Healthy, wealthy or both? Scenarioanalyse van de Nederlandse farmaceutische zorgmarkt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Healthy, wealthy or both? Scenarioanalyse van de Nederlandse farmaceutische zorgmarkt"

Transcriptie

1 Healthy, wealthy or both? Scenarioanalyse van de Nederlandse farmaceutische zorgmarkt

2 Colofon Copyright 2011 GlaxoSmithKline, Zeist Uitgave van GlaxoSmithKline, beperkte oplage beschikbaar Projectleider en contactpersoon GSK Marc Koolen, Hoofd Afdeling Zorginnovatie Grafische vormgeving Studio Flip Deze publicatie is tot stand gekomen in samenwerking met BS Health Consultancy Niets van deze uitgave mag worden verveelvoudigd in enige vorm of op enige wijze zonder schriftelijke toestemming met uitzondering van korte citaten als onderdeel van kritieken en boekbesprekingen GlaxoSmithKline Huis ter Heideweg LZ Zeist Nederland T: +31 (0)

3 Healthy, wealthy or both? Scenarioanalyse van de Nederlandse farmaceutische zorgmarkt

4 Healthy, wealthy or both Inhoudsopgave Voorwoord 5 Samenvatting 7 Context 13 Scenarioanalyse 17 Trends en ontwikkelingen 21 Kernonzekerheden en scenariomatrix 41 Vier uitgewerkte scenario s 45 Gesprekspartners 54 4

5 Scenarioanalyse van de Nederlandse farmaceutische zorgmarkt Voorwoord De partijen in de markt van de gezondheidszorg zitten in een overgangsfase. Dat geldt zeker ook voor de innovatieve farmaceutische bedrijven die naar een nieuw business model groeien. De industrietak is groot geworden door de ontwikkeling en verkoop van zogenaamde block busters : innovatieve geneesmiddelen die ontwikkeld zijn voor grote patiëntengroepen en via verschillende kanalen onder de aandacht van artsen en apothekers werden gebracht. De kosten van investeringen in onderzoek en ontwikkeling zijn echter enorm toegenomen door aanvullende eisen voor registratie en vergoeding. Veel belangrijke patenten lopen op hun einde, en de nieuwe geneesmiddelen zullen in aantal aanzienlijk zijn, maar in omzet kleiner. Bovendien wordt de patiënt, ondersteund met informatie via internet, mondiger. En geleidelijk nemen de betalers, dat wil zeggen de zorgverzekeraars, meer regie en lijken de behandelaren een andere rol te krijgen bij de bepaling van de keuze van een geneesmiddel. Maar wat is straks uiteindelijk het resultaat na de overgangsfase? In welke wereld zijn we in 2016 terecht gekomen? Is de kwaliteit van zorg dan daadwerkelijk zichtbaar en meetbaar geworden? Welke bijdragen leveren partijen hieraan? En heeft de patiënt nog toegang tot kwalitatief goede en betaalbare zorg? Om deze vragen te kunnen beantwoorden heeft GSK Nederland in voorliggende publicatie de techniek van scenarioplanning toegepast. Voor de validatie van de beschreven scenario s zijn door BS Health Consultancy diverse stakeholders geraadpleegd. Wij zijn hen en de vertegenwoordigers van deze stakeholders zeer erkentelijk voor hun reactie en bijdrage aan de beschreven scenario s. Ik wens u veel inspiratie en nieuwe inzichten toe bij het lezen van deze publicatie. Marcel Joachimsthal Vice President & General Manager, GlaxoSmithKline 5

6 Healthy, wealthy or both 6

7 Scenarioanalyse van de Nederlandse farmaceutische zorgmarkt Samenvatting Scenarioplanning wordt veelal toegepast voor sectoren die worden geconfronteerd met discontinuïteit, zoals veranderende marktomstandigheden, nieuwe technologieën en/of veranderende wetgeving. Factoren die allen spelen voor de Nederlandse farmaceutische zorgmarkt. GlaxoSmithKline (GSK) heeft het initiatief genomen om in deze paper de eerste zes stappen van scenarioanalyse van de Nederlandse farmaceutische zorgmarkt te delen met haar stakeholders. Stap 1: Stel de scenario agenda vast Tegen de achtergrond van de veranderende omgeving en de hiermee samenhangende onzekerheden heeft het Nederlandse Management Team van GSK behoefte aan een verkenning van mogelijke scenario s. De doelstelling van deze scenarioanalyse is het Nederlandse Management Team van GSK te voorzien van inzicht in de veranderende omgeving met een beschrijving van vier mogelijke toekomstige werelden (scenario s) in Deze vier beschreven werelden zijn gevalideerd bij vertegenwoordigers van verscheidene stakeholders van GSK: patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars, overheid, zorgaanbieders vanuit de 1 e lijn en zorgaanbieders vanuit de 2 e lijn. Vanuit deze verkenning van mogelijke scenario s kunnen conclusies worden getrokken voor de strategie van GSK, de product-markt-combinaties en de inzet van middelen. Daarnaast wil het Management Team van GSK de beschreven scenario s delen en de betekenis van de scenario s voor de strategische positionering van partijen bespreken met haar stakeholders. Stap 2: Identificeer de belangrijkste trends Op basis van een externe analyse zijn de navolgende negen (geclusterde) kerntrends voor de farmaceutische zorgmarkt geïdentificeerd: Vraag naar gezondheidszorg wordt onbetaalbaar; Het solidariteitsprincipe komt onder druk te staan; Zorgverzekeraars gaan in toenemende mate een dominante rol spelen bij de inkoop en selectie van (farmaceutische) zorg; Verschuiving van pay-for-activities naar pay-for-performance ; 7

8 Healthy, wealthy or both Meer transparantie en inzicht in de kwaliteit van zorg; Beter georganiseerde zorgaanbieders; Toenemende efficiency in de levering van zorg; Toename van de empowerment van patiënten; Toename invloed van technologie op het aanbieden van zorg en de efficiency en kwaliteit daarvan. Stap 3 en 4: Stel de trend-impact matrix vast en definieer het scenario framework Vervolgens zijn uit de negen geclusterde trends door GSK de volgende twee meest prominente kernonzekerheden geselecteerd waarmee de scenariomatrix wordt gevormd: Regie over de farmacie door zorgverzekeraars of door zorgaanbieders. Sturing van de farmaceutische zorgmarkt op basis van kosten c.q. prijs of op basis van kwaliteit. Op basis van deze geselecteerde onzekerheden is een assenkruis gevormd, waardoor vier kwadranten ontstaan, die het kader van de vier scenario s vormen, zie figuur 1. Zorgverzekeraar regisseert de farmacie scenario 1 Take it or leave it scenario 2 Papa knows best Kosten/prijs gestuurd Kwaliteit gestuurd scenario 4 Postcode zorg scenario your service Zorgaanbieder regisseert de farmacie Figuur 1: scenariomatrix 8

9 Scenarioanalyse van de Nederlandse farmaceutische zorgmarkt Stap 5 en 6: Uitwerken en valideren van de scenario s In de gevalideerde beschrijvingen van de vier scenario s wordt de wijze geschetst waarop de verschillende belanghebbende actoren naar verwachting zullen handelen in In het eerste scenario Take it or leave it hebben de zorgverzekeraars een dominante rol en nemen beslissingen die sterk prijs gedreven zijn om te kunnen concurreren met de laagste premie. De overheid geeft zorgverzekeraars de ruimte om de farmaceutische zorgmarkt te regisseren en de stijgende zorgkosten te beheersen. Geneesmiddelen worden gezien als een kostenpost waarvan de kwaliteit een gegeven is. Voor multisource geneesmiddelen wordt het preferentiebeleid voortgezet en bij meerdere single source middelen krijgen zorgaanbieders een verdientaak mee voor doelmatig voorschrijven. Om hun taakstellingen te kunnen realiseren spreekt de 1 e lijn de 2 e lijn aan op haar voorschrijfgedrag. Ziekenhuizen proberen bepaalde patiëntenpopulaties naar zich toe te trekken om zodoende meer volume te creëren en economies of scale te realiseren. Patiënten hebben een beperkte keuzevrijheid in dit scenario, omdat zij veelal een naturapolis hebben en zorgverzekeraars selectieve zorginkoop toepassen. Er worden weinig gelden vrijgemaakt om te investeren in de empowerment van patiënten. Alleen grote patiëntenorganisaties kunnen enig tegenwicht bieden. Farmaceutische organisaties maken prijs- en volumeafspraken met zorgverzekeraars als voorwaarde voor vergoeding van hun (nieuwe) geneesmiddelen en proberen de kostenbesparingen bij toepassing van hun geneesmiddel zichtbaar voor hen te maken. In het tweede scenario Papa knows best wordt tussen de zorgverzekeraars niet zozeer geconcurreerd op prijs, maar vooral op basis van de kwaliteit van de ingekochte zorg. Zorgverzekeraars sturen sterk op een infrastructuur waarbij kwaliteitsmeting van de farmaceutische zorg plaatsvindt in de praktijk. Zorgverzekeraars benchmarken deze uitkomsten en houden zich meer met de inhoud van richtlijnen bezig op basis waarvan het voorschrijfgedrag van zorgaanbieders is gebaseerd. Om de kwaliteit van farmaceutische zorg te meten en te verbeteren ontstaan er verscheidene samenwerkingen tussen zorgverzekeraars, overheid, farmaceutische organisaties, zorgaanbieders en patiëntenorganisaties. De patiënt staat centraal en ontvangt goede kwaliteit zorg tegen een hogere premie dan in

10 Healthy, wealthy or both In tegenstelling tot de twee voorgaande scenario s hebben zorgaanbieders in het derde service grote invloed op de keuze van geneesmiddelen en hebben zij eigen formularia ontwikkeld op basis van outcome data uit de praktijk. Ze werken daarvoor onder andere samen met farmaceutische organisaties om de integrale toegevoegde waarde van behandelingen inzichtelijk te maken. Geneesmiddelen worden gezien als onderdeel van de integrale behandeling. In dit scenario staan patiënten centraal en zijn zij medebehandelaar van hun aandoening. Patiëntenverenigingen spelen een belangrijke rol bij het realiseren van integrale transparantie en zijn betrokken bij regionale verbetertrajecten om de zorgstandaarden te helpen implementeren. Zorgverzekeraars sluiten meerjarige contracten met voorkeurszorgaanbieders en spreken met hen budgetten af met als doelstelling de kwaliteit te maximaliseren. Deze voorkeursleveranciers worden geselecteerd op basis van kwaliteit. Het grote aantal decentrale verantwoordelijkheden maakt het voor de overheid lastig om de kosten te beheersen, daarom kijkt zij in dit scenario strenger naar de vergoeding van geneesmiddelen die tot het basispakket behoren. In het vierde scenario Postcode zorg maken zorgaanbieders integrale prijsafspraken met zorgverzekeraars, inclusief de kosten voor geneesmiddelen. Hierdoor hebben zorgaanbieders een grote invloed op de keuze van het geneesmiddel. Door zorgaanbieders worden eigen formularia opgesteld gebaseerd op economische gronden. Om extra voordelen te realiseren worden inkoopcombinaties gevormd. Lastige c.q. dure patiënten worden snel doorverwezen en patiënten worden geconfronteerd met wachtlijsten als kostenbeheersingsmaatregel. Patiëntenverenigingen treden in dit scenario op als belangenbehartiger en spannen vele rechtszaken aan om de toegankelijkheid te verbeteren. Patiënten hebben in principe toegang tot dezelfde minimale kwaliteit zorg, maar de kwaliteit varieert in de praktijk tussen de zorgaanbieders. Overheid en zorgverzekeraars controleren individuele zorgaanbieders op toegankelijkheid en veiligheid om grote verschillen tussen regio s te vermijden. Farmaceutische organisaties hanteren regionale account strategieën, omdat de beslissingen regionaal worden genomen in zorggroepverband en op het niveau van gevormde ziekenhuisinkoopcombinaties. 10

11 Scenarioanalyse van de Nederlandse farmaceutische zorgmarkt 11

12 Healthy, wealthy or both 12

13 Scenarioanalyse van de Nederlandse farmaceutische zorgmarkt Context De Nederlandse zorgmarkt bevindt zich in een transitieproces van een budget gedreven naar een meer marktgeoriënteerd zorgstelsel. Door het introduceren van marktprikkels in het Nederlandse zorgstelsel, zoals concurrentie tussen de zorgaanbieders, selectieve zorginkoop en prestatiebekostiging wordt geprobeerd de zorgkosten te beheersen en de kwaliteit van de gezondheidszorg te verbeteren. De regierol van deze transitie is neergelegd bij de zorgverzekeraars, waarbij de overheid een stapje opzij doet. De overheid houdt toezicht op de kwaliteit, betaalbaarheid en bereikbaarheid van de zorg. De zorgverzekeraars zijn aan zet om de zorgmarkt te transformeren naar het nieuwe systeem. Vooral tegen de achtergrond van de toenemende vraag naar gezondheidszorg en stijgende zorgkosten gaat de transitie naar het nieuwe gezondheidszorgsysteem niet snel genoeg. In 2011, heeft de Nederlandse overheid dan ook een duidelijk signaal afgegeven dat de zorgverzekeraars aan de slag moeten gaan en hun verantwoordelijkheid moeten nemen. Een maatregel die de overheid neemt om dit te bevorderen is de afbouw van de ex-post (achteraf) compensatieregelingen van het risicovereveningssysteem. Hierdoor gaan zorgverzekeraars zelf meer risico lopen over hun daadwerkelijk gerealiseerde zorgkosten. Daarnaast worden in 2012 een aantal maatregelen ingevoerd die ook een grote impact zullen hebben op de zorgmarkt: vrije prijzen voor farmaceutische zorg geleverd door apotheken (apothekers worden betaald voor de geleverde zorg in plaats van dat ze betaald worden voor de distributie en gelden verdienen middels onderhandelde marges) en uitbreiding van het vrije segment voor de ziekenhuiszorg. Voor ziekenhuizen wordt 70% van de DBC-zorgproducten vrij onderhandelbaar. Voor de farmaceutische industrie is de overheveling van specialistische geneesmiddelen naar het ziekenhuisbudget relevant, te beginnen met TNF-alfaremmers in Dit betekent dat ziekenhuizen dan geheel verantwoordelijk zijn voor de kosten en distributie van deze geneesmiddelen. 13

14 Healthy, wealthy or both Doelstelling scenarioplanning Tegen de achtergrond van de veranderende omgeving en de hiermee samenhangende onzekerheden heeft het Nederlandse Management Team van GSK behoefte aan een verkenning van mogelijke scenario s. Scenarioplanning wordt veelal toegepast voor sectoren die worden geconfronteerd met discontinuïteit, zoals veranderende marktomstandigheden, nieuwe technologieën en/of veranderende wetgeving. Factoren die allen spelen voor de Nederlandse farmaceutische zorgmarkt. De doelstelling van deze scenarioanalyse is het Nederlandse Management Team van GSK te voorzien van inzicht in de veranderende omgeving met een beschrijving van vier mogelijke toekomstige werelden. GSK is bij de scenarioanalyse en het opstellen van deze paper ondersteund door organisatieadviesbureau BS Health Consultancy. De vier beschreven scenario s zijn gevalideerd door het afnemen van interviews bij vertegenwoordigers van verscheidene stakeholders van GSK: patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars, overheid, zorgaanbieders vanuit de 1 e lijn en zorgaanbieders vanuit de 2 e lijn. De namen van de geïnterviewde personen zijn neergelegd in de bijlage. Vanuit deze verkenning van mogelijke scenario s kunnen conclusies worden getrokken voor de strategie van GSK, de product-markt-combinaties en de inzet van middelen. Daarnaast wil het Management Team van GSK de beschreven scenario s delen en de betekenis van de scenario s voor de strategische positionering van partijen bespreken met haar stakeholders. Scope Voor deze scenario-analyse zijn door GSK de volgende uitgangspunten gehanteerd: De horizon die wordt gehanteerd voor de scenarioplanning is 5 jaar. De mogelijke scenario s die worden beschreven hebben betrekking op het jaar 2016; De scenario-analyse is vanuit het perspectief van de farmaceutische zorgmarkt gemaakt. Gezien de korte horizon van 5 jaar is bij deze scenario-analyse de aanname gehanteerd dat de transitie naar een meer marktgeoriënteerd zorgstelsel in Nederland doorzet. Alle geïnterviewde vertegenwoordigers waren, net als GSK, van mening dat in deze korte horizon de transitie naar meer marktwer- 14

15 Scenarioanalyse van de Nederlandse farmaceutische zorgmarkt king in de zorg wordt voortgezet en de zorgverzekeraars de ruimte krijgen om zich te bewijzen als regisseur. Wanneer gekozen wordt voor een langere horizon zou deze aanname minder vanzelfsprekend zijn. Verder wordt de aanname gehanteerd dat in alle scenario s in 2016 er nog steeds sprake is van een Budgettair Kader Zorg (BKZ). 15

16 Healthy, wealthy or both 16

17 Scenarioanalyse van de Nederlandse farmaceutische zorgmarkt Scenarioanalyse Scenarioanalyse is een populair instrument voor organisaties om flexibele lange termijn plannen te maken in onzekere omstandigheden. Scenarioplanning voorspelt niet de toekomst, maar helpt wel om te anticiperen op een mogelijke toekomst. Het gaat niet om de vraag of het gebeurt, maar om de vraag wat te doen wanneer het gebeurt. De scenarioanalyse methodiek werkt door het effect van de onzekerste en belangrijkste krachten die de toekomst beïnvloeden te begrijpen. De navolgende scenario s zijn samengesteld op basis van de twee voornaamste onzekerheden die grote impact hebben op de farmaceutische zorgmarkt. Deze twee kernonzekerheden zijn geïdentificeerd uit de verschillende markttrends en ontwikkelingen en vormen de assen van de scenariomatrix. Hierdoor ontstaan vier kwadranten die het kader van de scenario s vormen. Vervolgens is door vanuit stakeholderperspectief de toekomstige situatie in de vier kwadranten te beschrijven een beeld gevormd van de manier waarop de verschillende betrokken actoren zich naar verwachting in deze scenario s zullen gedragen. Deze beschrijvingen zijn in interviews bij vertegenwoordigers van de stakeholders van GSK getoetst op logica en consistentie. GSK wil met deze paper haar stakeholders inzicht geven in de veranderende farmaceutische zorgmarkt en ingaan op de eerste zes stappen van scenarioplanning (zie figuur 2), resulterend in vier gevalideerde scenario s. De zevende stap bij scenarioplanning is het bepalen van de zogenoemde early warning indicatoren. Early warning indicatoren zijn kenmerken die erop wijzen dat de markt zich naar een specifiek scenario aan het ontwikkelen is. Door early warning indicatoren te identificeren, worden de vier scenario s als het ware vertaald naar een meer nabije toekomst en kan nauwkeuriger worden aangegeven in de richting van welk scenario de farmaceutische zorgmarkt zich ontwikkelt. De laatste stap bij scenarioanalyse is het vaststellen van de strategie. Scenario s bieden organisaties inzicht in de vraag of hun huidige beleid en organisatie eigenlijk wel robuust genoeg zijn voor de toekomst. Voor elk beschreven toekomstscenario kunnen de kansen en risico s 17

18 Healthy, wealthy or both 1 Scenario agenda Stel de scenario agenda vast Wat is de aanleiding, doel en werkwijze? 2 Identificatie trends 3 Trend-impact matrix 4 Scenario framework 5 Externe invloeden 6 Scenario logica Identificeer de belangrijkste trends Identificeer de relevante trends die de sector beïnvloeden Stel trend-impact matrix vast Wat is de impact en voorspelbaarheid van de trends? Definieer scenario framework Welke trends (belangrijkste kernonzekerheden) komen op het assenstelsel? Bepaal externe invloeden Welke actoren en factoren zijn van invloed op scenario s Definieer de scenario logica Toets door deskundigen op consistentie scenario s 7 Finaliseren scenario s Finaliseer de scenario s Bepaal early warning indicators 8 Vaststellen strategie Vaststellen van de strategie Vind de strategie die robuust is bij de meeste scenario s In scope Out-of-scope Figuur 2: Stappen in scenarioplanning voor de organisatie in kaart worden gebracht. Daarna kan worden bepaald welke strategische opties de organisatie heeft en wat de mogelijke consequenties hiervan zijn in de scenario s. Met behulp van scenario s kan een organisatie de overstap maken van het denken in kleine stapjes naar het ontwikkelen van een robuuste strategie, zie figuur 3. 18

19 Scenarioanalyse van de Nederlandse farmaceutische zorgmarkt Scenario s Definiëren strategische opties Impact op stelsel en marktstructuur Impact op strategie Organisatie Tijd Nu Toekomst Figuur 3: Van scenario s naar strategische keuzes (Bron: van der Heijden) De twee laatste stappen van scenarioplanning vormen geen onderdeel van deze paper. Met deze paper gaat het Management Team van GSK het gesprek aan met haar stakeholders over de betekenis van de scenario s voor de strategische positionering van partijen. 19

20 Healthy, wealthy or both 20

21 Scenarioanalyse van de Nederlandse farmaceutische zorgmarkt Trends en ontwikkelingen In dit hoofdstuk worden de belangrijkste trends en ontwikkelingen voor de Nederlandse farmaceutische zorgmarkt aangegeven, om vervolgens de kernonzekerheden te kunnen identificeren. Ten behoeve van de overzichtelijkheid van deze paper zijn de trends en ontwikkelingen geclusterd in negen kerntrends. Vraag naar gezondheidszorg wordt onbetaalbaar Verschillende factoren dragen ertoe bij dat de kosten van de gezondheidszorg stijgen. Dit zijn ontwikkelingen aan zowel de vraag- als de aanbodzijde. Vanuit ontwikkelingen aan de vraagzijde zal de Nederlandse bevolking in de toekomst bestaan uit meer ouderen. Per 100 leden van de beroepsbevolking zijn er nu plussers. Verwacht wordt dat dit in 2040 is opgelopen tot 49 per 100. Mede veroorzaakt door de gestage groei van de levensverwachting. In 1970 was de gemiddelde levensverwachting voor mannen 70,8 en voor vrouwen 76,5. In 2010 steeg deze verwachting met respectievelijk 7,5 jaar en 5,8 jaar tot 78,3 jaar voor mannen en 82,3 jaar voor vrouwen. Voorts stijgt de komende jaren het aantal Nederlanders met een of meerdere chronische aandoeningen. Volgens ramingen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal 55% van de Nederlanders in 2020 tenminste één chronische aandoening hebben. Ook het aantal mensen met tegelijkertijd twee of meer aandoeningen, zogenoemde multi- of co-morbiditeit, neemt toe en zal de zorg(verlening) complexer maken. Deze ontwikkelingen hebben een grote impact op de kosten van gezondheidszorg. De kosten van gezondheidszorg voor iemand van 85 jaar of ouder zijn bijna vijf keer hoger dan voor een gemiddelde Nederlandse inwoner. Vanuit de vraagzijde ontstaat ook meer druk op de kosten voor de gezondheidszorg als gevolg van de introductie van dure medische behandelingen en het toenemend gebruik van (vooruitstrevende) medische technologie, zoals robotten, diagnostische testen en dure medische hulpmiddelen. Een grote uitdaging zal zijn om de toenemende zorgvraag met voldoende gekwalificeerd personeel op te vangen. Om dit onder andere te kunnen realiseren worden investeringen gedaan in de opleiding van medische professionals en worden 21

22 Healthy, wealthy or both er minder drempels opgeworpen om een medische studie te starten (afschaffen van numerus fixes). Behalve ten aanzien van opleidingen zal ook gezocht worden naar aangrijpingspunten zoals meer flexibele werkuren, meer participerende vrouwen en verschillende beloningsstructuren. Ook verbreding van de toepassingsmogelijkheden van domotica en de inzet van zelfmanagement worden gestimuleerd en gesubsidieerd als mogelijke oplossing. De stijgende zorgkosten hebben een belangrijke invloed op het inkomen van huishoudens. Op dit moment geeft iemand met een modaal inkomen al circa een vijfde van zijn inkomen uit aan zorg. Voor een gedeelte is dit een inkomensafhankelijke premie die via de werkgever loopt en waar de werknemer belasting over betaalt. Zonder kostenbeheersingsmaatregelen loopt het beslag van zorg op het inkomen op tot bijna 40 procent in 2040, zie figuur % 39% 61% 78% Aandeel zorgpremies (inclusief bijdrage werkgever) Totaal modaal inkomen exclusief zorgpremies Figuur 4: Zorgpremies als aandeel in het modaal inkomen in 2015 en 2040 (Bron: Miljoenennota 2012) Niet specifiek gerelateerd aan de zorgmarkt, maar wel van invloed op het algemene overheidsbudget -en daarmee de begroting van het Ministerie van VWS- is het scepticisme over de wereldwijde economische groei. Veroorzaakt door ernstige bezorgdheid over de Amerikaanse schuldenmarkt en de Eurocrisis. Dit zal leiden tot minder beschikbare euro s om te kunnen besteden aan de gezondheidszorg. 22

23 Scenarioanalyse van de Nederlandse farmaceutische zorgmarkt Stijgende zorgkosten als gevolg van: Vergrijzende bevolking. Toename aantal mensen met een chronische aandoening en multimorbiditeit. Introductie van dure medische behandelingen. Tekorten aan personeelsleden. Het solidariteitsprincipe komt onder druk te staan De stijgende zorgkosten in een stagnerende economie zetten het solidariteitsprincipe (gelijke toegang tot de gezondheidszorg en behandeling voor iedere inwoner) onder druk. Om de gezondheidskosten onder controle te houden heroverwegen beleidsmakers de omvang en inhoud van het verzekerde basispakket. Beslissingen worden genomen om het pakket te verkleinen door bijvoorbeeld bepaalde geneesmiddelen (zoals maagzuurremmers) en de rollator niet meer te vergoeden vanuit de basisverzekering. Er zijn ook concrete plannen om pakketbeslissingen te baseren op criteria die zijn gebaseerd op ziektelast: behandelingen voor aandoeningen met een lage ziektelast zullen niet langer worden vergoed. Het kleiner wordende basispakket leidt ertoe dat de basisverzekering alleen een minimum van de gezondheidszorg vergoedt waardoor de behoefte aan aanvullende verzekeringen naar verwachting zal toenemen. Om de groeiende vraag naar gezondheidszorg te kunnen beheersen wordt van consumenten een meer verantwoord gedrag verwacht. Mensen dienen hun verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen levensstijl om gezond te blijven en om ervoor te zorgen dat een behandeling leidt tot het maximale resultaat. Ook is toenemende aandacht voor leefstijlprogramma s en preventie. Om de verwachte vraag naar gezondheidszorg te beïnvloeden proberen zorgverzekeraars te voorkomen dat gezonde verzekerden ziek worden. Bijvoorbeeld door gezond leven te stimuleren en stoppen-metroken programma s te vergoeden. Ook worden steeds vaker ideeën geopperd om de zorgpremie afhankelijk te maken van de levensstijl van de verzekerde. Uit onderzoek van het CBS eind 2010 onder de Nederlandse bevolking blijkt dat mensen over het algemeen solidair zijn met ouderen, mensen met een niet zo goede gezondheid en mensen van wie genetisch is vastgesteld dat ze in de toekomst waarschijnlijk een ernstige ziekte of 23

24 Healthy, wealthy or both aandoening zullen krijgen. Wanneer zorgkosten voortkomen uit onverantwoord gedrag zoals roken en overmatig alcoholgebruik, is het beeld anders. Een groot deel van de Nederlandse bevolking vindt namelijk dat rokers en zware drinkers een hogere zorgpremie zouden moeten betalen, zie figuur 5. Procent Mensen die roken Mensen die veel alcohol drinken Mensen die onvoldoende bewegen Mensen die genetisch belast zijn De premie zou hoger moeten zijn voor... De premie zou ongewijzigd moeten blijven voor De premie zou lager moeten zijn voor Figuur 5: Mening van de Nederlandse bevolking van 18 jaar of ouder over de hoogte van de vaste premie voor de basisverzekering voor mensen die roken, mensen die veel alcohol drinken, mensen die onvoldoende bewegen en mensen die genetisch belast zijn (Bron: CBS) Om ongezond gedrag te ontmoedigen zijn er ook ideeën om belasting te heffen over vet eten (zogenoemde vettax ) en de accijns over sigaretten verder te verhogen. Sommige mensen pleiten voor de mogelijkheid om het aantal calorieën op het menu van restaurants te vermelden en er is een toenemende steun om zwaarlijvige mensen het dubbele tarief in rekening te brengen voor hun vliegticket. Ook werkgevers proberen hun werknemers te beïnvloeden om gezond te leven door hen te stimuleren deel te nemen aan programma s ter bevorderingen van de lichaamsbeweging of vaker de fiets te nemen naar het werk. 24

25 Scenarioanalyse van de Nederlandse farmaceutische zorgmarkt Het resultaat van deze trends is dat er meer verwacht wordt van de individuele verantwoordelijkheid, onder andere tot uiting komend in gezond(er) leven en meer zelfmanagement van patiënten met een ziekte of aandoening. Basispakket wordt verkleind om collectieve zorgkosten te beheersen. Verschuiving naar gezondheidsmanagement met meer aandacht voor leefstijl en gezond leven. Meer zelfverantwoordelijkheid wordt verwacht van consumenten en patiënten. Zorgverzekeraars gaan in toenemende mate een dominante rol spelen bij de inkoop en selectie van (farmaceutische) zorg De Nederlandse zorgmarkt bevindt zich in een transitieproces naar een meer marktgeoriënteerd en uitkomsten gedreven stelsel. Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor zorgverzekeraars, die de belangen van de verzekerden vertegenwoordigen en waarvan verwacht wordt dat zij kwalitatief betere zorg tegen gelijke prijzen, of zorg met een gelijke kwaliteit tegen lagere prijzen, inkopen. Dit uiteraard met inachtneming van de wet- en regelgeving, welke zijn vastgesteld door de overheid en haar toezichthouders. Selectieve zorginkoop is een belangrijk instrument van zorgverzekeraars om de kwaliteit en kosteneffectiviteit van de gezondheidszorg te verbeteren. Selectief contracteren betekent dat niet alle behandelingen van ziekenhuizen worden gecontracteerd, met als resultaat een herschikking van de Nederlandse ziekenhuiszorg. Ziekenhuizen worden gedwongen om keuzes te maken welke behandelingen zij willen aanbieden en welke behandelingen niet meer. In dit stadium van selectieve contractering wordt de selectie van ziekenhuizen voornamelijk gebaseerd op inputcriteria, zoals het aantal complexe operaties die worden uitgevoerd voor een aandoening. Zorgverzekeraar CZ heeft bijvoorbeeld voor 2012 geen ziekenhuizen gecontracteerd die minder dan 70 borstkankeroperaties uitvoeren. De verwachting is dat in de toekomst met de toenemende transparantie van de kwaliteit van de zorg de inkoopbeslissingen steeds meer worden gebaseerd op uitkomstgegevens. Selectieve zorginkoop is met het preferentiebeleid van zorgverzekeraars ook reeds zichtbaar op het gebied van farmaceutische zorg. Het preferentiebeleid houdt in dat een zorgverzekeraar één leverancier voor een bepaalde pe- 25

26 Healthy, wealthy or both riode aanwijst voor een (multisource) geneesmiddel, waarvan het octrooi is verlopen en er meerdere aanbieders zijn van het zogenaamde generieke geneesmiddel. De zorgverzekeraar selecteert de leverancier op basis van prijs en alleen het geneesmiddel van de geselecteerde leverancier wordt door de zorgverzekeraar vergoed. Als gevolg van het individuele preferentiebeleid van zorgverzekeraars zijn de prijzen van generieke middelen, in vergelijking met het prijsniveau eind 2007, per 1 juni 2008 in één klap gehalveerd, zie figuur 6. In 2009 zette deze daling verder door en daalde het prijsniveau met nog bijna 9%. Deze daling kan vooral worden toegeschreven aan de verdere uitbreiding van het individuele preferentiebeleid van zorgverzekeraars. 100% 80% 60% 40% 20% Generiek Parallel Specialité 0% jan - 07 feb - 07 mrt - 07 mei - 07 jun - 07 jul - 07 aug - 07 okt - 07 nov - 07 dec - 07 feb - 08 mrt - 08 apr - 08 jun - 08 jul - 08 aug - 08 okt - 08 nov - 08 dec - 08 jan - 09 mrt - 09 apr - 09 mei - 07 jul - 09 aug - 09 sep - 09 nov - 09 dec - 09 okt - 10 mrt - 10 Figuur 6: Prijsontwikkeling receptgeneesmiddelen per inkoopkanaal (januari 2007 = 100) (Bron: SFK) Discussies zijn gaande of deze vorm van selectie ook toegepast kan worden op spécialité (single source) geneesmiddelen waarvoor slechts één leverancier beschikbaar is, maar het geneesmiddel kan worden vervangen door een goedkoper ander geneesmiddel binnen eenzelfde klasse. In dat geval is sprake van therapeutische substitutie en hebben zorgprofessionals minder vrijheid in het voorschrijven van het beste geneesmiddel voor de individuele patiënt. 26

DE ZORGVERZEKERAAR: ALS EEN VIS IN T WATER?! White paper: Onderzoek naar de toekomstscenario s van de zorgverzekeringsmarkt

DE ZORGVERZEKERAAR: ALS EEN VIS IN T WATER?! White paper: Onderzoek naar de toekomstscenario s van de zorgverzekeringsmarkt Scenario Collectief gevangen Scenario Marktwerking Scenario Terug naar af Scenario Paradijs DE ZORGVERZEKERAAR: ALS EEN VIS IN T WATER?! White paper: Onderzoek naar de toekomstscenario s van de zorgverzekeringsmarkt

Nadere informatie

BS Health Consultancy Zorginkoop inspireert en innoveert

BS Health Consultancy Zorginkoop inspireert en innoveert BS Health Consultancy Zorginkoop inspireert en innoveert Onderzoek naar nieuwe business modellen in de zorg Inhoudsopgave Samenvatting... 4 Context... 8 1. Zorginkoop meer doelgroepgeoriënteerd... 12

Nadere informatie

BS Health Consultancy. Zorgverzekerde kiest voor keuzevrijheid èn prijs

BS Health Consultancy. Zorgverzekerde kiest voor keuzevrijheid èn prijs BS Health Consultancy Zorgverzekerde kiest voor keuzevrijheid èn prijs Onderzoek naar de dynamiek in de zorgverzekeringsmarkt 2014 0 Inhoudsopgave Samenvatting & conclusie 2 Context 4 Mobiliteit redelijk

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

Technologie in de zorg thuis

Technologie in de zorg thuis Nivel_OverzStudie_Technologie_omslagstudie 10-09-13 11:37 Page 1 > + + < > < > < > = = < > = = < > < > < Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg Postadres > + + < Postbus 1568, 3500

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Bacheloropdracht. Patiënten zonder grenzen. Medisch toerisme van Nederland naar India

Bacheloropdracht. Patiënten zonder grenzen. Medisch toerisme van Nederland naar India Bacheloropdracht Patiënten zonder grenzen Medisch toerisme van Nederland naar India Naam: Krystel Singh Studie: Algemene Gezondheidswetenschappen Examinator: Dhr. Kroon Meelezer: Dhr. Maathuis 1 Samenvatting

Nadere informatie

ZORGVISIE 2020 ZORG(EN) VOOR DE TOEKOMST

ZORGVISIE 2020 ZORG(EN) VOOR DE TOEKOMST ZORGVISIE 2020 + ZORG(EN) VOOR DE TOEKOMST ZORGVISIE 2020 ZORG(EN) VOOR DE TOEKOMST Uitgave juli 2012 Voorwoord Zorgen voor zorg Als maatschappij staan wij voor een belangrijke uitdaging. We zitten middenin

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Samengesteld op: 6 Juni 2015 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Inhoudsopgave 2 / 64 Inhoudsopgave 1 COVER

Nadere informatie

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen Zorginkoop heeft de toekomst Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen rvz raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6... 66 Conclusies en aanbevelingen... 66. Literatuurlijst... 70

Inhoudsopgave. Hoofdstuk 6... 66 Conclusies en aanbevelingen... 66. Literatuurlijst... 70 Samenvatting. In dit onderzoek is de positie van de medisch specialist op strategisch niveau in ziekenhuizen onderzocht. Deze positie is in de literatuur reeds omschreven. Glouberman en Mintzberg (2001-a)

Nadere informatie

Financiering en bekostiging van ehealth

Financiering en bekostiging van ehealth Flim Projectmanagement in samenwerking met RVZ Financiering en bekostiging van ehealth Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Consumenten-eHealth Den Haag, 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2

Nadere informatie

Integrale zorg in de buurt

Integrale zorg in de buurt Integrale zorg in de buurt YFER Maliestraat 1 3581 sh UTRECHT t 030-2364703 f 030-2368345 e nyfer@nyfer.nl i www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd met financiële steun van de Landelijke Vereniging Georganiseerde

Nadere informatie

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Enschede, 22 april 2013 SV/13/0659/anzvw ir. Arthur Frank Jan Schovers ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Lijst met afkortingen... 3 Samenvatting...

Nadere informatie

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer 09.108 Augustus 2009, Utrecht Zorgorganisaties

Nadere informatie

Koersdocument 2013-2016

Koersdocument 2013-2016 Koersdocument 2013-2016 ZorgContact Bramenlaan 2 2116 TR BENTVELD s-hertogenbosch, Koersdocument 2013 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Leeswijzer... 3 1.2. Publieksversie... 3 1.3. Actualiteit

Nadere informatie

Zorginkoopgids AWBZ 2012

Zorginkoopgids AWBZ 2012 Zorginkoopgids AWBZ 2012 Praktisch én vooruitstrevend maart 2011 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding...4 2. Achtergrond en politieke context (uitvoering) AWBZ... 7 3. Uitgangspunten voor goede zorg... 9

Nadere informatie

de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning

de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning S E E I N G T H I N G S D I F F E R E N T LY de pensioenmarkt in 2020 Onderzoek naar de toekomst van de Nederlandse pensioenmarkt Scenario Planning inhoud voorwoord 3 inleiding 4 de pensioenmarkt anno

Nadere informatie

Business case PreventieConsult CMR

Business case PreventieConsult CMR Business case PreventieConsult CMR Business case PreventieConsult CMR In opdracht van de partners van het PreventieConsult Ede, april 2013 Contact VitaValley / Vital Innovators Zonneoordlaan 17 6718 TK

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Missie CZ groep en visie op zorg 6 2 Middellange termijnvisie medisch specialistische zorg 8 3 Kwaliteitsbeleid 16 4 Inkoopbeleid

Nadere informatie

Jaarverslag Menzis 2009

Jaarverslag Menzis 2009 Jaarverslag Menzis 2009 jaarverslag 2009 Contactgegevens Reacties op en vragen over dit verslag kunt u doorgeven aan: Menzis, afdeling Corporate Communicatie (telefoon: 0317-455 811). Zie voor meer informatie

Nadere informatie

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw

Bouwen voor de zorg. Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Perspectief voor de Nederlandse bouw Bouwen voor de zorg Het auteursrecht voor de inhoud berust geheel bij de Stichting Economisch Instituut voor de Bouw. Overnemen van de inhoud (of

Nadere informatie

Stand van de zorgmarkten 2014

Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 De zorg in 2014 De uitdagingen voor 2015 nederlandse zorgautoriteit 2 Inhoud De zorg in 2014 6 Decentralisatie in de langdurige zorg 8 Toezicht

Nadere informatie

Beweging. Natuurlijk in

Beweging. Natuurlijk in Deze uitgave is een nieuwsbrief, die belangrijke ontwikkelingen met leuke wetenswaardigheden in de gezondheidszorg combineert. Natuurlijk in Beweging is een initiatief van Biomet Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

Blauwe Zorg. Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland

Blauwe Zorg. Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland Blauwe Zorg Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland Auteurs ZIO G. Schulpen R. Meerlo C. van Uden VGZ T. Dekkers A. van Hees Huis voor de Zorg J. Maes Oktober 2012 www.zio.nl www.vgz.nl

Nadere informatie

Monitor Basis GGZ Quickscan

Monitor Basis GGZ Quickscan Bijlage 3 GEZONDHEIDSZORG Monitor Basis GGZ Quickscan In opdracht van het Ministerie van VWS Juni 2014 Juni 2014 Dit rapport is uitsluitend bestemd voor het Ministerie van VWS. Het is niet bedoeld voor

Nadere informatie

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G

VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G VOORTREKKERS IN V E R A N D E R I N G Zorg en opleidingen partners in innovatie Advies van de Verkenningscommissie hbo gezondheidszorg I N H O U D S O P G A V E WOORD VOORAF HBO-ZORGPROFESSIONAL VAN DE

Nadere informatie