De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens..."

Transcriptie

1 De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens... Barry Popma Rob van de Ven MBA-Health Erasmus CMDZ

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 6 HOOFDSTUK 1 INLEIDING Achtergrond en aanleiding Doelstelling en vraagstelling Onderzoeksmodel Begripsbepaling en afbakening Opbouw Thesis HOOFDSTUK 2 INKOOP- EN KWALITEITBELEID BINNEN DE VVT SECTOR Inleiding De AWBZ Aangrenzende wet- en regelgeving Rol van de overheid Rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg Rol van de Nederlandse Zorgautoriteit binnen de VVT sector Ontwikkeling van een nieuw zorgsysteem Inleiding Nieuw zorgsysteem Nieuwe wetgeving Uitvoering AWBZ Uitvoering AWBZ zorginkoop Inleiding Uitvoering zorginkoop AWBZ Bekostiging Uitgangspunten voor goede zorg Rol zorgverzekeraar Rol gemeente Rol zorgaanbieders

3 2.5 Kwaliteitssystemen in de VVT sector Inleiding Uitvoering Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Keurmerken Kwaliteitsdriehoek Ontwikkeling kwaliteitscentrum De rol van kwaliteit in de praktijk Inleiding Kwaliteit als operationele, meetbare norm Transparantie als mechanisme tot kwaliteitsverbetering Samenvattend HOOFDSTUK 3 ONDERHANDELINGSMACHT Inleiding Marktwerking Marktstrategie Marktwerking in de gezondheidszorg Determinanten voor het verkrijgen van marktmacht Determinanten voor het verkrijgen van concurrentievermogen Concurrentiestrategie Inleiding Positieverbeterende strategie Concurrentieverminderende strategie Samenvattend HOOFDSTUK 4 ONDERHANDELINGSMOGELIJKHEDEN EN -TECHNIEKEN Inleiding Huidige context van het inkoopproces Inkoopstrategie en -model Kraljic model Toepassingsmogelijkheden voor zorgaanbieders Routinekwadrant Hefboomkwadrant

4 4.3.5 Knelpuntkwadrant Strategisch kwadrant Doelgroepenbeleid binnen de zorginkoop Inleiding Doelgroepbeleid Stakeholderdialoog Inleiding Stakeholderdialoog in de praktijk Samenvatting Conceptueel kader HOOFDSTUK 5 UITVOERING VAN HET ONDERZOEK Inleiding Dataverzameling Selectie respondenten Onderzoeksmateriaal HOOFDSTUK 6 UITWERKING VELDONDERZOEK Inleiding Analyse van de interviews met zorgaanbieders Relatie met de zorgfinancier Kwaliteit Transparantie van kwaliteit Inkoopbeleid Machtsverhoudingen Onderscheidend vermogen Concurrentie Analyse van de interviews met de zorgkantoren Uvit en CZ Inleiding UVIT Relatie met de zorginstelling Kwaliteit

5 6.4.3 Transparantie van kwaliteit Inkoopbeleid Machtsverhouding CZ Kwaliteit Transparantie van kwaliteit Zorginkoop Machtsverhouding HOOFDSTUK 7 CONCLUSIES EN SLOTBESCHOUWING Inleiding Conclusie Aanbevelingen Slotbeschouwing Bijlage 1 - Literatuuroverzicht Bijlage 2 - Interviews per zorgaanbieder Bijlage 3 - Gehanteerde vragenlijst

6 Voorwoord Tijdens onze MBA H studie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn wij, Barry Popma en Rob van de Ven, geprikkeld geraakt door de inzet en publicatie van rankingoverzichten die de suggestie wekken een beeld te geven over de kwaliteit van zorg binnen de VVT sector. De nieuwsgierigheid groeide, met name ook omdat er in het maatschappelijk en professionele veld in toenemende mate behoefte is aan helderheid over geleverde prestaties en om een eenduidig begrippenkader. Helderheid over wie nu precies waar over gaat en wie waarop aanspreekbaar is. De professionele opdracht om kwaliteit te leveren is wat het veld bindt maar vanaf dat punt wordt het diffuus. In de verkennende fase voor het thesisonderzoek kwamen gaandeweg een aantal vragen bij ons op. We vroegen ons af wat er in de praktijk met deze uitslagen wordt gedaan, of zorgvragers zo kritisch zijn dat zij de ranglijst hanteren bij de keuze voor het afnemen van zorg, welke waarde de instellingen zelf hechten aan dit soort overzichten, wat de objectieve waarde eigenlijk is, wat het in concreto zegt over de kwaliteit van zorg (als al helder is wat daar dan onder wordt verstaan en door wie), gebruiken zorgaanbieders en zorgverzekeraars deze lijst tijdens de inkooprondes van zorg. In ons verdere denken over een passende onderzoeksvraag zijn deze vragen de inspiratie geweest om te komen tot een concrete doelstelling voor deze thesis. Barry Popma Rob van de Ven 6

7 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Achtergrond en aanleiding In de gezondheidszorg is de tendens te zien dat prestaties van de zorgverlening en de beoordeling daarvan meer transparant worden gemaakt en dat deze worden meegewogen in de afspraken die gemaakt worden tussen zorgfinancier en zorgverlener. We zien steeds meer dat stakeholders zich sterker maken. Voorbeelden hiervan zijn de toenemende macht en kracht van zorgverzekeraars en zorgkantoren die hun onderhandelingspositie gebruiken om te sturen op kwaliteit en daarmee op het inkoopbeleid. En niet in de laatste plaats de media die zich ook laat horen om maatschappelijke issues aan te kaarten (Volkskrant en AD die hun welbekende rankingoverzicht jaarlijks presenteren). We constateren dat in zorgdomeinen buiten de VVT het publiceren van rankingoverzichten grote beroering heeft gegeven maar dat er vervolgens wel (financieel) op gestuurd wordt door zorgverzekeraars. Zo gaan zorgverzekeraars over tot een selectief contracteerbeleid door contracten aan te gaan met ziekenhuizen die aantoonbaar maken dat zij kwalitatief en kwantitatief goede cure kunnen leveren. We zijn nieuwsgierig naar of en hoe deze ontwikkelingen zich gaan openbaren in de VVT sector en wat de strategische reactie hierop is van de zorgbestuurders in de VVT sector. 1.2 Doelstelling en vraagstelling Op basis van de informatie, zoals is beschreven in de vorige paragraaf, is na een literatuurstudie de volgende doelstelling geformuleerd; Het doen van aanbevelingen aan bestuurders van VVT instellingen in de regio Dordrecht voor de vergroting van hun onderhandelingsmacht in het inkoopbeleid. door: inzicht te krijgen in de kwaliteitseisen die onderdeel uitmaken van het inkoopbeleid van deze zorgfinanciers; inzicht te krijgen in het toekomstige kwaliteitsbeleid en de onderhandelingsmacht van deze zorgfinanciers; inzicht te krijgen in hoe de determinanten van onderhandelingsmacht van marktpartijen beïnvloed kunnen worden. 7

8 Het onderzoek betreft een praktijkgericht onderzoek en is verkennend van aard, waarbij het onderzoek een bijdrage levert aan de beantwoording van de onderzoeksvraag. De doelstelling leidt tot de centrale onderzoeksvraag: Hoe kunnen VVT instellingen hun onderhandelingsmacht en -positie ten opzichte van de zorgfinancier verbeteren in relatie tot de veranderende rol van kwaliteit in het zorginkoopproces. Deze centrale onderzoeksvraag leidt tot de volgende subvragen: Hoe ziet het inkoopbeleid van de zorgfinancier eruit, hoe ontwikkelt dit beleid zich en welke plaats neemt kwaliteit hierbij in als criterium voor het inkoopbeleid; Welke rol speelt de positie op de publieke rankingoverzichten op basis van de CQ index (Volkskrantlijst) in de zorgcontractering; Wat zijn de belangrijke determinanten van de onderhandelingsmacht van VVT instellingen ten opzichte van zorgfinanciers; Hoe ontwikkelt de relatieve onderhandelingsmacht zich in de komende periode; Hoe spelen zorgbestuurders in op de determinanten van de onderhandelingsmacht, als strategische reactie op het (veranderende) kwaliteits (inkoop) beleid van zorgfinanciers; Welke onderhandelingsmogelijkheden en- technieken staan de bestuurder ten dienst om invloed te kunnen uitoefenen op de gehanteerde kwaliteitseisen in het inkoopbeleid van de zorgfinancier. 1.3 Onderzoeksmodel Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, is er bij de uitwerking van deze thesis gekozen voor het volgende model: Door bestudering (A) van artikelen en theorieën is er een vragenlijst (B) samengesteld die voorgelegd is aan de verschillende stakeholders. De uitkomsten van deze interviews zijn geanalyseerd (C) hetgeen resulteert in een aanbeveling (D). 8

9 theorie / literatuur zorgaanbieder analyse resultaten vragenlijst aanbevelingen analyse resultaten theorie / literatuur zorgkantoor / zorgverzekeraar A B C D Om de vragenlijst te formuleren zijn de volgende, in onze ogen relevante, gezichtspunten en thema s nader bestudeerd: Kwaliteitseisen in de zorg (focus op de VVT sector, Actiz 2011) en het inkoopbeleid van zorgfinanciers in relatie tot het thema kwaliteit (Zorgverzekeraars Nederland, 2011). Vooraf heeft er een oriënterend gesprek plaatsgevonden met dr. D. de Boer, onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). 1.4 Begripsbepaling en afbakening Er is voor gekozen om de instellingen in één regio, Dordrecht, te betrekken in dit onderzoek omdat hiermee inzichtelijk wordt in hoeverre instellingen binnen de regio verschillende keuzes maken ten aanzien van het contracteerbeleid van de gezamenlijke financier en wordt het mogelijk om inzicht te krijgen in de determinanten van de onderhandelingsmacht in deze regio. De uitkomsten van dit onderzoek en de conclusies zijn geldig voor de bestuurders in de regio Dordrecht. Bredere reikwijdte is er strikt genomen niet. Het is aan de bestuurders buiten de regio Dordrecht om te beoordelen of zij zich herkennen in zaken als de gebiedskenmerken van de regio Dordrecht, in de relatie met de financier, onderhandelingsmacht in de regio. Met betrekking tot de beïnvloeding van de onderhandelingsmacht- en positie is het profiel van de bestuurder zelf relevant maar dat is in deze thesis niet onderzocht. Het strategisch keuzegedrag om de onderhandelingsrelatie te beïnvloeden, is echter wel onderzocht. 9

10 De gemeente is als financier buiten de scope geplaatst omdat het in deze thesis met name gaat om de rolverschuiving van zorginkoop van het zorgkantoor naar de zorgverzekeraar (die in de toekomst de zorg gaat inkopen voor de eigen verzekerden). Bij de uitwerking van de subvragen hanteren wij als definitie van kwaliteit in de zorg de wettelijke norm verantwoorde zorg ; zorg van een goed niveau die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt (art. 2 Kwaliteitswet zorginstellingen ). 1.5 Opbouw Thesis Deze thesis bestaat uit zeven hoofdstukken en start na deze inleiding over het gekozen onderzoek met een uitgebreide verkenning van het inkoop- en kwaliteitsbeleid binnen de sector VVT. Op basis van literatuuronderzoek geven we in hoofdstuk 2 de essentie aan van het ontstaan van de AWBZ, de ontwikkeling van een nieuw zorgsysteem, de uitvoering AWBZ zorginkoop, de kwaliteitssystemen in de VVT sector en de rol van kwaliteit binnen de VVT sector. Vervolgens verleggen we in hoofdstuk 3 de focus naar de onderhandelingsmacht van de verschillende spelers in de gezondheidsmarkt. We kijken hierbij naar de marktwerking, strategie en theoretische modellen die zich bezig houden met de marktwerking in de gezondheidszorg. Verder staan wij in hoofdstuk 3 en 4 stil bij de concurrentiestrategie van zorgaanbieders en welke onderhandelingsmogelijkheden en technieken er gebruikt kunnen worden door zorgaanbieders rondom het inkoopproces en welke rol het inkopen op doelgroepen hierin kan spelen. Hoofdstuk 5 is de overgang van het theoretische veld naar het praktijkveld. In dit gedeelte wordt aangegeven hoe het onderzoek is uitgevoerd, In hoofdstuk 6 worden de resultaten van de interviews weergegeven en volgt de analyse van de interviews met zorgaanbieders en zorgverzekeraars. In hoofdstuk 7 eindigen we met een slotconclusie en aanbevelingen. 10

11 Hoofdstuk 2 Inkoop- en kwaliteitbeleid binnen de VVT sector 2.1 Inleiding De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is in 1968 in het leven geroepen als een volksverzekering voor zware geneeskundige risico s en langdurige zorg. In de AWBZ zijn in het laatste decennium aanzienlijke knelpunten ontstaan. Door de oplopende kosten komt het oorspronkelijke doel van de AWBZ het verzekeren van zware geneeskundige risico s en langdurige zorg steeds verder onder druk te staan. In het regeerakkoord staat echter dat de AWBZ als publiekrechtelijke volksverzekering blijft bestaan. Het in stand houden van het recht op verstrekking vanuit de AWBZ en de verwachting van de klant kwalitatief goede zorg te ontvangen in combinatie met druk op de tarieven zorgt er voor dat zorgaanbieders in de VVT sector in spagaat komen. In dit hoofdstuk willen wij stilstaan bij het begrip kwaliteit in de VVT sector, en welke rol kwaliteit heeft bij het zorg inkoopbeleid van de zorgfinancier. In dit hoofdstuk worden de volgende subvragen beantwoord: Hoe ziet het inkoopbeleid van de zorgfinancier eruit, hoe ontwikkelt dit beleid zich en welke plaats neemt kwaliteit hierbij in als criterium voor het inkoopbeleid. en Welke rol speelt de positie op de publieke rankingoverzichten op basis van de CQ index (Volkskrantlijst) in de zorgcontractering. 2.2 De AWBZ De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) voorziet in zorg en ondersteuning bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom. Het kan daarbij gaan om thuiszorg, maar ook om verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding in verzorgingshuizen, verpleeghuizen, instellingen voor gehandicapten en chronisch psychiatrische patiënten. Ook de zorg in ziekenhuizen en revalidatie-instellingen, indien het verblijf langer dan 365 dagen duurt, valt onder de AWBZ. In 2010 maakten ruim mensen in onze samenleving gebruik van langdurige zorg. De totale zorgkosten bedroegen in 2010 ruim 23 mld. Sinds haar ontstaan in 1968 is de AWBZ uitgebreid en verbeterd. Maar de langdurige zorg is ook in aard en omvang veranderd door een geheel van aanvullende regelgeving. Dit heeft geleid tot toegenomen zorggebruik, stijgende kosten en een omvangrijke bureaucratie. 11

12 2.2.1 Aangrenzende wet- en regelgeving In de periode is er een aantal wetten geïntroduceerd die specifiek gericht zijn op de versterking van de positie van de zorgvrager in relatie met het borgen van kwaliteit; de WMCZ (wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen), de WKCZ (wet klachtenrecht cliënten zorgsector, de KWZ (Kwaliteitswet Zorginstellingen). De KWZ (1996) eist dat zorgaanbieders verantwoorde zorg, dus doeltreffende, doelmatige en cliëntgerichte zorg verlenen, welke is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt. In het organiseren van de zorg moeten onder meer cliënten en consumentenorganisaties worden betrokken. Instellingen die onder de kwaliteitswet zorginstellingen vallen moeten onder andere verantwoorde zorg leveren. Met verantwoorde zorg wordt bedoeld: zorg van hoog niveau die tijdig, veilig en effectief gegeven wordt. Deze zorgstandaarden zijn uitgewerkt in de Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg (zie hoofdstuk 2.4) Rol van de overheid De overheid stelt, via de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de wettelijke basisnormen vast voor de kwaliteit van zorg verwoord in de norm verantwoorde zorg. Aldus verschuift de focus van beleid, wet- en regelgeving van aanbod en structuur naar prestatie en uitkomsten. Daarmee is wat zorgaanbieders tenminste aan kwaliteit moet leveren geborgd. De gewenste eindsituatie is die waarin het overheidstoezicht zoveel mogelijk op gerealiseerde uitkomsten, oftewel prestaties, plaatsvindt. Dit zal overigens niet volledig te realiseren zijn, omdat voor de uitkomsten de inbreng van de cliënt een wezenlijke is, zorg is in toenemende mate een coproductie tussen zorgverzekeraar en cliënt. Zolang transparantie over de geleverde prestaties onvoldoende is, zal de publiekrechtelijke toezichthouder moeten vertrouwen op proces- en structuurindicatoren om het functioneren en presteren van de zorgaanbieder te kunnen beoordelen. Nadelen van dergelijke indicatoren zijn dat ze slechts indirecte aanwijzingen (circumstantial evidence) voor de kwaliteit van zorg leveren en dus onvoldoende gelegitimeerd zijn. Bovendien leiden ze tot onnodige administratieve lastendruk en bureaucratie Rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. De inspectie adviseert de bewindspersonen en maakt ten opzichte van de zorgaanbieders gebruik van advies, stimulans, drang en dwang als bijdrage aan verantwoorde zorg. De inspectie onderzoekt en oordeelt onpartijdig, deskundig, zorgvuldig en onafhankelijk van politieke kleur of heersend zorgstelsel. Zij hanteert hierbij een mix van verschillende handhavinginstrumenten. 12

