Ci fo.o ANDERE INKOMEN TOETREDING TOT DE FACULTATIEVE 'ELK. BIJ GB VERZEKERINGEN :N KORTRIJN V GEHUWD II 01 NNRD0964R694

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ci fo.o ANDERE INKOMEN TOETREDING TOT DE FACULTATIEVE 'ELK. BIJ GB VERZEKERINGEN :N KORTRIJN 70061966 V GEHUWD II 01 NNRD0964R694"

Transcriptie

1 Ck Dl?- Ci fo.o A2U4VBnC TOT LENING DE' AFSETALENG AANVRAGERS 1. VAN BELLE JEAN MARC CA Ik=2090:774065B BRUGGE GEMIJND N 01 NHK= ZAAKVOEROER GVBA. - - S:R]JN,12JE BTW HI3. ODGOOUCOG_...LOC=BELLEGEN NETTO DER.INR./ND ANDERE INKOMEN 867,63 E EIGENAAR ZELE.AD: 3 j TEL: EER: TOETREDING TOT DE FACULTATIEVE 'ELK. BIJ GB VERZEKERINGEN :N ECIJIG. L.2',NGEDOCK 7/lEERDE AL 1E R8 ONTVANO.NUUR KORTRIJN V GEHUWD II 01 NNRD0964R694 BEDIENDE DRIVE SECTOR N9:NR:AUEICOL/\ CETRÎR STRD5:12 JA NETTO SER.INK./. 1239,47 RUK ANDERE INKOMEN, 0,00 EUN EIGENAAR IELE.AD: 3 J TEL, EER: TDRTREDING._.T.OT DE FISCUZ.TATISVE VERA. BIJ EB VERZKNERTNLEN :96, CTIO ROB LASTEN / NO : 1.148:44 EIJK PERS.T.LASTJO: 3 WONENDE TE: S aatlo BELLEGEN VOORWERP 'PLAATSEN EDNNENAHELEN BEDRAG 5.000,00 EUR UITGAVEN 7.000,00 EUR DUUR 36 NAAIDEN JAARLIJKS KOSTENNERCENTAGE: 6,42% (ONDER VOORBEHOUD VAN AANVAaRDING) NM,NTIRF.DRAG: 52,63 EDE DTN IRA : O5 DE ONDERGETEKENDEN, AANVRAGERS, VNRNLAREN IIE SOVENVERZ4ELDE GEGEVENS VOOR JUIST, VOLLEDIG EN OPRECHT, EN VENWLAREN DE GEWENSTE INFORMATIE IN DE AAN- GEPASTE KREULEIVORN ONTVANGEN TE HEBBEN. DE PERNDO9JLTJKE GEGEVENS DIE DE CLIENT NECS'T VERSTREKT IN NET ENDER VAN DE KREDIETAANVRAAG KOELEN DODE DE FORTIS OASE NV, NARANDEBERG 3, ludo BRUSSEL VERZAI4ELO EN BEWAARD NET HET 00,1 OP NET VERSTREKKEN VAN EEN KREDIET EN HET BEHEER ERVAN. DEZE VERTROÏIWELTJKE GEGEVENS KUNNEN SNEED DOOR 0E FORTIS BANK HOEDER GEBRUIKT VOOR COIA6ERCTELE DOELEINDEN, UITSLUITEND OESTENO VOOR DE CLiENT. OVEREENRONSTIC DE NET VAN OR DE' JE NESCREEMING VAN DE PER- SOONLIJKE LEVENSSFEER IIEEFT DE CLIENT HET RECHT INZAGE TE KRIJGEN IN ZIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS EN DE VERRETERIND ERVAN AAN TE VRAGEN. ARNVDLLRNDE INLICHTINGEN RUNNEN SEEONEN OORDEN BIJ DE 008,1561E VOOR DE NESCHEB2ONG VAN CE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER. N3271, DATON EN HANDTEKENING KOPTE DIENST /INALN

2 FORTIS BANK beheer kortetermijnkredieten Fortis Bank nv, Warandeberg 3, Brussel Overeenkomst van lening op afbetaling nr Tussen Fortis Bank nv, hier vertegenwoordigd door M. LACANTE MARIE-PAULE dis woonplaats kiest in het agentschap te, en de hierna vermelde personen (leners) VAN BELLE JEAN MARC, gehuwd geboren de 26, te BRUGGE Straatje SELLEGEM LANGEDOCK VEERLE, gehuwd geboren de te KORTRIJK Straatje BELLEGEM Wordt het volgende overeengekomen. Aan de leners wordt een lening op afbetaling toegekend onder hiernavolgende voorwaarden. BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN DE LENING OP AFBETALING: voorwerp PLAATSEN ZONNEPANELEN kredietbedrag 5.000,00 EUR minimaal toegepast jaarlijks kostenpercentage 6,25 % (indien u kiest voor de maximale eerste (JKP) terugbetalingstermijn : eerste vervaldag 45 minimaal toegepaste nalatigheidsinterestvoet 6.88 % dagen na vrijgave van de fondsen) JKP nalatigheid ei nterestvoet maximaal toegepast JKP maximaal toegepaste nalatigheidsinterestvoet maandbedragen totaal te betalen totale kusten vervaldag 6,42 % (indien u kiest voor de eerste vervaldag 706 % 30 dagen na vrijgave van de fondsen) 6,61 % (indien u kiest voor de minimale eerste 7,27 96 terugbetalingstermijn eerste vervaldag 15 36x 152,65 EUR EUR 495,40 EUR dagen na vrijgave van de fondsen) da Se van elke maand datum van consultatie van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de Nationale Bank van België dit krediet wordt terugbetaald door storting op rekening nr , door middel van een domioiliering op rekening nr Bi1lagen/Annexes: Tu,os,,p,,soo, 0,40,5 o]1le 00?.,, 35,670 l'lr snj,,el 76,024 BTW 66403, I209866I-56,1 51,62. Nr 1900 ex. beheer KTK/3238/1 MA 1N

