Presteren met plezier en passie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Presteren met plezier en passie"

Transcriptie

1 J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie

2 Jaarverslag 2014 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo

3 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen Basiskwaliteit 25 Integraal kwaliteitsplan 25 Urennorm Jaarresultaat Extern toezicht 31 Driejaarlijks Inspectieonderzoek 31 A Missie, visie, structuur en bestuur 1. Missie en visie Focus op Vakmanschap Interne audit Onderwijsontwikkeling Examinering 26 Kaderdocument Onderwijskwaliteit en examinering 26 Verbeterplan 31 Onderzoeken Belastingdienst 31 Educatie Internationalisering Alumnibeleid krijgt vorm 33 Vervolgmeting Keuzegids mbo-studies 14 Centrale examinering taal en rekenen 14 Entreeopleidingen 14 Verkorten/intensiveren 15 Professionele ontwikkeling studieloopbaanbegeleiding Structuur Bestuur 17 B Mandatering 18 Governance 18 Overlegvormen 18 Bedrijfsvoering 1. Verklaring Bevoegd Gezag Planning & Control 21 Conclusie uit de management review Addendum handboek examinering Kwalificerend beoordelen op de werkplek 26 Jaarverslagen Examinering MBO Colleges 26 Functies jaarverslag 27 Deskundigheidsbevordering examenfunctionarissen 27 Deugdelijke diplomering: notitie examendossier 27 Taal en rekenen Beoordeling in de praktijk van het beroep (Bpv) 28 Tevredenheid leerbedrijven 28 Bedrijfsopleidingen 29 Minder maar effectiever Landelijke ontwikkelingen en hun betekenis voor ROC van Twente 29 De kwaliteit van het mbo 29 Centrale examinering Nederlandse taal en rekenen 29 Alumnibeleid 33 School Ex Loopbaan en Burgerschap Studiehandleiding aangepast Lectoraat Onderwijsarrangementen in maatschappelijke context Lector dr. Henk Ritzen Netwerkschool Twente: ontwikkelingen en borging 37 Zes pijlers van de Netwerkschool Subsidieprojecten Beroepskolom 40 Associate Degrees 40 Mbo-hbo doorstroom 40 Twents Aansluitingsnetwerk vmbo-mbo 41 Toptraject Ouderbetrokkenheid 42 3 Rapportage ROC van Twente 24 Waar stopt onderwijs en waar begint zorg? EVC Servicepunt 43

4 3. De focus op een passende opleiding voor alle studenten van ROC van Twente Arbeidsmarktcommunicatie / werken bij ROC van Twente 63 Introductiebijeenkomsten 63 C Financiële informatie 1. Financiën Instroom: Toegankelijkheid Formatieplanning / strategie Financiële kaders Doorstroom 47 Resultaten Loopbaancentrum 47 Schoolmaatschappelijk Werk 48 Rendement 48 Tevredenheidsonderzoek Uitstroom Studenttevredenheid 53 Vergelijking met voorgaande jaren Personeel Samenstelling personeel 54 Flexibele schil (peildatum 31 december 2014) Focus op professionele ontwikkeling 55 ROC Academie 56 Scholing management en overige scholing 57 Gesprekkencyclus (en overzicht gevoerde gesprekken) 58 Regeling werkoverleg 58 Jong! 58 Nieuw en Ervaren Arbobeleid 59 Fit in je loopbaan 60 Gezonde school Medewerkerstevredenheid en -betrokkenheid Organisatieontwikkeling 60 Mobiliteit 64 Uitkeringen Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt 65 Twents Arbeidsmarktperspectief Twenteboard 67 Leerwerkloket 67 Samenwerking met het bedrijfsleven 67 Ondernemendheid en Ondernemerschap in ROC van Twente 68 Euregio: Interreg V ( ) Huisvesting & ICT Huisvestingsbeleid Een goed Fundament Facilitaire zaken 71 Klimaat 71 Inkoop 72 Omgevingsbewust 73 Arbo en Veiligheid 73 Roostering ICT Slagkracht in Marketing Actuele informatievoorziening Social Media / Webcare Crisiscommunicatie in een veranderende samenleving Financiële situatie op balansdatum Gang van zaken gedurende het Verslagjaar Specifieke regelingen Taal en rekenen 79 Centrale examinering Nederlandse taal en rekenen 79 Resultaten van de pilotexamens en centrale examens 80 Benutting van de examenperiodes Helderheid Uitbestedingen Investeren van publieke middelen in private activiteiten Les- en cursusgelden niet betaald door de deelnemer zelf Deelnemers die tijdens het schooljaar veranderen van opleiding Horizontale, in de tijd verspreide, stapeling van diploma s Bedrijfsgerichte trajecten bbl Geïntegreerde trajecten educatie en beroepsonderwijs Toekomst Continuïteit Huisvestingsbeleid 89

5 5.2 Treasury Mutaties in reserves, fondsen en voorzieningen Financiële kaders Risicoprofiel Meerjarenbegroting Alternatief scenario Overige rapportages 93 D Klachtafhandeling en vertrouwenswerk 1. Klachtenafhandeling Vertrouwenswerk 96 E Gemeenschappelijk overleg/ deskundigheidsbevordering 96 Meldingen 96 Pesten 97 Vindbaarheid en interne afstemming 97 Verbeterpunten en actiepunten 97 Vooruitziend 97 Verantwoording Raad van Toezicht Verantwoording Raad van Toezicht Samenstelling Raad van Toezicht in Rooster van Aftreden 100 Nevenfuncties leden Raad van Toezicht 100 Commissies Vergaderingen Scholing Raad van Toezicht Uitgangspunt van handelen Raad van Toezicht Bezoldiging Raad van Toezicht Samenstelling en functioneren College van Bestuur 103 Bezoldiging leden College van Bestuur Relatie met de Ondernemingsraad Relatie met de Centrale Deelnemersraad Onderwerpen behandeld en te behandelen in de Raad van Toezicht Platform Raden van Toezicht Opdracht accountant, overleg met de accountant Zelfevaluatie Raad van Toezicht Klokkenluidersregeling Verantwoording interne werkwijze Raad van Toezicht Branchecode Goed bestuur in het MBO 107 F Ondernemingsraad 2014 Ondernemingsraad 109 G Centrale Deelnemersraad Centrale Deelnemersraad 111 Lijst van afkortingen 158 Jaarrekening 2014 A1. Geconsolideerde jaarrekening 114 A1.1 Geconsolideerde balans per 31 december A1.2 Geconsolideerde staat van baten en lasten over A1.3 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over A1.4 Toelichting behorende bij de geconsolideerde jaarrekening A1.5 Enkelvoudige balans per 31 december A1.6 Enkelvoudige staat van baten en lasten over A1.7 Toelichting behorende tot de enkelvoudige jaarrekening A1.8a Modelmatige weergave rapportage gegevens volgens wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector 148 Vaststelling jaarrekening 150 Begroting geconsolideerde staat van baten en lasten over Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming Contactgegevens 157 5

