CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR April e JAARGANG No 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR April 2015 42e JAARGANG No 8"

Transcriptie

1 1

2 CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR April e JAARGANG No 8 Wij nodigen u uit voor onze verenigingsavond op vrijdag 10 april a.s. in het Atrium van het Clusiuscollege, Drechterwaard 10 te Alkmaar, aanvang uur. AGENDA: uur: Bekijken van de aangeboden kavels uur: Opening door de voorzitter en mededelingen Notulen van de verenigingsavond van 6 maart j.l. Rondvraag Maandpuzzel Gratis verloting PAUZE Veiling 350 Kavels De zaal is rolstoeltoegankelijk. Roken is in de zaal en rest van de school verboden Kopij voor het volgend nummer moet uiterlijk 20 april a.s op de redactie zijn. De volgende ledenavonden zijn: 10 april, 8 mei en 5 juni. 2

3 NVPV AFDELING ALKMAAR : Tijdens de verenigingsavonden op vrijdagavond zijn we telefonisch bereikbaar op: VOORZITTER: S.H. Visser Nijverheidsweg 8, 1851 NW Heiloo SECRETARIS en LEDENADMINISTRATEUR: Vacant Meldingen tot nader orde via de Voorzitter of het Algemeen bestuurslid RONDZENDING K. van Loon B. Bruggenkamp REDACTIE: Mw. I. Visser Nijverheidsweg NW Heiloo PENNINGMEESTER: M. vantol James Wattstraat DC Alkmaar Bank algemeen NL07 INGB Bank rondzending NL90 INGB Beide tnv. NVPV Alkmaar te Alkmaar ALGEMEEN BESTUURSLID K. van Loon Ilpenwaard GA Alkmaar Medewerkers KAVELBEHEER/VEILINGSAMENSTELLING: Maandveiling: S. Bijpost Albatrosweg KH Alkmaar Grote Veiling: I. en S. Visser Nijverheidsweg NW Heiloo

4 VAN DE VOORZITTER 4 Wat je al niet teweeg kan brengen met eenvoudig je eigen mening eens te vergelijken met de mening van je collega s in het bestuur en dan daarna e.e.a. te toetsen aan de mening van de aanwezige leden op een verenigingsavond. Maar goed na een woelige periode waarin veel mensen hun zegje gedaan hebben over het oorspronkelijke verschil van mening en daarna over nog heel veel andere zaken gaan we gewoon weer verder. Alhoewel gewoon Met een driemansbestuur en geen enkele reactie op de oproep om iets te doen aan de werkdruk van sommige vrijwilligers in de vereniging is gewoon niet de juiste omschrijving. Maar daarover denkt u nog na zullen we maar hopen. We stevenen al weer op de zomerstop af en op de beslissing of het Atrium van het Clusius ons bevalt of dat we naar iets ander moeten gaan verhuizen. Beide opties hebben voor en tegen argumenten en dan hebben we het kostenaspect ook nog goed te overwegen. U begrijpt het al, het laatste woord is hierover nog niet gezegd. Ik hoop u te zien op onze verenigingsavond. Met een veiling van 350 kavels met echt van oud en nieuw van alles wat zou er goed iets voor u bij kunnen zijn. Tot dan, Stef Visser INLEVEREN KAVELS VOOR DE GROTE VEILING U weet toch dat er weer kavels ingeleverd kunnen worden voor onze Grote Veiling op 24 oktober. Inleverlijsten en de toelichting waaraan de kavels moeten voldoen zijn op de komende verenigingsavonden te verkrijgen of stuurt u even een mailtje aan Op 15 juni sluit de inlevertermijn. Ineke Visser

5 Postzegelhandel Bert Huisenga Zwaansvliet NE Middenbeemster tel Nieuwtjesdienst en levering van alle merken albums en catalogi. Inkoop, verkoop en taxaties. Op de clubavonden aanwezig Verslag jaarvergadering NVPV-afd. Alkmaar dd. 6 maart 2015 Inleiding: * Verrassend waren de nieuwe tafels van het model picknick. Voor onze leden niet zo praktisch. Dus moest er worden geschoven en andere tafels met losse stoelen erbij gehaald. Een hoop extra werk. Als alternatief konden we een ander lokaal gebruiken maar omdat hier geen catering plaats mocht vinden was dit geen optie. Opening: * Om kwart over acht opende de voorzitter de vergadering en heette de ruim 60 aanwezige leden en, namens het landelijk bestuur aanwezig, dhr. Ben Mol met zijn vrouw een hartelijk welkom op deze uitgestelde jaarvergadering. Mededelingen: * Er is bericht van verhindering van Frits en Annie van Looij, Rob de Wijs en Tiny Keijsper-Bakker. * Cees Lambregts heeft schriftelijk een voorstel/ gedachten over commissies bij het bestuur ingediend. Notulen vorige vergadering: * Er zijn geen op- of aanmerkingen en met dank aan de notulist worden deze gearresteerd. 5

6 Herdenking: * Zoals gebruikelijk worden de leden die in het afgelopen verenigingsjaar zijn overleden herdacht. De voorzitter verzoekt een ieder te gaan staan en een minuut stilte te betrachten zodat wij de heren Jan Greven, Reyer Pijning, Mathijs Slager en Teun Horstman nog even in onze gedachten hebben. Verslag secretaris: * Er zijn geen op- of aanmerkingen op het verslag. Dus wordt het goedgekeurd met dank aan de secretaris. Verslag penningmeester: * Als eerste een vraag uit de zaal of de vereniging een bank is geworden, gezien het grote positieve saldo en waarom de voorgestelde contributieverhoging dan nodig is. Het antwoord is dat wanneer we de verhoging niet zouden toepassen er over een aantal jaren een probleem kan ontstaan. Voor een gezonde vereniging in de komende jaren is deze buffer een noodzaak. Er is een ratio voor omzet en reserve van 1,5. * Een tweede vraag heeft ook betrekking op de contributieverhoging. Kan deze verhoging niet gecompenseerd worden door bijvoorbeeld kavelgeld te heffen? Over het heffen van kavelgeld wordt na enige discussie besloten hier niet in mee te gaan. * Een andere vraag ging over het effect van digitale verzending dan wel het rondbrengen van de Kaaspost. Dit is nauwelijks op de jaarrekening terug te vinden. De besparing in portokosten levert 700,- op. Doe je het niet dan moet je dit bedrag erbij tellen. Mevr. Grosz-Gen vraagt het woord. Zij heeft namens de kascommissie inzage in de boekhouding gehad, zij houdt een betoog over de financiële huishouding. Zij herhaalt met name wat de vaste kosten voor de vereniging zijn en dat er bijzonder weinig overblijft van de huidige contributie. Door goed beheer van de gelden mogen wij ons gelukkig prijzen dat we in deze huidige situatie zitten. Een contributieverhoging is dan ook op zijn plaats. Met applaus wordt zij bedankt voor haar inbreng. De voorzitter vraagt of hiermee het voorstel van een contributieverhoging is aangenomen, waarmee wordt ingestemd met applaus. Verslag kascontrole commissie: * Ook namens de heer Krijgsman brengt Mevr. Grosz-Gen verslag uit. Ze hebben de boekhouding doorgenomen en vragen kunnen stellen. Hun verslag is op papier gezet. Er is overgaan op een digitaal boekhoudkundig programma. Zij adviseren ondersteuning van de penningmeester op boekhoudkundig gebied. De leden wordt gevraagd om het bestuur over de financiën decharge te verlenen. Ook dit wordt met applaus bekrachtigd. 6

7 Verkiezing kascontrole commissie: * Nadat mw. Grosz-Gen twee jaar zitting heeft gehad en dus aftreedt bestaat de commissie uit de heer Krijgsman en de heer van Velzen. Als reservelid meldt zich de heer Willem Heessels. Terugblikken en vooruitkijken: * We hebben net een mindere periode achter de rug, dat heeft ons veel energie gekost. Vooruitkijkend moeten we constateren dat het bestuur nog maar uit 3 man bestaat. Dat is te weinig om alle activiteiten die we als vereniging doen te continueren. Diverse aanbevelingen zijn er gedaan, door met name de commissie van goede diensten en zoals in het verslag van de kascontrole commissie is aangegeven. Het woord is nu aan alle leden om daar een invulling aan te geven. Bestuursverkiezingen: * Gestopt als secretaris, Klaas Schokker, wordt naar voren geroepen. In een dankwoord van de voorzitter wordt de acht en half jaar secretaris en ledenadministrateur doorgenomen. Behoudens het laatste stukje kunnen we terugzien op veel goede herinneringen en met een cadeaubon en een bloemetje voor Marianne, zijn vrouw, wordt Klaas hartelijk bedankt voor zijn inzet. Als laatste voert Klaas het woord en bedankt de leden voor het in hem gestelde vertrouwen. * Namens de commissie van goede diensten stelt Tom van Waveren de vraag aan het bestuur of zij het eens zijn over de aanbevelingen die namens deze commissie zijn gedaan. Hier komt de voorzitter later op terug. * Aftredend en herkiesbaar zijn de voorzitter en het algemeen bestuurslid. Het algemeen bestuurslid Koos van Loon wordt herkozen. Stef blikt nog even terug op de recente gebeurtenissen en de gedane aanbevelingen. Hier wordt uit de zaal op gereageerd. We stellen vast dat de aanbevelingen nog niet zijn besproken binnen het bestuur. Hij wil wel reageren op de aanbeveling t.a.v. de regio. Onder voorwaarde dat er geen regio activiteiten van de NVPV-Alkmaar mogen worden verwacht wordt de voorzitter voor zijn laatste periode van 3 jaar herkozen. Het algemeen bestuurslid Koos van Loon vraagt het woord en richt zich tot de leden. Het feit dat we herkozen zijn ontslaat U niet van de plicht om te zorgen dat het bestuur voltallig kan worden. Het moge niet zo zijn dat taken verricht door de secretaris/ledenadministratie over de hoofden van de rest van de bestuursleden worden verdeeld. Nu nog schrijf ik deze notulen, ik wil u uitnodigen om uw steentje bij te dragen. 7

8 Rondvraag: * Wim Koopman doet uit de grond van zijn hart een oproep voor hulp. Jubilarissen: * De heer Ben Mol overhandigt geheel op eigen wijze de plaquettes aan de twee jubilarissen. Voor 25 jaar lidmaatschap Simon Bijpost en 40 jr. de heer de Rijcke. Deze laatste neemt de rol van Ben Mol over en in no time passeerden zijn diverse bestuursfuncties en herinneringen de revue. Maandpuzzel: * Aan welke paal wordt de caravan gekoppeld. Dat was het motto van deze puzzel. De heer Sjaak Roelofsen werd dit keer de gelukkige caravan bezitter van de prijs. Gratis verloting: * Zoals ieder jaar verzorgt Andy de prijzen voor de verlotingen. Dit keer als thema het voorjaar. De gelukkigen zijn: de dames Grosz-Gen, de Hoop- Spaan en Noteboom-van Ankeren en de heren Louw, Dalmeijer, Berghorst, van Waveren, Douma, Stokhof, Koch, Roelofsen, Vosse, v.d. Weijde ( al weer) Graftdijk en Schotten. Pauze: * Na zo n lange zit te hebben doorstaan kunnen de kelen gesmeerd worden. Veiling: * De veilingmeester Ben Buis brengt weer met verve de 150 kavels onder de hamer. Er blijven weinig onverkochte kavels over. Sluiting: * De volgende vergadering is op vrijdag 10 april U komt toch ook? De notulist: Koos van Loon AGENDA 15 juni Laatste dag om kavels Grote Veiling in te leveren oktober Postex in Apeldoorn 24 oktober Onze eigen Grote Veiling 8 november Eigen Najaarsbeurs 8

9 9

10 KAVELLIJST VOOR DE VEILING VAN VRIJDAG 10 APRIL 2015 Schriftelijke of telefonische biedingen bij Stef Visser (contactgegevens: zie blz. 2) = postfris, = ongebruikt met gom en plakkerrest, ( )= ongebruikt zonder gom of nagegomd, = gebruikt. Insteekboeken en albums die onder diversen worden aangeboden bevatten tenzij expliciet vermeld, geen zegels. No Land Omschrijving C.w. Inzet 1 NL en OG Insteekboekje 2,-- 2 Wereld/Indonesië Insteekboek 3,-- 3 Wereld Insteekboek 2,-- 4 Wereld Insteekboek 2,-- 5 Wereld Insteekboek 2,-- 6 Nederland Insteekboek en album 2,-- 7 Wereld Album 2,-- 8 Indonesië Davo album 8,-- 9 Nederland Davo album 5,-- 10 Diversen Album Duitse Gebieden 2,-- 11 Indonesië Holland Album 5,-- 12 NL en OG Album 3,-- 13 NL en OG Album 10,-- 14 NL en OG 2 Insteekboeken en 1 Album 3,-- 15 Italië Pakketzegels 3 1,50 16 Nederland P 68 a 2,-- 17 Nederland Modern in insteekboek 3,-- 18 Duitsland ,-- 5,-- 19 Moldavië 94/95 16,-- 2,50 20 Nederland 7 met punt 11 en 46 2,50 21 Noorwegen Insteekboek 1,-- 22 Frankrijk 2 Insteekboeken 2,-- 23 Engeland Insteekboek 1,-- 24 USA 2 Insteekboeken 3,-- 25 Diversen 2 catalogus Noorw.1980/2004 2,-- 26 Spanje Insteekboek 2,-- 27 België Insteekboek 1,-- 28 Frankrijk Leuchtturm Album 1849/1962 2,-- 29 Wereld Doos brieven 1,-- 30 Zwitserland Insteekboek 4,-- 31 Zwitserland Insteekboek 2,-- 10

11 32 NL en OG 41 automaatboekjes 10,-- 33 Oost Europa/wereld Insteekboekje 3,-- 34 Cyprus Jaarset ,-- 35 Europa/Wereld Album blokken 4,-- 36 Wereld Doos w.o. insteekboeken 5,-- 37 Europa Doos landen gesorteerd 4,-- 38 Wereld Doos 5,-- 39 NL Indië Insteekboekje stempels 2,-- 40 Indonesië Album en album NL Indië 2,-- 41 Nederland Insteekboek w.o. PTT mapjes 3,50 42 Liechtenstein Insteekboek ook Europa 5,-- 43 Liechtenstein 460/63 compleet vel 50,-- 5,-- 44 Liechtenstein 465/68 compleet vel 56,-- 5,-- 45 Gibraltar/Cyprus 405/07 547/48 compleet vel 30,-- 3,-- 46 Faeröer/Cyprus 53/54 547/48 40,-- 4,-- 47 Duitsland Albumbladen 1,-- 48 Nederland Insteekboek 1,-- 49 NL Antillen Ringband 3,-- 50 Oostenrijk Doos 5,-- 51 Wereld Doos 3,-- 52 Wereld Doos insteekboeken 5,-- 53 NL en OG 2 Insteekboeken 1,-- 54 Wereld Insteekboek 4,-- 55 Europa Insteekboek 4,-- 56 Wereld Insteekboek 3,-- 57 Europa Insteekboek 4,-- 58 Europa 7 Rondzendboekjes 5,-- 59 Diversen Boek luchtvaart en 7 poststuk. 3,-- 60 Nederland Doos albums en insteekboek 1,-- 61 Wereld Insteekboek 1,-- 62 NL en OG Insteekboek 1,-- 63 D.Reich/Berlijn Davo album zegels Berlijn 10,-- 64 Nederland FDC 78/393 1,-- 65 Diversen Boek Duitse wapenzegels 2,50 66 D.Reich/Berlijn 24 poststukken 10,-- 67 Wereld Doos w.o. poststukken 4,-- 68 Duitse Gebieden Albumbladen 1,-- 69 Duitsland/Noorw. + Div.motief, insteekboek 5,-- 70 Nederland Leuchtturm 1965/89 en bladen 5,-- 71 Wereld Doos w.o. Rode Kruis 1,-- 11

12 72 Zwitserland Insteekboek 5,-- 73 Europa/VN 4 insteekboeken 5,-- 74 Oost-Europa 3 Insteekboeken 3,-- 75 Europa Album 10,-- 76 Nederland Davo album 1980/99 10,-- 77 Nederland Davo album 2000/ ,-- 78 Wereld Insteekboek A t/m C 10,-- 79 Wereld Insteekboek C t/m K 10,-- 80 Wereld Insteekboek K t/m P 10,-- 81 Wereld Insteekboek P t/m T 10,-- 82 Europa Insteekboek 960,-- 45,-- 83 Zwitserland Insteekboekje 349,-- 17,50 84 Bulgarije Blok ,-- 4,-- 85 Bulgarije Blok ,-- 3,50 86 België Albumbladen 1,-- 87 Nederland Doos 1,-- 88 Lat.Amerika Insteekboekje 1,-- 89 Engeland Bakje afgeweekte zegels 1,-- 90 Wereld Dik insteekboek 1,-- 91 Wereld Insteekboek 1,-- 92 Europa Insteekboek 1,-- 93 Europa Insteekboek 1,-- 94 Frankrijk Album 1,-- 95 Wereld Album voetbal 5,-- 96 Finland Insteekboek 2,-- 97 Wereld Insteekboek dieren 3,-- 98 Engeland Insteekboek 1,-- 99 Franse gebieden + Duitsland, insteekboek 3, Wereld w.o. Treinen, dieren, inst.boek 3, Wereld Dik insteekboek w.o. sport 4, OG Album 3, Indonesië Album 3, Indonesië Insteekboek, iets wereld 2, Engeland Insteekboek 2, NL en OG Insteekboek 2, Oost-Europa Insteekboekje 4, NL en OG Insteekboek 5, Nederland Insteekboek o.a. blokken 5, Nederland Insteekboek 3, Nederland Insteekboek 2,-- 12

13 112 Nederland 2 Insteekboeken 3, Nederland 2 Insteekboeken 3, Wereld Doos 10, Nederland Doos 5, Europa Doosje w.o. 5 rondz.boekjes 5, Nederland Doos w.o. cat op CD 3, Diversen Album BRD 1, Motief Album luchtvaart 3, Motief Album luchtvaart 3, Motief Album luchtvaart 3, Motief Album luchtvaart 3, NL en OG 2 Albums, 1 insteekboek 1, Spanje Davo album 1967 t/m1980 4, Nederland Unie Album 1988 t/m , Wereld Insteekboek 3, Europa/Wereld 3 insteekboeken 2, Europa/Wereld Album 2 insteekboeken 5, NL Antillen Insteekboek 3, Suriname Insteekboek 3, Duitsland/Ierland 4 rondzendboekjes 6, Nederland Album FDC 5, NL en OG Dik insteekboek 5, Noorwegen Ringband 3, UN/Wereld Dik insteekboek 5, Luxemburg Davo album 1960/1997 5, Zweden Insteekboek 3, Italië Insteekboek 2, Europa 2Insteekboeken 5, Israël Insteekboek 1, Rusland Insteekboek 1, Canada Davo album veel 25, Diversen Davo album 1913 t/m , Diversen Album kaarten 1, Duitsland Insteekboek 4, Italië/Oostenrijk Insteekboek 4, Indonesië Insteekboek 4, Duitsland Insteekboek 4, Diversen Boek met 200 ansichtkaarten 5, Zwitserland In Davo, begin/1980 5, Nederland Grote doos roodfrankering 1,-- 13

