Technotopics IV Essays over onderwijs en arbeidsmarkt voor bètatechnici

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Technotopics IV Essays over onderwijs en arbeidsmarkt voor bètatechnici"

Transcriptie

1 Technotopics IV Essays over onderwijs en arbeidsmarkt voor bètatechnici ResearchNed in opdracht van Platform Bèta Techniek Redactie: Jules Warps en Lette Hogeling december 09

2 2009 ResearchNed Nijmegen in opdracht van Platform Bèta Techniek. Alle rechten voorbehouden. Het is niet geoorloofd gegevens uit dit rapport te gebruiken in publicaties zonder toestemming van de opdrachtgever en zonder nauwkeurige bronvermelding. 2

3 Inhoud 1 TECHNOTOPICS IV - INLEIDING 5 2 TECHNIEKLEERLINGEN IN VMBO THEORETISCHE LEERWEG Profiel van technici in vmbo-tl Conclusie 15 3 UITSTROOM PROGRAMMASCHOLEN Inleiding en onderzoeksvragen Definities en data Diploma en doorstroom naar arbeidsmarkt of vervolgonderwijs Doorstroom naar bètatechnisch onderwijs Conclusie 26 4 HET VERSCHIL IN DOORSTROOM VAN VO NAAR HO TUSSEN PROGRAMMASCHOLEN EN ANDERE VO- SCHOLEN Kiezen op programmascholen meer scholieren voor een natuurprofiel dan op andere vo-scholen? Stromen scholieren van programmascholen vaker door naar bètastudies? Wie stromen door naar welke studie? Beslissen havo-leerlingen op programmascholen vaker een vwo-diploma te halen? Zijn de eindexamencijfers van scholieren die instromen in cluster 1 en 2 beter dan in het overige onderwijs? Conclusie 39 5 DOORSTROOMPROGRAMMA S MBO-HBO Achtergrond Omvang van de mbo-hbo doorstroom Mbo-hbo rendementen en uitval Studentenoordelen over de aansluiting tussen mbo en hbo Associate degrees Verkenning van de mogelijkheden voor mbo-hbo doorstroom Toelatingseisen en voorzieningen mbo instroom Voorlichting Studieduurverkorting voor studenten met een relevante mbo-opleiding Schakelprogramma s Overzicht aanbod van hbo-instellingen Conclusies 46 6 KIEZEN VOOR BÈTA EN STUDENTTEVREDENHEID Afzien van en bètastudie Totaalbeeld Verschillen tussen mannen en vrouwen Trends Het profiel van het bètapotentieel in relatie tot hun studiekeuze Tevredenheid van bètastudenten Samenvatting 58 7 EERSTEJAARSSTUDENTEN IN HET HOGER ONDERWIJS: DOORSTROOM, UITVAL EN NIEUWE STUDIEKEUZE59 3 Technotopics IV

4 7.1 Doorstroom binnen dezelfde opleiding Profiel van de herinschrijvers in het bètadomein in het hbo na het eerste jaar Doorstroom naar een andere (niet-bèta) opleiding Samenvatting 72 8 EEN GOEDE START IN HOGER BÈTATECHNISCH ONDERWIJS: LOOPBAANANKERS EN BÈTAMENTALITY Studieuitval bij studenten bètatechniek Keuzemotieven voor opleiding nader bestudeerd Loopbaanankers en studie-uitval BètaMentality en studie-uitval Onderscheid tussen de BètaMentality-profielen in relatie tot uitval Conclusie 85 9 TIJDBESTEDING VAN STUDENTEN AAN BÈTATECHNISCHE OPLEIDINGEN Tijdbesteding Tijdbesteding aan werk Werkdruk van studenten bètatechniek Bètatechnische studenten in Europees perspectief Conclusie BEVOEGDHEID BÈTALERAREN Bevoegd of onbevoegd Wat zijn bètavakken? Bevoegdheid in bètavakken Bevoegdheid op programmascholen Een analyse van verbanden Conclusie 104 TABELLEN EN FIGUREN Technotopics IV

5 1 Technotopics IV - Inleiding In deze vierde Technotopics bundel gaat de aandacht vooral uit naar schoolloopbanen en in het bijzonder de overgang tussen de verschillende schakels in bètatechnisch onderwijs. In de eerste plaats wordt deze doorstroom vanuit vmbo, mbo, havo en vwo cijfermatig bestudeerd aan de hand van leerling- en studentstromen en worden groepen leerlingen bestudeerd, waarover tot nu toe geen specifieke cijfers bekend waren. Maar daarnaast gaan drie studies in deze bundel ook dieper in op de effecten die binnen deze doorstroom kunnen worden gemeten van diverse stimuleringsactiviteiten zowel activiteiten gericht op het stimuleren van bètatechniek als activiteiten die zich meer algemeen richten op de opstroom van leerlingen naar een hoger onderwijsniveau. De entree in hoger bètatechniekonderwijs wordt in drie andere studies onder de loep genomen: waarom kiezen studenten voor bètatechnisch hoger onderwijs, wat kan er na de overstap misgaan en waar komen de initiële uitvallers vervolgens terecht? Hoe het de blijvers vervolgens in het ho vergaat wat betreft tijdbesteding en studiedruk wordt in de voorlaatste studie belicht ook buiten de landsgrenzen, waarna wordt afgesloten met een onderzoek naar de kans dat leerlingen in het bètatechnisch voortgezet onderwijs een onbevoegde leraar voor hun klas aantreffen. Binnen het vmbo vinden we naast de beroepsleerwegen een theoretische leerweg. Binnen deze theoretische leerweg bevindt zich een hoeveelheid bètatechnici, waarover tot dusver weinig informatie beschikbaar. Door het gekozen vakkenpakket van eindexamenkandidaten tussen 2005 en 2008 te analyseren op basis van gegevens van Cfi, kan het aandeel bètatechnici in de theoretische leerweg in kaart worden gebracht. In hoofdstuk 2 beschrijft Marc Thomassen het profiel en de omvang van deze groep bètatechniekleerlingen, de vakkenkeuzes die zij maken en het beleid dat de overheid voert om meer leerlingen warm te maken voor bètatechnisch onderwijs. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de sectoren Techniek, Landbouw en Gezondheid. In het schooljaar deed 33,8 procent van de leerlingen vmbo-tl eindexamen met een bètatechnisch vakkenpakket. Hier koos het grootste deel (28,6%) voor een technisch vakkenpakket, 4,5 procent viel onder de sector Gezondheid, de rest was bij Landbouw in te delen. Binnen de sectoren valt op dat mannen het vaakst voor de harde techniek kiezen. Ruim 70 procent van de techniekleerlingen is man. Om bètatechnisch onderwijs aantrekkelijker te maken, zijn vanuit de overheid diverse stimuleringsprogramma s in het leven geroepen om het bètatechnisch onderwijs aantrekkelijker te maken, zo ook het VMBO-Ambitie programma. Scholen die deelnemen aan stimuleringsprogramma s op verschillende schoolniveaus blijken een groter aandeel bètatechnici te hebben dan scholen die aan geen of één van de programma s deelnemen. Er dient echter ook rekening gehouden te worden met het aanbod van technische opleidingen in de buurt en de regionale arbeidsmarkt. In hoofdstuk 3 laat Bas Kurver zien welke keuze eindexamenkandidaten in het vmbo, havo, vwo en mbo maken. Hij concentreert zich hierbij niet alleen op leerlingen die na het behalen van het examen doorstromen binnen het onderwijs, maar ook op leerlingen die het eindexamen niet succesvol hebben afgerond en leerlingen die naar de arbeidsmarkt vertrekken. Kurver laat zien dat de doorstroom naar vervolgonderwijs het hoogst is onder leerlingen komend van het vmbo en het laagst onder leerlingen komend van het mbo. De verschillen in doorstroom van leerlingen van programma- en niet-programmascholen en tussen jongens en meisjes zijn klein. Ongeveer een tiende van de leerlingen haalt het eindexamen echter niet. Het aandeel studenten dat het diploma niet haalt ligt iets hoger bij leerlingen met een bètatechnisch profiel, en dan met name bij meisjes. Wel hebben vmbo meisjes met een bèta-technisch profiel een hogere slaagkans op scholen met een ambitieprogramma. Van de groep vwo meisjes die het eindexamen niet 5 Technotopics IV

6 haalt blijft slecht een derde onderwijs volgen, zo laat de auteur zien. Zittenblijvende bètatechnische meisjes in het vwo blijven iets vaker onderwijs volgen. Ook kiezen zittenblijvende bètatechnische meisjes in het vmbo aan een programmaschool er vaker voor binnen het onderwijs te blijven, dan bètatechnische meisjes aan niet programmascholen. Van de bètatechnische leerlingen die blijven zitten, maar wel binnen het onderwijs blijven, switcht het merendeel niet van profiel. In het vmbo kiest 17 procent van de zittenblijvende niet-bètatechnische leerlingen, die doorgaan binnen het onderwijs, voor een bètatechnische vervolgopleiding. Het hoofdstuk laat ook zien dat nog geen 30 procent van de gediplomeerde havo, vwo en mbo bètatechnische meisjes die naar vervolgonderwijs doorstromen, daadwerkelijk doorstroomt naar een bètatechnische opleiding. Onder jongens is dit percentage aanmerkelijk hoger (respectievelijk 88%, 62% en 75%). Het onderscheid tussen jongens en meisjes wat betreft de doorstroom is kleiner op scholen met een programma: hier stromen relatief meer bètatechnische meisjes door naar bètatechnisch vervolgonderwijs. Vijf jaar geleden is het Platform Bèta Techniek gestart met een aantal stimuleringsprogramma s die het doel hebben om het bètaonderwijs voor scholieren interessant en aantrekkelijk te maken, zodat meer scholieren in het voortgezet onderwijs kiezen voor een natuurprofiel en vervolgens ook voor een bètatechnische studie in het hoger onderwijs. In hoofdstuk 4 zoomt Jessica Pass in op de doorstroom vanuit voortgezet onderwijs naar hoger onderwijs om het resultaat van deze stimuleringsprogramma s na te gaan. Zij laat zien dat de keuze voor een natuurprofiel de laatste vijf jaar op alle vo-scholen is gestegen en dat vooral op Jet-Net-scholen en Jet-Net- & Universum-scholen veel scholieren kiezen voor een natuurprofiel. Toch lijkt de impuls die door de programmascholen is gegeven nog niet sterk genoeg om het beoogde doel van 15 procent meer instroom in natuurprofielen tot 2010 te kunnen realiseren. Verder blijkt dat de doorstroom van scholieren met een natuurprofiel naar een cluster 1 en 2 opleiding in het hoger onderwijs de laatste jaren is gestegen, maar dit geldt ook voor de programmascholen en eveneens voor de andere vo-scholen. Ook hier zijn weinig pregnante effecten van de programmascholen ten opzichte van de overige vo-scholen te zien. Een belangrijke constatering van Pass is dat de doorstroom van vrouwen met een natuurprofiel naar een cluster 1 en 2 opleiding in het ho nog steeds veel lager is dan bij mannen. Dit geldt vooral voor studenten met een havo-achtergrond: minder dan een kwart van de vrouwen met een havo-natuurprofiel kiest voor een bètaopleiding in het ho. Vanuit de Universum-scholen stromen meer vwo-scholieren door naar een cluster 1 en 2 opleiding dan vanuit de overige vo-scholen. Vrouwen die een havo-opleiding genoten op een Jet-Net school hebben het hoogste instroompercentage. Daarnaast laat de auteur zien dat de laatste jaren vooral op programmascholen steeds meer scholieren met een NG-profiel hebben gekozen voor een bètaopleiding Natuur en Techniek. Het percentage scholieren dat met een NT-profiel doorstroomt naar een bètaopleiding Natuur en Techniek is in de laatste jaren op alle vo-scholen (dus niet alleen op de programmascholen) licht gestegen. In hoofdstuk 5 geeft Hanneke Ribberink een overzicht van het aanbod aan programma s die op hboinstellingen worden aangeboden ten behoeve van een goede doorstroom tussen mbo en hbo en de problemen waarmee mbo-studenten bij deze doorstroom in aanraking komen. Een goede doorstroom is essentieel om meer goed opgeleide bètatechnici te kunnen leveren. In 2008 zijn in totaal mboafgestudeerden in een hbo-instelling ingestroomd. Dat is 30 procent van de totale instroom in het hbo in de technische opleidingen. De rendementen na vijf jaar (van het instroomcohort 2003) van de mbostudenten zijn hoger (62,2%) dan het gemiddelde rendement (57%) van alle studenten in de technische hbo-opleidingen. Toch zijn studenten met een mbo-vooropleiding minder tevreden over de aansluiting dan studenten die van de havo of het vwo afkomen. Naast de technische hbo-opleidingen bestaan er ook nog 13 verschillende technische Associate-degreeprogramma s, bedoeld voor mensen die nog willen doorstuderen of die weer een studie willen oppakken. De moeilijkheden die mbo-studenten tegenkomen in hun doorstroom blijken vooral te liggen in het zelfstandig werken en studeren en het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen studieloopbaan. Een duidelijke voorlichting en het afstemmen van opleidingsprogramma s en studieloopbaanbegeleiding van mbo- en hbo-instellingen is van belang om vroegtijdige uitval te voorkomen. 6 Technotopics IV

