Inspiratiegids stakeholders k.erf

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspiratiegids stakeholders k.erf"

Transcriptie

1 Inspiratiegids stakeholders k.erf 1

2 Inhoud Inleiding...3 Waarom een nieuw erfgoedbeleidsplan?...3 Decretale eisen en andere formele regelingen met betrekking tot cultureel erfgoedconvenants...5 Overzicht van eisen van de Vlaamse Overheid...5 Erfgoedveld k.erf...9 Missie en visie van de huidige cultureel-erfgoedconvenant...14 Missie...14 Visie...14 Strategische doelstellingen, resultaten daarvan in en lopende acties in Evaluatie van de werking van de cultureel-erfgoedconvenant door het Agentschap Kunsten en Erfgoed...19 Erfgoed...21 Cultureel erfgoed...21 Beleid...22 Digitaal cultureel erfgoed...23 Relevante websites...24 Cultureel-erfgoeddecreet...24 Agentschap Kunsten en Erfgoed - Erfgoed...24 Protocol tussen provincies (VVP) en steden en gemeentes (VVSG)...24 Steunpunt voor cultureel erfgoed FARO...24 Erfgoedconvenant k.erf

3 Inleiding Waarom een nieuw erfgoedbeleidsplan? Sinds 2010 hebben de gemeenten Balen, Dessel, Geel, Laakdal, Meerhout, Mol en Retie, verenigd in de projectvereniging k.erf, een erfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschap. Dit convenant maakt het mogelijk te werken aan het lokale roerende en immateriële (het culturele) erfgoed. Dankzij de subsidies die aan dit convenant gekoppeld zijn, kon er in december 2010 een erfgoedcel aan de slag: personeel dat lokale besturen en erfgoedorganisaties ondersteunt en dat samen met hen het cultureel erfgoed in de zeven gemeenten toont aan de inwoners en zo veel mogelijk mensen betrekt bij het werk aan dit erfgoed. Aan de basis van dit cultureel-erfgoedconvenant lag een beleidsplan: een plan waarin alle betrokkenen gemeenten en erfgoedorganisaties een gezamenlijk visie ontwikkelden op waar ze met het erfgoed in de zeven gemeenten naar toe willen. Dit gebeurde op basis van een afweging van sterke en zwakke punten, kansen en uitdagingen. Hoewel het beleidsplan nog niet zo lang geleden opgesteld is, is in het cultureel-erfgoeddecreet, waarin onder andere het afsluiten van deze convenants geregeld wordt, bepaald dat de beleidsperiode voor alle erfgoedconvenanten afloopt op 31 december De projectvereniging k.erf wil graag het werk, dat nog maar net begonnen is, voortzetten met de Vlaamse subsidie die daarvoor voorzien is en moet daarom voor 1 april 2014 een aanvraag indienen voor een nieuwe convenant. Ook dit gebeurt weer op basis van een beleidsplan. Het nieuwe plan moet een inspirerende, praktische leidraad worden voor de hele cultureelerfgoedwerking in de zeven gemeenten tussen 2015 en Daarom is het heel belangrijk dat zoveel mogelijk spelers die intensief of minder intensief, als professional, vrijwilliger of bestuurder bij het culturele erfgoed betrokken zijn, meewerken aan dit plan. Het schrijven van dit beleidsplan vormt daarom een traject, waarbij verschillende belanghebbenden mee kunnen helpen om een gedragen en kwaliteitsvolle erfgoedwerking mee te realiseren. In dit traject bekijken we vanuit de huidige situatie naar wat goed loopt en welke weg we samen voor het cultureel erfgoed verder willen inslaan. We moeten daarbij afwegingen en keuzes maken. Deze stappen resulteren in het nieuwe beleidsplan. Beleidsplanning is een complex proces, waarin rekening gehouden moet worden met veel factoren. In deze informatiegids vind je daarom alle informatie die nodig is om het beleidsplanningsproces te kunnen volgen. Met deze gids ben je op de hoogte van de huidige stand van zaken van de convenantswerking in de regio k.erf en van de formele eisen waaraan erfgoedconvenanten moeten voldoen. In deze gids gebruiken we een aantal termen, die in het cultureel erfgoedbeleid een specifieke betekenis hebben. Achterin vind je een korte verklarende lijst van termen die met een * zijn gemarkeerd. Voor wie meer achtergrondinformatie wenst, zijn ook enkele relevante websites opgenomen. 3

4 Erfgoeddag 2012 Geelse acteurs spelen het verhaal van de Heilige Gerebernus tijdens de grote heldenstrijd op Villa de Schans (Dessel Sibelco) (bron: erfgoedcel k.erf) Tijdens de Gildedag op 26 mei 2013 in Retie sloegen de Kempense gilden de handen in elkaar om jong en oud te laten proeven van hun tradities (bron: erfgoedcel k.erf) 4

5 Decretale eisen en andere formele regelingen met betrekking tot cultureel erfgoedconvenants Overzicht van eisen van de Vlaamse Overheid Hieronder staat een overzicht van de eisen die de Vlaamse overheid stelt bij de aanvraag van een nieuw cultureel erfgoedconvenant. Volgens het cultureel-erfgoeddecreet* 1) Het subsidiëren van het lokaal cultureel-erfgoedbeleid: Doelstelling: zorg* voor ontsluiting van lokaal cultureel erfgoed*, vanuit een integrale en geïntegreerde visie* de ontwikkeling van kennis en expertise en de uitwisseling ervan de ontwikkeling en uitwisseling van geïntegreerde cultureel-erfgoedpraktijken* het vergroten van het draagvlak voor cultureel erfgoed. De werkingssubsidie wordt toegekend voor : de werking van een cultureel-erfgoedcel* andere vormen van ondersteuning 2) De beleidsperiode: zes jaar 3) Voorwaarden : in het Vlaamse Gewest liggen rechtspersoonlijkheid: intergemeentelijk samenwerkingsverband* (IGS) werkingsgebied: ten minste inwoners afgestemd op strategische meerjarenplanning van de deelnemende gemeenten en lokale belanghebbenden. Intergemeentelijk samenwerkingsverband (IGS) of betrokken gemeenten delen collectiebeherende organisaties* op het grondgebied, die over een kwaliteitslabel* beschikken in bij het lokale niveau* ondersteunen de collectiebeherende organisaties op het grondgebied die ingedeeld zijn bij het lokale niveau door IGS of gemeenten een gemeente mag slechts deel uitmaken van één IGS voor een werkingssubsidie 5

6 4) Criteria voor toekenning en bepaling van het subsidiebedrag: belang van het aanwezige cultureel erfgoed en erfgoedactoren kwaliteit van de visie op en de doelstellingen van geïntegreerd en integraal lokaal cultureel-erfgoedbeleid de wijze waarop beleid uitgevoerd zal worden: expertise ontwikkelen en ter beschikking stellen lokale cultureel-erfgoedactoren ondersteunen cultureel-erfgoedgemeenschappen* betrekken inspanningen voor duurzaamheid* en diversiteit* kwaliteit van zakelijke beheer en haalbaarheid/realiteitsgehalte van de begroting; de noodzaak voor werkingssubsidie moet aangetoond worden de inbreng van middelen door de deelnemende gemeenten in het lokale cultureelerfgoedbeleid Uitvoeringsbesluiten bij cultureel-erfgoeddecreet Een aanvraag voor een werkingssubsidie bevat minstens: een beschrijving van het lokale cultureel erfgoed doelstellingen en acties die gerealiseerd worden met het oog op zorg voor en ontsluiting van het lokale cultureel erfgoed de wijze waarop het complementair beleid* wordt uitgevoerd de wijze waarop de cultureel erfgoedcel* georganiseerd en aangestuurd wordt een meerjarenbegroting en vermelding van eigen inbreng van de gemeenten Indiening aanvraag: uiterlijk 1 april van het jaar voorafgaand aan de nieuwe beleidsperiode Aanvullingen en instructies van het Agentschap Kunsten en Erfgoed Deze instructies met betrekking tot de nieuwe convenantsaanvraag werden toegelicht door het Agentschap Kunsten en Erfgoed op een samenkomst van erfgoedcellen. 1) Aanvraag Het Agentschap verlangt enkel een aanvraag; een beleidsplan wordt aangeraden, maar er is een grote vrijheid in vorm en aanpak van het proces. 2) Subsidiering en financiering De subsidie van de Vlaamse Gemeenschap voor de convenant is in eerste instantie voor de werking van de erfgoedcel (en netwerk). Erfgoedprojecten moeten vooral met eigen middelen van de gemeentes worden gefinancierd. Het is mogelijk/ wenselijk dat de indeling en subsidiëring van collectiebeherende organisaties* bij het lokale niveau op het niveau van de projectvereniging/ erfgoedconvenant gebeurt. Dat betekent dat de besluitvorming hierover bij het intergemeentelijk samenwerkingsverband kan liggen in plaats van bij afzonderlijke steden of gemeenten. 6

7 Een financiële bijdrage van de gemeente voor de erfgoedconvenant is geen verplichting, maar blijft wel een criterium om de aanvraag te honoreren. 3) De aanvraag moet bevatten Een overzicht van het aanwezige cultureel erfgoed doelstellingen en acties: langetermijnvisie, nagestreefde resultaten, inzet van middelen, toetsingscriteria Beschrijving van de manier waarop uitvoering gegeven wordt aan het complementair erfgoedbeleid* organisatie en aansturing van de cultureel-erfgoedcel analyse van de ondersteuning van cultureel erfgoed door de gemeentes zelf 4) Toetsing en advisering Van belang voor de beoordeling van de aanvraag zijn: terminologie: de erfgoedconvenant betreft lokaal erfgoed* en niet regionaal erfgoed* het belang van cultureel-erfgoedactoren moet zichtbaar zijn kwaliteit van de visie op doelstellingen rond lokaal cultuurbeleid wijze van de beleidsuitvoering: hoe expertise ter beschikking wordt gesteld; de cultureel-erfgoedcel als initiërende, coördinerende, ondersteunende instelling betrekking van de cultureel-erfgoedgemeenschap* bij het beleid Inspanning voor duurzaamheid* (kan ook digitale duurzaamheid* zijn) en diversiteit* kwaliteit van het zakelijk beheer en haalbaarheid van de begroting: aantonen dat er nood is aan de extra middelen van de Vlaamse Gemeenschap 5) Timing Indiening: voor 1 april 2014 Beslissing: tegen 1 oktober 2014 Onderhandelingsfase Ondertekening: ten laatste 31 december 2014 Start nieuwe convenant: 1 januari 2015 Belangrijke datum Indiendatum cultuurnota gemeentes (waarin erfgoed idealiter vervat zit): 1 sept

8 Protocol tussen provincies (VVP) en steden en gemeentes (VVSG)* Het protocol bestempelt dat: Erkende collectiebeherende instellingen* met lokale uitstraling bij het lokale niveau ingedeeld moeten worden ondersteuning afhankelijk is van en afgestemd moet worden tussen lokaal, regionaal en Vlaams niveau. Vlaamse beleidsprioriteiten voor steden en provincies Vlaamse beleidsprioriteiten gelden enkel voor 5 grote steden en voor de provincies. Aanvragen voor andere erfgoedconvenanten hoeven met deze prioriteiten geen rekening te houden. Toch is het raadzaam deze prioriteiten indien mogelijk en wenselijk te integreren in het beleidsplan: door rekening te houden met de beleidsprioriteiten voor de provincies kunnen we lokaal een ondersteuningsbeleid uitbouwen, waarin ook de provincie een complementaire rol kan vervullen De prioriteiten van de 5 grote steden (Antwerpen, Brugge, Gent, Leuven, Mechelen) en de provincies weerspiegelen de aandachtspunten die vanuit de Vlaamse Gemeenschap naar voor geschoven worden. Beleidsprioriteiten voor de provincies Het ontwikkelen van een regionaal netwerk van cultureel-erfgoeddepots* Het ontwikkelen van een dienstverlening voor cultureel-erfgoedbeheerders met betrekking tot duurzaam bewaren van cultureel erfgoed door: expertise ontwikkelen en ter beschikking stellen, met bijzondere aandacht voor collectieverwerving en -afstoting depotruimtes voor cultureel erfgoed te faciliteren coördineren en opzetten van regionale aggregatie- en preservatieinitiatieven voor digitaal cultureel erfgoed* met oog op duurzame toegankelijkheid Beleidsprioriteiten 5 grote steden 1. digitaal cultureel erfgoed (preservatie, aggregatie, ontsluiting) 2. religieus cultureel erfgoed 3. culturele archieven* 4. ondersteunen van de vrijwilligerswerking. 8

9 Beeld van de Heilige Ambrosius uit Meerhout (Bron: Meerhouts Patrimonium) Erfgoedveld k.erf Deze overzichten zijn gebaseerd op de gegevens waarover de erfgoedcel momenteel beschikt. 9

10 De heemkring van Retie tijdens een stoet bij de inhuldiging van het kanon van Dessel (bron: heemkring Dessel). Jakob Smits De vrouw met Kruiwagen. (bron: Jakob Smitsmuseum.) Het Jakob Smitsmuseum heeft een kwaliteitslabel en is erkend op lokaal niveau. Sinds 2013 heeft ook het Geelse Gasthuismuseum een kwaliteitslabel. 10

11 11 Het Klompenmuseum in Laakdal trekt jaarlijks veel bezoekers. Het is een echt belevingsmuseum waar nog steeds klompen gemaakt worden en waar je door de bossen kunt crossen met klompen aan je voeten. (Bron: Klompenmuseum)

12 Sociale praktijken zijn stoeten, processies, volksfeesten, schuttersgilden, bedelzingen in de straten, Podiumkunsten zijn bijvoorbeeld volksmuziek, beiaardcultuur Orale tradities zijn in dit geval voornamelijk dialecten (organisaties die zich hiermee bezig houden), maar ook organisaties die volksverhalen optekenen. Onder Kennis van natuur en universum vinden we in deze regio o. organisaties die zich inzetten voor het Kempense heideschaap. Ambachten aanwezig in deze regio zijn klompen maken, koperslagen, ambachtelijk pensen maken, Geel is terecht trots op de eeuwenoude traditie van de gezinsverpleging. Deze sociale praktijk staat al op de Vlaamse Lijst voor immaterieel erfgoed. Er werd ook een dossier ingediend voor een erkenning op wereldniveau door de UNESCO. (Bron: OPZ Geel) Zangtradities zijn nog steeds sterk aanwezig in deze regio. In retie zingen ze in september Krikkrak (foto 1 bron: gemeente Retie). In Mol leeft einde oktober Kjèske in lanteirn -zingen opnieuw op bij de scoutsverenigingen (bron: erfgoedcel k.erf). 12

13 13 De vasten worden in Olmen ingezet met de hanekap, een oud volksspel. In Olmen gaat dit gepaard met heel wat rituelen waaronder het al zingend veroordelen van de haan.

14 Missie en visie van de huidige cultureel-erfgoedconvenant Missie De erfgoedcel van k.erf bouwt een regionaal cultureel erfgoedbeleid uit. Hierbij stimuleert ze vanuit een geïntegreerde aanpak een kwaliteitsvolle en duurzame zorg voor en ontsluiting van het cultureel erfgoed. Dit impliceert het verbreden van het maatschappelijke draagvlak en het uitbouwen van een netwerk van expertise. Dit betekent onder meer dat de erfgoedcel: - de zorg voor en het bewaren van cultureel erfgoed in de regio stimuleert - erfgoedinitiatieven en culturele ontwikkelingen stimuleert die de mogelijkheden van een afzonderlijke partnergemeente overstijgen en hiervoor projecten op schaal van de regio ontwikkelt - onderzoek verricht op vlak van cultureel erfgoed en de resultaten hiervan ontsluit voor een breed publiek - Via een degelijk erfgoedbeleid en via contacten met verwante beleidsdomeinen werkt aan de uitstraling van de streek. Visie Deze Kempische regio is zich bewust van de erfgoedwortels van haar identiteit en dit is voelbaar in andere beleidsdomeinen. Daardoor transformeert erfgoed tot een totaal belevingsconcept voor inwoners en bezoekers. De aanwezige erfgoedactoren zijn hierbij de bevoorrechte partners. Zij inspireren de regio vanuit hun expertise en activiteiten en worden hierin omgekeerd ook door de regio geïnspireerd. Wij garanderen de afstemming van aanpak en ondersteuning, bieden zelf ondersteuning en vormen een meerwaarde op het lokale verhaal. We vervullen dus de rol van netwerkmakelaar. Strategische doelstellingen, resultaten daarvan in en lopende acties in De projectvereniging k.erf brengt uiterlijk tegen het einde van 2011 alle cultureelerfgoedorganisaties en publiektoegankelijke cultureel-erfgoedcollecties op het grondgebied van de gemeentenop een uniforme wijze in kaart, inclusief de noden en behoeften. De projectvereniging k.erf werkt hiervoor samen met alle andere steden en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarmee een cultureel-erfgoedconvenant is gesloten, met de Vlaamse Gemeenschapscommissie en met initiatieven, zoals Archiefbank Vlaanderen, die voor heel Vlaanderen instaan voor het in kaart brengen van deelsectoren. 14

15 Resultaten en acties 2013 Individuele plaatsbezoeken aan de publiek-toegankelijke erfgoedcollecties, resulterend in infofiches per organisatie Ontwikkeling erfgoedbank en website om digitaal/gedigitaliseerd erfgoed te ontsluiten In kaart brengen verschijnselen immaterieel cultureel erfgoed, resulteren in overzicht in databank 2. De projectvereniging k.erf zet in op het professionaliseren van de lokale cultureelerfgoedorganisaties en actoren. Hiervoor zal de projectvereniging k.erf: 2.1. een netwerk uitbouwen met het oog op kennisdeling, kennisopbouw en het opstarten van gezamenlijke initiatieven; 2.2. ondersteuning bieden aan lokale actoren bij het opzetten van (gezamenlijke) initiatieven; 2.3. ondersteuning bieden bij het opbouwen van een hedendaags communicatiebeleid en vrijwilligersbeleid; 2.4. een degelijk vrijwilligersbeleid uitwerken; 2.5. de cultureel-erfgoedorganisaties die de gemeenten en de projectvereniging k.erf zelf beheren, stimuleren om een voorbeeldfunctie en motorrol binnen het lokale cultureelerfgoedbeleid te vervullen. Resultaten en acties 2013 Regelmatig overleg met cultuurbeleidscoördinatoren, conservators en archivarissen Ondersteuning projecten rond WO I van lokale actoren Begeleiding van lichtstoeten bij traject opname op Vlaamse Inventaris immaterieel cultureel erfgoed Partner in website erfgoedsteun (provincie Antwerpen, andere Antwerpse erfgoedcellen) Steun op maat aan vrijwilligersorganisaties Begeleiding van musea op maat, bijvoorbeeld Gasthuismuseum bij traject behalen kwaliteitslabel* (label is toegekend). 3. De projectvereniging k.erf zet in op het duurzaam behouden, beheren en ontsluiten van het cultureel erfgoed. Hiervoor zal de projectvereniging k.erf: 3.1. ondersteuning bieden op het vlak van inventarisatie; 3.2. ondersteuning en vorming bieden met het oog op het optimaliseren van het duurzaam behouden en beheren van cultureel erfgoed door lokale actoren; 3.3. ondersteuning bieden bij de ontsluiting van het lokale cultureel erfgoed. Resultaten en acties 2013 Ontwikkeling erfgoedbank Projectmedewerker digitalisering en stimuleren digitalisering collecties Project ontsluiten van de archieven in de Kempen; netwerk archieven Project vliegende archivaris gemeentearchieven Financiële ondersteuning bij de digitalisering van grote collecties 15

16 Digitaliseren en valoriseren van oude filmpjes (inzamelacties) Digitaliseren lokale kranten Ondersteuning bewaren roerend erfgoed: advies lokale erfgoeddepots en aankoop materialen behoud en beheer 4. De projectvereniging k.erf creëert een draagvlak voor het lokale cultureel erfgoed, met belangrijke aandacht voor immaterieel erfgoed. Hiervoor zal de projectvereniging k.erf: 4.1. sensibiliseren en communiceren over het lokale cultureel erfgoed, de waarde en het belang ervan; 4.2. in samenwerking met lokale actoren projecten op zetten; 4.3. gezamenlijke communicatiekanalen ontwikkelen; 4.4. samenwerken met en inspelen op andere beleidsdomeinen. Resultaten en acties 2013 Regelmatige communicatie via eigen kanalen en kanalen van anderen Erfgoeddag Project Kempense Klaprozen rond WO I Samenwerking met partners uit diverse sectoren: toerisme, welzijn, vorming, onderwijs, gezondheidszorg Ondersteuning ontwikkeling educatief aanbod musea Promotie van de erfgoedbank bij een breed publiek Ondersteuning immaterieel cultureel erfgoedgemeenschappen: o Cursus molenaar o Merodehappening en Europees Kampioenschap klompenmaken o Vertelcultuur en volksverhalen o Schuttersgildenproject o Project rond Kempense volksliedjes o Project rond Kempens culinair erfgoed o Borging legendes en volksverhalen o Ondersteuning OPZ en stad Geel i.v.m. Geelse gezinsverpleging 5. De projectvereniging k.erf engageert zich om bij het digitaliseren van cultureel erfgoed: 5.1. deze digitale gegevens blijvend toegankelijk en leesbaar te maken; 5.2. op collectie- en stukniveau internationaal erkende inhoudelijke en technische standaarden te gebruiken zodat de gegevens uitwisselbaar worden met de gegevens van andere cultureel-erfgoedorganisaties en zodat ze via dataharvesting* beschikbaar worden voor overkoepelende systemen zoals Europeana; 5.3. rekening te houden met eventuele wettelijke beperkingen met betrekking tot copyright en privacy. De projectvereniging k.erf engageert zich ook om cultureel-erfgoedorganisaties te sensibiliseren en informeren over het gebruik van internationale standaarden. 16

17 Resultaten en acties 2013 Digitaliseren films Digitaliseren abdijarchieven Digitaliseren lokale kranten 6. De projectvereniging k.erf sensibiliseert en informeert cultureel-erfgoedorganisaties binnen haar netwerk voor en over diversiteit en interculturaliteit met bijzondere aandacht voor personen met een etnisch-cultureel diverse achtergrond en zet activiteiten op en stimuleert activiteiten rond diversiteit en interculturaliteit. Hierbij wordt rekening gehouden met de demografie van de regio. Resultaten en acties 2013 Samenwerking met OPZ Betrekken van Marokaanse gemeenschap bij Erfgoeddag De projectvereniging k.erf zal proactief haar expertise ter beschikking stellen, onder andere over publiekswerking, cultureel-erfgoededucatie, diversiteit en interculturaliteit, en creëert zo een meerwaarde voor het Vlaamse cultureel-erfgoedveld. Resultaten en acties 2013 Kennisgeving via project Kempense Klaprozen en beleidsplanningstraject Gasthuismuseum 8. De projectvereniging k.erf werkt samen met andere steden en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarmee een cultureel-erfgoedconvenant is gesloten en met de Vlaamse Gemeenschapscommissie, onder andere rond vrijwilligersmanagement. Hierbij heeft de projectvereniging k.erf specifiek aandacht voor afstemming van de werking op een structurele basis met de naburige steden en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarmee een cultureel-erfgoedconvenant is gesloten. Resultaten en acties 2013 Overleg met andere erfgoedcellen over ondersteuningsbeleid Overleg over project WO I 9. De projectvereniging k.erf werkt uiterlijk tegen het einde van de beleidsperiode een ondersteuningsbeleid voor cultureel-erfgoedactoren uit. Het ondersteuningsbeleid bevat minstens een beleid voor de ondersteuning van erkende musea en erkende culturele archiefinstellingen die een werking ontwikkelen op het lokale niveau. Het protocol van akkoord gesloten tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) en de Vereniging van Vlaamse Provincies vzw (VVP) is hiervoor richtinggevend. Het is van belang om de twee sporen in het voorgestelde ondersteuningsbeleid, het intergemeentelijke ondersteuningsbeleid van de projectvereniging en het lokale ondersteuningsbeleid van de gemeenten, goed op elkaar af te stemmen. Heldere criteria en afstemming zullen nodig zijn. 17

18 Resultaten en acties 2013 Subsidiereglement voor erfgoedprojecten Subsidiereglement periodieke erfgoedpublicaties Dotatie Jakob Smitsmuseum ( op basis van kwaliteitslabel) Opvolging kwaliteitslabel Gasthuismuseum Campagnebeeld oproep om de cursus molenaar te volgen. Deze oproep werd in 2013 gelanceerd i.s.m. de molenaars uit deze regio en Levende Molens vzw. 18

19 Evaluatie van de werking van de cultureel-erfgoedconvenant door het Agentschap Kunsten en Erfgoed Het intergemeentelijk samenwerkingsverband staat in voor een professionele opvolging van de uitvoering van het cultureel-erfgoedconvenant. Er zijn voldoende garanties naar een goed beheer en de projectvereniging voert een duidelijk personeelsbeleid. ( ) Op inhoudelijk vlak heeft k.erf een goede start genomen. Ondanks enkele personeelsmoeilijkheden heeft men de werking kunnen continueren en verdiepen. Er is een goede inzet op: het vergroten van het draagvlak voor cultureel erfgoed bij de brede lokale gemeenschap. Via strategisch gekozen projecten waarbij men samenwerking met tal van actoren uit diverse beleidsdomeinen slaagt men erin een divers publiek te bereiken. Hierbij heeft men oog voor een geode communicatiestrategie, aangepast aan het doelpubliek. een werking op maat. De lokale cultureel-erfgoedactoren lijken hun weg te hebben gevonden naar de cultureel-erfgoedcel en geleidelijk aan is er een draagvlak gegroeid voor het belang van behoud en beheer van het cultureel erfgoed. De cultureel-erfgoedcel bracht via individuele plaatsbezoeken de publiek toegankelijke cultureelerfgoedcollecties en de noden en behoeften in kaart. De noden en behoeften, die in kaart gebracht zijn, vormen een leidraad bij het uitstippelen van een beleid op maat. Binnen dit beleid zet men in op thematische vormingen die direct toepasbaar zijn voor de cultureelerfgoedactoren die op deze manier professioneel leren omgaan met hun cultureel erfgoed. Ook de trajectbegeleidingen op maat en de projectsubsidies (die sterk inzetten op behoud en beheer) betekenen een meerwaarde voor het lokale cultureel erfgoed. De projectvereniging engageert zich ook om cultureel-erfgoedorganisaties te sensibiliseren en informeren over het gebruik van internationale standaarden; Om de noden in het veld beter in te vullen, heeft men recent een projectmedewerker digitalisering aangeworven die ondersteuning op maat zal bieden aan lokale culturele erfgoedactoren. Het intergemeentelijk samenwerkingsverband doet inspanningen om actoren te sensibiliseren en te informeren op het gebeid van diversiteit en in mindere mate op gebeid van interculturaliteit. Ook in de toekomst dient men te blijven inzetten op deze doelgroepen; De cultureel-erfgoedcel neemt actief deel aan verschillende overlegmomenten op Vlaams, provinciaal en bovenlokaal niveau. De projectvereniging is zich bewust van de noodzaak om een ondersteuningsbeleid te ontwikkelen tegen het einde van de beleidsperiode en heeft de ambitie om nog dit jaar een visie te hebben op ondersteuningsbeleid. 19

20 Het Agentschap geeft de volgende prioritaire aandachtspunten mee, waarmee het intergemeentelijk samenwerkingsverband rekening moet houden bij het indienen van een nieuwe aanvraag: - heb voldoende aandacht voor een globale evaluatie van het lokaal cultureel-erfgoedbeleid - betrek andere belanghebbenden (vertegenwoordigers van cultureel-erfgoedorganisaties en beheerders) bij de opmaak, opvolging en evaluatie van het cultureel-erfgoedconvenant - waak erover dat binnen het pilootproject vliegende archivaris de focus ligt op culturele archiefwerking en niet op bestuurlijke. Foto Campina Dessel (Bron: collectie abdij Postel) 20

21 Veel gebruikte termen Erfgoed Erfgoed staat voor alles wat we overerven van vorige generaties én wat we het bewaren waard vinden: gebouwen en monumenten, maar ook archeologische vondsten, kunstwerken, historische voorwerpen zoals eeuwenoude manuscripten, gebruiksvoorwerpen en foto s) Onroerend erfgoed Erfgoed dat niet verplaatsbaar is: landschappen, archeologische sites, gebouwen en vaak voorwerpen die vastzitten in of aan een gebouw, als orgels, machines en dergelijke meer Roerend erfgoed Twee- en driedimensionale voorwerpen, inclusief alle informatiedragers (perkament, papier en digitale informatiedragers) Immaterieel erfgoed Alle niet-tastbare, levende erfgoed zoals rituelen, feesten podiumkunsten en ambachten Cultureel erfgoed Roerend en immaterieel erfgoed. De Vlaamse overheid maakt een onderscheid tussen gewestmaterie en gemeenschapsmaterie: onroerend erfgoed is grondgebonden en dus de bevoegdheid van het Vlaams Gewest; roerend en immaterieel erfgoed zijn persoonsgebonden en dus bevoegdheid van de Vlaamse Gemeenschap. Op grond van dit onderscheid is er verschillende regelgeving voor onroerend erfgoed enerzijds en cultureel roerend en immaterieel- erfgoed anderzijds Cultureel-erfgoeddecreet Decreet van 6 juli 2012 houdende het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid. Hierin zijn onder andere bepalingen opgenomen over het beleid rond cultureel-erfgoedconvenant (zie verder) en collectiebeherende instellingen (zie verder). Lokaal cultureel erfgoed Cultureel erfgoed dat valt onder de bevoegdheid van een lokaal bestuur (stad of gemeente) of een lokale erfgoedorganisatie Regionaal cultureel erfgoed Cultureel erfgoed dat valt onder de bevoegdheid van een provincie of een bovenlokaal belang heeft Cultureel-erfgoedconvenant Overeenkomst tussen de Vlaamse Gemeenschap en een provinciebestuur, een stad of een intergemeentelijk samenwerkingsverband, waarin afspraken worden gemaakt over het cultureel-erfgoedbeleid van de convenantpartner, waarvoor de Vlaamse Gemeenschap een subsidie verstrekt. 21

22 Cultureel-erfgoedcel Personeel dat de partners in de cultureel-erfgoedconvenant helpt de doelstellingen in de convenant uit te voeren. Cultureel-erfgoedgemeenschap Een gemeenschap die bestaat uit organisaties en personen die een bijzondere waarde hechten aan het cultureel erfgoed of specifieke aspecten ervan, en die het cultureel erfgoed of aspecten ervan door publieke actie wil behouden en doorgeven aan toekomstige generaties. Cultureel-erfgoeddepots Ruimtes die geschikt zijn om roerend erfgoed in goede omstandigheden te bewaren. In het cultureel-erfgoeddecreet krijgen provincies de mogelijkheid een beleid te ontwikkelen, dat de beschikbaarheid van depots en kennis over kwaliteitsvol behoud en beheer bevordert. Collectiebeherende cultureel-erfgoedorganisaties Organisaties die cultureel erfgoed tot hun hoofdtaak hebben en een collectie roerend erfgoed bezitten: musea (voorwerpen), archieven (papieren en digitale informatiedragers, opgemaakt door personen of instellingen bij hun werking) en bibliotheken (geschreven, gedrukte en digitale publicaties) Culturele archieven Collectiebeherende organisaties, die privaatrechtelijke archieven (dit zijn archieven van private personen en organisaties, niet die van overheden en andere openbare organisaties) bewaren en ontsluiten. Geïntegreerde cultureel-erfgoedpraktijken Methoden en technieken die gebruikt worden bij de zorg en ontsluiting voor cultureel erfgoed, die rekening houden met alle aspecten van deze zorg en ontsluiting en de aansluiting van cultureel erfgoed bij andere sectoren. Zorg voor het cultureel erfgoed Het voor de gemeenschap verzamelen, in stand houden en onderzoeken van het cultureel erfgoed. Beleid 22 Complementair beleid Beleid waarbij verschillende beleidsniveaus (Vlaanderen, provincies, steden en gemeenten) eigen taken en verantwoordelijkheden hebben, die bij elkaar aansluiten en elkaar versterken Integraal en geïntegreerd cultureel-erfgoedbeleid Integraal betekent rekening houdend met alle aspecten van erfgoedzorg en -ontsluiting: verzamelen, in stand houden, onderzoeken en voor het publiek ontsluiten

23 Geïntegreerd betekent rekening houdend met en aansluitend bij andere maatschappelijke sectoren (zoals cultuur, onderwijs, toerisme, welzijn, ruimtelijke ordening) Intergemeentelijk samenwerkingsverband Vereniging van steden en gemeenten, opgericht met het oog op het uitvoeren van een gezamenlijk beleid op een bepaald terrein (zoals cultuur). De oprichting van dit soort verenigingen is geregeld in het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van Kwaliteitslabel Erkenning door de Vlaamse overheid dat een collectiebeherende cultureelerfgoedorganisatie aan in het cultureel-erfgoeddecreet bepaalde minimumeisen voldoet. Het behalen van een kwaliteitslabel is een voorwaarde om ingedeeld te kunnen worden bij een bepaald niveau (Vlaams, regionaal of lokaal), zodat de overheid van dat niveau de instellingen een subsidie kan verlenen. Lokaal, regionaal en Vlaams niveau De drie overheidsniveaus in Vlaanderen, die onderling afspraken hebben gemaakt over taken en verantwoordelijkheden (zie ook Protocol tussen provincies (VVP) en steden en gemeentes (VVSG) Protocol tussen provincies (VVP) en steden en gemeentes (VVSG) Afspraken over de samenwerking en de taakverdeling met het oog op de ondersteuning van de cultureel-erfgoedsector en de ontwikkeling van het cultureel-erfgoedbeleid. Digitaal cultureel erfgoed Dataharvesting Het invoeren van digitale gegevens en metadata van de ene databank in de andere. Digitale duurzaamheid Het vinden van oplossingen voor de lange-termijnbewaring en -raadpleging van digitaal cultureel erfgoed. Regionale aggregatie- en preservatieinitiatieven voor digitaal cultureel erfgoed Maatregelen waarmee digitaal cultureel erfgoed (informatie die digitaal gemaakt is, bv. foto s, of gedigitaliseerd is, bijvoorbeeld documenten) bewaard wordt op een manier die de informatie op lange termijn toegankelijke houdt, in gezamenlijke elektronische depots (grote servers). Standaarden Regels die voorschrijven hoe informatie over objecten of documenten geordend en opgeslagen moet worden, zodat deze informatie vergelijkbaar en vindbaar is. 23

24 Diversiteit Het bestaan van verschillende maatschappelijke en culturele gemeenschappen Duurzaamheid Aansluiten op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen Interculturaliteit Erkenning van de culturele verscheidenheid in de samenleving Relevante websites Cultureel-erfgoeddecreet Agentschap Kunsten en Erfgoed - Erfgoed Protocol tussen provincies (VVP) en steden en gemeentes (VVSG) Steunpunt voor cultureel erfgoed FARO Erfgoedconvenant k.erf 24

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Tussen: de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in

Nadere informatie

Ontwikkelingen in het

Ontwikkelingen in het Ontwikkelingen in het Cultureel-erfgoedbeleid Departement CJSM Afdeling Cultureel Erfgoed Katrijn Van Kerchove Cultureel-erfgoedbeleid Vlaamse Overheid: 1. Erkennen en subsidiëren 2. Beschermen roerend

Nadere informatie

Toelichting kwaliteitslabel

Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabel Toelichting kwaliteitslabels Waarom worden er kwaliteitslabels toegekend? Binnen welk kader worden kwaliteitslabels toegekend? Wie komt in aanmerking? Wat zijn de voorwaarden

Nadere informatie

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei

Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei Cultureel-erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en de projectvereniging Cultuurregio Pajottenland en Zennevallei Tussen: de Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering in de

Nadere informatie

Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016

Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016 Informatiemoment Grote lijnen van een nieuw CULTUREEL- ERFGOEDDECREET TOELICHTING KVS 30.05.2016 WELKOM en PROGRAMMA Karen Jacobs Conceptnota Duurzame CE-werking 2015-2016 participatief traject ter voorbereiding

Nadere informatie

ERFGOEDDECREET VAN 6 JULI 2012 SAMENWERKINGSVERBANDEN EN DE

ERFGOEDDECREET VAN 6 JULI 2012 SAMENWERKINGSVERBANDEN EN DE HANDLEIDING BIJ HET CULTUREEL- ERFGOEDDECREET VAN 6 JULI 2012 CULTUREEL-ERFGOEDCONVENANTS EN HET SUBSIDIËREN VAN HET LOKALE CULTUREEL-ERFGOEDBELEID INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKINGSVERBANDEN EN DE VLAAMSE

Nadere informatie

Erfgoedhalte Sport. A rc hiefbankv laand eren. een blik terug op een geslaagde wisselwerking tussen sport en erfgoed

Erfgoedhalte Sport. A rc hiefbankv laand eren. een blik terug op een geslaagde wisselwerking tussen sport en erfgoed A rc hiefbankv laand eren Erfgoedhalte Sport een blik terug op een geslaagde wisselwerking tussen sport en erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid Programma 4 december 2014 Kennismaking Erfgoedcel

Nadere informatie

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S)

INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) INTERGEMEENTELIJKE ONROERENDERFGOED- DIENSTEN (IOED S) 8 september 2015 Vlaams Regeerakkoord 2014-2019 We betrekken zo veel als mogelijk de lokale besturen bij het erfgoedbeleid en bij de maatregelen die

Nadere informatie

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring

Het museum: - beschikt over een kwaliteitslabel als museum - heeft tijdig een aanvraag ingediend voor Vlaamse indeling en subsidiëring Museum voor Industriële Archeologie en Textiel (MIAT), Gent 1. Gemotiveerd advies van de beoordelingscommissie Collectiebeherende Cultureel-erfgoedorganisaties over indeling bij het Vlaamse niveau en toekenning

Nadere informatie

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010

Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Subsidiedossier Projectsubsidiereglement van 4 februari 2009 ter versterking van het lokaal cultureel erfgoedveld herziene versie juli 2010 Binnen het Cultureel-Erfgoedconvenant Land van Waas staat de

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL- ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Aalst INLEIDING De Erfgoedcel Aalst sloot met de Vlaamse Gemeenschap een cultureel-erfgoedconvenant af voor de beleidsperiode 2009-2014. In

Nadere informatie

Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid

Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid CRKC Gezocht én gevonden: vrijwilligers met een hart voor religieus erfgoed Lothar Casteleyn, Coördinator Erfgoedbeleid Programma 23 april 2015 Kennismaking Erfgoedcel Brugge Vrijwilligerswerking religieus

Nadere informatie

PROJECTSUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL ERFGOEDINITIATIEVEN

PROJECTSUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL ERFGOEDINITIATIEVEN PROJECTSUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL ERFGOEDINITIATIEVEN ERFGOEDCEL VIERSPRONG 1. KADER De projectvereniging Viersprong kan subsidies toekennen aan cultureelerfgoedinitiatieven volgens de bepalingen

Nadere informatie

Inhoudstafel. Reglement. Artikel 1. Doel. Artikel 2. Definities (cfr. Cultureel-erfgoeddecreet, 6 juli 2012)

Inhoudstafel. Reglement. Artikel 1. Doel. Artikel 2. Definities (cfr. Cultureel-erfgoeddecreet, 6 juli 2012) Reglement voor de lokale indeling en het toekennen van een werkingssubsidie aan musea, culturele archiefinstellingen of erfgoedbibliotheken met een kwaliteitslabel Goedgekeurd in de gemeenteraad van 18

Nadere informatie

Dialoogmuseum Parkabdij. toekomstvisie op de geïntegreerde erfgoedwerking van CRKC. Adviesforum CRKC 22 september 2016 Interdiocesaan Centrum, Brussel

Dialoogmuseum Parkabdij. toekomstvisie op de geïntegreerde erfgoedwerking van CRKC. Adviesforum CRKC 22 september 2016 Interdiocesaan Centrum, Brussel Dialoogmuseum Parkabdij toekomstvisie op de geïntegreerde erfgoedwerking van CRKC Adviesforum CRKC 22 september 2016 Interdiocesaan Centrum, Brussel Doelstellingen CRKC vzw Art. 3. De vereniging heeft

Nadere informatie

Vacature erfgoedcoördinator (B1 B3) ondersteuning en vrijwilligerswerking erfgoedcel Pajottenland Zennevallei. - contract onbepaalde duur -

Vacature erfgoedcoördinator (B1 B3) ondersteuning en vrijwilligerswerking erfgoedcel Pajottenland Zennevallei. - contract onbepaalde duur - Vacature erfgoedcoördinator (B1 B3) ondersteuning en vrijwilligerswerking erfgoedcel Pajottenland Zennevallei - contract onbepaalde duur - De projectvereniging Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei is

Nadere informatie

[ew32] 4 SUG s. Serious Game vs. Urban Game vs. Serious Urban Game. Nieuwe tendensen binnen digitale participatie

[ew32] 4 SUG s. Serious Game vs. Urban Game vs. Serious Urban Game. Nieuwe tendensen binnen digitale participatie Nieuwe tendensen binnen digitale participatie [ew32] Serious Game vs. Urban Game vs. Serious Urban Game 4 SUG s SUG GROOTSTE AANDACHT NAAR HET PROCES Het ParticipatieProces DE TOOLS LearningLabs #WORK

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

Projectsubsidiereglement van 26 november 2015 ter versterking van het lokaal cultureel-erfgoedveld 1

Projectsubsidiereglement van 26 november 2015 ter versterking van het lokaal cultureel-erfgoedveld 1 Projectsubsidiereglement van 26 november 2015 ter versterking van het lokaal cultureel-erfgoedveld 1 INLEIDING Sinds 2000 sluit de Vlaamse Gemeenschap cultureel-erfgoedconvenants met lokale besturen om

Nadere informatie

houdende de ondersteuning van cultureelerfgoedwerking in Vlaanderen

houdende de ondersteuning van cultureelerfgoedwerking in Vlaanderen ingediend op 1014 (2016-2017) Nr. 2 26 januari 2017 (2016-2017) Amendementen op het ontwerp van decreet houdende de ondersteuning van cultureelerfgoedwerking in Vlaanderen Documenten in het dossier: 1014

Nadere informatie

Vlaamse Regering. Erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas.

