READER RAPPORTEREN. Inhoud inleiding rapporteren Doel van het rapport Eisen aan het rapport...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "READER RAPPORTEREN. Inhoud... 1. 1 inleiding... 3. 2 rapporteren... 4. 2.1 Doel van het rapport... 4. 2.2 Eisen aan het rapport..."

Transcriptie

1 INHOUD Inhoud inleiding rapporteren Doel van het rapport Eisen aan het rapport Richtlijnen voor het schrijven van het rapport Privacy Voorbereiding Tijdens het gesprek Functieanalyse en analyse van eventuele andere mogelijkheden Uitwerking Rapportagemodel voor arbeidsdeskundigen Aanleiding tot onderzoek Vraagstelling Onderzoek Voorgeschiedenis Onderzoeksactiviteiten Onderzoeksgegevens Inventarisatie mogelijkheden tot werkhervatting Informatie over werkgever Huidige functie werknemer Belasting in de functie Knelpunten belastbaarheid werknemer in relatie tot de belasting in de functie Analyse van andere arbeidsmogelijkheden bij de eigen werkgever Gesprek met werkneemster CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

2 3.4.7 Visie werkgever en de mogelijkheden tot terugkeer in eigen/andere functie Prognose voor de WIA Re-integratievisie Re-integratiemogelijkheden 1 e spoor Re-integratiemogelijkheden elders 2 e spoor Voorzieningen Conclusies Voorbereiding op de les Opdracht Opdracht Bijlage 1. items van de fml, rml of izl Bijlage 2. voorbeeldrapport schadeletsel Bijlage 3. Voorbeeldrapport claim UWV Bijlage 4. Format voor arbeidsdeskundig rapport CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

3 1 INLEIDING Deze syllabus is bestemd voor arbeidsdeskundigen in opleiding. Arbeidsdeskundigen moeten door het opstellen van een rapport inzichtelijk maken wat de situatie was voor uitval, welke informatie is verzameld en op basis waarvan bepaalde overwegingen gemaakt zijn. Het rapport moet een conclusie bevatten afhankelijk van de vraagstelling. Dit kan bijvoorbeeld een uitspraak zijn over de mate van arbeidsongeschiktheid of de reintegratiemogelijkheden. Rapporteren is voor veel arbeidsdeskundigen (uitgezonderd de schrijvers onder ons) vaak een lastig proces. Er worden echter steeds hogere eisen gesteld aan het rapport. Daar waar arbeidsdeskundigen 20 jaar geleden nog konden volstaan met één A4-tje (vaak nog geschreven) moeten de rapporten nu aan diverse eisen voldoen. En terecht. Het rapport kan immers op verschillende plaatsen terechtkomen ( bij het UWV, de verzekeraar, de arbeidsrechtadvocaat) en is een belangrijk document op basis waarvan beslissingen worden genomen die voor partijen vergaande gevolgen kunnen hebben. Het is daarom van belang objectief te oordelen over de situatie en hierover zorgvuldig, helder en duidelijk te rapporteren. In de opleiding van CS wordt gebruik gemaakt van een model wat met name geschikt is voor het verrichten van re-integratieonderzoeken. Het advies is om gedurende de opleiding dit model te gebruiken en veel met het rapporteren bezig te zijn. Het is namelijk één van uw belangrijkste taken in uw toekomstig beroep van arbeidsdeskundige. De opbouw in de syllabus is dat we eerst een korte inleiding geven over het rapporteren. Vervolgens introduceren we het rapportagemodel en leggen we per onderdeel uit welke informatie er moet worden vermeld. We maken zoveel mogelijk gebruik van voorbeelden uit de dagelijkse praktijk van de arbeidsdeskundige. CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

4 2 RAPPORTEREN De arbeidsdeskundige beoordeelt de mate van arbeidsongeschiktheid en of de re-integratiemogelijkheden van werknemers, zelfstandigen of uitkeringsgerechtigden die arbeidsongeschikt zijn voor hun eigen werk ten gevolge van medische beperkingen. Afhankelijk van waar de arbeidsdeskundige werkzaam is, ligt het accent meer op het beoordelen van de mate van arbeidsongeschiktheid dan wel op het onderzoeken van de re-integratiemogelijkheden. We onderscheiden de arbeidsdeskundige claim bij het UWV of verzekeraar, de re-integratie arbeidsdeskundige bij arbodiensten, gemeenten en (grote) werkgevers. De overeenkomst van het werk van alle deze arbeidsdeskundigen is dat ze acteren in het domein van mens, werk en inkomen. Arbeidsdeskundigen moeten kennis hebben van het functioneren van individuele mensen in een beroep, zicht hebben op de beperkingen en factoren die tot stagnatie leiden. Tegelijkertijd moeten ze weten welke eisen taken en functies aan mensen stellen, wat de gevolgen zijn voor salaris of uitkering als iemand zijn verdiencapaciteit (tijdelijk) minder is. Bij re-integratie in ander werk moeten ze kunnen aangeven onder welke condities dit het beste kan plaatsvinden. 2.1 DOEL VAN HET RAPPORT Het rapport is een verantwoording van de overwegingen die de arbeidsdeskundige heeft gemaakt. De beslissingen die de arbeidsdeskundige neemt, hebben vaak vergaande (financiële) consequenties met name voor de werknemer/ verzekerde maar ook voor de werkgever/ verzekeraar. Het rapporteren heeft als doel: Communicatie: informatie overbrengen over wat er is gebeurd, waar iemand werkt, de inhoud van zijn functie, de wijze waarop hij verzekerd is, etc. Verantwoording: de wijze waarop de gevalsbehandeling heeft plaatsgevonden. Voor de lezer is na te gaan of de beoordeling op de juiste wijze en zorgvuldig is gebeurd. Documentatie: vaak strekt de gevalsbehandeling zich uit over een lange periode. Door het te documenteren is na te gaan wat de situatie in het verleden was, welke afspraken gemaakt zijn, etc. CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

5 2.2 EISEN AAN HET RAPPORT Helderheid Belangrijk is inzicht te geven in de vraagstelling, welke onderzoeksactiviteiten hebben plaatsgevonden, wat het resultaat daarvan is, hoe u tot uw conclusie komt. Ook is het van belang om mogelijke oplossingen te benoemen en hoe u tot een keuze bent gekomen. Uit een goede rapportage blijkt ook het professioneel handelen van de arbeidsdeskundige. Aansluiting Het rapport moet afsluiten met een conclusie waarin adviezen zijn beschreven. Deze vergen vaak een investering in tijd en geld. De arbeidsdeskundige moet met overtuigende argumenten komen. Er zijn vaak meerdere oplossingen voor een probleem. Geef met overtuigende argumenten aan waarom je een bepaald advies geeft, met een beschrijving van de voor- en nadelen van de mogelijke oplossingen. Betrokkenheid Laat alle bij de gevalsbehandeling betrokken partijen aan bod komen in de rapportage. Vermeld in ieder geval de visie werknemer/ verzekerde en ook de visie van werkgever wanneer het om een re-integratie-onderzoek gaat. In voorkomende gevallen moeten ook andere partijen worden gehoord. Bijvoorbeeld reintegratiebedrijven, arbeidspsychologen, UWV (werkbedrijf), etc. Kader Als arbeidsdeskundige opereert u binnen wettelijke kaders of polisvoorwaarden. Het is van belang dat u deze goed aangeeft en partijen hierover goed informeert: niet alleen mondeling maar ook in het rapport. Het advies is om deze informatie in een bijlage te vermelden. 2.3 RICHTLIJNEN VOOR HET SCHRIJVEN VAN HET RAPPORT Naast het overdragen van de juiste informatie is een fraai rapport natuurlijk ook een visitekaartje van de schrijver. Een aantal richtlijnen of regels moet u daarvoor wel in acht nemen: Zorg voor bronvermelding Neem alleen informatie over van derden wanneer de bron wordt vermeld. Bijvoorbeeld bedrijfsinformatie van de website, FML van de bedrijfsarts, rapporten van psychologen, re-integratiebedrijven, etc. Vermijd vakjargon Vermijd jargon zoveel mogelijk, het komt de leesbaarheid van het rapport niet ten goede. Kunt u niet om bepaalde termen heen, geef dan een duidelijke uitleg: bijvoorbeeld maatman, restverdiencapaciteit, functionele mogelijkhedenlijst, arbeidsmarktrelevantie, spoor 1 of spoor 2, premiedifferentiatie. Autoriseren Het rapport krijgt pas formeel waarde wanneer het is voorzien van een datum en handtekening (met vermelding naam en functie) van de auteur. Onderscheid tussen objectieve en subjectieve informatie CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

6 Zorg voor een duidelijk onderscheid tussen objectieve en subjectieve informatie. Feiten en concrete gegevens vermeldt u in de onderzoekgegevens. Subjectieve informatie, meningen en visie van werkgever en werknemer, vermeldt u onder visie werkgever of visie werknemer. Uw eigen visie als arbeidsdeskundige kunt kwijt in de beschouwing of onder in de re-integratievisie. Het is van belang dat u uw visie zoveel mogelijk onderbouwt met feiten of waarnemingen (die ook subjectief mogen zijn). Het gaat met name om de argumentatie. U moet juist uw visie en persoonlijke mening geven, omdat u mede hiervoor bent ingeschakeld, maar u dient wel te zorgen voor een goede onderbouwing. Eventueel met informatie van derden (bijvoorbeeld een loopbaanonderzoek of een werkplekonderzoek door een ergotherapeut of bedrijfsfysiotherapeut). Gebruik alleen gegevens die relevant zijn voor de gevalbeoordeling. Een eenduidig antwoord hierop is niet te geven. Vermelding van hobby s kan relevant zijn om daarmee vaardigheden aan te geven die voor een toekomstig beroep nodig kunnen zijn. Schuldenproblematiek kan een succesvolle re-integratie behoorlijk in de weg zitten. Toch verschillen de meningen hierover sterk. Sommigen zijn van mening dat dit niet vermeld mag worden, omdat dit onder de privacy valt. Zorg voor korte en bondige rapportages, maar let ook op dat het goed leesbaar blijft. Dus zorg dat het niet te zakelijk wordt door alleen maar droge feiten te vermelden. Een beperkte sfeerbeschrijving maakt het rapport een stuk prettiger leesbaar. 2.4 PRIVACY Vanwege de media-aandacht wordt er veel op ons gelet. Houd hier rekening mee (zie ook de uitzendingen van Zembla ). Het is nog steeds niet goed duidelijk wat je wel of niet in het rapport mag vermelden. De organisatie waar u straks komt te werken, zal veelal wel een eigen richtlijn of protocol hanteren. Ook kunt u aansluiting zoeken bij de gedragscode die de Stichting Register Arbeidsdeskundigen (SRA) hanteert. Deze is te downloaden via de link Een arbeidsdeskundige is niet gehouden aan het zogenaamde blokkeringsrecht. Het blokkeringsrecht geeft iemand het recht om als eerste kennis te nemen van de uitslag en de conclusies van het medisch onderzoek en om te beslissen of daarvan mededeling aan anderen mag worden gedaan. Dit recht volgt uit de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst). Hier vallen dus professionals onder die BIG-geregistreerd zijn, zoals psychologen en artsen. Informatie welke u tijdens het gesprek is medegedeeld, mag u in principe ook in het rapport opnemen, met uitzondering van medische informatie zoals diagnoses of medicatie. Geef dit altijd wel aan bij het begin van het gesprek. Het advies is om altijd rapporten in eerste instantie in concept aan te bieden. Bij een onderzoek in het kader van een gerechtelijke procedure is dit verplicht en ook wanneer dit van te voren is afgesproken. Het advies is om altijd de FML (functionele mogelijkhedenlijst), inzetbaarheidsprofiel of RML (re-integratie mogelijkhedenlijst) op te nemen in het rapport. Dit geeft namelijk een indicatie van de belastbaarheid van de werknemer/ verzekerde. Een arbeidsdeskundige mag namelijk alleen op basis van medisch vastgestelde beperkingen een oordeel geven en zijn conclusies trekken. CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

7 2.5 VOORBEREIDING Het advies is om voordat u naar het bedrijf gaat om het arbeidsdeskundig onderzoek uit te voeren, vooraf al enige informatie op te vragen. Bijvoorbeeld: De functiebeschrijving van de functie waarvoor werknemer is uitgevallen; De probleemanalyse; Het plan van aanpak; De door de bedrijfsarts opgestelde FML (functionele mogelijkheden lijst); Een overzicht van alle binnen de organisatie voorkomende functies op, of één niveau onder de functie van werknemer; Een CV van werknemer. Raadpleeg internet en eventuele jaarverslagen om een indruk te krijgen van het bedrijf, wat maken ze voor product(en), hoeveel werknemers werken er, wat voor soort functies komen in het bedrijf voor? Wanneer het gaat om grote bedrijven is het handig om ook de P&O functionaris erbij te betrekken en deze vooraf te bellen. U krijgt dan meer zicht op het probleem, wat er al door de werkgever in gang is gezet, de vraagstelling en de (on)mogelijkheden wanneer het gaat om eventueel ander passend werk binnen de organisatie. 2.6 TIJDENS HET GESPREK U moet in een korte tijd veel informatie zien te vergaren. Schrijf van tevoren uw vragen op of maak gebruik van een interviewformulier. Schrijf relevante informatie op en neem hiervoor de tijd, het risico is anders groot dat u het vergeet. Gebruik van een recorder is niet aan te bevelen, veel mensen stellen het niet op prijs dat u het gesprek opneemt. 2.7 FUNCTIEANALYSE EN ANALYSE VAN EVENTUELE ANDERE MOGELIJKHEDEN Het werk van de arbeidsdeskundige bestaat voor een groot deel uit het maken van een goede afweging tussen de belastbaarheid van de werknemer en de belasting in de functie. De analyse van de aard van de werkzaamheden en de belasting die daarin voorkomt. Neem voldoende tijd om een goede indruk te krijgen van het werk en vraag om een rondleiding, stel vragen wanneer iets niet duidelijk is. Soms is het handig om foto s te maken en deze te gebruiken in het rapport om beter inzichtelijk te maken welke belasting optreedt en wat eventuele knelpunten zijn. Maak aantekeningen van de meest kenmerkende belastingsaspecten die u waarneemt. De grondigheid waarmee u de functie analyseert is sterk afhankelijk van de opdracht. Zo zal de arbeidsdeskundig analist van het UWV veel nauwgezetter moeten vaststellen wat bijvoorbeeld de frequentie is van bepaalde handelingen (bijvoorbeeld hoeveel keer iemand moet reiken of buigen in één uur), omdat de door hem geanalyseerde functies worden gebruikt in het CBBS voor de claimbeoordeling. In een reintegratieonderzoek beperkt u zich meer tot de belastende aspecten die een knelpunt vormen voor de reintegratie van werknemer in de functie. Bij het beschrijven van de functie beschrijft u globaal de inhoud van de functie in uw eigen woorden (ga niet alleen maar knippen en plakken uit de functieomschrijving). Vervolgens maakt u een inventarisatie van de meest belangrijke taken en geeft de belasting daarin weer in de termen zoals die in de FML worden gebruikt (zie bijlage 1). CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

8 Wanneer het gaat om een inventarisatie van mogelijke andere functies moet u vaak doorvragen en ervoor waken dat u zich niet laat afschepen. Veel leidinggevenden en P&O adviseurs hebben weinig geduld en of tijd om u uitgebreid te vertellen over het bedrijf. Maak duidelijk dat dit voor uw onderzoek van groot belang is en het grote consequenties kan hebben voor het bedrijf en voor de werknemer, wanneer u uw onderzoek niet goed kunt uitvoeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een langere verzuimduur, mogelijke loonsanctie wanneer re-integratiekansen worden gemist, etc. 2.8 UITWERKING Wacht niet te lang met het uitwerken van het rapport, omdat u mogelijk anders veel belangrijke details weer bent vergeten. Neem zo nodig opnieuw contact op met het bedrijf of met werknemer. CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

9 3 RAPPORTAGEMODEL VOOR ARBEIDSDESKUNDIGEN In principe is een arbeidsdeskundige rapportage als volgt opgebouwd, zowel bij claimbeoordelingen als bij reintegratieonderzoeken: Aanleiding tot onderzoek Vraagstelling Onderzoek Beschouwing Conclusie Planning Er zijn echter heel veel varianten hierop maar in de opleiding zullen we gebruik maken van een model wat meer toegespitst is op het verrichten van re-integratieonderzoeken. Achterin de syllabus zijn in de bijlage verschillende arbeidsdeskundige rapportages als voorbeeld bijgevoegd. Uiteraard is het de bedoeling dat wanneer u stage gaat lopen of daadwerkelijk als arbeidsdeskundige gaat werken, u het rapportagemodel van de eigen organisatie gebruikt. De indeling van het in de opleiding gebruikte rapportagemodel ziet er als volgt uit: Samenvatting onderzoek Aanleiding tot onderzoek Vraagstelling Conclusies Verantwoording re-integratieonderzoek Gegevens verkregen uit onderzoek Voorgeschiedenis Onderzoeksactiviteiten Gegevens werknemer Relevante beperkingen ten aanzien van de belastbaarheid Inventarisatie mogelijkheden tot werkhervatting Informatie over werkgever Huidige functie werknemer Belasting in de functie Knelpunten belastbaarheid werknemer in relatie tot de belasting in de functie Analyse van andere arbeidsmogelijkheden bij de eigen werkgever Gesprek met werknemer Visie werkgever en de mogelijkheden tot terugkeer in eigen/andere functie Prognose voor de WIA Re-integratievisie Re-integratiemogelijkheden 1 e spoor Re-integratiemogelijkheden elders 2 e spoor CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

10 Voorzieningen Conclusies Rapportage en planning Hierna gaan we op alle onderdelen kort in. 3.1 AANLEIDING TOT ONDERZOEK Vermeld de naam van de opdrachtgever, de werknemer en de inhoud van de opdracht. Onder dit kopje hoort geen samenvatting. Alleen de inhoud van de opdracht volstaat. Voorbeeld Het arbeidsdeskundig onderzoek vindt plaats op verzoek van de werkgever, dhr. (interim-directeur van de school). Werkgever vraagt om advies met betrekking tot de re-integratiemogelijkheden van mw. (verder genoemd werkneemster). 3.2 VRAAGSTELLING Aan het begin van het rapport formuleert u de vragen en in de conclusie geeft u hier antwoord op. Formuleer enkelvoudige en duidelijke vragen en geef daar een helder antwoord op. Zorg dat vragen en de antwoorden met elkaar corresponderen. Voorbeeld Is het eigen werk nog passend of passend te maken? Zo niet, is er ander passend werk bij de eigen werkgever beschikbaar, eventueel d.m.v. scholing? Zo niet, is dan re-integratie aan de orde naar ander passend werk bij een andere werkgever en is een vervolgtraject gewenst? 3.3 ONDERZOEK Onder het kopje onderzoek vermeldt u de voorgeschiedenis (vermeld daarbij ook de re-integratieactiviteiten tot nu toe), welke onderzoeksactiviteiten hebben plaatsgevonden en de gegevens dat het onderzoek heeft opgeleverd VOORGESCHIEDENIS Voorbeeld Werknemer is sinds. in dienst bij., sinds 2002 werkzaam voor gemiddeld 33,6 uur per week als ploegchef in 5 ploegendienst. Werknemer is 48 jaar oud. Op. is hij uitgevallen ten gevolge van psychische klachten/ zware vermoeidheidsklachten. Werknemer is daarnaast al langer bekend met chronische gewrichtsklachten in de handen, enkels en knieën. CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

11 Werknemer werkt momenteel 32 uur per week, i.v.m. zijn beperkte belastbaarheid werkt hij de woensdagen niet. Het is wel de bedoeling om dit binnenkort uit te breiden naar 40 uur per week. De loonwaarde van deze werkzaamheden is ongeveer 50 % ONDERZOEKSACTIVITEITEN Vermeld welke documenten u hebt gebruikt en de gesprekken die u heeft gevoerd voor het vergaren van de informatie : Probleemanalyse Plan van aanpak De functiebeschrijving van de ploegchef Functieoverzicht van alle binnen het bedrijf voorkomende functies Functionele Mogelijkhedenlijst opgesteld door de bedrijfsarts op... Gesprek met werkgever, mw... (HR manager) op... Gesprek met werkgever, dhr.. (locatiemanager) en werkneemster op de vestiging van werkgever te op. Gesprek met werkgever en werkneemster op ONDERZOEKSGEGEVENS Om inzicht te geven aan de lezer is het belangrijk een goed beeld te schetsen van de werknemer, de werksituatie en de eventuele mogelijkheden. Gegevens werknemer Hieronder vermeldt u de opleiding en het arbeidsverleden. Vermeld ook of de werknemer een rijbewijs heeft en eventuele hobby s wanneer die relevant zijn voor bijvoorbeeld een ander toekomstig beroep of waarmee werknemer kan laten zien dat hij over bepaalde competenties beschikt. Relevante beperkingen ten aanzien van de belastbaarheid Geef hier letterlijk de FML van de bedrijfsarts weer. Het advies is om uitsluitend de beperkingen weer te geven en niet de complete FML, immers alleen deze zijn relevant. Vermeld ook geen diagnoses, medicatiegebruik, bij welke behandelaars hij onder behandeling is e.d. Voorbeeld Naar het oordeel van de bedrijfsarts, dhr..., is bij werkneemster als gevolg van gezondheidsklachten sprake van de volgende beperkingen voor arbeid: Sociaal functioneren Zien is beperkt, namelijk beperkt gezichtsveld van rechteroog (structurele beperking) Schrijven is beperkt, namelijk niet langer dan ½ minuut (langdurige beperking) Vervoer is beperkt, namelijk langdurig autorijden vermijden CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

12 Aanpassing aan fysieke omgevingseisen Koude is beperkt, namelijk blootstelling koude aan de handen vermijden (langdurige beperking) Trillingsbelasting is beperkt voor wat betreft hand- en armtrillingen (structurele beperking) Dynamisch handelen Dominantie: Rechts Lokalisatie beperkingen: Tweezijdig maar met name rechts Hand- en vingergebruik: Beperkt, kan de pengreep niet of nauwelijks uitvoeren (langdurige beperking) Beperkt, kan de pincetgreep niet of nauwelijks uitvoeren (langdurige beperking) Beperkt, kan de sleutelgreep niet of nauwelijks uitvoeren (langdurige beperking) Beperkt, kan niet of nauwelijks knijp/grijpkracht uitoefenen (langdurige beperking) Beperkt, is niet of nauwelijks in staat tot fijn-motorische hand/vingerbewegingen (langdurige beperking) Beperkt, is niet of nauwelijks in staat tot repetitieve hand/vingerbewegingen (langdurige beperking) Tastzin is beperkt, namelijk gevoel in vingers rechterhand niet optimaal (langdurige beperking) Werken met toetsenbord en muis is licht beperkt (langdurige beperking) Schroefbewegingen met hand en arm is beperkt, namelijk voor wat betreft kracht zetten (langdurige beperking) Duwen of trekken is sterk beperkt (langdurige beperking) Tillen of dragen is sterk beperkt (langdurige beperking) Frequent lichte voorwerpen hanteren tijdens het werk (ongeveer 10 keer per minuut, gewicht van 1-5 kg) is sterk beperkt (langdurige beperking) Frequent zware lasten hanteren tijdens het werk (ongeveer 10 keer per uur, gewicht 15 kg) is beperkt (structurele beperking) Lopen tijdens het werk is licht beperkt (langdurige beperking) Klimmen is licht beperkt (langdurige beperking) Statische Houdingen Staan tijdens het werk is licht beperkt (langdurige beperking) Deze beperkingen zijn vastgelegd in een Functionele Mogelijkheden Lijst d.d. Soms is het ook relevant om informatie van andere professionals toe te voegen, bijvoorbeeld van een arbeidspsycholoog. Voorbeeld Mw..., registerpsycholoog NIP/Arbeid & Organisatie van..(zie lekenrapportage ) omschrijft werkneemster als een vrouw voor wie het werk in de zorg en de opleiding die ze daarvoor volgde, erg belangrijk was voor haar eigenwaarde. Zij is overbelast geraakt door de zware verantwoordelijkheid die zij ervoer in het werk en de soms complexe situaties waarin ze terechtkwam. Zij is in psychisch en mentaal opzicht kwetsbaar en zeer gevoelig voor stress. Volgens de testen bevinden de cognitieve capaciteiten van werkneemster zich op een beneden gemiddeld MBOniveau(betreffende het verbaal redeneer vermogen) tot zeer laag MBO-niveau (betreffende het exacte redeneervermogen). Het is echter ook dat de huidige beperkingen van invloed kunnen op de testresultaten. Op basis van de testresultaten kan de conclusie worden getrokken dat werkneemster het beste functioneert, wanneer zij praktisch bezig kan zijn en zich niet voortdurend nieuwe kennis eigen moet maken. CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

13 De psycholoog geeft aan dat werkneemster een grote controlebehoefte heeft en tamelijk perfectionistisch is. Zij kan moeilijk onderscheid maken tussen hoofd- en bij zaken en vindt het lastig om prioriteiten te stellen. Ze aangewezen op duidelijk afgebakende en zoveel mogelijk routinematige werkzaamheden in een voorspelbare werksituatie, zonder grote tijdsdruk of pieken. Zij vindt het moeilijk om afstand te nemen van emotionele problemen van anderen. Ze heeft veel baat bij ondersteuning wanneer conflicthantering vereist is en wanneer er sprake is van grote verantwoordelijkheid. Voor een nieuwe functie is een ruime inwerkperiode noodzakelijk, waarbij ze kan terugvallen op een collega of leidinggevende. Volgens de psycholoog zijn de kwaliteiten van werkneemster dat ze betrouwbaar en vriendelijk is en haar werk goed wil doen en de bereidheid heeft om nieuwe dingen te leren. In het verslag van de psycholoog is te lezen dat werkneemster van mening is dat zij meer tot haar recht komt, in een functie waarin zij bijvoorbeeld meer huishoudelijke werkzaamheden zou moeten verrichten. 3.4 INVENTARISATIE MOGELIJKHEDEN TOT WERKHERVATTING INFORMATIE OVER WERKGEVER Geef een korte beschrijving van het bedrijf. Dit kan bestaan uit informatie die u vindt op de website van het bedrijf, in jaarverslagen of die u hebt gekregen tijdens het bedrijfsbezoek. Geef zakelijke informatie en neem niet klakkeloos wervende boodschappen over van de site, want dit komt erg vreemd over bij de lezer en ondergraaft mogelijk de objectiviteit die u wilt uitstralen. Voorbeeld De.groep is een moderne zorgorganisatie die zich richt op het wonen, de zorg en het welzijn van ouderen in en directe omgeving. De.groep streeft ernaar een herkenbare en bereikbare plaats in de wijken te zijn, waar vooral oudere wijkbewoners gebruik kunnen maken van op maat gesneden diensten. In totaal werken er bij de groep circa 1000 mensen. Zij zijn verantwoordelijk voor de zorg voor bijna 700 inwonende cliënten en een toenemend aantal nog zelfstandig wonende ouderen. Er wordt gewerkt vanuit vijf woonzorgcentra en twee steunpunten en een verpleeghuisdependance. Werkneemster is werkzaam op locatie.. Zij bieden zorg aan 120 bewoners met een vorm van dementie. Twaalf kleinschalige woonunits voor elk 10 bewoners zijn met elkaar verbonden door een middengebied dat van alle faciliteiten (kapper, winkel, restaurant, etc) is voorzien HUIDIGE FUNCTIE WERKNEMER Beschrijf hier het eigen werk (de bedongen arbeid) zoals deze contractueel overeengekomen is. Eerst een algemene omschrijving en vervolgens de taken. Geef per taak aan hoeveel tijd hier aan wordt besteed in uren of percentages. CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

14 Functienaam Woonassistent Algemene omschrijving De woonassistent vervult een begeleidende en toezichthoudende rol binnen de woning waar 10 (demente) bewoners verblijven. Daarnaast doet ze de was, zorgt voor het ontbijt en bereidt de warme maaltijd. Ze doet de boodschappen (intern binnen Boswijk) en zorgt voor een goede sfeer in de huiskamer. Bij dit alles betrekt ze de bewoners en probeert de werkzaamheden zoveel mogelijk samen met ze te doen. Ze helpt bewoners bij het eten en verricht schoonmaak werkzaamheden in de woon- en slaapkamers (uitgezonderd de gangen, wat wordt uitbesteed) en doet de was. Bij niet complexe zorg en mobiele bewoners assisteert ze bij het uit bed halen, wassen en naar bed brengen van bewoners. Zo nodig helpt ze bij toilet bezoek. Het komt veelvuldig voor dat de woonassistent alleen met de bewoners aanwezig is in de huiskamer / keuken. Dit vereist een grote zelfstandigheid in de omgang met de bewoners. Aangezien alle bewoners een vorm van dementie hebben vereist dit extra vaardigheden omtrent de communicatie. Hierbij is het van belang dat de medewerker kan schakelen tussen bewoners en naast verbale ook non-verbale signalen van bewoners kan oppakken en hierop kan inspelen. Ook zijn goede communicatieve vaardigheden vereist in de omgang met familie. Stressbestendigheid is vereist aangezien bewoners soms onvoorspelbaar kunnen reageren. Verschillende taken dienen vaak tegelijkertijd te worden uitgevoerd, waarbij soms ook tijdsdruk aanwezig is. Taken 1. Schoonmaak- en opruimwerkzaamheden, etc 40 % 2. Ontbijt en maaltijd verzorgen, helpen bij het eten 20 % 3. Boodschappen doen, voorraden bijhouden 20 % 4. Begeleiden bewoners bij bovengenoemde activiteiten 20 % Aantal uren 12 Arbeidspatroon Onregelmatige diensten, gemiddeld 1 x in de 2 weken een weekend, flexibel inzetbaar in korte diensten. Arbeidsovereenkomst Onbepaalde tijd Salaris 549,98 (op basis van contract uren, 12 uur per week exclusief ORT) FWG 20 CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

15 3.4.3 BELASTING IN DE FUNCTIE Geef hier in FML termen aan wat de kenmerkende functiebelasting is in het werk (zie bijlage 1) Taken Kenmerkende functiebelasting Schoonmaak- en opruimwerkzaamheden. Lichte verzorging en begeleiding bewoners Lopen, (frequent ) staan (frequent) buigen, duwen/ trekken, tillen en dragen, reiken, geknield of gehurkt actief zijn, gebogen en/of getordeerd actief zijn, veelvuldig hand- en vingergebruik, schroefbewegingen met hand en arm samenwerken met collega s, incidenteel deadlines/productiepieken, emotionele problemen van anderen hanteren, conflicthantering. Ontbijt en maaltijd verzorgen, helpen bij het eten Lopen, (frequent ) staan (frequent) buigen, reiken, veelvuldig hand- en vingergebruik, samenwerken met collega s, incidenteel deadlines/productiepieken. Boodschappen doen, voorraden bijhouden Lopen, (frequent ) staan (frequent) buigen, duwen/ trekken, tillen en dragen, reiken, veelvuldig hand- en vingergebruik, schroefbewegingen met hand en arm KNELPUNTEN BELASTBAARHEID WERKNEMER IN RELATIE TOT DE BELASTING IN DE FUNCTIE In ons werk moeten we een goede afweging maken tussen de belastbaarheid van de werknemer in relatie tot de belasting in de functie. Dit is zowel bij een re-integratieonderzoek als bij een claimbeoordeling het geval. Alleen worden de belastingsaspecten van de functies in het CBBS veel uitgebreider beschreven. Geef aan welke overschrijdingen/ knelpunten u constateert en eventuele oplossingen die u mogelijk acht, om de belasting in het werk te verlichten. Belastingsaspect Belastbaarheid Overschrijding/ knelpunt Aanbevelingen en oplossingsrichtingen Hand- en vingergebruik Beperkt Ja, bij het verrichten van huishoudelijke taken Geen oplossing mogelijk. Groot gedeelte van de eigen werkzaamheden is niet meer mogelijk. Het advies is om ander werk te zoeken. Schroefbewegingen met hand en arm Beperkt Ja, bij het verrichten van huishoudelijke taken (wringen, kranen Geen oplossing mogelijk. Groot gedeelte van de eigen werkzaamheden is niet meer mogelijk. Het advies is om ander CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

16 open/dicht draaien, etc) werk te zoeken. Duwen of trekken Sterk beperkt Ja, bij het verrichten van huishoudelijke - en (licht) verzorgende taken Geen volledige oplossing mogelijk. Deze werkzaamheden zijn momenteel niet mogelijk. Tillen of dragen Sterk beperkt Ja, bij het verrichten van huishoudelijke taken, bij het boodschappen doen en bij de (licht) verzorgende taken Geen volledige oplossing mogelijk. Bij het boodschappen doen een winkelwagentje of klein karretje gebruiken voor het vervoer. Frequent lichte voorwerpen hanteren Sterk beperkt Ja, bij het verrichten van huishoudelijke taken, boodschappen doen en bereiden van maaltijden Geen oplossing mogelijk. Een groot gedeelte van de eigen werkzaamheden is niet meer mogelijk. Het advies is om ander werk te zoeken ANALYSE VAN ANDERE ARBEIDSMOGELIJKHEDEN BIJ DE EIGEN WERKGEVER Probeer een zo goed mogelijk beeld te schetsen van de mogelijke banen of groepen van functies die binnen het bedrijf voorkomen. Bij een grote organisatie is het niet mogelijk om alle functies in beeld te brengen, maar u kunt wel informatie geven over het soort van functies waarvoor werknemer in aanmerking komt. Voorbeeld Met de werkgever is uitgebreid gesproken over de diverse functies die binnen de organisatie voorkomen, de opleidingseisen die gesteld worden en de vaardigheden die vereist zijn. Functies op functieniveau FWG: Servicemedewerker logistiek Verzorgende Activiteitenbegeleider Servicemedewerker techniek Zorgassistent Medewerker inkoop Servicemedewerker catering Servicemedewerker receptie (Paramedische) administratief medewerker Administratief medewerker Activiteitenbegeleider Planner-roosteraar Voedingsassistent Administratief medewerker Secretaresse Woonassistent Beheerder steunpunt Servicecoördinator CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

17 Rekening houdend met opleiding, ervaring en affiniteiten van werkneemster zijn naast haar eigen functie de functies servicemedewerker receptie, servicemedewerker catering, administratief medewerker en medewerker inkoop voor haar toegankelijk GESPREK MET WERKNEEMSTER Tracht hier een zo goed mogelijk beeld van de werknemer weer te geven, maar verval niet in details die niet ter zake doen. U mag best wat beperkte achtergrond informatie geven over of hij getrouwd is, kinderen heeft, etc omdat dit een beter beeld geeft van iemand. De werknemer vindt dit ook vaak prettig, hij herkent zichzelf dan beter in het rapport. Geef voor het gesprek altijd wel aan dat alles wat wordt besproken in het rapport kan komen en werknemer zich hier goed van bewust is. Spreek af bij het begin van het gesprek dat wanneer ze bepaalde (vertrouwelijke) informatie niet in het rapport terug willen zien, dit kunnen aangeven. Voorbeeld In het gesprek met werkneemster heb ik mijn positie als arbeidsdeskundige en inschakeling door de werkgever toegelicht. Ik heb werkgever en werkneemster informatie verstrekt over relevante wet- en regelgeving o.a. rechten en plichten vanuit de Wet Verbetering Poortwachter (WVP), WIA en de mogelijkheid tot het aanvragen van een deskundigenoordeel. Tijdens dit gesprek heb ik een inventarisatie gemaakt van de vooropleiding, werkervaring en andere vaardigheden van betrokkene. Ook is er uitgebreid gesproken over de re-integratie activiteiten tot nu toe. Werkneemster heeft toestemming gegeven om alles wat is besproken, op te nemen in het arbeidsdeskundig onderzoeksrapport. Gezondheidstoestand/visie medewerker op belastbaarheid Werkneemster geeft aan dat ze is uitgevallen met forse hand- en polsklachten. Na twee operaties aan de rechter/dominante hand en pols heeft ze nog steeds veel pijn en geen kracht in de hand. Werkneemster vertelt dat de verwachting van de specialist is, dat er nog enig herstel kan optreden. In zijn visie moet er nog een jaar uitgetrokken worden, voordat uiteindelijk kan worden bepaald of de operaties een succes zijn geweest. Daarbij geeft werkneemster aan dat door de specialist is aangegeven dat de handfunctie beperkt zal blijven. Werkneemster ervaart door deze hand/pols klachten veel beperkingen in het dagelijks leven. De linker hand/pols geeft ook klachten waarvoor een operatie geadviseerd is door de specialist. Echter werkneemster wil eerst het eindresultaat van de ingrepen aan de rechter hand/pols afwachten alvorens zij haar linker hand/pols laat opereren. Werkneemster heeft een revalidatietraject gehad, waarbij ze ook is begeleid door een ergotherapeut. Veel van de huishoudelijke taken, zoals bijvoorbeeld de was doen, aardappelen schillen, vlees snijden, boodschappen doen kan ze niet of maar heel beperkt doen. Ze doet alles in kleine porties en wanneer het niet gaat, schakelt zij haar echtgenoot en kinderen in. Haar werkzaamheden binnen de..groep bestaan voornamelijk uit huishoudelijke taken, het bereiden van maaltijden en het doen van boodschappen. Werkneemster geeft aan deze taken niet meer uit te kunnen voeren en ziet zich om die reden niet meer terugkeren in haar eigen functie. Zij werkt momenteel op basis van arbeidstherapie bij de afdeling Activiteitenbegeleiding, waarbij zij ondersteunende werkzaamheden verricht. Dit bevalt haar erg goed, met name het contact met patiënten. Werkneemster is op de hoogte van het feit dat dit geen bestaande functie is en niet structureel door haar kan worden ingevuld. Vanaf 4 februari 2013 werkt zij inmiddels weer voor haar volledige contracturen. Beleving huidige situatie Werkneemster vindt haar werk erg leuk en vindt het heel vervelend dat ze haar eigen werk niet meer kan doen. Ze maakt zich ongerust over haar toekomst binnen de van groep. Werkneemster geeft aan dat zij in haar CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

18 andere baan inmiddels weer voor de volledige (8) contracturen aan het werk is. Zij verricht naast de verkoopwerkzaamheden, het prijzen van artikelen (gordijnstalen, tapijt en meubels) e.d. gedurende 2 ochtenden in de week. Zij kan alle taken verrichten behalve stickers knippen e.d. Momenteel helpt een stagiaire haar bij deze activiteiten. Collegiale verhoudingen Deze zijn goed. Persoonskenmerken Werkneemster komt sociaal en klantvriendelijk over. Zij maakt makkelijk contact en komt dienstbaar over. Ondanks haar beperkingen wil zij al het mogelijke doen om te blijven werken. Werkneemster is gehuwd. Haar man werkt als vertegenwoordiger. Samen hebben ze 3 kinderen in de leeftijd van 19,15 en 13 jaar die veel meehelpen in het gezin. Er zijn op dit moment geen factoren in de privé situatie bekend die de re-integratie kunnen belemmeren. Visie werkneemster op toekomst Werkneemster hoopt dat er nog enig herstel van haar rechter hand/pols zal optreden. Zij ziet zichzelf echter niet terugkeren in de functie als woonassistente. Daarbij realiseert zij zich dat er binnen de Van groep geen echte passende functies voor haar aanwezig zijn. Zelf zou ze wel willen onderzoeken of zij mogelijk als medewerkster servicepunt aan de slag zou kunnen. Graag zou zij op het servicepunt willen meelopen om te ervaren of het voor haar mogelijk is. Werkneemster heeft wel eens samen met haar partner overwogen om een eigen bedrijf te starten maar o.a. de huidige economische situatie weerhoudt hen hiervan. Werkneemster geeft aan dat ze ervaring heeft in het runnen van een eigen winkel. Zij heeft jarenlang in de rijwielhandel van haar ouders gestaan en deed de bijkomende administratie en organisatie. Ze heeft nadat haar ouders er mee stopten, wel overwogen om het bedrijf voort te zetten maar er destijds niet voor gekozen VISIE WERKGEVER EN DE MOGELIJKHEDEN TOT TERUGKEER IN EIGEN/ANDERE FUNCTIE Geef hierin aan wat werkgever heeft gedaan tot nu toe om werknemer te re-integreren. Hier mag gerust ook worden aangegeven hoe werkgever denkt over de inzet en het functioneren van werknemer. Bedenk echter wel dat u door de werkgever bent ingeschakeld met een bepaald doel, vaak is dit het voorkomen van een loonsanctie en dat u probeert de juiste adviezen geeft om problemen op te lossen. Dit vergt van u een andere opstelling dan bijvoorbeeld de belangenbehartiger van de vakbond of de advocaat van werknemer. Ook de wijze waarop u rapporteert moet geen aanleiding zijn voor externen om werkgever in de problemen te brengen. Beter is het om in dit geval werkgever de ruimte te geven om reparatiewerk te verrichten. Bijvoorbeeld opnieuw de re-integratiemogelijkheden onderzoeken, een mediator in te schakelen, opnieuw de belastbaarheid door de bedrijfsarts te laten vaststellen, etc. Voorbeeld De werkgever geeft aan bereid te zijn te investeren in de re-integratie van werkneemster en wil dit zo goed mogelijk begeleiden. Werkgever heeft werkneemster binnen.. ingezet als ondersteuner bij de activiteitenbegeleiding. Dit gaat goed. Het gaat om aangepaste werkzaamheden die binnen. niet duurzaam kunnen worden ingevuld. Terugkeer in eigen werk is volgens de werkgever niet mogelijk omdat werkneemster te fors beperkt is, herstel niet te verwachten is en zij geen van de werkzaamheden nog zelfstandig kan uitvoeren. De zorginstelling heeft wel als doelstelling om bewoners mee te laten helpen bij de dagelijkse CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

19 activiteiten in de huishouding en bij het bereiden van eten, echter de bewoners kunnen niet structureel ingezet worden, omdat er geen continuïteit van deze hulp is. De bewoner kan meehelpen maar is dat niet toe verplicht. Werkgever geeft aan dat er een tijdelijke vacature is bij woonzorgcentrum de. voor een activiteitenbegeleider. Werkgever is bereid om de functie aan te passen aan de mogelijkheden van werkneemster. Zij zal dan net als nu het geval is, vooral ondersteunende werkzaamheden verrichten tijdens activiteiten. Werkgever wil door middel van een proefplaatsing van 2 maanden onderzoeken of dit een passende functie voor werkneemster is. Mocht deze proefplaatsing niet slagen zal werkgever intern blijven zoeken naar passend werk maar ook een re-integratiebedrijf inschakelen voor het uitvoeren van een extern reintegratietraject PROGNOSE VOOR DE WIA U wordt mede ingeschakeld om een inschatting te geven van het mogelijke risico dat de werknemer in de WIA terechtkomt. De kosten hiervan zijn vaak erg hoog. Maak een berekening van de mogelijke schade. WGAverzekeraars zullen sneller bereid zijn te investeren in de re-integratie wanneer u als arbeidsdeskundige heeft vastgesteld dat de kansen op instroom in de WIA groot is. Op grond van uw ervaring zult u steeds beter een inschatting kunnen maken van dit risico. Hoe hoger het loon, des te groter het risico. Ook is het sterk afhankelijk van de resterende mogelijkheden. Bijvoorbeeld een forse en structurele beperking voor hand- en vingergebruik heeft vaak grote consequenties voor de inzetbaarheid in arbeid en leidt vaak tot instroom in de WIA, omdat de arbeidsdeskundige in dit geval veel moeilijker functies kan duiden. Voorbeeld Na twee jaar arbeidsongeschiktheid zal een beoordeling door het UWV plaatsvinden naar de mate van arbeidsgeschiktheid voor de WIA. Op basis van de huidige gegevens acht ik de kans groot dat werkneemster in aanmerking komt voor een uitkering in het kader van de WIA. Indien werkneemster in de WGA (en niet in de IVA) terechtkomt, leidt dit tot een verhoging van de gedifferentieerde premie of tot extra kosten voor de WGAverzekeraar. Wanneer werkneemster niet meer aan het werk komt, zijn de geschatte totale kosten voor de werkgever (verspreid over 10 jaar): 29 mnd loongerelateerde uitkering (29 x0,7x 593,98 1 ) ,79 91 mnd vervolguitkering (91x0,7x x 0,33 x 1.586,95 2 ) ,28 Totaal ,07 1 Laatstverdiende salaris inclusief vakantietoeslag 2 Wettelijk Minimumloon inclusief vakantietoeslag CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

20 3.5 RE-INTEGRATIEVISIE RE-INTEGRATIEMOGELIJKHEDEN 1 E SPOOR Gelet op de medische beperkingen en de optredende belasting in het eigen werk, moet worden geconstateerd dat werkneemster arbeidsongeschikt is voor het eigen werk. Er is sprake van een overschrijding in de belastbaarheid voor wat betreft de onder 2.4 genoemde aspecten. Deze komen regelmatig tot frequent voor in de functie en kunnen in onvoldoende mate worden opgelost door het treffen van maatregelen of voorzieningen. Er zijn bij de eigen werkgever op dit moment geen volledig andere passende functies aanwezig. Werkgever wil onderzoeken of het mogelijk is om voor werkneemster een functie te creëren als assistent activiteitenbegeleider bij woonzorgcentrum voor 12 uur per week. De nadruk ligt op het assisteren van de activiteitenbegeleider tijdens de activiteiten. Het gaat om een tijdelijke functie, vooralsnog voor de periode van 1 jaar. Het advies is om door middel van een proefplaatsing van maximaal 2 maanden te onderzoeken of werkneemster deze functie duurzaam kan vervullen RE-INTEGRATIEMOGELIJKHEDEN ELDERS 2 E SPOOR Indien er geen perspectief is op een andere passende functie binnen de organisatie zijn partijen op grond van de Wet Verbetering Poortwachter verplicht om ook de externe re-integratiemogelijkheden te onderzoeken (spoor 2). Aangezien er op dit moment een mogelijk passende functie in zicht is voor werkneemster die zij structureel kan vervullen, is het advies om eerst het resultaat van de proefplaatsing af te wachten, alvorens een reintegratietraject 2 e spoor in gang te zetten VOORZIENINGEN Ga na of bepaalde voorzieningen een verlichting kunnen voor wat betreft de belastbaarheid in het werk. Er is vaak meer mogelijk dan u denkt. Raadpleeg collega s of internet om op ideeën te komen. Vaak is het mogelijk om een subsidie aan te vragen bij het UWV. Attendeer de werkgever hierop. Voorbeeld Werknemer is in het geval hij gaat werken als vrachtwagenchauffeur op een containerwagen, aangewezen op een wagen welke is voorzien van een hydraulische haakarm. Het is in de sector mestvervoer niet algemeen gebruikelijk dat wordt gewerkt met een hydraulische haakarm op de containerwagen. Er is sprake van een medische noodzaak voor het treffen van bovengenoemde voorziening, wat is bevestigd door de bedrijfsarts. CS OPLEIDINGEN NOVEMBER

MODULE 5. ANALYSEREN EN RAPPORTEREN: VOORBEREIDING OP DE LES

MODULE 5. ANALYSEREN EN RAPPORTEREN: VOORBEREIDING OP DE LES MODULE 5. ANALYSEREN EN RAPPORTEREN: VOORBEREIDING OP DE LES In de volgende twee opdrachten treft u twee arbeidsdeskundige rapporten aan die de arbeidsdeskundige al grotendeels heeft uitgewerkt. Het is

Nadere informatie

AGR formulier 4: Functieprofiel

AGR formulier 4: Functieprofiel AGR formulier 4: Functieprofiel Deze lijst geeft een overzicht van de activiteiten die tot een werksituatie kunnen behoren 1. Wanneer een activiteit wordt genoemd heeft deze betrekking op, in het algemeen,

Nadere informatie

Inzetbaarheidsprofiel

Inzetbaarheidsprofiel Inzetbaarheidsprofiel 1. Bij aanvraag Deskundigenoordeel (DO) 2. Bij indienen Re-integratieverslag (RIV) Beschrijving van de belastbaarheid door de bedrijfsarts ten behoeve van de re-integratie, een eventueel

Nadere informatie

AGR formulier 6: Persoonsprofiel

AGR formulier 6: Persoonsprofiel AGR formulier 6: Persoonsprofiel Deze lijst geeft een overzicht van de activiteiten die tot een werksituatie kunnen behoren. Wanneer een activiteit wordt genoemd heeft deze betrekking op, in het algemeen,

Nadere informatie

Wat wordt van u verwacht als werknemer?

Wat wordt van u verwacht als werknemer? Zo'n 12.000 mensen krijgen dementie voordat ze 65 jaar zijn. Deze mensen vaak nog aan het werk op het moment dat iemand de diagnose dementie krijgt. Dementie kan veel invloed hebben op het werk. Het ligt

Nadere informatie

Opdrachtgever : Gem Rotterdam Fysieke Diagnoses Contactpersoon : mevrouw M. Gomes Telefoonnummer : contactpersoon : Datum aanvraag :

Opdrachtgever : Gem Rotterdam Fysieke Diagnoses Contactpersoon : mevrouw M. Gomes Telefoonnummer :  contactpersoon : Datum aanvraag : VERTROUWELIJK RAPPORTAGE DIAGNOSE FYSIEKE KLACHTEN PERSONALIA VAN DE CLIENT Naam en voorletters : Denkov,, V.S. Adres : Janne Bouwensstraat 18 C Postcode : 3074 PM Woonplaats : Rotterdam Telefoonnummer

Nadere informatie

Scoringsmogelijkheden functiebelasting:

Scoringsmogelijkheden functiebelasting: Scoringsmogelijkheden functiebelasting: Concentreren van de aandacht: 1- De functionaris hoeft zich maar kortstondig op een informatiebron te concentreren, echter niet meer dan 5 minuten aaneengesloten.

Nadere informatie

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen

Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen Richtlijnen aanpak verzuim om psychische redenen HR&O november 2014 Opgesteld door: Asja Gruijters, adviseur HR&O 1 1. Inleiding Om te komen tot een integraal PSA-beleid is het belangrijk richtlijnen op

Nadere informatie

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV

Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM. Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV Hoe voorkom ik een loonsanctie WELKOM Henriëtte Sterken Werkgeversrelaties UWV 1 Re-integratieverslag Het eerste spoor Deskundigenoordelen Het tweede spoor Loonsanctie WIA beoordeling Het re-integratieverslag

Nadere informatie

Probleemanalyse WIA. Meer informatie U vindt meer informatie op uwv.nl. U kunt ook bellen met UWV Telefoon Werkgevers via 0900 92 95 (lokaal tarief).

Probleemanalyse WIA. Meer informatie U vindt meer informatie op uwv.nl. U kunt ook bellen met UWV Telefoon Werkgevers via 0900 92 95 (lokaal tarief). Probleemanalyse WIA Waarom dit formulier? Als een werknemer ziek is en daardoor niet kan werken, dan gaan werkgever en werknemer samen aan de slag met de re-integratie. De probleemanalyse wordt gebruikt

Nadere informatie

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige

Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Ik heb een gesprek met de arts of de arbeidsdeskundige Waarom bent u uitgenodigd? Hoe gaat zo n gesprek over uw WIA-, WAO-, WAZ- of Wajong-uitkering? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven

Nadere informatie

Bijlage AGR formulier 6: Toelichting op persoonsprofiel

Bijlage AGR formulier 6: Toelichting op persoonsprofiel Bijlage AGR formulier 6: Toelichting op persoonsprofiel Categorie I: Persoonlijk functioneren 1. Richten van de aandacht De revalidant kan zich vaak richten op 1 informatiebron, zonder zich af te laten

Nadere informatie

Verzuim- en reïntegratietraject

Verzuim- en reïntegratietraject Verzuim- en reïntegratietraject Q-koorts Juan Bouwmans, bedrijfsarts 30 november Even voorstellen Bedrijfsarts Arbo Unie Den Bosch en Tilburg Projectleider infectieziekten Brabants Kennisnetwerk Zoönosen

Nadere informatie

Model verzuimprotocol

Model verzuimprotocol Model verzuimprotocol 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende. Wordt een werknemer tijdens werktijd

Nadere informatie

Project B3 ENCARE Arbozorg Balans Belasting Belastbaarheid. Ron Verhaegh, Arbeidshygiënist RAH

Project B3 ENCARE Arbozorg Balans Belasting Belastbaarheid. Ron Verhaegh, Arbeidshygiënist RAH Project B3 ENCARE Arbozorg Balans Belasting Belastbaarheid Ron Verhaegh, Arbeidshygiënist RAH 1 Inhoud Aanleiding Belastbaarheid: FML-methodiek Belasting: in kaart brengen functie Belasting: scoren functie

Nadere informatie

Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening

Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening Handreiking werknemer Aan het werk blijven met een chronische aandoening Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk. Vaak

Nadere informatie

fit for work AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING WERNEMER

fit for work AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING WERNEMER HANDREIKING WERNEMER AAN HET WERK BLIJVEN MET EEN CHRONISCHE AANDOENING fit for work Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk.

Nadere informatie

fit for work MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING LEIDINGGEVENDE

fit for work MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING HANDREIKING LEIDINGGEVENDE HANDREIKING LEIDINGGEVENDE MEDEWERKERS MET EEN CHRONISCHE AANDOENING fit for work Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk.

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007

Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Ik ben ziek Wat nu? Informatiebrochure voor werknemers November 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 3 De Wet Verbetering Poortwachter (WVP).. 4 Contact met de arbodienst 4 Opstellen Plan van Aanpak 5 Uitvoeren

Nadere informatie

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden

Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden RE-INTEGRATIE 1 e : Verplichtingen werkgever 2 e : Verplichtingen werknemer Uitgangspunt: re-integratie is een zaak van werkgever en werknemer samen en dient in overleg plaats te vinden 1 e : - bij contract

Nadere informatie

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA

Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA Werkwijzer Handelen van de bedrijfsarts op verzoek van eigenrisicodragers WGA Opgesteld door: Commissie Wet- en Regelgeving van de Nederlandse vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde April 2014

Nadere informatie

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt

Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Webinar Zorg van de Zaak Wetgeving & Verzuim Tools waarmee u direct aan de slag kunt Uw presentatoren van vandaag Thea Hulleman Directeur Expertisebedrijven Zorg van de Zaak & arbeidsdeskundige Rob Kieft

Nadere informatie

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten

Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Re-integratie-instrumenten en voorzieningen voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten Bij de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) staat 'werken naar vermogen' centraal. De nadruk ligt op wat mensen

Nadere informatie

Handreiking leidinggevende Medewerkers met een chronische aandoening

Handreiking leidinggevende Medewerkers met een chronische aandoening Handreiking leidinggevende Medewerkers met een chronische aandoening Eén op de drie mensen krijgt te maken met een chronische aandoening. Werken met een chronische aandoening is goed mogelijk. Vaak wel

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de re-integratie Een deskundigenoordeel van UWV UWV Juni 2006 Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend. VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN

Nadere informatie

Privacy. Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde

Privacy. Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Privacy www.oval.nl www.nvab-online.nl Organisatie voor Vitaliteit, Activering en Loopbaan Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde Privacy Informatie voor werknemers Het gebeurt iedereen

Nadere informatie

Probleemanalyse WIA. Onderdeel van het reïntegratieverslag. 1.1 Naam werknemer Man Vrouw

Probleemanalyse WIA. Onderdeel van het reïntegratieverslag. 1.1 Naam werknemer Man Vrouw Probleemanalyse WIA Onderdeel van het reïntegratieverslag Waarom dit formulier? Als een werknemer ziek is en daardoor niet kan werken, dan gaan werkgever en werknemer samen aan de slag met de reïntegratie.

Nadere informatie

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten

AMC leidraad: wat te doen bij ziekte. Uitgangspunten AMC leidraad: wat te doen bij ziekte Wanneer u door ziekte niet kunt werken dan krijgt u te maken met het verzuimbeleid van het AMC. In de meeste gevallen kunt u prima afspraken maken met uw leidinggevende

Nadere informatie

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007

Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Eerste ervaringen met de WIA in 2006 en 2007 Presentatie: Herwin Schrijver Maandag 29 en woensdag 31 januari 2007 WIA-update, Herwin Schrijver t.b.v. NVP, januari 2007 1 Verzuimeffecten (1) Eind 2006 bleek

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt

Wet Verbetering poortwachter (WvP) uitgewerkt - ALGEMENE INFORMATIE- Wet Verbetering poortwachter (WvP) in het kort Dag 1 - verzuimmelding bij uw arbodienst» U meldt het verzuim bij uw arbodienst» Het verzuimbegeleidingsproces start Week 6 - probleemanalyse»

Nadere informatie

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning

Afdeling Interne Dienstverlening/Unit Personele Administratie van de Dienst Organisatie en Ondersteuning GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerenveen. Nr. 4351 29 januari 2014 Verzuimprocol gemeente Heerenveen Hoofdstuk 1. Inleiding Op grond van de CAR/UWO, artikel 7:9, lid 5 stelt het college een

Nadere informatie

Probleemanalyse WIA. 1.1 Voorletters en achternaam Gebruikt de werknemer de achternaam van de partner, vul dan ook de geboortenaam in.

Probleemanalyse WIA. 1.1 Voorletters en achternaam Gebruikt de werknemer de achternaam van de partner, vul dan ook de geboortenaam in. Probleemanalyse WIA Waarom dit formulier? Als een werknemer ziek is en daardoor niet kan werken, dan gaan werkgever en werknemer samen aan de slag met de re-integratie. De probleemanalyse wordt gebruikt

Nadere informatie

HRM Netwerk Verzuim. 16 maart 2017

HRM Netwerk Verzuim. 16 maart 2017 HRM Netwerk Verzuim 16 maart 2017 Meet en greet met Kees Een hardwerkende vrouw, kinderen op de basisschool, partner werkt en zelf een drukke baan Op een dag. Wordt het Kees te veel Er volgt een ziekmelding

Nadere informatie

De wet Werk en Inkomen naar. Arbeidsvermogen. Deze wet is van kracht geworden. Op 29 december 2005

De wet Werk en Inkomen naar. Arbeidsvermogen. Deze wet is van kracht geworden. Op 29 december 2005 De WIA De wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Deze wet is van kracht geworden Op 29 december 2005 1 De poortwachter De Wet Verbetering Poortwachter 1 is van kracht geworden Op 1april 2002 2 De arbodienst

Nadere informatie

Het Nederlandse Claim Beoordelings- en Borgingssysteem

Het Nederlandse Claim Beoordelings- en Borgingssysteem Het Nederlandse Claim Beoordelings- en Borgingssysteem ERIC BROSENS, Jurist en arbeidsdeskundige In deze bijdrage wordt het nieuwe Nederlandse Claim Beoordelings- en Borgingssysteem (CBBS) beschreven.

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Inhoud Wat is de WIA? 2 Wanneer vraagt u een WIA-uitkering aan? 3 Als u een werkgever heeft 4 Als u geen werkgever heeft

Nadere informatie

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen

Verzuimprotocol: ziekteverlof aanvragen Bij verzuim ligt het accent op wat je nog wel kan. Ziek is ziek, maar betekent niet automatisch dat je niet kunt werken. Ziekteverzuim is minder vrijblijvend en vraagt van werkgever en medewerker meer

Nadere informatie

RAPPORTAGE ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK

RAPPORTAGE ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK RAPPORTAGE ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK Betreft : de heer Jansen ZOETERMEER Gegevens aansprakelijke partij Opdrachtgever : Ansvar Idéa Verzekeringen Namens de aansprakelijke verzekeraar Opdrachtgever : SRB

Nadere informatie

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan?

Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? uwv.nl werk.nl Hoe vraag ik een WIA-uitkering aan? Wat u moet weten als u al enige tijd ziek bent Wilt u meer informatie? Meer informatie vindt u op uwv.nl. Wilt u daarna nog meer weten over uw uitkering?

Nadere informatie

Periode Protocol Actie

Periode Protocol Actie 34 Verzuimprotocol Periode Protocol Actie Dag 1 Na 1 e dag ZIEKMELDING De werknemer meldt zich zo snel mogelijk op de eerste dag van ziekte bij zijn of haar leidinggevende ziek. De leidinggevende zorgt

Nadere informatie

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin)

Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Samenstelling tekst Beppie Brood (teamleider ATC s Amstelduin) Monique van Kollenburg (trainer ATC Amstelduin) Lay-out Bob Snel (trainer ATC Amstelduin) Document Versie maart 2007 Meer informatie E-mail:

Nadere informatie

Functionele mogelijkheden en voorwaarden voor het verrichten van arbeid

Functionele mogelijkheden en voorwaarden voor het verrichten van arbeid Functionele mogelijkheden en voorwaarden voor het verrichten van arbeid ----instrument voor verzekeringsarts en arbeidsdeskundige--- UWV november 2002 (voor belangstellenden is deze informatie zonder nadere

Nadere informatie

Ik word ziek, en dan..

Ik word ziek, en dan.. Ik word ziek, en dan.. Verzuimregels in vogelvlucht Geestelijk gezond in Zeeland Wat zijn je rechten en plichten bij ziekte? Burgerlijk Wetboek & Wet Verbetering Poortwachter (WVP) Uitgangspunt is: loon

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim

Protocol Ziekteverzuim Protocol Ziekteverzuim Dit protocol beschrijft de gedragsregels die bij de Hogeschool der Kunsten Den Haag gelden ten aanzien van ziekte en arbeidsongeschiktheid. De gedragsregels zijn in overeenstemming

Nadere informatie

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte

VERZU IMPROT OCOL Ziekmeldingen  Formulier Registratie ziekmeldinggesprek. Contact tijdens ziekte VERZUIMPROTOCOL Ziekmeldingen De medewerker moet zich voor 9.00 uur telefonisch ziekmelden bij zijn / haar direct leidinggevende. Indien de direct leidinggevende niet aanwezig is, moet de ziekmelding doorgegeven

Nadere informatie

V&VN Arboverpleegkundigen

V&VN Arboverpleegkundigen Dik Roseboom V&VN Arboverpleegkundigen Sociale Zekerheid Van WAO naar WIA Wet verbetering Poortwachter Nieuwe ziektewet Van WAO naar WIA Wijziging regelgeving 2005-2006 1 juli 2004: nieuw schattingsbesluit

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan?

Arbeidsongeschikt. En dan? Arbeidsongeschikt. En dan? Inhoud Voor wie is deze folder bedoeld? 5 Ik heb een aanvraag tot uitkering ingediend. Wat gebeurt er nu? 5 Beroepsarbeidsongeschiktheid 5 Passende arbeid 5 Gangbare arbeid

Nadere informatie

Handleiding Arbeidstherapie

Handleiding Arbeidstherapie Secretariaat Reitseplein 1 Tilburg Correspondentie-adres Postbus 90154 5000 LG Tilburg tel.: 013-594 44 66 fax: 013-468 68 72 email: raltex@wispa.nl www.raltex.nl Handleiding Arbeidstherapie Om zieke medewerkers

Nadere informatie

PDS B e l a n g e n v e r e n

PDS B e l a n g e n v e r e n r a b l D e PDS B e l a n g e n v e r e n r m S y n d r o a o m i g e i n g k k i r P Aandachtspunten bij een (her)keuring 2 Aandachtspunten bij een (her)keuring Een keuring ondergaan is niet niks, het

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Functionele mogelijkhedenlijst bezwaar UWV

Pagina 1 van 9. Functionele mogelijkhedenlijst bezwaar UWV Pagina 1 van 9 Functionele mogelijkhedenlijst bezwaar UWV Onderstaand vindt u de functionele mogelijkhedenlijst van het UWV waar u mee te maken krijgt, als u bezwaar wilt maken tegen een beslissing van

Nadere informatie

Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever)

Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever) Werkgeversverklaring (in te vullen door de werkgever) Gegevens werkgever Gegevens werknemer Aard van het dienstverband Verklaring voortzetting dienstverband (indien van toepassing) Naam werkgever: Adres:

Nadere informatie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie

De belangrijkste valkuilen bij de re-integratie C.A. (Cynthia) Chudaska Rccm register casemanager Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99 fax (013) 463 22 66 E-mail: mail@kantoormrvanzijl.nl

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu?

Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Arbeidsongeschiktheid in het UMC. Wat nu? Inhoudsopgave pagina 1 Antwoorden op vragen over arbeidsongeschiktheid 3 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 3 3 Andere functie gevonden?

Nadere informatie

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240)

Praktijkinstructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01.1/CREBO:50240) instructie Bedrijfsoriëntatie 1 (CAL01/CREBO:50240) pi.cal0v2 ECABO, 1 september 2003 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd

Nadere informatie

Lees dit formulier aandachtig door. Beantwoord alle vragen volledig. Onderteken het formulier en stuur het naar onderstaand adres.

Lees dit formulier aandachtig door. Beantwoord alle vragen volledig. Onderteken het formulier en stuur het naar onderstaand adres. Claimnummer (door BNP Paribas Cardif in te vullen) Claimformulier - Arbeidsongeschiktheid - Ernstige aandoeningen - Ziekenhuisopname Belangrijke informatie De verzekerde vult dit formulier in. De verzekeringnemer

Nadere informatie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie

Bureau voor Arbeid en Re-integratie Initia Nova Bureau voor Arbeid en Re-integratie Geachte heer, mevrouw, Via deze weg wil ik uw aandacht vragen voor mijn curriculum vitae: Arnhem Profiel Ik ben werkzaam sinds 2000 bij de *, waarvan 11

Nadere informatie

De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser

De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser De WIA, een ingewikkelde wet Door Ynske Jansen en Gemma de Meijer, m.m.v. mr. Sjoerd Visser De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) regelt een uitkering voor mensen die op of na 1 januari 2004

Nadere informatie

11 checkpunten om te beoordelen of het reïntegratie dossier UWV proof is.

11 checkpunten om te beoordelen of het reïntegratie dossier UWV proof is. Voorkom een UWV sanctie 11 checkpunten om te beoordelen of het reïntegratie dossier UWV proof is. Alvorens ik je 11 checkpunten ga uitleggen welke je gaan helpen om te toetsen of je reïntegratie dossier

Nadere informatie

Grip op arbeidsongeschiktheid

Grip op arbeidsongeschiktheid Grip op arbeidsongeschiktheid Bespaar op de arbeidsongeschiktheidspremies voor uw bedrijf Verzeker uw medewerkers tegen inkomensterugval Voorkom problemen met het UWV: voldoe aan alle eisen voor re-integratie

Nadere informatie

Bijlagen: Formulieren en folders behorende bij AGR

Bijlagen: Formulieren en folders behorende bij AGR Bijlagen: Formulieren en folders behorende bij AGR Formulier 1: Intake arts... 41 Formulier 2: Intake re-integratiecoördinator... 43 Formulier 3: Toestemmingsformulier informatie-uitwisseling werkgever

Nadere informatie

WGA- Eigenrisicodragersverzekering

WGA- Eigenrisicodragersverzekering WGA- Eigenrisicodragersverzekering 1 Wat is het? 2 Verzekerd? 3 Niet verzekerd? 4 Kosten? 5 Meer weten? 1 Wat is de WGA- Eigenrisicodragersverzekering? U verwacht de WIA-instroom zelf in de hand te houden?

Nadere informatie

Kansen voor het intermediair bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Datum : 16 mei 2011 Presentatie door : Herwin Schrijver

Kansen voor het intermediair bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Datum : 16 mei 2011 Presentatie door : Herwin Schrijver Kansen voor het intermediair bij verzuim en arbeidsongeschiktheid Datum : 16 mei 2011 Presentatie door : Herwin Schrijver Keuzes overheid in de sociale zekerheid Beleid: de vervuiler betaalt. Werken wie

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV

Deskundigenoordeel van UWV uwv.nl werk.nl Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Wilt u meer weten? Kijk voor meer informatie op uwv.nl. Als u daarna nog vragen heeft, bel dan met: UWV Telefoon Werknemers

Nadere informatie

Rapport Intake. Samenvatting. Algemeen Naam cliënt: Petra Kessels 3 BSN: 010200102

Rapport Intake. Samenvatting. Algemeen Naam cliënt: Petra Kessels 3 BSN: 010200102 Samenvatting Algemeen Naam cliënt: Petra Kessels 3 BSN: 010200102 Werkzaam bij: Dariuz Voorbeeld Datum intake: 25/11/2011 In opdracht van: Demo pakket Naam casemanager: Demo Dariuz Conclusies Naar aanleiding

Nadere informatie

meer dan re-integratie

meer dan re-integratie meer dan re-integratie is een goed re-integratiebureau? wij werken ONS ANTWOORD HIEROP IS: Een re-integratiebureau dat dagelijks met toewijding, zorg en passie werknemers en werkgevers begeleidt en ondersteunt,

Nadere informatie

Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers

Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers Handleiding Sluitende aanpak langdurig verzuim in het vo voor werkgevers en werknemers Inleiding De Sluitende aanpak is bedoeld voor iedereen die zich binnen het voortgezet onderwijs bezighoudt met de

Nadere informatie

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL

TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL TIJDPAD RE-INTEGRATIEMODEL Eerste ziektedag De leidinggevende geeft de ziekmelding door aan de PSA (personeels- en salarisadministratie) en de PSA registreert de ziekmelding in Sapiens. Meldt zich op de

Nadere informatie

Basiscursus Casemanagement. Cursus Casemanagement. Krijg snel inzicht in besparingen op de geldstromen sociale zekerheid

Basiscursus Casemanagement. Cursus Casemanagement. Krijg snel inzicht in besparingen op de geldstromen sociale zekerheid Basiscursus Casemanagement Cursus Casemanagement Krijg snel inzicht in besparingen op de geldstromen sociale zekerheid Hoe krijgt u verzuim en arbeidsongeschiktheid onder controle? Waar laten organisaties

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure

Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Arbeidsongeschikt. En dan? Klantbrochure Voor wie is deze folder bedoeld? Deze folder is voor u van belang als u een aanvraag tot uitkering wilt indienen op uw arbeidsongeschiktheidsverzekering. Als u

Nadere informatie

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport.

Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Hou de vaart erin. Met verzuimspecialist Gezond Transport. Gezond Transport: dé verzuimspecialist voor transport en logistiek. Uw bedrijf werkt op het gebied van transport en logistiek en u bent op zoek

Nadere informatie

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid

Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs. De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inkomensgarantieplan voor Overheid & Onderwijs De oplossing voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid Inhoud De kracht van OHRA 3 Waarom verzekeren bij OHRA? 4 Wettelijke regelingen 5 Het OHRA Inkomensgarantieplan

Nadere informatie

Bedrijfsarts en privacy

Bedrijfsarts en privacy Bedrijfsarts en privacy Door: NVAB en Oval De informatie over werknemers die een bedrijfsarts aan de werkgever verschaft, is aan strikte regels gebonden. Wat voor gegevens mag de bedrijfsarts verstrekken,

Nadere informatie

Workshop De arbeidsdeskundige. 1 juli 2009 Hans van Unen Vice-voorzitter NVvA Register-Arbeidsdeskundige UWV ZW-Arbo

Workshop De arbeidsdeskundige. 1 juli 2009 Hans van Unen Vice-voorzitter NVvA Register-Arbeidsdeskundige UWV ZW-Arbo Workshop De arbeidsdeskundige 1 juli 2009 Hans van Unen Vice-voorzitter NVvA Register-Arbeidsdeskundige UWV ZW-Arbo Programma Doelstelling Geschiedenis 100 jaar Wat doet een arbeidsdeskundige nu? UWV en

Nadere informatie

Op eigen kracht maar niet alleen

Op eigen kracht maar niet alleen uwv.nl/wajong werk.nl Op eigen kracht maar niet alleen Wat u moet weten als u Wajong aanvraagt Meer informatie Deze brochure geeft algemene informatie. Heeft u na het lezen nog vragen? Kijk dan op uwv.nl/wajong.

Nadere informatie

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer

Deskundigenoordeel van UWV. Informatie voor werkgever en werknemer Deskundigenoordeel van UWV Informatie voor werkgever en werknemer Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken

Nadere informatie

Q-koorts in relatie tot de sociale zekerheid.

Q-koorts in relatie tot de sociale zekerheid. Q-koorts in relatie tot de sociale zekerheid. 1 Programma Wet Verbetering Poortwachter Deskundigenoordeel UWV WIA / WAO re-integratie instrumenten Door Frens Stoffels, Accountmanager UWV. 25 juni 2014

Nadere informatie

De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager

De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid. Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager De financiële gevolgen van verzuim en arbeidsongeschiktheid Erik Hollander en Alfons Mulder Advocaat en Registercasemanager Vraag: hoeveel procent van de werkgevers weet niet hoeveel ziekteverzuim kost?

Nadere informatie

Ziekte en re-integratie

Ziekte en re-integratie Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Ziekte en re-integratie Als u ziek bent, wilt u waarschijnlijk maar een ding: zo snel mogelijk herstellen en gewoon weer aan het werk. De meeste mensen zijn

Nadere informatie

U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r.

U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r. U heeft alleen een WGA-verzekering Eigen Risico van a.s.r. Stappenplan U heeft een arbeidsongeschikte medewerker. Dat betekent dat er de komende tijd een aantal (wettelijke) verplichtingen op u en uw medewerker

Nadere informatie

Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen

Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen Sancties bij tekortschietende re-integratieverplichtingen van werkgever mr. J.M. (Annemarie) Lammers-Sigterman advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB

Nadere informatie

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers

Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers Model verzuimprotocol Informatie voor werkgevers en werknemers 1 Ziekmelding Bij ziekte moet de werknemer zich op de eerste ziektedag telefonisch ziekmelden bij zijn direct leidinggevende.

Nadere informatie

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL

MEDEWERKERS VRAGENLIJST BRANCHE-RIE TECHNISCHE GROOTHANDEL 1 Betrekken medewerkers bij de uitvoering van de RI&E. Medewerkers zijn een belangrijke bron van informatie over veiligheid en gezondheid op het werk. Zij hebben belang bij veilige en gezonde werkomstandigheden.

Nadere informatie

Persoonlijke informatie Volledige naam Roepnaam Huisadres

Persoonlijke informatie Volledige naam Roepnaam Huisadres Persoonlijke informatie Volledige naam Roepnaam Huisadres Telefoon thuis Mobiele telefoon E-mailadres thuis Geboortedatum (DD/MM/JJJJ) Sofi-nummer Paspoort of identiteitsbewijs nummer (kopie bijvoegen

Nadere informatie

ADVIES VOOR ARBEID EN GEZONDHEID

ADVIES VOOR ARBEID EN GEZONDHEID ADVIES VOOR ARBEID EN GEZONDHEID VOOR DE DOORBRAAK IN COMPLEXE LOOPBAAN-, VERZUIM- EN RE- INTEGRATIETRAJECTEN HELDERE DIAGNOSE HELDER PERSPECTIEF ADVIES VOOR ARBEID EN GEZONDHEID WWW.LYTTON.NL 2015 PAGINA

Nadere informatie

Inleiding. Voor wie is deze brochure bedoeld?

Inleiding. Voor wie is deze brochure bedoeld? Je kunt tegenwoordig vaak je eigen reïntegratie regelen. Dit het een individuele reïntegratieovereenkomst UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen voor mensen die een of andere

Nadere informatie

Inhoud. VeReFi Whitepaper 6 Re-integratie 2 e spoor Copyright Marjol Nikkels CS Opleidingen

Inhoud. VeReFi Whitepaper 6 Re-integratie 2 e spoor Copyright Marjol Nikkels CS Opleidingen 1 Inhoud Re-integratie 2 e Spoor via detachering... 2 Wettelijk kader... 2 Beoordeling door het UWV... 3 Bedongen arbeid versus passende arbeid... 3 Welke mogelijkheden zijn er om de arbeid aan te passen?...

Nadere informatie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie

Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Ik ben ziek Wat nu? Informatie over ziekteverzuim en reïntegratie Vooraf In deze brochure lees je wat je bij ziekteverzuim moet doen. Verzuimen is een vervelende situatie, die niemand wil, maar iedereen

Nadere informatie

Daar ben ik het niet mee eens

Daar ben ik het niet mee eens uwv.nl werk.nl Daar ben ik het niet mee eens Wat als u bezwaar wilt maken tegen een beslissing van UWV Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer informatie, kijk

Nadere informatie

Model voor verzuimprotocol

Model voor verzuimprotocol Model voor verzuimprotocol Toelichting In een verzuimprotocol leggen werkgever en werknemer de spelregels vast die gelden voor de interactie tussen de zieke werknemer en de werkgever. Deze spelregels zijn

Nadere informatie

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief!

Nierpatiënten Vereniging Nederland. Biedt perspectief! Nierpatiënten Vereniging Nederland Biedt perspectief! PROCEDURE Wet verbetering poortwachter Week 1: ziekmelding bij werkgever en arbodienstverlening. Week 6: probleemanalyse bedrijfsarts (evaluatie/bijstelling

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter. Henriette Sterken

Wet Verbetering Poortwachter. Henriette Sterken Wet Verbetering Poortwachter Henriette Sterken Werkwijzer Poortwachter 2017 Nationale Ombudsman Werknemers Verzekeraars Werkgevers Branches/ sectoren Arbodiensten SZW/ Rechtspraak 3 Nieuwe kansen UWV Werkgevers

Nadere informatie

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Samen met uw zieke werknemer moet u proberen ervoor te zorgen dat hij aan het werk kan blijven. Ook als hij niet volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Nadere informatie

Op het juiste moment de juiste dingen doen!

Op het juiste moment de juiste dingen doen! Op het juiste moment de juiste dingen doen! Poortwachter Karin Vereschildt van der Spek, landelijk adviseur arbeidsdeskundige UWV SANCTIES Beoordeelde re-integratieverslagen 2013 2014 * t/m april 2015*

Nadere informatie

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015

VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR. Woensdag 3 juni 2015 VERZUIMMANAGEMENT EN DE ROL VAN ASSURANTIEADVISEUR Woensdag 3 juni 2015 Ed Slobbe 2002 Verzuim Beheer BV: 1 e in Nederland onafhankelijke verzuimbegeleiding; 2006 Arbo Rijnland BV 2015 Maatwerk Arbeidsadvies

Nadere informatie

en andere leuke wetenswaardigheden

en andere leuke wetenswaardigheden Arbo en andere leuke wetenswaardigheden Frame gevestigd in Bavel, Gilzeweg 26 ook vestiging in Bergen op Zoom Re-integratie(Wet Verbetering Poortwachter) Outplacement Loopbaanbegeleiding, waaronder assessments

Nadere informatie

Voorbeeld-reïntegratieprotocol

Voorbeeld-reïntegratieprotocol Dit TNO rapport is gemaakt in opdracht van Sectorfondsen Zorg en Welzijn 1 Voorbeeld-reïntegratieprotocol Beknopte reïntegratieprotocol (m.n. voor kleinere instellingen) TNO rapport 17944/35419.bru/wyn

Nadere informatie

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet

Werknemers 1 ZIEK. werknemer en verzekerd voor ZW en WIA is degene die een ww-uitkering geniet Werknemers 1 ZIEK Recht op doorbetaling van loon: - gedurende maximaal 2 jaar - gedurende looptijd contract - na afloop contract binnen twee jaar overname loonbetaling door UWV (vangnet) tot max. 2 jaar

Nadere informatie

Verzuimverlof aanvragen

Verzuimverlof aanvragen In dit protocol staan de door [naam organisatie] verplicht gestelde voorschriften en procedures als je door ziekte arbeidsongeschikt bent en je eigen werk niet kunt doen. 1. Verzuimverlof aanvragen Verzuimverlof

Nadere informatie