FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013 Algemene gegevens Insolventienummer : F12/226 Naam schuldenaar : De heer W.F. Nijboer Adres : Tichelwerk 22 Postcode, woonplaats : 8754 CB Makkum Geboortedatum : 19 april 1968 Datum faillissement : 14 augustus 2012 Curator : mr. J.A.M. Bijlholt Rechter-commissaris : mr. M. Jansen Verslagperiode : 14 augustus 2012 t/m 13 november 2012 Aard faillissement : De heer Nijboer heeft een schriftelijke verklaring opgesteld op 16 april 2012 waarin hij uit een zet de achtergronden die -in zijn optiek- tot het faillissement hebben geleid. De verklaring wordt als bijlage aan het verslag gehecht. De heer Nijboer was in het verleden vennoot bij de commanditaire vennootschap HSD Advies. Deze vennootschap had enorme schulden. De schulden zijn gesaneerd. De benodigde middelen heeft de heer Nijboer destijds verkregen uit een verhoging van de hypotheek op de privé woning gelegen aan het adres It Hof 2 te Makkum. De heer Nijboer stelt dat zijn toenmalige mede vennoot tevens een bijdrage aan de saneringskosten zou leveren. Daartoe zouden partijen overeengekomen zijn dat de mede vennoot maandelijks 1.100,-- aan de heer Nijboer zou betalen. Betaling heeft nimmer plaatsgevonden. De curator bleek inmiddels het volgende. 1

2 2 Op 3 juni 2003 werd opgericht de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nijboer Beheer & Advies BV. Enig aandeelhouder van deze vennootschap is de heer W.F. Nijboer. De heer Nijboer is tevens bestuurder. In het kader van de bedrijfsactiviteiten heeft de heer Nijboer zich onder andere bezig gehouden met het verstrekken van hypotheken. De heer Nijboer heeft van diverse particulieren -veelal particulieren waarvoor hij had bemiddeld ter zake het vestigen van hypotheken- gelden verkregen die hij voor hen zou beleggen. De curator bleek dat tenminste elf particulieren gelden beschikbaar hebben gesteld aan Nijboer Beheer en Advies BV respectievelijk aan de heer Nijboer in privé. Het betreft een bedrag van meer dan ,--. De heer Nijboer liet de particulieren weten dat de gelden belegd zouden worden onder andere op een depositorekening bij ABN AMRO. Het zou een depositorekening betreffen die enkel beschikbaar zou zijn voor ondernemers. De depositorekening zou een aanzienlijk hoger rentepercentage vergoeden dan het percentage dat een particulier middels een deposito zou kunnen verkrijgen. De gelden die de heer Nijboer van particulieren heeft verkregen zijn niet belegd. De gelden heeft de heer Nijboer grotendeels ten behoeve van zijn eigen levensonderhoud aangewend. Nadat de curator over het vorenstaande werd geïnformeerd heeft de curator bewerkstelligd dat het faillissement van Nijboer Beheer & Advies BV werd aangevraagd. Een verzoek tot het failliet verklaren van voornoemde BV werd ingediend bij uw rechtbank op 17 september Inmiddels werd het faillissement van Nijboer Beheer & Advies BV uitgesproken op 25 september De curator van de heer W.F. Nijboer werd tevens benoemd tot curator in het faillissement van Nijboer Beheer & Advies BV. Verwezen wordt tevens naar de verslagen in het faillissement van Nijboer Beheer & Advies BV. 1. De failliet persoonlijk 1.1 Burgerlijke staat : Gehuwd. Het huwelijk werd gesloten in Het betreft een tweede huwelijk. Voorafgaand aan het huwelijk werden huwelijkse voorwaarden opgesteld. Het opstellen van de huwelijkse voorwaarden heeft tot oogmerk gehad om de vrouw niet in de schuldpositie van de heer Nijboer te betrekken. 2

3 3 1.2 Is de partner failliet of is op hem/haar de schuldsaneringregeling van toepassing? : nee 2. Eerste maatregelen 2.1 Gesprek met failliet : Het eerste gesprek met failliet heeft plaatsgevonden op 14 augustus 2012 (zie vorenstaande) 2.2 Alle noodzakelijke medewerking verkregen? (Indien nee: toelichten) : Failliet heeft weliswaar de nodige informatie verstrekt, doch erg veel is nog onduidelijk in dit faillissement. Met name is onduidelijk waar alle gelden aan zijn besteed. 2.3 Is gebleken van paulianeuze handelingen? (Indien ja: welke acties zijn ondernomen?) : De curator is daar nog niet van gebleken; de curator sluit het niet uit. 2.4 Zijn er lopende procedures/geschillen? (Indien ja: stand van zaken) : Er zijn procedures aangespannen door partijen die gelden beschikbaar hebben gesteld aan de heer Nijboer. In het dossier bevindt zich onder andere een vonnis waarbij Nijboer zowel in privé als Nijboer Beheer & Advies BV hoofdelijk is veroordeeld om te betalen een bedrag van ,12, te vermeerderen met wettelijke rente vanaf 9 mei Verwezen wordt naar de verslaggeving van Nijboer Beheer & Advies BV. Uit dit verslag blijkt dat particulieren aan Nijboer/Nijboer Beheer & Advies BV voor meer dan ,-- gelden beschikbaar hebben gesteld. Diverse gedupeerden hebben inmiddels aangifte gedaan bij de politie ter zake oplichting. 2.5 Is een afkoelingsperiode gelast? : nee 3

4 4 3. De schulden/passiva 3.1 Schulden Privé Zakelijk Totaal Boedelschulden Preferente ,-- (Het betreft schulden van de fiscus) Concurrent 16 schuldeisers: ,02 Totaal ,02 De concurrente schulden ten bedrage van ,86 verdient nadere toelichting. In dit bedrag is onder andere begrepen een vordering van de bank (Florius) van ,16. De vordering heeft betrekking op een hypothecaire geldlening voor de woning It Hof 2 te Makkum. Ten gevolge van het faillissement is de gehele vordering opeisbaar. De woning zal worden verkocht; de vordering zal vervolgens weer verlaagd worden. Op de lijst komt voor een gedupeerde van de heer Nijboer. Deze gedupeerde heeft een vonnis verkregen zowel tegen Nijboer Beheer & Advies BV als tegen de heer Nijboer in privé. De vordering van de gedupeerde ten bedrage van ,71 is zowel opgenomen op de lijst van voorlopig erkende concurrente schuldeisers van Nijboer Beheer & Advies BV als op de lijst van voorlopig erkende concurrente schuldeisers van de heer Nijboer in privé. De gedupeerde heeft de curator verzocht de NAW-gegevens van de gedupeerde niet in de verslagen te vermelden. 3.2 Worden er vorderingen betwist? : Tot dusverre nog niet. 3.3 Zijn de schuldeisers aangeschreven? : Ja. 4. De bezittingen/activa 4.1 Bovenmatige inboedel (Indien ja: toelichting) : Failliet bewoont thans (sedert eind 2010/begin 2011) de woning Tichelwerk te Makkum. Het betreft een huurwoning. Failliet heeft de huurwoning op laten knappen. In de woning is onder andere een nieuwe badkamer aangelegd. 4

5 5 Een bovenmatige inboedel heeft de curator niet aangetroffen. Bij navraag aan failliet of er nog sprake is van inboedelgoederen die zich elders bevinden heeft failliet ontkennend geantwoord. 4.2 Auto( s)/andere vervoermiddelen/caravan? (Indien ja: toelichting) : Failliet reed tot voor kort in een leaseauto (BMW). Inmiddels heeft de echtgenote van failliet een Opel Vectra (bouwjaar 2003) gekocht. De echtgenote stelde ter hand afschrift van een aankoopnota (zie productie 5). 4.3 Eigen woning (Indien ja: waarde woning en hoogte hypotheek): Failliet is tezamen met zijn ex-echtgenote eigenaar van de woning It Hof 2 te Makkum. Op de woning rust een forse schuld van circa ,--. Failliet heeft -voorafgaand aan het faillissement- gepoogd de woning te verkopen. Verkoop is tot dusverre niet gelukt. Failliet heeft op 3 augustus 2012 een verklaring ondertekend (zie bijlage) op grond waarvan de ABN AMRO Hypotheken Groep BV (h.o.d.n. Florius) gemachtigd wordt om de verkoop van de woning ter hand te nemen. De woning wordt sedert begin 2011 verhuurd. Volgens failliet (alsmede volgens huurder) is een huurprijs overeengekomen van 950,-- per maand. De huurder heeft verklaard huurbetaling stop gezet te hebben per 1 september. De huurder heeft verklaard daartoe te zijn overgegaan aangezien er onduidelijkheid bestaat omtrent de vraag aan wie hij nog huur dient te betalen. De curator heeft inmiddels overleg gevoerd met de bank. De woning werd inmiddels ontruimd. De bank zal overgaan tot verkoop van de woning. De curator heeft een boedelbijdrage bedongen van 2.500,--. De curator heeft geconstateerd dat de huurders geen huur meer hebben betaald vanaf 1 augustus 2012 (zie vorenstaande). De curator heeft de huurders aangeschreven tot betaling van huur over de maanden augustus, september en oktober ( 2.850,-- in totaal). 4.4 Overige registergoederen? (Indien ja: waarde en hoogte hypotheek) : Herhaaldelijk heeft de curator de vraag gesteld waar alle gelden die Nijboer/Nijboer 5

6 6 Beheer & Advies BV -van diverse particulieren heeft verkregen- zijn gebleven. Onder andere werd de vraag gesteld of er registergoederen zijn bijvoorbeeld in het buitenland. Failliet heeft bij voortduring ontkend dat hij eigenaar is van registergoederen. 4.5 Bank en/of spaarrekeningen met enig saldo? : ; 2.709,14 debet; ; 5.768,24 credit; ; 0,--; Failliet beschikt niet meer over een bankpas. 4.6 Spaarloonrekeningen (Indien ja: specificatie) : nee 4.7 Pensioenregelingen/levensverzekeringen? : Ondanks dat failliet actief was in financiële dienstverlening heeft hij verklaard geen pensioenregelingen/koopsompolissen/levensverzekeringen etc. te hebben afgesloten. - is afkoop mogelijk? (Indien ja, toelichting) : zie vorenstaande 4.8 Te verwachten uitkering uit erfenis? (Indien ja: toelichting) : failliet heeft verklaard geen erfenis of uitkering te verwachten. 4.9 Overige activa? (Indien ja: toelichting) : Failliet heeft verklaard niet over overige activa te beschikken. Aan de curator is echter gebleken dat failliet in 2012 gelden heeft terug ontvangen van de fiscus. Het betreft een bedrag van 7.427,-- en een bedrag van 6.554,--. Failliet heeft de gelden laten storten op de rekening van zijn echtgenote. Nadat de curator failliet met het vorenstaande confronteerde meldde failliet dat de gelden inmiddels deels waren besteed. Failliet heeft inmiddels op de faillissementsrekening gestort een bedrag van 8.000,--. De curator heeft gepoogd nog meer gelden te incasseren. Tot dusverre is niet gebleken dat er nog meer gelden aanwezig zijn Welke maatregelen ter liquidatie (voor zover hierboven nog niet vermeld) zijn genomen? : De woning zal worden verkocht door de bank. 6

7 7 5. Het huidige inkomen 5.1 Inkomsten (loon, uitkering of geen) : In het beginverslag werd vermeld dat failliet ontvangt een uitkering Wet Werk en Bijstand. Bij de toekenning werd rekening gehouden met: - wisselend inkomen van de echtgenote; de echtgenote is werkzaam bij een zorginstelling; - alimentatie die de echtgenote ontvangt voor twee kinderen. In de verslagperiode heeft zich het volgende voorgedaan. De gemeentelijk Sociale Dienst heeft de uitkering Wet Werk en Bijstand stop gezet vanaf 1 oktober De gemeentelijk Sociale Dienst heeft het standpunt ingenomen dat inkomsten werden ontvangen uit huur; aan de gemeentelijk Sociale Dienst was gebleken dat deze inkomsten niet werden aangewend ter afwikkeling van verplichtingen aan de bank; de gemeente heeft het standpunt ingenomen dat de huurinkomsten dienden te worden aangewend om te kunnen voorzien in levensonderhoud. De betaling van de huurpenningen was -zie vorenstaande- door de huurders stop gezet met ingang van 1 september Inmiddels heeft de gemeentelijk Sociale Dienst de uitkering hervat met ingang van 27 november Een voorschotbetaling vond plaats over de periode 27 november 2012 tot en met 31 december 2012 ten bedrage van 885,-- netto. Een bezwaarschrift werd door de heer Nijboer ingediend ter zake het feit dat de gemeente WWB uitkering terugvordert over de periode 1 mei 2012 tot en met 30 september De gemeente stelt dat in voornoemde periode inkomsten werden ontvangen die niet aan de gemeente kenbaar zijn gemaakt. Tevens heeft het bezwaarschrift betrekking op de stop zetting van de uitkering per 1 oktober Het bezwaarschrift dient nog behandeld te worden. De curator heeft overigens geen bemoeienis met het vorenstaande; de curator heeft de heer Nijboer medegedeeld dat hij zelf het nodige moet doen. De curator heeft wel contact onderhouden met de gemeente opdat de WWB uitkering werd hervat aangezien er onvoldoende inkomen is en er sprake is van minderjarige kinderen. 7

8 8 5.2 Overige inkomsten (Indien ja: toelichting) : Voor zover bekend is er geen sprake van overige inkomsten. 6. Bedrag levensonderhoud 6.1 Is door de RC op grond van art. 21 of 100 Fw een bedrag voor levensonderhoud vastgesteld? : Gezien het feit dat er problemen bestonden ter zake uitkering WWB is nog niet een voorstel voorgelegd. Hervatting van de WWB-uitkering heeft plaatsgevonden op 7 januari Ten spoedigste zal een voorstel worden voorgelegd. 7. De vooruitzichten 7.1 Zijn de mogelijkheden van het aanbieden van een akkoord onderzocht? : Op basis van de huidige informatie is er geen enkele mogelijkheid om een akkoord aan te bieden. 7.2 Is een uitkering aan preferente schuldeisers te verwachten? : nee 7.3 Is een uitkering aan concurrente schuldeisers te verwachten? : nee 8. Plan van aanpak/te verrichten werkzaamheden 8.1 De curator heeft inmiddels een overzicht opgesteld over inkomsten en uitgaven over het jaar Dit overzicht is gevoegd bij het faillissementsverslag van Nijboer Beheer & Advies BV. Volledigheidshalve wordt het overzicht ook aan dit verslag gehecht (productie 6). Diverse gedupeerden hebben inmiddels aangifte gedaan bij de politie in verband met valsheid in geschrifte/oplichting. De curator is voornemens ook aangifte te doen. 8

9 9 8.2 Indiening volgend verslag : 14 februari 2013 Bijlagen 1. Tijdschrijfformulier naar tijdspecificatie; 2. Tijdsregistratie per tijdschrijfgroepen; 3. Lijst voorlopig erkende preferente crediteuren; 4. Lijst voorlopig erkende concurrente crediteuren; 5. Kopie aankoopnota; 6. Overzicht; 7. Tussentijds financieel verslag; 8. Boedelmutatieformulier. J.A.M. Bijlholt, curator. 9

BEGINVERSLAG Datum: 5 oktober 2012

BEGINVERSLAG Datum: 5 oktober 2012 1 500573 BEGINVERSLAG Datum: 5 oktober 2012 Algemene gegevens Insolventienummer : F12/226 Naam schuldenaar : De heer W.F. Nijboer Adres : Tichelwerk 22 Postcode, woonplaats : 8754 CB Makkum Geboortedatum

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 september 2013 1 500573 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 september 2013 Algemene gegevens Insolventienummer : C17/12/226 F Naam schuldenaar : De heer W.F. Nijboer Adres : Tichelwerk 22 Postcode, woonplaats :

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 15 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 15 januari 2014 1 500573 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 15 januari 2014 Algemene gegevens Insolventienummer : C17/12/226 F Naam schuldenaar : De heer W.F. Nijboer Adres : Tichelwerk 22 Postcode, woonplaats : 8754

Nadere informatie

Algemene gegevens. Deel I - De failliet persoonlijk. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon. (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: Volgnummer: 4

Algemene gegevens. Deel I - De failliet persoonlijk. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon. (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: Volgnummer: 4 Algemene gegevens Insolventienummer: Naam schuldenaar / schuldenaren: F.17/12/226 dhr. Nijboer Adres: Tichelwerk 22 Woonplaats: 8754CB, Makkum Geboortedatum: 19-04-1968 Datum faillissement: 14-08-2012

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 1 maart 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 1 maart 2016 500573 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 14 Datum: 1 maart 2016 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/12/226 Naam schuldenaar : De heer W.F. Nijboer Adres : Stania 37 Postcode, woonplaats : 9202 JX Drachten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 7 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 7 maart 2014 500573 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 7 maart 2014 Algemene gegevens Insolventienummer : C17/12/226 F Naam schuldenaar : De heer W.F. Nijboer Adres : Tichelwerk 22 Postcode, woonplaats : 8754 CB

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 8 november 2013

BEGINVERSLAG Datum: 8 november 2013 1 200475 BEGINVERSLAG Datum: 8 november 2013 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/13/308 Naam schuldenaar : Mevrouw H.N. Haak Adres : Brunostraat 16 Postcode, woonplaats : 8701 XM Bolsward Geboortedatum

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 7 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 7 februari 2014 1 200467 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 7 februari 2014 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/13/225 Naam schuldenaar : Richard Sirisantana Adres : Wolsmastate 4 Postcode, woonplaats : 8513

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 januari 2014 200475 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 januari 2014 Algemene gegevens Insolventienummer : F 17/13/308 Naam schuldenaar : Mevrouw H.N. Haak Adres : Brunostraat 16 Postcode, woonplaats : 8701 XM

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 11 augustus 2011

BEGINVERSLAG Datum: 11 augustus 2011 200376 BEGINVERSLAG Datum: 11 augustus 2011 Algemene gegevens Insolventienummer : 09/872R Naam schuldenaar : Hendrik Koot Adres : Lark 71 Postcode, woonplaats : 8446 ER Heerenveen Geboortedatum : 5 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 18 maart 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 18 maart 2016 1 500744 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 18 maart 2016 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/14/186 Naam schuldenaar : mevrouw H.J. de Vries-Hiemstra Adres : Friezenburg 37 Postcode, woonplaats

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 17 april 2012. Verslagperiode : 14 januari 2012 tot en met 13 april 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 17 april 2012. Verslagperiode : 14 januari 2012 tot en met 13 april 2012 200376 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:3 Datum: 17 april 2012 Gegevens onderneming : H. Koot Faillissementsnummer : F11/360 (09/872R) Datum uitspraak : 14 juli 2011 Curator : mr. M.J. Oudman R-C : mr. drs.

Nadere informatie

Algemene gegevens. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon. (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: Volgnummer: 20

Algemene gegevens. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon. (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: Volgnummer: 20 Algemene gegevens Insolventienummer: Naam schuldenaar / schuldenaren: F.17/12/226 dhr. Nijboer Adres: Tichelwerk 22 Woonplaats: 8754CB, Makkum Geboortedatum: 19-04-1968 Datum faillissement: 14-08-2012

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 oktober 2013 1 200432 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 10 oktober 2013 Algemene gegevens Insolventienummer : F.12/297 Naam schuldenaar : Willem Jacob Wildeboer Adres : Vijverstraat 18 Postcode, woonplaats : 8861

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:1 Datum: 15 november 2011. Verslagperiode : 16 augustus tot en met 15 november 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:1 Datum: 15 november 2011. Verslagperiode : 16 augustus tot en met 15 november 2011 200379 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:1 Datum: 15 november 2011 Gegevens onderneming : M. Koubaa Faillissementsnummer : F11/163 Datum uitspraak : 16 augustus 2011 Curator : mr. M.J. Oudman R-C : mr. J. Smit

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw Verslagnummer: 3 Datum: 8 september 2011 Insolventienummer : 11.68 F Naam schuldena(a)r(en) : Eric Paul Beekhuiszen Handelsonderneming

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 2 augustus 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 2 augustus 2016 1 500744 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 2 augustus 2016 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/14/186 Naam schuldenaar : mevrouw H.J. de Vries-Hiemstra Adres : Friezenburg 37 Postcode, woonplaats

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 14 januari 2014

BEGINVERSLAG Datum: 14 januari 2014 1 200484 BEGINVERSLAG Datum: 14 januari 2014 Algemene gegevens Insolventienummer : C/09/13/1069F Naam schuldenaar : De heer N. Schellevis Adres : Kloosterlaan 7 Postcode, woonplaats : 2681 LD Monster Geboortedatum

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.)

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: 21 juni 2010 Nummer: 4 Algemene gegevens Insolventienummer: 09/185 F 09/186 F 09/187 F Naam schuldenaar /schuldenaren:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 5 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 5 januari 2015 1 500577 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 9 Datum: 5 januari 2015 Gegevens onderneming : Nijboer Beheer & Advies BV Faillissementsnummer : F.17/12/261 Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. J.A.M.

Nadere informatie

Algemene gegevens. Deel I - De failliet persoonlijk. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon. (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: Volgnummer: 2

Algemene gegevens. Deel I - De failliet persoonlijk. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon. (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: Volgnummer: 2 Algemene gegevens Insolventienummer: Naam schuldenaar / schuldenaren: F.02/17/231 dhr. Spierings Adres: Allerheiligenweg 277 Woonplaats: 4834TT, Breda Geboortedatum: 13-04-1948 Datum faillissement: 13-06-2017

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 oktober 2011. Adres : Frederik Hendrikstraat 23-1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 oktober 2011. Adres : Frederik Hendrikstraat 23-1 500449 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 25 oktober 2011 Algemene gegevens Insolventienummer : F 11/132 Naam schuldenaar : Gerben Fetse Wielstra Adres : Frederik Hendrikstraat 23-1 Postcode, woonplaats

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 Datum: 21 april 2015. Verslagperiode : 2 januari tot en met 1 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 Datum: 21 april 2015. Verslagperiode : 2 januari tot en met 1 maart 2015 1 200529 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 1 Datum: 21 april 2015 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/14/284 Naam schuldenaar : Rony Jaak Mathieu Tony Nijs Adres : Ringstraat 31 Postcode, woonplaats

Nadere informatie

TEN HOLTER / NOORDAM 1ZJ 1ZJ D D FAILLISSEMENTSVERSLAG. Aard faillissement. Nummer: 1. Datum: 14 juli 2014

TEN HOLTER / NOORDAM 1ZJ 1ZJ D D FAILLISSEMENTSVERSLAG. Aard faillissement. Nummer: 1. Datum: 14 juli 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 atum: 14 juli 2014 / NOORAM Naam schuldenaar Faillissementsnummer Laatste adres Geboortedatum e heer Srbislav Bilbi 14/597 F Rio Grandestraat 19 3207 NJ Spijkenisse 22 augustus

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 Datum: 14 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 Datum: 14 juli 2015 1 200529 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 2 Datum: 14 juli 2015 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/14/284 Naam schuldenaar : Rony Jaak Mathieu Tony Nijs Adres : Ringstraat 31 Postcode, woonplaats

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 december 2013. : De heer P. de Boer, handelend onder de naam PB Watersport Adres : Sylspaed 15

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 december 2013. : De heer P. de Boer, handelend onder de naam PB Watersport Adres : Sylspaed 15 1 200473 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 december 2013 Algemene gegevens Insolventienummer : F.13/296 Naam schuldenaar : De heer P. de Boer, handelend onder de naam PB Watersport Adres : Sylspaed

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 januari 2014 500577 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 13 januari 2014 Gegevens onderneming : Nijboer Beheer & Advies BV Faillissementsnummer : C/17/12/261 F Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. J.A.M.

Nadere informatie

Algemene gegevens. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon. (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: Volgnummer: 2

Algemene gegevens. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon. (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: Volgnummer: 2 Algemene gegevens Insolventienummer: Naam schuldenaar / schuldenaren: F.17/16/147 dhr. Hansma Adres: Zoutsloot 14 Woonplaats: 8861SX, Harlingen Geboortedatum: 29-06-1962 Datum faillissement: 30-08-2016

Nadere informatie

Verslagdatum: Volgnummer:

Verslagdatum: Volgnummer: Algemene gegevens Insolventienummer: Naam schuldenaar / schuldenaren: F.17/16/134 mevr. van der Klok Adres: De Vogelweide 28 Woonplaats: 9201TE, Drachten Geboortedatum: 15-05-1962 Datum faillissement:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Radjesh Parbhoe mede h.o.d.n. Parbo Vastgoed Nummer: 5 Datum: 28 juni 2013

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Radjesh Parbhoe mede h.o.d.n. Parbo Vastgoed Nummer: 5 Datum: 28 juni 2013 Faillissementsnummer : F12/280 Naam schuldenaar/schuldenaren : de heer Radjesh Parbhoe Adres : Griend 11-31 Woonplaats : 8225 VG Lelystad Geboortedatum : 19 augustus 1969 Datum uitspraak : 29 mei 2012

Nadere informatie

. o * 121427F. Chamiaine Delanie Noten. De failliet is niet woonachtig op het adres waar zij bij het GBA

. o * 121427F. Chamiaine Delanie Noten. De failliet is niet woonachtig op het adres waar zij bij het GBA Algemene gegevens Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art 73a Fw.) Verslagdatum: 27 november 2012 Nummer: 1. o * CLEERDIN Ç. HAMER Faillissement Noten 1 verslag Is gebleken van paulianeuze

Nadere informatie

CLEERDIN HAMER. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Tevens eindverslag

CLEERDIN HAMER. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Tevens eindverslag Tevens eindverslag Algemene gegevens Verslagdatum: 1 november 2011 Nummer: 3 Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) C c - Faillissementsversiag Etyeineznr 1.1.114), verslag

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG Radjesh Parbhoe mede h.o.d.n. Parbo Vastgoed Nummer: 8 Datum: 26 maart 2014

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG Radjesh Parbhoe mede h.o.d.n. Parbo Vastgoed Nummer: 8 Datum: 26 maart 2014 Faillissementsnummer : F12/280 Naam schuldenaar/schuldenaren : de heer Radjesh Parbhoe Adres : Griend 11-31 Woonplaats : 8225 VG Lelystad Geboortedatum : 19 augustus 1969 Datum uitspraak : 29 mei 2012

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013 1 500577 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013 Gegevens onderneming : Nijboer Beheer & Advies BV Faillissementsnummer : F 12/261 Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. J.A.M.

Nadere informatie

ci t * c _. staat ingeschreven en logeert op diverse adressen, o.a. op het adres Pelikaanstraat2l-l, 1022 AW Amsterdam.

ci t * c _. staat ingeschreven en logeert op diverse adressen, o.a. op het adres Pelikaanstraat2l-l, 1022 AW Amsterdam. Algemene gegevens Verslagdatum: 18 maart 2013 Nuinmen 2 Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) CLIEERDIN Ç HAMER Q Faillissement Noten. 2 verslag laat niets meer van zich horen

Nadere informatie

Algemene gegevens. Deel I - De failliet persoonlijk. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon

Algemene gegevens. Deel I - De failliet persoonlijk. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon Algemene gegevens Insolventienummer: Naam schuldenaar / schuldenaren: F.17/14/185 dhr. de Vries Adres: Friezenburg 37 Woonplaats: 8702AD, Bolsward Geboortedatum: 14-12-1968 Datum faillissement: 02-09-2014

Nadere informatie

Algemene gegevens. Deel I - De failliet persoonlijk. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon met onderneming. (ex art. 73a Fw.

Algemene gegevens. Deel I - De failliet persoonlijk. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon met onderneming. (ex art. 73a Fw. Algemene gegevens Insolventienummer: Naam schuldenaar / schuldenaren: F.09/15/388 dhr. Louard Adres: Waarderstraat 70 Woonplaats: 2729ME, Zoetermeer Geboortedatum: 10-03-1979 Datum faillissement: 07-07-2015

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 Datum: 3 december 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 Datum: 3 december 2015 1 200529 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 Datum: 3 december 2015 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/14/284 Naam schuldenaar : Rony Jaak Mathieu Tony Nijs Adres : Ringstraat 31 Postcode, woonplaats

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON (EX ART. 73A FW.) Naam schuldenaar /schuldenaren: Adres: Generaal Eisenhouwerplein 5

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON (EX ART. 73A FW.) Naam schuldenaar /schuldenaren: Adres: Generaal Eisenhouwerplein 5 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON (EX ART. 73A FW.) Verslagdatum: 7 februari 2014 Nummer: 3 ALGEMENE GEGEVENS Insolventienummer: F.09.13.703 Naam schuldenaar /schuldenaren: E.A. SEWDIN

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 april 2013 1 500577 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 april 2013 Gegevens onderneming : Nijboer Beheer & Advies BV Faillissementsnummer : C/17/12/261 F Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. J.A.M.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.)

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: 16 juli 2009 Nummer: 1 Algemene gegevens Insolventienummer: 09/118 F Naam schuldenaar /schuldenaren: Albert Henrie Jansen

Nadere informatie

Algemene gegevens. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon. (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: Volgnummer: 2

Algemene gegevens. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon. (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: Volgnummer: 2 Algemene gegevens Insolventienummer: Naam schuldenaar / schuldenaren: F.17/14/185 dhr. de Vries Adres: Friezenburg 37 Woonplaats: 8702AD, Bolsward Geboortedatum: 14-12-1968 Datum faillissement: 02-09-2014

Nadere informatie

TENHOlTER. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 1 februalt - DAM. 5 april Verslagperiode 5. 3 uur en 3 minuten 50 uren 54 minuten

TENHOlTER. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 1 februalt - DAM. 5 april Verslagperiode 5. 3 uur en 3 minuten 50 uren 54 minuten TENHOlTER FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 atum: 1 februalt - AM advor.aten Naam schuldenaar Adres Woonplaats Geboortedatum e heer Jou ke Visser Beethovenlaan 282 Zwijndrecht 28 maart 1953 Vonnis Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG P. Blesing Nummer: 1 Datum: 23 januari 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG P. Blesing Nummer: 1 Datum: 23 januari 2015 Faillissementsnummer : C/16/14/1103F Naam schuldenaar/schuldenaren : mevrouw Paula Blesing, tevens handelend onder de naam DIGIDIVE, en COMPUTER BEGELEIDING, gevestigd aan de Wisselweg 33 te Almere (voorheen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 januari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 januari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 13 januari 2014 Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over

Nadere informatie

de naam Café Bagatelle 12/230 F Dordrecht Dordrecht Dordrecht 28 mei 1978 te Dordrecht 25 september 2012 mr. K.L. Schellingerhout

de naam Café Bagatelle 12/230 F Dordrecht Dordrecht Dordrecht 28 mei 1978 te Dordrecht 25 september 2012 mr. K.L. Schellingerhout FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 TEN HOlTER atum: 31 maartfl'jq.oram advocaten Naam schuldenaar Mevrouw Cernelia Zuidberg handelend onder de naam Café Bagatelle Faillissementsnummer Adres 12/230 F Burgemeester

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 14 april 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 14 april 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 14 april 2014 Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 (eindverslag) Datum: 23 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 (eindverslag) Datum: 23 februari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 (eindverslag) Datum: 23 februari 2015 Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.)

Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: 22-08-2014 Nummer: 1 ALGEMENE GEGEVENS Adres: Marktstraat 19 Woonplaats: 1431 BD Aalsmeer Geboortedatum: 23-10-1953 Datum

Nadere informatie

eenmanszaak (reeds gestaakt voor faillissement), eigen aangifte

eenmanszaak (reeds gestaakt voor faillissement), eigen aangifte Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: 21 augustus 2012 Nummer: 1 Algemene gegevens Insolventienummer: 12/416F Naam schuldenaar: Dilgaz Ismail Tevens handelend

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON ex artikel 73a Fw verslagnummer 3 (eindverslag)

FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON ex artikel 73a Fw verslagnummer 3 (eindverslag) FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON ex artikel 73a Fw verslagnummer 3 (eindverslag) De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 22 oktober 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 22 oktober 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 22 oktober 2014 Gegevens failliet: de heer P. Botter, geboren op 25 juni 1975 te Almelo en mevrouw J.J. Bos e.v. Botter, geboren op 3 mei 1980 te Almelo, beiden wonende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 december 2013 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap R. Leemburg Beheer B.V., statutair gevestigd te Bodegraven, vestigingsadres:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 3 d.d. 14 januari 2014 Gegevens onderneming : Rolien Vastgoed B.V. Faillissementsnummer : 10/13/357 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

CLEERI)IN Ç HAMER. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: 21 augustus 2012 Nummer: 1

CLEERI)IN Ç HAMER. Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Verslagdatum: 21 augustus 2012 Nummer: 1 Verslagdatum: 21 augustus 212 Nummer: 1 Openbaar faillissementsverslag natuurlijk persoon (ex art. 73a Fw.) Insolventienummer: 12/416F Algemene gegevens FaiIliscmentscnIag Ismail, nr. 1 liggen. De winkel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 18 juni 2012 Gegevens onderneming : H. den Hartog Beheer B.V., statutair gevestigd te Maarssen en kantoorhoudende te (3607 AM) Maarssen aan de Duivenkamp

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 juni 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 juni 2011 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de hoofdstukken reeds afgesloten en wordt voor informatie verwezen naar

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Walter Antonius Maria Kok Faillissementsnummer: 12/532 F Datum uitspraak: 16 november 2012 Curator: mr. M. Meffert R-C: mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Faillissementsverslag nummer 4 d.d. 19 mei 2014 Gegevens onderneming : Rolien Vastgoed B.V. Faillissementsnummer : 10/13/357 Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON (ex art. 73a Fw) Nummer: 4 Datum: 18 september 2012 Gegevens gefailleerde: de heer Marius van der Schaft Jhr. Van Sypesteynlaan 38 1231 XN Loosdrecht Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2007. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2007. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 april 2007 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid C&F Media B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Gooi- en

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Jeannot Rudolf Maria Lelieveldt Faillissementsnummer: 12/531 F Datum uitspraak: 16 november 2012 Curator: mr. M. Meffert R-C:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 februari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 februari 2015 1 200515 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 februari 2015 Gegevens onderneming : Bouwbedrijf Hoekstra VOF Faillissementsnummer : F.17/14/206 Datum uitspraak : 23 september 2014 Curator : mr. M.J.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 april 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 april 2009 500.088 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 9 april 2009 Gegevens onderneming : Sweiland BV Faillissementsnummer : F 07-97 Datum uitspraak : 5 juli 2007 R-C : mr. P. Molema Curator : mr. J.A.M. Bijlholt

Nadere informatie

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 2 Datum: 29 maart Faillissement A Telekom V.O.F. en vennoten G. Akbulut en H.

Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 2 Datum: 29 maart Faillissement A Telekom V.O.F. en vennoten G. Akbulut en H. Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 2 Datum: 29 maart 2012 inzake Faillissement A Telekom V.O.F. en vennoten G. Akbulut en H. Akbulut Rechtbank : Zutphen Faillissementsnummer : 11/298 F, 11/299

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG P. Blesing Nummer: 3 Datum: 23 juli 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG P. Blesing Nummer: 3 Datum: 23 juli 2015 Faillissementsnummer : C/16/14/1103F Naam schuldenaar/schuldenaren : mevrouw Paula Blesing, tevens handelend onder de naam DIGIDIVE, en COMPUTER BEGELEIDING, gevestigd aan de Wisselweg 33 te Almere (voorheen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 31 mei 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 31 mei 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 31 mei 2016 De wijzigingen ten aanzien van het vorige verslag zijn vet weergegeven. Gegevens onderneming : Besloten vennootschap H.F.A. Anema Holding B.V. Voormalig

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : het exploiteren van een schoonmaakbedrijf Omzetgegevens : 258.969 in 2012 Personeel gem. aantal : 7

Activiteiten onderneming : het exploiteren van een schoonmaakbedrijf Omzetgegevens : 258.969 in 2012 Personeel gem. aantal : 7 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 februari 2015 Nummer: vier Gegevens onderneming : Contract Mass B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/328 Datum uitspraak : 22 april

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 27 maart 2006

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 27 maart 2006 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 27 maart 2006 Gegevens onderneming : De naamloze vennootschap Digipay Nederland N.V., alsmede de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Digipay Merchants

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 13 februari 2015 Gegevens persoon : De heer FRANCISCUS GERARDUS HELDERMAN h.o.d.n. FRANK HELDERMAN MODE, wonende te Bergen (NH), zaakdoende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 7 januari 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 7 januari 2016 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 7 januari 2016 Gegevens onderneming : S2 Vastgoed IX B.V. Faillissementsnummer : C/18/15/75 F Datum uitspraak : 10 maart 2015 Curator : mr. P.T. Bakker R-C : mr.

Nadere informatie

Openbaar verslag nr. 15 ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag nr. 15 ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag nr. 15 ex artikel 73a Faillissementswet Inzake : De besloten vennootschap Constructiewerkplaats De Vries B.V., tot 20 januari 2000 genaamd De Vries Robbé Gevelbouw B.V., gevestigd te Gorinchem

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Gegevens onderneming : De besloten vennootschap FRA SUPPORT B.V. statutair gevestigd te Amsterdam

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Gegevens onderneming : De besloten vennootschap FRA SUPPORT B.V. statutair gevestigd te Amsterdam OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 8 april 2016 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap FRA SUPPORT B.V. statutair gevestigd te Amsterdam Faillissementsnummer :

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 8 januari 2015. : De heer Theodorus Franciscus Cornelis Meuldijk, handelend onder de naam Eye4YourHair Adres : Wommelserweg 70

BEGINVERSLAG Datum: 8 januari 2015. : De heer Theodorus Franciscus Cornelis Meuldijk, handelend onder de naam Eye4YourHair Adres : Wommelserweg 70 1 500757 BEGINVERSLAG Datum: 8 januari 2015 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/14/266 Naam schuldenaar : De heer Theodorus Franciscus Cornelis Meuldijk, handelend onder de naam Eye4YourHair Adres

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw. Verslagnummer: 1 Datum: 6 mei 2013

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw. Verslagnummer: 1 Datum: 6 mei 2013 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NATUURLIJK PERSOON EX ARTIKEL 73 A Fw Verslagnummer: 1 Datum: 6 mei 2013 Insolventienummer : C/05/13/230 F Naam schuldena(a)r(en) : Ijpma h.o.d.n. De Koperen Kan Adres :

Nadere informatie

Faillissement A Telekom V.O.F. en vennoten G. Akbulut en H. Akbulut

Faillissement A Telekom V.O.F. en vennoten G. Akbulut en H. Akbulut Faillissementsverslag ex art. 73a Fw Nummer: 3 Datum: 31 juli 2012 inzake Faillissement A Telekom V.O.F. en vennoten G. Akbulut en H. Akbulut Rechtbank : Zutphen Faillissementsnummer : 11/298 F, 11/299

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 oktober 2012 Gegevens onderneming : Galvano Techniek Veenendaal BV, KvK dossiernr. 30113342, gevestigd te (3903 KG) Veenendaal aan de Bobinestraat 36. Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 28 mei 2014 Gefailleerde De besloten vennootschap Vitreum Almere B.V. in liquidatie Faillissementsnummer F.08/13/708 Datum uitspraak 20 augustus 2013 Curator mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 maart 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 maart 2015 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOS KOP MEUBELEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOS KOP MEUBELEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN JOS KOP MEUBELEN B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte Jos Kop Meubelen B.V. nummer 33234361,

Nadere informatie

Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap EERBOT B.V.

Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap EERBOT B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap EERBOT B.V. inzake : de besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 6 Datum: 14 juni 2016

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 6 Datum: 14 juni 2016 1 200529 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 6 Datum: 14 juni 2016 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/14/284 Naam schuldenaar : Rony Jaak Mathieu Tony Nijs Adres : Ringstraat 31 Postcode, woonplaats

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum 26 juni 2013 Inzake : Marion Post Faillissementsnummers : C/06/13/178 F Datum faillissement : 19 maart 2013 Rechter-Commissaris : Mr. J.S.W. Lucassen Curator : Mr. N.

Nadere informatie

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604)

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 2 de openbare verslag Datum 8 juli 2011 Gegevens onderneming V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) Faillissementsnummer 11/75 F Rb Breda

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex artikel 73a Faillissementswet) Nummer: 2 Datum: 7 januari 2015 Gegevens onderneming KvK-nummer 32068863 Faillissements-/ surseancenummer Datum uitspraak : 25 augustus

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 februari 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 februari 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 7 februari 2007 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Handelsonderneming Road Runner Tyre B.V., h.o.d.n. Road Runner Tyre,

Nadere informatie

: GENESIS 030 B.V. : *** 2013 *** , ,--

: GENESIS 030 B.V. : *** 2013 *** , ,-- OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 februari 2016 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : GENESIS 030 B.V. : C 16/16/32 F Datum uitspraak : 19 januari 2016 Curator R-C : mr. W. Ploeg

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (natuurlijk persoon) in het faillissement van: Eric Lion Garcia

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (natuurlijk persoon) in het faillissement van: Eric Lion Garcia OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (natuurlijk persoon) in het faillissement van: Eric Lion Garcia Verslagdatum: 6 januari 2016 Nummer: 1 ALGEMENE GEGEVENS Faillissementsnummer: E.J. no. F. 80291/2016 Naam

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap MARTIN HAIR B.V. Faillissementsnummer: F.02/15/464 Rechter-Commissaris: Mr. I.C. Prenger-de Kwant Curator:

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014

BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014 1 47634 BEGINVERSLAG Datum: 6 augustus 2014 Gegevens onderneming : Automotive Friesland BV Inschrijving KvK : 01129706 Adres : Schrijnwerkersstraat 10-12 8601 VD Sneek l Faillissementsnummer : C 17/14/146

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 2 Datum : 5 juni 2015 Gegevens persoon : De heer FRANCISCUS GERARDUS HELDERMAN h.o.d.n. FRANK HELDERMAN MODE, wonende te Bergen (NH), zaakdoende

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 Datum: 4 mei 2015. Gegevens onderneming: R.U. Vastgoed B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/960 F Datum uitspraak: 8 oktober 2013

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 26 juni 2014

BEGINVERSLAG Datum: 26 juni 2014 1 200502 BEGINVERSLAG Datum: 26 juni 2014 Gegevens onderneming : De vennootschap onder firma V.O.F. Hoitinga & Hoitinga- Meijer Faillissementsnummer : F.17/14/86 Datum uitspraak : 22 april 2014 Curator

Nadere informatie

«systeemdatum» OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 28 maart 2012

«systeemdatum» OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 28 maart 2012 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw) Nummer: 2 Datum: 28 maart 2012 Gegevens gefailleerde: de heer M.F.W. Jagers Faillissementsnummer : F 11/531 (rechtbank Utrecht) Datum uitspraak : 8 november

Nadere informatie

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij : 2012: 14.604,--

: financiële holding, beheer- en beleggingsmaatschappij : 2012: 14.604,-- Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 12 mei 2014 Nummer: twee Gegevens onderneming : de besloten vennootschap P. Louwerse Beheer B.V. Faillissementsnummer : C 02/15/14

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG Pagina 1 van 8 FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Datum: 27 januari 2015 Naam: DE GROEN HOLDING B.V. Adres: Energieweg 13, 4691 SE Tholen Insolventienummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 1 200422 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 31 mei 2013 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Ouderenwinkel.nl Franchise BV Faillissementsnummer : F12/200 Datum uitspraak : 24 juli 2012 Curator

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 2. Gegevens onderneming : De heer Jeroen van het Kaar, h.o.d.n. BK Binnen en Buiten

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 2. Gegevens onderneming : De heer Jeroen van het Kaar, h.o.d.n. BK Binnen en Buiten OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 2 Datum : 3 maart 2016 Gegevens onderneming : De heer Jeroen van het Kaar, h.o.d.n. BK Binnen en Buiten Faillissementsnummer : C/15/15/485 F Datum

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 2 Datum : 23 november 2012 Gegevens persoon : De heer JELLE JAN WILLEM BASTIAAN h.o.d.n. JWB HANDLING, en JOHANNA CATHARINA MAZEREEUW wonende en

Nadere informatie