Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens Onderwijs- en Examen Regeling (OER)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens Onderwijs- en Examen Regeling (OER)"

Transcriptie

1 Opleidingsstatuut Associate Degree Werktuigbouwkunde Constructeur Studiejaar Deel 2 Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens 1

2 Opleidingsstatuut Associate Degree Werktuigbouwkunde Constructeur Inhoudsopgave Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 3 Paragraaf 2 Toelating tot de opleiding... 4 Paragraaf 3 Opbouw van de opleiding... 7 Paragraaf 4 Propedeutische fase van de opleiding Paragraaf 5 Studieadvies in de propedeutische fase van de opleiding Paragraaf 6 Postpropedeutische fase van de opleiding Paragraaf 7 Tentamens, integrale toetsen en examens van de opleiding Paragraaf 8 Examencommissie en examinatoren Paragraaf 9 Studieloopbaanbegeleiding Paragraaf 10 Judicium Abeundi Paragraaf 11 Slotbepalingen Bijlagen Bijlage 1 Gegevens onderwijseenheden propedeutische fase Bijlage 2 Gegevens integrale toetsen propedeutische fase Bijlage 3 Opsomming van aan huidige onderwijseenheden, tentamens en integrale toetsen van de propedeutische fase gelijkgestelde oude onderwijseenheden, tentamens en integrale toetsen Bijlage 4 Gegevens onderwijseenheden postpropedeutische fase Bijlage 5 Gegevens integrale toetsen postpropedeutische fase Bijlage 6 Opsomming van aan huidige onderwijseenheden, tentamens en integrale toetsen van de postpropedeutische fase gelijkgestelde oude onderwijseenheden, tentamens en integrale toetsen Bijlage 7 Overzicht verkorte programma s op basis van vrijstellingen voor welomschreven doelgroepen Bijlage 8 Gegevens onderwijseenheden door de opleiding(en) verzorgde HAN gecertificeerde minoren Bijlage 9 Opsomming van aan huidige onderwijseenheden en tentamens van de door de opleiding verzorgde minoren gelijkgestelde oude onderwijseenheden en tentamens Bijlage 10 Opsomming van de onderwijseenheden binnen de bacheloropleiding die na het behalen van de Ad-graad nog behaald moeten worden om de bachelorgraad te verkrijgen Bijlage 11 Overzicht van de eindkwalificaties van de opleiding Bijlage 12 Overzicht tentamens en deeltentamens..123 Bijlage 13 Overzicht Competenties, niveau-aanduiding en verdeling van Dd s over de beroepstaken..126 Bijlage 14 Boekenlijst Propedeuse..135 Bijlage 15 Boekenlijst Post-propedeuse.137 Bijlage 16 Format oude beroepstaken, oude onderwijseenheden en (deel)tentamens die gelijkgesteld zijn aan nieuwe beroepstaken, onderwijseenheden en (deel)tentamens vanwege de conversie naar Alluris

3 Opleidingsstatuut Associate Degree Werktuigbouwkunde Constructeur Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling 1. Deze regeling is de onderwijs- en examenregeling als bedoeld in artikel 7.13 van de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). 2. Deze regeling is van toepassing op het onderwijs, de tentamens en de examens in het studiejaar van de Associate Degree Werktuigbouwkunde Constructeur, hierna te noemen: de opleiding. 3. Van deze regeling maken onverkort deel uit de aanhangende bijlagen 1 tot en met 11 alsook de concrete passages uit het opleidingsstatuut waarnaar in deze regeling wordt verwezen. 4. Van onderwijseenheden die zijn gevolgd en (deel)tentamens die met goed gevolg zijn afgelegd in voorgaande studiejaren van de opleiding en die nu niet meer als zodanig zijn opgenomen in het curriculum als uitgewerkt in artikel 4.1 en 6.1 en de daarbij behorende bijlagen is in lid 5 van de artikelen 4.1 en 6.1 bepaald of en in hoeverre deze tot het curriculum en examen van deze regeling worden gerekend. 5. Van onderwijseenheden die zijn gevolgd en tentamens die met goed gevolg zijn afgelegd in de door de opleiding verzorgde minoren in voorgaande studiejaren en die nu niet meer als zodanig zijn opgenomen in het minoraanbod als uitgewerkt in artikel 3.4 en de daarbij behorende bijlage is in lid 9 van artikel 3.4 bepaald of en in hoeverre deze tot het programma van het vigerend minoraanbod worden gerekend. 6. Onderwijs- en examenregelingen van de opleiding zoals vastgesteld in studiejaar of in de studiejaren daaraan voorafgaand zijn niet meer toepassing op het onderwijs, de tentamens en de examens. Artikel 1.2 Begripsbepalingen Voor deze regeling gelden de begripsbepalingen die zijn opgenomen in de begrippenlijst in bijlage 2 van het AD-statuut van de Associate Degree. Artikel 1.3 Doel van de Opleiding De student verwerft op Associate Degree niveau de kennis, het inzicht en de vaardigheden van een startbekwame beroepsbeoefenaar op het gebied van de Associate Degree of Engineering in de richting Werktuigbouwkunde Constructeur. De eindkwalificaties zoals bedoeld in de eerst volzin, zijn opgenomen in bijlage 11 van deze regeling. 3

4 Opleidingsstatuut Associate Degree Werktuigbouwkunde Constructeur Paragraaf 2 Toelating tot de Associate Degree Artikel 2.1 Vooropleidingseisen en nadere vooropleidingseisen Toelaatbaar tot de opleiding is de bezitter van: a. een HAVO-diploma met het profiel Natuur en Techniek; b. een HAVO-diploma met het profiel Natuur en Gezondheid, en met in het examen de vakken en programmaonderdelen Natuurkunde of Natuur, leven en technologie, c. een HAVO-diploma oude stijl met Natuurkunde en Wiskunde B in het vakkenpakket (eindexamen vóór plm 2009 havo met WiB1 en/of WiB12, Na1 en/of Na12), d. een VWO-diploma met het profiel Natuur en Techniek, e. een VWO-diploma met het profiel Natuur en Gezondheid, en met in het examen de vakken en programmaonderdelen Natuurkunde of Natuur, leven en technologie, f. een VWO-diploma met het profiel Economie en Maatschappij, en met in het examen het vak Natuurkunde, g. een VWO-diploma oude stijl met Natuurkunde en Wiskunde A of Wiskunde B in het vakkenpakket (eindexamen vóór plm 2010 vwo met WiB1 en/of WiB12, Na1 en/of Na12), h. een MBO-diploma middenkaderopleiding of specialistenopleiding, hierna te noemen MBO-4. Artikel 2.2 Opheffing deficiënties nadere vooropleidingseisen Deficiënties in profielen en/of vakken en programmaonderdelen van de diploma s als vastgelegd in artikel 2.1 zijn bij besluit van de instituutsdirecteur opgeheven indien voor aanvang van de opleiding toelatingstentamens in de deficiënte vakken, die op het niveau van het examen HAVO respectievelijk MBO-4 worden afgenomen, met goed gevolg zijn afgelegd. Zie ook artkel 2.4 lid 2. Artikel 2.3 Vrijstelling van vooropleidingseisen op grond van andere diploma s en getuigschriften 1. Vrijgesteld van de vooropleidingseis als bedoeld in artikel 2.1 is de bezitter van een van de volgende diploma s en getuigschriften: a. een getuigschrift van een bacheloropleiding, b. een getuigschrift van een masteropleiding, c. een propedeutisch getuigschrift, d. een getuigschrift dat toegang geeft tot het hoger onderwijs in een land dat het verdrag inzake de erkenning van kwalificaties betreffende hoger onderwijs in de Europese regio heeft geratificeerd, e. een al dan niet in Nederland afgegeven diploma dat door de minister is aangewezen als ten minste gelijkwaardig aan het HAVO-diploma of f. een al dan niet in Nederland afgegeven diploma dat bij besluit van de instituutsdirecteur tenminste gelijkwaardig aan een HAVO, VWO of MBO- diploma wordt beschouwd. Ten behoeve van de besluitvorming kan een diplomawaardering bij de NUFFIC worden gevraagd. Bovengenoemde taak betreffende buitenlandse diploma s is gemandateerd aan het Admissions Office. 2. Indien het een buiten Nederland afgegeven diploma of getuigschrift betreft dient tevens naar het oordeel van de examencommissie blijk te zijn gegeven van voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van de opleiding. 3. De instituutsdirecteur neemt het besluit dat op basis van het oordeel als bedoeld in het vorige lid of betrokkene al dan niet kan worden ingeschreven dan wel het besluit dat betrokkene kan worden ingeschreven maar dat deze nog geen examens of onderdelen daarvan mag afleggen dan nadat er een positief oordeel als bedoeld in het vorige lid is afgegeven. 4. Bij vrijstelling als bedoeld in lid 1 is artikel 2.2 van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de student de desbetreffende toelatingstentamens ook na inschrijving mag afleggen maar daarentegen nog geen examens of onderdelen daarvan mag afleggen dan nadat de toelatingstentamens met goed gevolg zijn afgelegd. 4

