van het project DECOR. Dit gebeurt in samenspraak met de gemeente, de regio en de Kamer van Koophandel. Het grondeigendom van Dordtse Kil III is verdeeld over meerdere partijen: projectontwikkelaars en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D). Gemeente Dordrecht heeft de grond die zij in haar bezit had overgedragen aan ROM-D. Dit is tweederde van de uit te geven grond op Dordtse Kil III. De ambitie om het terrein duurzaam te ontwikkelen, is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met de gronduitgevers. Eind 2000 is gestart met de uitgifte van de grond. Het is de bedoeling om het terrein tussen 2007 en 2010 volledig uit te geven. Tussen 1997 en 2001 is gewerkt aan: een haalbaarheidsstudie vervoermanagement; een draaiboek vervoermanagement; een energievisie; een uitwerking van de energievisie; een model voor terreinmanagement; een haalbaarheidsstudie naar afvalmanagement; het oprichten van een Vereniging van Eigenaren en het vormgeven van parkmanagement.

3 Dordtse Kil III - Dordrecht 3 In 2001 stokten de werkzaamheden even rondom de duurzame ontwikkeling. Het aantrekken van een extern bureau bracht in 2002 de vaart er weer in. Het bureau brengt de ambities van de betrokkenen in kaart voor: afval, energie, vervoer en parkmanagement. Vervolgens wordt het uitvoeringsplan met de betrokkenen uitgewerkt. In 2003 is de gronduitgifte in volle gang. Eind 2002 was ruim 10 ha van het terrein uitgegeven. Projectorganisatie Gemeente Dordrecht heeft een interne projectgroep Dordtse Kil III, geleid door de projectleider Ontwikkeling Dordtse Kil III. Hierin zijn verschillende disciplines vertegenwoordigd (stedebouw, civiele werken, verkeer, milieu, acquisitie, grondbedrijf). De projectgroep richt zich op de uitgifte en vergadert om de twee maanden. Verder is er een driewekelijks overleg tussen gemeente, milieudienst Zuid-Holland Zuid en het vervoerscoördinatiecentrum. Hierin vindt afstemming plaats over de duurzaamheidsaanpak voor de zich vestigende bedrijven Tot slot is een begeleidingscommissie Duurzaamheid Dordtse Kil III ingesteld. Deze bewaakt de duurzaamheidsaanpak in het geheel en zorgt voor de evaluatie. In de begeleidingscommissie zijn alle partijen vertegenwoordigd die te maken hebben met duurzaamheid: gemeente, provincie, gronduitgevers, milieudienst Zuid-Holland Zuid, vervoerscoördinatiecentrum (VCC) en de parkmanagementorganisatie MOGELIJKHEDEN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING Vanaf de ontwikkeling wordt rekening gehouden met de volgende aspecten: het verminderen van de milieubelasting, het realiseren van een prettig bedrijventerrein met aandacht voor veiligheid en arbeidsomstandigheden en het realiseren van bedrijfseconomisch voordeel door samenwerking. Uitgangspunten zijn dat duurzaamheid voor de bedrijven geen extra kosten oplevert, er winst voor het milieu moet zijn en er geen segmentering wordt nagestreefd. Al in een vroeg stadium zijn vier speerpunten benoemd, te weten: afval, energie, vervoer en parkmanagement. Deze speerpunten zijn uitgewerkt in het Uitvoeringsplan Duurzaamheid Dordtse Kil III (februari 2003). Andere belangrijke aspecten zoals het behoud van de natuuren landschappelijke waarden (o.a. de killenstructuur) en de groenvoorzieningen zijn via het bestemmingsplan en de grondexploitatie geregeld. De milieudienst Zuid-Holland Zuid past in Dordtse Kil III de verruimde reikwijdte van de Wet milieubeheer toe. De bedrijfsmilieudienst Advies Rijndelta (BMD) is door ROM-D ingeschakeld om bedrijven daarbij te ondersteunen. De milieudienst heeft een centrale rol met betrekking tot duurzaamheid: naast de gebruikelijke rol als vergunningverlener, wijst de dienst bedrijven op mogelijkheden voor duurzaamheid en brengt kaveladviezen uit (zie kader Duurzaam vestigen). In het Uitvoeringsplan Duurzaamheid Dordtse Kil III is vastgelegd hoe in het uitgifteproces aandacht wordt besteed aan de volgende duurzaamheidsaspecten. Duurzaam vestigen Wanneer een bedrijf aangeeft geïnteresseerd te zijn in Dordtse Kil III volgt eerst een gesprek met de gronduitgever. Hierin wordt mondeling uitleg gegeven over de mogelijkheden op Dordtse Kil III. De gronduitgever vult met het bedrijf een formulier in dat naar de milieudienst Zuid-Holland Zuid wordt verzonden. Dit formulier bevat informatie over onder meer de aard van de bedrijfsactiviteiten (volgens SBI-code), de kavel waarvoor interesse bestaat, werktijden, geluidsbronnen, vervoersbewegingen, gevaarlijke stoffen, geurgegevens en energiebehoefte. De milieudienst Zuid-Holland Zuid geeft op basis van dit formulier een kaveladvies af. De gronduitgever heeft een inspanningsverplichting om aan dit kaveladvies tegemoet te komen. Een bedrijf dat een ROM-D-kavel wil verwerven wordt vervolgens in contact gebracht met de bedrijfsmilieudienst Advies Rijndelta (BMD). Indien het bedrijf dit wenst, begeleidt de BMD het bedrijf bij het verdere contact met de milieudienst Zuid-Holland Zuid. De volgende stap in het uitgifteproces is een vooroverleg tussen de milieudienst Zuid-Holland Zuid en het bedrijf. In dit vooroverleg vraagt de milieudienst het bedrijf in het kader van de vergunningaanvraag of melding AMvB informatie over de volgende onderwerpen: energie, water, afval, vervoer, bodemsituatie, veiligheid, geur, geluid. Het bedrijf wordt gevraagd te motiveren welke maatregelen het wel en niet zal nemen. Het bedrijf wordt geadviseerd zich te laten ondersteunen door deskundigen ten aanzien van de te nemen maatregelen. Daarnaast wijst de milieudienst het bedrijf op de mogelijkheid adviezen in te winnen over duurzaam bouwen bij de gemeente Dordrecht en ten aanzien van vervoermanagement bij het VCC. Het is de bedoeling dat deze adviezen vroegtijdig plaatsvinden, om te garanderen dat ze zoveel mogelijk meegenomen worden in het voorlopige en definitieve ontwerp van het bedrijfspand. Als het bedrijf niet bereid is zich te laten adviseren wordt het gestimuleerd om in een zo vroeg mogelijk stadium de informatie te verschaffen om te voorkomen dat achteraf dure aanpassingen moeten worden doorgevoerd. Intensief ruimtegebruik Intensief ruimtegebruik wordt door de gronduitgevers ter sprake gebracht. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om het percentage bebouwd oppervlak te vergroten. Bij de realisatie van een gebouwde parkeerruimte (onder of op het gebouw) wordt toestemming verleend om 75% van het kaveloppervlak te bebouwen i.p.v. 65%.

4 Dordtse Kil III - Dordrecht 4 Milieucategorie en kavelkeuze. In principe wordt gestreefd naar: geen lagere categorie waar hogere categorie bedrijven zich kunnen vestigen. Woon-werkverkeer. De ambitie is een automobiliteit op Dordtse Kil III die 10% lager is dan op Dordtse Kil II. Elk bedrijf groter dan tien werknemers krijgt een gratis vervoersadvies van het VCC. Dit bevat een advies om te komen tot regelingen voor het woon-werkverkeer, bijvoorbeeld voor lease-fietsen, deelauto s, carpoolers, taxi s, gezamenlijk busvervoer enz. Laden en lossen is alleen toegestaan op eigen terrein. De parkeernorm per bedrijf is gerelateerd aan de hoeveelheid bruto vloeroppervlak. Het betekent niet dat alle parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden, maar dat in ieder geval de ruimte ervoor gereserveerd blijft. Goederenvervoer De ambitie is de hoeveelheid transportbewegingen te beperken. Dit kan onder meer bereikt worden door transporten te bundelen. Dit is nog onderwerp van studie. Parkmanagement Het basispakket parkmanagement omvat de eerste jaren de volgende aspecten: stimuleren van vervoersmanagement; collectief afvalinzamelcontract beperken aantal inzamelaars en bevorderen scheiding; aanbieding collectief ingekochte groene stroom; collectieve beveiliging; onderhoud aan het onbebouwde openbare gebied (vegen, snoeien van groen, maaien); bewegwijzering. Naast het basispakket kunnen bedrijven facultatief andere diensten afnemen. Afval. Bevorderen van afvalpreventie als onderdeel van het toepassen van de verruimde reikwijdte van de Wet milieubeheer. Bevorderen van maximale scheiding van afval met behulp van de Wet milieubeheer en met een collectief afvalinzamelcontract via parkmanagement. Energie. De ambitie is te komen tot 45% minder CO2-emissie van het niet-procesgebonden energieverbruik, ten opzichte van Dordtse Kil II (niveau 1990). Maatregelen: energieadvies, inkoop groene energie, duurzaam bouwen, benutting verruimde reikwijdte Wm, kansen voor collectieve maatregelen signaleren en aan de orde stellen in het kaveladvies. Waterverbruik. Reductie van het waterverbruik wordt gestimuleerd als onderdeel van duurzaam bouwen en als onderdeel van de Wet milieubeheer. Geur. Bewoners van nabijgelegen woningen mogen geen overlast hebben van Dordtse Kil III. Geluid. Bedrijven moeten voldoen aan de gestelde geluidscontouren (<50 db op de zonegrens). Geluidszone moet consequent worden bewaakt. Leefbaarheid. Aandacht voor leefbaarheid door onderhoud groenvoorzieningen en beveiliging (beide onderdeel van parkmanagement), fietspaden, verlichting. Duurzaam bouwen. Inspanningsverplichting voor niveau B checklist Bouwen en Milieu, utiliteitsbouw, Wet milieubeheer. Toepassen van de mogelijkheden van de Wet milieubeheer ten aanzien van afvalpreventie en scheiding, energiebesparing, waterbesparing en reductie van vervoersbewegingen (verruimde reikwijdte). LEERERVARINGEN EN TIPS Duurzame ontwikkeling van een bedrijventerrein is een proces, een weg die door de gemeente en bedrijven gezamenlijk moet worden afgelegd. Een weg die soms goed geplaveid is, maar ook hobbels en scherpe bochten kan bevatten. Betrokkenen bij het project Dordtse Kil III geven de volgende succesfactoren aan: In het bestemmingsplan is een aantal duurzaamheidsfactoren vastgelegd: bebouwingspercentage, geluidhinderbeleid, wijze van bouwrijp maken, mogelijkheden voor bereikbaarheid per fiets. Ondanks het late stadium van de planontwikkeling van Dordtse Kil III, is het externe bureau in staat gebleken om duurzaamheidsambities concrete invulling te geven en alle partijen op een lijn te krijgen. Financiële ondersteuning en enige bestuurlijke druk vanuit de provincie richting de gemeente. Bedrijven zitten in een vroeg stadium aan tafel met de milieudienst. Bedrijven zijn verplicht lid van de Vereniging van Eigenaren waarmee zij de werkzaamheden van de parkmanagementorganisatie financieren. Milieudienst Zuid-Holland Zuid kreeg opdracht van de gemeente voor het toepassen van de verruimde reikwijdte Wet milieubeheer. In de volgende tabel zijn de hobbels samengevat die betrokkenen van gemeente, gronduitgevers, provincie en milieudienst hebben ervaren. Ook de gekozen en mogelijke oplossingen worden genoemd.

5 5 Dordtse Kil III - Dordrecht MOEILIJKHEDEN EN OPLOSSINGEN Moeilijkheden Gekozen of mogelijke oplossingen Onduidelijkheid in projectorganisatie. Alle contacten tussen verschillende partijen (gemeente, milieudienst, gronduitgevers, provincie) zijn in feite informeel. Dubbele petten door inhuur van mensen van de gemeente door ROM-D. Adviesbureau aangetrokken om opstellen uitvoeringsplan te begeleiden, werkt goed. Duurzaamheidsambities steeds minder in beeld. Provincie Zuid Holland heeft initiatief genomen om duurzaamheid weer op te pakken. Begeleidingscommissie ingesteld om duurzaamheid te bewaken. Er is een samenwerkingsovereenkomst getekend. Moeizame samenwerking voor implementatie duurzaamheid. Duurzaamheid heeft geen prioriteit voor gronduitgever. Betrokkenen hebben verschillende belangen en verantwoordelijkheden. Machtsverhoudingen gronduitgevers/gemeente. Heldere projectorganisatie met duidelijke taken en verantwoordelijkheden. Gedeputeerde druk uit laten oefenen op gronduitgever voor implementatie duurzaamheid. Gemeente moet meer regie voeren om duurzaamheid te borgen. Gronduitgevers ook aan tafel bij planvorming, omdat anders vertaalproblemen van gemeente naar gronduitgever. Juiste bedrijf op de juiste plaats is moeilijk te realiseren. Kaveladvies is niet bindend (alleen inspanningsverplichting). Veelheid aan gronduitgevers (en het verloop erin) maakt verschuiven van bedrijf moeilijk (zoekruimte beperkt). Inspanningsverplichting voor opvolgen kaveladvies van gronduitgevers zichtbaar maken door hen schriftelijk te laten antwoorden op kaveladvies, is in overweging. De uitgifte van een bedrijventerrein zou idealiter in handen moeten zijn van één partij. Duurzaamheid is niet af te dwingen bij bedrijven en gronduitgevers. Duurzaamheidsaanpak was niet concreet gemaakt op het moment dat bestemmingsplan en exploitatieovereenkomst gereed kwamen. Duurzaamheidsaspecten eerder in planvormingsfase vastleggen. Ook op bestuurlijk niveau in gemeente vastleggen. Duurzaamheidsplan moet eerder worden vastgelegd: dan kan bij de gronduitgifte meteen duidelijkheid worden verschaft over wat de bedrijven kunnen verwachten. Milieudienst kan meer gebruik maken van wettelijke mogelijkheden (verruimde reikwijdte) om duurzaamheid af te dwingen (ipv vrijblijvend advies). Voor deze rol moet Milieudienst echter wel goed geschoold zijn. Duurzaamheid in een vroeg stadium inbrengen en concreet maken (niet verzanden in haalbaarheidsstudies). Meer vastleggen in bestemmingsplan. Traagheid gronduitgifte. Milieudienst onbekend met gronduitgifteproces. Snel klant kunnen bedienen is essentieel. Milieudienst kan kaveladvies nu al na 2-3 dagen opstellen. Geen actief commitment op bestuurlijk niveau bij gemeente en provincie. Expliciet vragen om bestuurlijk aanspreekpunt binnen gemeente en provincie. Weinig ervaring en kennis hoe duurzaamheid te implementeren. Meer gebruik maken van kennis en ervaringen andere gemeenten en van bestaande studies. Geen lijst beschikbaar van milieuhinderlijke bedrijven in de regio. Inventarisatie heeft plaatsgevonden, maar heeft niet geleid tot concrete gevallen.

6 6 Dordtse Kil III - Dordrecht Structurele aandacht voor vervoersmanagement was aanvankelijk niet opgenomen in het basispakket parkmanagement. Bron: TNO-MEP R 2003/107 Na intensief overleg en enige bestuurlijke druk vanuit de provincie, is structurele aandacht voor vervoersmanagement alsnog opgenomen in het basispakket parkmanagement. De overheid zou de regie moeten nemen bij het bepalen van het basispakket parkmanagement; anders bestaat het gevaar dat activiteiten die niet op korte termijn geld opleveren (zoals vervoersmanagement) geschrapt worden. TIPS Proces en organisatie Gemeente of provincie moet duidelijke regie voeren in de opzet van parkmanagement om duurzaamheid daarin te borgen. Anders bestaat het gevaar dat activiteiten die voor marktpartijen op korte termijn geen geld opleveren (zoals vervoermanagement) geschrapt worden. Gronduitgevers moeten ook al in planvormingsfase aan tafel zitten. Dit voorkomt vertaalproblemen van gemeente naar gronduitgever in uitgiftestadium. (Actief) bestuurlijk commitment is belangrijk. Bestuurders kunnen ontwikkeling bijsturen als dat nodig is. Een heldere organisatiestructuur is één. Twee is dat binnen die structuur de taken en bevoegdheden van stuurgroepen, begeleidingsgroepen, werkgroepen en projectgroepen moeten worden afgesproken. Zo voorkom je dat onduidelijk is wat de consequentie moet zijn van de uitspraak van bijvoorbeeld een begeleidingsgroep. Het is mogelijk om samen te werken vanuit verschillende belangen. Hierover moeten echter wel duidelijke afspraken worden gemaakt en er moet een duidelijke regie zijn. Dubbele petten hoeft geen probleem te zijn, mits men duidelijk aangeeft met welke pet men aan tafel zit. Bijvoorbeeld in het bestemmingsplan en de contractvoorwaarden voor de grondoverdracht met gronduitgever. Dan heb je als gemeente iets om op terug te vallen als het gaat om duurzaamheidsambities. Maar er moet nog beter bekend worden wat er in contractvoorwaarden en in een bestemmingsplan kan staan. En hoe vroeg je als gemeente al over duurzaamheidsambities moet beginnen. Leg duurzaamheidsaspecten eerder in planvormingsfase vast in documenten voor grondoverdracht/contract met gronduitgever, bestemmingsplan. Leg duurzaamheidsaspecten ook op bestuurlijk niveau vast. Gronduitgifte moet vlot verlopen. De klant moet snel bediend worden. Dit vergt een goede voorbereiding bij gemeente, milieudienst en gronduitgevers. Actieve acquisitie van geschikte bedrijven. (in geval van Dordtse Kil III: milieuhinderlijke bedrijven) Meerdere gronduitgevers maken duurzame inrichting van een terrein moeilijk. Verzand niet in eindeloze haalbaarheidsstudies. Kijk naar vergelijkbare studies elders (andere gemeenten, Novem, provincie) en maak de zaken concreet. Inhoud Bij Dordtse Kil III heeft de gemeente al heel snel de grond overgedragen aan ROM-D. De les die daaruit is getrokken is dat duurzaamheidsambities en aspecten eerder en meer in de planvormingsfase vastgelegd moeten worden. Financiën Financiering van de benodigde capaciteit bij gemeente moet worden gedekt vanuit de grondexploitatie. Bron: TNO-MEP R 2003/107 Focus voor 2003 en verder Sinds medio 2002 is al conform het uitvoeringsplan gewerkt. Bestuurlijke vaststelling heeft echter pas begin 2003 plaatsgevonden. Op 6 maart 2003 is een samenwerkingsovereenkomst ondertekend. In 2003 zal tevens het verloop van de duurzame ontwikkeling van Dordtse Kil III totnogtoe worden geëvalueerd. Dit zal leerpunten opleveren voor de verdere ontwikkeling. Colofon Dit is een uitgave van de provincie Zuid-Holland, project DECOR Telefoon Fax Onderzoek en redactie TNO-MEP, Arjan Ekelenkamp, Elsbeth Roelofs Eindredactie Provincie Zuid-Holland Vormgeving Ontwerpbureau Smidswater Druk Quantes, Rijswijk Juni 2003

PrismA - Bleiswijk. pagina 4 pagina 2. pagina 1. pagina 2. pagina 3

PrismA - Bleiswijk. pagina 4 pagina 2. pagina 1. pagina 2. pagina 3 @@@@ W2@@ @@@ @@@h@@@f@@@@ W& @@hg @@@@@@@@@@@@6KhfO2@@@6KhfO2@@@@@@@@@gO2@@@@@6Kg@@@@@@@@@@@6K N@@YO@KfW&KeO@W&Y@@ O@KfV@@O@26@W&KO@KhO@KheN@@hV@@O@K@@@YhO@KeO&@fO@KO@Kf@@O@KgO@KO 3@@@@@@@@@@@@@@6XhW2@@@@@@@@6KhO2@@@@@@@@@@@fO2@@@@@@@@@6Xf3@@@@@@@@@@@@6X

Nadere informatie

Oosteind - Papendrecht

Oosteind - Papendrecht @@@@ W2@@ @@@ @@@h@@@f@@@@ W& @@hg @@@@@@@@@@@@6KhfO2@@@6KhfO2@@@@@@@@@gO2@@@@@6Kg@@@@@@@@@@@6K N@@YO@KfW&KeO@W&Y@@ O@KfV@@O@26@W&KO@KhO@KheN@@hV@@O@K@@@YhO@KeO&@fO@KO@Kf@@O@KgO@KO 3@@@@@@@@@@@@@@6XhW2@@@@@@@@6KhO2@@@@@@@@@@@fO2@@@@@@@@@6Xf3@@@@@@@@@@@@6X

Nadere informatie

Gouwe Park - Moordrecht

Gouwe Park - Moordrecht @@@@ W2@@ @@@ @@@h@@@f@@@@ W& @@hg @@@@@@@@@@@@6KhfO2@@@6KhfO2@@@@@@@@@gO2@@@@@6Kg@@@@@@@@@@@6K N@@YO@KfW&KeO@W&Y@@ O@KfV@@O@26@W&KO@KhO@KheN@@hV@@O@K@@@YhO@KeO&@fO@KO@Kf@@O@KgO@KO 3@@@@@@@@@@@@@@6XhW2@@@@@@@@6KhO2@@@@@@@@@@@fO2@@@@@@@@@6Xf3@@@@@@@@@@@@6X

Nadere informatie

Binckhorst Noordwest - Den Haag

Binckhorst Noordwest - Den Haag @@@@ W2@@ @@@ @@@h@@@f@@@@ W& @@hg @@@@@@@@@@@@6KhfO2@@@6KhfO2@@@@@@@@@gO2@@@@@6Kg@@@@@@@@@@@6K N@@YO@KfW&KeO@W&Y@@ O@KfV@@O@26@W&KO@KhO@KheN@@hV@@O@K@@@YhO@KeO&@fO@KO@Kf@@O@KgO@KO 3@@@@@@@@@@@@@@6XhW2@@@@@@@@6KhO2@@@@@@@@@@@fO2@@@@@@@@@6Xf3@@@@@@@@@@@@6X

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas

Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas Factsheet bedrijventerrein Mijlpolder, Gemeente Binnenmaas A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Leidraad Bouwplanontwikkeling. BAANSTEE Noord. versie geactualiseerd: juli 2011

Leidraad Bouwplanontwikkeling. BAANSTEE Noord. versie geactualiseerd: juli 2011 Leidraad Bouwplanontwikkeling BAANSTEE Noord versie geactualiseerd: juli 2011 Uitgave beeldkwaliteitplan juli 2011 zie voor meer informatie over bedrijventerre in Baanstee Noord ook www.baansteenoord.nl

Nadere informatie

Maaldrift II - Wassenaar

Maaldrift II - Wassenaar @@@@ W2@@ @@@ @@@h@@@f@@@@ W& @@hg @@@@@@@@@@@@6KhfO2@@@6KhfO2@@@@@@@@@gO2@@@@@6Kg@@@@@@@@@@@6K N@@YO@KfW&KeO@W&Y@@ O@KfV@@O@26@W&KO@KhO@KheN@@hV@@O@K@@@YhO@KeO&@fO@KO@Kf@@O@KgO@KO 3@@@@@@@@@@@@@@6XhW2@@@@@@@@6KhO2@@@@@@@@@@@fO2@@@@@@@@@6Xf3@@@@@@@@@@@@6X

Nadere informatie

Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard

Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard Bedrijventerreinenboek De Hoeksche Waard Uitgevoerd in opdracht van: Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard Nijmegen, 30 april 2014 Inhoud A B Aanbod in beeld Bedrijventerrein factsheets 1 A Aanbod in beeld

Nadere informatie

Open voor ondernemen. Open voor ondernemen. Centrum BEDRIJVENPARK JOSINK ES. Lossersestraat. Hengelosestraat. Oldenzaalsestraat.

Open voor ondernemen. Open voor ondernemen. Centrum BEDRIJVENPARK JOSINK ES. Lossersestraat. Hengelosestraat. Oldenzaalsestraat. N18 er a Varviksingel Knalhutteweg O ldenzaalse str aa t Open voor ondernemen Lossersestraat Auke Vleerstraat Hengelosestraat D eurnin g s t r a t Laaressingel Oldenzaalsestraat Westerval Centrum Gronausestraat

Nadere informatie

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding

Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer. 1. Inleiding Voorstel ontwikkeling duurzaamheidsparagraaf Zoetermeer 1. Inleiding Zoetermeer wil zich de komende jaren ontwikkelen tot een top tien gemeente qua duurzaam leefmilieu. In het programma duurzaam Zoetermeer

Nadere informatie

Parkmanagement in groei traject

Parkmanagement in groei traject Parkmanagement in groei traject Leergang PM 2014 Utrecht, 25 maart 2014 www.clok.nl e-mail info@clok.nl telefoon 035-695 41 44 StichtingCLOK Auteur achter, voornaam Levenscyslus bedrijventerrein Programma

Nadere informatie

Projectinformatie. Haarlemmerliede

Projectinformatie. Haarlemmerliede Projectinformatie Haarlemmerliede VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Object Te koop, kavels gelegen op het businesspark PolanenPark te Haarlemmerliede. PolanenPark is een representatief bedrijventerrein,

Nadere informatie

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen

Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen 22 april 199797-000527 concept-nota Hoofdlijnen ruimtelijk beleid regio Gooi en Vechtstreek Gooi en Vechtstreek: Meer ruimte voor bedrijventerreinen, overleg met ondernemersverenigingen Het bebouwde deel

Nadere informatie

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Resultaten nulmeting Ladonk en Vorst A te Boxtel

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Resultaten nulmeting Ladonk en Vorst A te Boxtel Planet People Profit DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Resultaten nulmeting Ladonk en Vorst A te Boxtel Jaap Kortman (IVAM) in samenwerking met parkmanagement, de gemeente Boxtel en de

Nadere informatie

DaaROM-D november 2013

DaaROM-D november 2013 DaaROM-D november 2013 Beste lezer, In deze alweer derde nieuwsbrief van ROM-D berichten wij u allereerst graag over de gezamenlijke bijeenkomst van commissarissen en leden van het investment committee

Nadere informatie

mobiliteitsmanagement

mobiliteitsmanagement mobiliteitsmanagement Hiermee stellen wij u voor aan Slim Bereikbaar Regio Rotterdam: hét loket voor slim mobiliteitsmanagement in de stad en regio Rotterdam. VNO-NCW Rotterdam, Kamer van Koophandel Rotterdam,

Nadere informatie

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur.

Samenvatting. De Kvk en IKE hebben de onderzoeksresultaten aangeboden aan het College van B&W van Etten- Leur. JJuunni i 22 Uitkomsten Ruimtebehoefteonderzoek Gemeente Etten-Leur Samenvatting De provincie Noord-Brabant en de gemeente Etten-Leur zijn een onderzoek gestart naar de meest geschikte locatie voor een

Nadere informatie

Vraag 6 Hoe groot is de vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte die u denkt nodig te hebben voor uw uitbreiding- of verplaatsingsplannen?

Vraag 6 Hoe groot is de vloeroppervlakte van de bedrijfsruimte die u denkt nodig te hebben voor uw uitbreiding- of verplaatsingsplannen? Conclusie Tot 2020 wordt een behoefte naar bedrijventerrein in de gemeente Zijpe geraamd van circa 5 hectare. Dit is ook de oppervlakte die in de planningsopgave in de provinciale structuurvisie is opgenomen.

Nadere informatie

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant

Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Ondernemen op bedrijventerrein Lagekant Almere biedt ondernemers met ambitie in het centrum van Nederland alle ruimte zich te vestigen, te pionieren en te groeien. Ondernemen in Almere betekent ondernemen

Nadere informatie

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg

Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg Nota van beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Zegheweg, Woudenberg Het ontwerpbestemmingsplan Zegheweg heeft gedurende zes weken voor een ieder ter visie gelegen, van 19 december 2012 tot en

Nadere informatie

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen

Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen Onderzoek duurzame bedrijfsterreinen In de afgelopen maanden heeft de Stichting Groene Hart samen met IVAM en Grontmij hard gewerkt aan het verduurzamen van vier bedrijfsterreinen ITC, gemeente Alphen

Nadere informatie

CONCEPT-overeenkomst brancheringsbeleid Leiden Bio Science Park. Provincie Zuid- Holland Universiteit Leiden Gemeente Leiden Gemeente Oegstgeest

CONCEPT-overeenkomst brancheringsbeleid Leiden Bio Science Park. Provincie Zuid- Holland Universiteit Leiden Gemeente Leiden Gemeente Oegstgeest CONCEPT-overeenkomst brancheringsbeleid Leiden Bio Science Park Provincie Zuid- Holland Universiteit Leiden Gemeente Leiden Gemeente Oegstgeest VERSIE 22 mei 2013-1- Inhoud Partijen Overwegingen Artikelen

Nadere informatie

PARKMANAGEMENT ENQUÊTE Algemeen

PARKMANAGEMENT ENQUÊTE Algemeen PARKMANAGEMENT ENQUÊTE Algemeen Algemene Bedrijfsgegevens Naam Bedrijf Juridische Structuur Ondernemingsnummer Adres Postcode + Gemeente Algemeen telefoonnummer Algemeen faxnummer Algemeen emailadres Website

Nadere informatie

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad

DORDRECHT. Aan. de gemeenteraad *P DORDRECHT Retouradres: Postbus 8 3300 AA DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT T 14 078 F (078) 770 8080 www.dordrecht.nl Datum 4 december 2012 Begrotingsprogramma

Nadere informatie

OMGEVINGSDIENST ZUID-HOLLAND ZUID

OMGEVINGSDIENST ZUID-HOLLAND ZUID www.ozhz.nl De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid draagt bij aan een veilige, gezonde, duurzame en leefbare regio OZHZ is de organisatie die voor en namens de zeventien gemeenten en de provincie Zuid-Holland

Nadere informatie

Stuurgroep Nieuw Hydepark

Stuurgroep Nieuw Hydepark Voortgangsrapportage 1 Stuurgroep Nieuw Hydepark Periode januari t/m mei 2013 4 juni 2013 Kleine Synode 21 juni 2013 OZ 13-06 Bestuur Dienstenorganisatie Pagina 3 van 7 Inhoud 1. Inleiding 5 2. Projectkaders

Nadere informatie

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen

Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Bijlage 1 Concept intentieverklaring WOC Campus Nieuwleusen Intentieverklaring project WOC Campus Nieuwleusen De Partijen: In het project WOC Campus Nieuwleusen participeren de volgende partijen: Landstede

Nadere informatie

Duurzame bedrijventerreinen in zes stappen. Wegwijzer voor een kwaliteitsslag

Duurzame bedrijventerreinen in zes stappen. Wegwijzer voor een kwaliteitsslag Duurzame bedrijventerreinen in zes stappen Wegwijzer voor een kwaliteitsslag B E D R I J V E N Een bedrijventerrein als visitekaartje? Je denkt er niet zo snel aan, maar toch is dat wel het geval. Vaak

Nadere informatie

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162

Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 10 september 2009 AB09.00730 RV2009.162 Gemeente Bussum Kredietvotering Uitvoeringsfase Spoorzone Zuid Gewestlocatie Brinklaan 35 Postbus

Nadere informatie

GEMEENTE SLIEDRECHT. Bestemmingsplan Westwijk II Vastgesteld door de raad van de gemeente Sliedrecht op 29 september 2008

GEMEENTE SLIEDRECHT. Bestemmingsplan Westwijk II Vastgesteld door de raad van de gemeente Sliedrecht op 29 september 2008 GEMEENTE SLIEDRECHT Bestemmingsplan Westwijk II 1969 2 e Partiele herziening Vastgesteld door de raad van de gemeente Sliedrecht op 29 september 2008 Vollmer & Partners Bureau voor stedebouw en landschapsplanning

Nadere informatie

Welke termijnen en data worden gehanteerd voor het indienen van zienswijzen, bezwaarschriften, etc? Zie hierboven.

Welke termijnen en data worden gehanteerd voor het indienen van zienswijzen, bezwaarschriften, etc? Zie hierboven. Vragen & antwoorden met betrekking tot het EMK terrein Datum: 7 december 2015 Op 12 oktober van dit jaar hebben bewoners die zitting hebben in de Klankbordgroep EMK terrein in een email een aantal vragen

Nadere informatie

Reactienota Zienswijzen. Bestemmingsplan Havenkwartier

Reactienota Zienswijzen. Bestemmingsplan Havenkwartier Reactienota Zienswijzen Bestemmingsplan Havenkwartier Gemeente Deventer mei 2012 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 3 1.1 ZIENSWIJZEN... 3 1.2 LEESWIJZER... 4 2 ZIENSWIJZEN ONTWERPBESTEMMINGSPLAN... 5 2.1 INGEDIENDE

Nadere informatie

Verkoopbrochure Bouwkavels Bedrijventerrein Briellaerd-Noord te Barneveld

Verkoopbrochure Bouwkavels Bedrijventerrein Briellaerd-Noord te Barneveld Verkoopbrochure Bouwkavels Bedrijventerrein Briellaerd-Noord te Barneveld 1 Verkoopbrochure Bouwkavels Bedrijventerrein Briellaerd-Noord Inleiding Bedrijventerrein Briellaerd-Noord ligt langs de A30, ten

Nadere informatie

Bedrijventerrein Hondsgemet

Bedrijventerrein Hondsgemet Bedrijventerrein Hondsgemet Algemeen Bedrijventerrein Hondsgemet Zuid, bruto 43 hectare, netto circa 28 hectare Gemengd bedrijventerrein tot en met milieucategorie 4 Gemiddelde kavelgrote 2500 7500 m²

Nadere informatie

MER Regionaal Bedrijventerrein Twente Samenvatting

MER Regionaal Bedrijventerrein Twente Samenvatting MER Regionaal Bedrijventerrein Twente Samenvatting MER Regionaal Bedrijventerrein Twente Samenvatting Van zoekgebieden naar inrichting oktober 2004 Adecs Oost bv oktober 2004 MER Regionaal Bedrijventerrein

Nadere informatie

NOTITIE BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING BOSSCHEBAAN 37 TE HEESCH GEMEENTE BERNHEZE

NOTITIE BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING BOSSCHEBAAN 37 TE HEESCH GEMEENTE BERNHEZE NOTITIE BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING BOSSCHEBAAN 37 TE HEESCH GEMEENTE BERNHEZE Notitie bedrijven en milieuzonering Bosschebaan 37 te Heesch in de gemeente Bernheze Opdrachtgever RO Connect Graafsebaan

Nadere informatie

NOTITIE BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING VINKELSESTRAAT 99/101 TE HEESCH GEMEENTE BERNHEZE

NOTITIE BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING VINKELSESTRAAT 99/101 TE HEESCH GEMEENTE BERNHEZE NOTITIE BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING VINKELSESTRAAT 99/101 TE HEESCH GEMEENTE BERNHEZE Notitie bedrijven en milieuzonering Vinkelsestraat 99/101 te Heesch in de gemeente Bernheze Opdrachtgever Dhr. F. van

Nadere informatie

Structuurvisie Windenergie gemeente Dordrecht

Structuurvisie Windenergie gemeente Dordrecht Structuurvisie Windenergie gemeente Dordrecht Toetsingsadvies over het milieueffectrapport 3 maart 2016 / projectnummer: 2910 1. Oordeel over het milieueffectrapport (MER) De gemeente Dordrecht wil in

Nadere informatie

30 AUGUSTUS 2001 INHOUDSOPGAVE

30 AUGUSTUS 2001 INHOUDSOPGAVE TOETSINGSADVIES OVER HET MILIEUEFFECTRAPPORT BEDRIJVENTERREIN AALSMEER 30 AUGUSTUS 2001 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING...1 2. OORDEEL OVER HET MER...2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Toelichting op het oordeel en aanbevelingen

Nadere informatie

Verkoopbrochure bedrijfskavels aan de Wattweg te Bergen op Zoom 1

Verkoopbrochure bedrijfskavels aan de Wattweg te Bergen op Zoom 1 Verkoopbrochure bedrijfskavels aan de Wattweg te Bergen op Zoom 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving registergoed... 3 2. Verkoopprocedure... 6 3. Foto s... 8 BIJLAGEN... 10 VERKOOPTEKENING... 11 KAART BERGEN

Nadere informatie

Coöperatief parkmanagement van bedrijventerreinen

Coöperatief parkmanagement van bedrijventerreinen Coöperatief parkmanagement van bedrijventerreinen Aad van Orden Acquisitiemanager Gemeente Apeldoorn Bestuurslid Coöperatief PM Ecofactorij Slotconferentie ACE 4 juni 2014 Oostende België 1 Inhoud Presentatie

Nadere informatie

Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda. Boxmeer, 13 juni 2014

Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda. Boxmeer, 13 juni 2014 Compositie 5 Stedenbouw T.a.v. de heer T. de Kousemaeker Boschstraat 35-37 4811 GB Breda Boxmeer, 13 juni 2014 Betreft: Locatie: Project: Notitie bedrijven en milieuzonering Kerkdijk 1a Hooge Zwaluwe 14021190

Nadere informatie

Aanvragen van vergunningen Aandachtspunten & tips

Aanvragen van vergunningen Aandachtspunten & tips Aanvragen van vergunningen Aandachtspunten & tips MPZ 14 november 2006 Renate Hofmann Inhoud Melding of veranderings- / revisievergunning Coördinatie met WvO, bouwvergunning Vooroverleg Inventarisatie

Nadere informatie

Buro Waalbrug T.a.v. de heer Langbroek Schoenaker SZ BEUNINGEN. Boxmeer, 25 april 2014

Buro Waalbrug T.a.v. de heer Langbroek Schoenaker SZ BEUNINGEN. Boxmeer, 25 april 2014 Buro Waalbrug T.a.v. de heer Langbroek Schoenaker 10 6641 SZ BEUNINGEN Boxmeer, 25 april 2014 Betreft: Notitie bedrijven en milieuzonering Locatie: Jonkerstraat 30 Weurt Project: BEU.BWB.MZN 14033195 Geachte

Nadere informatie

Met dit document adviseert het college de raad over het werkdocument voorontwerp van de omgevingsvisie.

Met dit document adviseert het college de raad over het werkdocument voorontwerp van de omgevingsvisie. Advies van het college 5-1-2016 1 Inleiding Met dit document adviseert het college de raad over het werkdocument voorontwerp van de omgevingsvisie. Het advies bestaat uit een algemeen deel en uit concrete

Nadere informatie

HERONTWIKKELING MOLENWAL

HERONTWIKKELING MOLENWAL STARTNOTITIE HERONTWIKKELING MOLENWAL (VOORMALIGE BUSREMISE) Maart 2011 Gemeente Oudewater Sector REV 1 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 1 INLEIDING... 3 2 PLANGEBIED... 4 2.1 HET PLANGEBIED... 4 2.2 PROGRAMMA...

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam

BESLUITEN. B&W-nr.: d.d Pilot Jeugdpreventieteam B&W-nr.: 06.0425 d.d. 04-04-2006 Onderwerp Pilot Jeugdpreventieteam BESLUITEN Behoudens advies van de commissie Burg 1. Alsnog in te stemmen met de deelname aan de pilot Jeugdpreventieteam (JPT) voor de

Nadere informatie

WDO. Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever. Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009

WDO. Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever. Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009 WDO Bestuurlijke overeenkomst Westelijke Dordtse Oever Rijk, Provincie Zuid-Holland, Havenbedrijf Rotterdam en gemeente Dordrecht 20 april 2009 Opvang Bovenregionale vraag HW: Ridderster Westelijke Dordtse

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Wet milieubeheer. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Melding artikel ENCI te Maastricht. Zaaknummer:

Wet milieubeheer. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Melding artikel ENCI te Maastricht. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Wet milieubeheer Melding artikel 8.19 ENCI te Maastricht Kenmerk: 2015/50286 d.d. 16 juli 2015 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Melding 3 1.1 Vergunningensituatie...

Nadere informatie

Convenant Realisatie Windenergie in de Rotterdamse haven Ondertekend op 5 september 2009 Aan boord van de Nieuwe Maze in de haven van Rotterdam

Convenant Realisatie Windenergie in de Rotterdamse haven Ondertekend op 5 september 2009 Aan boord van de Nieuwe Maze in de haven van Rotterdam Convenant Realisatie Windenergie in de Rotterdamse haven Ondertekend op 5 september 2009 Aan boord van de Nieuwe Maze in de haven van Rotterdam Voorafgaand Een belangrijke doelstelling van het energiebeleid

Nadere informatie

Drechtsteden. een KANSRIJKE regio! speerpunten. om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014

Drechtsteden. een KANSRIJKE regio! speerpunten. om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Drechtsteden een KANSRIJKE regio! 9 speerpunten om de regio economisch te versterken! Gemeenteraadsverkiezingen 2014 Werkgevers Drechtsteden aangesloten bij VNO-NCW West Contactgegevens Postbus 931 3300

Nadere informatie

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam

Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam Toelichting op het bestemmingsplan Geluidzone industrieterrein Werkendam HOOFDSTUK 1 Inleiding De gemeente Werkendam heeft in december 2009 het ontwerpbestemmingsplan Zonering industrieterreinen in procedure

Nadere informatie

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne

Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne Reactienota inspraak en overleg voorontwerp-bestemmingsplan Oude- en nieuwehorne 1. Inleiding Bij de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor het nieuwe bestemmingsplan Oude- en Nieuwehorne heeft

Nadere informatie

Nr.: 2002-09314/27/A.17, IEE Groningen, 9 juli 2002. : Statenbrief over stand van zaken inzake het Kompasproject Duurzaam Groningen.

Nr.: 2002-09314/27/A.17, IEE Groningen, 9 juli 2002. : Statenbrief over stand van zaken inzake het Kompasproject Duurzaam Groningen. Aan de leden van de Statencommissie Milieu Verkeer en Vervoer en de leden van de Statencommissie Economische Zaken Nr.: 2002-09314/27/A.17, IEE Groningen, 9 juli 2002 Behandeld door : Vries, de, E./W.

Nadere informatie

Zuiderkogge Hem. Alle ruimte om uw eig en bedrijf op te bouwen. Woon-werkkavels in gemeente Drechterland. prettig ondernemen. royale bedrijfskavels

Zuiderkogge Hem. Alle ruimte om uw eig en bedrijf op te bouwen. Woon-werkkavels in gemeente Drechterland. prettig ondernemen. royale bedrijfskavels Zuiderkogge Hem Alle ruimte om uw eig en bedrijf op te bouwen wonen en werken royale bedrijfskavels prettig ondernemen Woon-werkkavels in gemeente Drechterland 1 Bedrijventerrein Zuiderkogge Gunstige ligging

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda

Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda Factsheet bedrijventerrein Kromme Gouwe, Gemeente Gouda A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

EINDVERSLAG voorontwerpbestemmingsplan Middelland en Honthorst OVERLEG. Ingekomen overlegreacties

EINDVERSLAG voorontwerpbestemmingsplan Middelland en Honthorst OVERLEG. Ingekomen overlegreacties EINDVERSLAG voorontwerpbestemmingsplan Middelland en Honthorst OVERLEG Ingekomen overlegreacties Het voorontwerpbestemmingsplan is in het kader van het vooroverleg naar diverse instanties gestuurd. Van

Nadere informatie

Duurzaamheid en Bedrijventerreinen Gemeente Alphen aan den Rijn

Duurzaamheid en Bedrijventerreinen Gemeente Alphen aan den Rijn 1. Welkomstwoord/opening 2. DPL als beleidsinstrument voor duurzame ontwikkeling 3. Project Duurzame bedrijventerreinen 4. Ronde Tafel Gesprekken 5. Discussie en vervolgafspraken 6. Afsluiting 7. Napraten

Nadere informatie

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport I.2012.0117.01.R001 Industrieterrein De Fluun, gemeente Montferland

Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software. Rapport I.2012.0117.01.R001 Industrieterrein De Fluun, gemeente Montferland Rapport I.2012.0117.01.R001 Industrieterrein De Fluun, gemeente Montferland Zonebeheerplan Status: DEFINITIEF Van Pallandtstraat 9-11 Casuariestraat 5 Lavendelheide 2 Geerweg 11 info@dgmr.nl Postbus 153

Nadere informatie

Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt

Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt Energieloket EBGV 20-11-2015 Hier Opgewekt Gerben van Lunteren, Feike van der Zandt, Aernoud Olde, Renske den Exter, Raoul Santibanez Gemeenten: Blaricum, Bussum, Hilversum, Huizen, Laren, Muiden, Naarden,

Nadere informatie

Herontwikkeling Bedrijventerrein Zandvoort Nieuw Noord. 25 januari 2017

Herontwikkeling Bedrijventerrein Zandvoort Nieuw Noord. 25 januari 2017 Herontwikkeling Bedrijventerrein Zandvoort Nieuw Noord 25 januari 2017 Programma 1. Welkomstwoord en introductie: Lydia Albinus, projectleider 2. Presentatie integrale gebiedsontwikkeling: - huidige situatie

Nadere informatie

Erfpacht óf eigen grond. Gemeente Den Haag

Erfpacht óf eigen grond. Gemeente Den Haag Erfpacht óf eigen grond Gemeente Den Haag 2 Inhoud Wat is eigendom en wat is erfpacht 3 Waarom de keuzemogelijkheid 4 Wat betekent dit voor u? 4 Van erfpacht naar eigen grond 5 Wat kost de bloot eigendom?

Nadere informatie

Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen

Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen Notitie: zienswijzenbehandeling ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen Het ontwerp-exploitatieplan Lage Heide, wonen heeft in overeenstemming met de voorgeschreven wettelijke procedure volgens de Wet

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels

HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Regels HOOFDSTUK 1 Inleidende regels Artikel 1 Begrippen 1.1 het plan het bestemmingsplan '1e herziening Dordtse Kil, locatie Dordtse Kil 3-zuidwest' van de gemeente Dordrecht; 1.2 bestemmingsplan de

Nadere informatie

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 11 maart 2014

BESLUIT OPSCHRIFT. Vergadering van 11 maart 2014 BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 11 maart 2014 nummer: 2014_BW_00154 Onderwerp Instellen van beroep tegen reactieve aanwijzing provincie die gericht is tegen het bestemmingsplan Bedrijventerrein Oosthoutlaan

Nadere informatie

Verduurzamen dor je samen

Verduurzamen dor je samen Verduurzamen doe je samen Eindrapportage Projectnummer: 0388-03-02-01-010 Correspondentienummer 4800002223 Projectsoort: ontwikkelingsproject Februari 2005 Industriële Kring Heerlen Noord Heerlen Pagina

Nadere informatie

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda

DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda DPL-BT project duurzame kwaliteit bedrijventerrein Goudse Poort, Gouda Jaap Kortman (IVAM) in samenwerking met Parkmanager van de Exploitatievereniging Goudse Poort en de Belangenvereniging Goudse Poort,

Nadere informatie

Potentiële vestigingsplaats Bedrijventerrein 67 35% Stedelijk gebied 56 29% Buitengebied 72 37% 195 100% 26. Typering onderneming 2 Zelfstandig ondernemer 66 99% Onderdeel van een concern 1 1% Filiaalhouder

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging Collegevoorstel Inleiding De Brabantste Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) heeft aangeboden om de gemeenten Waalwijk, Heusden en Loon-op-Zand te faciliteren in de samenwerking op ruimtelijk-economisch vlak.

Nadere informatie

TOELICHTING. 1e herziening bestemmingsplan Dordtse Kil, locatie Dordtse Kil III-zuidwest

TOELICHTING. 1e herziening bestemmingsplan Dordtse Kil, locatie Dordtse Kil III-zuidwest TOELICHTING 1e herziening bestemmingsplan Dordtse Kil, locatie Dordtse Kil III-zuidwest Gemeente: Dordrecht Fase: bestemmingsplan vastgesteld Datum: 17 februari 2015 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 Inleiding

Nadere informatie

Op 10 oktober heeft u ons schriftelijk vragen gesteld met betrekking tot de stand van zaken pilot Sociaal Wijkteam Ospel.

Op 10 oktober heeft u ons schriftelijk vragen gesteld met betrekking tot de stand van zaken pilot Sociaal Wijkteam Ospel. Gemeentehuis Raadhuisplein 1, Nederweert PvdA fractie Nederweert Postbus 2728 6030 AA Nederweert T 14 0495 of (0495) 677 111 F (0495) 633 245 E info@nederweert.nl www.nederweert.nl NL08 BNGH 028.50.05.804

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam

Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam Factsheet bedrijventerrein Spaanse Polder, Gemeente Rotterdam/Schiedam A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van

Nadere informatie

Gewijzigd Raadsvoorstel

Gewijzigd Raadsvoorstel Gewijzigd Raadsvoorstel Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Zaaknummer: 1077115 Sliedrecht, 6 augustus 2013 Onderwerp: Kruispunt Ouverture met toe- en afrit A15 Beslispunten 1. In te stemmen met het

Nadere informatie

Beïnvloeding Samen sta je sterker

Beïnvloeding Samen sta je sterker Beïnvloeding Samen sta je sterker Aan de slag Om uw doel te bereiken, moet u gericht aan de slag gaan. Het volgende stappenplan kan u hierbij helpen. 1. Analyseer het probleem en bepaal uw doel Als u een

Nadere informatie

Het bedrijventerreinenaanbod is voor de korte termijn richting 2020, ca. 45 ha en voor de lange termijn richting 2030 ongeveer 115 ha.

Het bedrijventerreinenaanbod is voor de korte termijn richting 2020, ca. 45 ha en voor de lange termijn richting 2030 ongeveer 115 ha. Aan: Pfo Economie Van: A.J. Moerkerke Betreft: Aanbodanalyse bedrijventerreinen Hoeksche Waard Samenvatting en conclusie In deze notitie is met behulp van beschikbare gegevens van provincie en gemeenten

Nadere informatie

Memo. Van : Leon Morauw. Aan : Team ontwikkeling, Martijn van der Made. Datum : 20 november 2013

Memo. Van : Leon Morauw. Aan : Team ontwikkeling, Martijn van der Made. Datum : 20 november 2013 Memo Van : Leon Morauw Aan : Team ontwikkeling, Martijn van der Made Datum : 20 november 2013 Onderwerp : Externe veiligheid Bestemmingsplan Hooipolderweg Route gevaarlijke stoffen rijksweg A4 en provinciale

Nadere informatie

Ondernemen op het platteland

Ondernemen op het platteland Ondernemen op het platteland bevordert de leefbaarheid en de economie, combineert wonen en werken en zorgt voor onderhouden panden. Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij is dáárom initiatiefnemer

Nadere informatie

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties

CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties CONVENANT ACHTERHOEK 2020 Coöperatief samenwerkende ondernemers, overheid en maatschappelijke organisaties De ondergetekenden: de ondernemers, hierbij vertegenwoordigd door de heer Gerrit Jan Pillen, voorzitter

Nadere informatie

Graag informeren wij u hierbij dat wij op 8 februari 2005 jl. het. voorontwerp streekplanuitwerking Bedrijventerrein Amstelveen Zuid

Graag informeren wij u hierbij dat wij op 8 februari 2005 jl. het. voorontwerp streekplanuitwerking Bedrijventerrein Amstelveen Zuid Gedeputeerde Staten Datum Ons kenmerk 2005 4448 Onderwerp voorontwerp streekplanuitwerking Bedrijventerrein Amstelveen Zuid Bezoekadres Houtplein 33 Provinciale Staten van Noord Holland T.a.v. de Statengriffier,

Nadere informatie

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: 09-11-2016 Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept 1 INHOUD blz. 1. Inleiding... 3 2. Windturbine Krabbegors algemeen...

Nadere informatie

Inhoud. 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies

Inhoud. 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies Raad 24 juni 2014 Inhoud 1. Beschrijving locatie 2. Haalbaarheidsonderzoek 3. Scenario s 4. Advies 1. Locatie Eigendomskaart Gemeente: 42% (excl.circa 7.500m² openbare ruimte) AM / Lindengroep: 25% Overige

Nadere informatie

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: de gebouwen worden gebouwd binnen een bouwvlak; 2.

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen: de gebouwen worden gebouwd binnen een bouwvlak; 2. De hiervoor genoemde categorieën zijn opgenomen in de bij de voorschriften behorende "Staat van bedrijven", Bedrijven weike voor wat betreft geur, stof, geluid en gevaar vergelijkbaar zijn met de bedrijven

Nadere informatie

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek

Plan van aanpak aanvulling Regionale bedrijventerreinenstrategie Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Plan van aanpak aanvulling Regionale Holland Rijnland in verband met aansluiting gemeenten in de Rijnstreek Projectnaam/ onderwerp: Aanvulling Regionale Holland Rijnland met de Rijnstreekgemeenten Status:

Nadere informatie

Notitie zienswijzen. Notitie zienswijzen Kort Ambacht

Notitie zienswijzen. Notitie zienswijzen Kort Ambacht Notitie zienswijzen Notitie zienswijzen Kort Ambacht Het ontwerp-bestemmingsplan Kort Ambacht heeft van 16 februari 2012 tot en met 28 maart 2012 ter inzage gelegen met de mogelijkheid om zienswijzen in

Nadere informatie

Review CO2 reductiedoelstellingen

Review CO2 reductiedoelstellingen 5.B.1_1 Review CO2 Datum: Projectnummer Cofely: 160140 Review CO2 Conform niveau 5 op de CO2-prestatieladder 2.1 Review CO2- Datum: Projectnummer Cofely: 160140 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang

Nadere informatie

Bijlage 5 - MAATREGELEN MATRIX behorend bij het Plan van Aanpak Dordtse Kil III 092309

Bijlage 5 - MAATREGELEN MATRIX behorend bij het Plan van Aanpak Dordtse Kil III 092309 VERMINDEREN VAN ONVEILIGHEIDSGEVOELENS IN HET BEDRIJF. Het percentage van onveiligheidsgevoelens terugbrengen van 26,3 % in 2009 tot 21 % in 2011 (vermindering 20%). Maatregel 1 Opstellen tips voor ondernemers

Nadere informatie

Nota Overleg bestemmingsplan Oosterhage voormalige NAMlocatie

Nota Overleg bestemmingsplan Oosterhage voormalige NAMlocatie Nota Overleg bestemmingsplan Oosterhage voormalige NAMlocatie Gemeente Zoetermeer 16-9-2010 1 Overlegreacties In het kader van artikel 3.1.1 Bro is ruimtelijk relevante informatie inzake het voorgenomen

Nadere informatie

Kleuring van Bedrijventerreinen

Kleuring van Bedrijventerreinen Kleuring van Bedrijventerreinen Bedrijventerreinen Hoofddorp-Noord Algemeen Segmentering Hoofdsecties Markt Ruimtelijke Structuur Ligging/ Positie en Expressie Interactie Ligging kern Hoofddorp Bestemmingsplan

Nadere informatie

Burgemeester Stiegerstraat Drunen, erfafscheidingen

Burgemeester Stiegerstraat Drunen, erfafscheidingen Collegevoorstel Inleiding: De gemeenteraad van Heusden stelde op 29 januari 2008 het bestemmingsplan Schoolstraat Noord in Drunen vast. Gedeputeerde Staten hebben op 26 augustus 2008 het bestemmingsplan

Nadere informatie

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC

Hellendoorn. Aan de raad. Noord. Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Punt 5 : Financiën Stationsomgeving LjCMlCClIlC Noord Hellendoorn Aan de raad Samenvatting: In september 2012 dient het NS-station verplaatst te zijn naar het centrum van Nijverdal. De stationsomgeving

Nadere informatie

Wet milieubeheer. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Melding artikel ENCI te Maastricht. Zaaknummer:

Wet milieubeheer. Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg. Melding artikel ENCI te Maastricht. Zaaknummer: Besluit van Gedeputeerde Staten van Limburg Wet milieubeheer Melding artikel 8.19 ENCI te Maastricht Zaaknummer: 2015-0968 Kenmerk: 2015/48998 d.d. 16 juli 2015 Verzonden: INHOUDSOPGAVE 1 Melding 3 1.1

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

Bedrijfshal met aaneengesloten kantoorruimte gelegen op het kleinschalige bedrijventerrein Soesterberg-Noord

Bedrijfshal met aaneengesloten kantoorruimte gelegen op het kleinschalige bedrijventerrein Soesterberg-Noord Bedrijfshal met aaneengesloten kantoorruimte gelegen op het kleinschalige bedrijventerrein Soesterberg-Noord Adres Sterrenbergweg 46-48 te Soesterberg Omgevingsfactoren Het object is gelegen op het kleinschalige

Nadere informatie

Nota van Uitgangspunten Herstructurering Frederikkazerne

Nota van Uitgangspunten Herstructurering Frederikkazerne Nota van Uitgangspunten Herstructurering Frederikkazerne Status: Definitief Gemeente Den Haag Projectmanagement Den Haag Opsteller: Jerry de Vries, projectleider Inleiding De gemeente wenst te beschikken

Nadere informatie

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg

Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg Factsheet bedrijventerrein Pothof, Gemeente Rozenburg A. Inleiding Deze factsheet geeft een bondig overzicht van de maatschappelijke en economische

Nadere informatie

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht

Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht. Rapportage. Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Enquête Revitalisering Bedrijventerrein Overvecht Rapportage Uitgevoerd in opdracht van: Gemeente Utrecht Uitgevoerd door: ETIN Adviseurs s-hertogenbosch, mei 2009 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 1.1 Populatie

Nadere informatie

Ondernemersloket. Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011

Ondernemersloket. Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011 Ondernemersloket Bert ten Veen, Ondernemersloket 11 oktober 2011 Inhoud presentatie Organogram Stadsontwikkeling / Ondernemersloket Plaats binnen Stadsontwikkeling Relatie met andere afdelingen Bemensing

Nadere informatie

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT

Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT tp DORDRECHT Aan de gemeenteraad Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Datum 5 januari 2010 Ons kenmerk SO/2009/258058 Begrotingsprogramma Wonen en Leefbaarheid en -thema ontwikkelen en herstructureren

Nadere informatie

Seggelant II te Brielle

Seggelant II te Brielle Seggelant II te Brielle Betreft: Locatie: Ca. 50.000 m2 bouwrijp bedrijventerrein ten behoeve van nieuwbouw bedrijfsruimten. De afmetingen van de indicatieve bouwkavels zijn vanaf 2.000 m2 tot 10.000 m2.

Nadere informatie