Presteren met plezier en passie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Presteren met plezier en passie"

Transcriptie

1 J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie

2 Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo

3 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen Basiskwaliteit 25 Integraal kwaliteitsplan 25 Urennorm Jaarresultaat Extern toezicht 31 Driejaarlijks Inspectieonderzoek 31 A Missie, visie, structuur en bestuur 1. Missie en visie Focus op Vakmanschap Interne audit Onderwijsontwikkeling Examinering 26 Kaderdocument Onderwijskwaliteit en examinering 26 Verbeterplan 31 Onderzoeken Belastingdienst 31 Educatie Internationalisering Alumnibeleid krijgt vorm 33 Vervolgmeting Keuzegids mbo-studies 14 Centrale examinering taal en rekenen 14 Entreeopleidingen 14 Verkorten/intensiveren 15 Professionele ontwikkeling studieloopbaanbegeleiding Structuur Bestuur 17 B Mandatering 18 Governance 18 Overlegvormen 18 Bedrijfsvoering 1. Verklaring Bevoegd Gezag Planning & Control 21 Conclusie uit de management review Addendum handboek examinering Kwalificerend beoordelen op de werkplek 26 Jaarverslagen Examinering MBO Colleges 26 Functies jaarverslag 27 Deskundigheidsbevordering examenfunctionarissen 27 Deugdelijke diplomering: notitie examendossier 27 Taal en rekenen Beoordeling in de praktijk van het beroep (Bpv) 28 Tevredenheid leerbedrijven 28 Bedrijfsopleidingen 29 Minder maar effectiever Landelijke ontwikkelingen en hun betekenis voor ROC van Twente 29 De kwaliteit van het mbo 29 Centrale examinering Nederlandse taal en rekenen 29 Alumnibeleid 33 School Ex Loopbaan en Burgerschap Studiehandleiding aangepast Lectoraat Onderwijsarrangementen in maatschappelijke context Lector dr. Henk Ritzen Netwerkschool Twente: ontwikkelingen en borging 37 Zes pijlers van de Netwerkschool Subsidieprojecten Beroepskolom 40 Associate Degrees 40 Mbo-hbo doorstroom 40 Twents Aansluitingsnetwerk vmbo-mbo 41 Toptraject Ouderbetrokkenheid 42 3 Rapportage ROC van Twente 24 Waar stopt onderwijs en waar begint zorg? EVC Servicepunt 43

4 3. De focus op een passende opleiding voor alle studenten van ROC van Twente Arbeidsmarktcommunicatie / werken bij ROC van Twente 63 Introductiebijeenkomsten 63 C Financiële informatie 1. Financiën Instroom: Toegankelijkheid Formatieplanning / strategie Financiële kaders Doorstroom 47 Resultaten Loopbaancentrum 47 Schoolmaatschappelijk Werk 48 Rendement 48 Tevredenheidsonderzoek Uitstroom Studenttevredenheid 53 Vergelijking met voorgaande jaren Personeel Samenstelling personeel 54 Flexibele schil (peildatum 31 december 2014) Focus op professionele ontwikkeling 55 ROC Academie 56 Scholing management en overige scholing 57 Gesprekkencyclus (en overzicht gevoerde gesprekken) 58 Regeling werkoverleg 58 Jong! 58 Nieuw en Ervaren Arbobeleid 59 Fit in je loopbaan 60 Gezonde school Medewerkerstevredenheid en -betrokkenheid Organisatieontwikkeling 60 Mobiliteit 64 Uitkeringen Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt 65 Twents Arbeidsmarktperspectief Twenteboard 67 Leerwerkloket 67 Samenwerking met het bedrijfsleven 67 Ondernemendheid en Ondernemerschap in ROC van Twente 68 Euregio: Interreg V ( ) Huisvesting & ICT Huisvestingsbeleid Een goed Fundament Facilitaire zaken 71 Klimaat 71 Inkoop 72 Omgevingsbewust 73 Arbo en Veiligheid 73 Roostering ICT Slagkracht in Marketing Actuele informatievoorziening Social Media / Webcare Crisiscommunicatie in een veranderende samenleving Financiële situatie op balansdatum Gang van zaken gedurende het Verslagjaar Specifieke regelingen Taal en rekenen 79 Centrale examinering Nederlandse taal en rekenen 79 Resultaten van de pilotexamens en centrale examens 80 Benutting van de examenperiodes Helderheid Uitbestedingen Investeren van publieke middelen in private activiteiten Les- en cursusgelden niet betaald door de deelnemer zelf Deelnemers die tijdens het schooljaar veranderen van opleiding Horizontale, in de tijd verspreide, stapeling van diploma s Bedrijfsgerichte trajecten bbl Geïntegreerde trajecten educatie en beroepsonderwijs Toekomst Continuïteit Huisvestingsbeleid 89

5 5.2 Treasury Mutaties in reserves, fondsen en voorzieningen Financiële kaders Risicoprofiel Meerjarenbegroting Alternatief scenario Overige rapportages 93 D Klachtafhandeling en vertrouwenswerk 1. Klachtenafhandeling Vertrouwenswerk 96 E Gemeenschappelijk overleg/ deskundigheidsbevordering 96 Meldingen 96 Pesten 97 Vindbaarheid en interne afstemming 97 Verbeterpunten en actiepunten 97 Vooruitziend 97 Verantwoording Raad van Toezicht Verantwoording Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht in Rooster van Aftreden 100 Nevenfuncties leden Raad van Toezicht 100 Commissies Vergaderingen Scholing Raad van Toezicht Uitgangspunt van handelen Raad van Toezicht Bezoldiging Raad van Toezicht Samenstelling en functioneren College van Bestuur 103 Bezoldiging leden College van Bestuur Relatie met de Ondernemingsraad Relatie met de Centrale Deelnemersraad Onderwerpen behandeld en te behandelen in de Raad van Toezicht Platform Raden van Toezicht Opdracht accountant, overleg met de accountant Zelfevaluatie Raad van Toezicht Klokkenluidersregeling Verantwoording interne werkwijze Raad van Toezicht Branchecode Goed bestuur in het MBO 107 F Ondernemingsraad 2014 Ondernemingsraad 109 G Centrale Deelnemersraad Centrale Deelnemersraad 111 Lijst van afkortingen 158 Jaarrekening 2014 A1. Geconsolideerde jaarrekening 114 A1.1 Geconsolideerde balans per 31 december A1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over A1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over A1.4 Toelichting behorende bij de geconsolideerde jaarrekening A1.5 Enkelvoudige balans per 31 december A1.6 Enkelvoudige staat van baten en lasten over A1.7 Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening A1.8a Modelmatige weergave rapportage gegevens volgens wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 148 Vaststelling jaarrekening 150 Begroting geconsolideerde staat van baten en lasten over Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming Contactgegevens 157 5

6 Voorwoord 2014 was een bijzonder jaar. Precies tien jaar daarvoor werd ROC van Twente opgericht. Tien jaar waarin we aan goed mbo-onderwijs en de (volwassenen) educatie hebben gewerkt, vanuit onze betrokkenheid bij Twente en al die mensen die er wonen studenten behaalden in die tien jaar hun diploma bij ons ROC. Soms na een vlotte studieloopbaan, soms na een studieloopbaan met hindernissen. Die laatste groep probeerden we altijd bij de les te houden en dat proberen we nog steeds. Dit jaar daalde het aantal voortijdig schoolverlaters naar 4,2%, een landelijke toppositie waar we best trots op zijn. Onze collega Jolien van Uden promoveerde op haar onderzoek De docent als linking pin, een docentperspectief op leerlingbetrokkenheid. Jolien is een goed voorbeeld van de lerende en nieuwsgierige organisatie die we zijn. Haar onderzoek biedt zowel ons als anderen uit binnen- en buitenland nieuwe aanknopings punten om het onderwijs nog beter vorm te geven. Meer en meer aandacht gaat binnen onze instelling uit naar ouderbetrokkenheid, omdat betrokken ouders - evenals betrokken docenten - essentieel zijn voor het studiesucces van onze studenten. ROC van Twente kent veel betrokken docenten, één van hen is Judith Peinemann. Zij werd dit jaar door haar studenten voorgedragen voor de titel Docent van het jaar en eindigde in de top drie. Chapeau Judith! In 2014 ging er veel aandacht uit naar de grote onderwijsontwikkelingen en de vraag hoe deze in te passen in ons onderwijs en in onze organisatie. Om goed uitvoering te kunnen geven aan de Entree-opleidingen, de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers en de wetgeving rondom doelmatige leerwegen zijn veranderingen doorgevoerd in onze organisatiestructuur. Bovendien is het Service- & Adviescentrum ingesteld dat onze MBO Colleges ondersteunt in tal van onderwijs-inhoudelijke, administratieve, en commerciële vraagstukken en hebben wij de Dienst Onderwijs & Kwaliteitszorg opnieuw vormgegeven zodat deze zich beter kan richten op complexe strategische en onderwijskundige vraagstukken. Organisatorische veranderingen om de kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren en modern en innovatief onderwijs te bieden. De belangrijkste kwaliteitsfactor blijft evenwel de docent. Veel investeerden we het afgelopen jaar in de professionele ontwikkeling van onze medewerkers. We verwelkomden ook ruim 300 nieuwe jonge collega s. In het kader van behoud en overdracht van kennis liepen nieuwe medewerkers een aantal maanden mee met collega s die hun pensioengerechtigde leeftijd naderen. Dit werd door jong en oud gewaardeerd en we zetten dit dan ook voort in 2015 en Zo werken we aan nieuwe teams, behoud van kwaliteit en het delen van kennis en ervaring. We zijn het ROC van Twente en dus sterk verbonden met onze regio. Deze verbondenheid met Twente is de afgelopen jaren onder andere tot uitdrukking gekomen in de talloze contacten met overheden, onderwijsorganisaties en bedrijven en instellingen. We werkten mee aan het Twents Arbeidsmarktperspectief 2020 en gaven vorm aan het uitvoeringsprogramma Met Dynamiek aan het werk. Voorts participeerden we in de Twenteboard teneinde bij te dragen aan de ambitie om van Twente een Europees toonaangevende technologische topregio te maken waarbij vanuit de maatschappelijke opgaven toekomstbestendig economisch rendement behaald wordt. Een belangrijk resultaat van de regionale samenwerking is het Centrum voor Innovatief Vakmanschap, waaruit TechWise Twente is ontstaan. Op basis van deze ervaringen hebben we met een grote groep bedrijven een investeringsplan voor de Procestechniek en de Bouw bij het Rijk ingediend. Twee sectoren die van belang

7 zijn voor onze regio. Ook de Twentse Zorgacademie mag in dit kader niet onvermeld blijven. Samen met onderwijs partners en bedrijven is gewerkt aan een zorgomgeving vol domotica waar toekomstige zorgmedewerkers vertrouwd raken met deze nieuwe aanpak, ouderen nieuwe mogelijkheden kunnen verkennen en bedrijven nieuwe producten in de praktijk kunnen toetsen. Dat de aandacht voor techniek loont, blijkt uit het grote aantal succesvolle vakkanjers, opgeleid door bedrijven en de samenwerkende techniekopleiders. Een aantal vakkanjers reist in 2015 af naar Brazilië voor de World Skills. Internationals dus en die komen er meer en meer, wat vraagt om onderwijs waarin aandacht is voor leren in het buitenland: dichtbij in de Euregio en verder weg. Het afgelopen jaar telden we zo veel kampioenen dat ze niet meer in dit voorwoord passen. Op de digitale publieksversie van dit jaardocument is een speciale pagina Hoogtepunten gemaakt waarop de vakkanjers, kampioenen en al die andere mensen die bijzondere prestaties leverden, apart belicht worden. Eind september is het driejaarlijkse Inspectie-onderzoek naar de Staat van de Instelling afgerond. De inspectie concludeert dat belangrijke onderdelen van onze instelling op orde zijn: de opbrengsten, de rendementen, liggen boven de inspectienorm, de voortijdige schooluitval is relatief laag, de financiën zijn op orde en heel belangrijk: de kwaliteit van het onderwijs is goed. In inspectietermen: er zijn geen tot geringe risico s. Maar we kunnen ons nog wel verbeteren op het gebied van examinering en kwaliteitsborging. Daarom hebben we een verbeterplan opgesteld waarin we onze ambities voor de komende periode aangeven. We hebben er alle vertrouwen in dat de twee onvoldoendes zullen zijn weggewerkt bij het onderzoek naar kwaliteitsverbetering in De lat omhoog... daaraan hebben we ook in 2014 samen gewerkt. Voor die samenwerking bedanken we al onze partners in Twente en daarbuiten, in het bijzonder de vele bpv-bedrijven en instellingen. Samen met hen hebben onze collega s zich iedere dag weer met hart en ziel ingezet voor goed en gedegen beroepsonderwijs. En natuurlijk bedanken we alle studenten en hun ouders voor het vertrouwen dat ze in ons stelden. Omdat ook wij graag blijven leren, nodigen we u niet alleen uit dit jaarverslag te lezen of de interactieve publieksversie op onze website door te nemen, maar vooral ook om te reageren. John van der Vegt Remco Meijerink College van Bestuur

8 Leeswijzer In dit jaarverslag informeren wij u, alle belangstellenden en belanghebbenden bij onze instelling, over de ontwikkelingen die zich het afgelopen jaar bij ROC van Twente hebben voorgedaan. Daarbij leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid. 8 Tot de groepen van belanghebbenden rekenen wij: onze studenten en hun ouders het (regionale) bedrijfsleven onze medewerkers het ministerie van OCW gemeentelijke en regionale overheden toeleverende scholen voortgezet onderwijs hbo-instellingen die onze gediplomeerde studenten inschrijven collega-roc s en MBO Raad algemeen geïnteresseerden Hoe wij de dialoog met al deze in- en externe stakeholders vorm geven en benutten hebben wij in de daarvoor relevante hoofdstukken en (sub)paragrafen vermeld. Soms apart zoals in de subparagraaf Ouderbetrokkenheid op pagina 42 of de paragraaf waarin we onze relatie met het onderwijs beschrijven (De Beroepskolom / het Twents Aansluitingsnetwerk op pagina 40), soms in de context van grote Onderwijsontwikkelingen als in paragraaf B.3 De focus op een passende opleiding voor alle studenten van ROC van Twente op pagina 45.

9 Het verslag is als volgt opgebouwd: We beginnen met een aantal kerngegevens, waarin u overzichten en grafieken aantreft, die relevante gegevens over personeel, deelnemers en financiën weergeven. In hoofdstuk A gaan we in op de algemene instellingsgegevens, waaronder missie, visie, organisatiestructuur, bestuur en de verantwoording over Governance volgens de richtlijnen voor mbo-instellingen. Het hele document is getoetst aan deze richtlijnen. Governance komt expliciet aan bod in het verslag van onze Raad van Toezicht (hoofdstuk E, pagina ). Hoofdstuk B behandelt onze bedrijfsvoering. In paragraaf 1 beschrijven we welke maatregelen wij als bestuur hebben getroffen om de kwaliteit van ons onderwijs en van de overige aspecten van onze bedrijfsvoering te waarborgen. Paragraaf 2 behandelt de verschillende onderwijsontwikkelingen, te beginnen met examinering, gevolgd door de jaarresultaten, extern toezicht, educatie en vavo, internationalisering, alumnibeleid en diverse andere ontwikkelingen. Hier leest u wat de output van ons lectoraat was, maken we duidelijk welke ontwikkelingen gerealiseerd zijn dankzij de ons toegekende subsidiegelden en gaan we in op de doorstroom vmbo-mbo-hbo, het Toptraject en de eerder genoemde ouderbetrokkenheid. In Paragraaf B.3 focussen we op een passende opleiding voor alle studenten van ROC van Twente: instroom, doorstroom en uitstroom. In de paragrafen vier tot en met acht komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod: studenttevredenheid, personeel, de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt en de regio, huisvesting en ICT en de wijze waarop we onze slagkracht in 2014 vertaald hebben in een heldere dialoog in het kader van onze wens er voor Twente te zijn. In hoofdstuk C leggen we financiële verantwoording af. Naast een algemene beschouwing vindt u hier nadere informatie over de (specifieke) Regeling Taal en Rekenen. Hierna volgen de paragrafen Helderheid en Toekomst, die worden gevolgd door de afzonderlijke continuïteitsparagraaf (C.5 op pagina 87). In de hoofdstukken D, E, F en G van dit jaarverslag gaan we in op de afhandeling van klachten in het afgelopen jaar, behandelen we het vertrouwenswerk en hebben we de verslagen van onze Raad van Toezicht, ondernemingsraad en centrale deelnemersraad opgenomen. Het tweede deel van dit Geïntegreerd Jaardocument bestaat uit de Jaarrekening. Tot slot treft u achter in dit document een lijst met afkortingen aan. Op is het Geïntegreerd Jaardocument voor iedereen in te zien en is uitgebreidere informatie over onze opleidingen te vinden. Omdat wij ons realiseren dat een zo omvangrijk document niet voor iedere stakeholder even makkelijk is te lezen, is op dezelfde website een publieksversie met de belangrijkste punten uit het jaardocument 2014 opgenomen. 9