5 Opleidingsstatuut Associate Degree Werktuigbouwkunde Constructeur Artikel 2.4 Vrijstelling van de vooropleidingseis op grond van toelatingsonderzoek 1. Bij besluit van de instituutsdirecteur is vrijgesteld van de vooropleidingseisen als bedoeld in artikel 2.1 degene van 21 jaar en ouder die bij een toelatingsonderzoek naar het oordeel van de commissie toelatingsonderzoek blijk geeft van geschiktheid voor de opleiding en van voldoende beheersing van de Nederlandse taal voor het met vrucht kunnen volgen van de opleiding. 2. Het toelatingsonderzoek bestaat uit toelatingstentamens in de volgende vakken die op het niveau van het HAVO-examen worden afgenomen en levert de vrijstelling als bedoeld in het vorige lid op indien het toelatingsonderzoek met goed gevolg is afgelegd: - Wiskunde op het niveau van Wiskunde A of B Havo profiel Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid, MBO-4 niveau of vergelijkbaar; - Natuurkunde op het niveau van Natuurkunde Havo profiel Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid, MBO-4 niveau of vergelijkbaar. - Nederlands op het niveau van Havo - Engels op het niveau van Havo Artikel 2.5 Voldoende beheersing van de Nederlandse taal 1. Aan de eis van voldoende beheersing van de Nederlandse taal als bedoeld in artikel 2.3 lid 2 en in artikel 2.4 lid 1 in het geval betrokkene een andere taal dan het Nederlands als eerste taal voert wordt voldaan door: het met goed gevolg afleggen van het staatsexamen Nederlands als tweede taal, niveau II. 2. Aan het voldoen aan de eis als bedoeld in het vorige lid dient te zijn voldaan voor het moment van inschrijving Artikel 2.6 Aanvullende eisen (niet van toepassing) Artikel 2.7 Eisen werkkring bij de deeltijdopleiding Associate Degree Constructeur 1. Eis voor toelaatbaarheid tot de deeltijdse opleiding Associate Degree is het hebben van een werkkring binnen een werktuigbouwkundig bedrijf (Havo/Vwo-instroom en MBO-instroom). Voor de MBO-stroom moet binnen het bedrijf worden toegegroeid naar het uitvoeren van activiteiten op HBO-niveau, waarin de werkzaamheden van de afstudeerstage kunnen worden verricht als beschreven bij deze onderwijseenheid in bijlage 4. Voor de Havo/Vwo-stroom moeten tevens de werkzaamheden van Stage 1 mogelijk zijn. 2. Een student dient bij de start en tijdens de opleiding te beschikken over een arbeids- of stageovereenkomst met betrekking tot een voor de opleiding relevante functie bij een dito organisatie, dan wel een door de belastingdienst afgegeven VAR verklaring met betrekking tot voor de opleiding relevante (VAR-) werkzaamheden. Artikel 2.8 Numerus fixus (niet van toepassing) Artikel 2.9 Toelating tot versneld traject gericht op studenten met een VWO diploma (niet van toepassing) Artikel 2.10 Deelname verplichte studiekeuzecheck 1. Aspirant-studenten die zich uiterlijk op 1 mei voorafgaand aan het desbetreffende studiejaar aanmelden voor 1 of meer bacheloropleidingen of Ad-programma s hebben recht om deel te nemen aan een studiekeuzecheck. 2. De procedure voor een studiekeuzecheck en de inhoud van een studiekeuzecheck zijn opgenomen in het opleidingsstatuut. 3. Deelname aan de studiekeuzecheck is voor studenten die zich uiterlijk op 1 mei aanmelden vrijwillig. 4. Elke student die zich heeft aangemeld en deel heeft genomen aan de studiekeuzecheck ontvangt een studiekeuzeadvies. Het advies kent drie vormen: positief, negatief of nadere actie noodzakelijk. 5. Bij een negatief studiekeuzeadvies kan de aspirant-student zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, als hij voldoet aan de inschrijvingsvoorwaarden zoals opgenomen in paragraaf 2 van deze regeling, zich inschrijven. 5

6 Opleidingsstatuut Associate Degree Werktuigbouwkunde Constructeur 6. Aspirant-studenten die zich na 1 mei voorafgaand aan het desbetreffende studiejaar voor de eerste keer aanmelden voor een bacheloropleiding of Ad-programma, zijn verplicht om deel te nemen aan de studiekeuzecheck van de opleiding. 7. Indien de aspirant-student zoals bedoeld in lid 6 van dit artikel zonder geldige reden en na 1 herhaalde oproep niet deelneemt aan de verplichte studiekeuzecheck dan wordt de inschrijving voor de desbetreffende aspirant-student geweigerd. 8. Indien de aspirant-student zoals bedoeld in lid 6 van dit artikel een negatief studiekeuzeadvies krijgt, wordt de inschrijving voor de desbetreffende aspirant-student geweigerd. Dit geldt niet voor de aspirant-student die zich na 1 mei aanmeldt bij een andere opleiding dan die waarbij hij oorspronkelijk was ingeschreven en kan aantonen dat de nieuwe aanmelding het gevolg is van een bindend negatief studieadvies zoals bedoeld in paragraaf 5 van deze regeling op een zodanig tijdstip dat hij zich niet kon aanmelden voor 1 mei voorafgaand aan het studiejaar waarvoor hij zich wenst in te schrijven. 9. De aspirant-studenten die zich na 1 mei voorafgaand aan het desbetreffende studiejaar voor een andere bacheloropleiding of Ad-programma aanmelden dan waarvoor ze zich voor 1 mei reeds hadden aangemeld, zijn verplicht om deel te nemen aan de studiekeuzecheck van de opleiding. Lid 6 van dit artikel is ook van toepassing op de aspirant-student zoals bedoeld in de eerste volzin. 10. De bepalingen zoals opgenomen in lid 1 tot en met lid 9 van dit artikel zijn niet van toepassing op: - aspirant-studenten die zich willen inschrijven voor een opleiding waarvoor een selectieprocedure zoals bedoeld in artikel 2.8 van deze regeling, is ingesteld; - aspirant-studenten die vanwege het bezit van een buiten het Koninkrijk Nederland behaald diploma zijn vrijgesteld van de diploma-eisen (in bezit zijn van HAVO, VWO of MBOdiploma); - aspirant-studenten die reeds een Bachelor- of Mastergetuigschrift hebben 11. Indien de aspirant-student aan kan tonen dat hij om legitieme redenen niet kan deelnemen aan de verplichte studiekeuzecheck, wordt in overleg met de instituutsdirecteur bezien of de aspirantstudent alsnog moet deelnemen aan de verplichte studiekeuzecheck. De volgende gronden zijn in ieder geval legitiem om niet deel te nemen aan de verplicht gestelde studiekeuzecheck: a. persoonlijke omstandigheden; b andere onderwijsverplichtingen; 12.De studiekeuzecheck kent de volgende procedure: De studiekeuzecheck kan aangevraagd worden, zodra de aspirant-student zich heeft ingeschreven. De studiekeuzecheck bestaat voor de voltijdse studenten uit een digitale vragenlijst waarin vragen gesteld worden over persoonlijke ontwikkeling en studie en beroep. De rapportage krijgt de aanmelder thuisgestuurd. Mocht de uitslag vragen opleveren, kan de aanmelder via HVC (Han Voorlichtingscentrum) een verzoek voor een gesprek indienen. Daarnaast kan de opleiding de aspirant-student ook uitnodigen voor een gesprek. Voor de deeltijdse student bestaat de studiekeuzecheck uit een gesprek waar de combinatie studie, werk en privé het uitgangspunt is. 6

7 Opleidingsstatuut Associate Degree Werktuigbouwkunde Constructeur Paragraaf 3 Opbouw van de opleiding Artikel 3.1 Vorm van de opleiding 1. Het Ad-programma maakt deel uit van de HBO-bacheloropleiding Werktuigbouwkunde en is het deel van de opleiding dat is gericht op het verwerven van de benodigde competenties voor de voorgeschreven beroepstaken voor de startbekwame beroepskracht op HBO-assiociatedegreeniveau. 2. De opleiding wordt in de inrichtingsvormen deeltijd verzorgd. 3. In bijlage 1 en 4 van deze regeling is onder punt 2 (doelgroep) van de nadere uitwerking van de onderwijseenheden als bedoeld in de leden 2 van de artikelen 4.1 en 6.1 bepaald welke onderwijseenheden ten behoeve van welke inrichtingsvorm worden verzorgd. 4. De opleiding kent geen programma s met een bijzondere eigenschap, zoals een versnelde VWOroute. Artikel 3.2 Indeling en examens van de opleiding 1. De opleiding kent een propedeutische en een postpropedeutische fase. 2. De opleiding kent twee oplopende niveaus van bekwaamheid: hoofdfasebekwaam (niveau 1, na afloop van de propedeuse), beroepsbekwaam (niveau 2, na afloop van de afstudeerstage van de hoofdfase) 3. De propedeutische fase is het deel van de major dat is gericht op het verkrijgen van inzicht in de inhoud van en de geschiktheid voor de opleiding en het beroep. 4. De postpropedeutische fase is het gedeelte van de opleiding, dat volgt op de propedeutische fase. 5. De opleiding kent geen specifieke afstudeerrichtingen. De student kan door keuze van de te ontwikkelen competenties in het afstudeerproject richting geven aan zijn inhoudelijke ontwikkeling in de eindfase van de opleiding Werktuigbouwkunde. 6. De opleiding kent een honoursprogramma (HAN Honourslab!) toegankelijk voor studenten van HAN-opleidingen die aan de hiervoor geldende vereiste selectiecriteria zoals bedoeld in artikel 3.7 lid 3 van deze regeling voldoen. Het honoursprogramma betekent een uitbreiding van de studielast als bedoeld in artikel 3.7 lid 1 sub c. De opleiding kent tevens een TopTeam programma, waarbij excellente techniek-studenten de mogelijkheid krijgen zich verder te verdiepen. Dit betekent een uitbreiding van de studielast. 7. In bijlage 1 en 4 van deze regeling is onder punt 2 (doelgroep) van de nadere uitwerking van de onderwijseenheden en de daarbij behorende tentamens als bedoeld in de leden 2 van de artikelen 4.1 en 6.1 bepaald welke onderwijseenheden ten behoeve van welke fase en welk niveau worden verzorgd. 8. In bijlage 2 en 5 van deze regeling is onder punt 2 (doelgroep) van de nadere uitwerking van de integrale toetsen als bedoeld in de leden 4 van de artikelen 4.1 en 6.1 bepaald welke integrale toetsen ten behoeve van welke fase en welk niveau worden verzorgd. 9. Een student aan wie een Ad-graad is verleend, heeft het recht de desbetreffende bacheloropleiding te vervolgen. In bijlage 10 van deze regeling is opgenomen welke onderwijseenheden binnen de bacheloropleiding na het behalen van de Ad-graad met voldoende resultaat nog behaald moeten worden om de bachelor-graad te verkrijgen. 10. Het geheel van de bachelor opleiding bestaat uit een major en een minor. De minor is een onderdeel van de postpropedeutische fase. De associate degree kent alleen onderwijseenheden uit de major. 11. In de opleiding worden de volgende examens afgelegd: a. het propedeutische examen; b. het afsluitend examen oftewel associate degree examen. Artikel 3.3 Major 1. De major is het deel van de opleiding dat is gericht op het verwerven van de benodigde competenties voor de voorgeschreven beroepstaken van de startbekwame beroepsbeoefenaar op associate degree niveau. 2. De voorgeschreven beroepstaken voor de startbekwame beroepsbeoefenaar op associate degree niveau zijn als zodanig beschreven in bijlage 1 en 4 van deze regeling onder punt 3 (beroepstaak/beroepstaken) van de gegevens per onderwijseenheid als bedoeld in de leden 2 van de artikelen 4.1 en

8 Opleidingsstatuut Associate Degree Werktuigbouwkunde Constructeur Artikel 3.4 Minor (niet voor associate degree) 1. De minor is het deel van de postpropedeutische fase van de bacheor opleiding dat is gericht op het verdiepen of verbreden van de benodigde competenties voor de voorgeschreven beroepstaken van de startbekwame beroepsbeoefenaar op HBO-bachelorniveau. 2. De minor is een gecertificeerde HAN minor of een vrije minor. 3. De student die een minor gaat volgen dient hiervoor vooraf toestemming te vragen en te krijgen van de examencommissie. De studieloopbaanbegeleider begeleidt de student bij de aanvraag tot toestemming en adviseert de examencommissie bij de beslissing op aanvraag. 4. Een vrije minor is een minor die een student: a) bij een andere onderwijsinstelling volgt of; b) heeft samengesteld uit onderdelen van minoren of andere onderwijseenheden bij verschillende instituten van de HAN of een andere onderwijsinstelling. 5. De examencommissie beoordeelt ter toestemming of de minor past binnen het beroepsprofiel van de opleiding, niet overlapt met de major, het juiste niveau heeft om verdiepend of verbredend te zijn, of de kwaliteit van de toetsing en beoordeling in de minor voldoende naar de standaard van de opleiding is geborgd en, in geval de vrije minor door de student is samengesteld, of deze bestaat uit een onderling afdoende samenhangend geheel van onderwijseenheden. 6. Toestemming door de examencommissie als bedoeld in de leden 3 en 5 van dit artikel houdt tevens in dat de aan de minor verbonden examinatoren als zodanig zijn aangewezen als examinator van de opleiding. 7. Onverkort het bepaalde in de vorige leden valt de ontwikkeling, verzorging en kwaliteitsborging van de volgende gecertificeerde HAN minoren en de daartoe behorende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast onder de taakstelling en verantwoordelijkheid van de directie en examencommissie van de opleiding: a) Minor MB Machinebouw (30 studiepunten) 8. Bijlage 8 van deze regeling bevat van de minoren bedoeld in het vorige lid de gegevens met betrekking tot het onderwijs en de tentaminering. Artikel 6.1 lid 2 is hierbij van overeenkomstige toepassing. 9. Aan onderwijseenheden als bedoeld in lid 7 en aan daarbij behorende tentamens als uitgewerkt conform lid 8 worden gelijkgesteld de onderwijseenheden en tentamens van de minoren verzorgd door de opleidingen in voorgaande studiejaren die als zodanig zijn opgenomen in bijlage 9 van deze regeling. Artikel 3.5 Studielast, studiepunten en studieduur 1. De studielast van een opleiding en een onderwijseenheid wordt uitgedrukt in studiepunten. 2. Eén studiepunt is gelijk aan 28 uren studielast. 3. De opleiding heeft een studielast van 120 studiepunten. 4. De propedeutische fase van de opleiding, die wordt afgesloten op het niveau van hoofdfasebekwaam, heeft een studielast van 60 studiepunten. 5. De postpropedeutische fase van de opleiding, omvattende de niveaus van afstudeerbekwaam en beroepsbekwaam, heeft een studielast van 60 studiepunten. 6. Het eerste deel van de postpropedeutische fase, heeft los van een eventuele minor op dit niveau, een studielast van 45 studiepunten. 7. Het tweede deel van de postpropedeutische fase, dat wordt afgesloten op het niveau van beroepsbekwaam, heeft los van een eventuele minor op dit niveau, een studielast van 15 studiepunten. 8. De major heeft een studielast van 120 studiepunten 9. De minor, die wordt afgesloten op het niveau van afstudeerbekwaam of beroepsbekwaam, heeft een studielast van 30 studiepunten). (niet van toepassing) Onderstaande tabel beschrijft de studiepunten per fase: Fase Slaagnormen in studiepunten Onderverdeling Niveau Studiepunten per fase Propedeuse Postpropedeuse 60 hoofdfase 2 45 hoofdfase 2 15 Totaal 120 8

9 Opleidingsstatuut Associate Degree Werktuigbouwkunde Constructeur = major = minor De niveau-indeling als bedoeld in het overzicht van de hiervoorgenoemde tabel en welke wordt benoemd in Artikel 3.5 als hoofdfasebekwaam en beroepsbekwaam is als volgt: Niveau 1 propedeuse Hoofdfasebekwaam, de student is competent het bachelor niveau binnen alle beroepstaken te kunnen bereiken. [Beginner, onder begeleiding, niet-complexe opdrachten, onvolwaardig gesprekspartner voor de beroepspraktijk] Niveau 2 hoofdfase Beroepsbekwaam: Tussenniveau van de bacheloropleiding en eindniveau van de associate degree, de student ontwikkelt zijn competenties naar eindniveau. [ Gevorderde, meer zelfstandig, meer complexe opdrachten, beginnend gesprekspartner voor de beroepspraktijk] De niveaus zijn vertaald in de werktuigbouwkundige context (zie hiervoor ook de landelijke Engineering competentieset). De onderstaande visie op inhoud is een vertaalslag van de landelijke Engineering competentieset: Basisindeling Jaar stp Visie op inhoud van een opleiding Propedeuse Jaar 1 60 De student maakt in de propedeuse (niveau 1) kennis met en doet competenties op met betrekking tot de volgende aspecten: Methodisch Ontwerpen, programma van eisen, vormgeven, handschetsen Krachten/momenten, sterkteberekening, VLS, materiaalselectie Conventionele en duurzame energie, milieu, programma van eisen, ontwerpen, behoefte bepalen, literatuuronderzoek Pompen, leidingen, ontwerpen, behoefte bepalen Productietechnieken, bewerkingstijden, bewerkingsvolgordes, werkvoorbereiding Eenvoudige meettechnieken, productietechnieken, analyseren van resultaten, 3D/2D CAD tekeningen, prototypebouw Programma van eisen, duurzaamheid, Planmatig werken, communiceren en professionaliseren, Postpropedeuse beroepsoriëntatie, verbinding onderwijs en beroep Jaar 2 60 De student ontwikkelt zich in het tweede jaar (niveau 2) in de volgende gebieden: Toepassing analysetechnieken WA, DFA en FMEA 2D CAD (productie) tekeningen en 3D CAD modellen, berekeningen in relatie met het ontwerp, structuur van de rapportage Basiskennis sterkte en vervorming, werktuigonderdelen, verantwoording literatuuronderzoek Aandrijving, sterkte en vervorming, dynamica, materiaalselectie, normen, veiligheid, ontwerpen 10. De opleiding is zodanig ingericht dat een student in staat is het aantal studiepunten te behalen waarop de studielast voor een studiejaar is gebaseerd. 11. De opleiding kent geen specifieke afstudeerrichtingen. 12. De geprogrammeerde studieduur van de deeltijdse inrichtingsvorm van de opleiding bedraagt 2 studiejaren en is gericht op studenten met een MBO-4 opleiding Werktuigbouwkunde of 9

10 Opleidingsstatuut Associate Degree Werktuigbouwkunde Constructeur gelijkwaardig. Voor studenten met een opleiding HAVO, VWO of MBO die niet leidt tot vrijstelling voor stage 1, bedraagt de (regulier) geprogrammeerde studieduur 2,5 jaar. 13. De opleiding kent geen programma s met de bijzondere eigenschap, van versneld als bedoeld in artikel 3.1 lid 3. De opleiding kent wel een verkort programma als bedoeld in artikel 7.9 lid 5, deze bedraagt 2 studiejaren. Artikel 3.6 Studielast duale opleiding (niet van toepassing) Artikel 3.7 Uitbreiding studielast 1. In afwijking van het bepaalde in artikel 3.5 heeft de student additioneel de mogelijkheid zich te verbreden en/of te verdiepen door meer dan 120 studiepunten voor zijn opleiding te behalen. Dit is mogelijk door: een of meer extra minoren te volgen, een of meer extra onderwijseenheden te volgen en/of een honoursprogramma (HAN Honourslab!) of topteamprogramma te volgen. 2. In alle bovengenoemde gevallen dient de student vooraf toestemming te vragen aan en te krijgen van de examencommissie. De examencommissie beoordeelt of de in lid 1 sub a, b of c bedoelde minoren en onderwijseenheden passen binnen het beroepsprofiel van de opleiding, niet overlappen met de opleiding, het juiste niveau hebben om verdiepend of verbredend te zijn, of de kwaliteit van de toetsing en beoordeling voldoende naar de standaard van de opleiding is geborgd en, in geval het een vrije minor betreft die door de student is samengesteld of deze bestaat uit een onderling afdoende samenhangend geheel van onderwijseenheden. 3. Toestemming voor een honoursprogramma als bedoeld in lid 1 sub c. kan slechts worden verleend indien de student de hoofdfase van de opleiding succesvol heeft afgesloten. 4. Voor het volgen van een uitbreiding zoals bedoeld in lid 1 kan slechts toestemming worden verleend indien de student geen studievertraging heeft opgelopen en de feitelijke studieduur van de opleiding voor deze student naar verwachting vanwege de uitbreiding met niet meer dan zes maanden de regulier geprogrammeerde studieduur van de opleiding zal overschrijden. Artikel 3.8 Beroepstaken, onderwijseenheden en competenties 1. Een opleiding is een samenhangend geheel van onderwijseenheden. 2. In de opleiding worden beroepstaken geleerd die een startbekwame beroepsbeoefenaar moet kunnen uitvoeren. Een of meer van deze beroepstaken zijn gerelateerd aan onderwijseenheden. De associate degree Werktuigbouwkunde Constructeur is gebaseerd op de volgende beroepstaken: BT1 Het ontwerpen van een werktuig BT2 Maken van een werk- en productie-voorbereiding voor een werktuigbouwkundig product. BT3 Realiseren en testen van een prototype van een werktuigbouwkundig concept 3. De inhoud van een onderwijseenheid richt zich op een aantal samenhangende competenties. 4. Een onderwijseenheid heeft een studielast van 7,5 studiepunten of een veelvoud daarvan. In het belang van de kwaliteit van het onderwijs kan een onderwijseenheid een studielast van 2,5 studiepunten of een veelvoud daarvan omvatten. In de onderstaande tabel zijn de onderwijseenheden gerelateerd aan de beroepstaken met alle competenties die in de taak aan de orde komen. 10

11 Opleidingsstatuut Associate Degree Werktuigbouwkunde Constructeur Beroepstaak BT1 Het ontwerpen van een werktuig BT1 Het ontwerpen van een werktuig BT2 Maken van een werk- en productievoorbereiding voor een werktuigbouwkundi g product. BT3 Realiseren en testen van een prototype van een werktuigbouwkundi g concept Onderwijseenheden propedeutische fase Competenties Code Omschrijving code Omschrijving P2.1 Mechanisch Ontwerpen 1 C1 C2 C3 C5 C6 C8 Analyseren Ontwerpen Realiseren Managen Adviseren Professionalis eren Analyseren Ontwerpen Realiseren Managen Adviseren Onderzoeken Professionalis eren Ontwerpen Realiseren Managen Adviseren Professionalis eren P2.2 Project Mechanisch ontwerpen 2 7,5 P3.1 Energetisch ontwerpen 1 C1 C2 C3 P3.2 Project energetisch ontwerpen 1 C5 C6 C7 C8 P4.1 Prototypebouw C2 C3 C5 P4.2 Project Prototypebouw C6 C8 Integrale toets niveau 1 P1.1 Productietechnieken C2 C3 C5 C6 C8 Ontwerpen Realiseren Managen Adviseren Professionalis eren P1.2 Project Productietechnieken 7,5 stp 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 Beroepstaak BT1 Het ontwerpen van een werktuig BT2 Maken van een werk- en productievoorbereiding voor een werktuigbouwkundi g product. BT3 Realiseren en testen van een prototype van een werktuigbouwkundi g concept BT1 Het ontwerpen van een werktuig Onderwijseenheden Competenties postpropedeutische fase Code omschrijving code Omschrijving Stage 1 Stage 1 Keuze: C1 C2 C3 C4 Verplic ht: C6 C5 C8 H5.1 Mechanisch ontwerpen 2 C1 C2 C5 C8 Analyseren Ontwerpen Realiseren Beheren Adviseren Managen Professionalis eren Analyseren Ontwerpen Managen Professionalis eren H5.2 Project Mechanisch ontwerpen stp

12 Opleidingsstatuut Associate Degree Werktuigbouwkunde Constructeur BT1 Het ontwerpen van een werktuig BT2 Maken van een werk- en productievoorbereiding voor een werktuigbouwkundi g product. BT3 Realiseren en testen van een prototype van een werktuigbouwkundi g concept Afstud eersta ge Afstudeerstage Keuze: C2 C3 C4 Verplic ht: C1 C5 C6 C7 C8 Ontwerpen Realiseren Beheren Analyseren Managen Adviseren Onderzoeken Professionalis eren 15 Opmerkingen: - Om administratieve redenen is in het studie-informatiesysteem BT1 gekoppeld aan stage en afstuderen. - Bij stage en afstuderen heeft de student een keuze uit enkele competenties, naast een aantal verplichte competenties. Zie hiervoor ook Deel 3 Studiegids van het opleidingsstatuut. Vanwege de vooropleiding van studenten is er een gedifferentieerd opleidingsaanbod geprogrammeerd, zoals wordt weergegeven door het volgende overzicht: Deeltijd De structuur van de deeltijdopleiding Associate degree Werktuigbouwkunde Constructeur is afgeleid van de voltijd structuur. Instroom HAVO / VWO 1 e jaar 2 e jaar 3 e jaar Instroom MBO Wtb of gelijkwaardig 1 e jaar 2 e jaar Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 studiepunten P-1.1 P-2.1 P-3.1 P-4.1 P-1.2 P-2.2 P-3.2 P H-5.1 H-5.1 H-5.2 H-5.2 Stage 1 Stage 1 45 Afstudeerstagstage Afstudeer- 15 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 studiepunten P-1.1 P-2.1 P-3.1 P-4.1 P-1.2 P-2.2 P-3.2 P H-5.1 H-5.1 Afstudeerstagstage Afstudeer- H-5.2 H Vrijstelling voor stage 1 op basis van vooropleiding Opmerkingen: - Het onderwijseenhedenaanbod voor de doelgroep instroom HAVO/MBO/VWO voltijd als weergegeven in de bovenstaande tabel omvat de mogelijkheid om naast het opleidingsprogramma een 12

13 Opleidingsstatuut Associate Degree Werktuigbouwkunde Constructeur excellentieprogramma (HAN Honourslab! of Topteam) te volgen, teneinde voldoende uitdaging en mogelijkheden voor deze groep te realiseren, Dit komt bovenop het geprogrammeerde programma van de opleiding. - Het onderwijseenhedenaanbod voor de doelgroep instroom MBO (werktuigbouwkunde of gelijkwaardig) voltijd en deeltijd als weergegeven in bovenstaande tabel is gebaseerd op vrijstelling voor stage 1. - Indien bij een specifieke doelgroep binnen de instroom MBO de verwachte vrijstelling niet of deels niet wordt verleend en/of blijkt dat studenten uit deze doelgroep om andere redenen de mogelijke studieversnelling niet realiseren, volgen zij het reguliere onderwijseenhedenaanbod van de doelgroep instroom HAVO/VWO. 13

14 Opleidingsstatuut Associate Degree Werktuigbouwkunde Constructeur Paragraaf 4 Propedeutische fase van de opleiding Artikel 4.1 Samenstelling propedeutische fase 1. De propedeutische fase omvat per inrichtingsvorm als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast: Deeltijd a. P1.1 Productietechnieken (7,5 studiepunten) b. P1.2 Project Productietechnieken (7,5 studiepunten) c. P2.1 Mechanisch Ontwerpen 1 (7,5 studiepunten) d. P2.2 Project Mechanisch Ontwerpen 1(7,5 studiepunten) e. P3.1 Energetisch Ontwerpen 1 (7,5 studiepunten) f. P3.2 Project Energetisch Ontwerpen 1 (7,5 studiepunten) g. P4.1 Prototypebouw (7,5 studiepunten) h. P4.2 Project Prototypebouw (7,5 studiepunten) Overzicht propedeuse Deeltijd periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 P1.1 P1.2 P2.1 P2.2 P3.1 P3.2 P4.1 P Bijlage 1 van deze regeling bevat van alle onderwijseenheden als bedoeld in het vorige lid het overzicht van de volgende gegevens met betrekking tot het onderwijs en de tentaminering: 1. Opleiding 2. Doelgroep 3. Beroepstaak/beroepstaken 4. Centrale beroepstaak 5. Beroepsproducten 6. Studiepunten/studielast 7. Samenhang 8. Ingangseisen m.b.t. tentamens 9. Algemene omschrijving 10. Competenties 11. Beoordelingscriteria 12. Tentaminering 13. Verplichte literatuur 14. Aanbevolen literatuur 15. Software 16. Overig materiaal 17. Activiteiten 18. Werkvormen 19. Les-/contacturen 20. Onderwijsperiode 21. Maximum aantal deelnemers 3. In de propedeutische fase vindt een maal een integrale toets plaats als bedoeld in artikel 7.1 lid Bijlage 2 van deze regeling bevat van de integrale toetsen van de propedeutische fase het overzicht van de volgende gegevens: 1. Opleiding 2. Doelgroep 3. Beroepstaken 4. (Beroeps)producten 5. Studiepunten en/of samenvalt met reguliere tentamens 6. Samenhang met andere integrale toetsen en tentamens 7. Ingangseisen 14

15 Opleidingsstatuut Associate Degree Werktuigbouwkunde Constructeur 8. Algemene omschrijving 9. Competenties 10. Beoordelingscriteria 11. Integrale toetskenmerken en vormen 12. Verplicht en aanbevolen materiaal 13. Onderwijsperiode 5. Aan onderwijseenheden als bedoeld in lid 1, aan daarbij behorende (deel)tentamens als uitgewerkt conform lid 2 en aan integrale toetsen als uitgewerkt conform lid 4 worden gelijkgesteld de onderwijseenheden, (deel)tentamens en integrale toetsen uit voorgaande studiejaren van de opleidingen die als zodanig zijn opgenomen in bijlage 3 van deze regeling. 15

16 Opleidingsstatuut Associate Degree Werktuigbouwkunde Constructeur Paragraaf 5 Studieadvies in de propedeutische fase van de opleiding Artikel 5.1 Studieadvies propedeutische fase 1. Uiterlijk aan het einde van diens eerste jaar van inschrijving in de propedeutische fase van de opleiding ontvangt iedere student van de instituutsdirecteur een schriftelijk studieadvies over de voortzetting van zijn studie binnen of buiten de opleiding. 2. Voor deeltijd- en voltijdstudenten wordt hetzelfde proces van studie-advisering gehanteerd. 3. Onverminderd het bepaalde in lid 1 kan aan de student een studieadvies uitgebracht worden zolang hij het propedeutisch examen nog niet met goed gevolg heeft afgelegd. 4. Het studieadvies als bedoeld in lid 1, 2 en 3 is positief of negatief. Artikel 5.2 Voorlopig studieadvies in het eerste jaar van inschrijving 1. In het eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van de opleiding, zo mogelijk vooreerst aan het eind van de vijfde maand van inschrijving en indien nodig volgend op een eerder gegeven studieadvies, ontvangt iedere student met op dat moment dusdanig onvoldoende studieresultaten dat een succesvolle studievoortgang niet waarschijnlijk is van de instituutsdirecteur als waarschuwing schriftelijk een voorlopig negatief studieadvies. 2. Tot het uitbrengen van een voorlopig negatief studieadvies zoals bedoeld in lid 1 wordt overgegaan indien de student: aan het einde van de tweede onderwijsperiode niet ten minste 22,5 studiepunten of aan het einde van het eerste jaar van inschrijving niet ten minste 37.5 van de conform het toetsprogramma als volgend uit artikel 4.1 te behalen studiepunten heeft behaald. 3. Voor deeltijdstudenten gelden dezelfde regels voor studieadvisering als voor voltijdstudenten. 4. Tot het uitbrengen van een voorlopig positief studieadvies wordt overgegaan indien de student aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van de opleiding 37.5 studiepunten of meer uit het toetsprogramma als volgend uit artikel 4.1, maar nog niet het propedeutisch examen, heeft behaald. Artikel 5.3 Definitief studieadvies in het eerste jaar van inschrijving 1. Tot het uitbrengen van een negatief studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van de opleiding wordt overgegaan indien de student niet ten minste 37.5 van de conform het toetsprogramma als volgend uit artikel 4.1 te behalen studiepunten heeft behaald tenzij vanwege inachtneming van de persoonlijke omstandigheden van de student door de instituutsdirecteur, onder door de instituutsdirecteur te stellen voorwaarden, hiervan wordt afgezien. 2. Aan een negatief studieadvies is een bindende afwijzing voor onbepaalde tijd verbonden (het bindend negatief studieadvies) mits het uitbrengen van een voorlopig advies als bedoeld in artikel 5.2 daadwerkelijk en minimaal 40 werkdagen aan het negatief studieadvies is voorafgegaan. Bij het bepalen van de termijn van minimaal 40 werkdagen moet rekening gehouden worden met de onderwijsvrije dagen conform het vigerende HAN-jaarrooster. 3. Voor deeltijdstudenten geldt hetzelfde als voor voltijdstudenten. 4. Aan een negatief studieadvies is een bindende afwijzing voor onbepaalde tijd verbonden voor de opleiding en de opleiding(en) waarmee deze een gemeenschappelijk propedeutisch examen heeft, mits het uitbrengen van een voorlopig advies als bedoeld in artikel 5.2 daadwerkelijk en minimaal 40 werkdagen aan het negatief studieadvies is voorafgegaan. Bij het bepalen van de termijn van minimaal 40 werkdagen moet rekening gehouden worden met de onderwijsvrije dagen conform het vigerende HAN-jaarrooster. 5. Tot het uitbrengen van een positief studieadvies aan het einde van het eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van de opleiding wordt overgegaan indien de student het propedeutisch examen heeft behaald. Artikel 5.4 Voorlopig Studieadvies na het eerste jaar van inschrijving 1. Gaandeweg het tweede jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van de opleiding ontvangt iedere student met op enig moment dusdanig onvoldoende studieresultaten dat een succesvolle studievoortgang niet waarschijnlijk is en aan wie nog niet eerder een voorlopig negatief advies is uitgebracht van de instituutsdirecteur als waarschuwing schriftelijk een voorlopig negatief studieadvies. 2. Voor deeltijdstudenten gelden dezelfde regels als voor voltijdstudenten. 16

17 Opleidingsstatuut Associate Degree Werktuigbouwkunde Constructeur 3. Tot het uitbrengen van een voorlopig negatief studieadvies als bedoeld in lid 1 wordt overgegaan indien de student niet alle na het eerste jaar van inschrijving resterende op dat moment volgens het toetsprogramma als volgend uit artikel 4.1 te behalen studiepunten vanwege met goed gevolg afgelegde tentamens en integrale toetsen heeft behaald. 4. De leden 1, 2 en 3 zijn van overeenkomstige toepassing op studenten die voor een derde jaar voor de propedeutische fase van de opleiding zijn ingeschreven omdat zij nog geen bindend negatief studieadvies kregen. Artikel 5.5 Definitief studieadvies na het eerste jaar van inschrijving 1. Tot het uitbrengen van een negatief studieadvies na het eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van de opleiding wordt overgegaan indien de student aan het einde van het tweede jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van de opleiding het propedeutisch examen niet heeft gehaald tenzij vanwege inachtneming van de persoonlijke omstandigheden van de student door de instituutsdirecteur, onder door de instituutsdirecteur te stellen voorwaarden, hiervan wordt afgezien. 2. Aan het negatief studieadvies zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel is een bindende afwijzing voor onbepaalde tijd verbonden (het bindend negatief studieadvies) mits het uitbrengen van een voorlopig advies als bedoeld in artikel 5.2 of 5.4 daadwerkelijk en minimaal 40 werkdagen aan het negatief studieadvies is voorafgegaan. Bij het bepalen van de termijn van minimaal 40 werkdagen moet rekening gehouden worden met de onderwijsvrije dagen conform het vigerende HANjaarrooster. 3. Voor deeltijdstudenten gelden dezelfde regels als voor voltijdstudenten. 4. Aan een negatief studieadvies, zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, is een bindende afwijzing voor onbepaalde tijd verbonden voor de opleiding en de opleiding(en) waarmee deze opleiding een gemeenschappelijke propedeuse heeft, mits het uitbrengen van een voorlopig advies als bedoeld in artikel 5.2 of 5.4 daadwerkelijk en minimaal 40 werkdagen aan het negatief studieadvies is voorafgegaan. Bij het bepalen van de termijn van minimaal 40 werkdagen moet rekening gehouden worden met de onderwijsvrije dagen conform het vigerende HAN-jaarrooster. 5. De leden 1, tot en met 4 zijn van overeenkomstige toepassing op studenten die voor een derde jaar voor de propedeutische fase van de opleiding zijn ingeschreven omdat zij nog geen bindend negatief studieadvies kregen. 6. Tot het uitbrengen van een positief studieadvies na het eerste jaar van inschrijving voor de propedeutische fase van de opleiding wordt overgegaan indien de student het propedeutisch examen heeft behaald. Artikel 5.6 Persoonlijke omstandigheden 1. Onder persoonlijke omstandigheden als bedoeld in de leden 1 van de artikelen 5.3 en 5.5 wordt uitsluitend verstaan: a. ziekte van de student; b. lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis van de student; c. zwangerschap van de studente; d. bijzondere familieomstandigheden; e. lidmaatschap van medezeggenschapsraad, deelraad, studentencommissie of opleidingscommissie; f. het lidmaatschap van het bestuur van een studentenorganisatie van enige omvang met volledige rechtsbevoegdheid, dan wel een vergelijkbare organisatie van enige omvang, bij wie de behartiging van het algemeen maatschappelijk belang op de voorgrond staat en die daartoe daadwerkelijk activiteiten ontplooit. 2. Zodra één of meer persoonlijke omstandigheden als bedoeld in het vorige lid zich voordoen, stelt de student zijn studieloopbaanbegeleider onverwijld hiervan in kennis. 3. Indien er sprake is van persoonlijke omstandigheden of er is sprake van een duidelijke geschiktheid voor de opleiding op basis van informatie van studieloopbaanbegeleider, opleidingscoördinator en docententeam, dan kan de instituutsdirecteur in afwijking van de artikelen 5.3 en 5.5 separate besluiten nemen waarbij in ieder geval wordt besloten binnen welke termijn de student aan de gestelde eisen zoals bedoeld in artikel 5.3 en 5.5 moet voldoen. 17

18 Opleidingsstatuut Associate Degree Werktuigbouwkunde Constructeur Artikel 5.7 Het recht gehoord te worden Voordat een negatief studieadvies waaraan een bindende afwijzing voor onbepaalde tijd is verbonden als bedoeld in de leden 2 van de artikelen 5.3 en 5.5 wordt uitgebracht, wordt de betreffende student in de gelegenheid gesteld te worden gehoord. 18

19 Opleidingsstatuut Associate Degree Werktuigbouwkunde Constructeur Paragraaf 6 Postpropedeutische fase van de opleiding Artikel 6.1 Samenstelling postpropedeutische fase 1. De postpropedeutische fase van de opleiding omvat per inrichtingsvorm als bedoeld in artikel 3.1 lid 1 de volgende onderwijseenheden met de daarbij vermelde studielast en niveau: Niveau beroepsbekwaam Stage 1 (30 studiepunten) H5.1 Mechanisch Ontwerpen 2 (7,5 studiepunten) H5.2 Project Mechanisch Ontwerpen 2 (7,5 studiepunten) Afstudeerstage 2 (15 studiepunten) Overzicht postpropedeutische fase Deeltijd MBO-Wtb instroom of gelijkwaardig periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 H5.1 H5.2 H5.1 H5.2 Afstudeerstage Afstudeerstage Overzicht postpropedeutische fase Deeltijd HAVO/VWO- instroom of gelijkwaardig periode 1 periode 2 periode 3 periode 4 H5.1 H5.1 Stage 1 Stage 1 H5.2 Stage 1 H5.2 Stage 1 Afstudeerstage Afstudeerstage 2. Bijlage 4 van deze regeling bevat van alle onderwijseenheden als bedoeld in het vorige lid het overzicht van de volgende gegevens met betrekking tot het onderwijs en de tentaminering: 1. Opleiding 2. Doelgroep 3. Beroepstaak/beroepstaken 4. Centrale beroepstaak 5. Beroepsproducten 6. Studiepunten/studielast 7. Samenhang 8. Ingangseisen m.b.t. tentamens 9. Algemene omschrijving 10. Competenties 11. Beoordelingscriteria 12. Tentaminering 13. Verplichte literatuur 14. Aanbevolen literatuur 15. Software 16. Overig materiaal 17. Activiteiten 18. Werkvormen 19. Les-/Contacturen 20. Onderwijsperiode 21. Maximum aantal deelnemers 3. In de postpropedeutische fase vindt twee maal een integrale toets plaats als bedoeld in artikel 7.1 lid Bijlage 5 van deze regeling bevat van de integrale toetsen van de postpropedeutische fase het 19

20 Opleidingsstatuut Associate Degree Werktuigbouwkunde Constructeur overzicht van de volgende gegevens: 1. Opleiding 2. Doelgroep 3. Beroepstaken 4. (Beroeps)producten 5. Studiepunten en/of samenval met reguliere tentamens 6. Samenhang met andere integrale toetsen en tentamens 7. Ingangseisen 8. Algemene omschrijving 9. Competenties 10. Beoordelingscriteria 11. Integrale toetskenmerken en vormen 12. Verplicht en aanbevolen materiaal 13. Onderwijsperiode 5. Aan onderwijseenheden als bedoeld in lid 1, aan daarbij behorende (deel)tentamens als uitgewerkt conform lid 2 en aan integrale toetsen als uitgewerkt conform lid 4 worden gelijkgesteld de onderwijseenheden, (deel)tentamens en integrale toetsen uit voorgaande studiejaren van de opleidingen die als zodanig zijn opgenomen in bijlage 6 van deze regeling. 6. De behaalde resultaten van de onderwijseenheden van het Ad-programma gelden ook als resultaat in de bacheloropleiding indien deze onderwijseenheden tot het curriculum van de bacheloropleiding behoren. Bijlage 10 van deze regeling bevat een overzicht van de onderwijseenheden als bedoeld in lid 1 van dit artikel welke nog behaald moeten worden om de bachelorgraad te behalen. 20

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde

- Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Opleidingsstatuut instituut Engineering Bacheloropleiding(en) - Elektrotechniek / Embedded Systems Engineering - Industrieel Product Ontwerpen - Technische Bedrijfskunde - Werktuigbouwkunde Studiejaar

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Voltijd (Deel A) studiejaar 2014-2015 1 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 6 Inleiding... 6 Algemene bepalingen... 6 Lesdagen en vakanties... 7 Uitgangspunten

Nadere informatie

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015

Opleidingsstatuut. Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Opleidingsstatuut Bedrijfskunde MER Deeltijd (Deel B) studiejaar 2014-2015 Contents Deel 1A: Onderwijs aan de HAN... 5 Inleiding... 5 Algemene bepalingen... 5 Lesdagen en vakanties... 6 Uitgangspunten

Nadere informatie

OPLEIDINGSSTATUUT 2012-2013 ICA. Opleidingen CMD, BIM, I, TI en CS (DC) voltijd / deeltijd

OPLEIDINGSSTATUUT 2012-2013 ICA. Opleidingen CMD, BIM, I, TI en CS (DC) voltijd / deeltijd OPLEIDINGSSTATUUT 2012-2013 ICA Opleidingen CMD, BIM, I, TI en CS (DC) voltijd / deeltijd 2 Voorwoord instituutsdirectie Als HAN-student heb je er recht op te weten wat de opleiding van jou verwacht en

Nadere informatie

Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Sociaal Pedagogische Hulpverlening Sociaal Pedagogische Hulpverlening Onderwijs- en Examen Reglement 204-205 [Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 5 juni 204] [Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap, d.d. 9 juli 204]

Nadere informatie

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication

Hogeschool Leiden. Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie. CROHO-nummer: 34402. Graad: Bachelor of Communication Hogeschool Leiden Onderwijs- en examenregeling 2014-2015 van Bacheloropleiding Communicatie CROHO-nummer: 34402 Graad: Bachelor of Communication De Onderwijs- en examenregeling (OER) van een opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015

Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Onderwijs- en examenregeling Bacheloropleiding 2014-2015 Eigenaar O2 Instemming van de CMR d.d. 17 december 2013 Vastgesteld door het College van Bestuur d.d. 17 december 2013 2013, Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014

Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Onderwijs- en examenregeling 2013-2014 Bacheloropleiding Technische Commerciële Confectiekunde CROHO-nummer 34254 Deze Onderwijs- en examenregeling is onderdeel van het Studentenstatuut van de Hogeschool

Nadere informatie

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V)

Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) Studentenstatuut Viaa Opleidingsspecifiek deel Onderwijs- en examenregeling (OER) 2014 2015 Bacheloropleiding: Bachelor Opleiding tot Verpleegkundige (HBO-V) CROHO-nummer: CROHO34560 Viaa Postbus 10030

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 Bachelor lerarenopleiding primair onderwijs Deze regeling is vastgesteld door het college van bestuur d.d. 19-06-2014 met instemming van de MR Domein: programma Doc.nr:

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015. Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Human Resource Management, crohonummer 34609 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 19 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Bedrijfseconomie voltijd, crohonummer 34401 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d. 16 mei 2014 Instemming verleend door Centrale Medezeggenschap,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015

Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Onderwijs- en examenregeling 2014 2015 Bacheloropleiding Logistiek en Economie voltijd, crohonummer 34436 Logistiek en Economie duaal, crohonummer 34436 Advies afgegeven door Opleidingscommissie, d.d.16

Nadere informatie

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica

STUDENTENSTATUUT. Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD. CROHO nummer: 34479. Major: Informatica STUDENTENSTATUUT Opleidingsspecifiek deel AFDELING ENGINEERING OPLEIDING INFORMATICA VOLTIJD CROHO nummer: 34479 Major: Informatica studiejaar 2013 / 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014

Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen. Versie 2014. Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Versie 2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, 1 september 2014 Onderwijs- en Examenregeling HU 2014-2015 Bacheloropleidingen Bronvermelding is verplicht. Verveelvoudigen voor eigen gebruik of intern gebruik

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOR OF SCIENCE OPLEIDINGEN en Regels- en Richtlijnen Examencommissie Faculteit Economie en Bedrijfskunde Studiejaar 2012-2013 Universiteit van Amsterdam Onderwijs- en

Nadere informatie

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014

OER opleiding BSc Technische Natuurkunde volgens het Bachelor College 2013 2014 ONDERWIJS EN EXAMENREGELING 2013 2014 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Bachelor OCEAN TECHNOLOGY. Crohonummer: 34190. variant: voltijd Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Bachelor OCEAN TECHNOLOGY Crohonummer: 34190 variant: voltijd Studiejaar 2012-2013 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1 Doel van dit document 1.2

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE NATUURKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Technische Natuurkunde van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2013-2014 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING TECHNISCHE INFORMATICA VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Wiskunde en Informatica van de Technische Universiteit Eindhoven

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING SCHEIKUNDIGE TECHNOLOGIE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Scheikundige Technologie van de Technische Universiteit

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011

Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Onderwijs- en examenregeling bacheloropleiding 2010-2011 Kenmerk 2010-9-OER Blad 1/75 Inhoudsopgave Begripsbepalingen 5 Onderwijs- en examenregeling 9 1. De opleiding 11 2. Bewaking van studievoortgang

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie

Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding. Commerciële Economie. crohonummer: 34402. variant: voltijd. major: Commerciële Economie Studentenstatuut (opleidingsspecifiek deel) voor de opleiding Commerciële Economie crohonummer: 3440 variant: voltijd major: Commerciële Economie INHOUDSOPGAVE. Algemeen. Doel van dit document. Informatie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDING BOUWKUNDE VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e, gelet op de

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2014-2015 VAN DE BACHELOROPLEIDINGEN TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE EN TECHNISCHE INNOVATIEWETENSCHAPPEN VOLGENS HET BACHELOR COLLEGE Het Bestuur van de faculteit Industrial Engineering

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013

Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen. Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Onderwijs- en Examenregeling Bacheloropleidingen Faculteit der Managementwetenschappen 2012-2013 Bedrijfskunde Bestuurskunde Economie en bedrijfseconomie Politicologie Geografie, planologie en milieu Faculteit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling. Geldig vanaf 2012-2013. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen

Onderwijs- en Examenregeling. Geldig vanaf 2012-2013. Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Onderwijs- en Examenregeling Geldig vanaf 2012-2013 Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen 2 Onderwijs- en examenregeling Geldig vanaf 2012-2013 Bacheloropleiding Biomedische wetenschappen Deze onderwijs-

Nadere informatie

Faculteit Medische Wetenschappen. Bacheloropleiding Geneeskunde. Onderwijs- en ExamenRegeling 2012-2013

Faculteit Medische Wetenschappen. Bacheloropleiding Geneeskunde. Onderwijs- en ExamenRegeling 2012-2013 Faculteit Medische Wetenschappen Bacheloropleiding Geneeskunde Onderwijs- en ExamenRegeling 2012-2013 INHOUDSOPGAVE Paragraaf 1 Algemene bepalingen... 3 Paragraaf 2 Opbouw van de opleiding... 6 Paragraaf

Nadere informatie