Inschatting duurzaamheidseffecten. programma. Goudappel Coffeng, 2 december 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inschatting duurzaamheidseffecten. programma. Goudappel Coffeng, 2 december 2013"

Transcriptie

1 Inschatting duurzaamheidseffecten programma Beter Benutten Goudappel Coffeng, 2 december 2013

2 2 Colofon Dit document is opgesteld door de Goudappel Coffeng in samenwerking met Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu Foto s Goudappel Coffeng Ministerie van Infrastructuur en Milieu MII050/Okm/0177 Versie 2 december 2013 Niets uit deze rapportage mag worden overgenomen zonder bronvermelding. Aan de inhoud van de rapportage kunnen geen rechten worden ontleend. Eventuele rechthebbenden op gebruikt beeldmateriaal dienen contact op te nemen met de uitgever.

3 3 Inhoud Samenvatting 1. Inleiding 2. Samenstelling maatregelpakketten 3. Vermindering uitstoot CO2, NOx, PM10 4. Kosteneffectiviteit maatregelen 5. Duurzaamheidsscore 6. Resultaten per regio Betrokken personen

4 4 Samenvatting In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) is op basis van de ex-ante inschattingen van de bereikbaarheidseffecten van de maatregelen van het programma Beter Benutten een inschatting gemaakt van de duurzaamheidseffecten. Dit betreft de vermindering van de uitstoot van CO2, PM10 en NOx. Een kwart van de maatregelen van het totale programma Beter Benutten betreft weginfrastructuurprojecten, en een vijfde zijn -maatregelen. De meeste maatregelen (55%) zijn echter gericht op het verminderen van het aantal auto- en vrachtkilometers in de spits 1. Ook het meeste geld binnen het programma Beter Benutten wordt uitgegeven aan vraagbeïnvloedingsmaatregelen, namelijk 59% van de totale investeringen. De maatregelen hebben een positief effect op de uitstoot van CO2, NOx en PM10. De reductie van CO2, NOx en PM10 betekent ongeveer 1% minder uitstoot ten opzichte van de totale uitstoot door wegverkeer in de regio s. De bijna 300 maatregelen leiden gezamenlijk tot een CO2- reductie van ruim ton/jaar. Voor NOx bedraagt de vermindering bijna 200 ton/jaar en voor PM10 ongeveer 12 ton/jaar. Vraagbeïnvloedingsmaatregelen scoren beter op kosteneffectiviteit dan de andere categorieën. Binnen de categorie vraagbeïnvloeding scoren met name spitsmijden en werkgeversaanpak goed op kosteneffectiviteit. Specifiek voor NOx geldt dat maatregelen gericht op het goederenvervoer een hoge kosteneffectiviteit hebben. projecten behalen de hoogste duurzaamheidsscore. Ook maatregelen in de categorie goederenvervoer en in de categorie werkgeversaanpak scoren relatief goed. scoort net iets hoger dan het overall gemiddelde. Binnen de categorie fiets scoren de vraaggerelateerde maatregelen beter dan de aanbodgerelateerde maatregelen. Bij OV-projecten is dit onderscheid minder duidelijk aanwezig, omdat de meeste maatregelen gericht zijn op de aanbodkant. en zitten aan de onderkant van de duurzaamheidsscore. Het effect van het programma Beter Benutten op luchtkwaliteitsknelpunten (concentraties) is in deze studie niet gekwantificeerd. Belangrijke conclusies zijn wel: Indien huidige (of toekomstige) luchtkwaliteitsknelpunten overeenkomen met afwikkelingsknelpunten is een positief effect op de reductie van de concentraties te verwachten. De meeste winst valt te behalen op locaties waar de verkeersbijdrage in de totale concentratie hoog is, dit zijn in het algemeen locaties met relatief veel (vracht)verkeer. 1 De gehanteerde indeling in categorieën wijkt iets af van de oorspronkelijke indeling. Maatregelen als het aanleggen van fiets- en OV-infrastructuur worden in deze studie beschouwd als maatregelen gericht op het verminderen van het aantal auto- en vrachtkilometers in de spits.

5 5 Inleiding 1 De tien Beter Benutten regio s zijn: Amsterdam Arnhem-Nijmegen Brabant Groningen-Assen Haaglanden Maastricht Midden-Nederland Rotterdam Twente Zwolle-Kampen In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) zijn de duurzaamheidseffecten op basis van de ex-ante inschattingen van de bereikbaarheidseffecten van de maatregelen van het programma Beter Benutten in kaart gebracht. Dit betreft de vermindering van de uitstoot van CO2, PM10 en NOx. Voor het berekenen van de duurzaamheidseffecten heeft Goudappel Coffeng een rekentool ontwikkeld en een eerste doorrekening gedaan voor de Beter Benutten maatregelen in de regio Rotterdam (Duurzaamheidseffecten Programma Beter Benutten, pilot regio Rotterdam, DVS182/Okm/0904). Naar aanleiding hiervan heeft I&M besloten om deze rekentool ook te gebruiken om de duurzaamheidseffecten in de andere negen Beter Benutten regio s door te rekenen. Hiermee wil het ministerie de opbrengst aan duurzaamheidseffecten van de huidige Beter Benutten maatregelpakketten in beeld brengen met als doel om te leren en te gebruiken in de beleidsontwikkeling. In deze rapportage zijn de belangrijkste resultaten samengevat. De onderzoeksmethodiek, de belangrijkste uitgangspunten en de maatregelen per regio staan beschreven in de achtergrondrapportage (kenmerk: MII050/Okm/0176).

6 6 2 Samenstelling maatregelpakketten In de tien regio s werken overheid en bedrijfsleven samen aan een betere bereikbaarheid. Hiervoor is in elke regio een pakket van maatregelen opgesteld. In totaal zijn er bijna 300 maatregelen die moeten zorgen voor een betere bereikbaarheid in Alle maatregelen richten zich op een vermindering van het aantal voertuigverliesuren. Doelstelling is een vermindering van files op de drukste punten in 2014 met 20 procent. Vermindering van de uitstoot van CO2, PM10 en NOx is geen doel op zich, maar wel een positief neveneffect. Regio s hebben binnen het programma Beter Benutten geen doelstelling op het gebied van duurzaamheidseffecten en kunnen daarom ook niet onderling met elkaar worden vergeleken op de behaalde resultaten. Het gaat bij Beter Benutten niet om één type maatregel, maar een mix van maatregelen die samen moeten leiden tot een verbeterde benutting van bestaande netwerken. 1 De gehanteerde indeling in categorieën wijkt iets af van de oorspronkelijke indeling. Maatregeln als aanleggen van fiets- en OVinfrastructuur worden in deze studie beschouwd als maatregelen gericht op het verminderen van het aantal auto- en vrachtkilometers in de spits Voor de presentatie van de resultaten zijn de verschillende maatregelen onderverdeeld in de volgende drie categorieën 1 : 1 Vraagbeïnvloeding Alle maatregelen die tot doel hebben om het aantal auto en vrachtkilometers over de weg in de spits te verminderen. Binnen de categorie vraag worden de subcategorieën spitsmijden, werkgeversaanpak, fiets en en goederen onderscheiden. 2 Alle maatregelen die zorgen voor duidelijke en gemakkelijke reis-, route- en verkeersinformatie die de reiziger helpt bij de keuze en planning voor een vlot verloop van de reis. 3 structuur Alle infrastructurele maatregelen die leiden tot een verbetering van bestaande wegen. Een kwart van de maatregelen betreft weginfrastructuurprojecten, en een vijfde zijn -maatregelen. De meeste maatregelen (55%) zijn echter gericht op het verminderen van het aantal auto- en vrachtkilometers in de spits (figuur 1). Ook het meeste geld binnen het programma Beter Benutten wordt uitgegeven aan vraagbeïnvloedingsmaatregelen, namelijk 59% van de totale investeringen (figuur 2).

7 7 Vraag 11% 25% 21% 55% 14% 20% 3% 5% Figuur 1: Aandeel maatregelen per maatregelcategorie in totale maatregelpakket (alle regio s) Onder fiets- en OV-maatregelen vallen zowel maatregelen die leiden tot nieuwe fietsinfrastructuur (fietsenstallingen, fietssnelweg, P+R-voorziening, knooppuntontwikkeling rondom stations) als stimuleringsmaatregelen (E-bike actie, OVcampagnes). Bij fiets is de verdeling ongeveer 40-60% (infra-vraag) en bij OV 80-20%. Tot de werkgeversaanpak behoren alle maatregelen waarbij Slim Werken Slim Reizen wordt gestimuleerd vanuit de werkgever (mobiliteitsmanagement, maar ook bijvoorbeeld een plan als onderdeel van de collectieve arbeidsvoorwaarden). Vraag 30% 11% 59% 10% 27% Figuur 2: Aandeel kosten per maatregelcategorie in totale maatregelenpakket (alle regio s) 4% 10% Maatregelen op het gebied van goederenvervoer zijn bijvoorbeeld kwaliteitsnet goederenvervoer en stimuleren stedelijke distributie. Voorbeelden van maatregelen zijn incidentmanagement, blauwe golf en mulitmodale reisinformatie. structuurprojecten lopen uiteen van de aanleg van een nieuwe doelgroepenstrook tot capaciteitsmaatregelen op N-wegen tot het aanpassen van kruispunten en aansluitingen.

8 8 3 Vermindering uitstoot CO2, NOx en PM10 De duurzaamheidseffecten van de maatregelen uit het programma Beter Benutten zijn vertaald in een vermindering van de CO2, NOx en PM10-uitstoot. In dit hoofdstuk zijn op basis van de samenstelling van het maatregelenpakket de bijdragen van de verschillende maatregelcategorieën met elkaar vergeleken. Voor een gedetailleerde beschrijving van de methodiek wordt verwezen naar de achtergrondrapportage (kenmerk: MII050/Okm/0176). Bij de interpretatie van de resultaten is het belangrijk om te weten, dat geen rekening is gehouden met de latente vraag. Daarnaast zijn alleen de emissies berekend en is niet gekeken naar het effect op de concentraties. Maatregelen in de categorie vraagbeïnvloeding dragen het meeste bij. aan de vermindering van de totale uitstoot door wegverkeer. De bijna 300 maatregelen leiden gezamenlijk tot een CO2-reductie van ruim ton/jaar. Voor NOx bedraagt de vermindering bijna 200 ton/jaar en voor PM10 ongeveer 12 ton/jaar. De maatregelen hebben dus een positief effect op de uitstoot van CO2, NOx en PM10. Om een gevoel te krijgen van de ordegrootte van het effect, is de vermindering van de uitstoot gerelateerd aan de totale uitstoot door wegverkeer (Bron: Emissieregistratie, 2011). Om de totale uitstoot te bepalen is een selectie gemaakt van alle gemeenten binnen de BB-regio s waar de maatregelen effect sorteren. De bijdrage van totale reductie van CO2 is 1% van de totale uitstoot door het wegverkeer in de BB-regio s (figuur 3). Voor NOx en PM10 is de bijdrage respectievelijk 0,8 en 1,3%. De bijdrage verschilt per regio, afhankelijk van de regionale situatie, de samenstelling van het maatregelenpakket en de uitstoot door wegverkeer in de betreffende regio. De maximale regionale bijdrage in de vermindering van CO2, NOx en PM10 ligt rond de 3%. De bijdrage verschilt per maatregelcategorie (figuur 4, 5 en 6). Voor alle drie de stoffen geldt dat maatregelen in de categorie vraagbeïnvloeding het meest bijdragen aan de vermindering van de totale uitstoot door wegverkeer. Maatregelen die gericht zijn op het goederenvervoer hebben een relatief grote bijdrage in de vermindering van de uitstoot van NOx. Dit komt doordat de emissiefactoren van vrachtauto s voor NOx hoger zijn dan voor CO2 en PM10 (Bron: PBL, 2013). Vermindering van het aantal vrachtauto s levert dus een relatief grotere bijdrage aan de vermindering van de uitstoot van NOx dan aan de uitstoot van CO2 en PM10 (figuur 5).

9 9 4% 3% 2% 1% 0% CO2 Nox PM10 Figuur 3: Vermindering CO2, NOx en PM10 uitstoot door BBmaatregelen als percentage van de totale uitstoot door wegverkeer in de BB-regio s (rode streep is bijdrage aan vermindering alle regio s samen, blauwe balken geven spreiding van regio tot regio weer)

10 10 Vraag Figuur 4: Per maatregelcategorie het aandeel in de vermindering van de CO2- uitstoot van het totale programma Beter Benutten 12% 10% 79% 13% 2 14% 17% Figuur 5: Per maatregelcategorie het aandeel in de vermindering van de NOx- uitstoot van het totale programma Beter Benutten Vraag 85% 7% 17% 5% 6% 49% Figuur 6: Per maatregelcategorie het aandeel in de vermindering van de PM10- uitstoot van het totale programma Beter Benutten Vraag 10% 82% 12% 2 15% 19%

11 11 Relatie met luchtkwaliteitsknelpunten De duurzaamheidseffecten van de maatregelen uit het programma Beter Benutten zijn vertaald in een vermindering van de CO2, NOx en PM10-uitstoot. Er is niet gekeken naar het effect op de concentraties. De concentratie is de som van de achtergrondconcentratie en een lokale verkeersbijdrage. De duurzaamheidseffecten zeggen daardoor niets over het effect op luchtkwaliteitsknelpunten. Dit zijn locaties waar de Europese luchtkwaliteitsnormen worden overschreden, de zogenoemde knelpunten. Deze knelpunten liggen in het algemeen langs straten met relatief veel (vracht) verkeer. De verkeersbijdrage is daar aanmerkelijk groter (en daarmee ook het potentiële effect van bijvoorbeeld Beter Benutten maatregelen). Het effect van het programma Beter Benutten op de luchtkwaliteitsknelpunten is in deze studie niet gekwantificeerd. Op basis van de bijdrage aan de vermindering van de uitstoot door het wegverkeer en kennis over de opbouw van de concentraties, kan wel het volgende worden geconcludeerd: Indien huidige (of toekomstige) luchtkwaliteitsknelpunten overeenkomen met afwikkelingsknelpunten is een positief effect op de reductie van de concentraties te verwachten. De meeste winst valt te behalen op locaties waar de verkeersbijdrage in de totale concentratie hoog is, dit zijn in het algemeen locaties met relatief veel (vracht)verkeer. Veel luchtkwaliteitsknelpunten hangen nauw samen met het verkeersvolume. De A13 bij Rotterdam Overschie is daar een goed voorbeeld van. Maar ook de bijdrage van andere bronnen speelt een belangrijke rol, bijvoorbeeld industriële activiteiten, en de specifieke lokale omgevingsfactoren, zoals bebouwing en vormgeving van de weg.

12 12 Kosteneffectiviteit maatregelen 4 De bijdrage van de verschillende maatregelcategorieën aan de vermindering van de uitstoot wordt sterk bepaald door de samenstelling van het maatregelpakket. In dit hoofdstuk wordt daarom vanuit een ander perspectief naar de bijdrage van de verschillende maatregelcategorieën gekeken, namelijk de kosteneffectiviteit van de duurzaamheidseffecten. Eén van de maatregelen die voor CO2 én NOx én PM10 erg kosteneffectiviteit is, is Bevoorrading Stadsregio Amsterdam. Doel van de maatregel is een efficiëntere regionale bevoorradng met minder vrachtwagens en voertuigkilometers. In de regio Twente is de maatregel Het nieuwe leren, verplaatsing en spreiding van schooltijden een zeer kosteneffectieve maatregel, maar ook de Twente Mobiel OV-probeerkaart. Het optimaliseren van VRI s, regelscenario s en incidentmanagement, maatregelen die in de categorie vallen, blijken in sommige regio s zeer kosteneffectief, zoals regelscenario Efteling in Brabant en optimaliseren van de VRI op de N230 in Midden-Nederland. Voor 95% van de maatregelen zijn de kosten bekend. Van deze maatregelen is de kosteneffectiviteit bepaald, door de kosten af te zetten tegen de duurzaamheidseffecten (= vermindering CO2, NOx en PM10- uitstoot). In de berekening van de kosteneffectiviteit is geen rekening gehouden met afschrijvingstermijnen. De kosteneffectiviteit is uitgedrukt in vermeden ton CO2, NOx en PM10 per miljoen euro (figuur 7, 8 en 9). Vraagbeïnvloedingsmaatregelen scoren beter op kosteneffectiviteit dan de andere categorieën. Binnen de categorie vraagbeïnvloeding scoren met name spitsmijden en werkgeversaanpak goed op kosteneffectiviteit ten aanzien van duurzaamheidseffecten. Specifiek voor NOx geldt dat maatregelen gericht op het goederenvervoer een hoge kosteneffectiviteit hebben. en OV-projecten hebben in vergelijking tot de andere vraagbeïnvloedingsmaatregelen een lage kosteneffectiviteit. Dit komt vooral doordat het merendeel van de fiets- en OV-maatregelen gericht zijn op nieuwe infrastructuurvoorzieningen (fietsenstallingen, P+R-locaties). De kosten voor de aanleg van nieuwe infrastructuur zijn in het algemeen hoog. Hierdoor scoren ook de weginfrastructuur projecten minder goed op kosteneffectiviteit.

13 Figuur 7: Kosteneffectiviteit CO2: hoeveelheid vermeden ton CO2 per miljoen per maatregelcategorie 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 Figuur 8: Kosteneffectiviteit NOx: hoeveelheid vermeden ton NOx per miljoen per maatregelcategorie Figuur 9: Kosteneffectiviteit PM10: hoeveelheid vermeden ton PM10 per miljoen per maatregelcategorie 0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06

14 14 Duurzaamheidsscore Om te komen tot één duurzaamheidsscore, waarbij rekening wordt gehouden met zowel de vermindering in de uitstoot van CO2, NOx en PM10 als de kosteneffectiviteit hiervan, is op basis van de kosteneffectiviteit per maatregel aan elke maatregel voor elke stof een score in de range 1-5 toegekend. Maatregelen met een hoge kosteneffectiviteit scoren beter dan maatregelen met een lage kosteneffectiveit. De scores verschillen voor CO2, NOx en PM10. Van deze drie scores is het gewogen gemiddelde bepaald, waarbij CO2 voor 60% meetelt en de andere stoffen elk voor 20%. 5 Per maatregelcategorie is de gemiddelde duurzaamheidsscore berekend (figuur 10). De gemiddelde duurzaamheidsscore geeft een totaalbeeld van de duurzaamheidseffecten van het programma Beter Benutten per maatregelcategorie. projecten behalen de hoogste duurzaamheidsscore, een gemiddelde van 4,0. Ook goederenvervoer en de werkgeversaanpak scoren relatief goed, met een gemiddelde van 3,4. scoort met een 2,6 net iets hoger dan het overall gemiddelde. Binnen de categorie fiets scoren de vraaggerelateerde maatregelen (3,4) beter dan de aanbodgerelateerde maatregelen (2,0). Bij OV-projecten is dit onderscheid minder duidelijk aanwezig, omdat de meeste maatregelen gericht zijn op de aanbodkant. en scoren respectievelijk een 2,1 en 1,8 en zitten daarmee aan de onderkant van de duurzaamheidsscore.

15 15 OV vraag OV infra Totaal infra vraag Figuur 10: Duurzaamheidsscore per maatregelcategorie, van 5=goed tot 1=slecht.

16 16 Resultaten per regio In de voorgaande hoofdstukken zijn de resultaten voor alle Beter Benutten regio s gezamenlijk gepresenteerd. 6 Hierna volgen de resultaten van de afzonderlijke regio s: Amsterdam Arnhem-Nijmegen Brabant Groningen-Assen Haaglanden Maastricht Midden-Nederland Rotterdam Twente Zwolle-Kampen Regio s hebben binnen het programma Beter Benutten geen doelstelling op het gebied van duurzaamheid en kunnen daarom ook niet onderling met elkaar worden vergeleken op de behaalde resultaten. De effecten zijn mede afhankelijk van regio specifieke kenmerken zoals de omvang en de totale uitstoot door het wegverkeer. Voor alle regio s is per maatregelcategorie de kosteneffectiviteit en duurzaamheidsscore berekend. Omdat het aantal maatregelen in sommige regio s en in sommige categorieën beperkt is, moeten de resultaten met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. De uitkomsten geven een indicatie van de duurzaamheidseffecten op regionaal niveau.

17 17 Regio Amsterdam 6.1 De belangrijkste conclusies voor de regio Amsterdam zijn: De maatregelen in Amsterdam leiden gezamenlijk tot een CO2- reductie van ongeveer ton/jaar. Voor NOx bedraagt de vermindering 70 ton/jaar en voor PM10 3 ton/jaar. Het totale maatregelpakket in de regio Amsterdam zorgt voor 1,4% minder CO2 uitstoot ten opzichte van de totale uitstoot door het wegverkeer in de regio. Voor NOx en PM10 is de bijdrage 1,8 en 1,6%. In de regio Amsterdam hebben goederenvervoer maatregelen een relatief grote bijdrage in de vermindering van CO2, NOx en PM10. Ook is de bijdrage van maatregelen relatief groot. en fietsmaatregelen scoren goed op kosteneffectiviteit (uitgedrukt in hoeveelheid vermeden ton uitstoot per miljoen ). Voor fiets gaat het om 1 maatregel: Ebike on the Electric Freeway Almere Amsterdam. Maatregelen uit de categorie vraagbeïnvloeding (vooral fiets, werkgeversaanpak en goederenvervoer) hebben een hoge duurzaamheidsscore. Maatregelen uit de categorie weginfra hebben de laagste duurzaamheidsscore.

18 18 Bijdrage vermindering uitstoot CO2, NOx en PM10 2,0% regio Amsterdam 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% CO2 NOx PM10 Figuur 6.1.1: Vermindering CO2, NOx en PM10 uitstoot door BBmaatregelen als percentage van de totale uitstoot door wegverkeer in de regio Amsterdam

19 19 Bijdrage type maatregelen Totaal alle regio s Regio Amsterdam 10% 11% 13% 1 5% 3% 7% 17% 13% 2 26% 41% Figuur : Per maatregelcategorie het aandeel in de vermindering van de CO2-uitstoot van het programma Beter Benutten 7% 17% 11% 6% 2%1% 2% 49% 6% 5% 7 Figuur 6.1.3: Per maatregelcategorie het aandeel in de vermindering van de NOx-uitstoot van het programma Beter Benutten 10% 12% 15% 6% 3% 19% 15% 2 22% 46% Figuur 6.1.4: Per maatregelcategorie het aandeel in vermindering van de PM10-uitstoot van het programma Beter Benutten

20 20 Kosteneffectiviteit regio Amsterdam Figuur 6.1.5: Kosteneffectiviteit CO2: hoeveelheid vermeden ton CO2 per miljoen per maatregelcategorie in de regio Amsterdam

21 21 Duurzaamheidsscore regio Amsterdam Totaal Figuur 6.1.6: Duurzaamheidsscore per maatregelcategorie in de regio Amsterdam (van 5=goed tot 1=slecht)

22 22 Regio Arnhem-Nijmegen 6.2 De belangrijkste conclusies voor de regio Arnhem-Nijmegen zijn: De maatregelen in Arnhem-Nijmegen leiden gezamenlijk tot een CO2-reductie van ongeveer ton/jaar. Voor NOx bedraagt de vermindering iets meer dan 10 ton/jaar en voor PM10 bijna 1 ton/jaar. Het totale maatregelpakket in de regio Arnhem-Nijmegen zorgt voor 0,7% minder CO2 uitstoot ten opzichte van de totale uitstoot door het wegverkeer in de regio. Voor NOx en PM10 is de bijdrage 0,6 en 1,0%. In de regio Arnhem-Nijmegen heeft een relatief grote bijdrage in de vermindering van CO2, NOx en PM10. De bijdrage van maatregelen is relatief klein. De maatregel Slim vervoer (de categorie vervoer bestaat uit 1 maatregel) springt er binnen de regio bovenuit wat betreft kosteneffectiviteit (uitgedrukt in hoeveelheid vermeden ton uitstoot per miljoen ). en fietsmaatregelen hebben na Slim vervoer de hoogste duurzaamheidsscore. projecten scoren ook bovengemiddeld.

23 23 Bijdrage vermindering uitstoot CO2, NOx en PM10 1,5% regio Arnhem-Nijmegen 1,0% 0,5% 0,0% CO2 NOx PM10 Figuur 6.2.1: Vermindering CO2, NOx en PM10 uitstoot door BBmaatregelen als percentage van de totale uitstoot door wegverkeer in de regio Arnhem-Nijmegen

24 24 Bijdrage type maatregelen Totaal alle regio s Regio Arnhem-Nijmegen 17% 10% 11% 13% 13% 2 1% 17% 2% 1% 12% 67% Figuur : Per maatregelcategorie het aandeel in de vermindering van de CO2-uitstoot van het programma Beter Benutten 7% 17% 2% 3 49% 6% 5% 50% 1% 1% Figuur 6.2.3: Per maatregelcategorie het aandeel in de vermindering van de NOx-uitstoot van het programma Beter Benutten 10% 12% 1% 10% 1 19% 15% 2 2% 1% 6 Figuur 6.2.4: Per maatregelcategorie het aandeel in vermindering van de PM10-uitstoot van het programma Beter Benutten

25 25 Kosteneffectiviteit regio Arnhem-Nijmegen Figuur 6.2.5: Kosteneffectiviteit CO2: hoeveelheid vermeden ton CO2 per miljoen per maatregelcategorie in de regio Arnhem-Nijmegen

26 26 Duurzaamheidsscore regio Arnhem-Nijmegen Totaal Figuur 6.2.6: Duurzaamheidsscore per maatregelcategorie in de regio Arnhem-Nijmegen (van 5=goed tot 1=slecht)

27 27 Regio Brabant 6.3 De belangrijkste conclusies voor de regio Brabant zijn: De maatregelen in Brabant leiden gezamenlijk tot een CO2-reductie van bijna ton/jaar. Voor NOx bedraagt de vermindering iets mee dan 15 ton/jaar en voor PM10 bijna 1 ton/jaar. Het totale maatregelpakket in de regio Brabant zorgt voor 0,3% minder CO2 uitstoot ten opzichte van de totale uitstoot door het wegverkeer in de regio. Voor NOx en PM10 is de bijdrage 0,3 en 0,4%. De bijdrage van de verschillende type maatregelen aan de vermindering van CO2, NOx en PM10 komt redelijk overeen met het landelijke beeld. De bijdrage van fietsmaatregelen is naar verhouding iets hoger. Vooral de werkgeversaanpak heeft in Brabant een hoge kosteneffectiviteit (uitgedrukt in de hoeveelheid vermeden ton uitstoot per miljoen ). Maatregelen uit de categorie vraagbeïnvloeding (vooral fiets, en ) hebben een hoge duurzaamheidsscore. Maatregelen uit de categorie weginfra hebben de laagste duurzaamheidsscore.

28 28 Bijdrage vermindering uitstoot CO2, NOx en PM10 0,5% regio Brabant 0,4% 0,3% 0,2% 0,1% 0,0% CO2 NOx PM10 Figuur 6.3.1: Vermindering CO2, NOx en PM10 uitstoot door BBmaatregelen als percentage van de totale uitstoot door wegverkeer in de regio Brabant

29 29 Bijdrage type maatregelen Totaal alle regio s Regio Brabant 10% 11% 13% 13% 13% 5% 19% 17% 13% 2 20% 7% 23% Figuur : Per maatregelcategorie het aandeel in de vermindering van de CO2-uitstoot van het programma Beter Benutten 2% 7% 49% 17% 6% 5% 7% 20% 46% 10% 12% 3% Figuur 6.3.3: Per maatregelcategorie het aandeel in de vermindering van de NOx-uitstoot van het programma Beter Benutten 10% 12% 11% 9% 6% 19% 19% 15% 2 24% 23% Figuur 6.3.4: Per maatregelcategorie het aandeel in vermindering van de PM10-uitstoot van het programma Beter Benutten

30 30 Kosteneffectiviteit regio Brabant Figuur 6.3.5: Kosteneffectiviteit CO2: hoeveelheid vermeden ton CO2 per miljoen per maatregelcategorie in de regio Brabant

31 31 Duurzaamheidsscore regio Brabant Totaal Figuur 6.3.6: Duurzaamheidsscore per maatregelcategorie in de regio Brabant (van 5=goed tot 1=slecht)

32 32 Regio Groningen-Assen 6.4 De belangrijkste conclusies voor de regio Groningen-Assen zijn: De maatregelen in Groningen-Assen leiden gezamenlijk tot een CO2-reductie van ongeveer ton/jaar. Voor NOx bedraagt de vermindering 3 ton/jaar en voor PM10 bijna 1 ton/jaar. Het totale maatregelpakket in de regio Groningen-Assen zorgt voor 1,5% minder CO2 uitstoot ten opzichte van de totale uitstoot door het wegverkeer in de regio. Voor NOx en PM10 is de bijdrage 0,5 en 2,2%. NOx heeft een kleinere bijdrage dan CO2 en PM10 omdat in het maatregelenpakket geen maatregelen zitten die specifiek op het goederenvervoer gericht zijn. Het totale pakket bestaat uit vijf maatregelen. In de regio Groningen-Assen worden geen spitsmijden, goederenvervoer en weginfra maatregelen genomen. Daardoor ziet de verdeling van de bijdrage in de vermindering van CO2, NOx en PM10 er anders uit dan landelijk De werkgeversaanpak levert veruit de grootste bijdrage aan de vermindering van de uitstoot, gevolgd door fiets- en OV-projecten. maatregelen scoren het beste op kosteneffectiviteit (uitgedrukt in de hoeveelheid vermeden ton uitstoot per miljoen ). - en OV-maatregelen en de werkgeversaanpak hebben een hogere duurzamheidsscore dan -maatregelen.

33 33 Bijdrage vermindering uitstoot CO2, NOx en PM10 2,5% regio Groningen-Assen 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% CO2 NOx PM10 Figuur 6.4.1: Vermindering CO2, NOx en PM10 uitstoot door BBmaatregelen als percentage van de totale uitstoot door wegverkeer in de regio Groningen-Assen

34 34 Bijdrage type maatregelen Totaal alle regio s Regio Groningen-Assen 10% 11% 13% 16% 1% 17% 13% % Figuur : Per maatregelcategorie het aandeel in de vermindering van de CO2-uitstoot van het programma Beter Benutten 4% 1% 7% 17% 12% 49% 6% 5% 83% Figuur 6.4.3: Per maatregelcategorie het aandeel in de vermindering van de NOx-uitstoot van het programma Beter Benutten 1% 10% 12% 1 19% 15% 2 31% 50% Figuur 6.4.4: Per maatregelcategorie het aandeel in vermindering van de PM10-uitstoot van het programma Beter Benutten

35 35 Kosteneffectiviteit regio Groningen-Assen Figuur 6.4.5: Kosteneffectiviteit CO2: hoeveelheid vermeden ton CO2 per miljoen per maatregelcategorie in de regio Groningen-Assen

36 36 Duurzaamheidsscore regio Groningen-Assen Totaal Figuur 6.4.6: Duurzaamheidsscore per maatregelcategorie in de regio Groningen-Assen (van 5=goed tot 1=slecht)

37 37 Regio Haaglanden 6.5 De belangrijkste conclusies voor de regio Haaglanden zijn: De maatregelen in Haaglanden leiden gezamenlijk tot een CO2-reductie van ongeveer ton/jaar. Voor NOx bedraagt de vermindering bijna 10 ton/jaar en voor PM10 1 ton/jaar. Het totale maatregelpakket in de regio Haaglanden zorgt voor 0,6% minder CO2 uitstoot ten opzichte van de totale uitstoot door het wegverkeer in de regio. Voor NOx en PM10 is de bijdrage 0,4 en 0,. In de regio Haaglanden hebben maatregelen een relatief grote bijdrage in de vermindering van CO2, NOx en PM10. vervoer maatregelen scoren hoog op kosteneffectiviteit (uitgedrukt in de hoeveelheid vermeden ton uitstoot per miljoen ). Maatregelen uit de categorie vraagbeïnvloeding (vooral werkgeversaanpak en goederenvervoer) hebben een hoge duurzaamheidsscore.

38 38 Bijdrage vermindering uitstoot CO2, NOx en PM10 1,0% regio Haaglanden 0, 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% CO2 NOx PM10 Figuur 6.5.1: Vermindering CO2, NOx en PM10 uitstoot door BBmaatregelen als percentage van de totale uitstoot door wegverkeer in de regio Haaglanden

39 39 Bijdrage type maatregelen Totaal alle regio s Regio Haaglanden 17% 10% 11% 13% 13% 2 2% 6% 16% 44% 19% 13% Figuur : Per maatregelcategorie het aandeel in de vermindering van de CO2-uitstoot van het programma Beter Benutten 7% 49% 17% 6% 5% 6% 5% 16% 42% 17% 14% Figuur 6.5.3: Per maatregelcategorie het aandeel in de vermindering van de NOx-uitstoot van het programma Beter Benutten 10% 12% 5% 16% 19% 2% 19% 15% 2 44% 14% Figuur 6.5.4: Per maatregelcategorie het aandeel in vermindering van de PM10-uitstoot van het programma Beter Benutten

40 40 Kosteneffectiviteit regio Haaglanden Figuur 6.2.5: Kosteneffectiviteit CO2: hoeveelheid vermeden ton CO2 per miljoen per maatregelcategorie in de regio Haaglanden

41 41 Duurzaamheidsscore regio Haaglanden Totaal Figuur 6.2.6: Duurzaamheidsscore per maatregelcategorie in de regio Haaglanden (van 5=goed tot 1=slecht)

42 42 Regio Maastricht 6.6 De belangrijkste conclusies voor de regio Maastricht zijn: De maatregelen in Maastricht leiden gezamenlijk tot een CO2-reductie van ongeveer ton/jaar. Voor NOx bedraagt de vermindering iets meer dan 15 ton/jaar en voor PM10 bijna 1 ton/jaar. Het totale maatregelpakket in de regio Maastricht zorgt voor 3,0% minder CO2 uitstoot ten opzichte van de totale uitstoot door het wegverkeer in de regio. Voor NOx en PM10 is de bijdrage 3,3 en 3,. De bijdrage van de verschillende type maatregelen aan de vermindering van CO2, NOx en PM10 komt redelijk overeen met het landelijk beeld. De bijdrage van maatregelen op het gebied van goederenvervoer is naar verhouding iets hoger. Vraagbeïnvloedingsmaatregelen scoren goed op de kosteneffectiviteit (uitgedrukt in de hoeveelheid vermeden ton uitstoot per miljoen ). Maatregelen uit de categorie vraagbeïnvloeding (vooral fiets en goederenvervoer) hebben ook een hoge duurzaamheidsscore. Maatregelen uit de categorie weginfra hebben de laagste duurzaamheidsscore.

43 43 Bijdrage vermindering uitstoot CO2, NOx en PM10 4,0% regio Maastricht 3,5% 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% CO2 NOx PM10 Figuur 6.6.1: Vermindering CO2, NOx en PM10 uitstoot door BBmaatregelen als percentage van de totale uitstoot door wegverkeer in de regio Maastricht

44 44 Bijdrage type maatregelen Totaal alle regio s Regio Maastricht 17% 10% 11% 13% 13% 2 2 5% 7% 13% 12% 14% 21% Figuur : Per maatregelcategorie het aandeel in de vermindering van de CO2-uitstoot van het programma Beter Benutten 7% 17% 3% 3% 6% 10% 9% 49% 6% 5% 64% 5% Figuur 6.6.3: Per maatregelcategorie het aandeel in de vermindering van de NOx-uitstoot van het programma Beter Benutten 10% 12% 5% 6% 12% 19% 15% 2 29% 13% 14% 21% Figuur 6.6.4: Per maatregelcategorie het aandeel in vermindering van de PM10-uitstoot van het programma Beter Benutten

45 45 Kosteneffectiviteit regio Maastricht Figuur 6.6.5: Kosteneffectiviteit CO2: hoeveelheid vermeden ton CO2 per miljoen per maatregelcategorie in de regio Maastricht

46 46 Duurzaamheidsscore regio Maastricht Totaal Figuur 6.6.6: Duurzaamheidsscore per maatregelcategorie in de regio Maastricht (van 5=goed tot 1=slecht)

47 47 Regio Midden-Nederland 6.7 De belangrijkste conclusies voor de regio Midden- Nederland zijn: De maatregelen in Midden-Nederland leiden gezamenlijk tot een CO2-reductie van ongeveer ton/jaar. Voor NOx bedraagt de vermindering bijna 25 ton/jaar en voor PM10 iets minder dan 3 ton/jaar. Het totale maatregelpakket in de regio Midden-Nederland zorgt voor 1,4% minder CO2 uitstoot ten opzichte van de totale uitstoot door het wegverkeer in de regio. Voor NOx en PM10 is de bijdrage 0,7 en 1,. In de regio Midden-Nederland heeft de werkgeversaanpak een relatief grote bijdrage in de vermindering van CO2, NOx en PM10. De bijdrage van goederenvervoer maatregelen is relatief klein. Maatregelen in de categorie werkgeversaanpak en spitsmijden hebben een hoge kosteneffectiviteit (uitgedrukt in de hoeveelheid vermeden ton uitstoot per miljoen ). heeft de hoogste duurzaamheidsscore, maar ook -maatregelen scoren hoog.

48 48 Bijdrage vermindering uitstoot CO2, NOx en PM10 2,0% regio Midden-Nederland 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% CO2 Nox PM10 Figuur 6.7.1: Vermindering CO2, NOx en PM10 uitstoot door BBmaatregelen als percentage van de totale uitstoot door wegverkeer in de regio Midden-Nederland

49 49 Bijdrage type maatregelen Totaal alle regio s Regio Midden-Nederland 10% 11% 13% 1% 3% 14% 13% 17% 13% 2 22% 7% 40% Figuur : Per maatregelcategorie het aandeel in de vermindering van de CO2-uitstoot van het programma Beter Benutten 7% 17% 2% 4% 17% 13% 49% 6% 5% 14% 42% Figuur 6.7.3: Per maatregelcategorie het aandeel in de vermindering van de NOx-uitstoot van het programma Beter Benutten 10% 12% 2% 2% 12% 12% 19% 15% 2 25% 39% Figuur 6.7.4: Per maatregelcategorie het aandeel in vermindering van de PM10-uitstoot van het programma Beter Benutten

50 50 Kosteneffectiviteit regio Midden-Nederland Figuur 6.7.5: Kosteneffectiviteit CO2: hoeveelheid vermeden ton CO2 per miljoen per maatregelcategorie in de regio Midden-Nederland

51 51 Duurzaamheidsscore regio Midden-Nederland Totaal Figuur 6.7.6: Duurzaamheidsscore per maatregelcategorie in de regio Midden-Nederland (van 5=goed tot 1=slecht)

52 52 Regio Rotterdam 6.8 De belangrijkste conclusies voor de regio Rotterdam zijn: De maatregelen in Rotterdam leiden gezamenlijk tot een CO2-reductie van ongeveer ton/jaar. Voor NOx bedraagt de vermindering bijna 40 ton/jaar en voor PM10 ongeveer 2,5 ton/jaar. Het totale maatregelpakket in de regio Rotterdam zorgt voor 1, minder CO2 uitstoot ten opzichte van de totale uitstoot door het wegverkeer in de regio 1. Voor NOx en PM10 is de bijdrage 1,2 en 2,2%. In de regio Rotterdam hebben projecten en de werkgeversaanpak een relatief grote bijdrage in de vermindering van CO2, NOx en PM10. De goederenvervoer maatregelen in Rotterdam hebben een hoge kosteneffectiviteit (uitgedrukt in de hoeveelheid vermeden ton uitstoot per miljoen ). Maatregelen uit de categorie vraagbeïnvloeding (vooral werkgeversaanpak en spitsmijden) hebben een hoge duurzaamheidsscore. Maatregelen uit de categorie hebben de laagste duurzaamheidsscore. 1 In de pilotstudie voor Rotterdam was dit 1,6%. In dit onderzoek komen we tot een iets hogere bijdrage, omdat we nu hebben gekeken naar de totale emissies in 2011 in plaats van 2010 en de emissies iets zijn afgenomen waardoor de bijdrage van het maatregelenpakket in Rotterdam iets is gestegen.

53 53 Bijdrage vermindering uitstoot CO2, NOx en PM10 2,5% regio Rotterdam 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% CO2 NOx PM10 Figuur 6.8.1: Vermindering CO2, NOx en PM10 uitstoot door BBmaatregelen als percentage van de totale uitstoot door wegverkeer in de regio Rotterdam

54 54 Bijdrage type maatregelen Totaal alle regio s Regio Rotterdam 10% 11% 13% 1% 3% 14% 13% 17% 13% 2 22% 7% 40% Figuur : Per maatregelcategorie het aandeel in de vermindering van de CO2-uitstoot van het programma Beter Benutten 7% 17% 4% 17% 13% 2% 49% 6% 5% 14% 42% Figuur 6.8.3: Per maatregelcategorie het aandeel in de vermindering van de NOx-uitstoot van het programma Beter Benutten 10% 12% 2% 2% 12% 12% 19% 15% 2 25% 39% Figuur 6.8.4: Per maatregelcategorie het aandeel in vermindering van de PM10-uitstoot van het programma Beter Benutten

55 55 Kosteneffectiviteit regio Rotterdam Figuur 6.8.5: Kosteneffectiviteit CO2: hoeveelheid vermeden ton CO2 per miljoen per maatregelcategorie in de regio Rotterdam

56 56 Duurzaamheidsscore regio Rotterdam Totaal Figuur 6.8.6: Duurzaamheidsscore per maatregelcategorie in de regio Rotterdam (van 5=goed tot 1=slecht)

57 57 Regio Twente 6.9 De belangrijkste conclusies voor de regio Twente zijn: De maatregelen in Twente leiden gezamenlijk tot een CO2-reductie van ongeveer ton/jaar. Voor NOx bedraagt de vermindering 4 ton/jaar en voor PM10 minder dan 1 ton/jaar. Het totale maatregelpakket in de regio Twente zorgt voor 0,6% minder CO2 uitstoot ten opzichte van de totale uitstoot door het wegverkeer in de regio. Voor NOx en PM10 is de bijdrage 0,3 en 0,. In de regio Twente hebben de werkgeversaanpak en spitsmijden een relatief grote bijdrage in de vermindering van CO2, NOx en PM10. Maatregelen in de categorie werkgeversaanpak en scoren beter op kosteneffectiviteit (uitgedrukt in de hoeveelheid vermeden ton uitstoot per miljoen ). Maatregelen uit de categorie hebben een hoge duurzaamheidsscore. Maatregelen uit de categorie weginfra hebben de laagste duurzaamheidsscore.

58 58 Bijdrage vermindering uitstoot CO2, NOx en PM10 1,0% regio Twente 0, 0,6% 0,4% 0,2% 0,0% CO2 NOx PM10 Figuur 6.9.1: Vermindering CO2, NOx en PM10 uitstoot door BBmaatregelen als percentage van de totale uitstoot door wegverkeer in de regio Twente

59 59 Bijdrage type maatregelen Totaal alle regio s Regio Twente 10% 11% 13% 14% 6% 6% 22% 17% 13% 2 1% 6% 45% Figuur : Per maatregelcategorie het aandeel in de vermindering van de CO2-uitstoot van het programma Beter Benutten 7% 17% 5% 5% 16% 49% 6% 5% 40% 29% Figuur 6.9.3: Per maatregelcategorie het aandeel in de vermindering van de NOx-uitstoot van het programma Beter Benutten 4% 1% 10% 12% 5% 5% 20% 16% 19% 15% 2 1% 7% 46% Figuur 6.9.4: Per maatregelcategorie het aandeel in vermindering van de PM10-uitstoot van het programma Beter Benutten

60 60 Kosteneffectiviteit regio Twente Figuur 6.9.5: Kosteneffectiviteit CO2: hoeveelheid vermeden ton CO2 per miljoen per maatregelcategorie in de regio Twente

61 61 Duurzaamheidsscore regio Twente Totaal Figuur 6.2.6: Duurzaamheidsscore per maatregelcategorie in de regio Twente (van 5=goed tot 1=slecht)

62 62 Regio Zwolle-Kampen 6.10 De belangrijkste conclusies voor de regio Zwolle-Kampen zijn: De maatregelen in Zwolle-Kampen leiden gezamenlijk tot een CO2-reductie van iets minder dan 100 ton/jaar. Voor NOx en PM10 is de vermindering van de uitstoot minder dan 1 ton/jaar. Het totale maatregelpakket in de regio Zwolle-Kampen zorgt voor minder dan 0,5% minder CO2 uitstoot ten opzichte van de totale uitstoot door het wegverkeer in de regio. Voor NOx en PM10 is de bijdrage ook minder dan 0,5%. Het maatregelpakket in Zwolle-Kampen bestaat uit vijf maatregelen en zijn bijna allemaal vraagbeïnvloedingsmaatregelen. De grootste bijdrage aan de vermindering in de uitstoot wordt geleverd door de werkgeversaanpak. De kosteneffectiviteit van de maatregelen (uitgedrukt in de hoeveelheid vermeden ton uitstoot per miljoen ) is voor spitsmijden het hoogst. Ook de duurzaamheidsscore is voor spitsmijden het hoogst.

63 63 Bijdrage vermindering uitstoot CO2, NOx en PM10 0,06% regio Zwolle-Kampen 0,05% 0,04% 0,03% 0,02% 0,01% 0,00% CO2 NOx PM10 Figuur : Vermindering CO2, NOx en PM10 uitstoot door BBmaatregelen als percentage van de totale uitstoot door wegverkeer in de regio Zwolle-Kampen

64 64 Bijdrage type maatregelen Totaal alle regio s Regio Zwolle-Kampen 10% 11% 13% 17% 0% 5% 17% 13% 2 15% 63% Figuur : Per maatregelcategorie het aandeel in de vermindering van de CO2-uitstoot van het programma Beter Benutten 0% 7% 17% 17% 5% 49% 6% 5% 16% 62% Figuur : Per maatregelcategorie het aandeel in de vermindering van de NOx-uitstoot van het programma Beter Benutten 0% 10% 12% 17% 4% 19% 15% 2 15% 64% Figuur : Per maatregelcategorie het aandeel in vermindering van de PM10-uitstoot van het programma Beter Benutten

65 65 Kosteneffectiviteit regio Zwolle-Kampen Figuur : Kosteneffectiviteit CO2: hoeveelheid vermeden ton CO2 per miljoen per maatregelcategorie in de regio Zwolle-Kampen

66 66 Duurzaamheidsscore regio Zwolle-Kampen Totaal Figuur : Duurzaamheidsscore per maatregelcategorie in de regio Zwolle-Kampen (van 5=goed tot 1=slecht)

67 67 Betrokken personen: Goudappel Coffeng Marie-José Olde Kalter Lieuwe Krol Luc Wismans Ministerie van Infrastructuur en Milieu: Florien van der Windt Rudie de Bruin Rijkswaterstaat Wegen, Verkeer en Leefomgeving Klaartje Arntzen Kees van der Reijden Rick Lindeman

Beter Benutten van Duurzame Mobiliteit en Regelgeving. Schakeldag 2014, Utrecht Marien G. Bakker RWS WVL (water, verkeer en leefomgeving)

Beter Benutten van Duurzame Mobiliteit en Regelgeving. Schakeldag 2014, Utrecht Marien G. Bakker RWS WVL (water, verkeer en leefomgeving) Beter Benutten van Duurzame Mobiliteit en Regelgeving Schakeldag 2014, Utrecht Marien G. Bakker RWS WVL (water, verkeer en leefomgeving) 8 juli 2014 Inhoud en doel workshop Inleiding Presentatie Klaartje

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten

Factsheet eerste effecten Beter Benutten Factsheet Beter eerste Benutten effecten regio Beter Maastricht Benutten Factsheet eerste effecten Beter Benutten Inleiding Voor de montoring en evaluatie van de tien gebiedspakketten van het programma

Nadere informatie

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland

Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Effecten van Mobility Mixx voor de BV Nederland Indicatie van het potentieel van Mobility Mixx wanneer toegepast op het gehele Nederlandse bedrijfsleven Notitie Delft, november 2010 Opgesteld door: A.

Nadere informatie

Plan van Milieudefensie Bouwen aan een Groene Metropool

Plan van Milieudefensie Bouwen aan een Groene Metropool Plan van Milieudefensie Bouwen aan een Groene Metropool Kosten en effecten Notitie Delft, mei 2011 Opgesteld door: C.E.P. (Ewout) Dönszelmann A. (Arno) Schroten 2 Mei 2011 4.448.1 - Plan van Milieudefensie

Nadere informatie

Luchtkwaliteit, geluid en verkeer

Luchtkwaliteit, geluid en verkeer Luchtkwaliteit, geluid en verkeer Door Ton Hesselmans Hoofd Leefomgeving & Milieu CROW Luchtkwaliteit, geluid en verkeer 1 Samen werken aan een succesvolle en duurzame openbare ruimte Schone lucht is cruciaal

Nadere informatie

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur

Beter Benutten. Slim en vlot van deur tot deur Beter Benutten Slim en vlot van deur tot deur Slim en vlot van deur tot deur Omdat er, zeker in de stad, nog maar weinig mogelijkheden zijn om de infrastructuur uit te breiden, is juist daar een wereld

Nadere informatie

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten

Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Kosteneffectiviteit en het programma Beter Benutten Beter Benutten: kosteneffectieve maatregelen Rijk, regio en bedrijfsleven werken in het programma Beter Benutten samen om de bereikbaarheid in de drukste

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Context voor reisgedrag. Beter Benutten. Gedragsmeting 2015 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2015 1. Context voor reisgedrag Het effect van maatregelen in het kader van Beter Benutten is niet alleen afhankelijk van de drivers die mensen hebben

Nadere informatie

Notitie. Stadsontwikkeling Rotterdam

Notitie. Stadsontwikkeling Rotterdam Notitie Aan Stadsontwikkeling Rotterdam Kopie aan Datum Documentnummer Project Auteur 1 augustus 2017 22188119 MZ Rotterdam S.M. Davison J.W.T. Voerman M. Ameling J.H.H. van den Elshout Onderwerp Effect

Nadere informatie

Verkeersplanning. 7e SilentRoads Symposium, 18 mei 2010 1

Verkeersplanning. 7e SilentRoads Symposium, 18 mei 2010 1 Verkeersplanning 7e SilentRoads Symposium, 18 mei 2010 1 Effecten van verkeer- en vervoersbeleid op stil, schoon en zuinig Robert van den Brink 7e SilentRoads Symposium, 18 mei 2010 2 de vier V sv A B

Nadere informatie

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen

Onderzoek Trappers. rapportage. Opdrachtgever. Opdrachtnemer. Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Onderzoek Trappers rapportage Opdrachtgever Nationale Fiets Projecten Postbus 594 8440 AN Heerenveen Opdrachtnemer DTV Consultants B.V. Ruben van den Hamsvoort en Alex van Ingen POM 8267 Breda, maart 2009

Nadere informatie

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg

Emissieontwikkeling op onderliggend wegennet ten gevolge van realisatie Tweede Coentunnel en Westrandweg Notitie Laan van Westenenk 501 Postbus 342 7300 AH Apeldoorn Aan RWS Noord Holland ir. E. Tenkink Van Ir. P.W.H.G. Coenen Kopie aan www.tno.nl T 055 549 34 93 F 055 541 98 37 Onderwerp Emissie ontwikkeling

Nadere informatie

mobiliteitsmanagement

mobiliteitsmanagement mobiliteitsmanagement Hiermee stellen wij u voor aan Slim Bereikbaar Regio Rotterdam: hét loket voor slim mobiliteitsmanagement in de stad en regio Rotterdam. VNO-NCW Rotterdam, Kamer van Koophandel Rotterdam,

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Factsheet Factsheet eerste Beter effecten Benutten Beter Benutten regio Maastricht regio Twente Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Twente Inleiding Voor de montoring en evaluatie van de tien

Nadere informatie

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling

Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Deelrapport Luchtkwaliteit Aanvulling Vlaams-Nederlandse Scheldecommissie Postbus 299-4600 AG Bergen op Zoom + 31 (0)164 212 800 nieuwesluisterneuzen@vnsc.eu www.nieuwesluisterneuzen.eu Rapport Vlaams

Nadere informatie

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4

1. Inleiding. Rapportage Luchtkwaliteit 2012, gemeente Doetinchem 4 Rapport Luchtkwaliteit 2012 Doetinchem Oktober 2013 INHOUD 1. Inleiding... 4 2. Algemeen... 5 2.1 Wet luchtkwaliteit... 5 2.2 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit... 5 2.3 Bronnen van luchtverontreiniging...

Nadere informatie

S A U S R R A O E. Naar lagere lokale emissies in de stadsregio Arnhem Nijmegen

S A U S R R A O E. Naar lagere lokale emissies in de stadsregio Arnhem Nijmegen S R L G S A H R R U T Y O U A E E D R A F O R A S Naar lagere lokale emissies in de stadsregio Arnhem Nijmegen Eolus Naar lagere lokale emissies in de stadsregio Arnhem Nijmegen Het programma Eolus beantwoordt

Nadere informatie

Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht

Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Luchtvervuiling in Nederland in kaart Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Hoofdpunten uit de GCN/GDN-rapportage 2013 Luchtvervuiling in Nederland in kaart gebracht Hoofdpunten uit de GCN/GDN-rapportage

Nadere informatie

Rotterdam, een bereikbare haven

Rotterdam, een bereikbare haven Bereikbaarheid van de haven Rotterdam, een bereikbare haven Platos colloquium 5 maart 2008 Maurits van Schuylenburg HbR Jop Vlaar TUD Goede achterlandbereikbaarheid is van vitaal belang voor de doorvoer-

Nadere informatie

Bepalen van de luchtkwaliteit

Bepalen van de luchtkwaliteit Bepalen van de luchtkwaliteit Luchtkwaliteit in het kort De kwaliteit van de lucht waarin we leven is van invloed op de volksgezondheid. Zo kan een slechte luchtkwaliteit leiden tot onder andere luchtwegklachten

Nadere informatie

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010 Gemeente Ridderkerk Rapportage Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2010 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Monitoring 3 1.2 Berekenen versus meten 3 1.3 NO 2 en PM 10 3 1.4 Tot slot 3 2 Berekende

Nadere informatie

De resultatenkrant. Het Beter Benutten van onze infrastructuur. 19% Congestiereductie t.o.v. een situatie zonder Beter Benutten

De resultatenkrant. Het Beter Benutten van onze infrastructuur. 19% Congestiereductie t.o.v. een situatie zonder Beter Benutten De resultatenkrant November 2015 - Een landelijk overzicht resultaten eerste programma Beter Benutten C0-2 reductie ruim 70.000 ton per jaar Dagelijks 47.000 spitsmijdingen 19% Congestiereductie t.o.v.

Nadere informatie

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009

Gemeente Ridderkerk. Rapportage. Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009 Gemeente Ridderkerk Rapportage Berekenen en meten: de Luchtkwaliteit in Ridderkerk 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Monitoring 3 1.2 Berekenen versus meten 3 1.3 NO 2 en PM 10 3 1.4 Tot slot 3 2 Berekende

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. Effecten uitbreiding milieuzone Den Haag

Gemeente Den Haag. Effecten uitbreiding milieuzone Den Haag Gemeente Den Haag Effecten milieuzone Den Haag Gemeente Den Haag Effecten milieuzone Den Haag - Datum 3 juni 2014 GVH210/Stm/ Kenmerk Eerste versie www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

M201218. Meer snelgroeiende bedrijven en meer krimpende bedrijven in Nederland

M201218. Meer snelgroeiende bedrijven en meer krimpende bedrijven in Nederland M201218 Meer snelgroeiende bedrijven en meer krimpende bedrijven in Nederland drs. D. Snel drs. N. Timmermans Zoetermeer, november 2012 Relatief veel snelgroeiende bedrijven in Nederland In deze rapportage

Nadere informatie

BURGERPANEL LANSINGERLAND

BURGERPANEL LANSINGERLAND BURGERPANEL LANSINGERLAND Resultaten peiling Uitgangspunten Verkeersbeleid januari 2015 Inleiding Deze nieuwsbrief beschrijft de resultaten van de peiling met het burgerpanel van Lansingerland over de

Nadere informatie

Briefrapport /2008 J. Wesseling B. Beijk. Een vuistregel voor de effecten van schermen in SRM2

Briefrapport /2008 J. Wesseling B. Beijk. Een vuistregel voor de effecten van schermen in SRM2 Briefrapport 680705005/2008 J. Wesseling B. Beijk Een vuistregel voor de effecten van schermen in SRM2 RIVM Rapport 680705005/2008 Een vuistregel voor de effecten van schermen in SRM2 Joost Wesseling,

Nadere informatie

Aanleg parallelweg N248

Aanleg parallelweg N248 Aanleg parallelweg N248 Onderzoek luchtkwaliteit Definitief Provincie Noord-Holland Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 14 juli 2014 Verantwoording Titel : Aanleg parallelweg N248 Subtitel : Onderzoek luchtkwaliteit

Nadere informatie

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak

OV-knooppunt met P+R bij De Punt. Analyse van nut en noodzaak OV-knooppunt met P+R bij De Punt Analyse van nut en noodzaak Inhoud Aanleiding & doel van het onderzoek Probleemanalyse Oplossingsrichtingen Advies Aanleiding & doel van dit onderzoek Omgevingsvisie Drenthe:

Nadere informatie

Effecten. Zuidvleugel

Effecten. Zuidvleugel 4 Effecten Zuidvleugel 19 Invloedsgebieden De reistijden van verplaatsingen van of naar een locatie bepalen de grootte van het invloedsgebied van een locatie. In dit hoofdstuk richten wij ons op hoeveel

Nadere informatie

Politieke participatie

Politieke participatie 12 Politieke participatie De Tweede Kamerverkiezingen van 17 hebben voor grote verschuivingen gezorgd in Amsterdam. De uitkomsten van deze verkiezingen komen uitgebreid aan bod in dit hoofdstuk. Verder

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 000 A Vaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2012 Nr. 21 BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA Den Haag > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070

Nadere informatie

Kwaliteitstoets op Quick scan welvaartseffecten Herontwerp Brienenoord en Algeracorridor (HBAC)

Kwaliteitstoets op Quick scan welvaartseffecten Herontwerp Brienenoord en Algeracorridor (HBAC) Kwaliteitstoets op Quick scan welvaartseffecten Herontwerp Brienenoord en Algeracorridor (HBAC) notitie Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Johan Visser April 2011 Pagina 1 van 9 scenario s en gevoeligheidsanalyse

Nadere informatie

Bewonerspanel Bereikbaarheid

Bewonerspanel Bereikbaarheid Interne Bedrijven, Gemeente Utrecht onderzoek@utrecht.nl / 030 286 1350 www.utrecht.nl/onderzoek Bewonerspanel Bereikbaarheid Leden Bewonerspanel Utrecht vinden bereikbaarheid centrum afgenomen De respondenten

Nadere informatie

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg

Luchtkwaliteit aansluiting. 2 rotondes Hamelandweg aansluiting 2 rotondes Hamelandweg te Lichtenvoorde Versie opdrachtgever Gemeente Oost Gelre Postbus 17 7130 AA Lichtenvoorde auteur drs. A.D. Postma INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... I SAMENVATTING... 1

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Niet invoeren milieuzone voor Vrachtwagens

Nota van B&W. Onderwerp Niet invoeren milieuzone voor Vrachtwagens Onderwerp Niet invoeren milieuzone voor Vrachtwagens Nota van B&W Portefeuille M. Divendal Auteurs : Dhr. P.J.J. Tromp en P.J. Möllers Telefoon 5114633/4943 E-mail: ptromp@haarlem.nl en pmollers@haarlem.nl

Nadere informatie

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep

CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep CO 2 Footprint 2014 1 e half jaar Goudappel Groep Zienergie BV Dokter Stolteweg 2 8025 AV Zwolle Postbus 10055 8000 GB Zwolle Tel: 038-8531395 E-mail: d.vandewoestijne@zienergie.nl Versie Datum Opgesteld

Nadere informatie

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting

Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Reconnecting Rotterdam Port Samenvatting Aart de Koning, april 2010 De aanleiding: de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam staat onder druk De haven van Rotterdam is altijd sterk verankerd geweest

Nadere informatie

1. Inleiding. Notitie Amsterdam, 8 december 2016

1. Inleiding. Notitie Amsterdam, 8 december 2016 Notitie Amsterdam, 8 december 2016 Afdeling Policy Studies Van Aan Koen Smekens, Paul Koutstaal Gijs Zeestraten (Ministerie van Economische Zaken) Kopie Onderwerp Gevolgen van scenario s uitfasering kolencentrales

Nadere informatie

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016

LANDELIJKE FACTSHEET. 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid. Beter Benutten. Gedragsmeting 2016 LANDELIJKE FACTSHEET Beter Benutten Gedragsmeting 2016 1. Hoofdpunten en kansen voor beleid De tabel op de volgende pagina toont de belangrijkste uitkomsten van de Gedragsmeting 2016, een landelijk mobiliteitsonderzoek

Nadere informatie

19% Landelijk overzicht. resultaten en effecten. Maatregelpakket Beter Benutten. Inleiding & conclusies. Landelijk overzicht. Landelijk overzicht

19% Landelijk overzicht. resultaten en effecten. Maatregelpakket Beter Benutten. Inleiding & conclusies. Landelijk overzicht. Landelijk overzicht Eerste Programma Beter Benutten (november 201) resultaten en effecten Het maatregelpakket van alle regio s samen kent een grote variatie aan maatregelen. Deze zijn geclusterd in drie typen maatregelen;

Nadere informatie

Welkom. Volg ons #BereikbaarHGL

Welkom. Volg ons #BereikbaarHGL Welkom Volg ons op @mobmakhaagland #BereikbaarHGL Opening Bert Mooren directeur VNO-NCW West Welkom Edgar Koning CFO AEGON Goed voorbeeld, doet goed volgen Mobiliteitsbeleid AEGON Scootafette werkgevers

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Midden-Nederland

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Midden-Nederland Factsheet eerste Factsheet effecten Beter Beter Benutten regio regio Maastricht MiddenNederland Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio MiddenNederland Inleiding Voor de montoring en evaluatie van

Nadere informatie

Carbon footprint BT Nederland NV 2014

Carbon footprint BT Nederland NV 2014 Carbon footprint BT Nederland NV 2014 1 Inleiding Ten behoeve van het behalen van niveau 3 van de CO 2 Prestatieladder heeft BT Nederland N.V. (hierna BT Nederland) haar CO 2-uitstoot (scope 1 & 2 emissies)

Nadere informatie

Roetmemo Roetkaart december 2014

Roetmemo Roetkaart december 2014 Roetmemo Roetkaart december 2014 Colofon Uitgave Gemeente Utrecht, Ontwikkelorganisatie/ sector Milieu & Mobiliteit Afdeling Expertise Milieu Auteur Wiet Baggen Projectnaam Roetmemo - Roetkaart Datum 18

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Rotterdam

Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Rotterdam Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Rotterdam Inleiding Voor de montoring en evaluatie van de tien gebiedspakketten van het programma Beter Benutten wordt door het rijk en tien regio s halfjaarlijks

Nadere informatie

Gedragsmeting Beter Benutten

Gedragsmeting Beter Benutten Gedragsmeting Beter Benutten 2 e meting Oktober 2013 Gedragsmeting Beter Benutten 2 e meting Oktober 2013 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2013/concept

Nadere informatie

FACTSHEET BEREIKBAARHEIDSFONDS BETER BENUTTEN ZWOLLE KAMPEN 2015-2017

FACTSHEET BEREIKBAARHEIDSFONDS BETER BENUTTEN ZWOLLE KAMPEN 2015-2017 Bijlage 1, versie april 2016 FACTSHEET BEREIKBAARHEIDSFONDS BETER BENUTTEN ZWOLLE KAMPEN 2015-2017 Nadere informatie en beoordelingscriteria Beter Benutten Zwolle Kampen (BBZK) is een gezamenlijk initiatief

Nadere informatie

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About?

Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? Overzicht van vragen 1. Waarom dit project? 2. Waarom de samenwerking met Go About? 3. Wat houdt het project in? 4. Hoe werkt het? Hoe kan ik gebruik maken van de reisplanner? 5. Wat is mijn rol als werkgever?

Nadere informatie

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1

Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit 1 Provinciale weg N231 Verkeersintensiteit, geluid en luchtkwaliteit Afdeling Openbare Werken/VROM drs. M.P. Woerden ir. H.M. van de Wiel Januari 2006 Provinciale weg N231; Verkeersintensiteit, geluid en

Nadere informatie

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968

memo Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 memo aan: van: Gemeente Bronckhorst Johan van der Burg datum: 8 juni 2011 betreft: Project: Luchtkwaliteit Rijksweg 20-1 te Drempt 100968 INLEIDING Op het perceel Rijksweg 20-1 te Drempt (gemeente Bronkhorst)

Nadere informatie

Werken aan mobiliteit levert winst op.

Werken aan mobiliteit levert winst op. Werken aan mobiliteit levert winst op. www.twentemobiel.nl Werken aan mobiliteit levert winst op Onze werk- en leefomgeving verandert. De digitale wereld, globalisering en toenemende verkeersdrukte vragen

Nadere informatie

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011

IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011 IMPRESSIE ICT BENCHMARK GEMEENTEN 2011 Sparrenheuvel, 3708 JE Zeist (030) 2 270 500 offertebureau@mxi.nl www.mxi.nl Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Zevende ronde ICT Benchmark Gemeenten 2011 3 1.2 Waarom

Nadere informatie

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag

Bijlage 8. Enquête. Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag Bijlage 8 Enquête Analyse- en Oplossingsrichtingenfase MIRT-onderzoek Bereikbaarheid Rotterdam Den Haag documenttitel: BIJLAGE 8 ENQUÊTE ANALYSE- EN OPLOSSINGSRICHTINGENFASE MIRT-ONDERZOEK BEREIKBAARHEID

Nadere informatie

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid WERKTIJDVERKORTING 2016 Een onderzoek naar het beroep door ondernemingen in 2016 op art. 8 van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 1945 mei 2017

Nadere informatie

Kennisnemen van de resultaten van de derde monitoringsronde van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL).

Kennisnemen van de resultaten van de derde monitoringsronde van het Nationale Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Informatienota B&W Onderwerp : Monitoring Luchtkwaliteit 2012 B&W-vergadering : 29 januari 2013 Registratienummer : BW13.00119 Registratiecode : *BW13.00119* Auteur : Gijs Gerrits Portefeuillehouder :

Nadere informatie

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit

Woon-werkverkeer drijvende kracht achter groei mobiliteit Samenvatting De economische crisis heeft vorig jaar uiteenlopende effecten gehad op het verkeer vervoer in Nederland. Door de invloed van internationale ontwikkelingen was het effect van de crisis op het

Nadere informatie

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

Reizen zonder spoorboekje. Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Reizen zonder spoorboekje Zes intercity s en zes sprinters per uur in de drukste

Nadere informatie

Gesjoemel op de weg? Eric Feringa Igor van der Wal

Gesjoemel op de weg? Eric Feringa Igor van der Wal Gesjoemel op de weg? Eric Feringa Igor van der Wal Wat kunt u verwachten? Hoe is úw kennis van luchtverontreiniging? Inzicht in normen en techniek Wat is de invloed van sjoemelsoftware? Casestudy A13 Overschie

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst stadshaven Minerva Milieuzone binnen Ring A10

Informatiebijeenkomst stadshaven Minerva Milieuzone binnen Ring A10 Informatiebijeenkomst stadshaven Minerva Milieuzone binnen Ring A10 18 juni 2008 Micha Sijtsma projectmanager bij de gemeente Amsterdam 020 556 54 44 m.sijtsma@ivv.amsterdam.nl trekker van het Actieplan

Nadere informatie

Kwaliteitstoets op Quick scan welvaartseffecten Herontwerp Brienenoord en Algeracorridor (HBAC)

Kwaliteitstoets op Quick scan welvaartseffecten Herontwerp Brienenoord en Algeracorridor (HBAC) Kwaliteitstoets op Quick scan welvaartseffecten Herontwerp Brienenoord en Algeracorridor (HBAC) notitie Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Johan Visser April 2011 Pagina 1 van 9 Samenvatting Het Kennisinstituut

Nadere informatie

deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid

deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan duurzame bereikbaarheid adviseurs deltaplan duurzame bereikbaarheid deltaplan? problemen! files slechte bereikbaarheid economische schade milieu-overlast gezondheid

Nadere informatie

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede

Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Quickscan Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Uitkomsten nulmeting 13-2-2013 2 Uitkomsten nulmeting Stichting Katholiek Onderwijs Enschede Vandaag Doel en methode Werkgeversvragenlijst Werknemersvragenlijst

Nadere informatie

BIJLAGE 3: Kruistabellen meest/minst belangrijk

BIJLAGE 3: Kruistabellen meest/minst belangrijk BIJLAGE 3: Kruistabellen meest/minst belangrijk UW VERPLAATSINGEN 3. Van de 11 bovenstaande zaken, welke vindt u het meest belangrijk als u zich verplaatst? Alle verschillen zijn significant voor p 0,001.

Nadere informatie

Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat.

Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS. Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Spoorboekloos reizen in de Randstad - PHS Vlot bewegen.veilig leven. Verkeer en Waterstaat. Spoorboekloos reizen in de Randstad Programma Hoogfrequent Spoorvervoer Spoorboekloos reizen in de Randstad Er

Nadere informatie

1 Inleiding: de varianten vergeleken

1 Inleiding: de varianten vergeleken Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Duurzame mobiliteit Casestudy Stadsregio Utrecht Jan Korff de Gidts Projectleider Kracht van Utrecht-initiatief

Duurzame mobiliteit Casestudy Stadsregio Utrecht Jan Korff de Gidts Projectleider Kracht van Utrecht-initiatief Duurzame mobiliteit Casestudy Stadsregio Utrecht Jan Korff de Gidts Projectleider Kracht van Utrecht-initiatief Samen zorgen voor minder CO 2 6 maart 2012 Opbouw van mijn bijdrage Ambitie en concept van

Nadere informatie

Vb analyse scanportaal: Relocatie van 2 vestigingen naar 1 nieuwe. dr. Daan van Egeraat

Vb analyse scanportaal: Relocatie van 2 vestigingen naar 1 nieuwe. dr. Daan van Egeraat Vb analyse scanportaal: Relocatie van 2 vestigingen naar 1 nieuwe dr. Daan van Egeraat 1 Inhoudsopgave Analyse Bereikbaarheid: 1. Quickscan: verandering bereikbaarheid tot 2020 1. Huidige 2 locaties vgl.

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III

Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Jade Beheer B.V. 4.A1 Ketenanalyse scope III Ketenanalyse 1 Inleiding Eis: Aantoonbaar inzicht in de meest materiele emissies uit scope 3 middels 2 ketenanalyses. Voor het in kaart brengen van scope III

Nadere informatie

Gebruikersonderzoek Beter Benutten

Gebruikersonderzoek Beter Benutten Gebruikersonderzoek Beter Benutten Definitief Oktober 2013 Colofon Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563, 7500 AN Enschede Rapportnummer 2013/49 Datum Oktober 2013 Opdrachtgever RWS Water Verkeer

Nadere informatie

Samenvatting... Figuur S.1 De groei van de personenmobiliteit verklaard. Groei aantal reizigerskilometers. 60% bevolkingsgroei 40% overig.

Samenvatting... Figuur S.1 De groei van de personenmobiliteit verklaard. Groei aantal reizigerskilometers. 60% bevolkingsgroei 40% overig. Samenvatting... Personenmobiliteit: meer mensen en grotere woon-werkafstanden In de periode 1995-2005 is de personenmobiliteit met 10% gegroeid tot 184 miljard reizigerskilometers. Circa 60% van de groei

Nadere informatie

CO- EN NO2- LUCHTVERONTREINIGING BIJ PA R KEE RV OO RZIEN IN GEN CASUS: PARKEERGARAGE LEEUWENSTRAAT, ROTTERDAM

CO- EN NO2- LUCHTVERONTREINIGING BIJ PA R KEE RV OO RZIEN IN GEN CASUS: PARKEERGARAGE LEEUWENSTRAAT, ROTTERDAM JULI 1990 ECN-C--90-030 CO- EN NO2- LUCHTVERONTREINIGING BIJ PA R KEE RV OO RZIEN IN GEN CASUS: PARKEERGARAGE LEEUWENSTRAAT, ROTTERDAM P.G.M. BOONEKAMP Opdrachtgever: Communicatie- en Adviesbureau voor

Nadere informatie

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011. Samenvatting Amsterdam

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011. Samenvatting Amsterdam Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit Rapportage 2011 Samenvatting Amsterdam 2 3 Stand van zaken luchtkwaliteit 2011 Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) In 2015 moet Nederland

Nadere informatie

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit

L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit L. Indicatieve effecten Luchtkwaliteit 73 Bijlage L Indicatieve bepaling effect alternatieven N 377 op luchtkwaliteit Inleiding De provincie Overijssel is voornemens de N 377 Lichtmis Slagharen (verder

Nadere informatie

Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten. Joost Wesseling

Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten. Joost Wesseling Luchtkwaliteit in Nederland: cijfers en feiten Joost Wesseling Inhoud: Doorsneden door de luchtkwaliteit Concentraties: de laatste decennia; EU normen; Nederland in de EU. Luchtkwaliteit en gezondheid.

Nadere informatie

Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling

Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling Eerste kaart roetconcentraties Nederland Roet aanvullende maat voor gezondheidseffecten luchtvervuiling RIVM/DCMR, december 2013 Roet is een aanvullende maat om de gezondheidseffecten weer te geven van

Nadere informatie

Verplaatsen in Brabant Samenvatting Kaders en Ambities 2006-2020. Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Noord-Brabant

Verplaatsen in Brabant Samenvatting Kaders en Ambities 2006-2020. Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Noord-Brabant Verplaatsen in Brabant Samenvatting Kaders en Ambities 2006-2020 Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan Noord-Brabant Verplaatsen in Brabant Hoe houden we de Brabantse steden bereikbaar? Hoe voorkomen we

Nadere informatie

Taalresultaten Giessenlanden. Toetsresultaten basisscholen en

Taalresultaten Giessenlanden. Toetsresultaten basisscholen en Taalresultaten Giessenlanden Toetsresultaten basisscholen 2014-2015 en 2015-2016 1 Taalresultaten Giessenlanden Toetsresultaten basisscholen 2014-2015 en 2015-2016 Rotterdam, juni 2016 CED-Groep: Ellen

Nadere informatie

Spitsmijden in Brabant. Leren van onze deelnemers

Spitsmijden in Brabant. Leren van onze deelnemers Spitsmijden in Brabant Leren van onze deelnemers Pierre van Veggel, inhoudelijk projectmanager Ingeborg van Egmond, communicatieadviseur woensdag 2 november 2011 Opbouw presentatie 1. Spitsmijden in een

Nadere informatie

Handleiding rekentool Afwegingskader LVO

Handleiding rekentool Afwegingskader LVO Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu Handleiding rekentool Afwegingskader LVO Beoordeling overwegen op 'bereikbaarheid' en veiligheid Opdrachtgever: Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Nadere informatie

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig

verkeer veilige veiligheid verbindingen BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT staat stad stiptheid stress tijd tram trein treinen uur veilig flexibiliteit genoeg geraken gezondheid goed goede goedkoop grote BIJLAGE 6: TAG CLOUDS MOBILITEIT Grafische voorstelling open antwoorden andere belangrijke zaken bij verplaatsingen aankomen aansluiting

Nadere informatie

Automobiliteit in de stadsregio in 2030: Verkenning van de bandbreedte

Automobiliteit in de stadsregio in 2030: Verkenning van de bandbreedte Automobiliteit in de stadsregio in 2030: Verkenning van de bandbreedte Will Clerx Rotterdam Stadsontwikkeling / Stadsregio Rotterdam Bijdrage aan Platos Colloquium 13 maart 2013 Inhoud Aanleiding van de

Nadere informatie

Voor welk probleem biedt de maatregel een oplossing?

Voor welk probleem biedt de maatregel een oplossing? Foto s: Robbert Goddijn Jan-Bert Dijkstra: Het gaat niet alleen om de verkeerskundige kant, maar ook wie rijdt er, en waarom. Beter Benutten 2 wil vooral weten: Voor welk probleem biedt de maatregel een

Nadere informatie

Onderzoek fietsverlichting uitgaansgebieden

Onderzoek fietsverlichting uitgaansgebieden Onderzoek fietsverlichting uitgaansgebieden Zomer 2015 Goudappel Coffeng 1 oktober 2015 WVL039 2 Inhoud 1. Inleiding 2. Onderzoeksverantwoording 3. Resultaten Lichtvoering van fietsers Lichtvoering per

Nadere informatie

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER

memo INLEIDING 1 Toets NIBM; 2 Toets grenswaarden in het kader van goede ruimtelijke ordening. WETTELIJK KADER memo aan: van: Gemeente De Ronde Venen en De Stichtse Vecht Johan van der Burg datum: 28 augustus 2014 betreft: Luchtkwaliteit Fietsbrug bij Nigtevecht project: 130530 INLEIDING Aan de zuidzijde van Nigtevecht

Nadere informatie

Technische vragen CDA fractie bij de Agenda Duurzaamheid inzake het transitiepad schone lucht

Technische vragen CDA fractie bij de Agenda Duurzaamheid inzake het transitiepad schone lucht Technische vragen CDA fractie bij de Agenda Duurzaamheid inzake het transitiepad schone lucht 1. Kan het college aangeven wat de kosten zijn van de genoemde nieuwe extra maatregelen voor de gemeente, alsmede

Nadere informatie

Notitie. Aanvullend onderzoek luchtkwaliteit Bestemmingsplan Water. 1 Achtergrond aanvullend onderzoek. 2 Aanpak en uitgangspunten

Notitie. Aanvullend onderzoek luchtkwaliteit Bestemmingsplan Water. 1 Achtergrond aanvullend onderzoek. 2 Aanpak en uitgangspunten Notitie Contactpersoon ir. Liesbeth Maltha-Nix Datum 6 oktober 2011 Kenmerk N001-4811200ENI-srb-V02-NL Aanvullend onderzoek luchtkwaliteit Bestemmingsplan Water Het nieuwe Bestemmingsplan Water voorziet

Nadere informatie

Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen

Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen Aanvullende informatie over luchtkwaliteit en metingen Wat doen gemeenten en GGD Amsterdam op het gebied van luchtkwaliteit? De GGD Amsterdam informeert en adviseert de inwoners en het bestuur van Amsterdam

Nadere informatie

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten

Notitie. Luchtkwaliteit Paleis het Loo. 1 Inleiding. 2 Werkwijze en uitgangspunten Notitie Contactpersoon Sander Kamp Datum 7 februari 2017 Kenmerk N001-1233768KMS-evp-V03-NL Luchtkwaliteit Paleis het Loo 1 Inleiding Paleis het Loo is voornemens uit te breiden en een groei te realiseren

Nadere informatie

Factsheet eerste effecten Beter Benutten. regio Amsterdam

Factsheet eerste effecten Beter Benutten. regio Amsterdam Factsheet Factsheet eerste effecten Beter Benutten Beter Benutten regio Maastricht regio Amsterdam Factsheet eerste effecten Beter Benutten regio Amsterdam Inleiding Voor de montoring en evaluatie van

Nadere informatie

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015

Ketenanalyse project Kluyverweg. Oranje BV. www.oranje-bv.nl. Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0. Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Ketenanalyse project Kluyverweg Oranje BV Conform de CO 2 -Prestatieladder 3.0 Versie : Versie 1.0 Datum : 10-11-2015 Handtekening autoriserend verantwoordelijk manager Autorisatiedatum: 3-12-2015 Naam

Nadere informatie

Gezonde lucht voor Utrecht. Wiet Baggen, senior adviseru. Hier komt tekst Overzicht luchtbeleid Hier komt ook tekst. Utrecht.nl

Gezonde lucht voor Utrecht. Wiet Baggen, senior adviseru. Hier komt tekst Overzicht luchtbeleid Hier komt ook tekst. Utrecht.nl Gezonde lucht voor Utrecht Wiet Baggen, senior adviseru Hier komt tekst Overzicht luchtbeleid Hier komt ook tekst Utrecht.nl Inhoud Schets gemeente Utrecht Karakteristieken Bouwprojecten stilgelegd / Veranderende

Nadere informatie

Scholencomplex Missiehuis Hoorn

Scholencomplex Missiehuis Hoorn De Nijs Hoorn Participatie BV Eindrapport Scholencomplex Missiehuis Hoorn Verkenning luchtkwaliteit De Nijs Hoorn Participatie BV Eindrapport Scholencomplex Missiehuis Hoorn Verkenning luchtkwaliteit Datum

Nadere informatie

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV.

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon Footprint 1 e half jaar 2015 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres:

Nadere informatie

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting

Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Monitor HH(T) 4 e kwartaalmeting Marlijn Abbink-Cornelissen Marcel Haverkamp Janneke Wilschut 5 April 2016 1 Samenvatting Samenvatting Dit is het vijfde rapport van de monitor HH(T). Deze monitor inventariseert

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/140590

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden

Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Hoofdstuk 8 Binnenstad van Leiden Samenvatting De binnenstad van Leiden krijgt een voldoende (7,1) van de Leidenaren. Wanneer wordt gevraagd naar de ontwikkeling van de afgelopen twee jaar, dan geven meer

Nadere informatie

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch

Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch Luchtkwaliteit Maarsbergen Haarbosch 19 april 2011 Projectnummer 264.14.50.00.00 Overzichtskaart Gemeente Utrechtse Heuvelrug, bron: Topografische Dienst I n h o

Nadere informatie