10 10

11 Kengetallen Studenten MBO (per 1 oktober bekostigd) Personeel (peildatum 31 december) BOL BBL (inclusief deeltijd BOL) aantal medewerkers aantal fte 11 Jaarrendement per opleiding in % VSV in % inspectienorm Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 ROC van Twente Landelijk

12 12 Missie, visie, structuur en bestuur

13 1. Missie en visie In december 2011 heeft het College van Bestuur voor de periode de strategienotitie Presteren met Plezier en Passie vastgesteld. Het kader van waaruit onze organisatie het afgelopen jaar en de komende jaren opereert, bevat de volgende strategische uitgangspunten: Gedegen en goed georganiseerd onderwijs (een kwalitatief hoogwaardige onderwijsorganisatie en een veilige schoolomgeving, waarbinnen gedegen vakopleidingen worden aangeboden). Prestaties verantwoorden en verbeteren (door systematisch onderzoek te doen onder studenten, bedrijven en werknemers maken wij onze prestaties inzichtelijk en kunnen we zo nodig de kwaliteit van het onderwijs verbeteren). Uitblinken is presteren (alle studenten hebben talenten en kunnen boven zichzelf uitstijgen; die kans willen wij hen bieden). De professionele lat gaat omhoog (de werkgever faciliteert de ambities van de werknemers in de verdere professionele ontwikkeling, waarvoor hij of zij zelf in belangrijke mate verantwoordelijk is). Slagkracht tonen (door ondernemend te zijn, willen wij ook werknemers van bedrijven scholen. De inhoudelijke meerwaarde van dergelijke trajecten staat bij ons voorop). De Twentse aanpak (de snelle opmars van sociale media biedt kansen om de samenwerking met al onze regionale partners te intensiveren: noaberschap 2.0). We hebben de strategische uitgangspunten meetbaar gemaakt aan de hand van een prestatiekaart, die we jaarlijks ter verantwoording voorleggen aan de Raad van Toezicht en intern gebruiken als referentiekader in de gesprekken tussen College van Bestuur en (MBO) Colleges. 1.2 Focus op Vakmanschap In 2014 hebben alle teams van de Colleges volop gewerkt aan de implementatie van wetswijzigingen als gevolg van het door de minister geïnitieerde actieplan Focus op Vakmanschap. De belangrijkste onderwijsveranderingen zijn in dit verband (a), de nominale verkorting van de studieduur van een aantal niveau 4 opleidingen van vier naar drie jaar, (b) de verhogingen van de urennorm van 850 naar 1000 uren en van 120 uren naar 200 uren voor respectievelijk de bol en bbl-opleidingen en (c) de start van de entreeopleiding: alle niveau 1 opleidingen in een nieuw concept. Een tweede grote operatie staat voor de deur: de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers. In het schooljaar dienen alle opleidingen te gaan werken met nieuwe kwalificatiedossiers die door de minister worden vastgesteld. Komend schooljaar kan dit facultatief. Bij ROC van Twente starten drie Colleges komend schooljaar met enkele opleidingen volgens het nieuwe kwalificatiedossier. Een majeure wijziging ten opzichte van de huidige kwalificatiedossiers is dat we onze studenten een of meer keuzedelen moeten gaan aanbieden die 15% van de opleiding beslaan. Aangezien dit een ingrijpende en complexe operatie is voor het gehele ROC hebben we vlak na de zomervakantie een stuurgroep in het leven geroepen die regie dient te gaan voeren op dit vraagstuk. Wij hechten eraan dat studenten in het mbo een opleiding kiezen die kans biedt op een baan. Om studenten hierover objectieve en betrouwbare informatie te geven is de landelijke Studiebijsluiter ontwikkeld in opdracht van het Ministerie OCW. Ook ons ROC heeft deelgenomen aan de ontwikkeling hiervan. De 13

