GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN"

Transcriptie

1 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Art. 5. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions, est chargé de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 27 mars PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Justice, K. GEENS Art. 5. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 27 maart FILIP Van Koningswege : De Minister van Justitie, K. GEENS GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE VLAAMSE OVERHEID [C 2015/35319] 27 FEBRUARI Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de vorm van het deelcertificaat en het diploma van het hoger beroepsonderwijs, en de inhoud van het bijbehorende diplomasupplement De Vlaamse Regering, Gelet op het decreet betreffende het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007, artikel 40, 1, gewijzigd bij het decreet van 21 december 2012, artikel 41, 6, gewijzigd bij het decreet van 30 april 2009; Gelet op het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, artikel 50 5, ingevoegd bij het decreet van 12 juli 2013; Gelet op de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010, artikel 115, 1, 3, artikel 165, 9 ; Gelet op de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, artikel II.247, 4; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende organisatie van het experimenteel voltijds gewoon secundair onderwijs volgens een modulair stelsel; Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 17 november 2014; Gelet op het advies /1 van de Raad van State, gegeven op 19 januari 2015, met toepassing van artikel 84, 3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; Op voorstel van de Vlaamse minister van Onderwijs; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. Dit besluit is van toepassing op het diploma van gegradueerde en het deelcertificaat, verleend in het hoger beroepsonderwijs, conform de bepalingen van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, van de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013, van het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs en van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december Art. 2. De instellingen kunnen vrij de opmaak van het diploma bepalen. Het diploma vermeldt: 1 de tekst Diploma van gegradueerde, aangevuld met de opleidingsbenaming; 2 het niveau en het logo van de Vlaamse Kwalificatiestructuur, vermeld in het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, alsook het overeenstemmende niveau van de European Qualifications Framework for lifelong learning; 3 de studieomvang van de opleiding, uitgedrukt in studiepunten. Tot aan de omvorming van de opleiding, vermeld in artikel 160 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, wordt de studieomvang uitgedrukt in lestijden. Voor de opleiding Verpleegkunde wordt de studieomvang uitgedrukt op de wijze, vermeld in artikel 132 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010; 4 de accreditatievoorschriften waaraan de opleiding voldoet, voor zover ze al van toepassing zijn, conform het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs; 5 de titel die gevoerd mag worden. Diegene aan wie overeenkomstig de regelgeving het diploma van gegradueerde, in het Engels vertaald als associate degree, is verleend met of zonder nadere specificatie, is gerechtigd tot het voeren van de overeenkomstige titel van gegradueerde met of zonder nadere specificatie met toepassing van artikel 21quater van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen; Op het diploma van diegene die gerechtigd is de titel van verantwoordelijk algemeen ziekenverple(e)g(st)er te voeren conform artikel 165 van de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010 wordt vermeld dat bij de vaststelling van het opleidingsprogramma de vereisten voor de toegang tot het gereglementeerde beroep van verantwoordelijk algemeen ziekenverple(e)g(st)er zoals bepaald in de Europese richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties zijn nageleefd. 6 de toegekende eindbeoordeling, voor zover dat van toepassing is;

2 20806 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 7 de officiële naam van de bij de opleiding betrokken instellingen. Tot aan de omvorming van de opleiding, vermeld in artikel 160 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, zijn dat de hogeschool, en het centrum voor volwassenenonderwijs of de secundaire school waar de gediplomeerde was ingeschreven voor de opleiding; 8 dat het diploma wordt uitgereikt conform de bepalingen van: a) het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs; b) de Codex Hoger Onderwijs van 11 oktober 2013; c) ingeval de bij de opleiding betrokken instellingen een hogeschool en een centrum voor volwassenonderwijs zijn: het decreet van 15 juni 2007 betreffende het volwassenenonderwijs d) ingeval de bij de opleiding betrokken instellingen een hogeschool en een secundaire school zijn: de Codex Secundair Onderwijs van 17 december 2010; 9 alle voornamen, de naam, en de geboortedatum en -plaats van de gediplomeerde; 10 de plaats en datum van de uitreiking; 11 de naam en de handtekening van het hoofd van elke instelling; 12 dat een diplomasupplement bij het diploma hoort. Het diploma wordt bekleed met het zegel van de betrokken instellingen. Art. 3. Het diplomasupplement, vermeld in artikel 2 eerste lid 12, bestaat uit 2 delen: een inleiding en individuele informatie volgens een gestandaardiseerd model. Beide zijn opgemaakt volgens het model van de Europese Commissie, de Raad van Europa en UNESCO/CEPES. De voormelde inleiding is opgenomen in bijlage 1, die bij dit besluit is gevoegd. Het model van het informatieve deel is opgenomen in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd. De informatie wordt uitsluitend verstrekt aan de hand van de acht onderdelen met de vermelde subonderdelen en in dezelfde volgorde vanwege de internationale herkenbaarheid van het Vlaamse diplomasupplement. De informatie over alle acht onderdelen en informatiepunten wordt verstrekt. Zo niet wordt de reden aangegeven of aangeduid dat het informatiepunt niet van toepassing is. In de acht onderdelen met de vermelde subonderdelen verstrekken de instellingen ten minste de informatie, vermeld in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd, ter navolging van de Explanatory notes van het model van diplomasupplement van de Europese Commissie, de Raad van Europa en UNESCO/CEPES. De instellingen kunnen de informatiepunten aanvullen, maar niet uitbreiden met extra genummerde subonderdelen vanwege de internationale herkenbaarheid van het Vlaamse diplomasupplement. De instellingen kunnen vrij de opmaak van het diplomasupplement bepalen, met uitzondering van de informatieopdeling in acht onderdelen met de informatiepunten en de volgorde ervan, vermeld in bijlage 2, die bij dit besluit is gevoegd. De instellingen kunnen extra authenticiteitsmaatregelen nemen voor het diplomasupplement. Art. 4. Het diploma en het bijbehorende diplomasupplement zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en vormen één geheel. Art. 5. Het diploma en het bijhorende diplomasupplement worden kosteloos verstrekt in het Nederlands. Op verzoek van de gediplomeerde worden ze ook eenmalig en kosteloos afgeleverd in het Engels. Art. 6. Een module in het hoger beroepsonderwijs wordt bekrachtigd met een deelcertificaat. Het model van deelcertificaat is opgenomen in bijlage 3, die bij dit besluit is gevoegd. Art. 7. Artikel 3/1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 juli 2008 houdende organisatie van het experimenteel voltijds gewoon secundair onderwijs volgens een modulair stelsel, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2009 en gewijzigd bij de gecoördineerde decreten van 17 december 2010, wordt opgeheven. Art. 8. De bijlage XXXI bij hetzelfde besluit, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 9 oktober 2009, wordt opgeheven. Art. 9. Artikel 2bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de studiebekrachtiging in het volwassenenonderwijs, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2009, wordt opgeheven. Art. 10. De bijlage VI bij hetzelfde besluit wordt opgeheven. Art. 11. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september Art. 12. De Vlaamse minister, bevoegd voor het onderwijs, is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 27 februari De minister-president van de Vlaamse Regering, De Vlaamse minister van Onderwijs,

3 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Bijlage 1 De inleiding van het diplomasupplement, vermeld in artikel 3, eerste lid Het diplomasupplement is gebaseerd op het model dat door de Europese Commissie, de Raad van Europa en UNESCO/CEPES is ontwikkeld. De bedoeling van het diplomasupplement is voldoende onafhankelijke gegevens te verstrekken ter verbetering van de internationale transparantie en geschikte erkenning van diploma s (diploma s, getuigschriften, certificaten enz.) voor academische en professionele doeleinden. Het diplomasupplement is ontworpen om het volgende te beschrijven: de aard, het niveau, de context, de inhoud en de status van de studies die met succes werden gevolgd en beëindigd door de persoon vermeld op het originele diploma waartoe het diplomasupplement behoort. Het diplomasupplement moet vrij zijn van enig waardeoordeel, verklaringen over gelijkwaardigheid en erkenningssuggesties. Informatie over alle acht onderdelen zal verstrekt worden. Waar geen informatie kan worden verstrekt, moet uitleg over de reden worden verschaft. This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international transparency and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why. Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 tot vaststelling van de inhoud van het deelcertificaat en het diploma van het hoger beroepsonderwijs en de inhoud van het bijbehorende diplomasupplement. Brussel, 27 februari De minister-president van de Vlaamse Regering, De Vlaamse minister van Onderwijs, Bijlage 2 Het model van het diplomasupplement, conform het model van de Europese Commissie, de Raad van Europa en UNESCO/CEPES, vermeld in artikel 3, tweede lid 1. INFORMATIE OVER DE IDENTITEIT VAN DE GEDIPLOMEERDE 1.1. Naam: de volledige familienaam Voornaam: alle voornamen Geboortedatum: dag, maand en jaar Studenten-, cursist- of stamnummer 2. INFORMATIE OVER HET DIPLOMA 2.1. Benaming van het diploma: de tekst Diploma van gegradueerde, aangevuld met de opleidingsbenaming en, indien van toepassing, de beroepskwalificatie of beroepskwalificaties die die de gediplomeerde behaald heeft 2.2. Studiegebied(en): het studiegebied of de studiegebieden, vermeld in artikel II.71. van de Codex Hoger Onderwijs 2.3. Officiële naam en status van de uitreikende instellingen: de wettelijke naam van alle betrokken instellingen in de originele taal. Hogescholen vermelden onder dit punt ook hun registratiestatus, namelijk ambtshalve geregistreerde instelling 2.4. Inhoudelijk coördinerende instelling 2.5. De onderwijstaal en examentaal: de algemene onderwijs- en examentaal. De gebruikte onderwijstaal per opleidingsonderdeel/module wordt in punt 4.3 van het diplomasupplement vermeld. 3. INFORMATIE OVER HET NIVEAU VAN HET DIPLOMA 3.1. Niveau van het diploma: Hoger beroepsonderwijs (kwalificatieniveau 5) Daarbij wordt ook aangegeven dat het een qualification of level 5 of EQF for LLL is omdat de gevalideerde decretale beschrijvingen van de opleidingen voor het diploma van gegradueerde zijn opgenomen als kwalificaties van niveau vijf in de Vlaamse kwalificatiestructuur als vermeld in het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur Studieomvang van de opleiding: de studieomvang van de opleiding, uitgedrukt in studiepunten. Tot aan de omvorming van de opleiding, vermeld in artikel 160 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, wordt de studieomvang uitgedrukt in lestijden. Voor de opleiding Verpleegkunde wordt de studieomvang uitgedrukt op de wijze, vermeld in artikel 132 van de Codex Secundair Onderwijs 3.3. Toelatingsvoorwaarde(n): de voorwaarde of voorwaarden op basis waarvan de gediplomeerde werd toegelaten tot de opleiding, respectievelijk tot een opleidingsonderdeel of module, met inbegrip van de eventuele vrijstelling van een of meer voorafgaande opleidingsonderdelen of modules. 4. INFORMATIE OVER OPLEIDING EN BEHAALDE STUDIERESULTATEN 4.1. Onderwijsvorm: organisatie van de opleiding in de vorm van contactonderwijs, gecombineerd onderwijs, voltijds onderwijs

4 20808 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 4.2. Programmakenmerken: de niveaudescriptoren van de opleiding, vermeld in artikel 6 van het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur; het opleidingsprofiel en in voorkomend geval de vermelding van de wet, het decreet of de Europese richtlijn waarmee de instellingen rekening hield bij de vaststelling van het opleidingsprogramma 4.3. Opleidingsonderdelen/modules: het overzicht van de opleidingsonderdelen/modules en de behaalde individuele evaluatieresultaten per opleidingsonderdeel/module. De gebruikte onderwijstaal per opleidingsonderdeel/module wordt hier ook vermeld, alsook de vermelding aan welke instelling welke opleidingsonderdelen/modules zijn gevolgd. Voor zover dat van toepassing is, worden ook expliciet de internationale uitwisselingsverblijven vermeld Het evaluatiesysteem: toelichting van het gehanteerde puntensysteem en het systeem om te bepalen wanneer een persoon is geslaagd 4.5. Toegekende eindbeoordeling: de graad van verdienste 5. INFORMATIE OVER DE FUNCTIE VAN HET DIPLOMA 5.1. Toegang tot vervolgopleidingen: informatie over de aansluiting en de mogelijke vervolgopleidingen 5.2. Civiele effecten: informatie over de diplomavoorwaarden van beroepen waaraan het diploma voldoet en eventueel vermelding van de toepasselijke Europese richtlijn 6. AANVULLENDE INFORMATIE 6.1. Aanvullende informatie: informatie over de beslissing tot het verlenen van vrijstellingen op grond van eerder verworven kwalificaties en competenties; informatie over de studieduurverkorting, namelijk de motivatie voor de beslissing tot vermindering van de studieomvang en de grootte ervan, uitgedrukt in studiepunten of lestijden 6.2. Extra informatiebronnen: de contactgegevens van de uitreikende instellingen; de contactgegevens van het Vlaams informatiecentrum, dat behoort tot het National Academic Recognition and Information Centre Netwerk van de Europese Commissie van de Europese Unie; de website waarop het register van opleidingen hoger beroepsonderwijs, vermeld in artikel 4, 4, van het decreet betreffende het secundair en het hoger beroepsonderwijs, wordt aangeboden 7. AUTHENTICITEIT VAN HET DIPLOMASUPPLEMENT 7.1. Datum: aangezien het diploma en het diplomasupplement onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn en één geheel vormen, is de datum van het diplomasupplement dezelfde als de datum van het diploma 7.2. Handtekening: voornaam, naam en handtekening 7.3. De functie van diegene die het diplomasupplement ondertekent: diegene die het diplomasupplement ondertekent, hoeft niet het hoofd van de instelling te zijn 7.4. Zegel van de betrokken instellingen: zegels van de instellingen, met eventueel het logo van het samenwerkingsverband waartoe ze behoren 8. INFORMATIE OVER HET VLAAMS ONDERWIJSSYSTEEM 8.1. Informatie over het Vlaams onderwijssysteem in het algemeen en het hoger beroepsonderwijs in het bijzonder: een beschrijving van het Vlaams onderwijssysteem in het algemeen en het hoger beroepsonderwijs in het bijzonder een diagram van het Vlaams onderwijssysteem In de beschrijving worden minstens de volgende gegevens vermeld: de algemene toelatingsvoorwaarden; het kwaliteitszorgsysteem. 1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION 1.1 Family name(s) 1.2 Given name(s) 1.3 Date of birth (day/month/year) 1.4 Student identification number or code (if available) 2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION 2.1 Associate degree, supplemented with the name of the programme and (if applicable) title conferred (in original language) 2.2 Branch(es) of study for the qualification 2.3 Name and status of awarding institutions (in original language) 2.4 Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies (in original language) 2.5 Language(s) of instruction/examination 3. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION 3.1 Higher Vocational Education (Qualification level 5) 3.2 Official length of programme 3.3 Access requirements(s) 4. INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED 4.1 Mode of study 4.2 Programme requirements 4.3 Programme details: (e.g. modules or units studied), and the individual grades/marks/credits obtained 4.4 Grading scheme and, if available, grade distribution guidance 4.5 Overall classification of the qualification (in original language) 5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION 5.1 Access to further study 5.2 Professional status: details of any rights to practise, or professional status accorded to the holders of the qualification, in accordance with national legislation.

5 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD ADDITIONAL INFORMATION 6.1 Additional information 6.2 Further information sources 7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 7.1 Date 7.2 Signature 7.3 Capacity 7.4 Official stamp or seal 8. INFORMATION ON THE FLEMISH EDUCATION SYSTEM 8.1 Information on the Flemish education system in general and of the higher vocational education in particular Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 tot vaststelling van het deelcertificaat en het diploma van het hoger beroepsonderwijs, en de inhoud van het bijbehorende diplomasupplement. Brussel, 27 februari De minister-president van de Vlaamse Regering, De Vlaamse minister van Onderwijs, Bijlage 3 Het model van het deelcertificaat, uitgereikt in het kader van een opleiding van het hoger beroepsonderwijs, vermeld in artikel 6 DEELCERTIFICAAT VAN DE MODULE... (1) Benaming en adres van de bij de opleiding betrokken instellingen (2) :... Ondergetekenden,..., (3) beiden hoofd van de bovengenoemde instellingen, bevestigen dat... (4) geboren in..., op... (5) deze module met vrucht heeft beëindigd. De module omvat in totaal... studiepunten/... lestijden... (6) en maakt deel uit van de opleiding... (7) Zij bevestigen dat alle wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd. Gegeven in... op... (8) De houder, De hoofden (9) (1) Benaming van de module zoals die is vastgelegd in opleidingsprofiel van de opleiding. (2) Tot aan de omvorming van de opleiding, vermeld in artikel 160 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, zijn dat de hogeschool en het centrum voor volwassenenonderwijs of de secundaire school waar de gediplomeerde was ingeschreven voor de opleiding. (3) Eerste voornaam en naam van de hoofden. (4) Alle voornamen en naam van de cursist zoals die op identiteitskaart of geboorteakte vermeld worden. (5) Geboorteplaats en datum, waarbij de maand voluit in woorden wordt geschreven. (6) Het totale aantal studiepunten of lestijden van de module zoals die vastgelegd zijn in het opleidingsprofiel van de opleiding. (7) Benaming van de opleiding en het niveau van de Vlaamse Kwalificatiestructuur. (8) Datum van uitreiking. (9) Naast de handtekening wordt de zegel van de instellingen aangebracht. Gezien om gevoegd te worden bij het besluit van de Vlaamse Regering van 27 februari 2015 tot vaststelling van het deelcertificaat en het diploma van het hoger beroepsonderwijs, en de inhoud van het bijbehorende diplomasupplement. Brussel, 27 februari De minister-president van de Vlaamse Regering, De Vlaamse minister van Onderwijs,

6 20810 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2015/35319] 27 FEVRIER Arrêté du Gouvernement flamand fixant la forme du certificat partiel et du diplôme d enseignement supérieur professionnel hbo5 et le contenu du supplément au diplôme correspondant Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l éducation des adultes, notamment l article 40, 1 er, remplacé par le décret du 21 décembre 2012, notamment l article 41, 6, modifié par le décret du 30 avril 2009 ; Vu le décret du 30 avril 2009 relatif à l enseignement secondaire après secondaire et l enseignement supérieur professionnel hbo5, notamment l article 50, 5, inséré par le décret du 12 juillet 2013 ; Vu le Code de l Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, notamment l article 115, 1 er,3, etl article 165, 9 ; Vu le Code de l Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, notamment l article II.247, 4; Vu l arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l éducation des adultes ; Vu l arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire ; Vu l avis de l Inspection des Finances, rendu le 17 novembre 2014 ; Vu l avis /1 du Conseil d État, donné le 19 janvier 2015, en application de l article 84, 3, alinéa 1 er, des lois sur le Conseil d État, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la Ministre flamande de l Enseignement ; Après délibération, Arrête : Article 1 er. Le présent arrêté s applique au diplôme de gradué et au certificat partiel délivrés dans l enseignement supérieur hbo5, conformément aux dispositions du décret du 30 avril 2009 relatif à l enseignement secondaire après secondaire et l enseignement supérieur professionnel hbo5, du Code de l Enseignement supérieur du 11 octobre 2013, du décret du 15 juin 2007 relatif à l éducation des adultes et du Code de l Enseignement secondaire du 17 décembre Art. 2. Les institutions peuvent librement déterminer la forme du diplôme. Le diplôme mentionne : 1 le texte Diplôme de gradué, complété par la dénomination de la formation ; 2 le niveau et le logo de la Structure flamande des Certifications, telle que visée audécret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications et le niveau correspondant du European Qualifications Framework for lifelong learning ; 3 le volume des études de la formation exprimé en crédits. Jusqu à la transformation de la formation visée à l article 160 du décret du 30 avril 2009 relatif à l enseignement secondaire après secondaire et l enseignement supérieur professionnel hbo5, le volume des études est exprimé en périodes de cours. Pour la formation de nursing, le volume des études est exprimé suivant le mode repris à l article 132 du Code de l Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ; 4 les règles d accréditation auxquelles la formation répond, pour autant qu elles sont d application, conformément au décret du 30 avril 2009 relatif à l enseignement secondaire après secondaire et l enseignement supérieur professionnel ; 5 le titre pouvant être porté. La personne à laquelle le diplôme de gradué (traduit en anglais comme associate degree ) aété délivré conformément à la réglementation, assorti ou non d une spécification, est autorisée à porter le titre correspondant de gradué assorti ou non d une spécification, par application de l article 21quater de l arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l exercice des professions des soins de santé ; Le diplôme de la personne autorisée à porter le titre d infirmier/infirmière responsable des soins généraux, conformément à l article 165 du Code de l Enseignement secondaire du 17 décembre 2010, mentionne que lors de l établissement du programme de formation, il est répondu aux exigences prévues dans la directive européenne 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles pour ce qui est de l accès à la profession réglementée d infirmier/infirmière responsable des soins généraux. 6 l évaluation finale accordée sid application ; 7 le nom officiel des institutions concernées par la formation. Jusqu à la transformation de la formation visée à l article 160 du décret du 30 avril 2009 relatif à l enseignement secondaire après secondaire et l enseignement supérieur professionnel hbo5, ce sont l institut supérieur et le centre d éducation des adultes ou l école secondaire où le diplômé était inscrit à la formation ; 8 la mention que le diplôme est délivré conformément aux dispositions : a) du décret du 30 avril 2009 relatif à l enseignement secondaire après secondaire et l enseignement supérieur professionnel hbo5 ; b) du Code de l Enseignement supérieur du 11 octobre 2013 ; c) au cas où les institutions concernées par la formation sont un institut supérieur et un centre d éducation des adultes : du décret du 15 juin 2007 relatif à l éducation des adultes ; d) au cas où les institutions concernées par la formation sont un institut supérieur et une école secondaire : du Code de l Enseignement secondaire du 17 décembre 2010 ; 9 tous les prénoms, le nom, ainsi que la date et le lieu de naissance du diplômé ; 10 le lieu et la date de la délivrance ; 11 le nom et la signature du chef de chaque institution ; 12 la mention que le diplôme est assorti d un supplément au diplôme. Le diplôme porte le sceau des institutions concernées. Art. 3. Le supplément au diplôme, visé àl article 2, alinéa premier, 12, consiste de 2 volets: une introduction et une information individuelle suivant un modèle standardisé. Les deux volets sont basés sur le modèle mis au point par la Commission européenne, le Conseil de l Europe et l UNESCO/CEPES. L introduction précitée figure à l annexe 1 re jointe au présent arrêté. Le modèle du volet informatif figure à l annexe 2 jointe au présent arrêté.

