Tweede Kamer der Staten-Generaal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) WAO-stelsel Nr Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Van Gent (Groen- Links), Blok (VVD), Ferrier (CDA), ondervoorzitter, Van Vroonhoven-Kok (CDA), Nicolaï (VVD), Smeets (PvdA), voorzitter, Van Hijum (CDA), Koşer Kaya (D66), Luijben (SP), Ulenbelt (SP), Verdonk (VVD), Ortega-Martijn (ChristenUnie), Blanksma-van den Heuvel (CDA), Van der Burg (VVD), Koppejan (CDA), Bosma (PVV), Spekman (PvdA), Heerts (PvdA), Bouchibti (PvdA), Thieme (PvdD), Karabulut (SP) en Gesthuizen (SP). Plv. leden: Van der Staaij (SGP), Vendrik (GroenLinks), De Krom (VVD), Jan Jacob van Dijk (CDA), Roland Kortenhorst (CDA), Weekers (VVD), Depla (PvdA), Hessels (CDA), Pechtold (D66), Irrgang (SP), Lempens (SP), Zijlstra (VVD), Cramer (ChristenUnie), Biskop (CDA), Dezentjé Hamming (VVD), Schinkelshoek (CDA), Fritsma (PVV), Hamer (PvdA), Tichelaar (PvdA), Bouwmeester (PvdA), Ouwehand (PvdD), De Wit (SP), Gerkens (SP), Omtzigt (CDA) en Jacobi (PvdA). VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 13 april 2007 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1 heeft op 22 maart 2007 overleg gevoerd met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over: de brief d.d. 1 juni 2006 over de uitkomsten rapport «De meerwaarde van arboconvenanten» (25 883, nr. 77); de brief d.d. 20 juni 2006 over de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de loonsanctie WAO/WIA (30 318, nr. 12); de brief d.d. 18 augustus 2006 over regresrecht van de werkgever (30 034, nr. 77); de brief d.d. 29 augustus 2006 over de stand van zaken ten aanzien van de herbeoordelingen (26 448, nr. 292); de brief d.d. 27 september 2006 houdende de twaalfde voortgangsrapportage SUWI bij de halfjaarverslagen van UWV, CWI, SVB, BKWI en IB voor wat betreft het onderdeel herbeoordelingsoperatie (26 448, nr. 294); de brief d.d. 12 oktober 2006 houdende de Arbeidsgehandicaptenmonitor 2005 (29 461, nr. 23); de brief d.d. 18 oktober 2006 over de knelpunten bij re-integratie (28 333, nr. 79); het verslag van het schriftelijk overleg d.d. 18 oktober 2006 over onder meer de verzekerbaarheid van werknemers die bij ingang van verzekering ziek zijn (30 034, nr. 79); de brief d.d. 20 december 2006 over praktijksignalen in het kader van de WAO-herbeoordelingsoperatie (26 448, nr. 314); de brief d.d. 20 december 2006 over afschaffen premiedifferentiatie in de WAO en IVA-uitkering verhogen ( XV, nr. 65); de brief d.d. 20 december 2006 houdende de evaluatie Wet Verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte 2003 (30 915, nr. 1); de brief d.d. 17 januari 2007 houdende het IWI-rapport «De WIA-claim beoordeeld» (26 448, nr. 316); de brief d.d. 26 januari 2007 houdende IWI-rapporten «Duurzaamheid van re-integratie» en «De burger aan zet» (28 333, , nr. 80); KST tkkst ISSN Sdu Uitgevers s-gravenhage 2007 Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr

2 de brief d.d. 1 februari 2007 houdende het onderzoeksrapport «Vooronderzoek pilot participatiebudget» ( XV, nr. 68); de brief d.d. 16 februari 2007 houdende deelonderzoeken van cohorten over inkomens- en arbeidsmarktpositie van herbeoordeelden en toezegging met betrekking toto de systematiek van verdiencapaciteit in de WAO en WIA (26 448, nr. 323); de brief d.d. 16 maart 2007 houdende nadere informatie inzake arbeidsongeschiktheidszaken (28 333, nr. 81). Van dit overleg brengt de commissie bijgaand samenvattend verslag uit. Vragen en opmerkingen uit de commissie De heer Van Hijum (CDA) constateert dat de hervormingen op het terrein van de sociale zekerheid op basis van het uitgangspunt dat iedereen naar vermogen moet meedoen in de samenleving in grote lijnen succesvol zijn. Het ziekteverzuim daalt en het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen neemt af. Terecht is in het coalitieakkoord opgenomen dat de uitkering voor alle volledig arbeidsongeschikten in de WAO, Wajong en WAZ wordt verhoogd tot 75%. Wanneer verschijnt de brief over de uitwerking van het coalitieakkoord? Er is sprake van een nieuwe solidariteit: mensen worden aangesproken op hetgeen zij nog wel kunnen, maar voor volledig arbeidsongeschikten moet er een goede regeling zijn. In hoeveel gevallen leidt de herbeoordeling tot verlaging of beëindiging van de uitkering? Het is hoopvol dat het aantal gedeeltelijk arbeidsongeschikten dat aan het werk is gestegen van 36% tot 51%, maar dat is nog onvoldoende. Wat is de doelstelling op het punt van werkhervatting? Het rapport van de ombudsman toont aan dat het UWV na de herkeuring soms steken laat vallen. Er is behoefte aan actieve voorlichting, respectvolle bejegening, een goede bereikbaarheid van de re-integratiecoach, individuele re-integratietrajecten voor elke werkzoekende en een zorgvuldige keten van herbeoordeling, uitkering en re-integratie. De bureaucratie bij het aanvragen van een IRO moet worden teruggedrongen. De primaire verantwoordelijkheid voor het aan het werk houden van de groep die voor minder dan 35% is afgekeurd, ligt bij werkgevers en werknemers. Sommige bedrijven hebben daar goede afspraken over gemaakt, maar dat is lang nog niet overal het geval. Wat is de reactie op de suggesties van MKB Nederland ten aanzien van deze groep? De heer Ulenbelt (SP) stelt vast dat door de wijziging van het schattingsbesluit een soort «Lourdes van de lage landen» is gecreëerd. Zieke mensen blijken ineens toch arbeidsgeschikt te zijn. Is er wel oog voor de sociale gevolgen van deze wonderbaarlijke genezingen? Deze mensen zijn kansloos op de arbeidsmarkt. Na WW en bijstand zal het huis verkocht moeten worden. Is de minister bereid om met betrokkenen te praten? Er is sprake van gegoochel met cijfers. Van de herbeoordeelde werklozen heeft slechts 5% na anderhalf jaar een vast contract. Het merendeel van degenen die weer aan het werk gaan, heeft uitzendwerk of oproepcontracten met weinig tot geen perspectief. Waarom is de leeftijdsgrens van 45 jaar voor herkeuringen gerelateerd aan de ingangsdatum van 1 juli 2004? Hierover is veel onzekerheid ontstaan. Het rapport van de ombudsman roept het UVW op om betrokkenen als mensen te behandelen en niet als nummers. Worden degenen die schade hebben opgelopen als gevolg van een herbeoordeling die wordt teruggedraaid, gecompenseerd? Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr

3 Wordt gevolg gegeven aan de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep over het schattingsbesluit? Wordt de minister een barmhartige Samaritaan voor WAO ers? De heer Blok (VVD) herinnert eraan dat de arbeidsongeschiktheid lange tijd probleem nr. 1 is geweest. Het is dan ook een ongelooflijke vooruitgang dat de jaarlijkse instroom van arbeidsongeschikten is teruggebracht tot Het uiteindelijke doel is nog lang niet bereikt, maar de cijfers geven hoop voor de toekomst. Bovendien kan door dit beleid ruimte op de arbeidsmarkt worden gecreëerd. Wat is de reactie op de conclusie dat de arboconvenanten wel invloed hebben op het ziekteverzuim, maar niet op de WAO-instroom? Wegen de kosten wel op tegen de baten? Het baart zorgen dat het UWV er nog steeds niet in slaagt, alle uitkeringen tijdig te regelen. Overigens moet ook gezegd worden dat volgens de Inspectie voor Werk en Inkomen het UWV de WIA-operatie voortvarend heeft aangepakt. Hoe komt het de arbeidsdeelname van arbeidsgehandicapten stelselmatig daalt? Waarom stijgt het aantal Wajongers sneller dan verwacht? Op welke wijze wordt getracht, de stijgende kosten van de SUWI in de hand te houden? Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt werkt het averechts om mensen van 45 jaar en ouder niet te herkeuren. Hoe wordt getracht, het aantal werkende arbeidsgehandicapten te verhogen? Mevrouw Van Gent (GroenLinks) moet tot haar spijt vaststellen dat arbeidsongeschikten steeds verder in het nauw worden gedreven. Betrokkenen moeten daadwerkelijk kansen krijgen. Herkeuringen mogen alleen op grond van het oude schattingsbesluit plaatsvinden om te voorkomen dat zieke en gehandicapte mensen worden goedgekeurd. Hoe wordt ervoor gezorgd dat het beleid de komende periode socialer wordt? Er is snel behoefte aan concrete maatregelen. Om mensen aan de slag te helpen, is maatwerk nodig, maar de werkgevers zijn te terughoudend. Wat is de inzet van de minister op de participatietop? UWV-artsen blijken moeite te hebben, het begrip «duurzaamheid» in te vullen. Dit leidt ertoe dat nog maar heel weinig mensen in aanmerking komen voor een IVA-uitkering. Waarom worden de klachten van mensen met ME/CVS niet serieus genomen? Hoe wordt voorkomen dat degenen die op 1 juli 2004 jonger waren dan 45 jaar te streng worden gekeurd, terwijl het UWV ouderen links laat liggen? Er moet niet naar leeftijd worden gekeken, maar naar kansen en mogelijkheden. Waarom wordt het goede instrument van de PEMBA afgeschaft? Er is een grotere inzet nodig ten aanzien van het starten van een eigen bedrijf, werkplekaanpassingen, loonkostensubsidies en microkredieten. Hoe krijgt het vangnet van brugbanen gestalte? Deze banen moeten voor alle arbeidsongeschikten open staan. Worden gemeenten hierbij ingeschakeld? De heer Heerts (PvdA) stemt namens zijn fractie in met de omslag in denken over arbeidsongeschiktheid. In plaats van de nadruk te leggen op wat men niet kan, moet uitgegaan worden van men nog wel kan. Nemen werkgevers en werkgevers in voldoende mate hun verantwoordelijkheid om de instroom in de WIA te voorkomen? Onderschrijft de minister de stelling dat, wanneer werkgevers degenen die voor minder dan 35% zijn afgekeurd niet van werk naar werk bege- Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr

4 leiden, op termijn een ontslagverbod voor deze groep niet moet worden uitgesloten? Worden de poortwachtercentra gestimuleerd? Wat is de stand van zaken bij het omzetten van arboconvenanten naar arbocatalogi? Wat is het oordeel van de ILO over de nieuwe WIA in relatie tot de WGA? Wanneer is de WGA volledig geprivatiseerd? Kunnen brugbanen ook participatiebanen zijn? Voor degenen die na herbeoordeling een hogere uitkering hebben gekregen en voor degenen die hun uitkering hebben behouden verandert er niets. Krijgen de 45-plussers van wie de uitkering is verlaagd of stopgezet zo snel mogelijk, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2007, een arbeidsongeschiktheidsuitkering op hun oude niveau? Worden degenen van wie de uitkering is verhoogd, goed geïnformeerd over de consequenties voor de toeslagen van de Belastingdienst? Kunnen degenen die onder het oude schattingsbesluit vallen ook een professionele herbeoordeling krijgen? Wat doet het kabinet om deze groep te verleiden tot deelname op de arbeidsmarkt? Zijn alle medewerkers van het UWV ervan doordrongen dat de menselijk maat leidend is? De heer Bosma (PVV) brengt naar voren dat vanwege het vervuilde WAO-bestand de herkeuringen hard nodig zijn, maar stelt ook vast dat het nieuwe schattingsbesluit tot zeer veel klachten leidt. Wat is de verhouding tussen kosten en baten van de arboconvenanten? Waarom daalt het aantal werknemers bij SUWI-bedrijven onvoldoende? Kan er in verband met de pilot met het participatiebudget eerst een evaluatieonderzoek naar het PGB worden verricht? De verhouding tot de kosten van zorg in natura is niet duidelijk. Mevrouw Ortega-Martijn (ChristenUnie) is benieuwd naar de uitwerking van de plannen van de minister. Mensen die onder de 45-plusregeling vallen moeten recht op re-integratie behouden. Deze groep mag niet de indruk krijgen dat zij wordt vergeten. Wanneer komt er duidelijkheid over het verhogen van de WAO- en WIA-uitkering voor duurzame arbeidsgehandicapten? Waarom nemen verzekeringsartsen niet standaard contact op met de huisarts of de behandelend specialist? Kunnen verzekeringsartsen meer tijd nemen voor het stellen van hun diagnose? Hebben mensen jonger dan 45 jaar die bij herkeuring geschikt zijn verklaard voor een functie die zij in de praktijk niet aankunnen, recht op een nieuw re-integratietraject? Waarom zijn er in het kader van het nieuwe schattingsbesluit geen periodieke herbeoordelingen? Hoeveel mensen zijn verwikkeld in bezwaar- en beroepsprocedures? Moeten mensen tussen de 45 en 50 jaar hun procedure afbreken? Waarom komt het tweede spoor van de re-integratie niet goed van de grond? Wat wordt hieraan gedaan? Kunnen voor mensen met een beroepsgerelateerde beperking de subsidie-instrumenten al voor de WIA-keuring worden ingezet om herplaatsing mogelijk te maken? De fractie van de heer Van der Vlies (SGP) was voorstander van de wijzigingsvoorstellen van het vorige kabinet, zij het dat er niet altijd kon worden voldaan aan de voorwaarde van de menselijke maat bij de consequenties van het aangepaste schattingsbesluit en herbeoordelingen. Niet vergeten mag worden dat het om (soms kwetsbare) mensen gaat, die hulp en solidariteit nodig hebben. Het aantal herbeoordeelden dat werk vindt, blijft achter bij de ambities. Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr

5 Werkgevers en werknemers hebben hierin het voortouw. Is het echter moreel te verantwoorden dat mensen die (gedeeltelijk) zijn goedgekeurd, maar geen baan kunnen vinden, terugvallen tot bijstandsniveau? Leidt de privatisering van de WGA niet tot risicoselectie bij de werkgevers die eigenrisicodrager zijn? Wat is de reactie van de minister op de berichten dat kwetsbare mensen vrij fors ontregeld raken na het volgen van een bepaald type re-integratietrainingen? Antwoord van de minister De minister verduidelijkt dat overheidsbeleid niet gebaseerd kan worden op individuele gevallen, hoewel natuurlijk niet vergeten mag worden dat het om mensen gaat. Het algemeen belang is leidend. Een overheid als rechtsstaat kan geen barmhartige Samaritaan zijn. De essentie van recht is dat het, in tegenstelling tot barmhartigheid, zonder aanziens des persoons wordt toegepast. Als men een hemel van de staat wil maken, leidt dit vaak tot een gruwelijke dictatuur. Rechtvaardigheid hoeft niet altijd barmhartig te zijn. Overheden gaan dan ook niet naar de hemel. De wijzigingen die door het vorige kabinet zijn aangebracht, werpen hun vruchten af. Door de beperking van de instroom in de WAO kon de IVA-uitkering worden verhoogd van 70% tot 75%. Ook het terugdringen van het ziekteverzuim is een belangrijk winstpunt. Betrokkenen worden aangesproken op werk dat zij nog wel kunnen verrichten. De aantrekkende economie geeft vertrouwen dat de kansen op werk voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten verder zullen toenemen. Het structureel verbeteren van deze kansen is onderdeel van het overleg met sociale partners, die hiervoor primair verantwoordelijk zijn. Arbeidsorganisaties doen meer aan verzuimbeheersing en re-integratie. Een steeds groter deel van degenen die herbeoordeeld zijn, vindt na verloop van tijd werk, maar dit kan nog beter. Bij de uitvoering van de re-integratie komt maatwerk steeds meer centraal te staan. Er zijn doelstellingen voor het aantal re-integratieprocessen, maar niet voor de resultaten daarvan. De overheid kan geen baangaranties geven. Met sociale partners en met gemeenten wordt gesproken over de invulling van brugbanen. De vraag is of deze banen ook moeten dienen om mensen aan de regelmaat van werk te laten wennen, ook als er geen uitzicht bestaat op een reguliere baan. De WAO was een gouden kooi geworden. Het schattingsbesluit is aangescherpt omdat er geen reden is om mensen in de arbeidsongeschiktheidsregeling die kunnen werken maar geen werk hebben, anders te behandelen dan mensen die een beroep moeten doen op de WW of de bijstand. De vraag is of iemand objectief bepaalde arbeid kan verrichten. Als de norm voor de instroom wordt aangescherpt, is het gerechtvaardigd om ook het zittende bestand te herbeoordelen. In 2006 is de uitkering na herbeoordeling bij 13,1% verlaagd, bij 21,2% is de uitkering beëindigd, bij 60,5% is de uitkering gelijk gebleven en bij 5,2% is de uitkering verhoogd. Een derde van de betrokkenen werkte op het moment van herbeoordeling. 18 maanden later bleek 82% daarvan nog een reguliere baan te hebben. 32% van herbeoordeelden van wie de uitkering is beëindigd of verlaagd, is weer aan het werk. Het aandeel werkenden in dit bestand is gestegen van 36% tot 51%. De resterende 49% zal gebruik moeten maken van de WW of de bijstand, zoals anderen die geen werk hebben. Het kabinet wil de komende periode over de hele linie een hogere arbeidsparticipatie realiseren. Er zullen ook kwantitatieve doelstellingen worden geformuleerd. De verhoging van de uitkering kan effecten hebben voor allerlei (ook gemeentelijke) subsidieregelingen. De Belastingdienst zal duidelijke Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr

6 voorlichting geven over de consequenties voor de toeslagen. Van gemeenten zal eenzelfde actie worden gevraagd. De beeldvorming van gedeeltelijk arbeidsgeschikten bij werkgevers moeten worden verbeterd. Een herbeoordelingsoperatie van een dergelijke omvang kan niet in alle gevallen leiden tot een bevredigende uitkomst, zeker niet voor de betrokkenen. Vanaf het begin is toegezien op de zorgvuldigheid van de procedures. Op grond van de ervaringen zijn er de afgelopen tijd stapsgewijs verdere verbeteringen aangebracht. Er worden gesprekken met herbeoordeelde arbeidsgeschikten gevoerd. Die gesprekken leveren wel informatie op, maar geen objectieve werkelijkheid. De verzekeringsarts kan contact opnemen met de behandelend arts, maar dat is altijd een professionele afweging. Een verzoek van de patiënt hiertoe zal altijd worden gehonoreerd. De vraag is niet of iemand ziek is, maar of die ziekte ook arbeidsongeschiktheid tot gevolg heeft. De Gezondheidsraad stelt een protocol op voor het vaststellen van ME/CVS. De leeftijd voor vrijstelling van beoordeling volgens het nieuwe schattingsbesluit wordt verlaagd van 50 naar 45 jaar op de peildatum in verband met de kansen op de arbeidsmarkt. Overigens wordt dit beeld door recent onderzoek genuanceerd. De Kamer wordt zo snel mogelijk geïnformeerd over de effecten van de verlaging van de leeftijdsgrens. De herbeoordeling van degenen die op de peildatum ouder waren dan 45 jaar is tijdelijk geschorst. De lopende TRI-uitkeringen zijn verlengd tot 12 maanden. Re-integratiemiddelen zijn ook beschikbaar voor de groep van 45 jaar en ouder. Het aantal bezwaar- en beroepszaken is niet bekend. Degenen die door het terugdraaien van de peildatum hun oude uitkering weer ontvangen, moeten zelf beoordelen of zij de procedure doorzetten. Uitspraken van de rechter in beroepszaken kunnen eventueel tot aanpassing van het beleid leiden. De problematiek van degenen die voor minder dan 35% zijn afgekeurd, is onderwerp van overleg met werkgevers. De loondoorbetalingsverplichting leidt tot succesvolle initiatieven, zoals poortwachterscentra. Subsidiëring van deze centra werkt averechts. De bedrijfsarts moet bij bepaalde ziekteverschijnselen zo snel mogelijk bezien of er perspectief is op terugkeer in de oude baan. Is dit niet het geval, dan moeten de mogelijkheden van re-integratie elders worden bezien. De suggesties van MKB Nederland zijn interessant, maar kunnen niet allemaal worden overgenomen. Duurzaamheid is een wezenlijk onderdeel van de beoordeling. Een arts kan vaststellen dat een bepaalde aandoening waarschijnlijk niet zal verdwijnen. Het onderzoek naar de arboconvenanten kon alleen betrekking hebben op het ziekteverzuim omdat door de introductie van de twee jaar loondoorbetalingsverplichting de instroom in de arbeidsongeschiktheid in die periode terugliep. Er wordt bezien op welke wijze gevolg moet worden gegeven aan de uitspraak van de Centrale Raad voor Beroep. Er wordt overlegd met het UWV over de verbeteragenda voor de komende jaren. De bureaucratie moet worden teruggedrongen, maar is in een dergelijke organisatie nooit helemaal uit te bannen. Er wordt onder andere getracht, de kosten van het uitvoeringsapparaat te beperken door samenvoeging van functies. De wijziging in het werkproces van de Ziektewet heeft ertoe geleid dat er in het eerste kwartaal van 2006 meer klachten waren. Toen is het klachtenpercentage gestegen van iets minder dan 2 tot bijna 5. Nu zijn Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr

7 er in 2% van de gevallen klachten over de Ziektewet. Bij andere sectoren ligt het klachtenpercentage onder de 1. Eind mei brengt de SER advies uit over de verontrustende instroom in de Wajong. Daarna volgt een kabinetsstandpunt ter zake. De ILO oordeelt aan het eind van dit jaar over de houdbaarheid van de WIA. De pilot met het participatiebudget wordt geëvalueerd. Er wordt contact opgenomen met het UWV over de berichten over omstreden trainingsmethoden. Het TRI-aanpassingsbesluit is al gepubliceerd in de Staatscourant. Toezeggingen De Kamer krijgt volgende week een brief over de verlaging van de leeftijdsgrens onder het voorbehoud dat hierover niet in het kabinet gesproken hoeft te worden. In dat geval komt de brief zo snel mogelijk na het kabinetsberaad. Er wordt schriftelijk gereageerd op de vraag over de gevolgen van een bepaald type re-integratietrainingen. De Kamer krijgt zo spoedig mogelijk de nadere cijfers over werkhervatting en over het aantal klachten bij het UWV. De voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Smeets De adjunct-griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Esmeijer Tweede Kamer, vergaderjaar , en , nr

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 28 333 WAO-stelsel Nr. 102 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 mei 2008 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 28 447 Regeling met betrekking tot tegemoetkomingen in de kosten van kinderopvang en waarborging van de kwaliteit van kinderopvang (Wet kinderopvang)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 420 Emancipatiebeleid Nr. 58 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2007 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 324 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Van Gent (Groen- Links), Verburg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 520 Wijziging van de WAO en de WAZ om uitkeringsgerechtigden te stimuleren arbeid te gaan verrichten Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 10 september

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 106 Wijziging van arbeidsongeschiktheidswetten en de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met de verhoging van de uitkering voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 909 Regels tot bevordering van de activering van personen die aanspraak maken op een uitkering op grond van de Ziektewet Nr. 6 VERSLAG Vastgesteld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 399 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 138 Wijziging van de Wet werk en bijstand in verband met het openstellen van de mogelijkheid van het verlenen van bijzondere bijstand aan bepaalde

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand Nr. 85 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 22 januari 2010 Binnen de vaste commissie voor Sociale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 008 009 6 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 405 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 3 juni 009 De vaste commissie voor

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 874 Wijziging van de Wet kinderopvang in verband met een herziening van het stelsel van gastouderopvang Nr. 47 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 366 Wijziging van de Wet arbeid en zorg in verband met een uitkering aan zelfstandigen bij zwangerschap en bevalling en een verruiming van de

Nadere informatie

Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen

Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen Regelingen en voorzieningen CODE 1.3.4.93 Eigenrisicodragers roepen WGA'ers op voor keuringen bronnen Antwoord staatssecretaris SZW d.d. 27.4.2011 op Kamervragen, Vergaderjaar 2010-2011, 2354 Een aantal

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 420 Emancipatiebeleid Nr. 53 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), De Wit (SP), voorzitter, Van Gent (GroenLinks), Hamer (PvdA), Blok

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 586 Wijziging van enkele socialezekerheidswetten teneinde de Sociale verzekeringsbank en het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 452 Belastingen als beleidsinstrument Nr. 7 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Vendrik (GL), Kant (SP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 498 Wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de wijziging van de systematiek van de herbeoordelingen (Wet wijziging systematiek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 498 Wijziging van de arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de wijziging van de systematiek van de herbeoordelingen (Wet wijziging systematiek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 819 Regels voor een Inkomensvoorziening voor Oudere Werklozen (Wet inkomensvoorziening oudere werklozen) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 5 februari

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 IXB Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2008 Nr. 35 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 525 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten in verband

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 226 Enige wijzigingen in de Pensioenwet, de Wet verplichte beroepspensioenregeling en enige andere wetten Nr. 36 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 669 Samenloop van uitkeringen 30 667 Wijziging van de Algemene nabestaandenwet en enige andere wetten in verband met de verlening van een tegemoetkoming

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 344 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 30 oktober 2007 De vaste commissie

Nadere informatie

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Samen met uw zieke werknemer moet u proberen ervoor te zorgen dat hij aan het werk kan blijven. Ook als hij niet volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Nadere informatie

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van,

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van, Besluit van., houdende wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de verlaging van de leeftijdsgrens voor de toepasselijkheid van het aangepaste Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 174 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 25 augustus 2008 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 200 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2008 29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nadere informatie

2014D22552 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2014D22552 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2014D22552 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid hebben enkele fracties de behoefte enkele vragen en opmerkingen voor te leggen over

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 270 Wijziging van de Wet toezicht accountantsorganisaties en Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ter implementatie van richtlijn nr. 2006/43/EG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) 29 461 Arbeidsgehandicapten en reïntegratie Nr. 410 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 24 095 Frequentiebeleid Nr. 221 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 januari 2008 De vaste commissie voor Economische Zaken 1 en de

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Kamervragen van het lid Van Hijum

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Kamervragen van het lid Van Hijum De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 25 695 Wijziging van de Wet op de bedrijfsorganisatie en enige andere wetten Nr. 51 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 21 november 2007

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Werkplan CWP 2006-2007 en Arbeidsgehandicaptenmonitor 2004

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Werkplan CWP 2006-2007 en Arbeidsgehandicaptenmonitor 2004 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 30 545 Uitvoering Wet Werk en Bijstand Nr. 74 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 april 2009 De vaste commissie voor Sociale Zaken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 817 Sociale werkvoorziening Nr. 99 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd.

Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. Samenvatting van de antwoorden n.a.v. schriftelijke vragen over de Contourenbrief Participatiewet in de Vaste Kamercommissie SZW, dd. 30-1- 2013 Uitgangspunten Iedereen die in een uitkering zit en die

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 333 WAO-stelsel Nr. 76 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Het werk van de verzekeringsarts

Het werk van de verzekeringsarts Het werk van de verzekeringsarts Wat doen een verzekeringsarts en een bedrijfsarts? Taken verzekeringsarts bij UWV (= uitvoeringsinstituut werknemers verzekeringen) WAO/WIA Rob Mohanlal Landelijk adviseur

Nadere informatie

Zorg & Inkomen. Janthony Wielink Enkwest Opleiding & Advies

Zorg & Inkomen. Janthony Wielink Enkwest Opleiding & Advies Zorg & Inkomen Janthony Wielink Enkwest Opleiding & Advies Zorgen over uw inkomen? Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid 1. Financiële prikkels voor werknemers 2. Financiële prikkels voor werkgevers Doelstelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 21 501-31 Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 817 Sociale werkvoorziening Nr. 131 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 446 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 25 april 2013 De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 420 Emancipatiebeleid Nr. 39 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Van Gent (Groen- Links), Verburg (CDA), Bussemaker (PvdA), Blok (VVD),

Nadere informatie

Schatting effect aangepaste Schattingsbesluit (asb) op aandeel afwijzingen WIA (september

Schatting effect aangepaste Schattingsbesluit (asb) op aandeel afwijzingen WIA (september Schatting effect aangepaste Schattingsbesluit (asb) op aandeel afwijzingen WIA (september 2009) Aanleiding De resultaten van het onderzoek Wel WIA, geen werk? roepen bij de Stichting de vraag op of de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 322 Kinderopvang Nr. 39 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 29 oktober 2008 Binnen de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 031 XV Jaarverslag en slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2006 Nr. 7 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 7 juni 2007

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 071 Voorstel van wet van de leden Halsema en Van Gent tot wijziging van de Wet arbeid en zorg (Vaderverlof) Nr. 7 VERSLAG Vastgesteld 26 november

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 29 407 Vrij verkeer werknemers uit de nieuwe EU lidstaten 25 883 Arbeidsomstandigheden Nr. 77 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), De Wit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 520 Wijziging van de WAO en de WAZ om uitkeringsgerechtigden te stimuleren arbeid te gaan verrichten Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 850 Verantwoording en toezicht rechtspersonen met een wettelijke taak, deel 5 Nr. 25 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Crone (PvdA),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 800 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2007 Nr. 75 BRIEF VAN

Nadere informatie

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen

W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering. W etwerkeninkomennaararbeidsvermogen W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering De W etopdearbeidsongeschiktheidsverzekering(wao) is een Nederlandse wet die is bedoeld voor werknemers die langdurig ziek of gehandicapt zijn en niet meer (volledig)

Nadere informatie

constaterende dat er onduidelijkheid is over het effect van de gekozen aanscherpingen;

constaterende dat er onduidelijkheid is over het effect van de gekozen aanscherpingen; Moties ingediend bij het Wetsvoorstel wijzigingen van de Ziektewet en enige andere wetten om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van vangnetters te beperken (Wet beperking ziekteverzuim en Nr. 14 MOTIE

Nadere informatie

AFKORTINGEN 13 1. INLEIDING 15

AFKORTINGEN 13 1. INLEIDING 15 Inhoud AFKORTINGEN 13 1. INLEIDING 15 1.1 Probleemstelling 15 1.1.1 Arbeidsongeschiktheid en re-integratie 15 1.1.2 Aansprakelijkheid en schadebeperking 17 1.1.3 Een complex systeem 19 1.1.4 De werkgever

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 975 (R 1821) Wijziging van de Rijksoctrooiwet 1995 en enige andere wetten naar aanleiding van de evaluatie van de Rijksoctrooiwet 1995 van 2006

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 406 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met overblijven in het basisonderwijs

Nadere informatie

Kwantitatieve informatie Eerste acht maanden 2017 UWV

Kwantitatieve informatie Eerste acht maanden 2017 UWV Kwantitatieve informatie Eerste acht maanden 2017 UWV Inhoud ZIEKTEWET... 4 WET ARBEID EN ZORG... 6 POORTWACHTER AG... 7 CLAIMBEOORDELING AG... 8 INDICATIES BANENAFSPRAAK... 11 WAO... 12 WIA... 13 WAZ...

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014

Herwin Schrijver. Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 Herwin Schrijver Landelijk Arbo congres Reed Business 7 oktober 2013 Wat kunt u verwachten in 2014 door Marjol Nikkels-Agema directeur CS Opleidingen B.V. Keuzes overheid en nieuwe ontwikkelingen Werk,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 830 Wijziging van de Wet giraal effectenverkeer houdende uitbreiding van de bescherming aan cliënten van intermediairs inzake financiële instrumenten

Nadere informatie

V&VN Arboverpleegkundigen

V&VN Arboverpleegkundigen Dik Roseboom V&VN Arboverpleegkundigen Sociale Zekerheid Van WAO naar WIA Wet verbetering Poortwachter Nieuwe ziektewet Van WAO naar WIA Wijziging regelgeving 2005-2006 1 juli 2004: nieuw schattingsbesluit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 21 501-30 Raad voor Concurrentievermogen Nr. 182 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Schreijer-Pierik (CDA), Vendrik (GroenLinks), Ten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 474 XV Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2008 (wijziging samenhangende

Nadere informatie

Initiatiefnota Activering uit Arbeidsongeschiktheid Anoushka Schut-Welkzijn VVD

Initiatiefnota Activering uit Arbeidsongeschiktheid Anoushka Schut-Welkzijn VVD Initiatiefnota Activering uit Arbeidsongeschiktheid Anoushka Schut-Welkzijn VVD 3 oktober 2013 1 Initiatiefnota Activering uit Arbeidsongeschiktheid Aanleiding Het aantal chronisch zieken (nu 4,5 miljoen

Nadere informatie

Kwantitatieve informatie Eerste vier maanden 2017 UWV

Kwantitatieve informatie Eerste vier maanden 2017 UWV Kwantitatieve informatie Eerste vier maanden 2017 UWV Inhoud ZIEKTEWET... 4 WET ARBEID EN ZORG... 6 POORTWACHTER AG... 7 CLAIMBEOORDELING AG... 8 INDICATIES BANENAFSPRAAK... 11 WAO... 12 WIA... 13 WAZ...

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 629 Verlenging van de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever bij ziekte (Wet verlenging loondoorbetalingsverplichting bij ziekte) Nr.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2007 324 Besluit van 29 augustus 2007, houdende wijziging van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de verlaging van de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 912 Regels inzake de aanspraak op een inkomensafhankelijke financiële bijdrage in de kosten van kinderen (Wet op de kindertoeslag) Nr. 7 VERSLAG

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 386 VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 17 november 2008 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 231 Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en Bermuda (zoals gemachtigd door de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. WAO-herbeoordelingen

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. WAO-herbeoordelingen De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333 44 44 Fax (070) 333 40 33

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 827 Opvang zwerfjongeren 2008 Nr. 2 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Blok (VVD), Ten Hoopen (CDA), Weekers (VVD), Van Haersma Buma

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 300 XV Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2006 Nr. 116 VERSLAG

Nadere informatie

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek

2-10-2013. Modernisering Ziektewet. Wet BeZaVa. Waarom Modernisering Ziektewet. door Anja Heijstek Modernisering Ziektewet door Anja Heijstek Wet BeZaVa Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid Vangnetters ofwel Modernisering van de Ziektewet Waarom Modernisering Ziektewet U doet het goed

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 221 Besluit van 12 april 2005 tot wijziging van het Arbeidsgehandicaptebesluit in verband met de aansluiting van de no risk polis WAO bij de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID 29544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 506 Brief van de minister

Nadere informatie

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting

SUBSIDIEKAART. 13 september 2013. Toelichting SUBSIDIEKAART Toelichting Dit betreft een overzicht van de nu bestaande subsidies en voorzieningen aan bedrijven, die ten goede komen aan en werkzoekenden voor mobiliteit, algemene scholing, opdoen van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 28 978 Wijziging van een aantal socialeverzekeringswetten (Verzamelwet sociale verzekeringen 2003) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 2 oktober 2003 De

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 371 Kredietcrisis Nr. 244 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2005 658 Besluit van 12 december 2005 tot wijziging van het Besluit SUWI betreffende het gegevensverkeer met verzekeraars en overheidswerkgevers Wij

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 031 IXB Jaarverslag en slotwet ministerie van Financiën 2006 Nr. 5 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 7 juni 2007 De vaste commissie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 28 170 Gelijke behandeling op grond van leeftijd bij arbeid, beroep en beroepsonderwijs (Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid)

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 707 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en enige andere wetten in verband met de invoering van een premiekorting voor het

Nadere informatie

a.schut@tweedekamer.nl Apeldoorn, 12 november 2013 Betreft: reactie op initiatiefnota Geachte mevrouw Schut- Welkzijn,

a.schut@tweedekamer.nl Apeldoorn, 12 november 2013 Betreft: reactie op initiatiefnota Geachte mevrouw Schut- Welkzijn, a.schut@tweedekamer.nl Apeldoorn, 12 november 2013 Betreft: reactie op initiatiefnota Geachte mevrouw Schut- Welkzijn, Begin oktober heeft u de initiatiefnota Activering uit Arbeidsongeschiktheid ingediend,

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 30 432 Voorstel van wet van de leden Depla en Blok houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en van enige andere wetten inzake fiscale

Nadere informatie

Verzuim kansrijk aanpakken

Verzuim kansrijk aanpakken Verzuim kansrijk aanpakken Maarten Jansen Katrien Praet Verzuimsteunpunt 28 september 2016 Het wettelijk systeem: werkgever en werknemer verantwoordelijk voor verzuim Loondoorbetaling Na 2 jaar: WIA -

Nadere informatie

Modernisering Ziektewet (met gevolgen WGA) Janthony Wielink

Modernisering Ziektewet (met gevolgen WGA) Janthony Wielink Modernisering Ziektewet (met gevolgen WGA) Janthony Wielink De WIA evaluatie Vermindering jaarlijkse instroom: WAO 2000/2001 100.000 WIA 2009 29.000 Belangrijkste oorzaken: Poortwachter Verlenging loondoorbetaling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 544 Arbeidsmarktbeleid Nr. 586 HERDRUK 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der

Nadere informatie

Feiten en cijfers Wajong

Feiten en cijfers Wajong Feiten en cijfers Wajong Deze notitie bestaat uit drie hoofdstukken: 1. De wettelijke regeling en de kabinetsplannen 2. Cijfers over de doelgroep 3. Belangrijke rapporten over de Wajong 1. De wettelijke

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 31 095 Rapport bij de Nederlandse EU-lidstaatverklaring 2006 Nr. 3 1 Samenstelling: Leden: Van der Vlies (SGP), Vendrik (GL), Kant (SP), Blok (VVD),

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 774 Wijziging van de Algemene Ouderdomswet in verband met opname van de mogelijkheid om op verzoek van de pensioengerechtigde het ouderdomspensioen

Nadere informatie