14 14 studiebijsluiter wordt ingezet bij voorlichting (bijvoorbeeld op voorlichtingsmateriaal, websites). Hij geeft in één oogopslag informatie over arbeidsmarktrelevantie, studententevredenheid, kans op stage e.d. van een opleiding. Dat gebeurt in een vast format, waardoor de bijsluiter herkenbaar is als onafhankelijke informatie. De studiebijsluiter is vanaf 1 september 2014 te vinden bij onze bol-opleidingen op de website. Vervolgmeting 2014 In het Actieplan Focus op Vakmanschap wordt expliciet verband gelegd tussen enerzijds de voorgestelde maatregelen en anderzijds de tevredenheid en het opleidingsrendement: de voorgestelde koers dient, zo betoogt de minister, uiteindelijk te leiden tot een hoger rendement (minder vsv) en een betere waardering van het onderwijs door studenten en bedrijfsleven. Indicator Resultaat 2014 Resultaat 2013 Waardering student JOB resp ,06 6,82 Waardering medewerker 7,6** 7,6 Waardering bedrijven bpv - - Jaarresultaat opleidingen per schooljaar* 80,04% 77,29% % VSV per schooljaar 4,2% 4,4% * Kolom 2014 betreft schooljaar en kolom 2013 betreft schooljaar ** Medewerkerstevredenheidsonderzoek vindt één keer in de twee jaar plaats. Afgelopen schooljaar hebben we door middel van pilots ervaring opgedaan met een vragenlijst die de tevredenheid meet van de bedrijven. Dit heeft geresulteerd in een standaardvragenlijst die vanaf oktober door alle colleges gebruikt gaat worden. Onze bpv-begeleiders nemen deze lijst digitaal of op papier aan het einde van de stage mee. Volgend jaar worden aanpak en resultaten geëvalueerd. Met dit ROCtevredenheidsonderzoek lopen wij vooruit op het voornemen van de minister, die op dit punt kwaliteitsafspraken wil maken met alle ROC s. Keuzegids mbo-studies In december 2014 is de Keuzegids mbo-studies 2015 verschenen. De resultaten in deze gids berusten op onderwijsstatistieken en op resultaten van de JOB-Monitor (tevredenheid studenten) uit ROC van Twente staat met een gemiddelde score van 64 op een gedeelde 12e positie (van 43). Hiermee zijn we 14 posities gestegen ten opzichte van Dit resultaat is direct terug te voeren op de stijgende lijn in de JOB-monitor. 41 opleidingen verdeeld over vijf vakgebieden Laboratoriumtechniek, Onderwijsassistent, Hout & Meubilering, Ambachtelijke Techniek (ontwerpend meubelmaker), Procestechniek en Installatietechniek kregen met 75 punten of hoger het predicaat Topopleiding. Zij mogen het Keuzegids Kwaliteitszegel gaan gebruiken. De opleiding Installatietechniek behaalde zelfs de eerste plaats. Centrale examinering taal en rekenen Het aantal examens is ten opzichte van 2013 bijna verdubbeld: van naar In 2014 is het nieuwe Toetscentrum in de locatie Gieterij in gebruik genomen. De capaciteit van de examenruimtes maakt verdere groei tot mogelijk. Ook is het mogelijk om in de vrije periodes intaketoetsen en examens voor VAVO te organiseren. Meer over de centrale examinering leest u op pagina 79 in paragraaf C 2 Specifieke regelingen. Entreeopleidingen De entreeopleiding is in 2014 gestart in een matrixmodel, waarbij de verantwoordelijkheid is belegd bij het MBO College voor Oriëntatie & Ontwikkeling en docenten van verschillende MBO Colleges werkzaamheden verrichten. Het was de bedoeling dat dit experiment in mei werd geëvalueerd. Wij zien echter dat het matrixmodel niet goed werkt en gaan komend schooljaar met twee duidelijke modellen werken. Dit evalueren we in de tweede helft van 2016 om vervolgens een keuze te maken uit deze twee varianten (volledig onder aansturing van het MBO College voor Oriëntatie & Ontwikkeling of volledig onder aansturing van de verschillende MBO Colleges). Zie ook paragraaf B 5.5 Organi satieontwikkeling op pagina 60.

15 Verkorten/intensiveren De intensivering van het onderwijs, de verhoging van de urennorm, in termen van meer begeleide onderwijstijd ( lessen ) heeft forse gevolgen voor de opleidingen, het personeel en het gebruik van onderwijsruimtes. Professionele ontwikkeling studieloopbaanbegeleiding Eind 2014 is het HPBO-project Loopbaanleren, prepared for your future afgesloten. Vier onderwijsteams uit het vmbo in Twente, vier onderwijsteams van ROC van Twente en vier teams vanuit het werkveld hebben deelgenomen aan het project, dat diverse producten ten behoeve van loopbaanleren heeft opgeleverd, die inmiddels voor het overgrote deel geïmplementeerd zijn. Het ministerie heeft de uitvoering van het Doorstart Stimuleringsproject LOB (mbo-diensten) verlengd tot en met december In het kader van dit project zijn twee docenten tot schoolcoach geschoold en in 2015 zullen nog eens twee schoolcoaches hun certificaat behalen. De schoolcoaches hebben in 2014, samen met acht al opgeleide co-trainers, aan 25 docenten de vervolgopleiding studieloopbaanbegeleiding gegeven. 15 In de nieuwe strategienota is Loopbaanleren als ambitie opgenomen. De studieloopbaan van de student staat centraal en meerdere teams zullen dan ook de vervolgopleiding studieloopbaanbegeleiding volgen. In paragraaf B 3.2 op pagina 47 staat een uitvoerig overzicht van de behaalde resultaten op het gebied van loopbaanbegeleiding en in paragraaf 5.2 op pagina 55 gaan we dieper in op professionele ontwikkeling van onze medewerkers.

16 2. Structuur 16 Na een aantal jaren van stabiliteit op directieniveau is de samenstelling van het B&M de afgelopen anderhalf jaar veranderd. Er zijn directeuren van plek gewisseld en enkele nieuwe van buiten gekomen. Verder kiezen we voor een sterker onderwijskundig leiderschap op leidinggevend niveau (teammanagers, directeuren en College van Bestuur). Ondernemingsraad (MBO) Colleges Raad van Toezicht College van Bestuur Centrale deelnemersraad Bestuurssecretariaat en Juridische Zaken Ondersteunende Diensten De dienst Onderwijs & Kwaliteitszorg is in augustus gestart in afgeslankte vorm en concentreert zich op strategische advisering op onderwijsvraagstukken en kwaliteitszorg. De overige taken en de medewerkers die deze uitvoeren, zijn tijdelijk ondergebracht bij de Colleges voor Oriëntatie & Ontwikkeling en Educatie. Dit in afwachting van een in 2015 te realiseren nieuwe eenheid waarin alle niet-onderwijstaken (EVC, Subsidies, Projecten, e.d.) ondergebracht worden. In deze eenheid wordt ook het accountmanagement ondergebracht, dat in 2014 nog verspreid is over de diverse (MBO) Colleges. De besluitvorming over het portfolio van de opleidingen is nu afgerond. De implementatie is gestart en zal grotendeels in de zomer van 2015 worden afgerond. College voor Educatie MBO College voor Bouw, Infra & Interieur MBO College voor Commercie & Ondernemen MBO College voor Dienstverlening & Gastvrijheid MBO College voor Gezondheidszorg MBO College voor Management & Organisatie MBO College voor Mens & Maatschappij MBO College voor Metaal, Elektro & Installatietechniek MBO College voor Oriëntatie & Ontwikkeling MBO College voor Sport, Onderwijs & Cultuur MBO College voor Transport, Logistiek & Mobiliteit MBO College voor Vormgeving, Mode & Media MBO College voor Zorg & Welzijn Communicatie & Marketing Facilitaire Zaken, Huisvesting & ICT Financiën, Studentenadministratie & Control Onderwijs & Kwaliteitszorg Personeel & Organisatie We hebben een voorgenomen besluit genomen over het concentreren van studentgerichte activiteiten van de Colleges voor Oriëntatie & Ontwikkeling en Educatie binnen één College. Het vavo (VAVO Lyceum van Twente) is bij het besluit over het portfolio naar het MBO College voor Management & Organisatie gegaan. Inmiddels heeft de Ondernemingsraad een positief advies uitgebracht over bovenstaande organisatieaanpassingen. De entreeopleiding is per 1 augustus 2014 gestart in een matrixmodel, waarbij de verantwoordelijkheid is belegd bij het MBO College voor Oriëntatie & Ontwikkeling en docenten van verschillende MBO Colleges werkzaamheden verrichten. Meer over deze ontwikkelingen leest u in paragraaf 5.5 Organisatieontwikkeling op pagina 60.

17 3. Bestuur Het College van Bestuur wordt (sinds 1 februari 2013) gevormd door John van der Vegt, voorzitter en Remco Meijerink, lid. In het jaar 2014 heeft het College van Bestuur de portefeuilleverdeling geëvalueerd. Op grond van deze evaluatie is bovenstaande verdeling niet gewijzigd. Wel zijn als gevolg van de op handen zijnde herschikking van opleidingen (2015) enkele wijzigingen doorgevoerd daar waar het de verdeling van (MBO) Colleges betreft. De bestuursleden van ROC van Twente hadden in 2014 de volgende nevenfuncties: De portefeuille van John van der Vegt (links): Personeel & Organisatie Communicatie & Marketing Onderwijszaken & Onderwijsinnovatie Juridische Zaken Contractactiviteiten Externe contacten De portefeuille van Remco Meijerink (rechts): Financiële Zaken Facilitaire Zaken & Huisvesting Kwaliteitszorg en Informatievoorziening Planning & Control cyclus Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Studentenzaken Externe contacten John van der Vegt, voorzitter: Bestuur Scoren in de Wijk Monitorcommissie Goed Bestuur PO Raad Voorzitter bestuur POWI Raad van Commissarissen Twentse Schouwburg/Wilminktheater Twente Board Raad van Toezicht Stichting 4 Oost Stuurgroep Human Capital Agenda Bestuur Stichting Hout & Meubel (SH&M) Raad van Toezicht Skills Netherlands Lid Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving. Remco Meijerink, lid: Bestuurslid Campus Business Center B.V. Lid Raad van Toezicht Stichting Openbare Bibliotheek Twenterand Lid Stuurgroep strategische informatievoorziening en benchmark MBO Raad Lid financiële commissie van de vereniging MBO Raad en de stichting MBO Diensten Lid Sectorkamer Zakelijke Dienstverlening & Veiligheid. 17

18 18 Voor het vervullen van deze nevenfuncties hebben de leden van het College van Bestuur geen inkomsten ontvangen. De Raad van Toezicht is vooraf geïnformeerd over deze nevenfuncties. De criteria verbonden aan nevenactiviteiten van het College van Bestuur, zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst van de leden van het College van Bestuur en luiden als volgt: - Behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, is het de leden van het College van Bestuur niet toegestaan om naast de arbeidsovereenkomst met de Stichting betaalde dan wel onbetaalde werkzaamheden te verrichten. - De Raad van Toezicht kan voorwaarden aan haar goedkeuring verbinden. In elk geval waarin door de Raad van Toezicht toestemming wordt verleend, zal worden bepaald of de leden van het College van Bestuur de eventuele inkomsten uit andere werkzaamheden kunnen behouden, dan wel deze ten goede komen aan de Stichting. Indien nevenactiviteiten voortkomen uit de functie van bestuurder van de stichting, dan komen eventuele inkomsten uit die nevenactiviteiten ten goede aan de Stichting. Mandatering Het College van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van ROC van Twente. Gelet op de inhoud van de statuten is het College eindverantwoordelijk voor het beleid en het beheer van de instelling. Vanzelfsprekend kan en wil het College deze eindverantwoordelijkheid in de praktijk niet volledig zelf tot uitvoering brengen. Gegeven de praktische noodzaak, maar ook de besturingsfilosofie van het ROC die uitgaat van klein binnen groot, wordt het formele instrument van het mandaat benut om de verantwoordelijkheid voor het beheer ook bij andere medewerkers te kunnen leggen. Hiertoe is een mandaatregeling vastgesteld. Deze mandaatregeling wordt jaarlijks geëvalueerd en daar waar nodig aangepast en bijgesteld. Governance Per 1 augustus 2014 is de nieuwe branchecode Goed bestuur in het MBO van kracht. Deze code is de opvolger van de code Goed bestuur in de bve-sector die van 2009 tot medio 2014 gold. De branchecode bevat afspraken en handreikingen voor Raden van Toezicht, Colleges van Bestuur en de horizontale dialoog. De code is complementair aan de geldende wetgeving voor het mbo (de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)). De afspraken in de branchecode zijn niet vrijblijvend. De code heeft de status van lidmaatschapseis voor aansluiting bij de Vereniging MBO Raad, waarbij pas toe of leg uit van toepassing is. Als een instelling niet voldoet aan de eisen uit de code, legt de instelling in het Geïntegreerd Jaardocument uit waarom dat zo is. ROC van Twente voldoet in 2014 aan alle vereiste punten uit de code Goed bestuur in de BVE sector c.q. de code Goed bestuur in het MBO. Overlegvormen Zowel op centraal als decentraal niveau is sprake van horizontaal overleg met als doel het uitwisselen van informatie en het betrekken van (extern en intern) belanghebbenden. De belangrijkste dialogen zijn geformaliseerd. Externe dialogen Decentraal: advies- en werkveldcommissies Decentraal: bpv-contacten Centraal: vakbondsoverleg Centraal: bestuurlijk overleg met omliggende ROC s (afstemming onderwijsaanbod) Centraal: structureel overleg met hbo en wo Centraal: structureel overleg met College Burgemeester & Wethouders Twentse gemeenten Centraal: jaarlijks overleg met rectoren vmbo Centraal: Twente Board Centraal: Aansluitingsnetwerk vmbo-mbo (samenwerkingsverband tussen ROC, AOC en een aantal vo-scholen in de regio) Centraal: bestuurlijk overleg SAXION en Windesheim Centraal/decentraal: Twente Kwartier (maatschappelijke organisaties in Twente) Centraal/decentraal: Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI) (samenwerkingsverband 14 gemeenten, ROC, Saxion, UWV en MKB) Centraal/decentraal: decanendag (voor decanen vmbo) Centraal/decentraal: landelijke overlegstructuren (waaronder MBO Raad) Centraal/decentraal: bijeenkomsten Industriële Kring Twente Centraal/decentraal: bijeenkomsten Kamer van Koophandel

19 De belangrijkste interne (vormen van) dialogen Overleg Raad van Toezicht - College van Bestuur Overleg Raad van Toezicht - College van Bestuur - Ondernemingsraad Overleg Raad van Toezicht - College van Bestuur - Centrale Deelnemersraad Schoolbezoeken Raad van Toezicht Overleg College van Bestuur - Dagelijks Bestuur Ondernemingsraad Overleg College van Bestuur - Ondernemingsraad Overleg College van Bestuur - Centrale Deelnemersraad Overleg College van Bestuur - individuele directeuren (MBO) Colleges Voor- en najaarsoverleggen met directeur en teammanagers van (alle) (MBO) Colleges en Diensten Bestuur & Management (College van Bestuur - directeuren (MBO) Colleges) en Diensten) Klankbordgroepen (verkennend en adviserend, voorportaal Bestuur & Management (B & M)) Medewerkers Tevredenheids Onderzoek JOB studenttevredenheidsonderzoek. Overleg College van Bestuur - nieuwe collega s (bijeenkomsten NiCo) 19

20 20 Bedrijfsvoering

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland

Jaarverslag 2012. : ROC Flevoland Jaarverslag 2012 ROC Flevoland Uitgave : ROC Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2012 ROCF Vastgesteld door de Raad van Toezicht : 28-06-2013 Goedkeurende accountantsverklaring : 28-06-2013 Aangeboden bij

Nadere informatie

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument

Samen bouwen aan de toekomst. Jaardocument Samen bouwen aan de toekomst Jaardocument 2012 SAMEN BOUWEN AAN DE TOEKOMST Geïntegreerd Jaardocument COG 2012 Van COG maken deel uit Arentheem College, ROC A12 en ROC A12 Training & Advies INHOUD A Jaarverslag

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening

Jaarverslag 2014. ROC Midden nederland. bestuursverslag jaarrekening Jaarverslag 2014 ROC Midden nederland bestuursverslag jaarrekening ROC Midden Nederland jaarverslag 2014 COLOFON Uitgave Vormgeving en redactie Drukwerk ROC Midden Nederland, Utrecht peer&dedigitalesupermarkt,

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 ONDERWIJSGROEP

JAARVERSLAG 2014 ONDERWIJSGROEP JAARVERSLAG GEÏNTEGREERD JAARDOCUMENT 2014 ONDERWIJSGROEPTILBURG VOORWOORD Voor u ligt het Geïntegreerd Jaardocument 2014, het jaarverslag van onze organisatie. Het thema dat we aan dit verslag willen

Nadere informatie

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012

Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Ambitie uitstralen en waarmaken Jaarverslag 2012 Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33

Bestuursverslag... 5. Jaarrekening 2010... 33 Jaarverslag 2010 ROC Midden Nederland Colofon Uitgave: ROC Midden Nederland, Utrecht, 2011. Coördinatie teksten en cijfers: dienst Finance, Planning & Control. Productie en realisatie: dienst Marketing

Nadere informatie

Jaarverslag Noorderpoort 2012 BIJ DE LES! Noorderpoort versterkt de regio

Jaarverslag Noorderpoort 2012 BIJ DE LES! Noorderpoort versterkt de regio 1 Jaarverslag Noorderpoort 2012 BIJ DE LES! Noorderpoort versterkt de regio 2 Jaarverslag Noorderpoort 2012 3 Inhoudsopgave De inhoudsopgave is aanklikbaar 6 1.1 Het Noorderpoort 7 1.2 Organisatiestructuur

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2013 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 JAAR VERSLAG 2013 2 3 Inhoudsopgave 6. Financiën 56 6.1. Enkelvoudige staat van baten en lasten van Stichting Arcus College 56 6.2. Geconsolideerde

Nadere informatie

Doelbewust de basis op orde

Doelbewust de basis op orde Doelbewust de basis op orde JAARVERSLAG 2010 Klik hier om verder te gaan JAARVERSLAG 2010 - LEESWIJZER 3 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2010. Met dit document leggen

Nadere informatie

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS

JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS JAAR VERSLAG 2014 CIJFERS & MEER VAN EEN JAAR ARCUS 1 2 JAAR VERSLAG 2014 3 4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 5 Voorwoord 7 Leeswijzer 9 Samenvatting 10 1 Strategie en organisatie 13 1.1 Profiel 13 1.2 Missie

Nadere informatie

Klik hier om verder te gaan

Klik hier om verder te gaan J A A R V E R S L A G 2011 Klik hier om verder te gaan 2 JAARVERSLAG 2011 Leeswijzer Dit is het formele jaarverslag van het Alfa-college over 2011. Met dit document leggen we verantwoording af over onze

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Verbinding in verantwoordelijkheid

Verbinding in verantwoordelijkheid Verbinding in verantwoordelijkheid Jaarverslag 2013 4 Inhoud Voorwoord College van Bestuur 5 DEEL I 7 Algemene informatie 7 I Het ROC ID College 8 II Raad van Toezicht 12 III Ondernemingsraad 16 IV Studentenraad

Nadere informatie

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht...

Leeswijzer... 5. 1. Organisatie en beleid... 6. 1.1 Wie zijn wij?... 6. 1.2 Onze visie & missie... 10. 1.3 Verslag Raad van Toezicht... JaarDocument 2014 Inhoud Leeswijzer... 5 1. Organisatie en beleid... 6 1.1 Wie zijn wij?... 6 1.2 Onze visie & missie... 10 1.3 Verslag Raad van Toezicht... 12 1.3.1 Hoofd- en nevenfuncties Raad van Toezicht...

Nadere informatie

Jaarverslag Dollard College

Jaarverslag Dollard College Jaarverslag Dollard College 2014 Bewust, bekwaam, betekenisvol 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord Raad van Toezicht 4 Voorwoord College van Bestuur 6 Deel 1 Jaarverslag Hoofdstuk 1 Organisatie 8 1.1 Dollard College

Nadere informatie

jaarverslag ROC eindhoven 2011

jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 student voorop! jaarverslag ROC eindhoven 2011 Eindhoven, juni 2012 ROC Eindhoven is partner in Leeswijzer Lijst met gebruikte afkortingen Dit jaarverslag

Nadere informatie

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013

Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Markiezaat College JAARVERSLAG 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie van de speerpunten... 4 3. Prestaties 2013... 9 3.a Wettelijke

Nadere informatie

Jaarverslaggeving Stichting Avans

Jaarverslaggeving Stichting Avans Jaarverslag en jaarrekening 2012 Jaarverslaggeving Stichting Avans Inhoud jaarverslaggeving Inleiding 7 Governance 8 1.1 Structuur en organisatie van Avans Hogeschool 8 1.2 Integrale kwaliteitszorg 9

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch 073 6249624. Bezoekadres: Vlijmenseweg 2 5223 GW s-hertogenbosch. www.kw1c.

Jaarverslag 2013. Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch 073 6249624. Bezoekadres: Vlijmenseweg 2 5223 GW s-hertogenbosch. www.kw1c. Postbus 122 5201 AC s-hertogenbosch 073 6249624 Dit JAARVERSLAG maakt onlosmakelijk deel uit van de JAARREKENING 2013. Bezoekadres: Vlijmenseweg 2 5223 GW s-hertogenbosch www.kw1c.nl College van Bestuur:

Nadere informatie

SintLucas creative community

SintLucas creative community Geïntegreerd jaardocument 2013 Geïntegreerd jaardocument 2013 SintLucas creative community Voorwoord Het vertrekpunt van al onze activiteiten en inspanningen is het waarmaken van onze missie: SintLucas

Nadere informatie

Bestuursverslag & Jaarrekening 2010

Bestuursverslag & Jaarrekening 2010 Bestuursverslag & Jaarrekening 2010 I N H O U D S O P G A V E 0. I N L E I D I N G... 2 A1. B E S T U U R S V E R S L A G... 3 A2. T O E L I C H T I N G B I J D E J A A R R E K E N I N G... 40 A3. L E

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College

JAARVERSLAG 2009. Deel 1 Onderwijs. ROC Horizon College JAARVERSLAG 2009 Deel 1 Onderwijs ROC Horizon College Inhoud Woord vooraf College van Bestuur...p. 6 Deel 1 Onderwijs Inleiding...p. 8 Verantwoording Raad van Toezicht...p. 9 H1 Profiel Wat is het ROC

Nadere informatie

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur

Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Leren vernieuwen Managementinformatie aan het stuur Managementinformatiesystemen in het MBO Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Mogelijkheden 4 3 en analyse vier scholen 6 3.1 Wellantcollege 8 3.2 Noorderpoortcollege

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief

Jaarverslag 2012 Kellebeek College. In het juiste perspectief Kellebeek College Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Kellebeek College In het juiste perspectief Datum: 31 mei 2013 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Directieverslag... 4 2.a Strategie... 4 2.b Realisatie

Nadere informatie

Jaarverslag. rsg de Borgen

Jaarverslag. rsg de Borgen Jaarverslag rsg de Borgen 2011 Raad van Toezicht Voorwoord 1 Organisatie 1.1 rsg de Borgen 1.2 Organisatie 1.3 Missie en visie 1.4 Strategische beleidsdoelen 1.5 Leerlingenaantallen 2 Kwaliteit 2.1 Onderwijsontwikkelingen

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

Geïntegreerd jaardocument 2009. brinnummer 28DE. ROC de Leijgraaf

Geïntegreerd jaardocument 2009. brinnummer 28DE. ROC de Leijgraaf Geïntegreerd jaardocument brinnummer 28DE ROC de Leijgraaf Mijn ouders dachten dat ik deze status niet zou behalen Waar licht is, daar is Ashwin Zondag (22). Tijdens zijn opleiding elektrotechniek aan

Nadere informatie

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2

INHOUD. Schoolplan VMBO-scholen ROC West-Brabant 2011-2015 2 INHOUD 1 Voorwoord 4 2 Organisatiestructuur 5 3 Missie en kernwaarden 7 3.1 Missie van ROC West-Brabant 7 3.2 Besturingsfilosofie 8 3.3 Kernwaarden 8 3.4 Grondhouding 9 4 Planvorming en verantwoording

Nadere informatie