Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot. Samenstelling Raad van Commissarissen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot. Samenstelling Raad van Commissarissen"

Transcriptie

1 Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 18 december 2015 en is van toepassing vanaf 1 januari Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. Dit reglement geeft nadere voorschriften, welke door de Raad van Commissarissen, dan wel door ieder lid afzonderlijk dienen te worden nageleefd. 2. De bepalingen vormen een nadere uitwerking van de verhouding tussen de stichting en de Raad van Commissarissen en het bestuur en de Raad van Commissarissen. 3. De Raad van Commissarissen kan dit reglement, met in achtneming van de bepalingen in de statuten, te allen tijde wijzigen nadat hierover met het bestuur is overlegd. 4. Waar dit reglement strijdig is met de statuten van de stichting, zullen deze laatste prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met de wet, zal deze laatste prevaleren. Indien een of meer van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. 5. Onverminderd het bepaalde in dit reglement hanteert de Raad van Commissarissen voor zijn functioneren als uitgangspunt de algemene beginselen van governance en onderschrijft de Aedescode en de Governancecode Woningcorporaties (2015). 6. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag van de stichting. Het reglement wordt geplaatst op de website van de stichting. Samenstelling Raad van Commissarissen Profielschets en samenstelling Artikel 2 1. De Raad van Commissarissen dient evenwichtig te zijn samengesteld zowel als het gaat om persoonlijke eigenschappen als kennisgebieden. 2. Bij de benoeming van nieuwe leden wordt vastgesteld of de potentiële kandidaat past in het functieprofiel van de Raad van Commissarissen. 3. Voor de samenstelling van de Raad van Commissarissen geldt als algemeen uitgangspunt dat de leden: a. zich betrokken en verantwoordelijk voelen voor realisatie van de maatschappelijke doelstellingen van de stichting; b. blijk geven van een actieve betrokkenheid bij maatschappelijke ontwikkelingen en over een actief relatienetwerk beschikken; c. passen bij de stichting als publieke organisatie; 4. Met inachtneming van de algemene uitgangspunten zijn de volgende deskundigheden binnen de Raad van Commissarissen van belang: a. volkshuisvesting, zorg en leefbaarheid; b. vastgoedsector; de huur- en koopmarkt, projectontwikkeling, kennis van risicomanagement; c. architectuur en stedenbouw; gevoel voor stedenbouwkundige problematiek in Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot 1

2 het bijzonder in de regio Amsterdam; d. accountancy, degelijke financiële en administratieve ervaring; kennis en ervaring met vraagstukken van financiële sturing van (middel)grote organisaties; kennis en inzicht van de werking en risico s van financiële derivaten; e. commerciële en bedrijfseconomische kennis en ervaring; f. kennis en ervaring in het openbaar bestuur. 5. De leden die afkomstig zijn uit de kring van huurders of in het belang van die huurders werkzame organisaties dienen zonder last- en ruggespraak te functioneren. 6. De voorzitter van de Raad van Commissarissen dient te beschikken over goede leidinggevende en bestuurlijke kwaliteiten, waarvan moet blijken uit de vervulling van een huidige of voormalige functie. 7. Periodiek en als daartoe aanleiding bestaat evalueert de Raad van Commissarissen of het functieprofiel nog voldoet en past het profiel zo nodig aan. Voorzitter Artikel 3 1. De voorzitter is in beginsel permanent aanspreekbaar voor de overige leden van de Raad van Commissarissen en het bestuur. De voorzitter onderhoudt frequent contact met het bestuur en houdt de Raad van Commissarissen hiervan op de hoogte. 2. De voorzitter treedt namens de Raad van Commissarissen naar buiten op. Hij streeft naar optimale participatie van de leden van de Raad bij de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen. Hij coördineert alle activiteiten van de Raad van Commissarissen. 3. De vice-voorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid. (Her)benoeming Artikel 4 1. Een lid van de Raad van Commissarissen wordt niet aan de Raad voor herbenoeming voorgedragen dan nadat de voorzitter van de Raad van Commissarissen de overige leden van de Raad van Commissarissen, elk afzonderlijk, heeft geconsulteerd over de wenselijkheid van diens herbenoeming. Hierbij zijn van belang het functioneren gedurende de afgelopen zittingsperiode en het alsdan geldende profiel van de Raad van Commissarissen. 2. Als het de voorzitter zelf betreft neemt de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen deze taak over. 3. Voor het overige gelden voor herbenoeming dezelfde regels als voor benoeming. Onafhankelijkheid Artikel 5 De Raad van Commissarissen is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de stichting, uitgezonderd de instructies van overheidsinstanties die handelen binnen de kaders van wet- en regelgeving. Honorering en vergoeding van kosten Artikel 6 1. Voor de honorering van de leden van de Raad van Commissarissen zal de dan voor de corporatiesector vigerende normering c.q. de eventueel van toepassing zijnde overgangsregeling worden gevolgd. 2. De honorering die aan de leden van de Raad van Commissarissen is toegekend, wordt bekendgemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag. Tegenstrijdige belangen Artikel 7 1. Ten aanzien van de leden van de Raad van Commissarissen gelden de onverenigbaarheden zoals genoemd in artikel 4 van de statuten van de stichting. Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot 2

3 2. Een lid van de Raad van Commissarissen zal: a. niet in concurrentie treden met de stichting; b. geen (substantiële) schenkingen van de stichting of van derden die een zakelijke relatie met de stichting onderhouden voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant in de tweede graad vragen of aannemen; c. ten laste van de stichting derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen; d. geen zakelijke kansen die aan de stichting toekomen voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant in de tweede graad benutten. 3. Indien een lid van de Raad van Commissarissen voorziet dat (de schijn van) een (potentieel) tegenstrijdig belang, dat van betekenis is voor de stichting en/of voor het betreffende lid, of een onverenigbaarheid zou kunnen optreden, meldt hij dit terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en verschaft daarover alle relevante informatie. Indien het in de vorige zin bepaalde de voorzitter betreft stelt deze de vice-voorzitter hiervan in kennis. 4. Nadat de voorzitter, dan wel de vice-voorzitter, van de Raad van Commissarissen in kennis is gesteld, consulteert de voorzitter, dan wel de vice-voorzitter, de overige leden van de Raad van Commissarissen. 5. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat sprake is van een incidenteel tegenstrijdig belang, waarvoor een tijdelijke oplossing gevonden kan worden, werkt het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen aan die oplossing mee. 6. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat sprake is van een structureel tegenstrijdig belang, dient het desbetreffende lid van de Raad van Commissarissen af te treden. 7. Indien een lid van het bestuur (de schijn van) een (potentieel) tegenstrijdig belang meldt aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen, besluit deze buiten aanwezigheid van het betrokken lid van het bestuur of sprake is van een tegenstrijdig belang. Indien naar het oordeel van de Raad van Commissarissen sprake is van een incidentele tegenstrijdigheid en bezwaren daarvan kunnen worden opgelost door een tijdelijke voorziening, dan geeft de RvC het betreffende bestuurslid de opdracht die voorziening uit te voeren en daaraan mee te werken. Indien naar het oordeel van de Raad van Commissarissen sprake is van een meer dan incidentele tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid van belangen, dan geeft de RvC het betreffende bestuurslid de opdracht onverwijld voor opheffing van de tegenstrijdige of onverenigbare belangen zorg te dragen. 8 Een tegenstrijdig belang bestaat in ieder geval indien: a. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een bestuurslid of een rechtspersoon waarin het lid van het bestuur een persoonlijk materieel financieel belang houdt; b. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan het lid van het bestuur een familierechtelijke verhouding heeft met een lid van het bestuur van die rechtspersoon; c. de stichting voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij het lid van het bestuur een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult; 9. De RvC beraadslaagt en besluit buiten aanwezigheid van het betreffende lid van het bestuur over een onderwerp of transactie waarbij het betreffende lid van het bestuur (potentieel) een tegenstrijdig belang heeft. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van het bestuur spelen die van materiële betekenis zijn voor de stichting en/of voor de betreffende leden van het bestuur behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. 10. Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van de stichting zal in ieder geval bestaan, indien: a) de niet-controle werkzaamheden voor de stichting door de externe accountant de onafhankelijkheid van de externe accountant ten aanzien van de controle op de financiële verslaggeving ter discussie stelt; b) naar toepasselijk recht een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan. 11. Indien de externe accountant, alsmede elk lid van de raad van bestuur en de raad van Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot 3