6 Voorwoord 2014 was een bijzonder jaar. Precies tien jaar daarvoor werd ROC van Twente opgericht. Tien jaar waarin we aan goed mbo-onderwijs en de (volwassenen) educatie hebben gewerkt, vanuit onze betrokkenheid bij Twente en al die mensen die er wonen studenten behaalden in die tien jaar hun diploma bij ons ROC. Soms na een vlotte studieloopbaan, soms na een studieloopbaan met hindernissen. Die laatste groep probeerden we altijd bij de les te houden en dat proberen we nog steeds. Dit jaar daalde het aantal voortijdig schoolverlaters naar 4,2%, een landelijke toppositie waar we best trots op zijn. Onze collega Jolien van Uden promoveerde op haar onderzoek De docent als linking pin, een docentperspectief op leerlingbetrokkenheid. Jolien is een goed voorbeeld van de lerende en nieuwsgierige organisatie die we zijn. Haar onderzoek biedt zowel ons als anderen uit binnen- en buitenland nieuwe aanknopings punten om het onderwijs nog beter vorm te geven. Meer en meer aandacht gaat binnen onze instelling uit naar ouderbetrokkenheid, omdat betrokken ouders - evenals betrokken docenten - essentieel zijn voor het studiesucces van onze studenten. ROC van Twente kent veel betrokken docenten, één van hen is Judith Peinemann. Zij werd dit jaar door haar studenten voorgedragen voor de titel Docent van het jaar en eindigde in de top drie. Chapeau Judith! In 2014 ging er veel aandacht uit naar de grote onderwijsontwikkelingen en de vraag hoe deze in te passen in ons onderwijs en in onze organisatie. Om goed uitvoering te kunnen geven aan de Entree-opleidingen, de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers en de wetgeving rondom doelmatige leerwegen zijn veranderingen doorgevoerd in onze organisatiestructuur. Bovendien is het Service- & Adviescentrum ingesteld dat onze MBO Colleges ondersteunt in tal van onderwijs-inhoudelijke, administratieve, en commerciële vraagstukken en hebben wij de Dienst Onderwijs & Kwaliteitszorg opnieuw vormgegeven zodat deze zich beter kan richten op complexe strategische en onderwijskundige vraagstukken. Organisatorische veranderingen om de kwaliteit van ons onderwijs verder te verbeteren en modern en innovatief onderwijs te bieden. De belangrijkste kwaliteitsfactor blijft evenwel de docent. Veel investeerden we het afgelopen jaar in de professionele ontwikkeling van onze medewerkers. We verwelkomden ook ruim 300 nieuwe jonge collega s. In het kader van behoud en overdracht van kennis liepen nieuwe medewerkers een aantal maanden mee met collega s die hun pensioengerechtigde leeftijd naderen. Dit werd door jong en oud gewaardeerd en we zetten dit dan ook voort in 2015 en Zo werken we aan nieuwe teams, behoud van kwaliteit en het delen van kennis en ervaring. We zijn het ROC van Twente en dus sterk verbonden met onze regio. Deze verbondenheid met Twente is de afgelopen jaren onder andere tot uitdrukking gekomen in de talloze contacten met overheden, onderwijsorganisaties en bedrijven en instellingen. We werkten mee aan het Twents Arbeidsmarktperspectief 2020 en gaven vorm aan het uitvoeringsprogramma Met Dynamiek aan het werk. Voorts participeerden we in de Twenteboard teneinde bij te dragen aan de ambitie om van Twente een Europees toonaangevende technologische topregio te maken waarbij vanuit de maatschappelijke opgaven toekomstbestendig economisch rendement behaald wordt. Een belangrijk resultaat van de regionale samenwerking is het Centrum voor Innovatief Vakmanschap, waaruit TechWise Twente is ontstaan. Op basis van deze ervaringen hebben we met een grote groep bedrijven een investeringsplan voor de Procestechniek en de Bouw bij het Rijk ingediend. Twee sectoren die van belang

7 zijn voor onze regio. Ook de Twentse Zorgacademie mag in dit kader niet onvermeld blijven. Samen met onderwijs partners en bedrijven is gewerkt aan een zorgomgeving vol domotica waar toekomstige zorgmedewerkers vertrouwd raken met deze nieuwe aanpak, ouderen nieuwe mogelijkheden kunnen verkennen en bedrijven nieuwe producten in de praktijk kunnen toetsen. Dat de aandacht voor techniek loont, blijkt uit het grote aantal succesvolle vakkanjers, opgeleid door bedrijven en de samenwerkende techniekopleiders. Een aantal vakkanjers reist in 2015 af naar Brazilië voor de World Skills. Internationals dus en die komen er meer en meer, wat vraagt om onderwijs waarin aandacht is voor leren in het buitenland: dichtbij in de Euregio en verder weg. Het afgelopen jaar telden we zo veel kampioenen dat ze niet meer in dit voorwoord passen. Op de digitale publieksversie van dit jaardocument is een speciale pagina Hoogtepunten gemaakt waarop de vakkanjers, kampioenen en al die andere mensen die bijzondere prestaties leverden, apart belicht worden. Eind september is het driejaarlijkse Inspectie-onderzoek naar de Staat van de Instelling afgerond. De inspectie concludeert dat belangrijke onderdelen van onze instelling op orde zijn: de opbrengsten, de rendementen, liggen boven de inspectienorm, de voortijdige schooluitval is relatief laag, de financiën zijn op orde en heel belangrijk: de kwaliteit van het onderwijs is goed. In inspectietermen: er zijn geen tot geringe risico s. Maar we kunnen ons nog wel verbeteren op het gebied van examinering en kwaliteitsborging. Daarom hebben we een verbeterplan opgesteld waarin we onze ambities voor de komende periode aangeven. We hebben er alle vertrouwen in dat de twee onvoldoendes zullen zijn weggewerkt bij het onderzoek naar kwaliteitsverbetering in De lat omhoog... daaraan hebben we ook in 2014 samen gewerkt. Voor die samenwerking bedanken we al onze partners in Twente en daarbuiten, in het bijzonder de vele bpv-bedrijven en instellingen. Samen met hen hebben onze collega s zich iedere dag weer met hart en ziel ingezet voor goed en gedegen beroepsonderwijs. En natuurlijk bedanken we alle studenten en hun ouders voor het vertrouwen dat ze in ons stelden. Omdat ook wij graag blijven leren, nodigen we u niet alleen uit dit jaarverslag te lezen of de interactieve publieksversie op onze website door te nemen, maar vooral ook om te reageren. John van der Vegt Remco Meijerink College van Bestuur

8 Leeswijzer In dit jaarverslag informeren wij u, alle belangstellenden en belanghebbenden bij onze instelling, over de ontwikkelingen die zich het afgelopen jaar bij ROC van Twente hebben voorgedaan. Daarbij leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid. 8 Tot de groepen van belanghebbenden rekenen wij: onze studenten en hun ouders het (regionale) bedrijfsleven onze medewerkers het ministerie van OCW gemeentelijke en regionale overheden toeleverende scholen voortgezet onderwijs hbo-instellingen die onze gediplomeerde studenten inschrijven collega-roc s en MBO Raad algemeen geïnteresseerden Hoe wij de dialoog met al deze in- en externe stakeholders vorm geven en benutten hebben wij in de daarvoor relevante hoofdstukken en (sub)paragrafen vermeld. Soms apart zoals in de subparagraaf Ouderbetrokkenheid op pagina 42 of de paragraaf waarin we onze relatie met het onderwijs beschrijven (De Beroepskolom / het Twents Aansluitingsnetwerk op pagina 40), soms in de context van grote Onderwijsontwikkelingen als in paragraaf B.3 De focus op een passende opleiding voor alle studenten van ROC van Twente op pagina 45.

