OFFERTES / AANBIEDINGEN, BEVESTIGINGEN EN OPDRACHTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OFFERTES / AANBIEDINGEN, BEVESTIGINGEN EN OPDRACHTEN"

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN I. ALGEMEEN ARTIKEL 1 Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt onder opdrachtnemer verstaan: Van Zutven Verwerkingsbedrijf B.V. en onder opdrachtgever : de natuurlijke persoon, personenvennootschap of rechtspersoon aan wie door opdrachtnemer een offerte c.q. aanbieding is gericht dan wel van wie een opdracht aan opdrachtnemer wordt verstrekt. ARTIKEL 2 1. Deze voorwaarden maken deel uit van c.q. zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten betreffende het verrichten van werkzaamheden en/of leveranties door opdrachtnemer. 2. Alle bepalingen van deze voorwaarden zijn van toepassing op de in lid 1 genoemde offertes, aanbiedingen en overeenkomsten, behoudens voor zover hiervan door opdrachtnemer en opdrachtgever uitdrukkelijk is afgeweken. 3. De werkzaamheden van opdrachtnemer betreffen onder meer: a. het tegen betaling be- en verwerken in de meest ruime zin van het woord van onder meer agrarische grondstoffen ten behoeve van opdrachtgevers, die de desbetreffende grondstoffen aan opdrachtnemer ter be- of verwerking aanleveren en daarna in be- of verwerkte vorm van opdrachtnemer afnemen; b. het tegen betaling be- en verwerken in de meest ruime zin van het woord van onder meer agrarische grondstoffen ten behoeve van opdrachtgevers, waarbij opdrachtnemer de benodigde grondstoffen zelf inkoopt en na het verrichten van de door opdrachtgever gewenste be- en verwerking aan opdrachtgever levert. II. OFFERTES / AANBIEDINGEN, BEVESTIGINGEN EN OPDRACHTEN ARTIKEL 3 1. Alle offertes / aanbiedingen, hoe ook genaamd, door of namens opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders aangegeven en

2 zijn gebaseerd op bij de aanvraag tot offerte / aanbieding door een (potentiële) opdrachtgever verstrekte gegevens. 2. Iedere offerte / aanbieding kan door opdrachtnemer worden herroepen tot twee dagen na ontvangst van een mededeling van aanvaarding daarvan zijdens een opdrachtgever. 3. Een overeenkomst met opdrachtnemer komt eerst tot stand door een (schriftelijke) bevestiging (opdrachtbevestiging) door opdrachtnemer van de aanvaarding als bedoeld in lid 2 van een offerte / aanbieding. 4. Opdrachten en wijzigingen daarin kunnen zowel mondeling als schriftelijk door opdrachtgever aan opdrachtnemer worden verstrekt. 5. Schriftelijke opdrachten van opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden. 6. Opdrachten en wijzigingen daarin zijn voor opdrachtnemer eerst bindend, indien zij binnen 8 dagen na ontvangst daarvan door de opdrachtnemer zijn aanvaard c.q. bevestigd dan wel opdrachtnemer binnen deze termijn met de uitvoering van de opdracht is begonnen. 7. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door opdrachtnemer al dan niet schriftelijk vastgelegd met opdrachtgever tijdens de uitvoering van een overeenkomst bovenop de in de overeenkomst of de opdrachtbevestiging bepaalde werkzaamheden wordt verricht. 8. Toezegging door en afspraken met ondergeschikten van opdrachtnemer binden de opdrachtnemer niet dan nadat en voor zover zij door haar schriftelijk zijn bevestigd. III. PRIJZEN ARTIKEL 4 De prijzen van opdrachtnemer zijn gebaseerd op een eenmalige opdracht en een ononderbroken be- en verwerkingsproces. ARTIKEL 5 In de prijzen van opdrachtnemer zijn, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, niet begrepen hetgeen verschuldigd is of zal zijn op grond van omzetbelasting of andere

