FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013 Algemene gegevens Insolventienummer : F12/226 Naam schuldenaar : De heer W.F. Nijboer Adres : Tichelwerk 22 Postcode, woonplaats : 8754 CB Makkum Geboortedatum : 19 april 1968 Datum faillissement : 14 augustus 2012 Curator : mr. J.A.M. Bijlholt Rechter-commissaris : mr. M. Jansen Verslagperiode : 14 augustus 2012 t/m 13 november 2012 Aard faillissement : De heer Nijboer heeft een schriftelijke verklaring opgesteld op 16 april 2012 waarin hij uit een zet de achtergronden die -in zijn optiek- tot het faillissement hebben geleid. De verklaring wordt als bijlage aan het verslag gehecht. De heer Nijboer was in het verleden vennoot bij de commanditaire vennootschap HSD Advies. Deze vennootschap had enorme schulden. De schulden zijn gesaneerd. De benodigde middelen heeft de heer Nijboer destijds verkregen uit een verhoging van de hypotheek op de privé woning gelegen aan het adres It Hof 2 te Makkum. De heer Nijboer stelt dat zijn toenmalige mede vennoot tevens een bijdrage aan de saneringskosten zou leveren. Daartoe zouden partijen overeengekomen zijn dat de mede vennoot maandelijks 1.100,-- aan de heer Nijboer zou betalen. Betaling heeft nimmer plaatsgevonden. De curator bleek inmiddels het volgende. 1

2 2 Op 3 juni 2003 werd opgericht de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nijboer Beheer & Advies BV. Enig aandeelhouder van deze vennootschap is de heer W.F. Nijboer. De heer Nijboer is tevens bestuurder. In het kader van de bedrijfsactiviteiten heeft de heer Nijboer zich onder andere bezig gehouden met het verstrekken van hypotheken. De heer Nijboer heeft van diverse particulieren -veelal particulieren waarvoor hij had bemiddeld ter zake het vestigen van hypotheken- gelden verkregen die hij voor hen zou beleggen. De curator bleek dat tenminste elf particulieren gelden beschikbaar hebben gesteld aan Nijboer Beheer en Advies BV respectievelijk aan de heer Nijboer in privé. Het betreft een bedrag van meer dan ,--. De heer Nijboer liet de particulieren weten dat de gelden belegd zouden worden onder andere op een depositorekening bij ABN AMRO. Het zou een depositorekening betreffen die enkel beschikbaar zou zijn voor ondernemers. De depositorekening zou een aanzienlijk hoger rentepercentage vergoeden dan het percentage dat een particulier middels een deposito zou kunnen verkrijgen. De gelden die de heer Nijboer van particulieren heeft verkregen zijn niet belegd. De gelden heeft de heer Nijboer grotendeels ten behoeve van zijn eigen levensonderhoud aangewend. Nadat de curator over het vorenstaande werd geïnformeerd heeft de curator bewerkstelligd dat het faillissement van Nijboer Beheer & Advies BV werd aangevraagd. Een verzoek tot het failliet verklaren van voornoemde BV werd ingediend bij uw rechtbank op 17 september Inmiddels werd het faillissement van Nijboer Beheer & Advies BV uitgesproken op 25 september De curator van de heer W.F. Nijboer werd tevens benoemd tot curator in het faillissement van Nijboer Beheer & Advies BV. Verwezen wordt tevens naar de verslagen in het faillissement van Nijboer Beheer & Advies BV. 1. De failliet persoonlijk 1.1 Burgerlijke staat : Gehuwd. Het huwelijk werd gesloten in Het betreft een tweede huwelijk. Voorafgaand aan het huwelijk werden huwelijkse voorwaarden opgesteld. Het opstellen van de huwelijkse voorwaarden heeft tot oogmerk gehad om de vrouw niet in de schuldpositie van de heer Nijboer te betrekken. 2

3 3 1.2 Is de partner failliet of is op hem/haar de schuldsaneringregeling van toepassing? : nee 2. Eerste maatregelen 2.1 Gesprek met failliet : Het eerste gesprek met failliet heeft plaatsgevonden op 14 augustus 2012 (zie vorenstaande) 2.2 Alle noodzakelijke medewerking verkregen? (Indien nee: toelichten) : Failliet heeft weliswaar de nodige informatie verstrekt, doch erg veel is nog onduidelijk in dit faillissement. Met name is onduidelijk waar alle gelden aan zijn besteed. 2.3 Is gebleken van paulianeuze handelingen? (Indien ja: welke acties zijn ondernomen?) : De curator is daar nog niet van gebleken; de curator sluit het niet uit. 2.4 Zijn er lopende procedures/geschillen? (Indien ja: stand van zaken) : Er zijn procedures aangespannen door partijen die gelden beschikbaar hebben gesteld aan de heer Nijboer. In het dossier bevindt zich onder andere een vonnis waarbij Nijboer zowel in privé als Nijboer Beheer & Advies BV hoofdelijk is veroordeeld om te betalen een bedrag van ,12, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 9 mei Verwezen wordt naar de verslaggeving van Nijboer Beheer & Advies BV. Uit dit verslag blijkt dat particulieren aan Nijboer/Nijboer Beheer & Advies BV voor meer dan ,-- gelden beschikbaar hebben gesteld. Diverse gedupeerden hebben inmiddels aangifte gedaan bij de politie ter zake oplichting. 2.5 Is een afkoelingsperiode gelast? : nee 3

4 4 3. De schulden/passiva 3.1 Schulden Privé Zakelijk Totaal Boedelschulden Preferente ,-- (Het betreft schulden van de fiscus) Concurrent 16 schuldeisers: ,02 Totaal ,02 De concurrente schulden ten bedrage van ,86 verdient nadere toelichting. In dit bedrag is onder andere begrepen een vordering van de bank (Florius) van ,16. De vordering heeft betrekking op een hypothecaire geldlening voor de woning It Hof 2 te Makkum. Ten gevolge van het faillissement is de gehele vordering opeisbaar. De woning zal worden verkocht; de vordering zal vervolgens weer verlaagd worden. Op de lijst komt voor een gedupeerde van de heer Nijboer. Deze gedupeerde heeft een vonnis verkregen zowel tegen Nijboer Beheer & Advies BV als tegen de heer Nijboer in privé. De vordering van de gedupeerde ten bedrage van ,71 is zowel opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente schuldeisers van Nijboer Beheer & Advies BV als op de lijst van voorlopig erkende concurrente schuldeisers van de heer Nijboer in privé. De gedupeerde heeft de curator verzocht de NAW-gegevens van de gedupeerde niet in de verslagen te vermelden. 3.2 Worden er vorderingen betwist? : Tot dusverre nog niet. 3.3 Zijn de schuldeisers aangeschreven? : Ja. 4. De bezittingen/activa 4.1 Bovenmatige inboedel (Indien ja: toelichting) : Failliet bewoont thans (sedert eind 2010/begin 2011) de woning Tichelwerk te Makkum. Het betreft een huurwoning. Failliet heeft de huurwoning op laten knappen. In de woning is onder andere een nieuwe badkamer aangelegd. 4

5 5 Een bovenmatige inboedel heeft de curator niet aangetroffen. Bij navraag aan failliet of er nog sprake is van inboedelgoederen die zich elders bevinden heeft failliet ontkennend geantwoord. 4.2 Auto( s)/andere vervoermiddelen/caravan? (Indien ja: toelichting) : Failliet reed tot voor kort in een leaseauto (BMW). Inmiddels heeft de echtgenote van failliet een Opel Vectra (bouwjaar 2003) gekocht. De echtgenote stelde ter hand afschrift van een aankoopnota (zie productie 5). 4.3 Eigen woning (Indien ja: waarde woning en hoogte hypotheek): Failliet is tezamen met zijn ex-echtgenote eigenaar van de woning It Hof 2 te Makkum. Op de woning rust een forse schuld van circa ,--. Failliet heeft -voorafgaand aan het faillissement- gepoogd de woning te verkopen. Verkoop is tot dusverre niet gelukt. Failliet heeft op 3 augustus 2012 een verklaring ondertekend (zie bijlage) op grond waarvan de ABN AMRO Hypotheken Groep BV (h.o.d.n. Florius) gemachtigd wordt om de verkoop van de woning ter hand te nemen. De woning wordt sedert begin 2011 verhuurd. Volgens failliet (alsmede volgens huurder) is een huurprijs overeengekomen van 950,-- per maand. De huurder heeft verklaard huurbetaling stop gezet te hebben per 1 september. De huurder heeft verklaard daartoe te zijn overgegaan aangezien er onduidelijkheid bestaat omtrent de vraag aan wie hij nog huur dient te betalen. De curator heeft inmiddels overleg gevoerd met de bank. De woning werd inmiddels ontruimd. De bank zal overgaan tot verkoop van de woning. De curator heeft een boedelbijdrage bedongen van 2.500,--. De curator heeft geconstateerd dat de huurders geen huur meer hebben betaald vanaf 1 augustus 2012 (zie vorenstaande). De curator heeft de huurders aangeschreven tot betaling van huur over de maanden augustus, september en oktober ( 2.850,-- in totaal). 4.4 Overige registergoederen? (Indien ja: waarde en hoogte hypotheek) : Herhaaldelijk heeft de curator de vraag gesteld waar alle gelden die Nijboer/Nijboer 5

6 6 Beheer & Advies BV -van diverse particulieren heeft verkregen- zijn gebleven. Onder andere werd de vraag gesteld of er registergoederen zijn bijvoorbeeld in het buitenland. Failliet heeft bij voortduring ontkend dat hij eigenaar is van registergoederen. 4.5 Bank en/of spaarrekeningen met enig saldo? : ; 2.709,14 debet; ; 5.768,24 credit; ; 0,--; Failliet beschikt niet meer over een bankpas. 4.6 Spaarloonrekeningen (Indien ja: specificatie) : nee 4.7 Pensioenregelingen/levensverzekeringen? : Ondanks dat failliet actief was in financiële dienstverlening heeft hij verklaard geen pensioenregelingen/koopsompolissen/levensverzekeringen etc. te hebben afgesloten. - is afkoop mogelijk? (Indien ja, toelichting) : zie vorenstaande 4.8 Te verwachten uitkering uit erfenis? (Indien ja: toelichting) : failliet heeft verklaard geen erfenis of uitkering te verwachten. 4.9 Overige activa? (Indien ja: toelichting) : Failliet heeft verklaard niet over overige activa te beschikken. Aan de curator is echter gebleken dat failliet in 2012 gelden heeft terug ontvangen van de fiscus. Het betreft een bedrag van 7.427,-- en een bedrag van 6.554,--. Failliet heeft de gelden laten storten op de rekening van zijn echtgenote. Nadat de curator failliet met het vorenstaande confronteerde meldde failliet dat de gelden inmiddels deels waren besteed. Failliet heeft inmiddels op de faillissementsrekening gestort een bedrag van 8.000,--. De curator heeft gepoogd nog meer gelden te incasseren. Tot dusverre is niet gebleken dat er nog meer gelden aanwezig zijn Welke maatregelen ter liquidatie (voor zover hierboven nog niet vermeld) zijn genomen? : De woning zal worden verkocht door de bank. 6

7 7 5. Het huidige inkomen 5.1 Inkomsten (loon, uitkering of geen) : In het beginverslag werd vermeld dat failliet ontvangt een uitkering Wet Werk en Bijstand. Bij de toekenning werd rekening gehouden met: - wisselend inkomen van de echtgenote; de echtgenote is werkzaam bij een zorginstelling; - alimentatie die de echtgenote ontvangt voor twee kinderen. In de verslagperiode heeft zich het volgende voorgedaan. De gemeentelijk Sociale Dienst heeft de uitkering Wet Werk en Bijstand stop gezet vanaf 1 oktober De gemeentelijk Sociale Dienst heeft het standpunt ingenomen dat inkomsten werden ontvangen uit huur; aan de gemeentelijk Sociale Dienst was gebleken dat deze inkomsten niet werden aangewend ter afwikkeling van verplichtingen aan de bank; de gemeente heeft het standpunt ingenomen dat de huurinkomsten dienden te worden aangewend om te kunnen voorzien in levensonderhoud. De betaling van de huurpenningen was -zie vorenstaande- door de huurders stop gezet met ingang van 1 september Inmiddels heeft de gemeentelijk Sociale Dienst de uitkering hervat met ingang van 27 november Een voorschotbetaling vond plaats over de periode 27 november 2012 tot en met 31 december 2012 ten bedrage van 885,-- netto. Een bezwaarschrift werd door de heer Nijboer ingediend ter zake het feit dat de gemeente WWB uitkering terugvordert over de periode 1 mei 2012 tot en met 30 september De gemeente stelt dat in voornoemde periode inkomsten werden ontvangen die niet aan de gemeente kenbaar zijn gemaakt. Tevens heeft het bezwaarschrift betrekking op de stop zetting van de uitkering per 1 oktober Het bezwaarschrift dient nog behandeld te worden. De curator heeft overigens geen bemoeienis met het vorenstaande; de curator heeft de heer Nijboer medegedeeld dat hij zelf het nodige moet doen. De curator heeft wel contact onderhouden met de gemeente opdat de WWB uitkering werd hervat aangezien er onvoldoende inkomen is en er sprake is van minderjarige kinderen. 7

8 8 5.2 Overige inkomsten (Indien ja: toelichting) : Voor zover bekend is er geen sprake van overige inkomsten. 6. Bedrag levensonderhoud 6.1 Is door de RC op grond van art. 21 of 100 Fw een bedrag voor levensonderhoud vastgesteld? : Gezien het feit dat er problemen bestonden ter zake uitkering WWB is nog niet een voorstel voorgelegd. Hervatting van de WWB-uitkering heeft plaatsgevonden op 7 januari Ten spoedigste zal een voorstel worden voorgelegd. 7. De vooruitzichten 7.1 Zijn de mogelijkheden van het aanbieden van een akkoord onderzocht? : Op basis van de huidige informatie is er geen enkele mogelijkheid om een akkoord aan te bieden. 7.2 Is een uitkering aan preferente schuldeisers te verwachten? : nee 7.3 Is een uitkering aan concurrente schuldeisers te verwachten? : nee 8. Plan van aanpak/te verrichten werkzaamheden 8.1 De curator heeft inmiddels een overzicht opgesteld over inkomsten en uitgaven over het jaar Dit overzicht is gevoegd bij het faillissementsverslag van Nijboer Beheer & Advies BV. Volledigheidshalve wordt het overzicht ook aan dit verslag gehecht (productie 6). Diverse gedupeerden hebben inmiddels aangifte gedaan bij de politie in verband met valsheid in geschrifte/oplichting. De curator is voornemens ook aangifte te doen. 8

9 9 8.2 Indiening volgend verslag : 14 februari 2013 Bijlagen 1. Tijdschrijfformulier naar tijdspecificatie; 2. Tijdsregistratie per tijdschrijfgroepen; 3. Lijst voorlopig erkende preferente crediteuren; 4. Lijst voorlopig erkende concurrente crediteuren; 5. Kopie aankoopnota; 6. Overzicht; 7. Tussentijds financieel verslag; 8. Boedelmutatieformulier. J.A.M. Bijlholt, curator. 9

TEN HOLTER / NOORDAM 1ZJ 1ZJ D D FAILLISSEMENTSVERSLAG. Aard faillissement. Nummer: 1. Datum: 14 juli 2014

TEN HOLTER / NOORDAM 1ZJ 1ZJ D D FAILLISSEMENTSVERSLAG. Aard faillissement. Nummer: 1. Datum: 14 juli 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 atum: 14 juli 2014 / NOORAM Naam schuldenaar Faillissementsnummer Laatste adres Geboortedatum e heer Srbislav Bilbi 14/597 F Rio Grandestraat 19 3207 NJ Spijkenisse 22 augustus

Nadere informatie

Datum verslag : 7 augustus 2014 Verslagperiode : 1 mei 2014 6 augustus 2014 Bestede uren in verslagperiode : 141,2 uren

Datum verslag : 7 augustus 2014 Verslagperiode : 1 mei 2014 6 augustus 2014 Bestede uren in verslagperiode : 141,2 uren VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN KRIJN BERNARDUS BLIJLEVEN, VOORHEEN H.O.D.N. MR. K.B. BLIJLEVEN, NOTARIS Faillissementsnummer : F.13/13/496 Naam schuldenaar

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Fan Media B.V. Faillissementsnummer : 07/159F Datum uitspraak : 27 maart 2007 Curator : mr. J. Lensink Rechter-Commissaris : mr.

Nadere informatie

Faillissementsrichtlijnen 2012

Faillissementsrichtlijnen 2012 Faillissementsrichtlijnen 2012 Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling Aruba - Curaçao - Bonaire - Sint Maarten - Sint Eustatius - Saba INHOUDSOPGAVE Voorwoord 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007

Faillissementsnummer : 07/260 F (rechtbank Zwolle-Lelystad) Datum uitspraak : 22 augustus 2007 EERSTE OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73 A Fw Faillissementsverslagnummer: 1 Datum: 15 oktober 2007 Gegevens onderneming : MCD Groep B.V., gevestigd te Zeewolde Faillissementsnummer : 07/260 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 29 december 2011 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon tevens eindverslag ex artikel 73a FW Datum: 12 november 2013 Nummer: negen Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid InSite

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel

De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap VICTORY FLOWERS B.V. Faillissementsnummer: F.02/14/586 Rechter-Commissaris: Mr. T.J. van Gessel Curator:

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET EINDVERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van: De besloten vennootschap PASSI FLORA BV, statutair gevestigd en kantoorhoudende te (8032 JX) Zwolle aan De Dobbe nr. 49.; Faillissementsnummer(s)

Nadere informatie

BANNING. Datum: Gegevens. De heer Gerardus fransiscus Johannes Lips Heinsbergenstraat 48 52 5402 EG UDEN

BANNING. Datum: Gegevens. De heer Gerardus fransiscus Johannes Lips Heinsbergenstraat 48 52 5402 EG UDEN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: Gegevens De heer Gerardus fransiscus Johannes Lips Heinsbergenstraat 48 52 5402 EG UDEN Route de Crèhavouetta Nord 63 (case postale 528) CH 3963 Crans-Montana ZWITSERLAND

Nadere informatie

René Johannes van den Berg, geboren 11 juni 1957, wonende te (1213 EM) Hilversum aan de Frans van Mierislaan 18. 15 juni 2005. mr A.

René Johannes van den Berg, geboren 11 juni 1957, wonende te (1213 EM) Hilversum aan de Frans van Mierislaan 18. 15 juni 2005. mr A. (Doe. 11f. 1040376) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 november 2005 Gegevens gefailleerde René Johannes van den Berg, geboren 11 juni 1957, wonende te (1213 EM) Faillissementsnummer 05/399 Hilversum

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid LilaBlij B.V., gevestigd

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014 Gegevens failliet: de heer Rijcko Littooij geboren op 2 mei 1983 te Almelo voorheen wonende aan de Gaarden 22, 7607 MJ te Almelo, thans wonende aan de

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015. : 19 mei 2010 surséance van betaling 20 mei 2010 - faillissement. mr. J.T.

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015. : 19 mei 2010 surséance van betaling 20 mei 2010 - faillissement. mr. J.T. Pagina 1 van 14 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 15 datum: 24 februari 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak Curatoren Rechter-commissaris : Weyl Beef Products B.V. : 10.220 F : 19

Nadere informatie

Verslagperiode : 15 december 2009 tot 10 maart 2010

Verslagperiode : 15 december 2009 tot 10 maart 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST BV (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Verslag nummer: 2 Datum: 10 maart 2010 Mededeling: De openbare faillissementsverslagen

Nadere informatie

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1).

: 25.257,50 (zie bijlage 1). : 25.638,88 (bijlage 1). Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 1 mei 2014 Nummer: drie Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Rooddirect B.V., : gevestigd aan de Badhuisstraat 137 te Vlissingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 7 datum: 16 januari 2015 Gegevens failliet: ISN Holding B.V. Handelend onder de naam Infraservice Nederland Gevestigd en kantoorhoudende te (7602 KA) Almelo, Bedrijvenpark

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a DER FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a DER FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a DER FAILLISSEMENTSWET Verslag in het faillissement van : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TalentLeaders B.V. tevens h.o.d.n. B.M.C. Uitgesproken

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN- HULSHOF;

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN- HULSHOF; OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 17 december 2012 Gegevens personen : 1) ANDREAS WILHELMUS VAN VELSEN; 2) CHRISTINA ANTONIA VAN VELSEN HULSHOF; Gegevens onderneming :

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 9 april 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid France Limousin Nederland

Nadere informatie

Datum verslag : 21 januari 2013 Verslagperiode : 25 september 2012-18 januari 2013 Bestede uren in verslagperiode : 185,5 uren

Datum verslag : 21 januari 2013 Verslagperiode : 25 september 2012-18 januari 2013 Bestede uren in verslagperiode : 185,5 uren EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN De Kleine Arion B.V. en diens bestuurders de heer Julius Jellema en de heer Nicolaas Commijs Gegevens onderneming :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 april 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 april 2009 500.088 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 april 2009 Gegevens onderneming : Sweiland BV Faillissementsnummer : F 07-97 Datum uitspraak : 5 juli 2007 R-C : mr. P. Molema Curator : mr. J.A.M. Bijlholt

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie