READER RAPPORTEREN. Inhoud inleiding rapporteren Doel van het rapport Eisen aan het rapport...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "READER RAPPORTEREN. Inhoud... 1. 1 inleiding... 3. 2 rapporteren... 4. 2.1 Doel van het rapport... 4. 2.2 Eisen aan het rapport..."

Transcriptie

1 INHOUD Inhoud inleiding rapporteren Doel van het rapport Eisen aan het rapport Richtlijnen voor het schrijven van het rapport Privacy Voorbereiding Tijdens het gesprek Functieanalyse en analyse van eventuele andere mogelijkheden Uitwerking Rapportagemodel voor arbeidsdeskundigen Aanleiding tot onderzoek Vraagstelling Onderzoek Voorgeschiedenis Onderzoeksactiviteiten Onderzoeksgegevens Inventarisatie mogelijkheden tot werkhervatting Informatie over werkgever Huidige functie werknemer Belasting in de functie Knelpunten belastbaarheid werknemer in relatie tot de belasting in de functie Analyse van andere arbeidsmogelijkheden bij de eigen werkgever Gesprek met werkneemster CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

2 3.4.7 Visie werkgever en de mogelijkheden tot terugkeer in eigen/andere functie Prognose voor de WIA Re-integratievisie Re-integratiemogelijkheden 1 e spoor Re-integratiemogelijkheden elders 2 e spoor Voorzieningen Conclusies Voorbereiding op de les Opdracht Opdracht Bijlage 1. items van de fml, rml of izl Bijlage 2. voorbeeldrapport schadeletsel Bijlage 3. Voorbeeldrapport claim UWV Bijlage 4. Format voor arbeidsdeskundig rapport CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

3 1 INLEIDING Deze syllabus is bestemd voor arbeidsdeskundigen in opleiding. Arbeidsdeskundigen moeten door het opstellen van een rapport inzichtelijk maken wat de situatie was voor uitval, welke informatie is verzameld en op basis waarvan bepaalde overwegingen gemaakt zijn. Het rapport moet een conclusie bevatten afhankelijk van de vraagstelling. Dit kan bijvoorbeeld een uitspraak zijn over de mate van arbeidsongeschiktheid of de reintegratiemogelijkheden. Rapporteren is voor veel arbeidsdeskundigen (uitgezonderd de schrijvers onder ons) vaak een lastig proces. Er worden echter steeds hogere eisen gesteld aan het rapport. Daar waar arbeidsdeskundigen 20 jaar geleden nog konden volstaan met één A4-tje (vaak nog geschreven) moeten de rapporten nu aan diverse eisen voldoen. En terecht. Het rapport kan immers op verschillende plaatsen terechtkomen ( bij het UWV, de verzekeraar, de arbeidsrechtadvocaat) en is een belangrijk document op basis waarvan beslissingen worden genomen die voor partijen vergaande gevolgen kunnen hebben. Het is daarom van belang objectief te oordelen over de situatie en hierover zorgvuldig, helder en duidelijk te rapporteren. In de opleiding van CS wordt gebruik gemaakt van een model wat met name geschikt is voor het verrichten van re-integratieonderzoeken. Het advies is om gedurende de opleiding dit model te gebruiken en veel met het rapporteren bezig te zijn. Het is namelijk één van uw belangrijkste taken in uw toekomstig beroep van arbeidsdeskundige. De opbouw in de syllabus is dat we eerst een korte inleiding geven over het rapporteren. Vervolgens introduceren we het rapportagemodel en leggen we per onderdeel uit welke informatie er moet worden vermeld. We maken zoveel mogelijk gebruik van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van de arbeidsdeskundige. CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

4 2 RAPPORTEREN De arbeidsdeskundige beoordeelt de mate van arbeidsongeschiktheid en of de re-integratiemogelijkheden van werknemers, zelfstandigen of uitkeringsgerechtigden die arbeidsongeschikt zijn voor hun eigen werk ten gevolge van medische beperkingen. Afhankelijk van waar de arbeidsdeskundige werkzaam is, ligt het accent meer op het beoordelen van de mate van arbeidsongeschiktheid dan wel op het onderzoeken van de re-integratiemogelijkheden. We onderscheiden de arbeidsdeskundige claim bij het UWV of verzekeraar, de re-integratie arbeidsdeskundige bij arbodiensten, gemeenten en (grote) werkgevers. De overeenkomst van het werk van alle deze arbeidsdeskundigen is dat ze acteren in het domein van mens, werk en inkomen. Arbeidsdeskundigen moeten kennis hebben van het functioneren van individuele mensen in een beroep, zicht hebben op de beperkingen en factoren die tot stagnatie leiden. Tegelijkertijd moeten ze weten welke eisen taken en functies aan mensen stellen, wat de gevolgen zijn voor salaris of uitkering als iemand zijn verdiencapaciteit (tijdelijk) minder is. Bij re-integratie in ander werk moeten ze kunnen aangeven onder welke condities dit het beste kan plaatsvinden. 2.1 DOEL VAN HET RAPPORT Het rapport is een verantwoording van de overwegingen die de arbeidsdeskundige heeft gemaakt. De beslissingen die de arbeidsdeskundige neemt, hebben vaak vergaande (financiële) consequenties met name voor de werknemer/ verzekerde maar ook voor de werkgever/ verzekeraar. Het rapporteren heeft als doel: Communicatie: informatie overbrengen over wat er is gebeurd, waar iemand werkt, de inhoud van zijn functie, de wijze waarop hij verzekerd is, etc. Verantwoording: de wijze waarop de gevalsbehandeling heeft plaatsgevonden. Voor de lezer is na te gaan of de beoordeling op de juiste wijze en zorgvuldig is gebeurd. Documentatie: vaak strekt de gevalsbehandeling zich uit over een lange periode. Door het te documenteren is na te gaan wat de situatie in het verleden was, welke afspraken gemaakt zijn, etc. CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

5 2.2 EISEN AAN HET RAPPORT Helderheid Belangrijk is inzicht te geven in de vraagstelling, welke onderzoeksactiviteiten hebben plaatsgevonden, wat het resultaat daarvan is, hoe u tot uw conclusie komt. Ook is het van belang om mogelijke oplossingen te benoemen en hoe u tot een keuze bent gekomen. Uit een goede rapportage blijkt ook het professioneel handelen van de arbeidsdeskundige. Aansluiting Het rapport moet afsluiten met een conclusie waarin adviezen zijn beschreven. Deze vergen vaak een investering in tijd en geld. De arbeidsdeskundige moet met overtuigende argumenten komen. Er zijn vaak meerdere oplossingen voor een probleem. Geef met overtuigende argumenten aan waarom je een bepaald advies geeft, met een beschrijving van de voor- en nadelen van de mogelijke oplossingen. Betrokkenheid Laat alle bij de gevalsbehandeling betrokken partijen aan bod komen in de rapportage. Vermeld in ieder geval de visie werknemer/ verzekerde en ook de visie van werkgever wanneer het om een re-integratie-onderzoek gaat. In voorkomende gevallen moeten ook andere partijen worden gehoord. Bijvoorbeeld reintegratiebedrijven, arbeidspsychologen, UWV (werkbedrijf), etc. Kader Als arbeidsdeskundige opereert u binnen wettelijke kaders of polisvoorwaarden. Het is van belang dat u deze goed aangeeft en partijen hierover goed informeert: niet alleen mondeling maar ook in het rapport. Het advies is om deze informatie in een bijlage te vermelden. 2.3 RICHTLIJNEN VOOR HET SCHRIJVEN VAN HET RAPPORT Naast het overdragen van de juiste informatie is een fraai rapport natuurlijk ook een visitekaartje van de schrijver. Een aantal richtlijnen of regels moet u daarvoor wel in acht nemen: Zorg voor bronvermelding Neem alleen informatie over van derden wanneer de bron wordt vermeld. Bijvoorbeeld bedrijfsinformatie van de website, FML van de bedrijfsarts, rapporten van psychologen, re-integratiebedrijven, etc. Vermijd vakjargon Vermijd jargon zoveel mogelijk, het komt de leesbaarheid van het rapport niet ten goede. Kunt u niet om bepaalde termen heen, geef dan een duidelijke uitleg: bijvoorbeeld maatman, restverdiencapaciteit, functionele mogelijkhedenlijst, arbeidsmarktrelevantie, spoor 1 of spoor 2, premiedifferentiatie. Autoriseren Het rapport krijgt pas formeel waarde wanneer het is voorzien van een datum en handtekening (met vermelding naam en functie) van de auteur. Onderscheid tussen objectieve en subjectieve informatie CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

6 Zorg voor een duidelijk onderscheid tussen objectieve en subjectieve informatie. Feiten en concrete gegevens vermeldt u in de onderzoekgegevens. Subjectieve informatie, meningen en visie van werkgever en werknemer, vermeldt u onder visie werkgever of visie werknemer. Uw eigen visie als arbeidsdeskundige kunt kwijt in de beschouwing of onder in de re-integratievisie. Het is van belang dat u uw visie zoveel mogelijk onderbouwt met feiten of waarnemingen (die ook subjectief mogen zijn). Het gaat met name om de argumentatie. U moet juist uw visie en persoonlijke mening geven, omdat u mede hiervoor bent ingeschakeld, maar u dient wel te zorgen voor een goede onderbouwing. Eventueel met informatie van derden (bijvoorbeeld een loopbaanonderzoek of een werkplekonderzoek door een ergotherapeut of bedrijfsfysiotherapeut). Gebruik alleen gegevens die relevant zijn voor de gevalbeoordeling. Een eenduidig antwoord hierop is niet te geven. Vermelding van hobby s kan relevant zijn om daarmee vaardigheden aan te geven die voor een toekomstig beroep nodig kunnen zijn. Schuldenproblematiek kan een succesvolle re-integratie behoorlijk in de weg zitten. Toch verschillen de meningen hierover sterk. Sommigen zijn van mening dat dit niet vermeld mag worden, omdat dit onder de privacy valt. Zorg voor korte en bondige rapportages, maar let ook op dat het goed leesbaar blijft. Dus zorg dat het niet te zakelijk wordt door alleen maar droge feiten te vermelden. Een beperkte sfeerbeschrijving maakt het rapport een stuk prettiger leesbaar. 2.4 PRIVACY Vanwege de media-aandacht wordt er veel op ons gelet. Houd hier rekening mee (zie ook de uitzendingen van Zembla ). Het is nog steeds niet goed duidelijk wat je wel of niet in het rapport mag vermelden. De organisatie waar u straks komt te werken, zal veelal wel een eigen richtlijn of protocol hanteren. Ook kunt u aansluiting zoeken bij de gedragscode die de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) hanteert. Deze is te downloaden via de link Een arbeidsdeskundige is niet gehouden aan het zogenaamde blokkeringsrecht. Het blokkeringsrecht geeft iemand het recht om als eerste kennis te nemen van de uitslag en de conclusies van het medisch onderzoek en om te beslissen of daarvan mededeling aan anderen mag worden gedaan. Dit recht volgt uit de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Hier vallen dus professionals onder die BIG-geregistreerd zijn, zoals psychologen en artsen. Informatie welke u tijdens het gesprek is medegedeeld, mag u in principe ook in het rapport opnemen, met uitzondering van medische informatie zoals diagnoses of medicatie. Geef dit altijd wel aan bij het begin van het gesprek. Het advies is om altijd rapporten in eerste instantie in concept aan te bieden. Bij een onderzoek in het kader van een gerechtelijke procedure is dit verplicht en ook wanneer dit van te voren is afgesproken. Het advies is om altijd de FML (functionele mogelijkhedenlijst), inzetbaarheidsprofiel of RML (re-integratie mogelijkhedenlijst) op te nemen in het rapport. Dit geeft namelijk een indicatie van de belastbaarheid van de werknemer/ verzekerde. Een arbeidsdeskundige mag namelijk alleen op basis van medisch vastgestelde beperkingen een oordeel geven en zijn conclusies trekken. CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

7 2.5 VOORBEREIDING Het advies is om voordat u naar het bedrijf gaat om het arbeidsdeskundig onderzoek uit te voeren, vooraf al enige informatie op te vragen. Bijvoorbeeld: De functiebeschrijving van de functie waarvoor werknemer is uitgevallen; De probleemanalyse; Het plan van aanpak; De door de bedrijfsarts opgestelde FML (functionele mogelijkheden lijst); Een overzicht van alle binnen de organisatie voorkomende functies op, of één niveau onder de functie van werknemer; Een CV van werknemer. Raadpleeg internet en eventuele jaarverslagen om een indruk te krijgen van het bedrijf, wat maken ze voor product(en), hoeveel werknemers werken er, wat voor soort functies komen in het bedrijf voor? Wanneer het gaat om grote bedrijven is het handig om ook de P&O functionaris erbij te betrekken en deze vooraf te bellen. U krijgt dan meer zicht op het probleem, wat er al door de werkgever in gang is gezet, de vraagstelling en de (on)mogelijkheden wanneer het gaat om eventueel ander passend werk binnen de organisatie. 2.6 TIJDENS HET GESPREK U moet in een korte tijd veel informatie zien te vergaren. Schrijf van tevoren uw vragen op of maak gebruik van een interviewformulier. Schrijf relevante informatie op en neem hiervoor de tijd, het risico is anders groot dat u het vergeet. Gebruik van een recorder is niet aan te bevelen, veel mensen stellen het niet op prijs dat u het gesprek opneemt. 2.7 FUNCTIEANALYSE EN ANALYSE VAN EVENTUELE ANDERE MOGELIJKHEDEN Het werk van de arbeidsdeskundige bestaat voor een groot deel uit het maken van een goede afweging tussen de belastbaarheid van de werknemer en de belasting in de functie. De analyse van de aard van de werkzaamheden en de belasting die daarin voorkomt. Neem voldoende tijd om een goede indruk te krijgen van het werk en vraag om een rondleiding, stel vragen wanneer iets niet duidelijk is. Soms is het handig om foto s te maken en deze te gebruiken in het rapport om beter inzichtelijk te maken welke belasting optreedt en wat eventuele knelpunten zijn. Maak aantekeningen van de meest kenmerkende belastingsaspecten die u waarneemt. De grondigheid waarmee u de functie analyseert is sterk afhankelijk van de opdracht. Zo zal de arbeidsdeskundig analist van het UWV veel nauwgezetter moeten vaststellen wat bijvoorbeeld de frequentie is van bepaalde handelingen (bijvoorbeeld hoeveel keer iemand moet reiken of buigen in één uur), omdat de door hem geanalyseerde functies worden gebruikt in het CBBS voor de claimbeoordeling. In een reintegratieonderzoek beperkt u zich meer tot de belastende aspecten die een knelpunt vormen voor de reintegratie van werknemer in de functie. Bij het beschrijven van de functie beschrijft u globaal de inhoud van de functie in uw eigen woorden (ga niet alleen maar knippen en plakken uit de functieomschrijving). Vervolgens maakt u een inventarisatie van de meest belangrijke taken en geeft de belasting daarin weer in de termen zoals die in de FML worden gebruikt (zie bijlage 1). CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

8 Wanneer het gaat om een inventarisatie van mogelijke andere functies moet u vaak doorvragen en ervoor waken dat u zich niet laat afschepen. Veel leidinggevenden en P&O adviseurs hebben weinig geduld en of tijd om u uitgebreid te vertellen over het bedrijf. Maak duidelijk dat dit voor uw onderzoek van groot belang is en het grote consequenties kan hebben voor het bedrijf en voor de werknemer, wanneer u uw onderzoek niet goed kunt uitvoeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een langere verzuimduur, mogelijke loonsanctie wanneer re-integratiekansen worden gemist, etc. 2.8 UITWERKING Wacht niet te lang met het uitwerken van het rapport, omdat u mogelijk anders veel belangrijke details weer bent vergeten. Neem zo nodig opnieuw contact op met het bedrijf of met werknemer. CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

9 3 RAPPORTAGEMODEL VOOR ARBEIDSDESKUNDIGEN In principe is een arbeidsdeskundige rapportage als volgt opgebouwd, zowel bij claimbeoordelingen als bij reintegratieonderzoeken: Aanleiding tot onderzoek Vraagstelling Onderzoek Beschouwing Conclusie Planning Er zijn echter heel veel varianten hierop maar in de opleiding zullen we gebruik maken van een model wat meer toegespitst is op het verrichten van re-integratieonderzoeken. Achterin de syllabus zijn in de bijlage verschillende arbeidsdeskundige rapportages als voorbeeld bijgevoegd. Uiteraard is het de bedoeling dat wanneer u stage gaat lopen of daadwerkelijk als arbeidsdeskundige gaat werken, u het rapportagemodel van de eigen organisatie gebruikt. De indeling van het in de opleiding gebruikte rapportagemodel ziet er als volgt uit: Samenvatting onderzoek Aanleiding tot onderzoek Vraagstelling Conclusies Verantwoording re-integratieonderzoek Gegevens verkregen uit onderzoek Voorgeschiedenis Onderzoeksactiviteiten Gegevens werknemer Relevante beperkingen ten aanzien van de belastbaarheid Inventarisatie mogelijkheden tot werkhervatting Informatie over werkgever Huidige functie werknemer Belasting in de functie Knelpunten belastbaarheid werknemer in relatie tot de belasting in de functie Analyse van andere arbeidsmogelijkheden bij de eigen werkgever Gesprek met werknemer Visie werkgever en de mogelijkheden tot terugkeer in eigen/andere functie Prognose voor de WIA Re-integratievisie Re-integratiemogelijkheden 1 e spoor Re-integratiemogelijkheden elders 2 e spoor CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

10 Voorzieningen Conclusies Rapportage en planning Hierna gaan we op alle onderdelen kort in. 3.1 AANLEIDING TOT ONDERZOEK Vermeld de naam van de opdrachtgever, de werknemer en de inhoud van de opdracht. Onder dit kopje hoort geen samenvatting. Alleen de inhoud van de opdracht volstaat. Voorbeeld Het arbeidsdeskundig onderzoek vindt plaats op verzoek van de werkgever, dhr. (interim-directeur van de school). Werkgever vraagt om advies met betrekking tot de re-integratiemogelijkheden van mw. (verder genoemd werkneemster). 3.2 VRAAGSTELLING Aan het begin van het rapport formuleert u de vragen en in de conclusie geeft u hier antwoord op. Formuleer enkelvoudige en duidelijke vragen en geef daar een helder antwoord op. Zorg dat vragen en de antwoorden met elkaar corresponderen. Voorbeeld Is het eigen werk nog passend of passend te maken? Zo niet, is er ander passend werk bij de eigen werkgever beschikbaar, eventueel d.m.v. scholing? Zo niet, is dan re-integratie aan de orde naar ander passend werk bij een andere werkgever en is een vervolgtraject gewenst? 3.3 ONDERZOEK Onder het kopje onderzoek vermeldt u de voorgeschiedenis (vermeld daarbij ook de re-integratieactiviteiten tot nu toe), welke onderzoeksactiviteiten hebben plaatsgevonden en de gegevens dat het onderzoek heeft opgeleverd VOORGESCHIEDENIS Voorbeeld Werknemer is sinds. in dienst bij., sinds 2002 werkzaam voor gemiddeld 33,6 uur per week als ploegchef in 5 ploegendienst. Werknemer is 48 jaar oud. Op. is hij uitgevallen ten gevolge van psychische klachten/ zware vermoeidheidsklachten. Werknemer is daarnaast al langer bekend met chronische gewrichtsklachten in de handen, enkels en knieën. CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

11 Werknemer werkt momenteel 32 uur per week, i.v.m. zijn beperkte belastbaarheid werkt hij de woensdagen niet. Het is wel de bedoeling om dit binnenkort uit te breiden naar 40 uur per week. De loonwaarde van deze werkzaamheden is ongeveer 50 % ONDERZOEKSACTIVITEITEN Vermeld welke documenten u hebt gebruikt en de gesprekken die u heeft gevoerd voor het vergaren van de informatie : Probleemanalyse Plan van aanpak De functiebeschrijving van de ploegchef Functieoverzicht van alle binnen het bedrijf voorkomende functies Functionele Mogelijkhedenlijst opgesteld door de bedrijfsarts op... Gesprek met werkgever, mw... (HR manager) op... Gesprek met werkgever, dhr.. (locatiemanager) en werkneemster op de vestiging van werkgever te op. Gesprek met werkgever en werkneemster op ONDERZOEKSGEGEVENS Om inzicht te geven aan de lezer is het belangrijk een goed beeld te schetsen van de werknemer, de werksituatie en de eventuele mogelijkheden. Gegevens werknemer Hieronder vermeldt u de opleiding en het arbeidsverleden. Vermeld ook of de werknemer een rijbewijs heeft en eventuele hobby s wanneer die relevant zijn voor bijvoorbeeld een ander toekomstig beroep of waarmee werknemer kan laten zien dat hij over bepaalde competenties beschikt. Relevante beperkingen ten aanzien van de belastbaarheid Geef hier letterlijk de FML van de bedrijfsarts weer. Het advies is om uitsluitend de beperkingen weer te geven en niet de complete FML, immers alleen deze zijn relevant. Vermeld ook geen diagnoses, medicatiegebruik, bij welke behandelaars hij onder behandeling is e.d. Voorbeeld Naar het oordeel van de bedrijfsarts, dhr..., is bij werkneemster als gevolg van gezondheidsklachten sprake van de volgende beperkingen voor arbeid: Sociaal functioneren Zien is beperkt, namelijk beperkt gezichtsveld van rechteroog (structurele beperking) Schrijven is beperkt, namelijk niet langer dan ½ minuut (langdurige beperking) Vervoer is beperkt, namelijk langdurig autorijden vermijden CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

12 Aanpassing aan fysieke omgevingseisen Koude is beperkt, namelijk blootstelling koude aan de handen vermijden (langdurige beperking) Trillingsbelasting is beperkt voor wat betreft hand- en armtrillingen (structurele beperking) Dynamisch handelen Dominantie: Rechts Lokalisatie beperkingen: Tweezijdig maar met name rechts Hand- en vingergebruik: Beperkt, kan de pengreep niet of nauwelijks uitvoeren (langdurige beperking) Beperkt, kan de pincetgreep niet of nauwelijks uitvoeren (langdurige beperking) Beperkt, kan de sleutelgreep niet of nauwelijks uitvoeren (langdurige beperking) Beperkt, kan niet of nauwelijks knijp/grijpkracht uitoefenen (langdurige beperking) Beperkt, is niet of nauwelijks in staat tot fijn-motorische hand/vingerbewegingen (langdurige beperking) Beperkt, is niet of nauwelijks in staat tot repetitieve hand/vingerbewegingen (langdurige beperking) Tastzin is beperkt, namelijk gevoel in vingers rechterhand niet optimaal (langdurige beperking) Werken met toetsenbord en muis is licht beperkt (langdurige beperking) Schroefbewegingen met hand en arm is beperkt, namelijk voor wat betreft kracht zetten (langdurige beperking) Duwen of trekken is sterk beperkt (langdurige beperking) Tillen of dragen is sterk beperkt (langdurige beperking) Frequent lichte voorwerpen hanteren tijdens het werk (ongeveer 10 keer per minuut, gewicht van 1-5 kg) is sterk beperkt (langdurige beperking) Frequent zware lasten hanteren tijdens het werk (ongeveer 10 keer per uur, gewicht 15 kg) is beperkt (structurele beperking) Lopen tijdens het werk is licht beperkt (langdurige beperking) Klimmen is licht beperkt (langdurige beperking) Statische Houdingen Staan tijdens het werk is licht beperkt (langdurige beperking) Deze beperkingen zijn vastgelegd in een Functionele Mogelijkheden Lijst d.d. Soms is het ook relevant om informatie van andere professionals toe te voegen, bijvoorbeeld van een arbeidspsycholoog. Voorbeeld Mw..., registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie van..(zie lekenrapportage ) omschrijft werkneemster als een vrouw voor wie het werk in de zorg en de opleiding die ze daarvoor volgde, erg belangrijk was voor haar eigenwaarde. Zij is overbelast geraakt door de zware verantwoordelijkheid die zij ervoer in het werk en de soms complexe situaties waarin ze terechtkwam. Zij is in psychisch en mentaal opzicht kwetsbaar en zeer gevoelig voor stress. Volgens de testen bevinden de cognitieve capaciteiten van werkneemster zich op een beneden gemiddeld MBOniveau(betreffende het verbaal redeneer vermogen) tot zeer laag MBO-niveau (betreffende het exacte redeneervermogen). Het is echter ook dat de huidige beperkingen van invloed kunnen op de testresultaten. Op basis van de testresultaten kan de conclusie worden getrokken dat werkneemster het beste functioneert, wanneer zij praktisch bezig kan zijn en zich niet voortdurend nieuwe kennis eigen moet maken. CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

13 De psycholoog geeft aan dat werkneemster een grote controlebehoefte heeft en tamelijk perfectionistisch is. Zij kan moeilijk onderscheid maken tussen hoofd- en bij zaken en vindt het lastig om prioriteiten te stellen. Ze aangewezen op duidelijk afgebakende en zoveel mogelijk routinematige werkzaamheden in een voorspelbare werksituatie, zonder grote tijdsdruk of pieken. Zij vindt het moeilijk om afstand te nemen van emotionele problemen van anderen. Ze heeft veel baat bij ondersteuning wanneer conflicthantering vereist is en wanneer er sprake is van grote verantwoordelijkheid. Voor een nieuwe functie is een ruime inwerkperiode noodzakelijk, waarbij ze kan terugvallen op een collega of leidinggevende. Volgens de psycholoog zijn de kwaliteiten van werkneemster dat ze betrouwbaar en vriendelijk is en haar werk goed wil doen en de bereidheid heeft om nieuwe dingen te leren. In het verslag van de psycholoog is te lezen dat werkneemster van mening is dat zij meer tot haar recht komt, in een functie waarin zij bijvoorbeeld meer huishoudelijke werkzaamheden zou moeten verrichten. 3.4 INVENTARISATIE MOGELIJKHEDEN TOT WERKHERVATTING INFORMATIE OVER WERKGEVER Geef een korte beschrijving van het bedrijf. Dit kan bestaan uit informatie die u vindt op de website van het bedrijf, in jaarverslagen of die u hebt gekregen tijdens het bedrijfsbezoek. Geef zakelijke informatie en neem niet klakkeloos wervende boodschappen over van de site, want dit komt erg vreemd over bij de lezer en ondergraaft mogelijk de objectiviteit die u wilt uitstralen. Voorbeeld De.groep is een moderne zorgorganisatie die zich richt op het wonen, de zorg en het welzijn van ouderen in en directe omgeving. De.groep streeft ernaar een herkenbare en bereikbare plaats in de wijken te zijn, waar vooral oudere wijkbewoners gebruik kunnen maken van op maat gesneden diensten. In totaal werken er bij de groep circa 1000 mensen. Zij zijn verantwoordelijk voor de zorg voor bijna 700 inwonende cliënten en een toenemend aantal nog zelfstandig wonende ouderen. Er wordt gewerkt vanuit vijf woonzorgcentra en twee steunpunten en een verpleeghuisdependance. Werkneemster is werkzaam op locatie.. Zij bieden zorg aan 120 bewoners met een vorm van dementie. Twaalf kleinschalige woonunits voor elk 10 bewoners zijn met elkaar verbonden door een middengebied dat van alle faciliteiten (kapper, winkel, restaurant, etc) is voorzien HUIDIGE FUNCTIE WERKNEMER Beschrijf hier het eigen werk (de bedongen arbeid) zoals deze contractueel overeengekomen is. Eerst een algemene omschrijving en vervolgens de taken. Geef per taak aan hoeveel tijd hier aan wordt besteed in uren of percentages. CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

14 Functienaam Woonassistent Algemene omschrijving De woonassistent vervult een begeleidende en toezichthoudende rol binnen de woning waar 10 (demente) bewoners verblijven. Daarnaast doet ze de was, zorgt voor het ontbijt en bereidt de warme maaltijd. Ze doet de boodschappen (intern binnen Boswijk) en zorgt voor een goede sfeer in de huiskamer. Bij dit alles betrekt ze de bewoners en probeert de werkzaamheden zoveel mogelijk samen met ze te doen. Ze helpt bewoners bij het eten en verricht schoonmaak werkzaamheden in de woon- en slaapkamers (uitgezonderd de gangen, wat wordt uitbesteed) en doet de was. Bij niet complexe zorg en mobiele bewoners assisteert ze bij het uit bed halen, wassen en naar bed brengen van bewoners. Zo nodig helpt ze bij toilet bezoek. Het komt veelvuldig voor dat de woonassistent alleen met de bewoners aanwezig is in de huiskamer / keuken. Dit vereist een grote zelfstandigheid in de omgang met de bewoners. Aangezien alle bewoners een vorm van dementie hebben vereist dit extra vaardigheden omtrent de communicatie. Hierbij is het van belang dat de medewerker kan schakelen tussen bewoners en naast verbale ook non-verbale signalen van bewoners kan oppakken en hierop kan inspelen. Ook zijn goede communicatieve vaardigheden vereist in de omgang met familie. Stressbestendigheid is vereist aangezien bewoners soms onvoorspelbaar kunnen reageren. Verschillende taken dienen vaak tegelijkertijd te worden uitgevoerd, waarbij soms ook tijdsdruk aanwezig is. Taken 1. Schoonmaak- en opruimwerkzaamheden, etc 40 % 2. Ontbijt en maaltijd verzorgen, helpen bij het eten 20 % 3. Boodschappen doen, voorraden bijhouden 20 % 4. Begeleiden bewoners bij bovengenoemde activiteiten 20 % Aantal uren 12 Arbeidspatroon Onregelmatige diensten, gemiddeld 1 x in de 2 weken een weekend, flexibel inzetbaar in korte diensten. Arbeidsovereenkomst Onbepaalde tijd Salaris 549,98 (op basis van contract uren, 12 uur per week exclusief ORT) FWG 20 CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

15 3.4.3 BELASTING IN DE FUNCTIE Geef hier in FML termen aan wat de kenmerkende functiebelasting is in het werk (zie bijlage 1) Taken Kenmerkende functiebelasting Schoonmaak- en opruimwerkzaamheden. Lichte verzorging en begeleiding bewoners Lopen, (frequent ) staan (frequent) buigen, duwen/ trekken, tillen en dragen, reiken, geknield of gehurkt actief zijn, gebogen en/of getordeerd actief zijn, veelvuldig hand- en vingergebruik, schroefbewegingen met hand en arm samenwerken met collega s, incidenteel deadlines/productiepieken, emotionele problemen van anderen hanteren, conflicthantering. Ontbijt en maaltijd verzorgen, helpen bij het eten Lopen, (frequent ) staan (frequent) buigen, reiken, veelvuldig hand- en vingergebruik, samenwerken met collega s, incidenteel deadlines/productiepieken. Boodschappen doen, voorraden bijhouden Lopen, (frequent ) staan (frequent) buigen, duwen/ trekken, tillen en dragen, reiken, veelvuldig hand- en vingergebruik, schroefbewegingen met hand en arm KNELPUNTEN BELASTBAARHEID WERKNEMER IN RELATIE TOT DE BELASTING IN DE FUNCTIE In ons werk moeten we een goede afweging maken tussen de belastbaarheid van de werknemer in relatie tot de belasting in de functie. Dit is zowel bij een re-integratieonderzoek als bij een claimbeoordeling het geval. Alleen worden de belastingsaspecten van de functies in het CBBS veel uitgebreider beschreven. Geef aan welke overschrijdingen/ knelpunten u constateert en eventuele oplossingen die u mogelijk acht, om de belasting in het werk te verlichten. Belastingsaspect Belastbaarheid Overschrijding/ knelpunt Aanbevelingen en oplossingsrichtingen Hand- en vingergebruik Beperkt Ja, bij het verrichten van huishoudelijke taken Geen oplossing mogelijk. Groot gedeelte van de eigen werkzaamheden is niet meer mogelijk. Het advies is om ander werk te zoeken. Schroefbewegingen met hand en arm Beperkt Ja, bij het verrichten van huishoudelijke taken (wringen, kranen Geen oplossing mogelijk. Groot gedeelte van de eigen werkzaamheden is niet meer mogelijk. Het advies is om ander CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

16 open/dicht draaien, etc) werk te zoeken. Duwen of trekken Sterk beperkt Ja, bij het verrichten van huishoudelijke - en (licht) verzorgende taken Geen volledige oplossing mogelijk. Deze werkzaamheden zijn momenteel niet mogelijk. Tillen of dragen Sterk beperkt Ja, bij het verrichten van huishoudelijke taken, bij het boodschappen doen en bij de (licht) verzorgende taken Geen volledige oplossing mogelijk. Bij het boodschappen doen een winkelwagentje of klein karretje gebruiken voor het vervoer. Frequent lichte voorwerpen hanteren Sterk beperkt Ja, bij het verrichten van huishoudelijke taken, boodschappen doen en bereiden van maaltijden Geen oplossing mogelijk. Een groot gedeelte van de eigen werkzaamheden is niet meer mogelijk. Het advies is om ander werk te zoeken ANALYSE VAN ANDERE ARBEIDSMOGELIJKHEDEN BIJ DE EIGEN WERKGEVER Probeer een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de mogelijke banen of groepen van functies die binnen het bedrijf voorkomen. Bij een grote organisatie is het niet mogelijk om alle functies in beeld te brengen, maar u kunt wel informatie geven over het soort van functies waarvoor werknemer in aanmerking komt. Voorbeeld Met de werkgever is uitgebreid gesproken over de diverse functies die binnen de organisatie voorkomen, de opleidingseisen die gesteld worden en de vaardigheden die vereist zijn. Functies op functieniveau FWG: Servicemedewerker logistiek Verzorgende Activiteitenbegeleider Servicemedewerker techniek Zorgassistent Medewerker inkoop Servicemedewerker catering Servicemedewerker receptie (Paramedische) administratief medewerker Administratief medewerker Activiteitenbegeleider Planner-roosteraar Voedingsassistent Administratief medewerker Secretaresse Woonassistent Beheerder steunpunt Servicecoördinator CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

17 Rekening houdend met opleiding, ervaring en affiniteiten van werkneemster zijn naast haar eigen functie de functies servicemedewerker receptie, servicemedewerker catering, administratief medewerker en medewerker inkoop voor haar toegankelijk GESPREK MET WERKNEEMSTER Tracht hier een zo goed mogelijk beeld van de werknemer weer te geven, maar verval niet in details die niet ter zake doen. U mag best wat beperkte achtergrond informatie geven over of hij getrouwd is, kinderen heeft, etc omdat dit een beter beeld geeft van iemand. De werknemer vindt dit ook vaak prettig, hij herkent zichzelf dan beter in het rapport. Geef voor het gesprek altijd wel aan dat alles wat wordt besproken in het rapport kan komen en werknemer zich hier goed van bewust is. Spreek af bij het begin van het gesprek dat wanneer ze bepaalde (vertrouwelijke) informatie niet in het rapport terug willen zien, dit kunnen aangeven. Voorbeeld In het gesprek met werkneemster heb ik mijn positie als arbeidsdeskundige en inschakeling door de werkgever toegelicht. Ik heb werkgever en werkneemster informatie verstrekt over relevante wet- en regelgeving o.a. rechten en plichten vanuit de Wet Verbetering Poortwachter (WVP), WIA en de mogelijkheid tot het aanvragen van een deskundigenoordeel. Tijdens dit gesprek heb ik een inventarisatie gemaakt van de vooropleiding, werkervaring en andere vaardigheden van betrokkene. Ook is er uitgebreid gesproken over de re-integratie activiteiten tot nu toe. Werkneemster heeft toestemming gegeven om alles wat is besproken, op te nemen in het arbeidsdeskundig onderzoeksrapport. Gezondheidstoestand/visie medewerker op belastbaarheid Werkneemster geeft aan dat ze is uitgevallen met forse hand- en polsklachten. Na twee operaties aan de rechter/dominante hand en pols heeft ze nog steeds veel pijn en geen kracht in de hand. Werkneemster vertelt dat de verwachting van de specialist is, dat er nog enig herstel kan optreden. In zijn visie moet er nog een jaar uitgetrokken worden, voordat uiteindelijk kan worden bepaald of de operaties een succes zijn geweest. Daarbij geeft werkneemster aan dat door de specialist is aangegeven dat de handfunctie beperkt zal blijven. Werkneemster ervaart door deze hand/pols klachten veel beperkingen in het dagelijks leven. De linker hand/pols geeft ook klachten waarvoor een operatie geadviseerd is door de specialist. Echter werkneemster wil eerst het eindresultaat van de ingrepen aan de rechter hand/pols afwachten alvorens zij haar linker hand/pols laat opereren. Werkneemster heeft een revalidatietraject gehad, waarbij ze ook is begeleid door een ergotherapeut. Veel van de huishoudelijke taken, zoals bijvoorbeeld de was doen, aardappelen schillen, vlees snijden, boodschappen doen kan ze niet of maar heel beperkt doen. Ze doet alles in kleine porties en wanneer het niet gaat, schakelt zij haar echtgenoot en kinderen in. Haar werkzaamheden binnen de..groep bestaan voornamelijk uit huishoudelijke taken, het bereiden van maaltijden en het doen van boodschappen. Werkneemster geeft aan deze taken niet meer uit te kunnen voeren en ziet zich om die reden niet meer terugkeren in haar eigen functie. Zij werkt momenteel op basis van arbeidstherapie bij de afdeling Activiteitenbegeleiding, waarbij zij ondersteunende werkzaamheden verricht. Dit bevalt haar erg goed, met name het contact met patiënten. Werkneemster is op de hoogte van het feit dat dit geen bestaande functie is en niet structureel door haar kan worden ingevuld. Vanaf 4 februari 2013 werkt zij inmiddels weer voor haar volledige contracturen. Beleving huidige situatie Werkneemster vindt haar werk erg leuk en vindt het heel vervelend dat ze haar eigen werk niet meer kan doen. Ze maakt zich ongerust over haar toekomst binnen de van groep. Werkneemster geeft aan dat zij in haar CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

18 andere baan inmiddels weer voor de volledige (8) contracturen aan het werk is. Zij verricht naast de verkoopwerkzaamheden, het prijzen van artikelen (gordijnstalen, tapijt en meubels) e.d. gedurende 2 ochtenden in de week. Zij kan alle taken verrichten behalve stickers knippen e.d. Momenteel helpt een stagiaire haar bij deze activiteiten. Collegiale verhoudingen Deze zijn goed. Persoonskenmerken Werkneemster komt sociaal en klantvriendelijk over. Zij maakt makkelijk contact en komt dienstbaar over. Ondanks haar beperkingen wil zij al het mogelijke doen om te blijven werken. Werkneemster is gehuwd. Haar man werkt als vertegenwoordiger. Samen hebben ze 3 kinderen in de leeftijd van 19,15 en 13 jaar die veel meehelpen in het gezin. Er zijn op dit moment geen factoren in de privé situatie bekend die de re-integratie kunnen belemmeren. Visie werkneemster op toekomst Werkneemster hoopt dat er nog enig herstel van haar rechter hand/pols zal optreden. Zij ziet zichzelf echter niet terugkeren in de functie als woonassistente. Daarbij realiseert zij zich dat er binnen de Van groep geen echte passende functies voor haar aanwezig zijn. Zelf zou ze wel willen onderzoeken of zij mogelijk als medewerkster servicepunt aan de slag zou kunnen. Graag zou zij op het servicepunt willen meelopen om te ervaren of het voor haar mogelijk is. Werkneemster heeft wel eens samen met haar partner overwogen om een eigen bedrijf te starten maar o.a. de huidige economische situatie weerhoudt hen hiervan. Werkneemster geeft aan dat ze ervaring heeft in het runnen van een eigen winkel. Zij heeft jarenlang in de rijwielhandel van haar ouders gestaan en deed de bijkomende administratie en organisatie. Ze heeft nadat haar ouders er mee stopten, wel overwogen om het bedrijf voort te zetten maar er destijds niet voor gekozen VISIE WERKGEVER EN DE MOGELIJKHEDEN TOT TERUGKEER IN EIGEN/ANDERE FUNCTIE Geef hierin aan wat werkgever heeft gedaan tot nu toe om werknemer te re-integreren. Hier mag gerust ook worden aangegeven hoe werkgever denkt over de inzet en het functioneren van werknemer. Bedenk echter wel dat u door de werkgever bent ingeschakeld met een bepaald doel, vaak is dit het voorkomen van een loonsanctie en dat u probeert de juiste adviezen geeft om problemen op te lossen. Dit vergt van u een andere opstelling dan bijvoorbeeld de belangenbehartiger van de vakbond of de advocaat van werknemer. Ook de wijze waarop u rapporteert moet geen aanleiding zijn voor externen om werkgever in de problemen te brengen. Beter is het om in dit geval werkgever de ruimte te geven om reparatiewerk te verrichten. Bijvoorbeeld opnieuw de re-integratiemogelijkheden onderzoeken, een mediator in te schakelen, opnieuw de belastbaarheid door de bedrijfsarts te laten vaststellen, etc. Voorbeeld De werkgever geeft aan bereid te zijn te investeren in de re-integratie van werkneemster en wil dit zo goed mogelijk begeleiden. Werkgever heeft werkneemster binnen.. ingezet als ondersteuner bij de activiteitenbegeleiding. Dit gaat goed. Het gaat om aangepaste werkzaamheden die binnen. niet duurzaam kunnen worden ingevuld. Terugkeer in eigen werk is volgens de werkgever niet mogelijk omdat werkneemster te fors beperkt is, herstel niet te verwachten is en zij geen van de werkzaamheden nog zelfstandig kan uitvoeren. De zorginstelling heeft wel als doelstelling om bewoners mee te laten helpen bij de dagelijkse CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

19 activiteiten in de huishouding en bij het bereiden van eten, echter de bewoners kunnen niet structureel ingezet worden, omdat er geen continuïteit van deze hulp is. De bewoner kan meehelpen maar is dat niet toe verplicht. Werkgever geeft aan dat er een tijdelijke vacature is bij woonzorgcentrum de. voor een activiteitenbegeleider. Werkgever is bereid om de functie aan te passen aan de mogelijkheden van werkneemster. Zij zal dan net als nu het geval is, vooral ondersteunende werkzaamheden verrichten tijdens activiteiten. Werkgever wil door middel van een proefplaatsing van 2 maanden onderzoeken of dit een passende functie voor werkneemster is. Mocht deze proefplaatsing niet slagen zal werkgever intern blijven zoeken naar passend werk maar ook een re-integratiebedrijf inschakelen voor het uitvoeren van een extern reintegratietraject PROGNOSE VOOR DE WIA U wordt mede ingeschakeld om een inschatting te geven van het mogelijke risico dat de werknemer in de WIA terechtkomt. De kosten hiervan zijn vaak erg hoog. Maak een berekening van de mogelijke schade. WGAverzekeraars zullen sneller bereid zijn te investeren in de re-integratie wanneer u als arbeidsdeskundige heeft vastgesteld dat de kansen op instroom in de WIA groot is. Op grond van uw ervaring zult u steeds beter een inschatting kunnen maken van dit risico. Hoe hoger het loon, des te groter het risico. Ook is het sterk afhankelijk van de resterende mogelijkheden. Bijvoorbeeld een forse en structurele beperking voor hand- en vingergebruik heeft vaak grote consequenties voor de inzetbaarheid in arbeid en leidt vaak tot instroom in de WIA, omdat de arbeidsdeskundige in dit geval veel moeilijker functies kan duiden. Voorbeeld Na twee jaar arbeidsongeschiktheid zal een beoordeling door het UWV plaatsvinden naar de mate van arbeidsgeschiktheid voor de WIA. Op basis van de huidige gegevens acht ik de kans groot dat werkneemster in aanmerking komt voor een uitkering in het kader van de WIA. Indien werkneemster in de WGA (en niet in de IVA) terechtkomt, leidt dit tot een verhoging van de gedifferentieerde premie of tot extra kosten voor de WGAverzekeraar. Wanneer werkneemster niet meer aan het werk komt, zijn de geschatte totale kosten voor de werkgever (verspreid over 10 jaar): 29 mnd loongerelateerde uitkering (29 x0,7x 593,98 1 ) ,79 91 mnd vervolguitkering (91x0,7x x 0,33 x 1.586,95 2 ) ,28 Totaal ,07 1 Laatstverdiende salaris inclusief vakantietoeslag 2 Wettelijk Minimumloon inclusief vakantietoeslag CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

20 3.5 RE-INTEGRATIEVISIE RE-INTEGRATIEMOGELIJKHEDEN 1 E SPOOR Gelet op de medische beperkingen en de optredende belasting in het eigen werk, moet worden geconstateerd dat werkneemster arbeidsongeschikt is voor het eigen werk. Er is sprake van een overschrijding in de belastbaarheid voor wat betreft de onder 2.4 genoemde aspecten. Deze komen regelmatig tot frequent voor in de functie en kunnen in onvoldoende mate worden opgelost door het treffen van maatregelen of voorzieningen. Er zijn bij de eigen werkgever op dit moment geen volledig andere passende functies aanwezig. Werkgever wil onderzoeken of het mogelijk is om voor werkneemster een functie te creëren als assistent activiteitenbegeleider bij woonzorgcentrum voor 12 uur per week. De nadruk ligt op het assisteren van de activiteitenbegeleider tijdens de activiteiten. Het gaat om een tijdelijke functie, vooralsnog voor de periode van 1 jaar. Het advies is om door middel van een proefplaatsing van maximaal 2 maanden te onderzoeken of werkneemster deze functie duurzaam kan vervullen RE-INTEGRATIEMOGELIJKHEDEN ELDERS 2 E SPOOR Indien er geen perspectief is op een andere passende functie binnen de organisatie zijn partijen op grond van de Wet Verbetering Poortwachter verplicht om ook de externe re-integratiemogelijkheden te onderzoeken (spoor 2). Aangezien er op dit moment een mogelijk passende functie in zicht is voor werkneemster die zij structureel kan vervullen, is het advies om eerst het resultaat van de proefplaatsing af te wachten, alvorens een reintegratietraject 2 e spoor in gang te zetten VOORZIENINGEN Ga na of bepaalde voorzieningen een verlichting kunnen voor wat betreft de belastbaarheid in het werk. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt. Raadpleeg collega s of internet om op ideeën te komen. Vaak is het mogelijk om een subsidie aan te vragen bij het UWV. Attendeer de werkgever hierop. Voorbeeld Werknemer is in het geval hij gaat werken als vrachtwagenchauffeur op een containerwagen, aangewezen op een wagen welke is voorzien van een hydraulische haakarm. Het is in de sector mestvervoer niet algemeen gebruikelijk dat wordt gewerkt met een hydraulische haakarm op de containerwagen. Er is sprake van een medische noodzaak voor het treffen van bovengenoemde voorziening, wat is bevestigd door de bedrijfsarts. CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie

Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Arbo, ziekteverzuim en re-integratie Inhoudsopgave Introductie 3 1. Waar moet ik bij verzuim om denken? 4 2. Wat staat de werkgever vanaf de eerste verzuimdag te doen? 6 3. Wat als de medewerker na twee

Nadere informatie

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19

LOOPBAANBEGELEIDING 7 MAATSCHAPPELIJK WERK 9 ZIEKTEVERZUIM 11 OUTPLACEMENT 13 RE-INTEGRATIE 15 RE-INTEGRATIE 1E SPOOR 17 RE-INTEGRATIE 2E SPOOR 19 2 Mensen terugbrengen naar de arbeidsmarkt of ze begeleiden naar een ander beroep. Dat is de missie van WerkCompleet. We beschikken over alle competenties en kwaliteiten die voor dit inspirerende werk

Nadere informatie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie

Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld Reglement ziekteverzuim en re-integratie Voorbeeld reglement Ziekteverzuim & Re-integratie Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 Arbo-en verzuimbeleid 4 Context 4 Toepassing 4 Vragen 4 2. Procedure ziek

Nadere informatie

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden

Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden P. Piek (TNO), T. van Vuuren (Loyalis Consult), J. Fekke Ybema (TNO), C. Joling (TNO), J. Huijs (TNO) Re-integratie van zieke werknemers: feiten, verklaringen en mogelijkheden Onderzoek uitgevoerd door

Nadere informatie

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer

Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Afstudeerscriptie s-hertogenbosch, mei 2012 Re-integratieplicht werkgever Advisering werkgevers in geval van een arbeidsongeschikte werknemer Naam: Kelly Kreunen Studentnummer: 2020673 Stageorganisatie:

Nadere informatie

Wat en hoe bij Kanker en Werk

Wat en hoe bij Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Handleiding voor mensen die kanker hebben (gehad) Patiëntvertaling van de Blauwdruk Kanker en Werk Wat en hoe bij Kanker en Werk Inhoud Inleiding 4 1 De diagnose 1.1 Ziekmelden

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Panta Rhei

Verzuimbeleid. Panta Rhei Verzuimbeleid Panta Rhei Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Uitgangspunten... 4 3. Preventief beleid... 5 4. Curatief beleid... 6 5. Hoe verloopt het verzuim-, re-integratietraject?... 7 5.1 Aanvraag ziekteverlof...

Nadere informatie

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN

OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN OVERWEGINGEN ROND DE INZET VAN RE-INTEGRATIE EN DE CLAIMAANVRAAG BIJ LANGDURIG ZIEKEN 13 april 2010 Projectnummer:

Nadere informatie

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010

U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 U bent ziek en dan 8.0204 DP/KW/HP Juli 2010 1. Inleiding In vrij korte tijd zijn de wettelijke regels met betrekking tot ziekte en arbeidsongeschiktheid drastisch veranderd. Werkgevers zijn verplicht

Nadere informatie

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes.

- Het gaat hier om een professionele code die andere accenten legt dan de verschillende huisregels van opdrachtgevers, dat zijn organisatiecodes. GEDRAGSCODE SRA ALGEMEEN 1. Doel en ontwikkeling In deze code is geformuleerd welk gedrag de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) van een bij haar geregistreerde arbeidsdeskundige verwacht. De code

Nadere informatie

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA

WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA WELKOM TERUG! AAN HET WERK NA LANGDURIG VERZUIM HANDREIKING RISICOGROEPEN LANGDURIG VERZUIM EN WIA Voorwoord Reïntegratie bij verzuim komt in de bestaande verzuimprocedures en protocollen wel aan de orde,

Nadere informatie

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB

Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB 3.5 Werkveld Datum Instemming (P)GMR Vastgesteld CvB Personeel 26-05-2014 02-06-2014 3.5 Ziekteverzuimbeleid versie 140526 Personeel/Ziekteverzuimbeleid 3.5 Inhoudsopgave 1. Uitgangspunten en doelstellingen

Nadere informatie

huidig personeel PERSONEELSWIJZER

huidig personeel PERSONEELSWIJZER huidig personeel 6. Het houden van werkoverleg 7. Functioneringsgesprek 8. Beoordelingsgesprek 9. Loopbaanontwikkeling en opleiding 10. Arbeidsvoorwaarden 11. Ziekte, verzuim en reïntegratie 12. Werkomstandigheden

Nadere informatie

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden

Procesbeschrijving. Re-integratieproces WGA-gerechtigden Procesbeschrijving 2013 Re-integratieproces WGA-gerechtigden Inhoud Voorwoord 3 1 Wettelijk kader en actoren re-integratieproces 4 1.1 Preventie door werkgevers en re-integratie door werknemers en werkgevers

Nadere informatie

RIV-toets in de praktijk. Werkwijzer voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV

RIV-toets in de praktijk. Werkwijzer voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV RIV-toets in de praktijk Werkwijzer voor arbeidsdeskundigen en verzekeringsartsen van UWV Inhoud 1 Inleiding...5 1.1 Aanleiding...5 1.2 Doel...5 1.3 Opzet...5 2 Uitgangspunten...6 2.1 Wettelijk kader...6

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting

Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Ziekteverzuimbeleidsplan Borgesiusstichting Inhoudsopgave: blz. 1 Inleiding blz. 2 1. Uitgangspunten blz. 2 1.1 - Het begrip ziekteverzuim blz. 2 1.2 - Factoren binnen het ziekteverzuim blz. 3 1.3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V.

Coachend leidinggeven. Doelgerichte praktische cursussen. W I L L E M S E N Managementondersteuning B.V. Doelgerichte praktische cursussen Coachend leidinggeven W I L L E M S E N tel/fax: e-mail: Deze syllabus is een uitgave van W I L L E M S E N Managementondersteuning BV tel.: e-mail: Doetinchem, februari

Nadere informatie

Verantwoordelijkheid werkgever re-integratie oudere werknemer spoor 2 (Lasser)

Verantwoordelijkheid werkgever re-integratie oudere werknemer spoor 2 (Lasser) 1. VIGNET 1.1 Titel casus Verantwoordelijkheid werkgever voor re-integratie oudere werknemer in spoor 2. 1.2 Korte situatieschets De arbeidsdeskundige beoordeelt de re-integratie-inspanningen in het kader

Nadere informatie

Dossieranalyse. De heer Brood

Dossieranalyse. De heer Brood Dossieranalyse De heer Brood Inhoud 1. Aanleiding & Vraagstelling... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Vraagstelling... 3 2. Analyse... 3 2.1 Voorgeschiedenis... 3 2.2 Reactie op basis van dossier... 4 2.3 Conclusie...

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

REÏNTEGRATIE VAN ZIEKE WERKNEMERS EN PRIVACY. Verkennend onderzoek bij drie reïntegratiebedrijven. Onderzoeksrapport

REÏNTEGRATIE VAN ZIEKE WERKNEMERS EN PRIVACY. Verkennend onderzoek bij drie reïntegratiebedrijven. Onderzoeksrapport REÏNTEGRATIE VAN ZIEKE WERKNEMERS EN PRIVACY Verkennend onderzoek bij drie reïntegratiebedrijven Onderzoeksrapport College bescherming persoonsgegevens - oktober 2005 2 Reïntegratie van zieke werknemers

Nadere informatie

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid

Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid F3010 1 Uitbesteding, van strategie tot organisatorische werkelijkheid Drs. J. de Bruijn Ontleend aan het boek Uitbesteding, Samsom bv, 1999.

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken

Functionerings-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken Functionerings, voortgangs en beoordelingsgesprekken 1. Inleiding Uiteraard vinden er dagelijks veel gesprekken plaats, verschillende soorten van gesprekken.

Nadere informatie

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking

Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Hoe ver je gaat als interviewer, bakent de geïnterviewde af (Paul Jambers) Onderzoek met mensen met een verstandelijke beperking Handreikingen voor

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

De WGA-gerechtigde in het private. stelsel. Een verkennend onderzoek. Mogelijk gemaakt door Stichting Instituut GAK. In opdracht van FNV-Vakcentrale

De WGA-gerechtigde in het private. stelsel. Een verkennend onderzoek. Mogelijk gemaakt door Stichting Instituut GAK. In opdracht van FNV-Vakcentrale De WGA-gerechtigde in het private stelsel Een verkennend onderzoek Mogelijk gemaakt door Stichting Instituut GAK In opdracht van FNV-Vakcentrale drs. H de Vries Zoetermeer, 29 juni 2009 Bronvermelding

Nadere informatie

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus

FNV Bondgenoten. Ziekmakende verzuimbureaus FNV Bondgenoten Ziekmakende verzuimbureaus Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding 4 Resultaten meldpunt VerzuimReductie 6 Het oordeel over de verzuimbegeleiding door VerzuimReductie 9 Conclusies 15 Aanbevelingen

Nadere informatie