4 commissarissen, een (potentieel) tegenstrijdig belang aangaande de externe accountant meldt aan de (vice)voorzitter van de raad van commissarissen, zal de raad van commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant moet worden heroverwogen of andere maatregelen moeten worden getroffen waardoor het tegenstrijdig belang wordt opgeheven. De (vice)voorzitter van de raad van commissarissen ziet er op toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat het bepaalde in dit reglement is nageleefd. Nevenfuncties Artikel 8 1. Een lid van de Raad van Commissarissen geeft de overige leden van de Raad van Commissarissen inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties. 2. De leden van de Raad van Commissarissen melden elke acceptatie van een ander commissariaat en/of aanvaarding van een andere nevenfunctie op persoonlijke titel aan de overige leden van de Raad van Commissarissen. Bevoegdheden en taken Taken Artikel 9 1. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de stichting en de deelnemingen waarin de stichting bestuurder is of overwegende zeggenschap uitoefent. Dit toezicht betreft ten minste de volgende onderwerpen: a) de maatschappelijke resultaten; b) efficiëntie, betaalbaarheid en beschikbaarheid c) de manier waarop risico s verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie worden ingeschat en hoe daarmee wordt omgegaan; d) de manier waarop invulling wordt gegeven aan opdrachtgeverschap: hoe wordt omgegaan met het afsluiten van contracten en/of samenwerkingsverbanden met derden; e) de kwaliteit van de interne risicobeheersing; f) de financiële verslaggeving; g) naleving van toepasselijke wet- en regelgeving; h) naleving van de Governancecode. 2. De Raad van Commissarissen heeft een formele betrokkenheid bij de ontwikkeling van het beleid op initiatief van het bestuur. De Raad van Commissarissen heeft een kritische klankbordfunctie ten opzichte van het bestuur. Op initiatief van het bestuur wordt de Raad van Commissarissen geraadpleegd bij belangrijke veranderingen in het vastgestelde beleid en de daaraan gekoppelde gevolgen voor de begroting. Het bestuur kan de Raad van Commissarissen ook vooraf betrekken bij nog te nemen beslissingen. 3. Aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn de volgende besluiten onderworpen: a. besluiten van het Bestuur conform artikel 17 van de statuten; b. besluiten omtrent de wijze waarop de principes van maatschappelijke verantwoording en beleidsbeïnvloeding door belanghebbenden vorm worden gegeven; c. de besluiten omtrent de uitoefening van stemrecht door het bestuur over de in artikel 17 lid 1 onder a. tot en met o. van de statuten van de stichting bedoelde aangelegenheden in deelnemingen waarin de stichting bestuurder is of overwegende zeggenschap uitoefent 4. De Raad van Commissarissen benoemt de leden van het bestuur, heeft de mogelijkheid de leden te schorsen of te ontslaan, stelt het profiel van een bestuurslid bij een vacature vast en stelt de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van bestuursleden vast conform het gestelde in artikel 14 en 15 van de statuten. Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot 4

5 Werkwijze Raad van Commissarissen Vergaderingen Artikel Voor het begin van elk jaar maakt de voorzitter een vergaderschema op. Per jaar worden ten minste 4 vergaderingen gehouden. 2. De vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden in beginsel gehouden ten kantore van de stichting. 3. De agenda wordt samengesteld, in gezamenlijk overleg tussen de voorzitter van de Raad van Commissarissen en het bestuur. 4. Voor de te behandelen onderwerpen wordt een jaarplanning gemaakt. In ieder geval vergadert de Raad van Commissarissen ten minste eenmaal per jaar over de: a. jaarstukken (jaarrekening, jaarverslag, volkshuisvestingsverslag en overzicht met cijfermatige kerngegevens en prognoses); b. begroting inclusief treasuryjaarplan; c. meerjarenprognose; d. uitkomsten van de beoordeling van de leden van het bestuur; e. opzet en de werking van het interne beheersingssysteem; 5. De vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden vermeld in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag. 6. De Raad van Commissarissen vergadert ten minste eenmaal per jaar buiten de aanwezigheid van het bestuur, in welke vergadering het functioneren van de Raad van Commissarissen en dat van het bestuur worden geëvalueerd, met inbegrip van opvolgings- en beloningskwesties. 7. Ieder lid van de Raad van Commissarissen wordt geacht de vergaderingen van de Raad bij te wonen. Is een lid van de Raad van Commissarissen bij herhaling afwezig dan zal hij hierop worden aangesproken door de voorzitter. 8. De agenda met de bijbehorende stukken zijn minstens 7 dagen vòòr de datum van de geplande vergadering in het bezit zijn van de leden van de Raad van Commissarissen. Bij elk daarvoor in aanmerking komend agendapunt wordt aangegeven of er sprake is van besluitvorming, bespreking of ter kennisname. 9. Elk lid van de Raad van Commissarissen zal alle informatie en documentatie, die hij/zij in het kader van zijn commissariaat verkrijgt en die redelijkerwijs als vertrouwelijk zijn te beschouwen, als strikt vertrouwelijk behandelen en niet buiten de Raad van Commissarissen en het bestuur openbaar maken, ook niet na zijn aftreden. 10. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is dat het voor het vervullen van zijn taak noodzakelijk is om zich te laten bijstaan of adviseren door een of meer (externe) deskundigen, worden de kosten hiervan gedragen door de stichting. Archief Artikel 11 Het bestuur draagt zorg voor een archief van de vergaderstukken van de Raad van Commissarissen en de daaraan ten grondslag liggende en/of aan de Raad van Commissarissen toegezonden stukken. Subcommissies van de Raad van Commissarissen Commissies Artikel De Raad van Commissarissen zal uit zijn midden commissies instellen, zoals onder andere een auditcommissie en een selectie- en remuneratiecommissie. 2. De taak van de commissies is om de besluitvorming van de Raad van Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot 5

6 Commissarissen voor te bereiden. 3. De commissies rapporteren hun bevindingen en doen voorstellen aan de Raad van Commissarissen. 4. Van het bestaan van de commissies en van de uitvoering van de taakopdracht van de commissies wordt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag melding gemaakt. Auditcommissie Artikel De Raad van Commissarissen zal het initiatief nemen voor de benoeming van een auditcommissie. Deze commissie heeft uitsluitend een adviserende functie voor de Raad van Commissarissen. 2. In de auditcommissie hebben zitting enkele leden van de Raad van Commissarissen die zijn aangewezen. In de auditcommissie heeft tenminste een commissaris zitting die beschikt over relevante financiële kennis en ervaring. 3. Andere belangstellenden van de Raad van Commissarissen kunnen zich melden bij de voorzitter van de auditcommissie als zij bij de bespreking aanwezig willen zijn. 4. De auditcommissie bepaalt wanneer een lid van het bestuur, de financieel directeur en/of de externe accountant bij de vergadering van de commissie aanwezig zijn. 5. Binnen de auditcommissie vindt overleg plaats over financiële zaken: in het bijzonder bereidt de auditcommissie de bespreking binnen de Raad van Commissarissen van de jaarbegroting en de jaarstukken voor. 6. De werkwijze en de onderlinge taakverdeling wordt verder uitgewerkt in een reglement. Dit reglement wordt opgesteld, vastgesteld en gewijzigd door de Raad van Commissarissen. Selectie- en Remuneratie commissie Artikel De Raad van Commissarissen zal het initiatief nemen voor de benoeming van een selectie- en remuneratiecommissie. Deze commissie heeft uitsluitend een adviserende functie voor de Raad van Commissarissen. 2. De selectie- en remuneratiecommissie heeft in ieder geval de volgende taken: a. het doen van een voorstel voor selectiecriteria en benoemingsprocedure inzake de leden van de Raad van Commissarissen en leden van het bestuur; b. het doen van een voorstel voor een profielschets van de Raad van Commissarissen; c. het werven, selecteren en voordragen van leden van de Raad van Commissarissen ter benoeming door de Raad van Commissarissen; d. het doen van een voorstel aan de Raad van Commissarissen betreffende het te voeren bezoldigingsbeleid van van zowel bestuur als de Raad van Commissarissen; e. het doen van een voorstel inzake de bezoldiging van de individuele leden van het bestuur ter vaststelling door de Raad van Commissarissen; f. het adviseren aan de Raad van Commissarissen over de hoofdstructuur en andere aangelegenheden betreffende de organisatie; g. het opmaken van het remuneratierapport, waarin een verslag van de wijze waarop het beoordelings- en bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in de praktijk is gebracht en een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daaropvolgende jaren door de Raad van Commissarissen wordt voorzien. Relatie met andere organen en instanties binnen en buiten de stichting Verhouding tot de huurderskoepel Artikel 15 Een afvaardiging van de Raad van Commissarissen vergadert tenminste 1 maal per jaar met de huurderskoepel, mede op basis van een voorstel van de huurderskoepel over de te bespreken onderwerpen. Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot 6

7 Verhouding tot de ondernemingsraad Artikel 16 Een afvaardiging van de Raad van Commissarissen vergadert tenminste 1 maal per jaar met de ondernemingsraad, mede op basis van een voorstel van de ondernemingsraad over de te bespreken onderwerpen. Verhouding met de maatschappijraad Artikel 17 Een afvaardiging van de Raad van Commissarissen vergadert tenminste 1 maal per jaar met de maatschappijraad, mede op basis van een voorstel van de maatschappijraad over de te bespreken onderwerpen. Externe verantwoording Artikel De voorzitter en de vice-voorzitter maken een concept voor het verslag van de werkzaamheden van de Raad van Commissarissen als bedoeld in artikel 22 lid 7 van de statuten. Het verslag wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld. 2. In het verslag komen in elk geval de volgende onderwerpen aan de orde: a. de vaststelling door de Raad van Commissarissen van de jaarrekening, het volkshuisvestingsverslag en het jaarverslag; b. het aantal keren dat de Raad van Commissarissen heeft vergaderd; c. vermelding van de meest belangrijke onderwerpen die zijn behandeld tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen; d. melding van aanwezigheid van een reglement voor de Raad van Commissarissen, waarin onder andere de profielschets en de honorering zijn opgenomen; e. informatie omtrent de individuele leden van de Raad van Commissarissen en de benoemingsperioden; f. informatie omtrent eventuele benoemingen en herbenoemingen binnen de Raad van Commissarissen; g. vermelding van de bespreking aangaande de evaluatie van het eigen functioneren en de relatie tot het bestuur; h. informatie over de door de Raad van Commissarissen ingestelde commissies. Geheimhouding Artikel 19 De commissaris zal tegenover derden tijdens en na zijn zittingsperiode geheimhouding betrachten omtrent alle kennis, gegevens en bescheiden betreffende of verband houdende met het bedrijf van Stadgenoot, welke door Stadgenoot als vertrouwelijk of overeenkomstig beperkend zijn aangemerkt, dan wel waarvan de commissaris geheimhouding redelijkerwijs duidelijk moet zijn. Indien (het vermoeden bestaat dat) de commissaris de geheimhoudingsplicht op enigerlei wijze, direct of indirect en in welke vorm dan ook, schendt, dan kan de commissaris geschorst worden met het oog op nader onderzoek. Integriteit Artikel 20 Vanuit de integriteitsgedachte van Stadgenoot dient de commissaris gedurende zijn periode bij Stadgenoot zich o.a. te houden aan de Gedragscode en de Gedragscode gebruik , internet & mobiele informatiedragers. Deze gedragscodes worden bij de benoeming aan de commissaris verstrekt. Reglement Raad van Commissarissen Stadgenoot 7

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN. Algemeen Status en inhoud van het reglement Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. In dit reglement staan nadere regels voor de raad van commissarissen en voor zijn leden. 2. Als dit in dit reglement bepalingen ontbreken die de

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Reglement voor de Raad van Commissarissen van Rentree Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d.

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van woonstichting De Zes Kernen Artikel 1 - Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 29 augustus 2006. 2. Dit reglement kan bij besluit van de raad van

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag.

1.4 Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de raad van commissarissen in het jaarverslag. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOZAÏEK WONEN 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 1.1 Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 24 februari

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 7 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: Definities In dit reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE 1 Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 19 april 2010 en vastgesteld door de Raad van Bestuur op 26 april 2010. Algemeen Status

Nadere informatie

1. Vaststelling en reikwijdte reglement 3. 2. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 3. 3. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen 4

1. Vaststelling en reikwijdte reglement 3. 2. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 3. 3. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen 4 Inhoud Pagina 1. Vaststelling en reikwijdte reglement 3 2. Samenstelling van de Raad van Commissarissen 3 3. Benoeming van leden van de Raad van Commissarissen 4 4. Onverenigbaarheden 4 5. Aftreden en

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Plavei

Reglement Raad van Commissarissen Stichting Plavei Reglement Raad van Commissarissen Stichting Plavei Artikel 1 Reikwijdte reglement 1. Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 10 lid 10 van de statuten van de stichting, en geeft in aanvulling op

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Preambule Als maatschappelijk onderneming leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel

Nadere informatie

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017

REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 Artikel 1 Definities REGLEMENT SELECTIE- EN REMUNERATIECOMMISSIE STICHTING WOONLINIE d.d. 1 januari 2017 In dit reglement hebben onderstaande begrippen de navolgende betekenis: Bestuur: Deelneming: Het

Nadere informatie

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting.

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting. BESTUURSREGLEMENT STICHTING VOLKSHUISVESTINGSGROEP WOONCOMPAGNIE, Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Wooncompagnie op 27 augustus 2014 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op.

Nadere informatie

GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011

GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011 GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011 Vastgesteld RvC: 26 oktober 2010 1/12 1. Inleiding In 2009 is voor het eerst een specifieke Espria versie van de governancecode vastgesteld. Bij de herziening van deze

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011. Reglement voor de raad van commissarissen Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein zoals in werking getreden op 10 december 2012

Reglement voor de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein zoals in werking getreden op 10 december 2012 Reglement voor de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein zoals in werking getreden op 10 december 2012 Considerans Gezien artikel 9 van de statuten van stichting Van Hall Larenstein, besluit

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA Vastgesteld op 26 juni 2013 Pagina 1 van 8 Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: bestuur de directie van de stichting deelnemersraad de deelnemersraad van de stichting, als omschreven

Nadere informatie

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement van de Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 mei 2013 -------------------- Inleiding 1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge

Nadere informatie

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald.

Ter wille van de duidelijkheid worden enkele in de Statuten opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk herhaald. Reglement Raad van toezicht BiSC Inleiding De Statuten van BiSC, een Stichting met als doel de ondersteuning en bevordering van het bibliotheekwerk in de provincie Utrecht, voorzien in de Raad van toezicht.

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. Dit reglement (het "Reglement") is vastgesteld door de raad van commissarissen (de "RvC") van Accell Group N.V. ("Accell Group") op 23 februari

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Reglement voor de Raad van Commissarissen Reglement voor de Raad van Commissarissen Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit Reglement ( het Reglement ) is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen (RvC)

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. 1. STATUS REGLEMENT 1.1. Dit reglement voor de raad van commissarissen van Accell Group N.V. (het "Reglement") is voor het eerst vastgesteld

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale

Reglement Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale Reglement Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen in zijn vergadering van 23 juni 2016. 1 Artikel 1 - Status en inhoud reglement 1. Dit reglement

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-01-2015 Vastgesteld door Raad van Toezicht 30-10-2014 Rechtsgrondslag Bijzonderheden --- Korte omschrijving Reglement Raad van Toezicht

Nadere informatie

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Artikel 1 Functie Reglement 1. Dit Reglement geeft nadere voorschriften, welke de statutair-directeur

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010 REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010 Pagina 1 van 10 Reglement voor de Raad van Commissarissen Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van de Sleutels op

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Commissaris reglement

Commissaris reglement Commissaris reglement Datum 24 mei 2004 Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van TenneT, Transmission System Operator B.V. (de vennootschap ) op 24 mei 2004. Artikel 1 Status en

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING CONTRACTSPELERSFONDS KNVB Inleiding De Raad van Toezicht en het bestuur van de Stichting Contractspelersfonds KNVB (hierna respectievelijk te noemen: de Raad van Toezicht,

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING BO-EX 91

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING BO-EX 91 REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING BO-EX 91 Vastgesteld in de vergadering van de raad van commissarissen van 18 september 2007 Preambule In dit reglement van de raad van commissarissen wordt verstaan

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN TOEZICHT Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Toezicht d.d. 30 november 2011. Dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V. Pagina 1 van 10 1. DEFINITIES REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V. Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 23 maart 2005 In dit Reglement

Nadere informatie

Reglement RvC. 4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.

Reglement RvC. 4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag. Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen van 13 oktober 2010. Dit reglement kan bij besluit van de

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016.

Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016. Stichting VUmc Reglement van de Raad van Toezicht Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016. INLEIDING O.1 Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen d.d. 18 oktober 2000

Nadere informatie

HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES

HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES MZ/PS 14.0502 1011482 NOT2014-0392 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Dutch Design Platform HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES 1. Samenstelling; taakverdeling 1.1 De leden van de

Nadere informatie

Reglement voor de raad van commissarissen van Woningstichting Beter Wonen Vechtdal

Reglement voor de raad van commissarissen van Woningstichting Beter Wonen Vechtdal Reglement voor de raad van commissarissen van Woningstichting Beter Wonen Vechtdal Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningstichting Beter Wonen Vechtdal op 8 juli 2010.

Nadere informatie

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Bestuursreglement Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur: de raad van bestuur van Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis - Raad van Toezicht:

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen. van. Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap )

Reglement voor de Raad van Commissarissen. van. Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap ) Reglement voor de Raad van Commissarissen van Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap ) Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 29 november 2004. 1 Reglement Dit

Nadere informatie

REGLEMENT. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Stichting Mooiland 27 mei 2015.

REGLEMENT. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Stichting Mooiland 27 mei 2015. REGLEMENT WERKWIJZE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN STICHTING MOOILAND Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Stichting Mooiland 27 mei 2015. Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Propertize B.V. is een 100% dochtervennootschap van Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen. De Vennootschap

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Woningstichting Rochdale

Reglement Raad van Commissarissen Woningstichting Rochdale Reglement Raad van Commissarissen Woningstichting Rochdale Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen in zijn vergadering van 23 juni 2016. 1 Artikel 1 - Artikel 2 - Artikel 3 - Artikel

Nadere informatie

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015

Governancestructuur WonenBreburg. januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 Governancestructuur WonenBreburg januari 2012, geactualiseerd augustus 2015 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestuur 3 2.1 Taak en werkwijze 3 2.2 Rechtspositie en bezoldiging bestuur 4 2.3 Tegenstrijdige belangen

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur van AND International Publishers N.V. op 15 april 2010 en goedgekeurd door de

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Reglement voor de Raad van Commissarissen Reglement voor de Raad van Commissarissen Datum: 25 juni 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Status en inhoud van het reglement... 3 Artikel 2 Taak van de Raad van Commissarissen... 3 Artikel 3 Onverenigbare

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting Woningbedrijf Velsen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting Woningbedrijf Velsen Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting Woningbedrijf Velsen Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van stichting Woningbedrijf Velsen op 14 maart 2013. Artikel 1

Nadere informatie

4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag.

4. Van het bestaan van dit reglement wordt melding gemaakt in het verslag van de Raad van Commissarissen in het jaarverslag. RvC-reglement Wonen Limburg Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte reglement 1. Dit reglement is vastgesteld en goedgekeurd in de vergadering van de Raad van Commissarissen 25 april 2010. Dit reglement kan

Nadere informatie

DE CITO GOVERNANCE CODE 1

DE CITO GOVERNANCE CODE 1 DE CITO GOVERNANCE CODE 1 1. NALEVING EN HANDHAVING VAN DE CODE 1.1 Elke substantiële verandering in de corporate governance structuur van Cito en in de naleving van de Cito Governance Code wordt onder

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN STICHTING YMERE Versie 21 november 2013 Vastgesteld door de Raad van Commissarissen (bij vergadering van 2 december 2013) De statuten van stichting Ymere geven aan dat

Nadere informatie

Directiereglement woonstichting VechtHorst

Directiereglement woonstichting VechtHorst Directiereglement woonstichting VechtHorst Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 3 Artikel 2 Benoeming en bezoldiging 3 Artikel 3 Beoordeling, schorsing en ontslag 4 Artikel 4 Functioneren directeur 4 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN ZORG GROEP BEEK B.V. Artikel 1. Definities - Governancecode: de Zorgbrede Governancecode 2010 of een daarvoor in de plaats tredende regeling; - Raad van Bestuur: de

Nadere informatie

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel.

Best Practice-bepalingen 0.1 Met enige regelmaat wordt een zorgvuldige analyse gemaakt van het gewenste besturingsmodel. Bijlage Code Cultural Goverance: Principes en uitwerkingen Nummer Principe De organen van de culturele instelling zijn verantwoordelijk voor de keuze van het besturingsmodel en de naleving van deze code.

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN

REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 7 Artikel 1 Definities 1.1. Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) Directie : directie van de maatschappij RvC : Raad van Commissarissen van

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE

REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE REGLEMENT DIRECTIE/RAAD VAN BESTUUR FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Vastgesteld door het bestuur op: 4 juni 2014 Goedgekeurd door de raad van toezicht op: 4 juni 2014 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV Artikel 1. Begripsbepalingen De raad: De Raad van Commissarissen zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Stichting Statuten stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de statuten van de stichting, bij akte van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN STICHTING ESPRIA

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN STICHTING ESPRIA REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN STICHTING ESPRIA Preambule Het reglement van de raad van bestuur geeft een stelsel van spelregels en omgangsvormen voor goed bestuur zoals onder meer bedoeld in de

Nadere informatie

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1

Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 Reglement commissies raad van commissarissen Ymere 1 De statuten van Ymere geven aan dat de raad van commissarissen kan besluiten tot het instellen van commissies, en dat deze commissies functioneren op

Nadere informatie

COÖPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A.

COÖPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A. REGLEMENT DIRECTIE COÖPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 14 januari 2015 1 2 1 Opmaak, huisstijl en handelsnaam gewijzigd in Royal FloraHolland per 29 juni 2016 2 De statutaire naam gewijzigd

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht WormerWonen

Reglement Raad van Toezicht WormerWonen Pagina 1 van 9 Reglement Raad van Toezicht WormerWonen Vastgesteld: 11-05-2016 Goedgekeurd RvT: 19-05-2016 Pagina 2 van 9 Artikel 1 - Artikel 2 - Artikel 3 - Status en inhoud reglement 1. Dit reglement

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van stichting Waterweg Wonen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van stichting Waterweg Wonen Pagina 1 van 12 Reglement voor de Raad van Commissarissen van stichting Waterweg Wonen Overwegende dat de Raad van Commissarissen (Raad) behoefte heeft aan nadere invulling van zijn werkwijze; in 2011

Nadere informatie

Governancestructuur Patrimonium woonservice

Governancestructuur Patrimonium woonservice Governancestructuur Patrimonium woonservice Patrimonium woonservice onderschrijft de Governancecode voor woningcorporaties. Hieronder verantwoorden wij ons over de toepassing van de code. Per onderdeel

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO.

Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO. Reglement van de Raad van Toezicht Nederlandse Omroep Stichting, ook handelende onder de naam Raad van Toezicht NPO. Het reglement Raad van Toezicht dient in de context van en in aanvulling op toepasselijke

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting WoonFriesland

Bestuursreglement van Stichting WoonFriesland Bestuursreglement van Stichting WoonFriesland Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 20 november 2014 1 Definities 1.1 De volgende in dit Reglement gebruikte begrippen hebben, wanneer geschreven

Nadere informatie

HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES

HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES Stichting VU-VUmc Reglement van de Raad van Toezicht Geldig met ingang van 7 maart 2012 INLEIDING O.1 Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 15 lid 5 van de statuten van de Stichting VU- VUmc. Dit

Nadere informatie

R EGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT

R EGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT R EGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Stichting Statuten Stichting Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid de Statuten van de Stichting, bij Akte van

Nadere informatie

Reglement voor het Bestuur

Reglement voor het Bestuur Reglement voor het Bestuur Dit reglement is vastgesteld door het Bestuur van Accolade op 9 maart 2009 en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen (de RvC ) op 12 mei 2009 en gewijzigd op 2 juli 2014.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN INVERKO N.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN INVERKO N.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN INVERKO N.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen in zijn vergadering van 29 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel I Samenstelling en deskundigheid van de Raad

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

HULPINSTRUMENT EVALUATIE GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES (1 juli 2011)

HULPINSTRUMENT EVALUATIE GOVERNANCECODE WONINGCORPORATIES (1 juli 2011) HULPINSTRUMENT EVALUATIE GVERNANCECDE WNINGCRPRATIES (1 juli 2011) Toegepast: Actiepunt: Uit te leggen: Bespreekpunt RvC: Niet van toepassing: I Naleving en handhaving van de code 1. Hoofdlijnen governance

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Vastgesteld op 27 september 2016 Positionering Raad van Toezicht in de stichting Artikel 1 De statuten van de stichting voorzien in de Raad van Toezicht. Het College van Bestuur

Nadere informatie

Reglement raad van commissarissen Patrimonium Barendrecht

Reglement raad van commissarissen Patrimonium Barendrecht Reglement raad van commissarissen Patrimonium Barendrecht Vastgesteld door de Raad van commissarissen op 10 mei 2012 Versie 2.0 Datum 15 mei 2012 Auteur H.M. Koolma raad van commissarissen Patrimonium

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

Reglement raad van commissarissen

Reglement raad van commissarissen Reglement raad van commissarissen Onderwerp Reglement raad van commissarissen Auteur(s) mr. R.G.C.M. van der Hart Datum 22 maart 2016 Versie 5.0 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 1.1 Inleiding 3 1.2 Reikwijdte

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN

VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN VERSLAG VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ALGEMEEN De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden

Nadere informatie

Reglement van de Raad van Commissarissen van de Stichting ZOwonen

Reglement van de Raad van Commissarissen van de Stichting ZOwonen Reglement van de Raad van Commissarissen van de Stichting ZOwonen Inleiding Ingevolge artikel 12 lid 1 van de statuten van de Stichting ZOwonen (hierna: ZOwonen) wordt de werkwijze van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College

Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College Huishoudelijk reglement Raad van Toezicht dr. Aletta Jacobs College 1. Reikwijdte van het reglement Dit reglement geeft, in aanvulling op de statutaire bepalingen, regels met betrekking tot aangelegenheden

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

Profielschets raad van commissarissen

Profielschets raad van commissarissen Profielschets raad van commissarissen 1. Algemeen De raad van commissarissen (rvc) heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar

Nadere informatie

Definitief 17 mei 2016

Definitief 17 mei 2016 Reglement Bestuur Mijande Wonen Dit reglement is vastgesteld door de bestuurder van stichting Mijande Wonen op 17 mei 2016. Voorafgaand heeft de Raad van Commissarissen van Mijande Wonen het bestuursbesluit

Nadere informatie

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR

HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR HANDLEIDING BIJ HET OPSTELLEN VAN REGLEMENTEN VOOR TOEZICHT EN BESTUUR Inleiding In deze handleiding wordt toegelicht hoe aan de hand van de Governancecode woningcorporaties reglementen voor bestuur en

Nadere informatie

reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006

reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006 reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006 2 Inhoud pagina begripsbepalingen 3 doel reglement 3 taken en bevoegdheden 3 specifieke taken bevoegdheden 3 individuele advisering 4 kwaliteitseisen

Nadere informatie

Bestuursreglement Woningstichting Vaals

Bestuursreglement Woningstichting Vaals Bestuursreglement Woningstichting Vaals Vastgesteld, 13 juni 2016 Reglement Bestuur Woningstichting Vaals, vastgesteld 13 juni 2016 1 Artikel 1 - Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a. Aedes:

Nadere informatie