7 In hoofdstuk 6 gaat Anja van den Broek in op de redenen die studenten hebben om nièt te kiezen voor een bètastudie, terwijl zij daar wel toegang toe hadden. Op basis van de resultaten van zes jaargangen Studentenmonitor concludeert zij dat onaantrekkelijke beroepsperspectieven en een gebrek aan maatschappelijke gerichtheid de belangrijkste belemmeringen vormen voor het bètapotentieel om te kiezen voor een bètatechnische opleiding. Het belang van deze twee indicatoren is voor vrouwen groter dan voor mannen en neemt overigens door de tijd heen wel af. Omdat voor mannen baanperspectieven en financiële factoren belangrijker blijken te zijn dan voor vrouwen, stelt Van den Broek dat het stimuleren van onderwijsdeelname aan bètatechnische studies bij vrouwen met financiële prikkels doorgaans weinig zinvol zal zijn. Bètastudies die zich ook richten op maatschappelijke issues, zowel in communicatie over studie als over baankansen, zullen naar haar verwachting meer in trek zijn bij vrouwen. Dit geldt overigens ook, zij het in mindere mate, voor communicatie over de moeilijkheidsgraad en het theoretisch gehalte. Aan de hand van vier edities van de Nationale Studenten Enquête gaat Van de Broek vervolgens na in hoeverre de negatieve argumenten, die het bètapotentieel doen afzien van een bètatechnische opleiding, wel stroken de oordelen van beta's en niet-bèta's. Met name in het wetenschappelijk onderwijs blijken bètastudenten juist veel positiever te oordelen over hun opleiding. Van den Broek pleit er daarom voor om door middel van positievere communicatie over bètatechnische opleidingen de geconstateerde discrepantie tussen vooroordelen bij studiekeuze en de feitelijke situatie meer op één lijn te brengen. In hoofdstuk 7 besteedt Joyce Jacobs aandacht aan de eerstejaarsstudenten in het hoger onderwijs die een bètatechnische studie volgen. Stromen ze na het eerste jaar daadwerkelijk door naar het volgend jaar binnen dezelfde opleiding, stromen ze door naar een andere opleiding of stoppen ze helemaal met studeren in het hoger onderwijs? En bestaan er verschillen tussen studenten afkomstig van programmascholen en niet-programmascholen? Het merendeel van de studenten in het bètatechnisch onderwijs schrijft zich ook het tweede jaar in voor een studie binnen hetzelfde cluster. Het percentage vrouwen dat zich opnieuw heeft ingeschreven binnen de beide clusters is meer gestegen dan het percentage herinschrijvers onder mannen voor deze clusters over de periode Hierbij dient opgemerkt te worden dat het absolute aantal vrouwen hierbij nog altijd ruim achterblijft bij het absolute aantal mannen. Studenten komend van een school die heeft deelgenomen aan één van de door het Platform opgezette programma s, schrijven zich iets vaker opnieuw in binnen cluster 1 of cluster 2 in het tweede studiejaar. Voor vrouwen heeft het volgen van een mbo-opleiding op een programmaschool een positief effect op het herinschrijven binnen een bètatechnische studie in het hoger onderwijs. Uit cluster 1 verruilt 7 procent van de eerstejaarsstudenten de bètastudie voor een niet-bètatechnische studie. In cluster 2 is dit percentage hoger, namelijk 13 procent. Mannen schrijven zich het vaakst in voor een opleiding in de sector Economie, vrouwen voor een opleiding in de sector Gezondheidszorg. Zowel onder uitvallers uit cluster 1 als onder uitvallers uit cluster 2 is de opleiding Geneeskunde het meest populair. Verder blijkt dat studenten afkomstig van programmascholen zich iets vaker opnieuw inschrijven binnen cluster 1 of cluster 2 in het tweede studiejaar. Ook het percentage uitvallers onder studenten komend van een programmaschool is lager. De aandacht voor studiesucces en studieuitval in het eerste jaar hoger onderwijs is de laatste jaren sterk toegenomen. De studieuitval onder eerstejaars van 30% in hbo en 25% in wo is al lange tijd zorgwekkend. Niet langer wordt nu alleen gefocust op de vraag hoe zoveel mogelijk studenten voor een hbo- of wo-studie of voor een bepaalde hogeschool of universiteit te winnen, maar steeds meer is de vraag hoe we deze studenten daar vervolgens kunnen behouden en hoe we verkeerde keuzes kunnen verklaren en voorkomen. In hoofdstuk 8 doet Jules Warps verslag van de belangrijkste antwoorden op deze vraag op basis van de Startmonitor, een nieuw onderzoek naar studiekeuze en studieuitval dat in opdracht van het Platform Bèta Techniek sterk is uitgebreid in het bètatechnisch hoger onderwijs. Vervolgens bestudeert hij met behulp van diezelfde onderzoekgegevens ook de diepere voorkeuren, waarden en drijfveren die studenten gedurende hun leven en loopbaan leiden en inspireren en hun samenhang met studiesucces en studieuitval. De profielen uit het BètaMentalitymodel blijken deze samenhang duidelijk te vertonen. 7 Technotopics IV

8 Concrete bèta s kiezen niet alleen vaker voor een bètatechnische opleiding, maar vallen in deze opleidingen vervolgens ook minder uit. De hogere uitval onder de carrière bèta s laat zich verklaren, doordat deze groep op bijna alle onderzochte aspecten keuzemotieven, verwachtingen, tevredenheid over de opleiding, studiegedrag en inzet precies die kenmerken vertoont die algemeen samenhangen met studieuitval. Het enige aspect waarop uiteindelijk ook de geïnteresseerde generalisten samen met de carrière bèta s verschillen van de succesvollere concrete bèta s, is hun lagere binding met de gekozen bètastudie (en niet met het latere beroep): de overtuiging precies de studie te hebben gekozen die optimaal bij je past. Ook in bètatechnisch hbo en wo is deze overtuiging de sterkste voorspeller van een succesvolle entree in hoger onderwijs. De vorige hoofdstukken in deze Technotopics richten zich op de Nederlandse leerling. Lette Hogeling richt haar blik in hoofdstuk 9 op het Europese onderwijs en beantwoordt de vraag of de tijdsbesteding van de Nederlandse student vergelijkbaar is met die van andere Europese studenten. Allereerst beschrijft de auteur de situatie in Nederland en stelt dat studenten aan bètatechnische opleidingen meer tijd zeggen te besteden aan hun studie dan studenten aan de overige opleidingen in het bijzonder zijn zij meer tijd kwijt aan contacturen van hun opleiding (naast tijd aan zelfstudie). Nederlandse studenten aan nietbètatechnische opleidingen besteden een groter deel van hun tijd aan activiteiten naast de studie, zoals bestuurswerk op de instelling of vrijwilligerswerk. De tijd die aan studie wordt besteed zien we ook terug in de mate waarin Nederlandse studenten een (bij)baan hebben. Bètatechnici hebben minder vaak een betaalde baan dan andere studenten, en als zij wel een baan hebben, werken ze gemiddeld een kleiner aantal uur per week. In de sector Natuur en Techniek is geen duidelijke reden aan te wijzen waarom studenten minder (vaak) werken. Hogeling laat met haar hoofdstuk zien dat de studiegerelateerde werkdruk door studenten aan bètatechnische opleidingen vaker als hoog wordt ervaren dan door studenten aan overige opleidingen. Ook het studietempo en de leervakken zorgen vaker voor problemen. Toch geven studenten in de sector Natuur en techniek relatief weinig aan dat de opleiding te moeilijk is. In Europees perspectief besteden Nederlandse studenten weinig tijd aan hun studie (zowel contacttijd als zelfstudie). Vergeleken met collega s in de omringende landen, werken Nederlandse studenten vaker, en een groter aantal uur per week zo concludeert de auteur. Opvallend zijn ondermeer studenten in de richting Health & Welfare: zij besteden relatief weinig uren aan contacttijd op de instelling. Enkel studenten in de richting Natural Science zijn, binnen de hier vergeleken landen, nìet de minste tijd kwijt aan contacturen. Het aandeel studenten met een betaalde baan ten slotte, ligt in de studierichtingen Natural Science en Engineering in alle landen, behalve in Italië en Slowakije, lager dan het aandeel werkenden in de overige, niet technische studierichtingen. Onbevoegde docenten kom je overal tegen. Op elke school worden lessen verzorgd door docenten die officieel niet voor de klas mogen staan. In hoofdstuk 10 kijken Marc Thomassen en Sil Vrielink of dit ook in het bètaonderwijs het geval is en wanneer dit het meeste voorkomt. Hiervoor hebben de auteurs een vergelijking gemaakt tussen bètavakken en overige vakken, en tussen lessen gegeven op verschillende niveaus en verschillende scholen. Met name de lesgraad en de schoolsoort waarop lessen worden verzorgd blijken belangrijke predictoren voor onbevoegdheid te zijn. In het tweedegraads lesgebied wordt veel meer onbevoegd of benoembaar lesgegeven dan in het eerstegraads gebied. In samenhang hiermee is ook het percentage bevoegd gegeven lesuren het laagst op scholen waar alleen vmbo-onderwijs wordt verzorgd. Scholen met overwegend eerstegraads onderwijs (havo/vwo-scholen) blijken juist een stuk hoger te scoren dan gemiddeld. Het effect van deelname aan de diverse programma s is hierdoor erg lastig vast te stellen, zo stellen Thomassen en Vrielink, omdat er zowel een samenhang is tussen niveau en bevoegdheid als tussen niveau en programma. 8 Technotopics IV

