De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens..."

Transcriptie

1 De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens... Barry Popma Rob van de Ven MBA-Health Erasmus CMDZ

2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 6 HOOFDSTUK 1 INLEIDING Achtergrond en aanleiding Doelstelling en vraagstelling Onderzoeksmodel Begripsbepaling en afbakening Opbouw Thesis HOOFDSTUK 2 INKOOP- EN KWALITEITBELEID BINNEN DE VVT SECTOR Inleiding De AWBZ Aangrenzende wet- en regelgeving Rol van de overheid Rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg Rol van de Nederlandse Zorgautoriteit binnen de VVT sector Ontwikkeling van een nieuw zorgsysteem Inleiding Nieuw zorgsysteem Nieuwe wetgeving Uitvoering AWBZ Uitvoering AWBZ zorginkoop Inleiding Uitvoering zorginkoop AWBZ Bekostiging Uitgangspunten voor goede zorg Rol zorgverzekeraar Rol gemeente Rol zorgaanbieders

3 2.5 Kwaliteitssystemen in de VVT sector Inleiding Uitvoering Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg Keurmerken Kwaliteitsdriehoek Ontwikkeling kwaliteitscentrum De rol van kwaliteit in de praktijk Inleiding Kwaliteit als operationele, meetbare norm Transparantie als mechanisme tot kwaliteitsverbetering Samenvattend HOOFDSTUK 3 ONDERHANDELINGSMACHT Inleiding Marktwerking Marktstrategie Marktwerking in de gezondheidszorg Determinanten voor het verkrijgen van marktmacht Determinanten voor het verkrijgen van concurrentievermogen Concurrentiestrategie Inleiding Positieverbeterende strategie Concurrentieverminderende strategie Samenvattend HOOFDSTUK 4 ONDERHANDELINGSMOGELIJKHEDEN EN -TECHNIEKEN Inleiding Huidige context van het inkoopproces Inkoopstrategie en -model Kraljic model Toepassingsmogelijkheden voor zorgaanbieders Routinekwadrant Hefboomkwadrant

4 4.3.5 Knelpuntkwadrant Strategisch kwadrant Doelgroepenbeleid binnen de zorginkoop Inleiding Doelgroepbeleid Stakeholderdialoog Inleiding Stakeholderdialoog in de praktijk Samenvatting Conceptueel kader HOOFDSTUK 5 UITVOERING VAN HET ONDERZOEK Inleiding Dataverzameling Selectie respondenten Onderzoeksmateriaal HOOFDSTUK 6 UITWERKING VELDONDERZOEK Inleiding Analyse van de interviews met zorgaanbieders Relatie met de zorgfinancier Kwaliteit Transparantie van kwaliteit Inkoopbeleid Machtsverhoudingen Onderscheidend vermogen Concurrentie Analyse van de interviews met de zorgkantoren Uvit en CZ Inleiding UVIT Relatie met de zorginstelling Kwaliteit

5 6.4.3 Transparantie van kwaliteit Inkoopbeleid Machtsverhouding CZ Kwaliteit Transparantie van kwaliteit Zorginkoop Machtsverhouding HOOFDSTUK 7 CONCLUSIES EN SLOTBESCHOUWING Inleiding Conclusie Aanbevelingen Slotbeschouwing Bijlage 1 - Literatuuroverzicht Bijlage 2 - Interviews per zorgaanbieder Bijlage 3 - Gehanteerde vragenlijst

6 Voorwoord Tijdens onze MBA H studie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn wij, Barry Popma en Rob van de Ven, geprikkeld geraakt door de inzet en publicatie van rankingoverzichten die de suggestie wekken een beeld te geven over de kwaliteit van zorg binnen de VVT sector. De nieuwsgierigheid groeide, met name ook omdat er in het maatschappelijk en professionele veld in toenemende mate behoefte is aan helderheid over geleverde prestaties en om een eenduidig begrippenkader. Helderheid over wie nu precies waar over gaat en wie waarop aanspreekbaar is. De professionele opdracht om kwaliteit te leveren is wat het veld bindt maar vanaf dat punt wordt het diffuus. In de verkennende fase voor het thesisonderzoek kwamen gaandeweg een aantal vragen bij ons op. We vroegen ons af wat er in de praktijk met deze uitslagen wordt gedaan, of zorgvragers zo kritisch zijn dat zij de ranglijst hanteren bij de keuze voor het afnemen van zorg, welke waarde de instellingen zelf hechten aan dit soort overzichten, wat de objectieve waarde eigenlijk is, wat het in concreto zegt over de kwaliteit van zorg (als al helder is wat daar dan onder wordt verstaan en door wie), gebruiken zorgaanbieders en zorgverzekeraars deze lijst tijdens de inkooprondes van zorg. In ons verdere denken over een passende onderzoeksvraag zijn deze vragen de inspiratie geweest om te komen tot een concrete doelstelling voor deze thesis. Barry Popma Rob van de Ven 6

7 Hoofdstuk 1 Inleiding 1.1 Achtergrond en aanleiding In de gezondheidszorg is de tendens te zien dat prestaties van de zorgverlening en de beoordeling daarvan meer transparant worden gemaakt en dat deze worden meegewogen in de afspraken die gemaakt worden tussen zorgfinancier en zorgverlener. We zien steeds meer dat stakeholders zich sterker maken. Voorbeelden hiervan zijn de toenemende macht en kracht van zorgverzekeraars en zorgkantoren die hun onderhandelingspositie gebruiken om te sturen op kwaliteit en daarmee op het inkoopbeleid. En niet in de laatste plaats de media die zich ook laat horen om maatschappelijke issues aan te kaarten (Volkskrant en AD die hun welbekende rankingoverzicht jaarlijks presenteren). We constateren dat in zorgdomeinen buiten de VVT het publiceren van rankingoverzichten grote beroering heeft gegeven maar dat er vervolgens wel (financieel) op gestuurd wordt door zorgverzekeraars. Zo gaan zorgverzekeraars over tot een selectief contracteerbeleid door contracten aan te gaan met ziekenhuizen die aantoonbaar maken dat zij kwalitatief en kwantitatief goede cure kunnen leveren. We zijn nieuwsgierig naar of en hoe deze ontwikkelingen zich gaan openbaren in de VVT sector en wat de strategische reactie hierop is van de zorgbestuurders in de VVT sector. 1.2 Doelstelling en vraagstelling Op basis van de informatie, zoals is beschreven in de vorige paragraaf, is na een literatuurstudie de volgende doelstelling geformuleerd; Het doen van aanbevelingen aan bestuurders van VVT instellingen in de regio Dordrecht voor de vergroting van hun onderhandelingsmacht in het inkoopbeleid. door: inzicht te krijgen in de kwaliteitseisen die onderdeel uitmaken van het inkoopbeleid van deze zorgfinanciers; inzicht te krijgen in het toekomstige kwaliteitsbeleid en de onderhandelingsmacht van deze zorgfinanciers; inzicht te krijgen in hoe de determinanten van onderhandelingsmacht van marktpartijen beïnvloed kunnen worden. 7

8 Het onderzoek betreft een praktijkgericht onderzoek en is verkennend van aard, waarbij het onderzoek een bijdrage levert aan de beantwoording van de onderzoeksvraag. De doelstelling leidt tot de centrale onderzoeksvraag: Hoe kunnen VVT instellingen hun onderhandelingsmacht en -positie ten opzichte van de zorgfinancier verbeteren in relatie tot de veranderende rol van kwaliteit in het zorginkoopproces. Deze centrale onderzoeksvraag leidt tot de volgende subvragen: Hoe ziet het inkoopbeleid van de zorgfinancier eruit, hoe ontwikkelt dit beleid zich en welke plaats neemt kwaliteit hierbij in als criterium voor het inkoopbeleid; Welke rol speelt de positie op de publieke rankingoverzichten op basis van de CQ index (Volkskrantlijst) in de zorgcontractering; Wat zijn de belangrijke determinanten van de onderhandelingsmacht van VVT instellingen ten opzichte van zorgfinanciers; Hoe ontwikkelt de relatieve onderhandelingsmacht zich in de komende periode; Hoe spelen zorgbestuurders in op de determinanten van de onderhandelingsmacht, als strategische reactie op het (veranderende) kwaliteits (inkoop) beleid van zorgfinanciers; Welke onderhandelingsmogelijkheden en- technieken staan de bestuurder ten dienst om invloed te kunnen uitoefenen op de gehanteerde kwaliteitseisen in het inkoopbeleid van de zorgfinancier. 1.3 Onderzoeksmodel Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, is er bij de uitwerking van deze thesis gekozen voor het volgende model: Door bestudering (A) van artikelen en theorieën is er een vragenlijst (B) samengesteld die voorgelegd is aan de verschillende stakeholders. De uitkomsten van deze interviews zijn geanalyseerd (C) hetgeen resulteert in een aanbeveling (D). 8

9 theorie / literatuur zorgaanbieder analyse resultaten vragenlijst aanbevelingen analyse resultaten theorie / literatuur zorgkantoor / zorgverzekeraar A B C D Om de vragenlijst te formuleren zijn de volgende, in onze ogen relevante, gezichtspunten en thema s nader bestudeerd: Kwaliteitseisen in de zorg (focus op de VVT sector, Actiz 2011) en het inkoopbeleid van zorgfinanciers in relatie tot het thema kwaliteit (Zorgverzekeraars Nederland, 2011). Vooraf heeft er een oriënterend gesprek plaatsgevonden met dr. D. de Boer, onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). 1.4 Begripsbepaling en afbakening Er is voor gekozen om de instellingen in één regio, Dordrecht, te betrekken in dit onderzoek omdat hiermee inzichtelijk wordt in hoeverre instellingen binnen de regio verschillende keuzes maken ten aanzien van het contracteerbeleid van de gezamenlijke financier en wordt het mogelijk om inzicht te krijgen in de determinanten van de onderhandelingsmacht in deze regio. De uitkomsten van dit onderzoek en de conclusies zijn geldig voor de bestuurders in de regio Dordrecht. Bredere reikwijdte is er strikt genomen niet. Het is aan de bestuurders buiten de regio Dordrecht om te beoordelen of zij zich herkennen in zaken als de gebiedskenmerken van de regio Dordrecht, in de relatie met de financier, onderhandelingsmacht in de regio. Met betrekking tot de beïnvloeding van de onderhandelingsmacht- en positie is het profiel van de bestuurder zelf relevant maar dat is in deze thesis niet onderzocht. Het strategisch keuzegedrag om de onderhandelingsrelatie te beïnvloeden, is echter wel onderzocht. 9

