GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN"

Transcriptie

1 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Art. 5. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 27 mars PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Art. 5. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 27 maart FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID [C 2015/35319] 27 FEBRUARI Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de vorm van het deelcertificaat en het diploma van het hoger beroepsonderwijs, en de inhoud van het bijbehorende diplomasupplement De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet betreffende het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007, artikel 40, 1, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012, artikel 41, 6, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009; Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, artikel 50 5, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013; Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, artikel 115, 1, 3, artikel 165, 9 ; Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, artikel II.247, 4; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende organisatie van het experimenteel voltijds gewoon secundair onderwijs volgens een modulair stelsel; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 november 2014; Gelet op het advies /1 van de Raad van State, gegeven op 19 januari 2015, met toepassing van artikel 84, 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op het diploma van gegradueerde en het deelcertificaat, verleend in het hoger beroepsonderwijs, conform de bepalingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december Art. 2. De instellingen kunnen vrij de opmaak van het diploma bepalen. Het diploma vermeldt: 1 de tekst Diploma van gegradueerde, aangevuld met de opleidingsbenaming; 2 het niveau en het logo van de Vlaamse Kwalificatiestructuur, vermeld in het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, alsook het overeenstemmende niveau van de European Qualifications Framework for lifelong learning; 3 de studieomvang van de opleiding, uitgedrukt in studiepunten. Tot aan de omvorming van de opleiding, vermeld in artikel 160 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, wordt de studieomvang uitgedrukt in lestijden. Voor de opleiding Verpleegkunde wordt de studieomvang uitgedrukt op de wijze, vermeld in artikel 132 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010; 4 de accreditatievoorschriften waaraan de opleiding voldoet, voor zover ze al van toepassing zijn, conform het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs; 5 de titel die gevoerd mag worden. Diegene aan wie overeenkomstig de regelgeving het diploma van gegradueerde, in het Engels vertaald als associate degree, is verleend met of zonder nadere specificatie, is gerechtigd tot het voeren van de overeenkomstige titel van gegradueerde met of zonder nadere specificatie met toepassing van artikel 21quater van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen; Op het diploma van diegene die gerechtigd is de titel van verantwoordelijk algemeen ziekenverple(e)g(st)er te voeren conform artikel 165 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 wordt vermeld dat bij de vaststelling van het opleidingsprogramma de vereisten voor de toegang tot het gereglementeerde beroep van verantwoordelijk algemeen ziekenverple(e)g(st)er zoals bepaald in de Europese richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties zijn nageleefd. 6 de toegekende eindbeoordeling, voor zover dat van toepassing is;

2 20806 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 7 de officiële naam van de bij de opleiding betrokken instellingen. Tot aan de omvorming van de opleiding, vermeld in artikel 160 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, zijn dat de hogeschool, en het centrum voor volwassenenonderwijs of de secundaire school waar de gediplomeerde was ingeschreven voor de opleiding; 8 dat het diploma wordt uitgereikt conform de bepalingen van: a) het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs; b) de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013; c) ingeval de bij de opleiding betrokken instellingen een hogeschool en een centrum voor volwassenonderwijs zijn: het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs d) ingeval de bij de opleiding betrokken instellingen een hogeschool en een secundaire school zijn: de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010; 9 alle voornamen, de naam, en de geboortedatum en -plaats van de gediplomeerde; 10 de plaats en datum van de uitreiking; 11 de naam en de handtekening van het hoofd van elke instelling; 12 dat een diplomasupplement bij het diploma hoort. Het diploma wordt bekleed met het zegel van de betrokken instellingen. Art. 3. Het diplomasupplement, vermeld in artikel 2 eerste lid 12, bestaat uit 2 delen: een inleiding en individuele informatie volgens een gestandaardiseerd model. Beide zijn opgemaakt volgens het model van de Europese Commissie, de Raad van Europa en UNESCO/CEPES. De voormelde inleiding is opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd. Het model van het informatieve deel is opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd. De informatie wordt uitsluitend verstrekt aan de hand van de acht onderdelen met de vermelde subonderdelen en in dezelfde volgorde vanwege de internationale herkenbaarheid van het Vlaamse diplomasupplement. De informatie over alle acht onderdelen en informatiepunten wordt verstrekt. Zo niet wordt de reden aangegeven of aangeduid dat het informatiepunt niet van toepassing is. In de acht onderdelen met de vermelde subonderdelen verstrekken de instellingen ten minste de informatie, vermeld in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd, ter navolging van de Explanatory notes van het model van diplomasupplement van de Europese Commissie, de Raad van Europa en UNESCO/CEPES. De instellingen kunnen de informatiepunten aanvullen, maar niet uitbreiden met extra genummerde subonderdelen vanwege de internationale herkenbaarheid van het Vlaamse diplomasupplement. De instellingen kunnen vrij de opmaak van het diplomasupplement bepalen, met uitzondering van de informatieopdeling in acht onderdelen met de informatiepunten en de volgorde ervan, vermeld in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd. De instellingen kunnen extra authenticiteitsmaatregelen nemen voor het diplomasupplement. Art. 4. Het diploma en het bijbehorende diplomasupplement zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen één geheel. Art. 5. Het diploma en het bijhorende diplomasupplement worden kosteloos verstrekt in het Nederlands. Op verzoek van de gediplomeerde worden ze ook eenmalig en kosteloos afgeleverd in het Engels. Art. 6. Een module in het hoger beroepsonderwijs wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. Het model van deelcertificaat is opgenomen in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd. Art. 7. Artikel 3/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende organisatie van het experimenteel voltijds gewoon secundair onderwijs volgens een modulair stelsel, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2009 en gewijzigd bij de gecoördineerde decreten van 17 december 2010, wordt opgeheven. Art. 8. De bijlage XXXI bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2009, wordt opgeheven. Art. 9. Artikel 2bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009, wordt opgeheven. Art. 10. De bijlage VI bij hetzelfde besluit wordt opgeheven. Art. 11. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september Art. 12. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 27 februari De minister-president van de Vlaamse Regering, De Vlaamse minister van Onderwijs,

3 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Bijlage 1 De inleiding van het diplomasupplement, vermeld in artikel 3, eerste lid Het diplomasupplement is gebaseerd op het model dat door de Europese Commissie, de Raad van Europa en UNESCO/CEPES is ontwikkeld. De bedoeling van het diplomasupplement is voldoende onafhankelijke gegevens te verstrekken ter verbetering van de internationale transparantie en geschikte erkenning van diploma s (diploma s, getuigschriften, certificaten enz.) voor academische en professionele doeleinden. Het diplomasupplement is ontworpen om het volgende te beschrijven: de aard, het niveau, de context, de inhoud en de status van de studies die met succes werden gevolgd en beëindigd door de persoon vermeld op het originele diploma waartoe het diplomasupplement behoort. Het diplomasupplement moet vrij zijn van enig waardeoordeel, verklaringen over gelijkwaardigheid en erkenningssuggesties. Informatie over alle acht onderdelen zal verstrekt worden. Waar geen informatie kan worden verstrekt, moet uitleg over de reden worden verschaft. This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international transparency and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why. Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 tot vaststelling van de inhoud van het deelcertificaat en het diploma van het hoger beroepsonderwijs en de inhoud van het bijbehorende diplomasupplement. Brussel, 27 februari De minister-president van de Vlaamse Regering, De Vlaamse minister van Onderwijs, Bijlage 2 Het model van het diplomasupplement, conform het model van de Europese Commissie, de Raad van Europa en UNESCO/CEPES, vermeld in artikel 3, tweede lid 1. INFORMATIE OVER DE IDENTITEIT VAN DE GEDIPLOMEERDE 1.1. Naam: de volledige familienaam Voornaam: alle voornamen Geboortedatum: dag, maand en jaar Studenten-, cursist- of stamnummer 2. INFORMATIE OVER HET DIPLOMA 2.1. Benaming van het diploma: de tekst Diploma van gegradueerde, aangevuld met de opleidingsbenaming en, indien van toepassing, de beroepskwalificatie of beroepskwalificaties die die de gediplomeerde behaald heeft 2.2. Studiegebied(en): het studiegebied of de studiegebieden, vermeld in artikel II.71. van de Codex Hoger Onderwijs 2.3. Officiële naam en status van de uitreikende instellingen: de wettelijke naam van alle betrokken instellingen in de originele taal. Hogescholen vermelden onder dit punt ook hun registratiestatus, namelijk ambtshalve geregistreerde instelling 2.4. Inhoudelijk coördinerende instelling 2.5. De onderwijstaal en examentaal: de algemene onderwijs- en examentaal. De gebruikte onderwijstaal per opleidingsonderdeel/module wordt in punt 4.3 van het diplomasupplement vermeld. 3. INFORMATIE OVER HET NIVEAU VAN HET DIPLOMA 3.1. Niveau van het diploma: Hoger beroepsonderwijs (kwalificatieniveau 5) Daarbij wordt ook aangegeven dat het een qualification of level 5 of EQF for LLL is omdat de gevalideerde decretale beschrijvingen van de opleidingen voor het diploma van gegradueerde zijn opgenomen als kwalificaties van niveau vijf in de Vlaamse kwalificatiestructuur als vermeld in het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur Studieomvang van de opleiding: de studieomvang van de opleiding, uitgedrukt in studiepunten. Tot aan de omvorming van de opleiding, vermeld in artikel 160 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, wordt de studieomvang uitgedrukt in lestijden. Voor de opleiding Verpleegkunde wordt de studieomvang uitgedrukt op de wijze, vermeld in artikel 132 van de Codex Secundair Onderwijs 3.3. Toelatingsvoorwaarde(n): de voorwaarde of voorwaarden op basis waarvan de gediplomeerde werd toegelaten tot de opleiding, respectievelijk tot een opleidingsonderdeel of module, met inbegrip van de eventuele vrijstelling van een of meer voorafgaande opleidingsonderdelen of modules. 4. INFORMATIE OVER OPLEIDING EN BEHAALDE STUDIERESULTATEN 4.1. Onderwijsvorm: organisatie van de opleiding in de vorm van contactonderwijs, gecombineerd onderwijs, voltijds onderwijs

4 20808 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 4.2. Programmakenmerken: de niveaudescriptoren van de opleiding, vermeld in artikel 6 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur; het opleidingsprofiel en in voorkomend geval de vermelding van de wet, het decreet of de Europese richtlijn waarmee de instellingen rekening hield bij de vaststelling van het opleidingsprogramma 4.3. Opleidingsonderdelen/modules: het overzicht van de opleidingsonderdelen/modules en de behaalde individuele evaluatieresultaten per opleidingsonderdeel/module. De gebruikte onderwijstaal per opleidingsonderdeel/module wordt hier ook vermeld, alsook de vermelding aan welke instelling welke opleidingsonderdelen/modules zijn gevolgd. Voor zover dat van toepassing is, worden ook expliciet de internationale uitwisselingsverblijven vermeld Het evaluatiesysteem: toelichting van het gehanteerde puntensysteem en het systeem om te bepalen wanneer een persoon is geslaagd 4.5. Toegekende eindbeoordeling: de graad van verdienste 5. INFORMATIE OVER DE FUNCTIE VAN HET DIPLOMA 5.1. Toegang tot vervolgopleidingen: informatie over de aansluiting en de mogelijke vervolgopleidingen 5.2. Civiele effecten: informatie over de diplomavoorwaarden van beroepen waaraan het diploma voldoet en eventueel vermelding van de toepasselijke Europese richtlijn 6. AANVULLENDE INFORMATIE 6.1. Aanvullende informatie: informatie over de beslissing tot het verlenen van vrijstellingen op grond van eerder verworven kwalificaties en competenties; informatie over de studieduurverkorting, namelijk de motivatie voor de beslissing tot vermindering van de studieomvang en de grootte ervan, uitgedrukt in studiepunten of lestijden 6.2. Extra informatiebronnen: de contactgegevens van de uitreikende instellingen; de contactgegevens van het Vlaams informatiecentrum, dat behoort tot het National Academic Recognition and Information Centre Netwerk van de Europese Commissie van de Europese Unie; de website waarop het register van opleidingen hoger beroepsonderwijs, vermeld in artikel 4, 4, van het decreet betreffende het secundair en het hoger beroepsonderwijs, wordt aangeboden 7. AUTHENTICITEIT VAN HET DIPLOMASUPPLEMENT 7.1. Datum: aangezien het diploma en het diplomasupplement onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en één geheel vormen, is de datum van het diplomasupplement dezelfde als de datum van het diploma 7.2. Handtekening: voornaam, naam en handtekening 7.3. De functie van diegene die het diplomasupplement ondertekent: diegene die het diplomasupplement ondertekent, hoeft niet het hoofd van de instelling te zijn 7.4. Zegel van de betrokken instellingen: zegels van de instellingen, met eventueel het logo van het samenwerkingsverband waartoe ze behoren 8. INFORMATIE OVER HET VLAAMS ONDERWIJSSYSTEEM 8.1. Informatie over het Vlaams onderwijssysteem in het algemeen en het hoger beroepsonderwijs in het bijzonder: een beschrijving van het Vlaams onderwijssysteem in het algemeen en het hoger beroepsonderwijs in het bijzonder een diagram van het Vlaams onderwijssysteem In de beschrijving worden minstens de volgende gegevens vermeld: de algemene toelatingsvoorwaarden; het kwaliteitszorgsysteem. 1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION 1.1 Family name(s) 1.2 Given name(s) 1.3 Date of birth (day/month/year) 1.4 Student identification number or code (if available) 2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION 2.1 Associate degree, supplemented with the name of the programme and (if applicable) title conferred (in original language) 2.2 Branch(es) of study for the qualification 2.3 Name and status of awarding institutions (in original language) 2.4 Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies (in original language) 2.5 Language(s) of instruction/examination 3. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION 3.1 Higher Vocational Education (Qualification level 5) 3.2 Official length of programme 3.3 Access requirements(s) 4. INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED 4.1 Mode of study 4.2 Programme requirements 4.3 Programme details: (e.g. modules or units studied), and the individual grades/marks/credits obtained 4.4 Grading scheme and, if available, grade distribution guidance 4.5 Overall classification of the qualification (in original language) 5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION 5.1 Access to further study 5.2 Professional status: details of any rights to practise, or professional status accorded to the holders of the qualification, in accordance with national legislation.

5 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD ADDITIONAL INFORMATION 6.1 Additional information 6.2 Further information sources 7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 7.1 Date 7.2 Signature 7.3 Capacity 7.4 Official stamp or seal 8. INFORMATION ON THE FLEMISH EDUCATION SYSTEM 8.1 Information on the Flemish education system in general and of the higher vocational education in particular Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 tot vaststelling van het deelcertificaat en het diploma van het hoger beroepsonderwijs, en de inhoud van het bijbehorende diplomasupplement. Brussel, 27 februari De minister-president van de Vlaamse Regering, De Vlaamse minister van Onderwijs, Bijlage 3 Het model van het deelcertificaat, uitgereikt in het kader van een opleiding van het hoger beroepsonderwijs, vermeld in artikel 6 DEELCERTIFICAAT VAN DE MODULE... (1) Benaming en adres van de bij de opleiding betrokken instellingen (2) :... Ondergetekenden,..., (3) beiden hoofd van de bovengenoemde instellingen, bevestigen dat... (4) geboren in..., op... (5) deze module met vrucht heeft beëindigd. De module omvat in totaal... studiepunten/... lestijden... (6) en maakt deel uit van de opleiding... (7) Zij bevestigen dat alle wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd. Gegeven in... op... (8) De houder, De hoofden (9) (1) Benaming van de module zoals die is vastgelegd in opleidingsprofiel van de opleiding. (2) Tot aan de omvorming van de opleiding, vermeld in artikel 160 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, zijn dat de hogeschool en het centrum voor volwassenenonderwijs of de secundaire school waar de gediplomeerde was ingeschreven voor de opleiding. (3) Eerste voornaam en naam van de hoofden. (4) Alle voornamen en naam van de cursist zoals die op identiteitskaart of geboorteakte vermeld worden. (5) Geboorteplaats en datum, waarbij de maand voluit in woorden wordt geschreven. (6) Het totale aantal studiepunten of lestijden van de module zoals die vastgelegd zijn in het opleidingsprofiel van de opleiding. (7) Benaming van de opleiding en het niveau van de Vlaamse Kwalificatiestructuur. (8) Datum van uitreiking. (9) Naast de handtekening wordt de zegel van de instellingen aangebracht. Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 tot vaststelling van het deelcertificaat en het diploma van het hoger beroepsonderwijs, en de inhoud van het bijbehorende diplomasupplement. Brussel, 27 februari De minister-president van de Vlaamse Regering, De Vlaamse minister van Onderwijs,

6 20810 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2015/35319] 27 FEVRIER Arrêté du Gouvernement flamand fixant la forme du certificat partiel et du diplôme d enseignement supérieur professionnel hbo5 et le contenu du supplément au diplôme correspondant Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l éducation des adultes, notamment l article 40, 1 er, remplacé par le décret du 21 décembre 2012, notamment l article 41, 6, modifié par le décret du 30 avril 2009 ; Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l enseignement secondaire après secondaire et l enseignement supérieur professionnel hbo5, notamment l article 50, 5, inséré par le décret du 12 juillet 2013 ; Vu le Code de l Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, notamment l article 115, 1 er,3, etl article 165, 9 ; Vu le Code de l Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, notamment l article II.247, 4; Vu l arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l éducation des adultes ; Vu l arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire ; Vu l avis de l Inspection des Finances, rendu le 17 novembre 2014 ; Vu l avis /1 du Conseil d État, donné le 19 janvier 2015, en application de l article 84, 3, alinéa 1 er, des lois sur le Conseil d État, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la Ministre flamande de l Enseignement ; Après délibération, Arrête : Article 1 er. Le présent arrêté s applique au diplôme de gradué et au certificat partiel délivrés dans l enseignement supérieur hbo5, conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2009 relatif à l enseignement secondaire après secondaire et l enseignement supérieur professionnel hbo5, du Code de l Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, du décret du 15 juin 2007 relatif à l éducation des adultes et du Code de l Enseignement secondaire du 17 décembre Art. 2. Les institutions peuvent librement déterminer la forme du diplôme. Le diplôme mentionne : 1 le texte Diplôme de gradué, complété par la dénomination de la formation ; 2 le niveau et le logo de la Structure flamande des Certifications, telle que visée audécret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications et le niveau correspondant du European Qualifications Framework for lifelong learning ; 3 le volume des études de la formation exprimé en crédits. Jusqu à la transformation de la formation visée à l article 160 du décret du 30 avril 2009 relatif à l enseignement secondaire après secondaire et l enseignement supérieur professionnel hbo5, le volume des études est exprimé en périodes de cours. Pour la formation de nursing, le volume des études est exprimé suivant le mode repris à l article 132 du Code de l Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ; 4 les règles d accréditation auxquelles la formation répond, pour autant qu elles sont d application, conformément au décret du 30 avril 2009 relatif à l enseignement secondaire après secondaire et l enseignement supérieur professionnel ; 5 le titre pouvant être porté. La personne à laquelle le diplôme de gradué (traduit en anglais comme associate degree ) aété délivré conformément à la réglementation, assorti ou non d une spécification, est autorisée à porter le titre correspondant de gradué assorti ou non d une spécification, par application de l article 21quater de l arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l exercice des professions des soins de santé ; Le diplôme de la personne autorisée à porter le titre d infirmier/infirmière responsable des soins généraux, conformément à l article 165 du Code de l Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, mentionne que lors de l établissement du programme de formation, il est répondu aux exigences prévues dans la directive européenne 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour ce qui est de l accès à la profession réglementée d infirmier/infirmière responsable des soins généraux. 6 l évaluation finale accordée sid application ; 7 le nom officiel des institutions concernées par la formation. Jusqu à la transformation de la formation visée à l article 160 du décret du 30 avril 2009 relatif à l enseignement secondaire après secondaire et l enseignement supérieur professionnel hbo5, ce sont l institut supérieur et le centre d éducation des adultes ou l école secondaire où le diplômé était inscrit à la formation ; 8 la mention que le diplôme est délivré conformément aux dispositions : a) du décret du 30 avril 2009 relatif à l enseignement secondaire après secondaire et l enseignement supérieur professionnel hbo5 ; b) du Code de l Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; c) au cas où les institutions concernées par la formation sont un institut supérieur et un centre d éducation des adultes : du décret du 15 juin 2007 relatif à l éducation des adultes ; d) au cas où les institutions concernées par la formation sont un institut supérieur et une école secondaire : du Code de l Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ; 9 tous les prénoms, le nom, ainsi que la date et le lieu de naissance du diplômé ; 10 le lieu et la date de la délivrance ; 11 le nom et la signature du chef de chaque institution ; 12 la mention que le diplôme est assorti d un supplément au diplôme. Le diplôme porte le sceau des institutions concernées. Art. 3. Le supplément au diplôme, visé àl article 2, alinéa premier, 12, consiste de 2 volets: une introduction et une information individuelle suivant un modèle standardisé. Les deux volets sont basés sur le modèle mis au point par la Commission européenne, le Conseil de l Europe et l UNESCO/CEPES. L introduction précitée figure à l annexe 1 re jointe au présent arrêté. Le modèle du volet informatif figure à l annexe 2 jointe au présent arrêté.

7 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD L information est exclusivement donnée au moyen des huit parties avec les subdivisions mentionnées et dans le même ordre, en raison de la comparabilité internationale du supplément flamand au diplôme. Toutes les informations requises par les huit parties et sur les points d information devraient être fournies. Sinon, la raison en est donnée ou il est indiqué que le point d information «n est n est pas d application». Dans les huit parties avec les subdivisions mentionnées, les institutions fournissent au moins l information visée à l annexe 2 jointe au présent arrêté, à l exemple des «Explanatory notes» du modèle de supplément au diplôme élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l Europe et l UNESCO/CEPES. Les institutions peuvent compléter les points d information, mais non pas les élargir avec d autres subdivisions numérotées en raison de la comparabilité internationale du supplément flamand au diplôme. Les institutions peuvent librement déterminer la forme du supplément au diplôme, à l exception de la subdivision de l information en huit parties avec les points d information et l ordre de ceux-ci, telle que visée à l annexe 2 jointe au présent arrêté. Les institutions peuvent prévoir pour le supplément au diplôme des mesures d authenticité additionnelles. Art. 4. Le diplôme et le supplément au diplôme correspondant ne peuvent être séparés l un de l autre et forment un ensemble. Art. 5. Le diplôme et le supplément au diplôme correspondant sont délivrés gratuitement en langue néerlandaise. A la demande du diplômé, ils peuvent aussi être délivrés une seule fois et à titre gratuit en langue anglaise. Art. 6. Un module dans l enseignement supérieur professionnel hbo5 est validé par un certificat partiel. Le modèle de certificat partiel est repris à l annexe 3 jointe au présent arrêté. Art. 7. L article 3/1 de l arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire, inséré par l arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009 et modifié par les décrets coordonnés du17décembre 2010, est abrogé. Art. 8. L annexe XXXI au même arrêté, modifiée par l arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009, est abrogée. Art. 9. L article 2bis de l arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l éducation des adultes, inséré par l arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, est abrogé. Art. 10. L annexe VI au même arrêté est abrogée. Art. 11. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er septembre Art. 12. Le Ministre flamand qui a l enseignement dans ses attributions est chargé de l exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 27 février Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, La Ministre flamande de l Enseignement, Annexe 1 re L introduction du supplément au diplôme, visée à l article 3, alinéa premier Le présent supplément au diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l Europe et l UNESCO/CEPES. Le supplément au diplôme vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la transparence internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats, etc.). Le supplément au diplôme est destiné àdécrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies avec succès par la personne désignée par l attestation de diplôme originale à laquelle ce supplément est annexé. Le supplément au diplôme doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d équivalence ou suggestion de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties seront fournies. Lorsqu une information ne peut être fournie, une explication doit être donnée. This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international transparency and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why. Vu pour être annexé àl arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015 fixant la forme du certificat partiel et du diplôme d enseignement supérieur professionnel hbo5 et le contenu du supplément au diplôme correspondant. Bruxelles, le 27 février Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, La Ministre flamande de l Enseignement,

74060 BELGISCH STAATSBLAD 06.12.2010 MONITEUR BELGE

74060 BELGISCH STAATSBLAD 06.12.2010 MONITEUR BELGE 74060 BELGISCH STAATSBLAD 06.12.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 4034 [C 2010/22473] 22 OKTOBER 2010. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 9998 BELGISCH STAATSBLAD 12.03.2002 Ed. 3 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING N. 2002 937 [C 2002/07064]

Nadere informatie

50806 MONITEUR BELGE 25.11.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

50806 MONITEUR BELGE 25.11.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 50806 MONITEUR BELGE 25.11.2005 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Op voorstel van de Vlaamse minister van Werk, Onderwijs en Vorming; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. De opleiding Executive Master of Business

Nadere informatie

42102 MONITEUR BELGE 28.08.2003 BELGISCH STAATSBLAD

42102 MONITEUR BELGE 28.08.2003 BELGISCH STAATSBLAD 42102 MONITEUR BELGE 28.08.2003 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DE LA DEFENSE F. 2003 3351 [C 2003/07232] 7 JUILLET 2003. Arrêté ministériel relatif aux exigences de formation continuée pour les promotions

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 17.03.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 17.03.2014 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 17.03.2014 MONITEUR BELGE 21939 VLAAMSE OVERHEID [C 2014/35196] 10 JANUARI 2014. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006 wat

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 13. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 68 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 13. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 68 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 315. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 315. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 124 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 15978 MONITEUR BELGE 24.02.2009 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 16.06.1998 MONITEUR BELGE 19579 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN MINISTERE DE L INTERIEUR MINISTERIUM

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 87006 BELGISCH STAATSBLAD 31.12.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS N. 2004 4819 FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE

Nadere informatie

71964 MONITEUR BELGE 07.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

71964 MONITEUR BELGE 07.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 71964 MONITEUR BELGE 07.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT F. 2011 3211 [C 2011/24352] 26 NOVEMBRE 2011. Arrêté royal

Nadere informatie

65532 MONITEUR BELGE 01.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD

65532 MONITEUR BELGE 01.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD 65532 MONITEUR BELGE 01.10.2009 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F. 2009 3398 [C 2009/12217] 28 JUIN 2009. Arrêté royal rendant obligatoire la convention

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2014 MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2014 MONITEUR BELGE 64857 HOOFDSTUK IV. Slotbepaling Art. 9. De minister bevoegd voor Economie is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 9 juli 2014. FILIP CHAPITRE IV. Disposition finale Art. 9. Le

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 28.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 28.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28.05.2009 BELGISCH STAATSBLAD 39059 SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F. 2009 1870 [2009/202068] 19 MAI 2009. Arrêté ministériel modifiant l arrêté ministériel

Nadere informatie

24260 BELGISCH STAATSBLAD 29.04.2010 MONITEUR BELGE

24260 BELGISCH STAATSBLAD 29.04.2010 MONITEUR BELGE 24260 BELGISCH STAATSBLAD 29.04.2010 MONITEUR BELGE Bij de inslag verwijst een vermelding in de voorraadadministratie naar het handelsdocument. Art. 22. 1. De accijnsproducten kunnen worden ingevoerd hier

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.04.2008 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 14.04.2008 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 14.04.2008 MONITEUR BELGE 19765 N. 2008 1209 VLAAMSE OVERHEID 7 ART 2008. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de methodologie en de criteria van de voortgangstoets

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 14. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 14. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53170 BELGISCH STAATSBLAD 29.08.2012 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST INFORMATIE- EN COMMUNICATIETECHNOLOGIE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 45 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 101 SOMMAIRE INHOUD. 180 pages/bladzijden

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 N. 101 SOMMAIRE INHOUD. 180 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 390 INHOUD SOMMAIRE. 122 bladzijden/pages MAANDAG 8 NOVEMBER 2004 LUNDI 8 NOVEMBRE 2004

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE N. 390 INHOUD SOMMAIRE. 122 bladzijden/pages MAANDAG 8 NOVEMBER 2004 LUNDI 8 NOVEMBRE 2004 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 december 2002. Dit Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 149. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 240 bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 149. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 240 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN SENAAT

CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS EN SENAAT DOC 51 3116/001 (Chambre/Kamer) DOC 51 3116/001 (Chambre) 3-2450/1 (Sénat) 1 DOC 51 3116/001 (Kamer) 3-2450/1 (Senaat) CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS ET SÉNAT DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 107. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 250 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 107. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 250 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.03.2006 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 02.03.2006 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 02.03.2006 MONITEUR BELGE 12469 FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN N. 2006 855 [C 2005/23114] 16 JANUARI 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 250

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 250 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

Circulaire : 07/2011. Datum. Edition Uitgave : 2

Circulaire : 07/2011. Datum. Edition Uitgave : 2 Circulaire CIR/LIC 11 Date Datum Edition Uitgave : 07/2011 : 2 Objet : Agrément d un organisme chargé de l organisation d examens de contrôle du niveau de connaissance linguistique 4, 5 ou 6 de la langue

Nadere informatie

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS

BELGISCHE KAMER VAN CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DOC 53 3391/004 DOC 53 3391/004 CHAMBRE DES REPRÉSENTANTS DE BELGIQUE BELGISCHE KAMER VAN VOLKSVERTEGENWOORDIGERS 21 mars 2014 PROJET DE LOI portant insertion du livre XI, Propriété intellectuelle dans

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 60914 MONITEUR BELGE 04.09.2009 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL TECHNOLOGIE DE L INFORMATION ET

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 263

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 263 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie