Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x"

Transcriptie

1 ~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXfXXXXXXXX :x ~ ':'< X X X X X ~ ZUID- EN MIDDEI~WESTVLAAr~S V. VI F, -KRANTJE ~ x ~ Tweemaandelijks tijdschrift ~ x ~ Redaktie: Johan Roelstraete ~ x ~ Kransvijver 4 ~ x ~ 870 KORTRIJK-HEULE ~ x x ~ x ~ x ~7e jaargang nr. januari - februari 979 ~ x Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x x x

2 3 heden in verband met genealogische opzoekingen in de verschillende rijksarchiefdepots. Belangr. opmerking: indien er verse sneeuw of ijzel zou zijn wordt de vergadering afgelast. Dinsdag 27 februari 979, om 20 uur in de zaal INTERCOM,Rijselsestraat,Kortrijk VOORDRACHT gehouden door lic.hist.luc WANTE over Demografische bronnen, meer bepaald Anzegem en Waregem, en hun belang voor de ge nealogische vorsers. Iedereen is natuurlijk van harte welkom.we hopen op een tal rijke. opkomst bij deze eerste voordracht in 979. Di n s dag 2 7 maart 9 7 9, 0 m 2 0 u u r in de zaal INTERCOM,Rijselsestraat, Kortrijk STUDIE-AVOND o.l.v. Johan ROELSTRAETE GERECHTELIJKE Bronnen. De aanwezigen krijgen opnieuw een aantal teksten te verwerken ditmaal uit een minder bekende bron,nl.het gerecht. Meteen dus ook weer een goede leesoefening. In april is er gezien het jaarlijks congres geen vergadering voor de afdeling. De data van de volgende vergaderingen zijn: dinsdag 22 mei 979 dinsdag 26 juni 979. Noteer nu reeds de data in uw agenda Archiefda~en Iedere tweede zaterdag van de maand houdt

3 4 Jeeken van onze leden: ~oël Maes e.a. JZo maar. honderd Heulenaars JHeule J978..;,..;;,...;...; : " < ~6 blz.,00 foto's.een prachtig uitgegeven werk over )ekende en minder bekende Heulenaars van ons medelid. )rijs: 490 F.Bestellen op rekening van je Bank van Roeselare en W.-Vl. te Heule. Jeelden uit het verleden, een uitgave van de 'Roede van.-iarelbeke ' waaraan heel wat van onze leden meewerkten J.m.Roger Cauwe,Dr.Gabriël Vuylsteke.Een luxe-uitgave :Bestellen bij de leden van de Roede van Harelbeke). lennelden we tenslotte nog het laatste nuiluller van het ~_ijdschrift IDe Leiegouw l.ter gelegenheid van het jaar jan het dorp werden verschillende korte geschiedenis ;chetsen van Kortrijkse gemeenten gebundeld.hier werk :en o.m. onze leden G.Vuylsteke (Bavikhove),J.Roelstraete,Heule) en E.Warlop (Kuurne) aan mee.te verkrijgen door 3torting van 300 F op rekening van De,.eiegouw,Kortrijk.Als U 400 F stort krijgt U de hele jaargang. iij zijn steeds bereid uitgaven van onze leden in ons ::rantje mee te delen.een kort berichtje aan de sekrevolstaat.

4 ..., van Cortryck naer Isegerr: van over oude ii"7mc""':c"7:ate tyden ten t~ gebruycke van herberge genaemt den peerde put ende alsnu de Witte onvoorsien Van uythang bert competerende ende gebruyckt door Francis de Busschere gelegen ontrent een quar~ tiers van noorden de kercke van Heule...Memorie Item eene herberge genaemt den Roosieren gestaen ende gelegen een quartiers vanden oostcant der voornoemde kercke Van westen de groote ThoZstraete Zeedende Van Cortryck op Isegem bewoont by Jacobus Van Lerberge hebbende voor uythang bert eenen rookere insgezycx van over oude immemoriaze tijden gebruyckt voor herberge tot gerief vande passagiers... Memorie Item ende eyndezinge eene herberge ende peerdestaz staende ontrent een quartiers Van z~yt oosten de kercke van HeuZe van westen de groote straete Zeedende vande stadt Cortryck naer Rousselaere bewoont door Petrus de Brauwere genaemt het Fortuyntien synde van over oude tyden herb erge sonder uythang bert ende onvoorsien Van octroy>geheez commodicus voor de aldaer passerende vremdezingen te voet ende te peerde... Memorie 4Zdus dese declaratie van azle herbergen der prochie van heule roede Van Meenen door ons onderschreven BailZiu Burg e ende Schepenen der voornoemde prochie omme overgezevert te worden ::zen dheeren Van het hoofcollege cier vog.z'seyde roede Van ~eenen rezatif aen d'ordonnantie vande Majesteyt in daeten 2 juzy 779 actum ter extraordinaire vergaederinghe den 26 8bre 779 ondertekent FJ HoZvoet>Jacobus Van neste>joannes grugge>j.m. Vanden Berge>Dutoict~Francis Toannes de Myttenaere. Vande WieZe ende rot zover de herbergen in Heule in het jaar 779.Misschien ias er één van uw voorvaderen herbergier.of in een andere ]emeente? Hiervoor bestaan gelijkaardige bronnen J. Roe s traete

5 L. SLOSSE ROND KORTRIJK Gedrukt op geel oud-aandoend papier van 00 gram. Formaat 20 x 4 cm. - 4 delen, samen ca blz. Genaaid en gebonden in innen "Lama" band met op'~ruk. Geleverd in een passende hoes. Oe oorspronkel ijke uitgave (die onlangs voor F. verkocht is) werd aangevuld met een inleiding en een 00-tal illustraties van kerken (foto's uit het jaar 904). Prijs voor de 4 delen: F. OVERZICHT VAN DE INHOUD: DEEL I DEEL III Inleiding Aelbeke (Aalbeke) blz. Anseghem (Anzegen Autryve (wtryve) Bavichove (Baviki'love) Bclleghem (Bellegen) Bcveren-ter-Leie Bisseghan (Bissegeml (lbssuit) C,ster (K.:ster) Coren (Karen) Coyghem (Kooigem) Cuerne (Kuurne) Deerlyk (Deerlijk) Desselghem (Desselgcml (lbttenijs) (Geluvelt) Gullegem Halewyn (Halluinl Harelbeke Heestert DEEL!lelkyn (!i"l.kijn) iiersecu\ J Heule Holl.ebè.l-,e Hnlltl'l('!!l (llollt=) Hulste Ingebnunster Ingoygen (Inqcoiqan) lseghff.l (I zegen) Kerkhove Kortrtjk I.'I\"""", Len:lelede llg-b ;:'87-7ll Luigne 39-5 Marcke (Marke) Meenen (Menen) !'ben Moorseele (Moorseie) I-bsschroen (!'beskroen) ooteghem (Otegem) Oyghem (ooigen) Recken (Rekkem) Risquons-tout Rolleghem (Rollegeml Rollf!ghem-<:apelle (Hollegem-'-Kapelle) St.-Catharine-Capelle DEEL IV St.-Denijs St.-Louis (St.Lodewijk) Spiere &.ieveghen (Zwevegen) Stacegem (Stasegem) Ten Bdele (Kanen) Tieghem (Tiegem) Vichte wae~,erde (waanmaarde) \\ervick (\\ervik) Wevelghem Winkel St.-Eloi (WirkeI St.-Elooj) Inhoudstafel Aanwijzer geslachten Be,tellen bij: Ul7GEVERIJ FAMIlIA ET PATRIA p.v.b.a. 820 KORTEMARK-Handzame

6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~ ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS V.V.F.-KRANTJE Tweemaandelijks tijdschrift Redaktie: Johan Roelstraete Kransvijver, KORTRIJK-HEULE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7e jaargang nr. 2 juni 979 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx }t. 'J)' :VOLD RE (Ç;os.V~~ (f\ttem

7 - 2 INHOUD :;.=:==== Gelukwensen aan de nieuwe gouverneur blz. 3 In Memoriam 3 Onze kalender 4 Gevraagd 4 Bronnen voor echte familiegeschiedenis in het RAK Steek V.V.F.-Roeselare een handje toe 5 8

8 - 3 GELUKWENSEN AAN DE NI EUWE GOUVERNEUR De vreugde bij het bestuur en de leden van de V.V.F. in West-Vlaanderen toen ze de benoeming vernamen van de Heer Leo VANACKERE tot GOUVERNEUR van onze provi nci e was groot. Het was of we zelf een stukje gouverneur waren geworden. Een vertrouwd figuur uit onze streek afkomstig. Een vertrouwd figuur in de V.V.F. Hoevele vergaderingen heeft hij er niet geleid? De V.V.F. heeft zeer veel te danken aan hem. Toen hij na tien jaar voorzitterschap om gezondheidsredenen ontslag moet nemen werd het duidelijk wat de V.V.F. aan haar voorzitter had. Maar hij bleef de V.V.F. volgen... gelukkig voor de V.V.F. Hoewel hij in Brussel was gaan wonen klopte zijn hart in West-Vlaanderen. waarmee hij met alle vezels verbonden bleef en blijft. Er was geen belangrijke V.V.F.-aktiviteit (en we kunnen hier uiteraard niet gaan spreken van de talrijke aktiviteiten van andere kulturele verenigingen) of hij was er aanwezig als voorzitter, als bemiddelaar, als spreker of gewoon als belangstellend lid, zo bv. op de tentoonstelling te Bavikhove. Ook op het laatste colloquium en kongres te Brugge was hij een aktieve deelnemer. We willen dan ook de heer Leo VANACKERE in naam van het bestuur en de leden van de afdeling Kortrijk van harte gelukwensen met zijn benoeming. We weten dat de provincie in goede handen is!!hj~~bi8~ De Heer Jo BOONE. echtgenoot van Mevrouw Caroline Schoutteet, zoon van de heer en mevrouw Jules en Marie-Thérèse Boone-Vervust + Kortrijk 4 mei 979. De afdeling Kortrijk betuigt haar oprechte deelneming in de rouw bij het overlijden van de heer Jo Boone, zoon van ons aktief V'.V.F.-lid Mevr. Boone-Vervust.

