Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013. Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis"

Transcriptie

1 Leerlingen in de opleidingskolom 2012/2013 Ontwikkelingen in het vmbo, mbo en hbo voor de sectoren van Savantis Statistisch jaaroverzicht deel 3 Datum: September 2013 Auteur: Sanne Saalbrink

2 Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren Schilderen en Onderhoud; Afbouw; Reclame, Presentatie en Communicatie; en Schoonmaak en Glazenwassen. In haar register van erkende leerbedrijven zijn ruim bedrijven opgenomen, waar meer dan leerlingen en stagiairs uit het middelbaar beroepsonderwijs het praktijkdeel van hun opleiding volgen. Savantis onderhoudt 22 ministerieel erkende kwalificatiedossiers, samen goed voor 61 uitstromen. Ook ontwikkelt en organiseert Savantis praktijk- en theorietrainingen, met jaarlijks deelnemers. Ontwikkeling en productie: Savantis Postbus AB Waddinxveen T Savantis, Vakcentrum Afbouw en Onderhoud, Presentatie en Communicatie, Waddinxveen, oktober 2013 Alle rechten voorbehouden. OO bladzijde 2 datum:

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding Leeswijzer 5 2. Vmbo en het voortgezet onderwijs Voortgezet onderwijs Vmbo Vmbo-bouwtechniek en vmbo-bouwbreed VM2 en de doorstroom vmbo-mbo Ontwikkelingen in het mbo voor de sectoren van Savantis Associate degree en het hbo Associate degree Hbo Doorstroom mbo-hbo 19 Bijlage I 24 OO bladzijde 3 datum:

4

5 1. Inleiding Savantis werkt als kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven voor de sectoren Schilderen en Onderhoud, Afbouw, Reclame, Presentatie en Communicatie en Schoonmaak en Glazenwassen. Dit rapport informeert u over de ontwikkeling van het aantal leerlingen en de doorstroom in de opleidingskolom: vmbo, mbo, Associate degree (ad) (hbo) en hbo. De cijfers zijn gebaseerd op de officiële jaarlijkse cijfers zoals die door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) zijn vastgesteld per 1 oktober In dit deel 3 van het Statistisch Jaaroverzicht van Savantis worden de ontwikkelingen in de leerlingaantallen en doorstroom in het beroepsonderwijs beschreven. Naast de ontwikkelingen in het mbo worden hier de relevante ontwikkelingen in het vmbo, het hbo en de doorstroom uiteengezet. De cijfers over het aantal leerlingen in het mbo per sector zijn in de eerste rapportage (Ontwikkeling aantal leerlingen ) gepresenteerd en op de website van Savantis gepubliceerd. Deel 2 van het Statistisch Jaaroverzicht (Gediplomeerden in de sectoren van Savantis 2013) informeert over de ontwikkelingen van het aantal gediplomeerden in de vier sectoren van Savantis. 1.1 Leeswijzer In het eerste hoofdstuk staat het vmbo en het voortgezet onderwijs centraal. Speciale aandacht in dit hoofdstuk is er voor leerlingen in bouwtechnische vmbo-opleidingen. Hoofdstuk twee behandelt op hoofdlijnen de ontwikkeling van het aantal leerlingen in het mbo. Meer informatie hierover is te vinden in een eerdere publicatie van Savantis 1. Het afsluitende hoofdstuk drie gaat over de ontwikkelingen binnen de Associate degree-opleidingen (hbo) en het hbo. 1 Deze publicatie heet Ontwikkeling aantal leerlingen 2012/2013 en is beschikbaar via OO bladzijde 5 datum:

6 2. Vmbo en het voortgezet onderwijs 2.1 Voortgezet onderwijs Het voortgezet onderwijs in Nederland telt ruim leerlingen. Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs zien. Tabel 1 Ontwikkeling van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs 2007/' /' /' /' /'12* 2012/ 13* Algemene leerjaren Vmbo leerjaar Havo leerjaar Vwo leerjaar Totaal vmbo/havo/vwo Praktijkonderwijs Totaal leerlingen Bron: CBS, , *voorlopige cijfers Na een daling van het aantal leerlingen in het derde en vierde leerjaar van het vmbo in de periode van is er na een lichte groei in 2011/2012 sprake van een substantiële groei in 2012/2013 (2%). Figuur 1 Ontwikkelingen van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs per schooljaar, 2004/ /2013 Vwo leerjaar 3-6 Havo leerjaar 3-5 Vmbo leerjaar 3-4 Praktijkonderwijs / ' / ' / ' / ' / ' / ' / ' / ' / ' 1 3 OO bladzijde 6 datum:

7 Figuur 1 laat zien dat de verdeling van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs de afgelopen twee jaar vrij stabiel is gebleven in vergelijking van de voorgaande jaren. 2.2 Vmbo Het vmbo is een belangrijk leverancier voor de instroom van leerlingen in de mbo-opleidingen van Savantis. Naast leerlingen van het vmbo kiezen ook enkele havisten voor een mboopleiding. Na twee jaar algemene basisvorming kiezen leerlingen in het vmbo voor een bepaalde sector en leerweg. Een sector bereidt vmbo-leerlingen voor op hun vervolgopleiding en het werk dat ze na hun opleiding kunnen doen. Het vmbo kent vier sectoren: economie, landbouw, techniek en zorg & welzijn. Binnen een sector kunnen studenten een specialisatie kiezen. Binnen de vier sectoren zijn er verschillende richtingen. Binnen de sector techniek kunnen leerlingen bijvoorbeeld kiezen voor bouw, metaal of elektrotechniek. Vmbo's kunnen ook intersectorale programma's aanbieden, met combinaties van programma's of afdelingen uit de andere sectoren. Leerlingen kunnen uit vier leerwegen kiezen. Een leerweg in het vmbo is een manier van leren die het beste bij de leerling past: theoretisch of praktisch. De basisberoepsgerichte leerweg sluit alleen aan op mbo-opleidingen op niveau 2. Deze leerweg kunnen leerlingen kiezen als ze heel praktisch ingesteld zijn. De overige drie leerwegen sluiten aan op mbo-opleidingen op niveau 3 en 4. De gemengde leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg bereiden leerlingen voor op een meer specifieke beroepsopleiding. Leerlingen kunnen de gemengde leerweg kiezen als ze weinig moeite hebben met studeren en zich willen voorbereiden op bepaalde beroepsopleidingen. De kaderberoepsgerichte leerweg is voor leerlingen die het liefst kennis opdoen in de praktijk. Leerlingen die de theoretische leerweg volgen, worden algemeen opgeleid; zij kiezen geen sector. Over het algemeen kiezen leerlingen de theoretische leerweg als ze weinig moeite hebben met studeren en nog geen specifieke beroepsopleiding willen kiezen. In bijlage 1 is een doorstroomschema vmbo weergegeven. OO bladzijde 7 datum:

8 Figuur 2 Vmbo leerlingen leerjaar 3 en 4 per sector 2012/2013. Vmbo leerlingen per sector Theoretische leerweg 40% Economie 12% Techniek 13% Landbouw 7% Intersectoraal 13% Zorg & Welzijn 15% Bron: DUO, peildatum 1 oktober De volgende tabellen laten de ontwikkeling van het aantal leerlingen per sector en leerweg zien. Tabel 2 Ontwikkeling aantal vmbo-leerlingen, leerjaar 3 en 4, per sector, 2007/ / / / / / / /2013 Economie Landbouw Techniek Zorg & Welzijn Intersectoraal N.v.t Totaal Bron: DUO, peildatum 1 oktober Het aantal vmbo-leerlingen in het derde en vierde leerjaar is tussen 2007/2008 en 2011/2012 met ruim zes procent afgenomen. In het schooljaar 2012/2013 is er voor het eerst weer een stijging waarneembaar ten opzichte van de twee voorgaande jaren. De daling van het aantal leerlingen dat koos voor de sector techniek zet zich wel door en is sinds 2007 met dertig procent afgenomen. Ook in de andere sectoren is er de afgelopen jaren sprake van een daling van het aantal leerlingen. Daarentegen is het aantal leerlingen dat kiest voor Intersectoraal toegenomen. 2 Deze leerlingen volgen de theoretische leerweg en kiezen geen sector. OO bladzijde 8 datum:

9 Tabel 3 Ontwikkeling aantal vmbo-leerlingen, leerjaar 3 en 4, per leerweg, 2007/ / / / / / / /13 Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengde leerweg Theoretische leerweg Totaal Bron: DUO, peildatum 1 oktober 2012 De daling van het aantal leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg zet zich door en is tussen 2007/2008 en 2012/2013 met bijna vijfentwintig procent afgenomen. Leerlingen in de sector techniek volgen vaker de basisberoepsgerichte leerweg. De afname van leerlingen vmbo in de sector techniek is het grootst in deze basisberoepsgerichte leerweg. Het aantal leerlingen dat een basisberoepsgerichte leerweg in de sector techniek volgt is tussen 2007/2008 en 2011/2013 met 39% afgenomen. Tabel 4 Ontwikkeling van het aantal vmbo-leerlingen in de sector techniek, leerjaar 3 en 4, naar leerweg, 2007/ / / / / / / / 13 Basisberoepsgerichte leerweg Kaderberoepsgerichte leerweg Gemengde leerweg Techniek totaal Bron: DUO, peildatum 1 oktober Vmbo-bouwtechniek en vmbo-bouwbreed In de vorige paragraaf is te zien dat het aantal vmbo-leerlingen in de techniek terugloopt. De teruggang van het aantal leerlingen dat kiest voor een basisberoepsgerichte leerweg in de sector techniek springt daarbij in het oog. Savantis werkt voor meerdere sectoren. Voor de sector Schilderen en Onderhoud en Afbouw is met name de ontwikkeling van vmbobouwtechniek en vmbo-bouwbreed van belang. Daarom wordt in deze paragraaf hier uitgebreid bij stilgestaan. Leerlingen in de sectoren Schilderen en Onderhoud en Afbouw hebben diverse vooropleidingen. Een belangrijk deel is echter nog steeds afkomstig van vmbo-bouwtechniek en vmbo-bouwbreed. Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van het aantal leerlingen vmbobouwtechniek en vmbo-bouwbreed zien. OO bladzijde 9 datum:

10 Tabel 5 Ontwikkeling aantal vmbo-leerlingen Bouwtechniek en Bouwbreed, leerjaar 3 en 4, 2007/ / / / / / / /2013 Ontwikkeling 07/08-12/13 Bouwtechniek % Bouwbreed % Subtotaal % Totaal sector % techniek Bron: DUO, peildatum 1 oktober 2012 Het aantal leerlingen dat kiest voor bouwtechniek of bouwbreed is sinds schooljaar 2007/2008 sterk afgenomen. De afname in de bouwgerelateerde vooropleidingen is groter dan de afname in het geheel van de sector techniek. Ten opzichte van vorig schooljaar is het aantal leerlingen dat voor vmbo-bouwbreed heeft gekozen iets gestegen. OO bladzijde 10 datum:

11 Figuur 3 Ontwikkeling aantal vmbo-leerlingen bouwtechniek en bouwbreed, leerjaar 3 en 4, 2007/ /2013 Bouwtechniek Bouwbreed Subtotaal / / / / / / Bron: DUO, peildatum 1 oktober 2012 In de volgende tabel wordt de ontwikkeling van het aantal leerlingen bouwtechniek en bouwbreed weergeven per provincie. Tevens staat het aantal onderwijsinstellingen dat een van deze richtingen aanbiedt vermeld. Tabel 6 Ontwikkeling aantal vmbo-leerlingen bouwtechniek en bouwbreed naar provincie en het aantal onderwijsinstellingen dat bouwtechniek en/of bouwbreed aanbiedt. Provincie Leerlingen bouwtechniek en bouwbreed Onderwijsinstellingen bouwtechniek en/of bouwbreed 2007/ / 13 Ontw.(%) 2007/ / 13 Ontw.(n) Drenthe % Flevoland % Friesland % Gelderland % Groningen % Limburg % Noord-Brabant % Noord-Holland % Overijssel % Utrecht % Zeeland % Zuid-Holland % Totaal % Bron: DUO, peildatum 1 oktober 2012 OO bladzijde 11 datum:

12 De afname van het aantal leerlingen sinds 2007/2008 per provincie varieert van 32 procent in Zeeland tot 63 procent in de provincie Utrecht. Sinds 2007/2008 zijn er 63 onderwijsinstellingen die geen vmbo bouwtechniek of bouwbreed meer aanbieden (-28%). Dit zijn er 18 minder dan het voorgaande schooljaar (-10%). Er lijkt geen direct verband te zijn tussen de afname van het aantal onderwijsinstellingen in een regio en de afname van het aantal leerlingen in die regio. 2.4 VM2 en de doorstroom vmbo-mbo VM2 Het verminderen van voortijdige schoolverlaters is al enige jaren een van de speerpunten van het Nederlandse onderwijsbeleid. Een goede doorstroom van het vmbo naar het mbo is daarbij erg belangrijk. In dat kader is op 1 augustus 2008 het experiment VM2 gestart. Hierbij wordt de vmbobasisberoepsgerichte leerweg samengevoegd met een mbo-opleiding op niveau 2. Enkele duizenden leerlingen nemen deel aan dit experiment. Door deze integratie wordt beoogd de schooluitval van leerlingen te verminderen. In het schooljaar zijn de eerste scholen gestart met een eerste cohort VM2. Het tweede cohort startte in schooljaar Sinds het schooljaar zijn er voor de deelnemende VM2 scholen zogenaamde borgingscohorten 3. Het laatste borgingscohort VM2 is op 1 augustus 2013 gestart en loopt tot uiterlijk mei 2017, waarop het VM2 experiment eindigt. Op dit moment volgen circa leerlingen nog een VM2 traject. 4 Het expertisecentrum beroepsonderwijs (ECBO) voert sinds de start van VM2 de monitor uit. De monitor brengt de ontwikkeling binnen VM2 in beeld. De tussentijdse rapportages van ECBO:, doen verslag van het experiment: het aantal voortijdig schoolverlaters binnen de VM2 experimenten is lager dan in de landelijke vergelijkingscohorten en de voorgaande cohorten op de VM2-scholen. 5 De samenwerking tussen het vmbo en het mbo is van belang bij het uitvoeren van het traject en een VM2 experiment meer kans van slagen heeft wanneer er op de werkvloer intensief wordt samengewerkt tussen vmbo- en mbo-docenten. Uit de monitor blijkt dat de samenwerking tussen vmbo en mbo niet altijd zonder problemen verloopt. Daarom benoemt de monitor de samenwerking en de leerlingaantallen een aandachtspunt. Het inrichten 3 De experimentscholen die aan het eerste en/of tweede cohort en/of het borgingscohort 2010 deelnemen, hebben investeringen gedaan voor de ontwikkeling van de VM2-experimenten. Met het borgingscohort 2010 wordt gedoeld op het cohort leerlingen, dat met ingang van 1 augustus 2010 is begonnen met de leergang VM2 onder de voorwaarden zoals vastgelegd in de Regeling van 2 juni 2010, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo- mbo in verband met onder meer de borging van het experiment vmbo-mbo2 (Stcrt. 2010, 10869). Vanaf 1 augustus 2011 wordt mede gezien de investeringen aan scholen en instellingen die aan deze cohorten deelnemen, de mogelijkheid geboden om met de leergang door te gaan, binnen de voorwaarden van het borgingscohort Het hoofddoel van het borgingscohort 2011 is hetzelfde als dat van de vorige cohorten van het experiment, namelijk het terugdringen van de voortijdige schooluitval door het inrichten van efficiënte leerwegen vmbombo2. Met de mogelijkheid om de resultaten van de voorgaande cohorten te wordt de continuïteit binnen het tijdelijke experiment verzekerd voor de reeds deelnemende VM2- scholen en instellingen. Bron: Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van, nr. BVE/Stelsel/287115, houdende wijziging van de Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo in verband met de borging van het experiment vmbo-mbo2 (Borgingscohort VM2 2011), p.3) 4 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rijksbegroting 2014, pagina ECBO, Samenwerken aan VM2, Eindrapportage schooljaar 2010/2011 en Op weg naar succes. Kwantitatieve rapportage VM2-experimenten schooljaar OO bladzijde 12 datum:

13 van een doorlopende leerlijn vmbo-mbo op de werkvloer heeft nogal wat voeten in de aarde. Het leidt er dus niet automatisch toe dat de instroom in mbo-opleidingen wordt verhoogd. 6 Het afsluitende onderzoek wordt afgerond in 2013 met een samenvatting van de uitkomsten van de VM2-monitor Doorstroom vmbo-mbo Het Basisregister Onderwijs Nummer (BRON) maakt het mogelijk leerlingen in hun onderwijsloopbaan te volgen. De afgelopen jaren is de beschikbare informatie over leerlingen(stromen) toegenomen. Ook over de doorstroom van het vmbo naar het mbo zijn steeds meer gegevens beschikbaar. De meest recente dataset die beschikbaar is gesteld door DUO betreft de directe doorstroom van leerlingen die in 2011/2012 een vmbo-opleiding volgden (peildatum 1 oktober 2011) en in 2012/2013 een mbo-opleiding volgen (peildatum 1 oktober 2012). Deze dataset geeft geen compleet beeld van de instroom in het mbo. Instromers die niet direct vanuit het vmbo doorstromen worden niet meegeteld (o.a. zij-instromers vanuit de arbeidsmarkt, mbo-leerlingen die aan een nieuwe opleiding beginnen). Het benoemen van doorstroompercentages kan daarmee voor verwarring zorgen. Daarom wordt volstaan met het samenvatten van de belangrijkste bevindingen. Voor de sector Schoonmaak en Glazenwassen zijn nog geen gegevens bekend. De belangrijkste reden is dat de meeste leerlingen ingeschreven staan op de algemene crebo van Arbeidsmarkgekwalificeerd assistent of via zijinstroom in de opleidingen instromen. De doorstroom van vmbo-leerlingen voor de andere sectoren kan als volgt kort worden samengevat. Schilderen en Onderhoud, Afbouw De meerderheid van de vmbo-leerlingen die direct kiezen voor de opleiding medewerker schilderen heeft vaak vmbo- bouwtechniek of vmbo bouwbreed als vooropleiding. 8 Ook leerlingen die kiezen voor de opleiding medewerker stukadoren hebben vaak vmbobouwtechniek of vmbo bouwbreed als vooropleiding gevolgd door de vooropleiding techniek breed. De totale jaarlijkse instroom in mbo-opleidingen in de sectoren Schilderen en Onderhoud en Afbouw ligt een stuk hoger dan de doorstroom die in beeld kan worden gebracht via de bovengenoemde data. Wel is duidelijk dat vmbo-bouwtechniek en vmbo-bouwbreed nog steeds belangrijke bronnen van instroom zijn. RPC Een groot deel van de vmbo-leerlingen die direct kiezen voor een RPC-opleiding hebben de theoretische leerweg gevolgd. Veel leerlingen hebben dus een algemene vooropleiding. Ook komt zes procent van de leerlingen die een RPC opleiding volgt van de havo. 9 Leerlingen die worden opgeleid tot Signmaker hebben wat vaker een technische vmbo-opleiding gevolgd (grafische techniek en techniekbreed). Ook komt een deel van deze leerlingen van vmbo handel en administratie en vmbo handel en verkoop uit de sector economie en 14 procent heeft havo gedaan. 6 ECBO, Samenwerken aan VM2, Eindrapportage schooljaar 2010/2011 en Op weg naar succes. Kwantitatieve rapportage VM2-experimenten schooljaar Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Rijksbegroting 2014, pagina Op de derde plaatst staan leerlingen van de theoretische leerweg. 9 Bron, DUO leerlingaantallen mbo, vooropleiding, peildatum 1 oktober 2012 OO bladzijde 13 datum:

14 3. Ontwikkelingen in het mbo voor de sectoren van Savantis Dit hoofdstuk behandelt op hoofdlijnen de ontwikkeling van het aantal leerlingen in het mbo. Meer informatie hierover is te vinden in een eerdere publicatie van Savantis. 10 In schooljaar 2012/2013 volgen ruim leerlingen een mbo-opleiding. 11 Onderstaande tabel laat de ontwikkeling van het aantal leerlingen in de kwalificaties van Savantis zien. Tabel 7 Ontwikkeling aantal leerlingen Savantis per sector, 2007/ / / / / / / /13 verschil t.o.v. 2011/12 Schilderen en Onderhoud % Afbouw % Reclame, Presentatie en Communicatie 13 Schoonmaak en Glazenwassen % % Totaal Savantis % Bron: DUO, peildatum 1 oktober 2012 Binnen de sector Schilderen en Onderhoud is het aantal leerlingen na een aantal jaren van redelijke stabiliteit met 8 procent gedaald. Het grootste aantal leerlingen volgt de opleiding medewerker schilderen op niveau 2 (c.a ). Het aantal BOL-leerlingen is opnieuw licht gestegen ten opzichte van vorig jaar. Na een aantal jaren van stijging in het aantal leerlingen in de sector Afbouw tussen 2007 en 2009, is het leerlingenaantal als gevolg van de economische crisis met ruim een vijfde teruggelopen ten opzichte van vorig schooljaar. De stijging van het aantal BOL-leerlingen op niveau 2 Medewerker stukadoren van de afgelopen jaren heeft zich niet doorgezet in In de sector Reclame, Presentatie en Communicatie heeft de stijging van het aantal leerlingen van de afgelopen jaren zich verder doorgezet. Met name het aantal leerlingen Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie is gegroeid. Het aantal leerlingen Mediavormgever en het aantal leerlingen dat een opleiding in de Sign volgt is met ongeveer 10 procent gestegen. In de sector Schoonmaak en Glazenwassen is het aantal leerlingen de vijf jaar tot en met 2011/2012 toegenomen. Dit schooljaar staan er minder leerlingen ingeschreven dan in 10 Deze publicatie heet Ontwikkeling aantal leerlingen 2012/2013 en is te vinden via 11 Bron: DUO, voorlopige cijfers 2012/2013, peildatum 1 oktober Het aantal leerlingen in de kwalificatie Middenkaderfunctionaris Afbouw en Onderhoud is op basis van het relatiebeheersysteem van Savantis verdeeld tussen Schilderen en Onderhoud en Afbouw 13 Exclusief leerlingen gedeelde kwalificaties 14 Inclusief AKA-leerlingen schoonmaak op basis van het relatiebeheersysteem van Savantis. Cijfers tot en met 2011/2012 op basis van het relatiebeheersysteem van Savantis OO bladzijde 14 datum:

15 2011/ Er zijn ruim 300 leerlingen die op niveau 1 de opleiding Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent volgen en hun beroepspraktijkvorming verrichten bij een schoonmaakbedrijf of die de opleiding tot Assistent Schoonmaak volgen. Daarnaast zijn er bijna 100 leerlingen die een opleiding volgen op niveau 2. In onderstaande figuur is de ontwikkeling van het aantal leerlingen vanaf 2007 grafisch weergegeven. Figuur 4 Ontwikkeling aantal leerlingen Savantis per sector, 2007/ / / / / / / /13 Schilderen en Onderhoud Reclame, Presentatie en Communicatie Afbouw Schoonmaak en Glazenwassen Bron: DUO, peildatum 1 oktober Een deel van deze verschillen kunnen worden veroorzaakt doordat er in voorgaande jaren verschillende bronnen zijn gebruikt. OO bladzijde 15 datum:

16 4. Associate degree en het hbo 4.1 Associate degree Sinds 2006 bestaat het Associate degree (Ad). Dit is een opleiding van twee jaar binnen het hoger beroepsonderwijs. Associate degree is op te vatten als een verkorte hbo-studie. Na afronding van de Associate degree (hbo) kan de student ervoor kiezen de volledige hbobachelor af te ronden. Het aantal studenten dat een Ad-opleiding volgt is nog beperkt. Ruim 2300 studenten volgen in schooljaar 2012/2013 een Ad-opleiding. Dit komt overeen met ongeveer 1% van het totaal aantal studenten in het hbo. Tabel 8 Ontwikkeling aantal inschrijvingen Ad-opleidingen (hbo) die aansluiten bij de sectoren van Savantis, 2007/ / / / / / / /2013 Ad Arts & Crafts Ad Bouwkunde Ad Crossmediale Communicatie Ad Industrieel Product Ontwerpen Ad Interieurvormgever Ad Onderwijsondersteuner Bouwkunde I en II Ad Onderwijsondersteuner Bouwtechniek I en II Eindtotaal Bron: DUO Inschrijvingen Hbo, peildatum 1 oktober 2012 Het Associate degree (hbo) is nog volop in ontwikkeling. Branche-organisaties spelen in samenwerking met onderwijsinstellingen een belangrijke rol in het realiseren van het opleidingsaanbod. Zo investeren OnderhoudNL en Noa in de Ad-opleiding tot onderwijsondersteuner. CBW-Mitex werkt samen met het Hout- en Meubileringscollege en Artez voor de Ad-opleiding Interieurvormgever. Deze opleiding is voor een aantal kwalificaties van Savantis een passende vervolgopleiding. OO bladzijde 16 datum:

17 4.2 Hbo Het hoger beroepsonderwijs in Nederland heeft een sterke groei doorgemaakt. In 2012/2013 volgen studenten een hbo-opleiding 16. Net als in het mbo bestaan er veel verschillende soorten opleidingen. Onderstaande tabel biedt een verkort overzicht van de ontwikkelingen in een aantal specifieke hbo-opleidingen. Tabel 9 Ontwikkeling aantal leerlingen hbo-opleidingen die aansluiten bij de sectoren van Savantis, 2007/ /2012 Bacheloropleidingen 2007/ / / / / / 13 Bouwgerelateerd Bouwkunde Bouwtechnische Bedrijfskunde Bouwmanagement en Vastgoed Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in bouwtechniek I en II Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in bouwkunde I en II Vormgeving, kunst Vormgeving Autonome Beeldende Kunst Industrieel Product Ontwerpen Kunst en Techniek Kunst en Economie Game Architecture and Design Media en communicatie Communicatie Communication and Multimedia Design Media en Entertainment Management Media, Informatie en communicatie Communicatiesystemen Mediatechnologie Bron: DUO Inschrijvingen Hbo, peildatum 1 oktober 2012 De hbo-opleiding tot leraar bouwkunde of bouwtechniek kent een terugloop van studenten. In onderstaande figuur is de ontwikkeling van het aantal hbo studenten dat een bouwgerelateerde 16 DUO Ingeschrevenen Hbo, peildatum 1 oktober 2012 OO bladzijde 17 datum:

18 opleiding volgt grafisch weergegeven. De studenten van de opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in bouwtechniek I en II en Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad in bouwkunde I en II zijn hier samengevoegd. Figuur 5 Ontwikkeling aantal bouwgerelateerde hbo bachelor studenten 2007/ / / / / / / / 13 Opleiding tot leraar voortgezet onderwijs van de tweede graad* Bouwmanagement en Vastgoed Bouwtechnische Bedrijfskunde Bouwkunde Bron: DUO Inschrijvingen Hbo, peildatum 1 oktober 2012 Opleidingen op het gebied van vormgeving, media en communicatie zijn populair bij studenten. Met name ontwerp en design opleidingen hebben een toename van het aantal studenten gezien vanaf schooljaar 2007/2008. In onderstaande figuur is de ontwikkeling van het aantal hbo bachelor studenten in de richting vormgeving en kunst weergegeven. Figuur 6 Ontwikkeling aantal hbo bachelor studenten vormgeving en kunst 2007/ / Game Architecture and Design Kunst en Economie Kunst en Techniek Industrieel Product Ontwerpen Autonome Beeldende Kunst Vormgeving / / / / / / 13 Bron: DUO Inschrijvingen Hbo, peildatum 1 oktober 2012 OO bladzijde 18 datum:

19 Het aantal studenten dat een hbo opleiding in de vormgeving en kunst volgt is de afgelopen jaren langzaam toegenomen. De opleidingen Game Architecture en Design en Industrieel Product Ontwerpen zijn het meest gegroeid in vergelijking met het schooljaar 2007/2008. Onderstaande figuur laat zien dat de opleidingen op het gebied van media en communicatie vanaf 2007/2008 een flinke toename van het aantal studenten heeft gezien. De grootste toename van het aantal studenten heeft plaatsgevonden bij de opleiding Communication and Multimedia Design. Figuur 7 Ontwikkeling aantal hbo bachelor studenten media en communicatie 2007/ / / / / / / / 13 Communicatie Media en Entertainment Management Communicatiesystemen Communication and Multimedia Design Media, Informatie en communicatie Mediatechnologie Bron: DUO Inschrijvingen Hbo, peildatum 1 oktober Doorstroom mbo-hbo In deze paragraaf wordt per sector de doorstroom mbo-hbo besproken. Deze gegevens zijn gebaseerd op twee databestanden van DUO. Ten eerste gaat het om studenten die in de jaren 2006 t/m 2011 aan een hbo-opleiding zijn begonnen en in het jaar daarvoor een mbo-opleiding volgden. Van de sector Schoonmaak en Glazenwassen zijn nog geen leerlingen doorgestroomd naar het hbo, omdat de opleiding ambulant objectleider op niveau 4 pas sinds kort bestaat. Het tweede bestand is meer up to date maar geeft geen inzicht in welke opleiding de leerling op het hbo is gaan volgen na de diplomering. Het gaat om gediplomeerden die in het schooljaar (meet periode = 1 oktober 2011 t/m 30 september 2012) hun diploma haalden en daarvan is per 1 oktober 2012 bepaald of een vervolg opleiding in het mbo, hbo of vo (dat laatste komt bijna niet voor) of beschikbaar zijn gekomen voor de arbeidsmarkt. Schilderen en Onderhoud Via twee opleidingen kunnen leerlingen doorstromen naar het hbo: Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud en Specialist schilderen. OO bladzijde 19 datum:

20 Bij de leerlingen Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud is een groot verschil tussen BOL en BBL waarneembaar. Van de leerlingen die de opleiding Uitvoerder Afbouw en Onderhoud volgen via de BBL-leerweg stroomt een heel beperkt gedeelte door; gemiddeld 3%. Voor BOL-leerlingen ligt dit veel hoger. Dit valt te verklaren door het verschil in inrichting van de twee leerwegen. Onderstaande tabel laat de doorstroompercentages zien van BOL en BBL leerlingen samen. Tabel 10 Doorstroom mbo-hbo voor de opleiding middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud Mbo-opleiding Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud (Calculator/onderhoudsspecialist) Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud (Kleur- en interieuradvies) Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud (ondernemer) Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud (Projectleider) mbogediplomeerden 2011/2012 Inschrijving hbo 2012 % doorstroom % % % % Uitvoerder Afbouw en Onderhoud % Totaal % Bron: DUO, peildatum 1 oktober 2012 Bijna een kwart van de gediplomeerden Middenkaderfunctionaris Afbouw en Onderhoud is in 2012 doorgestroomd naar het hbo. Bij een meting van een jaar eerder was dit nog 32 procent. Na hun mbo-opleiding kiezen leerlingen voor diverse hbo-opleidingen. De meeste leerlingen kiezen voor een hbo opleiding Vormgeving. Tabel 11 laat zien welke opleidingen dit zijn voor de leerlingen in Tabel 11 Doorstroom mbo-hbo voor de opleiding middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud naar hbo-vervolgopleiding, , (aandeel BBL-leerlingen, n=5) Hbo-opleiding Aantal (n) Percentage (%) Vormgeving 24 29% Bouwkunde 6 7% Communicatie 5 6% Ad onderwijsondersteuner bouwtechniek I en II 4 5% Industrieel product ontwerpen 4 5% Lifestyle 4 5% Vastgoed en makelaardij 4 5% Overig 31 38% Totaal % Bron: DUO, peildatum 1 oktober 2011 OO bladzijde 20 datum:

21 De meeste mbo-gediplomeerden van de opleiding middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud stromen door naar de hbo-opleiding vormgeving. De doorstroom naar deze opleiding vindt vooral plaats vanuit de uitstromen Projectleider (n=14) en in mindere mate vanuit Kleur- en interieuradvies (n=10). De Ad opleiding onderwijsondersteuner bouwtechniek I en II is populair bij BBL-leerlingen die doorstromen (n=4). Van de mbo-leerlingen die de opleiding Specialist schilderen hebben gevolgd in 2011/2012 stroomt zo n 32 procent door naar een hbo opleiding (zie tabel 12). Bij een vorige meting was dit nog 25 procent. De meest populaire vervolgopleidingen bij leerlingen zijn de opleiding vormgeving en (docent) beeldende kunst. Tabel 12 Doorstroom mbo-hbo voor de opleiding Specialist schilderen Uitstromen mbogediplomeerden 2011/2012 Inschrijving hbo 2012 % Doorstroom Restauratieschilder 6 0 0% Specialist schilderen (Specialist decoratie en restauratie) Specialist schilderen (Specialist interieur en decoratie) % 1 0 0% Totaal % Bron: DUO, peildatum 1 oktober 2012 Afbouw In de sector Afbouw kunnen leerlingen van de opleiding Restauratiestukadoor doorstromen naar het hbo. Deze doorstroom heeft nog niet rechtstreeks plaatsgevonden. De opleiding Middenkaderfunctionaris Afbouw en Onderhoud wordt gedeeld met de sector Schilderen. Gegevens over deze doorstroom staan bij de sector Schilderen vermeld. Reclame, Presentatie en Communicatie De sector RPC kent zes kwalificatiedossiers. De kwalificatiedossiers DTP-er en Tentoonstellingsbouwer hebben geen niveau 4 kwalificatie waardoor het voor leerlingen niet mogelijk is om een opleiding op niveau 4 te volgen en van daaruit door te stromen naar het hbo. 17 Het is wel mogelijk om door te stromen naar het hbo via een niveau 4 kwalificatie van een ander kwalificatiedossier zoals Vormgeving ruimtelijk presentatie en communicatie en Mediavormgever. De opleiding Signspecialist op niveau 4 is pas sinds kort toegevoegd aan de kwalificatie Signmaker. Er is daarom nog maar één leerling doorgestroomd naar het hbo (11% van de gediplomeerden in 2011/12). De volgende tabel laat de doorstroom zien van het mbo naar het hbo voor de kwalificaties Vormgeving ruimtelijke presentatie en Communicatie, AV-productie en Mediavormgever. Voor AV-productie en Mediavormgever, kwalificatiedossiers die gedeeld worden met andere kenniscentra, wordt de totale doorstroom en de doorstroom vanuit de Savantis uitstromen weergegeven. 17 In de praktijk komt dit een enkele keer wel voor. OO bladzijde 21 datum:

22 Tabel 13 Doorstroom mbo-hbo voor de kwalificaties Vormgeving ruimtelijke presentatie en Communicatie, AV-productie en Mediavormgever Vormgeving ruimtelijke presentatie en Communicatie mbogediplomeerden 2011/2012 Inschrijving hbo 2012 % Doorstroom % AV-productie (Savantis) % AV-productie (totaal) % Mediavormgever (Savantis) % Mediavormgever (totaal) % Bron: DUO, peildatum 1 oktober 2012 Van de gediplomeerden van de opleiding mediavormgever van Savantis stroomt ongeveer de helft door naar een opleiding in het hbo. Voor de totale opleiding Mediavormgever ligt dit percentage lager (44%, bij een vorige meting was dit nog 48%). Van de opleiding AV-productie stroomt ongeveer een kwart door naar een hbo opleiding na diplomering, bij een eerdere meting lag dit aandeel nog op ruim een derde deel (36%). Bij de Savantis leerlingen RPC is de hbo opleiding vormgeving na diplomering het populairst. De doorstroom van mbo leerlingen Vormgeving Ruimtelijke Presentatie en Communicatie naar de verschillende hbo opleidingen is weergegeven in tabel 14 (zie volgende pagina). Tabel 14 Doorstroom mbo-hbo van leerlingen Vormgeving ruimtelijke presentatie en Communicatie naar hbo-vervolgopleiding, Hbo-opleiding Aantal (n) Percentage (%) Vormgeving 85 45% Technische commerciële confectiekunde 14 7% Communicatie 10 5% Docent beeldende kunst en vormgeving 7 4% Autonome beeldende kunst 5 3% Commerciële economie 5 3% Creatieve therapie 4 2% Cultureel erfgoed 4 2% Kunst en economie 4 2% Opleiding tot leraar basisonderwijs 4 2% Vrijetijdsmanagement 4 2% Overig 44 23% Totaal % Bron: DUO, peildatum 1 oktober 2011 Populaire vervolgopleidingen van leerlingen AV-productie zijn: vormgeving, communication and multimedia design, media en entertainment management, communicatie. OO bladzijde 22 datum:

23 Leerlingen Mediavormgever (zie tabel 15) lijken wat betreft de keuze voor hun vervolgopleiding wel wat op de leerlingen AV-productie. Tabel 15 Doorstroom mbo-hbo van leerlingen Mediavormgever naar hbovervolgopleiding, Hbo-opleiding Aantal Percentage (%) Vormgeving % Communication and multimedia design % Kunst en techniek 42 5% Communicatie 40 4% Communicatiesystemen 27 3% Autonome beeldende kunst 26 3% Media, informatie en communicatie 25 3% Docent beeldende kunst en vormgeving 19 2% Informatica 17 2% Game architecture and design 12 1% Hbo-ict 11 1% Maatschappelijk werk en dienstverlening 10 1% Media en entertainment management 10 1% Overig % Totaal % Bron: DUO, peildatum 1 oktober 2011 OO bladzijde 23 datum:

24 Figuur B1. Overzicht vmbo en doorstroom naar mbo 18 Bijlage I Bron: Ministerie van OCW, Doorstroomatlas vmbo. De onderwijsloopbanen van vmbo ers in kaart gebracht, Overzicht vmbo: onderbouw, leerwegen en vervolgopleidingen. Leerlingen zonder vmbo-diplioma stromen in het mbo door naar niveau 1 of 2. OO bladzijde 24 datum:

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE

Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE RECLAME, PRESENTATIE EN COMMUNICATIE Ontwikkeling aantal leerlingen en gediplomeerden Reclame, Presentatie en Communicatie 2014 Statistisch jaaroverzicht deel 1 en 2 Datum: 4 december 2014 Colofon Savantis

Nadere informatie

Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012

Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012 Statistisch jaaroverzicht Reclame, Presentatie en Communicatie 2011/2012 Datum: oktober 2012 Auteur: Theo Mos Phuong Pham Sanne Saalbrink Colofon Savantis is een kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven

Nadere informatie

kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein

kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein ECABO arbeidsmarktonderzoek kengetallen vmbo mbo Ad hbo in het ECABO-domein Odile Sondermeijer Januari 2014 1 Inhoud blz. Inleiding 3 Samenvatting 4 1 Het vmbo 5 1.1 Leerwegen en sectoren in het vmbo 5

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden Schilderen en Onderhoud

Onderzoeksrapportage arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden Schilderen en Onderhoud Onderzoeksrapportage arbeidsmarkt en opleidingsmogelijkheden Schilderen en Onderhoud Onderzoek in opdracht van Branche Opleidingscommissie Schilderen Datum: september 2013 Auteur: Sanne Saalbrink MSc Colofon

Nadere informatie

OOM Onderwijsinformatie Cijfers en trends 2009. Onderwijs

OOM Onderwijsinformatie Cijfers en trends 2009. Onderwijs OOM Onderwijsinformatie Cijfers en trends 2009 2009 Onderwijs OOM Onderwijsinformatie cijfers en trends 2008/2009 Inhoudsopgave Onderwijsinformatie cijfers en trends 2008/2009 3 Leeswijzer 5 Samenvatting

Nadere informatie

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren

VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis. Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren 1 2 VMBO Zorg & welzijn voor een brede basis Verduidelijken, vereenvoudigen en actualiseren Mei 2010 Visiegroep Zorg

Nadere informatie

Kerncijfers 2004-2008. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Kerncijfers 2004-2008. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Kerncijfers 2004-2008 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Kerncijfers 2004-2008 Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Deze publicatie is samengesteld door de directie Kennis van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Techniek Cijfers Zeeland - onderwijs Technocentrum Zeeland

Techniek Cijfers Zeeland - onderwijs Technocentrum Zeeland Primair Onderwijs Voortgezet Onderwijs Middelbaar Beroeps Onderwijs Hoger Beroeps Onderwijs Schooljaren 2005/2006 t/m 2009/2010 1 INHOUD Inleiding...3 Primair Onderwijs in Zeeland (PO)...4 Voortgezet Onderwijs

Nadere informatie

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013

Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Monitor Aansluiting Onderwijs Arbeidsmarkt Startmeting 2012 COLOFON Uitgave Gemeente Den Haag DSO / Programmamanagement, Strategie en Onderzoek Juli 2013 Druk Gemeente Den Haag Intern Dienstencentrum Inlichtingen

Nadere informatie

40% 40% FACTS & FIGURES

40% 40% FACTS & FIGURES 40% FACTS & FIGURES 2014 1 14 Colofon Platform Bèta Techniek Lange Voorhout 20, 2514 EE Den Haag Postbus 556, 2501 CN Den Haag (0) 3 97 info@platformbetatechniek.nl www.platformbetatechniek.nl Procesbegeleiding:

Nadere informatie

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014

Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014 Kerngegevens Technische Installatiebranche 2014 Zuid Nederland Harry van den Tillaart John Warmerdam Hedwig Vermeulen Sanne Elfering Carolien van Rens Wouter de Wit Evelien Sombekke Ellen van de Wetering

Nadere informatie

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen

Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Amsterdam, april 2015 In opdracht van NRTO Marktmonitor private opleiders van beroepsopleidingen en trainingen Eindrapport Nicole Rosenboom

Nadere informatie

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 Contactgegevens Partners Uitgevoerd door Hobéon Groep

Nadere informatie

Docent in mbo niveau 1 of 2, een vak apart

Docent in mbo niveau 1 of 2, een vak apart Docent in mbo niveau 1 of 2, een vak apart Colofon Titel Docent in mbo niveau 1 of 2, een vak apart Auteurs Ria Groenenberg en José Hermanussen Datum Juni 2012 Projectnummer 30105 / ecbo.12-131 ecbo s-hertogenbosch

Nadere informatie

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds?

Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Wie wordt bereikt via het Europees Sociaal Fonds? Kenmerken van deelnemers 2007 2011 nader bekeken 12 1 Tirza König Chantal Wagner Erik Hoogbruin Jeroen van den Tillaart Centraal Bureau voor de Statistiek

Nadere informatie

IPTO: vakken en bevoegdheden

IPTO: vakken en bevoegdheden IPTO: vakken en bevoegdheden peildatum 1 oktober 2013 eindrapport datum 27 februari 2015 auteurs Peter Fontein Klaas de Vos Astrid Vloet CentERdata, Tilburg, 2015 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN

ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN ONBEVOEGD LESGEVEN IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS EEN ONDERZOEK NAAR DE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN Voorwoord Onbevoegd lesgeven is al jaren een bron van zorg in het voortgezet onderwijs. Tot nu toe is vooral

Nadere informatie

Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2010-2011

Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2010-2011 Rapportage arbeidsmarkt- en onderwijsinformatie 2010-2011 1 Inhoud Samenvatting 3 1 Beschrijving van de arbeidsmarkt 10 1.1 Arbeidsmarktinformatie Procesindustrie 10 1.2 Arbeidsmarktinformatie Laboratoriumtechniek

Nadere informatie

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave

evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave ijs arbeid data zorg onderwijs zekerheid etenschap rg welzijn mobiliteit jn beleids- Het ITS maakt deel uit van de Radboud Universiteit Nijmegen evaluatie, monitoring, tevr effectonderzoek en datave De

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 De staat van het onderwijs Hoofdlijnen uit het Onderwijsverslag 2013/2014 inspectie van het onderwijs april 2015 inspectie van

Nadere informatie

De staat van het onderwijs

De staat van het onderwijs De staat van het onderwijs Onderwijsverslag 2013/2014 De staat van het onderwijs Onderwijsverslag 2013/2014 inspectie van het onderwijs april 2015 inspectie van het onderwijs onderwijsverslag 2013/2014

Nadere informatie

Creatieve bruggenbouwers

Creatieve bruggenbouwers connect connect vmbo mbo hbo AANSLUITING VMBO-MBO-HBO GRAFIMEDIA NR. 5 NOVEMBER 2008 Creatieve bruggenbouwers Project Mediacompetenties Een eerste resultaat: Raamwerk Mediacompetenties Doorstroom mbo-hbo

Nadere informatie

De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs

De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs Amsterdam, juni 2008 In opdracht van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) De uitstroom van jonge fiscalisten uit het hoger onderwijs Bert Hof Djoerd de Graaf De wetenschap dat het goed is SEO

Nadere informatie

Staat van het Bestuur

Staat van het Bestuur Staat van het Bestuur Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 DEEL 1 Decentraal bestuur in cijfers 6 2 Gemeenten 8 2.1 Gemeenten en hun inwoners 10 2.1.1 Daling aantal gemeenten 10 2.1.2 De afgelopen 12 jaar en vooruit

Nadere informatie

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen

Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Schoolsucces van jongens en meisjes in het HAVO en VWO: waarom meisjes het beter doen Johan Coenen Chistoph Meng Rolf van der Velden ROA-R-211/2 Colofon Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA).

Nadere informatie

Een succesvolle start in het hoger onderwijs. advies

Een succesvolle start in het hoger onderwijs. advies Een succesvolle start in het hoger onderwijs advies Een succesvolle start in het hoger onderwijs Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd

Nadere informatie

ROA Brochure. Associate degree opleidingen en arbeidsmarktrelevantie Een handleiding voor pilotronde 5

ROA Brochure. Associate degree opleidingen en arbeidsmarktrelevantie Een handleiding voor pilotronde 5 Research Centre for Education and the Labour Market ROA Associate degree opleidingen en arbeidsmarktrelevantie Een handleiding voor pilotronde 5 ROA Brochure Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt

Nadere informatie

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs

Krimp als kans. Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Krimp als kans Leerlingendaling in het primair en voortgezet onderwijs Onderzoek in opdracht van Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt

Nadere informatie

BBL IN ZORG EN WELZIJN

BBL IN ZORG EN WELZIJN BBL IN ZORG EN WELZIJN Onderzoek naar BBL-plaatsen in zorg en welzijn ZorgpleinNoord Petra Molenaars-Kooij Haren, mei 2011 BBL-plaatsen in Zorg en Welzijn Pagina 1 van 53 ZorgpleinNoord-reeks Beschikbaar

Nadere informatie

Arbeidsmarktanalyse 2010

Arbeidsmarktanalyse 2010 Arbeidsmarktanalyse 2010 1 2 Inhoud Inleiding 7 1 Ontwikkelingen van werkgelegenheid en vacatures 9 1.1 Een algemeen beeld 9 1.2 Ontwikkelingen in de samenstelling van de werkgelegenheid 11 1.2.1 Naar

Nadere informatie