14 152 Bund 200/203 55,-- 4, Wereld Grote doos poststukken 1, Nederland 18, Wapenzegel 2 ½ ct. 90,-- 5, Ned. Antillen 518/558 incl. blokken 42,50 2, Nederland 4 series ts. 310 en ,-- 2, Nederland 2x cpl. vel+delen ,-- 3, Nederland 24 versch. blokken/vellen 2, Nederland 7 blokken/velletjes 1, Nederland Doosje postfris en iets gest. 1, Bund 1972/1980 in Lindner 25, Bund Begin/1971 in Lindner 40, Frankrijk Poststukken 1, Duitsland Doosje poststukken 1, Israël Map poststukken 1, België 10 Koning Boudewijn FDC s 1, Diversen 4 Prentbriefkaarten Frans Hals 1, Nederland Max.Kaarten Kinderz. 1980/81 1, Diversen Isle of Man 1979, Lindner 1, Wereld Insteekboek 1, Diversen Davo N.Antillen/Aruba 92/96 1, Wereld Insteekboekje 1, OG + Nederland In Davo 10, Nederland 326 op censuur briefstukje 1, Frankrijk 18/31 9 zegels 80,-- 5, Frankrijk zegels 2, Curaçao LP4/LP16 30,-- 3, Ned. Antillen 230/232 25,-- 1, Nederland ,50 2, Ned. Indië P4 30,-- 2, Ned. Indië 31/37 Hulpuitgifte 30,-- 2, Nederland D9/D15 + D16/D19 102,50 5, Nederland Au1//Au30, (3+20 ontbr.) 46,-- 2, Nederland 402B/403B, iets roest 290,-- 15, Nederland ,-- 5, Azië/Afrika W.o. China 2, Ned. Antillen 20 Series 1955/ ,-- 5, Rep. Suriname Blokken 1977/ ,50 4, Rep. Suriname Periode 1975/ ,-- 5, Nederland In Davo, 1944/1995 8, Polen In Schaubek, goed gevuld 12,-- 14

15 192 Suriname In Leuchtturm 6, Frankrijk Insteekalbum 3, Oostenrijk Insteekboekje 2, O.G. + iets Ned. in insteekalbum 3, USA In Davo1945/1984 goed gev. 25, Noorwegen + Finland + IJsland in Davo 20, Duitse Rijk Insteekboek 2, Wereld Klein insteekboekje 1, Nederland PZ mapjes M10/M ,-- 17, USA Blok 12/ ,-- 3, Nederland Davo L 1970/86 weinig zegels 5, Nederland Davo L 1945/ ,-- 30, Nederland 12 Koning Willem III 200,-- 18, Nederland 487/489 70,-- 8, Wereld In 2 insteekboeken 1, USA/Canada Grote doos kantoorpost 2, Nederland 134/135 Toorop 50,-- 4, Suriname 151/156 Zending 20,-- 1, Nederland 2 35,-- 4, Nederland 9 40,-- 5, Nederland 133 Opruiming 25,-- 3, Nederland , Nederland Gelopen rondz.boekje 3, Suriname ,-- 4, Suriname ,50 4, Suriname 312/315 28,-- 3, Suriname Gelopen rondz.boekje 4, Ned. Indië 26 55,-- 5, Ned. Indië Gelopen rondz.boekje 10, Nederland 346/ ,-- 12, Suriname 22A 20,-- 3, Curaçao LP39 25,-- 4, Ned. Indië 135/137 25,-- 3, Ned. Indië LP13 20,-- 3, Zwitserland In Davo begin tot , Diversen Davo Noorwegen tot , Zweden Grote map album inst.bladen 3, Wereld Grote doos met zakjes 1, Nederland Insteekboek 1, Nederland 2009 Zilveren zegel los 14,-- 2,-- 15

16 232 Nederland Dik boek 1979/ , Nederland 41 17,50 2, Nederland 44 Stempel Breda 100,-- 15, Nederland 49Kroningsgld. met bemerk. 150,-- 10, Nederland 95/96/97/98/99 145,-- 7, Nederland 356/373 Quilloche 10, Nederland 534/537 35,-- 4, Wereld Doos postst. veel roodfr. 1, Wereld Doos kantoorpost 1, Wereld Doos postst. veel België 1, WWF Album bedreigde dieren , WWF Album bedreigde dieren , WWF Album bedreigde dieren , Engeland Doos vol, op papier 1, Nederland Tot 1983,veel tandingen 5000,- 40, Ned. Indië + Indonesië + Nw. Guinea 20, Nederland Provincievel Noord-Holland 32,50 3, Australië Kleine verzameling 1, Canada Kleine verzameling 1, Nieuw Zeeland Kleine verzameling 1, Zuid Afrika Engelse gebied 1, Engelse gebieden Div. landen 2, Engelse gebieden Div. landen 2, Engelse gebieden Div. landen 2, Wereld Div. landen 1, Europa Veel thema 1, Wereld Map 1, Azië Map 1, Oost Europa Map 1, Wereld Veel thema 1, Diversen Dik inst.boek, metalen hoeken 1, Nederland 13 Pzb. 1984/ ,50 5, Nederland V886/V888 Amphilex bl. 82,50 7, Nederland Zomerzegels 1960/ ,-- 5, Nederland Rode Kruis 1963/ ,-- 2, Nederland Kerstblokken 1988/ ,-- 5, Nederland 31 Velletjes 1996/ ,-- 15, Nederland 1646 P velletje/zegel / 12,-- 1, Nederland Zomer/oud. zegels 1983/ , Diversen Nederland Importa album I 4,50 16

17 272 Nederland 1959/1993 in Importa 20, Nederland 1994/1999 in Importa 20, Nederland 2000/2002 in Importa 7, Diversen Blik Hawid strookjes 3, Diversen Zak plakstroken, zwart 3, Diversen Michel cat. Zuid Europa , Diversen Michel cat. Z.O. Europa , Diversen Michel cat. Oost Europa , Diversen Michel cat. Zuid Europa , Diversen Michel cat. Z.O. Europa , Diversen Michel cat. Zuid Europa , Diversen Michel cat. Oceanië/Aus , Diversen Michel cat. West Afrika , Diversen Michel cat. Z./Cen.Afrika2007 3, Hongarije Dik boek 2, Rusland + Hongarije, Insteekboek 1, Rusland Insteekboek 1, Libië Insteekboek 1, Cambodja Insteekboek 1, Laos Insteekboek 1, Hongarije Insteekboek 2, Guinee Equatoriaal Insteekboek 1, Tsjecho-Slowakije Overvol Insteekboek 2, Zuid Afrika Insteekboek 1, USA 2 Insteekboeken 1, Liberia Insteekboek 1, Bund Dik boek 1, Midden Oosten Insteekboek 1, USA Dik boek 1, Afrika Diverse landen 1, Thailand Insteekboek 1, Laos + Cambodja, insteekboek 1, Laos + Vietnam, insteekboek 1, Wereld Doos vol (zonder papier) 1, Nederland 2009 Zilveren zegel 1, Nederland Importa 1979/ , Nederland FDC s 180/231 3, Nederland Davo, begin/1983 5, Nederland Davo, begin/1985 5, Wereld Insteekboek 2,-- 17

18 312 Wereld Insteekboek 1, Wereld Insteekboek 2, Nederland Mapjes/blokken/zegels / 525,-- 17, Nederland + Ned. Indië 2, Engeland + Gebieden, oud 2, Wereld Div. landen, o.a. Egypte 1, Europa Div. landen 2, USA Op albumbladen 1, Wereld Op insteekbladen 2, Duitsland + Polen,Oostenrijk en België 2, Azië w.o.. Engelse gebieden 2, Nederland Kinderzegels div jaren + OG 2, Diversen Map met rek. van Alkmaar 5, Nederland Doos met euro zegels 1, Diversen 2 Insteekboekjes 1, Nederland Doos EDK 1, Ned. Nw. Guinea 1 t/m 19 Untea 8, Nederland Hangboekje kerst ,-- 5, Nederland Brief met nr 24, 2 maal 135,-- 6, Nederland FDC 8 en ,-- 8, Nederland Cover 22 stempel autopost 2, Nederland 3 zeldzame PZB oudere hulp 5, Nederland 2246 b en 2247 b 40,-- 7, Nederland B2435 uit Prestigeboekje 38,-- 8, Nederland 3 x Rondzendboekjes 1, Duitsland 3x Rondzendboekjes 1, Nederland Stadspost Leeuwarden vel 1, Nederland Insteekbl. comb.automaatbk 1, Frankrijk Davo albumbladen 3, Nederland 61 b keerdruk 100,-- 10, NL OG Album begin t/m , Nederland Insteekblad hoog 20, Nederland Insteekkaarten div.kwalit. 5, Nederland Insteekkaarten div.kwalit 20, Diversen 3 Catalogi ruimtevaart 1, Diversen 2 Ringbanden vervalsingen 10, Diversen Boek stempelrubriek 1, Diversen 3 boeken,2 automb.halfrond st. 5, Diversen Boek postmerken 5,-- 18

19 PUZZELOPLOSSING MAART Omdat er in de tekst van vorige maand een zinnetje was weggevallen waren er 3 oplossingen mogelijk. Er had nog moeten staan: De caravans mogen elkaar nergens raken, niet horizontaal, verticaal of diagonaal. We hebben iedereen die met één van onderstaande 3 oplossingen kwam goedgekeurd en mee laten dingen naar de prijs. VERENIGING Ik ben lid van een vereniging/club, hoe vaak zeggen we dat niet als we iets vertellen over onze hobby. We gaan naar de verenigingsavond, de Beurzen, de Grote Veiling, lezen het clubblad en betalen onze contributie. Hiermee is voor velen van ons de kous af. We profiteren van onze club want we betalen hier immers contributie voor. Uiteraard is dat uw goed recht maar ik wil u toch graag ook even laten weten dat een vereniging voor een groot deel draait op vrijwilligers, mensen die hun vrije tijd stoppen in uw/onze hobby. Sommige mensen stoppen er een paar uur in de maand in, sommigen een paar uur in de week maar ook sommigen 10 uur of meer per week. Als de Vereniging hiervoor betaalde krachten in dienst moet nemen is een contributie, die hier voor nodig zou zijn, voor het merendeel van de leden niet meer op te brengen en dit betekent het einde van een vereniging. Hoe minder vrijwilligers zich in (willen) zetten voor onze Vereniging, hoe meer werk er op een paar schouders terecht komt. Ook al denkt u, maar ik kan helemaal niet zo veel of ik heb niet zoveel tijd er zijn heel veel dingen die het werk van de huidige vrijwilligers een stuk kunnen ontlasten en er voor zorgen dat het ook voor hen leuk blijft om te doen. Ik noem hier een paar dingen. Voor aanvang van de Verenigingsavond (vanaf uur) helpen om de zaal in te richten. 19

20 Na afloop van de Verenigingsavond een kwartiertje langer blijven om de zaal weer in zijn oude staat terug te brengen. Hetzelfde vóór en na de Beurzen. Lever eens een artikeltje in voor de Kaaspost, van een halve pagina of zo. En dan zijn er uiteraard ook nog bestuurstaken. De functie van secretaris is vacant. Er is boekhoudkundige ondersteuning nodig voor de penningmeester. Denkt u eens na over een en ander, voor vragen over werkzaamheden en de tijd die het vraagt kan het bestuur u verder helpen. De NVPV afd. Alkmaar is ook Uw Vereniging!!! Ineke Visser VAN DE RONDZENDTAFEL Het voorjaar zit in de lucht, de vogels kwetteren en de eenden maken ruzie. U gaat erop uit met de trein of maakt een boottochtje. Een aantal boekt een vliegvakantie om flora en fauna te bewonderen. U bent ongetwijfeld weleens in Den Helder geweest. Kijken naar de razende bol en de gietijzeren vuurtoren de Lange Jaap uit Wellicht brengt u dat op een idee om een thematische verzameling te beginnen. Wij willen de indieners van de rondzendboekjes dan ook uitnodigen om rondzendboekjes met thematische waarden in te sturen. Tot de volgende rondzending. Bert & Koos VOORJAARSBEURS Het was hard werken om het Atrium zover opnieuw in te richten dat we onze beurs van start konden laten gaan. Maar toen.. wat een licht, wat heerlijk. De zorg dat het door de ruimte ongezellig zou worden bleek, aan de reacties van bezoekers en handelaren te peilen, ongegrond. Onze pogingen om iets in de krant te krijgen bleken een aantal malen geslaagd te zijn en het lukte ook weer om tijd te krijgen in het agenda programma van Radio Noord-Holland. Een geslaagde beurs, met ook nog het één en ander aan materiaal dat aan de vereniging in beheer werd gegeven voor verkoop, is hetgeen we op terug kunnen kijken. Stef Visser 20

21 21

22 PUZZELRUBRIEK Uw oplossing (per post of per ) dient uiterlijk vrijdag 10 april om 12:00 uur op de redactie te zijn of lever deze tijdens de verenigingsavond vóór 20:00 uur aan de bestuurstafel of bij Ineke Visser in. Deze maand een anagram puzzel. U ziet hieronder een rijtje vreemde woorden, van de letters van elk woord kunt u de naam van een Nederlandse plaats of stad maken. Achter elk woord staat een cijfer, de letter van de gevonden plaats die op die positie staat is de letter die u nodig heeft om de oplossing te vinden. Als u de juiste oplossing heeft gevonden levert dit 5 punten op maar ik wil ook graag de gevonden plaatsen weten, elke goed gevonden plaatsnaam levert ook nog 1 punt op. De inzender met de meeste punten wint de puzzelprijs, bij meerdere inzenders met een gelijk puntenaantal wordt er geloot. Anagram Gevonden plaatsnaam Hooile 1 Dalen 4 Talheve 6 Bruglit 2 Sensa 3 Wertkwijnis 8 Lel 1 Made 1 Achtmastir 6 Aaploos 5 Liende 2 Namzaad 4 Storebesger 5 Droneopal 4 Mokatzup 4 Kijldenag 7 Gerstdage 8 22

23 VRIENDENPAGINA De vriendenpagina is bedoeld voor u, leden van onze vereniging. Op deze pagina kunt u gratis uw advertentie kwijt. Plaatsing van de advertenties blijft ten alle tijden onder voorbehoud, het bestuur is vrij om een advertentie te weigeren. Opgave voor een advertentie kunt u doen bij Ineke Visser, zie voor adresgegevens pag.2 De Stichting DE POSTZEGELVRIEND stelt zich ten doel langdurig zieken en gehandicapte postzegelverzamelaars te helpen met het opbouwen en voortzetten van hun verzameling. Dit geschiedt o.a. door toezending van postzegels, briefwisseling met een vaste correspondent en door uitgifte van het blad De Postzegelvriend. U kunt ons ondersteunen met bijdragen, donaties, alle soorten postzegels of als vrijwillig(st)er. Inlichtingen B. Buis, Winkelwaard 429, 1824 HT Alkmaar, Tel , Gevraagd: Oude ansichten, reclamezegels en belastingzegels kopen/ruilen. Ook gevraagd: Frankeergeldige Nederlandse zegels met of zonder gom. Tel Elke verenigingsavond is er een KOOPJESTAFEL aanwezig. Vergeet niet te kijken of er iets voor u bij ligt. Voor heel kleine prijsjes, leuke dingen zoals catalogi, boeken, serietjes, postzegelmapjes, soms een insteekboek of album. 23

CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR September 2014 43e JAARGANG No 1

CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR September 2014 43e JAARGANG No 1 1 2 CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR September 2014 43e JAARGANG No 1 Wij nodigen u uit voor onze verenigingsavond op vrijdag 5 september a.s. in de kantine van het Clusiuscollege, Drechterwaard

Nadere informatie

CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR 7 oktober e JAARGANG No 2

CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR 7 oktober e JAARGANG No 2 1 CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR 7 oktober 2016 44e JAARGANG No 2 Wij nodigen u uit voor onze verenigingsavond op vrijdag 7 oktober a.s. in de toneelzaal van de Rekere 2.0, Drechterwaard

Nadere informatie

CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR September 2015 43e JAARGANG No 1

CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR September 2015 43e JAARGANG No 1 1 CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR September 2015 43e JAARGANG No 1 Wij nodigen u uit voor onze verenigingsavond op vrijdag 4 september a.s. in de toneelzaal van Stichting de Rekere 2.0, Drechterwaard

Nadere informatie

Nalatenschapveiling 29 oktober Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1.

Nalatenschapveiling 29 oktober Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1. Nalatenschapveiling 29 oktober 2017 Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1. Bezichtiging is mogelijk tussen 11:00 en 13:00 en de veiling start om 13:30 De nalatenschapsveilig is alleen toegankelijk voor leden

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden. De veiling geschiedt in principe bij opbod, met in achtneming van de volgende tarieven:

Verkoopvoorwaarden. De veiling geschiedt in principe bij opbod, met in achtneming van de volgende tarieven: Verkoopvoorwaarden De verkoop van elk kavel geschiedt à contant met 10% opgeld. Gekochte kavels worden alleen en uitsluitend tegen contante betaling in Euro afgegeven. Tijdens en na de veiling is er gelegenheid

Nadere informatie

Kavellijsten. voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en. Schriftelijk bieden. is mogelijk!

