Notitie Schadejaar versus Kalenderjaar Juli 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notitie Schadejaar versus Kalenderjaar Juli 2014"

Transcriptie

1 Notitie Schadejaar versus Kalenderjaar Juli 2014 Notitie van de werkgroep Schadejaar- Kalenderjaar; vastgesteld door het NBA-platform Zorg in control 1

2 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Probleemstelling Oplossingsrichtingen Toezicht en controle en overige randvoorwaarden Conclusie...12 Bijlage 1 Probleemboom...13 De werkgroep Schadejaar Kalenderjaar bestond uit de volgende leden: H. (Huub) van den Boorn A.J. (Arvid) de Bruin P.A. (Philip) ten Cate Mevr. M.C.P.F. (Marie-Chantal) Emmaneel J.A. (Johan) Halverhout (voorzitter) M. (Martin) Luijt M. (Marco) Walhout NBA-ondersteuning door: Mevr. P.G.M. (Pauline) van der Hoff R.H.M. (Rob) Schouten 2

3 Voorwoord Het NBA-bestuur heeft in 2013 het platform Zorg in control ingesteld. Aanleiding is de grote complexiteit van het zorgstelsel en de vraag of accountants vanuit hun professie verbeteringen kunnen voorstellen. Daarbij verkent het platform primair de mogelijkheden tot meer efficiënte rapportage- en controleactiviteiten ter vereenvoudiging van de sturing,- verantwoording en controle van zorg(activiteiten) in de gehele keten. De leden van het platform zijn bijna allen accountant en werkzaam in verschillende functies bij zeer verschillende organisaties in de zorgsector waaronder zorginstellingen, verzekeraars, zorgkoepels, ministerie en toezichthouders. Allen nemen deel op persoonlijke titel. Publicaties van het platform zijn uitsluitend gebaseerd op hun kennis en ervaringen van de zorgsector en accountancy. Deze notitie is opgesteld door de werkgroep Schadejaar versus kalenderjaar en vastgesteld door het platform. De notitie is kort en bondig gehouden in het streven zo min mogelijk technische uiteenzettingen op te nemen en om niet te belanden in het drijfzand van de complexe werkelijkheid. Ook daar waar achtergrondinformatie of uitleg onvermijdelijk was is dat beknopt weergegeven. Met de notitie wil het platform aanzetten tot discussie. Wij vertrouwen erop dat deze notitie daarmee daadwerkelijk bijdraagt aan een snellere, betere en eenvoudigere verantwoording over (de ontwikkeling van) de zorguitgaven. Johan Halverhout Vz. werkgroep Schadejaar - Kalenderjaar Robert Mul Vz. Platform Zorgsector in control 3

4 1. Inleiding In deze notitie worden oplossingsrichtingen voor knelpunten aangereikt die veroorzaakt worden door het naast elkaar hanteren van de begrippen schadejaar en kalenderjaar. Hierdoor ontstaat een verschil in timing van verantwoording van de schade tussen schadeverzekeraars en zorgaanbieders/ziekenhuizen. De knelpunten komen goed naar voren in het volgende NRC artikel: Bericht in NRC van 26 oktober 2013 Mist cijfers over zorguitgaven zijn laat beschikbaar en onduidelijk Een hardnekkig probleem is het beperkte inzicht in de kosten. Ziekenhuizen kunnen soms pas na een jaar of langer een medische behandeling declareren omdat de tussentijdse afrekening niet mogelijk is. De definitie die verzekeraars en ziekenhuizen van kosten en omzet hanteren is verschillend waardoor de cijfers niet aansluiten. Dit leidt tot grote vertraging in de cijfers, veel correcties die vaak nog jaren teruggaan en soms tot elkaar tegensprekende data. Ook op het ministerie en in de Tweede Kamer zijn cijfers over zorguitgaven niet eenduidig. De Algemene Rekenkamer noemde dat twee jaar geleden een onwenselijke situatie die afbreuk doet aan de informatiepositie van de Tweede Kamer. Het was in november 2011 een van de belangrijkste verklaringen voor de telkens tegenvallende zorguitgaven. De minister erkende die problematiek en schreef: Het rechtstreeks beheersen van de zorguitgaven is (.) niet mogelijk binnen het huidige verzekeringsstelsel. Maar de laatste jaren is daar verandering in gekomen. Schippers is weer budgetten gaan hanteren. Met de sector spreekt zij jaarlijks af hoeveel de uitgaven mogen groeien, en als die afspraken worden geschonden kan de minister ingrijpen. Hoe, dat is volgens de rekenkamer onduidelijk. De complexiteit gaat gepaard met onzekerheden en onduidelijkheden. Doordat de gesignaleerde problemen niet gemakkelijk zijn op te lossen lijkt het erop dat betrokken partijen, zoals het ministerie van VWS, zorgverzekeraars en zorgaanbieders een afwachtende houding aannemen. Dit wordt mogelijk versterkt doordat betrokken partijen in eerste instantie zoeken naar verbeteringen van de eigen informatie(positie) in tegenstelling tot het streven naar een gezamenlijke oplossing waarbij door één partij, zo mogelijkvws, regie gevoerd wordt. Het vraagstuk schadejaar/kalenderjaar hangt samen met het hanteren van DBC-zorgproducten (die meerdere verrichtingen omvatten in een periode tot maximaal een jaar) als declaratietitel. Hoewel deze problematiek ook al voor 2012 bestond, is het meer manifest geworden door de introductie in 2012 van verschillende vormen van contractering en de invoering van het macrobeheersinstrument (MBI) waardoor ziekenhuizen bij het opstellen van hun jaarrekeningen steeds meer afhankelijk zijn geworden van externe informatie 1 over de schadelast. Toelichting problematiek Op het moment dat het kalenderjaar eindigt wordt door de ziekenhuizen het jaar afgesloten en de jaarrekeningen opgesteld voor de tot dan toe verrichte handelingen. Maar de behandeling van patiënten loopt vaak door in het nieuwe jaar. Verzekeraars gaan uit van de totale behandeling van de patiënt. Zij boeken niet alleen de vergoedingen voor verrichte handelingen in het kalenderjaar maar nemen ook een schatting op voor verrichtingen die bij de betreffende patiënt in het nieuwe jaar zullen volgen. Verzekeraars hebben daardoor soms pas jaren later inzicht in de uiteindelijke resultaten behaald in enig schadejaar. Zij hebben in hun jaarrekening dus te maken met veel risico s en /of onzekerheden en daaraan gekoppelde hoge solvabiliteitseisen. Hierbij komt dat sinds 2012 er veel meer sprake is van nieuwe vormen van contractering (zoals bijvoorbeeld de lumpsum-achtige afspraken). Daarnaast is er een MBI geïntroduceerd, twee begrippen die beide gebaseerd zijn op het schadejaar. Ziekenhuizen dienen in hun jaarrekening hiermee rekening te houden. Ze moeten zowel rekening houden met de consequenties van de individuele contractafspraken als met de verwachte macro-overschrijdingen. 1 Voor insiders wordt deze problematiek bekend verondersteld. In de eerste plaats moet het ziekenhuis voor de bepaling van haar omzet rekening houden met de afspraken met de verschillende zorgverzekeraars. Daarnaast moet het ziekenhuis rekening houden met het risico dat dat het wordt aangeslagen voor een MBI rekening. Daarvoor moet er inzicht bestaan in de macro overschrijding. 4