9 Het verslag is als volgt opgebouwd: We beginnen met een aantal kerngegevens, waarin u overzichten en grafieken aantreft, die relevante gegevens over personeel, deelnemers en financiën weergeven. In hoofdstuk A gaan we in op de algemene instellingsgegevens, waaronder missie, visie, organisatiestructuur, bestuur en de verantwoording over Governance volgens de richtlijnen voor mbo-instellingen. Het hele document is getoetst aan deze richtlijnen. Governance komt expliciet aan bod in het verslag van onze Raad van Toezicht (hoofdstuk E, pagina ). Hoofdstuk B behandelt onze bedrijfsvoering. In paragraaf 1 beschrijven we welke maatregelen wij als bestuur hebben getroffen om de kwaliteit van ons onderwijs en van de overige aspecten van onze bedrijfsvoering te waarborgen. Paragraaf 2 behandelt de verschillende onderwijsontwikkelingen, te beginnen met examinering, gevolgd door de jaarresultaten, extern toezicht, educatie en vavo, internationalisering, alumnibeleid en diverse andere ontwikkelingen. Hier leest u wat de output van ons lectoraat was, maken we duidelijk welke ontwikkelingen gerealiseerd zijn dankzij de ons toegekende subsidiegelden en gaan we in op de doorstroom vmbo-mbo-hbo, het Toptraject en de eerder genoemde ouderbetrokkenheid. In Paragraaf B.3 focussen we op een passende opleiding voor alle studenten van ROC van Twente: instroom, doorstroom en uitstroom. In de paragrafen vier tot en met acht komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan bod: studenttevredenheid, personeel, de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt en de regio, huisvesting en ICT en de wijze waarop we onze slagkracht in 2014 vertaald hebben in een heldere dialoog in het kader van onze wens er voor Twente te zijn. In hoofdstuk C leggen we financiële verantwoording af. Naast een algemene beschouwing vindt u hier nadere informatie over de (specifieke) Regeling Taal en Rekenen. Hierna volgen de paragrafen Helderheid en Toekomst, die worden gevolgd door de afzonderlijke continuïteitsparagraaf (C.5 op pagina 87). In de hoofdstukken D, E, F en G van dit jaarverslag gaan we in op de afhandeling van klachten in het afgelopen jaar, behandelen we het vertrouwenswerk en hebben we de verslagen van onze Raad van Toezicht, ondernemingsraad en centrale deelnemersraad opgenomen. Het tweede deel van dit Geïntegreerd Jaardocument bestaat uit de Jaarrekening. Tot slot treft u achter in dit document een lijst met afkortingen aan. Op is het Geïntegreerd Jaardocument voor iedereen in te zien en is uitgebreidere informatie over onze opleidingen te vinden. Omdat wij ons realiseren dat een zo omvangrijk document niet voor iedere stakeholder even makkelijk is te lezen, is op dezelfde website een publieksversie met de belangrijkste punten uit het jaardocument 2014 opgenomen. 9

10 10

11 Kengetallen Studenten MBO (per 1 oktober bekostigd) Personeel (peildatum 31 december) BOL BBL (inclusief deeltijd BOL) aantal medewerkers aantal fte 11 Jaarrendement per opleiding in % VSV in % inspectienorm Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 ROC van Twente Landelijk

12 12 Missie, visie, structuur en bestuur

13 1. Missie en visie In december 2011 heeft het College van Bestuur voor de periode de strategienotitie Presteren met Plezier en Passie vastgesteld. Het kader van waaruit onze organisatie het afgelopen jaar en de komende jaren opereert, bevat de volgende strategische uitgangspunten: Gedegen en goed georganiseerd onderwijs (een kwalitatief hoogwaardige onderwijsorganisatie en een veilige schoolomgeving, waarbinnen gedegen vakopleidingen worden aangeboden). Prestaties verantwoorden en verbeteren (door systematisch onderzoek te doen onder studenten, bedrijven en werknemers maken wij onze prestaties inzichtelijk en kunnen we zo nodig de kwaliteit van het onderwijs verbeteren). Uitblinken is presteren (alle studenten hebben talenten en kunnen boven zichzelf uitstijgen; die kans willen wij hen bieden). De professionele lat gaat omhoog (de werkgever faciliteert de ambities van de werknemers in de verdere professionele ontwikkeling, waarvoor hij of zij zelf in belangrijke mate verantwoordelijk is). Slagkracht tonen (door ondernemend te zijn, willen wij ook werknemers van bedrijven scholen. De inhoudelijke meerwaarde van dergelijke trajecten staat bij ons voorop). De Twentse aanpak (de snelle opmars van sociale media biedt kansen om de samenwerking met al onze regionale partners te intensiveren: noaberschap 2.0). We hebben de strategische uitgangspunten meetbaar gemaakt aan de hand van een prestatiekaart, die we jaarlijks ter verantwoording voorleggen aan de Raad van Toezicht en intern gebruiken als referentiekader in de gesprekken tussen College van Bestuur en (MBO) Colleges. 1.2 Focus op Vakmanschap In 2014 hebben alle teams van de Colleges volop gewerkt aan de implementatie van wetswijzigingen als gevolg van het door de minister geïnitieerde actieplan Focus op Vakmanschap. De belangrijkste onderwijsveranderingen zijn in dit verband (a), de nominale verkorting van de studieduur van een aantal niveau 4 opleidingen van vier naar drie jaar, (b) de verhogingen van de urennorm van 850 naar 1000 uren en van 120 uren naar 200 uren voor respectievelijk de bol en bbl-opleidingen en (c) de start van de entreeopleiding: alle niveau 1 opleidingen in een nieuw concept. Een tweede grote operatie staat voor de deur: de invoering van de nieuwe kwalificatiedossiers. In het schooljaar dienen alle opleidingen te gaan werken met nieuwe kwalificatiedossiers die door de minister worden vastgesteld. Komend schooljaar kan dit facultatief. Bij ROC van Twente starten drie Colleges komend schooljaar met enkele opleidingen volgens het nieuwe kwalificatiedossier. Een majeure wijziging ten opzichte van de huidige kwalificatiedossiers is dat we onze studenten een of meer keuzedelen moeten gaan aanbieden die 15% van de opleiding beslaan. Aangezien dit een ingrijpende en complexe operatie is voor het gehele ROC hebben we vlak na de zomervakantie een stuurgroep in het leven geroepen die regie dient te gaan voeren op dit vraagstuk. Wij hechten eraan dat studenten in het mbo een opleiding kiezen die kans biedt op een baan. Om studenten hierover objectieve en betrouwbare informatie te geven is de landelijke Studiebijsluiter ontwikkeld in opdracht van het Ministerie OCW. Ook ons ROC heeft deelgenomen aan de ontwikkeling hiervan. De 13

14 14 studiebijsluiter wordt ingezet bij voorlichting (bijvoorbeeld op voorlichtingsmateriaal, websites). Hij geeft in één oogopslag informatie over arbeidsmarktrelevantie, studententevredenheid, kans op stage e.d. van een opleiding. Dat gebeurt in een vast format, waardoor de bijsluiter herkenbaar is als onafhankelijke informatie. De studiebijsluiter is vanaf 1 september 2014 te vinden bij onze bol-opleidingen op de website. Vervolgmeting 2014 In het Actieplan Focus op Vakmanschap wordt expliciet verband gelegd tussen enerzijds de voorgestelde maatregelen en anderzijds de tevredenheid en het opleidingsrendement: de voorgestelde koers dient, zo betoogt de minister, uiteindelijk te leiden tot een hoger rendement (minder vsv) en een betere waardering van het onderwijs door studenten en bedrijfsleven. Indicator Resultaat 2014 Resultaat 2013 Waardering student JOB resp ,06 6,82 Waardering medewerker 7,6** 7,6 Waardering bedrijven bpv - - Jaarresultaat opleidingen per schooljaar* 80,04% 77,29% % VSV per schooljaar 4,2% 4,4% * Kolom 2014 betreft schooljaar en kolom 2013 betreft schooljaar ** Medewerkerstevredenheidsonderzoek vindt één keer in de twee jaar plaats. Afgelopen schooljaar hebben we door middel van pilots ervaring opgedaan met een vragenlijst die de tevredenheid meet van de bedrijven. Dit heeft geresulteerd in een standaardvragenlijst die vanaf oktober door alle colleges gebruikt gaat worden. Onze bpv-begeleiders nemen deze lijst digitaal of op papier aan het einde van de stage mee. Volgend jaar worden aanpak en resultaten geëvalueerd. Met dit ROCtevredenheidsonderzoek lopen wij vooruit op het voornemen van de minister, die op dit punt kwaliteitsafspraken wil maken met alle ROC s. Keuzegids mbo-studies In december 2014 is de Keuzegids mbo-studies 2015 verschenen. De resultaten in deze gids berusten op onderwijsstatistieken en op resultaten van de JOB-Monitor (tevredenheid studenten) uit ROC van Twente staat met een gemiddelde score van 64 op een gedeelde 12e positie (van 43). Hiermee zijn we 14 posities gestegen ten opzichte van Dit resultaat is direct terug te voeren op de stijgende lijn in de JOB-monitor. 41 opleidingen verdeeld over vijf vakgebieden Laboratoriumtechniek, Onderwijsassistent, Hout & Meubilering, Ambachtelijke Techniek (ontwerpend meubelmaker), Procestechniek en Installatietechniek kregen met 75 punten of hoger het predicaat Topopleiding. Zij mogen het Keuzegids Kwaliteitszegel gaan gebruiken. De opleiding Installatietechniek behaalde zelfs de eerste plaats. Centrale examinering taal en rekenen Het aantal examens is ten opzichte van 2013 bijna verdubbeld: van naar In 2014 is het nieuwe Toetscentrum in de locatie Gieterij in gebruik genomen. De capaciteit van de examenruimtes maakt verdere groei tot mogelijk. Ook is het mogelijk om in de vrije periodes intaketoetsen en examens voor VAVO te organiseren. Meer over de centrale examinering leest u op pagina 79 in paragraaf C 2 Specifieke regelingen. Entreeopleidingen De entreeopleiding is in 2014 gestart in een matrixmodel, waarbij de verantwoordelijkheid is belegd bij het MBO College voor Oriëntatie & Ontwikkeling en docenten van verschillende MBO Colleges werkzaamheden verrichten. Het was de bedoeling dat dit experiment in mei werd geëvalueerd. Wij zien echter dat het matrixmodel niet goed werkt en gaan komend schooljaar met twee duidelijke modellen werken. Dit evalueren we in de tweede helft van 2016 om vervolgens een keuze te maken uit deze twee varianten (volledig onder aansturing van het MBO College voor Oriëntatie & Ontwikkeling of volledig onder aansturing van de verschillende MBO Colleges). Zie ook paragraaf B 5.5 Organi satieontwikkeling op pagina 60.

15 Verkorten/intensiveren De intensivering van het onderwijs, de verhoging van de urennorm, in termen van meer begeleide onderwijstijd ( lessen ) heeft forse gevolgen voor de opleidingen, het personeel en het gebruik van onderwijsruimtes. Professionele ontwikkeling studieloopbaanbegeleiding Eind 2014 is het HPBO-project Loopbaanleren, prepared for your future afgesloten. Vier onderwijsteams uit het vmbo in Twente, vier onderwijsteams van ROC van Twente en vier teams vanuit het werkveld hebben deelgenomen aan het project, dat diverse producten ten behoeve van loopbaanleren heeft opgeleverd, die inmiddels voor het overgrote deel geïmplementeerd zijn. Het ministerie heeft de uitvoering van het Doorstart Stimuleringsproject LOB (mbo-diensten) verlengd tot en met december In het kader van dit project zijn twee docenten tot schoolcoach geschoold en in 2015 zullen nog eens twee schoolcoaches hun certificaat behalen. De schoolcoaches hebben in 2014, samen met acht al opgeleide co-trainers, aan 25 docenten de vervolgopleiding studieloopbaanbegeleiding gegeven. 15 In de nieuwe strategienota is Loopbaanleren als ambitie opgenomen. De studieloopbaan van de student staat centraal en meerdere teams zullen dan ook de vervolgopleiding studieloopbaanbegeleiding volgen. In paragraaf B 3.2 op pagina 47 staat een uitvoerig overzicht van de behaalde resultaten op het gebied van loopbaanbegeleiding en in paragraaf 5.2 op pagina 55 gaan we dieper in op professionele ontwikkeling van onze medewerkers.

16 2. Structuur 16 Na een aantal jaren van stabiliteit op directieniveau is de samenstelling van het B&M de afgelopen anderhalf jaar veranderd. Er zijn directeuren van plek gewisseld en enkele nieuwe van buiten gekomen. Verder kiezen we voor een sterker onderwijskundig leiderschap op leidinggevend niveau (teammanagers, directeuren en College van Bestuur). Ondernemingsraad (MBO) Colleges Raad van Toezicht College van Bestuur Centrale deelnemersraad Bestuurssecretariaat en Juridische Zaken Ondersteunende Diensten De dienst Onderwijs & Kwaliteitszorg is in augustus gestart in afgeslankte vorm en concentreert zich op strategische advisering op onderwijsvraagstukken en kwaliteitszorg. De overige taken en de medewerkers die deze uitvoeren, zijn tijdelijk ondergebracht bij de Colleges voor Oriëntatie & Ontwikkeling en Educatie. Dit in afwachting van een in 2015 te realiseren nieuwe eenheid waarin alle niet-onderwijstaken (EVC, Subsidies, Projecten, e.d.) ondergebracht worden. In deze eenheid wordt ook het accountmanagement ondergebracht, dat in 2014 nog verspreid is over de diverse (MBO) Colleges. De besluitvorming over het portfolio van de opleidingen is nu afgerond. De implementatie is gestart en zal grotendeels in de zomer van 2015 worden afgerond. College voor Educatie MBO College voor Bouw, Infra & Interieur MBO College voor Commercie & Ondernemen MBO College voor Dienstverlening & Gastvrijheid MBO College voor Gezondheidszorg MBO College voor Management & Organisatie MBO College voor Mens & Maatschappij MBO College voor Metaal, Elektro & Installatietechniek MBO College voor Oriëntatie & Ontwikkeling MBO College voor Sport, Onderwijs & Cultuur MBO College voor Transport, Logistiek & Mobiliteit MBO College voor Vormgeving, Mode & Media MBO College voor Zorg & Welzijn Communicatie & Marketing Facilitaire Zaken, Huisvesting & ICT Financiën, Studentenadministratie & Control Onderwijs & Kwaliteitszorg Personeel & Organisatie We hebben een voorgenomen besluit genomen over het concentreren van studentgerichte activiteiten van de Colleges voor Oriëntatie & Ontwikkeling en Educatie binnen één College. Het vavo (VAVO Lyceum van Twente) is bij het besluit over het portfolio naar het MBO College voor Management & Organisatie gegaan. Inmiddels heeft de Ondernemingsraad een positief advies uitgebracht over bovenstaande organisatieaanpassingen. De entreeopleiding is per 1 augustus 2014 gestart in een matrixmodel, waarbij de verantwoordelijkheid is belegd bij het MBO College voor Oriëntatie & Ontwikkeling en docenten van verschillende MBO Colleges werkzaamheden verrichten. Meer over deze ontwikkelingen leest u in paragraaf 5.5 Organisatieontwikkeling op pagina 60.

17 3. Bestuur Het College van Bestuur wordt (sinds 1 februari 2013) gevormd door John van der Vegt, voorzitter en Remco Meijerink, lid. In het jaar 2014 heeft het College van Bestuur de portefeuilleverdeling geëvalueerd. Op grond van deze evaluatie is bovenstaande verdeling niet gewijzigd. Wel zijn als gevolg van de op handen zijnde herschikking van opleidingen (2015) enkele wijzigingen doorgevoerd daar waar het de verdeling van (MBO) Colleges betreft. De bestuursleden van ROC van Twente hadden in 2014 de volgende nevenfuncties: De portefeuille van John van der Vegt (links): Personeel & Organisatie Communicatie & Marketing Onderwijszaken & Onderwijsinnovatie Juridische Zaken Contractactiviteiten Externe contacten De portefeuille van Remco Meijerink (rechts): Financiële Zaken Facilitaire Zaken & Huisvesting Kwaliteitszorg en Informatievoorziening Planning & Control cyclus Informatie- en communicatietechnologie (ICT) Studentenzaken Externe contacten John van der Vegt, voorzitter: Bestuur Scoren in de Wijk Monitorcommissie Goed Bestuur PO Raad Voorzitter bestuur POWI Raad van Commissarissen Twentse Schouwburg/Wilminktheater Twente Board Raad van Toezicht Stichting 4 Oost Stuurgroep Human Capital Agenda Bestuur Stichting Hout & Meubel (SH&M) Raad van Toezicht Skills Netherlands Lid Sectorkamer techniek en gebouwde omgeving. Remco Meijerink, lid: Bestuurslid Campus Business Center B.V. Lid Raad van Toezicht Stichting Openbare Bibliotheek Twenterand Lid Stuurgroep strategische informatievoorziening en benchmark MBO Raad Lid financiële commissie van de vereniging MBO Raad en de stichting MBO Diensten Lid Sectorkamer Zakelijke Dienstverlening & Veiligheid. 17

18 18 Voor het vervullen van deze nevenfuncties hebben de leden van het College van Bestuur geen inkomsten ontvangen. De Raad van Toezicht is vooraf geïnformeerd over deze nevenfuncties. De criteria verbonden aan nevenactiviteiten van het College van Bestuur, zijn opgenomen in de arbeidsovereenkomst van de leden van het College van Bestuur en luiden als volgt: - Behoudens voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Raad van Toezicht, is het de leden van het College van Bestuur niet toegestaan om naast de arbeidsovereenkomst met de Stichting betaalde dan wel onbetaalde werkzaamheden te verrichten. - De Raad van Toezicht kan voorwaarden aan haar goedkeuring verbinden. In elk geval waarin door de Raad van Toezicht toestemming wordt verleend, zal worden bepaald of de leden van het College van Bestuur de eventuele inkomsten uit andere werkzaamheden kunnen behouden, dan wel deze ten goede komen aan de Stichting. Indien nevenactiviteiten voortkomen uit de functie van bestuurder van de stichting, dan komen eventuele inkomsten uit die nevenactiviteiten ten goede aan de Stichting. Mandatering Het College van Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van ROC van Twente. Gelet op de inhoud van de statuten is het College eindverantwoordelijk voor het beleid en het beheer van de instelling. Vanzelfsprekend kan en wil het College deze eindverantwoordelijkheid in de praktijk niet volledig zelf tot uitvoering brengen. Gegeven de praktische noodzaak, maar ook de besturingsfilosofie van het ROC die uitgaat van klein binnen groot, wordt het formele instrument van het mandaat benut om de verantwoordelijkheid voor het beheer ook bij andere medewerkers te kunnen leggen. Hiertoe is een mandaatregeling vastgesteld. Deze mandaatregeling wordt jaarlijks geëvalueerd en daar waar nodig aangepast en bijgesteld. Governance Per 1 augustus 2014 is de nieuwe branchecode Goed bestuur in het MBO van kracht. Deze code is de opvolger van de code Goed bestuur in de bve-sector die van 2009 tot medio 2014 gold. De branchecode bevat afspraken en handreikingen voor Raden van Toezicht, Colleges van Bestuur en de horizontale dialoog. De code is complementair aan de geldende wetgeving voor het mbo (de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB)). De afspraken in de branchecode zijn niet vrijblijvend. De code heeft de status van lidmaatschapseis voor aansluiting bij de Vereniging MBO Raad, waarbij pas toe of leg uit van toepassing is. Als een instelling niet voldoet aan de eisen uit de code, legt de instelling in het Geïntegreerd Jaardocument uit waarom dat zo is. ROC van Twente voldoet in 2014 aan alle vereiste punten uit de code Goed bestuur in de BVE sector c.q. de code Goed bestuur in het MBO. Overlegvormen Zowel op centraal als decentraal niveau is sprake van horizontaal overleg met als doel het uitwisselen van informatie en het betrekken van (extern en intern) belanghebbenden. De belangrijkste dialogen zijn geformaliseerd. Externe dialogen Decentraal: advies- en werkveldcommissies Decentraal: bpv-contacten Centraal: vakbondsoverleg Centraal: bestuurlijk overleg met omliggende ROC s (afstemming onderwijsaanbod) Centraal: structureel overleg met hbo en wo Centraal: structureel overleg met College Burgemeester & Wethouders Twentse gemeenten Centraal: jaarlijks overleg met rectoren vmbo Centraal: Twente Board Centraal: Aansluitingsnetwerk vmbo-mbo (samenwerkingsverband tussen ROC, AOC en een aantal vo-scholen in de regio) Centraal: bestuurlijk overleg SAXION en Windesheim Centraal/decentraal: Twente Kwartier (maatschappelijke organisaties in Twente) Centraal/decentraal: Platform Onderwijs, Werk en Inkomen (POWI) (samenwerkingsverband 14 gemeenten, ROC, Saxion, UWV en MKB) Centraal/decentraal: decanendag (voor decanen vmbo) Centraal/decentraal: landelijke overlegstructuren (waaronder MBO Raad) Centraal/decentraal: bijeenkomsten Industriële Kring Twente Centraal/decentraal: bijeenkomsten Kamer van Koophandel

19 De belangrijkste interne (vormen van) dialogen Overleg Raad van Toezicht - College van Bestuur Overleg Raad van Toezicht - College van Bestuur - Ondernemingsraad Overleg Raad van Toezicht - College van Bestuur - Centrale Deelnemersraad Schoolbezoeken Raad van Toezicht Overleg College van Bestuur - Dagelijks Bestuur Ondernemingsraad Overleg College van Bestuur - Ondernemingsraad Overleg College van Bestuur - Centrale Deelnemersraad Overleg College van Bestuur - individuele directeuren (MBO) Colleges Voor- en najaarsoverleggen met directeur en teammanagers van (alle) (MBO) Colleges en Diensten Bestuur & Management (College van Bestuur - directeuren (MBO) Colleges) en Diensten) Klankbordgroepen (verkennend en adviserend, voorportaal Bestuur & Management (B & M)) Medewerkers Tevredenheids Onderzoek JOB studenttevredenheidsonderzoek. Overleg College van Bestuur - nieuwe collega s (bijeenkomsten NiCo) 19

20 20 Bedrijfsvoering

Een integrale aanpak voor: -verbeterplan ROC -kwaliteitsplan bestuursakkoord bij ROC van Twente

Een integrale aanpak voor: -verbeterplan ROC -kwaliteitsplan bestuursakkoord bij ROC van Twente Een integrale aanpak voor: -verbeterplan ROC -kwaliteitsplan bestuursakkoord bij ROC van Twente Strategisch Beraad 4 november CvB 10 november 2014 Teammanagers 11 november 2014 RvT 15 december 2014 Plantafel

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie

Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2013 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer 8 Kengetallen 10 A Missie, visie, structuur en bestuur 11 1 Missie en visie 12 1.1 Focus op Vakmanschap 12 Vervolgmeting

Nadere informatie

Presteren met plezier en passie

Presteren met plezier en passie J A A R V E R S L A G Presteren met plezier en passie Jaarverslag 2015 Stichting ROC van Twente, Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo Inhoudsopgave Voorwoord 6 B Bedrijfsvoering 20 2.5 Educatie 30 Leeswijzer

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Landstede te Zwolle Luchtvaartdienstverlening Secretariële beroepen (Secretaresse) Juridisch medewerker (Juridisch medewerker openbaar bestuur)

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Clusius College te Alkmaar ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Clusius College te Alkmaar Natuur en groene ruimte 3 (Vakbekwaam medewerker groenvoorziening) 97252 Bloemendetailhandel (Medewerker bloembinden)

Nadere informatie

Invoering entreeopleiding

Invoering entreeopleiding Invoering entreeopleiding Inleiding De entreeopleiding is geïntroduceerd in het kader van het actieplan Focus op Vakmanschap. Focus op Vakmanschap kent een tweetal pijlers: doelmatige leerwegen en modernisering

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC van Amsterdam te Amsterdam ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC van Amsterdam te Amsterdam Ondernemer horeca/bakkerij (Manager/ondernemer horeca) Januari, 2015 BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 278550 Onderzoek

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING TCI

STAAT VAN DE INSTELLING TCI STAAT VAN DE INSTELLING TCI Plaats : Schoonrewoerd BRIN nummer : 27RA Onderzoeksnummer : 289652 Datum onderzoek : 30 juni 2016 Datum vaststelling : 12 september 2016 4772211 Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU. Leidse instrumentmakers School te Leiden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP INSTELLINGS- EN/ OPLEIDINGSNIVEAU Leidse instrumentmakers School te Leiden Fijnmechanische techniek (Researchinstrumentmaker) 4255204/4 BRIN: 02OV Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

jaarverslag 2012 Presteren met plezier en passie

jaarverslag 2012 Presteren met plezier en passie jaarverslag 2012 Presteren met plezier en passie 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 4 Leeswijzer 6 Kerngegevens 8 A missie, visie, structuur en bestuur 11 B bedrijfsvoering 18 C financiële informatie