Kavellijsten. voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en. Schriftelijk bieden. is mogelijk! 74 Kavellijsten voor de veilingen 15 december 2014, 26 januari en 23 februari 2015 Schriftelijk bieden op alle veilingen is mogelijk! 2 De veilingen 15 december 2014, 26 januari en 23 februari 2015 Wij

Nadere informatie

Veilinglijst FV De Gelderse Vallei 11 mei

Veilinglijst FV De Gelderse Vallei 11 mei Veilinglijst FV De Gelderse Vallei 11 mei 2017 1 1 NL-Klassiek 30 P I 0 35,00 Bossche tanding 9,00 2 NL-Klassiek 31D+31C 0 35,00 Combinatie tand 10,00 3 NL-Klassiek 91 0 LP Drukwerkrolstempel 25,00 4 NL-Klassiek

Nadere informatie

Veiling kavellijst november 2017

Veiling kavellijst november 2017 Veiling kavellijst november 2017 Veil nr. Land of Thema Cat. Cat. Nr. Bijzonderheden/Opmerking Staat Cat. Waarde Inzet 451F Nederland N-2015 27 Willem III O 14,00 2,80 452F Nederland N-2015 61B tete beche

Nadere informatie

Veilinglijst Beverwijk 9 maart 2015

Veilinglijst Beverwijk 9 maart 2015 1 portugal cept modern XX 5,00 2 cept, europa gibraltar XX 2,50 3 cept denemarken 2009 XX 2,50 4 cept ierland 2009 XX 5 cept malta 2013 XX 2,75 6 cept 2013 luxemburg XX 2,25 7 cept malta2010 XX 2,75 8

Nadere informatie

CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR Februari e JAARGANG No 6

CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR Februari e JAARGANG No 6 1 CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR Februari 2015 42e JAARGANG No 6 Wij nodigen u uit voor onze verenigingsavond op vrijdag 6 februari a.s. in het Atrium van het Clusiuscollege, Drechterwaard

Nadere informatie

13 December2016. Kwaliteit Postfris ** Ongebruikt * Gestempeld 0

13 December2016. Kwaliteit Postfris ** Ongebruikt * Gestempeld 0 VEILING 13 December2016 Kwaliteit Postfris ** Ongebruikt * Gestempeld 0 Biedschema tot 5,00 0,25 5,00 tot 10,00 0,50 10,00 tot 50,00 1,00 boven 50,00 2,00 Ka vel Land / Gebied Soort / Omschrijving Jaar

Nadere informatie

Heeft u speciale wensen of vragen? Aarzel dan niet ons deskundig team in te schakelen. Onze volledige prijslijst is op aanvraag gratis verkrijgbaar.

Heeft u speciale wensen of vragen? Aarzel dan niet ons deskundig team in te schakelen. Onze volledige prijslijst is op aanvraag gratis verkrijgbaar. 1 Postzegelhandel H. Zondervan Mr. P.J. Troelstraweg 89 8916 CN LEEUWARDEN Tel 058-2122096 Fax 058 2129180 Mail: h.zondervan@xs4all.nl www.postzegelhandelzondervan.nl Geachte klanten, Voor u ziet onze

Nadere informatie

VEILING. Bedankt voor uw komst en tot ziens op de volgende ruilbeurs / veiling. Deze is op zondag 25 november 2012

VEILING. Bedankt voor uw komst en tot ziens op de volgende ruilbeurs / veiling. Deze is op zondag 25 november 2012 438 3 Rondzendboekjes diversen 5.00 439 Insteekboekje Portugal 10.00 440 Leeg poststukkenmapje 1.00 441 Doos met ongeveer 6000 zegels Nederland 3.00 442 2 Blokken België no. 11+12 postfris 10.00 443 Kaft

Nadere informatie

Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Website: www.filatelie-woerden.nl

Filatelistenvereniging Woerden en Omstreken Website: www.filatelie-woerden.nl Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Utrecht nr: 40482911 Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen Website: www.filatelie-woerden.nl

Nadere informatie

ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met:

ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met: ZZZ, Een Zaanse postzegelvereniging met: - Elke maand een geanimeerde bijeenkomst in De Vuister in Koog aan de Zaan - met een grote, gevarieerde veiling: dé manier om koopjes op de kop te tikken - een

Nadere informatie

k 2 k 4 k 8 k 11 k 25

k 2 k 4 k 8 k 11 k 25 KAVELLIJST muntenveiling februari 2017 Kav Land Stat Jaar Cat.nr/omschrijving Cat.prijs Inz.prijs Opbr 1 Nederland ZF penning 5 stuks 50,00 25,00 2 Nederland PR 1970 10 Gulden zilver F 40,00 12,00 3 Nederland

Nadere informatie

Kavellijsten. voor de veilingen van. 22 september, 27 oktober en 24 november Schriftelijk bieden op alle

Kavellijsten. voor de veilingen van. 22 september, 27 oktober en 24 november Schriftelijk bieden op alle 74 Kavellijsten voor de veilingen van 22 september, 27 oktober en 24 november 2014 Schriftelijk bieden op alle veilingen is mogelijk! 2 De veilingen 22 september, 27 oktober en 24 november 2014 Wij bieden

Nadere informatie

200 1602 Doos met ca. 250 veilingkavels Automaatboekjes (vrijwel allen ver. Postautomaat) met 1 of meerdere boekjes uit 1/11.

200 1602 Doos met ca. 250 veilingkavels Automaatboekjes (vrijwel allen ver. Postautomaat) met 1 of meerdere boekjes uit 1/11. Nederland 1600 Nederland jaarcollecties 2001 t/m 2010 (allen 3x) Nominaal ca. 13,- 0 1601 Doos Nederland postfris 1998-2010 deels in Davo de luxe-album en deels in jaarcollecties PTT (2006 t/m 2010.) Tevens

Nadere informatie

CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR December e JAARGANG No 4

CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR December e JAARGANG No 4 1 CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR December 2014 43e JAARGANG No 4 Wij nodigen u uit voor onze verenigingsavond op vrijdag 12 december a.s. in de kantine van het Clusiuscollege, Drechterwaard

Nadere informatie

Postzegels - Grote dozen - wordt niet verstuurd!

Postzegels - Grote dozen - wordt niet verstuurd! Nederland 20 Nederland 1959-2010. Collectie postfris, met div. extra s, in 7 Davo albums. Hoog nominaal gedeelte! 3 21 Verhuisdoos Nederland vanaf 1872 in 16 albums/insteekboeken wo. collecties, voorraadboeken

Nadere informatie

VEILING VOORJAARSBEURS 26 MAART 2016

VEILING VOORJAARSBEURS 26 MAART 2016 I VEILING VOORJAARSBEURS 26 MAART 2016 Kav. Omschrijving: Cat Nr. Cat.w. Inzet 1 Nederland - 1864 - Ø, Koning Willem III (Scan) 4/6 150.00 20.00 2 Nederland - 1869 - Ø, Wapenzegels 17/8 108.00 15.00 3

Nadere informatie

KPC Beverwijk - Veilingprogramma voor de veiling ingevuld xlsx

KPC Beverwijk - Veilingprogramma voor de veiling ingevuld xlsx PV Kennemerland Beverwijk Veiling maandag 8 mei 2017 ingevuld 142 Totaal aantal 110 142 Totaal bedrag 20.198,25 3.777,95 TOPKAVELS (Vraagprijs vanaf 25 euro) 1 Nederland 7--12 Koning Willem III o 403,00

Nadere informatie

Collectie 13 oktober 2015

Collectie 13 oktober 2015 Collectie 13 oktober 2015 Uit onze voorraad verzamelingen, collecties, partijen en losse nummers & series. Bestellen (Zie onze collectie vanaf pagina 2!) U heeft uw keuze uit ons ruim assortiment kunnen

Nadere informatie

KAVELLIJST 11 oktober 2014 V.nr. K.nr. Aanb. Land Cat.nr./omschrijving Cat.w. Staat Vr.pr.

KAVELLIJST 11 oktober 2014 V.nr. K.nr. Aanb. Land Cat.nr./omschrijving Cat.w. Staat Vr.pr. 201 10138 3599 Geall.Bezett. Zgl.nrs 212/227 (Russ.bez.zone) 40,00 O 4,00 202 10137 - - Zgl.nrs 182/197 (Russ.bez.zone) 20,00 O 2,50 203 10136 - - Zgl.nrs 200/208 (Russ.bez.zone) 40,00 O 4,00 204 10134

Nadere informatie

POSTZEGEL-TOTAAL. Tentoonstelling

POSTZEGEL-TOTAAL. Tentoonstelling POSTZEGEL-TOTAAL Onder de titel Postzegel-Totaal organiseert Noviopost haar jaarlijkse Postzegel-ruil en -informatiedag. Op deze dag kan de postzegelverzamelaar of startende verzamelaar kennis maken met

Nadere informatie

De zomermaanden staan weer voor de deur.

De zomermaanden staan weer voor de deur. De zomermaanden staan weer voor de deur. Zoals u op de afgelopen bijeenkomst gehoord heeft is de ledenvergadering door omstandigheden verplaatst naar Mei. Dus tijdens de bijeenkomst van 16 mei zal de jaarlijkse

Nadere informatie

Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Website: www.filatelie-woerden.nl

Filatelistenvereniging Woerden en Omstreken Website: www.filatelie-woerden.nl Filatelistenvereniging "Woerden en Omstreken" Ingeschreven bij de kamer van koophandel te Utrecht nr: 40482911 Aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelisten-Verenigingen Website: www.filatelie-woerden.nl

Nadere informatie

CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR 5 mei e JAARGANG No 9

CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR 5 mei e JAARGANG No 9 1 CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR 5 mei 2017 44e JAARGANG No 9 Wij nodigen u uit voor onze verenigingsavond op vrijdag 5 mei a.s. in de toneelzaal van de Rekere 2.0, Drechterwaard 16, 1824

Nadere informatie

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2

RONDZENDDIENST - 1 RONDZENDDIENST - 2 RONDZENDDIENST - 1 Jazeker, het is zover. Dank zij een behoorlijke hoeveelheid ingeleverde boekjes en een flinke dosis organisatietalent van het hoofd van onze rondzendingen kan - naast de normale rondzendingen

Nadere informatie

CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR 4 november e JAARGANG No 3

CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR 4 november e JAARGANG No 3 1 CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR 4 november 2016 44e JAARGANG No 3 Wij nodigen u uit voor onze verenigingsavond + buitengewone Algemene Ledenvergadering op vrijdag 4 november a.s. in de toneelzaal

Nadere informatie

19 Ned. 21 pracht ex.pl. met zeldzaam langst. "Onstwedde" 2,00 6,00

19 Ned. 21 pracht ex.pl. met zeldzaam langst. Onstwedde 2,00 6,00 1 Ned. 1 pracht exemplaar met vier zeer brede randen 4 13,50 2 Ned. 1 ongebruikt, zonder gom, zeer breedrandig 250,00 30,00 3 Ned. 2 4 zeer brede randen, miniem vouwtje, mooi alb. 3 7,00 4 Ned. 3 gestempeld,

Nadere informatie

Zaal open 09.30 u. ziggo.nl

Zaal open 09.30 u. ziggo.nl Zaal open 09.30 u. ziggo.nl Verkoopvoorwaarden De verkoop van elk kavel geschiedt à contant met 10% opgeld. Gekochte kavels worden alleen en uitsluitend tegen contante betaling in Euro afgegeven. Tijdens

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE nr. 153 NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER e jaargang Van de voorzitter: Steven Oudhuizen 1 Mededeliingen 2-3 Colofon 4

INHOUDSOPGAVE nr. 153 NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER e jaargang Van de voorzitter: Steven Oudhuizen 1 Mededeliingen 2-3 Colofon 4 NUMMER 153 14 E JAARGANG NAJAARSBEURS 25 NOVEMBER 2017 VERSCHIJNT 2 X PER JAAR Digit@@l Beursnieuws Postzegel Vereniging Huizen e.o. De vereniging heeft tot doel het bevorderen van de filatelie in de ruimste

Nadere informatie

Veiling van maandag 4 januari 2016

Veiling van maandag 4 januari 2016 Veiling van maandag 4 januari 2016 Veil. Land of Thema Catalogus Catalogus Nr. Bijzonderheden/Opmerking Staat Catalogus Inzet Nr. Waarde 1 Nederland N-2014 274-277 O 20,00 5,00 2F Nederland N-2014 166-168

Nadere informatie

k 1 k 2 k 5 k 11 k 21 k 26 k 29

k 1 k 2 k 5 k 11 k 21 k 26 k 29 1 Nederland GB 13 F 4,00 0,50 2 Nederland GB 66 F 16,00 2,00 3 Nederland GB 119 4,00 0,25 4 Nederland GB 392-396 2,00 BOD 5 Nederland OG 606 F 15,00 1,00 6 Nederland GB 676-680 9,50 1,15 7 Nederland GB

Nadere informatie

Notulen jaarvergadering V.O.S

Notulen jaarvergadering V.O.S Van: Secretaris V.O.S Datum28-07-2010 Aan: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Peter en Diana. Aanwezigen van het bestuur: Iman, Adrie, Adriaan, Jeanet, Patricia, Sacha, Diana enpeter Aanwezige

Nadere informatie

ONDER DE LOUPE. 31 e jaargang. No. 8 April Maandag 23 april Zaal open uur. Uiteraard rekenen wij weer op uw komst!!

ONDER DE LOUPE. 31 e jaargang. No. 8 April Maandag 23 april Zaal open uur. Uiteraard rekenen wij weer op uw komst!! Z.Z.Z. 1 ONDER DE LOUPE DE ZAANSCHE ZEGELZOEKERS Vereniging van Postzegelverzamelaars Zaandam 31 e jaargang. No. 8 April 2012 Uitnodiging voor de achtste bijeenkomst van dit seizoen in De Vuister. Zoals

Nadere informatie

Postzegels - Albums en boeken buitenland

Postzegels - Albums en boeken buitenland 1509 Åland 1500 Divers nieuw postfris Åland, Faroer en Duitsland in dik insteekboek 125 1501 Verzameling Åland 1984-3 postfris in ringband wb. extra Gutterpairs vanaf 1989, tevens wat gebruikte automaatstroken

Nadere informatie

CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR November e JAARGANG No 3

CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR November e JAARGANG No 3 1 CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR November 2014 43e JAARGANG No 3 Wij nodigen u uit voor onze verenigingsavond op vrijdag 7 november a.s. in de kantine van het Clusiuscollege, Drechterwaard

Nadere informatie

Postzegels - Grote dozen - wordt niet verstuurd!

Postzegels - Grote dozen - wordt niet verstuurd! Nederland 2200 Verzameling plaatfouten 1852-1999 in 20 ringbanden postfris/(on)gebruikt met specificatie in band I en per band een algemeen index. Zeer hoge cat. waarde. 900 2201 Verhuisdoos met 8 FDC

Nadere informatie

kavel Cat NR Omschrijving catw. inzet

kavel Cat NR Omschrijving catw. inzet kavel Cat NR Omschrijving catw. inzet 1 Album Nederlandse munten, met zilver 60,00 2 Verenigde Naties, 3 solid bronze vredesmedailles 10,00 3 Capitulatie van Japan, bronzen herdenkingspenning 1970 8,00

Nadere informatie

Uitzoekdozen. Thema avond "Zuidelijk Afrika"

Uitzoekdozen. Thema avond Zuidelijk Afrika Uitzoekdozen Elke verzamelaar herkent dit wel: overtollige poststukken, niet passend in je verzamelgebied, maar zonde om weg te gooien. Of je koopt een doos "van alles wat" op de veiling, haalt er de gewenste

Nadere informatie

Extra algemene ledenvergadering op 9 juni. Rondzending. De Catalogus en de Euro

Extra algemene ledenvergadering op 9 juni. Rondzending. De Catalogus en de Euro Veiling De inzendtermijn voor de volgende grote veiling is gesloten en de veilingmeester begint met het maken van de kavellijst. Op 7april is de kijkavond en op zaterdag 8 april barst het geweld los, zoals

Nadere informatie

Beurs De Oranjerie 22 April

Beurs De Oranjerie 22 April Beurs De Oranjerie 22 April 2017 1 Voorjaars-beurs 2017 in de Oranjerie. Postzegelvereniging Philatelica Rotterdam is verheugd u uit te nodigen voor de voorjaarsbeurs van 2017. Deze beurs zal worden gehouden

Nadere informatie

Vereniging van Postzegelverzamelaars. Barendrecht

Vereniging van Postzegelverzamelaars. Barendrecht Vereniging van Postzegelverzamelaars Barendrecht 0 Jaargang 12 nr. 2 maart 2012 Voorzitter: W.J. de Ruiter Zeeg 40, 2991EK Barendrecht 0180-614139 Secretaris: W. van Veggel Botter 119, 2991 PE Barendrecht

Nadere informatie

Startbod in Nederland - frankeerzegels 2 VI - 17 met vrij volledig Amsterdam C 16 12 1860 - goed gerand pr ex! 100,00 25,00 XX 600,00 60,00

Startbod in Nederland - frankeerzegels 2 VI - 17 met vrij volledig Amsterdam C 16 12 1860 - goed gerand pr ex! 100,00 25,00 XX 600,00 60,00 1 Nederland - frankeerzegels 2 VI - 17 met vrij volledig Amsterdam C 16 12 1860 - goed gerand pr ex! 100,00 25,00 2 18 XX 600,00 60,00 3 19 XX 60,00 2,60 4 X 19 / 29 O 315,00 40,00 5 X 45C - Pr Ex met

Nadere informatie

Retour kavels 7 april, verkoop op ruilbeurs zaterdag 19 april 2014

Retour kavels 7 april, verkoop op ruilbeurs zaterdag 19 april 2014 Retour kavels 7 april, verkoop op ruilbeurs zaterdag 19 april 2014 Voor kleuren afbeeldingen, zie lijsten van veiling 7 april jl. Veil Nr. Land of Thema Catalogus Catalogus Nr. Staat Cat. Waarde Bijzonderheden/Opmerking

Nadere informatie

CLUBVEILING Februari 2017 No. Omschrijving C.W. Inzet

CLUBVEILING Februari 2017 No. Omschrijving C.W. Inzet 1 o Nederland, 1 5ct. Kon. Willem lll 1852. 45,00 5,00 2 o Nederland, 2 10ct Koning Willem lll 1852 35,00 5,00 3 o Nederland, 6 15ct Kon.Willem III 1864. 120,00 12,00 4 o Nederland, 9 15ct Kon. Willem

Nadere informatie

CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR 2 december e JAARGANG No 4

CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR 2 december e JAARGANG No 4 1 CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR 2 december 2016 44e JAARGANG No 4 Wij nodigen u uit voor onze verenigingsavond op vrijdag 2 december a.s. in de toneelzaal van de Rekere 2.0, Drechterwaard

Nadere informatie

Vereniging van Postzegelverzamelaars. Barendrecht

Vereniging van Postzegelverzamelaars. Barendrecht Vereniging van Postzegelverzamelaars Barendrecht 0 Jaargang 11 nr. 3 mei 2011 Voorzitter: W.J. de Ruiter Zeeg 40, 2991EK Barendrecht 0180-614139 Secretaris: W. van Veggel Botter 119, 2991 PE Barendrecht

Nadere informatie

Vereniging van Postzegelverzamelaars. Barendrecht

Vereniging van Postzegelverzamelaars. Barendrecht Vereniging van Postzegelverzamelaars Barendrecht 0 Jaargang 11 nr. 4 september 2011 Voorzitter: W.J. de Ruiter Zeeg 40, 2991EK Barendrecht 0180-614139 Secretaris: W. van Veggel Botter 119, 2991 PE Barendrecht

Nadere informatie

De jaarvergadering zal worden gehouden op vrijdag 12 mei 1995. De agenda luidt als volgt:

De jaarvergadering zal worden gehouden op vrijdag 12 mei 1995. De agenda luidt als volgt: Jaarvergadering De jaarvergadering zal worden gehouden op vrijdag 12 mei 1995. De agenda luidt als volgt: 1. Opening, een woord van welkom en herdenking overleden leden. 2. Notulen van de jaarvergadering

Nadere informatie

Postzegels - Albums en boeken Nederland en Overzee

Postzegels - Albums en boeken Nederland en Overzee 700 F 700 Nederland Prachtige collectie Nederland 1852-1992 in 2 Davo-albums wb. zeer veel goed materiaal incl. ongebruikt klassiek, postfris vooroorlogs incl. vele certificaten en goed Back of the Book

Nadere informatie

Ruilbeurslijst retourkavels van januari 2016

Ruilbeurslijst retourkavels van januari 2016 Ruilbeurslijst retourkavels van januari 2016 Veil. Nr. Land of Thema Catalogus Catalogus Nr. Bijzonderheden/Opmerking Staat Cat. Waarde Ruilbeurs Prijs 1 Nederland N-2014 274-277 O 20,00 5,50 2 Nederland

Nadere informatie

Vereniging van Postzegelverzamelaars. Barendrecht

Vereniging van Postzegelverzamelaars. Barendrecht Vereniging van Postzegelverzamelaars Barendrecht 0 Jaargang 13 nr. 2 maart 2013 Voorzitter: W.J. de Ruiter Zeeg 40, 2991EK Barendrecht 0180-614139 Secretaris: W. van Veggel Botter 119, 2991 PE Barendrecht

Nadere informatie

Д1Х3Kavel Omschr. Kwal. Cat.w. Inzet. 1e

Д1Х3Kavel Omschr. Kwal. Cat.w. Inzet. 1e Д1Х3Kavel Omschr. Kwal. Cat.w. Inzet. 1e Dobbelsteenkavels Cor Fischer Nederland 1 Kind 1949/1954 o 80 3 3508 2 602/6 o 18 bod 3508 3 641/5 o 22 bod 3508 4 1488/1501,1488/97A+1581/2 *** 45 2 3508 5 PBk

Nadere informatie

Restlijst Grote Veiling PPRC, 14 maart 2015

Restlijst Grote Veiling PPRC, 14 maart 2015 Restlijst Grote Veiling PPRC, 14 maart 2015 1 1 in paar, stempel Dordrecht o 200,00 35,00 2 2 in paar, stempel Venlo o 180,00 30,00 3 3 lichtoranje, met Amersfoort franco halfrond, schaars stempel o 170,00

Nadere informatie

k 55 k 65 k 73 k 81 61 Nederland PF

k 55 k 65 k 73 k 81 61 Nederland PF KAVELLIJST muntenveiling april 2015 Kav Land Stat Jaar Cat.nr/omschrijving Cat.pr Inz.pr Opbr 1 Ceylon Div 1963 7 Munten oa 1 Rupee BOD 2 Wereld FR/ZFR Zakje met 10 munten BOD 3 Wereld FR Zakje met 6 munten

Nadere informatie

Postzegels - Albums en boeken buitenland

Postzegels - Albums en boeken buitenland Albanië 700 Albanië 1913-0 in insteekboek. Aardig gevulde startcollectie postfris/(on)gebruikt wo. wat misperforaties. 701 Antarctica Antarctica 1957-1995 in Davo de luxe-album. Collectie postfris met

Nadere informatie

Beverwijk veilingprogramma december xlsm, Veiling , 14:22

Beverwijk veilingprogramma december xlsm, Veiling , 14:22 Kennemer Postzegel Club Beverwijk Totale inzet: 2.703,80 xx=postfris Totale Cat. waarde: 12.040,30 Aantal Veilinglijst x=met plakker Opbrengst kavels (x) = zonder gom Inzet Verkochte kavels: 283 Maandag

Nadere informatie

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007.

Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Concept van de notulen van de algemene ledenvergadering van de voetbalvereniging Kapelle op maandag 12 november 2007. Aanwezig: 37 stemgerechtigde leden, incl. bestuursleden, die de presentielijst getekend

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : P.H. de Dreu, Ruigendijk 10, 4438 NM Driewegen Email: phdedreu@xs4all.nl Inhoudsopgave 1 Inhoud 2 Adressen 3 Vergaderingen/Bijeenkomsten 4 Mededelingen : data s 2012 5 Filatelie: week van de filatelie 6 Filatelie: brievenbussen 7 Filatelie: (post)drukkerij 9 Kavellijst veiling

Nadere informatie

k 119 k 128 k 138 k 142

k 119 k 128 k 138 k 142 51 Nederland GB 255 BOD 52 Nederland PF 379A BOD 53 Nederland PF 453 BOD 54 Nederland PF 460-468 BOD 55 Nederland PF 515-517 BOD 56 Nederland PF 575 F BOD 57 Nederland PF 582 BOD 58 Nederland PF 602-606

Nadere informatie

Van de Redactie. dinsdag 20 november, Middagbijeenkomst. maandag 26 november - Regionale ruilavond: thema Frankrijk

Van de Redactie. dinsdag 20 november, Middagbijeenkomst. maandag 26 november - Regionale ruilavond: thema Frankrijk dinsdag 20 november, Middagbijeenkomst maandag 26 november - Regionale ruilavond: thema Frankrijk vrijdag 7 december - Traditionele bingo met, zoals altijd, prachtige prijzen maandag 17 december (3 e maandag)

Nadere informatie

k 116 k 122 k 127 k 126 k 134

k 116 k 122 k 127 k 126 k 134 51 Nederland PF 937 8,00 2,00 52 Nederland PF 983 F 9,50 1,50 53 Nederland PF 1107 4,00 0,50 54 Nederland PF 1460 3,60 0,70 55 Nederland PF 1541 F 5,50 1,00 56 Nederland PF 1546-1547 7,00 3,00 57 Nederland

Nadere informatie

Nr. Omschrijving Kavels voor GO-veiling Kwal. Cat.w. Inzet 601 NL, nr. 25H - tanding 12,5x12 O 55,00 7,00 602 NL, nr. 39C - pracht exemplaar * 105,00

Nr. Omschrijving Kavels voor GO-veiling Kwal. Cat.w. Inzet 601 NL, nr. 25H - tanding 12,5x12 O 55,00 7,00 602 NL, nr. 39C - pracht exemplaar * 105,00 Nr. Omschrijving Kavels voor GO-veiling Kwal. Cat.w. Inzet 601 NL, nr. 25H - tanding 12,5x12 O 55,00 7,00 602 NL, nr. 39C - pracht exemplaar * 105,00 30,00 603 NL, nrs. 141/43 * 17,00 3,00 604 NL, nrs.

Nadere informatie

Retourkavels november 2015, nog te koop op ruilbeurs!

Retourkavels november 2015, nog te koop op ruilbeurs! Retourkavels november 2015, nog te koop op ruilbeurs! Veil nr. Land of Thema Catalogus Catalogus Nr. Bijzonderheden/Opmerking Staat Catalogus Waarde Ruilb. Prijs 600 Nederland N-2015 Pb 1 Mz Machinaal,

Nadere informatie

17 september 15 oktober 19 november 17 december

17 september 15 oktober 19 november 17 december maandag 20 december (= 3 e maandag), Regionale ruilavond dinsdag 21 december, Middagbijeenkomst Met uitzondering van de Internationale postzegelbeurs, vinden alle bij eenkomsten plaats in "de Klokketoren",

Nadere informatie

vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: "Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië ".

vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië . vrijdag 2 mei - Dialezing en tentoonstelling door A. Roozendaal: "Postale gevolgen Japanse bezetting Nederlands Indië 1942-1945". dinsdag 20 mei, middagbijeenkomst. maandag 26 mei, regionale ruilavond.

Nadere informatie

Een oproep aan onze leden.

Een oproep aan onze leden. Een oproep aan onze leden. Contact mei 2017 Zoals wij al eerder hadden aangegeven op de bijeenkomsten over het versturen van ons blad "CONTACT" willen wij vooruitlopend als vast uw medewerking vragen.

Nadere informatie

Priority Mail 2016/03

Priority Mail 2016/03 Priority Mail 2016/03 Intro Deze keer een overvolle PM met de volgende onderwerpen: Oproep voor nieuwe beursactiviteit Oproep ontbrekende mededelingenbladen Jan Toorop Overtollige catalogi Filafair 2016

Nadere informatie

Van het bestuur I N M E M O R I A M V A N H A R T E W E L K O M! R O N D Z E N D V E R K E E R

Van het bestuur I N M E M O R I A M V A N H A R T E W E L K O M! R O N D Z E N D V E R K E E R Van het bestuur I N M E M O R I A M Helaas ontvingen wij bericht van het overlijden van ons lid mevrouw E. van der Bijlaardt-Lorrie. Zij was bijna 32 jaar lid van de ZHPV. Wij wensen de familie sterkte

Nadere informatie

CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR 1 december e JAARGANG No 4

CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR 1 december e JAARGANG No 4 1 CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR 1 december 2017 45e JAARGANG No 4 Wij nodigen u uit voor onze verenigingsavond op vrijdag 1 december a.s. in de toneelzaal van de Rekere 2.0, Drechterwaard

Nadere informatie

POSTZEGELVERENIGING. FILATELICA WEERT e.o. Veilingboekje. Voor 26 maart 2017

POSTZEGELVERENIGING. FILATELICA WEERT e.o. Veilingboekje. Voor 26 maart 2017 POSTZEGELVERENIGING FILATELICA WEERT e.o. Veilingboekje Voor 26 maart 2017 Plaats: Scholengemeenschap PHILIPS van HORNE Wertastraat 1 6004 XG Weert. Jeugdhoek en handelarenstands aanwezig. Jeugd gratis

Nadere informatie

CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR 2 september e JAARGANG No 1

CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR 2 september e JAARGANG No 1 1 CONTACTBLAD VAN DE N.V.P.V. AFDELING ALKMAAR 2 september 2016 44e JAARGANG No 1 Wij nodigen u uit voor onze verenigingsavond op vrijdag 2 september a.s. in de toneelzaal van de Rekere 2.0, Drechterwaard

Nadere informatie

Contact september 2014

Contact september 2014 inleiding Ondanks de warmte en bijbehorend vakantiegevoel zit ik hier het een en ander te pennen voor het komende postzegelseizoen 2014/2015. Als over ongeveer drie weken bij u, ons - dit blad bij u in

Nadere informatie

Waar liggen nog kansen en wensen.

Waar liggen nog kansen en wensen. Waar liggen nog kansen en wensen. Het bestuur is al even aan het nadenken hoe we meer leden naar de bijeenkomsten kunnen krijgen. U heeft het zelf al wel gemerkt, er komen wat minder leden door leeftijd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : D.G.M. Touw, Somerweide 14, 4824 EW Breda. 076 5418 419 Email: dgmtouw@hetnet.

Inhoudsopgave. BESTUUR POSTZEGELVERENIGING BREDA: : D.G.M. Touw, Somerweide 14, 4824 EW Breda. 076 5418 419 Email: dgmtouw@hetnet. Inhoudsopgave 1 Inhoud 2 Adressen 3 Vergaderingen/Bijeenkomsten 5 Brepost altijd op de website 6 PostNL 7 Kavellijst veiling 23 september 2014 8 Kavellijst veiling 28 oktober 2014 32 e jaargang - nr. 4

Nadere informatie

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld.

Vast stellen agenda Geen aanvullingen op de agenda en deze wordt ongewijzigd vastgesteld. Vergadering: Algemene Leden Vergadering Datum: 24 september 2014 Aanvang: 19:30 Aanwezig: Kars Schuiten (vz), Harro Prins (penningmeester), Anne Veenker (bestuurslid Jeugd), Gert- Jan Kloppenburg (tc)

Nadere informatie

LEDEN. Stand "NOVIOPOST" per: 1 januari leden. 1 november 19B5 545 leden. 1 januari leden. 1 maart leden

LEDEN. Stand NOVIOPOST per: 1 januari leden. 1 november 19B5 545 leden. 1 januari leden. 1 maart leden LEDEN Stand "NOVIOPOST" per: 1 januari 1985 529 leden 1 november 19B5 545 leden 1 januari 1986 551 leden 1 maart 1986 563 leden Nieuwe leden: W.Bos I.W.P.de Bruin W.G.v.Groningen J.W.Pas J.D.Duyker-Engels

Nadere informatie

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015

Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Met o.a. Uitnodiging jaarvergadering dinsdag 17 maart a.s. Locatie tentoonstelling Laatste kans voor ringenbestellen 2015 Ledenlijst maart 2015 Maart 2015 Bestuur van vogelvereniging Zang & Kleur Woudenberg

Nadere informatie

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge:

Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: DE KOERIER ANBO - WEMELDINGE Februari/Maart 2016 Activiteiten commissie A.N.B.O. afdeling Wemeldinge: Cathrien Kole Bonzijweg 14 tel. 621386 Corrie Mol Kon. Wilhelminastraat 20 tel. 621400 Adri de Lange

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015

Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Verslag algemene ledenvergadering vtv Wijkeroog van 8 mei 2015 Aanwezigen van het bestuur: Dhr J. Tonkes, voorzitter Mw. L. Abbo, penningmeester Mw. I. De la Vieter, secretaris Dhr. M. Rozemeijer, namens

Nadere informatie

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht.

CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN. Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. CHRISTELIJKE VOLLEYBALVERENIGING EXCELSIOR UITHUIZERMEEDEN Lekker eten (1 juni) Het einde van het seizoen is al bijna weer in zicht. Voordat iedereen weg is, willen wij nog graag een gezellige avond organiseren

Nadere informatie

7 november: Bijeenkomst met veiling 19.00-20.00 uur: Jeugd-bijeenkomst 21 november: postzegelmiddag

7 november: Bijeenkomst met veiling 19.00-20.00 uur: Jeugd-bijeenkomst 21 november: postzegelmiddag 8, oktober 2013 7 november: Bijeenkomst met veiling 19.00-20.00 uur: Jeugd-bijeenkomst 21 november: postzegelmiddag een andere auto kopen - een huis kopen - een huis bouwen - een postzegelverzameling opzetten

Nadere informatie

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011

Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 Concept 110511 Notulen van de algemene ledenvergadering van de Harddraverijvereniging Heemskerk Maandag 10 mei 2011 1. Opening Met een welkom aan een ieder en in bijzonder aan onze ereleden, met deze woorden

Nadere informatie

VEILING RESTAND APRIL 2015 VOOR DE RUILBEURS

VEILING RESTAND APRIL 2015 VOOR DE RUILBEURS VEILING RESTAND APRIL 2015 VOOR DE RUILBEURS Veil Land of Thema Cat. Catalogus Nr. Bijzonderheden/Opmerking Staat Cat. Inzet nr. Waarde 8 Nederland Jaartset 1973 Rijksmuntset 1973 40,00 11,00 9 Nederland

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

Postzegels - Albums en boeken buitenland

Postzegels - Albums en boeken buitenland 1406 1409 Åland 1400 Aland 1984-7. Collectie postfris in Safe dual album. Albanië 1401 Handelaren-verkoopboek met veel postfris met veel beter materiaal van o.a. Albanië en Roemenië op Safe-kaartjes in

Nadere informatie

Retour kavels 3 maart, verkoop op ruilbeurs 15 maart 2014 Voor kleuren afbeeldingen, zie lijsten van veiling 3 maart jl.

Retour kavels 3 maart, verkoop op ruilbeurs 15 maart 2014 Voor kleuren afbeeldingen, zie lijsten van veiling 3 maart jl. Retour kavels 3 maart, verkoop op ruilbeurs 15 maart 2014 Voor kleuren afbeeldingen, zie lijsten van veiling 3 maart jl. Veil nr. Land of Thema Catalogus Catalogus Nr. Bijzonderheden/Opmerking Staat Catalogus

Nadere informatie

OBP Belgie Belgie 1849 nr 1 en 2 in diverse kleur variaties nr 1 5x, nr 2 6x o 810 100,00 188

OBP Belgie Belgie 1849 nr 1 en 2 in diverse kleur variaties nr 1 5x, nr 2 6x o 810 100,00 188 MUNTEN en papiergeld M9 Biljet van fl. 10,00 7,00 M14 Eerste slag Eurolanden, 15 x, in luxe kistje 200,00 Diverse herdenkingsmunten Munten en penningen in doosjes M24 20 euro medaille 1998, Zweden 20,00

Nadere informatie

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk.

EHBO Vereniging St. Camillus Vogelenzang - De Zilk. Datum: 1 maart 2010 Blad 1 van 4 1 Opening; De voorzitter Marien van den Oever heet een ieder welkom, speciaal het kader Buiten de aanwezigheid van het bestuur zijn er circa 26 personen aanwezig bij deze

Nadere informatie

VERON afdeling Zaanstreek (A46) Opgericht 15 maart 1945.

VERON afdeling Zaanstreek (A46) Opgericht 15 maart 1945. VERON afdeling Zaanstreek (A46) Opgericht 15 maart 1945. CONVO FEBRUARI 2009 Speciale editie Huishoudelijke Jaarvergadering Verschijnt 6 keer per jaar: Januari, Maart, April, Mei/Juni, Sept./Okt. en Nov./Dec.

Nadere informatie

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS BARENDRECHT FRANCO INFORMATIE BULLETIN

VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS BARENDRECHT FRANCO INFORMATIE BULLETIN VERENIGING VAN POSTZEGELVERZAMELAARS POSTZEGELVERZ. BARENDRECHT BARENDRECHT FRANCO INFORMATIE BULLETIN Jaargang 16 nr.2 maart/april 2016 Voorzitter: Secretaris: Penningmeester: Veilingen: Beurzen: Jeugd/Rondzending:

Nadere informatie

Postzegels - Dozen. Kavel Inzet Bieding

Postzegels - Dozen. Kavel Inzet Bieding Nederland 20 Doosje vol met aangetekende poststukken met speciale stempels wo. betere 600 21 Doosje met 35 rondzendboekjes Nederland 1852-1976 postfris/(on)gebruikt wb. betere zegels wo. En Face 0 22 Doosje

Nadere informatie

DE COURIER. rondzenddienst

DE COURIER. rondzenddienst DE COURIER Maandblad Januari 2016 Editie 2015 nummer 9 Vacature secretaris Wij zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe secretaris voor de vereniging. Lees verder op pagina 8. Vacature directeur rondzenddienst

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

Vereniging van Postzegelverzamelaars. Barendrecht

Vereniging van Postzegelverzamelaars. Barendrecht Vereniging van Postzegelverzamelaars Barendrecht 0 Jaargang 12 nr. 3 mei 2012 Voorzitter: W.J. de Ruiter Zeeg 40, 2991EK Barendrecht 0180-614139 Secretaris: W. van Veggel Botter 119, 2991 PE Barendrecht

Nadere informatie

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2014 Het bestuur van Hockey Club De Hoeksche Waard roept hierbij alle leden bijeen voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering op 11 juni 2014 in het clubhuis,

Nadere informatie