9 2 Techniekleerlingen in vmbo theoretische leerweg In 1999 is het vmbo, het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, in de plaats gekomen van het vbo en de mavo. Een van de doelstellingen van deze wijziging was om de aansluiting op het mbo (middelbaar beroepsonderwijs) en de havo te verbeteren. Het vmbo bestaat uit leerwegen op vier niveau s, waarbij de eerste drie niveau s tot de beroepsleerwegen worden gerekend. In dit hoofdstuk zal het vierde en hoogste niveau van het vmbo centraal staan, de theoretische leerweg. De theoretische leerweg is qua niveau en structuur vergelijkbaar met de oude mavo. In de beroepsleerwegen kiezen scholieren voor een opleidingssector: techniek, economie, zorg & welzijn of landbouw. Binnen de sector kies je een beroepsgericht programma, waarin je wordt voorbereid op een vervolgopleiding in die richting op het mbo. Op basis van deze sectorkeuze kan eenvoudig het aandeel technici binnen de beroepsleerwegen van het vmbo bepaald worden. Wanneer in de theoretische leerweg een sector wordt gekozen, wordt niet gekozen voor een beroepsgericht programma, maar voor een vakkenpakket. Het onderwijs in de theoretische leerweg bestaat voor elke sector uit een gemeenschappelijk deel, dat voor alle sectoren gelijk is, een sectordeel, dat kenmerkend is voor die sector, en een vrij deel, dat bestaat uit door de leerling te kiezen vakken en andere programma-onderdelen. In Figuur 1 wordt deze sectorindeling op een grafische manier inzichtelijk gemaakt. Figuur 1: vakkenpakket per sector Economie Zorg en Welzijn Landbouw Techniek Gemeenschappelijk Nederlands, Engels, Maatschappijleer, Lichamelijke opvoeding, Beeldende vorming/muziek/drama/dans Economie Biologie Wiskunde Wiskunde Sectorspecifiek Wiskunde, Frans of Duits Wiskunde, Geschiedenis of Aardrijkskunde Biologie of Natuuren scheikunde 1 Natuur- en scheikunde 1 Vrije keuze Natuur- en scheikunde 2, Spaans, Turks, Arabisch, Friese taal en cultuur, Beeldende vorming, Muziek, Drama, Dans, Lichamelijke opvoeding Bron: Binnen vmbo-tl wordt de sectorkeuze echter niet als zodanig geregistreerd, zoals dat gebeurt binnen de beroepsleerwegen. De enige manier om te bepalen in welke richting een leerling vakken volgt is door het gekozen vakkenpakket te analyseren. Omdat het Platform Bètatechniek graag een volledig beeld wil heb- 9 Technotopics IV

10 ben van het aantal leerlingen met een technisch profiel in het voortgezet onderwijs, is bij Cfi een aanvraag gedaan tot levering van de vakkenpakketgegevens van eindexamenkandidaten in de theoretische leerweg van het vmbo van de schooljaren , en Per kandidaat is aangegeven in welke vakken eindexamen is gedaan. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen Nederlands, natuuren scheikunde 1, natuur- en scheikunde 2, wiskunde, biologie en overige vakken. Op basis van artikel 10 van de Wet op het Voortgezet Onderwijs is vervolgens bepaald met welke vakken iemand tot een bepaalde sector gerekend wordt. Het doel van de in dit hoofdstuk uitgevoerde analyse is niet alle leerlingen in te delen in een sector, maar om het aandeel bètatechnici in de theoretische leerweg in kaart te brengen. In andere onderwijssectoren is dit al vaker gebeurd. Zo worden op de havo en het vwo de profielen Natuur en Techniek en Natuur en Gezondheid tot de bètaprofielen gerekend. In het middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs wordt er onderscheid gemaakt tussen de harde bètatechniek (cluster 1) en de snijvlakopleidingen, opleidingen met meer dan 50% bètavakken (cluster 2). Om de indeling voor vmbo-tl aan te laten sluiten bij de reeds bestaande indelingen, zullen we uitgaan van de verplichte vakken binnen de natuurprofielen. Een van de doelstellingen van het invoeren van het vmbo is immers het bevorderen van de doorstroom van vmbo-tl naar de havo. Scholieren zullen dus het juiste vakkenpakket moeten hebben om in een NG- of NT-profiel in te kunnen stromen. Verplichte vakken vernieuwde Tweede Fase havo/vwo (bron: IB-Groep): Natuur & Techniek: wiskunde B, natuurkunde, scheikunde Natuur & Gezondheid: wiskunde A (óf B), scheikunde, biologie Vmbo ers die ambiëren door te stromen naar de havo zullen dus gelijksoortige vakken in hun eindexamenpakket moeten hebben. Voor vmbo-tl wordt ook een dergelijke indeling gebruikt. Leerlingen die op basis van hun vakken in de sector techniek ingedeeld kunnen worden vallen onder cluster 1 (techniek), leerlingen aan een AOC 1 met wiskunde en nsk1 (landbouw) en leerlingen met biologie, wiskunde en nsk2 (gezondheid) in het pakket worden tot cluster 2 gerekend. Iedereen die geen vakkencombinatie volgt behorend tot cluster 1 of 2, valt in de categorie overig. In Tabel 1 is het aantal leerlingen per cluster weergegeven voor laatste drie beschikbare jaren. Tabel 1: Vmbo-tl leerlingen naar profiel in leerjaar Aantal % Aantal % Aantal % Techniek , , ,6 Landbouw 260 0, , ,7 Gezondheid , , ,5 Overig , , ,1 Bron: Cfi De gegevens op vakniveau zijn beschikbaar vanaf het schooljaar De verdeling van de leerlingen over de vier sectoren fluctueert licht door de jaren heen. De tijdsreeks is echter te kort om een patroon te kunnen onderscheiden. Een aanzienlijk deel van de leerlingen in vmbo-tl kiest een bètatechnisch vakkenpakket. Vergelijken we dit met het percentage leerlingen dat kiest voor een NG- of NT-profiel op havo of vwo, dan is het percentage technici in het vmbo bijna net zo hoog als het percentage leerlingen met een N-profiel op de havo. 1 Agrarisch Opleidingscentrum 10 Technotopics IV

