Ci fo.o ANDERE INKOMEN TOETREDING TOT DE FACULTATIEVE 'ELK. BIJ GB VERZEKERINGEN :N KORTRIJN V GEHUWD II 01 NNRD0964R694

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ci fo.o ANDERE INKOMEN TOETREDING TOT DE FACULTATIEVE 'ELK. BIJ GB VERZEKERINGEN :N KORTRIJN 70061966 V GEHUWD II 01 NNRD0964R694"

Transcriptie

1 Ck Dl?- Ci fo.o A2U4VBnC TOT LENING DE' AFSETALENG AANVRAGERS 1. VAN BELLE JEAN MARC CA Ik=2090:774065B BRUGGE GEMIJND N 01 NHK= ZAAKVOEROER GVBA. - - S:R]JN,12JE BTW HI3. ODGOOUCOG_...LOC=BELLEGEN NETTO DER.INR./ND ANDERE INKOMEN 867,63 E EIGENAAR ZELE.AD: 3 j TEL: EER: TOETREDING TOT DE FACULTATIEVE 'ELK. BIJ GB VERZEKERINGEN :N ECIJIG. L.2',NGEDOCK 7/lEERDE AL 1E R8 ONTVANO.NUUR KORTRIJN V GEHUWD II 01 NNRD0964R694 BEDIENDE DRIVE SECTOR N9:NR:AUEICOL/\ CETRÎR STRD5:12 JA NETTO SER.INK./. 1239,47 RUK ANDERE INKOMEN, 0,00 EUN EIGENAAR IELE.AD: 3 J TEL, EER: TDRTREDING._.T.OT DE FISCUZ.TATISVE VERA. BIJ EB VERZKNERTNLEN :96, CTIO ROB LASTEN / NO : 1.148:44 EIJK PERS.T.LASTJO: 3 WONENDE TE: S aatlo BELLEGEN VOORWERP 'PLAATSEN EDNNENAHELEN BEDRAG 5.000,00 EUR UITGAVEN 7.000,00 EUR DUUR 36 NAAIDEN JAARLIJKS KOSTENNERCENTAGE: 6,42% (ONDER VOORBEHOUD VAN AANVAaRDING) NM,NTIRF.DRAG: 52,63 EDE DTN IRA : O5 DE ONDERGETEKENDEN, AANVRAGERS, VNRNLAREN IIE SOVENVERZ4ELDE GEGEVENS VOOR JUIST, VOLLEDIG EN OPRECHT, EN VENWLAREN DE GEWENSTE INFORMATIE IN DE AAN- GEPASTE KREULEIVORN ONTVANGEN TE HEBBEN. DE PERNDO9JLTJKE GEGEVENS DIE DE CLIENT NECS'T VERSTREKT IN NET ENDER VAN DE KREDIETAANVRAAG KOELEN DODE DE FORTIS OASE NV, NARANDEBERG 3, ludo BRUSSEL VERZAI4ELO EN BEWAARD NET HET 00,1 OP NET VERSTREKKEN VAN EEN KREDIET EN HET BEHEER ERVAN. DEZE VERTROÏIWELTJKE GEGEVENS KUNNEN SNEED DOOR 0E FORTIS BANK HOEDER GEBRUIKT VOOR COIA6ERCTELE DOELEINDEN, UITSLUITEND OESTENO VOOR DE CLiENT. OVEREENRONSTIC DE NET VAN OR DE' JE NESCREEMING VAN DE PER- SOONLIJKE LEVENSSFEER IIEEFT DE CLIENT HET RECHT INZAGE TE KRIJGEN IN ZIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS EN DE VERRETERIND ERVAN AAN TE VRAGEN. ARNVDLLRNDE INLICHTINGEN RUNNEN SEEONEN OORDEN BIJ DE 008,1561E VOOR DE NESCHEB2ONG VAN CE PERSOONLIJKE LEVENSSFEER. N3271, DATON EN HANDTEKENING KOPTE DIENST /INALN

2 FORTIS BANK beheer kortetermijnkredieten Fortis Bank nv, Warandeberg 3, Brussel Overeenkomst van lening op afbetaling nr Tussen Fortis Bank nv, hier vertegenwoordigd door M. LACANTE MARIE-PAULE dis woonplaats kiest in het agentschap te, en de hierna vermelde personen (leners) VAN BELLE JEAN MARC, gehuwd geboren de 26, te BRUGGE Straatje SELLEGEM LANGEDOCK VEERLE, gehuwd geboren de te KORTRIJK Straatje BELLEGEM Wordt het volgende overeengekomen. Aan de leners wordt een lening op afbetaling toegekend onder hiernavolgende voorwaarden. BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN DE LENING OP AFBETALING: voorwerp PLAATSEN ZONNEPANELEN kredietbedrag 5.000,00 EUR minimaal toegepast jaarlijks kostenpercentage 6,25 % (indien u kiest voor de maximale eerste (JKP) terugbetalingstermijn : eerste vervaldag 45 minimaal toegepaste nalatigheidsinterestvoet 6.88 % dagen na vrijgave van de fondsen) JKP nalatigheid ei nterestvoet maximaal toegepast JKP maximaal toegepaste nalatigheidsinterestvoet maandbedragen totaal te betalen totale kusten vervaldag 6,42 % (indien u kiest voor de eerste vervaldag 706 % 30 dagen na vrijgave van de fondsen) 6,61 % (indien u kiest voor de minimale eerste 7,27 96 terugbetalingstermijn eerste vervaldag 15 36x 152,65 EUR EUR 495,40 EUR dagen na vrijgave van de fondsen) da Se van elke maand datum van consultatie van de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP) van de Nationale Bank van België dit krediet wordt terugbetaald door storting op rekening nr , door middel van een domioiliering op rekening nr Bi1lagen/Annexes: Tu,os,,p,,soo, 0,40,5 o]1le 00?.,, 35,670 l'lr snj,,el 76,024 BTW 66403, I209866I-56,1 51,62. Nr 1900 ex. beheer KTK/3238/1 MA 1N

3 Deze kredietovereenkomst zal tot stand komen door ondertekening van dit contract door alle parten en voor zover de ondertekening door de ener(s) gebeurt binnen de 20 kalenderdagen te rekenen vanaf do consultatie van de CKP die hierboven aangeduid werd, dus tot uiterlijk De leners verklaren zich akkoord met de algemene voorwaarden, die op deze overeenkomst van toepassing zijn en die opgenomen zijn in bijlage. De leners verbinden zich hoofdelijk en solidair. De leners erkennen hetzelfde belang te hebben (schrappen indien niet van toepassing). Dit contract is opgemaakt in evenveel exemplaren als er partijen zijn die een onderscheiden belang hebben (desgevallend is één exemplaar bestemd voor de kredietbemiddelaar). Onderteken nooit een blanco overeenkomst. De verzekering is nooit vecolicht. Overeenkomstig artikel 4, 92, tweede lid van de Wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst hoeft de verzekeringnemer het recht de overeenkomst op te zeggen, met onmiddellijk gevolg op het ogenblik van de kennisgeving, binnen een termijn van dertig dagen na ontvangst door de verzekeraar van de vooraf getekende polis of aanvraag. Handtekeningen De leners vermelden de plaats (Straat, nummer, gemeente en postcode) en de datum van ondertekening van het contract. Bovendien laat iedere lener zijn handtekening voorafgaan door de eigenhandig geschreven vermelding!gelezen en goedgekeurd voor (bedrag in cijfersi euro terug te betalen. Opgemaakt te..... ô 0P ' /. r7rjf'm c ;tc,'çi2ï1.. t0 'jdé.e et V 0c o4 / </r»i [LANIOE000K VEERLE : AM c v (!Z BijlagenlArineses: Zegelrecht van 0,16 LUR wordt door Fortis Bank nv veretfend bij aangifte. e,kend,, de cov.nr E,, W ' M.E.Z. 01, Is(e) ex. beheer KTKI MA 1N

4 FORTIS BANK beheer kortetermijnkredieten Fortis Bank nv, Warandeberg 3, Brussel Aflossingsplan voor aanbod van lening op afbetaling Nr: Eerste vervaldag 30 dagen na vrijgave van de fondsen, Nominaal Bedrag Totale kosten Aantal maandelijkse betalingen Andere kosten Periodieke terugbetaling JaarlUks kostenpercentage (JKP) 5,000,00 EUR 495,40 EUR 36 0,00 EUR 152,65 EUR 6,42 % 802 IN 7f Nr Periodieke Maandelijkse Kapitaalaflossing Versoh. Saldo Kosten terugbetaling kosten 5.000,00 495, ,65 25,66 126, ,01 469, , , ,71 444, ,65 24,69 127, ,75 419, ,65 24,02 128, ,12 395,68 S 152,65 23,35 129, ,82 372, ,65 22,68 129, ,85 349, ,65 22,01 130, ,21 327, ,65 21,33 131, ,89 306, ,65 20,64 132, ,88 285, ,65 19,96 132, ,19 265,71 ii 152,65 19,27 133, ,81 246, ,65 18,57 134, ,73 227, ,65 17,87 134, ,95 210, ,65 17,17 135, ,47 192, ,55 16, , ,29 176, ,65 15,76 136, ,40 160, ,65 15,05 137, ,80 145, ,65 14,33 138, ,48 131, ,65 13,61 139, ,44 117, ,65 12,89 139, ,68 104, ,65 12,16 140, ,19 92, ,65 11,43 141, ,97 81, ,65 10,70 141, ,02 70, ,65 9,96 142, ,33 60, ,65 9,22 143, ,90 51, ,65 8,47 144, ,72 42, ,65 7,72 144, ,79 35, ,65 6,97 145, ,11 28, ,65 6,21 146, ,67 21, ,65 5,45 147,20 899,47 16, ,65 4,68 147,97 751,50 11, ,65 3,91 148,74 602,76 7, ,65 3,14 149,51 453,25 4, ,65 2,35 150,29 302,96 2, ,65 1,58 151,07 151,89 0, ,65 0,75 151,39 0,00 0, ,40 495,40 Billagen/Annaxas TUss,,r erna,, s-and s--de, ODV.nr MR Res-ad W ex. beheer ICTEC/323811MA1N

5 FORTIS BANK beheer kortetermijnkredieten /3238 Fortis Dank nv, Worandeberg 3, D Brussel Algemene voorwaarden van lening op afbetaling Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijkingen worden de betrekkingen tussen de Fortis Bank, hierna ook genoemd 'de Bank: en haar cliënt(en), particulieren (natuurlijke personen die handelen met een oogmerk dat vreemd is een hun handels-, beroeps- of ambachtelijke activiteiten), begunstigde(n) van een lening op afbetaling, hierna ook genoemd "de leners", "de lener' of 'de consument!:, alsmede de betrekkingen tussen de Bank en de derde steller(s) van een zakelijke of persoonlijke zekerheid, beheerst door de hiernavolgende algemene voorwaarden. Artikel 1 - Voorwaarden betreffende de totstandkoming van de overeenkomst \ Ingeval de lening dient ter financiering van de levering van een goed of het verlenen van een dienst vermeld in de bijzondere voorwaarden dan is deze lening onderworpen aan de opschortende voorwaarde dat de levering van het goed is geschied of da uitvoering van de dienst een aanvang heeft genomen binnen de drie maanden na de ondertekening van het kredietcontract door de leners. Artikel 2 - Vrijgave van de fondsen 1. Wanneer de lening bestemd is voor de financiering van de verwerving van een goed of het verlenen van een dienst vermeld in de bijzondere voorwaarden, kunnen fondsen pas vrijgegeven werden op het ogenblik dat één van de laners bevestigt dat het goed geleverd werd ot de dienst uitgevoerd werd. De bevestiging van de levering dient te geschieden door middel van een door de consument ondertekend en gedagtekend geschrift (bijvoorbeeld een leveringsbewijs). De beschikbearsteting van het geleende bedrag door de Denk aan onverschillig welke lener of aan een persoon die één van hen heeft aangewezen, verbindt definitief alle ondertekenaars, \\ 2. Indien in de bijzondere voorwaarden waarborgen worden voorzien zal de uitbetaling van de fondsen pas gebeuren nadat deze waarborgen gevestigd werden en de nodige akten werden opgemaakt. 3. Onverminderd de toepassing van punt 2 van onderhevig artikel, kunnen in gevel dat de lening een ander deel heeft dan de financiering van de verwerving ven een goed of de levering van oen dienst, de fondsen slechts opgenomen worden binnen de maand na de ondertekening van het kredietcontract door de leners. Artikel 3 - Financiële voorwaarden 1. De vervaldagen zijn maandelijks betaalbaar op de vervaldag voorzien in de bijzondere voorwaarden en dit voor de eerste maal tenminste 15 dagen na vrijgave van de fondsen. De lener zal per afzonderlijk schrijven door de Bank verwittigd worden van de eerste vervaldag evenals ven het overeengekomen jaarlijks kostenpercentage (J.K.P.). Het jaarlijks kostenpercentage moet berekend worden op het verschuldigd blijvend saldo. - Bij deze kredietovereenkomst wordt een aflossingstabel gevoegd die voor elke periodieke terugbetaling het bedrag van het afgeloste kapitaal bevat evenals de totale kosten van het krediet en het verschuldigd blijvend saldo na iedere betaling. 2. De leners, evenals de derde stellers van een zakelijke of persoonlijke zekerheid, verklaren zich niet te zullen beroepen op de artikelen 1253 tot en met 1256 van het B.W. en verlenen derhalve aan de Bank het recht de betalingen aan te rekenen op alle krachtens dit contract verschuldigde bedragen, zelfs indien zij verricht werden om redenen die geen verband houden met dit contract, behalve als deze betalingen bestemd zijn voor de vervroegde terugbetaling van een ander krediet, Nochtans zal overeenkomstig artikel 27 bis 5 von do wet van 12 M91 in geval van ontbinding van de overeenkomst of bij verval van termijnbepaling, iedere betaling gedaan hetzij door de lener, hetzij door een steller van een persoonlijke zekerheid, eerst toegerekend worden op het bedrag van de nalatigheidsinteresten of andere penaliteiten en schadevergoedingen, nadat het ) verschuldigd blijvend saldo en de totale kosten van het krediet zijn betaald. 3. De borgen zullen niet het voordeel van de termijn inroepen die ten gunste van de leners werd bedongen ingeval deze laatste, om welke reden ook, dit voordeel zou verliezen. 4. De tenors hebben ten allen tijde het recht cm geheel of gedeeltelijk het verschuldigd kapitaalsaldo vervroegd terug te betalen. Indien zij van dit recht wensen gebruik te maken dienen zijde bank ten minste tien dagen vaar de terugbetaling bij ter post aangetekende brief van hun voornemen op de hoogte te brengen. In geval van gehele vervroegde terugbetaling, moeten de leners aan de bank els vergoeding voor wederbelegging een bedrag betalen gelijk aan - voor een kredietovereenkomst met een bedrag lager dan 7.500, twee maanden van do totale kosten van het krediet, berekend tegen het overeengekomen jaarlijks kostenpercentage, op het verschuldigd blijvend saldo op datum van vervroegde terugbetaling; - voor een kredietovereenkomst met een kredietbedrag gelijk aan of hoger dan 7,500, drie meenden van de totale kosten van het krediet, berekend tegen het overeengekomen jaarlijks kostenpercentage, op het verschuldigd blijvend saldo op datum van vervroegde terugbetaling. In geval van een gedeeltelijke vervroegde terugbetaling, moeten de tenors een de bank als vergoeding voor wederbelegging een bedrag betalen gelijk aan zes maanden van de totale kosten ven het krediet, berekend tegen het overeengekomen jaarlijks kostenpercentage, cp het vervroegd terugbetaalde kapitaal. Er is geen wederbeleggingavergceding verschuldigd in geval een vervroegde terugbetaling wordt gedaan in uitvoering ven een verzekeringsovereenkomst die contractueel de terugbetaling van de lening waarborgt. Artikel 4 - Niet naleven van contractuele verplichtingen. 1. Onverminderd de toepassing van artikel 4,2. zijn de leners nelatigheidsinteresten verschuldigd, berekend tegen het laatst overeengekomen JKP, verhoogd met een coèfficiönt van 10%, op het vervallen en niet-tijdig betaalde kapitaal en dit tot Op de dag van de betaling. Tusss,'p,eosn e,ke,,d o,,d,, ccv., ,,: tIVJ ooi-scssae:-es ?. 8, 1900 ex. beheer KTK MA1 N

6 De maximale toegepaste nalatigheidsinterestvoet, berekend in functie van het maximaal toegepaste JKP en de minimale toegepaste nalatigheidsinterestvoet, berekend in functie van het minimaal toegepaste JKP zijn in de bijzondere voorwaarden vermeld bij wijze van voorbeeld. Evenwel zal da overeengekomen nalatigheidsinterestvoet, zoals die zal worden toegepast volgens de berekening van onderhavig artikel, aan de leners worden meegedeeld in het schrijven waarmee zij worden verwittigd over de datum van de eerste vervaldeg. Daarenboven zijn de leners alsdan voor de aanmanings- en of lngebrekestellingsbrieven, a rato van één verzending per maand, een forfaitair bedrag verschuldigd van 7,50 EUR, te vermeerderen met de op het ogenblik van de verzending geldende portokosten; 2. In geval de leners in gebreke zijn om 2 vervaldagen of een bedrag ten belope van 20 % van de totale terug te betalen som van de lening te betalen, zal de Bank zich kunnen beroepen op het verval van termijn in hoefde van de leners en zal zij gerechtigd zijn de onmiddellijke opeisbaarheid van het nog verschuldigd blijvend saldo van de lening te eisen, indien de leners één maand na het ter post afgeven van een aangetekend schrijven tot ingebrekestelling, hun verplichtingen niet zijn nagekomen. 3. Bij de ontbinding van de leningsovereankomst of hij verval van de termijn zoals bepaald in art. 4.2., bestaat de opeisbare schuldvordering van de Bank uit de som van - het nog verschuldigd blijvend saldo, de vervallen en niet-betaalde totale kosten van de lening, - nalatigheidsinteresten, tegen een rentevoet zoals bepaald in artikel 4.1, en berekend op het verschuldigd blijvend saldo en dit tot op do dag van do betaling, - een schadevergoeding gelijk aan 10 % van de schijf van het nog verschuldigd blijvend saldo tot 7.500,00 EUR en van 5 /o van de schijf van het nog verschuldigd blijvend saldo boven 7.500,00 EUR, Wanneer de kredietovereenkomst een einde heeft genomen zijn het vervallen en niet-betaalde kapitaal en het bedrag van de vervallen en niet-betaalde kosten van de lening onmiddellijk opeisbaar. 2. Bovendien zijn de leners nalatigheidsinteresten verschuldigd, tegen een rentevoet zoals bepaald in artikel 4.1, en berekend op het vervallen en niet-betaalde kapitaal evenals een schadevergoeding gelijk aan 10 % van de schijf van het nog verschuldigd blijvend saldo tot 7.500,00 EUR en van 5 % van de schijf van het nog verschuldigd blijvend saldo boven 7.500,00 EUR, zo zij hun verplichtingen zoals bepaald in artikel 4,4 1 niet zijn nagekomen drie maanden na het ter post afgeven van een aangetekende brief tot ingebrekestelling. 5. Buiten de kosten vastgelegd in het contract, zijn alle kosten met betrekking tot de invordering van de schuld ontstaan uit dit contract en onder meer, bij wijze van voorbeeld, de gerechtskosten zoals gedefinieerd in de terzake geldende wettelijke en reglementaire bepalingen, ten laste van de lener, met uitzondering van de kosten waarvan de Wet verbiedt dat ze te zijnen laste gelegd worden. 6. Indien, niettegenstaande de bevestiging door de leners, zoals bepaald in artikel 2,1. en ondanks de vestiging van de waarborgen voorzien in artikel 5.1. en in de bijzondere voorwaarden, de Bank in gebreke blijft het leenbedrag te storten, zal de Bank een bedrag van EUR verschuldigd zijn per maand vertraging te rekenen vanaf de dag dat aan de gestelde voorwaarden tot uitbetaling werd voldaan. Bovendien zal in geval van ontbinding van de overeenkomst uit dien hoefde een forfaitair bedrag van EUR verschuldigd zijn door de Bank. A Artikel 5 - Waarborgen 1. De lening is onderworpen aan volgende waarborgen a. ondertekening van een akte van overdracht van loon en inpandgeving van schuldvorderingen. / t b. subrogatie in het voordeel van de niet-betaalde verkoper (art, 20.5 bypotheekwet) indien het een lening betreft tot financiering van de verwerving van een goed. Dientengevolge zal het leenbedreg rechtstreeks aan de verkoper gestort worden onder de voorwaarden bepaald in art.2. J De leners verbinden zich ertoe gedurende de ganse looptijd van de lening het gefinancierde goed in goede staat te houden en hot in geen geval te vervreemden, te verhuren of in pand te geven. c. alle credit- en debetrekeningen, van welke aard ook en ongeacht de munt waarin zij uitgedrukt zijn, op naam van de kredieinen-iers bij de Bank, vormen de bestanddelen van oen enige en ondeelbare rekening, waarvan credit- en debetsaldo elkaar steeds compenseren. 2. De waarborgen voorzien in de bijzondere voorwaarden vormen het voorwerp van een afzonderlijke akte. Artikel S - Wettelijke bepalingen (Wet van ) 1. DE CONSUMENT MAG GEEN WISSELBRIEVEN OF ORDERBRIEFJES ONDERTEKENEN OM DE BETALING TE BELOVEN OF TE WAARBORGEN VAN ZIJN VERBINTENISSEN OP GROND VAN DE KREDIETOVEREENKOMST. EVENMIN MAG HIJ CHEQUES UITSCHRIJVEN TER WAARBORG VAN ZIJN VERBINTENISSEN OP GROND VAN EEN KREDIETOVEREENKOMST. 2. BOVEN HET OVEREENGEKOMEN JAARLIJKSE KOSTENPERCENTAGE MOGEN GEEN ANDERE KOSTEN OF VERGOEDINGEN VAN DE CONSUMENT WORDEN GEEIST DAN DIE WELKE UITDRUKKELIJK ZIJN OVEREENGEKOMEN. 3. INDIEN DE KREDIETOVEREENKOMST EEN BEDING VAN EIGENDOMSVOORBEHOUD BEVAT, MOET DE TEKST VAN ARTIKEL 491 VAN HET STRAFWETBOEK ERIN VOORKOMEN, INDIEN DEZE TEKST NIET IN DE OVEREENKOMST OPGENOMEN WERD, WORDT HET BEDING VOOR NIET GESCHREVEN GEHOUDEN. 4. ArtiS van de wet von 12juni De consument heeft het recht om van de kredietovereenkomst af te zien binnen een termijn van zeven werkdagen te rekenen vanaf de eerste werkdag volgend op de ondertekening van de overeenkomst. Dit recht is niet van toepassing op de verkoop op afbetaling, de uinanoieringshuur en de lening op afbetaling, voor zover het kredietbedrag van deze overeenkomsten lager is dan 1.250,00 EUR. De Koning kan dit kredietbedrag verhogen.,,k,.d,,do, COC-,,, HP 76,034 trw t.703 eo1-2e Stil r,4.e2 t, niet ex- beheer KrKf3238/1 MA1N