5 Als gevolg hiervan zijn de gegevens van ziekenhuizen en verzekeraars steeds moeilijker vergelijkbaar. Hierbij komt dat het hanteren van verschillende begrippen uitvoeringstechnische problemen geeft en hindert in het gezamenlijke streven de zorgkosten te beheersen. De logische vraag is dan ook: kan dit slimmer? Onzekerheden nemen toe door de lange afrekentermijnen, de afhankelijkheid van informatie van derden en de deelbelangen van partijen in het afrekenproces. Ook de complexiteit van schattingen door het niet op elkaar aansluiten van werkwijzen, gehanteerde definities e.d. vergroten de ondoorzichtigheid en complexiteit van het verantwoordingsproces. Als gevolg van regelmatig plaatsvindende wijzigingen in de regelgeving, blijft complexiteit bestaan en neemt onzekerheid niet af. Mede ook door de lange doorlooptijden en het ontbreken van tussentijdse metingen van de uitgavenontwikkeling kunnen de verschillende partijen (zorgverzekeraars, zorgverleners en VWS) niet voldoende snel bijsturen 2. 2 In bijlage 1 is een probleemboom opgesteld die inzicht en overzicht geeft in de complexe problematiek door het weergeven van de oorzaak-gevolgrelaties. 5

6 2. Probleemstelling De probleemstelling kan kort en bondig worden weergeven in de volgende vraag: Hoe krijgen we uit de beschikbare data eerder zicht op onzekerheden in de schadelast, opdat betrouwbare informatie per ketenpartner kan worden gegenereerd zodat een ieder tijdig(er) kan bijsturen en zijn verantwoordelijkheid kan nemen? Bij het analyseren en uitwerken van de probleemstelling in oplossingsrichtingen hebben wij de volgende randvoorwaarden en uitgangspunten gehanteerd 3 : - Handhaving systeem van DOT en prestatiebekostiging - Eenvoud in invoering en uitvoering - Snellere en betere informatievoorziening - Moet met een redelijke inspanning en kosten haalbaar zijn - Partijen moeten er voordeel bij hebben - Voldoende draagvlak om tot uitvoering te kunnen overgaan Wanneer moet de informatie beschikbaar zijn? Zorgverzekeraars zullen bij het opstellen van hun jaarrekening 2013 vaststellen dat de schadelastresultaten van de jaren 2012 en 2013 nog zeer onzeker zijn. Na de invoering van Solvency II in 2016 zal het rapportageproces verder moeten worden versneld en uiteindelijk zullen zorgverzekeraars binnen vijf weken na afsluiting van het kalenderjaar de kwantitatieve informatie over het afgelopen boekjaar aan De Nederlandsche Bank (DNB) moeten rapporteren. Hiernaast heeft VWS zich als doel gesteld om op (niet al te lange) termijn, op 1 maart t+1 een betrouwbaar inzicht te hebben in de zorgkosten over het afgelopen jaar omdat het kabinet dat inzicht nodig heeft voor de begroting van het volgend jaar. 3 In de sector Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) speelt een soortgelijke problematiek als bij de ziekenhuizen. Omdat in de GGZ-sector nog een aantal grote ontwikkelingen gaande is en omdat de GGZ-sector een aantal kenmerkende verschillen kent met de ziekenhuissector, hebben wij gemeend er goed aan te doen ons vooralsnog te richten op de de ziekenhuissector. 6

7 3. Oplossingsrichtingen 3.1 Achtergrond problematiek Op dit moment is het traject van de jaarafsluiting zeer bewerkelijk en complex voor zowel zorgverzekeraars als ziekenhuizen. Dit wordt in belangrijke mate veroorzaakt door definitieverschillen over welke behandelingen zijn toe te rekenen aan het kalenderjaar. De zorgactiviteiten in de tijd kunnen schematisch als volgt worden weergegeven: Zorgactiviteiten in de tijd naar jaar van opening en sluiting DBC De onderstaande figuur geeft een beeld van de zorgactiviteiten naar jaar van opening en sluiting van de DBC waarbinnen deze plaatsvinden. 1 januari t 1 januari t+1 A: zorgactiviteiten in t-1 voor DBC s geopend in t-1 en gesloten in t B: zorgactiviteiten in t voor DBC s geopend in t-1 en gesloten in t C: zorgactiviteiten in t voor DBC s geopend in t en gesloten in t D: zorgactiviteiten in t voor DBC s geopend in t en gesloten in t+1 E: zorgactiviteiten in t+1 voor DBC s geopend in t en gesloten in t+1 Bron: VWS Zorgverzekeraars vergoeden de schade voor hun verzekerden op basis van de verzekering die geldt in het jaar van het ontstaan van de schade. Dat betekent dat de volledige schade van het DBCzorgtraject wordt toegerekend aan de verzekeraar en aan het schadejaar waarin de DBC is geopend. In bovenstaande figuur bepalen de vlakken C, D en E de schade voor de verzekeraar. Zorgverleners gaan voor het bepalen van hun jaaromzet uit van de behandelingen die hebben plaatsgevonden in het betreffende kalenderjaar (vlakken B, C en D in bovenstaande figuur). Dit leidt tot afgrenzingsvraagstukken 4 en brengt het risico van spraakverwarring tussen partijen met zich mee, terwijl die partijen juist moeten samenwerken om de zorgkosten in Nederland te beheersen. Ook de verschillende contractvormen die sinds de invoering van de DOT zijn ontstaan brengen extra complexiteit (en daardoor schattingsonzekerheid) met zich mee. Zoals eerder aangegeven, zal in de komende jaren de periode tussen het einde van het kalenderjaar en het moment waarop de informatie beschikbaar moet zijn, steeds korter worden. Om de eerdere beschikbaarheid te kunnen realiseren dient de complexiteit in het systeem te worden verminderd. Daarnaast wordt het voor een beheerste bedrijfsvoering (met name sturingsinformatie) steeds 4 Omdat verschillende contractvormen op elkaar inhaken is het lastig om het afgrenzingsvraagstuk te scheiden in een hard deel (afgrenzingsvraagstuk/ohw) en een zacht deel (gedeeld belang van partijen). Het afgrenzingsvraagstuk zorgt ervoor dat als de DOT wordt gekort het schadejaar wijzigt terwijl het geen effect heeft op het kalenderjaar. Een lumpsum zorgt ervoor dat afwijkingen op schadejaarniveau vertaald moeten worden naar kalenderjaar. 7

