Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x"

Transcriptie

1 ~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXfXXXXXXXX :x ~ ':'< X X X X X ~ ZUID- EN MIDDEI~WESTVLAAr~S V. VI F, -KRANTJE ~ x ~ Tweemaandelijks tijdschrift ~ x ~ Redaktie: Johan Roelstraete ~ x ~ Kransvijver 4 ~ x ~ 870 KORTRIJK-HEULE ~ x x ~ x ~ x ~7e jaargang nr. januari - februari 979 ~ x Ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x x x x x

2 3 heden in verband met genealogische opzoekingen in de verschillende rijksarchiefdepots. Belangr. opmerking: indien er verse sneeuw of ijzel zou zijn wordt de vergadering afgelast. Dinsdag 27 februari 979, om 20 uur in de zaal INTERCOM,Rijselsestraat,Kortrijk VOORDRACHT gehouden door lic.hist.luc WANTE over Demografische bronnen, meer bepaald Anzegem en Waregem, en hun belang voor de ge nealogische vorsers. Iedereen is natuurlijk van harte welkom.we hopen op een tal rijke. opkomst bij deze eerste voordracht in 979. Di n s dag 2 7 maart 9 7 9, 0 m 2 0 u u r in de zaal INTERCOM,Rijselsestraat, Kortrijk STUDIE-AVOND o.l.v. Johan ROELSTRAETE GERECHTELIJKE Bronnen. De aanwezigen krijgen opnieuw een aantal teksten te verwerken ditmaal uit een minder bekende bron,nl.het gerecht. Meteen dus ook weer een goede leesoefening. In april is er gezien het jaarlijks congres geen vergadering voor de afdeling. De data van de volgende vergaderingen zijn: dinsdag 22 mei 979 dinsdag 26 juni 979. Noteer nu reeds de data in uw agenda Archiefda~en Iedere tweede zaterdag van de maand houdt

3 4 Jeeken van onze leden: ~oël Maes e.a. JZo maar. honderd Heulenaars JHeule J978..;,..;;,...;...; : " < ~6 blz.,00 foto's.een prachtig uitgegeven werk over )ekende en minder bekende Heulenaars van ons medelid. )rijs: 490 F.Bestellen op rekening van je Bank van Roeselare en W.-Vl. te Heule. Jeelden uit het verleden, een uitgave van de 'Roede van.-iarelbeke ' waaraan heel wat van onze leden meewerkten J.m.Roger Cauwe,Dr.Gabriël Vuylsteke.Een luxe-uitgave :Bestellen bij de leden van de Roede van Harelbeke). lennelden we tenslotte nog het laatste nuiluller van het ~_ijdschrift IDe Leiegouw l.ter gelegenheid van het jaar jan het dorp werden verschillende korte geschiedenis ;chetsen van Kortrijkse gemeenten gebundeld.hier werk :en o.m. onze leden G.Vuylsteke (Bavikhove),J.Roelstraete,Heule) en E.Warlop (Kuurne) aan mee.te verkrijgen door 3torting van 300 F op rekening van De,.eiegouw,Kortrijk.Als U 400 F stort krijgt U de hele jaargang. iij zijn steeds bereid uitgaven van onze leden in ons ::rantje mee te delen.een kort berichtje aan de sekrevolstaat.

4 ..., van Cortryck naer Isegerr: van over oude ii"7mc""':c"7:ate tyden ten t~ gebruycke van herberge genaemt den peerde put ende alsnu de Witte onvoorsien Van uythang bert competerende ende gebruyckt door Francis de Busschere gelegen ontrent een quar~ tiers van noorden de kercke van Heule...Memorie Item eene herberge genaemt den Roosieren gestaen ende gelegen een quartiers vanden oostcant der voornoemde kercke Van westen de groote ThoZstraete Zeedende Van Cortryck op Isegem bewoont by Jacobus Van Lerberge hebbende voor uythang bert eenen rookere insgezycx van over oude immemoriaze tijden gebruyckt voor herberge tot gerief vande passagiers... Memorie Item ende eyndezinge eene herberge ende peerdestaz staende ontrent een quartiers Van z~yt oosten de kercke van HeuZe van westen de groote straete Zeedende vande stadt Cortryck naer Rousselaere bewoont door Petrus de Brauwere genaemt het Fortuyntien synde van over oude tyden herb erge sonder uythang bert ende onvoorsien Van octroy>geheez commodicus voor de aldaer passerende vremdezingen te voet ende te peerde... Memorie 4Zdus dese declaratie van azle herbergen der prochie van heule roede Van Meenen door ons onderschreven BailZiu Burg e ende Schepenen der voornoemde prochie omme overgezevert te worden ::zen dheeren Van het hoofcollege cier vog.z'seyde roede Van ~eenen rezatif aen d'ordonnantie vande Majesteyt in daeten 2 juzy 779 actum ter extraordinaire vergaederinghe den 26 8bre 779 ondertekent FJ HoZvoet>Jacobus Van neste>joannes grugge>j.m. Vanden Berge>Dutoict~Francis Toannes de Myttenaere. Vande WieZe ende rot zover de herbergen in Heule in het jaar 779.Misschien ias er één van uw voorvaderen herbergier.of in een andere ]emeente? Hiervoor bestaan gelijkaardige bronnen J. Roe s traete