7 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD L information est exclusivement donnée au moyen des huit parties avec les subdivisions mentionnées et dans le même ordre, en raison de la comparabilité internationale du supplément flamand au diplôme. Toutes les informations requises par les huit parties et sur les points d information devraient être fournies. Sinon, la raison en est donnée ou il est indiqué que le point d information «n est n est pas d application». Dans les huit parties avec les subdivisions mentionnées, les institutions fournissent au moins l information visée à l annexe 2 jointe au présent arrêté, à l exemple des «Explanatory notes» du modèle de supplément au diplôme élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l Europe et l UNESCO/CEPES. Les institutions peuvent compléter les points d information, mais non pas les élargir avec d autres subdivisions numérotées en raison de la comparabilité internationale du supplément flamand au diplôme. Les institutions peuvent librement déterminer la forme du supplément au diplôme, à l exception de la subdivision de l information en huit parties avec les points d information et l ordre de ceux-ci, telle que visée à l annexe 2 jointe au présent arrêté. Les institutions peuvent prévoir pour le supplément au diplôme des mesures d authenticité additionnelles. Art. 4. Le diplôme et le supplément au diplôme correspondant ne peuvent être séparés l un de l autre et forment un ensemble. Art. 5. Le diplôme et le supplément au diplôme correspondant sont délivrés gratuitement en langue néerlandaise. A la demande du diplômé, ils peuvent aussi être délivrés une seule fois et à titre gratuit en langue anglaise. Art. 6. Un module dans l enseignement supérieur professionnel hbo5 est validé par un certificat partiel. Le modèle de certificat partiel est repris à l annexe 3 jointe au présent arrêté. Art. 7. L article 3/1 de l arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2008 portant organisation de l enseignement secondaire ordinaire expérimental à temps plein suivant un régime modulaire, inséré par l arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009 et modifié par les décrets coordonnés du17décembre 2010, est abrogé. Art. 8. L annexe XXXI au même arrêté, modifiée par l arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 2009, est abrogée. Art. 9. L article 2bis de l arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l éducation des adultes, inséré par l arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009, est abrogé. Art. 10. L annexe VI au même arrêté est abrogée. Art. 11. Le présent arrêté produit ses effets le 1 er septembre Art. 12. Le Ministre flamand qui a l enseignement dans ses attributions est chargé de l exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 27 février Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, La Ministre flamande de l Enseignement, Annexe 1 re L introduction du supplément au diplôme, visée à l article 3, alinéa premier Le présent supplément au diplôme suit le modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l Europe et l UNESCO/CEPES. Le supplément au diplôme vise à fournir des données indépendantes et suffisantes pour améliorer la transparence internationale et la reconnaissance académique et professionnelle équitable des qualifications (diplômes, acquis universitaires, certificats, etc.). Le supplément au diplôme est destiné àdécrire la nature, le niveau, le contexte, le contenu et le statut des études accomplies avec succès par la personne désignée par l attestation de diplôme originale à laquelle ce supplément est annexé. Le supplément au diplôme doit être dépourvu de tout jugement de valeur, déclaration d équivalence ou suggestion de reconnaissance. Toutes les informations requises par les huit parties seront fournies. Lorsqu une information ne peut être fournie, une explication doit être donnée. This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and UNESCO/CEPES. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international transparency and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why. Vu pour être annexé àl arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015 fixant la forme du certificat partiel et du diplôme d enseignement supérieur professionnel hbo5 et le contenu du supplément au diplôme correspondant. Bruxelles, le 27 février Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, La Ministre flamande de l Enseignement,