8 belangrijker dat ook tussentijds inzicht bestaat in de ontwikkeling van de resultaten. In de volgende paragraaf presenteren wij mogelijke oplossingsrichtingen om te komen tot een aanpak van de geschetste problematiek. 3.2 Mogelijke oplossingsrichtingen Doordat de complexiteit met name wordt veroorzaakt door de ongelijkheid tussen schadejaar en kalenderjaar stellen we de volgende twee oplossingsrichtingen voor om nader te onderzoeken: A. Het gelijkstellen van het schadejaar aan het kalenderjaar. B. Het systematisch en op landelijk niveau inzichtelijk maken van de staart E, zodat eerder betere informatie beschikbaar komt voor prognoses. Ad A In deze oplossingsrichting hanteren zorgverzekeraars en ziekenhuizen dezelfde begrippen. Het schadejaar eindigt daarmee ook op 31 december en beide begrippen kunnen aan het einde van enig jaar worden afgerekend. Dit betekent dat processen over en weer optimaal op elkaar kunnen worden afgestemd, afspraken gebaseerd kunnen zijn op een kalenderjaar en er geen sprake is van een afwikkelingsstaart E zoals hiervoor geschetst. Bij de huidige DBC-systematiek zou dat betekenen dat de waarde van DBC-trajecten die de jaargrens overschrijden moet worden geknipt in een deel tot en met 31 december en een deel vanaf 1 januari. Complicatie daarbij is dat verzekerden ieder jaar van zorgverzekeraar kunnen wisselen. In het geval van lopende behandelingen geeft dat extra complexiteit doordat bij het daadwerkelijk knippen en afrekenen een veelheid van onzinnige zorgproducten 5 ontstaat. Een oplossing als het volledig factureren van de DBC onder verrekening van het onderhanden werk roept weer andere complexiteit op. Feitelijk betekent dit dat de haalbaarheid van dit alternatief praktisch alleen voor te stellen is in combinatie met het hanteren van verrichtingen als betaaltitel in plaats van de huidige DBC s. Dit heeft ons ertoe gebracht om ook te kijken naar wat er mogelijk is binnen de huidige DBC-systematiek. Ad B In de praktijk wordt de staart op instellingsniveau al inzichtelijk gemaakt. Ziekenhuizen berekenen bij het opmaken van hun jaarrekening de omzet per kalenderjaar en daarvoor hebben ze het totaal van de te declareren schade per schadejaar nodig, rekening houdend met de specifieke afspraken die zij met zorgverzekeraars hebben gemaakt. Dit omdat de contracten met zorgverzekeraars veelal een verrekeningsmethodiek kennen op basis van het schadejaar van de verzekeraar. De berekeningen van de ziekenhuizen worden op dit moment niet actief gedeeld met de zorgverzekeraars en/of andere partijen waardoor geen geaggregeerde landelijke data beschikbaar zijn. Als gevolg van het niet landelijk ontsluiten van de gegevens bestaat er op dit moment pas relatief laat inzicht in de totale landelijke zorgkosten. Daardoor is het bij het opstellen van de jaarrekening van ziekenhuizen niet mogelijk een betrouwbare inschatting te maken van de correctie op de omzet uit hoofde van het macrobeheersinstrument (MBI) Onzinnige zorgproducten zijn bijvoorbeeld behandelingen waarbij de diagnose nog niet is gesteld doordat de oorzaak van de kwaal nog wordt onderzocht. Aan deze behandeling is derhalve nog geen DOT te koppelen en de betreffende verrichtingen zijn daarom (nog) niet in rekening te brengen door het ziekenhuis. Het MBI wordt door VWS ingezet indien de landelijke zorgkosten boven een vooraf vastgesteld plafond uitkomen. In dat geval krijgen alle ziekenhuizen een gelijke procentuele afslag op hun omzet om landelijk alsnog op het vastgestelde plafond uit te komen. 8

9 Om dit te doorbreken verdient het aanbeveling om te onderzoeken in hoeverre de aanpak van alternatief B verder kan worden uitgerold. Idee hierbij is dat de berekeningen per ziekenhuis plaatsvinden op basis van uniforme berekeningswijzen, deze worden gecertificeerd door de accountants van de ziekenhuizen en aan de NZa 7 verstrekt, die vervolgens de totale schadelast berekent. Ziekenhuizen kunnen met het landelijke beeld een inschatting maken van de te verwachten correctie op de omzet uit hoofde van het MBI. Zorgverzekeraars ontvangen van de ziekenhuizen de berekening van de staart, voor zover het hun eigen schade betreft. Hiermee beschikken ze over een betere schatting van de eigen schade. Het landelijke beeld kunnen ze verder gebruiken voor de bepaling van hun eigen relatieve positie en om de te verwachten verrekening met het Zorgverzekeringsfonds in te kunnen schatten. De overheid beschikt op deze manier over het best mogelijke macrobeeld, omdat alle beschikbare informatie op systematische wijze is benut. Voor de grote ziekenhuizen mag deze aanpak geen probleem zijn omdat deze aansluit bij de reeds gangbare praktijk. De vraag is in hoeverre dit ook geldt voor de vele kleinere instellingen zoals ZBC s. Dit laatste moet nader worden onderzocht. De verwachting is dat dit geen uitvoeringsproblemen oplevert. ZBC s kennen een beperkte diversiteit in behandelingen en relatief korte doorlooptijden. Naar verwachting zal de inschatting van de staart voor de DBC niet zo complex zijn. De veelheid van betrokken zorginstellingen roept de vraag op of dit zelfde resultaat niet kan worden verkregen door uit te gaan van de prognoses van een veel kleiner aantal zorgverze-keraars. Een belangrijk nadeel hiervan is dat zorgverzekeraars niet over de uitgebreide medische brondata beschikken die de zorginstellingen wel hebben om de staart nauwkeurig in te kunnen schatten. Bij de optie om deze brondata centraal te verzamelen (bijvoorbeeld door Vektis) komt de vraag op hoe rekening kan, en vanuit mededingingswetgeving mag, worden gehouden met de specifieke afspraken die tussen zorgverzekeraars en zorginstellingen worden gemaakt. Het ligt vanwege de concurrentiegevoeligheid van de informatie niet voor de hand deze informatie met Vektis te delen. Het niet betrekken van deze informatie zal vermoedelijk tot uitkomsten leiden die minder betrouwbaar zijn. Alternatief B houdt wel in dat er sprake is van enige lastenverzwaring door een extra administratief traject. De betrouwbaarheid van de uitkomsten zal daarbij afhankelijk zijn van de standaarden die worden gehanteerd en de stabiliteit van het systeem. Wijzigingen in de productstructuur of wijzigingen in de verkorting van de DBC-duur zullen (incidenteel) verstorend werken. Thans is er in de praktijk nog duidelijk sprake van een groeimodel. Het declaratiepatroon is nog niet stabiel en er is geen uniforme wijze van contracteren. Vooralsnog geven wij er daarom de voorkeur aan de basis van de prognoses en de daarmee samenhangende (controle)zekerheid zo dicht mogelijk bij de bron, dat wil zeggen bij de ziekenhuizen, te leggen. 3.3 Afweging van alternatieven Vanuit de praktijk komen geluiden naar voren dat het huidige systeem als erg complex wordt ervaren. Opmerkelijk is dat in de meeste gevallen een voorkeur wordt uitgesproken om terug te keren naar het verrichtingensysteem zoals dat gold voor de invoering van de DBC s. Men 8 is van mening dat in tegenstelling tot vroeger de informatie over verrichtingen, diagnose en behandeltraject thans beter in samenhang beschikbaar is om te komen tot een verantwoorde beheersing van de kosten. Op basis 7 Of een andere publieke partij. 8 Hier bedoelen we mee zorginkopers, onderhandelaars bij ziekenhuizen, ZN medewerkers, financiële medewerkers bij zorgverzekeraars, etc. 9

10 van deze informatie zijn zorgproducten zelfstandig af te leiden. In de toekomst is verdere verbetering mogelijk door combinatie met de diagnose volgens de internationale standaard ICD-10 9, kwaliteitsinformatie en uitkomstregistratie. Het voordeel van gelijke schadebegrippen is dat partijen in het onderhandelingsproces dezelfde taal spreken en ook gedurende het jaar stuurinformatie kunnen uitwisselen, waarmee de jaaruitkomst vroegtijdig kan worden bepaald. Het ontbreken van de staart zorgt er ook voor dat zorgverzekeraars veel lagere technische voorzieningen behoeven aan te houden. Dit en het feit dat het vereveningsjaar veel sneller kan worden afgesloten leidt er toe dat risico s aanzienlijk worden beperkt, hetgeen tot uitdrukking zal komen in lagere solvabiliteitseisen, wat gunstige uitwerkt op de vereiste premie. Bij het ontbreken van de staart wordt het bovendien mogelijk om veel eerder het jaar vanuit macro-financieel perspectief af te sluiten en is een eventuele MBI-korting eerder bekend. Het is om die reden dat we serieus in overweging geven om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de voordelen van alternatief A te combineren met de voordelen die beoogd zijn met de invoering van het DBC-systeem en DOT. Alternatief B gaat uit van de bestaande situatie. Implementatie is daarmee een stuk eenvoudiger. Het nadeel ten opzichte van alternatief A is dat er sprake blijft van een complex systeem door het handhaven van twee schadebegrippen en de diversiteit in contractafspraken tussen zorgverzekeraars en ziekenhuizen. Het proces om de staart nauwkeurig te ramen vraagt tijd en dat staat op gespannen voet met de eis om steeds eerder te rapporteren. Als men daadwerkelijk op 1 maart t+1 inzicht wil hebben in de landelijke uitkomst van het jaar t dan vraagt dit om een strak geleid proces. Vooralsnog achten wij de datum van 1 maart t+1 met alternatief B (te) ambitieus. Het op systematische wijze prognosticeren van de staart levert op den duur wel ervaringscijfers op aan de hand waarvan in een eerder stadium betrouwbare prognoses kunnen worden gemaakt. Daarmee zou het op termijn wellicht gemakkelijker zijn deze ambitie te realiseren. Daarbij moet worden opgemerkt dat een betrouwbare raming in alternatief B het hoogst haalbare is, terwijl alternatief A een (harder) realisatiecijfer kan opleveren. 9 De 10e revisie van de International Classification of Diseases and Related Health Problems van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) 10

11 4. Toezicht en controle en overige randvoorwaarden Eerder en betrouwbaarder rapporteren kan alleen wanneer aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Op dit moment wordt een schadejaar voor de risicoverevening afgesloten aan het einde van jaar t+2. In de praktijk zijn de (materiële) controles door verzekeraars dan nog niet afgerond. Zorginstellingen hebben de mogelijkheid om nog vijf jaar na afsluiting van het boekjaar te declareren. De NZa heeft de mogelijkheid om nog vijf jaar terug te gaan in haar toezicht. De verrekening van het eigen risico mag niet verder gaan dan tot het einde van jaar t+1. Eerder en betrouwbaarder rapporteren eist een stroomlijning van processen. Daarbij zou het zo moeten zijn dat alle partijen ernaar streven om aan het einde van jaar t+2 klaar te zijn. Klaar betekent ook dat wat betreft het toezicht minder teruggegrepen wordt naar het verleden, doch dat maatregelen meer toekomstgericht worden ingezet. 11

12 5. Conclusie Wij zijn van mening dat er op korte termijn mogelijkheden zijn om eerder meer betrouwbare informatie te krijgen omtrent de zorguitgaven. Daarbij wordt gekeken naar een oplossing die past binnen het huidige DBC-systeem. Alternatief B, dat wil zeggen het recapituleren van de schadejaarprognoses van zorginstellingen tot landelijke prognoses, heeft de voorkeur om nader uit te werken. Hierbij wordt de informatie zo dicht mogelijk bij de bron verkregen. Het voordeel is dat dit zonder al te veel inspanningen te realiseren is, omdat dit alternatief in feite ten dele al aansluit bij de huidige werkwijze. Vooralsnog lijkt de door VWS genoemde doelstelling van 1 maart t+1 ambitieus. Daarvoor zal een stabiel systeem en (het opbouwen van) ervaringen met dergelijke informatie van groot belang zijn. De periode tussen het einde van het kalenderjaar en het rapportagemoment is al kort en wordt met de invoering van Solvency II steeds korter, zodat een verdere versnelling alleen gerealiseerd kan worden wanneer ook tussentijds inzicht bestaat in de ontwikkeling van de resultaten. Alternatief A biedt naar onze mening hiervoor meer mogelijkheden. Tegen die achtergrond vinden wij het raadzaam om alternatief A ook nader te onderzoeken. Hierbij zien wij mogelijkheden om dit alternatief te koppelen aan de doorontwikkeling van de huidige prestatiebekostiging met DBC s naar een systeem met uitkomstbekostiging. Belangrijke randvoorwaarde bij dit alles is dat partijen zich sterk maken om aan het einde van t+2 te komen tot een finale afwikkeling van het schadejaar. Dat wil zeggen dat op dat moment het proces van declareren, controle en toetsing door de NZa is afgerond. Graag willen wij in overleg treden met partijen in het veld om te kijken in hoeverre aan de nadere uitwerking van de hier genoemde alternatieven invulling kan worden gegeven. 12