5 L. SLOSSE ROND KORTRIJK Gedrukt op geel oud-aandoend papier van 00 gram. Formaat 20 x 4 cm. - 4 delen, samen ca blz. Genaaid en gebonden in innen "Lama" band met op'~ruk. Geleverd in een passende hoes. Oe oorspronkel ijke uitgave (die onlangs voor F. verkocht is) werd aangevuld met een inleiding en een 00-tal illustraties van kerken (foto's uit het jaar 904). Prijs voor de 4 delen: F. OVERZICHT VAN DE INHOUD: DEEL I DEEL III Inleiding Aelbeke (Aalbeke) blz. Anseghem (Anzegen Autryve (wtryve) Bavichove (Baviki'love) Bclleghem (Bellegen) Bcveren-ter-Leie Bisseghan (Bissegeml (lbssuit) C,ster (K.:ster) Coren (Karen) Coyghem (Kooigem) Cuerne (Kuurne) Deerlyk (Deerlijk) Desselghem (Desselgcml (lbttenijs) (Geluvelt) Gullegem Halewyn (Halluinl Harelbeke Heestert DEEL!lelkyn (!i"l.kijn) iiersecu\ J Heule Holl.ebè.l-,e Hnlltl'l('!!l (llollt=) Hulste Ingebnunster Ingoygen (Inqcoiqan) lseghff.l (I zegen) Kerkhove Kortrtjk I.'I\"""", Len:lelede llg-b ;:'87-7ll Luigne 39-5 Marcke (Marke) Meenen (Menen) !'ben Moorseele (Moorseie) I-bsschroen (!'beskroen) ooteghem (Otegem) Oyghem (ooigen) Recken (Rekkem) Risquons-tout Rolleghem (Rollegeml Rollf!ghem-<:apelle (Hollegem-'-Kapelle) St.-Catharine-Capelle DEEL IV St.-Denijs St.-Louis (St.Lodewijk) Spiere &.ieveghen (Zwevegen) Stacegem (Stasegem) Ten Bdele (Kanen) Tieghem (Tiegem) Vichte wae~,erde (waanmaarde) \\ervick (\\ervik) Wevelghem Winkel St.-Eloi (WirkeI St.-Elooj) Inhoudstafel Aanwijzer geslachten Be,tellen bij: Ul7GEVERIJ FAMIlIA ET PATRIA p.v.b.a. 820 KORTEMARK-Handzame

6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~ ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS V.V.F.-KRANTJE Tweemaandelijks tijdschrift Redaktie: Johan Roelstraete Kransvijver, KORTRIJK-HEULE xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 7e jaargang nr. 2 juni 979 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx }t. 'J)' :VOLD RE (Ç;os.V~~ (f\ttem

7 - 2 INHOUD :;.=:==== Gelukwensen aan de nieuwe gouverneur blz. 3 In Memoriam 3 Onze kalender 4 Gevraagd 4 Bronnen voor echte familiegeschiedenis in het RAK Steek V.V.F.-Roeselare een handje toe 5 8

8 - 3 GELUKWENSEN AAN DE NI EUWE GOUVERNEUR De vreugde bij het bestuur en de leden van de V.V.F. in West-Vlaanderen toen ze de benoeming vernamen van de Heer Leo VANACKERE tot GOUVERNEUR van onze provi nci e was groot. Het was of we zelf een stukje gouverneur waren geworden. Een vertrouwd figuur uit onze streek afkomstig. Een vertrouwd figuur in de V.V.F. Hoevele vergaderingen heeft hij er niet geleid? De V.V.F. heeft zeer veel te danken aan hem. Toen hij na tien jaar voorzitterschap om gezondheidsredenen ontslag moet nemen werd het duidelijk wat de V.V.F. aan haar voorzitter had. Maar hij bleef de V.V.F. volgen... gelukkig voor de V.V.F. Hoewel hij in Brussel was gaan wonen klopte zijn hart in West-Vlaanderen. waarmee hij met alle vezels verbonden bleef en blijft. Er was geen belangrijke V.V.F.-aktiviteit (en we kunnen hier uiteraard niet gaan spreken van de talrijke aktiviteiten van andere kulturele verenigingen) of hij was er aanwezig als voorzitter, als bemiddelaar, als spreker of gewoon als belangstellend lid, zo bv. op de tentoonstelling te Bavikhove. Ook op het laatste colloquium en kongres te Brugge was hij een aktieve deelnemer. We willen dan ook de heer Leo VANACKERE in naam van het bestuur en de leden van de afdeling Kortrijk van harte gelukwensen met zijn benoeming. We weten dat de provincie in goede handen is!!hj~~bi8~ De Heer Jo BOONE. echtgenoot van Mevrouw Caroline Schoutteet, zoon van de heer en mevrouw Jules en Marie-Thérèse Boone-Vervust + Kortrijk 4 mei 979. De afdeling Kortrijk betuigt haar oprechte deelneming in de rouw bij het overlijden van de heer Jo Boone, zoon van ons aktief V'.V.F.-lid Mevr. Boone-Vervust.

9 ONZE KALENDER ============= KORTRIJK - 4 Dinsdag 26 juni 979 om 20 uur in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat, Kortrijk TEKSTONTLEDING en OUD SCHRIFT LEZEN Vorige keer hadden we het over gerechtelijke bronnen.we gaan de teksten oud schrift hierover verder afwerken. En we starten wellicht met een nieuwe tekst. x x x x x x x Gedurende de maanden juli en augustus nemen we vakantie. Wellicht een tijd voor velen om verder te werken aan de familiegeschiedenis. We hopen iedereen terug te zien in september. In het volgende krantje hierover meer nieuws. x x x x x x x De kursus "Familiegeschiedenis" te KLUISBERGEN werd druk gevolgd. En reeds wordt een volgende kursus gepland voor het najaar. Wie interesse heeft kan kontakt opnemen met Mevrouw Annie VAN MEENEN Pelikaanwijk KLUISBERGEN xxxxxxxxxxxxx GEVRAAGD: ======== K. DE LILLE, Cartonstraat 40,8900 Ieper (Tel. 057/ ) zoekt nr. 23 van de V.T.B.-V.A.B. Toeristische Bibliotheek, het nummer van J. Persyn over Juliaan CLAERHOUT, pionier met pen en spade. Betrokkene is bereid de laatste 6 jaargangen van het heemtijdschrift "Het Iepers Kwartier' in rui aan te bieden of bepaalde jaargangen van "Vlaamse Stam". Alle portkosten worden vergoed.

10 - 5 BRONNEN VOOR ECHTE FAMILIEGESCHIEDENIS IN HET RAK ================================================= Bruine pakken, nr Lijst van meesters, wevers, knaepwevers en leerlinghen Oyghem 739 Lyste ende declaratie van den nombre van meester wevers cnaepwevers ende leerlingen van de lijne laeckens wonende bin nen de prochie van Oygem, casselrie van Corterijck, de welcke wort gemackt ende overgheven in voldoenynghe van de orders ten dies toegesonden"by myn edel heeren van het hoofdcollegie der voorn(oemde) casselrie. Nomber v.d. meester wevers ofte huysmans knechten Frans Maertens Jacobus Verdure 2 Joannes Van POucke Gillis Verbeke Michiel Dooghe Joannes Wittevrongel Phls Demoor Matthys Tytgat Pier Thiers Phl s De Meester Nicolaeys Preneel Joseph Eeckhout Joseph Aedens Alfons Meenfroot Mathys Verloo vidua Joos Braem Frans Jansens Jan Devarre Matheus Vermeulen Frans Vermeulen Frans Van Troeys Joarmes De Meester Pr Putte Joos De Cock Joseph Riethaege

11 - 6 Pieter Tytgat Pr Tytgat fs Carel Adriaen Hiers Pr Busschaert Jacobus Vercouttere Joannes Kynt Pr Desmet 2 Pr Devlamynck Jan van Outryve Pr Devi sschere Frans Deverware Simoen Vercruysse Joseph Ledesnyder Maryn Van Heede Andries Bussche via Frans Cagnie Ignaes Van Roestraete Joannes Van West Joannes Couman via Jan Cal lens Maerten Maes Joannes Verbeke Nicolaey Desmet Joannes Demey Jan Bul Maryn Cagnie leerl. Pr Verloo via Jacobus Desmet 2 Michiel Dooge Jan Vergote Pr Meinfroot Meester Wevers: knechten: leerlingen:

12 Bruine pakken, nr Vichte knaepwevers leerl. Marynus Van(der)Scheden Gyse Van Neste Gillis Van Eeckhoutte Adriaen Coppens Joos Herman Joannes Van Geluwe Mattheus De Vos Joos Buysens fs Adriaen Gill~s Serras Anth Vacke Pr Terras Marten DHaene We Joannes Viaene 2 Anth Terras fs Pr Michie Van Ginste Adriaen Van Hamme Gillis Van Haesbrouck Joannes Tytgat Gi is Hovaere Pr Defoort Anth e Delepiere Joannes Viaene Frans Ronsse Jacobus Matton Gui e Depreu Ignatius Schaeck Pr Matton Jan Dhaene Laur(en)s Matton Joos Isebaert Pr Vanhoutte Cornelis de Gravelyn Joos Van Hamme J. R.

13 - 8 STEEK V.V.F. - ROE S E LAR E EEN HANDJE TOE... KOM TALRIJK naar de eerstvolgende bijeenkomst op VRIJDAG 22 JUNI a.s. om 20 uur in de zaal van de Stedelijke Technische Dienst, Noordstraat, 08 te ROESELARE. VOORSTELLING van een nieuw deel van het werk van G. AERBEYDT: De Staten van Goed van Roeselare Een uitgave van V.V.F. - Roeselare WAARNA: VOORDRACHT door medelid John GODDEERIS, auteur van het bekende werk over de Pauselijke Zoeaven in West-Vlaanderen. Hij behandelt het onderwerp: Spreker steunt zich niet enkel op de resultaten van de op gravingen in het voorjaar waarbij de grondvesten van de middeleeuwse hallen werden blootgelegd. Hij onderzocht terzake de stadsrekeningen van 555 tot 64 en maakte hieruit honderden aantekeningen. Zijn konklusies, gesteund op archiefonderzoek vormen een historisch verhaal waarvan de naar voorgebrachte feiten op menig gebied afwij ken van wat hierover gezegd en geschreven is. Roeselaarse geslachten laat hij herleven. Een kluifje voor de zoekers die vastzitten rond 600 en een nederige bijdrage tot de nog ongeschreven geschiedenis van Roeselare. Ook U wordt er verwacht!

14 ~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS V.V,F,-KRANTJE Tweemaandelijks tijdschrift Redaktie: Johan Roelstraete Kransvijver KORTRIJK-HEULE 7e jaargang nr. 3 september 979 GOUWNUMMER XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

15 8 Inhoud Lees in dit nummer: 9- In memoriam Leo Vanackere 20-2 Onze kalender Naar Wormhout en Waregem Bronnen voor echte familiegeschiedenis ( J.Roelstraete) -8

16 IN MEMORIAM LEO V A N A C K ERE Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen Ere-Voorzitter van de V.V.F. In het vorige nummer van ons krantje hebben wij LEO VANACKERE onze gelukwensen aangeboden bij zijn benoeming tot gouver neur van onze provincie. Zo groot onze vreugde toen was, zo groot is de droe fenis bij het vernemen van zijn overlijden. De hoop die hij bij zo vele mensen verwekt heeft is van korte duur geweest. Zoals Mgr. Desmedt in zijn homilie zei, hebben velen gedacht aan Paus Jan Paulus I. Wij kunnen alleen een gevoel van dankbaarheid uiten voor alles wat hij voor de Vereniging en voor ons persoonlijk betekend heeft. De afdeling Kortrijk betuigt haar oprechte deelneming en medeleven aan Mevrouw Vanackere en de kinderen. J.R. In het volgende nummer van Vlaamse Stam wordt de kwartierstaat van de overleden gouverneur gepubliceerd voor zover hij reeds werd opgesteld. Wellicht zijn er leden die aanvullingen kunnen bezorgen. Wij zouden graag een aangevulde kwartierstaat laten verschijnen in het jaarboek van het Vlaams Centrum voor Genealogie en Heraldiek. Wie de kwartierstaat kan helpen uitbreiden stelle zich in verbinding met de secretaris, Johan Roelstraete. -9 J.R.

17 ONZE KALENDER KORTRIJK =:::::=::.:; ::: ====== ==~========= ===== 5 september WORMHOUT in FRANS-VLAANDEREN De sektie FAMILIEKUNDE van het KFV komt dit jaar bijeen in WORMHOUT (Frans-Vlaanderen) in het Gemeentehuis. Aan deze genealogische dag verlenen de V.V.F. en het Comité Flamand de France hun medewerking. Zie elders het uitvoerig programma. Zaterdag 22 en Zondag 23 september 979 FRANS-VLAAMSE KULTUURDAGEN in WAREGEM Dinsdag 25 SEPTEMBER om 20 uur in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat, Kortrijk. Voordracht door Dr. Hist. Ernest WARLOP over... "DE LEEUW VAN VLAANDEREN. OORSPRONG VAN HET WAPEN VAN HET GRAAFSCHAP VLAANDEREN." Dinsdag 23 OKTOBER 979 om 20 uur in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat, Kortrijk. Voordracht door de Heer A. VANDEWIELE: BRONNEN VOOR EEN DORPSGESCHIEDENIS in casu ZWEVEZELE. -20

18 ZONDAG NOVEMBER PROVLNCIALE ONTMOETINGSDAG te ROESELARE. In de voormiddag (0 uur) een groet aan het graf van de heer LEO VANACKERE, Gouverneur der Provincie West-Vlaanderen, in WEVELGEM. Het thema van deze ontmoetingsdag is dit jaar de heraldiek en de familiegeschiedenis. In de namiddag is ook een hulde voorzien aan de provinciale ere-voorzitter Dr. Hist. ERNEST WARLOP. DINSDAG DECEMBER 979 om 20 uur in de zaal INTERCOM, Rijselsestraat, Kortrijk. Voordracht met tekstontleding door Johan Roelstraete. Thema: de XXe-penningkohieren. Op verschillende van deze aktiviteiten komen we later terug. Noteer in ieder geval reeds de data. Iedereen is op deze vergaderingen of bijeenkomsten hartelijk welkom. Breng gerust vrienden of kennissen mee die belangstelling hebben voor familiegeschiedenis. -2

19 BIJEENKOMST VAN DE SEKTIE FAMILIEKUNDE VAN HET KFV WORMHOUT ls SEPTEMBER De sektie Familiekunde van het KFV komt bijeen in WORMHOUT (Frans Vlaanderen) op ZATERDAG 5 SEPTEMBER in het Gemeentehuis. Het Comité Flamand de France en de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde verlenen hun medewerking. PRÓGRAMMA uur: In het gemeentehuis; hulde aan Kan. A. Lescroart (akademische zitting). - Inleiding door dhr. burgemeester R. Deldicque. toespraak door C. Moeyaert. door Comité Flamand de France. Betekenis familienaam Lescroart door Dr. W. Beele.. Toespraak over de voorouders van Kan. A. Lescroart door M. Mispelon me! overhandiging van kwartierstaat. Dankwoord door Kan. A. Lescroart uur; Maaltijd per voorinschri!vlng in "Au Sauvage". Drank, bediening (alles inbegrepen) : 50 FF of 400 BF. Voorafgaandelijke inschrijving is noodzakelijk en is enkel mogelijk tot 6 september bij K. De LUIe, Cartonstraat 40, B 8900 leper. Betaling gebeurt de dag zelf uur: In het Stadhuis: Sludiemiddag (einde 7 uur). De geschiedenis van Frans-Vlaanderen, inleider C. Moeyaert. Frans-Vlaamse bronnen, inleider M. Mispelon. Wormhoutse families. inleider W. van Hille. Er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. Voor alle inlichtingen: K. De LII/e, Cartonstr. 40, 8900 leper. Tel. 057/ of M. Mispelon, Kortemarkstraat 26, B 820 Handzame. Tel. 05/ / -22

20 Programma van en uitnodiging tot de XXXIIe Frans-Vlaamse Kultuurdagen WAREGEM - Zaterdag 22 september: KULTUREEL CENTRUM, Zulderlaan 39, Stadion. GESCHIEDKUNDIG COLLOQUIUM van de Werkgroep Geschiedenis van het KFV. - Om 0,uur, in het Clubhouse van het Parkhotel Groenhove, Lebbestraat ' - Welkom door Dr. M. Nuyttena, voorzitter... Dr. A. Van Hulzen (Utrecht) : Overzicht van de recentste literatuur over het Verdrag van Utrecht Prof. Dr. Ludo Milia (Gent) : Frankrijk en zijn minderheden. - Om 2 uur; Middagpauze: Gelegenheid tot middageten in het restaurant Groenholle. Warme maaltijd: 25 Ir. Betaling ter plaatse. Inschrijven bij R. Watthy, Dorp 70, 878. Woumen. Tel. 05/ Wie vooraf inschrijf! ontvangt ook alle verdere miormatie i,v.m. het colloquium. - Om 4 uur, in zaal I van het Kultureel Centrum: Voorstelling van de Werkgroep..Archief de Franse Nederlanden" 0 Lv Dr. M. Nuyttens. Evaluatie van de werkzaamheden m.m.v, Karla Theys, Els Lion, Monlque Verschuere, Geertrui Vandenabeele, Rita Wegge, Rosa Mattlys. Bert Seghers en Luc Vandoorne. Om 6.30 uur, in de Hal van het Kultureel Centrum: Opening door Henry Bouekaert van de tenloonl>tellingen over "De inneming van Gent in 678 en de gevolgen ervan", ingeleid door Prof. Dr. K. G. Van Acker. en over "Het historische patrimonium van Frans-Vlaanderen", ingeleid door Filip De.priet. Zondag 23 september: Om 9 uur, in de Hal van het Kultureel Centrum: gelegenheid tot onder. linge kennismaking en tot bezoek aan de tentoonstellingen. - Om 0 uur: SEKTlEVERGADERINGEN Om 4.5 uur: PLENUM (Schouwburg). Inleiding door Or.0. Merlevede, algemeen voorzitter, - Beknopte verslagen over de sektiebijeenkomsten Onderwijs en Familie kunde in Wormhout, door Francis Persyn en K. De Lllle. Prol. Dr. M. Gysaeling: De geschiedenis van onze taal in Noord Frankrijk. 5,30 uur' Pauze.,~ 5.45 uur: Walter Kunnen, voorzitter van de Beweging voor de Verenigde Staten van Europa: De toekomst van de Lage Landen in Europa, Uitreiking van de 2e Vltal Celenprijs ( BF) aan Nleolas Bourgeois (Hazebroek) door Mevr. Godelieve Maas-Celen, Slottoespraken Mevr. R. De Baeker-Van Ocken, Minister van Nederlandse Kultuur -23

21 BRONNEN VOOR ECHTE FAMILIEGESCHIEDENIS. Wanoeer men op zoek gaat naar akten van wettelijke passeringen of van de vierschaar, m.a.w. akten geregistreerd door de schepenen van de verschillende heerlijkheden dan is de oogst voor de 6de eeuw niet bijster groot. Eén van de redenen hiervan op het einde van de 6e eeuw was blijkbaar het slecht of helemaal niet functioneren van vele van deze schepenbanken. Dan kon men wel eens beroep doen op andere schepenen. Hiervoor kwamen in de eerste plaats de schepenen in aanmerking van het grafelijk vrij eigen. Dit waren voor het Kortrijkse meteen ook de schepenen van de Groeninge-abdij in Marke of van Rodenburg. In de wettelijke passeringen van de Graaf- en Groeningeschepenen zijn er dan ook zeer veel akten betreffende kleinere heerlijkheden die in de grond niets te maken hadden met Marke, noch met het Vrij eigen. Bij wijze van voorbeeld geven we hier een lijst van gedagvaarde personen die moesten verschijnen voor de vierschaar gehouden op 26 april 58 dit ter maninge van Jacques Vanden berghe, baljuw en ontvanger van de heer van Heule van zijn heerlijkheid van Heule ten beschudde van huerlieder gronden: () hoirs Joos Van Steenkiste fs Gheerts Lauwereys VAn Huelbussche Lauwers de Fort dhoirs van Wm Van ha(m)me Olivier de Fort fs Jans dhoirs van Jan Wallaert dhoirs van Malin Gheysin Franchois Zoete Lyoen de Pratere Zeghere Gheys in de weesen Casin Gheysin ghyselin Tytgaet AeTaert de Smet dhoirs Symoen Braye dhoirs Jan de Cantere Wm de Jaghe(re) fs Joos hoirs Lauwers de Brauwere Pr Buuse fs Pieters (-l-)-----rä'k-, Scab; na e II, nr. 80 Graaf- en Groen; nge. Rodenburg. W.P. en fer;e

22 Woulter Hellebrecht Joos Pauwels Oliv;er de Clercq fs Diericx Jan de Medts de kinderen Jan Wallaert Wm Symoen de weesen van Phls Van Belleghem dho;rs Joos de Medts Jacop Van(de) Walle Steven Van(de) Vyvere We Pr Van Lerberghe dhoirs Gheert Wylays ofte Pr Veys Guillé de Cantere fs Jans dho;rs Pieter Gheysin dhoirs Jan Huusentruut fs Wms dho;rs Jan Gheysin Gi i s Gheysi n dhoirs Gabriel Gheysin Jan Gheysin dhoirs Gillis Vande Putte We Joos Vanden Abeele Pr Coucke Grietkin Coucke fa Willems de zes weesen van Gillis Coucke Marie Roose ende weese van Pr Coucke Pieter Mul i er dhoirs Jan Winne Roughaer de Cantere hoirs Gheert Braye Jacop de P(ar)mentier hoirs van Pr de Scheemaker We Jan Roose We Willem Van ham(m)e de weese Jan Roose Wm de Poortere met de weese Wm Coucke Loy de Puut Gi i s Buuse Joos de Smet fs Zeghers Christi aen NoH Joos Arendt -25

23 Wm Van Rumbeke Joos Naert de kinderen van Joos Velin Loen;s de Pratere Vincent Van Lerberghe Jan de Brauwere Wm de Brauwere Pieter Hellebrecht dhoirs Loy Van ham(m)e Joos de Muct Joos Gheysin dhoirs Pieter Maelfaict Joos de Rycke dhoirs Rough. Van(der)Eecke Bouduwyn Van Steenkiste We Jan Bossuut Franchoys Van Ham(m)e Gillis Vander Mandele dhoirs Pr Vander beke Joos de Blauvle dhoirs van We Pauwels Pancoucke Bussaert Van Amaese Jan Jove fs Gillis Joos de Jaghere fs Wms Lauwereyns de Jaghe(re) We Anths Vanderbeke Pr Van Biesbrouck ofte zyn hoirs dhoirs Jan Coman We Joos de Hondt Jan de Cavele dhoirs Jan de Tollenaere Mahieu Liberdt de kinderen van Joos Van Dadyzeele de cappelrie van Ghueleghem dhoirs Pr Maelfaict Franchoys Wylays de kinderen Jan Wylays Jooris Vanderkindert Joos de Medts fs Jans Joos de Medts fs Christiaens de Cappelrye van St. Eydrop -26

24 Andries Holvoet Joos en Wm de Smet In Bisseghem Jacop Van Steenkiste dhoirs Joos Vandermoortele dho;rs Jaspar Gheys dhoirs Jan van Putthem In Moorseele en Wevelghem We en hoirs Gheert Van ham(m}e hoirs Adriaen Van(den} Broele We Gabriel de Jonghe We Gheert Van Steenkiste Joos du Boos ' Joos. Van Hecke Mynyeere van Wynghene In Ghueleghem Aellaert Ovare dhoirs Amandt Van(der) Eecke Jan W;nne fs Pieters dho;rs Bouduwyn Van Corsell;s hoirs Wm Van(de) Moortele Pr Van Zeveren fs Oliviers Symoen Wyffe e Magdaleene Van (de) Walle fa Denys Joos Caluwaert fs Joos Bussaert de Vos Bouduwyn Noppe Onder theerscip van Cransvyvere in Bisseghem Wm Vande Moortele de,kinderen Wm Vande Moortele. Jan de La Rue baljuw en ontvanger o.m. van de we van wijlent Ampluenis Vanden berghe. fa Jans van hun heerlijkheid Louverie genaamd in Heule lieten volgende personen dagvaarden: de we Jan Wylays Pieter Salin Joos Caluwaert causa uxoris hoir - Vander Eecke Lauwers de Fort fs Joos voocht kinderen Joos Nijs RoUgh. de Cantere We Passchier Van Lerberghe Joos Coucke -27

25 Gillis Buuse Jan Van Ham(m)e als hoir van Loy zyn vader. Tot zover enkele heerlijkheden in Heule. Ook voor andere heerlijkheden staan er dergelijke lijsten. Zo o.m. voor de heerlijkheden Moorsele en Gracht, ten Aerde in Bavikhove, Waleghem ;n Hulste, Zweveghem ter Kercke, Waelcourt, Ten Houtte in Bellegem, Ho vaersnest, te Gaver, te Zwynvoorde in Deerlijk, Lespi nette, Moerkerke, Delasuus, Vollander in Marke, Ler berghe, Welcomsthofstede, Lake in Zulte, Heule in Aalbeke, vande Cautere in Bavikhove, Tombrouck in Moeskroen en Rollegem, Assche in Aalbeke, Moeskroen, Steenbrugghe in Deerlijk e.a. Uit deze korte analyse blijkt het uitzonderlijk be lang van dit register die ons een reeks namen biedt van personen op het einde van de 6e eeuw, na de crisistijd en juist voor de parochieregister aanvan gen. Vergelijking met b.v. XXe- penningkohieren en poor terslijsten zou zeker interessant zijn. Johan Roelstraete -28

26 ~xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx~ * ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS V.V.F. - KRANTJE ~ ~ Tweemaandelijks tijdschrift. ~ 8 Redaktie: Johan ROELSTRAETE I * Kransvijver 4 I 870 KORTRIJK-HEULE 7e jaargang nr. 4 oktober 979 ~ GOUWNUMMER xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx

27 INHOUD ONZE KALENDER Kortrijk 6e PROVINCIALE VERBROEDERINGSDAG BRONNEN VOOR ECHTE FAMILIEGESCHIEDENIS IN HET RAK.

28 ONZE KALENDER ==:::======:::== KORTRIJK ZONDAG NOVEMBER 979 PROVINCIALE ONTMOETINGSDAG in ROESELARE (zie verder het uitvoerig programma) DINSDAG DECEMBER 979 om 20 uur in de zaal INTERCOM. Rijselsestraat. Kortrijk Voordracht met tekstontleding door Johan ROELSTRAETE Thema: De XXE-PENNINGKOHIEREN. Uitgaande van een voorbeeld wordt gewezen op het belang van deze bronnen voor de familie- en de dorpsgeschiedenis. Ziehier reeds de data voor de vergaderingen welke ge pland zijn voor het volgende jaar. U kunt ze dus nu reeds vastleggen. In ons volgende krantje komen we uitvoerig hierop terug en delen we de onderwerpen mee. Dinsdag Dinsdag Dinsdag Dinsdag Dinsdag 22 januari februari maart mei juni 980

29 RECENTE UITGAVEN OVER WEST-VLAANDEREN QQQ~_~~~IYb~~~~~_Y~Y~E~~EQ~bl~ ~~ AFDELING BRUGGE Bestellen bij R.L.Dewulf-Heus,Ouqe Zak 3,8000 Brugge. Prk VOLKSTELLING 748 voor de gemeenten Oostkerke,Moerkerke, Sint-Kruis,Heerlijkheden Sysele,Vijve,Male,enz. Prijs: 25 F.+ 5 F.verzendingskosten. DE WEEZERIJAKTEN VAN DE HEERLIJKHEDEN ARDOOIE On AYSHOVE Deel Prijs: 400 F.+ 40 F.verzendingskosten. In voorbereiding: VOLKSTELLING 748 voor Groot-Damme VOLKSTELLING 84 Stad Brugge 3e deel. Van tal van vroegere uitgaven zijn nog slechts enkele eks. beschikbaar.kwestie van er bij te zijn en nu te bestellen. AFDELING OOSTENDE-KUSTSTREEK Bestellen bij J.Priem,Torhoutsestwg.36,8400 Oostende. Prk ALFABETISCHE INDEX OP DE DOOPREGISTERS VAN DIKSMUIDE( ). Het énig bewaard register te Diksmuide... Gedrukt op A-4 formaat, i n offset,ca 00 blad. Prijs: 20 F. + 5 F. verzendingskosten. Verder nog enkele eksemplaren beschikbaar van: OSTENDIANA III Prijs: 400 F.+ 25 F.verzendingskosten. E.VLIETINCK,HET OUDE OOSTENDE(herdruk) Prijs: 975 F. Voor V.V.F.-leden slechts 700 F.+ 50 F. verzendingskosten. AFDELING ROESELARE INDEX OP DE STATEN VAN GOED VAN ROESELARE door G.AERBEYDT deel V ( ) de blz (gebonden onder omslag) Prijs: 300 F. Te bestellen bij Familia et Patria,Handzame Vorige delen,voor zover nog voorradig :z.w. tot Michiel Debruyne,p.a. Stadsarchief,Roeselare. EN...VOOR WIE BELANGSTELLING HEEFT.. Van de Volksalmanak It MANNEKE UIT DE MANE verschenen de oudste jaargangen in herdruk bij de vzw I Manneke uit de Mane,Sint-Huibrechtsstraat,Roeselare. Jaargangen , in doosje: 500 F. Jaargangen in doosje: 500 F.

30 6e PROVINCIALE VERBROEDERINGSDAG voor alle familievorsers van Westvlaamse herkomst NOVEMBER uur: Stille groet op het kerkhof van Wevelgem aan de betreurde V.V.F. ere-voorzitter, Gouverneur Leo VANACKERE. uur - 2 u 30 : In RODENBACHPARK, Langebrugstraat 5, 8800 ~Q~~~!èr~, Tel. 05/ Vrije raadpleging van Westvlaamse heraldische en familiekundige dokumentatie. Er is een stand voorzien per gewest met een plaatselijke deskundige die de gestelde vragen zal beantwoorden. Iedereen mag bovendien zijn eigen dokumentatie tentoonstellen. Er zijn ook verkoopstanden voor formulieren en boeken. 2 u 30 : Hulde aan Dr. Hist. E. WARLOP, Ere-voorzitter van de gouw. 2 u 45 : Gelegenheid tot eetmaal (dagschotel) in het Rodenbachpark: 250 F. Alhoewel inschrijving hiervoor de dag zelf tot uur 5 mogelijk is, wordt aangeraden vooraf te bespreken bij de gouwsekretaris K. De Lille, Cartonstraat, IEPER, Tel. 057/ u 30 tot 7 uur: Een welkomstgroet door J. GHYSSAERT, Gouwvoor zitter. Een paneel, o.l.v. Dr. Hist. E. WARLOP, beant woordt vragen i n verband met Famil iegeschi ede nis en Heraldiek". Enkele sprekers zullen tevens hun ervaringen ter zake mededelen. IEDEREEN IS WELKOM! LEDEN BRENGEN GERUST NIET-LEDEN MEE!

31 BRONNEN VOOR ECHTE FAMILIEGESCHIEDENIS IN HET R.A.K. In een vorig krantje (7e jaargang, nr. 2), publiceerden we reeds de lijst van de wevers en hun leerlingen in de parochies Ooi gem en Vichte voor het jaar 739. Hieronder laten we de lijst volgen voor Otegem voor hetzelfde jaar. (RAK, Bruine pakken, nr. 6524) OTE.GEM knaepwevers eerl. Frans Vander Beken Pieter de Costere Adriaen de Wulf Joos Lavens Joannes den Dauw Frans Vander Beken fs Guillaeme Joannes Segaert Daniel La Motte Joos Derycke Jan Cal lens, Judocus Soubri e Pieter Verscheure Jan Verscheure 0livier Tack via Rogier de Grave Rogier Haesvrouck via Joannes Demeulemeestere Joannes Vercruycen Michiel Raes Gui aeme Deri e Guill aeme Ni j s Guillaeme Verscheure Joannes Pauwels Joannes Loquet Pieter tkint Joannes Moree Joos Laverge Matheus Vercruycen Adriaen Verscheure 2

a.föclb19cn Kortrijk (n ~6(lo.l'(:-Tidt. mevr..cicv( VeicUY6S( ])(ny8 8tQ.tiollS~r((f 1}0 &800 Ro(8dCll'( JWaktk:

a.föclb19cn Kortrijk (n ~6(lo.l'(:-Tidt. mevr..cicv( VeicUY6S( ])(ny8 8tQ.tiollS~r((f 1}0 &800 Ro(8dCll'( JWaktk: L 21uk Ja.Q.f9Qng n1'1- ja.nuq1'i 1996 ~ri~11laqnödints tijbacbl'ift,. u\t9(g~v(n t>oor (.)( UD.r. a.föclb19cn Kortrijk (n ~6(lo.l'(:-Tidt. V(ra.Dtwoorbdljlte tüt~(v(r; mevr..cicv( VeicUY6S( ])(ny8 8tQ.tiollS~r((f

Nadere informatie

tt ~tamboompjt ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS V.V.F.-KRANTJE 17 e jaargang, nr. 1. januari 1989 AFGIFTEKANTOOR 8800 ROESEl~

tt ~tamboompjt ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS V.V.F.-KRANTJE 17 e jaargang, nr. 1. januari 1989 AFGIFTEKANTOOR 8800 ROESEl~ tt ~tamboompjt ZUID- EN MIDDENWESTVLAAMS V.V.F.-KRANTJE 17 e jaargang, nr. 1. januari 1989 Tweemaandelijks tijdschrift, uitgegeven door de V.V.F. afdelingen Kortrijk en Roeselare Verschijnt niet in juli

Nadere informatie

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina)

Nederlandse Genealogische Vereniging. Afdeling Zeeland. Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina) Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Zeeland Ze. Ill. II Cadsandt, Aerdenburg, Ysendyck en Biervliet. (zie verder binnenpagina) WIJ VAN ZEELAND Mededelingenblad 12 e jaargang, nummer 3 augustus

Nadere informatie

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3

AMERSFOORT EN OMSTREKEN. Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3 AMERSFOORT EN OMSTREKEN Uitgave van de Nederlandse Genealogische Vereniging Afdeling Amersfoort en Omstreken Jaargang 13 september 2004 Nummer 3 Ten geleide Met genoegen bieden wij u dit septembernummer

Nadere informatie

Lierselei 30, B-2390 Malle (Oostmalle)

Lierselei 30, B-2390 Malle (Oostmalle) De Kempische Genealoog is een uitgave van Familiekunde Vlaanderen, Regio Kempen en verschijnt in maart, juni september en december. Gelieve artikels, advertenties, aankondigingen van activiteiten, in te

Nadere informatie

ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS: DE BURGERLIJKE STAND IN DE FRANSE TIJD

ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS: DE BURGERLIJKE STAND IN DE FRANSE TIJD ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS: DE BURGERLIJKE STAND IN DE FRANSE TIJD De beginnende zoeker heeft na de aanvankelijke drempelvrees voor de archieven al gauw de methode te pakken om de eerste gegevens te verzamelen

Nadere informatie

'Papieren (met) waarden(n)'

'Papieren (met) waarden(n)' Heemkring Opwijk-Mazenzele Erfgoeddag 22 april 2007 'Waarden Niet te schatten' Tentoonstelling, documentenidentificatie en publicatie 'Papieren (met) waarden(n)' Waarde(n) van Erfgoed Voor de editie 2007

Nadere informatie

jaargang 17 nummer 46 Uitnodiging

jaargang 17 nummer 46 Uitnodiging Historisch Genootschap Midden- Kennemerland jaargang 17 nummer 46 issn: 1382-9351 maart 2009 Activiteitenkalender: maandag 6 april: jaarvergadering HGMK in buurthuis Wijk aan Duin met na de pauze een presentatie

Nadere informatie

Inhoud. maart 2014 maart 2014

Inhoud. maart 2014 maart 2014 ANBO Servicelijn Algemeen 0348 46 66 66 ANBO (Leden) Servicecenter (algemene vragen) 0348 46 66 90 ANBO Advieslijn vragen over pensioen, inkomen, werk en wonen. 0348 46 66 88 ANBO/SUCZES Zorgadvieslijn

Nadere informatie

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar

Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar L Gemeentebestuur Lendelede januari - februari - maart 2012 LENDELEDE de bezige k(r)ant van onze gemeente V R I J D A G 6 J A N U A R I 2 0 1 2 Het Gemeentebestuur van Lendelede wenst samen met haar bevolking

Nadere informatie

Anzegem Avelgem Deerlijk Harelbeke Kortrijk Kuurne Lendelede Menen Spiere-Helkijn Waregem Wervik Wevelgem Zwevegem

Anzegem Avelgem Deerlijk Harelbeke Kortrijk Kuurne Lendelede Menen Spiere-Helkijn Waregem Wervik Wevelgem Zwevegem zoeklicht onafhankelijk vrijzinnig tijdschrift mei - juni 2013 tweemaandelijks tijdschrift jaargang 38 nr.3 Anzegem Avelgem Deerlijk Harelbeke Kortrijk Kuurne Lendelede Menen Spiere-Helkijn Waregem Wervik

Nadere informatie

Anzegem Avelgem Deerlijk Harelbeke Kortrijk Kuurne Lendelede Menen Spiere-Helkijn Waregem Wervik Wevelgem Zwevegem

Anzegem Avelgem Deerlijk Harelbeke Kortrijk Kuurne Lendelede Menen Spiere-Helkijn Waregem Wervik Wevelgem Zwevegem zoeklicht onafhankelijk vrijzinnig tijdschrift maart - april 2013 tweemaandelijks tijdschrift jaargang 38 nr.2 Anzegem Avelgem Deerlijk Harelbeke Kortrijk Kuurne Lendelede Menen Spiere-Helkijn Waregem

Nadere informatie

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013

Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 Historische Vereniging Vlaardingen december 2013 130 Billitonlaan 42-48, 3131 LK Vlaardingen Tel. 010-4344645 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 09.00-17.30 uur zaterdag 09.00-17.00 uur In overleg is

Nadere informatie

STATEN VAN GOED: EEN BELANGRIJKE BRON VOOR GENEALOGEN

STATEN VAN GOED: EEN BELANGRIJKE BRON VOOR GENEALOGEN STATEN VAN GOED: EEN BELANGRIJKE BRON VOOR GENEALOGEN Eens de gegevens uit de Parochieregisters verwerkt, is het voor iedere familiekundige interessant wat meer gegevens over de voorouders op te sporen

Nadere informatie

AFGIFTEKANTOOR 8400 - OOSTENDE 1 P.408954 MAANDBLAD. V.U. Omer Vilain - Rogierlaan 38/11-8400 Oostende DE PLATS VERSCHIJNT NIET IN JULI EN AUGUSTUS

AFGIFTEKANTOOR 8400 - OOSTENDE 1 P.408954 MAANDBLAD. V.U. Omer Vilain - Rogierlaan 38/11-8400 Oostende DE PLATS VERSCHIJNT NIET IN JULI EN AUGUSTUS AFGIFTEKANTOOR 8400 - OOSTENDE 1 P.408954 MAANDBLAD V.U. Omer Vilain - Rogierlaan 38/11-8400 Oostende DE PLATS VERSCHIJNT NIET IN JULI EN AUGUSTUS neptunui- > lid van de unie der belgische periodieke pers

Nadere informatie

BINNENKRANT. Uitreiking Joachim Beuckelaer-eremerk 2008 2. Uitreiking Dr. Jozef Weyns-eremerk 2008 4

BINNENKRANT. Uitreiking Joachim Beuckelaer-eremerk 2008 2. Uitreiking Dr. Jozef Weyns-eremerk 2008 4 BINNENKRANT Huis De Zalm, Zoutwerf 5 2800 Mechelen Verantwoordelijke uitgever: Fons Dierickx, Grote Baan 193, 9310 Herdersem BIJLAGE ONS HEEM oktober-november-december 2008 driemaandelijks tijdschrift

Nadere informatie

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants?

4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? 58 e jaargang - nummer 1 MAART 2015 4 De Reformatie in Frankrijk 8 Jonathan Edwards werk zeer gewild in Polen 10 Augustinus: rooms-katholiek of protestants? www.irs.nu 380862_In De Rechte Straat nr 5 maart

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking.

TOCH NOG ONVERWACHTS. De medewerkers van. bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS De medewerkers van bieden u een handreiking bij ziekte, overlijden, uitvaart en rouwverwerking. TOCH NOG ONVERWACHTS Uitgave: Uitvaartverzorging Jan van Dijk en zn Vormgeving en lay-out:

Nadere informatie

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING 15 APRIL 1937 - No. 132 is de en. agva, of nig she rti- DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING VERSCHIJNT ELKE 15e VAN DE MAAND ABONNEMENTSPRIJS f 2.50

Nadere informatie

POLDERS EN WATERINGEN

POLDERS EN WATERINGEN POLDERS EN WATERINGEN POLDERS EN WATERINGEN. I)r inmnandeï i jks l i jdschr ift. 2e jaargang nr. 6 September 1984 Iiiformat Le-tijdschrift van de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen, Koningin

Nadere informatie

Louis Jean Henri Charles Adelberth de Bourbon Osse ingezetenen geraakt door de Tweede Wereldoorlog Dichtung und Wahrheit

Louis Jean Henri Charles Adelberth de Bourbon Osse ingezetenen geraakt door de Tweede Wereldoorlog Dichtung und Wahrheit t u s s e n t i j d s 2/14 Een uitgave van de historische kring voor Oss en omgeving, stichting De Werkende Mens Jaargang 20 Najaar 2014 issn 1387-1498 Dit blad heeft een waarde van 4,50 Zie ook www.dewerkendemensoss.nl

Nadere informatie

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21

TUSSEN KRANT EN BIJBEL p. 21 INSTAP p. 2 KUNDIG p. 3 BIJ HET JAAR p. 5: Onderste boven: Met Zacheüs met Kerstmis. OP VERHAAL KOMEN p. 7: Onderste boven: Advent. ZIN-VOL p. 10 ER LEEFT WAT p. 12 DOOR-ADEMEN p. 15 IN DIALOOG p. 17 IN

Nadere informatie

Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten

Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten Jaarverslag 2009 Overzicht van alle klachten 1 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 Hoofdstuk 2 Departement Bevolking en Welzijn 5 2.1. Dienst Buurtwerk 6 2.2. Dienst Burgerzaken 10 2.3. Integratiedienst 49 2.4. Jeugddienst

Nadere informatie

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010

22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 22 e jaargang nr. 3 oktober 2010 Vereniging Oud - Scherpenzeel Van de Bestuurstafel... 3 In memoriam Jan van Engelenburg... 4 Uitnodiging ledenbijeenkomst... 5 Uitnodiging

Nadere informatie

Cronyck D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN

Cronyck D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN Cronyck de Geyn 32E JAARGANG NUMMER 1, JANUARI 2010 K WARTAALUITGAVE VAN D E H I S T O R I S C H E K R I N G N I E U W E G E I N Het is tijd voor het museum. Als bank heb je je maatschappelijke verantwoordelijkheden.

Nadere informatie

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD

BESTEMMINGSPLAN DOOR RAAD VAN STATE VERNIETIGD MET O.A. 2 BESTEMMINGSPLAN VERNIETIGD. 4 KONINGINNEBUURT DUURZAMER. 6 BERICHTEN VAN DE GEMEENTE. 7 SNEEUW RUIMEN EN WONEN AAN DIACONESSENPLEIN WORDT NOG LEUKER. 10 SLOOP PROVINCIEHUIS. 11 TOEKOMSTVISIE

Nadere informatie

36ste jaargang - nr. 3 - juli - augustus - september 2OO4

36ste jaargang - nr. 3 - juli - augustus - september 2OO4 36ste jaargang - nr. 3 - juli - augustus - september 2OO4 EERTIJDS 36ste jaargang - nummer 3 Driemaandelijks tildschrift Oudleerlingenbond Juli-augustus-september 2004 Afgiftekantoor 8800 Roeselare 1

Nadere informatie

HISTORISCHE VERENIGING HARDINXVELD-GIESSENDAM

HISTORISCHE VERENIGING HARDINXVELD-GIESSENDAM MEDEDELINGENBLAD HISTORISCHE VERENIGING HARDINXVELD-GIESSENDAM JAARGANG 31 NUMMER 1 VOORJAAR 2009 INHOUD pag. Van de voorzitter 1 Reacties op het Mededelingenblad najaar 2008 2 Activiteiten van het bestuur

Nadere informatie