9 ONZE KALENDER ============= KORTRIJK - 4 Dinsdag 26 juni 979 om 20 uur in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat, Kortrijk TEKSTONTLEDING en OUD SCHRIFT LEZEN Vorige keer hadden we het over gerechtelijke bronnen.we gaan de teksten oud schrift hierover verder afwerken. En we starten wellicht met een nieuwe tekst. x x x x x x x Gedurende de maanden juli en augustus nemen we vakantie. Wellicht een tijd voor velen om verder te werken aan de familiegeschiedenis. We hopen iedereen terug te zien in september. In het volgende krantje hierover meer nieuws. x x x x x x x De kursus "Familiegeschiedenis" te KLUISBERGEN werd druk gevolgd. En reeds wordt een volgende kursus gepland voor het najaar. Wie interesse heeft kan kontakt opnemen met Mevrouw Annie VAN MEENEN Pelikaanwijk KLUISBERGEN xxxxxxxxxxxxx GEVRAAGD: ======== K. DE LILLE, Cartonstraat 40,8900 Ieper (Tel. 057/ ) zoekt nr. 23 van de V.T.B.-V.A.B. Toeristische Bibliotheek, het nummer van J. Persyn over Juliaan CLAERHOUT, pionier met pen en spade. Betrokkene is bereid de laatste 6 jaargangen van het heemtijdschrift "Het Iepers Kwartier' in rui aan te bieden of bepaalde jaargangen van "Vlaamse Stam". Alle portkosten worden vergoed.

10 - 5 BRONNEN VOOR ECHTE FAMILIEGESCHIEDENIS IN HET RAK ================================================= Bruine pakken, nr Lijst van meesters, wevers, knaepwevers en leerlinghen Oyghem 739 Lyste ende declaratie van den nombre van meester wevers cnaepwevers ende leerlingen van de lijne laeckens wonende bin nen de prochie van Oygem, casselrie van Corterijck, de welcke wort gemackt ende overgheven in voldoenynghe van de orders ten dies toegesonden"by myn edel heeren van het hoofdcollegie der voorn(oemde) casselrie. Nomber v.d. meester wevers ofte huysmans knechten Frans Maertens Jacobus Verdure 2 Joannes Van POucke Gillis Verbeke Michiel Dooghe Joannes Wittevrongel Phls Demoor Matthys Tytgat Pier Thiers Phl s De Meester Nicolaeys Preneel Joseph Eeckhout Joseph Aedens Alfons Meenfroot Mathys Verloo vidua Joos Braem Frans Jansens Jan Devarre Matheus Vermeulen Frans Vermeulen Frans Van Troeys Joarmes De Meester Pr Putte Joos De Cock Joseph Riethaege

11 - 6 Pieter Tytgat Pr Tytgat fs Carel Adriaen Hiers Pr Busschaert Jacobus Vercouttere Joannes Kynt Pr Desmet 2 Pr Devlamynck Jan van Outryve Pr Devi sschere Frans Deverware Simoen Vercruysse Joseph Ledesnyder Maryn Van Heede Andries Bussche via Frans Cagnie Ignaes Van Roestraete Joannes Van West Joannes Couman via Jan Cal lens Maerten Maes Joannes Verbeke Nicolaey Desmet Joannes Demey Jan Bul Maryn Cagnie leerl. Pr Verloo via Jacobus Desmet 2 Michiel Dooge Jan Vergote Pr Meinfroot Meester Wevers: knechten: leerlingen:

12 Bruine pakken, nr Vichte knaepwevers leerl. Marynus Van(der)Scheden Gyse Van Neste Gillis Van Eeckhoutte Adriaen Coppens Joos Herman Joannes Van Geluwe Mattheus De Vos Joos Buysens fs Adriaen Gill~s Serras Anth Vacke Pr Terras Marten DHaene We Joannes Viaene 2 Anth Terras fs Pr Michie Van Ginste Adriaen Van Hamme Gillis Van Haesbrouck Joannes Tytgat Gi is Hovaere Pr Defoort Anth e Delepiere Joannes Viaene Frans Ronsse Jacobus Matton Gui e Depreu Ignatius Schaeck Pr Matton Jan Dhaene Laur(en)s Matton Joos Isebaert Pr Vanhoutte Cornelis de Gravelyn Joos Van Hamme J. R.

13 - 8 STEEK V.V.F. - ROE S E LAR E EEN HANDJE TOE... KOM TALRIJK naar de eerstvolgende bijeenkomst op VRIJDAG 22 JUNI a.s. om 20 uur in de zaal van de Stedelijke Technische Dienst, Noordstraat, 08 te ROESELARE. VOORSTELLING van een nieuw deel van het werk van G. AERBEYDT: De Staten van Goed van Roeselare Een uitgave van V.V.F. - Roeselare WAARNA: VOORDRACHT door medelid John GODDEERIS, auteur van het bekende werk over de Pauselijke Zoeaven in West-Vlaanderen. Hij behandelt het onderwerp: Spreker steunt zich niet enkel op de resultaten van de op gravingen in het voorjaar waarbij de grondvesten van de middeleeuwse hallen werden blootgelegd. Hij onderzocht terzake de stadsrekeningen van 555 tot 64 en maakte hieruit honderden aantekeningen. Zijn konklusies, gesteund op archiefonderzoek vormen een historisch verhaal waarvan de naar voorgebrachte feiten op menig gebied afwij ken van wat hierover gezegd en geschreven is. Roeselaarse geslachten laat hij herleven. Een kluifje voor de zoekers die vastzitten rond 600 en een nederige bijdrage tot de nog ongeschreven geschiedenis van Roeselare. Ook U wordt er verwacht!

14 ~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS V.V,F,-KRANTJE Tweemaandelijks tijdschrift Redaktie: Johan Roelstraete Kransvijver KORTRIJK-HEULE 7e jaargang nr. 3 september 979 GOUWNUMMER XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

15 8 Inhoud Lees in dit nummer: 9- In memoriam Leo Vanackere 20-2 Onze kalender Naar Wormhout en Waregem Bronnen voor echte familiegeschiedenis ( J.Roelstraete) -8

16 IN MEMORIAM LEO V A N A C K ERE Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen Ere-Voorzitter van de V.V.F. In het vorige nummer van ons krantje hebben wij LEO VANACKERE onze gelukwensen aangeboden bij zijn benoeming tot gouver neur van onze provincie. Zo groot onze vreugde toen was, zo groot is de droe fenis bij het vernemen van zijn overlijden. De hoop die hij bij zo vele mensen verwekt heeft is van korte duur geweest. Zoals Mgr. Desmedt in zijn homilie zei, hebben velen gedacht aan Paus Jan Paulus I. Wij kunnen alleen een gevoel van dankbaarheid uiten voor alles wat hij voor de Vereniging en voor ons persoonlijk betekend heeft. De afdeling Kortrijk betuigt haar oprechte deelneming en medeleven aan Mevrouw Vanackere en de kinderen. J.R. In het volgende nummer van Vlaamse Stam wordt de kwartierstaat van de overleden gouverneur gepubliceerd voor zover hij reeds werd opgesteld. Wellicht zijn er leden die aanvullingen kunnen bezorgen. Wij zouden graag een aangevulde kwartierstaat laten verschijnen in het jaarboek van het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek. Wie de kwartierstaat kan helpen uitbreiden stelle zich in verbinding met de secretaris, Johan Roelstraete. -9 J.R.

17 ONZE KALENDER KORTRIJK =:::::=::.:; ::: ====== ==~========= ===== 5 september WORMHOUT in FRANS-VLAANDEREN De sektie FAMILIEKUNDE van het KFV komt dit jaar bijeen in WORMHOUT (Frans-Vlaanderen) in het Gemeentehuis. Aan deze genealogische dag verlenen de V.V.F. en het Comité Flamand de France hun medewerking. Zie elders het uitvoerig programma. Zaterdag 22 en Zondag 23 september 979 FRANS-VLAAMSE KULTUURDAGEN in WAREGEM Dinsdag 25 SEPTEMBER om 20 uur in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat, Kortrijk. Voordracht door Dr. Hist. Ernest WARLOP over... "DE LEEUW VAN VLAANDEREN. OORSPRONG VAN HET WAPEN VAN HET GRAAFSCHAP VLAANDEREN." Dinsdag 23 OKTOBER 979 om 20 uur in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat, Kortrijk. Voordracht door de Heer A. VANDEWIELE: BRONNEN VOOR EEN DORPSGESCHIEDENIS in casu ZWEVEZELE. -20

18 ZONDAG NOVEMBER PROVLNCIALE ONTMOETINGSDAG te ROESELARE. In de voormiddag (0 uur) een groet aan het graf van de heer LEO VANACKERE, Gouverneur der Provincie West-Vlaanderen, in WEVELGEM. Het thema van deze ontmoetingsdag is dit jaar de heraldiek en de familiegeschiedenis. In de namiddag is ook een hulde voorzien aan de provinciale ere-voorzitter Dr. Hist. ERNEST WARLOP. DINSDAG DECEMBER 979 om 20 uur in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat, Kortrijk. Voordracht met tekstontleding door Johan Roelstraete. Thema: de XXe-penningkohieren. Op verschillende van deze aktiviteiten komen we later terug. Noteer in ieder geval reeds de data. Iedereen is op deze vergaderingen of bijeenkomsten hartelijk welkom. Breng gerust vrienden of kennissen mee die belangstelling hebben voor familiegeschiedenis. -2

19 BIJEENKOMST VAN DE SEKTIE FAMILIEKUNDE VAN HET KFV WORMHOUT ls SEPTEMBER De sektie Familiekunde van het KFV komt bijeen in WORMHOUT (Frans Vlaanderen) op ZATERDAG 5 SEPTEMBER in het Gemeentehuis. Het Comité Flamand de France en de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde verlenen hun medewerking. PRÓGRAMMA uur: In het gemeentehuis; hulde aan Kan. A. Lescroart (akademische zitting). - Inleiding door dhr. burgemeester R. Deldicque. toespraak door C. Moeyaert. door Comité Flamand de France. Betekenis familienaam Lescroart door Dr. W. Beele.. Toespraak over de voorouders van Kan. A. Lescroart door M. Mispelon me! overhandiging van kwartierstaat. Dankwoord door Kan. A. Lescroart uur; Maaltijd per voorinschri!vlng in "Au Sauvage". Drank, bediening (alles inbegrepen) : 50 FF of 400 BF. Voorafgaandelijke inschrijving is noodzakelijk en is enkel mogelijk tot 6 september bij K. De LUIe, Cartonstraat 40, B 8900 leper. Betaling gebeurt de dag zelf uur: In het Stadhuis: Sludiemiddag (einde 7 uur). De geschiedenis van Frans-Vlaanderen, inleider C. Moeyaert. Frans-Vlaamse bronnen, inleider M. Mispelon. Wormhoutse families. inleider W. van Hille. Er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. Voor alle inlichtingen: K. De LII/e, Cartonstr. 40, 8900 leper. Tel. 057/ of M. Mispelon, Kortemarkstraat 26, B 820 Handzame. Tel. 05/ / -22

20 Programma van en uitnodiging tot de XXXIIe Frans-Vlaamse Kultuurdagen WAREGEM - Zaterdag 22 september: KULTUREEL CENTRUM, Zulderlaan 39, Stadion. GESCHIEDKUNDIG COLLOQUIUM van de Werkgroep Geschiedenis van het KFV. - Om 0,uur, in het Clubhouse van het Parkhotel Groenhove, Lebbestraat ' - Welkom door Dr. M. Nuyttena, voorzitter... Dr. A. Van Hulzen (Utrecht) : Overzicht van de recentste literatuur over het Verdrag van Utrecht Prof. Dr. Ludo Milia (Gent) : Frankrijk en zijn minderheden. - Om 2 uur; Middagpauze: Gelegenheid tot middageten in het restaurant Groenholle. Warme maaltijd: 25 Ir. Betaling ter plaatse. Inschrijven bij R. Watthy, Dorp 70, 878. Woumen. Tel. 05/ Wie vooraf inschrijf! ontvangt ook alle verdere miormatie i,v.m. het colloquium. - Om 4 uur, in zaal I van het Kultureel Centrum: Voorstelling van de Werkgroep..Archief de Franse Nederlanden" 0 Lv Dr. M. Nuyttens. Evaluatie van de werkzaamheden m.m.v, Karla Theys, Els Lion, Monlque Verschuere, Geertrui Vandenabeele, Rita Wegge, Rosa Mattlys. Bert Seghers en Luc Vandoorne. Om 6.30 uur, in de Hal van het Kultureel Centrum: Opening door Henry Bouekaert van de tenloonl>tellingen over "De inneming van Gent in 678 en de gevolgen ervan", ingeleid door Prof. Dr. K. G. Van Acker. en over "Het historische patrimonium van Frans-Vlaanderen", ingeleid door Filip De.priet. Zondag 23 september: Om 9 uur, in de Hal van het Kultureel Centrum: gelegenheid tot onder. linge kennismaking en tot bezoek aan de tentoonstellingen. - Om 0 uur: SEKTlEVERGADERINGEN Om 4.5 uur: PLENUM (Schouwburg). Inleiding door Or.0. Merlevede, algemeen voorzitter, - Beknopte verslagen over de sektiebijeenkomsten Onderwijs en Familie kunde in Wormhout, door Francis Persyn en K. De Lllle. Prol. Dr. M. Gysaeling: De geschiedenis van onze taal in Noord Frankrijk. 5,30 uur' Pauze.,~ 5.45 uur: Walter Kunnen, voorzitter van de Beweging voor de Verenigde Staten van Europa: De toekomst van de Lage Landen in Europa, Uitreiking van de 2e Vltal Celenprijs ( BF) aan Nleolas Bourgeois (Hazebroek) door Mevr. Godelieve Maas-Celen, Slottoespraken Mevr. R. De Baeker-Van Ocken, Minister van Nederlandse Kultuur -23

21 BRONNEN VOOR ECHTE FAMILIEGESCHIEDENIS. Wanoeer men op zoek gaat naar akten van wettelijke passeringen of van de vierschaar, m.a.w. akten geregistreerd door de schepenen van de verschillende heerlijkheden dan is de oogst voor de 6de eeuw niet bijster groot. Eén van de redenen hiervan op het einde van de 6e eeuw was blijkbaar het slecht of helemaal niet functioneren van vele van deze schepenbanken. Dan kon men wel eens beroep doen op andere schepenen. Hiervoor kwamen in de eerste plaats de schepenen in aanmerking van het grafelijk vrij eigen. Dit waren voor het Kortrijkse meteen ook de schepenen van de Groeninge-abdij in Marke of van Rodenburg. In de wettelijke passeringen van de Graaf- en Groeningeschepenen zijn er dan ook zeer veel akten betreffende kleinere heerlijkheden die in de grond niets te maken hadden met Marke, noch met het Vrij eigen. Bij wijze van voorbeeld geven we hier een lijst van gedagvaarde personen die moesten verschijnen voor de vierschaar gehouden op 26 april 58 dit ter maninge van Jacques Vanden berghe, baljuw en ontvanger van de heer van Heule van zijn heerlijkheid van Heule ten beschudde van huerlieder gronden: () hoirs Joos Van Steenkiste fs Gheerts Lauwereys VAn Huelbussche Lauwers de Fort dhoirs van Wm Van ha(m)me Olivier de Fort fs Jans dhoirs van Jan Wallaert dhoirs van Malin Gheysin Franchois Zoete Lyoen de Pratere Zeghere Gheys in de weesen Casin Gheysin ghyselin Tytgaet AeTaert de Smet dhoirs Symoen Braye dhoirs Jan de Cantere Wm de Jaghe(re) fs Joos hoirs Lauwers de Brauwere Pr Buuse fs Pieters (-l-)-----rä'k-, Scab; na e II, nr. 80 Graaf- en Groen; nge. Rodenburg. W.P. en fer;e

22 Woulter Hellebrecht Joos Pauwels Oliv;er de Clercq fs Diericx Jan de Medts de kinderen Jan Wallaert Wm Symoen de weesen van Phls Van Belleghem dho;rs Joos de Medts Jacop Van(de) Walle Steven Van(de) Vyvere We Pr Van Lerberghe dhoirs Gheert Wylays ofte Pr Veys Guillé de Cantere fs Jans dho;rs Pieter Gheysin dhoirs Jan Huusentruut fs Wms dho;rs Jan Gheysin Gi i s Gheysi n dhoirs Gabriel Gheysin Jan Gheysin dhoirs Gillis Vande Putte We Joos Vanden Abeele Pr Coucke Grietkin Coucke fa Willems de zes weesen van Gillis Coucke Marie Roose ende weese van Pr Coucke Pieter Mul i er dhoirs Jan Winne Roughaer de Cantere hoirs Gheert Braye Jacop de P(ar)mentier hoirs van Pr de Scheemaker We Jan Roose We Willem Van ham(m)e de weese Jan Roose Wm de Poortere met de weese Wm Coucke Loy de Puut Gi i s Buuse Joos de Smet fs Zeghers Christi aen NoH Joos Arendt -25

23 Wm Van Rumbeke Joos Naert de kinderen van Joos Velin Loen;s de Pratere Vincent Van Lerberghe Jan de Brauwere Wm de Brauwere Pieter Hellebrecht dhoirs Loy Van ham(m)e Joos de Muct Joos Gheysin dhoirs Pieter Maelfaict Joos de Rycke dhoirs Rough. Van(der)Eecke Bouduwyn Van Steenkiste We Jan Bossuut Franchoys Van Ham(m)e Gillis Vander Mandele dhoirs Pr Vander beke Joos de Blauvle dhoirs van We Pauwels Pancoucke Bussaert Van Amaese Jan Jove fs Gillis Joos de Jaghere fs Wms Lauwereyns de Jaghe(re) We Anths Vanderbeke Pr Van Biesbrouck ofte zyn hoirs dhoirs Jan Coman We Joos de Hondt Jan de Cavele dhoirs Jan de Tollenaere Mahieu Liberdt de kinderen van Joos Van Dadyzeele de cappelrie van Ghueleghem dhoirs Pr Maelfaict Franchoys Wylays de kinderen Jan Wylays Jooris Vanderkindert Joos de Medts fs Jans Joos de Medts fs Christiaens de Cappelrye van St. Eydrop -26

24 Andries Holvoet Joos en Wm de Smet In Bisseghem Jacop Van Steenkiste dhoirs Joos Vandermoortele dho;rs Jaspar Gheys dhoirs Jan van Putthem In Moorseele en Wevelghem We en hoirs Gheert Van ham(m}e hoirs Adriaen Van(den} Broele We Gabriel de Jonghe We Gheert Van Steenkiste Joos du Boos ' Joos. Van Hecke Mynyeere van Wynghene In Ghueleghem Aellaert Ovare dhoirs Amandt Van(der) Eecke Jan W;nne fs Pieters dho;rs Bouduwyn Van Corsell;s hoirs Wm Van(de) Moortele Pr Van Zeveren fs Oliviers Symoen Wyffe e Magdaleene Van (de) Walle fa Denys Joos Caluwaert fs Joos Bussaert de Vos Bouduwyn Noppe Onder theerscip van Cransvyvere in Bisseghem Wm Vande Moortele de,kinderen Wm Vande Moortele. Jan de La Rue baljuw en ontvanger o.m. van de we van wijlent Ampluenis Vanden berghe. fa Jans van hun heerlijkheid Louverie genaamd in Heule lieten volgende personen dagvaarden: de we Jan Wylays Pieter Salin Joos Caluwaert causa uxoris hoir - Vander Eecke Lauwers de Fort fs Joos voocht kinderen Joos Nijs RoUgh. de Cantere We Passchier Van Lerberghe Joos Coucke -27

25 Gillis Buuse Jan Van Ham(m)e als hoir van Loy zyn vader. Tot zover enkele heerlijkheden in Heule. Ook voor andere heerlijkheden staan er dergelijke lijsten. Zo o.m. voor de heerlijkheden Moorsele en Gracht, ten Aerde in Bavikhove, Waleghem ;n Hulste, Zweveghem ter Kercke, Waelcourt, Ten Houtte in Bellegem, Ho vaersnest, te Gaver, te Zwynvoorde in Deerlijk, Lespi nette, Moerkerke, Delasuus, Vollander in Marke, Ler berghe, Welcomsthofstede, Lake in Zulte, Heule in Aalbeke, vande Cautere in Bavikhove, Tombrouck in Moeskroen en Rollegem, Assche in Aalbeke, Moeskroen, Steenbrugghe in Deerlijk e.a. Uit deze korte analyse blijkt het uitzonderlijk be lang van dit register die ons een reeks namen biedt van personen op het einde van de 6e eeuw, na de crisistijd en juist voor de parochieregister aanvan gen. Vergelijking met b.v. XXe- penningkohieren en poor terslijsten zou zeker interessant zijn. Johan Roelstraete -28

26 ~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~ * ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS V.V.F. - KRANTJE ~ ~ Tweemaandelijks tijdschrift. ~ 8 Redaktie: Johan ROELSTRAETE I * Kransvijver 4 I 870 KORTRIJK-HEULE 7e jaargang nr. 4 oktober 979 ~ GOUWNUMMER xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx

27 INHOUD ONZE KALENDER Kortrijk 6e PROVINCIALE VERBROEDERINGSDAG BRONNEN VOOR ECHTE FAMILIEGESCHIEDENIS IN HET RAK.

28 ONZE KALENDER ==:::======:::== KORTRIJK ZONDAG NOVEMBER 979 PROVINCIALE ONTMOETINGSDAG in ROESELARE (zie verder het uitvoerig programma) DINSDAG DECEMBER 979 om 20 uur in de zaal INTERCOM. Rijselsestraat. Kortrijk Voordracht met tekstontleding door Johan ROELSTRAETE Thema: De XXE-PENNINGKOHIEREN. Uitgaande van een voorbeeld wordt gewezen op het belang van deze bronnen voor de familie- en de dorpsgeschiedenis. Ziehier reeds de data voor de vergaderingen welke ge pland zijn voor het volgende jaar. U kunt ze dus nu reeds vastleggen. In ons volgende krantje komen we uitvoerig hierop terug en delen we de onderwerpen mee. Dinsdag Dinsdag Dinsdag Dinsdag Dinsdag 22 januari februari maart mei juni 980

29 RECENTE UITGAVEN OVER WEST-VLAANDEREN QQQ~_~~~IYb~~~~~_Y~Y~E~~EQ~bl~ ~~ AFDELING BRUGGE Bestellen bij R.L.Dewulf-Heus,Ouqe Zak 3,8000 Brugge. Prk VOLKSTELLING 748 voor de gemeenten Oostkerke,Moerkerke, Sint-Kruis,Heerlijkheden Sysele,Vijve,Male,enz. Prijs: 25 F.+ 5 F.verzendingskosten. DE WEEZERIJAKTEN VAN DE HEERLIJKHEDEN ARDOOIE On AYSHOVE Deel Prijs: 400 F.+ 40 F.verzendingskosten. In voorbereiding: VOLKSTELLING 748 voor Groot-Damme VOLKSTELLING 84 Stad Brugge 3e deel. Van tal van vroegere uitgaven zijn nog slechts enkele eks. beschikbaar.kwestie van er bij te zijn en nu te bestellen. AFDELING OOSTENDE-KUSTSTREEK Bestellen bij J.Priem,Torhoutsestwg.36,8400 Oostende. Prk ALFABETISCHE INDEX OP DE DOOPREGISTERS VAN DIKSMUIDE( ). Het énig bewaard register te Diksmuide... Gedrukt op A-4 formaat, i n offset,ca 00 blad. Prijs: 20 F. + 5 F. verzendingskosten. Verder nog enkele eksemplaren beschikbaar van: OSTENDIANA III Prijs: 400 F.+ 25 F.verzendingskosten. E.VLIETINCK,HET OUDE OOSTENDE(herdruk) Prijs: 975 F. Voor V.V.F.-leden slechts 700 F.+ 50 F. verzendingskosten. AFDELING ROESELARE INDEX OP DE STATEN VAN GOED VAN ROESELARE door G.AERBEYDT deel V ( ) de blz (gebonden onder omslag) Prijs: 300 F. Te bestellen bij Familia et Patria,Handzame Vorige delen,voor zover nog voorradig :z.w. tot Michiel Debruyne,p.a. Stadsarchief,Roeselare. EN...VOOR WIE BELANGSTELLING HEEFT.. Van de Volksalmanak It MANNEKE UIT DE MANE verschenen de oudste jaargangen in herdruk bij de vzw I Manneke uit de Mane,Sint-Huibrechtsstraat,Roeselare. Jaargangen , in doosje: 500 F. Jaargangen in doosje: 500 F.

30 6e PROVINCIALE VERBROEDERINGSDAG voor alle familievorsers van Westvlaamse herkomst NOVEMBER uur: Stille groet op het kerkhof van Wevelgem aan de betreurde V.V.F. ere-voorzitter, Gouverneur Leo VANACKERE. uur - 2 u 30 : In RODENBACHPARK, Langebrugstraat 5, 8800 ~Q~~~!èr~, Tel. 05/ Vrije raadpleging van Westvlaamse heraldische en familiekundige dokumentatie. Er is een stand voorzien per gewest met een plaatselijke deskundige die de gestelde vragen zal beantwoorden. Iedereen mag bovendien zijn eigen dokumentatie tentoonstellen. Er zijn ook verkoopstanden voor formulieren en boeken. 2 u 30 : Hulde aan Dr. Hist. E. WARLOP, Ere-voorzitter van de gouw. 2 u 45 : Gelegenheid tot eetmaal (dagschotel) in het Rodenbachpark: 250 F. Alhoewel inschrijving hiervoor de dag zelf tot uur 5 mogelijk is, wordt aangeraden vooraf te bespreken bij de gouwsekretaris K. De Lille, Cartonstraat, IEPER, Tel. 057/ u 30 tot 7 uur: Een welkomstgroet door J. GHYSSAERT, Gouwvoor zitter. Een paneel, o.l.v. Dr. Hist. E. WARLOP, beant woordt vragen i n verband met Famil iegeschi ede nis en Heraldiek". Enkele sprekers zullen tevens hun ervaringen ter zake mededelen. IEDEREEN IS WELKOM! LEDEN BRENGEN GERUST NIET-LEDEN MEE!

31 BRONNEN VOOR ECHTE FAMILIEGESCHIEDENIS IN HET R.A.K. In een vorig krantje (7e jaargang, nr. 2), publiceerden we reeds de lijst van de wevers en hun leerlingen in de parochies Ooi gem en Vichte voor het jaar 739. Hieronder laten we de lijst volgen voor Otegem voor hetzelfde jaar. (RAK, Bruine pakken, nr. 6524) OTE.GEM knaepwevers eerl. Frans Vander Beken Pieter de Costere Adriaen de Wulf Joos Lavens Joannes den Dauw Frans Vander Beken fs Guillaeme Joannes Segaert Daniel La Motte Joos Derycke Jan Cal lens, Judocus Soubri e Pieter Verscheure Jan Verscheure 0livier Tack via Rogier de Grave Rogier Haesvrouck via Joannes Demeulemeestere Joannes Vercruycen Michiel Raes Gui aeme Deri e Guill aeme Ni j s Guillaeme Verscheure Joannes Pauwels Joannes Loquet Pieter tkint Joannes Moree Joos Laverge Matheus Vercruycen Adriaen Verscheure 2

RUBRIEK VOOR BEGINNERS HOE VER KUNNEN WE OPKLIMMEN MET ONZE STAMBOOM?

RUBRIEK VOOR BEGINNERS HOE VER KUNNEN WE OPKLIMMEN MET ONZE STAMBOOM? RUBRIEK VOOR BEGINNERS HOE VER KUNNEN WE OPKLIMMEN MET ONZE STAMBOOM? In de eerste folder van de VVF nog opgesteld door Michiel Mispelon lezen we de vier meest gestelde vragen door beginnende (en ervaren!)

Nadere informatie

Vervoergebied Kortrijk

Vervoergebied Kortrijk Vervoergebied Vervoergebied bevolking. 325.313 190 ANZEGEM 13.901 199 MENEN 32.325 191 AVELGEM 9.372 200 OOSTROZEBEKE 7.445 192 DEERLIJK 11.306 201 SPIERE-HELKIJN 2.040 193 DENTERGEM 8.128 202 WAREGEM

Nadere informatie

Ereprijzen Guldensporenvlucht 2010 Jonge Duiven. Ereprijs Geschonken door aan Winnaar

Ereprijzen Guldensporenvlucht 2010 Jonge Duiven. Ereprijs Geschonken door aan Winnaar Ereprijzen Guldensporenvlucht 2010 Jonge Duiven Ereprijs Geschonken door aan Winnaar Gulden Spoor Mr Danny Van Bael, Anderlecht 1e prijs hoofdvlucht Yves Beulque, Anzegem Schaal Stad Brugge 1e prijs hoofdvlucht

Nadere informatie

$ % # # & &! # ' # # ( ) *% + #! " #! $

$ % # # & &! # ' # # ( ) *% + #!  #! $ Een analyse van de verschillende Tiegemse families en hun afstammingslijnen vanaf de 15de tot de 20ste eeuw %##& &!# '# # ( )*%+#!"#! Inhoud Inhoud, -#. /012&'3., ) 4 2 2 5 &&6 47 8 6 &&3. ) &&& 9 &/ :

Nadere informatie

D i g i t a a l. 43ste jaargang, nr. 4 oktober Wij genieten de steun van:

D i g i t a a l. 43ste jaargang, nr. 4 oktober Wij genieten de steun van: 43ste jaargang, nr. 4 oktober 2015 D i g i t a a l Wij genieten de steun van: Familiekunde Vlaanderen vzw Vlaamse Overheid stad Kortrijk - stad Roeselare......................................................

Nadere informatie

Landboeken West-Vlaanderen

Landboeken West-Vlaanderen Parochie(s) Bewaarpl. Jaar Opmerking Aalbeke RAK 1759 Landboek. Door L.A. Gheysen. Aartrijke RAB 1696 Assebroek RAB 1509 Landboek (ommeloper), kopie (1791) Avelgem RAK 1792 Landboek. Door F.J.D. Van Huffel

Nadere informatie

ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS OPZOEKINGEN IN DE REGISTERS VAN DE BURGER- LIJKE STAND

ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS OPZOEKINGEN IN DE REGISTERS VAN DE BURGER- LIJKE STAND ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS OPZOEKINGEN IN DE REGISTERS VAN DE BURGER- LIJKE STAND In de voorgaande rubriek toonden we uitgaande van enkele concrete voorbeelden hoe we opzoekingen in de Burgerlijke Stand

Nadere informatie

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ZUIIY- EN MIDDENWESTVIA1!.MS V.V F -KRANTJE Tweemaandelijks tijdschrift Sekretariaat: Johan RrJelstraete Kransvijver 41 8710 HEXlLE Tel. 056/35.07.11 6e jaargang nr. 1 januari - februari 1978 ~ INHCXJD.

Nadere informatie

KORTRIJK Gemeenten en bevolkingscijfer. Vervoergebied Kortrijk bevolking

KORTRIJK Gemeenten en bevolkingscijfer. Vervoergebied Kortrijk bevolking KORTRIJK 2.2.01.01 Gemeenten en bevolkingscijfer Vervoergebied bevolking. 325.070 190 ANZEGEM 13.875 199 MENEN 32.141 191 AVELGEM 9.261 200 OOSTROZEBEKE 7.423 192 DEERLIJK 11.269 201 SPIERE-HELKIJN 1.999

Nadere informatie

* W.V.V * CHATEAUDUN ZONE A * Los : S:028 * * West Vlaanderen * 585 Jaarse * Basis: P: 1 *

* W.V.V * CHATEAUDUN ZONE A * Los : S:028 * * West Vlaanderen * 585 Jaarse * Basis: P: 1 * * W.V.V * CHATEAUDUN ZONE A2 03-07-17 * Los : 12.00 S:028 * * West Vlaanderen * 585 Jaarse * Basis: 350000 P: 1 * 10 20 30 40 50 100 200 300 500 1000 2000 5000 10000 VI IL UNI SCH GPR PRS GBO KBO A2S O2S

Nadere informatie

Mevr. Habets-Abrahams

Mevr. Habets-Abrahams NIEUWSBRIEF Nr.24-4 e JAARGANG uitgave nr.6 van 2015 opmaak: oktober 2015 info@heemkunde-margraten.nl www.heemkunde-margraten.nl Verenigingslokaal: Rijksweg 68 Margraten (naast feestzaal het Kroontje en

Nadere informatie

ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS: DE PAROCHIEREGISTERS. EEN VERKENNING

ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS: DE PAROCHIEREGISTERS. EEN VERKENNING ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS: DE PAROCHIEREGISTERS. EEN VERKENNING In de eerste bijdrage over onze parochieregisters willen we het houden bij een praktische verkenningsronde. Je hebt als genealoog een tijdlang

Nadere informatie

TWEEDEHANDSBOEKEN Familiekunde Dendermonde (lijst dd zomer 2014)

TWEEDEHANDSBOEKEN Familiekunde Dendermonde (lijst dd zomer 2014) TWEEDEHANDSBOEKEN Familiekunde Dendermonde (lijst dd zomer 2014) 1952 Boek van het jaar 1952 Winkler Prins Mr. G.B.J. Hiltermann Amsterdam W.P. Stichting Amsterdam-Brussel 1,- 1961 Boek van het jaar Winkler

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de verzameling Soete J.

Plaatsingslijst van de verzameling Soete J. BE-A0516_109108_107881_DUT Plaatsingslijst van de verzameling Soete J. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 14 SEPTEMBER 2000. - Ministerieel besluit houdende oprichting en benoeming van de leden van het natuurinrichtingsprojectcomité voor het natuurinrichtingsproject Westvlaamse

Nadere informatie

Bijgewerkt op Datum Uur Onderwerp Score Reeks/leeftijdsgroep Type zo :00 Vk Langemark-Poelkapelle - K.F.C.

Bijgewerkt op Datum Uur Onderwerp Score Reeks/leeftijdsgroep Type zo :00 Vk Langemark-Poelkapelle - K.F.C. Bijgewerkt op 20-08-2016 Datum Uur Onderwerp Score Reeks/leeftijdsgroep Type zo 14-08-2016 17:00 Vk Langemark-Poelkapelle - K.F.C. Marke 1-1 (5-3) Indurium Cup - Reeks L Beker ma 15-08-2016 08:30 Club

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's)

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Achtergrond In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de

Nadere informatie

In deze context zijn we zo vrij de hulp van onze leden in te roepen!

In deze context zijn we zo vrij de hulp van onze leden in te roepen! E-mail: hokzele@hotmail.com Website : www.hokzele.be Museum en documentatiecentrum: Lokerenbaan 43, 9240 Zele Ondernemersnummer: 411054029 Heem-en Oudheidkundige Kring Zele vzw, Kouterbosstraat 62, 9240

Nadere informatie

Divisievergadering Kiwanis West-Vlaanderen

Divisievergadering Kiwanis West-Vlaanderen Divisievergadering Kiwanis West-Vlaanderen Donderdag 29 april 2010 Hotel Leonardo Kiwanis West-Vlaanderen Divisievergadering 29.04.2010 1 Philippe Maenhout Luitenant Gouverneur West Vlaanderen Noord Godfried

Nadere informatie

DEINZE: Archiefbestand Familiekunde Deinze

DEINZE: Archiefbestand Familiekunde Deinze DEINZE: Archiefbestand Familiekunde Deinze Microfilm DEINZE (Onze-Lieve-Vrouweparochie): 48, 50, 51, 52, 53 en 54. Microfilm DEINZE (Sint-Martinus): 48, 50, 51 en 52. BR1.1 BR 1.2 BR 1.3 BR 1.4 BR 1.5

Nadere informatie

Lijnnr. Beschrijving lijn Starthalte Start Eindhalte 15 Kortrijk - Kooigem - Spiere Kortnjk Station 12:30 12:53 Spiere Kerk 20 Diksmuide - Merkem -

Lijnnr. Beschrijving lijn Starthalte Start Eindhalte 15 Kortrijk - Kooigem - Spiere Kortnjk Station 12:30 12:53 Spiere Kerk 20 Diksmuide - Merkem - Lijnnr. Beschrijving lijn Starthalte Start Eindhalte 15 Kortrijk - Kooigem - Spiere Kortnjk Station 12:30 12:53 Spiere Kerk 20 Diksmuide - Merkem - leper leper Busstation 12:15 13:08 Diksmuide Station

Nadere informatie

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries

BESTUURSMEMORIAAL VU.Hilaire Ost, Provinciegriffier, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200, Sint-Andries Inhoud Bestuursmemoriaal nummer 14 van 24 augustus 2007 58. Provinciale Commissie voor studiebeurzenstichtingen - Openverklaring van de studiebeurzen 2007-2008. BESTUURSMEMORIAAL NR. 14 2007 114 58. Provinciale

Nadere informatie

BIJLAGE: NADERE TOEGANG RVV 33372

BIJLAGE: NADERE TOEGANG RVV 33372 BIJLAGE: NADERE TOEGANG RVV 33372 De onderstaande beschrijvingen vormen een nadere toegang voor bestanddeelnummer 33372 van het archief van de Raad van Vlaanderen, bewaard in het Rijksarchief te Gent 1.

Nadere informatie

Overzicht aan te besteden ritten Openbare Aanbesteding d.d. 28 april Beschikbaarheid (van - tot) 's morgens 's avonds woensdagmid

Overzicht aan te besteden ritten Openbare Aanbesteding d.d. 28 april Beschikbaarheid (van - tot) 's morgens 's avonds woensdagmid VLSBO De Vuurtoren Heistlaan 26a 8301 Knokke-Heist 050/51 10 20 1 Blankenberge - De Haan - Zeebrugge 5/BDZ/001 80 30 D10 Heist - Blankenberge - Wenduine - Lissewege - Zwankendamme - Zeebrugge - Heist 06:45-08:25

Nadere informatie

Frans Peetermans. Café in, café uit. Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik

Frans Peetermans. Café in, café uit. Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik Frans Peetermans Café in, café uit Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik Café in, café uit De Gooikse en Strijlandse cafés rond 1920 tot vandaag Frans Peetermans Een uitgave van de Heemkundige

Nadere informatie

HEURISTIEK TOERISME VLAANDEREN. cursus. module voorbereidingsproces (40 u.) component Informatieverwerving en verwerking (12 u.

HEURISTIEK TOERISME VLAANDEREN. cursus. module voorbereidingsproces (40 u.) component Informatieverwerving en verwerking (12 u. TOERISME VLAANDEREN cursus HEURISTIEK module voorbereidingsproces (40 u.) component Informatieverwerving en verwerking (12 u.) Jos van Dooren Jos van Dooren Pagina 1 BRONNENSTUDIE VOOR GIDSEN EN REISLEIDERS

Nadere informatie

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat?

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? O C G L Genealogie voor Beginners O C G Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? Even voorstellen: Jo Schiffelers, voorzitter Heemkundevereniging Landgraaf L Systemen en termen Genealogie/Stamboom

Nadere informatie

Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013

Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013 Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013 Haags Gemeentearchief onder auspiciën van Geschiedkundige Vereniging Die Haghe Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Algemene informatie 4 Cursussen Cursus paleografie

Nadere informatie

Abonnees op het tijdschrift Leiestam betalen door overschrijving van 8,00 Euro op rekening nummer van FV - Deinze: BE BIC: GKCCBEBB

Abonnees op het tijdschrift Leiestam betalen door overschrijving van 8,00 Euro op rekening nummer van FV - Deinze: BE BIC: GKCCBEBB België-Belgique P.B. 9800 Deinze 1 3/9282 P 806155 Tijdschrift - Verschijnt tweemaandelijks (niet in juni) Uitgiftekantoor: Deinze 1 Jaargang 22 nr. 5 december 2014 Hoofdredactie: Guido Demuynck, Pachtgoeddreef

Nadere informatie

Het Samenwerkingsverband voor Familiekunde (S.V.F.)

Het Samenwerkingsverband voor Familiekunde (S.V.F.) 6/12/2001 Samenwerkingsverband Fmiliekunde. Mores 1(2000)4 Pag. 1 OVERNAME UIT: MORES. TIJDSCHRIFT VOOR VOLKSCULTUUR IN VLAANDEREN, 1 (2000) 4 Het Samenwerkingsverband voor Familiekunde (S.V.F.) Edgard

Nadere informatie

Nombre de cabines de distribution dans la localité par tranche de délestage Aantal af te schakelen distributiecabines in de deelgemeente per schijf

Nombre de cabines de distribution dans la localité par tranche de délestage Aantal af te schakelen distributiecabines in de deelgemeente per schijf Alveringem 135 135 Alveringem 47 47 Beveren 19 19 Gijverinkhove 12 12 Hoogstade 10 10 Izenberge 7 7 Leisele 24 24 Stavele 16 16 Anzegem 8 222 230 Anzegem 69 69 Gijzelbrechtegem 3 3 Ingooigem 43 43 Kaster

Nadere informatie

INVENTARIS ARCHIEF NMVB

INVENTARIS ARCHIEF NMVB INVENTARIS ARCHIEF NMVB I. WEST-VLAANDEREN ALGEMEEN 1. ONDERZOEK VOOR DE AANLEG VAN NIEUWE LIJNEN EN UITBREIDINGEN 1. 300/1 Dossier inzake het onderzoek voor de aanleg van het baanvak Knokke (Zoute) en

Nadere informatie

Genealogische archiefgids voor het Brusselse hoofdstedelijke gewest

Genealogische archiefgids voor het Brusselse hoofdstedelijke gewest Genealogische archiefgids voor het Brusselse hoofdstedelijke gewest REDACTIE Nadine Asseau Daniel Bex Christian Boone Pierre Debecker Rik Degraef Paul Lievens MET DE MEDEWERKING VAN Jan Caluwaerts EINDREDACTIE

Nadere informatie

6de Ontbijtjogging JCW (eigen organisatie) wandelen(5km) en lopen (10km)

6de Ontbijtjogging JCW (eigen organisatie) wandelen(5km) en lopen (10km) Kerstcorrida Deerlijk 20/12/2016 Callens Rik 15km 220/905 1u06'44" 15km 364/905 1u11'33" Nathalie Viaene 15km 370/905 1u11'43" Vermeersch Erik 15km 385/905 1u12'11" Veys Patrick 15km 396/905 1u12'34" Messiaen

Nadere informatie

Aanvangsbegeleiding schooljaar

Aanvangsbegeleiding schooljaar Regio West-Vlaanderen Aanvangsbegeleiding schooljaar 2016-2017 CVO VIVO Kortrijk 20 Vrij Technisch Instituut Diksmuide 17 Sint-Jozefsinstituut Tielt 12 Margareta-Maria Instituut TSO-BSO Kortemark 10 Sint-Jorisschool

Nadere informatie

België - Belgique P.B. 8610 Kortemark P 508209

België - Belgique P.B. 8610 Kortemark P 508209 V l a a m s C e n t r u m v o o r G e n e a l o g i e e n H e r a l d i e k België - Belgique P.B. 8610 Kortemark P 508209 MEDEDELINGEN Afgiftekantoor: 8610 Kortemark jaargang 27, 2008, nr. 3 - verschijnt

Nadere informatie

de economische beroepsbeoefenaar als adviseur of politieagent? WCO taken en aansprakelijkheid van de boekhouder, accountant en bedrijfsrevisor

de economische beroepsbeoefenaar als adviseur of politieagent? WCO taken en aansprakelijkheid van de boekhouder, accountant en bedrijfsrevisor Uitnodiging seminaries 5 5 exclusieve seminaries de economische beroepsbeoefenaar als adviseur of politieagent? WCO taken en aansprakelijkheid van de boekhouder, accountant en bedrijfsrevisor zelfstandigen

Nadere informatie

Hieronder vallen alle leners die actief lid zijn van de bibliotheek van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013

Hieronder vallen alle leners die actief lid zijn van de bibliotheek van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2013 OPENBARE BIBLIOTHEEK LENDELEDE A. Dassonvillelaan 5 8860 Lendelede tel 051/30.06.15 fax 051/32.28.62 bibliotheek@lendelede.be www.lendelede.be/bibliotheek JAARVERSLAG 2013 Lendelede 24 februari 2014 1)

Nadere informatie

Cursusdag 4: Les lokatie. Brugge: Boeverbos, Leopold III laan, 41

Cursusdag 4: Les lokatie. Brugge: Boeverbos, Leopold III laan, 41 Cursusdag 4: Les lokatie. Brugge: Boeverbos, Leopold III laan, 41 Lesdag 4 gaat door in Brugge. In de namiddag wordt de Zandwegemolen te Brugge en de Preetjesmolen (vlaszwingelmolen) te Heule bezocht.

Nadere informatie

Overzicht - bibliotheek

Overzicht - bibliotheek Overzicht - bibliotheek Hoofdreeks : GBP: Genealogie BS - PR Titel tijdschrift Bib-nr doos Adinkerke - register van de BS - G 1801-1900, H 1796-1900, O 1796-1900 030/049 Adinkerke deel I : dopen 031/028A

Nadere informatie

RTC-werkgroep studiegebied elektriciteit

RTC-werkgroep studiegebied elektriciteit Aanwezig werkgroep: Falin Ludo (VTI Brugge), Lefere Bjorn (VTI Ieper), Vermote Jos (VTI Izegem), Sintobin Dirk (St Lucas Menen), Van Den Brande Roger (VTI Roeselare), Maertens Eric (VTI Torhout), Bonte

Nadere informatie

VERSLAG OVER DE WERKING VAN HET JAAR Samenstelling van de algemene vergadering. Samenstelling van de raad van bestuur

VERSLAG OVER DE WERKING VAN HET JAAR Samenstelling van de algemene vergadering. Samenstelling van de raad van bestuur VERSLAG OVER DE WERKING VAN HET JAAR 2008 VVF-Brussel vzw is de Brusselse afdeling van de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde. De vereniging werd erkend door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en is lid

Nadere informatie

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2015

PROVINCIALE KAMPIOENSCHAPPEN 2015 DEFINITIEVE UITSLAG . ALGEMEEN PROVINCIAAL KAMPIOEN 2015 ------------------------------------------------------------------------------------------- CLICQUE Gino Wevelgem 2 de prijs Fond Jaarlingen 3028.152/14

Nadere informatie

Grafische sector vooral actief op as Brugge-Roeselare-Kortrijk

Grafische sector vooral actief op as Brugge-Roeselare-Kortrijk Grafische sector vooral actief op as Brugge-Roeselare-Kortrijk Jens Vannieuwenhuyse sociaaleconomisch beleid, WES De grafische sector is niet in elke West-Vlaamse regio even sterk aanwezig. Waar de concentratie

Nadere informatie

mesdames et messieurs, zeer geachte dames en heren: in naam van onze Academie wens ik u allen welkom.

mesdames et messieurs, zeer geachte dames en heren: in naam van onze Academie wens ik u allen welkom. 1 VERWELKOMING 22 OKTOBER 2013 Géry van Outryve d Ydewalle, Vast Secretaris Sire, Excellenties, de heer voorzitter van het Vlaams Parlement, dames en heren leden van alle Parlementen van dit land en Senaat,

Nadere informatie

Capel Guiliam L 22 sep 1767 Brussel Cataers Antonius fs. Joannes L 21 okt 1744 Cleemput Cornelis fs. Philip L 10 juli 1727 Cleemput Philip Cleemput Co

Capel Guiliam L 22 sep 1767 Brussel Cataers Antonius fs. Joannes L 21 okt 1744 Cleemput Cornelis fs. Philip L 10 juli 1727 Cleemput Philip Cleemput Co Arents Guillelmus Kwinten L 3 feb 1791 Z zoon van boekhouder Arents Henricus fs. Judocus Ignatius ja M 9 aug 1762 Z Arents Henricus fs. Judocus Ignatius ja L 1 aug 1762 Arents Henricus fs. Judocus Ignatius

Nadere informatie

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres

Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres Relatiebeheerders Land- en Tuinbouw Provincie West Vlaanderen Gemeente Relatiebeheerder Adres Alveringem ann.colle@kbc.be Tel: 015 51 93 20 Fax: 051 51 93 26 Alveringem ria.huyghe@kbc.be Tel: 058 31 03

Nadere informatie

Debutantjes en duiveltjestornooi Zondag 3 mei 2015

Debutantjes en duiveltjestornooi Zondag 3 mei 2015 Debutantjes en duiveltjestornooi Zondag 3 mei 2015 John Vandecaveye zaakvoerder JEUGD Football Club Gullegem Stamnummer K.B.V.B.: 9512 Website: www.fcgullegem.be E-mail: infojeugd@fcgullegem.be Rekening

Nadere informatie

Ypres Salientroute (omgeving Ieper - W.O. I) - 70 km 6,00

Ypres Salientroute (omgeving Ieper - W.O. I) - 70 km 6,00 AUTOROUTES Ypres Salientroute (omgeving Ieper - W.O. I) - 70 km 6,00 FIETSROUTES Zilleghemroute (Zedelgem) - 49,5 km 1,00 Beverhoutsroute (Beernem) - 38 km 2,00 Breduniaroute (Bredene) - 45 km 2,00 Bulskampveldroute

Nadere informatie

Ereprijzen Guldensporenvlucht 2006 Jonge Duiven. Ereprijs Geschonken door aan Winnaar

Ereprijzen Guldensporenvlucht 2006 Jonge Duiven. Ereprijs Geschonken door aan Winnaar Ereprijzen Guldensporenvlucht 2006 Jonge Duiven Gouden Spoor 18 kt Mr Danny Van Bael, Anderlecht 1e prijs hoofdvlucht Norbert Ally, Aarsele Schaal Stad 1e prijs hoofdvlucht Electron. Constateringsapparaat

Nadere informatie

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen)

Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Zittingsbladen van de openbare terechtzittingen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 25 februari 2014 De zitting wordt geopend om 13u30. De volgende zaken worden opgeroepen: 1213/0435/A/1/0404

Nadere informatie

data plaats afstand uur criterium of website opmerking

data plaats afstand uur criterium of website opmerking data plaats afstand uur criterium of website opmerking januari zondag 22 januari Leffeloop Markegem ronden van 1500 m 13-15 uur www.leffeloop.be februari zondag 5 februari corrida van 't sas oostende 7,4km

Nadere informatie

Willemsfonds Algemeen Bestuur (1851- )

Willemsfonds Algemeen Bestuur (1851- ) Willemsfonds Algemeen Bestuur (1851- ) Deel 3 Inventaris van de archieven van de jongerenverenigingen (1893-1978) Vlaamse Jonge Wacht van het Willemsfonds (1893-1910) Jeugdverbond van het Willemsfonds

Nadere informatie

DE GEMEENTE- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012

DE GEMEENTE- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 LOKALE EN PROVINCIALE POLITIEK DE GEMEENTE- EN PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN VAN 14 OKTOBER 2012 DERTIENDE CONGRES GENT, HET PAND, ONDERBERGEN 1 DINSDAG 20 MAART 2012 CENTRUM VOOR LOKALE POLITIEK VAKGROEP

Nadere informatie

Digitale Economische Kaart

Digitale Economische Kaart Digitale Economische Kaart Lode Vanden Bussche, dienst Economie Provincie West-Vlaanderen Studienamiddag GIS Provinciaal Hof Brugge 18/11/2008 19-11-2008 dienst Economie- Digitale Economische Kaart 1 Situering

Nadere informatie

Stamboomonderzoek !"#$%&'((")*+,)"#-*."#$&'((")/#0)"#12"#.345"6'4/7(* Dit document bevat tips voor de beginnende genealoog.

Stamboomonderzoek !#$%&'(()*+,)#-*.#$&'(()/#0)#12#.3456'4/7(* Dit document bevat tips voor de beginnende genealoog. !"#$!%&'()*+,-*+,./*01**2345''6')7'61* 8889:;;?@;9?A* Stamboomonderzoek!"#$%&'((")*+,)"#-*."#$&'((")/#0)"#12"#.345"6'4/7(* Dit document bevat tips voor de beginnende genealoog. Eén van de doelstellingen

Nadere informatie

BUFFALO, ALTIJD BUFFALO. Kampioen zijn is plezant

BUFFALO, ALTIJD BUFFALO. Kampioen zijn is plezant BUFFALO, ALTIJD BUFFALO Kampioen zijn is plezant 1 Buffalo, altijd Buffalo Kampioen zijn is plezant! 2015 Frans Babbelaar & Uitgeverij Partizaan/BOXPress ISBN: 9789462952485 Lay-out: Stefaan Van Laere

Nadere informatie

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies

Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS. PALMZONDAG in onze parochies Week 14-2015 INTERPAROCHIAAL NIEUWS PALMZONDAG in onze parochies Laat ons als weleer de kinderen der Joden een zegeweg bereiden voor de Heer, en met palmen in de hand Hem tegemoet gaan. Laat ons juichen

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

Hasselt, juli Beste vrienden,

Hasselt, juli Beste vrienden, Hasselt, juli 2017 Beste vrienden, Terwijl we al hebben genoten van de mooie zomer en nog zoveel meer, zijn we er weer met ons nieuw programma. We hebben gezocht naar een gevarieerd najaarsprogramma..

Nadere informatie

Rooms-katholieke parochie Sint Jan, Sint Pieter en Sint Catharina ( Catharina tot juni 1763)

Rooms-katholieke parochie Sint Jan, Sint Pieter en Sint Catharina ( Catharina tot juni 1763) 1.1 s-hertogenbosch 1.1.1 Dopen Voor de duidelijkheid is er voor gekozen om de registers respectievelijk chronologisch per religie en parochie weer te geven. Het is dus van belang meerdere series te raadplegen.

Nadere informatie

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31

Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 1 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 3 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 5 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 7 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 8 25-03-10 14:31 Peeters (V2).indd 9 25-03-10

Nadere informatie

Resultaten joggers 2006

Resultaten joggers 2006 Resultaten joggers 2006 HASTINGS, 12 maart 2006. Halve marathon. 21,1 kilometer (3.409 aankomsten) 159. Van Den Heede JM 1u27.41 455. Coorevits Stijn 1u35.14 681. Demeulemeester Martin 1u39.19 873. Penninck

Nadere informatie

2008. Kampioenschappen INTER-WESTVLAAMSE VERENIGING. GRATIS ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP.

2008. Kampioenschappen INTER-WESTVLAAMSE VERENIGING. GRATIS ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP. Kampioenschappen INTER-WESTVLAAMSE VERENIGING. 2008. GRATIS ALGEMEEN KAMPIOENSCHAP. 1 ALLY NORBERT AARSELE 71 prijzen 726.28 800 Euro 2 POLLIN MARC SNELLEGEM 69 846.59 525 3 NORMAN N+FILIP KNOKKE 68 893.00

Nadere informatie

RUBRIEK VOOR BEGINNERS. VAN STEEKKAART TOT FAMILIEGESCHIEDENIS

RUBRIEK VOOR BEGINNERS. VAN STEEKKAART TOT FAMILIEGESCHIEDENIS RUBRIEK VOOR BEGINNERS. VAN STEEKKAART TOT FAMILIEGESCHIEDENIS In onze handleiding hebben we onder het hoofdstuk De verwerking van de gegevens reeds gewezen op het belang om een systeem te steken in onze

Nadere informatie

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren.

WAT ANDEREN DOEM. NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. WAT ANDEREN DOEM NAERDINCKLANT 9 november 1983 Lezing door dr.ir. T. van Tol: Nederzettingsgeschiedenis van Laren. Plaats : De Vaart, Hilversum, aanvang 20.00 uur. 25 januari 1984 Lezing, samen met "Albertus

Nadere informatie

Alveringem WoonWinkel West Sint-Rijkersstraat 19 T 058/ Woensdag van 8.45 uur tot uur

Alveringem WoonWinkel West Sint-Rijkersstraat 19 T 058/ Woensdag van 8.45 uur tot uur Gemeenten die een loket organiseren staan alfabetisch gerangschikt. Als er geen loket is in uw gemeente kunt u altijd terecht in een naburige gemeente. De loketmedewerkers helpen u graag verder. Alveringem

Nadere informatie

Brugse Kampioenschappen 2017 ***aangepast , 2 eerste oude Asduiven niet opgenomen

Brugse Kampioenschappen 2017 ***aangepast , 2 eerste oude Asduiven niet opgenomen Brugse Kampioenschappen 2017 ***aangepast 13-11-2017, 2 eerste oude Asduiven niet opgenomen Huldiging van alle winnaars 2017 Zondag 4 maart 2018 Feestzaal Wildenburg " Wingene Klachten schriftelijk aan

Nadere informatie

Vogels in Zuid-West-Vlaanderen. Fotojaaroverzicht

Vogels in Zuid-West-Vlaanderen. Fotojaaroverzicht Vogels in Zuid-West-Vlaanderen Fotojaaroverzicht 2012 Middelste Bonte Specht, 04/01/2012, Tiegem foto: Francis Pattyn Grote Zee-eend, 07/01/2012, Harelbeke foto: Thijs Calu Goudhaan, 25/01/2012, Harelbeke

Nadere informatie

Infobulletin van basisschool Heidepoort

Infobulletin van basisschool Heidepoort 1 Infobulletin van basisschool Heidepoort Jaargang 21 nr. 11-3 september 2015 (verschijnt maandelijks) Beste ouders / verzorgers, Laatste infobulletin oude stijl Dit infobulletin is het laatste dat u ontvangt

Nadere informatie

NIEUWSFLITS. Nr. 1 (augustus 2012)

NIEUWSFLITS. Nr. 1 (augustus 2012) NIEUWSFLITS Nr. 1 (augustus 2012) Nieuwsflits is een elektronisch berichtenblad uitgaande van de vzw Werkgroep Genealogie Melle (WGM) en wil iedereen die zich verbonden weet met de werking van het genealogische

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Stompwijk

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Stompwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.16.138 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Stompwijk Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Familiekunde. Vlaanderen

Familiekunde. Vlaanderen Familiekunde Vlaanderen Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem, België +32 (0)3 646 99 88 administratie@familiekunde-vlaanderen.be www.centrumfamiliegeschiedenis.be

Nadere informatie

Nieuwsbrief Familie Van Wieringen

Nieuwsbrief Familie Van Wieringen Nieuwsbrief Familie Van Wieringen NIEUWSBRIEF JAARGANG 8, NUMMER 30 SEPTEMBER 2015 Wat bevat de Nieuwsbrief? De Nieuwsbrief geeft gewoonlijk informatie over de volgende onderwerpen: Aanvullingen op de

Nadere informatie

Informatieblad Burgerlijke Stand

Informatieblad Burgerlijke Stand Informatieblad Burgerlijke Stand In dit informatieblad vindt u informatie over (het gebruik van) de archieven van de Burgerlijke Stand: de Geboorteakte, de Huwelijksakte, de Huwelijksbijlagen, de Overlijdensakte

Nadere informatie

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Preventie, Eerstelijn en Thuiszorg

Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Preventie, Eerstelijn en Thuiszorg Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid Afdeling Preventie, Eerstelijn en Thuiszorg Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 BRUSSEL Tel. 02 553 35 09 - Fax 02 553 36 90 http://www.zorg-en-gezondheid.be Repertorium

Nadere informatie

Kalender der wedstrijden Up-date 18/02/2016

Kalender der wedstrijden Up-date 18/02/2016 Wielerbond Vlaanderen Kalender der wedstrijden Up-date 18/02/2016 za 13/02/2016 IEPER - KVB 2DE AFDELING-1STE RONDE W BLIJF JONG IEPER INDOOR (Cyclo-Bal (Nationaal)) zo 21/02/2016 DEERLIJK W MEUBELEN GAVERZICHT-GLASCENTRA

Nadere informatie

WAA zine. Mededelingen van de Werkgroep Aardrijkskunde Antwerpen. August 13. Bezoek ons ook op de ( Antwerpen Activiteiten)

WAA zine. Mededelingen van de Werkgroep Aardrijkskunde Antwerpen. August 13. Bezoek ons ook op de ( Antwerpen Activiteiten) WAA zine Mededelingen van de Werkgroep Aardrijkskunde Antwerpen August 13 Bezoek ons ook op de -site ( Antwerpen Activiteiten) Contact: e-mail website facebook Tenzij anders vermeld, gaan alle activiteiten

Nadere informatie

ROESELAARSE AUTEURS. Georges Bruggeman. ( Pittem, 13/04/1920 Roeselare, 25/03/2002)

ROESELAARSE AUTEURS. Georges Bruggeman. ( Pittem, 13/04/1920 Roeselare, 25/03/2002) ROESELAARSE AUTEURS Georges Bruggeman ( Pittem, 13/04/1920 Roeselare, 25/03/2002) Biografie Georges Bruggeman werd geboren op 13 april 1920 in Pittem. Hij bracht zijn jeugd door in Rumbeke en liep school

Nadere informatie

TELLING VAN 1702 NEERLINTER

TELLING VAN 1702 NEERLINTER TELLING VAN 1702 NEERLINTER Gezin ARMGAERTS Adriaen, met zijn BAECKEN Willem, met zijn dochter, 1 knecht BECKERS Aert, met zijn, 1 zoon 10 jaar, 1 meijssen 2 3 1 1 1 1 3 4 0,5 2 1 1 1 4 6 0,5 2 1 1,5 1

Nadere informatie

't ~tamboompjt. j /, V.V.F.-KRANT~E; ZUID- EN MIDDENWESTVLA+~S:

't ~tamboompjt. j /, V.V.F.-KRANT~E; ZUID- EN MIDDENWESTVLA+~S: 't ~tamboompjt I ZUID- EN MIDDENWESTVLA+~S: V.V.F.-KRANT~E; j /, 13 e jaargang, nr. 1. januari 1985 Tweemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door de V.V,F. afdelingen Kortrijk en Roeselare, Verantwoordelijke

Nadere informatie

NIEUWSFLITS. Index op verschenen artikelen in onze "Nieuwsflits"

NIEUWSFLITS. Index op verschenen artikelen in onze Nieuwsflits NIEUWSFLITS Index op verschenen artikelen in onze "Nieuwsflits" nr.1- augustus 2012: -Familiekunde ook in de toekomst verankerd te Melle. -In memoriam voor John Buydens, een eminent medewerker is niet

Nadere informatie

Op de vlucht. Oorlogsverhalen uit Geluwe en Gooik. Frans Peetermans. Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik

Op de vlucht. Oorlogsverhalen uit Geluwe en Gooik. Frans Peetermans. Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik Op de vlucht Oorlogsverhalen uit Geluwe en Gooik Frans Peetermans Een uitgave van de Heemkundige Kring van Gooik Op de vlucht - Oorlogsverhalen uit Geluwe en Gooik Frans Peetermans Uitgave van de Heemkundige

Nadere informatie

Ledenbrief Juni 2015

Ledenbrief Juni 2015 Ledenbrief Juni 2015 Ritten : Juni 2015 Wegritten Za 30/05 Rally Gele Petjes Zo 31/05 Rally Gele Petjes Za 06/06 Sijsele Za 06/06 Gullegem Za 06/06 Waregem Za 06/06 Geluwe Zo 07/06 Sijsele Zo 07/06 Gullegem

Nadere informatie

CENTRUM VOOR BRABANTSE GESCHIEDENIS

CENTRUM VOOR BRABANTSE GESCHIEDENIS KONINKLIJK HISTORISCH GENOOTSCHAP VAN VLAAMS-BRABANT en BRUSSEL met medewerking van de HEEMKUNDE VLAANDEREN: afdeling VLAAMS- BRABANT CENTRUM VOOR BRABANTSE GESCHIEDENIS Academiejaar 2009-2010 Voordrachtenreeks

Nadere informatie

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934

Albert I van België: Brussel, 8 april Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Albert I van België: Brussel, 8 april 1875 - Marche-les- Dames, 17 februari 1934 Hij was prins van België, hertog van Saksen, prins van Saksen-Coburg-Gotha, was van 23 december 1909 tot 17 februari 1934

Nadere informatie

Voormiddag. Middag. Namiddagwandeling

Voormiddag. Middag. Namiddagwandeling NAAR GENT OP STAP MET DE JARIGE PROF door Jozef Goderis 21.02.09. Deze keer is het vooral een treinreis geworden. In de namiddag sluiten nog drie deelnemers aan met eigen personenwagen. De talrijkste groep

Nadere informatie

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630

Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 J. G. C. A. BRIELS Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570-1630 een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek Met in bijlage

Nadere informatie

L I O N S C L U B N I J M E G E N LIONS maandbericht jaargang 45, nummer 5 januari programma

L I O N S C L U B N I J M E G E N LIONS maandbericht jaargang 45, nummer 5 januari programma L I O N S C L U B N I J M E G E N 2 0 16-2 0 17 LIONS maandbericht jaargang 45, nummer 5 januari 2017 programma Dinsdag 20 december 2016 18.00 uur, Lions Kerstviering, partners welkom Zondag 8 januari

Nadere informatie

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum.

Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Beste Donateurs, Voor u ligt de nieuwsbrief voorjaar 2013 van Stichting Historie Stedum. Agenda 27 maart; donateursavond; ontvangst vanaf 19:30. Aanvang 19:45 15 maart onthulling monument armenlap om 15.00

Nadere informatie

RAAD VOOR. Zittingsbladen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 28 april 2015. Er wordt geen zitting georganiseerd.

RAAD VOOR. Zittingsbladen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 28 april 2015. Er wordt geen zitting georganiseerd. RAAD VOOR VERGUNNINGSBETWISTINGEN OPENBARE ZITTING Zittingsbladen (onder voorbehoud van wijzigingen) Eerste kamer - dinsdag 28 april 2015 Er wordt geen zitting georganiseerd. Tweede kamer - dinsdag 28

Nadere informatie

Overzicht digitale bronnen West-Vlaanderen toestand 2010

Overzicht digitale bronnen West-Vlaanderen toestand 2010 Overzicht digitale bronnen West-Vlaanderen toestand 2010 TER INLEIDING Hieronder vindt men een overzicht van gedigitaliseerde bronnen in verband met West-Vlaanderen. Dit kunnen enerzijds digitale bestanden

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

-1- Fuifbus Kortrijk-Kuurne

-1- Fuifbus Kortrijk-Kuurne -1- Fuifbus Kortrijk-Kuurne HEEN 22u00: halte Hulste Kerk Hulstedorp 13 8531 Harelbeke 22u05: halte Bavikhove Dorp Halte Bavikhove Plaats 22u15: halte Marktplein Harelbeke Gentsestraat 14 (t.h.v. de KBC)

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders,

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders, Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013 Beste ouders, De eerste maand van het jaar 2013 zit er al weer op. Aan onze agenda te zien, hebben we ook in februari heel wat leuke en spannende activiteiten.

Nadere informatie

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur.

Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om uur. FME/edw a 04 80 00 20141211-P.V..doc 18 december 2014 Proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering, gehouden te Kortrijk op donderdag 11 december 2014 om 16.30 uur. Ten jare tweeduizend en veertien,

Nadere informatie

Mannencongregatie, Rotterdam

Mannencongregatie, Rotterdam Plaatsingslijst Archief Mannencongregatie, Rotterdam Archiefnummer: 483 Archiefnaam: MACR Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1803-1977 Katholiek Documentatie

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen

Provincie West-Vlaanderen Provincie West-Vlaanderen 549 997 1.336 2.130 868 1.228 1 8.592 15.701 Alveringem 50 91 141 Alveringem 45 45 Sint-Rijkers 2 0 2 Hoogstade 7 4 11 Leisele 25 0 25 Izenberge 7 0 7 Gijverinkhove 9 3 12 Stavele

Nadere informatie

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging

jaargang 18 nummer 5 oktober 2015 Uitnodiging Secr. Gerard Thijssen Rozenbloemstraat 34, 4921 KG Made Tel: 0162-683323 Mail: heemkundemadedrimmelen@gmail.com NIEUWSBRIEF jaargang 18 nummer 5 oktober 2015. Uitnodiging Op dinsdag 20 oktober organiseert

Nadere informatie

't ~tamboompjt / ZUID EN MIDDENWESTVLAAMS V.V.F.-KRANT JE AFGIFTEKANTOOR 8800 ROESELARE 1

't ~tamboompjt / ZUID EN MIDDENWESTVLAAMS V.V.F.-KRANT JE AFGIFTEKANTOOR 8800 ROESELARE 1 't ~tamboompjt / / " "! ZUID EN MIDDENWESTVLAAMS V.V.F.-KRANT JE 22 6 1 jaargang, nr. 1 - januari 1994 Tweemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door de V.V.F. afdelingen Kortrijk en Roeselare Verschijnt

Nadere informatie