10 De gemeente is als financier buiten de scope geplaatst omdat het in deze thesis met name gaat om de rolverschuiving van zorginkoop van het zorgkantoor naar de zorgverzekeraar (die in de toekomst de zorg gaat inkopen voor de eigen verzekerden). Bij de uitwerking van de subvragen hanteren wij als definitie van kwaliteit in de zorg de wettelijke norm verantwoorde zorg ; zorg van een goed niveau die in ieder geval doeltreffend, doelmatig en cliëntgericht wordt verleend en die afgestemd is op de reële behoefte van de cliënt (art. 2 Kwaliteitswet zorginstellingen ). 1.5 Opbouw Thesis Deze thesis bestaat uit zeven hoofdstukken en start na deze inleiding over het gekozen onderzoek met een uitgebreide verkenning van het inkoop- en kwaliteitsbeleid binnen de sector VVT. Op basis van literatuuronderzoek geven we in hoofdstuk 2 de essentie aan van het ontstaan van de AWBZ, de ontwikkeling van een nieuw zorgsysteem, de uitvoering AWBZ zorginkoop, de kwaliteitssystemen in de VVT sector en de rol van kwaliteit binnen de VVT sector. Vervolgens verleggen we in hoofdstuk 3 de focus naar de onderhandelingsmacht van de verschillende spelers in de gezondheidsmarkt. We kijken hierbij naar de marktwerking, strategie en theoretische modellen die zich bezig houden met de marktwerking in de gezondheidszorg. Verder staan wij in hoofdstuk 3 en 4 stil bij de concurrentiestrategie van zorgaanbieders en welke onderhandelingsmogelijkheden en technieken er gebruikt kunnen worden door zorgaanbieders rondom het inkoopproces en welke rol het inkopen op doelgroepen hierin kan spelen. Hoofdstuk 5 is de overgang van het theoretische veld naar het praktijkveld. In dit gedeelte wordt aangegeven hoe het onderzoek is uitgevoerd, In hoofdstuk 6 worden de resultaten van de interviews weergegeven en volgt de analyse van de interviews met zorgaanbieders en zorgverzekeraars. In hoofdstuk 7 eindigen we met een slotconclusie en aanbevelingen. 10

11 Hoofdstuk 2 Inkoop- en kwaliteitbeleid binnen de VVT sector 2.1 Inleiding De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is in 1968 in het leven geroepen als een volksverzekering voor zware geneeskundige risico s en langdurige zorg. In de AWBZ zijn in het laatste decennium aanzienlijke knelpunten ontstaan. Door de oplopende kosten komt het oorspronkelijke doel van de AWBZ het verzekeren van zware geneeskundige risico s en langdurige zorg steeds verder onder druk te staan. In het regeerakkoord staat echter dat de AWBZ als publiekrechtelijke volksverzekering blijft bestaan. Het in stand houden van het recht op verstrekking vanuit de AWBZ en de verwachting van de klant kwalitatief goede zorg te ontvangen in combinatie met druk op de tarieven zorgt er voor dat zorgaanbieders in de VVT sector in spagaat komen. In dit hoofdstuk willen wij stilstaan bij het begrip kwaliteit in de VVT sector, en welke rol kwaliteit heeft bij het zorg inkoopbeleid van de zorgfinancier. In dit hoofdstuk worden de volgende subvragen beantwoord: Hoe ziet het inkoopbeleid van de zorgfinancier eruit, hoe ontwikkelt dit beleid zich en welke plaats neemt kwaliteit hierbij in als criterium voor het inkoopbeleid. en Welke rol speelt de positie op de publieke rankingoverzichten op basis van de CQ index (Volkskrantlijst) in de zorgcontractering. 2.2 De AWBZ De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) voorziet in zorg en ondersteuning bij langdurige ziekte, handicap of ouderdom. Het kan daarbij gaan om thuiszorg, maar ook om verpleging, verzorging, behandeling en begeleiding in verzorgingshuizen, verpleeghuizen, instellingen voor gehandicapten en chronisch psychiatrische patiënten. Ook de zorg in ziekenhuizen en revalidatie-instellingen, indien het verblijf langer dan 365 dagen duurt, valt onder de AWBZ. In 2010 maakten ruim mensen in onze samenleving gebruik van langdurige zorg. De totale zorgkosten bedroegen in 2010 ruim 23 mld. Sinds haar ontstaan in 1968 is de AWBZ uitgebreid en verbeterd. Maar de langdurige zorg is ook in aard en omvang veranderd door een geheel van aanvullende regelgeving. Dit heeft geleid tot toegenomen zorggebruik, stijgende kosten en een omvangrijke bureaucratie. 11

12 2.2.1 Aangrenzende wet- en regelgeving In de periode is er een aantal wetten geïntroduceerd die specifiek gericht zijn op de versterking van de positie van de zorgvrager in relatie met het borgen van kwaliteit; de WMCZ (wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen), de WKCZ (wet klachtenrecht cliënten zorgsector, de KWZ (Kwaliteitswet Zorginstellingen). De KWZ (1996) eist dat zorgaanbieders verantwoorde zorg, dus doeltreffende, doelmatige en cliëntgerichte zorg verlenen, welke is afgestemd op de reële behoefte van de cliënt. In het organiseren van de zorg moeten onder meer cliënten en consumentenorganisaties worden betrokken. Instellingen die onder de kwaliteitswet zorginstellingen vallen moeten onder andere verantwoorde zorg leveren. Met verantwoorde zorg wordt bedoeld: zorg van hoog niveau die tijdig, veilig en effectief gegeven wordt. Deze zorgstandaarden zijn uitgewerkt in de Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg (zie hoofdstuk 2.4) Rol van de overheid De overheid stelt, via de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ), de wettelijke basisnormen vast voor de kwaliteit van zorg verwoord in de norm verantwoorde zorg. Aldus verschuift de focus van beleid, wet- en regelgeving van aanbod en structuur naar prestatie en uitkomsten. Daarmee is wat zorgaanbieders tenminste aan kwaliteit moet leveren geborgd. De gewenste eindsituatie is die waarin het overheidstoezicht zoveel mogelijk op gerealiseerde uitkomsten, oftewel prestaties, plaatsvindt. Dit zal overigens niet volledig te realiseren zijn, omdat voor de uitkomsten de inbreng van de cliënt een wezenlijke is, zorg is in toenemende mate een coproductie tussen zorgverzekeraar en cliënt. Zolang transparantie over de geleverde prestaties onvoldoende is, zal de publiekrechtelijke toezichthouder moeten vertrouwen op proces- en structuurindicatoren om het functioneren en presteren van de zorgaanbieder te kunnen beoordelen. Nadelen van dergelijke indicatoren zijn dat ze slechts indirecte aanwijzingen (circumstantial evidence) voor de kwaliteit van zorg leveren en dus onvoldoende gelegitimeerd zijn. Bovendien leiden ze tot onnodige administratieve lastendruk en bureaucratie Rol van de Inspectie voor de Gezondheidszorg De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bevordert de volksgezondheid door effectieve handhaving van de kwaliteit van zorg, preventie en medische producten. De inspectie adviseert de bewindspersonen en maakt ten opzichte van de zorgaanbieders gebruik van advies, stimulans, drang en dwang als bijdrage aan verantwoorde zorg. De inspectie onderzoekt en oordeelt onpartijdig, deskundig, zorgvuldig en onafhankelijk van politieke kleur of heersend zorgstelsel. Zij hanteert hierbij een mix van verschillende handhavinginstrumenten. 12

13 De IGZ legt openbaar verantwoording af over zijn bevindingen. Hij dient daartoe een model te hanteren waarop hij zorginstellingen scoort. Elementen daarin zijn: voldoet de instelling aan de basisnormen (veiligheidseisen en professionele standaard); leeft ze overige wet- en regelgeving na; heeft ze een functionerend kwaliteitssysteem, een veiligheidsmanagement systeem is ze gecertificeerd; heeft ze een functionerend systeem voor behandeling van klachten, etcetera. Er is een serie rondetafelconferenties met individuele zorgaanbieders en zorgverzekeraars gehouden die gezamenlijk met de NZa is georganiseerd Rol van de Nederlandse Zorgautoriteit binnen de VVT sector De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is een Nederlands zelfstandig bestuursorgaan, dat sinds 1 oktober 2006 bestaat. De NZa houdt toezicht op het gedrag van alle zorgaanbieders en zorgverzekeraars op de curatieve en langdurige zorgmarkt en kijkt of zij de wet naleven. De NZa stelt regels, budgetten en tarieven vast voor dat deel van de zorg dat is gereguleerd en stelt condities voor marktwerking vast, die geheel of gedeeltelijk geliberaliseerd kunnen worden. Gezien de risico s van de tekortschietende kwaliteitsinformatie blijft de NZa de zorgverzekeringsmarkt nauwlettend volgen, bijvoorbeeld in de monitor zorgverzekeringsmarkt. De aandachtspunten die zij daarbij heeft, zijn prikkels voor zorgverzekeraars om hun inkooprol goed te spelen, de concurrentie tussen zorgverzekeraar, de mate waarin kwaliteit een rol speelt in de keuze afwegingen van cliënten en de transparantie van keuze-informatie op het gebied van kwaliteit. 2.3 Ontwikkeling van een nieuw zorgsysteem Inleiding De groeiende zorgvraag, de noodzaak tot kostenbeheersing en de behoefte aan levering van kwalitatief goede zorg, onderstrepen de noodzaak om de zorg doelmatiger en inzichtelijker in te richten en uit te voeren. De afgelopen jaren is in de Nederlandse gezondheidszorg ingezet op de decentralisatie van verantwoordelijkheden voor zorg en dienstverlening naar ondernemers in de markten voor gezondheidszorg en naar het lokaal bestuur. De bedoeling is te komen tot een zorgsysteem waarin de cliënt meer centraal staat en zorgaanbieder en zorgverzekeraar meer ondernemend zijn. Dat betekent onder andere dat cliënten waar mogelijk meer keuzemogelijkheden en invloed moeten krijgen op hun eigen zorgproces. Daarvoor is het nodig dat de kwaliteit en de kosten van de zorg inzichtelijk gemaakt kunnen worden en cliënten de instrumenten in handen krijgen om daadwerkelijk keuzes te maken. 13

14 In dit verband wordt gesproken over cliënt empowerment : het toerusten van cliënten en het versterken van hun positie als ontvanger van zorg, als ervaringsdeskundige, als belanghebbende, als betrokken burger en (indirect) ook als financier van de zorg Nieuw zorgsysteem Voor aanbieders in de zorgsector bestaan er in wezen twee relevante markten. Enerzijds de markt van aanbieders en klanten, Business to Consumer (BtC) en anderzijds de markt van aanbieders en zorginkopers: verzekeraars en gemeenten, Business to Business (BtB). Van Montfort (2001) spreekt daarom van een 3 marktenmodel. hulpverlener zorgverleningsmarkt patiënt beheerder verzekerde bekostigingsmarkt bekostiger overheid verzekeraar verzekeringsmarkt De driehoek typeert de spanningen die er bestaan op het terrein van de gezondheidszorg. De zorgvrager, een term die de ingeslopen economisering van de zorgsector illustreert, is tegelijkertijd verzekerde en cliënt: hij betaalt niet wat hij geniet. Hier zien we al direct dat er in de zorgsector niet van een echt economisch principe sprake is. In de economie geldt dat de klant zelf zijn product betaalt en er dus baat bij heeft om zo goedkoop mogelijk iets aan te schaffen. In de zorgsector worden de producten door anderen betaald, dat heeft tot gevolg dat de cliënt niet direct op de kosten hoeft te letten (moral hazard). We zien hier de spanning van een niet eindigende vraag bij een schaarste in de middelen. Pogingen om de cliënt meer verantwoordelijkheid te geven voor een zinnig en zuinig gebruik van de zorg hebben niet voldoende tot de beoogde afname van het gebruik geleid (inkomensafhankelijke eigen bijdrage, no-claim korting binnen de cure sector). Vraagsturing als leidend principe voor de zorgsector, zal de spanning alleen nog maar vergroten en zal de druk op de middelen enorm laten oplopen. 14

15 De zorgverzekeraar wordt eveneens gemangeld in zijn eigen spanning en controversen: hij wil meer verzekerden en doet alles om die te krijgen: sponsort op diverse terreinen, maakt (daarmee) reclame en concurreert met andere zorgverzekeraars op prijs en voorzieningen. Tegelijkertijd is de verzekeraar als concessiehouder AWBZ (zorgkantoor) verantwoordelijk voor de inkoop van zorgdiensten maar heeft daarvoor niet voldoende geld ter beschikking gesteld gekregen van de overheid (macro budget). De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is per 1 januari 2007 ingevoerd. Deze wet vormt de basis van het stelsel van Zorg en Welzijn. Dit stelsel bestaat naast de Wmo ook uit de AWBZ en de Zorgverzekerings Wet (Zvw). De wet verplicht de gemeente om burgers keuze te bieden uit hulp in natura of een pgb, waarmee de zorg of hulp zelf ingekocht kan worden. Door de invoering van de Wmo worden de gemeenten verantwoordelijk voor een nieuwe doelgroep met matige tot zware beperkingen. Deze decentralisatie past in een ontwikkeling waarbij de gemeenten een steeds grotere rol krijgen op het gebied van zelfredzaamheid en participatie van burgers. Het past ook bij de kabinetsvisie dat zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk bij de burgers georganiseerd moeten worden. De overheveling van de extramurale begeleiding naar de Wmo betekent dat er niet langer sprake zal zijn van een verzekerd recht voor burgers, maar van een compensatieplicht voor gemeenten. Dat kan zowel individuele begeleiding zijn als groepsbegeleiding en bevat ook het vervoer naar begeleiding. Begeleiding richt zich op de lichamelijke, cognitieve en psychische mogelijkheden die een individu in staat stellen om binnen de persoonlijke levenssfeer te functioneren en regie te houden over het eigen leven. Het bieden van begeleiding is nooit een doel op zich, maar altijd een middel om resultaten te bereiken op het gebied van zelfredzaamheid en participatie. In deze voorstelling van de markten worden verschillende eisen aan de zorgaanbieder gesteld. De argumenten voor marktwerking zoals flexibiliteit, efficiency en een betere afstemming van de zorg op de klantvraag houden vooral verband met de eerste markt (BtC). De meest zichtbare reactie daarentegen is vaak gebaseerd op de logica van de tweede markt (BtB). Daarin lijkt het voor de hand te liggen dat zorgaanbieders ketenzorg en doelgroepselectie nastreven met als doel de eigen verkoopmacht te vergroten (counter vailing power). Het is de uitdaging voor zorgaanbieders om de eisen van deze beide markten te verbinden in hun strategisch beleid (van Alderwegen, Piket & Renckens maart 2007). 15

16 2.3.3 Nieuwe wetgeving Het nieuwe zorgstelsel heeft vraagsturing en cliënt centraal als uitgangspunt in alle beleidsdocumenten en toelichtingen op wetgeving. Zo zijn prikkels uitgewerkt voor meer concurrentie, met als doel meer doelmatigheid, innovatiekracht en vraaggerichtheid te bereiken. De Zvw, die gereguleerde concurrentie introduceerde, de Wet Toelating Zorginstellingen (WTZi) die ook de toelating van commerciële instellingen ruimer mogelijk maakt, de Wet HOZ, die de onderhandelingen op de zorginkoopmarkt verder moet aanscherpen en de Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG), die het toezicht op de marktverhoudingen moet regelen, vanuit de gedachte dat de ondernemende zorgmarkt ook een stevige toezichthouder in het publieke belang behoeft. En, tenslotte is er in de Wmo een en ander rondom cliënten en cliëntenparticipatie geregeld (P. Meurs et al. 2008) Met de invoering van de Wet Cliëntenrechten Zorg (Wcz) wil de regering een aantal cliëntenwetten vervangen door één nieuwe wet. Wetten die door de komst van de Wcz zouden verdwijnen zijn ondermeer de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO), de Wet klachtrecht (WKCZ) en de Kwaliteitswet zorginstellingen. De Wcz draagt zorg voor een instrumentele en op de individuele klant gerichte benadering, waarbij vragenlijsten, meer informatieverstrekking, klacht- en claimmogelijkheden en financiële empowerment de boventoon voeren Uitvoering AWBZ Vanaf 2013 verdwijnen de zorgkantoren en gaan verzekeraars geleidelijk de AWBZ voor hun eigen verzekerden uitvoeren. Zorgverzekeraars kunnen met de nieuwe uitvoering van de AWBZ belangrijke verbeteringen realiseren op het gebied van kwaliteit en cliëntgerichtheid. Verzekeraars kopen dan namelijk zowel de Zvw-zorg als de AWBZ-zorg in voor eigen verzekerden. De AWBZ en de Zvw zijn in de aard en in uitvoering verschillend. De AWBZ is een collectieve volksverzekering die, nu, risicoloos door zorgkantoren wordt uitgevoerd. De Zvw is een publiekrechtelijke verzekering. De zorgverzekeraars die de Zvw uitvoeren doen dit als privaatrechtelijke ondernemingen en dragen risico op de uitvoering. Bij de AWBZ is er sprake van een aanzienlijke mate van uniformiteit. Bij de uitvoering van de Zvw is er meer ruimte en noodzaak voor zorgaanbieders die zich weten te onderscheiden en te profileren richting zorgverzekeraars. 16

17 Nu koopt het zorgkantoor de AWBZ-zorg in voor een regio, ongeacht bij welke verzekeraar de mensen verzekerd zijn. Zorgverzekeraars kunnen echter niet alle knelpunten oplossen. Immers, ook in de nieuwe situatie blijven nog veel van de huidige, op aanbodsturing en kostenbeheersing gerichte regelgeving en instrumenten van kracht. In de huidige AWBZ beheerst de overheid de uitgaven. Zij doet dit enerzijds via de aanspraken en indicatieregels, en anderzijds door de zorgkantoren een beperkt regionaal budget te geven. Binnen dit budget kopen zorgverzekeraars kwalitatief goede en doelmatige zorg in, aansluitend bij de wensen van cliënten. Als dit budget niet aansluit op de indicaties, ontstaan wachtlijsten of knelpunten. Zolang deze instrumenten voor kostenbeheersing van kracht blijven, kan de omschakeling van aanbodsturing naar vraaggestuurde, cliëntgerichte zorg niet volledig worden doorgevoerd. In de toekomstige AWBZ moeten zorguitgaven beheerst worden door eenduidige aanspraken en indicatiestelling. Alleen zo kan worden gewaarborgd dat de langdurige zorg ook op de lange termijn beschikbaar blijft voor cliënten die daar volledig van afhankelijk zijn. Met het oog op de budgettaire beheersbaarheid van de AWBZ streven zorgverzekeraars naar een zorgvuldige, geleidelijke toepassing van (financiële) prikkels om de kwaliteit en doelmatigheid van de zorg te verbeteren. 2.4 Uitvoering AWBZ zorginkoop Inleiding Voor de huidige uitvoering van de AWBZ-taken fungeren 12 zorgverzekeraars als zogenoemde concessiehouders. Zij zijn als het ware de beheerders van het zorgkantoor in hun zorgkantoorregio en voeren de zorgkantoorfunctie risicoloos uit. Een zorgkantoor voert de AWBZ uit namens de zorgverzekeraars, de AWBZ-zorgaanbieders leveren de daadwerkelijke zorg aan de cliënt. De zorgkantoren spelen in de uitvoering van de AWBZ een centrale rol. Het zorgkantoor koopt zorg in natura in volgens door de NZa vastgestelde beleidsregels, waarbij onder andere een maximumprijs geldt. Cliënten kunnen zelf kiezen bij welke (gecontracteerde) aanbieder zij hun zorg opnemen. Het zorgkantoor heeft bij intramurale zorg contracteerplicht (het moet een overeenkomst met alle erkende instellingen sluiten), tenzij er ernstige bezwaren zijn. Voor extramurale zorg geldt geen contracteerplicht. Zorgkantoren beschouwen 2012 als een overgangsjaar, omdat vanaf 2013 de zorgkantoren ophouden te bestaan en de verzekeraars dan de inkoop zullen verzorgen. Vanwege deze overgang kunnen de termen zorgkantoren en zorgverzekeraar in de tekst door elkaar lopen. 17

18 Deze tijdelijke situatie, waarbij de zorgkantoorregio in feite blijft bestaan, zal pas veranderen als op termijn het regiobudget wordt vervangen door een verzekeraarsbudget. Dan zullen verzekeraars voor iedere verzekerde individueel de AWBZ gaan uitvoeren (Zorginkoopgids AWBZ 2012) Uitvoering zorginkoop AWBZ Zorgverzekeraars streven naar een toekomstbestendige AWBZ. Hierbij moet niet het zorgaanbod centraal staan, maar de vraag naar zorg van de cliënt. Zorgverzekeraars vinden dat zij de AWBZ nog verder kunnen verbeteren als zij de AWBZ voor hun eigen verzekerden gaan uitvoeren. De zorgverzekeraars willen een klantgerichte AWBZ, geïntegreerde, samenhangende zorg met keuzemogelijkheden voor de klant en een sterke focus op kwaliteit en doelmatigheid. Verzekeraars willen hun service en dienstverlening verbeteren en gerichter inkopen wat hun verzekerden willen en nodig hebben (Zorgverzekeraars Nederland, 2011). De zorgverzekeraars kunnen door de uitvoering voor eigen verzekerden meer toegevoegde waarde en maatwerk bieden voor cliënten die langdurig behoefte hebben aan zorg en ondersteuning. Met het oog op de nieuwe uitvoering van de AWBZ investeren zorgverzekeraars extra in een betere samenhang tussen zorg en maatschappelijke ondersteuning en een meer structurele samenwerking met de gemeenten Bekostiging De overheveling van de taken van de zorgkantoren naar de zorgverzekeraars dient voor de cliënten tot één loket op het gebied van (medische) zorg te leiden en ook tot een verbetering van de kwaliteit en doelmatigheid van AWBZ-zorg. De kwaliteit en prijs zullen transparanter (kunnen) worden. De overheveling van taken vraagt van zorgverzekeraars en zorgaanbieders een ontwikkeling in denken en handelswijze, van het verstrekken en ontvangen van een vast budget naar het daadwerkelijk onderhandelen over kwaliteit, volume en prijs. Randvoorwaarde hiervoor is evenwel een eenduidige en specifieke omschrijving van de aanspraken. Tevens zal een goed functionerende risicoverevening voor de AWBZ-zorg moeten worden ontwikkeld met adequate prikkels die zorgverzekeraars stimuleren om AWBZ zorggebruikers aan te trekken met goede en cliëntgerichte AWBZ-zorg. Verzekerden krijgen meer keuzevrijheid wanneer de zorgverzekeraars zelf voor eigen verzekerden de AWBZ gaan uitvoeren, omdat zij niet langer zijn aangewezen op het ene zorgkantoor in hun regio. 18

19 Cliënten die zorg uit de AWBZ gebruiken zijn over het algemeen ook dure verzekerden in het kader van de Zvw. Verzekerden van 75 jaar en ouder blijken zonder AWBZ indicatie gemiddeld jaarlijks circa aan zorgkosten te hebben die vallen onder de Zvw. Voor verzekerden ouder dan 75 jaar met een AWBZ-indicatie zijn de gemiddelde kosten die worden vergoed uit de Zvw ongeveer Deze cijfers bevestigen niet alleen de behoefte aan betere zorgketens met meer zorginhoudelijke samenhang tussen de cure en care, waarbinnen bijvoorbeeld de wijkverpleegkundige een belangrijke rol kan spelen. Maar ook geven deze cijfers de noodzaak aan van een goed functionerende risico-verevening (BS Health Consultancy 2010). In de situatie waarin zorgverzekeraars nog geen financieel risico lopen over de AWBZ-zorg, blijft de zorg op het grensvlak van Zvw en AWBZ een aandachtspunt. Immers, zorgverzekeraars hebben een financiële stimulans om, waar mogelijk, zorg die zich op het grensvlak van Zvw en AWBZ bevindt, af te wentelen op de AWBZ Uitgangspunten voor goede zorg Zorgverzekeraars geven aan dat de care als het gaat om evidence based of practice based werken, achter loopt op de cure (Zorginkoopgids AWBZ, 2011). Er zijn nauwelijks protocollen en richtlijnen. Als ze er zijn, zijn ze gericht op onderdelen van de zorg (valpreventie, verpleegtechnisch handelen en dergelijke). Voor wat betreft de inkoop AWBZ blijven de zorgkantoren niet stilzitten. Om die reden wordt er door de zorgkantoren gekozen voor het definiëren van goede zorg aan de hand van sectorale kwaliteitsindicatoren. Zorgkantoren verwachten van zorgaanbieders dat het anders organiseren van de zorg mogelijkheden biedt om efficiënter te werken. In plaats van geleverde uren, moet er veel meer gekeken worden naar aansluiten bij behoeften. Veel behoeften van cliënten worden tot medische problemen gemaakt, terwijl de oplossing niet per se in de zorg ligt. Verzekeraars en aanbieders moeten veel meer kijken naar het aansluiten bij behoeften van de cliënt; signaleren zonder dit altijd zelf te moeten aanpakken. De cliënt en zijn mantelzorgers hebben eigen kracht en mogelijkheden en hebben hier ook een verantwoordelijkheid in. Anders kijken naar de organisatie van zorg moet ook bij aanbieders leiden tot een verandering. Naast het inzetten van informele zorg (mantelzorg en vrijwilligers), zal ook het inzetten van arbeidsbesparende technologie noodzakelijk zijn. 19

20 Zorgkantoren stellen als doel voor goede zorginkoop: zorg die aansluit bij de behoeften van de cliënt en die een goede prijs/kwaliteitverhouding heeft (Zorgverzekeraars Nederland, 2011).. Maar wat is goede zorg? Zorgverzekeraars Nederland sluit zich aan bij de thema s die in de komende jaren terug komen in verschillende visiedocumenten van beleidsorganen, cliënt- en beroepsverenigingen. Deze uitgangspunten zijn: 1. Eigen regie en vraaggericht werken Allereerst dient de zorg zo georganiseerd te worden dat de zorgvraag van de cliënt het uitgangspunt is. Ondersteuning van de cliënt moet vorm krijgen vanuit het perspectief van die cliënten niet vanuit budgetten, wetten en regelingen. Eigen regie van de cliënt is een uitgangspunt voor goede zorg. De cliënt moet aan het roer staan en betrokken worden bij de zorginkoop. Het is aan de cliënt, aanbieder en verzekeraar om creatief te kijken hoe in de zorgbehoeften kan worden voorzien. Dit geldt ook wanneer deze niet uitsluitend door aanbod uit collectieve middelen gedekt worden. Dat kan bijvoorbeeld door aanbod van aanvullende pakketten, of door meer gebruik te maken van zelf- en samenredzaamheid. 2. Zelf- en samenredzaamheid Mensen zijn meer dan hun zorgvraag. Wanneer - tijdelijk of langdurig - ondersteuning nodig is, moet die gericht zijn op blijvende participatie en zelfredzaamheid. Zelfredzaamheid bevordert men niet alleen door zich te richten op de (verantwoordelijkheid van de) cliënt, maar ook door aandacht voor de sociale omgeving. Hierin kan de gemeente een belangrijke rol spelen. Binnen de Wmo zijn gemeenten verantwoordelijk voor negen prestatievelden, waaronder ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers. Maar ook zorginkopers hebben vanuit de AWBZ een belangrijke taak. In de huidige situatie, binnen de bestaande productiegedreven bekostigingssystematiek, moet ruimte gecreëerd worden om te werken aan deze stimulering van de eigen redzaamheid. Zorginkoop kan zelf- en samenredzaamheid bijvoorbeeld versterken door: te zorgen dat het juiste type zorg wordt geleverd. Sturen op de verhouding geïndiceerde zorg versus geleverde zorg, in combinatie met cliënttevredenheid; actief in gesprek te gaan met de gemeente over de rol die de gemeente kan spelen bij het creëren van een woon- leefomgeving waarin burgers zo lang mogelijk zelfredzaam blijven; mantelzorgprojecten te ondersteunen; zorgaanbieders te stimuleren hun cliënten te motiveren om zelf dingen te blijven doen ( teveel zorg is erger dan te weinig zorg ). Dit door instellingen die werken volgens de principes van herstelgerichte zorg te belonen. 20

Zorginkoopgids AWBZ 2012

Zorginkoopgids AWBZ 2012 Zorginkoopgids AWBZ 2012 Praktisch én vooruitstrevend maart 2011 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding...4 2. Achtergrond en politieke context (uitvoering) AWBZ... 7 3. Uitgangspunten voor goede zorg... 9

Nadere informatie

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen.

Functionele bekostiging vier niet-complexe chronische zorgvormen. Diabetes, COPD, cardiovasculair risicomanagement en hartfalen. 030 296 81 11 info@nza.nl I www.nza.nl E De NZa is marktmeester voor die delen van de zorgmarkt waar vrije prijzen gelden. Als blijkt dat op een bepaalde deelmarkt geen daadwerkelijke concurrentie tot

Nadere informatie

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ 08 03 Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ advies Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ Uitgebracht aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument?

Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Onderzoeksrapport Wie helpt de consument? Een onderzoek naar de rol van het zorgkantoor vóór aanvang zorg januari 2010 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding 13 1.2 Een

Nadere informatie

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009

Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010. Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Augustus 2009 Handreiking bij het contracteerbeleid Zorgverzekeringswet 2010 Publicatienummer 09.108 Augustus 2009, Utrecht Zorgorganisaties

Nadere informatie

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg

Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inkoopkader Wlz 2016 (deel 2) Gewijzigde versie 3 juli 2015 Geestelijke Gezondheidszorg Inhoudsopgave - landelijk Inkoopkader Wlz 2016 Deel 2 van dit Inkoopdocument betreft het landelijk inkoopkader Wlz

Nadere informatie

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Van patiënt tot klant. Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Van patiënt tot klant Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Zoetermeer, 2003 Inhoudsopgave Samenvatting 5 1 Adviesopdracht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg.

T R I E L E K A Z N O. Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag. Postbus 16119 2500 BC Den Haag (070) 3407911 (070) 3405725. www.zichtbarezorg. Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 16119 2500 BC Den Haag Telefoon: (070) 3407911 Telefax: (070) 3405725 Internet: www.zichtbarezorg.nl K K A Z W A N O A D T R L E W G I

Nadere informatie

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg Samen werken aan een gezond en waardig leven Werkgroep Zorg WBS Cahier Den Haag, november 2012 Colofon Wiardi Beckman Stichting Den Haag, november 2012 Vormgeving: Jaap Swart WBS Cahier Samen werken aan

Nadere informatie

maart 2007 MBA-H EUR Marco van Alderwergen Gerard Piket Ton Renckens

maart 2007 MBA-H EUR Marco van Alderwergen Gerard Piket Ton Renckens . De kwalliitteiitt van de besttuurlliijjke beslluiittvormiing ttott ffusiie maart 2007 MBA-H EUR Marco van Alderwergen Gerard Piket Ton Renckens Het ene schip zeilt naar het oosten, het andere naar het

Nadere informatie

ZORG EN GEZONDHEID 1

ZORG EN GEZONDHEID 1 ZORG EN GEZONDHEID 1 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding Hoofdstuk 2 Trends en knelpunten 2.1 Inleiding 2.2 Trends in zorg, gezondheid en levensloop 2.3 Knelpunten in zorg, gezondheid en levensloop Hoofdstuk

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

SAMEN. WERKEN aan zorg en ondersteuning. Leidraad voor gemeenten en zorgkantoren. Samenwerken aan zorg en ondersteuning

SAMEN. WERKEN aan zorg en ondersteuning. Leidraad voor gemeenten en zorgkantoren. Samenwerken aan zorg en ondersteuning Samenwerken aan zorg en ondersteuning SAMEN WERKEN aan zorg en ondersteuning Leidraad voor gemeenten en zorgkantoren Inhoudsopgave 1. Managementsamenvatting 2 2. Zorg, welzijn en het belang van samenwerking

Nadere informatie

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal

zorg met verblijf zorg zonder verblijf totaal Hervorming van de langdurige ondersteuning en zorg Leeswijzer Deze notitie beschrijft de uitwerking van de kabinetsvoornemens in de langdurige zorg. De notitie start in paragraaf 1 en 2 met de noodzaak

Nadere informatie

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw

Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Rapportage Analyse gegevensstromen huidige situatie Zvw Enschede, 22 april 2013 SV/13/0659/anzvw ir. Arthur Frank Jan Schovers ir. Susan Veldhuis Inhoudsopgave Lijst met afkortingen... 3 Samenvatting...

Nadere informatie

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken

Regionale verschillen in de langdurige zorg. Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik van ouderen en chronisch zieken 2015 Regionale verschillen in de langdurige zorg Mogelijke verklaringen voor zorggebruik

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ)

Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) Samengesteld op: 6 Juni 2015 Zorginkoopbeleid 2016 Zorgsoort Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Inhoudsopgave 2 / 64 Inhoudsopgave 1 COVER

Nadere informatie

De patiënt als sturende kracht

De patiënt als sturende kracht De patiënt als sturende kracht rvz raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet zich in voor de volksgezondheid

Nadere informatie

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016

concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 concept Beleidsplan Transitie Sociaal Domein 2015-2016 Versie 11: 1-7-2014 1 1 Introductie... 3 1.1 De drie decentralisaties... 3 1.2 Transitiefase... 3 1.3 Leeswijzer... 3 2 Wat willen we bereiken?...

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg

Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Inkoopdocument 2015 Niet-toewijsbare wijkverpleegkundige zorg Voorbehouden Dit document is met zorg samengesteld. Echter op het moment van publicatie van het document stonden nog een aantal belangrijke

Nadere informatie

Integrale zorg in de buurt

Integrale zorg in de buurt Integrale zorg in de buurt YFER Maliestraat 1 3581 sh UTRECHT t 030-2364703 f 030-2368345 e nyfer@nyfer.nl i www.nyfer.nl Dit onderzoek is uitgevoerd met financiële steun van de Landelijke Vereniging Georganiseerde

Nadere informatie

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen

Zorginkoop heeft de toekomst. Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen Zorginkoop heeft de toekomst Maar vraagt nog een flinke inzet van alle betrokken partijen rvz raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Financiering en bekostiging van ehealth

Financiering en bekostiging van ehealth Flim Projectmanagement in samenwerking met RVZ Financiering en bekostiging van ehealth Achtergrondstudie uitgebracht bij het advies Consumenten-eHealth Den Haag, 2015 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2

Nadere informatie

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg

Dichter bij de klant. Strategisch zorginkoopbeleid. 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg Dichter bij de klant Strategisch zorginkoopbeleid 2014-2016 Op weg naar toekomstbestendige zorg juli.2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen en trends 3. Speerpunten voor de zorginkoop 2014-2016

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 841 Regels inzake de gemeentelijke ondersteuning op het gebied van zelfredzaamheid, participatie, beschermd wonen en opvang (Wet maatschappelijke

Nadere informatie