8 20812 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Annexe 2 Le modèle du supplément au diplôme, conformément au modèle élaboré par la Commission européenne, le Conseil de l Europe et l UNESCO/CEPES, visé àl article 3, deuxième alinéa 1. INFORMATION SUR LE TITULAIRE DU DIPLÔME 1.1. Nom : le nom de famille complet Prénom : tous les prénoms Date de naissance : jour, mois et année Numéro d identification de l étudiant, de l apprenant ou numéro matricule 2. INFORMATIONS SUR LE DIPLÔME 2.1. Intitulé du diplôme : le texte «Diploma van gegradueerde», complété par la dénomination de la formation et, si d application, la qualification professionnelle ou les qualifications professionnelles que le diplômé a obtenues 2.2. Discipline(s) : la discipline ou les disciplines visées à l article II.71 du Code de l Enseignement supérieur 2.3. Nom officiel et statut des institutions ayant délivré le diplôme : le nom légal de toutes les institutions dans la langue d origine. Sous ce point, les instituts supérieurs mentionnent leur statut d enregistrement, à savoir «ambtshalve geregistreerde instelling» 2.4. Institution coordinatrice responsable du contenu 2.5. Langue d enseignement et d examen : la langue générale d enseignement et d examen. La langue d enseignement utilisée pour chacune des subdivisions de formation/pour chacun des modules doit être indiquée sous le point 4.3 du supplément au diplôme. 3. INFORMATIONS SUR LE NIVEAU DU DIPLÔME 3.1. Niveau du diplôme : «Hoger beroepsonderwijs (kwalificatieniveau 5)» Il est indiqué qu il s agit également d une «qualification of level 5 of EQF for LLL», puisque les descriptions décrétales validées des formations conduisant au diplôme de gradué sont reprises comme qualifications niveau cinq dans la structure flamande des certifications, telle que mentionnée dans le décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications Volume des études de la formation : le volume des études de la formation exprimé en crédits. Jusqu à la transformation de la formation visée à l article 160 du décret du 30 avril 2009 relatif à l enseignement secondaire après secondaire et l enseignement supérieur professionnel hbo5, le volume des études est exprimé en périodes de cours. Pour la formation de nursing, le volume des études est exprimé suivant le mode repris à l article 132 du Code de l Enseignement secondaire 3.3. Condition(s) d admission : la ou les conditions auxquelles le diplômé a été admis à la formation, respectivement à une subdivision de formation ou un module, y compris l exemption éventuelle d une ou de plusieurs subdivisions de formation précédentes ou d un ou de plusieurs modules précédents. 4. INFORMATIONS SUR LA FORMATION ET LES RESULTATS D ETUDE OBTENUS 4.1. Forme d enseignement : organisation de la formation sous forme d enseignement de contact, d enseignement combiné, d enseignement à temps plein 4.2. Exigences du programme : les descripteurs de niveau de la formation, visés à l article 6 du décret du 30 avril 2009 relatif à la structure des certifications ; le profil de formation et, le cas échéant, la loi, le décret ou la directive européenne dont l institution a tenu compte pour l élaboration du programme de formation 4.3. Subdivisions de formation/modules : l aperçu des subdivisions de formation/modules et les résultats de l évaluation obtenus individuellement par subdivision de formation/module. La langue d enseignement utilisée par subdivision de formation/module est aussi indiquée ici, ainsi que les noms respectifs des institutions auprès desquelles les subdivisions de formation/modules ont été suivis. Si d application, les séjours d échanges internationaux sont également explicitement mentionnés Système de notation : explication du système de notation appliqué et du système utilisé pour déterminer qu une personne a réussi 4.5. Evaluation finale accordée : le grade de mérite 5. INFORMATIONS SUR LA FONCTION DU DIPLÔME 5.1. Accès à un niveau d étude supérieur : information sur les formations complémentaires et éventuellement continues 5.2. Effets civils : informations sur les conditions de diplôme des professions auxquelles le diplôme répond, avec mention éventuelle de la directive européenne applicable 6. INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 6.1. Informations complémentaires : informations sur la décision d accorder des dispenses sur la base de qualifications et de compétences acquises antérieurement ; informations sur la réduction de la durée des études, notamment la motivation de la décision de réduire le volume des études et l importance de cette réduction, exprimée en crédits ou en périodes de cours 6.2. Autres sources d information : les coordonnées des institutions ayant délivré le diplôme ; les coordonnées du centre d information flamand appartenant au «National Academic Recognition and Information Centre Netwerk» de la Commission européenne de l Union européenne ; le site web sur lequel est offert le Registre des formations de l enseignement supérieur professionnel hbo5, visé àl article 4, 4, du décret relatif à l enseignement secondaire et l enseignement supérieur professionnel hbo5 7. AUTHENTICITE DU SUPPLEMENT AU DIPLÔME 7.1. Date : comme le diplôme et le supplément au diplôme ne peuvent être séparés l un de l autre et forment un ensemble, la date du supplément au diplôme doit être identique à la date du diplôme 7.2. Signature : prénom, nom et signature 7.3. La fonction du signataire du supplément au diplôme: iln est pas nécessaire que la personne qui signe le supplément au diplôme soit le chef de l institution 7.4. Sceau des institutions concernées : sceaux des institutions, éventuellement assortis du logo de l association à laquelle appartiennent les institutions

9 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD INFORMATIONS SUR LE SYSTEME FLAMAND D ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 8.1. Informations sur le système d éducation en Flandre en général et sur l enseignement supérieur professionnel hbo5 en particulier : une description du système flamand d enseignement en général et de l enseignement supérieur professionnel hbo5 en particulier un diagramme du système flamand d enseignement La description fait au moins mention des données suivantes : les conditions d admission générales ; le système de gestion de la qualité. 1. INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE QUALIFICATION 1.1 Family name(s) 1.2 Given name(s) 1.3 Date of birth (day/month/year) 1.4 Student identification number or code (if available) 2. INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION 2.1 Associate degree, supplemented with the name of the programme and (if applicable) title conferred (in original language) 2.2 Branch(es) of study for the qualification 2.3 Name and status of awarding institutions (in original language) 2.4 Name and status of institution (if different from 2.3) administering studies (in original language) 2.5 Language(s) of instruction/examination 3. INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION 3.1 Higher Vocational Education (Qualification level 5) 3.2 Official length of programme 3.3 Access requirements(s) 4. INFORMATION ON THE CONTENTS AND RESULTS GAINED 4.1 Mode of study 4.2 Programme requirements 4.3 Programme details: (e.g. modules or units studied), and the individual grades/marks/credits obtained 4.4 Grading scheme and, if available, grade distribution guidance 4.5 Overall classification of the qualification (in original language) 5. INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION 5.1 Access to further study 5.2 Professional status: details of any rights to practise, or professional status accorded to the holders of the qualification, in accordance with national legislation. 6. ADDITIONAL INFORMATION 6.1 Additional information 6.2 Further information sources 7. CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 7.1 Date 7.2 Signature 7.3 Capacity 7.4 Official stamp or seal 8. INFORMATION ON THE FLEMISH EDUCATION SYSTEM 8.1 Information on the Flemish education system in general and of the higher vocational education in particular Vu pour être annexé àl arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015 fixant la forme du certificat partiel et du diplôme d enseignement supérieur professionnel hbo5 et le contenu du supplément au diplôme correspondant. Bruxelles, le 27 février Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, La Ministre flamande de l Enseignement, Annexe 3 Le modèle du certificat partiel délivré dans le cadre d une formation de l enseignement supérieur professionnel hbo5, visé àl article 6 DEELCERTIFICAAT VAN DE MODULE... (1) Benaming en adres van de bij de opleiding betrokken instellingen (2) :... Ondergetekenden,..., (3) beiden hoofd van de bovengenoemde instellingen, bevestigen dat... (4) geboren in..., op... (5) deze module met vrucht heeft beëindigd.

10 20814 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD De module omvat in totaal... studiepunten/... lestijden... (6) en maakt deel uit van de opleiding... (7) Zij bevestigen dat alle wettelijke, decretale en reglementaire voorschriften werden nageleefd. Gegeven in... op... (8) De houder, De hoofden (9) (1) Benaming van de module zoals die is vastgelegd in opleidingsprofiel van de opleiding. (2) Tot aan de omvorming van de opleiding, vermeld in artikel 160 van het decreet van 30 april 2009 betreffende het secundair na secundair onderwijs en het hoger beroepsonderwijs, zijn dat de hogeschool en het centrum voor volwassenenonderwijs of de secundaire school waar de gediplomeerde was ingeschreven voor de opleiding. (3) Eerste voornaam en naam van de hoofden. (4) Alle voornamen en naam van de cursist zoals die op identiteitskaart of geboorteakte vermeld worden. (5) Geboorteplaats en datum, waarbij de maand voluit in woorden wordt geschreven. (6) Het totale aantal studiepunten of lestijden van de module zoals die vastgelegd zijn in het opleidingsprofiel van de opleiding. (7) Benaming van de opleiding en het niveau van de Vlaamse Kwalificatiestructuur. (8) Datum van uitreiking. (9) Naast de handtekening wordt de zegel van de instellingen aangebracht. Vu pour être annexé àl arrêté du Gouvernement flamand du 27 février 2015 fixant la forme du certificat partiel et du diplôme d enseignement supérieur professionnel hbo5 et le contenu du supplément au diplôme correspondant. Bruxelles, le 27 février Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, La Ministre flamande de l Enseignement, * VLAAMSE OVERHEID [C 2015/35329] 27 FEBRUARI Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet, wat betreft het wijzigen van de nadere regels over de oppervlaktedelfstoffenplanning en over de natuurlijke samenstelling van oppervlaktedelfstoffen De Vlaamse Regering, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20, gewijzigd bij de bijzondere wet van 16 juli 1993; Gelet op het decreet van 4 april 2003 betreffende de oppervlaktedelfstoffen, artikelen 4 tot 8, vervangen bij het decreet van 25 april 2014, artikel 25 en artikel 27, vervangen bij het decreet van 30 april 2009 en gewijzigd bij het decreet van 23 december 2010; Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet; Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 8 januari 2015; Gelet op advies /1 van de Raad van State, gegeven op 10 februari 2015, met toepassing van artikel 84, 1, eerste lid, 2, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973; Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw; Na beraadslaging, Besluit : Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 maart 2004 houdende regels tot uitvoering van het oppervlaktedelfstoffendecreet, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 juni 2006, 7 maart 2008 en 28 november 2008, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1 punt 5 wordt vervangen door wat volgt: 5 VLAREL: het besluit van de Vlaamse Regering van 19 november 2010 tot vaststelling van het Vlaams reglement inzake erkenningen met betrekking tot het leefmilieu; ; 2 punt 16 tot en met punt 19 worden opgeheven. Art. 2. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 16 juni 2006, 7 maart 2008, 28 november 2008 en 30 april 2009, wordt titel II, die bestaat uit artikel 2 tot en met artikel 6, vervangen door wat volgt: TITEL II. HET ALGEMEEN OPPERVLAKTEDELFSTOFFENPLAN EN DE OPPERVLAKTEDELFSTOFFEN- NOTA S HOOFDSTUK I. DE TOTSTANDKOMING VAN HET ALGEMEEN OPPERVLAKTEDELFSTOFFENPLAN EN DE OPPERVLAKTEDELFSTOFFENNOTA S Afdeling 1. HET ALGEMEEN OPPERVLAKTEDELFSTOFFENPLAN Art De afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen, vraagt aan de administraties, de instellingen en de organisaties, vermeld in artikel 4, 2, van het decreet, de informatie op die nuttig kan zijn voor de opmaak van het algemeen oppervlaktedelfstoffenplan. De voormelde administraties, instellingen en organisaties maken die informatie over aan de afdeling, bevoegd voor natuurlijke rijkdommen, binnen een door die afdeling gestelde redelijke termijn.

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 09.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45477 TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2015/35854] 19 JUIN 2015. Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du cadre de l évaluation institutionnelle

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2010 MONITEUR BELGE 50359 VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2633 [C 2010/35519] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2008;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2008; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van de vorm van de diploma's en de inhoud van het bijhorend diplomasupplement

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 62848 BELGISCH STAATSBLAD 22.10.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 21360 MONITEUR BELGE 31.03.2011 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 43865 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie N. 2010 2250 [C 2010/35427] 7 JUNI 2010. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

8734 MONITEUR BELGE 03.02.2015 BELGISCH STAATSBLAD

8734 MONITEUR BELGE 03.02.2015 BELGISCH STAATSBLAD 8734 MONITEUR BELGE 03.02.2015 BELGISCH STAATSBLAD VLAAMSE OVERHEID [C 2015/35081] 12 DECEMBER 2014. Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de vorm van het hogeronderwijsdiploma en de inhoud

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 26.07.2016 MONITEUR BELGE 45695 VLAAMSE OVERHEID Onderwijs en Vorming [C 2016/36113] 14 JUNI 2016. Ministerieel besluit tot regeling van sommige aspecten van het tijdelijke project

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

52686 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 52686 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie [C 2015/36016] 30 JULI 2015. Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

18914 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

18914 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 18914 MONITEUR BELGE 03.04.2007 BELGISCH STAATSBLAD TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE F. 2007 1446 [C 2007/35477] 2 MARS 2007. Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l arrêté du Gouvernement flamand du 11

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 19634 MONITEUR BELGE 30.03.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 04.10.2013 BELGISCH STAATSBLAD 69459 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 9472 BELGISCH STAATSBLAD 05.02.2014 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014. 65377 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09461] 31 AUGUSTUS 2014. Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 15.02.2005 BELGISCH STAATSBLAD 5095 Art. 7. Dans l article 24 de l annexe au même arrêté royal, les mots «les lois coordonnées sur les sociétés commerciales» sont remplacés par les mots

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 20.12.2000 MONITEUR BELGE 42367 N. 2000 3261 [C 2000/22873] 14 DECEMBER 2000. Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980

Nadere informatie

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

22490 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 22490 BELGISCH STAATSBLAD 04.04.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN [C 2016/00214] Omzendbrief van 23 maart 2016 tot wijziging van de omzendbrief van 21 juni 2007 betreffende

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 54620 MONITEUR BELGE 16.08.2013 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 24.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 81461 VLAAMSE OVERHEID Internationaal Vlaanderen N. 2009 4144 [C 2009/36132] 27 NOVEMBER 2009. Ministerieel besluit tot bepaling van de herkenningstekens voor

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 18.12.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 104265 Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2015. Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er janvier 2015. Brussel, 10 december 2014. Bruxelles, le 10 décembre 2014. Maggie DE BLOCK

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 23178 MONITEUR BELGE 16.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C 2012/00569] 10 JUILLET 2012.

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 69026 BELGISCH STAATSBLAD 12.12.2006 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN N. 2006 4982 VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 15.07.2014 MONITEUR BELGE 53805 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2014/31492] 10 JUNI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de typeinhoud en de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de energieaudit opgelegd door het Besluit

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 67543 FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11391] 13 SEPTEMBER 2016. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2014 tot aanstelling

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP

COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP BELGISCH STAATSBLAD 19.09.2002 MONITEUR BELGE 41523 COMMUNAUTE FRANÇAISE FRANSE GEMEENSCHAP MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE F. 2002 3274 [C 2002/29427] 17 JUILLET 2002. Arrêté pris en application

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 21129 2 de eerste dag van de zesde maand volgend op de datum van de test verbonden aan de eerste georganiseerde gecertificeerde opleiding, van de een of meerdere gecertificeerde opleidingen waarvoor ze

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 02.04.2010 MONITEUR BELGE 19923 Nota (1) Zitting 2009-2010. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. Wetsontwerp, 52-2240 - Nr. 1. Amendementen, 52-2240 - Nrs. 2 tot 5. Verslag,

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT Ministerieel besluit tot

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22567 Gezien om te worden gevoegd bij het ministerieel besluit van 31 januari 2008 tot vaststelling van de lijst van opleidingstitels van apotheker afgeleverd door de lidstaten van de Europese Unie. *

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN MONITEUR BELGE 20.03.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 16715 GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 66892 MONITEUR BELGE 20.09.2013 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Sur la proposition du Ministre de l Economie, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Dans l article 16 de l arrêté royal du 23 septembre

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 63020 BELGISCH STAATSBLAD 20.09.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 17114 BELGISCH STAATSBLAD 27.02.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Op de voordracht van de Minister van Financiën en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel

Nadere informatie

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg;

1 la carte d identité électronique pour Belge; 1 de elektronische identiteitskaart van Belg; ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE --- --- SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR Arrêté ministériel du 15 mars 2013 fixant le tarif des rétributions à charge des communes pour la délivrance des cartes d

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 25.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD 60077 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03324] 18 SEPTEMBRE 2015. Arrêté royal déterminant les modèles des formules de déclaration en matière de cotisations spéciales visées à l article 541 du Code

Nadere informatie

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 74018 MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2015/18392] 3 DECEMBRE 2015. Avis relatif à l indexation des montants fixés à l arrêté royal

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 49523 N. 2012 2493 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2012/31640] 19 JULI 2012. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het model van de oproepingsbrieven voor de gemeenteraadsverkiezingen

Nadere informatie

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 03.02.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE 6073 Op de voordracht van Onze Minister van Pensioenen en op advies van Onze in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74487 74488 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74489 74490 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74491 74492 BELGISCH STAATSBLAD 08.12.2010 MONITEUR BELGE 74493 74494 BELGISCH STAATSBLAD

Nadere informatie

DIPLOMASUPPLEMENT. 1. Informatie over de bezitter van het getuigschrift

DIPLOMASUPPLEMENT. 1. Informatie over de bezitter van het getuigschrift DIPLOMASUPPLEMENT Dit diplomasupplement vormt een integraal onderdeel van het originele getuigschrift van de opleidingen die door de Universiteit Leiden worden verzorgd en is gebaseerd op het model diplomasupplement

Nadere informatie

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2011/18456] FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2011/18456] 15

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET

MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD. Par le Roi : Le Secrétaire d Etat au Budget, M. WATHELET MONITEUR BELGE 23.12.2011 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 80387 Sur la proposition de Notre Secrétaire d Etat au Budget, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Un crédit d engagement et de liquidation

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS

FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS Arrêté ministériel déterminant les marchandises dangereuses visées par l article 48 bis 2 de l arrêté royal du 1 er décembre 1975 portant

Nadere informatie

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

4732 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 4732 BELGISCH STAATSBLAD 24.01.2012 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2012 298 [C 2011/31649] 15 DECEMBER 2011. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 39283 Bijlage bij Ons koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk

Nadere informatie

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, COORDINATION OFFICIEUSE DE : Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juin 2008 déterminant le contenu de la proposition PEB et de l étude de faisabilité AE22 - Arrêté du Gouvernement

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN

SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN N. 2010 415 [C 2010/00012] 25 JANUARI 2010. Ministerieel besluit betreffende de hondengeleiderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28.12.2001 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45167 F. 2001 3817 [C 2001/03638] 18 DECEMBRE 2001. Arrêté ministériel relatif à l introduction de l euro dans les arrêtés ministériels relatifs aux

Nadere informatie