Zoneringsplan Schoten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zoneringsplan Schoten"

Transcriptie

1 Zoneringsplan Schoten Page 1 of 5

2 6U6VOOy3 Id: 7215 Cluster/GUP nummer: Adres: Botermelkbaan Schoten Geachte Burgemeester Geachte Schepenen Op is het openbaar ondezoek gestart over de ontwerp-stroomgebiedbeheerplannen voor de Vlaamse delen van de internationale stroomgebieddistricten van de Schelde en van de Maas. Deze plannen bevatten maatregelen en acties voor de periode om de toestand van de watersystemen te verbeteren en om het overstromingsrisico te verminderen. Vervolgens is het ontwerp van hezien zoneringsplan (ZP) en het ontwerp van gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) voor de gemeente Schoten opgenomen in de ontwerpstroomgebiedbeheersplannen en maken dus ook deel uit van het gevoerde openbaar onderzoek. We hebben vernomen dat in 2013 voor beide ontwerpplannen (ZP en GUP ) reeds uw inbreng alsook die van de eventuele rioolbeheerder gevraagd is geweest. We merken op dat in het GUP onze straat van het Domein " De Karn' ( Botermelkbaan 47-5g ) zelf niet eens is opgenomen. De zone waarin we ons kunnen terugvinden is ingekleurd met een groene bol wat wil zeggen dat we moeten aansluiten op de riolering die men binnenkort gaat aanleggen in de Botermelkbaan té Schoten. ln de tekst lezen we dat schriftelijke opmerkingen of bezwaren voor 811t2015 dienen ingediend te worden. Vandaar deze brief. De reden van ons bezwaar is dat we graag onze opgelegde lndividuele Behandelingsinstallatie voor Afvalwater of IBA genoemd willen behouden ipv af te koppelen en vervolgens ons Domein "De Karn" te plaatsen als een rode stip in het GUP enzp. Als eigenaars en bewoners van privédomein De Karn achten we voldoende redenen te hebben tegen deze afkoppeling. Hieronder een opsomming om dit te staven: - Het advies van de gemeentelijke conducteur dd (bijlage l); - De stedenbouwkundige vergunning van Van wellen dd (bijlage 2); - De stedenbouwkundige vergunning van Van wellen dd. 20.0s.2008 (bijlage 3) De bewoordingen van het advies van de gemeentelijke conducteur zijn hierin duidelijk: watezuiveringsinstallatie en regenwaterput ziin verplicht. De vergunning dd verwijst uitdrukkelijk naar voormeld advies van de gemeentelijke conducteur: zie "zevende blad' eerste $ in fine: " Mits wordt voldaan aan de voorwaarden gestetd in het advies van de gemeenteliike conducteur der werken wordt het negatief effect beperkt en kan worden geoordeeld dat mogelijke probemen beperkt blijven tot het project zelf." - Zie 'achtste blad" onderaan'het advies dd van de gemeentetijke conducteur der werken luidt als volgt: er dient gewerkt te worden met een individuele waterzuiveringsinstallatie per wooneenheid of een gezamenlijke zuiveringsinstallatie voor alle wooneenheden. En het College besluit duidelijk: 'De adviezen en voorwaarden gesteld in de diverse bijgevoegde uitgebrachte adviezen dienen strikt te worden nageleefd;' (zie 'twaalfde blad onder 3" onderaan). De vergunning dd op basis waarvan de villa's uiteindelijk werden gebouwd, bespreekt de problematiek van de waterzuivering / riolering niet meer expliciet, MAAR legt wel aan Van Wellèn op dat: De adviezen en opmerkingen die werden uitgebracht naar aanleiding van de eerdere dossiers blijven onverminderd van toepassing, in zoverre er nog niet aan werd voldaan. Maw al het voorgaande anno bleef onverkort van toepassing en verplicht. Bijkomende punten waarin we ons gesterkt zien om onze IBA niet te moet afkoppelen zijn: o Juridisch luik Wijziging Vlarem art (goedg. VL Reg 16 mei uitzondering op aansluitplicht op riool: - voor woningen in individueel te optimaliseren buitengebied - voor woningen in centraal gebied, collectief te optimaliseren of geoptimaliseerdbuitengebied waarbij: o afstand tussen woning of lozingspunt en openbare weg meer dan 250meter bedraagt of ( is ook bij ons het geval worden uitgevoerd ( elke eigenaar van het domein is voor een stukmede-eigenaar van de gemeenschappelijke weg, dus in pincipe gaat ditdoor meerdere percelen ) o ln 2013 hebben alle eigenaars nog extra kosten laten uitvoeren aan de IBA voor een optimalewerking ( milieudienst Schoten is hiervan op de hoogte + heeft ook de kostprijs van de IBA + pompput ) We hebben een jaarlijks onderhoudscontract met BelAqua voor onze watezuiveringsinstallatie(milieudienst heeft een copy van dit onderhoudscontract ) Jaarlijks worden er effluent stalen genomen om de werking van de watezuiveringsinstallatie te controleren. o in 2013 was dit OK, => zie bijlage 4 + milieudienst heeft een copy van de staalname o in 2014 was dit ook Ok => Page 2 of 5

3 zie bijlage 5 + milieudienst heeft een copy van de staalname o in december 20'14 heeft de milieudienst van Schoten dit nogmaals komen verifiëren endit staalname was ook OK => zie bijlage 6 Attest afgeleverd door de burgemeester voor vrijstelling van zowel de bovengemeentelijke als degemeentelijke saneringsbijdrage wegens PRIVATE ZUIVER NG (17t ) => zie bijtage 7 Het praktisch onmogelijk is om een riolering te leggen van elke woning van ons domein naar denog te leggen riolering in de Botermelkbaan en dit om volgende redenen: o Langs één zijde van de smalle toegangsweg liggen alle nutsleidingen (gas,water,elektriciteít, teledistributie, videoparlefoon,straatverlichting, groenaanplantingen,...) o De enige oplossing is dan om de enige de toegangsweg open te breken. Dit isonmogelijk opdat dan NIEMAND meer in en uit zijn eigen woning kan en dit gedurendeverschillende weken. Bijkomend geeft dit ook een veiligheidsprobleem daar debrandweer, de 100 en de 101 nietterplaatsen kunnen komen indien ereen noodsituatiezich zou voordoen. Recente precedenten (tuinhuis in brand, hartsstilstand van een buur )zi n er reeds geweest op het "Domein de Karn' o Elke gebouwde woning heeft een gescheiden systeem ( regenwater / afwalwater ), eensceptische put en een regenwaterput conform de verplichtingen die opgelegd zijn door degemeente Schoten zelf. De bewoners van het domein "De Karn" wensen dat de voorziene IBA kan behouden blijven. De gemeente oordeelt dat elk lozingspunt een risico inhoudt en wil dat het gebied wordt aangesloten op de riolering die begin 2016 voorzien wordt in de Botermelkbaan. Het betreft een 7-tal woningen, en ze zijn net als de omliggende straten opgenomen in het collectief te optimaliseren buitengebied. De wegenis is gelegen op particulier domein, de actor van de GUP-streng voor deze woningen is privé. Wanneer de riolering in de Botermelkbaan wordt aangelegd geldt de aansluitplicht conform Vlarem II. Art voorziet tevens in een aantal mogelijkheden voor afwijking hierop. Indien aan één van de voorwaarden volgens het betrokken artikel voldaan wordt, kan een uitzondering op aansluitplicht toegestaan worden. In dat geval gelden de voorwaarden voor het individueel te optimaliseren buitengebied en dient m.a.w. de IBA onmiddellijk geplaatst te worden. Id: 1691 Cluster/GUP nummer: Anton Van de Veldelaan - perceel naast nummer 20: Dit perceel is niet bebouwd, er wordt geen vuilvracht geloosd. Deze cluster mag verwijderd worden. Het perceel is gelegen in woongebied. Lege percelen in woongebied worden ook ingetekend op het zoneringsplan. De cluster blijft behouden. Page 3 of 5

4 Id: 7203 Cluster/GUP nummer: Molenbaan 210 en 212 sluiten aan op centraal gebied dmv een riolering diameter 400 mm in de Molenbaan. De achterliggende percelen vallen binnen een private verkaveling. Deze cluster is dus reeds aangesloten. Uit de beschikbare gegevens kan afgeleid worden dat de cluster is aangesloten. Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan, Zoneringsplan Uit te voeren wijzigingen: De cluster wordt toegewezen aan het collectief geoptimaliseerd buitengebied. De streng van het GUPproject naar deze cluster wordt verwijderd. Id: 7204 Cluster/GUP nummer: Woning aan de straat (perceel 425M) heeft een IBA conform zijn bouwvergunning. De gemeente bevestigt dat er een IBA werd voorzien voor het perceel 425 M in de cluster Page 4 of 5

5 Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Zoneringsplan Uit te voeren wijzigingen: De cluster wordt gesplitst. Het perceel 425 M wordt toegewezen aan het individueel te optimaliseren buitengebied - IBA aanwezig. Page 5 of 5

Zoneringsplan Sint-Martens-Latem

Zoneringsplan Sint-Martens-Latem Zoneringsplan Sint-Martens-Latem 1kFxoudp Id: 4316 Cluster/GUP nummer: Adres: Stropstraat 1 9000 Gent Voor de bezwaren op het voorliggende zoneringsplan voor het grondgebied SINT-MARTENS-LATEM wordt verwezen

Nadere informatie

Zoneringsplan Brasschaat

Zoneringsplan Brasschaat Zoneringsplan Brasschaat Id: 6922 Cluster/GUP nummer: 052-129-1en2 Adres: Miksebeekstraat 182-184 Bus 2930 Brasschaat Beide bedrijven zijn aangesloten en zijn dus beide geoptimaliseerd gebied. De gemeente

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Rumst

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Rumst Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Rumst KDwfqSCo Id: 4795 Cluster/GUP nummer: GUP-11037-150 Adres: Mechelsesteenweg 19 2840 Rumst Mijn eigendom is blijkbaar in een groene cluster ingedeeld en wij zouden moeten

Nadere informatie

Zoneringsplan Schelle

Zoneringsplan Schelle Zoneringsplan Schelle Id: 4312 Cluster/GUP nummer: 046-5107 Adres: Halfstraat 80 2627 Schelle Cluster is reeds gesaneerd met aansluiting op straatriool; de bewijslast werd aangeleverd en de effectieve

Nadere informatie

Zoneringsplan Heist-op-den-Berg

Zoneringsplan Heist-op-den-Berg Heist-op-den-Berg 11XJjUvG Id: 1163 Cluster/GUP nummer: 175-47 Adres: Leopoldlei 40 2220 Heist-op-den-Berg De volgende clusters zullen in de toekomst geen vuilvracht produceren. De gebouwen (weekeindverblijven)

Nadere informatie

De rioolbeheerder geeft aan dat de cluster moet uitgebreid worden naar het naastgelegen jachtpaviljoen.

De rioolbeheerder geeft aan dat de cluster moet uitgebreid worden naar het naastgelegen jachtpaviljoen. Zoneringsplan Rumst MSy0xwqL Id: 4294 Cluster/GUP nummer: 154-134 Adres: Nieuwstraat nvt Bus 2840 Rumst Deze cluster dient te worden uitgebreid naar het naastgelegen jachtpaviljoen. De rioolbeheerder geeft

Nadere informatie

Zoneringsplan Grobbendonk

Zoneringsplan Grobbendonk Grobbendonk HuBs7PZk Id: 1132 Cluster/GUP nummer: GUP-13010-074 Adres: Koning Albert II-laan 37 1030 Brussel Aanvraag tot GUP-verwijdering vermits dit gebied reeds is geoptimaliseerd. Het betreft privéwaterafvoeren

Nadere informatie

Zoneringsplan Aartselaar

Zoneringsplan Aartselaar Zoneringsplan Aartselaar Id: 6187 Cluster/GUP nummer: 046-5009 Adres: Halfstraat 5 2630 Aartselaar Cluster grenst aan gerioleerde straat en gebouw is onmiddellijk aansluitbaar. Bewijslast werd opgevraagd

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Turnhout Id: 5733 cluster 087-436 De IBA met prioriteit 1, cluster 087-436, gaat over een loods op het militair domein gelegen langs weg op grondgebied Kasterlee, gekend

Nadere informatie

Zoneringsplan Wommelgem

Zoneringsplan Wommelgem Zoneringsplan Wommelgem Id: 7277 165-141 Adres: De Hoge Keer 4 2160 Wommelgem Id: 7278 165-5009 Adres: De Hoge Keer 1 2160 Wommelgem Page 1 of 11 Id: 7279 165-5007 Adres: 't Serclaesdreef 30 t/m 50 2160

Nadere informatie

Zoneringsplan Antwerpen

Zoneringsplan Antwerpen Zoneringsplan Antwerpen Id: 6220 Cluster/GUP nummer: 055-194 Aangesloten op de openbare riolering naar de RWZI - recente verkaveling. Volgens de stad/rioolbeheerder is cluster 055-194 reeds aangesloten

Nadere informatie

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zoneringsplan Duffel Id: 8199 Cluster/GUP nummer: 040-171-2 Adres: Hoogstraat 341 2570 Duffel Geen aansluiting mogelijk op riolering omwille van kosten en technische moeilijkheid. Voorstel om op te nemen

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Retie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Retie Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Retie Id: 8179 GUP-13036-101 Geelsebaan-Brasel (deel) is prioritair uit te voeren. Gemeente meldt dat gedeelte Brasel recent werd aangepakt. Gemeente meldt dat Geelsebaan

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Martens-Latem

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Martens-Latem Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Martens-Latem 1kFxoudp Id: 4314 Cluster/GUP nummer: Adres: Stropstraat 1 9000 Gent Voor de bezwaren op het voorliggend gebiedsdekkend uitvoeringsplan voor het grondgebied

Nadere informatie

In het kader van dossier B werd bij Vennestraat 30 de plaatsing van een IBA voorzien.

In het kader van dossier B werd bij Vennestraat 30 de plaatsing van een IBA voorzien. Zoneringsplan Diest Id: 616 161-526 Adres: Vennestraat 30 3290 Diest Conform de beslissing van AC inzake dossier B214086 wordt deze woning voorzien van een IBA. Dit geldt tevens voor de badinrichting (overdekt

Nadere informatie

Zoneringsplan Roosdaal

Zoneringsplan Roosdaal Zoneringsplan Roosdaal Id: 6811 Cluster/GUP nummer: 173-270-2 173-270-2: Turfput (rechts), vol groen wijzigen naar gearceerd groen. Uitgevoerd. Einde der werken najaar 2014. Afkoppeling DWA via pomp Turfput.

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Berlare

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Berlare Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Berlare Id: 7349 Adres: Dorp 22 9290 Berlare Privé-aansluiting van percelen die niet grenzen aan het openbaar domein en dus dienen aan te sluiten over het perceel van een

Nadere informatie

Zoneringsplan Melle. Code van de indiener : Ingediende reacties. Id: 5068 Cluster/GUP nummer: Adres: Stropstraat Gent

Zoneringsplan Melle. Code van de indiener : Ingediende reacties. Id: 5068 Cluster/GUP nummer: Adres: Stropstraat Gent Zoneringsplan Melle mi20bbxv Id: 5068 Cluster/GUP nummer: Adres: Stropstraat 1 9000 Gent Voor de bezwaren op het voorliggende zoneringsplan voor het grondgebied MELLE wordt verwezen naar het collegebesluit

Nadere informatie

Het bezwaarschrift bij cluster werd niet omschreven door de indiener van het bezwaarschrift.

Het bezwaarschrift bij cluster werd niet omschreven door de indiener van het bezwaarschrift. Zoneringsplan Lede E4CPTZ3V Id: 7677 Cluster/GUP nummer: 229-64 Adres: nonnenbosstraat 142 9340 Lede Het bezwaarschrift bij cluster 229-56 werd niet omschreven door de indiener van het bezwaarschrift.

Nadere informatie

Eerste resultaten van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) Ilse Gelaude Teamverantwoordelijke waterzuiveringsbeleid

Eerste resultaten van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) Ilse Gelaude Teamverantwoordelijke waterzuiveringsbeleid Eerste resultaten van het gebiedsdekkend uitvoeringsplan (GUP) Ilse Gelaude Teamverantwoordelijke waterzuiveringsbeleid Inhoud Inbreng bij voortraject ZP en GUP Wijzigingen in juridisch kader Herziening

Nadere informatie

Zoneringsplan Zoersel

Zoneringsplan Zoersel Zoneringsplan Zoersel Id: 5931 Cluster/GUP nummer: 11055-257 Adres: Kermisplein 1 Bus 2980 Zoersel GUP te schrappen. Reden: riolering aanwezig. Het betreft een huisaansluiting op particulier domein. Volgens

Nadere informatie

De gemeente geeft aan dat de woning Vaartstraat 35 A kan aansluiten wanneer de naastliggende verkaveling berioleerd is.

De gemeente geeft aan dat de woning Vaartstraat 35 A kan aansluiten wanneer de naastliggende verkaveling berioleerd is. Ranst Id: 7934 Cluster/GUP nummer: 165-233-2 Deze cluster (Oude Vaartstraat 35A) moet eerder te optimaliseren buitengebied zijn, de woning kan aansluiten zodra de naastliggende verkaveling berioleerd is.

Nadere informatie

Aalstgoed 2 - IBA geplaatst 2012 (Ecobeton ). Cluster dient rood gearceerd te worden.

Aalstgoed 2 - IBA geplaatst 2012 (Ecobeton ). Cluster dient rood gearceerd te worden. Zoneringsplan Eeklo Id: 6146 Cluster/GUP nummer: 126-369 Aalstgoed 2 - IBA geplaatst 2012 (Ecobeton - 2012-2014). Cluster dient rood gearceerd te worden. De gemeente/rioolbeheerder geeft aan dat er voor

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Meeuwen-Gruitrode

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Meeuwen-Gruitrode Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Meeuwen-Gruitrode GRJITOIU Id: 3287 Cluster/GUP nummer: GIP L210017 Adres: Koning Albert II-laan 37 1030 Brussel Infrax vraagt om voor GIP L210017 de Verbindingstraat te

Nadere informatie

Uit de beschikbare informatie blijkt dat het rioleringsproject in de cluster reeds werd uitgevoerd.

Uit de beschikbare informatie blijkt dat het rioleringsproject in de cluster reeds werd uitgevoerd. Zoneringsplan Balen Id: 8133 Cluster/GUP nummer: 076-1169 Adres: Roggestraat en omgeving nvt 2490 Balen GIP dossier werd uitgevoerd. Roggestraat, St Luciastraat, Hopstraat, Heidebloemstraat en Korenhoeven(deel)

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Oud-Turnhout

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Oud-Turnhout Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Oud-Turnhout Id: 8144 Cluster/GUP nummer: GUP-13031202 Adres: Steenweg op Sevendonk z/n 2360 Oud-Turnhout Aanleg Stad Turnhout - woningen Oud-Turnhout aansluiten - afvoer

Nadere informatie

Zoneringsplan Kortrijk

Zoneringsplan Kortrijk Zoneringsplan Kortrijk Id: 2042 Cluster/GUP nummer: Cluster 012-536 Adres: Bruyningstraat 0 8500 Kortrijk Cluster te herzien ikv overlap. Zie opmerking cluster 012-4109. De onduidelijke situatie rond clusters

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Ternat

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Ternat Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Ternat 12qhZemQ Id: 4181 Cluster/GUP nummer: 173-795 Adres: Sibbekensveldstraat 34 nvt Ternat Lange rioolaansluiting - woning is aangesloten op riolering in de straat. Volgens

Nadere informatie

WELKOM. AquaFlanders Desguinlei 250, 2018 Antwerpen Tel

WELKOM. AquaFlanders Desguinlei 250, 2018 Antwerpen Tel WELKOM Infosessie voor keurders privéwaterafvoer 26 oktober 2017 Deel I: Basis keuringen 1.1. Ministerieel Besluit 1.2. Afkeurcriteria milieuvoorwaarden 1. Basis keuringen 1.1. Ministerieel Besluit Ministerieel

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Beersel

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Beersel Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Beersel TzBdZcwD Id: 1206 Cluster/GUP nummer: Adres: Stropstraat 1 9000 Gent Voor de bezwaren op het voorliggend gebiedsdekkend uitvoeringsplan voor het grondgebied BEERSEL

Nadere informatie

Particuliere versus collectieve IBA

Particuliere versus collectieve IBA Particuliere versus collectieve IBA Riet Lismont Projectleider kennisbeheer VLARIO Kenniscentrum en overlegplatform Rioleringen in Vlaanderen Opleidingen voor alle gerelateerde onderwerpen riolering, afvalwater

Nadere informatie

Beleidslijnen IBA s. Leentje De Backer. Afdeling Ecologisch Toezicht Team Waterzuiveringsbeleid

Beleidslijnen IBA s. Leentje De Backer. Afdeling Ecologisch Toezicht Team Waterzuiveringsbeleid Beleidslijnen IBA s Leentje De Backer Afdeling Ecologisch Toezicht Team Waterzuiveringsbeleid Beleid IBA s Aansluiten op riolering of een IBA plaatsen? Wanneer moet die IBA er staan? Individuele of collectieve

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Antwerpen

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Antwerpen Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Antwerpen LJUgEYFG Id: 8533 Cluster/GUP nummer: Adres: Anna Bijns-gebouw, Lange Kievitstraat 111-113 Bus 44 2018 Antwerpen De bekkenraad vraagt zich af in welke mate de prioritering

Nadere informatie

Zoneringsplan Overijse

Zoneringsplan Overijse Zoneringsplan Overijse Id: 1178 Cluster/GUP nummer: 141-141 Adres: Bekestraat 22 3090 Overijse Bekestraat 22 heeft sinds 2008 een IBA geplaatst. Mogelijks is het logischer om voor de huisnrs. 27 en 28

Nadere informatie

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan, Zoneringsplan

Deelopmerking leidt tot een aanpassing van volgende planonderdelen: Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan, Zoneringsplan Deinze Id: 5191 Cluster/GUP nummer: 122-183 Adres: Wildonkstraat 23 nvt Deinze Rode cluster Wildonkstraat 23, opgegeven in 2013 als aangesloten op riolering - in herziening zoneringsplan 2014 opgenomen

Nadere informatie

De stad vraagt de herziening van de cluster. Gezien de evoluties binnen dossier W wordt ingegaan op de vraag.

De stad vraagt de herziening van de cluster. Gezien de evoluties binnen dossier W wordt ingegaan op de vraag. Zoneringsplan Veurne 4t2Yj8nE Id: 5670 3-230 Adres: Bulskampstraat 16 8630 Veurne Wij wensen bezwaar in te dienen tegen de groene inkleuring op het zoneringsplan Bulskampstraat 16 - Veurne (aansluiting

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Gillis-Waas

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Gillis-Waas Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Gillis-Waas Id: 7216 Cluster/GUP nummer: GUP-46020-500 Aansluiting richting Sint-Pauwels (Molenbeek vormt grens tussen beide gemeentes) is logischer dan richting Sint-

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Gingelom

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Gingelom Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Gingelom Id: 2689 Cluster/GUP nummer: GUP-71017-195 GUP-71017-195 betreft de aansluiting van een nog te ontwikkelen verkaveling. Dit project heeft bijgevolg prioriteit -

Nadere informatie

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 12/02/2014 Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

Zoneringsplan Heusden-Zolder

Zoneringsplan Heusden-Zolder Heusden-Zolder Id: 2814 Cluster/GUP nummer: 104-8701 Weg naar De Grauwe Steen is reeds aangesloten op de RWZI tot aan huisnummer 57. Groene cluster 104-8701 dient dus een stuk verkleind te worden. Het

Nadere informatie

Zoneringsplan Wielsbeke

Zoneringsplan Wielsbeke Zoneringsplan Wielsbeke Id: 393 Wielsbeke, 4251 Dienstenzone Lobeek, bedrijventerrein deels centraal gebied, deels collectief te optimaliseren buitengebied (cluster 214-546) en centraal deel niet ingekleurd,

Nadere informatie

Zoneringsplan Wetteren

Zoneringsplan Wetteren Zoneringsplan Wetteren Id: 7444 Cluster/GUP nummer: 183-46 Adres: Bellevoorde 10 9230 Wetteren Bellevoorde 10 is een magazijn, de oprit is in de Kortewagenstraat 28, er is ook een toegangsweg langs Bellevoorde.

Nadere informatie

Zoneringsplan Dilbeek

Zoneringsplan Dilbeek Dilbeek g2nqa6q5 Id: 4276 Cluster/GUP nummer: Adres: Stropstraat 1 9000 Gent Voor de bezwaren op het voorliggende zoneringsplan voor het grondgebied Dilbeek wordt verwezen naar de gemeenteraadsbeslissing

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Genk

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Genk Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Genk 70gBRT4a Id: 2682 Cluster/GUP nummer: GUP-71016-199 Adres: Koning Albert II-laan 37 1030 Brussel Infrax merkt op dat deze GUP 17 verschillende locaties bevat met dezelfde

Nadere informatie

Zoneringsplan Wortegem-Petegem

Zoneringsplan Wortegem-Petegem Wortegem-Petegem Id: 7540 Cluster/GUP nummer: 333-64 DONKERGROEN --> ROOD - Andere (gewijzigde afwateringsvisie) - aanleg van riolering over 200 m nodig, kostprijs riolering 200 x 600 veel groter dan plaatsing

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Putte

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Putte Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Putte Id: 286 Cluster/GUP nummer: 039-509 Adres: Mechelbaan 361_4 en 361_6 2580 Putte Bijkomende Gup nr te voorzien voor meerdere gebouwen, wegenis is semi-openbaar Mechelbaan

Nadere informatie

Zoneringsplan Beernem

Zoneringsplan Beernem Zoneringsplan Beernem Id: 4738 Cluster/GUP nummer: 261-196 Adres: Akkerstraat 8 tem 14 8730 Beernem Akkerstraat 8 tem 14 en 1 tem 15 zijn reeds aangesloten op de riolering. Dit werd aangevraagd als CG,

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Dilbeek

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Dilbeek Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Dilbeek Id: 4442 Cluster/GUP nummer: 23016-071 Adres: Kattestraat nvt nvt Dilbeek GUP-project op te splitsen wegens gedeelte reeds aangesloten op zuivering. Riolering Kattestraat

Nadere informatie

Zoneringsplan Waarschoot

Zoneringsplan Waarschoot Waarschoot Id: 4610 Cluster/GUP nummer: 126-116 t Hand 10 is een bedrijfsgebouw (boomkwekerij) waarvoor een nieuwbouw is opgetrokken (niet op kaart). t Hand 12 en 16 behoren tot dezelfde familie als de

Nadere informatie

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle

09/06/2015. Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 09/06/2015 Bewonersvergadering Wegenis- en rioleringswerken in de Akkerstraat (deel) te Malle 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling van het project 2. Detail voorstelling (door studiebureau) 3. Voorstelling

Nadere informatie

Zoneringsplan Ieper. Code van de indiener : Ingediende reacties. Id: 200 Cluster/GUP nummer: Adres: Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge

Zoneringsplan Ieper. Code van de indiener : Ingediende reacties. Id: 200 Cluster/GUP nummer: Adres: Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge Zoneringsplan Ieper Id: 200 Ieper 1100 Ieperleekanaal uitbreiding III F/1bedrijventerrein deels centraal gebied, deels individueel te optimaliseren buitengebied en rest niet ingekleurd volledig centraal

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Dendermonde

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Dendermonde Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Dendermonde Id: 6380 Cluster/GUP nummer: 42006-071 Adres: Eegene 63 9200 Dendermonde Bij de prioritering werd het project aanzien als een privé-aansluiting. Vooraleer een

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zwevegem

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zwevegem Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Zwevegem Id: 6424 Cluster/GUP nummer: GUP-34042-065 Aanleg stelsel in de Daeleweg en Drieswegel. Er ligt riolering in de desbetreffende straten. Gemeente vraagt om actie

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Melle

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Melle Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Melle mi20bbxv Id: 5066 Cluster/GUP nummer: Adres: Stropstraat 1 9000 Gent Voor de bezwaren op het voorliggend gebiedsdekkend uitvoeringsplan voor het grondgebied MELLE wordt

Nadere informatie

Volgens de gemeente zijn Assesteenweg aangesloten op de riolering van de Molenstraat welke nog niet is aangesloten naar centraal gebied.

Volgens de gemeente zijn Assesteenweg aangesloten op de riolering van de Molenstraat welke nog niet is aangesloten naar centraal gebied. Zoneringsplan Lennik Id: 808 Adres: Assesteenweg 101,105,107 1750 Lennik Assesteenweg 107, 105, 101: dit is ingekleurd als centraal gebied. Hier ligt een 2e riolering die loost in de Molenstraat. De woningen

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Lokeren

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Lokeren Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Lokeren Id: 6453 Cluster/GUP nummer: 46014-055 Adres: Eksaardedorp 87 tem 93 9160 Lokeren Aansluiting over eigendom huisnr 95, mogelijks niet gerealiseerd tegen 2017. Het

Nadere informatie

Zoneringsplan Koksijde

Zoneringsplan Koksijde Koksijde Id: 1774 Cluster/GUP nummer: 003-4300/38014-001 Adres: Ammanswallestraat 20a Bus 8670 Koksijde Ammanswallestraat: aangesloten op de riolering, privaat. De gemeente bevestigt de aansluiting van

Nadere informatie

Zoneringsplan Oostende

Zoneringsplan Oostende Zoneringsplan Oostende E6rVqk9C Id: 5967 Cluster/GUP nummer: diverse Adres: diverse diverse 8400 Oostende 6 geplaatste IBA's. Diverse adressen: Gistelsesteenweg 582, 586A, 586 B/ Polderdijk 1 en 2/ Karperstraat3.

Nadere informatie

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven

12/02/2014. Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 12/02/2014 Bewonersvergadering Bouwen waterzuiveringsinstallatie omgeving Herentalsebaan en Dijkstraat te Zandhoven 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

Volgens de gemeente is de riolering in de Steenbakkerijstraat aangesloten naar centraal gebied.

Volgens de gemeente is de riolering in de Steenbakkerijstraat aangesloten naar centraal gebied. Zoneringsplan Kuurne Id: 6091 Cluster/GUP nummer: 012-587 De gemengde leiding d500 in de Steenbakkerijstraat sluit via de Termietendreef aan op PS Meersstraat en is dus aangesloten op het centraal gebied.

Nadere informatie

Zoneringsplan Waregem

Zoneringsplan Waregem Zoneringsplan Waregem Id: 6630 Cluster/GUP nummer: 152-214 Adres: Gentse Weg 567 tem 605 8790 Waregem Bij de heraanleg van het kruispunt Gentseweg-Expresweg door AWV, is er tegelijkertijd een gescheiden

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Haaltert

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Haaltert Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Haaltert Id: 6071 Cluster/GUP nummer: GIP-project O202207: De gemeente engageert zich om het project uit te voeren. Echter de voorgestelde timing is niet haalbaar voor de

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Heist-op-den-Berg

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Heist-op-den-Berg Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Heist-op-den-Berg Id: 3838 Cluster/GUP nummer: 12014-363 / 175-5032 Adres: Halfstraat z/n Bus 2220 Heist-op-den-Berg Woningen zijn foutief aan centraal gebied toegevoegd.

Nadere informatie

Zoneringsplan Dendermonde

Zoneringsplan Dendermonde Dendermonde Id: 6374 Cluster/GUP nummer: 026-6071 Adres: Broekkantstraat onbekend 9200 Dendermonde Iba - Op korte termijn wordt een verbouwing/uitbreiding gepland van het gebouw ter hoogte van het pompstation

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Roeselare

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Roeselare Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Roeselare Id: 5032 Cluster/GUP nummer: GUP-36015-006 Adres: Diverse Diverse 8800 Roeselare Verkaveling Marelput wordt aangesloten op de riolering van de Kleine Ardooisestraat.

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Beernem

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Beernem Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Beernem Id: 4747 GUP 31003-034 Adres: Zurkelstraat nvt 8730 Beernem Cluster 261-199: Zurkelstraat. Deze woning loost naar achter en zou daarom mee uitgevoerd worden met het

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kuurne

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kuurne Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kuurne Id: 6088 Cluster/GUP nummer: GUP-34023-011 AWV plant in 17-18 de uitvoering van wegeniswerken, hiervoor is een SOV met AWV in opmaak. De gemeente wenst hier een rioleringsdossier

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Lo-Reninge

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Lo-Reninge Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Lo-Reninge Id: 3828 Cluster/GUP nummer: Adres: Markt 11 8647 Lo-Reninge De gemeente/rioolbeheerder vraagt geïnformeerd en betrokken te worden indien andere dan de door de

Nadere informatie

Zoneringsplan Dilsen-Stokkem

Zoneringsplan Dilsen-Stokkem Dilsen-Stokkem Id: 2601 Cluster/GUP nummer: 124-96 Adres: n/a n/a 3650 Dilsen-Stokkem Deze cluster is reeds aangesloten op het centraal gebied. De cluster mag dus ingedeeld worden als collectief geoptimaliseerd

Nadere informatie

Aangezien dit om een niet-vergunde woning gaat, wensen we het perceel nlet meer in te kleuren (dus ook niet rood).

Aangezien dit om een niet-vergunde woning gaat, wensen we het perceel nlet meer in te kleuren (dus ook niet rood). Zwalm Id: 4971 Cluster/GUP nummer: 252-6001 Adres: Nederzwalm nvt 9630 Zwalm Aangezien dit om een niet-vergunde woning gaat, wensen we het perceel nlet meer in te kleuren (dus ook niet rood). In de aangeleverde

Nadere informatie

IBA s voor verspreide bebouwing: stad Poperinge gaat de uitdaging aan. Tine Ryon Stad Poperinge

IBA s voor verspreide bebouwing: stad Poperinge gaat de uitdaging aan. Tine Ryon Stad Poperinge IBA s voor verspreide bebouwing: stad Poperinge gaat de uitdaging aan Tine Ryon Stad Poperinge 1 IBA s voor verspreide bebouwing Stad Poperinge gaat de uitdaging aan Zoneringsplan Zoneringsplan - Bepaalt

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Assenede

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Assenede Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Assenede Id: 7502 Cluster/GUP nummer: GUP-4302-031 Aansluiting voetbalkantine en Graafjansstraat 15 dienen opgenomen te worden in het project. Aansluiting opgenomen in project

Nadere informatie

Zoneringsplan Zonnebeke

Zoneringsplan Zonnebeke Zonnebeke R3yS4wrS Id: 409 Cluster/GUP nummer: Adres: Baron Ruzettelaan 35 8310 Brugge In Zonnebeke zijn onderstaande WVI-project(en) niet correct ingekleurd. Plan(nen) en overzichtstabel worden u per

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Geel

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Geel Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Geel Id: 254 Cluster/GUP nummer: 13008-039 Adres: Asterstraat 44,46 2440 Geel In de aangeduide projectzone is riolering aanwezig welke aansluit naar de riolering in de Dr.

Nadere informatie

Zoneringsplan Arendonk

Zoneringsplan Arendonk Zoneringsplan Arendonk Id: 7 Cluster/GUP nummer: Reeds uitgevoerd met het GIP A212032 (zie bijlage): cluster 151-127; 151-83; 151-73; 151-5008. Het gerealiseerde project A212032 zorgt inderdaad voor de

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kalmthout

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kalmthout Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Kalmthout Id: 3198 Cluster/GUP nummer: 11022-106 Adres: Middendreef nvt 2920 Kalmthout De gemeente vraagt zich af waarom enkel specifiek de Middendreef in deze wijk gerenoveerd

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Tessenderlo

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Tessenderlo Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Tessenderlo Id: 976 71057-236 Aanpassing aansluitingswijze: aansluiting naar Putstraat ipv Molenstraat, ingediend als GIP voorstel Molenstraat Putstraat. Qua prioriteit wordt

Nadere informatie

Waterbeleid Halle. Zoneringsplan Collectief te saneren gebied Individueel te saneren gebied. Beheer grachten en waterlopen

Waterbeleid Halle. Zoneringsplan Collectief te saneren gebied Individueel te saneren gebied. Beheer grachten en waterlopen Waterbeleid Halle Rioolbeheer Zoneringsplan Collectief te saneren gebied Individueel te saneren gebied Beheer grachten en waterlopen Wijkoverleg Halle 22 november 2011 Rioolbeheer Sinds 1 januari 2006

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Brakel

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Brakel Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Brakel 8I3KJz1u Id: 4268 Adres: Stropstraat 1 9000 Gent Voor de bezwaren op het voorliggende gebiedsdekkend uitvoeringsplan voor het grondgebied Brakel wordt verwezen naar

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Heusden-Zolder

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Heusden-Zolder Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Heusden-Zolder Id: 2807 Cluster/GUP nummer: 71070-299 Aansluiting Kerkenblookstraat oneven nummers 39 t/m 55 (groene cluster 106-300); voorstel om deze aansluiting gemeentelijk

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Oostkamp

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Oostkamp Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Oostkamp Id: 5215 Cluster/GUP nummer: GUP-31022-024 De aansluiting in de Baliebrugstraat is reeds gerealiseerd. Volgens de gemeente is de aansluiting in de Baliebrugstraat

Nadere informatie

Belasting op het niet optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer

Belasting op het niet optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer Reglement Belasting op het niet optimaal afkoppelen van de privé waterafvoer Vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2016 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 23 december 2016 Argumentatie Om de

Nadere informatie

Herinrichting Eikendreef, Beukendreef, Kochdreef, Oude Baan, Wielewaaldreef, Nachtegaaldreef, Ringdreef en Rode Dreef

Herinrichting Eikendreef, Beukendreef, Kochdreef, Oude Baan, Wielewaaldreef, Nachtegaaldreef, Ringdreef en Rode Dreef Herinrichting Eikendreef, Beukendreef, Kochdreef, Oude Baan, Wielewaaldreef, Nachtegaaldreef, Ringdreef en Rode Dreef TOELICHTINGSVERGADERING 24 maart 2015 1 inleiding Ligging Beukendreef Oude Baan Kochdreef

Nadere informatie

Louis Huybrechtsstraat - Aanleg riolering en wegenis -

Louis Huybrechtsstraat - Aanleg riolering en wegenis - Project Borsbeek: Louis Huybrechtsstraat - Aanleg riolering en wegenis - 1 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Louis Huybrechtsstraat 3. Gescheiden riolering 4. Afkoppeling praktisch

Nadere informatie

Bewonersvergadering Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle

Bewonersvergadering Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle 04/09/2017 Afkoppeling bedrijven in de Industrieweg, Energieweg, Nijverheidsstraat, Ambachtsstraat, Industriezone en De Delften te Malle 1 Inhoud presentatie 1. Situering van het project 2. Detail voorstelling

Nadere informatie

Collectief IBA-beheer

Collectief IBA-beheer Inhoud IBA s: Waarom en waar? Rol Pidpa? Rol eigenaar bewoner? IBA BelleAqua: opbouw en plaatsing? IBA s Waarom en waar? Ieder gezin en de meeste bedrijfsactiviteiten produceren afvalwater Dit afvalwater

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Veurne

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Veurne Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Veurne Id: 5675 GUP-38025-030 heeft als enig nut dat cluster 003-408 aangesloten zou zijn op de riolering. Op het kaartmateriaal van www.volvanwater.be is een zeer uitgestrekte

Nadere informatie

Dorsthoeveweg en Brouwersdreef - Aanleg Riolering en wegenis -

Dorsthoeveweg en Brouwersdreef - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering dag maand 2013 Project Bonheiden: Dorsthoeveweg en Brouwersdreef - Aanleg Riolering en wegenis - Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Balen

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Balen Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Balen Id: 8101 Cluster/GUP nummer: 13003-208 Adres: Steegsebaan 96 2490 Balen Actor gemeente dient te wijzigen naar actor privé gelet op privatieve ontsluitingsweg. Uit de

Nadere informatie

Zoneringsplan Ronse. Code van de indiener : Ingediende reacties. Id: 7670 Cluster/GUP nummer: Adres: Fiertelmeers Ronse

Zoneringsplan Ronse. Code van de indiener : Ingediende reacties. Id: 7670 Cluster/GUP nummer: Adres: Fiertelmeers Ronse Zoneringsplan Ronse F06wiEqw Id: 7670 Adres: Fiertelmeers 76 9600 Ronse De nv MARJUS, met maatschappelijke zetel te 9600 Ronse, Fiertelmeers 76 ondernemingsnummer 459.324.001), is eigenaar van het kasteeldomein

Nadere informatie

Project te Zoersel: Brakenberg Lage Weg - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 11 september 2013

Project te Zoersel: Brakenberg Lage Weg - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 11 september 2013 Project te Zoersel: Brakenberg Lage Weg - Aanleg Riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 11 september 2013 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Voorstelling van het project

Nadere informatie

Pidpa-rioleringen Brecht

Pidpa-rioleringen Brecht RIOLERINGSWERKEN ROMMERSHEIDE TREMELHEIDE iov Pidpa-rioleringen Brecht Infomoment bewoners 29 augustus 2016 AGENDA Voorwoord burgemeester Luc Aerts ARCADIS - toelichting over ontwerp, timing en fasering

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Lummen

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Lummen Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Lummen 5GWUWHr4 Id: 838-121 Adres: Albert II-Laan 37 1030 Brussel Aanvraag tot aanpassing GUP-afbakening conform aan de goedgekeurde fiche De rioolbeheerder vraagt om GUP-71037-121

Nadere informatie

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Laureins

Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Laureins Gebiedsdekkend Uitvoeringsplan Sint-Laureins Id: 3642 43014-207, 43014-2079, 43014-2 Adres: Kruiskenstraat, Waterstraat en Caatsweg nvt 9980 Sint-Laureins GUP's 43014-207, 43014-2079 en 43014-208 (Kruiskenstraat,

Nadere informatie

Doortocht Itegem - Aanleg riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 25 april 2013

Doortocht Itegem - Aanleg riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 25 april 2013 Doortocht Itegem - Aanleg riolering en wegenis - Voorstelling bewonersvergadering 25 april 2013 Inhoud presentatie 1. Voorstelling Pidpa Riolering 2. Gescheiden riolering 3. Afkoppelingspremie 4. Vragen?

Nadere informatie

Vlaamse Regering.::sm~~= '~ = " " AMV/ /1009

Vlaamse Regering.::sm~~= '~ =   AMV/ /1009 ,n,- " " Vlaamse Regering.::sm~~= '~ = AMV/0002414/1009 Besluit van de Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur houdende uitspraak over een aanvraag tot afwijking van artikel 6.2.2.1.2, 1, artikel

Nadere informatie

Beheer van rioleringen. Beheer grachten en waterlopen

Beheer van rioleringen. Beheer grachten en waterlopen Beheer van rioleringen Zoneringsplan Centraal gebied Collectief te saneren gebied Individueel te saneren gebied Beheer grachten en waterlopen Wijkoverleg Kasteeldreef Kapellenhof Drijhoek 28 oktober 2010

Nadere informatie

Doornbergstraat De Egdstraat, Hamerstraat, Grote Meur, Langdorpsesteenweg, Testeltsesteenweg, Peperstraat, Buikpoelstraat & Broekstraat

Doornbergstraat De Egdstraat, Hamerstraat, Grote Meur, Langdorpsesteenweg, Testeltsesteenweg, Peperstraat, Buikpoelstraat & Broekstraat Doornbergstraat De Egdstraat, Hamerstraat, Grote Meur, Langdorpsesteenweg, Testeltsesteenweg, Peperstraat, Buikpoelstraat & Broekstraat TOELICHTING BIJ AFKOPPELINGEN OP PRIVAAT DOMEIN 1 6 JUNI 2012, THEATERZAAL

Nadere informatie

Rioleringsproject Kiezel

Rioleringsproject Kiezel Rioleringsproject Kiezel HidroRio Meerhout 18/11/2013 1 Pidpa-Riolering Beheer van rioleringen door pidpa: Riolen Huisaansluitingen Grachten Straatkolken Pompstations KWZI s IBA s 32 gemeentes in de provincie

Nadere informatie

Je aansluiting op het rioleringsnet

Je aansluiting op het rioleringsnet Je aansluiting op het rioleringsnet (Ver)bouw je? Dan heb je een aansluiting nodig voor de afvoer van je afval- en regenwater. Deze folder legt stap voor stap uit hoe je kan aansluiten op het openbaar

Nadere informatie