11 Tabel 2: N-profielers op havo en vwo in leerjaar HAVO NG 18% 18% 18% 18% NT 12% 12% 16% 17% VWO NG 22% 22% 22% 23% NT 31% 31% 32% 33% Bron: 2.1 Profiel van technici in vmbo-tl Op basis van de samenstelling van het vakkenpakket, wordt een vakkenpakket ingedeeld bij cluster 1 of cluster 2. In Tabel 3 is de verdeling van de diverse vakkenpakketten binnen de techniekclusters weergegeven. Binnen de sector techniek is een vakkenpakket met wiskunde, natuur- en scheikunde1 en overige vakken veruit het populairst. De vakkenpakketten met naast de verplichte vakken ook nog biologie en/of natuur- en scheikunde 2 zijn minder populair. Binnen de sector landbouw heeft meer dan de helft van de leerlingen, naast wiskunde en natuur- en scheikunde 1, biologie in het vakkenpakket. Voor de sector gezondheid geldt dat er maar een vakkencombinatie is die in aanmerking komt om ingedeeld te worden als cluster 2-pakket. Dit is een vakkenpakket met wiskunde, natuur- en scheikunde 2 en biologie. Vakkenpakketten zonder wiskunde worden nooit tot de cluster 1-2-opleidingen gerekend. Wiskunde is een minimale vereiste in het vakkenpakket. In het vervolg van deze paragraaf worden de clusters aangeduid met techniek, landbouw en gezondheid. Hiermee worden dus niet de gehele sectoren bedoeld, maar alleen de leerlingen in die sector met een technisch vakkenpakket. Leerlingen uit deze sector met een niet-technisch pakket vallen onder het cluster overig. Tabel 3: Technici in het vmbo-tl naar vakkenpakket Vakkenpakket % Techniek wisk + nsk1 + bio + overig 26,6 wisk + nsk1 + nsk2 + bio + overig 17,8 wisk + nsk1 + nsk2 + overig 20,5 wisk + nsk1 + overig 35,1 Landbouw wisk + nsk1 + bio + overig 51,5 wisk + nsk1 + nsk2 + bio + overig 10,3 wisk + nsk1 + nsk2 + overig 14,5 wisk + nsk1 + overig 15,2 Gezondheid wisk + nsk2 + bio + overig 100,0 Bron: Cfi Tussen de sectoren blijkt een groot verschil te zitten in de verdeling van mannen en vrouwen, zo valt op te maken uit Figuur 2. Mannen kiezen traditioneel het vaakst voor de harde techniek. Dit beeld komt in alle onderwijssectoren naar voren, zo ook bij vmbo-tl. Maar liefst 80 procent van de leerlingen in de sector techniek is man. Ook voor de sector landbouw geldt dat de mannen in de meerderheid zijn. Binnen deze sector is 64 procent van de leerlingen man, tegenover 36 procent vrouwen. In de sector gezondheid zijn de vrouwen juist veruit in de meerderheid. Van de leerlingen in deze sector is 75 procent vrouw. Hierbij moet wel worden aangetekend dat de sector techniek qua omvang verreweg het grootst is. Het is niet zo dat de verdeling van mannen en vrouwen van de sectoren techniek en landbouw elkaar weer opheffen. In 11 Technotopics IV

12 totaal zijn er in de bètatechniek jongens actief tegenover meisjes, wat neerkomt op 27 procent. Figuur 2: Percentage mannen en vrouwen per bètacluster in vmbo-tl 100% 80% 60% 20% 36% 75% 61% 50% 40% 20% 0% 80% 64% 50% 39% 25% Bètatechniek Landbouw Gezondheid Overig Totaal Man Vrouw Vergelijken we dit met de man-vrouw-verhouding in andere onderwijssectoren dan is dit geen slechte score. In Tabel 4 is het percentage vrouwen per onderwijssoort weergegeven. In de beroepsgerichte leerwegen van het vmbo is het percentage vrouwen met 22,3 procent enkele procenten lager dan in de theoretische leerweg. Hierbij moet worden opgemerkt dat leerlingen uit de sector Zorg & Welzijn bij de beroepsleerwegen buiten beschouwing zijn gelaten. Juist in deze sector zijn veel vrouwelijke leerlingen te vinden. In totaal verschilt het percentage meisjes dus weinig tussen de leerwegen in het vmbo. Ten opzichte van andere onderwijssoorten scoort de theoretische leerweg gemiddeld als het gaat om het percentage vrouwelijke leerlingen. In de n-profielen op havo en vwo zitten meer vrouwelijke leerlingen, op het mbo en het hbo is het percentage vrouwen juist een stuk lager. Tabel 4: Vrouwelijke techniekleerlingen in het onderwijs % Aantal vmbo bl techniek* 22,3 % vmbo tl cluster ,2% mbo cluster 1-2* 14,0% havo n-profiel** 41,1% vwo n-profiel** 48,2% hbo cluster 1-2*** 18,1% wo cluster 1-2*** 32,8% Bron: *leerjaar 3-4 **leerjaar ***eerstejaars instroom ho Van de drie onderscheiden sectoren binnen de bètatechniek is de harde techniek zowel bij jongens als bij meisjes de populairste tak van techniek, zo blijkt uit Figuur 3. Van de jongens kiest bijna kiest bijna de helft voor een bètatechnisch profiel. Hiervan kiest 46 procent voor een technisch vakkenpakket, 1 procent voor landbouw en 2 procent voor gezondheid. Het percentage mannen dat een cluster 2-vakkenpakket kiest is dus zeer klein. Bij vrouwen is deze groep relatief groter. Van de 19 procent die een bètatechnisch vakkenpakket kiest, heeft 11 procent een techniekpakket, 7 procent valt in de sector gezondheid en 1 procent valt in de sector landbouw. 12 Technotopics IV

13 Figuur 3: Keuze voor clusters van mannen en vrouwen in vmbo-tl 100% 80% 60% 40% 20% 0% Man Vrouw Totaal Bètatechniek Landbouw Gezondheid Het Platform BètaTechniek heeft op diverse schoolniveaus programma s geïntroduceerd om de populariteit van het bètaonderwijs te vergroten. Een van deze programma s is het Ambitieprogramma in het vmbo. Het VMBO-Ambitie Programma geeft ambitieuze vmbo-scholen een extra impuls voor innovatief en aantrekkelijk bèta- en technisch onderwijs. Het doel: meer jongeren kiezen (weer) voor bètatechniek. Voor vmbo-scholen die deze uitdaging aangaan, betekent dit dat zij: zorgen voor aantrekkelijker onderwijs dat aansluit bij de leefwereld van jongeren; aansluiten bij andere domeinen, andere sectoren; aansluiten bij nieuwe beroepen, nieuwe competenties; aansluiten bij nieuwe programma's en kwalificaties van het mbo. Momenteel participeren er om en nabij de 150 vmbo-scholen in het VMBO-Ambitie Programma, waaronder 17 vakcolleges en 50 scholen met een afdeling vmbo-tl. Al deze scholen zijn bezig hun bètaonderwijs structureel aantrekkelijker en uitdagender te maken. In dit hoofdstuk gaat onze aandacht uit naar de scholen met een afdeling vmbo-tl. Omdat het Ambitieprogramma pas in 2006 is gestart, is het te vroeg om op basis van de hier gepresenteerde cijfers conclusies te trekken over het succes van het Ambitieprogramma. De gebruikte cijfers zijn examencijfers, dus deze leerlingen hadden al een vakkenpakket gekozen voor het Ambitieprogramma gestart is. Wel is het interessant om te bekijken of er op voorhand al een verschil is in het aandeel bètatechnici op de Ambitiescholen ten opzichte van niet-deelnemende scholen. In Tabel 5 is het percentage leerlingen per cluster weergegeven voor de afgelopen drie schooljaren, waarbij onderscheid is gemaakt tussen Ambitiescholen en niet-ambitiescholen. Op voorhand bestaat er nauwelijks verschil in het percentage leerlingen met een bètatechnisch vakkenpakket op programmascholen en nietprogrammascholen. Het percentage bètatechniekleerlingen schommelt zowel bij programmascholen als niet-programmascholen rond de 34 procent. 13 Technotopics IV

14 Tabel 5: Percentage technici op ambitiescholen en overige scholen in vmbo-tl Overig Ambitie Overig Ambitie Overig Ambitie Techniek 29,3 29,1 29,2 29,9 28,3 29,3 Landbouw 0,7 0,3 1,0 0,4 0,9 0,4 Gezondheid 3,6 4,3 4,1 4,4 4,3 4,8 Overig 66,3 66,3 65,7 65,3 66,4 65,5 Bron: Cfi Op het eerste gezicht lijkt er dus (nog) weinig verschil te zitten in de keuze voor techniek tussen Ambitiescholen en niet-ambitiescholen. Wat wel een verschil maakt is het soort school waar een leerling op zit. Scholen zijn in te delen in een aantal soorten, op basis van het onderwijs dat er gegeven wordt. Er bestaan categorale vmbo-scholen, waar alleen vmbo gegeven wordt, maar er zijn ook brede scholengemeenschappen waar alle onderwijsniveaus aangeboden worden, van vmbo bl tot vwo. Splitsen we het aantal leerlingen in de bètatechniek uit naar schoolsoort en ambitieprogramma, dan blijken de categorale vmbo-scholen die aan het ambitieprogramma deelnemen plotseling erg goed te scoren. Bijna de helft van de eindexamenkandidaten op deze scholen heeft een technisch vakkenpakket, zo blijkt uit Tabel 6. Dit is een stuk hoger dan gemiddeld op ambitiescholen. Ook de niet aan het Ambitieprogramma deelnemende categorale vmbo s blijken beter te scoren dan andere instellingen. Instellingen die mavo/havo/vwo scoren juist benedengemiddeld als het gaat om het percentage bètatechnici. Tabel 6: Percentage en aantal technici in vmbo-tl per schoolsoort Geen ambitieschool Ambitieschool % N % N vmbo 38, ,0 419 mavo/havo/vwo 31, ,6 357 vmbo/havo/vwo 33, , aoc 35, ,3 100 Totaal 33, , Bron: Cfi Het kan zijn dat een school aan meerdere programma s van het Platform Bètatechniek deelneemt. Naast het ambitieprogramma in het vmbo heeft het Platform Bètatechniek ook nog het Jetnet-programma en Universum-programma op havo en vwo. Brede scholengemeenschappen kunnen betrokken zijn bij meerdere programma s. Deelname aan programma s ter bevordering van de bètatechniek op havo en vwo zou ook kunnen uitstralen op vmbo-tl leerlingen. Als zij door andere programma s enthousiast raken voor bètatechniek kan dat de reden zijn om een technisch vakkenpakket te kiezen en vervolgens door te stromen naar de havo. Om te achterhalen of de programma s inderdaad een cumulatief effect hebben zijn in Tabel 7 de technici in vmbo-tl op brede scholengemeenschappen weergegeven. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen de diverse programma s waaraan scholen deelnemen. Scholen die deelnemen aan stimuleringsprogramma s op verschillende schoolniveaus hebben meer techniekleerlingen dan scholen die aan één of geen van de programma s deelnemen. Het lijkt erop dat de aandacht voor bètatechniek op alle schoolniveaus haar vruchten afwerpt om meer leerlingen een technische richting te laten kiezen. 14 Technotopics IV

15 Drenthe Overijssel Groningen Friesland Limburg Utrecht Noord-Brabant Gelderland Zeeland Zuid-Holland Noord-Holland Flevoland Totaal Tabel 7: Percentage en aantal technici in vmbo-tl per programma Geen programma Ambitie UP/Jetnet Ambitie & UP/Jetnet % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal mavo/havo/vwo 30, , , ,4 302 vmbo/havo/vwo 33, , , , Bron: Cfi Tot slot is in Figuur 4 het aandeel bètatechnische leerlingen naar regio weergegeven. Er blijkt wel wat regionale spreiding te zitten in de keuze voor bètatechniek. In de Randstad (Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht) en Flevoland ligt de populariteit van de bètatechniek lager dan het landelijk gemiddelde. In de periferie (o.a. Drenthe en Overijssel)is het percentage bètatechniekleerlingen met bijna 40 procent juist veel hoger dan landelijk. Deels zal dit regionale verschil veroorzaakt worden door het onderwijsaanbod in de regio. Vmbo ers zijn niet geneigd ver te reizen voor hun opleiding. Het aanbod van technische opleidingen in de buurt zal dus mede het aandeel techniekleerlingen bepalen. Daarnaast speelt natuurlijk ook de regionale arbeidsmarkt een rol. Figuur 4: Keuze voor bètatechniek van mannen en vrouwen in vmbo-tl naar provincie 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bron: Cfi 2.2 Conclusie In dit hoofdstuk is een beeld geschetst van de hoeveelheid bètatechnici in de theoretische leerweg van het vmbo. Eerder was een dergelijke exercitie niet mogelijk, omdat er geen gegevens bekend waren over de sectorkeuze van leerlingen in vmbo tl. Op basis van de eindexamenvakken van leerlingen zijn leerlingen met een technisch vakkenpakket eruit gelicht en is de omvang en het profiel van deze groep leerlingen in kaart gebracht, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de sectoren Techniek, Landbouw en Gezondheid. In het schooljaar deed 33,8 procent van de leerlingen vmbo-tl eindexamen met een bètatechnisch vakkenpakket. Hier koos het grootste deel (28,6%) voor een technisch vakkenpakket, 4,5 procent viel onder de sector Gezondheid, de rest was bij Landbouw in te delen. De bètatechniek is ook in het vmbo vooral een mannenbolwerk. Ruim 70 procent van de techniekleerlingen is een man. Om het aandeel Techniek te laten groeien, zoals het Ambitieprogramma beoogt, is het daarom zaak om ook meisjes warm te laten lopen voor een technische opleiding. Hier ligt nog een enorme mogelijkheid! 15 Technotopics IV

16 3 Uitstroom programmascholen Het Platform Bèta Techniek heeft zich als doel gesteld om in 2010, ten opzichte van 2000, 15 procent meer uitstroom uit het bètatechnisch hoger onderwijs te realiseren. Hiertoe is het van belang een goede doorstroom naar vervolgonderwijs te realiseren. Op alle onderwijsniveaus zijn programma s opgesteld om leerlingen en deelnemers te enthousiasmeren voor de bètatechniek. Een van de doelstellingen van deze programma s is om meer leerlingen / deelnemers 2 te laten kiezen voor een (bèta-)technisch profiel of bètatechnische opleiding. Ook wordt ingezet op het behoud van deze jonge bètatechnici binnen het vakgebied door te staan voor een gedegen doorstroom naar vervolgonderwijs. In dit hoofdstuk nemen de we effectiviteit van deze programma s nader onder de loep. 3.1 Inleiding en onderzoeksvragen Om te de effectiviteit van door het Platform geïnitieerde programma s te toetsen kijken we in hoeverre de uitstroom en doorstroom van leerlingen verschilt tussen programma- en niet programmascholen. We gaan daarbij niet alleen in op de vraag òf leerlingen doorstromen (of uitstromen naar de arbeidsmarkt) maar ook of ze behouden blijven voor de bètatechniek. Hiernaast besteden we ook aandacht aan eindexamenleerlingen die geen diploma halen: blijven ze zitten, of verlaten ze het onderwijs? In dit hoofdstuk staan de volgende vragen centraal: (1) Wat is voor leerlingen de vervolgstap na het eindexamenjaar; blijven ze zitten, stromen ze door naar vervolgonderwijs of stromen ze uit naar de arbeidsmarkt? (2) Verschillen techniekleerlingen hierin van leerlingen van andere sectoren? (3) Welk deel van de gediplomeerde (techniek) leerlingen dat doorstroomt naar vervolgonderwijs stroomt door naar een technische opleiding? (4) Welk deel van de niet-gediplomeerde (techniek) leerlingen dat doorstroom naar vervolgonderwijs stroomt door naar een technische opleiding? Om het effect van bètatechnische programma s in kaart te brengen wordt bij de beantwoording van alle bovenstaande vragen onderscheid gemaakt tussen programma- en niet-programma scholen. Het Platform Bèta Techniek geeft aan met haar programma s speciale aandacht te schenken aan de bètakeuze van meisjes. Daarom zal bij de analyse tevens onderscheid worden gemaakt tussen jongens en meisjes. Dit resulteert in de volgende aanvullende vragen: (5) In hoeverre bestaan er verschillen in doorstroom tussen leerlingen van programma- en niet programmascholen? (6) In hoeverre bestaan er verschillen in doorstroom tussen jongens en meisjes? Bij het beantwoorden van deze vragen maken we gebruik van gegevens afkomstig van Cfi. We kijken naar de doorstroom van leerlingen die in schooljaar in een eindexamenjaar zaten. De focus ligt hierbij bij leerlingen uit het vmbo, havo, vwo en mbo (niveau 4). Waar bevinden ze zich één jaar later ( Binnen dit onderzoek kijken we naar de doorstroom van leerlingen uit het voortgezet onderwijs en deelnemers uit het middelbaar beroepsonderwijs naar vervolgonderwijs. Binnen het mbo worden leerlingen deelnemers genoemd. Voor de leesbaarheid hanteren we alleen de term leerlingen. Wanneer we het over het mbo hebben bedoelen we deelnemers. 16 Technotopics IV

17 2007). Zijn ze gediplomeerd, doorgestroomd naar de arbeidsmarkt, of zijn ze doorgestroomd naar (bètatechnisch) vervolgonderwijs? En indien ze geen diploma behalen, verlaten ze het onderwijs, of blijven ze doorstuderen? In de eerstvolgende paragraaf worden enkele gebruikte definities uiteengezet en bespreken we de gebruikte data. In paragraaf 3.3 laten we zien welk deel van de (bètatechnische) leerlingen al dan niet een diploma haalt en uitstroomt naar de arbeidsmarkt. In paragraaf 3.4 kijken we naar de bètatechnische studiekeuze van leerlingen die niet uitstromen naar de arbeidsmarkt. Tot slot geven we een korte conclusie. 3.2 Definities en data Om de doorstroom naar vervolgonderwijs in kaart te brengen maken we gebruik van gegevens afkomstig van Cfi. In het kader van de bekostiging van scholen verzameld Cfi leerling-telgegevens. Met de invoering van het onderwijsnummer is tevens de mogelijkheid ontstaan leerlingen gedurende de schoolloopbaan te volgen. Voor dit onderzoek hebben we bij Cfi een selectie uit de BRON-bestanden (Basis Registratie OnderwijsNummer) aangevraagd. Dit bestand bevatte gegevens over leerlingen die in het schooljaar in het eindexamenjaar zaten van het vmbo, havo, vwo en mbo (niveau 4). Van deze groep leerlingen is bekend op welke school ze eindexamen hebben gedaan, op welk niveau dit was, en of het een bètatechnisch profiel betrof 3. Vervolgens is gekeken wie van deze leerlingen één jaar later nog actief was in het onderwijs. Van mbo deelnemers hebben we alleen de gediplomeerde uitstroom en kunnen we geen uitspraken doen over de doorstroom van mbo deelnemers die het mbo ongediplomeerd hebben verlaten. Indien leerlingen in schooljaar niet staan ingeschreven binnen het bekostigd onderwijs, gaan we er van uit dat ze zijn uitgestroomd naar de arbeidsmarkt. We weten echter dat een deel van deze groep onderwijs volgt binnen het niet bekostigd onderwijs. Hoe groot deze groep is, is niet te zeggen. Aangezien alle analyses gebaseerd zijn op populatietellingen zijn geen significantietoetsen uitgevoerd. Het werken met administratieve gegevens voor de hele populatie heeft als groot voordeel dat alle gevonden verbanden, hoe klein ook, daadwerkelijk aanwezig zijn binnen de populatie (in tegenstelling tot het werken met steekproeven, waarbij getoetst moet worden hoe groot de kans is dat de resultaten ook gelden voor de hele populatie). Bij het gebruik van populatiegegevens is het wel relevant gevonden verbanden te beoordelen op basis van de grootte van het verband. 3.3 Diploma en doorstroom naar arbeidsmarkt of vervolgonderwijs Allereerst is gekeken of er verschillen bestaan tussen bètatechnische en niet-bètatechnische leerlingen in het behalen van een diploma (Figuur 5). We zien dat het aandeel leerlingen dat het eindexamenjaar afsluit met een diploma binnen alle onderwijsniveaus iets lager ligt bij leerlingen met een bètatechnische achtergrond. Ook als we onderscheid maken naar geslacht (Figuur 6) zien we dit beeld bij zowel jongens als meisjes. Ongeveer 10 procent van de leerlingen sluit het eindexamenjaar af zonder diploma. 3 Vanwege het unieke karakter van het vmbo t zijn eindexamenkandidaten van de theoretische leerweg buiten beschouwing gelaten. Deze leerlingen mogen zelf een vakkenpakket samenstellen. Hoofdstuk 2 van deze Technotopics gaat dieper in op deze groep leerlingen. 17 Technotopics IV

18 Figuur 5: Gediplomeerden naar herkomst profiel(%). vwo havo vmbo Techniek Niet-techniek Figuur 6: Gediplomeerden naar herkomstprofiel en geslacht (%) Jongens Meisjes vwo vwo havo havo vmbo vmbo Technisch Niet-technisch Technisch Niet-technisch Om na te gaan in hoeverre er verschillen bestaan tussen programma- en niet programmascholen is een selectie gemaakt van leerlingen met een bètatechnisch profiel. Figuur 8 geeft deze verdeling apart voor jongens en meisjes weer. We zien dat er nauwelijks verschillen bestaan tussen scholen met en zonder programma, voor wat betreft het aandeel leerlingen dat een diploma haalt. Enige uitzondering zijn meisjes op het vmbo. Daar waar slechts 81 procent van de bètatechnische meisjes aan niet programmascholen de opleiding met een diploma afsluit, ligt dit aandeel aanzienlijk hoger bij de programmascholen. Hier haalt 90 procent het diploma. Figuur 7: Gediplomeerde technici naar programma (%) vwo havo vmbo Programma Geen programma 18 Technotopics IV

19 Figuur 8: Gediplomeerde technici naar programma en geslacht (%) Jongens Meisjes vwo vwo havo havo vmbo vmbo Programma Geen programma Programma Geen programma Niet gediplomeerden Hoe vergaat het de mensen die het eindexamen niet hebben gehaald? Vloeien ze af naar de arbeidsmarkt, of blijven ze onderwijs volgen? In Figuur 9 zien we dat vwo- en havo-leerlingen met een technisch profiel vaker actief blijven binnen het onderwijs nadat ze het eindexamen niet hebben gehaald. Tweederde van de niet-gediplomeerde technische havoleerlingen blijft binnen het onderwijs. In het vwo ligt dit aandeel op 44 procent voor de bètaleerlingen en op 36 procent bij de overige leerlingen. In het vmbo blijken leerlingen die het eindexamen niet gehaald hebben het meest binnen het onderwijs actief te blijven, gemiddeld 75 procent. Techniekleerlingen stromen iets vaker uit naar de arbeidsmarkt. Kijken we naar verschillen tussen jongens en meisjes (Figuur 10) dan valt op dat vwo-meisjes zonder diploma vaker uitstromen naar de arbeidsmarkt dan jongens die het vwo-diploma niet hebben gehaald. Slechts een derde van de niet technische vwo-meisjes volgt een jaar later nog onderwijs. Ook bij de leerlingen met een technisch profiel binnen het vwo zien we dit verschil tussen jongens en meisjes. Binnen het vmbo stromen technische meisjes die het diploma niet hebben gehaald iets eerder uit naar de arbeidsmarkt dan jongens. Tussen havojongens en -meisjes zien we geen verschillen. 19 Technotopics IV

20 Figuur 9: Niet gediplomeerden die onderwijs blijven volgen naar herkomstprofiel (%) vwo havo vmbo Techniek Niet-techniek Figuur 10: Niet gediplomeerden die onderwijs blijven volgen naar herkomstprofiel en geslacht (%) Jongens Meisjes vwo vwo havo havo vmbo vmbo Technisch Niet-technisch Technisch Niet-technisch In Figuur 11 beperken we ons tot ongediplomeerde leerlingen met een technisch profiel. We zien dat programmascholen er beter in slagen deze leerlingen te behouden binnen het onderwijs dan scholen zonder programma. Dit verschil tussen scholen met en zonder een programma is het duidelijkst bij de meisjes (Figuur 12). Binnen het vmbo blijft op programmascholen bijna 80 procent van de bètameisjes die het diploma niet halen binnen het onderwijs. Op niet programmascholen ligt dit aandeel beduidend lager (62%). Figuur 11: Niet gediplomeerde technici die onderwijs blijven volgen naar programmaschool (%) vwo havo vmbo Programma Geen programma 20 Technotopics IV

Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen

Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen Studiesucces en studieuitval bij eerstejaars in de hbo-onderwijsopleidingen Rapportage op basis van de Startmonitor 2008-2009 Onderzoek in opdracht van het Sectorbestuur arbeidsmarkt (SBO) Jules Warps

Nadere informatie

Studiekeuze en studiesucces

Studiekeuze en studiesucces Studiekeuze en studiesucces Een selectie van gegevens uit de Startmonitor over studiekeuze, studieuitval en studiesucces in het hoger onderwijs Onderzoek in opdracht van SURF-Studiekeuze123 Jules Warps

Nadere informatie

Monitor Beleidsmaatregelen 2014

Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Monitor Beleidsmaatregelen 2014 Studiekeuze, studiegedrag en leengedrag in relatie tot beleidsmaatregelen in het hoger onderwijs Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU

EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU EXAMENS IN EXTRA VAKKEN EN VAKKEN OP EEN HOGER NIVEAU - eindrapport - drs. J. Brekelmans dr. B. Dekker drs. J. van der Wel Amsterdam, februari 2012

Nadere informatie

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Johan Coenen Chistoph Meng Rolf van der Velden ROA-R-211/2 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

Eerste ervaringen met het vak NLT

Eerste ervaringen met het vak NLT Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen Eerste ervaringen met het vak NLT Onderzoek onder leerlingen, docenten en scholen Annemarie van Langen EERSTE ERVARINGEN MET HET VAK NLT ii Eerste

Nadere informatie

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 Contactgegevens Partners Uitgevoerd door Hobéon Groep

Nadere informatie

Maken ze meer mogelijk?

Maken ze meer mogelijk? Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Beleidsgerichte studies 139 Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek Maken ze meer mogelijk? Studeren met een functiebeperking 2010 Vervolgmeting Hanneke

Nadere informatie

Aanleiding, Kansen en Toekomstintenties

Aanleiding, Kansen en Toekomstintenties Zonder diploma Aanleiding, Kansen en Toekomstintenties ROA-R-2009/1 Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt Faculteit der Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde Universiteit Maastricht Maastricht,

Nadere informatie

Een succesvolle start in het hoger onderwijs. advies

Een succesvolle start in het hoger onderwijs. advies Een succesvolle start in het hoger onderwijs advies Een succesvolle start in het hoger onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs De staat van het onderwijs Onderwijsverslag 2013/2014 De staat van het onderwijs Onderwijsverslag 2013/2014 inspectie van het onderwijs april 2015 inspectie van het onderwijs onderwijsverslag 2013/2014

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 inspectie van het onderwijs april 2015 inspectie van

Nadere informatie

Docent in mbo niveau 1 of 2, een vak apart

Docent in mbo niveau 1 of 2, een vak apart Docent in mbo niveau 1 of 2, een vak apart Colofon Titel Docent in mbo niveau 1 of 2, een vak apart Auteurs Ria Groenenberg en José Hermanussen Datum Juni 2012 Projectnummer 30105 / ecbo.12-131 ecbo s-hertogenbosch

Nadere informatie

Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden?

Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden? Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden? Wervingsmogelijkheden in Duitsland en Vlaanderen voor Nederlandse scholen in het voortgezet onderwijs Lerarentekort aanpakken via werving in buurlanden?

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst: hoe doen jongeren dat?

Kiezen voor de toekomst: hoe doen jongeren dat? Kiezen voor de toekomst: hoe doen jongeren dat? Trends Highlightsrapportage in de van Baarsjes R een kwalitatief onderzoek onder jongeren vóór en na hun keuze voor een hogeschool. Voor: de techniek instituten

Nadere informatie

www.sellevanderwoude.nl

www.sellevanderwoude.nl PERSPECTIEF OP WERK PERSPECTIEF OP WERK Onderzoek naar het arbeidsperspectief in relatie tot de uitstroombestemming van leerlingen uit het praktijkonderwijs 12 juni 2015 Drs. Selle L. van der Woude www.sellevanderwoude.nl

Nadere informatie

ONDERWIJSVERSLAG 2003/2004

ONDERWIJSVERSLAG 2003/2004 ONDERWIJSVERSLAG 2003/2004 Inspectie van het Onderwijs Het Nederlands onderwijsstelsel Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Open Universiteit (ou) 3 Voorbereidend Wetenschappelijk Onderwijs

Nadere informatie

Overstap Vmbo naar havo, de sector aan zet

Overstap Vmbo naar havo, de sector aan zet Eindrapportage actieplan Overstap Vmbo naar havo, de sector aan zet Advies VO-raad Januari 2010 Annemiek Staarman en Karin Monnink, VO-raad Met medewerking van Hélène van Oostrom 1 Inleiding...3 Hoofdstuk

Nadere informatie

De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs

De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs Amsterdam, juni 2008 In opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs Bert Hof Djoerd de Graaf De wetenschap dat het goed is SEO

Nadere informatie

40% 40% FACTS & FIGURES

40% 40% FACTS & FIGURES 40% FACTS & FIGURES 2014 1 14 Colofon Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (0) 3 97 info@platformbetatechniek.nl www.platformbetatechniek.nl Procesbegeleiding:

Nadere informatie

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren 1 2 VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren Mei 2010 Visiegroep Zorg

Nadere informatie

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam

Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam UNVERSITAIRE COMMISSIE ONDERWIJS Werkgroep Studiesucces Studiesucces aan de Universiteit van Amsterdam Iedereen heeft een mening over het onderwerp studiesucces en denkt te weten wat de oorzaken zijn van

Nadere informatie

Techniek: Exact goed? Het keuzeproces van allochtone en autochtone leerlingen in het (V)MBO verklaard

Techniek: Exact goed? Het keuzeproces van allochtone en autochtone leerlingen in het (V)MBO verklaard Techniek: Exact goed? Het keuzeproces van allochtone en autochtone leerlingen in het (V)MBO verklaard Jaap de Koning Arie Gelderblom José Gravesteijn TECHNIEK: EXACT GOED? HET KEUZEPROCES VAN ALLOCHTONE

Nadere informatie

Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO

Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO Loopbaanbegeleiding bij de doorstroom van MBO naar HBO Onderzoeksrapport in het kader van de pilot Economie binnen het project Flexibilisering aansluiting MBO-HBO T. Luken I. Newton Amsterdam: NOA/VU februari

Nadere informatie

Jaarboek onderwijs in cijfers 2012

Jaarboek onderwijs in cijfers 2012 Jaarboek onderwijs in cijfers 2012 Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien voorkomend tussen twee getallen) tot en met 0 (0,0) het

Nadere informatie

eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f

eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f eindrapport onderzoek schoolgrootte uit leerlingperspectief s c h o o l g r o o t t e u i t e e r l i n g p e r s p e c t i e f Schoolgrootte uit leerlingperspectief - Eindrapport Een onderzoek in opdracht

Nadere informatie

De provincies als werkgever 2007 2015

De provincies als werkgever 2007 2015 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Arbeidszaken Publieke Sector Afdeling Analyse, Arbeidsmarkt en Macro-Economische Advisering December 2008 Colofon Uitgave Ministerie van

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie