Ruimtelijke Inpassing Ringweg Oost

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ruimtelijke Inpassing Ringweg Oost"

Transcriptie

1 Gemeente Leiden Ruimtelijke Inpassing Ringweg Oost Plan van Aanpak Gemeente Leiden, Projectmanagementbureau Steller: ing. E. Hiel MSRE Definitief

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding Beschrijving project Doelstelling project Opdracht definitiefase Ruimtelijke afbakening Plan van aanpak Inrichting Openbare Ruimte Herontwikkeling restpercelen Afstemming plannen en projecten Beheersaspecten Resultaat en planning Organisatie Informatie en communicatie Geld Risico s

3 1. Inleiding Het voorliggende document beschrijft de aanpak van het project Ruimtelijke Inpassing Ringweg Oost. Het doel van dit project is het bereiken van een goede ruimtelijke inpassing van de Ringweg Oost in de wijken De Waard en De Kooi. Zoals de naam doet vermoeden hangt het project volledig samen met de aanleg van de Ringweg Oost. De gemeente heeft onderzocht of de weg verkeerstechnisch inpasbaar is. Het resultaat hiervan is beschreven in het Kaderbesluit Ringweg Oost (juni 2012). Het is aan het project Ruimtelijke Inpassing Ringweg Oost om dit verkeerstechnisch ontwerp zo goed mogelijk in de bestaande omgeving van De Waard en De Kooi in te passen. Op het project wordt ook zoveel mogelijk participatie toegepast. Het is namelijk de bedoeling dat voor beide projecten een participatieproces wordt doorlopen, zodat omwonenden en belanghebbenden op een zorgvuldige manier worden betrokken. De wijze waarop de participatie zal plaatsvinden is beschreven in het Participatieplan Ringweg Oost (juni 2012). Zoals aangegeven beschrijft het voorliggende document de aanpak van het project Ruimtelijke Inpassing Ringweg Oost. In hoofdstuk twee wordt het project nader beschreven, waarbij ook de samenhang met andere plannen en projecten aan de orde komt. Vervolgens volgt in hoofdstuk drie het plan van aanpak aan de orde. Tot slot wordt in hoofdstuk vier stilgestaan bij de beheersaspecten resultaat, organisatie, tijd, informatie, geld en risico. Figuur 1: Context plan van aanpak Ruimtelijke Inpassing Ringweg Oost 2

4 2. Beschrijving project Voor de Ruimtelijke Inpassing Ringweg Oost is een projectopdracht opgesteld (april 2012). Deze projectopdracht geldt als uitgangspunt voor het voorliggende document, met uitzondering van de uitgangspunten uit de opdracht ten aanzien van participatie. Deze uitgangspunten zijn meegenomen in het participatieplan. Dit hoofdstuk geeft - gebaseerd op de projectopdracht - een kernachtige beschrijving van het project Ruimtelijke Inpassing Ringweg Oost 2.1 Doelstelling project Het doel van het project Ruimtelijke Inpassing Ringweg Oost is het bereiken van een goede ruimtelijke inpassing van de Ringweg Oost in de wijken De Waard en De Kooi. De weg moet straks een logisch onderdeel uitmaken van de bestaande stadswijken. Waar mogelijk dient de weg de kwaliteit van de wijken te verbeteren. 2.2 Opdracht definitiefase De opdracht voor de definitiefase waar het voorliggende document over gaat bestaat uit drie deelopdrachten. Hieronder worden de deelopdrachten kort beschreven. In het volgende hoofdstuk wordt hier nader op ingegaan. Voor de uitgebreide beschrijving van de opdracht wordt verwezen naar de projectopdracht zelf. De deelopdrachten voor de definitiefase zijn: 1. Maak een voorontwerp voor de openbare ruimte voor het plangebied van de Ringweg Oost. Het gaat om een integraal ontwerp voor de openbare ruimte binnen het plangebied van de Ringweg Oost. 2. Maak businesscases voor de herontwikkeling van zogenaamde restpercelen. Dit zijn percelen die voor de aanleg van de Ringweg Oost worden aangekocht, maar niet volledig nodig zijn voor de aanleg van de weg. De restanten worden restpercelen genoemd. Het gaat om restpercelen aan de Sumatrastraat Noord, de Sumatrastraat Zuid en de Admiraal Banckertweg. 3. Zorg voor afstemming met het project Ringweg Oost, de participatie en de verbeterplannen voor De Waard en De Kooi. Vanwege de ruimtelijke, financiële en organisatorische samenhang is nadrukkelijke afstemming een vereiste. De samenhang zit voornamelijk in de inrichting van de openbare ruimte en het benutten van kansen door de opgaven integraal te beschouwen. 2.3 Ruimtelijke afbakening In bijlage 1 is een kaart opgenomen met de ruimtelijke afbakening van de projecten Ringweg Oost en Ruimtelijke Inpassing Ringweg Oost. Het plangebied van de Ringweg Oost betreft het tracé inclusief de parallelstructuur en bijbehorende openbare ruimte. Het plangebied van de Ruimtelijke Inpassing Ringweg Oost bestaat uit de te herontwikkelen deelgebieden Sumatrastraat Noord, Sumatrastraat Zuid en Admiraal Banckertweg. Het gebied buiten deze plangebieden betreft het gebied voor de verbeterplannen voor De Waard en De Kooi. 3

5 3. Plan van aanpak 3.1 Inrichting Openbare Ruimte Het doel is het opleveren van een voorontwerp voor de openbare ruimte. Het voorontwerp moet medio oktober 2013 beschikbaar zijn. Hiermee wordt gesynchroniseerd met de planning van het uitvoeringsbesluit van de Ringweg Oost. Het gebied waarvoor het voorontwerp wordt opgesteld is weergeven in de kaart in bijlage 1. Als uitgangspunt voor deze deelopdracht geldt dat vanuit het project Ringweg Oost het wegontwerp wordt aangeleverd (o.a. het tracé ringweg oost, de parallelstructuur, de civieltechnische elementen en de verkeerskundige aansluitingen op de omgeving). De daadwerkelijke ontwerpopgave zit dan vooral in de stedenbouwkundige continuïteit en de inrichting van het groen. Het kan zijn dat op basis hiervan het aangeleverde wegontwerp wordt geoptimaliseerd. De inrichting van de openbare ruimte komt tot stand via een participatieproces. Voor een uitgebreide beschrijving van het proces wordt verwezen naar het participatieplan. Ten behoeve van de participatie is de openbare ruimte opgedeeld in de deelgebieden Sumatrastraat en Park Zeeheldenbuurt. Voor de inrichting van de openbare ruimte van deze deelgebieden is waar mogelijk voor adviseren als participatieniveau met omwonenden en belanghebbenden gekozen. De participatie wordt vormgegeven door het organiseren van bijeenkomsten. Hierin wordt samen met een begeleidingsgroep geleidelijk aan het voorontwerp gewerkt. Een stedenbouwkundige en kostendeskundige zorgen tussentijds dat het resultaat van de ateliers ruimtelijk en financieel worden vertaald. Deze vertaling vormt vervolgens weer het vertrekpunt voor de daaropvolgende bijeenkomst. Indien de gemeenteraad eind september 2012 instemt met het participatieplan, zal met de bijeenkomsten worden gestart. Ter voorbereiding hierop wordt in de zomer 2012 de spelregels voor de participatie bepaald. Vakinhoudelijk betekent dit dat een basistekening met stedenbouwkundige- en verkeerskundige uitgangspunten worden opgesteld, evenals de toedeling financiële middelen voor de inrichting van de openbare ruimte. De participatie wordt vanuit dit project vakinhoudelijk gefaciliteerd. In de praktijk komt dit neer op de selectie en inhoudelijke aansturing van een externe stedenbouwkundige en externe kostendeskundige. Deze vakspecialisten werken mee aan het opstellen van de spelregels voor de participatie, zijn aanwezig tijdens de bijeenkomsten en vertalen de resultaten van de bijeenkomsten in een ontwerp met kostenraming. 3.2 Herontwikkeling restpercelen Het doel is het leveren van een kaderbesluit voor de herontwikkeling van de zogenaamde restpercelen aan de Sumatrastraat Noord, de Sumatrastraat Zuid en de Admiraal Banckertweg (zie kaart bijlage 1). Het is de bedoeling dat het kaderbesluit medio mei 2013 aan het college wordt voorgelegd. Om tot een kaderbesluit te komen worden voor de gebieden businesscases uitgewerkt. De businesscases bestaan uit ruimtelijke varianten voor de herontwikkeling inclusief een financiële onderbouwing. De varianten worden op basis van een proces van rekenen en tekenen uitgewerkt. In een dergelijk proces werken de stedenbouwkundige en de planeconoom nauw samen om tot een optimaal resultaat te komen. 4

6 Hieronder wordt alvast kort op herontwikkeling van de bedoelde gebieden ingegaan: Het gebied Sumatrastraat Noord bestaat op dit moment uit een school en woningen. De oostelijke parallelweg van de Ringweg Oost moet in dit gebied worden ingepast. In het basisplan voor de Ringweg Oost loopt de parallelweg met een slinger over het grondgebied van een voormalige school. Deze basisvariant zal ruimtelijke en financieel worden uitgewerkt. Daarnaast wordt een variant uitgewerkt waarbij de parallelweg gestrekt door het gebied wordt gerealiseerd, waarvoor woningen moeten worden gesloopt en er elders in het gebied ruimte vrijvalt voor de ontwikkeling van nieuwe woningen. Het kan zijn dat gedurende het proces van rekenen en tekenen nog subvarianten voor deze twee hoofdvarianten uitgewerkt. Bij het gebied Sumatrastraat Zuid gaat het om de ontwikkeling van een bouwblok met woningen. Er wordt onderzocht of de inpassing van een blok woningen mogelijk is op de grond die beschikbaar komt door de verwerving en sloop van bestaande woningen Sumatrastraat 1 t/m 47 (oneven nummers). Deze woningen worden aangekocht en gesloopt voor de bouw van de tunnel. Na realisatie van de tunnel kunnen mogelijk woningen met een beperkte dieptemaat worden teruggebouwd. In de businesscase voor deze locatie worden onder andere varianten met verschillende woningtypen en prijsklassen in beeld gebracht en doorgerekend. Bij het gebied van de Admiraal Banckertweg gaat het om de herontwikkeling van de zone met bedrijven tussen de Admiraal Backertweg en de Nieuwe Rijn. De inpassing van het wegtracé zal consequenties hebben voor de bestaande situatie in deze zone. In de businesscase voor dit gebied wordt in beeld gebracht wat de consequenties precies zijn en hoe deze kunnen worden opgelost. Voor dit gebied worden de volgende varianten in beeld gebracht: (1) verwerving van alle percelen in deze zone, sloop en transformatie van de volledige zone naar een nieuw te bepalen functie (mogelijk wonen), (2) alleen verwerving van de deelpercelen die nodig zijn voor de inpassing van de weg met behoud van de huidige functie en herinrichting van de zittende bedrijven en (3) combinatie van variant 1 en 2. Op de herontwikkeling van de restpercelen is participatie van toepassing. In het participatieplan is gekozen voor raadpleging ten aanzien van de voorkeursvarianten. Dit betekent dat de voorkeursvariant per herontwikkeling aan omwonenden en belanghebbenden wordt voorgelegd. De gemeente kan zelf besluiten of op basis van de reacties wijzigingen worden doorgevoerd. Naast de participatie zal tijdens de definitiefase ook met partijen met eigendom in de gebieden worden gesproken en eventueel worden samengewerkt. Het gaat bijvoorbeeld om de corporaties De Sleutels en Portaal en de bedrijven aan de Admiraal Banckertweg. Eventuele verhuisbegeleiding wordt pas na het kaderbesluit over de herontwikkeling van de gebieden gestart. Voor de bedrijven worden tijdens deze fase wel alternatieve locaties in beeld gebracht. Vanzelfsprekend wordt in de ruimtelijke modellen en financiële doorrekeningen rekening gehouden met zaken als verontreiniging en monumenten, zoals in de projectopdracht ook is opgedragen. Medio mei 2013 wordt een kaderbesluit met voorkeursvarianten voor de herontwikkelingen aan het college voorgelegd. Daarna zal mogelijk een grondexploitatie worden geopend. Met behulp van de informatie uit de businesscases zal tevens de verwervingsstrategie worden herijkt. Het project Ringweg Oost zal deze restpercelen om niet inbrengen in het project Ruimtelijke Inpassing Ringweg Oost. Dit gebeurt onder de voorwaarde dat de gronden geschikt zijn voor het beoogde gebruik (vrij van functies, bouwwerken, ondergrondse infrastructuur en vervuiling) of dat middelen beschikbaar worden gesteld om deze situatie te bereiken. 5

7 3.3 Afstemming plannen en projecten Het doel is afstemming met het project Ringweg Oost, de participatie en de verbeterplannen voor De Waard en De Kooi, zodat synergie tussen de ontwikkelingen kan worden bereikt. Aangezien deze ontwikkelingen veel samenhang hebben is afstemming een vereiste. De centrale vraag voor deze opgave betreft: wat kan de aanleg van het wegtracé betekenen voor de verbeterplannen van de Waard en De Kooi en andersom? De samenhang met de genoemde ontwikkelingen zit in het volgende: 1. De inrichting van de openbare ruimte. Deze moet aansluiten op het wegontwerp en op het bestaande stedelijk gebied. Daarnaast komt de openbare ruimte tot stand middels een participatieproces. 2. De herontwikkeling van de restpercelen. Deze gebieden moeten iets toevoegen aan De Waard en De Kooi. Daarnaast wordt de verwervingsstrategie op basis van de businesscases voor deze gebieden herijkt. 3. Het benutten van kansen door integraal denken. Mogelijk kan door de aanleg van de weg en de herontwikkeling van de restpercelen bijdragen aan het: o verbeteren van de architectonische kwaliteit van de omgeving; o verbeteren van de stedenbouwkundige structuren van de wijken; o verminderen van de barrièrewerking van de Sumatrastraat; o verbeteren van de natuurlijke verbinding tussen het oostelijke en westelijke deel van De Kooi; o verbeteren van de groenstructuur en groene elementen; o verbeteren van speelvoorzieningen; o verminderen van sluipverkeer door de wijken; o verminderen van het spanningsveld tussen bedrijvigheid en de woonfunctie in De Waard; o verbeteren van de waterhuishouding in De Kooi; o verbeteren van de aansluiting van het onderliggend wegennet op het hoofwegennet. Voor het afstemmen van de plannen en projecten en het inventariseren van gezamenlijke kansen wordt een Werkgroep Raakvlakken gestart. De projectmanager Ruimtelijke Inpassing Ringweg Oost zal deze werkgroep initiëren en voorzitten. Deelnemers van de werkgroep zijn vooralsnog: corporatie De Sleutels, corporatie Portaal, corporatie Ons Doel, gemeente Leiden (gebiedsmanagers, afdeling welzijn), actieve welzijnsorganisaties, Hoogheemraadschap van Rijnland, Veilig Verkeer Nederland en Fietsersbond. Voor de afstemming en het inventariseren van opgaven en oplossingsrichtingen wordt een serie aan overleggen georganiseerd: (1) kennismaken, (2) afstemmen en verkennen opgaven De Waard en De Kooi, (3) verkennen oplossingsrichtingen en (4) prioriteren van oplossingsrichtingen. Zoals aangegeven zal de projectmanager Ruimtelijke Inpassing Ringweg Oost deze overleggen initiëren en faciliteren. Het is de bedoeling dat na de zomer 2012 wordt gestart en dat medio mei 2013 een eerste resultaat beschikbaar is. Mogelijk kan de afstemming en het verkennen van oplossingen doorlopen in de periode van mei 2013 tot oktober 2013 (tot het uitvoeringsbesluit Ringweg Oost). In het participatieplan is bepaald dat op de oplossingen die uit de afstemming voortkomen participatie zal plaatsvinden. Het niveau van de participatie is voor zover mogelijk adviseren. Het komt er op neer dat bewoners, bedrijven en belanghebbenden uit De Waard en De Kooi advies mogen geven over de opgaven en oplossingsrichtingen en dat de gemeente hier iets mee moet doen. De projectmanager participatie is verantwoordelijk voor het participatieproces. De projectmanager van de ruimtelijke Inpassing Ringweg Oost zal hiervoor een overzicht van de opgaven en oplossingsrichtingen voor de bedoelde wijken aanleveren. Omdat deze informatie medio april/mei 2013 beschikbaar is, kan dan ook de participatie plaatsvinden. 6

8 Voor het uitvoeren van eventuele maatregelen in De Waard en De Kooi is nog geen financiële dekking beschikbaar. In de komende periode worden de mogelijkheden voor de dekking nader verkend. Indien de herontwikkeling van de restpercelen een positief financieel resultaat oplevert, kan dit resultaat mogelijk worden ingezet voor de bekostiging van de uitvoering van dergelijke maatregelen. Medio april/mei 2013 wordt bekend of dit enige financiële dekking kan bieden, omdat op dat moment de businesscases voor de herontwikkeling van de restpercelen zijn uitgewerkt. 7

9 4. Beheersaspecten 4.1 Resultaat en planning In de tabel hieronder zijn de resultaten per deelopdracht inclusief planning weergegeven. Deelopdracht Resultaat Planning periode/gereed Inrichting openbare ruimte Inhoudelijke spelregels participatie Ontwerpproces/participatie (adviseren) tot Voorontwerp openbare ruimte Herontwikkeling restpercelen Uitwerken businesscases tot Participatie (raadplegen) Aanbevelingen optimalisatie wegtracé Aanbevelingen voor verwerving Kaderbesluit deelgebieden Afstemming projecten Doorlopende afstemming tot Participatie (raadplegen) Besluit basismaatregelen wijken Besluit aanvullende maatregelen wijken Tabel 4.1: resultaten en planning 4.2 Organisatie De organisatorische context van het voorliggende project is weergegeven in het organogram hieronder. Figuur 4.1: organisatorische context voorliggende opdracht 8

10 De projectmanagers van de Ringweg Oost, Participatie en de Ruimtelijke Inpassing ringweg Oost leggen rechtsreeks verantwoording af aan de ambtelijk opdrachtgever. Tussen de ambtelijke opdrachtgever en de projectmanagers zal eens per twee weken een voortgangsoverleg plaatsvinden. De projectmanager van de Ruimtelijke Inpassing Ringweg Oost zal eens per 6 weken de voortgang schriftelijk rapporteren. De projectmanager van de Ruimtelijke Inpassing Ringweg Oost is voorzitter van het Projectteam Openbare Ruimte. Hierin zijn onder andere vertegenwoordigd: interne stedenbouwkundige, externe stedenbouwkundige, externe kostendeskundige en een interne verkeerskundige. De vergadermomenten van het projectteam openbare ruimte zal worden afgestemd op de planning van de participatie. De projectmanager is ook voorzitter van het Projectteam Herontwikkeling Restpercelen. Dit projectteam wordt bezet door een interne stedenbouwkundige en planeconoom. Indien nodig wordt een beroep gedaan op de overige interne vakdisciplines. De Werkgroep Raakvlakken betreft een overleg tussen de projectmanagers uit het organogram aangevuld met andere professionals van de gemeente en corporaties met betrokkenheid in De Waard en De Kooi. In de basis wordt eens per vier weken een overleg gepland waarvan de projectmanager van de Ruimtelijke Inpassing Ringweg Oost voorzitter is. Afhankelijk van de raakvlakken en maatregelen voor de wijken kan de intensiteit worden aangepast. Voor de uitvoering van alle werkzaamheden van het voorliggende project is ondersteuning gewenst. 4.3 Informatie en communicatie De ambtelijke opdrachtgever wordt eens per 6 weken schriftelijk geïnformeerd over de voortgang de ROTIK+R onderdelen. In overleg met de ambtelijke opdrachtgever kan ook de bestuurlijke opdrachtgever worden geïnformeerd. Voor de participatie wordt aangesloten bij de uitvoeringsplanning van de participatie en de daarbij behorende informatiestromen (communicatie richting belanghebbenden). Indien deze informatie het belang van het voorliggende project niet volledig afdekt, zal apart worden gecommuniceerd. Vanzelfsprekend wordt deze communicatie afgestemd met de overige plannen en projecten. Medio mei 2013 wordt voor de herontwikkeling van de restpercelen een kaderbesluit voorgelegd aan het gemeentebestuur. Op dat moment wordt het gemeentebestuur ook geïnformeerd over de voortgang van de inrichting van de openbare ruimte en de afstemming met overige plannen en projecten. 9

11 4.4 Geld In de tabel hieronder is per deelopdracht aangegeven welke kosten worden verwacht en hoe deze worden gedekt. Deelopdracht Kosten Dekking Inrichting openbare ruimte Participatiekosten Project Ringweg Oost Plankosten Project Ringweg Oost Herontwikkeling restpercelen Participatiekosten Project Ringweg Oost Plankosten (alleen interne uren) Algemene dienst Afstemming projecten Plankosten (alleen interne uren) Algemene dienst Voor de deelopdracht Inrichting openbare ruimte geldt dat de plankosten en participatiekosten worden gedekt door het project Ringweg Oost. Voor inzicht in de opbouw en hoogte van de kosten wordt verwezen naar de kostenraming van dit project en het participatieplan. Ook de participatiekosten voor de deelopdracht Herontwikkeling restpercelen wordt gedekt door het project Ringweg Oost. De plankosten voor deze deelopdracht bestaan tot het kaderbesluit medio mei 2013 alleen uit interne uren. Deze kosten worden conform de projectopdracht doorbelast aan de algemene dienst. Voor de deelopdracht Afstemming projecten worden vooralsnog ook alleen interne uren als plankosten verwacht. Ook deze kosten worden conform de projectopdracht doorbelast aan de algemene dienst. 4.5 Risico s Voor dit project zal een risicodossier worden opgesteld en bijgehouden. Voor de belangrijkste risico s worden beheersmaatregelen en een begroting geformuleerd. Bij de voortgangsrapportages zal melding worden gemaakt over de voor de komende periode risico s en de beheersing daarvan. 10

12 Bijlage 1: kaart afbakeningen projecten 1 Plangebied Ringweg Oost (zwart) 2 Gebieden herontwikkeling (rood): 1. Sumatrastraat Noord 2. Sumatrastraat Zuid 3. Admiraal Banckertweg nvt 3 11

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 13.0010 Rv. nr.: 13.0010 B en W-besluit d.d.: 22-1-2012 B en W-besluit nr.: 13.0026 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Kredietaanvraag plankosten voor verkenning bereikbaarheid van

Nadere informatie

Stappenplan nieuwe Dorpsschool

Stappenplan nieuwe Dorpsschool Stappenplan nieuwe Dorpsschool 10 juni 2014 1 Inleiding Het college van burgemeester en wethouders heeft op 10 juni 2014 dit stappenplan vastgesteld waarin op hoofdlijnen is weergegeven op welke wijze

Nadere informatie

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak

Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025. Projectopdracht / Plan van Aanpak Maatschappelijke structuurvisie 2013-2025 Projectopdracht / Plan van Aanpak Afdeling Beleid, cluster Maatschappij januari 2013 Inhoudsopgave Aanleiding... 3 Doelstelling... 3 Resultaat... 3 Afbakening...

Nadere informatie

Beslisdocument en plan van aanpak

Beslisdocument en plan van aanpak Beslisdocument en plan van aanpak TIENDEVEEN Inleiding In oktober 2006 heeft de gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak Woningbouw dorpen. Het project bestaat uit drie fasen. Deze fasen worden telkens

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas

Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas provincie :: Utrecht Plan van aanpak Rondweg-Oost N233 Maatregelen treden 3 Um 5 Ladder van Verdaas In samenwerking tussen Veenendaal: 23 oktober 2017 Versie: 0.1 Opgesteld door: Maurice Kassing Gemeente

Nadere informatie

Startdocument participatieproces LAB071

Startdocument participatieproces LAB071 Startdocument participatieproces LAB071 Dit startdocument beschrijft het participatieproces in het kader van de Verkenning Leidse Agglomeratie Bereikbaar (LAB071). Het bevat de nadere uitwerking van hoofdstuk

Nadere informatie

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld.

Op 11 september 2014 heeft de raad het voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld. Aan: Van: Betreft: De gemeenteraad College van burgemeester en wethouders Stand van zaken Scholencluster Kruiswiel en Jeugdspeelpark. Datum: 18-9-2014 1. Historie in grote lijnen In 2012 is een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Herontwikkeling Stenen Poort Versie: 1.2 Datum: Beoogd projectleider: Hans Mieras FCL-nummer: Aanleiding en probleemstelling

Herontwikkeling Stenen Poort Versie: 1.2 Datum: Beoogd projectleider: Hans Mieras FCL-nummer: Aanleiding en probleemstelling Projectopdracht Herontwikkeling Stenen Poort Versie: 1.2 Datum: 17-08-2011 Beoogd projectleider: Hans Mieras FCL-nummer: 700285 Aanleiding en probleemstelling De raad heeft op 19 april 2011 de gebiedsvisie

Nadere informatie

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland

REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland 521 REGIONAAL AMBITIEDOCUMENT Kop van Noord-Holland Frame: Algemene regionale opgaven veranderende functies platteland Projectnaam: Vrijkomende agrarische bebouwing en kwaliteitsimpuls vergroting agrarische

Nadere informatie

Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013. Status Openbaar Datum 13 mei 2013

Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013. Status Openbaar Datum 13 mei 2013 Voortgangsrapportage Gemeenteraad Beekstraatkwartier Bestemd Gemeenteraad Periode April/mei 2013 voor Status Openbaar Datum 13 mei 2013 1. Organisatie Gemeente Weert a) bestuurlijk College van B&W, H.

Nadere informatie

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014

Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Startnotitie Herstructurering woningen Rijsoord Versie 1.1 Datum 21 mei 2014 Openbaar wat willen we bereiken? (doel) Het doel voor de gemeente is om, in samenwerking met Woonvisie, de (ruimtelijke) kaders

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.

RAADSVOORSTEL. raadsvergadering: 21 september 2011 Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve. datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr. RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 21 september 2011 onderwerp: Aanbesteding Masterplan Anna's Hoeve bijlage: ontwerp-besluit datum: 12 september 2011 gemeenteblad I nr.: 68 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 28 juni 2016 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 28 juni 2016 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : C.C.J.M. Grootswagers Datum collegebesluit : 28 juni 2016 Corr. nr.: 2016.20480 Onderwerp : Voorstel inzake sporthal De Werft: voorstel tot nieuwbouw Programma : 2. Welzijn,

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: 29-1-2013 B en W-besluit nr.: 13.0081 Naam programma: Bereikbaarheid Onderwerp: Plan van Aanpak Verkenning bereikbaarheid van de Leidse agglomeratie (LAB071).

Nadere informatie

College van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008

College van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008 Plan van Aanpak Autonome groei+ Oosteind Aan van Burgemeester en wethouders en werkgroep Oosteind Datum juni 2008 Inleiding Het kerkdorp Oosteind krijgt de mogelijkheid uit te breiden ten behoeve van de

Nadere informatie

Participatie Oost Boswinkel versie

Participatie Oost Boswinkel versie Bijlage 6 Participatie Oost Boswinkel versie 0.4 02-02-2017 Inleiding De wijk Oost Boswinkel wordt gesloopt en opnieuw opgebouwd. Er zijn twee verhuurders, de Woonplaats en Ons Huis. Globaal is de wijk

Nadere informatie

Ontwikkelmogelijkheden plan Dorpsstraat/Oostervelden te Bemmel

Ontwikkelmogelijkheden plan Dorpsstraat/Oostervelden te Bemmel Bijlage 1 Datum 3 februari 2016 Onderwerp Ontwikkelmogelijkheden plan Dorpsstraat/Oostervelden te Bemmel De ontwikkelmogelijkheden voor de herontwikkeling van de locatie Dorpsstraat-Oostervelden te Bemmel

Nadere informatie

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden

Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden Startnotitie procedure bestemmingsplan Brediusgronden 1. Inleiding Het college heeft op 17 juli 2013 besloten om een intentieoverkomst met Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Het nieuwe Park Dwingeland. Bijpraten omwonenden 28 november 2016

Het nieuwe Park Dwingeland. Bijpraten omwonenden 28 november 2016 Het nieuwe Park Dwingeland Bijpraten omwonenden 28 november 2016 Programma Proces tot nu toe: hoe zat het ook alweer? Ontwerp voor park Dwingeland / Stoekeplein Planning bestemmingsplan, aanleg nieuwe

Nadere informatie

agendapunt 04.B.11 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT)

agendapunt 04.B.11 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT) agendapunt 04.B.11 1066160 Aan Commissie Waterveiligheid AANVRAAG INVESTERINGSPLAN EN KREDIET GEMAAL KERSTANJEWETERING (GEMEENTE DELFT) Voorstel Commissie Waterveiligheid 04-06-2013 De VV te verzoeken:

Nadere informatie

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030

Doel: In samenwerking met maatschappelijke partners organiseren van een proces dat leidt tot een herijkte visie op Borne in 2030 Projectvoorstel Projectopdracht / -voorstel Datum: 8 juli 2010 Versie: definitief t.b.v. definitiefase en ontwerpfase Pagina: 1 / 9 Soort project Extern/Lijn Projectnaam MijnBorne2030 (Herijking Toekomstvisie)

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Agendanummer: p.h.:

RAADSVOORSTEL. Agendanummer: p.h.: RAADSVOORSTEL Onderwerp: Bijlage(n): Vergadering de dato: Programma van eisen en wensen en Bestuursopdracht Planfase project Brede Maatschappelijke Voorziening en Woonserviceontwikkeling Heusden 2011 Agendanummer:

Nadere informatie

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf

Datum: 5 november 2013 Portefeuillehouder: De Graaf Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-068 Registratiekenmerk: Onderwerp: raadsvoorstel haalbaarheidsstudie realisatie nieuw zwembad Korte inhoud: U heeft besloten om de haalbaarheid te onderzoeken voor de realisatie

Nadere informatie

C.C.A. Evers 3678

C.C.A. Evers 3678 Agendapunt commissie: 3.3 steller telefoonnummer email C.C.A. Evers 3678 carlijn.evers@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 123325/225214 portefeuillehouder M. Wijnen onderwerp Verklaring

Nadere informatie

Verslag Startbijeenkomst Tuinen van Genta 10 Oktober.

Verslag Startbijeenkomst Tuinen van Genta 10 Oktober. Verslag Startbijeenkomst Tuinen van Genta 10 Oktober. De startbijeenkomst werd gehouden in De Toerist aan de Teteringsedijk 145. Aanwezig waren circa 35 omwonenden, waaronder enkele ondernemers van het

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit:

Nota van B&W. Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk. B&W-besluit: Onderwerp Kredietafwikkeling Stadsdeelhart Schalkwijk Nota van B&W Portefeuille J. Nieuwenburg Auteur Alex Jansen Telefoon 5113661 E-mail: a.jansen@haarlem.nl SO/PM Reg.nr. 2007/215162 Bijlage A B & W-vergadering

Nadere informatie

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven

Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Raadsvoorstel richtinggevende uitspraak initiatiefnemer zwembad april 2015 Bijlage 1: Informatie over de initiatieven Zoals bekend zijn er drie initiatiefnemers: ZIB Wijk bij Duurstede, Wijkzwemt en ZwembadInnovatieGroep.

Nadere informatie

GVP Hilvarenbeek

GVP Hilvarenbeek GVP Hilvarenbeek 2013-2022 Werkdocument 2 Studie randwegen kern Hilvarenbeek Hilvarenbeek 21 maart 2013 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 1.1 AANLEIDING... 3 1.2 RANDWEG DIESSEN... 3 1.3 RANDWEGEN HILVARENBEEK...

Nadere informatie

Varianten: wat weten we nu? Willem Homan, projectleider Ringweg Oost

Varianten: wat weten we nu? Willem Homan, projectleider Ringweg Oost Varianten: wat weten we nu? Willem Homan, projectleider Ringweg Oost Eerste beoordeling Werkt de variant? Indicatie van verkeerseffecten Kan de variant? Technische en ruimtelijke inpassing Indicatie verkeerseffecten

Nadere informatie

Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen Schriftelijke vragen Invulling Katwijkerlaantracé met oog voor belangen omwonenden De CDA-fractie in de raad van de gemeente Zoetermeer stelt heden, 13 april 2014, de volgende vraag/vragen aan het college

Nadere informatie

RIS.2629 Procesbeschrijving masterplan Emmerhout Maart 2007

RIS.2629 Procesbeschrijving masterplan Emmerhout Maart 2007 RIS.2629 Procesbeschrijving masterplan Emmerhout Maart 2007 Het Masterplan Emmerhout geeft een stedenbouwkundig kader voor de opgaven opgenomen in het Wijkprogramma Emmerhout 2005-2009. Het Masterplan

Nadere informatie

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE

HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp. Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE HAALBAARHEIDSSTUDIE Nieuwbouw basisschool St. Jan te Leenderstrijp Opdrachtgever Gemeente Heeze-Leende Jan Deckersstraat 2 5590 GA HEEZE Huisvestingsconsultancy Laride, Hart voor huisvesting Bastion 58

Nadere informatie

Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis

Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis Nieuwe bestemming voor Ooglijdersgasthuis Initiatief Driestar BV is sinds 2011 eigenaar van het voormalige Ooglijdersgasthuis met bijbehorende gebouwen. Een deel van de gebouwen is rijksmonument. Het plan

Nadere informatie

17R R gemeente WOERDEN

17R R gemeente WOERDEN RAADSVOORSTEL 17R.00332 17R.00332 gemeente WOERDEN Indiener: college van burgemeester en wethouders Datum: 16 mei 2017 Portefeuillehouder(s): I ten Hagen, Y. Koster Portefeuille(s): Ruimtelijke ordening

Nadere informatie

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer

Datum: 02 juli 2013 Portefeuillehouder: De heer R. Windhouwer Raadsvoorstel Raadsnummer: 2013-057 Registratiekenmerk: Onderwerp: Haalbaarheidsonderzoek Voorzieningen Nijkerkerveen - fase 2 Korte inhoud: De gemeente heeft een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

RAADSVOORSTEL. Wijk- en Stadsbeheer. 22 december november Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad Voorstelnummer Datum 22 december 2016 2016.00095 22 november 2016 Afdeling Wijk- en Stadsbeheer Onderwerp Programma Voorbereidingskrediet Integraal Kindcentrum West Onderwijs

Nadere informatie

Plan van aanpak Ontwikkeling Haringbuys

Plan van aanpak Ontwikkeling Haringbuys Plan van aanpak Ontwikkeling Haringbuys Corsa: 2009026233 Aanleiding Als gevolg van het collegeprogramma 2009 2014 zal: Een projectplan worden opgesteld in 2009 voor het project Haringbuys. Een positief

Nadere informatie

Projectplan De Brede HOED

Projectplan De Brede HOED De Brede HOED projectplan Projectnummer: R2a Projectplan De Brede HOED Opdrachtgever: A.J.M. Scholten Opgesteld door: 20 september 2011 1.0 Informatie: 070816 Projectplan De Brede HOED.doc Pag. 1 Projectgegevens:

Nadere informatie

Protocol Kwaliteitsteam Houthaven Gebiedsontwikkeling, Gemeente Amsterdam 11 november 2015

Protocol Kwaliteitsteam Houthaven Gebiedsontwikkeling, Gemeente Amsterdam 11 november 2015 Protocol Kwaliteitsteam Houthaven Gebiedsontwikkeling, Gemeente Amsterdam 11 november 2015 1. Doel Het Kwaliteitsteam Houthaven is ingesteld met als doel het bereiken van ruimtelijke eenheid en samenhang

Nadere informatie

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: Rv nr: B en W-besluit dd: 13-01-2015 B en W-besluit nr: 150001 Naam programma: Stedelijke ontwikkeling Onderwerp: Kaderbesluit Greentower en parkeergarage/fietsenstling Aanleiding: Met de reisatie van

Nadere informatie

Voordracht voor de Bestuurscommissie Datum: 19-11-2014. 13 Wijken. Strategiebesluit Verplaatsing Tempo-Team

Voordracht voor de Bestuurscommissie Datum: 19-11-2014. 13 Wijken. Strategiebesluit Verplaatsing Tempo-Team Nummer BD2014-002377 Zuidas Voordracht voor de Datum: 19-11-2014 Publicatiedatum 14 november 2014 Programma 13 Wijken Datum besluit DB 28-10- 2014 Te publiceren tekst Onderwerp Strategiebesluit Verplaatsing

Nadere informatie

Projectopdracht locatiestudie sociale woningbouw

Projectopdracht locatiestudie sociale woningbouw Projectopdracht locatiestudie sociale woningbouw Registratienummer: : 2016017636 Budgetnummer : geen Vastgesteld : college van B & W, 14 juni 2016 1. Onderwerp Locatiestudie sociale woningbouw 2. Opdrachtgever

Nadere informatie

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer

Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Ontwerp-MER Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer Portefeuillehouder: A. van den Berg Vergaderdatum: 2 maart 2010 Agendapunt: Beleidsveld: 150 Kenmerk D&H: 840252 Aard voorstel: Besluitvormend Kenmerk VV: Steller:

Nadere informatie

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland

Plan van aanpak Monitoring OV-visie Holland Rijnland Plan van aanpak Projectnaam/ onderwerp: Status: vastgesteld, DB 12 december 2013 Naam auteur(s): Claudia de Kort en Iris de Bruyne 1. Inleiding/ aanleiding Het Algemeen Bestuur van Holland Rijnland heeft

Nadere informatie

Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden. Startnotitie

Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden. Startnotitie Actualisatie Bestemmingsplan Industrieterrein Heusden Startnotitie 1 Doelstelling project Het project is gericht op het tot stand brengen van een actuele bestemmingsregeling (eindproduct) voor de bedrijventerreinen

Nadere informatie

Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken

Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Vervroegd betrekken van de markt December 2011 Nieuwe aanpak voor planstudie Hoevelaken Aanleiding Knooppunt Hoevelaken heeft een vaste plaats in de file top-25.

Nadere informatie

Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim

Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim Raadsmemo project KunstWerk Diepenheim Datum: : 16 oktober 2012 Aan : Gemeenteraad van Hof van Twente Kopie aan : Van Voor informatie Onderwerp: : Wethouder van Zwanenburg : G.B.J. Overbeek, Ruimtelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief Overamstel

Nieuwsbrief Overamstel Gemeente Amsterdam Projectbureau Zuidoostlob Projectgroep Overamstel Nieuwsbrief Overamstel Nummer 4, november 2007 Impressie van het Amstelkwartier In deze nieuwsbrief: Stand van zaken selectie projectontwikkelaars

Nadere informatie

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland

Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Plan van aanpak Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Projectnaam/ onderwerp: Uitvoeringsprogramma OV Holland Rijnland Status: concept Datum en versienr.: 14 november 2011, versie 1.1 Naam auteur(s):

Nadere informatie

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten

S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek. Aan de leden van Provinciale Staten S. Jansen (PVV) (d.d. 5 januari 2012) Nummer 2595 Onderwerp Bereikbaarheid Bollenstreek Aan de leden van Provinciale Staten Toelichting vragensteller In het Haarlems Dagblad d.d. 20 december 2011 uitten

Nadere informatie

Projectofferte Plan Openbare Ruimte Reitdiepzone

Projectofferte Plan Openbare Ruimte Reitdiepzone Projectofferte Plan Openbare Ruimte Reitdiepzone 1. Inleiding De aanleiding voor deze projectofferte is de vaststelling door de raad van de Update Ontwikkelstrategie Reitdiepzone, op 19 april 2017. Uit

Nadere informatie

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord

portefeuillehouder ak e i e \* Secretaris akkoord Gemeente Zandvoort B&W-ADVIES Verordening Nadere regels Beleidsnota Overig Na besluit (B&W/Raad): Uitgaande brief verzenden Stukken retour Publicatie Afdeling / werkeenheid: MD/BA Auteur : P. Haker Datum

Nadere informatie

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker)

Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Vergadering: 19 juni 2007 Agendanummer: 13 Status: bespreekstuk Behandelend ambtenaar Thijs Klompmaker, 0595-447781 E-mail: gemeente@winsum.nl (t.a.v. Thijs Klompmaker) Aan de gemeenteraad, Onderwerp:

Nadere informatie

G e m e e n t e Z e i s t

G e m e e n t e Z e i s t RAADSVOORSTEL G e m e e n t e Z e i s t 07RAAD0107 Raadsvergadering : 3 april 2007 Gewijzigd voorstel : Productgroep : Ruimte Telefoon : 030 69 87 413 Datum : 20/02/2007 Onderwerp : Motie gemeenteraad

Nadere informatie

Ontwikkelzone Zuid-West

Ontwikkelzone Zuid-West Ontwikkelzone Zuid-West Toelichtingen op aanleiding, proces en eerste verkenningen Startbijeenkomst 20 september 2017 Anne Pauline Huizinga Lars Mosman Mei van Eeghen Programma van de avond 19.15 uur Inloop

Nadere informatie

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. ... 4-9-2012.. Rib-nr. 2012-86..

DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad Raadsdocumenten. ... 4-9-2012.. Rib-nr. 2012-86.. Collegevoorstel RUIMTELIJKE ONTWIKKELING Reg.nr. 2012/14233 B&W d.d. START 4 september 2012 Openbaar Programma Ja, zonder beperkingen Veelzijdige stad in het groen DT d.d. OR d.d. B&W d.d. OR d.d. Raad

Nadere informatie

Budget Jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland

Budget Jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland Ra ad sv oorstel Raadsvoorstel Budget Jeugdhulp Holland Rijnland 2016 en Tijdelijk Fonds Jeugdhulp Holland Rijnland doel: aan: besluitvormend de raad van de gemeente Teylingen zaaknummer: 168795 datum

Nadere informatie

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem

Raadsvoorstel: Nummer: Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem Raadsvoorstel: Nummer: 2011-655 Onderwerp: Nota Grondbeleid Gorinchem 2011-2014 Datum: 2 mei 2011 Portefeuillehouder: B.J.P. van der Torren Raadsbijeenkomst: 31 mei 2011 Raadsvergadering: 16 juni 2011

Nadere informatie

Raadsvergadering. 14 maart D.P. van Sluis

Raadsvergadering. 14 maart D.P. van Sluis gemeente Capelle aan den IJssel Raadsvoorstel Nummer 762717 Raadsvergadering 14 maart 2016 Datum 9 februari 2016 Programma / product / collegewerkplan Uitwerking gebiedsvisie Centraal Capelle Portefeuillehouder

Nadere informatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie

Pallas Advies. Bedrijfsinformatie Pallas Advies Bedrijfsinformatie Wat is Pallas Advies? Pallas Advies ondersteunt en adviseert overheidsorganisaties op het gebied van parkeren, mobiliteit en (reis)informatie. De ondersteuning kan op meerdere

Nadere informatie

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden

Bij antwoord datum, kenmerk en onderwerp vermelden Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 14 030 www.utrecht.nl leden commissie Stad en Ruimte Behandeld door O. van Schaik Doorkiesnummer 030-28 67011 E-mail o.van.schaick@utrecht.nl Onderwerp

Nadere informatie

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden,

Leden van Provinciale Staten. Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid. Geachte Statenleden, Leden van Provinciale Staten Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Onderwerp Stand van zaken en proces besluitvorming Planstudie N207 Zuid Datum 10

Nadere informatie

Bijlage II Ambtelijk deel. Plan van Aanpak Gebiedsvisie Randweg Zijlweg Kansen aan de Randweg voor onderwijs en ondernemen HOOFDSTUK 1 INLEIDING

Bijlage II Ambtelijk deel. Plan van Aanpak Gebiedsvisie Randweg Zijlweg Kansen aan de Randweg voor onderwijs en ondernemen HOOFDSTUK 1 INLEIDING Bijlage II Ambtelijk deel Plan van Aanpak Gebiedsvisie Randweg Zijlweg Kansen aan de Randweg voor onderwijs en ondernemen HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1.1 - Introductie In het gebied rond het kruispunt Westelijke

Nadere informatie

In deze raadsinformatie brief informeren wij u over de stand van zaken van het project en de te nemen stappen en besluiten.

In deze raadsinformatie brief informeren wij u over de stand van zaken van het project en de te nemen stappen en besluiten. Aan: de gemeenteraad Ons kenmerk 2584520 Bezoekadres Cranendonck 3-4 6027 RK Soerendonk Postadres Postbus 2090 6020 AB Budel www.cranendonck.nl Contactpersoon Ben Driessen T 0495-431241 E b.driessen@cranendonck.nl

Nadere informatie

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering

Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438. Dit onderwerp wordt geagendeerd ter kennisneming ter consultering ter advisering COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HOOGHEEMRADEN COMMISSIE BMZ ALGEMEEN BESTUUR Agendapunt 9A Onderwerp: Risico inventarisatie project rwzi Utrecht Nummer: 604438 In D&H: 22-01-2013 Steller: Drs. J.L.P.A. Dankaart

Nadere informatie

Camperplaatsen stadscentrum

Camperplaatsen stadscentrum Projectopdracht en Plan van aanpak Camperplaatsen stadscentrum Datum: november 2015 Bert Hansma, SBC Postbus 20.000, 7900 PA Hoogeveen Telefoon 14 0528 Fax 0528-191325 Email info@hoogeveen.nl Internet

Nadere informatie

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020

STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020. Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 gemeente nieuwkoop STARTNOTITIE Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 Kenmerk : 11.04593 1. Onderwerp Maatschappelijke Structuurvisie Nieuwkoop 2020 2. Aanleiding De komende jaren zal de positie

Nadere informatie

Ringdijk - Citroëngarage. 3 e Stamtafel 28 september 2015

Ringdijk - Citroëngarage. 3 e Stamtafel 28 september 2015 Ringdijk - Citroëngarage 3 e Stamtafel 28 september 2015 Wouter Veldhuis, stedenbouwkundige Hans van der Heijden, architect Jan Emmens, Ringdijk Garage BV Imke Veltmeijer, gebiedsontwikkelaar Eigen Haard

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015)

Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Versie 12 april 2013 Uitvoeringsnotitie Meerjaren Onderhoudsprogramma Verhardingen 2012-2015 (MJOP 2012-2015) Definitief Directie Fysiek Domein Inhoud Inleiding 4 1 Herinrichtingsprojecten. 5 1.1 Planning.

Nadere informatie

ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR SEPTEMBER 2016

ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR SEPTEMBER 2016 ONDERZOEKSOPDRACHT KCNR SEPTEMBER 2016 Titel van de opdracht Voor en met bewoners: ruimtelijke transformatie in het centrum van Paddepoel. Korte omschrijving van de onderzoeksopdracht De Groningse wijk

Nadere informatie

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM J. Verstand. 4 november B4 Masterplan en 3B4 Zuid kaderwijziging

Voorstel aan raad. Geadviseerd besluit. Samenvatting ROM J. Verstand. 4 november B4 Masterplan en 3B4 Zuid kaderwijziging Voorstel aan raad Verantwoordelijke afdeling Nummer ROM 132450 Inboeknummer:132450 Raad d.d. Paragraaf begroting: 3 17 december 2014 Steller: M.J.L. Lammerée Portefeuillehouder J. Verstand Datum Onderwerp

Nadere informatie

Ambitiedocument MOB-complex

Ambitiedocument MOB-complex Ambitiedocument MOB-complex september 2013 Voorwoord Herontwikkeling MOB bijzonder project met unieke mogelijkheden Het Mobilisatiecomplex (MOB-complex) is een militair terrein gelegen aan de Nieuwe s-gravelandseweg

Nadere informatie

In beweging voor u COMPLEXEN IN EXPLOITATIE

In beweging voor u COMPLEXEN IN EXPLOITATIE Complexen in exploitatie Het betreft exploitaties waarvoor een op uitvoering gebaseerde exploitatieopzet is vastgesteld. In deze complexen is per 31 december 2013 totaal een bedrag geïnvesteerd van ca.

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr..: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 10.0083 Rv. nr..: 10.0083 B&W-besluit d.d.: 31-8-2010 B&W-besluit nr.: 10.0840 Naam programma +onderdeel: WOP Noord GEO, aanleg Hallenweg Onderwerp: Kredietaanvraag eerste fase Hallenweg

Nadere informatie

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling

Ruimte voor ontwikkeling. Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling Ruimte voor ontwikkeling Financiële haalbaarheid en management van gebiedsontwikkeling U WILT UW GEBIED ONTWIKKELEN. DAT ROEP VEEL VRAGEN OP: HOE PAK IK DAT AAN? EN IS HET FINANCIEEL WEL HAALBAAR IN DEZE

Nadere informatie

Projectplan. Winkelcentrum Meidoornplein fase II. Gemeente Oldebroek

Projectplan. Winkelcentrum Meidoornplein fase II. Gemeente Oldebroek Projectplan Winkelcentrum Meidoornplein fase II Gemeente Oldebroek Datum 07-09-2015 Projectleider M. Maathuis Ambtelijk Opdrachtgever J. Kaat Projectnummer B.2078 Startdatum 24-09-2015 Einddatum 31-05-2016

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Project Prinsessenpark. Gevraagde Beslissing:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Project Prinsessenpark. Gevraagde Beslissing: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Onderwerp: Project Prinsessenpark Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. het bestemmingsplan Prinsessenhof met identificatienummer NL.IMRO.0542.BPPrinsessenhof-va01

Nadere informatie

Project < naam> Algemene projectgegevens. Locatie project. Fasedocument <fase> Project <..> Datum<..> Naam project

Project < naam> Algemene projectgegevens. Locatie project. Fasedocument <fase> Project <..> Datum<..> Naam project Fasedocument Project Datum Project < naam> Algemene projectgegevens Naam Project Omschrijving Opdrachtgever Projectleider Projectfase Aanleiding Doel Resultaat Kader / uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

ISV 3 programma gemeente Harlingen

ISV 3 programma gemeente Harlingen ISV 3 programma gemeente Harlingen Stand van zaken van 17 september 2015. In 2011 heeft de provincie Fryslân de gemeente Harlingen ISV 3 subsidie toegekend voor de herstructurering Plan Zuid. Eind 2014

Nadere informatie

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage

Noordelijke Randweg Voorhout. Voortgangsrapportage Noordelijke Randweg Voorhout Voortgangsrapportage Voorjaar 2014 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Stand van zaken... 4 3 Financiën... 6 4 Planning en vervolg... 8 Bladzijde 2 van 8 1 Inleiding De Noordelijke

Nadere informatie

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016

Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 22 november 2016 Datum raadsvergadering maandag 19 december 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-362 Bijbehorend veld van de programmabegroting Ruimte,

Nadere informatie

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk

Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 375089 Raadsvergadering van 13 december 2012 Agendanummer: 10.2 Onderwerp: Plan van Aanpak project 080 inrichting Waterfront Moerdijk Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Nadere informatie

ADVIES. : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen

ADVIES. : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen ADVIES Project : BP Kerkdijk Hooge Zwaluwe Opdrachtgever : Dhr. W. Simonis Datum : 23 mei 2014 Referentie : 140396a12 Onderwerp : Parkeren Behandeld door : Dhr. ir. P.H.A.H. Damen Het voornemen Initiatiefnemer

Nadere informatie

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk

Nummer raadsnota: Bl Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk 9emeente Oosterhout *» ť ^ ) NOTA VOOR DE RAAD Datum: 1 november 2016 Nummer raadsnota: Bl.0160544 Onderwerp: Beschikbaarstelling van krediet voor planontwikkeling winkelcentrum Arkendonk Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Participatieplan afstoten gemeentehuizen

Participatieplan afstoten gemeentehuizen plan afstoten gemeentehuizen Herontwikkeling / nieuwe invulling gemeentehuis Muiden en Stadskantoor Naarden 14 juni 2016 1 Inleiding 1.1 Uitgangspunt Dit participatieplan hoort bij de Project Initiatief

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Uitvoeringsorganisatie Greenport Duin- en Bollenstreek i.o. 23 juli 2007

Plan van Aanpak. Uitvoeringsorganisatie Greenport Duin- en Bollenstreek i.o. 23 juli 2007 Plan van Aanpak Uitvoeringsorganisatie Greenport Duin- en Bollenstreek i.o. 23 juli 2007 Onderwerpen Plan van Aanpak 1. Vertrekpunten Uitvoeringsorganisatie Greenport Duin- en Bollenstreek 2. Opstellen

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 23 oktober 2012 Steller : J. Bosma Telefoonnummer: (0343) 565839 E-mailadres : jan.bosma@heuvelrug.nl Onderwerp : Voortgang haalbaarheidsonderzoek gebiedsontwikkeling

Nadere informatie

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten

Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Bijlage 05 Stad en Regio Sleutelprojecten Toelichting sleutelprojecten programma Stad en Regio 2012-2015/17 1 1 Inlichtingen bij dhr. A.J.H.P. Elferink, (026) 3599756, e-mailadres a.elferink@gelderland.nl

Nadere informatie

Verbetering stationsomgeving Wezep

Verbetering stationsomgeving Wezep Verbetering stationsomgeving Wezep Startdocument Januari 2014 Intern projectnummer gemeente Oldebroek: E23 Kenmerk 164348 INHOUDSOPGAVE Inleiding. 3 Regiocontract. 3 Plangebied 3 Resultaat 4 Werkwijze.

Nadere informatie

Onderwerp Plan van Aanpak Structuurvisie A32-zone

Onderwerp Plan van Aanpak Structuurvisie A32-zone Agendapunt Onderwerp Plan van Aanpak Structuurvisie A32-zone Paraaf afdelingshoofd Status advies A-stuk (bespreken) B-stuk (rouleren) K-stuk (geheim) Paraaf secr. A-B: Paraaf secr. B-A: Paraaf secr. K-A/B:

Nadere informatie

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen

Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen Afdeling grondgebied 26-0-205 INLEIDING Voor u ligt het projectplan Detailhandelsvisie gemeente Drimmelen, alle kernen. 2 AANLEIDING PROJECT

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

Versie

Versie Inleiding Programma van Eisen Stenen Poort Randvoorwaarden, Uitgangspunten en overige ambities voor de herontwikkeling van het gebied de Stenen Poort Op 20 september heeft de raad ingestemd met de projectopdracht

Nadere informatie

Startnotitie. Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen

Startnotitie. Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen Startnotitie Voorlopige projectnaam: Ambtelijk opdrachtgever: Bestuurlijk opdrachtgever: Voorgenomen projectleider: Herinrichting Burg. Jhr. Van den Boschstraat, Nederstraat, Drostestraat te Amerongen

Nadere informatie

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010

Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 Bouwgrondexploitatie Rapportage 3e kwartaal 2010 1 Inleiding Naar aanleiding van de bespreking van het rapport van bevindingen van de accountant over de controle van de jaarrekening 2009 heeft het audit

Nadere informatie

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare.

Argumenten 1.1 Binnen de randvoorwaarde van soberheid en doelmatigheid is de voorgestelde variant (3B) de best haalbare. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering drs A.J. Ditewig 26 januari 2012 Datum voorstel 23 december 2011 Agendapunt Onderwerp Spoorwegovergang in Leijenseweg te Bilthoven De raad wordt voorgesteld te

Nadere informatie

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling

Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Bestedingskader middelen Stedelijke Herontwikkeling Inleiding Stedelijke herontwikkeling Voor de ruimtelijke ontwikkeling van Utrecht is de Nieuwe Ruimtelijke Strategie opgesteld die in 2012 door de Raad

Nadere informatie

Startoverleg!30!maart!2017!

Startoverleg!30!maart!2017! Startoverleg30maart2017 VisieVeehouderijVenray GemeenteVenray PouderoyenCompagnons STARTDOCUMENT VisieVeehouderijgemeenteVenray Projectnummer :117012 Opdrachtgever :GemeenteVenray Status :concept Datum

Nadere informatie

: Revitalisering bedrijventerrein 't Heen

: Revitalisering bedrijventerrein 't Heen Aan de gemeenteraad Zaaknummer : 2012-014348 Programma : Wonen en ruimte Onderwerp : Revitalisering bedrijventerrein 't Heen Katwijk, 17 juli 2012. Inleiding In 2009 is voor bedrijventerrein t Heen de

Nadere informatie