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO. VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam. Opleiding vwo ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING VAVO VAVO Rijnmond College, Albeda-Zadkine te Rotterdam Opleiding vwo BRIN: 25LP Kenmerk: 4481172 Onderzoek uitgevoerd in: November 2014 Rapport vastgesteld te Utrecht

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst)

KWALITEITSONDERZOEK MBO. New School Routing Academy Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) KWALITEITSONDERZOEK MBO New School Routing Academy 90111 Commercieel medewerker (Commercieel medewerker binnendienst) December 2015 BRIN: 30KP Onderzoeksnummer: 286411 Onderzoek uitgevoerd: 07 december

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Arcus College ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Arcus College Plaats : Heerlen BRIN nummer : 25PU Onderzoeksnummer : 290623 Datum onderzoek : 31 oktober en 1 november 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland

DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE. ROC van Flevoland DIRECTEUR BEDRIJFSVOERING MBO-COLLEGE ALMERE ROC van Flevoland ROC van Flevoland Het Regionaal Opleidingen centrum van Flevoland behoort tot een van de ruim 40 ROC s van ons land. Inspelend op de veranderende

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. ROC Landstede te Zwolle. Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC Landstede te Zwolle Sport en bewegingsbegeleider Sport en bewegen (Sport- en bewegingsleider) Juli 2014 Plaats: Utrecht BRIN: 01AA Onderzoeksnummer: 275707

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3280511/8 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279414 Onderzoek uitgevoerd in: oktober/november

Nadere informatie

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden:

Artikel 7 Opdracht Stichting Onderwijs Primair heeft de opdracht uitgewerkt naar vijf kernwaarden: Concretisering Code Goed Bestuur voor Onderwijs Primair Inleiding De leden van de PO-Raad hebben in 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld als leidraad voor goed bestuur in het primair onderwijs. Het bestuur

Nadere informatie

Kwaliteit mbo: Naar een hoger plan

Kwaliteit mbo: Naar een hoger plan Kwaliteit mbo: Naar een hoger plan Bas Derks MBO City, 24 november 2016 Waar gaan we het over hebben? Terugblik: de basis op orde Maatregelen Wat moest er beter? Resultaten Vooruitblik: naar een hoger

Nadere informatie

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn

Jaarverslag Examencommissie cluster Welzijn Jaarverslag 2012 Examencommissie cluster Welzijn INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 3 2. Examencommissie... 4 2.1 Samenstelling examencommissie... 4 2.2 Overzicht bijeenkomsten... 4 2.3 Vaststellingscommissie...

Nadere informatie

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa

Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Beleid Horizontale dialoog Hogeschool Viaa Vastgesteld door het college van bestuur op 4 januari 2016 Positief advies beleidsoverleg 13 oktober 2015 Goedgekeurd door de raad van toezicht 18 december 2015

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Instituut Memo STAAT VAN DE INSTELLING MBO Instituut Memo Plaats : Amersfoort BRIN nummer : 30LG Onderzoeksnummer : 283873 Datum onderzoek : 22-25 september 2015 Datum vaststelling : 19 november 2015 Pagina 2 van 16

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC West-Brabant te Etten-Leur. Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC West-Brabant te Etten-Leur Medewerker schilderen (Gezel schilder totaalonderhoud) Oktober 2014 3280511/7 BRIN: 25LX Onderzoeksnummer: 278030

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent

Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Recept 4: Hoe meten we praktisch onze resultaten? Weten dat u met de juiste dingen bezig bent Het gerecht Het resultaat: weten dat u met de juiste dingen bezig bent. Alles is op een bepaalde manier meetbaar.

Nadere informatie

Presteren met Plezier en Passie

Presteren met Plezier en Passie Onze strategische uitgangspunten voor de periode 01-01 In deze korte strategienotitie treft u de speerpunten aan van het ROC van Twente voor de komende jaren. Zes uitgangspunten vormen tezamen het kader

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

Kadernotitie professionalisering

Kadernotitie professionalisering Kadernotitie professionalisering 2015-2020 Colofon Uitgave : ZAAM interconfessioneel voortgezet onderwijs Voorgenomen besluit College van Bestuur : 31 maart 2015 Instemming GMR : 24 april 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

Aan de besturen/voorzitters van de mbo-instellingen. Datum Resultaatafhankelijke beloning beroepspraktijkvorming

Aan de besturen/voorzitters van de mbo-instellingen. Datum Resultaatafhankelijke beloning beroepspraktijkvorming >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Aan de besturen/voorzitters van de mbo-instellingen.. Middelbaar Beroeps Onderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Beleidsmedewerker Onderwijs

Beleidsmedewerker Onderwijs Horizon College Beleidsmedewerker Onderwijs Sector BMO Alkmaar C70) Afdeling Communicatie en Onderwijs (C&O) Contract: Vervanging wegens zwangerschapsverlof Periode: 1 mei 2015 tot 1 oktober 2015 Omvang:

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren

Bestuursreglement. Woningstichting Heteren Bestuursreglement Woningstichting Heteren Status: Definitief, 11 februari 2014 Bestuursreglement Woningstichting Heteren 1 Doel en reikwijdte 1. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 4 februari

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Graafschap College te Doetinchem

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU. Graafschap College te Doetinchem ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OP OPLEIDINGSNIVEAU Graafschap College te Doetinchem Medewerker marketing en communicatie (Medewerker marketing en communicatie) Medewerker marketing en communicatie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL. SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RIJN IJSSEL SECTOR CIOS, ZORG EN WELZIJN Opleiding Sociaal-cultureel werker Plaats: BRIN: Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: Conceptrapport verzonden op: Rapport

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker

KWALITEITSONDERZOEK MBO. ROC Ter AA te Helmond. Juridisch medewerker KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC Ter AA te Helmond Juridisch medewerker juli 2014 BRIN: 25LJ Onderzoeksnummer: 275653 Onderzoek uitgevoerd in: April 2014 Conceptrapport verzonden op: 2 juni 2014 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 214 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Nieuwsgierig Verbindend Inspirerend STRATEGISCHE KOERS 2 0 1 6-2 0 2 0

Nieuwsgierig Verbindend Inspirerend STRATEGISCHE KOERS 2 0 1 6-2 0 2 0 Nieuwsgierig Verbindend Inspirerend STRATEGISCHE KOERS 2 0 1 6-2 0 2 0 2 Met trots presenteren wij onze strategische koers voor de komende jaren In de achterliggende periode is door alle collega s van

Nadere informatie

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING

KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING KWALITEITSJAARVERSLAG EXAMINERING Cursusjaar 2009 2010 ROC Zeeland Cluster Welzijn Versie 1.0 Vastgesteld in Examencommisie Welzijn d.d. 16-06-2011 Kwaliteitsjaarverslag Examinering ROC Zeeland, cluster

Nadere informatie

Kwaliteitsborging: De stand van zaken

Kwaliteitsborging: De stand van zaken Kwaliteitsborging: De stand van zaken Eerste bevindingen/conclusies Houten, 4 oktober 2012 Kwaliteitsborging in Toezichtkader 2012 Instellingen zelf verantwoordelijk voor kwaliteit Kwaliteitsborging al

Nadere informatie

(financiële) verantwoording passend onderwijs

(financiële) verantwoording passend onderwijs (financiële) verantwoording passend onderwijs Conferentie Naoberschap - Meesterschap, vrijdag 10 oktober 2014 Start with why? Waarom is verantwoording van belang? Hoe geef ik handen en voeten aan verantwoording?

Nadere informatie

Kritische succesfactoren voor goede examenkwaliteit

Kritische succesfactoren voor goede examenkwaliteit Kritische succesfactoren voor goede examenkwaliteit Toelichting bij het overzicht van kritische succes factoren voor goede examenkwaliteit In opdracht van het project Focus op standaarden in Examinering

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Rijn IJssel Allround grimeur definitief december 2012 Plaats: Arnhem BRIN: 25LF Onderzoeksnummer: Kenmerk: 127766 H3478441/MB/25LF Onderzoek uitgevoerd in: september

Nadere informatie

Strategie Onze missie Onze ambitie

Strategie Onze missie Onze ambitie Het beste waarmaken Ons DNA maakt dat we willen worden herkend aan de kwaliteit van ons werk. Kwaliteit doordat we doen wat we belangrijk vinden, waar we goed in zijn en wat bij ons past. Vanuit de basis

Nadere informatie

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB

Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Servicedocument urennormen van de Wet BIG en WEB Dit document is opgesteld door: Het Ministerie van OCW, het Ministerie van VWS en de MBO Raad in samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs en JOB.

Nadere informatie

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202

Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Functieprofiel: Manager Functiecode: 0202 Doel Zorgdragen voor de vorming van beleid voor de eigen functionele discipline, alsmede zorgdragen voor de organisatorische en personele aansturing van een of

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Westerschelde ONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juli 2008 p.2 van 19 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar de kwaliteit van de examinering dat

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag

Onderwijskundig jaarverslag Onderwijskundig verslag 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opleidingsaanbod 2013... 4 3. Uitgegeven diploma s... 4 4. Aantal studenten per lopende opleiding op 1 maart 2014... 4 5. Urenverantwoording

Nadere informatie

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE

AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE FUNCTIEPROFIEL AFDELINGSMANAGER VITALIS COLLEGE ROC WEST-BRABANT Inhoudsopgave 1 De organisatie 3 ROC West-Brabant 3 Vitalis College 3 De structuur 3 De thema s 3 2 Afdelingsmanager Vitalis College 4 Plaats

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEKEN MBO. Roc van Twente te Hengelo

KWALITEITSONDERZOEKEN MBO. Roc van Twente te Hengelo KWALITEITSONDERZOEKEN MBO Roc van Twente te Hengelo Medewerker marketing en communicatie (Medewerker evenementenorganisatie) Middenkaderfunctionaris bouw en infra (Middenkaderfunctionaris Bouw) Februari

Nadere informatie

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV

STAAT VAN DE INSTELLING MBO. Opleidingsinstituut Thomas BV STAAT VAN DE INSTELLING MBO Opleidingsinstituut Thomas BV Plaats : 's-hertogenbosch BRIN nummer : 24AL Onderzoeksnummer : 252974 Datum onderzoek : 30 september 2013 Datum vaststelling : 15 januari 2014

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Beleid. 2. Uitvoering. 3. Bijlage

Inhoudsopgave. Inleiding. 1. Beleid. 2. Uitvoering. 3. Bijlage Jaarverslag Examinering 01-01-2011 t/m 30-06-2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 1. Beleid 2. Uitvoering 3. Bijlage 2 Inleiding Amarantis Onderwijsgroep heeft het middelbaar beroepsonderwijs ondergebracht bij

Nadere informatie

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari

TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE. 8 februari TOEZICHTSVISIE RAAD VAN TOEZICHT NOVA COLLEGE 8 februari 2017 1 Inleiding In deze toezichtvisie geven wij als de Raad van Toezicht van het Nova College aan waarom wij toezicht houden, wat we daarmee willen

Nadere informatie

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging

Korte inhoud van de wet doelmatige leerwegen en modernisering bekostiging In haar nieuwsbrief van 19 september 2013 gaat de directie Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie van het ministerie van OCW in op de gevolgen van de Wetswijziging Doelmatige leerwegen MBO en modernisering

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ROC van Amsterdam com43 - Verkoopspecialist Juli 2012 Plaats: AMSTERDAM BRIN: 25PZ Onderzoeksnummer: 126565 Onderzoek uitgevoerd in: april 2012 Conceptrapport verzonden

Nadere informatie

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015

Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum ID College versie 20 januari 2015 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht d.d. 20 januari 2015 1 Bestuursreglement Stichting Regionaal Opleidingencentrum

Nadere informatie

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur

Informatieprotocol. Datum: 27 april 2010 Raad van toezicht Raad van bestuur Informatieprotocol Datum: 27 april 2010 Aan: Raad van toezicht Van: Raad van bestuur Kenmerk: II-1.1/10.78.1n 1. Inleiding De RvT en de RvB van de St. Anna Zorggroep achten het van belang dat de RvT tijdig

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 31 524 Beroepsonderwijs en Volwassenen Educatie Nr. 244 BRIEF VAN DE MINISTER VAN ONDERWIJS, CULTUUR EN WETENSCHAP Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden

Verslag van Werkzaamheden BM-Services opleiding Beveiliger 94850. Verslag van Werkzaamheden Verslag van Werkzaamheden BM-Services 2013 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Verslag van werkzaamheden...3 3. Risico s volgens bevoegd gezag...4 4. RMC meldingen...5 5. Jaarverslag...5 6. Kwaliteitsverbeteringen...5

Nadere informatie

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College

Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het Jan Tinbergen College Nota Kwaliteitzorg Kwaliteit en de bewaking ervan aan het n Tinbergen College 2014 J.C. van Wettum 1. Visie op kwaliteit Het n Tinbergen College heeft een visie op hoe zij als onderwijsorganisatie in de

Nadere informatie

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam

Beleidskader agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam Beleidskader 2017 agenda van onze gewenste ontwikkelingen Samen Onderwijs Maken = Leerzaam College van Bestuur, vastgesteld 06-12-2016 Inleiding We hebben inmiddels het tweede jaar van ons meerjarenbeleidsplan

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Friesland College te Leeuwarden ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Friesland College te Leeuwarden Mediavormgever April 2013 H3280513/4, Plaats: Utrecht BRIN: 25LG Onderzoeksnummer: 128263 Onderzoek uitgevoerd in: januari 2013

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Deltion College Allround schoonheidsspecialist

KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek Deltion College Allround schoonheidsspecialist KWALITEITSONDERZOEK MBO Rapport stelselonderzoek 2017 Deltion College Allround schoonheidsspecialist Plaats : BRIN nummer : 25PJ Onderzoeksnummer : 292497 Datum onderzoek : 16 januari 2017 Datum vaststelling

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015

Wat gaan we doen? Colofon. Almeerse Scholen Groep. Koersplan maart 2015 Colofon De uitgebreide versie van het ASG Koersplan 2015-2018 kunt u vinden op www.almeersescholengroep.nl. Dit is een uitgave van de Almeerse Scholen Groep. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO

KWALITEITSONDERZOEK MBO KWALITEITSONDERZOEK MBO ROC A12 te Ede Ondernemer detailhandel definitief januari 2015 3257863/5 BRIN: 25PM Onderzoeksnummer: 279415 Onderzoek uitgevoerd in: november 2014 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

23-04-2012. Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015. Inhoud workshop. Bekostigingssystematiek 1. Wim Maas. Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg

23-04-2012. Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015. Inhoud workshop. Bekostigingssystematiek 1. Wim Maas. Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg Actieplan mbo Focus op Vakmanschap 2011-2015 Wim Maas Onderwijsgroep Tilburg ROC Tilburg Jouw partner in de school Inhoud workshop Binnen de scoop: Bekostigingssystematiek (was/wordt) Intensivering en

Nadere informatie

Visie op Examinering Colofon

Visie op Examinering Colofon Visie op Examinering Colofon Opgesteld door : O&B Vastgesteld door het College van Bestuur op : 22-01-2013 Instemming Ondernemingsraad op : 18-09-2013 Definitief vastgesteld College van Bestuur : 29 oktober

Nadere informatie

Profiel. ROC Midden Nederland. Voorzitter college van bestuur

Profiel. ROC Midden Nederland. Voorzitter college van bestuur Profiel ROC Midden Nederland Voorzitter college van bestuur ROC Midden Nederland Voorzitter college van bestuur Het ROC ROC Midden Nederland (ROC MN) is een onderwijsorganisatie voor middelbaar beroepsonderwijs,

Nadere informatie

Et Examentaken mbo WWW.EXAMINERINGMBO.NL Examentaken mbo Wat is het? De Examentaken mbo omschrijven alle taken die worden uitgevoerd ten behoeve van de examinering in het mbo. Het is een hulpmiddel om

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO ALBEDA COLLEGE Opleiding Middenkaderfunctionaris bouw en infra definitief augustus 2013 H3331188 Plaats: Rotterdam BRIN: Onderzoeksnummer: 00GT 242810 Onderzoek

Nadere informatie

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort

FUNCTIEPROFIEL 1. ORGANISATIE. Noorderpoort FUNCTIEPROFIEL Opdrachtgever: Functienaam: Deskundigheid Noorderpoort Lid Raad van Toezicht Sociale domein 1. ORGANISATIE Noorderpoort Noorderpoort bereidt jongeren en volwassenen voor op hun rol in de

Nadere informatie

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg

Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren. Els de Ruijter Maartje van den Burg Onderwijstijd; een middel om kwaliteit te genereren Els de Ruijter Maartje van den Burg 1 oktober 2015 Onderwerp workshop 1. Wetgeving per 01-08-2014 2. Toezicht 3. BOT & Beroepspraktijkvorming 4. Afwijken

Nadere informatie

De kracht van vakmanschap

De kracht van vakmanschap De kracht van vakmanschap Presentatie Anky Veldman, voorzitter Btg ZWS Kennisdelingsconferentie 29 maart 2012 Vers van de Pers A. V&VN voorstel beroepsniveau s B. Actieplan Focus op Vakmanschap C. Kenmerken

Nadere informatie

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau

Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflectie format Een praktische tool voor kwaliteitsreflectie op bestuursniveau Reflecteren Plan Do Check Act Hoe vaak doet u dat écht? Uit het Toezichtkader van de inspectie 8.1 De school heeft inzicht

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Regio College te Zaandam

KWALITEITSONDERZOEK MBO. Regio College te Zaandam KWALITEITSONDERZOEK MBO Regio College te Zaandam Verzorgende-IG Maart, 2016 BRIN: 25RA Onderzoeksnummer: 284774 Onderzoek uitgevoerd: 12-11-2015 Conceptrapport verzonden op: 29 januari 2016 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA

Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA Jaarverslag 2014-2015 DE DELTA VOORWOORD In dit verslag van obs de Delta treft u op schoolniveau een verslag aan van de ontwikkelingen in het afgelopen schooljaar in het kader van de onderwijskundige ontwikkelingen,

Nadere informatie

CVI-Managementconferentie IJzersterk 2013

CVI-Managementconferentie IJzersterk 2013 CVI-Managementconferentie IJzersterk 2013 1 Slim krachten bundelen, vanuit klein binnen groot Edo de Jaeger vz. RvB ROCvA en ROCF vz CvB ROCvA Ronald Wilcke vice vz RvB ROCvA en ROC F en vz. CvB ROC F

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Summa College te Eindhoven

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Summa College te Eindhoven ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Summa College te Eindhoven Mbo-Verpleegkundige december 2014 BRIN: 25MB Onderzoeksnummer: 278548 Onderzoek uitgevoerd in: Oktober 2014 Conceptrapport

Nadere informatie

Directeur onderwijsinstituut

Directeur onderwijsinstituut Directeur onderwijsinstituut Doel College van van Bestuur Zorgdragen voor de ontwikkeling van het facultair en uitvoering en organisatie van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

2 1 SEP. Z012 Update Uitvoeringskalender MBO Actieplan: Focus op vakmanschap

2 1 SEP. Z012 Update Uitvoeringskalender MBO Actieplan: Focus op vakmanschap Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap > Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag Colleges van Bestuur van BVE-instellingen Kenniscentra Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Besturen van niet-bekostigde

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT

BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT BIJLAGE E: PROCEDURE ZELFEVALUATIE RAAD VAN TOEZICHT In de zelfevaluatie Raad van Toezicht worden de volgende onderwerpen besproken, met behulp van een vragenlijst: De mate waarin de Raad van Toezicht

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. ROC Menso Alting te Groningen ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Menso Alting te Groningen Opleidingen Pedagogisch Werk 4 (Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang) Maatschappelijke Zorg (Medewerker

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Edudelta College Goes te Goes. Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Edudelta College Goes te Goes Dierverzorging 2 (Medewerker dierverzorging), BRIN: 11UL Onderzoeksnummer: 280995 Onderzoek uitgevoerd in: November

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. MBO Amersfoort te Amersfoort ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO MBO Amersfoort te Amersfoort Medewerker marketing en Communicatie / Medewerker marketing en communicatie (Marketing medewerker) Financiële beroepen (Financieel

Nadere informatie

Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie

Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie Focus op standaarden in examinering Deelproject 1: Analyse kwaliteit examinering Analyse bestanden inspectie Tilburg, september 2012 Hans Mariën Astrid Vloet Paula Willemse IVA beleidsonderzoek en advies

Nadere informatie

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding

Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding Waarderen ECVET eenheden en maatwerkopleiding roc ter aa realiseert beroepsonderwijs in zeven mbo-colleges: bouw & design college business college dienstverlening college ict college onderwijs & kinderopvang

Nadere informatie

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige

Servicedocument. Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Servicedocument Urenverantwoording opleiding Mbo-Verpleegkundige Plaats: Bunnik Datum: 13-10-2014 Calibris, 2014 kenniscentrum voor leren in de praktijk in zorg, welzijn en sport Postbus 131 3980 CC Bunnik

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008

LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008 LANDSTEDE ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juni 2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het onderzoek naar kwaliteitsverbetering van

Nadere informatie

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland

Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland OVER OOSTZAAN Een OVER-gemeentelijke samenwerking tussen Oostzaan en Wormerland WORMERLAND. GESCAND OP 13 SEP. 2013 Gemeente Oostzaan Datum : Aan: Raadsleden gemeente Oostzaan Uw BSN : - Uw brief van :

Nadere informatie

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG

VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VOORBEELDMODEL CHECKLIST VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT IN HET JAARVERSLAG VERENIGING VAN TOEZICHTHOUDERS IN ONDERWIJSINSTELLINGEN VTOI januari 2016 Checklist verantwoording RvT in het jaarverslag Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Gwendoline van Putten School

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij. Gwendoline van Putten School RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek examinering en diplomering middelbaar beroepsonderwijs bij Gwendoline van Putten School Plaats : Sint Eustatius BRIN-nummer : 30GV Crebo-nummer : 90440 Datum

Nadere informatie

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN

NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN NAAR VERNIEUWD TOEZICHT EXCELLENTE SCHOLEN juni 2016 1 Inleiding 1.1 Achtergrond In 2012 heeft de toenmalige minister van Onderwijs het predicaat Excellente School in het leven geroepen om goed presterende

Nadere informatie

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017

Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Vernieuwd toezicht: wat betekent dat voor het bestuur? Het toezicht op besturen en scholen per 1 augustus 2017 Inleiding Het onderwijs verandert. En het toezicht verandert mee. Vanaf 1 augustus 2017 houden

Nadere informatie

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein

Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Plan van aanpak voor een tussentijdse evaluatie beleidsplan Sociaal Domein Gemeente Bronckhorst, 23 augustus 2016 1. Aanleiding We willen het beleidsplan Sociaal Domein 2015-2018 gemeente Bronckhorst tussentijds

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Business Marketing Services te Badhoevedorp. Beveiliger

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO. Business Marketing Services te Badhoevedorp. Beveiliger ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO Business Marketing Services te Badhoevedorp Beveiliger Januari 2013 Plaats: Badhoevedorp BRIN: 29WT Onderzoeksnummer: 127795 Onderzoek uitgevoerd in: November 2012

Nadere informatie

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut

van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen Directeur onderwijsinstituut Opleidingsmanager Doel Ontwikkelen van programma( s) van wetenschappenlijk onderwijs en (laten) uitvoeren en organiseren van onderwijs en onderwijsondersteuning binnen de faculteit, uitgaande van een faculteitsplan

Nadere informatie

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn

1. De opbrengsten van de aanbevelingen van de commissie Bruijn Bestuurlijke afspraken tussen de HBO-raad en de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, naar aanleiding van het advies Vreemde ogen dwingen van de Commissie externe validering examenkwaliteit hoger

Nadere informatie