1 Organisatorische gegevens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Organisatorische gegevens"

Transcriptie

1 Titel Opleidingsvariant Argumenteren Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-MARGUMEN Cursusnaam Argumenteren 1.3 Cursusnaam in Engels Argumentation theory and practice 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon MHP Lafleur (tel. 7290) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege en zelfstudie niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Schriftelijk tentamen Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 1:. blok 1. blok 2

2 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Componenten van taalvaardigheid worden bekeken vanuit het perspectief van argumentatie. Belangrijk is te onderkennen wanneer argumentatie indirect en versluierd aanwezig is. Naast de logische kant van argumentatie komt ook de pragmatische kant aan de orde. De stof wordt toegespitst op betogende teksten, politieke vertogen en debat. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Leerstof: Tijdens deze cursus verwerft en verwerkt de student het begrippenapparaat van de argumentatieleer. De student past de verworven kennis toe bij verwerkingsopdrachten en de ontwikkeling van onderwijsmaterialen. Werkvormen en activiteiten: werkcolleges, (groeps)opdrachten. Doelstellingen/competenties: Kennis: - de student krijgt een beeld van de hedendaagse stand van zaken wat betreft onderzoek van argumentatie; - de student kent het analyseapparaat van argumentatie; - de student kent de criteria voor het beoordelen van argumentatie. Toepassing: - de student kan argumentatie in mondeling en schriftelijk taalgebruik onderkennen; - de student kan argumentaties op hun aanvaardbaarheid beoordelen, zowel op theoretische als op inhoudelijke gronden. Inzicht: - de student is in staat argumentatieve vaardigheden bij zijn leerlingen te ontwikkelen en te vergroten en kan dit verantwoorden vanuit de theorie. Legitimering: SBL bekwaamheidseisen 3, 7 en 8 Kennisbasis: Subdomein 2.4, 1.2 Toetsen en beoordelingscriteria: Schriftelijk tentamen Het tentamen moet met een voldoende worden afgesloten. 1 e Toetsmoment meestal in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Kosten: EUR 32,5 Materiaal: Boek (verplicht) : Eemeren, F. van en F. Snoeck Henkemans (2011). Argumentatie. Inleiding in het identificeren van meningsverschillen en het analyseren, beoordelen en houden van betogen. Vierde herziene druk. Groningen / Houten: Noordhoff Uitgevers. ISBN Diversen (verplicht) : Syllabus Argumenteren Workload

3 Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 123 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

4 Titel Opleidingsvariant ATW/TTW Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-MATW Cursusnaam Algemene taalwetenschap/toegepaste taalwetenschap (ATW/TTW) 1.3 Cursusnaam in Engels General Linguistics/ Applied Linguistics 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.9 Contactpersoon J ter Beek (tel ) 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege en werkcollege niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Opdracht Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3 Schriftelijk tentamen Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3

5 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel ATW/TTW is een introductie op het vakgebied van de (algemene en toegepaste) taalkunde. De studenten vormen zich een beeld van deze wetenschappelijke discipline en maken zich het bijbehorende begrippenapparaat eigen. Daarnaast zien ze voorbeelden van hoe ze taalwetenschappelijke onderwerpen in hun onderwijspraktijk kunnen tegenkomen, bijvoorbeeld in het taalgebruik van meertalige leerlingen of van leerlingen met een taalstoornis. De cursus Algemene taalwetenschap/toegepaste taalwetenschap behoort tot de leerlijn taalkunde, waartoe ook de cursussen Taalverandering (jaar 2) en Taalkunde in het onderwijs (jaar 2) behoren. Op de kennis die bij ATW/TTW wordt opgedaan, wordt voortgebouwd bij de cursussen Taalverandering en Taalkunde in het onderwijs. Bij deze laatste cursus verschuift de nadruk van het opdoen van eigen vakkennis naar de vertaalslag van de vakkennis naar de onderwijspraktijk. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten In de cursus wordt een inleiding gegeven in de verschillende disciplines van de algemene taalwetenschap (ATW): de fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek, waarbij de nadruk ligt op de syntaxis. Deze wordt behandeld in het licht van de syntactische variatie die door talen heen wordt aangetroffen. De ATW-onderwerpen worden in verband gebracht met enkele disciplines van de toegepaste taalwetenschap (TTW), zoals tweedetaalverwerving en taalstoornissen. De studenten bereiden elk college voor door de stof te bestuderen en de bijbehorende verwerkingsopdrachten te maken. In de colleges wordt de stof en wordt een selectie van de gemaakte opdrachten besproken. Daarnaast staan er enkele artikelen uit de toegepaste taalwetenschap op het programma. Doelstellingen/competenties De studenten hebben kennis van en inzicht in de basisbegrippen van de fonologie, morfologie, syntaxis en semantiek, zoals die disciplines in de moderne taalwetenschap beoefend worden; de aard van menselijke taal en taalverwerving vanuit het perspectief van de moderne taalwetenschap; de verhouding tussen taalsysteem, taalvermogen en taalgebruik; de relatie tussen de beschrijving van taalverschijnselen enerzijds en de verklaring van de verschijnselen anderzijds. Legitimering De cursus sluit aan bij SBL-competentie 3. Kennisbasis De cursus sluit aan bij domein 3.1 en 3.2 van de kennisbasis Nederlands voor de hbo-masteropleiding leraar vho. Toetsen en beoordelingscriteria De cursus wordt afgerond met een schriftelijk tentamen in de toetsweek, dat open vragen bevat over de behandelde ATW-onderwerpen. Daarnaast levert iedere student in de toetsweek een schriftelijke opdracht in, waarmee hij/zij aantoont voldoende kennis en inzicht te hebben in de onderwerpen uit de toegepaste taalwetenschap die in de cursus naar voren zijn gekomen. De student is voor de cursus geslaagd als zowel de toets als de opdracht minimaal als voldoende is beoordeeld (dat wil zeggen, minimaal een 5,5). Het eindresultaat is het gemiddelde van de cijfers voor de toets en de opdracht, waarbij het toetscijfer voor 70% meeweegt en het cijfer voor de opdracht voor 30%. 1 e Toetsmoment in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Zwart, C.J.W. (2011). Zinsleer: Begrip van de syntaxis. Ms., Rijksuniversiteit Groningen. Diversen (aanbevolen) : Een selectie van aanvullende hoofdstukken en artikelen wordt t.z.t. bekendgemaakt. Alle materialen worden te zijner tijd via sharepoint beschikbaar gesteld. 2.5 Workload

6 Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 124 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

7 Titel Opleidingsvariant Historische Nederlandse letterkunde Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-MHISLET Cursusnaam Historische Nederlandse letterkunde 1.3 Cursusnaam in Engels Historical Dutch Literature 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon FM Dietz Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 4: blok 4 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? schriftelijke toets Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 4:. blok 4. blok 5

8 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel - De student verwerft een overzicht van de Nederlandse literatuurgeschiedenis tot circa 1880 en kent de voornaamste literair-historische begrippen. - De student kan reflecteren op de historische Nederlandse letterkunde in haar context. - De student kan enkele wetenschappelijke benaderingswijzen van onderzoek naar historische letterkunde benoemen. - De student reflecteert op het belang van literair-historische en cultuurhistorische kennis en is op de hoogte van de actuele maatschappelijke discussies daarover. - De student heeft kennis over didactiek en lesmateriaal met betrekking tot historische letterkunde in het voortgezet onderwijs. - De student reflecteert kritisch op de didactiek van historische letterkunde en de huidige situatie van historische letterkunde onderwijs binnen het schoolvak Nederlands. 2.2 Cursus inhoud De cursus behandelt de Nederlandse literatuur vanaf het begin tot circa 1880 in een brede context van culturele, religieuze en politieke ontwikkelingen, vanuit de overtuiging dat in de Nederlandse historische literatuur in de toenmalige maatschappij als vanzelfsprekend aanwezig was. De teksten die in deze cursus behandeld worden - van strijdlustige geuzenliederen tot romans in briefvorm, van religieuze liefdesgedichten tot petrarkistische poëzie, en van leerzame emblemen tot satirische dierenverhalen - weerspiegelen op een of andere manier de mentaliteit en discussies die in het Nederlandse taalgebied op dat moment actueel waren. Het verband tussen literatuur en de omgeving waarin deze geschreven werd, staat centraal in de gecombineerde hoor-/werkcolleges. Aan de hand van primaire en secundaire literatuur verdiept de student zich in aspecten van historische letterkunde en het recente onderzoek hiernaar. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (aanbevolen) : Barend- van Haeften e.a., M. (2007). Wilhelmus en de anderen. Amsterdam: AUP. Serie: Tekst in Context. Boek (aanbevolen) : Bostoen e.a., K. (2007). Verhalen over verre landen. Amsterdam: AUP. Serie: Tekst in Context. Boek (verplicht) : Oostrom, F. van (2006). Stemmen op schrift. Amsterdam: Bert Bakker. Boek (verplicht) : Porteman, K. en M.B. Smits-Veldt (2008), Een nieuw vaderland voor de muzen. Amsterdam: Bert Bakker. Boek (verplicht) : Sneller, A.A. en J. Gera (2010). Inleiding literatuurgeschiedenis voor de internationale neerlandistiek. Hilversum: Verloren. Diversen (verplicht) : Een deel van de primaire en secundaire teksten die we in deze cursus bestuderen, is te vinden via Sharepoint/Hubl/Internet. 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 123 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite Geen cursus-site in Osiris geregistreerd

9 Titel Opleidingsvariant Leesvaardigheid Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-MLEESV Cursusnaam Leesvaardigheid 1.3 Cursusnaam in Engels Reading skills 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon MHP Lafleur (tel. 7290) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Dossier Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3

10 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel De cursus Leesvaardigheid wil (aankomende) docenten Nederlands in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs en/of in het hoger beroepsonderwijs een basis bieden om te werken aan het verbeteren van de leesvaardigheid van hun leerlingen. Er is aandacht voor de theorie van het leesproces, van woordenschatontwikkeling en verwerving, van taalniveaus in teksten, van doelen, taken en strategieën en van evalueren en toetsen. Daarnaast is er aandacht voor principes en opvattingen ten aanzien van leesvaardigheid- en woordenschatdidactiek. In de cursus is er uitgebreid aandacht voor de toepassing van de theorie in de praktijk van het lesgeven. In de cursus wordt gewerkt aan het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn leesvaardigheid en woordenschatonderwijs. Daarbij krijgt ook de aansluiting met de onderbouw in het voortgezet onderwijs en met het hoger onderwijs expliciet aandacht. Binnen deze leerlijn krijgen inhoud, didactiek en evaluatie en toetsing een op elkaar afgestemde plaats die verantwoord moet worden vanuit de theorie. Er is aandacht voor het ontwikkelen van actueel en functioneel onderwijsmateriaal en het toepassen van adequate didactiek in voorexamenklassen, passend binnen de ontworpen leerlijn. Keuze van materiaal en didactiek moeten worden verantwoord vanuit de theorie. Tenslotte is er aandacht voor examentraining en beoordeling in examenklassen. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Leerstof: op basis van literatuur ontwerpen studenten stap voor stap een doorlopende leerlijn leesvaardigheid; binnen deze leerlijn ontwikkelen zij nieuw onderwijsmateriaal en passen zij verworven inzichten in didactiek en toetsing toe. Werkvormen en activiteiten: werkcolleges, groepswerk, individuele opdrachten, feedback en zelfstudie op het gebied van leesvaardigheid en woordenschat. Doelstellingen/competenties: Kennis: - de student heeft kennis van theorieën over leesvaardigheid en woordenschat; - de student heeft kennis van didactiek t.b.v. leesvaardigheid en woordenschatdidactiek; - de student heeft kennis van evalueren en toetsen t.b.v. leesvaardigheid en woordenschatdidactiek. Toepassing: - de student kan de onderdelen die hij aan (toekomstige) leerlingen onderwijst, zelf inzetten in complexere teksten: leesdoel bepalen en passende strategieën inzetten, onderwerp en hoofdgedachte vaststellen, tekstopbouw en verbanden benoemen, conclusies trekken en samenvatten; - de student kan lees- en woordleerstrategieën voor leerlingen herkenbaar toepassen en overdragen; - de student kan adequate didactiek t.b.v. leesvaardigheid en woordenschatontwikkeling inzetten; - de student kan actueel en functioneel onderwijsmateriaal ontwikkelen passend bij het niveau van leerlingen en passend in de leerlijn leesvaardigheid en woordenschatontwikkeling; - de student kan gerichte examentraining inzetten en examenwerk volgens de regels beoordelen. Inzicht: - de student kan de keuzes bij het ontwikkelen van onderwijsmateriaal, het inzetten van examentraining en het hanteren van adequate didactiek duidelijk verantwoorden vanuit de theorie. Analyse: - de student kan eindtermen, leerlijnen in lesmethodes en leerlijnen uit de eigen praktijk analyseren t.b.v. het ontwerpen en evalueren van een doorlopende leerlijn leesvaardigheid en woordenschatontwikkeling. Evaluatie: - de student kan bij het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn nieuwe inzichten beoordelen en desgewenst inzetten in een te verantwoorden aanpassing; - de student kan leermiddelen beoordelen, teksten selecteren en doelmatig inzetten voor een specifieke doelgroep; - de student kan evaluatie- en toetsinstrumenten beoordelen en ontwikkelen. - de student kan de door medestudenten gehanteerde didactiek kritisch bekijken en van onderbouwde feedback voorzien. Visie: - de student kan gefundeerd verantwoorden in welk opzicht zijn visie op leesvaardigheids- en woordenschatonderwijs veranderd is. Legitimering: SBL bekwaamheidseisen 2, 3, 4, 5 en 7

11 Kennisbasis: Domein 1.1b, 1.2a, 1.2c, 2.3 Toetsen en beoordelingscriteria: De cursus wordt afgesloten met een dossier. Dit dossier bestaat uit twee onderdelen: 1. een opname van een (gedeelte van een) les waarin een didactische aanpak leesvaardigheid gedemonstreerd wordt, passend in de ontworpen leerlijn leesvaardigheid met een geschreven verantwoording vanuit de theorie 2. nieuw ontwikkeld onderwijsmateriaal passend in de ontworpen leerlijn leesvaardigheid en voorzien van een geschreven verantwoording vanuit de theorie. Beide onderdelen moeten met een voldoende worden afgerond. 1 e Toetsmoment meestal in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Syllabus Leesvaardigheid Boek (verplicht) : Projectgroep Nederlands V.O. (2002). Nederlands in de tweede fase. Een praktische didactiek. Bussum: Coutinho. 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 126 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

12 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar Literatuurtheorie & literatuurdidactiek 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-MLITDID Cursusnaam Literatuurtheorie & literatuurdidactiek 1.3 Cursusnaam in Engels Literary theory & teaching skills 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon CP Nuijten (tel. 7311) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? werkcolleges niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? (Beleids)notitie Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4

13 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte beschrijving: Tijdens de inleidende hoorcolleges wordt een globaal overzicht gegeven van ontwikkelingen in de moderne literatuurwetenschap. Bedoeld is hier de ontwikkeling van de oorspronkelijke historische en schrijversgerichte benadering, via de literatuurbenaderingswijzen waarin de tekst centraal staat (werkimmanente benadering; New Critics; Merlijn e.d.) naar een meer lezersgerichte benadering (receptie esthetica etc). Vervolgens wordt een koppeling gemaakt met de onderwijspraktijk, door te tonen op welke wijze en in hoeverre bovengenoemde literatuurtheoretische inzichten het uitgangspunt (kunnen) vormen voor de onderwijspraktijk / literatuurdidactiek. De studenten bestuderen een handzaam overzicht van de moderne literatuurtheorie en enkele didactische handreikingen en instrumenten voor het literatuuronderwijs in de tweede fase. Daarnaast beoordelen en bediscussiëren zij verschillende literatuurmethodes uit het eerstegraads veld en veelgebruikte digitale hulpmiddelen voor docenten en leerlingen. Tevens komen zaken aan bod als de discussie cultuurhistorische kennis/canon versus smaakontwikkeling. Voorts worden de studenten bewustgemaakt van de criteria waaraan een stimulerende en rijke leeromgeving voor literatuuronderwijs in het eerstegraads gebied moet voldoen; zelf onderwijs (leren) ontwerpen hoort hierbij. Tevens verwerven zij inzicht in de criteria die ten grondslag liggen aan de adequate toetsing en beoordeling van literaire competentie. Tot slot werken de studenten aan hun individuele (beleids)notitie. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Hoorcollege(s), werkcolleges en groepswerk (analyse onderwijsmethodes, het uitvoeren van opdrachten en het ontwerpen van literatuuronderwijs). Hiernaast bestuderen de studenten individueel de theorie en het uitgereikte materiaal. Voorts beoordelen zij individueel digitale hulpmiddelen op het terrein van de literatuur en schrijven een eindnotitie. Doelstellingen/competenties: De studenten maken kennis met de literatuurtheoretische achtergronden en de didactische uitgangspunten die hebben geleid tot de concrete invulling van het Nederlandse literatuuronderwijs in het recente verleden, in de tweede fase van het voortgezet onderwijs en aan de hbo-instellingen. Zij verwerven de theoretische kennis en inzichten die behulpzaam zijn bij het geven van literatuuronderwijs in de tweede fase en aan de hbo-instellingen. Voorts verschaft het de studenten inzicht en kennis om aan discussies op het terrein van het literatuuronderwijs deel te nemen en verantwoorde beslissingen te nemen voor de concrete invulling van dit onderwijs. Legitimering: SBL bekwaamheidseisen: competentie 3. Vakinhoud en vakdidactiek Kennisbasis: Vakdomein 1 Vakdidactiek: 1.1a en 1.2a 1.2c en 1.2d Vakdomein 4 Letterkunde: met name 4.5 en 4.6 Toetsen en beoordelingscriteria: Studenten schrijven aan de hand van een sturende opdrachtenreeks een notitie die uit verschillende onderdelen bestaat. In deze notitie worden in ieder geval de volgende onderwerpen uitgediept: kennis van de ontwikkelingen op het terrein van de literatuurtheorie; inzicht in de relatie literatuurtheorie en literatuurdidactiek; doelen en verantwoording van uiteenlopende literatuurdidactische methodes; vergelijking onderwijsmethodes; inzet digitale hulpmiddelen; uitgewerkte opdracht uit de eigenberoepspraktijk en de reflectie hierop. Alle onderdelen van deze notitie dienen met een voldoende of hoger te worden afgesloten. 1 e Toetsmoment meestal in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Richard Beach & Deborah Appleman, Teaching Literature to Adolescents, sec. ed. NY: Routledge 2011 Boek (verplicht) : Gerard Reve, De avonden, Amsterdam: De Bezig Bij Boek (verplicht) : Tonnus Oosterhoff, Hier drijft weg, Amsterdam: De Bezige Bij

14 Boek (verplicht) : Tip Marugg, De morgen loeit weer aan, Amsterdam: De Bezig Bij Boek (verplicht) : Peter van Zonneveld, samenst. Max Havelaar Multatuli, AUP Tekst in context 9 Diversen (verplicht) : Overig materiaal wordt uitgereikt door de docent 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): niet geregistreerd Zelfstudie (uren): 126 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

15 Titel Opleidingsvariant Moderne letterkunde Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-MMODLET Cursusnaam Moderne letterkunde 1.3 Cursusnaam in Engels Modern Dutch Literature 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon CP Nuijten (tel. 7311) Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Hoorcollege & werkcollege niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Schriftelijk tentamen Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 1:. blok 1. blok 2

16 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Aan de hand van een aantal canonieke romans en enkele hoofdstukken uit verschillende handboeken worden de belangrijkste periodes uit de moderne Nederlandse literatuur belicht. Studenten leren prozateksten in hun tijd te plaatsen en te analyseren. Ze leren het gelezen werk in een bredere culturele en historische context te plaatsen en zij leren wetenschappelijke benaderingswijzen toe te passen. Tevens leren zij zelfstandig de bijbehorende achtergrondinformatie te verzamelen. De student kent de geschiedenis van de Nederlandse literatuur vanaf ca en kan literaire werken in hun literaire stroming plaatsen. De student kan prozateksten analyseren en in verband brengen met hun culturele en historische context. De student kan wetenschappelijk materiaal verzamelen en toepassen op de moderne Nederlandse literatuur. De student kan verworven inzichten toetsen aan die van anderen, kan informatie binnen de juiste kaders aanbieden en kan stimuleren tot verdere lectuur en nader onderzoek. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Tijdens deze module maakt de student grondig kennis met de Nederlandse literatuur vanaf ca. 1880, de verschillende literaire stromingen, of dominante literaire periodecodes en de wetenschappelijke bestudering van literatuur. De student past de verworven kennis toe bij verwerkingsopdrachten en tijdens een schriftelijk tentamen. Werkvormen en activiteiten: hoorcolleges, waaronder een gastcollege, werkcolleges, groepsopdrachten en individuele opdrachten. Zoeken en evalueren van achtergrondinformatie en secundaire literatuur. Doelstellingen / competenties: Studenten kennen de geschiedenis van de Nederlandstalige literatuur vanaf ca aan de hand van een overzicht van literaire stromingen of dominante literaire periodecodes in samenhang met een selectie van kenmerkende, canonieke literaire werken. Studenten kennen de wetenschappelijke bestudering van de Nederlandstalige literatuur vanaf 1880 tot heden. Studenten kunnen bedoelde literaire werken in hun historische, sociale en culturele context plaatsen op basis van tekstkenmerken en poëticale opvattingen. Studenten kunnen zelfstandig cultuurwetenschappelijke en literatuurwetenschappelijke studies over deze periode analyseren en beoordelen in het licht van recente theoretische inzichten. De studenten kennen de ontwikkelingen in de moderne literatuurwetenschap en zijn in staat de historische, schrijversgerichte benadering, de werkimmanente benadering en de lezersgerichte benadering te onderscheiden en te herkennen. De studenten kennen tevens recente topics uit de literatuurtheorie, als genderstudies, de functionalistische benadering van literatuur, het leesproces bij reële lezers, canonvorming en literatuur als koloniaal of post-koloniaal discours. Studenten kunnen werken met de voornaamste hulpmiddelen voor letterkundig onderzoek. Studenten kunnen antwoorden vinden op eigen hoofd- en deelvragen op basis van bestaande studies. Studenten kunnen data in een modern letterkundig kader beschrijven naar het voorbeeld van bestaande studies en modellen. Legitimering: SBL bekwaamheidseisen: competentie 3 Kennisbasis: 4.2; 4.5; 4.6; 1.1 b; 1.2a; 1.2b; 1.2c Toetsen en beoordelingscriteria: In de vorm van een schriftelijk tentamen wordt getoetst in hoeverre de student kennis heeft verworven. Hiernaast wordt de toepassing van het geleerde op de gelezen primaire werken aangevuld met de toepassing op ander/nieuwe primaire tekst(del)en. 1 e Toetsmoment meestal in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. 2.3 Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: Letterkunde onderdelen uit de bacheloropleiding Nederlands, m.n. Erica van Boven en Mary Kemperink (bew.) Literatuur van de Moderne Tijd, Nederlandse en Vlaamse letterkunde in de 19e en 20e eeuw, Bussum: Coutinho, 2006 of later.

17 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : G.J. van Bork & N. Laan red. Van romantiek tot postmodernisme: opvattingen over Nederlandse literatuur, Bussum: Uitgeverij Coutinho 2010 Boek (verplicht) : Thomas Vaessens, De revanche van de roman, Literatuur, autoriteit en engagement, Nijmegen: Vantilt, 2009 Boek (verplicht) : Oek de Jong, Wat alleen de roman kan zeggen, Atlas/Contact, 2013 Diversen (verplicht) : Het tijdens de bijeenkomsten uitgereikte materiaal (primaire en secundaire literatuur) en de secundaire literatuur die door de docent in de loop van de cursus op de share point-site wordt geplaatst. Boek (aanbevolen) : Marcellus Emants, Een nagelaten bekentenis (te vinden op Boek (aanbevolen) : Carry van Bruggen, Eva (te vinden op Boek (aanbevolen) : Willem Frederik Hermans, Nooit meer slapen, Amsterdam: De Bezige Bij Boek (aanbevolen) : Frans Kellendonk, Mystiek lichaam, Amsterdam: Meulenhoff Boek (aanbevolen) : Yves Petry, De maagd Marino, Amsterdam: De Bezige Bij Boek (aanbevolen) : Tommy Wieringa, Dit zijn de namen, Amsterdam: De Bezige Bij 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): 3 Zelfstudie (uren): 123 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

18 Titel Opleidingsvariant Mondelinge Taalvaardigheid Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-MMOND Cursusnaam Mondelinge Taalvaardigheid 1.3 Cursusnaam in Engels Oral Proficiency 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd 1.9 Contactpersoon AFC van Roemburg Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Werkcollege niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 3: blok 3 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Referaat Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 3:. blok 3. blok 4

19 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Op basis van praktijkvoorbeelden en de exameneisen ontwikkelen de studenten kennis en inzicht ten aanzien van spreken en gesprekken voeren. Theorie en oefening van de presentatie, de discussie en het debat komen uitgebreid aan de orde, evenals de organisatie in de klas en de didactiek en de beoordeling van deze vormen van mondelinge taalvaardigheid. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: In deze cursus komen spreken en gesprekken voeren aan bod. Door middel van (groeps)opdrachten, presentaties en door zelfstudie worden de eigen vaardigheden van de student vergroot. Bovendien is er aandacht voor de vertaling naar de onderwijspraktijk. Doelstellingen/competenties: Kennis en vaardigheid De student: kent de kenmerken van een presentatie, discussie en debat; heeft kennis van didactiek t.b.v. spreken en gesprekken voeren; heeft kennis van evalueren en toetsen t.b.v. spreken en gesprekken voeren. Toepassing: De student: vergroot de eigen mondelinge taalvaardigheden op basis van de aangereikte theorie; kan de didactiek inzetten op een wijze die hij kan verantwoorden; kan de genoemde mondelinge taalvaardigheden uitgevoerd door leerlingen beoordelen. Analyse: De student kan: exameneisen, leerlijnen in lesmethodes en leerlijnen uit de eigen praktijk analyseren t.b.v. het ontwerpen en evalueren van een doorlopende leerlijn mondelinge taalvaardigheid. Evaluatie: De student kan: bij het ontwikkelen van een doorlopende leerlijn nieuwe inzichten beoordelen en desgewenst inzetten in een verantwoorde aanpassing; evaluatie- en toetsinstrumenten beoordelen en op grond daarvan aanpassen en ontwikkelen; de door medestudenten gehanteerde didactiek kritisch bekijken en van onderbouwde feedback voorzien; naar aanleiding van feedback van medestudenten kritisch kijken naar eigen didactisch handelen en dit desgewenst aanpassen en verbeteren. Visie: De student kan: gefundeerd verantwoorden in welk opzicht zijn visie op mondelinge taalvaardigheid veranderd is. Legitimering: SBL bekwaamheidseisen Competentie 3, 4, 5, 7 Kennisbasis: 2.1 en 1.2 Toetsen en beoordelingscriteria: De cursus wordt afgesloten met een mondelinge toets. De studenten krijgende opdracht in kleine groepen een referaat houden. Deze wordt door medestudenten beoordeeld op basis van rubrics. De uiteindelijke beoordeling wordt gevormd door docent en collega-docent op basis van de gefilmde referaten. Wij verwachten een actieve deelname tijdens de colleges, de discussies en de debatten. 1 e Toetsmoment meestal in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. 2.3 Ingangseisen Veronderstelde voorkennis: De eigen mondelinge taalvaardigheid van de student is op 4F niveau.

20 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Diversen (verplicht) : Syllabus Mondelinge Taalvaardigheid Boek (verplicht) : Braet, A., & Schouw, L. (1998). Effectief debatteren (2e ed.). Groningen/Houten: Wolters- Noordhoff. 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): 2 Zelfstudie (uren): 124 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

21 Titel Opleidingsvariant Poëzie Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-MPOEZIE Cursusnaam Poëzie 1.3 Cursusnaam in Engels Poetry 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: CIA Breukink-Prosper Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse werkvormen niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 2: blok 2 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Dossier Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3 Duopresentatie Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 2:. blok 2. blok 3

22 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Vakkennisniveau In deze cursus komen een representatief corpus moderne (d.i. na 1880) en complexe gedichten en twee actuele dichtbundels aan de orde, zodat de startbekwame eerstegraads docent zijn leerlingen kan gidsen in plaats van de methode. Eén dichtbundel is verplicht en de tweede is een eigen keuze. Het accent ligt in deze cursus op actuele poëzie, met bijzondere aandacht voor de digitale poëzie. De cursus is gericht op verdieping en verbreding van de aanwezige kennis van de moderne Nederlandse poëzie. Daarbij wordt gebruikgemaakt van papieren en digitale vakwetenschappelijke bronnen. Je onderzoekt hoe je gedichten op verschillende wijzen kunt lezen, afhankelijk van het type gedicht: is het modernistisch of postmodernistisch, traditioneel of experimenteel, op papier of digitaal? Je oefent met een aantal (vooral) tekstgerichte leeswijzen: close reading, een intertekstuele, een postmodernistische en een "corresponderende" leeswijze en gaat na wat toepassing ervan op zorgvuldig gekozen teksten aan begrip en waardering oplevert. Dit vindt plaats tijdens de colleges of in de leerteams, maar ook in de vorm van individuele analyse-opdrachten waarop je peerfeedback krijgt. Twee van deze formatieve opdrachten zijn activerende, ict-rijke samenwerkingsopdrachten. Je schrijft zelf ook een gedicht, in dialoog met de dichtbundel die we samen lezen. Samenwerkend leren is in deze cursus noodzakelijk voor de ontwikkelen van je eigen analyse- en interpretatievaardigheden, je eigen literaire competentie: juist door je leeservaringen expliciet te maken en te delen of te confronteren met die van anderen (medestudenten, recensenten, je docent) groeit de kunde en het zelfvertrouwen om gedichten en dichtbundels te pakken, lezen, begrijpen en waarderen. Je krijgt de gelegenheid om zelf keuzes te maken uit het actuele aanbod van poëtische teksten en dichtbundels, waaronder de digitale, voor zowel het dossier als het mondelinge tentamen. Wat dit laatste betreft: je kiest met een collega-student en in overleg met je docent een geschikte (= masterniveau) actuele dichtbundel. Je bereidt met je duopartner een mondelinge presentatie voor, waarin jullie de opgedane expertise over een dichtbundel, de dichter en de context in de vorm van een demonstreren. Dit gebeurt aan de hand van een specifiek gedicht uit de dichtbundel die jullie hebben gekozen. Didactiek De hamvraag is vervolgens: hoe vergroot je de poëtische literaire competentie van je leerlingen? Een eenduidig antwoord is er zeker nog niet, maar vanuit interdisciplinair onderzoek zijn er lezersgerichte onderwijsmethoden die ten minste in een experimentele onderwijssetting bewezen positieve effecten hebben. De didactiek richt zich op afzonderlijke gedichten en een dichtbundel. Tijdens de cursus stel je op grond van je eigen inzicht en ervaring een beperkt maar relevant corpus van redelijk complexe tot complexe gedichten samen voor een doelgroep in het eerstegraads gebied, dat je in je eigen lespraktijk behandelt en evalueert. Je reflecteert op je bevindingen in je dossier. Daarnaast onderzoek je de mogelijkheden om de dichtbundel die voor het eigen mondeling tentamen is gekozen, te behandelen in je eigen eerstegraads onderwijspraktijk met als doel om de eigen leerlingen te motiveren voor (meer) complexe poëzie. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Hoorcollege, werkcollege, groepswerk, zelfstudie. Tot de voorbereiding van elk college hoort dat de student de primaire en secundaire (digitale) teksten bestudeert, die in de programmaopzet van de cursushandleiding worden genoemd. Doelstellingen/competenties: De student krijgt zicht op het debat over het (maatschappelijk) nut van poëzie in onze tijd en de functie die poëzie kan en moet hebben binnen het huidige onderwijs. De student leert aan de hand van complexe primaire teksten diverse leeswijzen voor gedichten kennen en hanteren, ook tegen de context van de dichtbundel waaruit deze afkomstig zijn. Hij leert verder om een afweging te maken tussen de verschillende leeswijzen waarmee een complex gedicht kan worden benaderd en begrepen. De student raakt vertrouwd met het poëzie-analytische idioom en kan dit functioneel inzetten bij de analyse en interpretatie van poëzie. De student raakt bekend met diverse vakwetenschappelijke bronnen en kan deze ook functioneel toepassen. Mede aan de hand van deze bronnen verdiept hij zich in het oeuvre van één moderne dichter en één van zijn dichtbundels in het bijzonder. De keuze voor een dichter en een dichtbundel gebeurt in overleg met de docent. De student heeft kennis over didactiek en lesmateriaal met betrekking tot poëzie in het eerstegraads gebied. De student reflecteert kritisch op de verschillende vormen van poëziedidactiek.

23 Legitimering: SBL 3 en 7 Kennisbasis: Vakdomein 1, subdomein 1.2b en 1.2c Vakdomein 4, subdomein 4.4 Toetsen en beoordelingscriteria: Een dossier (individueel) en een duopresentatie vormen de afsluiting van deze cursus. Het dossier bevat behalve twee didactische opdrachten een aantal formatieve opdrachten. Deze worden nader toegelicht in de cursushandleiding. Tijdens de duopresentatie demonstreert het studentenduo zijn analysevaardigheden en vakkennis met betrekking tot de dichtbundel en één gedicht in het bijzonder. Voor de beoordeling van het dossier en de duopresentatie hanteert de docent rubrics die als Bijlagen in de cursushandleiding zijn opgenomen. Het individuele dossier bevat ten minste de volgende onderdelen: a. Een bloemlezing gedichten voor twee specifieke doelgroepen in het eerstegraads gebied, didactische suggesties, verantwoording en evaluatie/reflectie/feedback. b. Een lesbrief op grond van de zelf gekozen dichtbundel, bestaande uit een docentendeel en een leerlingdeel. In het mondelinge tentamen (vorm: duopresentatie) bespreek je samen met een collega-student een actuele dichtbundel die jullie in overleg met je docent hebben gekozen. Jullie bespreken de plaats van de bundel in de literair-historische context en het oeuvre van de dichter. Jullie kiezen een toepasselijke leeswijze en verantwoorden deze. Jullie geven tegen de context van de bundel een aanvaardbare en overtuigende interpretatie van één representatief gedicht dat de docent uitkiest. Jullie maken effectief gebruik van de relevante secundaire vakwetenschappelijke bronnen. 1 e Toetsmoment meestal in de tentamenweek aan het einde van de onderwijsperiode(s) van de cursus. 2 e Toetsmoment (herkansing) in de tentamenweek van de periode volgend op de periode waarin het 1 e toetsmoment was. 2.3 Ingangseisen Geen ingangseisen in Osiris geregistreerd 2.4 Kosten en studiematerialen Geen kosten in Osiris geregistreerd Materiaal: Boek (verplicht) : Boven, E. van en G. Dorleijn (2013). Literair mechaniek. Inleiding tot de analyse van verhalen en gedichten. Bussum: Coutinho. ISBN Reader (verplicht) : Syllabus Poëzie Diversen (verplicht) : Relevante actuele Nederlandstalige en Engelstalige vakartikelen (via de cursussite) Relevante naslagwerken Relevante en actuele websites 2.5 Workload Contactduur (uren): 14 Toetsduur (uren): 1 Zelfstudie (uren): 125 Totaal (uren) 140 Het totaal aantal uren is berekend als het aantal EC's (5) maal 28 uur. Het aantal te besteden uren zelfstudie is gelijk aan dit totaal aantal minus de contact- en toetsduren. 2.6 Opmerkingen Geen opmerking in Osiris geregistreerd 2.7 URL cursussite

24 Titel Opleidingsvariant Schrijfvaardigheid Deeltijd Collegejaar Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-MSCHRYF Cursusnaam Schrijfvaardigheid 1.3 Cursusnaam in Engels Writing Proficiency 1.4 Aantal EC's 5 European Credits 1.5 Studiefase/niveau M (master) 1.6 Opleiding (varianten) 1.7 Cursus toegankelijk voor studenten van andere faculteiten? 1.8 Excellentiemogelijkheden? 1.9 Contactpersoon Werkvormen zijn er in Deeltijd Toetsen zijn er in Deeltijd Nee 1.10 Voertaal Nederlands 1.11 Werkvormen: JM van der Borden (tel. 7443) Werkvorm Aanwezigheid verplicht? Frequentie Totale contacttijd in minuten per blok In welke blokken wordt de werkvorm aangeboden? Diverse niet verplicht 7 maal per blok 840 minuten bij aanvangsblok 1: blok 1 Zelfstudie incl. toetsvoorbereiding: verwachte totaal te besteden tijd in uren Toetsen: Toetsvorm Resultaatschaal Minimum cijfer Weging (afgerond op hele procenten) Aantal keren dat een toets wordt aangeboden in een collegejaar In welke blokken wordt de toets aangeboden? Artikel Numeriek 1 decimalen 5, bij aanvangsblok 1:. blok 1. blok 2

25 2 Inhoudelijke gegevens 2.1 Cursus doel Korte beschrijving: Tijdens deze cursus ontwikkelt de student zijn eigen schrijfvaardigheid Nederlands. De student leert een complex artikel schrijven waarin hij een zaak weergeeft in een effectieve, logische structuur zodat de lezer de belangrijke punten kan opmerken en onthouden. In dit artikel verantwoordt hij de lessenserie die hij moet ontwikkelen in deze cursus vanuit de theorie. De student leert ook te schrijven voor verschillende doelgroepen. Ter verdieping krijgt de student een overzicht van de stand van zaken op het gebied van schrijfvaardigheden en tekstontwerp. De student ontwikkelt niet alleen zijn eigen schrijfvaardigheid maar zal ook in groepswerk het werk van medestudenten kritisch beoordelen. Ook zal de student reflecteren op de inhouden en de betekenis ervan in zijn praktijksituatie. De student verdiept zich in schrijfvaardigheid (incl. gedocumenteerd schrijven) vanuit de literatuur en vanuit de (eigen) praktijk. De student analyseert gangbare (les)methodes voor de Tweede Fase van het middelbaar onderwijs en/of het HBO. Ook analyseert hij de leerstoflijn schrijfvaardigheid waarmee in zijn eigen praktijk gewerkt wordt. De student ontwikkelt een overdraagbare lessenserie en een docentenhandleiding voor het 1 e graadsgebied. Tenslotte is er ook aandacht voor het beoordelen van schrijfproducten: de student beoordeelt en ontwikkelt verschillende beoordelinginstrumenten. 2.2 Cursus inhoud Leerstof, werkvormen en activiteiten: Leerstof: in de cursus schrijfvaardigheid werken studenten aan hun eigen vaardigheid volgens het principe van Schrijven in Rondes. De studenten verdiepen zich in schrijfvaardigheid (incl. gedocumenteerd schrijven) vanuit de literatuur en vanuit de praktijk: ze ontwikkelen een overdraagbare lessenserie schrijfvaardigheid. Ze schrijven een complex artikel voor een tijdschrift waarin ze de ontwikkelde lessenserie verantwoorden vanuit de literatuur. Werkvormen en activiteiten: werkcolleges, groepswerk, individuele opdrachten, zelfstudie, presentaties en feedback geven en reflecteren. Doelstellingen/competenties: Kennis: - De student heeft kennis van theorieën over schrijfvaardigheid; - De student heeft kennis van didactiek t.b.v. schrijfvaardigheid; - De student heeft kennis van toetsen, beoordelen en evalueren t.b.v. schrijfvaardigheid. Toepassing: - De student kan in verzorgd Nederlands een complex verslag en/of artikel schrijven waarin hij een zaak weergeeft in een effectieve, logische structuur zodat de lezer de belangrijke punten kan opmerken en onthouden; - De student kan gebruik maken van kennis van schrijfvaardigheden en tekstontwerp ten gunste van zijn eigen schrijfvaardigheid en ter verbetering van de schrijfvaardigheden van zijn medestudenten; - De student kan constructieve feedback geven op schrijfproducten van medestudenten; - De student kan reflecteren op de inhouden en op de betekenis ervan voor zijn praktijksituatie; - De student kan een lessenserie ontwerpen en verantwoorden die aansluit op zijn eigen lespraktijk. Analyse: - De student kan leerlijnen en leerstoffen uit lesmethodes en uit de eigen praktijk analyseren t.b.v. het ontwikkelen van een lessenserie voor zijn eigen praktijk. - De student kan een doelgroepanalyse maken. Evaluatie: - De student kan de recente ontwikkelingen op het gebied van schrijfvaardigheid en schrijfvaardigheiddidactiek in het eerstegraadsgebied beoordelen en toepassen op zijn eigen lespraktijk; - De student kan reflecteren op de inhouden en op de betekenis ervan voor zijn praktijksituatie; - De student kan n.a.v. de verkregen feedback op zijn schrijfproducten de schrijfproducten adequaat verbeteren; - De student gebruikt de verkregen feedback om zijn eigen onderwijs te verbeteren; - De student kan beoordelingsinstrumenten beoordelen en ontwikkelen. Visie: - De student ontwikkelt een visie op het schrijfonderwijs in het eerstegraadsgebied: hij werkt zijn visie uit in een lessenserie en verantwoordt zijn visie in het artikel dat hij moet schrijven voor Levende Talen. Legitimering: SBL bekwaamheidseisen 3, 4, 5, 7 en 8 Kennisbasis:

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Nederlands jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Nederlands jaar 2...

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Elektrotechniek 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Elektrotechniek 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Elektrotechniek voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen worden toegelaten

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management.

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management. Bijlage Cursusbeschrijvingen Culturele en Maatschappelijke Vorming Inclusief afstudeerrichting Social Management Bachelor deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Erratum Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Erratum Studiegids Bacheloropleiding voltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 2.5.1 Toelating hoofdfase In de studiegids Technische Bedrijfskunde voltijd 2014-2015 staat vermeld dat studenten kunnen

Nadere informatie

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde

Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde Erratum studiegids 2014-2015 Bachelor opleiding Werktuigbouwkunde In de studiegids 2014-2015 van de bachelor opleiding Werktuigbouwkunde zijn ondanks zorgvuldige voorbereiding een paar onjuistheden geslopen.

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Master (NL) - Nederlands Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Studiegids Master (NL) - Nederlands Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Studiegids Master 2017-2018 (NL) - Nederlands Deeltijd 2017-2018 Titel Collegejaar 2017-2018 Argumenteren Cursuscode Cursusnaam Aantal EC's Voertaal Werkvormen: Werkvorm Werkcollege

Nadere informatie

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd

Erratum Studiegids. Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd Erratum Studiegids Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Amersfoort) Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Vervanging cursusbeschrijving

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Dummy cursus voor inleverbieb (dt) Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-INLEVERD-15 1.2 Cursusnaam Dummy cursus voor inleverbieb (deeltijd)

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Literatuur in context Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-H1CONTEX-12 1.2 Cursusnaam Literatuur in context 1.3 Cursusnaam in Engels Modern

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Argumenteren Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-MARGUMEN-12 1.2 Cursusnaam Argumenteren 1.3 Cursusnaam in Engels Argumentation theory

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Civiele Techniek] [Duaal/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Duaal Collegejaar 2016-2017 Werkveld: Constructie & Infrastructuur 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Titel Didactiek 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016

Titel Didactiek 1. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Didactiek 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANE-PDIDAC1-12 1.2 Cursusnaam Didactiek 1 1.3 Cursusnaam in Engels Teaching methods 1 1.4 Aantal

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3 Cursusnaam in Engels Campaigns 1.4 Aantal EC's 5 European

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5)

Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Titel Praktijk 3: 2) t/m 5) Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OTA-B-ALPRK43-10 1.2 Cursusnaam Praktijk 3: 2) t/m 5) 1.3 Cursusnaam in Engels Internship

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR NEDERLANDS 2014-2015 1/290 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 45

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen BE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTBE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen BE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Business

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 De Lage Landen in de wereld 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-H1LAAGL-12 1.2 Cursusnaam De Lage Landen in de wereld 1.3 Cursusnaam in

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Actualités Littéraires Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAFR-MACTLIT-13 1.2 Cursusnaam Actualités Littéraires 1.3 Cursusnaam in Engels Today

Nadere informatie

Orientatie op geschiedenis A

Orientatie op geschiedenis A Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Orientatie op geschiedenis A 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGS-PGESCHA-12 1.2 Cursusnaam Oriëntatie op Geschiedenis A (oudheid middeleeuwen)

Nadere informatie

Cultura y Civilización de España

Cultura y Civilización de España Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de España 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-PCULTES-12 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de España 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren.

Master SEN: Auditief Gehandicapten. er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. ERRATUM Master SEN: Auditief Gehandicapten Gewijzigde cursusbeschrijvingen 2014-2015: er is voor gekozen om de volledige cursusbeschrijving te publiceren. Waar een wijziging/aanvulling heeft plaatsgevonden

Nadere informatie

Titel Afstudeerberoepsproduct 1

Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Titel Afstudeerberoepsproduct 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAKOP-AFSTUD1-12 1.2 Cursusnaam Afstudeerberoepsproduct 1 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

2 Inhoudelijke gegevens

2 Inhoudelijke gegevens Titel Opleidingsvariant Compétences linguistiques 2A Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAFR-H1COMP2A-12 1.2 Cursusnaam Compétences linguistiques 2A 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR FRANS 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Frans jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Frans jaar 2... 31 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Afstudeeropdracht Eventmanagement 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JEM-AFSTOP-08 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Eventmanagement 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Engels jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Engels jaar 2... 32 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Communicatie Deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Communicatie Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCD-AADVIS.2V-12 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR KOPOPLEIDING 2014-2015 1/46 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 2/46 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Masteropleiding Forensisch Sociale Professional. Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Masteropleiding Forensisch Sociale Professional Deeltijd 2015 2016 Titel Master FSP Module 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Basisvaardigheden blok A com/ict Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GFA-1.COMICTA-14 1.2 Cursusnaam Basisvaardigheden blok A com/ict 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Algemene Economie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCCE-LALGECO-15 1.2 Cursusnaam Algemene Economie 1.3 Cursusnaam in Engels Economics 1.4

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Elektriciteit Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OANS-PELECTR-15 1.2 Cursusnaam Elektriciteit 1.3 Cursusnaam in Engels Electricity 1.4 Aantal

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Begeleiden van collega's Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OSOAL-BEG-12 1.2 Cursusnaam Begeleiden van collega's 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden

Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden Onderwijs en Opvoeding MODULEHANDLEIDING Vakdidactiek 2 Didactiek van de hoofdvaardigheden Fase Hoofdfase, jaar 2 Leerroute Voltijd en deeltijd Schrijver(s)/docenten Ilona de Milliano, Catherine van Beuningen,

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GESCHIEDENIS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2...

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR SPAANS 2014-2015 1/302 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 47 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Titel Anatomie en Fysiologie 1

Titel Anatomie en Fysiologie 1 Titel Anatomie en Fysiologie 1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-PANAFYS1-12 1.2 Cursusnaam Anatomie en Fysiologie 1: van binnen naar buiten

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase

Bijlage cursusomschrijvingen. Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase Bijlage cursusomschrijvingen Geodesie/Geo-informatica Voltijd Hoofdfase 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Afstuderen Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TGEO-V15AFO-14

Nadere informatie

Made in Britain. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Made in Britain. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Opleidingsvariant Made in Britain Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAEN-PBRITAIN-14 1.2 Cursusnaam Made in Britain: Contemporary British Culture 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Advies Operations Management

Advies Operations Management Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Advies Operations Management 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MCSB-OPM-14 1.2 Cursusnaam Advies Operations Management 1.3 Cursusnaam in Engels

Nadere informatie

Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Cultura y Civilización de Hispanoamérica Titel Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de Hispanoamérica 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-H1CULTHS-13 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR FRANS 2014-2015 1/306 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 49 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Cultura y Civilización de Hispanoamérica Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Cultura y Civilización de Hispanoamérica 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OASP-H1CULTHS-13 1.2 Cursusnaam Cultura y Civilización de Hispanoamérica

Nadere informatie

Taalkunde in het schoolvak Nederlands: wat hebben methodes ons te bieden?

Taalkunde in het schoolvak Nederlands: wat hebben methodes ons te bieden? VIERENTWINTIGSTE CONFERENTIE HET SCHOOLVAK NEDERLANDS Ronde 5 Maria van der Aalsvoort ILS, Radboud Universiteit Nijmegen Contact: m.vanderaalsvoort@ils.ru.nl Taalkunde in het schoolvak Nederlands: wat

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant De actieve aarde (incl. Harz) Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAA-MAARDE-14 1.2 Cursusnaam De actieve aarde (incl. Harz) 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR ENGELS 2014-2015 1/294 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 46 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijf- en branche oriëntatie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAD-H1BDRBR-12 1.2 Cursusnaam Bedrijf- en branche oriëntatie 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Wiskunde jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Wiskunde jaar 2... 31 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Binnenlandse Zaken Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-BINBZ.1V-10 1.2 Cursusnaam Binnenlandse Zaken 1.3 Cursusnaam in Engels Internal Affairs

Nadere informatie

LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN

LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR GEZONDHEIDSZORG EN WELZIJN 2014-2015 1/283 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR AARDRIJKSKUNDE 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Aardrijkskunde jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Aardrijkskunde

Nadere informatie

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen:

Nee. A Hammer (tel. +31884817639) (annemiek.hammer@hu.nl) 1.10 Voertaal Nederlands, Nederlandse Gebarentaal 1.11 Werkvormen: Titel Opleidingsvariant Afronding Tolk NGT Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDB-AFRONDT-14 1.2 Cursusnaam Afronding Tolk Nederlandse Gebarentaal 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Voltijd 2015 2016 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Accountancy duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Accountancy duaal 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Algemene economie Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MEAC-AE-13 1.2 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Competentiegericht opleiden Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAGZ-H1COMPET-12 1.2 Cursusnaam Competentiegericht opleiden 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

PTA Nederlands HAVO Belgisch Park cohort 14-15-16

PTA Nederlands HAVO Belgisch Park cohort 14-15-16 Examenprogramma Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Leesvaardigheid Domein B Mondelinge taalvaardigheid Domein

Nadere informatie

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten

Nee. Aanwezigheid. Intervisie over externe orientatie verplicht 2 maal per blok 360 minuten. Tutorial - B&C verplicht 2 maal per week 2160 minuten Titel Thema 1.1 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GMO-1.TH.1.1-14 1.2 Cursusnaam Thema 1.1 Het handelen van de mondhygienst bij screening 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-D4AFST-14

Nadere informatie

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek

Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ecologische Pedagogiek Deeltijd 2015 2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, augustus 2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeeronderzoek Deeltijd Collegejaar 2015-2016

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Academisch Schrijven Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OGTDM-ASCG-13 1.2 Cursusnaam Academisch Schrijven 1.3 Cursusnaam in Engels Academic

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Vak: Nederlandse taal en literatuur (Netl)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING. Vak: Nederlandse taal en literatuur (Netl) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Vak: Nederlandse taal en literatuur (Netl) Inleiding Voor het vak Nederlands ben je bezig met twee onderdelen: taalvaardigheid en literatuuronderwijs. Voor taalvaardigheid

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Gespreksvaardigheden - basis Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd

Bijlage cursusbeschrijvingen. Informatica. Deeltijd Bijlage cursusbeschrijvingen Informatica Deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Bedrijfskunde 2 (verand.analyse) Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TCIF-D7BDRK2-09

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Sociaal Juridische Dienstverlening deeltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bevolkingsgeografie Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAAA-H1BEVOLK-14 1.2 Cursusnaam Bevolkingsgeografie 1.3 Cursusnaam in Engels Population

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bedrijfseconomie beroepsproduct Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-BEDECBP-14 1.2 Cursusnaam Bedrijfseconomie beroepsproduct 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

FRIESE TAAL EN CULTUUR HAVO

FRIESE TAAL EN CULTUUR HAVO FRIESE TAAL EN CULTUUR HAVO SYLLABUS CENTRAAL EXAMEN 2016 Inhoud Voorwoord 6 1 Examenstof van centraal examen en schoolexamen 7 2 Specificatie van de globale eindtermen voor het CE 8 Domein A: Leesvaardigheid

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

Friese taal en cultuur VWO. Syllabus centraal examen 2010

Friese taal en cultuur VWO. Syllabus centraal examen 2010 Friese taal en cultuur VWO Syllabus centraal examen 2010 oktober 2008 2008 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

Voor SE-3 (in de derde SE-periode van het jaar) schrijf je een uiteenzetting aan de hand van documentatie die door de docent is gebundeld.

Voor SE-3 (in de derde SE-periode van het jaar) schrijf je een uiteenzetting aan de hand van documentatie die door de docent is gebundeld. PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2015-2018 Vak: Nederlandse taal en literatuur 2 f vwo Inleiding Voor het vak Nederlands ben je bezig met de onderdelen taalvaardigheid, taalkunde en literatuuronderwijs.

Nadere informatie

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd

Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Sociaal Juridische Dienstverlening Deeltijd 2015 2016 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstuderen deel 1 SJD DT Deeltijd Collegejaar

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Gespreksvaardigheden - basis 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-PGESPR1-12 1.2 Cursusnaam Gespreksvaardigheden - basis 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

FRIESE TAAL EN CULTUUR HAVO. Syllabus centraal examen 2015

FRIESE TAAL EN CULTUUR HAVO. Syllabus centraal examen 2015 FRIESE TAAL EN CULTUUR HAVO Syllabus centraal examen 2015 April 2013 2013 College voor Examens, Utrecht Alle rechten voorbehouden. Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TICT-AFSTUD-12 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht 1.3 Cursusnaam in Engels Afstudeeropdracht

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstuderen CE Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode MDPM-DAFSTCE-07 1.2 Cursusnaam Afstuderen CE 1.3 Cursusnaam in Engels Graduation Commercial

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend. Voor een actueel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2011 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Griekse en Latijnse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Bronnen en cijfers Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JBC-BRNC.1V-12 1.2 Cursusnaam Bronnen en cijfers 1.3 Cursusnaam in Engels Research skills

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling geldig vanaf 1 september 2016 Opleidingsspecifiek deel: Bacheloropleiding: Engelse taal en cultuur Deze Onderwijs- en examenregeling is opgesteld overeenkomstig artikel 7.13

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 1/282. Hogeschool Utrecht, juli 2014

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Bacheloropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 1/282. Hogeschool Utrecht, juli 2014 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Bacheloropleiding LERAAR WISKUNDE 2014-2015 1/282 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen bachelor VT jaar 2... 44 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bachelor Ecologische Pedagogiek Voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Adviseren en Begeleiden Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Titel Adolescentie 2. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016

Titel Adolescentie 2. 1 Organisatorische gegevens. Opleidingsvariant. Voltijd Collegejaar 2015-2016 Titel Adolescentie 2 Opleidingsvariant Voltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OAOM-H1ADOLE2-13 1.2 Cursusnaam Adolescentie 2 1.3 Cursusnaam in Engels Adolescence 2 1.4

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase]

Bijlage cursusomschrijvingen. [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] Bijlage cursusomschrijvingen [Bouwtechnische Bedrijfskunde] [Voltijd/hoofdfase] 2016-2017 Titel Opleidingsvariant Bedrijfs stage Voltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager

Bijlage cursusomschrijvingen. Eventmanager Bijlage cursusomschrijvingen Eventmanager 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Campagnes Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JCM-CAMP.1V-13 1.2 Cursusnaam Campagnes 1.3

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie 2014-2015 1 Cursusbeschrijvingen N.B. Bij het samenstellen van de studiegids waren nog niet alle (actuele) prijzen bekend.

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 Fachdidaktik 2: Didaktische Grammatik 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OADU-HFACHD2-15 1.2 Cursusnaam Fachdidaktik 2: Didaktische Grammatik

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Afstudeeropdracht Architectuur Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode TBWK-LSAFA6-07 1.2 Cursusnaam Afstudeeropdracht Architectuur 1.3 Cursusnaam

Nadere informatie

1 Organisatorische gegevens

1 Organisatorische gegevens Titel Opleidingsvariant Module Chirurgie Duaal Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GVE-1.PAC-15 1.2 Cursusnaam Module Chirurgie 1.3 Cursusnaam in Engels Surgery 1.4 Aantal

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek

Bijlage cursusomschrijvingen. Journalistiek Bijlage cursusomschrijvingen Journalistiek 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Advanced Research Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode JJO-ADRES.2V-14 1.2 Cursusnaam Advanced

Nadere informatie

Titel Drama 1700-2000

Titel Drama 1700-2000 Titel Drama 1700-2000 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode OADU-MDRAMN-13 1.2 Cursusnaam Drama 1700-2000 1.3 Cursusnaam in Engels German Drama 1700-2000

Nadere informatie

Bachelor International Business and Management Studies fulltime

Bachelor International Business and Management Studies fulltime Appendix Coursedescriptions Bachelor International Business and Management Studies fulltime 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Business Administration Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Bacheloropleiding. Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Integrale Veiligheidskunde Deeltijd 2015-2016 1 1 Bijlage cursusbeschrijvingen Titel Opleidingsvariant Afstudeertraject Deeltijd Collegejaar 2015-2016 1 Organisatorische

Nadere informatie

Kennisbasis Duits 8 juli 2009. 2. Taalkundige kennis

Kennisbasis Duits 8 juli 2009. 2. Taalkundige kennis Kennisbasis Duits 8 juli 2009 Thema Categorie/kernconcept Omschrijving van de categorie / het kernconcept De student 1. Taalvaardigheden 1.1 De vaardigheden 1.1.1 beheerst de kijkvaardigheid en de luistervaardigheid

Nadere informatie

PTA Nederlands HAVO Belgisch Park cohort

PTA Nederlands HAVO Belgisch Park cohort Examenprogramma Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Leesvaardigheid Domein B Mondelinge taalvaardigheid Domein

Nadere informatie

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR DUITS 2014-2015

BIJLAGE 10.2. Cursusbeschrijvingen. Studiegids. Masteropleiding LERAAR DUITS 2014-2015 BIJLAGE 10.2 Cursusbeschrijvingen Studiegids Masteropleiding LERAAR DUITS 2014-2015 Inhoudsopgave Cursusbeschrijvingen master Duits jaar 1... 3 Cursusbeschrijvingen master Duits jaar 2... 33 Cursusbeschrijvingen

Nadere informatie

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd

Bijlage Cursusbeschrijvingen. Integrale Veiligheidskunde voltijd Bijlage Cursusbeschrijvingen Integrale Veiligheidskunde voltijd 2014-2015 Titel Opleidingsvariant Afstudeerproject Voltijd Collegejaar 2014-2015 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode AIV-V4AFST-14

Nadere informatie

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht)

Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Bijlage Cursusbeschrijvingen Bacheloropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (locatie Utrecht) Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Titel Opleidingsvariant P1

Nadere informatie