3 Deze kredietovereenkomst zal tot stand komen door ondertekening van dit contract door alle parten en voor zover de ondertekening door de ener(s) gebeurt binnen de 20 kalenderdagen te rekenen vanaf do consultatie van de CKP die hierboven aangeduid werd, dus tot uiterlijk De leners verklaren zich akkoord met de algemene voorwaarden, die op deze overeenkomst van toepassing zijn en die opgenomen zijn in bijlage. De leners verbinden zich hoofdelijk en solidair. De leners erkennen hetzelfde belang te hebben (schrappen indien niet van toepassing). Dit contract is opgemaakt in evenveel exemplaren als er partijen zijn die een onderscheiden belang hebben (desgevallend is één exemplaar bestemd voor de kredietbemiddelaar). Onderteken nooit een blanco overeenkomst. De verzekering is nooit vecolicht. Overeenkomstig artikel 4, 92, tweede lid van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst hoeft de verzekeringnemer het recht de overeenkomst op te zeggen, met onmiddellijk gevolg op het ogenblik van de kennisgeving, binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst door de verzekeraar van de vooraf getekende polis of aanvraag. Handtekeningen De leners vermelden de plaats (Straat, nummer, gemeente en postcode) en de datum van ondertekening van het contract. Bovendien laat iedere lener zijn handtekening voorafgaan door de eigenhandig geschreven vermelding!gelezen en goedgekeurd voor (bedrag in cijfersi euro terug te betalen. Opgemaakt te..... ô 0P ' /. r7rjf'm c ;tc,'çi2ï1.. t0 'jdé.e et V 0c o4 / </r»i [LANIOE000K VEERLE : AM c v (!Z BijlagenlArineses: Zegelrecht van 0,16 LUR wordt door Fortis Bank nv veretfend bij aangifte. e,kend,, de cov.nr E,, W ' M.E.Z. 01, Is(e) ex. beheer KTKI MA 1N

4 FORTIS BANK beheer kortetermijnkredieten Fortis Bank nv, Warandeberg 3, Brussel Aflossingsplan voor aanbod van lening op afbetaling Nr: Eerste vervaldag 30 dagen na vrijgave van de fondsen, Nominaal Bedrag Totale kosten Aantal maandelijkse betalingen Andere kosten Periodieke terugbetaling JaarlUks kostenpercentage (JKP) 5,000,00 EUR 495,40 EUR 36 0,00 EUR 152,65 EUR 6,42 % 802 IN 7f Nr Periodieke Maandelijkse Kapitaalaflossing Versoh. Saldo Kosten terugbetaling kosten 5.000,00 495, ,65 25,66 126, ,01 469, , , ,71 444, ,65 24,69 127, ,75 419, ,65 24,02 128, ,12 395,68 S 152,65 23,35 129, ,82 372, ,65 22,68 129, ,85 349, ,65 22,01 130, ,21 327, ,65 21,33 131, ,89 306, ,65 20,64 132, ,88 285, ,65 19,96 132, ,19 265,71 ii 152,65 19,27 133, ,81 246, ,65 18,57 134, ,73 227, ,65 17,87 134, ,95 210, ,65 17,17 135, ,47 192, ,55 16, , ,29 176, ,65 15,76 136, ,40 160, ,65 15,05 137, ,80 145, ,65 14,33 138, ,48 131, ,65 13,61 139, ,44 117, ,65 12,89 139, ,68 104, ,65 12,16 140, ,19 92, ,65 11,43 141, ,97 81, ,65 10,70 141, ,02 70, ,65 9,96 142, ,33 60, ,65 9,22 143, ,90 51, ,65 8,47 144, ,72 42, ,65 7,72 144, ,79 35, ,65 6,97 145, ,11 28, ,65 6,21 146, ,67 21, ,65 5,45 147,20 899,47 16, ,65 4,68 147,97 751,50 11, ,65 3,91 148,74 602,76 7, ,65 3,14 149,51 453,25 4, ,65 2,35 150,29 302,96 2, ,65 1,58 151,07 151,89 0, ,65 0,75 151,39 0,00 0, ,40 495,40 Billagen/Annaxas TUss,,r erna,, s-and s--de, ODV.nr MR Res-ad W ex. beheer ICTEC/323811MA1N

5 FORTIS BANK beheer kortetermijnkredieten /3238 Fortis Dank nv, Worandeberg 3, D Brussel Algemene voorwaarden van lening op afbetaling Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijkingen worden de betrekkingen tussen de Fortis Bank, hierna ook genoemd 'de Bank: en haar cliënt(en), particulieren (natuurlijke personen die handelen met een oogmerk dat vreemd is een hun handels-, beroeps- of ambachtelijke activiteiten), begunstigde(n) van een lening op afbetaling, hierna ook genoemd "de leners", "de lener' of 'de consument!:, alsmede de betrekkingen tussen de Bank en de derde steller(s) van een zakelijke of persoonlijke zekerheid, beheerst door de hiernavolgende algemene voorwaarden. Artikel 1 - Voorwaarden betreffende de totstandkoming van de overeenkomst \ Ingeval de lening dient ter financiering van de levering van een goed of het verlenen van een dienst vermeld in de bijzondere voorwaarden dan is deze lening onderworpen aan de opschortende voorwaarde dat de levering van het goed is geschied of da uitvoering van de dienst een aanvang heeft genomen binnen de drie maanden na de ondertekening van het kredietcontract door de leners. Artikel 2 - Vrijgave van de fondsen 1. Wanneer de lening bestemd is voor de financiering van de verwerving van een goed of het verlenen van een dienst vermeld in de bijzondere voorwaarden, kunnen fondsen pas vrijgegeven werden op het ogenblik dat één van de laners bevestigt dat het goed geleverd werd ot de dienst uitgevoerd werd. De bevestiging van de levering dient te geschieden door middel van een door de consument ondertekend en gedagtekend geschrift (bijvoorbeeld een leveringsbewijs). De beschikbearsteting van het geleende bedrag door de Denk aan onverschillig welke lener of aan een persoon die één van hen heeft aangewezen, verbindt definitief alle ondertekenaars, \\ 2. Indien in de bijzondere voorwaarden waarborgen worden voorzien zal de uitbetaling van de fondsen pas gebeuren nadat deze waarborgen gevestigd werden en de nodige akten werden opgemaakt. 3. Onverminderd de toepassing van punt 2 van onderhevig artikel, kunnen in gevel dat de lening een ander deel heeft dan de financiering van de verwerving ven een goed of de levering van oen dienst, de fondsen slechts opgenomen worden binnen de maand na de ondertekening van het kredietcontract door de leners. Artikel 3 - Financiële voorwaarden 1. De vervaldagen zijn maandelijks betaalbaar op de vervaldag voorzien in de bijzondere voorwaarden en dit voor de eerste maal tenminste 15 dagen na vrijgave van de fondsen. De lener zal per afzonderlijk schrijven door de Bank verwittigd worden van de eerste vervaldag evenals ven het overeengekomen jaarlijks kostenpercentage (J.K.P.). Het jaarlijks kostenpercentage moet berekend worden op het verschuldigd blijvend saldo. - Bij deze kredietovereenkomst wordt een aflossingstabel gevoegd die voor elke periodieke terugbetaling het bedrag van het afgeloste kapitaal bevat evenals de totale kosten van het krediet en het verschuldigd blijvend saldo na iedere betaling. 2. De leners, evenals de derde stellers van een zakelijke of persoonlijke zekerheid, verklaren zich niet te zullen beroepen op de artikelen 1253 tot en met 1256 van het B.W. en verlenen derhalve aan de Bank het recht de betalingen aan te rekenen op alle krachtens dit contract verschuldigde bedragen, zelfs indien zij verricht werden om redenen die geen verband houden met dit contract, behalve als deze betalingen bestemd zijn voor de vervroegde terugbetaling van een ander krediet, Nochtans zal overeenkomstig artikel 27 bis 5 von do wet van 12 M91 in geval van ontbinding van de overeenkomst of bij verval van termijnbepaling, iedere betaling gedaan hetzij door de lener, hetzij door een steller van een persoonlijke zekerheid, eerst toegerekend worden op het bedrag van de nalatigheidsinteresten of andere penaliteiten en schadevergoedingen, nadat het ) verschuldigd blijvend saldo en de totale kosten van het krediet zijn betaald. 3. De borgen zullen niet het voordeel van de termijn inroepen die ten gunste van de leners werd bedongen ingeval deze laatste, om welke reden ook, dit voordeel zou verliezen. 4. De tenors hebben ten allen tijde het recht cm geheel of gedeeltelijk het verschuldigd kapitaalsaldo vervroegd terug te betalen. Indien zij van dit recht wensen gebruik te maken dienen zijde bank ten minste tien dagen vaar de terugbetaling bij ter post aangetekende brief van hun voornemen op de hoogte te brengen. In geval van gehele vervroegde terugbetaling, moeten de leners aan de bank els vergoeding voor wederbelegging een bedrag betalen gelijk aan - voor een kredietovereenkomst met een bedrag lager dan 7.500, twee maanden van do totale kosten van het krediet, berekend tegen het overeengekomen jaarlijks kostenpercentage, op het verschuldigd blijvend saldo op datum van vervroegde terugbetaling; - voor een kredietovereenkomst met een kredietbedrag gelijk aan of hoger dan 7,500, drie meenden van de totale kosten van het krediet, berekend tegen het overeengekomen jaarlijks kostenpercentage, op het verschuldigd blijvend saldo op datum van vervroegde terugbetaling. In geval van een gedeeltelijke vervroegde terugbetaling, moeten de tenors een de bank als vergoeding voor wederbelegging een bedrag betalen gelijk aan zes maanden van de totale kosten ven het krediet, berekend tegen het overeengekomen jaarlijks kostenpercentage, cp het vervroegd terugbetaalde kapitaal. Er is geen wederbeleggingavergceding verschuldigd in geval een vervroegde terugbetaling wordt gedaan in uitvoering ven een verzekeringsovereenkomst die contractueel de terugbetaling van de lening waarborgt. Artikel 4 - Niet naleven van contractuele verplichtingen. 1. Onverminderd de toepassing van artikel 4,2. zijn de leners nelatigheidsinteresten verschuldigd, berekend tegen het laatst overeengekomen JKP, verhoogd met een coèfficiönt van 10%, op het vervallen en niet-tijdig betaalde kapitaal en dit tot Op de dag van de betaling. Tusss,'p,eosn e,ke,,d o,,d,, ccv., ,,: tIVJ ooi-scssae:-es ?. 8, 1900 ex. beheer KTK MA1 N

6 De maximale toegepaste nalatigheidsinterestvoet, berekend in functie van het maximaal toegepaste JKP en de minimale toegepaste nalatigheidsinterestvoet, berekend in functie van het minimaal toegepaste JKP zijn in de bijzondere voorwaarden vermeld bij wijze van voorbeeld. Evenwel zal da overeengekomen nalatigheidsinterestvoet, zoals die zal worden toegepast volgens de berekening van onderhavig artikel, aan de leners worden meegedeeld in het schrijven waarmee zij worden verwittigd over de datum van de eerste vervaldeg. Daarenboven zijn de leners alsdan voor de aanmanings- en of lngebrekestellingsbrieven, a rato van één verzending per maand, een forfaitair bedrag verschuldigd van 7,50 EUR, te vermeerderen met de op het ogenblik van de verzending geldende portokosten; 2. In geval de leners in gebreke zijn om 2 vervaldagen of een bedrag ten belope van 20 % van de totale terug te betalen som van de lening te betalen, zal de Bank zich kunnen beroepen op het verval van termijn in hoefde van de leners en zal zij gerechtigd zijn de onmiddellijke opeisbaarheid van het nog verschuldigd blijvend saldo van de lening te eisen, indien de leners één maand na het ter post afgeven van een aangetekend schrijven tot ingebrekestelling, hun verplichtingen niet zijn nagekomen. 3. Bij de ontbinding van de leningsovereankomst of hij verval van de termijn zoals bepaald in art. 4.2., bestaat de opeisbare schuldvordering van de Bank uit de som van - het nog verschuldigd blijvend saldo, de vervallen en niet-betaalde totale kosten van de lening, - nalatigheidsinteresten, tegen een rentevoet zoals bepaald in artikel 4.1, en berekend op het verschuldigd blijvend saldo en dit tot op do dag van do betaling, - een schadevergoeding gelijk aan 10 % van de schijf van het nog verschuldigd blijvend saldo tot 7.500,00 EUR en van 5 /o van de schijf van het nog verschuldigd blijvend saldo boven 7.500,00 EUR, Wanneer de kredietovereenkomst een einde heeft genomen zijn het vervallen en niet-betaalde kapitaal en het bedrag van de vervallen en niet-betaalde kosten van de lening onmiddellijk opeisbaar. 2. Bovendien zijn de leners nalatigheidsinteresten verschuldigd, tegen een rentevoet zoals bepaald in artikel 4.1, en berekend op het vervallen en niet-betaalde kapitaal evenals een schadevergoeding gelijk aan 10 % van de schijf van het nog verschuldigd blijvend saldo tot 7.500,00 EUR en van 5 % van de schijf van het nog verschuldigd blijvend saldo boven 7.500,00 EUR, zo zij hun verplichtingen zoals bepaald in artikel 4,4 1 niet zijn nagekomen drie maanden na het ter post afgeven van een aangetekende brief tot ingebrekestelling. 5. Buiten de kosten vastgelegd in het contract, zijn alle kosten met betrekking tot de invordering van de schuld ontstaan uit dit contract en onder meer, bij wijze van voorbeeld, de gerechtskosten zoals gedefinieerd in de terzake geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, ten laste van de lener, met uitzondering van de kosten waarvan de Wet verbiedt dat ze te zijnen laste gelegd worden. 6. Indien, niettegenstaande de bevestiging door de leners, zoals bepaald in artikel 2,1. en ondanks de vestiging van de waarborgen voorzien in artikel 5.1. en in de bijzondere voorwaarden, de Bank in gebreke blijft het leenbedrag te storten, zal de Bank een bedrag van EUR verschuldigd zijn per maand vertraging te rekenen vanaf de dag dat aan de gestelde voorwaarden tot uitbetaling werd voldaan. Bovendien zal in geval van ontbinding van de overeenkomst uit dien hoefde een forfaitair bedrag van EUR verschuldigd zijn door de Bank. A Artikel 5 - Waarborgen 1. De lening is onderworpen aan volgende waarborgen a. ondertekening van een akte van overdracht van loon en inpandgeving van schuldvorderingen. / t b. subrogatie in het voordeel van de niet-betaalde verkoper (art, 20.5 bypotheekwet) indien het een lening betreft tot financiering van de verwerving van een goed. Dientengevolge zal het leenbedreg rechtstreeks aan de verkoper gestort worden onder de voorwaarden bepaald in art.2. J De leners verbinden zich ertoe gedurende de ganse looptijd van de lening het gefinancierde goed in goede staat te houden en hot in geen geval te vervreemden, te verhuren of in pand te geven. c. alle credit- en debetrekeningen, van welke aard ook en ongeacht de munt waarin zij uitgedrukt zijn, op naam van de kredieinen-iers bij de Bank, vormen de bestanddelen van oen enige en ondeelbare rekening, waarvan credit- en debetsaldo elkaar steeds compenseren. 2. De waarborgen voorzien in de bijzondere voorwaarden vormen het voorwerp van een afzonderlijke akte. Artikel S - Wettelijke bepalingen (Wet van ) 1. DE CONSUMENT MAG GEEN WISSELBRIEVEN OF ORDERBRIEFJES ONDERTEKENEN OM DE BETALING TE BELOVEN OF TE WAARBORGEN VAN ZIJN VERBINTENISSEN OP GROND VAN DE KREDIETOVEREENKOMST. EVENMIN MAG HIJ CHEQUES UITSCHRIJVEN TER WAARBORG VAN ZIJN VERBINTENISSEN OP GROND VAN EEN KREDIETOVEREENKOMST. 2. BOVEN HET OVEREENGEKOMEN JAARLIJKSE KOSTENPERCENTAGE MOGEN GEEN ANDERE KOSTEN OF VERGOEDINGEN VAN DE CONSUMENT WORDEN GEEIST DAN DIE WELKE UITDRUKKELIJK ZIJN OVEREENGEKOMEN. 3. INDIEN DE KREDIETOVEREENKOMST EEN BEDING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD BEVAT, MOET DE TEKST VAN ARTIKEL 491 VAN HET STRAFWETBOEK ERIN VOORKOMEN, INDIEN DEZE TEKST NIET IN DE OVEREENKOMST OPGENOMEN WERD, WORDT HET BEDING VOOR NIET GESCHREVEN GEHOUDEN. 4. ArtiS van de wet von 12juni De consument heeft het recht om van de kredietovereenkomst af te zien binnen een termijn van zeven werkdagen te rekenen vanaf de eerste werkdag volgend op de ondertekening van de overeenkomst. Dit recht is niet van toepassing op de verkoop op afbetaling, de uinanoieringshuur en de lening op afbetaling, voor zover het kredietbedrag van deze overeenkomsten lager is dan 1.250,00 EUR. De Koning kan dit kredietbedrag verhogen.,,k,.d,,do, COC-,,, HP 76,034 trw t.703 eo1-2e Stil r,4.e2 t, niet ex- beheer KrKf3238/1 MA1N

7 J ë2. De consument heeft eveneens het recht af te zien van de kredietovereenkomst binnen een termijn van zeven werkdagen te rekenen vanaf de eerste werkdag volgend op de ondertekening van de overeenkomst wanneer de overeenkomst gesloten werd in aanwezigheid van beide partijen buiten de onderneming van de kredietgever of kredietbemiddelaar. 3. Wanneer de consument van de kredietovereenkomst afziet brengt hij de kredietgever hiervan hij aan ter post eengetekende brief op de hoogte. De consument die gebruik maakt van de in de paragraaf 1 en 2 bedoelde mogelijkheid, is gelijktijdig gehouden de ontvangen bedragen of goederen terug te geven, en de voor de kredietopnerningsperiode verschuldigde rente berekend volgens het overeengekomen jaarlijkse kostenpercentage te betalen, Geen enkele andere vergoeding mag, ingevolge het afzien door de consument, geëist worden en het voorschot dat betaald werd in het raam van een verkoop op afbetaling wordt hem teruggestort binnen dertig dagen volgend opdat afzien van de overeenkomst. De ontbinding van de kredietovereenkomst brengt van rechtswege de ontbinding van de aangehechte overeenkomsten met zich. 4. Dit artikel is niet van toepassing op de kredietovereenkomst op afstand bedoeld in artikel 20 bis, eerste lid van de wet ven 12 juni Onverminderd de toepassing ven de artikelen 26 tot 27 van de Wet van 12 juni 1991, behoudt de Bank zich het recht voor haar rechten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden of deze laatste geheel of gedeeltelijk in haar rechten te subrogeten. 6. Geconsulteerde bestanden - Bestand van de Fortis Bank nv, Warandeberg 3, te B Brussel. - Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België, Berlaimontiaan 14, te 1000 Brussel - Centrale voor Uitwisseling van de Gegevens over het risico van de B.V.K., Blijde Inkomstlaan 12, te 1040 Brussel, 7. Eventuele achterstallen van de leners, in de zin van de wet van 10 augustus 2001, zullen gemeld worden aan de Centrale voor \ 's, Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België, Berlaimontlean 14, te 1000 Brussel, evenals aan de Centrale voor \j Uitwisseling van de gegevens over het risico van de leden van do Koninklijke Beroepsvereniging van het Krediet, Blijde Inkometlaanl 2, te 1040 Brussel, De Bank behoudt zich tevens het recht voor deze gegevens mede te delen aan de personen die zij belast heeft met het innen van haar schuldvordering. 8. Deze overeenkomst maakt het voorwerp uit van registratie in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, overeenkomstig artikel 3 1, 1 of 2 van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de 'Centrale voor Kredieten aan Particulieren' (CKP). Deze verwerking in de CKP van de Nationale Bank van België heeft tot doel de risico's inzake overmatige schuldenlast te voorkomen. Volgens de door de Koning vastgestelde regels heeft elke kredietnemor kosteloos toegang tot de op zijn naam geregistreerde gegevens en kan hij, vrij en kosteloos, de rechtzetting vragen van verkeerde gegevens. De bewaartermijnen bij de CKF zijn 3 maanden en 9 werkdagen na datum van het einde van de kredietovereenkomst. - ingeval de lening vervroegd wordt beëindigd of wordt opgezegd, worden voornoemde gegevens bewaard tot de datum waarop de '... kredietverstrekker kennis heeft gedaan aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de terugbetaling ven het nog verschuldigde bedrag. Deze kennisgeving aan de CKP dient de kredietverstrekker te doen binnen de 2 werkdagen volgend op de terugbetaling van het nog verschuldigd bedrag. Bij liet verstrijken van deze termijnen worden deze gegevens verwijderd. Evenwel wordt de registratie verlengd wanneer er wanbetaling is in de zin van de wet van 10 augustus 2001 in dat geval worden de gegevens bewaard gedurende 12 maanden vanaf de datum van regularisatie (met een maximum van 10 jaar ongeacht of de kredietovereenkomst al dan niet geregulariseerd wordt). Artikel 7 7/ De Bank kiest woonplaats op haar maatschappelijke zetel en de leners en desgevallend de zekerheidsstellers op het huidig adres van hun woonplaats of in voorkomend geval, op de nieuwe woonplaats die als zodanig schriftelijk aan de Bank ter kennis werd gesteld. De leners en desgevallend de zekerheidsateliers verbinden zich ertoe, de Bank onmiddellijk op eigen initiatief van hun adreswijziging in kennis te stellen. Bovendien machtigen ze de Bank ertoe, in hun naam en voor hun rekening bij de bevoegde Administratie desgevallend, een aanvraag tot adresopzoeking in te dienen die op hen betrekking heeft, en een uittreksel uit de bevolkingsregisters en/of de registers van de buitenlanders te verkrijgen. Artikel 8 INFORMATIENOTA BETREFFENDE DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS. Het aangaan van om het even welke relatie met de Bank, zij het van contractuele, pre-contractuele of van consultatieve aard, en in om het even welke hoedanigheid, heeft uw akkoord tot gevolg met de verwerking van uw gegevens, onder de voorwaarden vastgelegd in het beding 'Registreren en verwerking van de gegevens' van do Algemene Voorwaarden van Fortis Bank voor zover nodig wordende voornaamste bepalingen van dit beding hierna herhaald. Portie Bank nv, met maatschappelijke zetel gevestigd te Werandeberg 3, B Brussel hierna de Bank, verwerkt uw gegevens, in hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, mat het oog opvolgende doeleinden: het beheer yen contractuele relaties, da preventie van misbruiken en fraude, de opmaak van statistieken en testen, de commerciële prospectie en direct marketing inzake bank-, financiële of verzekeringsproducten of inzake andere producten die door de Bank of door de vennootschappen behorend tot de Groep waarvan zij deel uitmaakt, worden gepromoot. Uw gegevens kunnen worden verzameld bij u of bij gemachtigde derden, via om het even welke registratiemethode, manueel of geautomatiseerd, geschreven, telefonisch, televisueel, cybernautisch, elektronisch of beroep doend op enige andere technologie. In geval de vereiste gegevens niet aan de Bank worden meegedeeld kan dit naargelang het geval, de onmogelijkheid voor de Bank of haar weigering van het aangaan ven een commerciële relatie, het verderzetten van dergelijke relatie ei het uitvoeren van een handeling waarom u verzocht met zich meebrengen. ''55' ccv,,, ' ' - '-5 0,,o,, 7a.oa atv, e500t al M~,.8511 JE Z. ar sea ex. beheer KTKj3238f1 MA1N

8 De Bank deelt de gegevens niet nee aan derden behoudens in do volgende gevallen: 1' de gegevens worden, naargelang het geval, op uw verzoek, ingevolge uw opdracht of door middel van uw voorafgaandelijk akkoord, doorgegeven aan de door aangewezen ontvangers; 2' uw gegevens worden meegedeeld aan gemachtigde derden met het oog op de naleving van een wettelijke of reglementaire verplichting of omwille van een wettig belang; 3' de ontvangers zijn interveniënten handelend voor rekening van de Bank in de hoedanigheid van aangestelde, lasthebber, agent, onderaannemer, dienstverlener of enige andere hoedanigheid; 4' de ontvangers zijn vennootschappen, verenigingen, ot andere organisaties behorende tot de Groep waarvan de Bank deel uit maakt. Mits hot nemen van de gepaste waarborgen kan de Bank uw gegevens buiten de Europese Unie doorgeven, in landen die al dan niet een adequaat bcschermingsniveau bieden. U heeft het recht zich Le verzetten tegen het gebruik van uw gegevens in de mate dat de verwerking gebeurt voer direct marketingdoeleinden; met het oog hierop wordt u bij deze gevraagd of u gebruik wenst te maken van uw recht op verzet en in het bevestigende geval, dit te vermelden op dit formulier. U heeft het recht tot toegang tot de uw betreffende gegevens en tot verbetering ervan indien nodig. Voor bijkomende inlichtingen, gelieve de informatiebrochure te vragen in uw kantoor. Artikel 9 Alle verbintenissen van alle partijen, inclusief de zekerheidsstellers, voortvloeiend uit deze kredietovereenkomst, worden beheerst door de Belgische wet. De Belgische rechtbanken zijn bevoegd. 1 roos,,o,,,o,,.e,nd o,d,, cnv-n, 25.57e 1W,,s,l ve.o24 BTW o0s.209eesl-eb /1 M.E.Z. No 000 ex. beheer KTK/323811MA1N

9 FORTIS BANK beheer kortetermijnkredieten /3238 Fortis Bank nv, Warandeberg 3, Brussel 14.01,2004 Overdracht van loon en inpandgeving van schuldvorderingen VAN BELLE JEAN MARC, gehuwd geboren de te BRUGGE Straatje BELLEGEM LANGE000K VEERLEMehuwd geboren de te KORTRIJK Straatje BELLEGEM hierna genoemd "de kredietnemers" verklaren - het voor overdracht vatbare gedeelte van ieder(e) loon, salaris, onderhoudsgeld, vergoeding of uitkering, in de zin van de Wet van 12 april niet betrekking tot de bescherming van het loon der werknemers, onherroepelijk over te dragen aan Fortis Bank nv, hierna "de bank" genoemd, die aanvaardt (krachtens artikel 27 van de wet Ven worden de artikelen 22 tot 32 van deze wet hierna weergegeven); 'de nog te vervallen huur- of pachtgelden van al de onroerende goederen die ze bezitten of die ze zouden verkrijgen in eigendom of in vruchtgebruik in pand te geven aan de bank die aanvaardt, evenals alle vergoedingen die hun kunnen tengoede komen uit hoofde van hun professionele activiteit, andere dan deze dia het voorwerp uitmaken van de hierbovenvermelde overdracht; en dat teneinde de terugbetaling te waarborgen van de hoofdsom, de interesten en bijhorigheden van het krediet , dat de kredietnemers bij deze van de bank hebben verkregen en eventueel ook teneinde de door de krediotnemars veroorzaakte debetstand op hun rekening, verbonden aan de terugbetaling van hot krediet, te waarborgen ten belope van 5.000,00 EUR. Te dien einde verbindt de overdrager zich om op elk verzoek van da bank, deze laatste alle nuttige aanduidingen betreffende de identiteit van zijn werkgever te verstrekken. Debank is onherroepelijk gemachtigri om het bedrag in kapitaal en in interesten te ne van de sohuidvorderingen welke In pand gegeven zijn en is bovendien gemachtigd om de sommen te bewaren, welke aldus zijn ontvangen ter waarborging van de uitoefening van,de verplichtingen, voortvloeiend uit dit krediet, zonder enige afbreuk 'n te doen aan da bepalingen van artikel 2081 van het Burgerlijk Wetboek. Da bank behoudt zich bovendien het recht voor om eventueel de compensatie in to roepen tussen de sommen, bewaard uit kracht van deze machtiging en deze die eisbaar zijn kraohtene dit krediet. De kosten verbonden aan de vestiging de bewaring van het pand zijn ten laste van de kredietnemers. Opgemaaktre...,op in zoveel exemplaren ala er 'erfijen 20n met een onderscheiden belang. De kredietneniers erkennen hetzelfd'belang te hebben (schrappen indien niet van toepassing). Handtekeningen LANGEOOGK VEERLE Fortje.... door LACANTE MARIE-PAIJLE pes de o'vrdi aan de geced ne het verstri akte van over Binnen en het voorne dagen na de van verzet door de overdrager overeenkomstig art. 29 heeft de overdracht gevolg nadat de overnemer kennis heeft gegeven van zijn voornemen de overdracht uit te voeren; i schuldenaar een afschrift van de onder 1 ' bedoelde kennisgeving heeft gezonden; 'en de termijn ven verzet, aan de gecedeerde schuldenaar een voor eensluidend verklaard afschrift van t heeft gezonden, dagen na de verzending van de in art, 29, 1" bedoelde kennisgeving ken de overdrager zich verzetten tol uitvoering van de overdracht, mits hij daarvan kennis geeft een de gecedeerde schuldenaar. Binnen da nding van de brief yen de overdrager moet da gecedeerde schuldenaar de overnemer daarvan in kenres arzet mag de gecedeerde schuldenaar niets inhouden van het loon ter uitvoering van de overdracht, ichtigd is overeenkomstig art. 31,,en nietigheid geschieden alle in art. 78 en 29 bedoelde kennisgevingen, bi) ter post aangetekende araexploot, waarvan de kosten ten bezwere blijven van degene die ze gemaakt heeft, verzet roept de overnemer de overdrager bij aangetekende brief, toegezonden door een deurwaarder, voor er kanton van de woonplaats van de overdrager, ten einde de overdracht te horen bekrachtigen. De i laatste aanleg, ongeacht het bedrag van de overdracht, ie overdracht door de geoedeerde schuldenear worden uitgevoerd op eenvoudige kennisgeving die hem door ah binnen vijf dagen te rekenen van het vonnis, dienstbetrekking van de ovardreger eindigt voordat de inhouding hot bedrag van de door de vrederechter ht heeft bereikt, zendt de gecedeerde schuldenaar de in art, 31, 2,1e lid, bedoelde kennisgeving aan de [ding van het totaal der ingehouden bedragen. udt haar gevolgen en de overdracht kan door iedere nieuwe werkgever werden uitgevoerd ten beloiie ve,, liet verminderd met de reeds ingehouden bedragen, rnita de avarnemer bil een ter post aangetekende brief da ng vert de vrederechter en de opgave van de reeds ingehouden bedragen ter kennis van de nieuwe werkgever Biilagen/A, nexes:,,ae., Ccv.,, 2a.a75 Ht Baa,ei V t5403 lea'1o zsalies, Me 2, N, 1800 ex, beheer KTK/3238I1MA1N

Checklijst lening aanvraag vzw REGent

Checklijst lening aanvraag vzw REGent vzw REGent Kastanjestraat 2-4 9000 GENT Tel 09 218 75 90 Fax 09 218 75 99 E-mail info@vzwregent.be Internet www.vzwregent.be Geachte U denkt eraan om energiebesparende investeringen te doen. U kan bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-KREDIETEN ONDERWORPEN AAN DE WETGEVING OP HET CONSUMENTENKREDIET (versie april 2015) Deze algemene voorwaarden van de ING-kredieten onderworpen aan de wetgeving op het consumentenkrediet (hierna de "Algemene voorwaarden" genoemd) hebben tot doel een beschrijving te geven van de dienstverlening

Nadere informatie

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex

Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Deel II: Algemene voorwaarden KBC-Kredietkaart Platinum Flex Geregistreerd in Brussel op 13 juni 2014 en van kracht met ingang van 17 juni 2014. Deze uitgave telt 9 bladzijden. Dit Deel II. Algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM

ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM ALGEMENE VOORWAARDEN PETERCAM Deze Algemene Voorwaarden die werden geregistreerd te Brussel, 6 de bureau, treden in werking op 1 maart 2013. Ze vernietigen en vervangen vanaf deze datum de vorige versies.

Nadere informatie

algemene bankvoorwaarden

algemene bankvoorwaarden algemene bankvoorwaarden Uitgave geregistreerd te Brussel, 6 de kantoor, op 31 oktober 2013, boek 302, blad 92, vak 16. Deze Algemene Bankvoorwaarden vervangen de Algemene Bankvoorwaarden die op 3 februari

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Consumenten 1 I. Algemene bepalingen Toepassingsgebied A. Deze algemene voorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen de Bank

Nadere informatie

I. Algemene bepalingen

I. Algemene bepalingen Algemene Bankvoorwaarden Rechtspersonen 1 I. Algemene bepalingen 1. Toepassingsgebied A. Deze algemene Bankvoorwaarden (hierna de Bankvoorwaarden ) regelen het geheel van contractuele verhoudingen tussen

Nadere informatie

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden.

Inleiding. Inleiding. Artikel 1. Doelstellingen van de algemene voorwaarden. Bijlage aan het koninklijk besluit van 14 april 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 1970 houdende reglementering van de postdienst. BIJLAGE 2 Algemene voorwaarden toepasselijk

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden -

ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - ALGEMEEN REGLEMENT VAN DE VERRICHTINGEN - Algemene Bankvoorwaarden - Geregistreerd te Antwerpen op 17 maart 2014 op het 10de kantoor der registratie AXA Bank Europe NV Kredietinstelling naar Belgisch recht

Nadere informatie

Reglement der verrichtingen Februari 2015

Reglement der verrichtingen Februari 2015 Reglement der verrichtingen Februari 2015 EMENT DER VERRICHTINGEN Naamloze vennootschap Nijverheidsstraat 44 1040 Brussel RPR Brussel 0403.212.172 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN 5 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN ALGEMENE BANKVOORWAARDEN 30/06/2014 Inhoud Hoofdstuk 1 Basisbepalingen 4 Artikel 1 Toepassingsgebied 4 Artikel 2 Identiteit, rechtsbekwaamheid, bevoegdheden 4 Artikel 3 Correspondentie/Communicatie 4 Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. ALGEMENE VOORWAARDEN OPTIMA BANK N.V. Van kracht vanaf 01/04/2013 Optima Bank NV, Keizer Karelstraat 75, 9000 Gent RPR Gent 0445.210.006 Algemene Voorwaarden Optima Bank - versie 01/04/2013 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE.

SAXO BANK (belgium) VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. SAXO BANK (belgium) ALGEMENE VOORWAARDEN SERIOUS TRADING. WORLDWIDE. Saxo Bank (Belgium) Bijkantoor van Saxo Banque (France) SAS Vereenvoudigde aandelenvennootschap met een kapitaal van 5.497.240 EUR Ingeschreven

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn.

Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, société anonyme en haar cliënten onderworpen zijn. Algemene Bankvoorwaarden waaraan de betrekkingen tussen Banque Internationale à Luxembourg, en haar cliënten onderworpen zijn. Banque Internationale à Luxembourg,, heeft een vergunning van en staat onder

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV

Algemene Bankvoorwaarden. KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Algemene Bankvoorwaarden KBC Bank NV Zetel van de vennootschap: Havenlaan 2, 1080 Brussel, België Handelsregister: Brussel 623 074 BTW: BE 462 920 226 Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

Voorwaarden Doorlopend Krediet

Voorwaarden Doorlopend Krediet Voorwaarden Doorlopend Krediet versie augustus 2013 Artikel 1 Definities In deze Voorwaarden Doorlopend Krediet worden de volgende definities gehanteerd: Algemene Bankvoorwaarden: de algemene bankvoorwaarden,

Nadere informatie

Nr. Oprichting BVBA # 20#

Nr. Oprichting BVBA # 20# Nr. Oprichting BVBA # 20# Heden, # tweeduizend #, zijn voor mij, #Dirk MICHIELS #Lieve STROEYKENS #Kathleen PELGRIMS, notaris te Aarschot, verschenen: 1. # 2. # OPRICHTING EN INBRENGEN. Verklaring van

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

Hoofdovereenkomst / Algemene voorwaarden

Hoofdovereenkomst / Algemene voorwaarden www.directlease.be sales@directlease.be Adres Noordersingel 19 - B-2140 Antwerpen Fax +32(0)3 544 29 06 Hoofdovereenkomst / Algemene voorwaarden Klantnummer: 18791 Datum: 31 oktober 2014 Hoofdovereenkomst

Nadere informatie

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving

december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving december 2012 De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving De collectieve schuldenregeling Algemeen overzicht van de wetgeving Volgende wetten worden in deze brochure behandeld:

Nadere informatie

OPRICHTING NV. in het kort " " naamloze vennootschap

OPRICHTING NV. in het kort   naamloze vennootschap OPRICHTING NV Repertorium nr. Datum : #/#/20#. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- " " in het kort " " naamloze vennootschap te

Nadere informatie

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online

Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online Productinformatie bij het openen op afstand van een KBC-Effectenrekening via KBC-Online 1 Aanbieder KBC Bank NV, een financiële instelling met zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 2, BTW BE 462 920 226, RPR

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 13 13 10-11

Algemene voorwaarden 13 13 10-11 Algemene voorwaarden voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Holland Woningfinanciering N.V. - 22 november 2010 13 13 10-11 Definities Geldgever Holland Woningfinanciering

Nadere informatie

laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus

laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus laat u niet overbluffen gids over schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus Wat vindt u in deze gids Wanneer mensen te maken hebben met schuldeisers, gerechtsdeurwaarders en incassobureaus blijven

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES...

HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 HOOFDSTUK II - LOOPTIJD EN EINDE VAN HET VERZEKERINGSCONTRACT... 4 HOOFDSTUK III - PREMIES... - AD1071NL - 131201 HOOFDSTUK I - VOORWERP EN OMVANG VAN DE DEKKING... 3 Artikel 1 - Voorwerp van de dekking... 3 Artikel 2 - Verzekerd risico... 3 Artikel 3 - Wijziging van het verzekerd risico... 4 Artikel

Nadere informatie

Auto package. Algemene voorwaarden PP 01052015B

Auto package. Algemene voorwaarden PP 01052015B Auto package Algemene voorwaarden PP 01052015B Auto package ALGEMENE VOORWAARDEN PP 01052015 B INHOUDSOPGAVE RUBRIEK I ALGEMENE BEPALINGEN 1. Grondslag van de verzekering... 3 2. Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

STATUTEN VAN TOMTOM N.V.

STATUTEN VAN TOMTOM N.V. STATUTEN VAN TOMTOM N.V. met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging, verleden op 23 april 2013 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. De vennootschap

Nadere informatie