3 overeenkomstige heffingen; alle kosten door deze belastingen veroorzaakt komen ten laste van opdrachtgever. ARTIKEL 6 1. Indien na de totstandkoming van een overeenkomst met opdrachtnemer een of meer kostprijsfactoren een al dan niet voorzienbare verhoging ondergaan, is opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen. 2. Indien opdrachtgever een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zal een prijsverhoging door opdrachtnemer als bedoeld in lid 1 niet eerder worden toegepast dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst met deze opdrachtgever. ARTIKEL 7 Hetgeen in artikel 4, 5 en 6 is bepaald is van overeenkomstige toepassing voor wat betreft meerwerk. ARTIKEL 8 Kostenbegrotingen door opdrachtnemer worden door opdrachtnemer niet in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. ARTIKEL 9 1. Kosten van in en uitlading en van vervoer van zaken die zijn begrepen in een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst en van door opdrachtnemer ter beschikking gestelde materialen zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht. 2. Door opdrachtnemer betaalde kosten als bedoeld in lid 1 worden beschouwd als te zijn bevoorschot ten laste van opdrachtgever. 3. Het in lid 2 bepaalde is niet van toepassing indien de opdrachtnemer op zich heeft opgenomen aan opdrachtgever af te leveren franco werk, in welk geval de kosten in- en uitlading en van vervoer zijn begrepen in de door opdrachtnemer genoemde prijs. 4. Kosten van opslag van grondstoffen en gereed product in de bedrijfsgebouwen van opdrachtnemer zijn, tenzij anders aangegeven, niet in de prijs inbegrepen en worden afzonderlijk in rekening gebracht.

4 IV. GEGEVENS EN BEREKENINGEN ARTIKEL Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is opdrachtnemer uitsluitend gebonden aan in van opdrachtnemer uitgaande offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en dergelijke vermelde gegevens en berekeningen betreffende door opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden. 2. De door opdrachtnemer uitgebrachte offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en dergelijke en daarin opgenomen gegevens en berekeningen blijven eigendom van opdrachtnemer, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht aan opdrachtgever. 3. De in offertes, aanbiedingen, opdrachtbevestigingen en dergelijke opgenomen gegevens en berekeningen alsmede de door opdrachtnemer in het kader van diens werkzaamheden gehanteerde werkwijzen blijven voorbehouden aan opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. 4. Opdrachtgever staat er voor in dat de in lid 3 genoemde informatie niet anders dan met schriftelijke toestemming van opdrachtnemer wordt gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt V. GEGEVENS EN INLICHTINGEN OPDRACHTGEVER ARTIKEL Opdrachtgever is verplicht aan opdrachtnemer alle gegevens en inlichtingen te verstrekken die opdrachtnemer nodig heeft voor het naar haar oordeel adequaat uitvoeren van een opdracht. 2. Opdrachtgever heeft het recht de uitvoering van een opdracht op te schorten totdat opdrachtgever zal hebben voldaan aan de in lid 1 genoemde verplichting. 3. Opdrachtgever staat er voor in dat de door hem voor een opdracht verstrekte gegevens en inlichtingen juist zijn en zodanig gedetailleerd dat deze niet voor meerderlei uitleg vatbaar zijn. 4. Opdrachtgever heeft de bewijslast dat door hem bepaalde gegevens en inlichtingen aan opdrachtnemer zijn verstrekt.

5 VI. DOOR OPDRACHTGEVER VOORGESCHREVEN WERKWIJZEN, ORDERS EN AANWIJZINGEN ARTIKEL Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem aan opdrachtnemer voorgeschreven werkwijzen alsmede voor de door of namens hem gegeven orders en aanwijzingen. 2. Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebreken in grondstoffen die door hem aan opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld dan wel door hem aan opdrachtnemer zijn voorgeschreven. 3. Opdrachtgever is tegenover opdrachtnemer er volledig verantwoordelijk voor dat: a. opdrachtnemer haar werkzaamheden kan aanvragen en voorts te allen tijde in de gelegenheid is haar werkzaamheden te verrichten gedurende de normale werkuren en bovendien buiten de normale werkuren, indien opdrachtnemer tijdig aan opdrachtgever heeft medegedeeld, dat de opdrachtnemer het voor de voortgang van het werk noodzakelijk acht het tijdstip van het begin of het einde der werkuren buiten de normale werkuren te stellen; b. opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor het werk eventueel benodigde goedkeuringen (vergunningen, ontheffingen, etc.) en de door opdrachtgever voor de werkzaamheden te verschaffen gegevens en inlichtingen. door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen die niet des opdrachtnemers zijn, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden zijdens opdrachtnemer daarvan geen vertraging ondervindt. c. deugdelijke en afdoende verzekeringen worden afgesloten: - tegen de risico s van aansprakelijkheid verbonden aan producten die door opdrachtnemer zijn vervaardigd met grondstoffen die door of voor opdrachtgever aan opdrachtnemer zijn aangeleverd. - tegen de risico s van materiële beschadiging van door opdrachtnemer vervoerde c.q. opgeslagen grondstoffen van opdrachtgever c.q. ten behoeve van opdrachtgever vervaardigde producten.

6 VII. OPLEVERTIJD C.Q. LEVERTIJD ARTIKEL Een door opdrachtnemer opgegeven oplevertijd c.q. levertijd zal nimmer zijn te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige oplevering c.q. levering dient opdrachtnemer in gebreke te worden gesteld. 2. De oplevertijd c.q. levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de sluiting van een overeenkomst met opdrachtnemer geldende werkomstandigheden en, indien van toepassing, op tijdige aanlevering door opdrachtgever van de voor de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer benodigde grondstoffen. 3. Indien buiten schuld van opdrachtnemer een vertraging ontstaat ten gevolge van de in lid 2 genoemde werkomstandigheden of doordat de daar genoemde grondstoffen niet tijdig worden geleverd, wordt de oplevertijd c.q. levertijd zodanig verlengd als, alle omstandigheden in aanmerking genomen, redelijk is. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever van de verlenging op de hoogte. 4. Indien opdrachtnemer door opdrachtgever niet in de gelegenheid wordt gesteld het door opdrachtnemer vervaardigde af te leveren, zodra dit daartoe gereed is, zal zij eventuele kosten van opslag en andere daardoor veroorzaakte kosten aan opdrachtgever in rekening kunnen brengen. 5. De oplevertermijn c.q. leveringstermijn gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen: a. de dag van totstandkoming van een overeenkomst; b. de dag van ontvangst door opdrachtnemer van de voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke; c. de dag van de vervulling van de voor het aanvangen der werkzaamheden noodzakelijke formaliteiten; d. de dag van ontvangst door opdrachtnemer van hetgeen volgens de overeenkomst voor het aanvangen der werkzaamheden bij vooruitbetaling dient te worden voldaan. 6. Het voor opdrachtnemer vervaardigde geldt ten aanzien van de oplevertijd c.q. levertijd als opgeleverd c.q. geleverd zodra zij aan opdrachtgever zijn afgegeven. 7. Behoudens grove schuld of opzet aan de zijde van opdrachtnemer geeft overschrijding van de oplevertijd c.q. levertijd opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding der overeenkomst of schadevergoeding.

7 VIII. AANSPRAKELIJKHEID ARTIKEL 14 Dadelijk nadat het door opdrachtnemer vervaardigde als opgeleverd c.q. geleverd geldt in de zin van deze voorwaarden draagt opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door het vervaardigde mocht ontstaan. ARTIKEL Behoudens grove schuld of opzet is opdrachtnemer jegens opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook door opdrachtgever onmiddellijk of middellijk zoals bedrijfsschade of schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden geleden, van materieel of immaterieel karakter, ten gevolge van de uitvoering van overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. 2. De in lid 1 genoemde aansprakelijkheid sluiting geldt ook voor het personeel van opdrachtnemer en voor door opdrachtnemer ter zake van uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of hulppersonen. 3. Onder de in lid 1 genoemde schade van opdrachtgever en/of derden is inbegrepen schade waarop de wettelijke bepalingen inzake productaansprakelijkheid van toepassing zijn, alsook schadeaanspraken, gebaseerd op internationale en nationale wetgeving betreffende intellectuele en industriële eigendom. ARTIKEL Onverminderd het in artikel 15 bepaalde is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer steeds beperkt tot de netto factuurwaarde van de zaken en/of diensten ter zake waarvan de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer heeft plaatsgehad of zou hebben plaatsgehad. 2. Onverminderd het in lid 1 bepaalde zal opdrachtnemer nimmer aansprakelijk zijn voor een hoger bedrag dan euro, zijnde verzekerde som van de door opdrachtnemer ter zake van zijn bedrijfsaansprakelijkheid afgesloten verzekering. ARTIKEL 17 Opdrachtgever is verplicht opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden, eigen personeelsleden van opdrachtgever daaronder begrepen, tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van opdrachtnemer in verhouding met opdrachtgever is uitgesloten

8 ARTIKEL 18 Alle aanspraken tegen opdrachtnemer dienen op straffe van verval van alle rechten bij opdrachtnemer te worden ingediend uiterlijk na een jaar en een dag na bekend zijn bij opdrachtgever van de schade c.q. de tekortkoming. De in de artikelen 310 en 311 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek genoemde verjaringstermijnen worden daarmede verkort tot een termijn van een jaar en één dag. IX. RECLAMERING ARTIKEL 19 Reclamering over direct bij oplevering c.q. levering uiterlijk waarneembare gebreken aan het door opdrachtnemer vervaardigde, zoals die betreffende kleur, hoeveelheid etcetera, dient onmiddellijk na oplevering c.q. levering van het vervaardigde te geschieden, doch in ieder geval binnen twee dagen daarna of zoveel eerder als het vervaardigde verwerkt is, bij overschrijding van welke termijn, elke aanspraak jegens opdrachtnemer ter zake die gebreken vervalt. X. BETALING ARTIKEL Betalingen door opdrachtgever aan opdrachtnemer geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 2. Opdrachtnemer factureert na oplevering c.q. levering, doch ook tussentijds. ARTIKEL Bij overschrijding van de in artikel 20 lid 1 genoemde betalingstermijn zal opdrachtgever een rente in rekening worden gebracht van 1% per maand vanaf de vervaldag van de factuur. 2. Reclamering schort betalingsverplichting(en) niet op. ARTIKEL 22 Iedere betalingsverplichting van opdrachtgever jegens opdrachtnemer wordt terstond opeisbaar in geval opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt, in staat van

9 faillissement wordt verklaard, zijn bedrijf liquideert of aan derden overdraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel te zijnen laste beslag wordt gelegd. ARTIKEL Indien opdrachtgever niet binnen de in artikel 20 lid 1 genoemde termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag de in artikel 21 lid 1 genoemde rente in rekening te brengen en tevens alle op inning van haar vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. 2. De buitengerechtelijke kosten zullen worden geacht minstens te bedragen 15% van de verschuldigde hoofdsom, waaromtrent geen bewijs hoeft worden aangevoerd. Laatstbedoelde kosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de vordering uit handen is gegeven. ARTIKEL 24 Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd van opdrachtgever te verlangen dat deze zekerheid stelt voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen. Indien opdrachtnemer dit verzoek heeft gedaan en zekerheidsstelling uitblijft, heeft opdrachtnemer, totdat de gewenste zekerheid wordt gesteld, het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten totdat de gewenste zekerheid zal zijn gesteld. XI. EIGENDOMSVOORBEHOUD ARTIKEL 25 Geleverde zaken, verwerkt en onverwerkt, blijven eigendom van opdrachtnemer tot het gehele door opdrachtgever verschuldigde bedrag ter zake levering en/of verrichte werkzaamheden, met inbegrip van rente en incassokosten, is voldaan. ARTIKEL 26 Onverminderd de overige haar toekomende rechten, wordt opdrachtnemer door opdrachtgever onherroepelijk gemachtigd geacht te zijn om, indien opdrachtgever diens betalingsverplichting(en) niet of niet tijdig nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de door haar geleverde zaken op eerste vordering tot zich te nemen.

10 ARTIKEL 27 Indien een leverantie van zaken geschiedt in meerdere afleveringen zullen alle reeds afgeleverde zaken eigendom blijven van opdrachtnemer, totdat de desbetreffende leverantie volledig door opdrachtgever zal zijn voldaan. ARTIKEL 28 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer uitdrukkelijk ter zake van eventuele aanspraken van derden naar aanleiding van het gebruik, respectievelijk inroeping van het hierboven in artikel 26 en 27 bepaalde. XII. OPLEVERING ARTIKEL 29 Het door opdrachtnemer vervaardigde wordt als opgeleverd beschouwd en geacht te zijn goedgekeurd: a. wanneer opdrachtnemer aan opdrachtgever schriftelijk dan wel mondeling kennis heeft gegeven van de voltooiing van het vervaardigde en opdrachtgever het vervaardigde heeft goedgekeurd; b. na het verlopen van acht dagen, nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld, dat het vervaardigde is voltooid, en opdrachtgever heeft nagelaten binnen de termijn op te nemen; c. bij ingebruikneming van het vervaardigde door opdrachtgever, met dien verstande, dat door ingebruikneming van een gedeelte van het vervaardigde, dat gedeelte als opgeleverd wordt beschouwd. XIII. ONTBINDING ARTIKEL 30 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit deze of uit enige andere met opdrachtnemer gesloten overeenkomst, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, aanvraag van surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van opdrachtgever, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft opdrachtnemer het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke

11 tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, ter keuze van opdrachtnemer, zonder dat opdrachtnemer tot enige schadevergoeding gehouden is, doch onverminderd de aan opdrachtnemer verder toekomende rechten. ARTIKEL 31 In geval van opschorting wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door opdrachtnemer bespaarde kosten, en is opdrachtnemer bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door haar gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen voor rekening en risico van opdrachtgever te doen opslaan. ARTIKEL 32 In geval van ontbinding wordt de overeengekomen prijs zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de ontbinding door opdrachtnemer bespaarde kosten, en is opdrachtgever gehouden om het vorenomschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan opdrachtnemer bevoegd is deze zaken voor rekening en voor risico van opdrachtgever te doen opslaan dan wel voor diens rekening te verkopen. XIV. OVERMACHT ARTIKEL 33 In geval van overmacht heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst met opdrachtgever geheel of ten dele te ontbinden, zulks door een eenvoudige mededeling aan opdrachtgever, zonder rechterlijke tussenkomst, en zonder dat opdrachtnemer ter zake van door de opdrachtgever door de ontbinding geleden schade tot enige vergoeding is verplicht. ARTIKEL 34 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: oorlog, mobilisatie, onlusten onwerkbaar weer, overstromingen, stremmingen in het vervoer, stagnatie in respectievelijk beperkingen van leveringen door openbare nutsbedrijven, gebrek aan brandstoffen en/of

12 grondstoffen, brand, machinebreuk en andere calamiteiten, stakingen en overigens alle onvoorziene omstandigheden, welke de normale bedrijfsgang verstoren en/of de uitvoering van de opdracht vertragen of onmogelijk maken. XV. GESCHILLEN ARTIKEL 35 Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook in geval opdrachtgever gevestigd is in het buitenland, en de daaruit voortvloeiende rechtsbetrekkingen voor partijen worden beheerst door Nederlands recht. ARTIKEL 36 Voor zover geschillen volgens de regels van Nederlands Burgerlijk procesrecht behoren tot de absolute competentie van de kantonrechter, zal uitsluitend de bevoegde kantonrechter het geschil kunnen beslechten. ARTIKEL 37 Onverminderd het bepaalde in artikel 2 zullen alle geschillen uit deze overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, ook die welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd, worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van opdrachtnemer, thans zijnde de arrondissementsrechtbank te s- Hertogenbosch.

Machinaal Timmerbedrijf Hans van den Heuvel Leurke 2-A 5427 EE Boekel

Machinaal Timmerbedrijf Hans van den Heuvel Leurke 2-A 5427 EE Boekel 1. Algemene voorwaarden Voor de toepassing van deze voorwaarden wordt verstaan onder opdrachtnemer: Machinaal Timmerbedrijf Hans van den Heuvel. Opdrachtgever: Natuurlijk persoon, vennootschap of rechtspersoon

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Brude IT. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg Noord onder KvK nummer: 55965296 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden

Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden (Gedeponeerd bij de kamer van koophandel en fabrieken Amsterdam, Kantoor IJmond d.d. 4 juni 1999.) Velsen-Noord, 4 juni 1999. I. Algemeen I.1. Deze voorwaarden

Nadere informatie

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN

Info@megasnel.nl 036 52 98 447 Verfmolenstraat 4, 1333 AV Almere ALGEMENE VOORWAARDEN Info@megasnel.nl 036 52 98 447, ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Op alle offertes en leveringen van MegaSnel zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van Pro Camerabewaking zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Verkoop en Betalingscondities Merlin Aviation

Algemene Verkoop en Betalingscondities Merlin Aviation Algemene Verkoop en Betalingscondities Merlin Aviation Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze Algemene Verkoop en Betalingscondities zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en opdrachtnemer.

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de Installateur binden de Installateur niet.

3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de Installateur binden de Installateur niet. Algemene Voorwaarden Algemene Verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden van de Vreede installatietechniek (dvit), De Deel 9, 8556 EL te Biddinghuizen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden Leveringsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Hodam mede handelend onder de naam lpg-vulnippel.nl Inschrijvingsnummer KvK: 58634215 1. Definities 1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: A. YouMagine: gevestigd en kantoorhoudende te Emmen aan de Bargies 25. B. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars)

ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015. Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP EN LEVERINGSVOORWAARDEN 2015 Autobedrijf Drive in cars (hierna te noemen Drive in cars) Ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer: 61580198. Statutair

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Algemeen Algemene voorwaarden Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler en de opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene voorwaarden van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Skytz gevestigd aan de Papierbaan 9 te Winschoten. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

KREQ B.V. V1.1/AV KREQ BV

KREQ B.V. V1.1/AV KREQ BV Algemene voorwaarden van KreQ B.V., hierna te noemen: KREQ, gevestigd te Heerenveen en kantoorhoudende te Heerenveen, zoals deze onder nummer 01163620 zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Noord

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaalster zijn vrijblijvend.

2.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de vertaalster zijn vrijblijvend. Algemene voorwaarden Artikel 1 - Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder vertaalster : Hieronymus Vertalingen, gevestigd te Perelaar 7, 5467 JH Veghel. KvK 17259821. Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V.

Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V. Algemene voorwaarden Eindhoven Corporate Finance Group B.V. Artikel 1: Definities 1.1 Opdrachtgever: de wederpartij van ECFG bij een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 2.1. 1.2 ECFG: Eindhoven

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Ruyter Training & Consultancy B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Ruyter Training & Consultancy B.V. gevestigd te Vlissingen.

Algemene voorwaarden De Ruyter Training & Consultancy B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Ruyter Training & Consultancy B.V. gevestigd te Vlissingen. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Ruyter Training & Consultancy B.V. gevestigd te Vlissingen. 1. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op: - alle offertes, eventueel gezamenlijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden byflor Communications

Algemene Voorwaarden byflor Communications Algemene Voorwaarden byflor Communications 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de vertaler/schrijver en de opdrachtgever, met uitsluiting van

Nadere informatie

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants

Strekking. Verplichtingen Stuifmeel Accountants ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN Stuifmeel Accountants Algemeen Artikel 1 a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN: Foodlight BV te Utrecht, Nederland 1. Algemeen 1.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief

Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief Algemene Voorwaarden - Zomerperspectief Artikel 1 Definities 1. Zomerperspectief, ingeschreven bij K.v.K. Gooi-, Eem- en Flevoland onder nummer 52501353 opdrachtnemer. 2. Contractant / opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INOVITA B.V. Gevestigd te Capelle aan den IJssel

ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INOVITA B.V. Gevestigd te Capelle aan den IJssel ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID INOVITA B.V. Gevestigd te Capelle aan den IJssel Artikel 1 Begripsbepaling 1.1. Onder Inovita wordt

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN BUSKOOP SCHILDERS B.V. Artikel 1: Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en vormen één geheel met alle door Buskoop te sluiten overeenkomsten. 1.2 In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden

Artikel 2 Aanbieding, aanvaarding en omschrijving van de werkzaamheden Algemene voorwaarden van Feeking Artikel 1 Algemene toepassing van begrippen: a in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden voor cliënten van Kindercoachpraktijk JOY- KINDERCOACHING I. Algemeen I. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: i. Opdrachtgever: degene die de dienst

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

ALGEMENE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN D.D. 1 januari 2012.

ALGEMENE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN D.D. 1 januari 2012. ALGEMENE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN D.D. 1 januari 2012. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland te Leiden onder nr. B 97.027 door: Cannoo & Partners B.V., belastingadviseurs,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 1 mei 2014

Algemene Voorwaarden 1 mei 2014 ALGEMENE VOORWAARDEN van Heijblom Koffie, gevestigd te Etten-Leur Artikel 1: toepasselijkheid Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en offertes en verkoopovereenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 123Watchrepair.nl d.d

Algemene Voorwaarden 123Watchrepair.nl d.d Algemene Voorwaarden 123Watchrepair.nl d.d. 1-10-2016 Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Aanbieding Artikel 3 - Prijs Artikel 4 - Overeenkomst Artikel 5 - Uitbesteding van werk aan derden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 26 januari 2015. Artikel

Nadere informatie

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

- Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Artikel 1: Definities - Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. - Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan: burojohanna.nl.

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling :

Verkoopvoorwaarden. Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk. 1. Algemene bepaling : Verkoopvoorwaarden Van Halder Labels & Packaging Gompenstraat 13 5145 RM Waalwijk 1. Algemene bepaling : Deze verkoopvoorwaarden gelden voor alle door ons te sluiten overeenkomsten en door ons gedane aanbiedingen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Calculatiebureau Journée

Algemene voorwaarden Calculatiebureau Journée Algemene voorwaarden Calculatiebureau Journée Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle en ook toekomstige overeenkomsten tussenopdrachtgever en Calculatiebureau

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van:

Algemene voorwaarden van: Algemene voorwaarden van: Köhlen Consulting Bouwkundig Advies Glacisweg 34 F 6212 BP Maastricht Artikel 1 Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl

Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Algemene voorwaarden Robivo Trading B.V. d.d. oktober 2015 tevens raadpleegbaar via: www.robivotrading.nl Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: a)

Nadere informatie

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop - of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden ALGEMEEN Artikel 1. 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: Denker BV 2. Opdrachtgever: Natuurlijke - of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de verkoop en levering van graszoden door de leden van

Algemene voorwaarden voor de verkoop en levering van graszoden door de leden van Algemene voorwaarden voor de verkoop en levering van graszoden door de leden van DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN KWEKERS VAN GRASZODEN I. Toepasselijkheid De onderhavige verkoop- en leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BEDU : de afnemer: de overeenkomst: het geleverde: de besloten vennootschap BEDU POMPEN

Nadere informatie

Artikel 5. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 5. Offertes zijn vrijblijvend tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. DutchLogic IT Solutions Casteleynstraat 5 2012 AH Haarlem http://www.dutchlogic.nl/ Tel: +31 (0)6 516 324 66 KVK : 34138140 0000 BTW : 1910.07.900.B.01 ALGEMENE VOORWAARDEN PER 1 JANUARI 2009 Artikel 1.

Nadere informatie

Offertes: Totstandkoming overeenkomst en wijziging in gegeven opdrachten

Offertes: Totstandkoming overeenkomst en wijziging in gegeven opdrachten ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN: JP Administratieve Dienstverlening, Sweelincklaan 73, 2692 BB s-gravenzande Inschrijfnummer Kamer van Koophandel 27332178 Toepasselijkheid Artikel 1: 1.Deze

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings)

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Jevy Web Development, hierna te noemen: Jevy Web Development, en een Wederpartij waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Meesterlijk Groen

Algemene Voorwaarden Meesterlijk Groen Algemene Voorwaarden Meesterlijk Groen Artikel 1 - DEFINITIE Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Meesterlijk Groen en Opdrachtgever. a. Meesterlijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W.

ALGEMENE VOORWAARDEN. 2.6 Alle prijzen genoemd door AUTHENTIC COMMUNICATION zijn exclusief B.T.W. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Algemeen 1.1 De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, aanbiedingen, offertes en adviezen met AUTHENTIC COMMUNICATION, nader aan te duiden

Nadere informatie

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden.

Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. Voorwaarden Planh Jobcoaching BV Bij ondertekening van de offerte gaat de opdrachtgever akkoord met de leveringsvoorwaarden. 1. Onderzoek, begeleiding, rapportages en advisering, vinden plaats in opdracht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur 1. Definities 1.1 Holland Covers: Gebruiker van deze algemene voorwaarden Holland Covers Zeilmakerij B.V., gevestigd aan de Oude Kerkstraat

Nadere informatie

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres.

Artikel 4. Voorrijkosten VijftigKLUS rekent geen voorrijkosten, maar heeft als begintijd het moment van vertrek vanaf het vestigingsadres. Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: VijftigKLUS Klusbedrijf VijftigKLUS 3315 MP Dordrecht KvK: 12345667 opdrachtgever: de wederpartij van VijftigKLUS Artikel 2. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Alle leveringen zijn volgens de algemene leveringsvoorwaarden van de Vereniging Fabrikanten IJzerwaren en Gereedschappen (IJG) Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Kiki koning. 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Algemene voorwaarden Tekstbureau Kiki Koning Artikel 1. Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Tekstbureau Kiki Koning en haar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand

ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand Artikel 1: begripsomschrijving Ideavelop B.V.: wederpartij: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Ideavelop B.V. op enigerlei

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. Artikel 1: definities 1. koper de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel

Nadere informatie

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN HANENBERG MATERIEEL B.V. gevestigd te Nistelrode Toepasselijkheid Artikel 1 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten waarbij Hanenberg Materieel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012 Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Eventief en een opdrachtgever

Nadere informatie

Opdrachtgever: Een persoon of rechtspersoon die een overeenkomst van opdracht is aangegaan met opdrachtnemer.

Opdrachtgever: Een persoon of rechtspersoon die een overeenkomst van opdracht is aangegaan met opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Tim Beeren Internet Marketing Advies Bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van opdrachten hanteert Tim Beeren Internet Marketing Advies de navolgende algemene voorwaarden.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia

Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia Algemene Voorwaarden Congressen en Symposia 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Congressen en Symposia: de congressen, vergaderingen en andere bijeenkomsten waarbij

Nadere informatie

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud Artikel 1 Definities 1. Koper, de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar,

Nadere informatie

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1. DEFINITIES 1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1.2 Onder verkoper wordt verstaan My Medical Shop BV, gevestigd te s-gravenhage. 1.3

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Boco Installatie BV.

Algemene Voorwaarden Boco Installatie BV. Algemene Voorwaarden Boco Installatie BV. 1.Algemeen 1.1 Onder deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden wordt verstaan: Opdrachtgever: De contractuele wederpartij van de zelfstandig ondernemer. 1.2 Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden.

Door een opdracht te verstrekken aan P.F. Kamstra Recycling B.V. gaat de opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden P.F. Kamstra Recycling B.V. Artikel 1. Verbindendheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangegane overeenkomsten met en uitgevoerde werkzaamheden door P.F. Kamstra

Nadere informatie

FME-CWM. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie

FME-CWM. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de metaal- en de elektrotechnische industrie Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 19 oktober 1998 onder nr. 119/1998 FME-CWM

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 ALGEMENE VOORWAARDEN Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel West-Brabant te Breda onder nummer 20144485 op 24 april 2012 Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor iedere

Nadere informatie

Administratiekantoor Bouw-Mouw

Administratiekantoor Bouw-Mouw ALGEMENE VOORWAARDEN Administratiekantoor Bouw-Mouw Zoomweg 55 8071 EH Nunspeet Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel 08147387 Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden gelden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1.

Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN. Artikel 1. Algemene voorwaarden BudgetNL te Amersfoort ALGEMEEN Artikel 1. Definities: 1. Opdrachtnemer: BudgetNL te Amersfoort ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 58925392 2. Opdrachtgever: Natuurlijke

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

Leveringsvoorwaarden TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN 1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. 2. Een overeenkomst komt

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. ALGEMENE VOORWAARDEN Japsen Online Marketing Prof. Kamerlingh Onneslaan 84B1, 3112 VJ Schiedam hierna te noemen: Opdrachtnemer Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

Pagina 1 van 5. Leveringsvoorwaarden Raas Pakketservice. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Pagina 1 van 5. Leveringsvoorwaarden Raas Pakketservice. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Pagina 1 van 5 Leveringsvoorwaarden Raas Pakketservice In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Raas Koeriers V.O.F. Opdrachtgever: degene die door ondertekening van een geschrift of op

Nadere informatie