13 Bijlage 1 Probleemboom 13

over schadejaar 2006 zal hebben gepubliceerd.

over schadejaar 2006 zal hebben gepubliceerd. MEMO 23 februari 2009 Inleiding In diverse overleggen tussen de accountantskantoren werkzaam in de sector zorgverzekeringen is aan de orde geweest in hoeverre voor 2008 de accountants door middel van opname

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 265 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Zicht op opbrengsten. Overzicht houden in de complexiteit

Zicht op opbrengsten. Overzicht houden in de complexiteit Seminar Zicht op opbrengsten Overzicht houden in de complexiteit Arjen Hakbijl Landelijke onzekerheid omzet ziekenhuizen (1) Veroorzaakt door massieve impact van vele wijzigingen die elkaar beïnvloeden.

Nadere informatie

Contractvormen in de curatieve GGZ

Contractvormen in de curatieve GGZ 1 Contractvormen in de curatieve GGZ Drs. Marja Appelman Jan Sonneveld, MSc Drs. Johan Visser Mr. Mirjam de Bruin SiRM Strategies in Regulated Markets Nieuwe Uitleg 24 2514 BR Den Haag Den Haag, 26 februari

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: Opdrachtgever Afgegeven ten behoeve van de Nederlandse Zorgautoriteit en het Zorginstituut Nederland Wij hebben opdracht gekregen om de opgave specifieke

Nadere informatie

Voorbeeldtoelichting door Coziek opgesteld inzake landelijke onzekerheden omzetverantwoording 2013

Voorbeeldtoelichting door Coziek opgesteld inzake landelijke onzekerheden omzetverantwoording 2013 Algemeen Handreiking omzetverantwoording: systeemcomplexiteit leidt tot generieke onzekerheden Bij het bepalen van de DBC-omzet heeft de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg

Aandoening Indicatie Eerste Consult (intake) Behandeling. Spataderen Niet medisch noodzakelijk Verzekerde zorg* Niet verzekerde zorg Welkom bij de Mauritsklinieken. Om u vooraf zo volledig mogelijk te informeren over de kosten en procedures van het zorgtraject dat u bij de Mauritsklinieken doorloopt, hebben wij voor u een overzicht

Nadere informatie

Netwerkdiner 26 juni 2014 Leon van Halder (SG VWS)

Netwerkdiner 26 juni 2014 Leon van Halder (SG VWS) Correct Declareren Netwerkdiner 26 juni 2014 Leon van Halder (SG VWS) 1 Waar gaan we het over hebben? Waar komen we vandaan? Wat hebben we bereikt? Waar gaan we naartoe? Hoe gaan we dat bereiken? 2 Waar

Nadere informatie

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk NZa, directie Regulering 088-7708770. Toelichting opties invoering DSM-5 16 februari 2016

Van Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk NZa, directie Regulering 088-7708770. Toelichting opties invoering DSM-5 16 februari 2016 Memo Aan Ministerie van VWS Van Telefoonnummer E-mailadres NZa, directie Regulering 088-7708770 Onderwerp Datum Toelichting opties invoering 16 februari 2016 Eind 2014 heeft het Zorginstituut Nederland

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 248 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs) Nr. 239 Ontvangen ter Griffie op 2 oktober 2012. Het besluit tot het doen van een aanwijzing

Nadere informatie

Zicht op opbrengsten. 4 oktober 2012

Zicht op opbrengsten. 4 oktober 2012 Zicht op opbrengsten 4 oktober 2012 Waar gaat het om? Wat zijn dan de onduidelijkheden? Factuurstroom zelf! Verschillende soorten contracten Waardering OHW (incl. uitval) Segmentindeling FB parameters

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c

Behandeld door Telefoonnummer E-mailadres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure 0900 770 70 70 vragencure@nza.nl CI/13/9c Aan de Raad van Bestuur en collectieven van medisch specialisten van Algemene ziekenhuizen (010) Categorale ziekenhuizen (011) Academische ziekenhuizen (020) Revalidatie-instellingen (100) Dialysecentra

Nadere informatie

2016D21474. Lijst van vragen

2016D21474. Lijst van vragen 2016D21474 Lijst van vragen De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft een aantal vragen voorgelegd aan de Algemene Rekenkamer inzake het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek

Nadere informatie

Innovatieve inkoop medisch specialistische zorg. Contractvormen onder DOT

Innovatieve inkoop medisch specialistische zorg. Contractvormen onder DOT Innovatieve inkoop medisch specialistische zorg Contractvormen onder DOT Ziekenhuizen, ZBC s en zorgverzekeraars hebben binnen bestaande wet- en regelgeving veel mogelijkheden om innovatieve contractvormen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 32 620 Beleidsdoelstellingen op het gebied van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Nr. 160 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 29 689 Herziening zorgstelsel H BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Zorgcontractering bedreigt financiële continuïteit

Zorgcontractering bedreigt financiële continuïteit Financiële discontinuïteit en private financiering Zorgcontractering bedreigt financiële continuïteit Bij de zorgcontractering doet zich het belangrijke probleem voor dat ziekenhuizen en verzekeraars eind

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Kenmerk

Nadere informatie

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten

Checklist. Informatievoorziening. Grote Projecten Checklist Informatievoorziening Grote Projecten Najaar 2010 Rekenkamercommissie Berkelland, Bronckhorst, Lochem, Montferland 1. Inleiding De uitvoering van grote projecten in Nederland heeft nogal eens

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 30 mei 2012 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 3406 Vragen van de leden

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Opbrengstverrekening 2008

Verantwoordingsdocument Opbrengstverrekening 2008 Verantwoordingsdocument Opbrengstverrekening 2008 Fase 2 / Berekening CVZ augustus 2010 Inhoud 1. Algemene inleiding 5 2. Berekening overdekking per ziekenhuis per boekjaar 7 3. Berekening schadelastschuif

Nadere informatie

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2016

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2016 BELEIDSREGEL Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2016 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder d van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Ons kenmerk

Nadere informatie

2014D10807 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D10807 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D10807 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG In de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport bestond er bij enkele fracties behoefte een aantal vragen en opmerkingen voor te leggen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 augustus 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25539 20 augustus 2015 Informatieverstrekking gebudgetteerde zorgaanbieders van gespecialiseerde GGZ Vastgesteld op 11

Nadere informatie

Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over het vaststellen van de volgende beleidsregels:

Via deze circulaire informeert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) u over het vaststellen van de volgende beleidsregels: Aan de besturen van - Gebudgetteerde GGZ-instellingen - GGZ Nederland - ZN - NVZ - NFU Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg

Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg Toegang tot weesgeneesmiddelen en zorg NFK Staat voor mensen geraakt door kanker Pauline Evers, beleidsmedewerker 15 november 2013 Nationaal plan En nu? DOEL-workshop Implementatie van het nationaal plan

Nadere informatie

Afsluiten FB bij overgang naar prestatiebekostiging.

Afsluiten FB bij overgang naar prestatiebekostiging. Afsluiten FB bij overgang naar prestatiebekostiging. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars hechten aan een goede overgang van FB bekostiging naar prestatiebekostiging. Door de werkgroep is geconstateerd dat

Nadere informatie

Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering

Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering Geldstromen in de gezondheidszorg Organisatie & Financiering Belinda van de Lagemaat Senior Adviseur, Organisatie & Financiering Federatie Medisch Specialisten 28 oktober 2016 Agenda Kosten van gezondheidszorg

Nadere informatie

Beschrijving ervaren knelpunt Er zijn dit jaar veel vragen binnengekomen over het heropenen van DBBC s.

Beschrijving ervaren knelpunt Er zijn dit jaar veel vragen binnengekomen over het heropenen van DBBC s. VERANTWOORDING RELEASE FZ 2016 In dit document geven wij per onderhoudspunt aan wat het knelpunt was, welke analyse en belangenafweging we hebben uitgevoerd en tot welke conclusie dit heeft geleid. De

Nadere informatie

De rol van de NZa bij zorginkoop

De rol van de NZa bij zorginkoop De rol van de NZa bij zorginkoop Toezicht in het belang van de consument Henk van Vliet Raadadviseur NZa De zorgdriehoek NZa is marktmeester in de zorg Missie: De NZa maakt en bewaakt goed werkende zorgmarkten.

Nadere informatie

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Aan: De Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur van Stichting Iriszorg VERKLARING BETREFFENDE DE JAARREKENING Wij hebben de in dit jaardocument in paragraaf

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 Nr. 8 BRIEF VAN

Nadere informatie

Beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering

Beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering Beleidsregel Kaderregeling Administratieve Organisatie en Interne Controle inzake DBC-registratie en facturering 1. ALGEMEEN a. Deze beleidsregel is van toepassing op organen voor gezondheidszorg als vermeld

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 44403 9 december 2015 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 2 december 2015, kenmerk 873674-144431-Z,

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Eigen risico Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen

Nadere informatie

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2017

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2017 NADERE REGEL Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2017 Gelet op de artikelen 36, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg besluit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie

Jaarcijfers Basisverzekering 2014 49552 (06-15)

Jaarcijfers Basisverzekering 2014 49552 (06-15) Jaarcijfers Basisverzekering 2014 49552 (06-15) Jaarcijfers Basisverzekering 2014 Het ministerie van VWS heeft 2015 uitgeroepen tot het jaar van de transparantie. Daarom publiceren Zorgverzekeraars dit

Nadere informatie

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2015

Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2015 BELEIDSREGEL Macrobeheersinstrument geneeskundige geestelijke gezondheidszorg 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder d van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse

Nadere informatie

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 1 Doelstelling In het kader van de NZA beleidsregel BR/CU-7074 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type

Nadere informatie

van budget naar prestatie

van budget naar prestatie Management accounting & control Transparantie in bekostiging: proces van budget naar prestatie De maatschappij vraagt steeds meer transparantie van organisaties, zeker in de non-profit sector en de gezondheidszorg.

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 19 januari 2016 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Is het Addendum leidend voor de controles of het farmacotherapeutisch kompas?

Is het Addendum leidend voor de controles of het farmacotherapeutisch kompas? Vraag en Antwoord, naar aanleiding van addendum bij Controleplan, versie 5 augustus 2014 (Hier staan alleen vragen die betrekking hebben op alle instellingen. Te specifieke of juist niet specifieke vragen

Nadere informatie

Verantwoordingsdocument Functioneel ontwerp: Opbrengstverrekening 2012 in 2014

Verantwoordingsdocument Functioneel ontwerp: Opbrengstverrekening 2012 in 2014 Verantwoordingsdocument Functioneel ontwerp: Opbrengstverrekening 2012 in 2014 Fase 2 / Berekening Zorginstituut Nederland November 2014 1 Inhoud 1. Algemene inleiding 3 2. Berekening opbrengstverschil

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011 2012 32 398 Vaststelling van een Wet forensische zorg en daarmee verband houdende wijzigingen in diverse andere wetten (Wet forensische zorg) A BRIEF

Nadere informatie

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017

Actieplan wachttijden in de zorg 11 mei 2017 De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ DEN HAAG Newtonlaan 1-41 3584 BX Utrecht Postbus 3017 3502 GA Utrecht T 030 296 81 11 F 030 296 82 96 E info@nza.nl I www.nza.nl

Nadere informatie

Algemene Rekenkamer BEZORGEN. Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Algemene Rekenkamer BEZORGEN. Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Algemene Rekenkamer BEZORGEN Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070-342 43 44 Binnenhof 4 E vooriichting@rekenkamer.nl DEN HAAG w www.rekankamer.ni

Nadere informatie

Bekostiging & financiering in de cure

Bekostiging & financiering in de cure Alleen de hoofdzaken 2011 Bekostiging & financiering in de cure Inleiding 2001 2002 Afstudeeronderzoek DBC Ministerie VWS 2002 2004 Lid landelijk projectteam DBC s NVZ vereniging van Ziekenhuizen 2004

Nadere informatie

DOT de stand van zaken en hoe verder. Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam

DOT de stand van zaken en hoe verder. Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam DOT de stand van zaken en hoe verder Congres SKGZ 8 oktober 2014 Jaap Stam 2 Inhoud presentatie Wie is DBC-Onderhoud DOT in het kort Belangrijkste kenmerken huidige declaratiepraktijk Problemen binnen

Nadere informatie

ECFE/U Lbr. 16/006

ECFE/U Lbr. 16/006 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Accountantscontrole Sociaal Domein (tweede ledenbrief) uw kenmerk ons kenmerk ECFE/U201600216 Lbr. 16/006

Nadere informatie

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence

Lean Six-Sigma. HealthRatio Operational Excellence Lean Six-Sigma HealthRatio Operational Excellence De zorg werkt in een roerige omgeving Veel veranderingen leggen extra druk op zorginstellingen om goedkoper, efficiënter en transparanter te kunnen werken.

Nadere informatie

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa

Verslag. Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011. Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Verslag Klankbordgroep honorariumtarieven DOT 2012 Datum: 19 september 2011 Tijd: 19.00 uur Locatie: NZa Opening Voorzitter de heer Noorlag van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opent de vergadering

Nadere informatie

Zorgkosten nemen toe

Zorgkosten nemen toe DBC-Onderhoud Inzicht in zorgprestaties Eise Douma / Joost Warners 2 Zorgkosten nemen toe Inzicht: zorg wordt onbetaalbaar Uitdaging: duurzaam realiseren van goede, veilige en betaalbare zorg Doelstellingen:

Nadere informatie

Q & A DOT Controle Module (DCM )

Q & A DOT Controle Module (DCM ) Q & A DOT Controle Module (DCM ) Q & A DOT Controle Module (DCM ) Algemeen Waarom heeft Vektis voor de ontwikkeling van de DCM gekozen voor een samenwerking met CHS? Omdat CHS een bestaande applicatie

Nadere informatie

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg

Datum 20 oktober 2015 Betreft Commissiebrief Tweede Kamer inzake PGB in de Zorgverzekeringswet in verhouding tot de Wet marktordening gezondheidszorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Ziekenhuiszorg: Wat betaalt u? Heeft u binnenkort een afspraak in ons ziekenhuis? Of bent u al patiënt? Hieronder vindt u informatie over de kosten van uw zorg. Wie betaalt uw zorg? Iedereen die woont

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 32 299 Ziekenhuiszorg Nr. 25 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Samenvatting De vergoeding van psychodiagnostisch medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg

Samenvatting De vergoeding van psychodiagnostisch medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg Samenvatting De vergoeding van psychodiagnostisch medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg Student-onderzoeker: Onderwijsinstituut: Opleiding: Opdrachtgever: Elske Dieuwke de Ruiter Universiteit Maastricht,

Nadere informatie

Workshop HEAD congres 2014

Workshop HEAD congres 2014 InsideZorg Workshop HEAD congres 2014 Mirjam Scholtens, Harko Bols Kennismaking Doelstelling workshop Aanleiding onderzoek Situatieschets Werkkapitaal (begripsbepaling) Positie en knelpunten verschillende

Nadere informatie

NOV-DAG VAN DE ORTHOPEDISCH SECRETARESSE EN DE POLIKLINIEK ASSISTENT

NOV-DAG VAN DE ORTHOPEDISCH SECRETARESSE EN DE POLIKLINIEK ASSISTENT NOV-DAG VAN DE ORTHOPEDISCH SECRETARESSE EN DE POLIKLINIEK ASSISTENT DOT, ICD-10 en andere ontwikkelingen Beroepsbelangen Commissie Regelgeving Raad beroepsbelangen Federatie Bemiddeling geschillen DOT;

Nadere informatie

2. Waarom komen de NMa en de NZa met een gezamenlijk document voor zorggroepen?

2. Waarom komen de NMa en de NZa met een gezamenlijk document voor zorggroepen? Q&A s zorggroepen Algemeen 1. Wat is een zorggroep? De NMa en de NZa achten een zorggroep aanwezig als een partij een afzonderlijke rechtsvorm heeft gecreëerd om een coördinerende rol te spelen op het

Nadere informatie

Q & A DOT Controle Module (DCM )

Q & A DOT Controle Module (DCM ) Q & A DOT Controle Module (DCM ) Algemeen Waarom heeft Vektis voor de ontwikkeling van de DCM gekozen voor een samenwerking met CHS? Omdat CHS een bestaande applicatie heeft, die zich in afgelopen jaren

Nadere informatie

Nieuwsbrief Coöperatie VGZ Digitale contractering GGZ 28 juli 2014

Nieuwsbrief Coöperatie VGZ Digitale contractering GGZ 28 juli 2014 In deze nieuwsbrief van Coöperatie VGZ vindt u actuele informatie rondom digitale contractering Curatieve Geestelijke Gezondheidszorg. Wordt u gecontracteerd door het regionale inkoopteam, dan is deze

Nadere informatie

Is uw instelling klaar voor de overgang. Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de

Is uw instelling klaar voor de overgang. Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de Is uw instelling klaar voor de overgang naar volledige prestatiebekostiging in 2015? Deze whitepaper biedt een samenvatting van de veranderingen die de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden binnen de geneeskundige

Nadere informatie

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct

Kosten van uw behandeling. Eigen risico DBC-zorgproduct Kosten van uw behandeling Eigen risico DBC-zorgproduct Eigen risico Vraagt u zich wel eens af waarom u uw medische kosten soms gedeeltelijk of niet vergoed krijgt? Dit kan dan te maken hebben met het eigen

Nadere informatie

medisch specialisten 2014

medisch specialisten 2014 Controleprotocol Verantwoordingsdocument honoraria medisch specialisten 2014 10 juli 2015 Inhoud 1. Uitgangspunten 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Procedures 3 1.3 Leeswijzer 3 2. Onderzoeksaanpak 4 2.1 Beleidskader

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 maart 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 5 maart 2013 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Behandeld door Telefoonnummer adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/55c /

Behandeld door Telefoonnummer  adres Kenmerk Directie Zorgmarkten Cure CI/14/55c / Aan de besturen van: Zorgverzekeraars Nederland (ZN) GGZ Nederland (GGZN) Platform MeerGGZ Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) Landelijke

Nadere informatie

-PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING-

-PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING- -PERSBERICHT- Utrecht, 19 maart 2014 -ZORGFINANCIALS VERWACHTEN ACCOUNTANTSVERKLARING MET BEPERKING- Zorgfinancials binnen de geestelijke gezondheidszorg ziekenhuizen verwachten geen volledig goedkeurende

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 2 september 2014 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Deze regeling is van toepassing op instellingen die geriatrische revalidatiezorg leveren.

Deze regeling is van toepassing op instellingen die geriatrische revalidatiezorg leveren. REGELING Informatieverstrekking geriatrische revalidatiezorg Gelet op de artikelen 36, derde lid, 37 lid 1 onder d, 39 lid 2 en de artikelen 62 jo. 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), heeft

Nadere informatie

Kosten patiëntenzorg VUmc: veelgestelde vragen Inhoud

Kosten patiëntenzorg VUmc: veelgestelde vragen Inhoud Kosten patiëntenzorg VUmc: veelgestelde vragen Inhoud Hoofdstuk 1. Zorgverzekering en vergoeding van zorgkosten... 1 Hoofdstuk 2. Factuur... 4 Hoofdstuk 3. Betaling en saldo... 8 Hoofdstuk 4. Bezwaar...

Nadere informatie

Zorginkoopbeleid 2018

Zorginkoopbeleid 2018 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Samengesteld op 30 maart 2017 Zorginkoopbeleid 2018 Trombosediensten Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Strategie... 2 2.1 Algemeen... 2 2.2 Marktconforme prijs en reëel

Nadere informatie

BEPALING MACRO-DEELBEDRAGEN 2014

BEPALING MACRO-DEELBEDRAGEN 2014 BEPALING MACRO-DEELBEDRAGEN 2014 1 Inleiding In deze notitie worden berekeningen gepresenteerd die ten grondslag liggen aan de bedragen die zijn opgenomen in de Regeling risicoverevening 2014. In de risicoverevening

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als bedoeld in artikel 2.5a van het Besluit zorgverzekering

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als bedoeld in artikel 2.5a van het Besluit zorgverzekering BELEIDSREGEL Macrobeheersinstrument Zintuiglijk gehandicaptenzorg 2015 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

De Rijksbegroting voor dokters

De Rijksbegroting voor dokters Medisch Contact Live 11 december 2013 De Rijksbegroting voor dokters Marco Varkevisser Universitair hoofddocent Economie en Beleid van de Gezondheidszorg Erasmus Universiteit Rotterdam Contact: varkevisser@bmg.eur.nl

Nadere informatie

Efficiënt werken met DOT

Efficiënt werken met DOT Efficiënt werken met DOT Haal meer uit uw DOT-kwartaalrapportages De Zorgspecials van Cure4 Haal meer uit uw DOT-kwartaalrapportages Procesoptimalisatie met DOT-managementinformatie Voor u het weet staan

Nadere informatie

DOT honorariumcomponent medisch specialisten 7e klankbordgroep bijeenkomst. 19 september 2011

DOT honorariumcomponent medisch specialisten 7e klankbordgroep bijeenkomst. 19 september 2011 DOT honorariumcomponent medisch specialisten 7e klankbordgroep bijeenkomst 19 september 2011 Inhoudsopgave 1. Evaluatie Memo 19 juli 2011 2. Tariefberekening DOT 2013 Memo 13 september 2011 2 Evaluatie

Nadere informatie

Deze regeling is voorts van toepassing op zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 3.10 hierna.

Deze regeling is voorts van toepassing op zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 3.10 hierna. NADERE REGEL Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2016 Gelet op de artikelen 36, 37, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), besluit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tot

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU Nacalculatie doorloop DBC s 2012, afrekening correcties en nacalculatie DBC s 2013

BELEIDSREGEL BR/CU Nacalculatie doorloop DBC s 2012, afrekening correcties en nacalculatie DBC s 2013 BELEIDSREGEL Nacalculatie doorloop DBC s 2012, afrekening correcties 2008-2012 en nacalculatie DBC s 2013 Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg),

Nadere informatie

Tegen de achtergrond hiervan zijn de minister van BZK en het dagelijks bestuur van het KBB i.o. het volgende overeengekomen.

Tegen de achtergrond hiervan zijn de minister van BZK en het dagelijks bestuur van het KBB i.o. het volgende overeengekomen. Onderhandelingsakkoord tussen de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het dagelijks bestuur van het Korpsbeheerdersberaad i.o. inzake het pakket aan maatregelen en afspraken in het

Nadere informatie

Ziekenhuiszorg in 2015: wat betaalt u?

Ziekenhuiszorg in 2015: wat betaalt u? Wilhelmina Ziekenhuis Assen Vertrouwd en dichtbij Informatie voor patiënten Ziekenhuiszorg in 2015: wat betaalt u? eigen risico vergoeding of zelf betalen uitleg over de ziekenhuisnota z 1 Belangrijk!

Nadere informatie

Het financieringssysteem 2012 / 2013 Presentatie voor VGE / Tranzo Tilburg, 9 februari 2012

Het financieringssysteem 2012 / 2013 Presentatie voor VGE / Tranzo Tilburg, 9 februari 2012 Bron: OECD Health Data 2011 http://stats.oecd.org/index.aspx?datasetcode=sha Inleiding Biesheuvel lumpsum Boter bij de vis Einde lumpsum Invoeren uurtarief Einde bouwregime Invoeren DBC Einde FB-budget

Nadere informatie

Machtiging en aanspraakbeperking

Machtiging en aanspraakbeperking Algemeen Machtiging en aanspraakbeperking www.catharinaziekenhuis.nl Patiëntenvoorlichting: patienten.voorlichting@catharinaziekenhuis.nl ALG037 / Machtiging en aanspraakbeperking / 01-06-2013 2 Machtiging

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5059

BELEIDSREGEL BR/CU-5059 BELEIDSREGEL Voorschotten en rentevergoeding onderhanden DBC's GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 april 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 14 april 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 255 XP DEN HAAG T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Handleiding RZ15b. Versie 20141113

Handleiding RZ15b. Versie 20141113 Handleiding RZ15b Versie 20141113 Ingangsdatum 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Uitlevering RZ15b... 4 3 Inhoud release... 5 3.1 Soorten wijzigingen... 5 3.2 Informatieproducten RZ15a gelden

Nadere informatie

Horizontaal Toezicht HEAD,

Horizontaal Toezicht HEAD, Horizontaal Toezicht HEAD, 15-10-2015 Overzicht / tijdslijn Start pilot HT / GGZ Doelstelling pilot MSZ Definiëren HT relatie tussen ziekenhuis en verzekeraar Bepalen randvoorwaarden en kwaliteitseisen

Nadere informatie

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over budgetplafonds die de vrije artsenkeuze inperken (2015Z23118).

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Bruins Slot (CDA) over budgetplafonds die de vrije artsenkeuze inperken (2015Z23118). > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Safe Harbor Statement

Safe Harbor Statement Safe Harbor Statement Onze discussie bevat onder meer voorspellingen, schattingen of andere informatie die kan worden beschouwd als toekomstgericht. Hoewel deze anticiperende statements een actueel oordeel

Nadere informatie

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Op 3 juli 2014 heeft staatssecretaris Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij met

Nadere informatie

BELEIDSREGEL BR/CU-5039

BELEIDSREGEL BR/CU-5039 BELEIDSREGEL BR/CU-5039 Rentevergoeding opbrengstverrekening GGZ Ingevolge artikel 57, eerste lid, aanhef en onder b en c, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit

Nadere informatie

Algemene inleiding Onderzoek controles cggz 2013

Algemene inleiding Onderzoek controles cggz 2013 Algemene inleiding Onderzoek controles cggz 2013 Achtergrond Binnen de GGZ-sector heeft de dynamiek in het zorglandschap tezamen met de wetswijzigingen en interpretatie daarvan de afgelopen jaren tot veel

Nadere informatie

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als

Deze beleidsregel is van toepassing op Zintuiglijk gehandicaptenzorg als BELEIDSREGEL Macrobeheersinstrument Zintuiglijk gehandicaptenzorg Ingevolge artikel 57, eerste lid, onderdeel d, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)

Nadere informatie