7 J ë2. De consument heeft eveneens het recht af te zien van de kredietovereenkomst binnen een termijn van zeven werkdagen te rekenen vanaf de eerste werkdag volgend op de ondertekening van de overeenkomst wanneer de overeenkomst gesloten werd in aanwezigheid van beide partijen buiten de onderneming van de kredietgever of kredietbemiddelaar. 3. Wanneer de consument van de kredietovereenkomst afziet brengt hij de kredietgever hiervan hij aan ter post eengetekende brief op de hoogte. De consument die gebruik maakt van de in de paragraaf 1 en 2 bedoelde mogelijkheid, is gelijktijdig gehouden de ontvangen bedragen of goederen terug te geven, en de voor de kredietopnerningsperiode verschuldigde rente berekend volgens het overeengekomen jaarlijkse kostenpercentage te betalen, Geen enkele andere vergoeding mag, ingevolge het afzien door de consument, geëist worden en het voorschot dat betaald werd in het raam van een verkoop op afbetaling wordt hem teruggestort binnen dertig dagen volgend opdat afzien van de overeenkomst. De ontbinding van de kredietovereenkomst brengt van rechtswege de ontbinding van de aangehechte overeenkomsten met zich. 4. Dit artikel is niet van toepassing op de kredietovereenkomst op afstand bedoeld in artikel 20 bis, eerste lid van de wet ven 12 juni Onverminderd de toepassing ven de artikelen 26 tot 27 van de Wet van 12 juni 1991, behoudt de Bank zich het recht voor haar rechten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden of deze laatste geheel of gedeeltelijk in haar rechten te subrogeten. 6. Geconsulteerde bestanden - Bestand van de Fortis Bank nv, Warandeberg 3, te B Brussel. - Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België, Berlaimontiaan 14, te 1000 Brussel - Centrale voor Uitwisseling van de Gegevens over het risico van de B.V.K., Blijde Inkomstlaan 12, te 1040 Brussel, 7. Eventuele achterstallen van de leners, in de zin van de wet van 10 augustus 2001, zullen gemeld worden aan de Centrale voor \ 's, Kredieten aan Particulieren van de Nationale Bank van België, Berlaimontlean 14, te 1000 Brussel, evenals aan de Centrale voor \j Uitwisseling van de gegevens over het risico van de leden van do Koninklijke Beroepsvereniging van het Krediet, Blijde Inkometlaanl 2, te 1040 Brussel, De Bank behoudt zich tevens het recht voor deze gegevens mede te delen aan de personen die zij belast heeft met het innen van haar schuldvordering. 8. Deze overeenkomst maakt het voorwerp uit van registratie in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren, overeenkomstig artikel 3 1, 1 of 2 van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de 'Centrale voor Kredieten aan Particulieren' (CKP). Deze verwerking in de CKP van de Nationale Bank van België heeft tot doel de risico's inzake overmatige schuldenlast te voorkomen. Volgens de door de Koning vastgestelde regels heeft elke kredietnemor kosteloos toegang tot de op zijn naam geregistreerde gegevens en kan hij, vrij en kosteloos, de rechtzetting vragen van verkeerde gegevens. De bewaartermijnen bij de CKF zijn 3 maanden en 9 werkdagen na datum van het einde van de kredietovereenkomst. - ingeval de lening vervroegd wordt beëindigd of wordt opgezegd, worden voornoemde gegevens bewaard tot de datum waarop de '... kredietverstrekker kennis heeft gedaan aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren van de terugbetaling ven het nog verschuldigde bedrag. Deze kennisgeving aan de CKP dient de kredietverstrekker te doen binnen de 2 werkdagen volgend op de terugbetaling van het nog verschuldigd bedrag. Bij liet verstrijken van deze termijnen worden deze gegevens verwijderd. Evenwel wordt de registratie verlengd wanneer er wanbetaling is in de zin van de wet van 10 augustus 2001 in dat geval worden de gegevens bewaard gedurende 12 maanden vanaf de datum van regularisatie (met een maximum van 10 jaar ongeacht of de kredietovereenkomst al dan niet geregulariseerd wordt). Artikel 7 7/ De Bank kiest woonplaats op haar maatschappelijke zetel en de leners en desgevallend de zekerheidsstellers op het huidig adres van hun woonplaats of in voorkomend geval, op de nieuwe woonplaats die als zodanig schriftelijk aan de Bank ter kennis werd gesteld. De leners en desgevallend de zekerheidsateliers verbinden zich ertoe, de Bank onmiddellijk op eigen initiatief van hun adreswijziging in kennis te stellen. Bovendien machtigen ze de Bank ertoe, in hun naam en voor hun rekening bij de bevoegde Administratie desgevallend, een aanvraag tot adresopzoeking in te dienen die op hen betrekking heeft, en een uittreksel uit de bevolkingsregisters en/of de registers van de buitenlanders te verkrijgen. Artikel 8 INFORMATIENOTA BETREFFENDE DE VERWERKING VAN UW GEGEVENS. Het aangaan van om het even welke relatie met de Bank, zij het van contractuele, pre-contractuele of van consultatieve aard, en in om het even welke hoedanigheid, heeft uw akkoord tot gevolg met de verwerking van uw gegevens, onder de voorwaarden vastgelegd in het beding 'Registreren en verwerking van de gegevens' van do Algemene Voorwaarden van Fortis Bank voor zover nodig wordende voornaamste bepalingen van dit beding hierna herhaald. Portie Bank nv, met maatschappelijke zetel gevestigd te Werandeberg 3, B Brussel hierna de Bank, verwerkt uw gegevens, in hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking, mat het oog opvolgende doeleinden: het beheer yen contractuele relaties, da preventie van misbruiken en fraude, de opmaak van statistieken en testen, de commerciële prospectie en direct marketing inzake bank-, financiële of verzekeringsproducten of inzake andere producten die door de Bank of door de vennootschappen behorend tot de Groep waarvan zij deel uitmaakt, worden gepromoot. Uw gegevens kunnen worden verzameld bij u of bij gemachtigde derden, via om het even welke registratiemethode, manueel of geautomatiseerd, geschreven, telefonisch, televisueel, cybernautisch, elektronisch of beroep doend op enige andere technologie. In geval de vereiste gegevens niet aan de Bank worden meegedeeld kan dit naargelang het geval, de onmogelijkheid voor de Bank of haar weigering van het aangaan ven een commerciële relatie, het verderzetten van dergelijke relatie ei het uitvoeren van een handeling waarom u verzocht met zich meebrengen. ''55' ccv,,, ' ' - '-5 0,,o,, 7a.oa atv, e500t al M~,.8511 JE Z. ar sea ex. beheer KTKj3238f1 MA1N

8 De Bank deelt de gegevens niet nee aan derden behoudens in do volgende gevallen: 1' de gegevens worden, naargelang het geval, op uw verzoek, ingevolge uw opdracht of door middel van uw voorafgaandelijk akkoord, doorgegeven aan de door aangewezen ontvangers; 2' uw gegevens worden meegedeeld aan gemachtigde derden met het oog op de naleving van een wettelijke of reglementaire verplichting of omwille van een wettig belang; 3' de ontvangers zijn interveniënten handelend voor rekening van de Bank in de hoedanigheid van aangestelde, lasthebber, agent, onderaannemer, dienstverlener of enige andere hoedanigheid; 4' de ontvangers zijn vennootschappen, verenigingen, ot andere organisaties behorende tot de Groep waarvan de Bank deel uit maakt. Mits hot nemen van de gepaste waarborgen kan de Bank uw gegevens buiten de Europese Unie doorgeven, in landen die al dan niet een adequaat bcschermingsniveau bieden. U heeft het recht zich Le verzetten tegen het gebruik van uw gegevens in de mate dat de verwerking gebeurt voer direct marketingdoeleinden; met het oog hierop wordt u bij deze gevraagd of u gebruik wenst te maken van uw recht op verzet en in het bevestigende geval, dit te vermelden op dit formulier. U heeft het recht tot toegang tot de uw betreffende gegevens en tot verbetering ervan indien nodig. Voor bijkomende inlichtingen, gelieve de informatiebrochure te vragen in uw kantoor. Artikel 9 Alle verbintenissen van alle partijen, inclusief de zekerheidsstellers, voortvloeiend uit deze kredietovereenkomst, worden beheerst door de Belgische wet. De Belgische rechtbanken zijn bevoegd. 1 roos,,o,,,o,,.e,nd o,d,, cnv-n, 25.57e 1W,,s,l ve.o24 BTW o0s.209eesl-eb /1 M.E.Z. No 000 ex. beheer KTK/323811MA1N

9 FORTIS BANK beheer kortetermijnkredieten /3238 Fortis Bank nv, Warandeberg 3, Brussel 14.01,2004 Overdracht van loon en inpandgeving van schuldvorderingen VAN BELLE JEAN MARC, gehuwd geboren de te BRUGGE Straatje BELLEGEM LANGE000K VEERLEMehuwd geboren de te KORTRIJK Straatje BELLEGEM hierna genoemd "de kredietnemers" verklaren - het voor overdracht vatbare gedeelte van ieder(e) loon, salaris, onderhoudsgeld, vergoeding of uitkering, in de zin van de Wet van 12 april niet betrekking tot de bescherming van het loon der werknemers, onherroepelijk over te dragen aan Fortis Bank nv, hierna "de bank" genoemd, die aanvaardt (krachtens artikel 27 van de wet Ven worden de artikelen 22 tot 32 van deze wet hierna weergegeven); 'de nog te vervallen huur- of pachtgelden van al de onroerende goederen die ze bezitten of die ze zouden verkrijgen in eigendom of in vruchtgebruik in pand te geven aan de bank die aanvaardt, evenals alle vergoedingen die hun kunnen tengoede komen uit hoofde van hun professionele activiteit, andere dan deze dia het voorwerp uitmaken van de hierbovenvermelde overdracht; en dat teneinde de terugbetaling te waarborgen van de hoofdsom, de interesten en bijhorigheden van het krediet , dat de kredietnemers bij deze van de bank hebben verkregen en eventueel ook teneinde de door de krediotnemars veroorzaakte debetstand op hun rekening, verbonden aan de terugbetaling van hot krediet, te waarborgen ten belope van 5.000,00 EUR. Te dien einde verbindt de overdrager zich om op elk verzoek van da bank, deze laatste alle nuttige aanduidingen betreffende de identiteit van zijn werkgever te verstrekken. Debank is onherroepelijk gemachtigri om het bedrag in kapitaal en in interesten te ne van de sohuidvorderingen welke In pand gegeven zijn en is bovendien gemachtigd om de sommen te bewaren, welke aldus zijn ontvangen ter waarborging van de uitoefening van,de verplichtingen, voortvloeiend uit dit krediet, zonder enige afbreuk 'n te doen aan da bepalingen van artikel 2081 van het Burgerlijk Wetboek. Da bank behoudt zich bovendien het recht voor om eventueel de compensatie in to roepen tussen de sommen, bewaard uit kracht van deze machtiging en deze die eisbaar zijn kraohtene dit krediet. De kosten verbonden aan de vestiging de bewaring van het pand zijn ten laste van de kredietnemers. Opgemaaktre...,op in zoveel exemplaren ala er 'erfijen 20n met een onderscheiden belang. De kredietneniers erkennen hetzelfd'belang te hebben (schrappen indien niet van toepassing). Handtekeningen LANGEOOGK VEERLE Fortje.... door LACANTE MARIE-PAIJLE pes de o'vrdi aan de geced ne het verstri akte van over Binnen en het voorne dagen na de van verzet door de overdrager overeenkomstig art. 29 heeft de overdracht gevolg nadat de overnemer kennis heeft gegeven van zijn voornemen de overdracht uit te voeren; i schuldenaar een afschrift van de onder 1 ' bedoelde kennisgeving heeft gezonden; 'en de termijn ven verzet, aan de gecedeerde schuldenaar een voor eensluidend verklaard afschrift van t heeft gezonden, dagen na de verzending van de in art, 29, 1" bedoelde kennisgeving ken de overdrager zich verzetten tol uitvoering van de overdracht, mits hij daarvan kennis geeft een de gecedeerde schuldenaar. Binnen da nding van de brief yen de overdrager moet da gecedeerde schuldenaar de overnemer daarvan in kenres arzet mag de gecedeerde schuldenaar niets inhouden van het loon ter uitvoering van de overdracht, ichtigd is overeenkomstig art. 31,,en nietigheid geschieden alle in art. 78 en 29 bedoelde kennisgevingen, bi) ter post aangetekende araexploot, waarvan de kosten ten bezwere blijven van degene die ze gemaakt heeft, verzet roept de overnemer de overdrager bij aangetekende brief, toegezonden door een deurwaarder, voor er kanton van de woonplaats van de overdrager, ten einde de overdracht te horen bekrachtigen. De i laatste aanleg, ongeacht het bedrag van de overdracht, ie overdracht door de geoedeerde schuldenear worden uitgevoerd op eenvoudige kennisgeving die hem door ah binnen vijf dagen te rekenen van het vonnis, dienstbetrekking van de ovardreger eindigt voordat de inhouding hot bedrag van de door de vrederechter ht heeft bereikt, zendt de gecedeerde schuldenaar de in art, 31, 2,1e lid, bedoelde kennisgeving aan de [ding van het totaal der ingehouden bedragen. udt haar gevolgen en de overdracht kan door iedere nieuwe werkgever werden uitgevoerd ten beloiie ve,, liet verminderd met de reeds ingehouden bedragen, rnita de avarnemer bil een ter post aangetekende brief da ng vert de vrederechter en de opgave van de reeds ingehouden bedragen ter kennis van de nieuwe werkgever Biilagen/A, nexes:,,ae., Ccv.,, 2a.a75 Ht Baa,ei V t5403 lea'1o zsalies, Me 2, N, 1800 ex, beheer KTK/3238I1MA1N

10 LIV ƒ///4 i /16/ VOOR DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE KORTRIJK 6e Kamer Inzake LANE+EDOCK Veerle / VAN BELLE Jean-Marc A.R. 04/2103/A BESLUITEN VOOR Mevrouw LANGEDOCK Veerle,, wonende te 8560 MOORSELE, Caeser Gezellestraat 42 - Eiseres - hebbende als raadsman Mr Jacques TREMMERY, advocaat te 8930 MENEN, leperstraat 116 TEGEN De heer VAN BELLE Jean-Marc,, wonende te 8510 BELLEGEM Straatje 21 - Verweerder - hebbende als raadsman Mr Martine VAN ELSLANDER, advocaat te 8000 BRUGGE, Filips de Goedelaan 11 Besluiten genomen onder voorbehoud van alle rechten en middelen, zonder enige nadelige erkenning of verzaking en uitdrukkelijk loochenend wat niet expressis verbis in conclusies erkend wordt, het voordeel van de onsplitsbaarheid bedingend.

11 Gezien de dagvaarding dd. 16 november 2004 IN HOOFDORDE GRONDSLAG VAN DE VORDERING - GRIEVEN De vordering in echtscheiding is gesteund op art. 229 BW (het overspel) en 231 BW (de mishandelingen en de grove beledigingen) die o.a. tot uiting kwamen in volgende feiten en gedragingen: 1. De man etaleert de intieme zaken van eiseres en haar familie, ondermeer op zijn professionele website als boekhouder, tegen de wil van verzoekster en in strijd met alle discretie. Deze website wordt intensief gebruikt door verweerder en zijn klanten. Privé-zaken over het gezinsleven van partijen worden tot in de kleinste details uit de doeken gedaan op de website. Na de feitelijke scheiding wordt de ganse echtscheidingsprocedure geëtaleerd op zijn website. De besluiten, de vonnissen worden allemaal openbaar gemaakt en becommentarieerd. 2. Meningsverschillen tussen partijen worden steeds publiekelijk gevoerd. Als eiseres het j o niet eens is met het standpunt van haar man valt hij haar lastig op haar werk en dreigt een publiekelijke scène te maken als zij niet instemt met zijn ideeën. Ook na de feitelijke scheiding blijft dit voortduren. De man gaat zelfs zover om de straat waar / eiseres werkt met zijn bestelwagen af te sluiten voor alle verkeer om zo een,l Ota 7n meningsverschil over het secundair verblijf te regelen. De collega's van eiseres worden bij de meningsverschillen betrokken en krijgen lange brieven of mails vol, intieme details over het huwelijksleven van partijen. L bo g (1 ij t' 3. De man leeft zijn eigen leven zonder rekening te houden met zijn gezin. Het gezin /1 dient zich aan te passen aan zijn zienswijzen, zonder dat er enige ruimte is voor / discussie. Er worden dure investeringen gedaan zonder overleg en zonder instemming van eiseres. Hij houdt geen rekening met de financiële mogelijkheden van het gezin en streeft onmiddellijke behoeftebevrediging na. Op een bepaald ogenblik neemt de man zich voor milieubewuster te leven en installeert zonder overleg met zijn echtgenote een (dure) windmolen. Kort daarna dient deze afgebrgken-te-wordeiwegçns een gebrek aan bouwvergunning. De man beslist dan rnaár, weerom zonder overleg, z nnepanelen te plaatsen op een ogenblik - dat dit financieel zeer mo aa aar is voor het gezin. Hij kocht eveneens een iiaffiuj velvui igmeree,weliswaar opnaam van een vriend, zonder dit J caxtt eerst te overleggen met zijn echtgenote. 4. De man maakt elk gezinsleven onmogelijk. Hij heeft bepaalde visies en dwingt zijn gezin deze te volgen, zonder dat er enige ruimte is voor discussie. Als er protest komt binnen het gezin leidt dit tot hoogoplopende ruzies en onhoudbare situaties. Ze trapte hij onder andere de slaapkamerdeur van zijn zoon Floris in. Uiteindelijk buigt iedereen zich naar zijn ideeën om het gezinsleven houdbaar te maken. 2

12 ,j5cî' 5. Het gezin dient zich eveneens aan te passen aan zijn levenswijze. Hij heeft geen oog voor enig gezinsleven. Als de vrouw 's avonds eten klaar maakte en haar man /V bediende gooide hij dit vaak in de vuilnisbak omdat hij zin had achter frieten, Izps ij na' hamburgers... Hij gaat voortdurend tegen zijn zoon Floris tekeer waarbij de sfeer in het gezin totaal bedorven wordt. w,vr Jar> 6. Hij gedraagt zich7ubheeljk heel bizar naar aanleiding van het overlijden van de vader van eiseres (n,2004 n daar ook de kinderen in betrekt. i 4 C7,Qt Q&'t4ijDt//Y 2002 ((t,, 7. De man gedraagt zich vreemd in de opvoeding en is voor de kinderen een allesbehalve stabiliserende factor. Zo vertelt hij aan de toch wel jonge kinderen de vreemdste verhalen over zijn eigen jeugd, waarin gepocht wordt met allerlei wapenfeiten die op zijn minst weinig stichtend zijn. 8. Hij neemt een pedagogisch onverantwoorde houding aan tegenover de kinderen, ondermeer door hen bijvoorbeeld op het dak van auto's, op het dak van een huis, op '1 geparkeerde hijskranen en standbeelden te laten klimmen, door hen ertoe aan te zetten te roetsjen op de trapleuning van de stadsbibliotheek of door hen te stimuleren om te / experimenteren met het gehandicaptenliftje in de bibliotheek en in het algemeen, door hen te stimuleren weinig respect op te brengen voor anderen en hun goederen. Ook ging hij bijvoorbeeld naar de school van Floris om te eisen dat de klastitularis van Floris in het eerste jaar ASO met Floris zou opschuiven als klastitularis van het tweede jaar. 9. De man brengt, tegen de wil van de moeder, de veiligheid en de gezondheid van de kinderen in het gedrang, door bijvoorbeeld kinderen vooraan op zijn schoot te nemen bij het besturen van een auto, de kinderen op een moto mee te nemen, waarbij Floris en Marieke met onbeschermde benen en Stientje zelfs zonder helm wordt meege rdy 7 7 Hij wil dat de kinderen zonder jas naar buiten gaan bij temperaturen onder 15 stelt voortdurend de aan Floris voorgeschreven medicatie ter discussie, disètrssieert eindeloos wanneer een arts voor de kinderen antibiîcvorschrjft... JR%cçf Ç2n' BEWIJS. V4f/CC7Ytj -21j-.w./svcJ We-.(c/i / d/ Verzoekende partij vraagt machtiging om de hierboven opgesomde en genummerde grieven te bewijzen door alle middelen van recht, getuigen inbegrepen. De Rechtbank zal hiertoe plaats, dag en uur willen stellen en verder handelen als naar recht. Voorbehoud wordt gemaakt om, lopende het geding, een lijst van getuigen neer te leggen. ONDERGESCHIKT Er wordt op heden geen tegeneis geformuleerd. Concluante houdt zich het recht voor standpunt omtrent een eventuele tegeneis te formuleren in latere besluiten. n

13 Concluant maakt geen gebruik van bijkomende stukken. 41 OM DEZE REDENEN - BEHAGE HET DE RECHTBANK Concluante toe te laten volgende grieven te bewijzen door alle middelen van recht: 1. De man etaleert de intieme zaken van eiseres en haar familie, ondermeer op zijn professionele website als boekhouder, tegen de wil van verzoekster en in strijd met alle discretie. Deze website wordt intensief gebruikt door verweerder en zijn klanten. Privé-zaken over het gezinsleven van partijen worden tot in de kleinste details uit de doeken gedaan op de website. Na de feitelijke scheiding wordt de ganse echtscheidingsprocedure geëtaleerd op zijn website. De besluiten, de vonnissen worden allemaal openbaar gemaakt en becommentarieerd. 2. Meningsverschillen tussen partijen worden steeds publiekelijk gevoerd. Als eiseres het niet eens is met het standpunt van haar man valt hij haar lastig op haar werk en dreigt een publiekelijke scène te maken als zij niet instemt met zijn ideeën. Ook na de feitelijke scheiding blijft dit voortduren. De man gaat zelfs zover om de straat waar eiseres werkt met zijn bestelwagen af te sluiten voor alle verkeer om zo een meningsverschil over het secundair verblijf te regelen. De collega's van eiseres worden bij de meningsverschillen betrokken en krijgen lange brieven of mails vol intieme details over het huwelijksleven van partijen. 3. De man leeft zijn eigen leven zonder rekening te houden met zijn gezin. Het gezin dient zich aan te passen aan zijn zienswijzen, zonder dat er enige ruimte is voor discussie. Er worden dure investeringen gedaan zonder overleg en zonder instemming van eiseres. Hij houdt geen rekening met de financiële mogelijkheden van het gezin en streeft onmiddellijke behoeftebevrediging na. Op een bepaald ogenblik neemt de man zich voor milieubewuster te leven en installeert zonder overleg met zijn echtgenote een (dure) windmolen. Kort daarna dient deze afgebroken te worden wegens een gebrek aan bouwvergunning. De man beslist dan maar, weerom zonder overleg, zonnepanelen te plaatsen op een ogenblik dat dit financieel zeer moeilijk haalbaar is voor het gezin. Hij kocht eveneens een motor waar h ij v eetv ub igi~n ee r eed,w eri sw aa r op naam-van een vriend, zonder dit eerst te overleggen met zijn echtgenote. 4. De man maakt elk gezinsleven onmogelijk. Hij heeft bepaalde visies en dwingt zijn gezin deze te volgen, zonder dat er enige ruimte is voor discussie. Als er protest komt binnen het gezin leidt dit tot hoogoplopende ruzies en onhoudbare situaties. Ze trapte hij onder andere de slaapkamerdeur van zijn zoon Floris in. Uiteindelijk buigt iedereen zich naar zijn ideeën om het gezinsleven houdbaar te maken. 4

14 5. Het gezin dient zich eveneens aan te passen aan zijn levenswijze. Hij heeft geen oog voor enig gezinsleven. Als de vrouw 's avonds eten klaar maakte en haar man bediende gooide hij dit vaak in de vuilnisbak omdat hij zin had achter frieten, hamburgers... Hij gaat voortdurend tegen zijn zoon Floris tekeer waarbij de sfeer in het gezin totaal bedorven wordt. 6. Hij gedraagt zich publiekelijk heel bizar naar aanleiding van het overlijden van de vader van eiseres in 2004 en daar ook de kinderen in betrekt. 7. De man gedraagt zich vreemd in de opvoeding en is voor de kinderen een allesbehalve stabiliserende factor. Zo vertelt hij aan de toch wel jonge kinderen de vreemdste verhalen over zijn eigen jeugd, waarin gepocht wordt met allerlei wapenfeiten die op zijn minst weinig stichtend zijn. 8. Hij neemt een pedagogisch onverantwoorde houding aan tegenover de kinderen, ondermeer door hen bijvoorbeeld op het dak van auto's, op het dak van een huis, op geparkeerde hijskranen en standbeelden te laten klimmen, door hen ertoe aan te zetten te roetsjen op de trapleuning van de stadsbibliotheek of door hen te stimuleren om te experimenteren met het gehandicaptenliftje in de bibliotheek en in het algemeen, door hen te stimuleren weinig respect op te brengen voor anderen en hun goederen. Ook ging hij bijvoorbeeld naar de school van Floris om te eisen dat de klastitularis van Floris in het eerste jaar ASO met Floris zou opschuiven als klastitularis van het tweede jaar. 9. De man brengt, tegen de wil van de moeder, de veiligheid en de gezondheid van de kinderen in het gedrang, door bijvoorbeeld kinderen vooraan op zijn schoot te nemen bij het besturen van een auto, de kinderen op een moto mee te nemen, waarbij Floris en Marieke met onbeschermde benen en Stientje zelfs zonder helm wordt meegevoerd. Hij wil dat de kinderen zonder jas naar buiten gaan bij temperaturen onder de 15" C, stelt voortdurend de aan Floris voorgeschreven medicatie ter discussie, discussieert eindeloos wanneer een arts voor de kinderen antibiotica voorschrijft... Te zeggen voor recht dat, wat de vereffening-verdeling betreft, de zaak aangehouden blijft en er geen eindvonnis komt. En Uedele zult recht doen. MENEN, 24 april 2006 Met eerbied, Mr Jacques TREMMERY, 5

Algemene voorwaarden van de kredietopening van onbepaalde duur: Directe Reserve

Algemene voorwaarden van de kredietopening van onbepaalde duur: Directe Reserve Algemene voorwaarden van de kredietopening van onbepaalde duur: Directe Reserve Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijkingen worden de betrekkingen tussen Fortis Bank nv, hierna ook genoemd de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Artikel 1 Terminologie De Bank : bpost bank N.V. Markiesstraat 1 bus 2-1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, handelend als kredietgever.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden 1/7

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden 1/7 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. FRGE-lening: Algemene voorwaarden Pagina 1 van 6

ALGEMENE VOORWAARDEN. FRGE-lening: Algemene voorwaarden Pagina 1 van 6 ALGEMENE VOORWAARDEN 1. De overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de overeenkomst door alle partijen. De overeenkomst is opgesteld in zoveel exemplaren als er partijen met een onderscheiden

Nadere informatie

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991)

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991) LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991) Kredietnummer: xxxxx Tussen de partijen: 1. West-Vlaamse Intercommunale Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge Hierna

Nadere informatie

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST :

CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : CONSIGNATIE-OVEREENKOMST : 1 ) TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN TUSSEN: De Heer PARTIJ X, Geboren te op wonende te 8000 BRUGGE straatnaam ondernemingsnummer: 0000.000.000 Hierna genoemd : PARTIJ X EN: De Heer

Nadere informatie

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET

PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET PROSPECTUS N 1 CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING VASTGELEGD BIJ AUTHENTIEKE AKTE LENING OP AFBETALING VAN TOEPASSING VANAF 01.06.2006 NV CREDIMO Weversstraat 6-8-10 1730 ASSE Tel. +32(0)2 454 10

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 Kortrijk, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor), en hierna te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 -

Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Algemene voorwaarden van de lening op afbetaling - 1 - Deze kredietovereenkomst is onderworpen aan de wet op het consumentenkrediet van 12 juni 1991, gewijzigd bij wet van 13 juni 2010, hierna WCK genoemd.

Nadere informatie

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond)

AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) AANKOOPBOD PARTICULIERE EIGENDOM (eengezinswoning of grond) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin voorziene

Nadere informatie

Mercedes-Benz Financial: Uw financiële partner

Mercedes-Benz Financial: Uw financiële partner Mercedes-Benz Financial: Uw financiële partner Deze prospectus werd opgemaakt in de naam van de verkoper wiens gegevens hieronder vermeld staan en die optreedt in de hoedanigheid van kredietbemiddelaar.

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand

Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Overeenkomst tussen advocaat en cliënt 1 - tweedelijnsbijstand Tussen : Meester Dimitri Vantomme, advocaat met kantoor te 8500 KORTRIJK, Beheerstraat 32. hierna te noemen de advocaat, en hierna te noemen

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

Nadat wij van alle nodige instanties een goedkeuring ontvangen hebben, brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte.

Nadat wij van alle nodige instanties een goedkeuring ontvangen hebben, brengen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. Wat dient u in om een lening aan te vragen? o Het formulier Kredietaanvraag o Volmacht financieel attest Sociaal Huis van beide kredietnemers o Een offerte van de werken o Het recentste aanslagbiljet van

Nadere informatie

Handelsagentuurovereenkomst

Handelsagentuurovereenkomst Handelsagentuurovereenkomst Tussen de ondergetekenden De vennootschap met maatschappelijke zetel te..., met ondernemingsnummer..., hierbij vertegenwoordigd door... in de functie van... ), hierna principaal

Nadere informatie

WINWINLENING. de kredietgever:... ... ... [voornaam of voornamen, achternaam, straat en nummer, postnummer en gemeente, rijksregisternummer]

WINWINLENING. de kredietgever:... ... ... [voornaam of voornamen, achternaam, straat en nummer, postnummer en gemeente, rijksregisternummer] Modelovereenkomst WINWINLENING Kredietovereenkomst die voldoet aan de voorwaarden en voorschriften van het decreet van 19 mei 2006 betreffende de Winwinlening ( Winwinleningdecreet ) tussen de kredietgever:......

Nadere informatie

De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg JH Valkenburg Lb. Geachte heer Aaltermijn,

De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg JH Valkenburg Lb. Geachte heer Aaltermijn, De heer B.E.T. Aaltermijn Meerssenderwg 4 6301 JH Valkenburg Lb SNS Bank Postbus 8584 3503 RN UTRECHT T 030 219 88 00 Onze referentie 10156713/02 Datum 21 juni 2016 Onderwerp Acceptatiebevestiging Geachte

Nadere informatie

Onderafdeling II. Kredietovereenkomst.

Onderafdeling II. Kredietovereenkomst. 11 de informatie over de vanaf het sluiten van de kredietovereenkomst in rekening te brengen kosten en de voorwaarden waaronder deze kosten kunnen worden gewijzigd overeenkomstig artikel 30; 12 in voorkomend

Nadere informatie

Disclaimer Gelieve deze algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van deze website aandachtig te lezen.

Disclaimer Gelieve deze algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van deze website aandachtig te lezen. Disclaimer Gelieve deze algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van deze website aandachtig te lezen. DOOR ZICH EEN TOEGANG TE VERSCHAFFEN TOT DEZE WEBSITE, DOOR DEZE TE BEZOEKEN OF DOOR ER

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM Doorlopend krediet (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

MEDEDELING NR. D. 134

MEDEDELING NR. D. 134 70.293/PC4A/MS Brussel, 18 april 1995 MEDEDELING NR. D. 134 Betreft : Aanwenden als dekkingswaarden van "vorderingen op herverzekeraars". Toepassing van artikel 10 3-8 van het koninklijk besluit van 22

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Credivance - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

Telefoon: Website:

Telefoon: Website: De verkoper Charlie and the Party Factory- NV VDV HOLDINGS LLA, met maatschappelijke zetel Leiehoek 3, 9800 Deinze, is ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0463.136.891.

Nadere informatie

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor.

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. DEEL I. EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET (artikel

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Prospectus Persoonlijke Lening

Prospectus Persoonlijke Lening Prospectus Persoonlijke Lening Inhoudsopgave Pagina Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een persoonlijke lening? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010

Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1/7 Algemene voorwaarden Persoonlijke Lening van de Rabobank 2010 1. Begrippen In de kredietovereenkomst en in de algemene voorwaarden worden de volgende begrippen gehanteerd. Kredietnemer Kredietgever

Nadere informatie

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER

WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER WAALS MINISTERIE VOOR UITRUSTING EN VERVOER 10 SEPTEMBER 1998. - Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de begeleidingsmaatregelen voor de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan

Nadere informatie

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van het Wetboek van economisch recht, boek VII)

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van het Wetboek van economisch recht, boek VII) Kredietnummer: Tussen de partijen: LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van het Wetboek van economisch recht, boek VII) 1. Gegevens aangaande het energiehuis OCMW POPERINGE Ondernemingsnummer :

Nadere informatie

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen

Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt. Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen Overeenkomst tussen Blienberg Advocaten en cliënt Tussen : Blienberg Advocaten met maatschappelijke zetel aan de Brusselstraat 7 te 2018 Antwerpen hierna te noemen het advocatenkantoor en hierna te noemen

Nadere informatie

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening,

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Artikel 1. Voorwerp van deze Algemene Voorwaarden 1.1 De Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank Luxembourg SA (hierna de Bank ), regelen

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT - MET STILZWIJGENDE VERLENGING 09/2010 Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

7 ) de reclame: elke mededeling zoals gedefinieerd in de wetgeving op de handelspraktijken;

7 ) de reclame: elke mededeling zoals gedefinieerd in de wetgeving op de handelspraktijken; Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet, B.S. 9 juli 1991 Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied Art. 1 Voor de toepassing van deze wet moet worden verstaan onder: 1 ) de consument: elke natuurlijke

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kredietbemiddelaar

Nadere informatie

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad Alpha Credit Nederland - DK [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website

Nadere informatie

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING

REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING REGELINGSAKTE EN FAMILIERECHTELIJKE OVEREENKOMST VOORAFGAAND AAN ECHTSCHEIDING DOOR ONDERLINGE TOESTEMMING TUSSEN: Mevrouw X En Meneer Y EN IS OVEREENGEKOMEN WAT VOLGT: Partijen willen overgaan tot echtscheiding

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet

Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Algemene Voorwaarden Doorlopend Krediet Doorlopend Krediet 1 1. Begrippen Kredietnemer: Kredietgever: Krediet: Kredietlimiet: De natuurlijke persoon of personen aan wie de kredietgever een lening heeft

Nadere informatie

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST")

EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN (DE OVEREENKOMST) EUROPESE OVEREENKOMST OVER EEN VRIJWILLIGE GEDRAGSCODE BETREFFENDE VOORLICHTING IN DE PRECONTRACTUELE FASE INZAKE WONINGKREDIETEN ("DE OVEREENKOMST") Deze Overeenkomst is tot stand gekomen door onderhandelingen

Nadere informatie

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet

Voorwaarden. MoneYou Doorlopend. Krediet Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Algemeen 3 Voorwaarden MoneYou Doorlopend Krediet Voor de in deze voorwaarden bedoelde Producten gelden ook de Voorwaarden MoneYou. 1. Uitvoering kredietovereenkomst

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Effectenkrediet. Bijzondere Voorwaarden Effectenkrediet

Bijzondere Voorwaarden Effectenkrediet. Bijzondere Voorwaarden Effectenkrediet Bijzondere Voorwaarden Effectenkrediet 1 2 1 Definities Algemene Voorwaarden van BinckBank BinckBank Effecten Effectenkrediet Gebonden Rekening Kredietnemer Kredietovereenkomst Rekening Schriftelijk Transfer

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet)

Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Informatieblad DEFAM - DK WOZ (Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet) Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres Website Kosterijland

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR VOLTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona

Nadere informatie

HANDELSHUUROVEREENKOMST

HANDELSHUUROVEREENKOMST HANDELSHUUROVEREENKOMST Tussen de ondergetekenden : 1..... (naam, voornaam, adres/handelsbenaming, maatschappelijke zetel) Hier vertegenwoordigd door... (naam, voornaam) en Hierna genoemd de verhuurder

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010).

Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet (BS 9 juli 1991) zoals gewijzigd bij wet van 13 juni 2010 (BS 21 juni 2010). Art. 11 1 Te gelegener tijd voordat de consument door een kredietovereenkomst

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991,zoals gewijzigd middels de wet van 13 juni 2010)

LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991,zoals gewijzigd middels de wet van 13 juni 2010) LENING OP AFBETALING (Conform de bepalingen van de Consumentenkredietwet van 12 juni 1991,zoals gewijzigd middels de wet van 13 juni 2010) Kredietnummer: Tussen de partijen: 1. Gegevens aangaande de lokale

Nadere informatie

NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT

NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT NIET EXCLUSIEVE VERHUUROPDRACHT Binnen zeven werkdagen, te rekenen van de dag die volgt op die van de ondertekening van dit contract, heeft de consument het recht om zonder kosten van zijn aankoop af te

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Tussen : 1. Voice Master BVBA, met maatschappelijke zetel te 2910 Essen, Burgemeester Kenisstraat 1, alhier vertegenwoordigd door Mevrouw B. Thewissen, zaakvoerder. hiernagenoemd

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN WOONHUIS Tussen de ondergetekenden 1. de Heer.... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA.

De prospectus is ter beschikking, zowel bij de kredietmakelaar als op de maatschappelijke zetel van de N.V. KREFIMA. PROSPECTUS CONSUMENTENKREDIET LENING OP AFBETALING Prospectusnummer: 4 01/06/2009 1. Inleiding Deze prospectus is van toepassing op leningen op afbetaling toegestaan in het kader van de Wet op het Consumentenkrediet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN

ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN ALGEMENE VOORWAARDEN FIRST FISCAAL FIRST PENSIOENSPAREN Inhoudstafel Blz. Artikel 1 : Definities 4 Artikel 2 : Doel van het contract - Algemene beschrijving 4 Artikel 3 : Ingangsdatum van het contract

Nadere informatie

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid:

Behalve de vermeldingen in artikel 43 voorgeschreven, bevat het beslagexploot op straffe van nietigheid: Uittreksel Gerechtelijk Wetboek-beslag Art. 1386 Vonnissen en akten kunnen alleen ten uitvoer worden gelegd op overlegging van de uitgifte of van de minuut, voorzien van het formulier van tenuitvoerlegging

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1

Algemene voorwaarden 1 Algemene voorwaarden 1 1 Versie augustus 2016. Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten geleverd door de advocaten en medewerkers van het kantoor BVBA EQUATOR ADVOCATEN

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN GELDLENING

OVEREENKOMST VAN GELDLENING OVEREENKOMST VAN GELDLENING de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: schuldeiser en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET]

Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] Informatieblad DEFAM Doorlopend Krediet 1,5% en 2% [EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET] 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever Adres Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

EUROPABANK, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel. gevestigd te 9000 Gent, Burgstraat 170, ingeschreven in het

EUROPABANK, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel. gevestigd te 9000 Gent, Burgstraat 170, ingeschreven in het 29 OKTOBER 2001 C.99.0148.N/1 Nr. C.99.0148.N.- EUROPABANK, naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9000 Gent, Burgstraat 170, ingeschreven in het handelsregister te Gent nummer

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3

Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1. 1. Voorwerp van de dienstverlening en taak van de advocaat 3 Overeenkomst tussen advocaat en private cliënt 1 Tussen : hierna te noemen de advocaat (of het advocatenkantoor) en hierna te noemen de cliënt(en) 2 Wordt het volgende overeengekomen : 1. Voorwerp van

Nadere informatie

Incassokosten en algemene verkoopsvoorwaarden op Belgische debiteuren

Incassokosten en algemene verkoopsvoorwaarden op Belgische debiteuren Presentatie Credit Expo 7 november 2013 Patrick Vergauwen, Gedelegeerd-Bestuurder Credit Management & Advice nv Basis van het contractueel recht (relatie verkoper en koper): - Code Napoleon - Burgerlijk

Nadere informatie

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd.

Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd. MTH16064 Verzekeringen gewaarborgd inkomen: verlenging van de looptijd omwille van de verlenging van de wettelijke pensioenleeftijd Toelichting Gedragscode De wet van 10 augustus 2015 1 verhoogt de wettelijke

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER VOOR EEN DUIDELIJK BEPAALD WERK CLAUSULE VAN PROEF Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST - ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST MET BETREKKING TOT DE TOEKENNING VAN MAALTIJDCHEQUES IN ELEKTRONISCHE VORM TUSSEN :, met maatschappelijke zetel te,, vennootschap ingeschreven in het KBO onder nummer, Vertegenwoordigd

Nadere informatie

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap)

OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) 1 OVEREENKOMST TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN (Kort naamloze vennootschap) TUSSEN : De naamloze vennootschap naar Belgisch recht,, met maatschappelijke zetel te, en ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom)

AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) AANKOOPBOD RESIDENTIELE EIGENDOM (appartement of mede-eigendom) De modeldocumenten op deze site worden enkel ter informatie aangeboden; ze kunnen door de partijen gewijzigd worden, met name wat de erin

Nadere informatie

MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN BELGIE Administratie der directe belastingen VERKLARENDE NOTA 276 INT. (Not.) (A) 1999 "Het formulier 276 Int.-Aut. is aangepast voor computerverwerking en dient bijgevolg

Nadere informatie

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT

MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT MODEL HUURCONTRACT VOOR EEN APPARTEMENT Tussen de ondergetekenden 1. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de verhuurder" genoemd - en 2. de Heer... en Mevrouw... wonende te... verder "de huurder"

Nadere informatie

Prospectus Doorlopend Krediet

Prospectus Doorlopend Krediet Prospectus Doorlopend Krediet Inhoudsopgave Op verantwoorde wijze lenen 1 Wat is een doorlopend krediet? 1 Aanvraagprocedure 1 Bepaling kredietwaardigheid en wijze van risicobeoordeling 2 Twee voorbeelden

Nadere informatie

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer.

Artikel 2 De uitbetaling van het geleende bedrag zal geschieden door overschrijving op rekeningnummer... bij de... ten gunste van geldnemer. Basis = modelovereenkomst WSW 250A VOORBEELD OVEREENKOMST VAN GELDLENING WONINGCORPORATIE MET STANDAARD BORGOVEREENKOMST versiedatum: 3 oktober 2014 De ondergetekenden: 1...., gevestigd te..., hierna te

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 47. Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006. Publicatiedatum 14 februari 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 47 Naam Besluit Algemene bepalingen voor geldleningen 2006 Publicatiedatum 14 februari 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de bepalingen bij besluit van Burgemeester

Nadere informatie

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel

Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 1. ALGEMEEN Onder Katrien Claes wordt in deze algemene verkoopvoorwaarden verstaan: Katrien Claes, Hees 148, 3920 Lommel 2. GELDING EN AANVAARDING VAN DEZE VOORWAARDEN. De huidige voorwaarden beheersen

Nadere informatie

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer

bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... ... CBFA-nummer... ... telefoonnummer... ... straat, huisnummer en eventueel busnummer FLEXIBEL VAP SAVING exemplaar voor de maatschappij nieuwe zaak RIZIV-polis bemiddelaar naam en adres (of stempel) nummer... vervangt polis nr.... begindatum contract einddatum contract: 65 jaar CBFA-nummer...

Nadere informatie

WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN?

WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? DVV INVEST ALGEMENE VOORWAARDEN Referentie IT26-05/2005 Artikel 1 WELKE BETEKENIS GEVEN WIJ AAN DE VOLGENDE BEGRIPPEN? 1. Wat betekent `WIJ'? DVV, een merk- een handelsnaam van DIB n.v., verzekeringsonderneming

Nadere informatie

KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG

KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG KOOP-VERKOOPSOVEREENKOMST VAN EEN TWEEDEHANDS AUTOVOERTUIG Opgesteld door de verenigingen vermeld onderaan Datum : BESTELBON nr. HANDELAAR : Naam :.. Adres :.. Telefoon :.. B.T.W. nr. : HR.nr. :. De handelaar

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013

Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 Bijlage: Europese Standaardinformatie inzake consumentenkrediet (ESIC) versie juli 2013 De kredietofferte van iedere aanbieder bevat dit standaard informatieblad. Met dit blad kunt u onze offerte gemakkelijk

Nadere informatie

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX

Schuldbekentenis. Ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: XXXXXXXX Schuldbekentenis LENINGNUMMER XX De ondergetekenden: A) BEDRIJF gevestigd te PLAATSNAAM, STRAAT NR, POSTCODE zoals bij HorecaCrowdfunding.nl geregistreerd onder cliëntnummer XX, Ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS

ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS ARBEIDSOVEREENKOMST ARBEIDER BEPAALDE DUUR DEELTIJDS Tussen de ondertekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer : Nationaliteit : Arbeidskaart : Vrijgesteld Nodig 1 Dimona

Nadere informatie

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer

CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer CO-PRODUCTIEOVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN (Model co-financiering) De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij De ondergetekenden: 1. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. mr. C.A.J.F. Verheij, Secretaris Directeur, hierna te noemen 'Opdrachtgever',

Nadere informatie

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet

Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet Productinformatie Europese standaardinformatie inzake consumentenkrediet 1. Identiteit en contactgegevens van de kredietgever Kredietgever International Card Services BV, Telefoonnummer 020-6 600 123 E-mailadres

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie