De War for Talent begint langzaam momentum te krijgen omdat menig organisatie haar vacatures voor jonge technici niet weet in te vullen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De War for Talent begint langzaam momentum te krijgen omdat menig organisatie haar vacatures voor jonge technici niet weet in te vullen"

Transcriptie

1 War for talent Werkloosheidcijfers gaan maar niet omlaag, medewerkers durven nauwelijks van baan te veranderen en vragen om opleidingen is taboe. Dat is de werkelijkheid binnen en buiten de IT-wereld. Aan de andere kant zijn er de statistieken die aantonen dat er een arbeidstekort komt als de babyboomers straks massaal met pensioen gaan. De Europese Commissie roept om meer IT ers, maar schoolverlaters kiezen niet voor een baan in de IT. Met het toepassen van oude paradigma s in de nieuwe economie zal het niet lukken om meer jonge mensen richting IT te lokken. Er is nieuwe wijn in nieuwe zakken nodig. DOOR: GUUS DE MARI 24 KEYNOTES 08 War for talent

2 Nederlandse universiteiten kampen met een teruglopend aantal studenten in bèta-richtingen waaronder de IT-opleidingen. Tegelijkertijd kunnen we constateren dat de IT-opleidingen wel aantrekkings kracht hebben op buitenlandse studenten: een derde van alle masterstudenten komt uit het buitenland. Bij promovendi in onder andere computer science en elektrotechniek is dat zelfs bijna 90 procent. Veel promovendi komen uit Azië. Na hun studie keren zij veelal terug naar hun geboorteland waardoor hun talent niet beschikbaar is voor Nederlandse bedrijven. Deze gang van zaken staat haaks op de roep naar gekwalificeerd en hoog opgeleid IT-personeel bij Nederlandse bedrijven. De War for Talent begint langzaam momentum te krijgen omdat menig organisatie haar vacatures voor jonge technici niet weet in te vullen; webprogrammeurs zijn bijvoorbeeld schaars. Een kijkje op Jobbird eind september 2014 leerde dat ruim drie keer zoveel Java-ontwikkelaars als IT-adviseurs werden gevraagd. Geconstateerd kan worden dat er een competentie-mismatch bestaat tussen de uitstroom van HBO s en universiteiten en de vraag op de arbeidsmarkt. Hoewel de economie zich langzaam herstelt waardoor de behoefte aan (IT-)personeel kan stijgen, is nog niet gezegd dat ondernemingen IT ers makkelijk en voor langere tijd aan zich zullen weten te binden. Arbeidsverhoudingen tussen werkgever en werknemer worden losser en uit een recent KPMGonderzoek (War for talent aanstaande) blijkt dat veel ondernemingen zichzelf een onaantrekkelijke werkgever vinden. Een van de kernvraagstukken voor de komende tijd is dan ook hoe onder nemingen het schaarse talent vast kunnen houden in een tijdsgewricht waarin het talent juist vrijheid wil. Dat geldt overigens voor alle bedrijven, dus niet alleen voor de bedrijven binnen de IT-sector. Omdat slechts een vijfde van de IT ers in een IT-bedrijf werkt, is het van belang om de ontwikkelingen in alle branches te volgen om zo goed zicht te blijven houden op de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor IT ers in Nederland. De Europese Commissie heeft onlangs onderzoek laten doen naar de benodigde e-skills 1. Daaruit blijkt dat er de komende jaren vooral behoefte is aan IT-managers, business architecten en -analisten, terwijl de vraag naar IT ers op technisch operationeel niveau afneemt. De algemene groei in arbeidsplaatsen is een vrolijk stemmend percentage van bijna 10 procent, zelfs in de meest behoudende scenario s. (Zie ook figuur 1.) Opleidingsachterstand De afgelopen vijftien jaar is de complexiteit van IT en bedrijfsvoering toegenomen. Tegelijkertijd moet er sneller en wendbaarder worden geopereerd. Dit alles stelt hogere eisen aan personeel, maar de realiteit is dat vergeleken met een aantal jaren geleden 20 procent minder tijd aan het opleiden van personeel wordt besteed 2. Bij mannen, nog steeds dominant in de IT, is dat zelfs 35 procent minder. Daar staat tegenover dat het aantal interne opleidings uren met bijna een derde is gestegen. Het lijkt er dus op dat collega s elkaar opleiden en dat het sturen van mensen naar een opleidingsinstituut minder wordt. Is training on the job de standaard geworden? Het is bijzonder te zien hoe medewerkers van organisaties hun collega s de kennis en capaciteiten toedelen die nodig zijn om op te leiden. De vraag kan hier echter worden gesteld hoe die trainende collega zelf op de hoogte blijft van de De War for Talent begint langzaam momentum te krijgen omdat menig organisatie haar vacatures voor jonge technici niet weet in te vullen War for talent KEYNOTES 08 25

3 Onderzoek van de Europese Commissie naar de benodigde e-skills in de komende jaren vele veranderingen en nieuwe technologieën. Iets anders is dat het overdragen van kennis om andere vaardigheden vraagt dan het vergaren van kennis. Velen, ook opleiders, hanteren de regeling. Dit zijn percentages die staan voor het effect van leren, waarbij respectievelijk 70 procent in de praktijk gebeurt, 20 procent informeel en 10 procent formeel. Genoemde 10 procent moet wel professioneel aangepakt worden om werkelijk impact te hebben. Naar mijn mening is training on the job een goede aanvulling op formeel leren, maar kan het geen vervanging daarvan zijn. Is er een opleidingsachterstand bij medewerkers, hetzelfde is te constateren bij bestuurders en directies van organisaties die zeker inzien dat met IT waarde is te creëren. Ze zijn zich er terdege van bewust dat IT ers kosten kunnen verlagen, fraude kunnen voorkomen en nieuwe producten en en kunnen realiseren. Bestuurders voelen dat ze goud in de organisatie hebben, maar weten de goudaders nog niet altijd te ontginnen. Dat is ook logisch want de opleidingen van oude managers en directeuren zijn inmiddels verouderd. Zij leerden over Porter en Kotler op hun MBA. Of zoals Management Scope schrijft: De gemiddelde beursgenoteerde CEO is in Nederland 55 jaar, heeft voornamelijk de Nederlandse nationaliteit (70 procent) en heeft een bedrijfseconomische opleiding genoten. Deze opleiding is veelal aangevuld met een MBA-opleiding 3. Maar die kennis past niet meer. Nieuwe business modellen vragen om nieuwe managementstijlen. Kennen de toekomstige directieleden (de huidige 30-ers) die voldoende? Het mag betwijfeld worden, ook omdat de nieuwe modellen grotendeels nog onontgonnen gebied zijn. Duidelijk is wel dat de aandacht voor informatiemanagement of IT in generieke MBA s ondanks het belang van IT voor organisaties en hun te behalen resultaten nog steeds minimaal is, een enkele positieve uitzondering daargelaten. Er is al met al een opleidings- en daarmee kennisachterstand die niet is in te halen met alleen leren in de praktijk. Overigens geldt deze achterstand niet alleen voor IT-gerelateerde onderwerpen. Ontwikkelingen De War for Talent is al enige tijd gaande en zal heftiger worden naarmate de economie zich herstelt en bedrijven zich gaan heroriënteren op de toekomst. Er wordt inmiddels gesproken over The New Normal 4, waarbij de groei langzaam is en de veranderingen snel gaan. Wendbaarheid, flexibiliteit, innovatie en nieuwe business modellen horen daarbij. Een deel van deze innovatie zal worden aangewend met het doel arbeid te vervangen door automatisering of robotisering. Deze innovatie is nodig om de ondernemingen en dus onze Tabel 1. Antwoorden op de vraag: Wat zijn voor u de belangrijkste voorwaarden / criteria bij het werken of kiezen voor een werkgever? < 1 jaar in 1 t/m 3 jaar in 4 t/m 6 jaar in 7 t/m 10 jaar in 11 t/m 20 jaar in Opleidingsmogelijk-heden 46% 32% 24% 18% 17% 16% Loopbaanperspectief en carrière -mogelijkheden 47% 41% 33% 28% 25% 18% > 20 jaar in 26 KEYNOTES 08 War for talent

4 economie competitief te houden, en zal gevolgen hebben voor de banenmarkt, hoewel deze nog niet geheel duidelijk zijn. Voor deze innovatieronde zijn goed opgeleide mensen nodig. Eind 2012 heeft de Nederlandse overheid bedrijfsleven en onderwijs opgeroepen tot samenwerking. Het Masterplan Bèta en Technologie 5 is daar het resultaat van. Inmiddels geeft de overheid een forse subsidie voor opleidingen, onder andere in IT. Diverse HBO-instellingen zijn aangehaakt en de eerste deelnemers aan post-hboonderwijs in IT zijn dit collegejaar gestart met een subsidie van ongeveer 40 procent op de opleidingskosten. Opleidingsinstituten innoveren ook en experimenteren met andere leervormen waardoor met behulp van internet veel meer mensen dan nu tegelijkertijd opleidingen kunnen volgen. Universiteiten zetten in op Open Course Ware, waarbij cursusmateriaal vrij beschikbaar is, en op MOOC s (Massive Open Online Course) gericht op grote aantallen studenten. Ook HBO-instellingen werken veel met e-learning. Traditioneel klassikaal onderwijs is echter vandaag de dag nog het meest gebruikelijk. Herstel Naarmate de economie zich verder herstelt, kunnen bedrijven weer gaan investeren in nieuwe en, producten en mensen en zal ook het opleidingenbudget kunnen groeien. Kunnen groeien, want bij een zich langzaam herstellende economie houden bedrijven vaak nog een tijdje de hand op de knip en investeren ze nog weinig in mensen. Uit budgettaire overwegingen blijft training on the job dan de standaard en wordt er minder aandacht geschonken aan de overige opleidingsbehoeften van medewerkers. Commerciële opleiders zullen daardoor ook bij een aantrekkende economie steeds meer in zwaar weer geraken en sommige zullen noodgedwongen moeten stoppen waardoor het algehele kennisniveau van medewerkers bij organisaties op den duur nog verder kan dalen. Medewerkers die lang in zijn hechten minder aan ontwikkeling en opleiding Hoe langer medewerkers in zijn, hoe minder zij hechten aan opleiding en loopbaanontwikkeling. (Zie tabel.) Dat blijkt uit de Raet HR Benchmark die TNS Nipo heeft uitgevoerd onder medewerkers, HR-managers en directies. Terecht dus dat bijna een derde van de ondervraagde bestuurders en HR-managers zich zorgen maakt over de ontwikkelbereidheid van hun medewerkers. Henk Jan van Commenee, specialist in talent management bij Raet: In een tijd waarin kennis steeds sneller veroudert en een leven lang leren met de dag belangrijker wordt, zijn dit verontrustende cijfers. Zowel voor de organisatie als voor de medewerker is het cruciaal om ook bij een langdurig verband in ontwikkeling te blijven investeren. Uit het onderzoek blijkt dat 60 procent van de ondervraagde medewerkers de afgelopen twaalf maanden geen opleiding heeft gevolgd. Daarnaast blijkt dat lang niet alle medewerkers bij hun werkgever zicht hebben op hun loopbaanperspectief; slechts 56 procent geeft aan hier een duidelijk beeld van te hebben. Van Commenee ziet het als een taak van de werkgever om medewerkers eigen regie te geven in hun persoonlijke ontwikkeling. Medewerkers hebben die behoefte ook. Om dat te faciliteren is volgens Van Commenee meer inzicht in de talenten van mede werkers nodig. Daar schort het nu vaak aan, blijkt uit het onderzoek. 36% van de HR-managers geeft aan dat inzicht in aanwezig talent een verbeterpunt is. 41% van hen vindt het lastig om het benodigd talent voor de toekomst te identificeren. Van Commenee: Als je beter zicht hebt op het talent dat je vandaag in huis hebt en het talent dat je morgen nodig hebt, wordt het duidelijker wat de ontwikkelmogelijkheden zijn. Medewerkers komen dan sneller zelf in beweging. En managers kunnen gerichter sturen op ontwikkeling, zodat medewerkers het beste uit hun talenten halen. En dat alles vindt dan plaats in een tijdsgewricht waarin de behoefte aan goed opgeleid personeel zal groeien, de vraag naar web- en mobileprogrammeurs enorm groot wordt en zo ook de War for talent KEYNOTES 08 27

5 vraag naar mensen die business en IT begrijpen. Door het automatiseren van softwareontwikkeling zal er echter alleen plaats zijn voor hoger opgeleiden; zonder opleiding geen baan. De ondersteunende maatregelen van de overheid vanaf 2012 ten spijt heeft het er alle schijn van dat het regulier onderwijs te laat goed geschoolde mensen zal kunnen afleveren, nog los gezien van het feit dat de instroom nog te laag is. De IT-opleidingen dienen eerst populairder gemaakt te worden, waarna het nog minstens vier jaar duurt voordat studenten op de arbeidsmarkt komen. Commerciële opleidingsinstituten zullen in dit hiaat niet kunnen voorzien. Ze staan zoals gezegd al onder druk en komen dit nog meer te staan omdat als mensen met kennis schaars zijn, goede docenten en trainers dat ook zijn. Economisch herstel alleen lost de problemen derhalve niet op waardoor de personeelsschaarste in bepaalde sectoren van de IT groot blijft. Verwacht mag worden dat er een gat ontstaat tussen de aanwezige en de gewenste kennis. 28 KEYNOTES 08 War for talent

6 Nieuwe competenties zijn nodig, evenals een nieuwe manier van denken en werken. Er is in de afgelopen jaren ondanks de grote maatschappelijke veranderingen nauwelijks geëxperimenteerd met nieuwe werkvormen en managementstijlen. Het Nieuwe Werken was vooral ingegeven door kostenreductie, maar grote veranderingen zijn uitgebleven. Huidig management en directies denken nog veelal in oude structuren, zij sturen op KPI s en meten de inzet in uren of omzet. Dit strookt niet met hoe nieuwe hoog opgeleide medewerkers willen werken: zelfstandig binnen en buiten een vast verband. Zij gaan voor inhoud, compassie en kwaliteit. We staan aan de vooravond van een nieuw tijdperk met nieuwe arbeidsrelaties, nieuwe ecosystemen, nieuwe soorten van bedrijvigheid en nieuwe competenties. Op operationeel niveau is de opmars van Scrum ontwikkelteams een goed voorbeeld hoe snelheid en wendbaarheid gerealiseerd worden, maar dit is niet voldoende. Er moet duidelijk meer gebeuren. Mindset Er is bij bedrijven een nieuwe mindset nodig met ruimte voor langetermijndenken. Er zijn medewerkers nodig die in staat zijn om te veranderen. Iets dat op school helaas niet geleerd wordt, omdat men daar vastzit aan oude regels en gewoontes. Er zijn mensen nodig die overzicht houden en richting kunnen geven. Leiders en geen managers. Bouwers maar ook beheerders. Visionairs en geen volgers. Functiegerichte opleidingen en trainingen blijven nodig. Maar het is niet genoeg. We hebben mensen nodig die hun omgeving in de gaten houden, die verder kijken dan hun neus (of functiebeschrijving) lang is. Mensen die holistisch kunnen denken, die het overzicht bewaren en vooral actie ondernemen als ze iets signaleren. Er zijn mensen nodig die de complexe problemen van vandaag en morgen kunnen analyseren en met niet-voor-de-handliggende oplossingen komen. OVER DE AUTEUR: Guus de Mari is directeur van Anderson MacGyver Academy en vertegenwoordigt de Antwerp Management School in Nederland. Hij is ruim 25 jaar actief in het opleiden van IT-professionals. Dit artikel is geschreven op persoonlijke titel. Nieuwe business modellen vragen om nieuwe managementstijlen. Kennen de toekomstige directieleden (de huidige 30-ers) die voldoende? Het mag betwijfeld worden geven zich te ontplooien, ook (of misschien juist) als ze daarmee tegen de haren instrijken. Opleidingsinstituten, regulier en commercieel, dienen hun curricula te flexibiliseren en minder vakgerichte opleidingen aan te bieden, om zelf veranderende wezens af te kunnen leveren. Het is tijd om oude paradigma s los te laten en nieuwe wijn te schenken. Voetnoten 1 Gareis, K., Hüsing, T., Bludova, I., Schulz, C., Birov, S., Korte, W.B.: e-skills: Monitoring and Benchmarking Policies and Partnerships in Europe 2 Bron: CBS 3 4 Gry Burnison, CEO bij Korn/Ferry International in reactie op Michaels The War For Talent Bron: nieuwsbericht Rijksoverheid; Techniekpact om tekort aan technici tegen te gaan Daarom roep ik bedrijven op om hun strategie dynamisch en hun organisatievorm flexibel te maken en vooral naar buiten te kijken. Managers moeten nieuwe jonge medewerkers de ruimte War for talent KEYNOTES 08 29

MKB NAAR EEN STERKER MKB

MKB NAAR EEN STERKER MKB MKB 2025 NAAR EEN STERKER MKB Colofon Auteur Katinka Jongkind ING Economisch Bureau katinka.jongkind@ing.nl Redactieraad Liesbeth Berns ING Marketing Zakelijk liesbeth.berns@ing.nl Marcel Peek ING Economisch

Nadere informatie

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt

Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt 3 Het wiki-werken Het wiki-werken Inspiratie voor de toekomst van de arbeidsmarkt Welkom

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014

ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014 ARBEIDSMARKTMONITOR METALEKTRO 2014 ROA-R-2015/2 Ruud Gerards Andries de Grip Marloes de Hoon Annemarie Künn-Nelen Davey Poulissen De Arbeidsmarktmonitor wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit

Nadere informatie

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk

Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Diversiteit op de werkvloer: hoe werkt dat? Voorbeelden van diversiteitsbeleid in de praktijk Nederlandse Organisatie voor toegepastnatuurwetenschappelijk onderzoek TNO S. de Vries, C. van de Ven, M. Nuyens,

Nadere informatie

Bijlage 1: Toekomstanalyse op basis van rapporten

Bijlage 1: Toekomstanalyse op basis van rapporten Bijlage 1: Toekomstanalyse op basis van rapporten Methode Het arbeidscontract kan gezien worden als het resultaat van hoe in de sector over werk wordt gedacht en aan welke vorm van werk behoefte is. Deze

Nadere informatie

Wendbaar in een duurzame economie

Wendbaar in een duurzame economie Wendbaar in een duurzame economie Een externe analyse van het economisch domein ten behoeve van de verkenning hoger economisch onderwijs (heo) Verkenningscommissie hoger economisch onderwijs, november

Nadere informatie

Vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven

Vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven Vrouwen in topfuncties in het bedrijfsleven Waarom is er relatief een lage participatie van vrouwen in topfuncties? Laura Jacobs en Joëlle Koot, 6VWO Economie & Maatschappij, maatschappijwetenschappen

Nadere informatie

ADJIEDJ BAKAS HET NIEUWSTE WERKEN

ADJIEDJ BAKAS HET NIEUWSTE WERKEN ADJIEDJ BAKAS HET NIEUWSTE WERKEN 3 INSPIREREND Van 'Het Nieuwe Werken' hebben we allemaal gehoord. In organisaties die op de troepen vooruit lopen, is het concept al in de dagelijkse werkpraktijk doorgevoerd.

Nadere informatie

WHITE PAPER USG PEOPLE DE WERKNEMER VAN DE TOEKOMST OVER VERANDERENDE BEHOEFTEN EN WENSEN VAN WERKGEVERS ÉN WERKNEMERS

WHITE PAPER USG PEOPLE DE WERKNEMER VAN DE TOEKOMST OVER VERANDERENDE BEHOEFTEN EN WENSEN VAN WERKGEVERS ÉN WERKNEMERS DE WERKNEMER VAN DE TOEKOMST OVER VERANDERENDE BEHOEFTEN EN WENSEN VAN WERKGEVERS ÉN WERKNEMERS 2 Nu de mist langzaam optrekt en er zich een voorzichtig economisch herstel aftekent, blijkt de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc

Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK. Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Van het oude werken De dingen Die voorbijgaan HET NIEUWE WERKEN BIJ HET RIJK Drs. Marloes Pomp Dr. Anthon Klapwijk Gerbrand Haverkamp Anita Smit Msc Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 De Hub 24 Hoofdstuk

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken in de zorg Goed voor People, Planet en Profit? Onderzoek t.b.v. de Week van het Nieuwe Werken November 2012 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 13 2 De zorg en het Nieuwe Werken 17 2.1 Wat is het Nieuwe

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein.

Trends in de samenleving. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Ontwikkelingen op het gebied van demografie, economie, media en informatie binnen het sociaal-culturele domein. Colofon Sectorinstituut Openbare Bibliotheken Koninginnegracht 14 2514 AA Den Haag Postbus

Nadere informatie

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen

Lessen over diversiteitsbeleid. bij gemeenten, provincies en waterschappen Lessen over diversiteitsbeleid 1 bij gemeenten, provincies en waterschappen 2 L e s s e n o v e r d i v e r s i t e i t s b e l e i d b i j g e m e e n t e n, provincies en waterschappen 3 Lessen over

Nadere informatie

De toekomst van flexibele arbeid: hoe flexibel is Nederland?

De toekomst van flexibele arbeid: hoe flexibel is Nederland? : hoe flexibel is Nederland? Een onderzoek van TNO naar flexibiliteitstrategiën van Nederlandse bedrijven in opdracht van de ABU Een onderzoek naar flexibiliteitsstrategieën van Nederlandse bedrijven in

Nadere informatie

Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN

Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN Inaugerele rede bij aanvaarding van de Atlant-leerstoel Inclusieve (arbeids)organisatie WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN WERKEN NAAR VERMOGEN: VERMOGEN OM TE WERKEN Rede Uitgesproken bij de

Nadere informatie

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging

Werken met krimp. Dimphy Smeets. Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Werken met krimp Dimphy Smeets Publicatie nr. 5 van het Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging Amsterdam De Burcht / Wetenschappelijk Bureau voor de Vakbeweging November 2014 Wetenschappelijk Bureau

Nadere informatie

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone.

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen www.stepstone.com Inleiding Organisaties hebben tal van tactieken toegepast om crisissen te bestrijden: herstructureringen,

Nadere informatie

Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen. Adviesrapport

Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen. Adviesrapport Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen Adviesrapport Adviesrapport Flexibel hoger onderwijs voor volwassenen Adviescommissie Flexibel hoger onderwijs voor werkenden 12 maart 2014 Voorwoord De Nederlandse

Nadere informatie

Ondernemerschap in de praktijk. Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf

Ondernemerschap in de praktijk. Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf Ondernemerschap in de praktijk Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf Serie Ondernemerschap in de praktijk Zo maak je een ondernemingsplan voor ondernemers in het MKB Marketingplan

Nadere informatie

Advies. Over de drempel van postinitieel leren

Advies. Over de drempel van postinitieel leren Advies Over de drempel van postinitieel leren Over de drempel van postinitieel leren Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd,

Nadere informatie

U doet vast aan flex

U doet vast aan flex U doet vast aan flex Randvoorwaarden voor succesvolle flexconstructies Inhoudsopgave Samenvatting 1. Opzet onderzoek en onderzoeksmodel 09 1.1 Aanleiding en onderzoeksvraag 09 1.2 Onderzoeksmodel 10 2.

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

We worden er beiden beter van. Investeren in de ontwikkeling van werknemers met een lage en/of verouderde opleiding

We worden er beiden beter van. Investeren in de ontwikkeling van werknemers met een lage en/of verouderde opleiding We worden er beiden beter van Investeren in de ontwikkeling van werknemers met een lage en/of verouderde opleiding December 2011 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1. De aanleiding... 5 1.2. Dit advies...

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

Vervolgevaluatie Eerst de Klas

Vervolgevaluatie Eerst de Klas Vervolgevaluatie Eerst de Klas In opdracht van: Platform Bèta Techniek Project: 2011.062 Publicatienummer: 2011.062.1124 Datum: Utrecht, 28 november 2011 Auteurs: Drs. Rob Bilderbeek Jesse Bos MSc MBA

Nadere informatie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie Omgaan met armoede Frontliniewerkers aan het woord Auteur(s) Datum Movisie Bard Briels & Barbara Panhuijzen Utrecht, april 2015 1 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie is het landelijke

Nadere informatie

De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business. Een serie casestudies onder mkb-bedrijven

De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business. Een serie casestudies onder mkb-bedrijven De meerwaarde van etnische diversiteit: goed voor de business Een serie casestudies onder mkb-bedrijven TNO Kwaliteit van Leven Een uitgave van Div, met medewerking van het ministerie van Sociale Zaken

Nadere informatie

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector BDO Consultants B.V. Postbus 4053 3502 HB Utrecht Telefoon 030-284 99 60 E-mail consultants@bdo.nl WWW.BDO.NL HOE INNOVATIEF IS UW ONDERNEMING? Onderzoek naar succesfactoren van innovatie binnen de foodsector

Nadere informatie