Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx"

Transcriptie

1 pagina 1 van 5 LJN: BW6702,Sector kanton Rechtbank 's-hertogenbosch, Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: Civiel overig Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie:Ontbindingsverzoek arbeidsongeschikte werknemer. Verminderd vertrouwen werknemer in werkgever en arbeidsgeschil rondom re-integratie. Werknemer zet in op beeindiging arbeidsovereenkomst en heeft onvoldoende meegewerkt aan door bedrijfsarts geadviseerde mediation. Werkenemer heeft in te vroeg stadium op beeindiging van de arbeidsovereenkomst aangestuurd. Verzoek afgewezen. Vindplaats(en): PRG 2012, 178 Rechtspraak.nl Uitspraak RECHTBANK s-hertogenbosch Sector Kanton, locatie Eindhoven in de zaak van: [werknemer], wonende te [woonplaats], verzoeker, gemachtigde: mr. M.F.J. Martens, t e g e n : Stichting Fontys Hogescholen, gevestigd te Eindhoven, verweerster, gemachtigde: mr. Y.W.P. Suiskens. Partijen worden hierna aangeduid als [werknemer] en Fontys. 1. De procedure Bij verzoekschrift, ingekomen ter griffie van de rechtbank, sector kanton, locatie Eindhoven, op 9 maart 2012, heeft [werknemer] verzocht om de arbeidsovereenkomst met Fontys te ontbinden. Zijdens Fontys is een verweerschrift ingediend. De mondelinge behandeling heeft plaatsgevonden op 26 april 2012, bij welke gelegenheid partijen de zaak hebben doen bepleiten door hun gemachtigden voornoemd. Na gevoerd debat is de beschikking bepaald op heden. 2. Inleiding 2.1. Tussen partijen bestaat een arbeidsovereenkomst. [werknemer] is sedert 1 januari 1989 in dienst van Fontys, laatstelijk als associate lector (schaal 13) tegen een bruto salaris (exclusief vakantiegeld) van 5.320,14 per maand. [werknemer] is thans 51 jaar oud [werknemer] grondt het verzoek op de stelling dat er gewichtige redenen zijn om de arbeidsovereenkomst te ontbinden, bestaande in veranderingen in de omstandigheden, welke van dien aard zijn dat de arbeidsovereenkomst billijkheidshalve dadelijk of na korte tijd behoort te eindigen Ter toelichting op deze stellingname heeft [werknemer], kort weergegeven, het volgende aangevoerd. De wijziging van omstandigheden is ingegeven door de schriftelijke demotie van [werknemer] met de brief van 5 januari 2011 nadat [werknemer] zich op 1 september 2010 ziek had gemeld. Fontys heeft daarna duidelijke aanwijzingen van de bedrijfsarts genegeerd en zij heeft haar eigen plan getrokken met betrekking tot re-integratieactiviteiten en verplichtingen. Daarbij is geen acht geslagen op de geestelijke en lichamelijke situatie van [werknemer]. In een paar maanden tijd is

2 pagina 2 van 5 [werknemer] van een succesvolle en gewaardeerde associate lector verworden tot een nietcoöperatieve medewerker die zich aanstelt en zijn herstel frustreert. Enkel Fontys is daar debet aan. Dit getuigt niet van goed werkgeverschap als bedoeld in artikel 7:611 BW. [werknemer] heeft ruim een half jaar geprobeerd om in goed overleg met Fontys tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst te komen na aanvankelijk alles in het werk te hebben gesteld om op korte termijn weer op de werkvloer terug te komen. Dit is niet gelukt. De ontstane situatie is te wijten aan de handelwijze en/of het gedrag van Fontys. [werknemer] maakt in verband daarmee aanspraak op een ontbindingsvergoeding van , Fontys heeft tegen het verzoek, kort weergegeven, het navolgende tot verweer aangevoerd. Er is geen sprake van een verandering van omstandigheden die een ontbinding van de arbeidsovereenkomst rechtvaardigt. Het had op de weg van [werknemer] gelegen om de consequentie van zijn eigen keuze, namelijk het niet willen vervolgen van zijn carrière bij Fontys, zelf te dragen door zijn dienstverband op te zeggen. Indien het besluit van 5 januari 2011 hem zo zwaar was blijven vallen dat terugkeer naar ICT niet meer tot de mogelijkheden had behoord, dan had hij op zijn minst in overleg kunnen treden met Fontys over bijvoorbeeld een doorstart van zijn carrière binnen Fontys Engineering of praten over een tweede spoor faciliteit. [werknemer] heeft niet eens willen praten. Hij heeft systematisch en doelbewust alle uitnodigingen tot oplossing afgeslagen. [werknemer] heeft in plaats daarvan gekozen voor een exit-regeling die Fontys ruim ,- kost indien en voor zover [werknemer] werkloos zou blijven. Fontys heeft het vertrek van [werknemer] niet geïnitieerd. Fontys is nog steeds bereid met [werknemer] verder te gaan. Als de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden dan zou daaraan geen vergoeding moeten worden verbonden en op een eventuele vergoeding zou in mindering moeten worden gebracht het wachtgeld dat [werknemer] eventueel zal ontvangen Voor zover voor de beoordeling van het geschil relevant zal hieronder bij de beoordeling worden ingegaan op wat partijen voor het overige hebben aangevoerd. 3. De beoordeling 3.1. Het verzoek wordt gedaan door [werknemer] als werknemer. Een verband met enig verbod tot opzegging van de arbeidsovereenkomst is er niet [werknemer] is als gevolg van een burn-out op 1 september 2010 arbeidsongeschikt geraakt. [V], directeur van Fontys Hogescholen ICT, werd in het kader van de re-integratie van [werknemer] als casemanager aan de ziekmelding van [werknemer] gekoppeld en met toestemming van [V] is [werknemer] een coachingstraject gaan volgen bij Bureau Cursief. In het kader van de re-integratie is [werknemer] op 1 december 2010 weer aan het werk gegaan. Omdat dit mislukte heeft hij op 16 december 2010 een gesprek gehad met [V] en conform afspraak is hij met ingang van 11 januari 2011 op een andere afdeling, Fontys Engineering, gaan re-integreren. Fontys heeft bij brief van 5 januari 2011 van [V] aan [werknemer] medegedeeld dat hij met ingang van 1 januari 2011 op eigen verzoek werd benoemd in de functie van docent 1, schaal 12. Tussen partijen staat vast dat er van een eigen verzoek van [werknemer] geen sprake was. Dit heeft Fontys daarom ten onrechte in de brief vermeld. Fontys heeft zich beroepen op een met [werknemer] gemaakte afspraak dat de schaal 13 functie in termen van high trust gekoppeld zou zijn aan de periode dat [werknemer] de rol van curriculum eigenaar zou vervullen. Vast staat dat tussen partijen de afspraak bestond dat het curriculum eigenaarschap voor een periode van vier jaar vervuld zou worden waarna terugplaatsing in de vorige functie zou volgen. Dat de afspraak zou zijn gemaakt dat bij arbeidsongeschiktheid binnen de termijn van vier jaar terugplaatsing zou volgen is gesteld noch gebleken en een dergelijke afspraak volgt ook niet zonder meer uit de gemaakte afspraak zoals hiervoor weergegeven. Fontys had zich derhalve niet zoals zij heeft gedaan op het standpunt kunnen stellen dat [werknemer] een gemaakte afspraak diende na te komen. Fontys was bovendien niet gerechtigd om [werknemer] eenzijdig uit zijn functie te ontheffen en in een lagere ingeschaalde functie te plaatsen. Nadat [werknemer] tegen deze terugplaatsing bezwaar had gemaakt heeft Fontys niet meteen de terugplaatsing teruggedraaid maar is zij daar pas na enige discussie, waarbij Fontys aanvankelijk aan haar gelijk heeft vastgehouden, twee maanden later toe overgegaan. Het is aannemelijk dat door deze aan Fontys toe te rekenen gang van zaken het vertrouwen van [werknemer] in Fontys is geschaad en het re-integratieproces is verstoord Over de terugplaatsing van [werknemer] is tussen partijen gesproken op 2 maart De in dit

3 pagina 3 van 5 gesprek gemaakte afspraken zijn neergelegd in de brief van Fontys aan [werknemer] van 4 maart 2011, door partijen de rehabilitatiebrief genoemd. In die brief is onder meer vermeld dat de benoeming van [werknemer] in de functie van Associate Lector in stand wordt gehouden en dat de brief van 5 januari 2011 met deze brief komt te vervallen. Voorts is in de brief van 4 maart 2011 vermeld dat het opgestarte re-integratieproces onverminderd zal worden voortgezet en is voorgesteld om de rol van casemanager te laten in vullen[a]. Volgens [werknemer] zijn de casemanager [A] en de personeelsfunctionaris [D] de op 2 maart 2011 gemaakte afspraken niet nagekomen. Meer in het bijzonder zouden die afspraken niet zijn nagekomen doordat Fontys slechts 50% wenste bij te dragen in de kosten van een tweede, hernieuwd coachingstraject, en Fontys niet akkoord ging met de tekst van de offerte voor dat tweede coachingstraject. [werknemer] heeft zich op het standpunt gesteld dat hierdoor een arbeidsconflict is ontstaan. Tussen partijen bestaat geen overeenstemming over de inhoud van de op 2 maart 2011 gemaakte afspraken. Fontys beroept zich dienaangaande op hetgeen in de rehabilitatiebrief is vermeld. Volgens [werknemer] werd met [D] en [V] vastgesteld dat het coachingstraject volledig was mislukt en werd afgesproken dat het coachingstraject in volle omvang zou worden opgepakt en voortgezet. [werknemer] heeft gesteld dat dit is vastgelegd in de rehabilitatiebrief, maar daarin valt dat niet met zoveel woorden te lezen. [werknemer] heeft nog gesteld dat [D] hem per van 19 mei 2011 heeft medegedeeld dat hij voor een koerswijziging had gekozen als gevolg van het advies van de bedrijfsarts maar waarin die koerswijziging in samenhang met het advies van de bedrijfsarts zou bestaan, is niet gebleken. Uit hetgeen partijen hebben gesteld en de inhoud van de door hen in het geding gebrachte producties kan niet worden afgeleid wat de afspraak, zoals die in de rehabilitatiebrief is vastgelegd, voor wat betreft het re-integratietraject precies inhield. Ieder van partijen had daar kennelijk niet alleen een eigen beleving van maar hield daar ook aan vast, hetgeen meebracht dat er een arbeidsconflict ontstond. Fontys heeft het bestaan van dit conflict ten onrechte ontkend. Aannemelijk is dat dit het vertrouwen van [werknemer] in Fontys verder heeft geschaad De omstandigheid dat het re-integratieproces is verstoord en dat [werknemer] door toedoen van Fontys het vertrouwen in Fontys heeft verloren, zoals hij stelt, brengt nog niet mee dat de arbeidsovereenkomst zou moeten worden beëindigd. Van partijen, niet alleen van Fontys maar ook van [werknemer], mocht verwacht worden dat zij zich in de eerste plaats zouden richten op het herstel van het vertrouwen met het oog op een succesvolle re-integratie. De bedrijfsarts heeft in haar schriftelijke advies van 9 mei 2011 vermeld dat er sprake is van een arbeidsconflict en heeft geadviseerd om psychologische interventie in te zetten. [werknemer] heeft zich naar aanleiding van dit advies ook tot een psycholoog gewend. In haar advies van 27 juni 2011 heeft de bedrijfsarts geconstateerd dat overleg tussen de leidinggevende en [werknemer] ten aanzien van het arbeidsconflict onvoldoende soelaas heeft geboden. Zij heeft geadviseerd om bemiddeling via een derde te laten plaatsvinden (mediation/juridisch). [werknemer] heeft zijn gemachtigde ingeschakeld die per brief van 1 juli 2011 Fontys heeft benaderd. In die brief wordt niet ingegaan op het advies van de bedrijfsarts om bemiddeling via een derde te laten plaatsvinden maar wordt de optie van een beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden aangedragen. In reactie hierop heeft Fontys die optie van de hand gewezen en aangegeven een mediationtraject te willen starten. Daartoe had zij ook al stappen ondernomen waarin [werknemer] niet heeft willen meegaan. [werknemer] heeft bij brief van zijn gemachtigde van 22 augustus 2011 gesteld dat er voor mediation geen basis is en heeft daarmee te kennen gegeven het advies van de bedrijfsarts niet te willen volgen. Hij heeft weliswaar gesteld dat dat advies niet slechts mediation inhield maar anders dan [werknemer] veronderstelt kan het feit dat hij een gemachtigde heeft ingeschakeld niet worden aangemerkt als bemiddeling door een derde, zoals de bedrijfsarts heeft geadviseerd. Nadat Fontys bij brief van 30 augustus 2011 had vastgehouden aan mediation onder verwijzing naar haar eerder ingenomen standpunt dat zij niet aan beëindiging van het dienstverband wenst mee te werken, heeft [werknemer] bij brief van zijn gemachtigde van 19 september 2011 een beëindigingvoorstel gedaan en medegedeeld dat een mediationtraject voor wat hem betreft op dit voorstel zou zijn gebaseerd. Het had op de weg van [werknemer] gelegen om met Fontys te trachten middels mediation het arbeidsconflict, dat volgens hem aan voortzetting van het re-integratietraject in de weg stond, op te lossen en op zijn minst serieus te bezien of mediation tot een oplossing zou kunnen leiden. Volgens [werknemer] heeft hij vanaf 14 juni 2011 geconstateerd dat ook zijn hernieuwde re-integratie vanaf 4 maart 2011 niet zal slagen door stelselmatige frustratie van Fontys. Dat [werknemer] dat zo heeft ervaren brengt echter niet mee dat hij af had mogen zien van mediation. Als gevolg van het feit dat mediation niet van de grond kwam ontstond er kennelijk een impasse. Anders dan [werknemer] heeft gesteld kan Fontys niet worden verweten dat zij in deze situatie de gesprekken tussen casemanager

4 pagina 4 van 5 [A] en [werknemer] op gang wilde houden, nu vast staat dat [werknemer] zijn reintegratiewerkzaamheden voortzette en ook de contacten met de bedrijfsarts werden gecontinueerd. Het door Fontys gevraagde UWV oordeel, wat daar verder ook van zij, werpt geen ander licht op de zaak. Duidelijk is dat de opstellingen die partijen na het niet van de grond komen van mediation hebben gekozen, hen niet verder heeft gebracht. Uiteindelijk heeft er op 5 januari 2012 een intakegesprek bij een mediator plaatsgevonden. Uit hetgeen partijen dienaangaande gesteld hebben volgt dat de mediator de opdracht tot mediation niet heeft aangenomen omdat partijen met de mediation een verschillend doel nastreefde, waarbij [werknemer] kennelijk nog immer beëindiging van de arbeidsovereenkomst nastreefde, het doel dat reeds bij brief van 1 juli 2011 door diens gemachtigde als optie was genoemd [werknemer] verwijt Fontys dat zij niet eerst het arbeidsconflict heeft opgelost voordat zij aandrong op voortzetting van het re-integratietraject. Aan oplossing van het arbeidsconflict middels mediation, waarna re-integratie zou kunnen worden voortgezet, heeft [werknemer] zelf echter niet althans niet voldoende willen meewerken. Evenmin heeft [werknemer] kenbaar gemaakt op welke andere wijze hij tot de oplossing van het arbeidsconflict, waarna re-integratie zou kunnen worden voortgezet, wenste te komen. [werknemer] had voor zichzelf op 14 juni 2011 geconstateerd dat zijn hernieuwde re-integratie vanaf 4 maart 2011 niet zou slagen, zoals hij heeft gesteld en was sindsdien gericht op beëindiging van de arbeidsovereenkomst, waaraan Fontys niet wilde meewerken. Fontys was ook niet gehouden daaraan mee te werken en mocht zich richten op re-integratie. De bedrijfsarts heeft weliswaar geadviseerd dat het arbeidsconflict moest worden opgelost maar heeft niet geadviseerd dat die oplossing moest zijn bereikt alvorens re-integratieactiviteiten zouden kunnen worden ontplooid door [werknemer]. In haar advies van 9 maart 2012 heeft de bedrijfsarts [werknemer] geadviseerd activiteiten ten behoeve van de re-integratie in spoor 2 op te pakken. Fontys heeft zich ook bereid getoond tot re-integratie 2e spoor. Tot medewerking daaraan heeft Fontys [werknemer] bij brief van 20 maart 2012, onder verwijzing naar het advies van de bedrijfsarts, nog aangeschreven. Namens [werknemer] heeft zijn gemachtigde bij brief van 30 maart 2012 daarop geantwoord dat initiatieven voor re-integratie in spoor 2 indien noodzakelijk na de behandeling van de onderhavige zaak ter terechtzitting van 26 april 2012 zouden kunnen worden ontplooid Uit het vorenstaande volgt dat de aanzet tot de situatie zoals die zich heeft ontwikkeld door Fontys is gegeven door haar brief van 5 januari 2011 en de latere ontkenning dat er sprake was van een arbeidsconflict. Zoals ook door de bedrijfsarts geadviseerd had er tussen partijen bemiddeling door een derde moeten plaatsvinden om het conflict op te lossen. Fontys heeft daaraan willen meewerken, zoals ook op haar weg lag. [werknemer] heeft daaraan niet althans onvoldoende willen meewerken. De opstelling van [werknemer] kwam er op neer dat voor hem het punt was bereikt dat hij er geen vertrouwen meer in had dat het conflict opgelost zou kunnen worden en dat alleen beëindiging van de arbeidsovereenkomst nog aan de orde kon zijn. Van [werknemer] had echter mogen worden verwacht dat hij zijn medewerking aan mediation zou hebben verleend om te bezien of het vertrouwen tussen partijen zodanig hersteld had kunnen worden dat verdere re-integratie mogelijk was. [werknemer] heeft in een te vroeg stadium op beëindiging van de arbeidsovereenkomst aangestuurd. Daarbij wordt ook in aanmerking genomen dat voor partijen duidelijk is dat het niet de bedoeling is dat [werknemer] zijn werkzaamheden bij Fontys hervat maar dat hij passend werk bij een andere werkgever zal aanvaarden overeenkomstig het advies van de bedrijfsarts ten aanzien van reintegratie tweede spoor. Fontys heeft de bereidheid uitgesproken om daaraan mee te werken en namens [werknemer] is te kennen gegeven dat initiatieven daartoe, indien noodzakelijk, na de behandeling van deze zaak kunnen worden ontplooid. Geconcludeerd wordt dat de wijziging van de omstandigheden zoals die zich blijkens het voorgaande heeft gedaan thans niet van dien aard is dat de arbeidsovereenkomst langs de weg van een ontbinding dadelijk of na korte termijn behoort te eindigen. Dit brengt mee dat het verzoek zal worden afgewezen In de aard van de zaak en de omstandigheden van het geval ziet de kantonrechter aanleiding om de kosten van deze procedure te compenseren als na te melden. 4. De beslissing De kantonrechter: wijst het verzoek af;

5 pagina 5 van 5 compenseert de proceskosten zo, dat ieder van partijen de eigen kosten draagt. Deze beschikking is gegeven en in het openbaar uitgesproken door mr. E.J.C. Adang, kantonrechter te Eindhoven, in tegenwoordigheid van de griffier, op 24 mei 2012.

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx pagina 1 van 6 LJN: BX6351,Sector kanton Rechtbank Zwolle, 612719 HA 12-144 Datum 27-08-2012 uitspraak: Datum 03-09-2012 publicatie: Rechtsgebied: Handelszaak Soort procedure: Eerste aanleg - enkelvoudig

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 05/05 Arbitraal vonnis in de zaak van: A., wonende te Z., eiser, gemachtigde mr. R.P.B. Caubo tegen De stichting B., gevestigd te Z., verweerster, gemachtigde mr.

Nadere informatie

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG

SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG SCHEIDSGERECHT GEZONDHEIDSZORG Kenmerk: 14/27 Het Scheidsgerecht, samengesteld als volgt: mr. R.J.B. Boonekamp, wonende te Arnhem, voorzitter, dr. C.H.R. Bosman, wonende te Wassenaar, en mr. R.P.D. Kievit,

Nadere informatie

ARAG SE Nederland, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene.

ARAG SE Nederland, gevestigd te Leusden, hierna te noemen Aangeslotene. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2014-180 d.d. 1 mei 2014 (mr. A.W.H. Vink, voorzitter, prof.mr. E.H. Hondius en mr. B.F. Keulen, leden en mevrouw mr. I.M.L. Venker, secretaris)

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste relatie,

VOORWOORD. Beste relatie, 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 BDO ARBEIDSJURISTEN... 4 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)... 5 2. ONTBINDING... 7 3. GOED WERKGEVERSCHAP... 29 4. STUDIEKOSTEN... 32 5. BERISPING... 34 6. OVERGANG

Nadere informatie

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige...

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Page 1 of 6 JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Wetsbepaling(en): BW Boek 3 Artikel 13, BW Boek 7 Artikel 677 Aflevering 2013 afl. 12 College Datum 31

Nadere informatie

B, wonende te Y, verweerder, gemachtigde: aanvankelijk mr.drs. J.P.G. Paffen, daarna mr. A.J. Abbing, thans mr. J. de Vet

B, wonende te Y, verweerder, gemachtigde: aanvankelijk mr.drs. J.P.G. Paffen, daarna mr. A.J. Abbing, thans mr. J. de Vet NR. 2. ONTBINDING VAN ARBEIDSOVEREENKOMST VAN DIRECTEUR. CONTRACTUELE BEPERKING ONTBINDINGSMOGELIJKHEID IS NIETIG. REÏNTEGRATIEPLAN. ZIEKTE. WACHTGELD. FICTIEVE OPZEGTERMIJN. Een beding waarbij de bevoegdheid

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer F

SAMENVATTING UITSPRAAK. het College van Bestuur van het ROC D, gevestigd te E, verweerder, hierna te noemen de werkgever gemachtigde: de heer F SAMENVATTING 105474 - Geschil over toepassing van art. H-60 CAO BVE Werknemer heeft jarenlang gewerkt als docent maar is, na een periode van arbeidsongeschiktheid, werkzaam als onderwijsassistent. De werkgever

Nadere informatie

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Stichting C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever

SAMENVATTING. het College van Bestuur van de Stichting C, gevestigd te D, verweerder, hierna te noemen de werkgever SAMENVATTING 105250 - Geschil over toepassing artikel H-60 De werknemer is op grond van artikel H-60 CAO BVE (herplaatsing in lagere functie vanwege disfunctioneren) vanuit een schaal 14-functie zonder

Nadere informatie

RAR2013/115 RAR2(M3/115. RECHIBANICIVUDDEN-NEDERLAND 24 april 2013, nr. 321585 /12-566 HSt (Mr. H.M.M. Steenberghe)

RAR2013/115 RAR2(M3/115. RECHIBANICIVUDDEN-NEDERLAND 24 april 2013, nr. 321585 /12-566 HSt (Mr. H.M.M. Steenberghe) RAR2013/115 van de arbeidsovereenkomst heeft voorgesteld, doch dat werknemer dat aanbod heeft afgeslagen en daarop niet is teruggekomen. Gelet op hetgeen het hof onder 53 heeft overwogen over het door

Nadere informatie

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes.

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes. GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN 1. Doel en ontwikkeling In deze code is geformuleerd welk gedrag de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) van een bij haar geregistreerde arbeidsdeskundige verwacht. De code

Nadere informatie

SAMENVATTING UITSPRAAK

SAMENVATTING UITSPRAAK 102450 SAMENVATTING Berisping wegens afwezigheid bij cursus en wegens ongeldig BAPO-gebruik BVE Docent heeft zijn leidinggevende vooraf medegedeeld niet aanwezig te zullen zijn bij de cursus vanwege detacheringswerkzaamkeheden.

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken.

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. Uit de stukken is, voor zover voor de beoordeling van de klacht van belang, het navolgende gebleken. RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 077.01 ingediend door: hierna te noemen 'klaagster', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

3 Risico-overgang bij de koop van een woning

3 Risico-overgang bij de koop van een woning 3 Risico-overgang bij de koop van een woning Van: Aan: Vorm: M.E.L. Fikkers A.K. Zirar Memorie van grieven OPDRACHT De Rechtbank Den Haag heeft op 3 oktober 2010 vonnis gewezen in de zaak Joppensz/Van

Nadere informatie

Geen recht op persoonsgebonden aftrek met betrekking tot testamentaire lijfrente

Geen recht op persoonsgebonden aftrek met betrekking tot testamentaire lijfrente Geen recht op persoonsgebonden aftrek met betrekking tot testamentaire lijfrente LJN: BV9731, Gerechtshof Arnhem, 11/00546 Datum uitspraak: 13-03-2012 Datum publicatie: 23-03-2012 Rechtsgebied: Belasting

Nadere informatie

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST

BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST BEËINDIGING VAN DE ARBEIDSOVEREENKOMST P&O-services telefoon: (030) 880 1880 Postbus 8504 e-mail: arbeidsvoorwaarden@protestantsekerknl 3503 RM Utrecht website: www.protestantsekerk.nl Inleiding Soms wil

Nadere informatie

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV)

De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) De stand van zaken De deelgeschillenrechter twee jaar in actie (IV) 12 Mevrouw mr. P. Oskam Kennedy Van der Laan Iets later dan in PIV-Bulletin 2012, 1 aangekondigd bespreek ik in dit vierde artikel sinds

Nadere informatie

CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER U I T S P R A A K

CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER U I T S P R A A K CENTRALE RAAD VAN BEROEP MEERVOUDIGE KAMER 11/9 AW U I T S P R A A K op het hoger beroep van: [Appellante], wonende te [woonplaats], (hierna: appellante), tegen de uitspraak van de rechtbank Haarlem van

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752

ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752 ECLI:NL:RBUTR:2010:BN1752 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 17-03-2010 Datum publicatie 11-08-2010 Zaaknummer 267201 / HA ZA 09-1125 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding

DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS. Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting. Inleiding DE AANBEVELINGEN VAN DE KRING VAN KANTONRECHTERS Aanpassing van de Aanbevelingen, voorzien van een toelichting Inleiding In de plenaire vergadering van de Kring van Kantonrechters van 30 oktober 2008 is

Nadere informatie

Jurisprudentiebulletin

Jurisprudentiebulletin 2011, aflevering 8 Nummers: 172 198 Vordering benadeelde partij en schadevergoedingsmaatregel: JBS 2011, nr. 172 Rb. Alkmaar 4 augustus 2011 LJN: BR6175 Vordering benadeelde partij voor kosten rechtsbijstand

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206

Rapport. Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 Rapport Datum: 4 mei 1999 Rapportnummer: 1999/206 2 Openbaar Rapport Rapportnummer: 99/228 25 mei 1999 Verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch met een klacht over een gedraging van de Regionaal Directeur

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228

Rapport. Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 Rapport Datum: 25 mei 1999 Rapportnummer: 1999/228 2 Klacht Op 12 januari 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van X BV te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van de Regionaal

Nadere informatie

Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013

Uitspraak. vonnis RECHTBANK AMSTERDAM. Afdeling privaatrecht, enkelvoudige kamer. zaaknummer/rolnummer: C/13... / HA... Vonnis van 11 december 2013 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 11-12-2013 Datum publicatie 23-12-2013 Zaaknummer C/13/... / HA... Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - enkelvoudig Inhoudsindicatie

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Tussenuitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 238 d.d. 6 oktober 2011 (mr R.J. Verschoof, voorzitter, J.C. Buiter, prof. mr M.L. Hendrikse, drs. A.I.M. Kool, drs. L.B. Lauwaars, prof.

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten.

1. Procedure. 2. Feiten. De Commissie gaat uit van de volgende feiten. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 159 d.d. 23 augustus 2010 (mr. V. van den Brink, voorzitter, en de heren R.H.G. Mijné en H. Mik RA) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van 10 oktober 2011 (bij vervroeging)

zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van 10 oktober 2011 (bij vervroeging) vonnis RECHTBANK 'S-GRAVENHAGE Sector civiel recht zaaknummer / rolnummer: 403504 / KG ZA 11-1115 Vonnis in kort geding van (bij vervroeging) in de zaak van de rechtspersoon naar buitenlands recht CARL

Nadere informatie

«JAR» Verloop van de procedure (...; red.) Gronden van de beslissing

«JAR» Verloop van de procedure (...; red.) Gronden van de beslissing «JAR» Rechtbank Amsterdam, kantonrechter 12 mei 2014, nr. CV 13-22452, (mr. Ulrici) Noot mr. E.S. de Jong Verhouding jaarurensysteem en rechtsvermoeden omvang arbeidsovereenkomst. Invulling rechtsvermoeden.

Nadere informatie

H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011

H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011 H 221-2011 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: H 221-2011 Beslissing van 21 mei 2012 in de zaak H 221-2011 naar aanleiding van de klacht van: dhr. A klager tegen: Mr.B verweerder

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Een werkgever vroeg verzoekster, een arbeidsdeskundige, om advies over re-integratie-mogelijkheden voor een van zijn zieke werknemers. Een aantal maanden later vroeg de werkgever een

Nadere informatie