Vlaamse Regering. Erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas. 1 Vlaamse Regering Erfgoedconvenant tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband van het Land van Waas Tussen: De partijen De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd door de

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Erfgoedcel Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO. Vlaams steunpunt voor cultureel

Nadere informatie

Eerst en vooral wil ik de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het. Land van Waas bedanken voor de uitnodiging en de jarige proficiat

Eerst en vooral wil ik de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het. Land van Waas bedanken voor de uitnodiging en de jarige proficiat Zondag 22 mei 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR 150 jaar Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Land van Waas - Sint-Niklaas Geachte dames en heren,

Nadere informatie

Het depotbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Samenwerken zonder gezamenlijke depots

Het depotbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie. Samenwerken zonder gezamenlijke depots Het depotbeleid van de Vlaamse Gemeenschapscommissie Samenwerken zonder gezamenlijke depots Context Regionaal depotbeleid in het Vlaamse Cultureel-erfgoeddecreet van 6 juli 2012 Toegewezen aan de Vlaamse

Nadere informatie

Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011

Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011 Subsidiereglement voor éénmalige erfgoedpublicaties van 1 januari 2011 INLEIDING Sinds 2000 sluit de Vlaamse Gemeenschap cultureel-erfgoedconvenants met lokale besturen om het ontwikkelen van een lokaal

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 18 december 2013 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2013 tussen provincie

Nadere informatie

Reglement 'Projectsubsidies voor erfgoed in Limburg'

Reglement 'Projectsubsidies voor erfgoed in Limburg' Reglement Projectsubsidies voor erfgoed in Limburg BESLUIT VAN 17 SEPTEMBER 2008 Gewijzigd: 21 april 2010 De Provincieraad van Limburg Gelet op het decreet houdende de ontwikkeling, de organisatie en de

Nadere informatie

Rol: Erfgoedconsulent bouwkundig en archeologisch erfgoed

Rol: Erfgoedconsulent bouwkundig en archeologisch erfgoed Doel van de functie De erfgoedconsulent zal instaan voor de uitvoering van de doelstellingen van de IOED rond archeologie en bouwkundig erfgoed. Het luik landschappelijk erfgoed zal door het Regionale

Nadere informatie

Samenwerken, netwerken en clustering in de erfgoedsector

Samenwerken, netwerken en clustering in de erfgoedsector Samenwerken, netwerken en clustering in de erfgoedsector Gregory Vercauteren 26 februari 2016 Brussel Steunpunt voor cultureel-erfgoedsector: musea, archieven, erfgoedbibliotheken, lokale en provinciale

Nadere informatie

Agrarisch en ruraal erfgoed, of het DNA van boer en plattelander

Agrarisch en ruraal erfgoed, of het DNA van boer en plattelander Agrarisch en ruraal erfgoed, of het DNA van boer en plattelander Yves Segers Centrum Agrarische Geschiedenis vzw Interfacultair Centrum Agrarische Geschiedenis, K.U.Leuven Inleiding Enkele aandachtspunten

Nadere informatie

Geconsolideerde versie van het Cultureel-erfgoeddecreet:

Geconsolideerde versie van het Cultureel-erfgoeddecreet: Geconsolideerde versie van het Cultureel-erfgoeddecreet: - Decreet van 23 mei 2008 houdende de ontwikkeling, de organisatie en de subsidiëring van het Vlaams cultureel-erfgoedbeleid. (23-05-08) - Decreet

Nadere informatie

Vrijdag 7 september 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Vrijdag 7 september 2012. Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 7 september 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Overhandiging kwaliteitslabel Erkend Cultureel Archief aan Archief OCMW Gent, Ieper en Waregem

Nadere informatie

Stedenfonds.

Stedenfonds. 1 Stedenfonds Welke lokale besturen komen in aanmerking De 13 centrumsteden en de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Het stedenfonds richt zich ook tot de VGC, maar de VGC valt niet onder het toepassingsgebied

Nadere informatie

ARDUIN 13 jaargang 7 juni 2013 p cllct

ARDUIN 13 jaargang 7 juni 2013 p cllct ARDUIN 13 jaargang 7 juni 2013 p 7-12 2013-2017 beleidsperspectieven 7 cllct 2013-2017 beleidsperspectieven 2013-2017 is de nieuwe beleidsperiode die start voor de culturele archieven van de Vlaamse gemeenschap.

Nadere informatie

Samenwerkingstraject Op handen gedragen Erfgoed van processies

Samenwerkingstraject Op handen gedragen Erfgoed van processies Samenwerkingstraject Op handen gedragen Erfgoed van processies Julie Aerts Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur vzw (CRKC) Congres Schaalvergroting in de erfgoedsector 26 februari 2016 Wat 2013: opstart

Nadere informatie

VISIETRAJECT ERFGOEDCELLEN

VISIETRAJECT ERFGOEDCELLEN VISIETRAJECT ERFGOEDCELLEN Visietraject erfgoedcellen TournéeGénérale 16 juni 2015 Inleiding en resultaten Visietraject erfgoedcellen INLEIDING: EEN TERUGBLIK OP 15 JAAR ERFGOEDCELLENWERKING 2000: HOE

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 04/263 13 mei 2004 Besluit houdende het sluiten van een overeenkomst bij onderhandelingsprocedure voor het ontwikkelen van de websites erfgoedwijzer.be en erfgoednet.be Het College,

Nadere informatie

In de bres voor het Brabants trekpaard.

In de bres voor het Brabants trekpaard. In de bres voor het Brabants trekpaard. Startmoment erfgoedzorgtraject Chantal Bisschop & Yves Segers Centrum Agrarische Geschiedenis Asse, 6 februari 2016 Programma 13:00 Ontvangst 13:30 Welkom door Tom

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR:

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR: SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR: de indeling bij het regionale niveau van en toekenning van een werkingssubsidie aan erkende, regionaal ingedeelde

Nadere informatie

BIE vertegenwoordigd door Kris Declercq, voorzitter die handelt ter uitvoering van de beslissing van de raad van bestuur op 21 januari 2015;

BIE vertegenwoordigd door Kris Declercq, voorzitter die handelt ter uitvoering van de beslissing van de raad van bestuur op 21 januari 2015; CULTUREEL-ERFGOEDCONVENANT TUSSEN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN BIE BETREFFENDE DE UITVOERING VAN HET LOKALE CULTUREEL-ERFGOEDBELEID VOOR DE BELEIDSPERIODE 2015-2020 De Vlaamse Gemeenschap, vertegenwoordigd

Nadere informatie

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen

Officieus gecoördineerde versie: oorspronkelijke tekst met opname van alle wijzigingen Opschrift Datum Gewijzigd bij Decreet houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid 6 juli 2012 Decreet van 19 december 2014 houdende

Nadere informatie

Dienstverlening roerend religieus erfgoed

Dienstverlening roerend religieus erfgoed Dienstverlening roerend religieus erfgoed Voor wie? Het CRKC expertisecentrum voor religieus erfgoed biedt een specifieke dienstverlening voor roerend religieus erfgoed van de erkende erediensten. Het

Nadere informatie

Vlaamse Regering rssjj^f ^^

Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Vlaamse Regering rssjj^f ^^ Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van ISjuli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de decreten

Nadere informatie

Regionale depotwerking in de PROVINCIE ANTWERPEN

Regionale depotwerking in de PROVINCIE ANTWERPEN Regionale depotwerking in de PROVINCIE ANTWERPEN Nieuwe fundamenten Oude pijlers Erfgoeddepots Frank Herman Adviseur Erfgoeddepots - Coördinator Frank.Herman@admin.provant.be FAAD VUB 2012-03-31 1. Voorgeschiedenis

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst:

Gecoördineerde tekst: Gecoördineerde tekst: Decreet van 27 oktober 1998 houdende de erkenning en subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur (B.S.22-12-1998) Decreet

Nadere informatie

Parochiekerkenplan: klus of kans? Ervaringen uit enkele pilootprojecten

Parochiekerkenplan: klus of kans? Ervaringen uit enkele pilootprojecten Parochiekerkenplan: klus of kans? Ervaringen uit enkele pilootprojecten Oorsprong van het Parochiekerkenplan Conceptnota Minister Bourgeois Een toekomst voor de Vlaamse parochiekerk Dateert van 24 juni

Nadere informatie

vzw Kempens Landschap

vzw Kempens Landschap vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging In 1997 werd vzw Kempens Landschap opgericht om landschap en

Nadere informatie

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur.

Uitgangspunt van deze omzendbrief is het subsidiëren van projecten van bepaalde duur. Omzendbrief voor de subsidiëring van projecten in het kader van Samenlevingsinitiatieven 1. Wat zijn de Samenlevingsinitiatieven? De erkenning en subsidiëring van Samenlevingsinitiatieven gebeurt op basis

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - archieven Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed en FARO.

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe

Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Uitvoeringsbesluit subsidieverlening Cultuurnota 2013-2016 provincie Drenthe Thema en doelen subsidieprogramma Cultuurnota 2013-2016 Oude wereld, nieuwe mindset De provincie Drenthe staat voor een herkenbare

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - erfgoedbibliotheken Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten en Erfgoed

Nadere informatie

INFORMATIEMOMENT VOORONTWERP CULTUREEL- ERFGOEDDECREET. Afdeling Cultureel Erfgoed

INFORMATIEMOMENT VOORONTWERP CULTUREEL- ERFGOEDDECREET. Afdeling Cultureel Erfgoed INFORMATIEMOMENT VOORONTWERP CULTUREEL- ERFGOEDDECREET Afdeling Cultureel Erfgoed 25.11.2016 Programma VOORMIDDAG (10u-12u30) Voorontwerp CED: toelichting, focus op wijzigingen Uitvoeringsbesluit: timing

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - regionaal ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL-ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Denderland

SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL-ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Denderland SUBSIDIEREGLEMENT VOOR CULTUREEL-ERFGOEDPROJECTEN Erfgoedcel Denderland INLEIDING De projectvereniging Erfgoed Denderland sloot met de Vlaamse Gemeenschap een cultureelerfgoedconvenant af voor de beleidsperiode

Nadere informatie

Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005

Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005 Sectorraad Kunsten en Erfgoed Kaderconventie van de Raad van Europa over de bijdrage van cultureel erfgoed aan de samenleving, opgemaakt in Faro op 27 oktober 2005 Advies 2010/2 (SARiV) Advies 243-05 (SARC)

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor molenaars Een dynamische toekomst voor een eeuwenoud ambacht

Nieuwe kansen voor molenaars Een dynamische toekomst voor een eeuwenoud ambacht Nieuwe kansen voor molenaars Een dynamische toekomst voor een eeuwenoud ambacht Chantal Bisschop Centrum Agrarische Geschiedenis Leuven, 16 januari 2017 Inhoudsopgave Molen(aars)erfgoed Hoe zorgen voor

Nadere informatie

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN

Juli 2007 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN 1 OVERZICHT REGELGEVING GEOGRAFISCH INFORMATIE SYSTEEM VLAANDEREN I. GIS-DECREET Decreet van 17 juli 2000 houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen (B.S., 2 september 2000 1, in werking 12

Nadere informatie

CO7: cultuur erfgoed archeologie

CO7: cultuur erfgoed archeologie CO7: cultuur erfgoed archeologie Cultuurraad Poperinge Woensdag 22 oktober 2014 OPZET Waarvoor staat CO7? Waarvoor kan je bij CO7 terecht? Welke acties en projecten staan op stapel? Vlaamse Cultuurprijs

Nadere informatie

Beschrijving van de werking en de verschillende acties 2012 Erfgoedcel Aalst

Beschrijving van de werking en de verschillende acties 2012 Erfgoedcel Aalst Beschrijving van de werking en de verschillende acties 2012 Erfgoedcel Aalst 1. INLEIDING De opmaak van dit actieplan gebeurde in november 2011, zodat het kan ingediend worden op 1 december 2011. Het actieplan

Nadere informatie

Subsidiereglement Erfgoedcel Land van Dendermonde

Subsidiereglement Erfgoedcel Land van Dendermonde Subsidiereglement Erfgoedcel Land van Dendermonde Projecten Sinds 2000 sluit de Vlaamse Gemeenschap cultureel-erfgoedconvenanten met lokale besturen. Deze convenanten bevatten afspraken voor een duurzaam

Nadere informatie

erfgoed = alles wat we overerven van vorige generaties en wat we het bewaren waard vinden

erfgoed = alles wat we overerven van vorige generaties en wat we het bewaren waard vinden Wat is erfgoed? erfgoed = alles wat we overerven van vorige generaties en wat we het bewaren waard vinden erfgoed bestaat niet op zich, maar is van de mensen erfgoed bestaat niet op zich, maar is van de

Nadere informatie

Gecoördineerde tekst: Decreet houdende de organisatie en subsidiëring van een

Gecoördineerde tekst: Decreet houdende de organisatie en subsidiëring van een Gecoördineerde tekst: Decreet van 7 mei 2004 houdende de organisatie en subsidiëring van een cultureel-erfgoedbeleid (B.S. 09.07.2004) Decreet van 15 juli 2005 houdende wijziging van het decreet van 7

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende de ondersteuning van cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen

Voorontwerp van decreet houdende de ondersteuning van cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen Voorontwerp van decreet houdende de ondersteuning van cultureel-erfgoedwerking in Vlaanderen DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel; Na beraadslaging,

Nadere informatie

Intergemeentelijk subsidiereglement voor cultureel erfgoedprojecten werkgebied Platform Omgeving Leie Schelde

Intergemeentelijk subsidiereglement voor cultureel erfgoedprojecten werkgebied Platform Omgeving Leie Schelde Intergemeentelijk subsidiereglement voor cultureel erfgoedprojecten werkgebied Platform Omgeving Leie Schelde Goedgekeurd door de raad van bestuur op 21 augustus 2013 Deinze, De Pinte, Gavere, Nazareth,

Nadere informatie

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur

DECREET. houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur VLAAMS PARLEMENT DECREET houdende de erkenning en de subsidiëring van organisaties voor volkscultuur en de oprichting van het Vlaams Centrum voor Volkscultuur HOOFDSTUK I Algemene bepalingen Artikel 1

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen EGH/ZHL november 2013 Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich

Nadere informatie

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Decreet van 20 december 2013 tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten Datum 20/12/2013 Art. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

Nadere informatie

Erfgoedontsluiting. Provinciaal subsidiereglement. collectie Streekmuseum Halle

Erfgoedontsluiting. Provinciaal subsidiereglement. collectie Streekmuseum Halle Erfgoedontsluiting Provinciaal subsidiereglement collectie Streekmuseum Halle PROVINCIAAL SUBSIDIEREGLEMENT ERFGOEDONTSLUITING Met het reglement voor projectsubsidies ter ontsluiting van erfgoed in Vlaams-Brabant

Nadere informatie

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant

BIJLAGE. Motivering van het voorliggende convenant BIJLAGE CONVENANT VRIJWILLIGERSWERK IN UITVOERING VAN HET PROTOCOL BETREFFENDE DE SAMENWERKING TUSSEN DE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN EN DE PROVINCIES TIJDENS DEZE LEGISLATUUR Motivering

Nadere informatie

Geachte burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden, Geachte vertegenwoordigers uit de Vlaamse en Brugse erfgoedsector, Beste dames en heren,

Geachte burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden, Geachte vertegenwoordigers uit de Vlaamse en Brugse erfgoedsector, Beste dames en heren, Toespraak Sven Gatz Minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Lancering Brugs Erfgoedportaal en 15 jaar erfgoedcelwerking Brugge, Aula Sint-Lodewijkscollege, maandag 12 december 2016 Geachte burgemeester,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 27 september 2016; Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid

Nadere informatie

Vraagstelling over de interne staatshervorming

Vraagstelling over de interne staatshervorming Vraagstelling over de interne staatshervorming Hoorzitting Commissie Binnenlands Bestuur Vlaams Parlement 24 november 2010 Vereniging Vlaamse Cultuur en gemeenschapscentra Paul Sergier, directeur Invalshoek

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE

ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE Criteria voor de toekenning van een ondersteuningstraject rond communicatie met bijhorende toelage voor cultureel-erfgoedverenigingen in het Waasland ONDERSTEUNINGSTRAJECT COMMUNICATIE Sinds 2000 sluit

Nadere informatie

Regionale infosessie Erfgoeddag 2016 Rituelen

Regionale infosessie Erfgoeddag 2016 Rituelen Regionale infosessie Erfgoeddag 2016 Rituelen Erfgoeddag? Erfgoeddag 2016 Rituelen Van idee naar activiteit Hoe inschrijven? Promotiemateriaal Belangrijke data welkomsritueel Rhoussoul, Foto: Cigdem Yuksel,

Nadere informatie

Subsidiewijzer Erfgoedcel Kusterfgoed

Subsidiewijzer Erfgoedcel Kusterfgoed Subsidiewijzer Erfgoedcel Kusterfgoed 1 1. Gemeenten 1.1. Middelkerke 1.1.1. Projectsubsidie Wat: Subsidiëring van projecten in de gemeente Middelkerke Voor wie: iedere persoon gedomicilieerd in Middelkerke

Nadere informatie

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking

Resultaten bevraging van de Logo s. Suggesties voor een betere lokale samenwerking Inleiding Resultaten bevraging van de Logo s Ondersteuning Logo s door de provincies Ondersteuning Logo s door de lokale besturen Suggesties voor een betere lokale samenwerking Bevraging in opdracht van

Nadere informatie

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING,

DE VLAAMSE MINISTER VAN CULTUUR, JEUGD, SPORT, BRUSSELSE AANGELEGENHEDEN EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING, Ministerieel besluit van 29 mei 2002 houdende vastlegging van de structuur van een gemeentelijk cultuurbeleidsplan, een beleidsplan van een bibliotheek en een beleidsplan van een cultuurcentrum DE VLAAMSE

Nadere informatie

Intergemeentelijke (samen)werking rond landschappelijk erfgoed vanuit regionale landschappen: een vergelijking 17 mei Lovendegem

Intergemeentelijke (samen)werking rond landschappelijk erfgoed vanuit regionale landschappen: een vergelijking 17 mei Lovendegem Intergemeentelijke (samen)werking rond landschappelijk erfgoed vanuit regionale landschappen: een vergelijking 17 mei 2016 - Lovendegem Regionaal Landschap Meetjesland vzw Bestaande samenwerking (geen

Nadere informatie

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit:

Op voorstel van de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; Na beraadslaging, Besluit: 31 JANUARI 2014. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 maart 1997 tot uitvoering van het decreet van 24 juli 1996 houdende

Nadere informatie

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

VLAAMS PARLEMENT ONTWERP VAN DECREET. houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Stuk 303 (1999-2000) Nr. 3 VLAAMS PARLEMENT Zitting 1999-2000 5 juli 2000 ONTWERP VAN DECREET houdende het Geografisch Informatie Systeem Vlaanderen TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie :

Nadere informatie

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme

functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme functiebenaming : cultuurbeleidscoördinator hoofdafdeling : cultuur en vrije tijd dienst : cultureel centrum, bibliotheek, heemkunde, musea, toerisme niveau : A weddenschaal : A4a-A4b prestatie : 1/1 bezetting

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING,

DE VLAAMSE REGERING, Opschrift Datum Gewijzigd bij Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies aan jeugdhuizen voor de uitvoering van een bovenlokaal project 5 juli 2013 Besluit van de Vlaamse Regering

Nadere informatie

Archiefbank Vlaanderen. Archiefbank als hulpmiddel voor uw collectiebeschrijving

Archiefbank Vlaanderen. Archiefbank als hulpmiddel voor uw collectiebeschrijving Archiefbank Vlaanderen Archiefbank als hulpmiddel voor uw collectiebeschrijving Archiefbank Vlaanderen Wat is Archiefbank? Samenwerking met Erfgoedplus.be Welke informatie noteren en waarom? Hoe uw archief

Nadere informatie

p r o v i n c i e L i m b u r g

p r o v i n c i e L i m b u r g p r o v i n c i e L i m b u r g In te vullen door de behandelende afdeling dossiernummer D i r e c t i e Mens Beleidscel Cultuur AANVRAAG PROJECTSUBSIDIE Projectsubsidies voor erfgoed in Limburg Waarvoor

Nadere informatie

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen

Ontwerp van decreet. houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen stuk ingediend op 1716 (2011-2012) Nr. 6 28 november 2012 (2012-2013) Ontwerp van decreet houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de beleidsparticipatie van ouderen Tekst aangenomen

Nadere informatie

PLATFORM OMGEVING LEIE SCHELDE ACTIEPLAN 2014. TER UITVOERING VAN HET CONVENANT CULTUREEL ERFGOED PERIODE 2013-2014 Cf. art. 11 van het convenant

PLATFORM OMGEVING LEIE SCHELDE ACTIEPLAN 2014. TER UITVOERING VAN HET CONVENANT CULTUREEL ERFGOED PERIODE 2013-2014 Cf. art. 11 van het convenant PLATFORM OMGEVING LEIE SCHELDE ACTIEPLAN 2014 TER UITVOERING VAN HET CONVENANT CULTUREEL ERFGOED PERIODE 2013-2014 Cf. art. 11 van het convenant 1 Ten geleide Voorgeschiedenis In januari 2013 trad het

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - lokaal & niet ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

Binden, bewaren, bezielen en betalen

Binden, bewaren, bezielen en betalen Binden, bewaren, bezielen en betalen voor landschap en erfgoed in Zuid-Holland Zuid-Holland heeft veel te bieden qua natuur, landschap en erfgoed. Er zijn talrijke partijen die zich daar voor inzetten:

Nadere informatie

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag

Cijferboek cultureel erfgoed algemeen rapportageverslag Cijferboek cultureel erfgoed 2012 - algemeen rapportageverslag Collectiebeherende organisatie - museum - landelijk ingedeeld Het Cijferboek cultureel erfgoed is een initiatief van het agentschap Kunsten

Nadere informatie

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen

De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen De rechtenverkenner: een hefboom voor het lokaal sociaal beleid in Vlaanderen Steven Vanackere Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin (WVG) 1 Lokaal sociaal beleid: een sterk verhaal Decreet

Nadere informatie

Advies. Provinciedecreet. meer. en het. worden. 24 april Pagina 1

Advies. Provinciedecreet. meer. en het. worden. 24 april Pagina 1 Advies Algemene Raad i.s.m. Sectorraad Kunsten enn Erfgoed Sectorraad Sociaal-Cultureel Werk 24 april 2013 Voorontwerp van decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreett v.z.w.. de Rand

Nadere informatie

Niet alleen woorden, vooral daden. Vervolgrapportering 2015 Adviescommissie cultureel erfgoed

Niet alleen woorden, vooral daden. Vervolgrapportering 2015 Adviescommissie cultureel erfgoed Niet alleen woorden, vooral daden Vervolgrapportering 2015 Adviescommissie cultureel erfgoed Adviescommissie cultureel erfgoed 2013-2015: Patrick Allegaert (voorzitter), Sofie De Caigny (ondervoorzitter),

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader

FUNCTIEFAMILIE 5.1 Lager kader Doel van de functiefamilie Leiden van een geheel van activiteiten en medewerkers en input geven naar het beleid teneinde een kwaliteitsvolle, klantgerichte dienstverlening te verzekeren en zodoende bij

Nadere informatie

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING,

Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Voorontwerp van decreet houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal Sport voor Allen beleid DE VLAAMSE REGERING, Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke

Nadere informatie

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit

organisaties instellingen lokale overheden diversiteit organisaties instellingen lokale overheden diversiteit Vlaanderen is divers. Van alle vormen van diversiteit is etnisch-culturele diversiteit wellicht het meest zichtbaar en het meest besproken. Diversiteit

Nadere informatie

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn

Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Provinciaal impulsreglement voor toekenning van projectsubsidie aan initiatieven binnen de provinciale beleidsdoelstellingen welzijn Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 - De Provincie West-Vlaanderen

Nadere informatie

VR DOC.1230/1TER

VR DOC.1230/1TER VR 2016 2511 DOC.1230/1TER DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN TERNOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: Ontwerpbesluit van de Vlaamse Regering over de regels betreffende

Nadere informatie

Toelichting reglement intergemeentelijke culturele samenwerking

Toelichting reglement intergemeentelijke culturele samenwerking Reglement Intergemeentelijke samenwerking HOOFDSTUK I Doel, doelgroep en definities Artikel 1. Doel van het subsidiereglement De provincie Antwerpen is dé bovenlokale partner en promotor van een diverse,

Nadere informatie