Strategie Hoger Onderwijs Nederland 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Strategie Hoger Onderwijs Nederland 2012"

Transcriptie

1 Strategie Hoger Onderwijs Nederland 2012 Wilco te Winkel Erasmus Universiteit Rotterdam Nico Juist Hogeschool Leiden

2 Strategie Hoger Onderwijs Nederland 2012 Onderwijs Rendement en uitval Aansluiting toeleverend onderwijs Voorlichting Brede bachelor Studiebegeleiding Ambitieus onderwijs Toelatingseisen en selectie Onderwijsintensiteit Docentkwaliteit Academisering docenten Didaktische vaardigheden docenten Werkveldervaring docenten Diversiteit en Differentiatie Associate Degree Honours programma Research master Graduate School Joint Degree Postinitieel onderwijs Leven Lang Leren en Alumni Flexibiliteit en Maatwerk ICT in onderwijs Internationalisering Onderwijs Werving excellente studenten Samenwerking met kennisinstellingen Aansluiting arbeidsmarkt Kwaliteitszorg Onderwijs Externe fondsenwerving onderwijs...8 Onderzoek Praktijkgericht onderzoek Profilering en zwaartepuntvorming Internationale concurrentiepositie Werving excellente onderzoekers Kwaliteitszorg Onderzoek Externe fondsenwerving onderzoek...9 Valorisatie Samenwerking met bedrijfsleven Regionale samenwerking Nationale en internationale samenwerking Ondernemerschap...10 Bedrijfsvoering Campus Duurzaamheid Informatiemanagement Efficiency en effectiviteit Personeelsbeleid...11 Bestuurlijke trends Topsport ICT in onderzoek Opkomende economieen...12 Referentielijst...13 TeWinkel & Juist Strategie HO NL

3 Onderwijs 1.1 Rendement en uitval Het kabinet stuurt sterk op het terugdringen van uitval en het verhogen van het studierendement. Nominaal studeren moet de regel zijn en niet de uitzondering. Initiatieven die bijdragen aan het verbeteren van rendement en het verminderen van uitval zijn: verbeteren aansluiting tussen het voortgezet en het hoger onderwijs, verbeteren voorlichting over inhoud en niveau van opleidingen, verminderen aantal opleidingen en verbreden bacheloronderwijs, verbeteren studiebegeleiding, stellen van toegangseisen en verruimen selectiemogelijkheden, intensiveren van het onderwijs, verhogen kwaliteit docenten, differentiëren in opleidingniveau's, flexibiliseren van het aanbod, internationaliseren van het onderwijs en het verhogen van de sociale binding tussen studenten onderling en studenten en de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 onderwijsinstelling Aansluiting toeleverend onderwijs Onderwijsinstellingen investeren in het verbeteren van de aansluiting van het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs met het hoger onderwijs. Zij doen dat veelal door gebruik te maken van contacten bij de toeleverende scholen. Sommige onderwijsinstellingen benaderen deze problematiek vanuit een ketengedachte die zich uitstrekt tot de toeleverende onderwijsinstellingen. Mogelijkheden die onderwijsinstellingen inzetten zijn het aanbieden van extra onderwijs om eventuele deficiënties weg te werken of studenten vroegtijdig het toekomstige niveau te laten ervaren, of het opzetten van vroegtijdige studieloopbaanbegeleiding om studenten 1, 3, 7, 8, 9, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29 sneller op de juiste plek (inhoud en niveau) te krijgen Voorlichting Een verkeerde studiekeuze is een belangrijke oorzaak voor uitval in het eerste studiejaar in het hoger onderwijs. Middels goede voorlichting wordt getracht de match tussen student en opleiding te verhogen en daarmee uitval te beperken. Instrumenten die opleidingen ter beschikking staan zijn onder andere voorlichtingsmateriaal, open dagen, proefstuderen en studiekeuzegesprekken. Het ministerie gaat studiekeuzegesprekken breed invoeren en Studiekeuze123 uitbreiden met informatie over kwaliteit, beroepsprofiel en arbeidsmarktperspectieven. De bedoeling is studenten optimaal te plaatsen en een goed beeld te krijgen van eventuele 1, 8, 9, 13, 18, 23, 27, 28 deficiënties zodat tijdig bijgestuurd kan worden Brede bachelor Omwille van overzichtelijkheid, efficiency en onderwijskwaliteit wil het kabinet de komende jaren het aantal opleidingen sterk verminderen en het aantal brede bachelors vermeerderen. Het verminderen van het aantal opleidingen kan al worden bereikt worden door het gebruik van bredere en meer eenduidige labels. Maar ook het aantal locaties waar dezelfde opleidingen wordt verzorgd, kan worden verminderd door het aanbod af te stemmen op het profiel en de regionale functie van de onderwijsinstelling. Door het aanbod te verkleinen wordt het eenvoudiger de kennisbases en de kwaliteit ervan te verbeteren. Het vermeerderen van het aantal brede bachelor opleidingen kan bijdragen aan het verminderen van studieswitch en uitval. Voor veel studenten is de studiekeuze moeilijk, omdat zij of nog niet weten wat zij later voor beroep willen of welke studie goed aansluit op hun beroepsinteresse. Starten met een brede opleiding en binnen die opleiding steeds meer specialiseren, kan deze studenten helpen en vermindert de kans op uitval. In het HBO gaat het er vooral om dat er niet teveel subvarianten van opleidingen ontstaan. In het WO is het belangrijk dat er meer brede bacheloropleidingen komen met een disciplineoverstijgend karakter waarbinnen studenten voldoende ruimte krijgen om zich te 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 16, 21 specialiseren voor de master. TeWinkel & Juist Strategie HO NL

4 Studiebegeleiding Adequate studiebegeleiding kan ervoor zorgen dat studie-uitval verminderd en studenten behouden kunnen blijven voor de onderwijsinstelling. Het eerste jaar heeft hierin een bijzondere rol door de selecterende, oriënterende en verwijzende functie ervan. Zodra blijkt dat een student niet op de juiste plek zit (qua inhoud of niveau) dan kan studiebegeleiding ervoor zorgen dat er tijdig een geschikt alternatief gevonden wordt. Sommige onderwijsinstellingen ontwikkelen deze begeleiding tot een volledige studieloopbaanbegeleiding waarin studenten persoonlijke leerroutes 3, 8, 9, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 kunnen volgen en de voortgang ervan bijgehouden wordt Ambitieus onderwijs Het kabinet wil de exameneisen in het MBO en VWO strenger maken en de mogelijkheden van selectie aan de poort vergroten om zodoende de kwaliteit van de instroom en de motivatie en inzet van studenten te verhogen. Ook onderwijsinstellingen nemen in toenemende mate maatregelen om een ambitieuze en minder vrijblijvende studiecultuur tot stand te brengen. Dit doen zij door de onderwijsorganisatie te versterken middels het intensiveren van het onderwijs, het verhogen van de docentkwaliteit en het ontwikkelen en stimuleren van deelname aan excellentietrajecten. De beoordelingen van studenten op onderwijsevaluaties wordt gebruikt als maat voor het realiseren van het gewenste niveau. Sommige gebruiken in aanvulling op deze oordelen, expertoordelen over het programma of verrichten zelf onderzoek naar de effecten van hun interventies. Van studenten wordt verwacht dat zij meer betrokken zijn bij hun studie en er een grotere inzet leveren. Goede studenten worden gestimuleerd meer studieactiviteiten te ondernemen, gemiddelde studenten worden aangemoedigd zich te concentreren op het tijdig afronden van hun 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 27, 28 opleiding Toelatingseisen en selectie De groeiende instroom in het hoger onderwijs zet de mogelijkheden onder druk om vorm te geven aan differentiatie en kwaliteit. Het ministerie vergroot de mogelijkheden om vooropleidingseisen te stellen en te selecteren om zodoende de doorstroom te verbeteren en zoveel mogelijk de juiste student op de juiste plek te krijgen. Van de mogelijkheid om te selecteren wordt een aantal aanvullende positieve effecten verwacht. Het zou studenten in het voorbereidend onderwijs stimuleren hogere cijfers te halen omdat daarmee de toelatingskansen toenemen; de motivatie en inzet van studenten bevorderen omdat zij gestimuleerd worden bewust te kiezen en een proces van zelfselectie wordt ingezet; studentengroepen homogeniseren in termen van samenstelling of motivatie hetgeen bij kan dragen aan een uitdagendere studiecultuur en een hoge kwaliteit van onderwijs; bijdragen aan 1, 2, 3, 5, 8, 10 mogelijkheden voor instellingen zichzelf beter te profileren Onderwijsintensiteit Vanuit het minisiterie wordt sterk gestuurd op het vermeerderen van het aantal interactiemomenten tussen studenten en docenten door meer contacturen dan wel door meer in kleine groepen te werken. Voor het gehele HO is de norm afgesproken van minimaal 12 contacturen per week in het eerste bachelorjaar. Met name aan het begin van de studie kan de onderwijsstructuur studenten helpen bij het regelmatig studeren. Het contact met de docenten en begeleiders moet de betrokkenheid van studenten bij het onderwijs stimuleren. Uit onderzoek blijkt dat het studiesucces van een student toeneemt wanneer hij deel uitmaakt van een kleine groep. De student is dan sociaal en academisch ingebed. Dat thuis voelen binnen een faculteit wordt gezien als een goede bescherming tegen voortijdige drop-out en studievertraging. Curricula die relatief weinig drop-out kennen en weinig studievertraging zijn doorgaans kleinschalig van opzet en hanteren activerende onderwijsvormen als 1, 2, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29 uitgangspunt. TeWinkel & Juist Strategie HO NL

5 Docentkwaliteit Academisering docenten Onderzoek neemt een steeds prominentere rol in binnen het HO. Naast onderwijs behoort onderzoek steeds meer tot de kerntaken. Om deze kerntaak waar te kunnen maken is het noodzakelijk dat het aantal docenten met een master- of PhD graad fors stijgt tot uiteindelijk 100% in Lectoraten en kenniscentra kunnen actief bijdragen aan het stimuleren van de gewenste onderzoekshouding en het 1, 3, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 academisch werk- en denkniveau van de docenten Didaktische vaardigheden docenten Docenten worden gezien als de dragers van onderwijskwaliteit. Vanwege hun vermogen om studenten te inspireren en te binden wordt van hen een belangrijke bijdrage verwacht aan het verbeteren van studiesucces en het realiseren van een ambitieuze studiecultuur. Om de didaktische vaardigheden van docenten te professionaleren wordt in het HBO de Basiskwalificatie Didaktische Bekwaamheden ingevoerd. In het WO wordt al enige tijd gewerkt met deze basiskwalificatie en wordt in aanvulling hier op de Senior Kwalificatie Didaktische Bekwaamheden ingevoerd met als doel het onderwijskundig leiderschap verder te ontwikkelen zodat ze een 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 13, 19, 20, 22, 28 leidende rol kunnen nemen bij vernieuwingen in het onderwijs Werkveldervaring docenten Voeling met het werkveld wordt steeds meer gezien als een vereiste kwalificatie voor docenten in het HBO. Docenten kunnen hieraan voldoen door actief werkzaam te zijn in het betreffende werkveld, te participeren in prakijkstages, of door goede 17, 20, 21, 22, 23, 25, 29 samenwerkingsrelaties met het werkveld te onderhouden Diversiteit en Differentiatie Om tegemoet te kunnen komen aan een toenemende groei in aantal studenten en de (daarmee gepaard gaande) diversiteit binnen de studentenpopulatie, is een gedifferentieerder opleidingenaanbod nodig. In aanvulling op het huidige aanbod kan daarbij gedacht worden aan het ontwikkelen van Associate Degrees, honourprogramma's, research masters, graduate schools, joint degrees, of postinitieel onderwijs. Studenten dienen de mogelijkheid te krijgen om binnen deze niveau's eenvoudiger te kunnen doorstromen. In aanvulling op het aanbieden van meerdere opleidingsniveau's is er meer flexibiliteit en maatwerk nodig in het aanbod van cursussen om zodoende onderwijs voor werkenden (leven lang leren) te 1, 2, 3, 4, 7, 8, 14, 16, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 stimuleren Associate Degree In aanvulling op het huidige opleidingenaanbod, biedt de Associate Degree (Ad) MBO-doorstromers en werkenden de mogelijkheid een tweejarige opleiding op HBO te volgen. De aansluiting met het MBO wordt daardoor verbeterd hoewel geen sprake is van automatische doorstroom; de Ad wordt binnen het HBO georganiseerd 1, 3, 19, 20, 21, 23, 25, 26 als een zelfstandige opleiding Honours programma Onderwijsinstellingen ontwikkelen verschillende excellentieprogramma's en stimuleren deelname aan deze programma's om zodoende de beste studenten te kunnen laten excelleren en de overige studenten te inspireren. Toegang tot deze programma's is voorbehouden aan de 10% meest gemotiveerde studenten met de beste resultaten. Om te bevorderen dat er meer excellente onderwijstrajecten worden ontwikkeld mogen instellingen meer collegegeld vragen voor duurdere, 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29 excellente, trajecten. TeWinkel & Juist Strategie HO NL

6 Research master Het versterken van de verbinding tussen onderwijs en onderzoek kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs. De onderzoekende houding en het vermogen om (kritisch) gebruik te maken van wetenschappelijke kennis kan studenten helpen een waardevolle, innovatieve, bijdrage te leveren aan de latere beroepspraktijk. Bovendien kunnen resultaten van onderzoek bijdragen aan het upto-date houden van de opleidingen. Researchmasters zullen nadrukkelijker in het verlengde van de onderzoekszwaartepunten ontwikkeld worden waardoor het scherper in de (inter-)nationale markt gezet kan worden en een betere aansluiting op. 1, 2, 5, 6, 9, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 29 de arbeidsmarkt kan hebben Graduate School De graduate schools hebben als doel de inhoudelijke coherentie in onderwijs- en onderzoeksprogramma s te vergroten. Door promotieopleidingen in graduate schools onder te brengen kan de kwaliteit ervan beter bewaakt worden omdat opleiding, begeleiding en voortgang structurele aandacht krijgt. Bovendien kunnen graduate schools bijdragen aan een betere profilering de instelling op de nationale en 1, 2, 4, 5, 9, 16, 19 internationale markt Joint Degree Onderwijsinstellingen ontwikkelen en intensiveren hun relaties met buitenlandse onderwijspartners in het streven om met hen internationale uitwisselingsprogramma's en gezamenlijke joint degreeprogamma's op te kunnen zetten. Deze ontwikkeling kan bijdragen aan het internationliseren van het reguliere onderwijs en bieden studenten meer mogelijkheden om tijdens hun studie ervaringen op te doen in een internationale context. Deze samenwerkingsrelaties kunnen bovendien helpen bij het versterken van de concurrentiepositie op Europees niveau en vergroten daarmee de 1, 2, 13, 16, 19, 21, 25, 26 kansen op het verwerven van internationale financieringsbronnen Postinitieel onderwijs Ten opzichte van het huidige opleidingenaanbod zal het postinitiele onderwijs, waaronder de professionele en executive masteropleidingen, verder groeien. Bij de ontwikkeling van dit type onderwijs staat de vraag (en financiering) vanuit de beroepspraktijk centraal. Het onderwijs biedt vooral werkenden de mogelijkheid zich inhoudelijk te verdiepen in de recente ontwikkelingen binnen het specifieke werkveld. Het aanbod wordt verder ontwikkeld omdat het kabinet een verbreding van het opleidingsaanbod nastreeft. Maar ook omdat het tegemoet komt aan de maatschappelijke vraag naar levenlang leren en het onderwijsinstellingen in staat 1, 6, 7, 11, 12, 16, 19, 21, 25, 26, 28 stelt om inkomsten te verwerven buiten de eerste geldstroom Leven Lang Leren en Alumni Om werkenden meer scholingsmogelijkheden te kunnen bieden, stuurt het kabinet aan op flexibilisering van het aanbod. Dit doet zij onder andere door verruiming van het deeltijdaanbod te stimuleren, de mogelijkheden van collegegeldkrediet te verruimen en kwalitatief te borgen dat eerder verworven competenties erkend (EVC) worden in het nieuwe scholingstraject. Alumni zijn een bijzondere groep werkenden vanwege hun verbondenheid met hun voormalige onderwijsinstelling. Zij kunnen een ambassadeursrol vervullen voor de onderwijsinstelling, bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs maar ook bijdragen aan het verwerven van extra financiële middelen (derde geldstroom) door onderwijs te volgen op belangrijke momenten tijdens hun loopbaan. Naast het volgen van volledige masteropleidingen kan het daarbij ook gaan om onderdelen van een opleiding of individuele cursussen 1, 4, 6, 9, 13, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29 en trainingen. TeWinkel & Juist Strategie HO NL

7 Flexibiliteit en Maatwerk Het hoger beroepsonderwijs trekt steeds meer studenten met verschillende niveaus, leerstijlen en leertempo's. 'One size fits all' onderwijs past steeds minder bij de toenemende diversiteit van instromende studenten. Om hieraan tegemoet te komen dient meer maatwerk en flexibiliteit aan te brengen in de leerroutes bijvoorbeeld door onderwijsprogramma's in deeltijd of cursusvorm aan te bieden, vrijstellingen te verlenen op basis van eerder verworven competenties. Sommige onderwijsinstellingen gaan zelfs zover dat ze studenten in staat stellen om (binnen 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 28, 29 kaders) hun persoonlijke leerroutes zelf samen te stellen ICT in onderwijs ICT in het onderwijs kan helpen bij het verhogen van de flexibiliteit van de onderwijsorganisatie doordat plaats- en tijdsgebondenheid van onderwijs afneemt. Mogelijkheden die zich aandienen zijn nieuwe didaktische werkvormen zoals gaming en simulations, afstandsonderwijs, (cursorisch) onderwijs, aanbieden van meer en rijker onderwijsmateriaal, digitale colleges, intensieve begeleiding en ondersteuning van studenten, ondersteuning samenwerken tussen studenten, of digitale toetsing. In aanvulling hierop krijgen onderwijsinstellingen ook te maken met een aantal veranderingen. Zo neemt de concurrentie op de onderwijsmarkt toe door initiatieven om cursussen gratis online beschikbaar te maken via het 'Open Courseware' initiatief. Bovendien verschuift de wijze waarop prospects geworven en alumni behouden kunnen worden in de richting van het virtuele sociale netwerken. Als laatste nemen de verwachtingen/eisen van studenten en medewerkers toe over de ICT-infrastructuur, online bereikbaarheid en de (digitale) dienstverlening van de 4, 5, 6, 7, 8, 9, 18, 27, 29 instellingen Internationalisering Onderwijs Het nederlands hoger onderwijs wordt steeds meer onderdeel van de Europese academische wereld. Het Bologna-proces heeft geleidt tot een verregaande uniformering in de structuur van de opleidingen en een stimulans voor internationale mobiliteit van studenten. Internationalisering wordt door onderwijsinstellingen gezien als kans om de kwaliteit van het eigen onderwijs te verbeteren. Sommigen zetten het onderwerp in als mogelijkheid voor het werven van extra inkomsten en te werken aan een sterkere internationale concurrentiepositie. Buitenlandse studenten die in Nederland komen studeren versterken de internationale context binnen de onderwijsinstellingen. Gecombineerd met het aanbieden van meer mogelijkheden om delen van de studie in het buitenland te kunnen volgen, kunnen studenten de interculturele competenties ontwikkelen en ervaring opdoen die nodig zijn om later succesvol in een internationale context te kunnen functioneren. Randvoorwaardelijk voor deze ontwikkeling zijn het verruimen van het engelstalig onderwijsaanbod, de zorg voor goede communicatie en informatievoorziening, internationale kennis en competenties van de docenten en het ontwikkelen van de samenwerkingsrelaties 1, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29 met buitenlandse kennisinstellingen Werving excellente studenten Universiteiten werven steeds vaker internationaal om excellente (buitenlandse) studenten binnen te halen. Om internationaal mee te tellen zetten sommigen stevig in op de internationalisering van hun onderwijs. Ook wordt er gedacht over de 2, 5, 6, 10, 14, 16, 19 noodzakelijke beurzenprogramma's en studentenwoningen Samenwerking met kennisinstellingen Binnen de gehele onderwijskolom (MBO, HBO, WO) worden er afspraken gemaakt om de aansluiting te verbeteren. Instellingen van eenzelfde opleidingsniveau (HBO- HBO, WO-WO) werken steeds vaker samen om zo overlap te kunnen verminderen en zich te kunnen specialiseren in hun onderwijs- en onderzoeksactiviteiten. Tegelijkertijd worden er samenwerkingsrelaties aangegaan om het opleidingsoverstijgende en/of internationale onderwijsaanbod uit te breiden maar dan in de TeWinkel & Juist Strategie HO NL

8 vorm van graduate of professional schools, nationale masters, of joint degrees. Doel hiervan is enerzijds een kwaliteitsimpuls voor het onderwijs en onderzoek van de eigen instelling en anderzijds geeft het studenten de mogelijkheid internationale ervaring op te doen en competenties te ontwikkelen binnen hun studietijd. Sommige HBO en WO instellingen gaan een stap verder en intensiveren hun samenwerking door hun opleidingenaanbod verregaand op elkaar af te stemmen waardoor ze studenten een uitgebreider en gedifferentieerder onderwijsaanbod kunnen doen. De instellingen kunnen zich veelal sterker profileren door hun complementaire perspectieven. Terwijl het HBO zich richt op het professionele werkveld en het toegepaste onderzoek, legt het WO zich toe op academische opleidingen en het wetenschappelijk onderzoek. De samenwerking verschaft het HBO toegang tot de academische infrastructuur en stelt het hen in staat de capaciteit voor toegepast onderzoek rondom lectoraten te versterken. Het WO kan van deze samenwerking profiteren doordat ze eenvoudiger contact kan leggen en onderhouden met het werkveld. Beide instellingen kunnen profiteren van het wederzijds gebruik van elkaars faciliteiten en fysieke infrastructuur. Kennisinstellingen zoeken elkaar ook steeds vaker op in grotere clusters of netwerken om zo een grotere impact en invloed te hebben en hun kansen te vergroten op de noodzakelijke, aanvullende 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29 financiering Aansluiting arbeidsmarkt De aansluiting op, en relevantie voor, de arbeidsmarkt wordt voor het ministerie een belangrijk criterium bij het starten van nieuwe, en het evaluaren van bestaande opleidingen. Meer dan voorheen, dienen opleidingen zicht te hebben op het beroepsprofiel waartoe zij opleiden en de arbeidsmarktposties die hun alumni innemen. Deze informatie, aangevuld met informatie over de arbeidsmarktperspectieven (bijv. kans op een baan, baanzoekduur of gemiddeld startsalaris) dient ook beschikbaar te zijn voor prospects zodat zij dit kunnen meenemen tijdens de selectie van hun opleiding. Om de relatie tussen opleiding en beroep te versterken, geven onderwijsinstellingen bij werving en selectie de voorkeur aan docenten met recente werkervaring en wordt mobiliteit van en naar het werkveld een belangrijk aandachtspunt voor de zittende docenten. Ook streven een aantal HBO's naar meer en intensievere relaties met het regionale bedrijfsleven om zodoende voortdurend in te kunnen blijven spelen op veranderingen van de behoeften van werkgevers. Van werkgevers wordt gevraagd actiever bij te dragen aan het hoger onderwijs door beter hun opleidingsbehoefte te articuleren, stageplaatsen en beurzen beschikbaar te 1, 2, 6, 9, 11, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 stellen, en vakdocenten te detacheren Kwaliteitszorg Onderwijs Om de kwaliteit van het onderwijs te borgen worden instellingsbreed (technische) systemen ten behoeve van kwaliteitszorg ingevoerd. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de kwaliteit van toetsing, afstudeerwerkstukken, diploma's en docenten. In toenemende mate worden hierbij ook externen betrokken om de kwaliteit ervan te valideren. Hogescholen streven ernaar om in 2015 de instellingstoets kwaliteitszorg van de NVAO succesvol te hebben doorlopen. Zij laten hun opleidingen bovendien in landelijke clusters visiteren zodat de kwaliteit ervan vergelijkerwijs beoordeeld kan gaan worden. De onderwijsinspectie krijgt de mogelijkheid om de onderwijskwaliteit scherper te kunnen controleren bij signalen 1, 3, 8, 9, 13, 18, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 29 van ernstige tekortkomingen binnen een instelling Externe fondsenwerving onderwijs Om de afnemende middelen uit de eerste geldstroom (directe bijdrage van het rijk) te compenseren, zoeken onderwijsinstellingen naar manieren om hun inkomsten op peil te houden. Sommigen doen dit door te streven naar groeiende studentaantallen en verbeterde studierendementen, anderen streven naar groei in commerciele 19, 22, 27, 28, 29 contractactiviteiten. TeWinkel & Juist Strategie HO NL

9 Onderzoek 2.1. Praktijkgericht onderzoek Praktijkgericht onderzoek is belangrijk voor de hogescholen, hun stakeholders en de regio. Hogescholen kunnen daardoor een kenniscentrum functie innemen waar bedrijven naar toe kunnen met hun (onderzoeks)vragen. Het kan bijdragen aan kennisvalorisatie en innovatie van het beroepenveld en kwaliteit van het 3, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 onderwijs Profilering en zwaartepuntvorming Door toenemende (inter-)nationale concurrentie verhevigt de strijd om financiële middelen en toptalent. De druk neemt daardoor toe op instellingen om hun concurrentiepositie te versterken en zwakke opleidingen en onderzoeksrichtingen af te bouwen. Door zich te concentreren op een klein aantal zwaartepunten kunnen zij meer focus en massa ontwikkelen, een hogere kwaliteit en een grotere herkenbaarheid realiseren. De gekozen zwaartepunten of expertisegebieden kunnen zowel internationaal wetenschappelijk als regionaal maatschappelijke van aard zijn. De voornaamste criteria bij dit selectieproces zijn het aansluiting bij de sterktes van de eigen instelling, het onderscheidende karakter, impact en kwaliteit, en de afstemming met de topsectoren of grote maatschappelijke vraagstukken. Door het onderwijs nadrukkelijker aan te laten sluiten op de expertise binnen de instelling, wint het onderwijs aan profiel en kunnen beschikbare middelen doelmatiger worden ingezet. Veelal wordt samenwerking met anderen (internationale) kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties als noodzakelijk gezien om internationaal aanzien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29 te behouden danwel te versterken Internationale concurrentiepositie Universiteiten stellen zich als doel een sterke internationale reputatie op te bouwen rondom een klein aantal specifieke thema's. Op deze gebieden willen ze zich meten met de andere topspelers op moniaal niveau. Als maatstaf voor die internationale positie worden internationale rankings gebruikt zoals de Academic Ranking of World Universities of de Leiden Ranking. De plek op deze lijsten is veelal gebaseerd op het aantal en de impact van de publicaties die binnen de instelling wordt geproduceerd. Een hoge positie op deze rankings noodzaakt een scherp onderzoeksprofiel 1, 2, 4, 6, 7, 15, 5, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 19 gebaseerd op wetenschappelijke sterktes Werving excellente onderzoekers Universiteiten zijn wereldwijd met elkaar in competitie om de beste onderzoekers. Een aantal instellingen scouten actief toptalent en zijn daarbij bereid het HRM-beleid aan te passen zodat excellente onderzoekers beter beloond kunnen worden. Om succesvol te kunnen zijn, is ook de reputatie van de universiteit essentieel. Daarom is het belangrijk dat zij zich ontwikkelen tot een inspirerende, intellectuele omgeving 2, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 16, 19 van wereldniveau die toptalenten in staat stelt te excelleren Kwaliteitszorg Onderzoek Als indicator van kwaliteit onderzoek wordt veelal gebruik gemaakt van het aantal publicaties en citaties, en de impact van (internationale) peer-reviewde artikelen. In toenemende mate wordt daar het aantal subsidies, prestigieuze prijzen, projecten, promoties en valorisatieactiviteiten aan toegevoegd. Ten behoeve van verbeterde onderlinge vergelijkbaarheid wordt de komende jaren een breed gedragen 1, 3, 5, 6, 11, 16, 25, 26, 28 evaluatiesysteem op nationaal niveau ontwikkeld Externe fondsenwerving onderzoek De financiele middelen vanuit de eerste geldstroom worden de komende jaren verder afgebouwd. De overheid stimuleert onderwijsinstellingen financiele middelen te verwerven uit de tweede en derde geldstroom. Dit zijn middelen die beschikbaar komen via projecten die gefinancierd worden vanuit publieke organisaties (NWO en de KNAW), maatschappelijke instellingen, bedrijven, de regio of de EU. Onderwijs- TeWinkel & Juist Strategie HO NL

10 instellingen reageren daarop door hun activiteiten nadrukkelijker af te stemmen op de maatschappelijke thema's en de behoeftes vanuit het bedrijfsleven. Bovendien zoeken ze naar meer (internationale) samenwerkingsrelaties om meer massa te verkrijgen. Om de externe competitie succesvol aan te kunnen gaan wordt ook de interne organisatie aangepast. Dit doen instellingen door zichzelf groeidoelstelling op te leggen voor inkomsten uit de 2e en 3e geldstroom en de organisatie en expertise uit te breiden die nodig is voor het verwerven van grote onderzoekssubsidies en het aanbieden van onderzoek. Sommige instellingen kiezen ervoor onderzoeksgroepen en -thema's te versterken waarvan ze vermoeden dat die een goede kans maken bij de externe werving van financiele middelen, andere kiezen ervoor om een interne 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 19, 21, 27, 29 competitie te ontwikkelen. Valorisatie Valorisatie behoort tot de kerntaken van een kennisinstelling. Valorisatie kan uit verschillende activiteiten bestaan waaronder het scholen van studenten die de opgedane kennis later kunnen gaan toepassen, het laagdrempeling beschikbaar maken van publicaties via Open Access, het organiseren van media aandacht rondom (belangwekkende) onderzoeksresultaten, het deelnemen aan het publieke debat, of het verrichten van praktijkgericht of maatschappelijk relevant onderzoek. Ook samenwerkingsrelaties met bedrijfsleven en overheden kunnen bijdragen aan valorisatie van kennis. Naast ideeele motieven kan valorisatie ook zorgen voor extra inkomsten voor de instelling. Om valorisatie structureel te borgen wordt het opgenomen als criterium binnen de kwaliteitsbeoordeling van het onderzoek en als 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 25, 26, 27, 28, 29 competentie binnen de functieprofielen Samenwerking met bedrijfsleven Door intensiever met het bedrijfsleven samen te werken kan bestaande kennis breder worden toegepast (valorisatie) en nieuwe kennis sneller worden economisch ontwikkeld (innovatie). Ook kan het aanbod van het onderwijs en onderzoek beter worden afgestemd op de vraag. Deze samenwerkingsrelaties bieden onderwijsinstellingen tevens mogelijkheden om hun docenten te professionaliseren en kansen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 13, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 27, 29 om extra inkomsten te verwerven Regionale samenwerking De regio en onderwijsinstellingen hebben een wederzijdse invloed en een merkbaar effect op elkaars concurrentiekracht. Onderwijsinstellingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de sociale, economische en culturele ontwikkeling van de regio waarin ze gevestigd zijn. Vice versa kan de regio een belangrijke bijdrage leveren aan de wervingskracht van onderwijsinstellingen. Samen met andere onderwijsinstellingen, bedrijven, instellingen en overheden kunnen onderwijsinstellingen het kwalificatieniveau van de beroepsbevolking verhogen en de innovatiekracht van de 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 28, 29 regionale kenniseconomie versterken Nationale en internationale samenwerking Middels het opzetten van strategische samenwerkingsverbanden kunnen grote maatschappelijke vraagstukken beter beantwoord worden. Bovendien kan meer massa gecreeerd worden voor het verder versterken van de topsectoren. Het kabinet stimuleert de samenwerking in de Gouden Driehoek (kennisinstellingen, bedrijfleven en overheid) ten behoeve van het vergroten van de landelijke verdiencapaciteit en het economisch groeivermogen. Onderwijsinstellingen reageren hier op door verregaande specialisatie en zich steeds meer te richten op maatschappelijke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15 thema's en de daaraan verbonden onderzoekssubsidies Ondernemerschap Veelal geldt dat docenten, studenten en onderzoekers niet van nature gericht zijn op het bedrijfsleven. Vandaar dat onderwijs in ondernemerschap en het creeeren en stimuleren van een ondernemende cultuur, aandachtspunten voor 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 17, 20, 21, 23, 24, 29 onderwijsinstellingen zijn. TeWinkel & Juist Strategie HO NL

Gezamenlijke Visie Internationaal

Gezamenlijke Visie Internationaal Gezamenlijke Visie Internationaal Inhoudsopgave Voorwoord... 3 I. Inleiding... 4 II. Ontwikkelingen... 6 III. Branding van het Nederlands systeem voor hoger onderwijs en onderzoek... 11 IV. Versterking

Nadere informatie

Raad R/ 2663 12 april 2011 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 april 2011

Raad R/ 2663 12 april 2011 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 april 2011 Raad R/ 2663 12 april 2011 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 april 2011 Strategische Agenda Hoger Onderwijs Onderzoek en Wetenschap Dit is een ontwerpadvies ter behandeling in een openbare

Nadere informatie

Kwaliteit. als opdracht

Kwaliteit. als opdracht Kwaliteit als opdracht 1 Colofon Uitgave HBO-raad Prinsessegracht 21 postbus 123 2501 CC Den Haag Website www.hbo-raad.nl Fotografie Hester Blankestijn Vormgeving en realisatie leids motief, Leiden augustus

Nadere informatie

2020 Strategisch Plan

2020 Strategisch Plan 2020 Strategisch Plan TU/e 2020 Strategisch Plan TU/e 2020. Strategisch Plan 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 4 Strategie in een notendop 6 Missie en profiel 8 1 Externe ontwikkelingen en positie TU/e 14

Nadere informatie

De effecten van de prestatieafspraken

De effecten van de prestatieafspraken De Landelijks Studenten Vakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) presenteren: De effecten van de prestatieafspraken Een vervolg onderzoek naar de effecten van de prestatieafspraken

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Onderwijskwaliteit als prioriteit. - Fontys Hogescholen Jaarverslag 2009 -

Jaarverslag 2009. Onderwijskwaliteit als prioriteit. - Fontys Hogescholen Jaarverslag 2009 - Jaarverslag 2009 Onderwijskwaliteit als prioriteit Inhoudsopgave jaarverslag 2009 Fontys Hogescholen Verslag Raad van Toezicht 3 1. Fontys en omgeving 4 1.1 Profiel 4 1.2 Missie en visie 5 1.3 Strategie

Nadere informatie

PRESTATIEAFSPRAKEN...

PRESTATIEAFSPRAKEN... Aanvullende verplichte bijlagen bij het Jaarverslag Hogeschool Utrecht 2014 INHOUD 1 INLEIDING... 3 2 PRESTATIEAFSPRAKEN... 3 2.1 STUDIESUCCES... 3 2.1.1 Uitval uit de instelling... 3 2.1.2 Uitval binnen

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroeps Onderwijs IPC 2150 Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Kwaliteit is prioriteit

Kwaliteit is prioriteit Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Kwaliteit is prioriteit Jaarverslag 2011 Christelijke Hogeschool Windesheim Postbus 10090 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Campus 2-6, Zwolle Telefoon: (088) 469 99

Nadere informatie

Goedemorgen Professor!

Goedemorgen Professor! Goedemorgen Professor! Inhoudsopgave In 2025... 1 Terug naar 2015: een visie voor de komende tien jaar 1 Wat zien we om ons heen? 2 1) Veranderende demografie 2 2) Toenemende diversiteit in studentenpopulatie

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

Freedom to excel. Human Resources Strategie TU Delft 2010-2014. Technische Universiteit Delft

Freedom to excel. Human Resources Strategie TU Delft 2010-2014. Technische Universiteit Delft Freedom to excel Human Resources Strategie TU Delft 2010-2014 Technische Universiteit Delft Voorwoord De TU Delft staat voor de uitdaging een bedreiging om te zetten in een kans. De financiële situatie

Nadere informatie

DE VU VERDER MET ICT I-STRATEGIE 2012-2016

DE VU VERDER MET ICT I-STRATEGIE 2012-2016 DE VU VERDER MET ICT I-STRATEGIE 2012-2016 HET BELANG VAN ICT OP DE UNIVERSITEIT ICT is verweven met alle activiteiten van een universiteit. Het generen en overbrengen van kennis en informatie staat centraal

Nadere informatie

Voorwoord 4. 2 Keuze voor het Rotterdams OnderwijsModel 18

Voorwoord 4. 2 Keuze voor het Rotterdams OnderwijsModel 18 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Keuze voor de regio/stad 6 1.1 Studiesucces, werving, instroom, doorstroom 8 1.2 Assortiment opleidingen 10 1.3 Doelgroepenbeleid 1 1 1.4 Relatie met de omgeving 13 1.5

Nadere informatie

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil

Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Lerarenagenda 2013-2020: de leraar maakt het verschil Inhoud Wat zijn de uitdagingen voor leraren en lerarenopleidingen tot 2020? 4 De lerarenagenda 6 1. Hogere kennis- en geschiktheidseisen aan aankomende

Nadere informatie

Technische Universiteit Delft. Jaarverslag 2014

Technische Universiteit Delft. Jaarverslag 2014 Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Kengetallen...4 Voorwoord...5 Verslag Raad van Toezicht...6 Hoofdstuk 1 TU Delft in vogelvlucht...9 1.1 Instellingsprofiel...10 1.2 Hoofdlijnen...10

Nadere informatie

The Next Step: Coalition of the Willing

The Next Step: Coalition of the Willing The Next Step: Coalition of the Willing Door samenwerking, kennisdeling en alliantievorming naar innovatief ondernemerschap in de Regio Zwolle Hoofdlijn van de strategie en governance voor het regionale

Nadere informatie

Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets

Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets Faculteit der Geesteswetenschappen Ontwerp Profiel 2016 De houtskoolschets Datum 2 februari 2015 Status Vertrouwelijk, ter bespreking in raden en met OR en FSR Opsteller Dagelijks Bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel

Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel Differentiëren in drievoud Advies van de Commissie Toekomstbestendig Hoger Onderwijs Stelsel Advies van de Commissie Toekomstbestendig

Nadere informatie

Leren in tijden van verandering

Leren in tijden van verandering Leren in tijden van verandering Profiel en prestatieafspraken Open Universiteit Open Universiteit www.ou.nl Leren in tijden van verandering Profiel en prestatieafspraken Open Universiteit Open Universiteit

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 VIII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor

Nadere informatie

1. Algemeen beeld... 5. 1.1 Inleiding...5. 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5

1. Algemeen beeld... 5. 1.1 Inleiding...5. 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5 Jaarverslag 2009 Inhoudsopgave 1. Algemeen beeld... 5 1.1 Inleiding...5 1.2 Missie, visie en doelstellingen Universiteit Maastricht...5 1.3 Realisatie Strategisch Programma 2007-2010 In het teken van

Nadere informatie

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma

Een leven lang leren Nationaal actieprogramma In 1998 werd het Nationaal Actieprogramma Een leven lang leren aangeboden aan de Tweede kamer. Dit programma staat voor een groot deel in het teken van het economisch belang van een leven lang leren en

Nadere informatie

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen

Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen Actieplan Beter Presteren: opbrengstgericht en ambitieus Het beste uit leerlingen halen 1. Inleiding Goed voortgezet onderwijs biedt leerlingen persoonlijke aandacht, daagt ze uit en helpt ze steeds verder.

Nadere informatie

Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio

Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio Biob a H e a l s e d E co n t o I n t e r hy L i v i n g my n S u s t at i o n a l i s aina at i o n b Ser v ices ility Educ at i o n Kennis-As Limburg Groeimotor van de regio Agro,-Food,-Health Materials

Nadere informatie

arbeidsmarktmonitor voor personeel in het hbo 2014

arbeidsmarktmonitor voor personeel in het hbo 2014 arbeidsmarkt- en opleidingsfonds hbo arbeidsmarktmonitor voor personeel in het hbo 2014 van baan naar loopbaan Zestor is opgericht door sociale partners in het hbo: arbeidsmarktmonitor voor personeel in

Nadere informatie

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015

Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Business Plan InnovatieCentrum Curaçao 2013-2015 Welvaartsgroei door het stimuleren van innovatief duurzaam ondernemen in het Curaçaose MKB Onderzoeksteam: Dr. J.A. (Jimme) Keizer Prof.dr. L.H.J. (Leo)

Nadere informatie

Ex umbra in solem educere. Beleidsplan Human Resources

Ex umbra in solem educere. Beleidsplan Human Resources Ex umbra in solem educere Beleidsplan Human Resources 2015-2018 HUMAN RESOURCES BELEIDSPLAN ESL 2015-2018 1-4-2015 Ex umbra in solem educere ESL Services, afdeling HR ESL Angelique Anemaat, Henk Bolk

Nadere informatie

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij

Jaarverslag collegejaar 2002-2003. Dichtbij Jaarverslag collegejaar 2002-2003 Dichtbij Jaarverslag 2002-2003 Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van Hogeschool INHOLLAND Tekst Hogeschool INHOLLAND Redactie: Jos Arts, Amsterdam Grafisch ontwerp

Nadere informatie