13 De IGZ legt openbaar verantwoording af over zijn bevindingen. Hij dient daartoe een model te hanteren waarop hij zorginstellingen scoort. Elementen daarin zijn: voldoet de instelling aan de basisnormen (veiligheidseisen en professionele standaard); leeft ze overige wet- en regelgeving na; heeft ze een functionerend kwaliteitssysteem, een veiligheidsmanagement systeem is ze gecertificeerd; heeft ze een functionerend systeem voor behandeling van klachten, etcetera. Er is een serie rondetafelconferenties met individuele zorgaanbieders en zorgverzekeraars gehouden die gezamenlijk met de NZa is georganiseerd Rol van de Nederlandse Zorgautoriteit binnen de VVT sector De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan, dat sinds 1 oktober 2006 bestaat. De NZa houdt toezicht op het gedrag van alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars op de curatieve en langdurige zorgmarkt en kijkt of zij de wet naleven. De NZa stelt regels, budgetten en tarieven vast voor dat deel van de zorg dat is gereguleerd en stelt condities voor marktwerking vast, die geheel of gedeeltelijk geliberaliseerd kunnen worden. Gezien de risico s van de tekortschietende kwaliteitsinformatie blijft de NZa de zorgverzekeringsmarkt nauwlettend volgen, bijvoorbeeld in de monitor zorgverzekeringsmarkt. De aandachtspunten die zij daarbij heeft, zijn prikkels voor zorgverzekeraars om hun inkooprol goed te spelen, de concurrentie tussen zorgverzekeraar, de mate waarin kwaliteit een rol speelt in de keuze afwegingen van cliënten en de transparantie van keuze-informatie op het gebied van kwaliteit. 2.3 Ontwikkeling van een nieuw zorgsysteem Inleiding De groeiende zorgvraag, de noodzaak tot kostenbeheersing en de behoefte aan levering van kwalitatief goede zorg, onderstrepen de noodzaak om de zorg doelmatiger en inzichtelijker in te richten en uit te voeren. De afgelopen jaren is in de Nederlandse gezondheidszorg ingezet op de decentralisatie van verantwoordelijkheden voor zorg en dienstverlening naar ondernemers in de markten voor gezondheidszorg en naar het lokaal bestuur. De bedoeling is te komen tot een zorgsysteem waarin de cliënt meer centraal staat en zorgaanbieder en zorgverzekeraar meer ondernemend zijn. Dat betekent onder andere dat cliënten waar mogelijk meer keuzemogelijkheden en invloed moeten krijgen op hun eigen zorgproces. Daarvoor is het nodig dat de kwaliteit en de kosten van de zorg inzichtelijk gemaakt kunnen worden en cliënten de instrumenten in handen krijgen om daadwerkelijk keuzes te maken. 13

14 In dit verband wordt gesproken over cliënt empowerment : het toerusten van cliënten en het versterken van hun positie als ontvanger van zorg, als ervaringsdeskundige, als belanghebbende, als betrokken burger en (indirect) ook als financier van de zorg Nieuw zorgsysteem Voor aanbieders in de zorgsector bestaan er in wezen twee relevante markten. Enerzijds de markt van aanbieders en klanten, Business to Consumer (BtC) en anderzijds de markt van aanbieders en zorginkopers: verzekeraars en gemeenten, Business to Business (BtB). Van Montfort (2001) spreekt daarom van een 3 marktenmodel. hulpverlener zorgverleningsmarkt patiënt beheerder verzekerde bekostigingsmarkt bekostiger overheid verzekeraar verzekeringsmarkt De driehoek typeert de spanningen die er bestaan op het terrein van de gezondheidszorg. De zorgvrager, een term die de ingeslopen economisering van de zorgsector illustreert, is tegelijkertijd verzekerde en cliënt: hij betaalt niet wat hij geniet. Hier zien we al direct dat er in de zorgsector niet van een echt economisch principe sprake is. In de economie geldt dat de klant zelf zijn product betaalt en er dus baat bij heeft om zo goedkoop mogelijk iets aan te schaffen. In de zorgsector worden de producten door anderen betaald, dat heeft tot gevolg dat de cliënt niet direct op de kosten hoeft te letten (moral hazard). We zien hier de spanning van een niet eindigende vraag bij een schaarste in de middelen. Pogingen om de cliënt meer verantwoordelijkheid te geven voor een zinnig en zuinig gebruik van de zorg hebben niet voldoende tot de beoogde afname van het gebruik geleid (inkomensafhankelijke eigen bijdrage, no-claim korting binnen de cure sector). Vraagsturing als leidend principe voor de zorgsector, zal de spanning alleen nog maar vergroten en zal de druk op de middelen enorm laten oplopen. 14

15 De zorgverzekeraar wordt eveneens gemangeld in zijn eigen spanning en controversen: hij wil meer verzekerden en doet alles om die te krijgen: sponsort op diverse terreinen, maakt (daarmee) reclame en concurreert met andere zorgverzekeraars op prijs en voorzieningen. Tegelijkertijd is de verzekeraar als concessiehouder AWBZ (zorgkantoor) verantwoordelijk voor de inkoop van zorgdiensten maar heeft daarvoor niet voldoende geld ter beschikking gesteld gekregen van de overheid (macro budget). De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is per 1 januari 2007 ingevoerd. Deze wet vormt de basis van het stelsel van Zorg en Welzijn. Dit stelsel bestaat naast de Wmo ook uit de AWBZ en de Zorgverzekerings Wet (Zvw). De wet verplicht de gemeente om burgers keuze te bieden uit hulp in natura of een pgb, waarmee de zorg of hulp zelf ingekocht kan worden. Door de invoering van de Wmo worden de gemeenten verantwoordelijk voor een nieuwe doelgroep met matige tot zware beperkingen. Deze decentralisatie past in een ontwikkeling waarbij de gemeenten een steeds grotere rol krijgen op het gebied van zelfredzaamheid en participatie van burgers. Het past ook bij de kabinetsvisie dat zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de burgers georganiseerd moeten worden. De overheveling van de extramurale begeleiding naar de Wmo betekent dat er niet langer sprake zal zijn van een verzekerd recht voor burgers, maar van een compensatieplicht voor gemeenten. Dat kan zowel individuele begeleiding zijn als groepsbegeleiding en bevat ook het vervoer naar begeleiding. Begeleiding richt zich op de lichamelijke, cognitieve en psychische mogelijkheden die een individu in staat stellen om binnen de persoonlijke levenssfeer te functioneren en regie te houden over het eigen leven. Het bieden van begeleiding is nooit een doel op zich, maar altijd een middel om resultaten te bereiken op het gebied van zelfredzaamheid en participatie. In deze voorstelling van de markten worden verschillende eisen aan de zorgaanbieder gesteld. De argumenten voor marktwerking zoals flexibiliteit, efficiency en een betere afstemming van de zorg op de klantvraag houden vooral verband met de eerste markt (BtC). De meest zichtbare reactie daarentegen is vaak gebaseerd op de logica van de tweede markt (BtB). Daarin lijkt het voor de hand te liggen dat zorgaanbieders ketenzorg en doelgroepselectie nastreven met als doel de eigen verkoopmacht te vergroten (counter vailing power). Het is de uitdaging voor zorgaanbieders om de eisen van deze beide markten te verbinden in hun strategisch beleid (van Alderwegen, Piket & Renckens maart 2007). 15

16 2.3.3 Nieuwe wetgeving Het nieuwe zorgstelsel heeft vraagsturing en cliënt centraal als uitgangspunt in alle beleidsdocumenten en toelichtingen op wetgeving. Zo zijn prikkels uitgewerkt voor meer concurrentie, met als doel meer doelmatigheid, innovatiekracht en vraaggerichtheid te bereiken. De Zvw, die gereguleerde concurrentie introduceerde, de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) die ook de toelating van commerciële instellingen ruimer mogelijk maakt, de Wet HOZ, die de onderhandelingen op de zorginkoopmarkt verder moet aanscherpen en de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG), die het toezicht op de marktverhoudingen moet regelen, vanuit de gedachte dat de ondernemende zorgmarkt ook een stevige toezichthouder in het publieke belang behoeft. En, tenslotte is er in de Wmo een en ander rondom cliënten en cliëntenparticipatie geregeld (P. Meurs et al. 2008) Met de invoering van de Wet Cliëntenrechten Zorg (Wcz) wil de regering een aantal cliëntenwetten vervangen door één nieuwe wet. Wetten die door de komst van de Wcz zouden verdwijnen zijn ondermeer de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet klachtrecht (WKCZ) en de Kwaliteitswet zorginstellingen. De Wcz draagt zorg voor een instrumentele en op de individuele klant gerichte benadering, waarbij vragenlijsten, meer informatieverstrekking, klacht- en claimmogelijkheden en financiële empowerment de boventoon voeren Uitvoering AWBZ Vanaf 2013 verdwijnen de zorgkantoren en gaan verzekeraars geleidelijk de AWBZ voor hun eigen verzekerden uitvoeren. Zorgverzekeraars kunnen met de nieuwe uitvoering van de AWBZ belangrijke verbeteringen realiseren op het gebied van kwaliteit en cliëntgerichtheid. Verzekeraars kopen dan namelijk zowel de Zvw-zorg als de AWBZ-zorg in voor eigen verzekerden. De AWBZ en de Zvw zijn in de aard en in uitvoering verschillend. De AWBZ is een collectieve volksverzekering die, nu, risicoloos door zorgkantoren wordt uitgevoerd. De Zvw is een publiekrechtelijke verzekering. De zorgverzekeraars die de Zvw uitvoeren doen dit als privaatrechtelijke ondernemingen en dragen risico op de uitvoering. Bij de AWBZ is er sprake van een aanzienlijke mate van uniformiteit. Bij de uitvoering van de Zvw is er meer ruimte en noodzaak voor zorgaanbieders die zich weten te onderscheiden en te profileren richting zorgverzekeraars. 16

17 Nu koopt het zorgkantoor de AWBZ-zorg in voor een regio, ongeacht bij welke verzekeraar de mensen verzekerd zijn. Zorgverzekeraars kunnen echter niet alle knelpunten oplossen. Immers, ook in de nieuwe situatie blijven nog veel van de huidige, op aanbodsturing en kostenbeheersing gerichte regelgeving en instrumenten van kracht. In de huidige AWBZ beheerst de overheid de uitgaven. Zij doet dit enerzijds via de aanspraken en indicatieregels, en anderzijds door de zorgkantoren een beperkt regionaal budget te geven. Binnen dit budget kopen zorgverzekeraars kwalitatief goede en doelmatige zorg in, aansluitend bij de wensen van cliënten. Als dit budget niet aansluit op de indicaties, ontstaan wachtlijsten of knelpunten. Zolang deze instrumenten voor kostenbeheersing van kracht blijven, kan de omschakeling van aanbodsturing naar vraaggestuurde, cliëntgerichte zorg niet volledig worden doorgevoerd. In de toekomstige AWBZ moeten zorguitgaven beheerst worden door eenduidige aanspraken en indicatiestelling. Alleen zo kan worden gewaarborgd dat de langdurige zorg ook op de lange termijn beschikbaar blijft voor cliënten die daar volledig van afhankelijk zijn. Met het oog op de budgettaire beheersbaarheid van de AWBZ streven zorgverzekeraars naar een zorgvuldige, geleidelijke toepassing van (financiële) prikkels om de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg te verbeteren. 2.4 Uitvoering AWBZ zorginkoop Inleiding Voor de huidige uitvoering van de AWBZ-taken fungeren 12 zorgverzekeraars als zogenoemde concessiehouders. Zij zijn als het ware de beheerders van het zorgkantoor in hun zorgkantoorregio en voeren de zorgkantoorfunctie risicoloos uit. Een zorgkantoor voert de AWBZ uit namens de zorgverzekeraars, de AWBZ-zorgaanbieders leveren de daadwerkelijke zorg aan de cliënt. De zorgkantoren spelen in de uitvoering van de AWBZ een centrale rol. Het zorgkantoor koopt zorg in natura in volgens door de NZa vastgestelde beleidsregels, waarbij onder andere een maximumprijs geldt. Cliënten kunnen zelf kiezen bij welke (gecontracteerde) aanbieder zij hun zorg opnemen. Het zorgkantoor heeft bij intramurale zorg contracteerplicht (het moet een overeenkomst met alle erkende instellingen sluiten), tenzij er ernstige bezwaren zijn. Voor extramurale zorg geldt geen contracteerplicht. Zorgkantoren beschouwen 2012 als een overgangsjaar, omdat vanaf 2013 de zorgkantoren ophouden te bestaan en de verzekeraars dan de inkoop zullen verzorgen. Vanwege deze overgang kunnen de termen zorgkantoren en zorgverzekeraar in de tekst door elkaar lopen. 17

18 Deze tijdelijke situatie, waarbij de zorgkantoorregio in feite blijft bestaan, zal pas veranderen als op termijn het regiobudget wordt vervangen door een verzekeraarsbudget. Dan zullen verzekeraars voor iedere verzekerde individueel de AWBZ gaan uitvoeren (Zorginkoopgids AWBZ 2012) Uitvoering zorginkoop AWBZ Zorgverzekeraars streven naar een toekomstbestendige AWBZ. Hierbij moet niet het zorgaanbod centraal staan, maar de vraag naar zorg van de cliënt. Zorgverzekeraars vinden dat zij de AWBZ nog verder kunnen verbeteren als zij de AWBZ voor hun eigen verzekerden gaan uitvoeren. De zorgverzekeraars willen een klantgerichte AWBZ, geïntegreerde, samenhangende zorg met keuzemogelijkheden voor de klant en een sterke focus op kwaliteit en doelmatigheid. Verzekeraars willen hun service en dienstverlening verbeteren en gerichter inkopen wat hun verzekerden willen en nodig hebben (Zorgverzekeraars Nederland, 2011). De zorgverzekeraars kunnen door de uitvoering voor eigen verzekerden meer toegevoegde waarde en maatwerk bieden voor cliënten die langdurig behoefte hebben aan zorg en ondersteuning. Met het oog op de nieuwe uitvoering van de AWBZ investeren zorgverzekeraars extra in een betere samenhang tussen zorg en maatschappelijke ondersteuning en een meer structurele samenwerking met de gemeenten Bekostiging De overheveling van de taken van de zorgkantoren naar de zorgverzekeraars dient voor de cliënten tot één loket op het gebied van (medische) zorg te leiden en ook tot een verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van AWBZ-zorg. De kwaliteit en prijs zullen transparanter (kunnen) worden. De overheveling van taken vraagt van zorgverzekeraars en zorgaanbieders een ontwikkeling in denken en handelswijze, van het verstrekken en ontvangen van een vast budget naar het daadwerkelijk onderhandelen over kwaliteit, volume en prijs. Randvoorwaarde hiervoor is evenwel een eenduidige en specifieke omschrijving van de aanspraken. Tevens zal een goed functionerende risicoverevening voor de AWBZ-zorg moeten worden ontwikkeld met adequate prikkels die zorgverzekeraars stimuleren om AWBZ zorggebruikers aan te trekken met goede en cliëntgerichte AWBZ-zorg. Verzekerden krijgen meer keuzevrijheid wanneer de zorgverzekeraars zelf voor eigen verzekerden de AWBZ gaan uitvoeren, omdat zij niet langer zijn aangewezen op het ene zorgkantoor in hun regio. 18

19 Cliënten die zorg uit de AWBZ gebruiken zijn over het algemeen ook dure verzekerden in het kader van de Zvw. Verzekerden van 75 jaar en ouder blijken zonder AWBZ indicatie gemiddeld jaarlijks circa aan zorgkosten te hebben die vallen onder de Zvw. Voor verzekerden ouder dan 75 jaar met een AWBZ-indicatie zijn de gemiddelde kosten die worden vergoed uit de Zvw ongeveer Deze cijfers bevestigen niet alleen de behoefte aan betere zorgketens met meer zorginhoudelijke samenhang tussen de cure en care, waarbinnen bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige een belangrijke rol kan spelen. Maar ook geven deze cijfers de noodzaak aan van een goed functionerende risico-verevening (BS Health Consultancy 2010). In de situatie waarin zorgverzekeraars nog geen financieel risico lopen over de AWBZ-zorg, blijft de zorg op het grensvlak van Zvw en AWBZ een aandachtspunt. Immers, zorgverzekeraars hebben een financiële stimulans om, waar mogelijk, zorg die zich op het grensvlak van Zvw en AWBZ bevindt, af te wentelen op de AWBZ Uitgangspunten voor goede zorg Zorgverzekeraars geven aan dat de care als het gaat om evidence based of practice based werken, achter loopt op de cure (Zorginkoopgids AWBZ, 2011). Er zijn nauwelijks protocollen en richtlijnen. Als ze er zijn, zijn ze gericht op onderdelen van de zorg (valpreventie, verpleegtechnisch handelen en dergelijke). Voor wat betreft de inkoop AWBZ blijven de zorgkantoren niet stilzitten. Om die reden wordt er door de zorgkantoren gekozen voor het definiëren van goede zorg aan de hand van sectorale kwaliteitsindicatoren. Zorgkantoren verwachten van zorgaanbieders dat het anders organiseren van de zorg mogelijkheden biedt om efficiënter te werken. In plaats van geleverde uren, moet er veel meer gekeken worden naar aansluiten bij behoeften. Veel behoeften van cliënten worden tot medische problemen gemaakt, terwijl de oplossing niet per se in de zorg ligt. Verzekeraars en aanbieders moeten veel meer kijken naar het aansluiten bij behoeften van de cliënt; signaleren zonder dit altijd zelf te moeten aanpakken. De cliënt en zijn mantelzorgers hebben eigen kracht en mogelijkheden en hebben hier ook een verantwoordelijkheid in. Anders kijken naar de organisatie van zorg moet ook bij aanbieders leiden tot een verandering. Naast het inzetten van informele zorg (mantelzorg en vrijwilligers), zal ook het inzetten van arbeidsbesparende technologie noodzakelijk zijn. 19

20 Zorgkantoren stellen als doel voor goede zorginkoop: zorg die aansluit bij de behoeften van de cliënt en die een goede prijs/kwaliteitverhouding heeft (Zorgverzekeraars Nederland, 2011).. Maar wat is goede zorg? Zorgverzekeraars Nederland sluit zich aan bij de thema s die in de komende jaren terug komen in verschillende visiedocumenten van beleidsorganen, cliënt- en beroepsverenigingen. Deze uitgangspunten zijn: 1. Eigen regie en vraaggericht werken Allereerst dient de zorg zo georganiseerd te worden dat de zorgvraag van de cliënt het uitgangspunt is. Ondersteuning van de cliënt moet vorm krijgen vanuit het perspectief van die cliënten niet vanuit budgetten, wetten en regelingen. Eigen regie van de cliënt is een uitgangspunt voor goede zorg. De cliënt moet aan het roer staan en betrokken worden bij de zorginkoop. Het is aan de cliënt, aanbieder en verzekeraar om creatief te kijken hoe in de zorgbehoeften kan worden voorzien. Dit geldt ook wanneer deze niet uitsluitend door aanbod uit collectieve middelen gedekt worden. Dat kan bijvoorbeeld door aanbod van aanvullende pakketten, of door meer gebruik te maken van zelf- en samenredzaamheid. 2. Zelf- en samenredzaamheid Mensen zijn meer dan hun zorgvraag. Wanneer - tijdelijk of langdurig - ondersteuning nodig is, moet die gericht zijn op blijvende participatie en zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid bevordert men niet alleen door zich te richten op de (verantwoordelijkheid van de) cliënt, maar ook door aandacht voor de sociale omgeving. Hierin kan de gemeente een belangrijke rol spelen. Binnen de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor negen prestatievelden, waaronder ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Maar ook zorginkopers hebben vanuit de AWBZ een belangrijke taak. In de huidige situatie, binnen de bestaande productiegedreven bekostigingssystematiek, moet ruimte gecreëerd worden om te werken aan deze stimulering van de eigen redzaamheid. Zorginkoop kan zelf- en samenredzaamheid bijvoorbeeld versterken door: te zorgen dat het juiste type zorg wordt geleverd. Sturen op de verhouding geïndiceerde zorg versus geleverde zorg, in combinatie met cliënttevredenheid; actief in gesprek te gaan met de gemeente over de rol die de gemeente kan spelen bij het creëren van een woon- leefomgeving waarin burgers zo lang mogelijk zelfredzaam blijven; mantelzorgprojecten te ondersteunen; zorgaanbieders te stimuleren hun cliënten te motiveren om zelf dingen te blijven doen ( teveel zorg is erger dan te weinig zorg ). Dit door instellingen die werken volgens de principes van herstelgerichte zorg te belonen. 20

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz)

Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) Zorgkantoor Friesland Versmalde AWBZ (Wlz) & De Friesland Zorgverzekeraar Toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Niet-toewijsbare Wijkverpleegkundige Zorg (Zvw) Inhoud Presentatie Hervormingen Langdurige

Nadere informatie

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013

Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Cliëntenradenbijeenkomst 16 april 2013 Opening Anneke Augustinus Manager Care Zorgkantoor Zorg en Zekerheid Foto: website Activite Waarom vandaag? Delen kennis en ervaringen zodat: Het zorgkantoor voldoende

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland. Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Zorgkantoorregio Friesland Leeuwarden, 4 juli 2011 Jacqueline Vissers, beleidsmedewerker AWBZ Wat kunt u verwachten? 1. Algemene informatie Zorgkantoor Friesland

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015

Bijeenkomst cliëntenraden. Zorgkantoor Friesland Wlz. De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Bijeenkomst cliëntenraden Zorgkantoor Friesland Wlz & De Friesland Zorgverzekeraar Wijkverpleging 13 april 2015 Planning 10.00 11.00 Korte terugblik Presentatie Wlz Presentatie Wijkverpleging 11.00-11.45

Nadere informatie

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012.

De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. De AWBZ en de VVT (verpleging, verzorging en thuiszorg) na de verkiezingen van september 2012. Savant-Zorg Regionale gecertificeerde organisatie voor verpleging en verzorging. Wij bieden verpleging en

Nadere informatie

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten

Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Achtergrondinformatie geldstromen en wetten Tot stand gekomen in het kader van het project RAAK-MKB Ontwerpen voor zorgverleners Auteurs Dr. F. Verhoeven; onderzoeker lectoraat Co-design (HU) Ing. K. Voortman-Overbeek;

Nadere informatie

De rol van de NZa bij zorginkoop

De rol van de NZa bij zorginkoop De rol van de NZa bij zorginkoop Toezicht in het belang van de consument Henk van Vliet Raadadviseur NZa De zorgdriehoek NZa is marktmeester in de zorg Missie: De NZa maakt en bewaakt goed werkende zorgmarkten.

Nadere informatie

Inhoud. Deel I Eerstelijnsgezondheidszorg. De gezondheidszorg in een notendop... XIII

Inhoud. Deel I Eerstelijnsgezondheidszorg. De gezondheidszorg in een notendop... XIII VII Inhoud De gezondheidszorg in een notendop........................................... XIII I Deel I Eerstelijnsgezondheidszorg 1 De huisarts als poortwachter......................................................

Nadere informatie

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders

Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Ontwerp Inkoopkader Wmo 2016: Toelating nieuwe aanbieders Gemeente Midden-Delfland Datum: 18 mei 2015 Inkoopkader Wmo 2016: toelating nieuwe aanbieders Inleiding De gemeenten Delft, Midden-Delfland, Rijswijk

Nadere informatie

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief

wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief wonen met zorg vanuit een nieuw perspectief scheiden van Verblijf van wonen naar Wonen en zorg & van verblijf naar wonen door extramuralisering en scheiden wonen/zorg Programma Doel van vandaag Meer grip

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk l / Ervaringen invoering Wlz 16 september 2015 Aan alle Wlz-uitvoerders Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres l Onderwerp Datum

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar

Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie. De Friesland Zorgverzekeraar Informatiebijeenkomst Wijkverpleging 25 - juni 2014 Gewijzigde versie De Friesland Zorgverzekeraar Wijzigingen Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 1 juli 2014 naar Inkoopbeleid S2 publicatiedatum 7 juli 2014

Nadere informatie

Gemeente Midden-Delfland

Gemeente Midden-Delfland r Gemeente Midden-Delfland 2013-25758 (BIJLAGE) Memo Concept wettekst nieuwe Wmo Deze informatiebrief gaat in op de hervorming van de langdurige zorg in Nederland en specifiek de concept wettekst van de

Nadere informatie

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging

Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Inkoopbeleid 2013 sector Verpleging & Verzorging Sector Verpleging en Verzorging AWBZ Raakvlakken met WMO en ZVW Met name ouderenzorg Extramuraal: thuiszorg Intramuraal verzorging- en verpleeghuizen Ontwikkelingen

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden DuPont Nederland op 23 april 2015. Ontwikkelingen.

Nadere informatie

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014

Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Wet langdurige zorg Informatieblad Ieder(in) Juni 2014 Inhoud Inleiding 3 1. Wat gaat er veranderen? 4 Over de Wlz 4 Van ondersteuningsvraag tot passende zorg 6 Overgangsrecht 9 2. Standpunten van Ieder(in)

Nadere informatie

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)?

Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Hoe werkt de AWBZ? Wie doet wat in de AWBZ? Hoe werkt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ)? Deze Informatiekaart geeft antwoord op de

Nadere informatie

Het Nederlandse Zorgstelsel

Het Nederlandse Zorgstelsel Het Nederlandse Zorgstelsel Een heldere blik op de regels in de gezondheidszorg Corné Adriaansen 12 september 2012 Door de bomen het bos niet meer te zien? Zorgstelsel Nederland 2012 Financieringsstromen

Nadere informatie

Toekomstvisie zorgverzekeraars. 27 september 2017

Toekomstvisie zorgverzekeraars. 27 september 2017 Toekomstvisie zorgverzekeraars 27 september 2017 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150 1.100 1.050 1.000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 6.000 5.500 5.000 4.500

Nadere informatie

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s

Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regionale Bijeenkomsten Zorgkantoorregio s Regio: Rotterdam (gemeenten Rotterdam, Capelle a.d. IJssel en Krimpen a.d IJssel) John Boumans Accountmanager VV&T Achmea Zorgkantoor Agenda Vormen van begeleiding,

Nadere informatie

Samengesteld op 30 maart 2016

Samengesteld op 30 maart 2016 Samengesteld op 30 maart 2016 Zorginkoopbeleid 2017 Zorginkoopbeleid Zorg en Zekerheid 2017 In dit stuk vindt u de missie en visie van Zorg en Zekerheid op de inkoop van zorg. Het inkoopbeleid voor de

Nadere informatie

De ambitie van de zorgverzekeraars voor de Nederlandse zorg in 2025

De ambitie van de zorgverzekeraars voor de Nederlandse zorg in 2025 De ambitie van de zorgverzekeraars voor de Nederlandse zorg in 2025 Missie zorgverzekeraars Nederland Zorgverzekeraars Nederland heeft ten doel om de zorgverzekeraars te verenigen, hun gezamenlijke belangen

Nadere informatie

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid in de (ouderen) zorg. Joop Blom, voorzitter commissie Zorg en Welzijn en Wonen VOOR: Gepensioneerden AGRIFIRM 24 en 26 maart 2015. Kort filmpje over mijn voettocht

Nadere informatie

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

17-6-2014. 1 Zorginkoop VVT. Inhoud Presentatie. 1. De AWBZ (I) 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop Jelle van Netten Manager Financiën & Informatievoorziening van Zorgbalans 17 juni 2014, Voorjaarsvergadering NVvA 1 Inhoud Presentatie 1. De AWBZ 2. Uitvoering AWBZ 3. Zorginkoop 2014 4. Toekomst zorginkoop

Nadere informatie

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 29689 Herziening Zorgstelsel 25424 Geestelijke gezondheidszorg Nr. 599 Brief van de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den

Nadere informatie

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016

Bijeenkomst cliëntenraden Wlz. 22 maart 2016 Bijeenkomst cliëntenraden Wlz 22 maart 2016 Programma - Doel van de ochtend - Terugblik inkoop Wlz 2016 - Inkoop Wlz 2017 - Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) - Waardigheid & Trots -

Nadere informatie

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam

Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg. ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Transities in vogelvlucht de hervorming van de langdurige zorg ZorgImpuls maart 2015 versie gemeente Rotterdam Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk

Nadere informatie

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters

Verenso. Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters Verenso Vereniging van specialisten ouderengeneeskunde en sociaal geriaters WetLz April 2014 Wet Langdurige Zorg (Wet LZ) Alleen de meest kwetsbare mensen hebben in de toekomst recht op passende zorg (en

Nadere informatie

Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september Wet LIZ

Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september Wet LIZ Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september 2013 Wet LIZ Samenvatting Consultatieversie Concept Wetsontwerp LIZ 10 september 2013 De nieuwe Wet Langdurige Intensieve Zorg (Wet LIZ)

Nadere informatie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie

Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Zorginkoop langdurige zorg 2015 Versmalde AWBZ (Wlz) Jelle Boomgaardt Zorgkantoor Friesland / DFZ 01 - juli 2014 Gewijzigde versie Wijzigingen (1) N.a.v. de publicatie van de beleidsregels op 1 juli 2014

Nadere informatie

April 26, 2016 Bernard van den Berg

April 26, 2016 Bernard van den Berg 15-Jul-16 1 Financiële organisatie van het Nederlandse zorgsysteem: Welke gezondheidseconomische principes liggen ten grondslag aan het Nederlandse zorgstelsel? April 26, 2016 Bernard van den Berg Email:

Nadere informatie

Een evaluatie van zorginhoudelijke indicatoren in de VV&T

Een evaluatie van zorginhoudelijke indicatoren in de VV&T Postprint 1 0 Version Journal website Pubmed link DOI This is a NIVEL certified Post Print, more info at http://www nivel eu. Een evaluatie van zorginhoudelijke indicatoren in de VV&T I. HEESBEEN, S. VAN

Nadere informatie

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw

BELEIDSREGEL AL/BR Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw BELEIDSREGEL Overheveling GGZ budget AWBZ-Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels

Nadere informatie

Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013

Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013 Voorlichtingsbijeenkomst inkoopbeleid 2014 Zorgkantoor Midden IJssel 5 juni 2013 Agenda Thema s voorlichtingsbijeenkomst Tijd Opening en welkom 14.00 Ontwikkelingen Uitgangspunten inkoopbeleid 2014 Korte

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013

Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen. Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord. 8 mei 2013 Nieuwsflits 16 Aandacht voor iedereen 8 mei 2013 Hervorming Langdurige Zorg en Zorgakkoord Eind april presenteerde staatssecretaris Van Rijn zijn plannen voor hervorming van de langdurige zorg. Daarbij

Nadere informatie

Benchmark doelmatigheid caresector

Benchmark doelmatigheid caresector Benchmark doelmatigheid caresector Politiek & wetenschap Nog te vaak ontbreekt de doelmatigheidsprikkel in de zorg Om doelmatige zorg te kunnen blijven leveren, moet er een brede maatschappelijke discussie

Nadere informatie

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015

De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is. ZorgImpuls maart 2015 De transities in vogelvlucht en hoe de toegang tot zorg georganiseerd is ZorgImpuls maart 2015 Inleiding Vanaf 1 januari 2015 is er veel veranderd in de zorg en ondersteuning. Het Rijk heeft veel taken

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 22 mei 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016

Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Zorgkantoor Friesland Inkoopdocument Wlz 2016 Inleiding Aanleiding wijziging inkoopprocedure Toelichting inkoopprocedure 2016 Vragen/Nota van Inlichtingen E-mailadres: secretariaatzorg@defriesland.nl Website:

Nadere informatie

WETTELIJKE EISEN BIJ DE BEROEPSUITOEFENING

WETTELIJKE EISEN BIJ DE BEROEPSUITOEFENING WETTELIJKE EISEN BIJ DE BEROEPSUITOEFENING Onderstaand wordt beknopt weergegeven met welke aspecten een logopedist rekening dient te houden uit hoofde van wetgeving. 1. Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst

Nadere informatie

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS)

Wmo 2015 op hoofdlijnen. Michiel Geschiere (VWS) Wmo 2015 op hoofdlijnen Michiel Geschiere (VWS) Doelstelling hervorming langdurige zorg Verbeteren kwaliteit Versterken zelf- en samenredzaamheid Vergroten financiële houdbaarheid 2 Wettelijke opdracht

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 2.0 22 December 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU, met input

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam

Zorginkoop Wlz 2017. Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017. April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Zorginkoop Wlz 2017 Presentatie & Verslag Bijeenkomst cliëntenraden gehandicaptenzorg zorginkoop Wlz 2017 April 2016 Zwolle- Amersfoort- Amsterdam Inkoopplan Jaarlijks bepalen we onze inkoopdoelen die

Nadere informatie

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea

perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea perspectief zorgverzekeraar Jeroen Crasborn Senior adviseur zorgstrategie Rvb & Directie Zilverenkruis Achmea 1 2 3 Zorgkostenstijging is van alle jaren maar extra waakzaamheid geboden Ontwikkeling zorguitgaven

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 14 september 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

!7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING

!7: ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING !7": ZORG 6ERPLEGING EN 6ERZORGING )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE Uitgangspunten en inkoopdoelen 2015 Verpleging en Verzorging (V&V) U hebt recht op langdurige zorg als dat nodig is. Denk aan

Nadere informatie

Governance. van regels en controle naar regie en samenspel. Rian van de Schoot

Governance. van regels en controle naar regie en samenspel. Rian van de Schoot Governance van regels en controle naar regie en samenspel Rian van de Schoot De wereld van zorg en ondersteuning na de transities. WLZ ZVW WMO 2015 Jeugd Participatie (preventie) Transitie in de zorg

Nadere informatie

Toetsingskader. Voor de langdurige zorg. Van goede zorg verzekerd

Toetsingskader. Voor de langdurige zorg. Van goede zorg verzekerd Toetsingskader Voor de langdurige zorg Van goede zorg verzekerd 2 Het Toetsingskader voor de langdurige zorg Het Toetsingskader voor de langdurige zorg 3 Wat is het Toetsingskader? Het Toetsingskader is

Nadere informatie

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning;

Oude en nieuwe Wmo. ondersteuning. 2 Deze resultaatgebieden zijn: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; Oude en nieuwe Wmo De Tweede Kamer is akkoord met het Voorstel van wet Wmo 2015. Na behandeling in de Eerste Kamer zal dit voorstel eind 2014 de huidige Wmo gaan vervangen. Tussen de huidige Wmo en het

Nadere informatie

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET

SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET SOORTEN PGB PGB- SERVICE UW BUDGET Folder Soorten PGB - 1 Over Uw Budget Mag ik mij even aan u voorstellen? Mijn naam is Rob Hansen en ben eigenaar van het bedrijf. Ik heb het bedrijf opgericht in 2004

Nadere informatie

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN

2016D07727 LIJST VAN VRAGEN 2016D07727 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over

Nadere informatie

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109

ons kenmerk BB/U Lbr. 13/109 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Overlegresultaat decentralisatie langdurige zorg en maatschappelijke ondersteuning Samenvatting uw kenmerk

Nadere informatie

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015

Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking. Wat verandert er in de zorg in 2015 Zorg en Ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking Wat verandert er in de zorg in 2015 De zorg in beweging Wat verandert er in 2015? In 2015 verandert er veel in de zorg. Via een aantal

Nadere informatie

Wegwijzer in zorgland. Wegwijzer in zorgland

Wegwijzer in zorgland. Wegwijzer in zorgland Wegwijzer in zorgland Is een en informatieve publicatie van Pagina 1 van 8 Ziekte in de familie geeft veel onrust en frustratie Soms voelt u zich als familie ongerust over de situatie rondom uw ouder(s).

Nadere informatie

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M

Zorginnovatie bij CZ D2D D2P D2D D2P D2D D2P P2D P2M P2D P2M P2D P2M Zorginnovatie bij CZ D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M D2D D2P P2D P2M Durft u zich te onderscheiden? Dan zijn wij bijzonder geïnteresseerd in uw ideeën voor innovatie in de zorg! Het zijn woelige tijden

Nadere informatie

Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens

Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Zorgkantoor Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Inhoud Welkom en voorstellen Wat is de Wlz? De rol van het Zorgkantoor in de Wlz Onafhankelijke

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 18 december 2009 Betreft ziekenhuisverplaatste zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden

Opbouw. Zorgverzekeringswet 2006 Redenen voor hervorming. De kern van Zvw. Privaat zorgstelsel met veel publieke randvoorwaarden Opbouw De visie van zorgverzekeraars Jaarcongres V&VN, 10 april 2015 Marianne Lensink Het stelsel en de rol van zorgverzekeraars Opgaven voor de toekomst: - minder meer zorguitgaven - transparantie over

Nadere informatie

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg

Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Nederlandse Zorgautoriteit Postbus 3017, 3502 GA Utrecht Ons kenmerk Onderwerp Datum LK/212 Reactie consultatiedocument 5-6-2012 Bekostiging van huisartsenzorg en geïntegreerde zorg Geachte dr. E.A.A.

Nadere informatie

ZORGINKOOP PRESENTATIE

ZORGINKOOP PRESENTATIE ZORGINKOOP PRESENTATIE voor Themadag CNV in Nijkerk Woensdag 25 mei 2016 door Sabrina Weij Zorginkoper / Relatiebeheerder Care Inhoud presentatie Uitleg werkzaamheden Zorgkantoor DSW Transities / overhevelingen

Nadere informatie

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Meer eigen regie in Zvw

Meer eigen regie in Zvw Meer eigen regie in Zvw Onze dochter Sofie is met 27 weken geboren. Ze heeft bij de geboorte een hersenbeschadiging gekregen, waardoor ze verschillende beperkingen heeft. De meest ingrijpende is een zeer

Nadere informatie

De VGN heeft voor de gehandicaptenzorg in de Wlz een aantal speerpunten benoemd:

De VGN heeft voor de gehandicaptenzorg in de Wlz een aantal speerpunten benoemd: Toekomst gehandicaptenzorg in de Wlz 1. Cliënten met een beperking in de Wlz Ongeveer 200.000 mensen maken gebruik van langdurige zorg en ondersteuning vanuit de gehandicaptenzorg (cijfers 2014). Het gaat

Nadere informatie

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018

Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Wijzigingen in de verpleegkundige zorg thuis naar aanleiding van intrekken beleidsregel MSVT per 2018 Versie 1.0 10 November 2017 Deze factsheet is geschreven door ActiZ, ZN, V&VN en de NFU. Andere brancheorganisaties

Nadere informatie

Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens

Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden. Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Zorgkantoren Coöperatie VGZ Informatiebijeenkomst cliëntenraden Els van der Poel, Gertjan van Broekhoven, Geert Wingens Inhoud Welkom en voorstellen Wat is de Wlz? De rol van het Zorgkantoor in de Wlz

Nadere informatie

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond!

VPT in de Wijk. Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst. Steven Schoorl. 13 juni :30-14:30. ZBz Partners Wij maken zorg gezond! VPT in de Wijk Succesvolle WMO Businesscase voor de toekomst 13 juni 2013 13:30-14:30 Steven Schoorl Extramuraliseren 2 Maatregelen om de kosten voor ouderenzorg te beheersen Regelgeving wordt gebruikt

Nadere informatie

Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken

Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken Zorgstandaarden en ketenzorg : integrale zorg voor chronisch zieken Masterclass Eerstelijns Bestuurders 15 oktober 2010, Tulip Inn, Amersfoort Reinout van Schilfgaarde Kenmerken zorgstandaard Ziekte met

Nadere informatie

Uniformering regeling waskosten AWBZ-instellingen

Uniformering regeling waskosten AWBZ-instellingen Uniformering regeling waskosten AWBZ-instellingen Op 8 oktober 2007 uitgebracht aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave Volgnummer Afdeling Auteur College

Nadere informatie

Geen zorgen over zorgplannen

Geen zorgen over zorgplannen Geen zorgen over zorgplannen Kennisdagen mei 2014 Kennisdagen mei 2014 Vigerende wet- en regelgeving Van groot naar klein Kwaliteitswet zorginstellingen Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Besluit zorgplanbespreking

Nadere informatie

Over de Zorgbalans: achtergrond en aanpak

Over de Zorgbalans: achtergrond en aanpak 1 Over de Zorgbalans: achtergrond en aanpak 1.1 De Zorgbalans beschrijft de prestaties van de gezondheidszorg In de Zorgbalans geven we een overzicht van de prestaties van de Nederlandse gezondheidszorg

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Ketenzorg dementie Zvw

BELEIDSREGEL BR/CU Ketenzorg dementie Zvw BELEIDSREGEL Ketenzorg dementie Zvw Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast

Nadere informatie

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018

Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 1 Inleiding Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels: Promovendum National Academic Besured Caresq treedt op

Nadere informatie

Nederlandse Zorgautoriteit Secretariaat Directie Ontwikkeling Postbus 3017 3502 GA UTRECHT. Geachte heer, mevrouw,

Nederlandse Zorgautoriteit Secretariaat Directie Ontwikkeling Postbus 3017 3502 GA UTRECHT. Geachte heer, mevrouw, Nederlandse Zorgautoriteit Secretariaat Directie Ontwikkeling Postbus 3017 3502 GA UTRECHT datum Utrecht, 27 mei 2009 ons kenmerk 2009-366/DSB/01.01.01/fv/tk voor informatie F. Vogelzang uw kenmerk --

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Radiotherapeutische instellingen Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2

Nadere informatie

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn.

Gemeenten moeten daarbij mantelzorgers en vrijwilligers ondersteunen en voorkomen dat inwoners op ondersteuning aangewezen zijn. DE CONCEPT WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2015 in het kort Onderstaand schetsen wij de contouren van de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning. Vervolgens wordt een samenvatting gegeven van de concept

Nadere informatie

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom?

Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Wat gaat er in de zorg veranderen en waarom? Het ministerie van VWS heeft wee websites in het leven geroepen die hierover uitgebreid informatie geven www.dezorgverandertmee.nl en www.hoeverandertmijnzorg.nl

Nadere informatie

Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB.

Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB. Ontwikkelingen in zorg, welzijn en wonen Joop Blom, voorzi-er commissie Zorg en Welzijn en Wonen NVOG VOOR: Vereniging Gepensioneerden ANWB. De Bilt, 27 november 2015. Vergrijzing in Nederland 27 november

Nadere informatie

!7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG

!7: ZORG 'EHANDICAPTENZORG !7": ZORG 'EHANDICAPTENZORG )NKOOPBELEID,ANGDURIGE :ORG +LANTVERSIE De inkoop van gehandicaptenzorg in 2015 1 Als het nodig is heb je recht op langdurige zorg. Denk aan thuiszorg, verblijf in een verpleeg-

Nadere informatie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie

Innovatie in de Zorg en in de farmacie Innovatie in de Zorg en in de farmacie niets nieuws onder de horizon, wel bitter noodzakelijk Patrick Edgar Senior Manager Zorginkoop Is innovatie in de zorg nodig? Het gaat toch goed? Nederlanders leven

Nadere informatie

Zorgstelsel: op weg naar de Triple aim?

Zorgstelsel: op weg naar de Triple aim? SEMH Seminar 2015 Zorgstelsel: op weg naar de Triple aim? 9 maart 2015 Prof. Dr. F.T. Schut Erasmus Universiteit Rotterdam Triple aim 1. Verbeteren ervaren kwaliteit van zorg 2. Verbeteren volksgezondheid

Nadere informatie

Inleiding. 1.1 Achtergrond. Dr J.D. de Jong, NIVEL Prof dr ir R.D. Friele, NIVEL

Inleiding. 1.1 Achtergrond. Dr J.D. de Jong, NIVEL Prof dr ir R.D. Friele, NIVEL 1 Inleiding Dr J.D. de Jong, NIVEL Prof dr ir R.D. Friele, NIVEL 1.1 Achtergrond Op 1 oktober 2006 is de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) in werking getreden. De Wmg draagt, volgens de Memorie van

Nadere informatie

Beleidsdocument 2012-2016

Beleidsdocument 2012-2016 Beleidsdocument 2012-2016 uw zorg, onze zorg Inhoudsopgave 1. Voorwoord...3 2. Zorggroep de Bevelanden...4 3. Waar staat Zorggroep de Bevelanden voor (Missie, Visie en Doelstellingen)...4 4. Uitwerking:

Nadere informatie

Raadsledendag 20 september

Raadsledendag 20 september Raadsledendag 20 september Wet langdurige zorg & Zorgverzekeringswet Marlies Kamp Manon Jansen Programmamanagement HLZ 3 Presentatie 1. Wet langdurige zorg 2. Zorgverzekeringswet 3. Implementatie 4. Communicatie

Nadere informatie

Bekostiging & financiering in de cure

Bekostiging & financiering in de cure Alleen de hoofdzaken 2011 Bekostiging & financiering in de cure Inleiding 2001 2002 Afstudeeronderzoek DBC Ministerie VWS 2002 2004 Lid landelijk projectteam DBC s NVZ vereniging van Ziekenhuizen 2004

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 30 597 Toekomst AWBZ Nr. 213 Ontvangen ter Griffie van de Tweede Kamer op 26 september 2011. Het besluit tot het doen van een aanwijzing kan niet

Nadere informatie

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging

Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging 13-0010/mh/rs/ph Alternatief voor Regeerakkoord Regie in eigen hand door persoonsgebonden en persoonsvolgende bekostiging Gevraagde actie: - Deelt u de filosofie van Regie in eigen hand? - Bent u bereid

Nadere informatie

Hand-out Toegang tot de Nederlandse zorgmarkt

Hand-out Toegang tot de Nederlandse zorgmarkt Hand-out Toegang tot de Nederlandse zorgmarkt Inleiding Dit document dient als ondersteuning van de presentatie van De Zorgontwikkelaar met als doel de deelnemers van ehealth: Opschalen in de praktijk

Nadere informatie

Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1

Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1 Startnotitie Ontwikkeltafel Kwaliteit 1 tbv de bijeenkomst op 10 april 2015 1 Inleiding In 2014 is in verschillende ontwikkeltafels het inkoopbeleid, inclusief de DVO-2015 ontwikkeld. In deze ontwikkeltafels

Nadere informatie

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken

Strategische agenda pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Strategische agenda 2018-2020 pag. 3 Onze missie pag. 3 Onze koers pag. 5 Onze speerpunten pag. 6 Onze kerntaken Onze missie Wij staan voor goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Onze

Nadere informatie

Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden

Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden Kwaliteit meetbaar maken en verantwoorden Inspectie voor de Gezondheidszorg drs. Jenneke van Veen Algemene leden vergadering VGN 27 juni 2006 Hoofdinspecteur Verpleging en chronische zorg www.igz.nl WAT

Nadere informatie

waar de gezondheidszorg op wacht

waar de gezondheidszorg op wacht waar de gezondheidszorg op wacht Inhoudsopgave Aanleidingen en trends Visie op kwaliteit KIGZ Waarom? Inhoudsopgave Aanleidingen en trends Wettelijk historisch perspectief Internationalisering Patiënt

Nadere informatie

Wijkverpleging. Verpleging en Verzorging 9 april 2014

Wijkverpleging. Verpleging en Verzorging 9 april 2014 Wijkverpleging Onderhandelingsresultaat transitie Verpleging en Verzorging 9 april 2014 Onderwerpen Aanspraak wijkverpleging Toegang Overgang voor cliënten 2014-2015 Transitieperiode Nieuwe bekostigingssystematiek

Nadere informatie

2016D21474. Lijst van vragen

2016D21474. Lijst van vragen 2016D21474 Lijst van vragen De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Algemene Rekenkamer inzake het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek

Nadere informatie

Het resultaat centraal. Resultaatfinanciering binnen bestuurlijk aanbesteden

Het resultaat centraal. Resultaatfinanciering binnen bestuurlijk aanbesteden Het resultaat centraal Resultaatfinanciering binnen bestuurlijk aanbesteden Resultaat? Wmouitkomsten Zelfredzaamheid en participatie Uitgaven Vraagstukken voor Wmo 2015 financiering Waar komen we vandaan?

Nadere informatie

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht

NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT. Werkgroep Provinciaal Toezicht NOTITIE MOGELIJKHEDEN VOOR EEN FRIESE GEMEENTELIJKE SAMENWERKING OP HET GEBIED VAN WMO TOEZICHT Werkgroep Provinciaal Toezicht Inhoud Inleiding... 3 Aanleiding... 3 Verschil toezicht op rechtmatigheid

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Projectgroep marktscan langdurige zorg vragencare@nza.nl Care-15-03. Marktscan langdurige zorg 21 mei 2015

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Projectgroep marktscan langdurige zorg vragencare@nza.nl Care-15-03. Marktscan langdurige zorg 21 mei 2015 Aan Adviescommissie Zorgmarkten Care Van Telefoonnummer E-mailadres Projectgroep marktscan langdurige zorg vragencare@nza.nl Onderwerp Datum Marktscan langdurige zorg 21 mei Inleiding De afgelopen jaren

Nadere informatie

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet

Kwaliteit. 1 Inleiding. 2 De wettelijke voorwaarden. 2.1 Jeugdwet Kwaliteit 1 Inleiding Wat is kwaliteit van zorg en wat willen we als gemeenten samen met onze zorgaanbieders ten aanzien van kwaliteit afspreken? Om deze vraag te beantwoorden vinden twee bijeenkomsten

Nadere informatie

Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland

Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland Recente ontwikkelingen Platform Wooninitiatieven in Zuid-Nederland Presentatie op zaterdag 2 november Gabie Conradi, adviseur programma Aandacht voor Iedereen Inleiding Maatschappelijke en politieke trends:

Nadere informatie