Commissie Schoonheidsverzorging HBA jaarplan 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commissie Schoonheidsverzorging HBA jaarplan 2014"

Transcriptie

1 Algemeen In het wordt een overzicht gegeven van projecten en activiteiten die worden ontwikkeld dan wel uitgevoerd voor de gehele branche schoonheidsverzorging. De coördinatie, planning en voortgangsbewaking van de projecten berust bij ANBOS. ANBOS geeft ook uitvoering aan (een deel van) de projecten en daar waar derden betrokken zijn wordt dat in de begroting per project weergegeven. Brancheprojecten 2014 Hoger Bedrijfsdiploma (HBd) Informatielijn Schoonheidsverzorging Golden Sponsor Beauty Award Ondernemersvaardigheden Gelijkschakeling competenties schoonheidsverzorging Docententrainingen Є Woerden, 11 april

2 Toelichting op de brancheprojecten 2014 Hoger Bedrijfsdiploma (HBd). Ontwikkeling van een niet-formeel scholingsprogramma: een nieuw spoor om te komen tot een HBO opleiding voor schoonheidsverzorging op niveau 5. Met projecten in eerdere jaarplannen is het belang van een HBO opleiding op niveau 5 voor schoonheidsverzorging aangegeven. Op basis van onderzoeken naar arbeidsmarktrelevantie en de beleidsontwikkeling in de branche, als weergegeven in het bidboek, is inmiddels een profiel ontwikkeld voor een tweejarige, in deeltijd te volgen opleiding Associate Degree ANBOS Huidspecialist. Voor de volledigheid geven wij hieronder een samenvatting van aanleiding en context en de uitkomsten van het onderzoek. Aanleiding en context In de laatste jaren verandert de markt die schoonheidsspecialisten bedient in een hoog tempo, en zo ook de vraag van de consument. Het aantal huidafwijkingen en -ziekten is de laatste jaren fors toegenomen. Gelijktijdig dreigt een tekort aan dermatologen en aanpalende beroepsgroepen om deze huidproblemen aan te pakken. Het aantal mensen met huidproblemen dat advies vraagt aan de schoonheidsspecialist neemt hierdoor toe wat andere professionele vaardigheden vraagt aan de beroepsgroep (verbreding en verdieping van het vak). Hierdoor wordt de logistiek in de zorgketen belangrijker. Dit is inmiddels ook onderkend door de Minister van Volksgezondheid en zal vorm krijgen in het project nationaal platform preventisme : het uitvoeren van taken in preventief beleid, het signaleren van huidziekten en het uitvoeren van behandelingen in opdracht van andere disciplines. Het huidige takenpakket van de schoonheidsspecialist voldoet niet meer aan de kennisvraag van de consument. Dit kennisgat (het verschil tussen MBO-4 en HBO) kan worden gevuld met een Associate Degree. Uitkomsten onderzoek ANBOS heeft een verkennend onderzoek naar de arbeidsmarktrelevantie en het mogelijke profiel van de AD-opleiding Huidspecialist uitgevoerd. De rol als beroepsbeoefenaar/behandelaar zal verdieping moeten kennen en het beroep moet aangevuld worden met een adviseurs-/voorlichtersrol. Voorts is het van belang dat afstemming met andere disciplines in de keten meer vanzelfsprekend is. Verrijking van competenties is onder meer van belang op het gebied van herkennen/erkennen van huidproblemen, samenwerken en afstemmen met andere disciplines, communicatie richting cliënten en professioneel handelen. Uit het verdiepend onderzoek, in een online enquête uitgezet onder de beroepsgroep, blijkt dat ruim de helft van de werkgevers en schoonheidsspecialisten het gevoel heeft dat de parate kennis tekort schiet in de beroepsuitoefening. Ook wordt een gemis aan kennis ervaren op de gebieden: herkennen huidproblemen (en bieden bijbehorende behandelingen), adviseren en uitvoeren behandeltechnieken voor huidverbetering (bv. acne, rosacea, couperose), kennisinhoud (dermatologie, ziektebeelden, voeding, psychologie, producten), diepte-inzicht, probleemoplossend denken en ondernemerschap. Het grootste deel van de zzp ers (88%) wil het werk als schoonheidsspecialist graag op een hoger niveau brengen door verdieping van kennis (op HBO niveau). De meeste respondenten (85%) hebben behoefte aan scholing naast de verplichte (driejaarlijkse) nascholing van ANBOS. ZZP ers geven de voorkeur aan scholing op HBO niveau, welke in deeltijd wordt aangeboden, eventueel aangevuld met een E-learning component. Redenen die zij daarvoor opvoeren zijn: Het vak op hoger niveau tillen, waardoor schoonheidsspecialisten als verlengstuk kunnen functioneren in de beroepskolom. Erkenning van beroep en kwaliteitsbewaking. Woerden, 11 april

3 Toenemende vraag naar cosmetische behandelingen, toenemend aantal huidproblemen. Behandelingen worden technischer en intensiever én producten en apparaten steeds professioneler. Klanten verwachten meer kennis: verdieping op hoger niveau kan ervoor zorgen dat schoonheidsspecialisten meer klantgericht te werk kunnen gaan. Basisopleiding is vrij oppervlakkig: schoonheidsspecialisten missen verdieping, inzicht, anticiperen en reflectievermogen. Ze hebben volgens werkgevers wel kennis over hoe een behandeling uit te voeren, maar gebrek aan ratio erachter (het waarom). Upgrading van huidverzorging naar signaleren huidproblemen en werken aan huidverbetering. Tweederde van de werkende schoonheidsspecialisten en hun werkgevers wensen een tweejarige AD-opleiding ANBOS Huidspecialist. Bij voorkeur is de opleiding duaal van karakter en kan deze ook deeltijd of deels met gebruik van e-learning worden gevolgd. Werkgevers zien deze opleidingsbehoefte graag binnen een jaar vervuld, schoonheidsspecialisten volgen de AD-opleiding graag binnen nu en 2 à 3 jaar. Wanneer we kijken naar de competenties die schoonheidsspecialisten wensen, komt het volgende beeld naar voren. Top 10 gewenste competenties Ad-opleiding ANBOS Huidspecialist i Huidproblemen en huidafwijkingen herkennen en erkennen Opstellen behandelplan en verstrekken van advies op basis van anamnese. Screenen en vaststellen of doorverwijzing naar een collega, (huid/fysio)therapeut of arts noodzakelijk is Uitvoeren behandelplan, effectiviteit behandeling beoordelen, behandeling evalueren en bijstellen met cliënt Bieden van begeleiding op basis van anamnese in samenspraak cliënt (voorlichting, training, advies en coaching) Uitvoeren eindevaluatie met cliënt en behandeling afsluiten met rapportage en terugkoppeling aan verwijzer en/of huisarts Werk effectief organiseren én samenwerken met collega s en andere professionals in de zorg ((multidisciplinair) overleg, de taal van de andere discipline spreken, doorverwijzen) Zelfreflectie op beroepsmatig handelen Afbakening van beroepsprofiel en beroepscontext Andere competenties die schoonheidsspecialisten noemen zijn: verkooptechnieken toepassen, kleine medische handelingen verrichten en het voeren van gesprekken met cliënten (motiverende, psychologische gespreksvoering). Op basis van het onderzoek is met behulp van de toegekende projecten inmiddels ontwikkeld: - rapport onderzoek naar arbeidsmarktrelevantie en macrodoelmatigheid - bidboek - profiel van de opleiding AD ANBOS Huidspecialist Het ontwikkelde profiel is aangeboden aan de leden van de Commissie Schoonheidsverzorging. Woerden, 11 april

4 Associate Degree: het eerste, maar tijdelijk doodlopende spoor om te komen tot ANBOS Huidspecialist? Met het jaarplan is uitwerking gegeven aan de ontwikkeling van het AD programma en het instroomtraject. Voorwaardelijk voor een AD is de koppeling aan een bestaande HBO opleiding. Om die reden is het profiel ANBOS Huidspecialist geschreven op basis van het format van huidtherapie. In de ontwikkelfase heeft ANBOS niet kunnen vermoeden dat Hogescholen, in tegenstelling tot de wens van het Ministerie van Onderwijs, in een hoog tempo afscheid nemen van AD opleidingen en ook niet de bereidheid hebben die in samenwerking met de brancheorganisatie te ontwikkelen. Hogescholen zijn enerzijds gericht op een universitaire doorstroom (en niet of nauwelijks bereid een instroom vanuit MBO-4 te entameren), anderzijds treden zij protectionistisch op ten aanzien van de instroom op niveau 6. ANBOS heeft in de laatste jaren een sterke lobby ingezet met Hogescholen en, in hoogste instantie, met de Minister van Onderwijs. Dit alles heeft niet tot een oplossing op de korte termijn geleid waarbij ook de Minister de autonomie van de Hogescholen niet kan doorbreken. In overleg met de MBO-raad, Bedrijfstakgroep Uiterlijke Verzorging, wordt voor de langere termijn gewerkt aan een samenwerkingsstructuur van meerdere ROC s waarbinnen regionaal AD s kunnen worden ontwikkeld. Op grond van de huidige wetgeving mogen die programma s ook worden aangeboden op andere locaties dan die van de Hogescholen, bijvoorbeeld de Beauty College van een ROC. Deze ontwikkeling zal nog 1 à 2 jaar op zich laten wachten, maar wordt niet verlaten. Op het moment dat er mogelijkheden ontstaan voor een formele AD, oftewel het dode spoor wordt met een wissel verbonden met de op basis van een Hoger Bedrijfsdiploma ontwikkelde opleiding, zal volgens de normen van accreditatie een AD worden ontwikkeld. Hoger Bedrijfsdiploma (HBd): het tweede spoor naar een opleiding op niveau 5 Zowel in Nederland als in veel andere landen blijken opleidingen op niveau 5 een cruciale factor te zijn in het opscholen van volwassenen. Omdat MBO loopt tot en met niveau 4 en de HBO (bachelor) zich op niveau 6 bevindt, is de Associate Degree de verbindende schakel. In Nederland hebben we nu alleen de AD als kwalificerend niveau 5. In diverse andere landen zijn vanwege de benodigde flexibiliteit die het onderwijs aan jongeren, volwassenen en zeker werkenden vraagt, allerlei type diploma s op datzelfde niveau ingeschaald. Dan gaat het dus niet om losse kwalificaties, maar een duidelijk in te kaderen opleidingstype. Er zijn hiervoor verschillende aanbieders, niet alleen hogescholen: particuliere instellingen, mbo-scholen en bedrijfsacademies, die zich houden aan de kaders voor dit type kwalificatie. Gelet op de houding van de Hogescholen ten aanzien van een AD en de noodzakelijke voortgang van de scholingsprogramma s op niveau 5, zet ANBOS in op de ontwikkeling van een Hoger Bedrijfsdiploma (HBd). Gelet op het feit dat een HBd - eenzelfde programma heeft als een AD - aangeboden kan worden door een niet-hogeschool (brancheorganisatie) - niet gekoppeld is aan een HBO-bachelor - aangeboden wordt aan het Nationaal Coördinatiepunt (NCP) die de kwalificatie op niveau 5 kan bevestigen (NLQF EQF) Woerden, 11 april

5 biedt een HBd een samenhangend programma, ontwikkeld op basis van arbeidsmarktrelevantie, en heeft op voorwaarde dat het programma voldoet aan de NLQF descriptoren - een gelijk civiel effect als een Associate Degree. De aanbieders van een HBD kunnen zijn: - Hogescholen (privaat) - Organisaties die in staat zijn hun kwalificatie op NLQF-5* te laten beoordelen en aan alle verdere eisen van een HBd voldoen (ANBOS Academy) - MBO-instellingen die een programma aanbieden in het verlengde van MBO-5 (inclusief keuzedeel gericht op het werk) al dan niet samen met een private hogeschool of aanbieder * NLQF (Nationaal Kwalificatiekader) maakt het mogelijk om niveaus van opleidingen van zowel publieke als private opleidingen te vergelijken. Door koppeling van het NLQF aan het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) kunnen Nederlandse opleidingen ook worden vergeleken met opleidingen in een 30-tal andere Europese landen. Het NLQF slaat een brug tussen onderwijs- en arbeidsmarkt door kwalificaties inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Het helpt bovendien om de kwaliteit van de opleidingen te verbeteren. In Nederland zijn alle kwalificaties van de publieke sector ingeschaald in een NLQF-niveau. Kwalificaties uit de private sector hebben ook de mogelijkheid om zich in te laten schalen. Eigenaren van kwalificaties uit de private sector kunnen vanaf 2012 hun kwalificaties laten inschalen in een NLQF-niveau. Deze inschaling gebeurt door het Nationaal Coördinatiepunt NLQF. Zie voor nadere informatie over de descriptoren. Met als uitgangspunten: - een HBd ANBOS Huidspecialist met een opleidingsduur van 1,5 tot 2 jaar - op HBO niveau, modulair aangeboden - blended learning - gebaseerd op het bestaande profiel AD (6 rollen, 8 kerntaken, 21 competenties, 9 kennisgebieden) kan voor de ontwikkeling de onderstaande begroting worden aangeboden. Structuur en opbouw van de opleiding bepalen - opbouw: leerblokken en modules - programma, o.a. inhoud modules, opleidingsduur, flexibiliteit - keuze voor de werkvormen (uitwerking blended learning) Totaal voor de hiervoor genoemde competenties Uitwerking - leerlijnen, materiaal voor alle modules / competenties - samenstellen formatieve toetsen - samenstellen summatieve toetsen Totaal voor het genoemde profiel ANBOS Huidspecialist Blended learning - ontwikkelen van de modules - uitwerking van de leerlijnen naar E-learning - uitwerking van de leer- en toetsomgeving op het niveau van de 9 kennisgebieden Totaal à per kennisgebied Start Inrichting / vergaderingen project- en klankbordgroep Monitoren, evalueren Totaal Woerden, 11 april

6 De ondernemer / werknemer die de opleiding HBd ANBOS Huidspecialist heeft afgerond, dient (op termijn) de mogelijkheid te krijgen om op basis van een structuur van vrijstellingen en gelijkstelling volgens NLQF / EQF alsnog te kunnen instromen in het Hoger Beroepsonderwijs. De twee sporen in het HBO als hiervoor beschreven (AD en HBd) dienen met een wissel in elkaar te kunnen overlopen waarbij enerzijds alsnog de mogelijkheid ontstaat het HBd diploma naar wens om te ruilen naar een AD. Beide stromen kunnen zeer wel naast elkaar bestaan: een AD als doorlopende leerlijn vanuit het MBO-4, een HBd voor de gevestigde ondernemers in de schoonheidsverzorging en/of zij-instromers in de beroepsgroep. Het project HBd wordt uitgevoerd door een extern onderwijskundig adviesbureau. Structuur en organisatie wordt gevormd door het secretariaat van ANBOS. Voor de techniek van blended learning wordt gebruik gemaakt van de inmiddels ontwikkelde omgeving door TVO Solutions (volgens jaarplan 2013). Infolijn schoonheidsverzorging ANBOS kent al vele jaren een infolijn voor de schoonheidsverzorging waar zowel de schoonheidsspecialist (branchebreed) als de consument informatie kan verkrijgen ten aanzien van het vak schoonheidsverzorging en de bedrijfsvoering. De behoefte aan op de branche gerichte informatie groeit zoals mag blijken uit het aantal telefoongesprekken en berichten. Werd de infolijn in 2013 door ca ondernemers en consumenten geraadpleegd, in 2014 zal dit aantal naar verwachting ruim bedragen. Van de ondernemers is ca. 40% georganiseerd. Er wordt veelvuldig informatie opgevraagd over: het starten / overnemen van een onderneming, starters- en ondernemersplan, nieuwe behandelmethoden, onderwijs en opleidingen (MBO niveau 3 en 4, HBO opleiding) problematiek van de zorgverzekeraars, het in dienst nemen van personeel, arbeidsovereenkomst en beloning van personeel, verzekering van wettelijke aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid, huur en verhuur van (een deel van) de onderneming, stoppen en verkoop van de onderneming, de vestigingsplaats van ondernemers in de schoonheidsverzorging, code van de schoonheidsspecialist, arbeidsvoorwaarden en -geschillen, vestigingsproblematiek gemeenten, juridische kwesties ten aanzien van de klant en leverancier. Over het algemeen kan worden gesteld dat de vraagstelling steeds concreter en directer is en daarmee worden hogere eisen gesteld aan de informatielijn. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van . Gemiddeld worden per jaar ca berichten afgehandeld. Daarmee wordt een hoge inspanning gevraagd van de medewerkers van het ANBOS secretariaat die zijn betrokken bij de infolijn. De vakliteratuur dient consequent te worden gefilterd op informatie om alle inkomende telefoongesprekken en berichten correct te kunnen beantwoord. De kosten, verbonden aan het onderhoud en de bemensing van de infolijn 2014 kunnen als volgt worden weergegeven: Woerden, 11 april

7 Bijscholing medewerkers Intern - Publiciteit in de vakbladen Free-publicity - Vier medewerkers van het ANBOS secretariaat zijn in deeltijd betrokken bij het onderhoud en de actualisatie van de databank, totale kosten Totaal Gewenste subsidie, 40% van Beauty Award, golden sponsoring In eerdere jaarplannen werd voorzien in een bijdrage aan de activiteiten met betrekking tot de Beauty Award, een initiatief van de brancheorganisatie voor leveranciers Beauty Trade Professionals (BTP voorheen BT&EA) en Kosmetiek. Deze bijdrage was onderdeel van een zogenoemd Golden Sponsorpakket. De bedrijfstak is onverminderd van mening dat dit initiatief is geslaagd: de activiteiten rond de Beauty Award brengt de branche in beweging, geeft een extra dimensie aan de beurs Beauty Trade en werkt inspirerend op de ondernemers in de schoonheidsverzorging. Tijdens evaluatiegesprekken tussen vertegenwoordigers van de beroepsgroep en BTP werd teruggekeken op dit evenement in 2013 waarbij werd geoordeeld dat dit evenement het vak schoonheidsverzorging goed op de kaart zet. Het wordt door veel ondernemers aangegrepen om kritisch naar de eigen onderneming te kijken, zowel vaktechnisch als in de bedrijfsuitoefening. De Beauty Award is uitgegroeid tot een volwaardig evenement. Het enthousiasme waarmee ondernemers in de schoonheidsverzorging participeren en de organisatie vorm geeft aan deze verkiezing is aanleiding om in dit jaarplan te anticiperen op een voortzetting van de Beauty Award in De financiering van het evenement geschiedt mede door sponsoring. Door de organisatie zijn mogelijkheden van sponsoring gegeven: - logovermelding in advertenties en banner op de website van de Beauty Award - vermelding van partnership in persberichten en andere communicatie-uitingen - advertentie in de Kosmetiek - toegang tot de Award uitreiking (8 personen) - flyer en ander product in de goody-bag. De samenwerking kan in 2014 worden voortgezet volgens voornoemd sponsorpakket van Het totaalbedrag van de gewenste subsidie 2014 is dan ook Ondernemersvaardigheden In 2013 is een aanvang gemaakt met het project I-openers volgens het projectplan In 2014 is met voortvarendheid gewerkt aan dit project, af te ronden met aanvullende gesprekken met stakeholders en een pilot voor een groep ondernemers. Het tot op heden ontwikkelde materiaal is beoordeeld door werkgroepen en de stuurgroep waarbij de pilot heeft aangegeven dat in belangrijke mate is gewerkt aan het hoe ten aanzien van ondernemersvaardigheden: de reflectie op het eigen handelen. Woerden, 11 april

8 In de praktijk zal dit echter betekenen dat de ondernemer met veel vragen de bijeenkomsten zal verlaten, vragen die zich richten op wat, oftewel: wie biedt mij de tools om dit goed aan te pakken. Enerzijds zal daarmee de doelstelling van het project worden bereikt: letterlijk de eyeopener voor de ondernemer: zoek uit waar de kracht van ondernemerschap kan zitten in de branche ontwikkel een aanpak die bedrijven motiveert het ook daadwerkelijk toe te passen zoek naar verbindingen in de branche en verder in de keten verleid de doelgroep tot het zelf zetten van de nodige stappen help de branche met het versterken van de uitstraling en profilering anderzijds zal antwoord moeten worden gegeven op de vraag om de ondernemer op weg te helpen. In het project is weliswaar voorzien in netwerkbijeenkomsten en een uitbreiding van het programma van bedrijfsmatige workshops. Met het projectplan 2014 wordt verzocht het budget voor deze activiteiten te verhogen zodat niet alleen centraal, maar ook decentraal invulling kan worden gegeven aan activiteiten. Uitbreiding programma bedrijfsmatige workshops: Op basis van het project de-i-openers wordt uitwerking en, waar noodzakelijk,verdieping gegeven aan de sessies met workshops (MPA) en E-learning: - Blended learning: inhoudelijke follow-up van de sessies met behulp van E-learning modules en contactonderwijs Workshops: follow-up van de sessies, verdieping en detaillering van de leerinhoud, afgestemd op evaluatie van de regionale sessies Subtotaal uitbreiding programma Netwerkbijeenkomsten ondernemersvaardigheden Met name gericht op de startende, recent gestarte ondernemer, gericht op het upgraden van kennis over het ondernemen. De bijeenkomsten worden thematisch ingericht waarbij te allen tijde ruimte dient te zijn voor het netwerken het onderling discussiëren door ondernemers over stellingen / onderwerpen uit de presentatie - samenstelling van het programma, uitvoering door experts regionale bijeenkomsten, zaalhuur en arrangementen Subtotaal netwerkbijeenkomsten Totaalbedrag van de gewenste subsidie Woerden, 11 april

9 Gelijkschakeling competenties schoonheidsverzorging Onderdeel van het jaarplan 2013 (aanvulling) is de uitwerking van het instroomtraject naar het AD en/of HBd. Uit een eerste analyse van de verschillende niveaus is gebleken dat er minimaal 300 varianten bestaan op de leerinhoud. Als voorbeeld noemen wij de Voortgezette Opleiding (VO). Deze opleiding heeft zich sinds het ontstaan in de jaren tachtig van de vorige eeuw vrijwel permanent doorontwikkeld en is vanaf 1996 modulair. Daardoor kan de kandidaat uit de 10 specialisaties schoonheidsverzorging er 4 kiezen naast de vier verplichte theoretische vakken. Zowel ten aanzien van de vier praktijkvakken (specialisaties) als de vier theoretische vakken hebben zich in de loop der jaren zoveel wijzigingen voorgedaan dat nauwelijks over een consistent geheel van opleidingen kan worden gesproken. Dat betekent dat de verschillen in de theoretische kennis moeten worden genivelleerd en de kennis van de praktijk op een gelijk niveau moet worden gebracht alvorens inhoud kan worden gegeven aan een instroom / doorstroom naar een AD of HBd. De te ontwikkelen mogelijkheden van E-learning, blended learning (een combinatie van online leren en contactonderwijs), biedt voor de ondernemers / werknemers in de schoonheidsverzorging een laagdrempelige toegang tot een leer- en toetsomgeving om de kennis te kunnen opscholen. Daarnaast is het van belang een module studievaardigheden aan te bieden om de ondernemers een goede kans van slagen in het HBO te bieden. De omvang van dit scholingsprogramma is echter aanzienlijk groter dan kon worden voorzien bij de samenstelling van het jaarplan 2013 (aanvulling). Op basis van de voorafgaande uitgangspunten kan de volgende begroting worden aangeboden. Theoretische onderdelen van de Voortgezette Opleiding, 4x per praktijkvak, 4x overstijgende theoriedelen, totaal 8 modules. Ontwikkeling van leerinhoud en toetsen à Vakinhoudelijke scholing op de praktijkvakken, met name de vakonderdelen waarvoor volgens eerdere jaarplannen richtsnoeren werden ontwikkeld (implementatie in de opleiding): Elektrische ontharen, ontharingstechnieken, acne en camouflage. Ontwikkeling van leerinhoud en toetsen, zowel contactonderwijs als E-learning à Inrichting van projectgroepen, klankbordgroepen Af: correctie volgens jaarplan 2013, eerder aangevraagde subsidie voor dit project Woerden, 11 april

10 Docentendagen In 2013 werden, in samenwerking met de MBO-raad, Bedrijfstakgroep Uiterlijke verzorging, docentendagen georganiseerd voor de docenten in het Middelbaar Beroepsonderwijs. Deze samenwerking tussen de onderwijsinstellingen en de brancheorganisatie is van groot belang voor de bevordering van de kwaliteit van het onderwijs. Daar waar de branche eisen stelt aan de kwaliteit van de uitstroom volgens het Examenprofiel, suppletoir aan de eisen die het Ministerie van Onderwijs stelt voor wat betreft het proces en de procedure, is het van belang deze samenwerking voort te zetten in 2014 en volgende jaren. Om de samenwerking vorm te geven wordt een tripartiete overeenkomst (werkgevers, werknemers, onderwijsinstellingen) voorbereid waarin werkafspraken worden gemaakt voor de toekomst. De in 2013 georganiseerde vakdagen voor docenten zijn bijzonder goed ontvangen door de onderwijsinstellingen. In dat jaar kon de keuze worden gemaakt voor decentrale trainingen op de scholen zelf of centraal (ROC Midden Nederland). Het is de wens van de branche om ook in 2014 dergelijke trainingen centraal aan te bieden, opnieuw in goede samenwerking met de MBO-raad. Aandachtspunt bij deze trainingen zijn het gewijzigde Kwalificatiedossier 2014/2015 en de actuele proeven van bekwaamheid. Het project zal worden uitgevoerd door een extern onderwijskundig bureau. Voor dit project is de onderstaande begroting samengesteld: Extern onderwijskundig adviesbureau: Planning en voorbereiding Inzet van experts per vakgebied, zowel MBO-3 als MBO Begeleiding en coördinatie HvV/Coll.: Woerden, 11 april

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen

Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Middelbaar en hoger onderwijs voor volwassenen Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 31 oktober 2014 >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Hoger Onderwijs en Studiefinanciering Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375

Nadere informatie

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers

Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Naar een branche-erkend bij- en nascholingsaanbod voor jongerenwerkers Jop van Amelsvoort Frank Peters Nijmegen, november 2010 In opdracht van FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken Kenniscentrum

Nadere informatie

Iedereen succesvol op Deltion!

Iedereen succesvol op Deltion! Projectgroep Passend Onderwijs Adviesnota Iedereen succesvol op Deltion! Zwolle, 20 april 2012 (geactualiseerd 3 december 2012) Adviesnota Projectgroep Passend Onderwijs Pagina 1 1.Inleiding Deltion bereidt

Nadere informatie

ECABO Jaarverslag 2013

ECABO Jaarverslag 2013 ECABO Jaarverslag 2013 Koers, kaders, kansen; ECABO op weg naar 2016 versie: 2014-04-14 Vastgesteld in de vergadering van het Bestuur ECABO d.d. 23 april 2014 1 INHOUDSOPGAVE PAGINA Inhoudsopgave 2 Voorwoord

Nadere informatie

Mediacompetenties. Toekomstprofielen voor een digitaal vaardige media- en communicatiesector! PROJECTPLAN. 16 april 2012

Mediacompetenties. Toekomstprofielen voor een digitaal vaardige media- en communicatiesector! PROJECTPLAN. 16 april 2012 PROJECTPLAN Mediacompetenties Toekomstprofielen voor een digitaal vaardige media- en communicatiesector! 16 april 2012 Van: BTB fonds, A&O fonds Grafimedia. 1 Korte projectbeschrijving. Aanleiding De media-

Nadere informatie

WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS

WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS ARBEIDSMARKTPLATFORM PO. Van en voor werkgevers en werknemers WERVEN EN BEHOUDEN VAN SCHOOLLEIDERS Onderzoek naar stand van zaken en goede praktijken Rapportage, oktober 2012 Regionale intervisiegroepen

Nadere informatie

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg

Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg Dit rapport is uitgegeven door het Nivel in 2002. De gegevens mogen met bronvermelding ( Bij- en nascholingsmogelijkheden op het gebied van management voor professionals in de gezondheidszorg, M. Speet,

Nadere informatie

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk

Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Eindevaluatie van het project Leer je Rijk Karin Jettinghoff Miranda Grootscholte CAOP Augustus 2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Aanleiding... 3 1.2 Doel-/vraagstelling... 4 1.3 Onderzoeksopzet...

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen

Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Competentiegericht opleiden in verpleeg- en verzorgingshuizen Aandachtspunten en praktijkvoorbeelden April 2009 Uitgave: Stichting Fonds Arbeidsmarktbeleid voor de Branche Verpleeg- en Verzorgingshuizen

Nadere informatie

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden. HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Noordelijke Hogeschool Leeuwarden HBO-Bachelor Bedrijfskundige Informatica & Associate Degree (Ad) IT Service Management Netherlands Quality Agency (NQA) september 2010 2/77 NQA NHL: audit bestaande hbo-bacheloropleiding

Nadere informatie

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO

BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO BEROEPSPROFIEL DOCENT MBO DE WEG NAAR EXCELLENTIE BEGINT BIJ EEN ADEQUAAT OPGELEIDE DOCENT INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 Hoofdstuk 1 BEROEPSPROFIEL EN KWALIFICATIEDOSSIER 5 Basistaken 6 Voorbeelden van keuzetaken

Nadere informatie

Management Payroll Services Hogeschool Markus Verbeek Praehep. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 22 mei 2012

Management Payroll Services Hogeschool Markus Verbeek Praehep. Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 22 mei 2012 Vlindersingel 220 3544 VM Utrecht 0308782087 www.aequi.nl info@aequi.nl Management Payroll Services Hogeschool Markus Verbeek Praehep Verslag van de uitgebreide opleidingsbeoordeling 22 mei 2012 Utrecht

Nadere informatie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie

Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal. Nationale Handels Academie Adviesrapport Toets Nieuwe Opleiding HBO Bachelor opleiding Bedrijfskunde deeltijd duaal Nationale Handels Academie Scheveningseweg 46 2517 KV Den Haag T (070) 30 66 800 F (070) 30 66 870 I www.hobeon.nl

Nadere informatie

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO

MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO MONITORING EN EVALUATIE PILOTS EPORTFOLIO Eindrapport Uitgebracht op verzoek van de ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Amersfoort, 27 februari 2013 VOORWOORD

Nadere informatie

Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen

Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen Beleidsplan 2010-2012 Recreatie Op hoofdlijnen Verder op weg naar professionele loopbaanontwikkeling Gorinchem, december 2009 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en taken 2.1. Missie 2.2. Taken 3. Onderzoeken

Nadere informatie

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo

Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend Nederland Rotterdam, 2 april 2013 Beroepenveldcommissies voor de bouwsector in het mbo en hbo Opdrachtgever: Bouwend

Nadere informatie

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig

Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Partnership tussen ROC en bedrijfsleven Je hebt elkaar nodig Marjan Glaudé Sjoerd Karsten Uitgave en verspreiding: SCO-Kohnstamm Instituut Nieuwe Prinsengracht 130, Postbus 94208, 1090 GE Amsterdam Tel.:

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

de han op de kaart gezet

de han op de kaart gezet de han op de kaart gezet Ook in 2007 is de Raad van Toezicht op adequate wijze door het College van Bestuur geïnformeerd over de ontwikkelingen en resultaten van de HAN. De viermaandelijkse managementrapportages,

Nadere informatie

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele

Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele Rapportage rentederivatendienstverlening aan het MKB Toezicht op herbeoordelingen door banken van rentederivaten bij het nietprofessionele MKB Maart 2015 3333 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert

Nadere informatie

Managementsamenvatting. Rapport. Pagina1 Rapport

Managementsamenvatting. Rapport. Pagina1 Rapport Rapport Onderwerp: Eindrapportage werkpakket 1 Stepping Stones for Safety en Security Datum: 3 mei 2011 Van: Werkgroep werkpakket 1 Aan: Stuurgroep C.c.: N.t.b. Versie: 1.0 definitief Referentie: WP01_R_10

Nadere informatie

Raad R/ 2663 12 april 2011 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 april 2011

Raad R/ 2663 12 april 2011 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 april 2011 Raad R/ 2663 12 april 2011 Bestemd voor de raadsvergadering d.d. vrijdag 15 april 2011 Strategische Agenda Hoger Onderwijs Onderzoek en Wetenschap Dit is een ontwerpadvies ter behandeling in een openbare

Nadere informatie

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO

Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Meerjarenbegroting 2015-2018 van Stichting OPSO Vastgestelde versie 3, d.d. 5 januari 2015 1 Inhoudsopgave Meerjarenbegroting 2015-2018 OPSO Inleiding 4 De Nederlandse burger in de wereld van 2030?! Het

Nadere informatie

Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo

Hoe? Zo! Leermiddelenbeleid in het mbo Hoe? Zo! in het mbo Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 6 Inleiding Wat verstaan we onder leermiddelen(beleid)? Welke ontwikkelingen hebben een relatie met leermiddelenbeleid? Waarom leermiddelenbeleid? Met welke

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie

Studiegids. Associate degree- en Bacheloropleiding. Management van Informatie Studiegids Associate degree- en Bacheloropleiding Management van Informatie 1 1 Inleiding... 4 2 Wie, wat, waar en waarom... 6 Wie zijn wij... 6 Waarom... 6 Wat bieden wij... 6 Waar... 6 3 De opleiding

Nadere informatie

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen

Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Leergangkader Specialist opleiden en oefenen Instituut Fysieke Veiligheid Brandweeracademie Postbus 7010 6801 HA Arnhem www.ifv.nl info@ifv.nl 026 355 24 00 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3)

Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs. Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) Ouderenzorg in het middelbaar beroepsonderwijs Een inventarisatie bij zorgopleidingen (niveau 2 en 3) J. Hamers E. van Rossum J. Peeters V. Rameckers N. Meijs Maastricht, Juli 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid

1 0 SGL 2013. Ministerie van Sociale Zaken en. Werkgelegenheid 3! Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag Aan de voorzitter van de Sociaal Economische Raad Ir. W. Draijer 2509 LK DEN HAAG Postbus 90405 Postbus 90801

Nadere informatie

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015)

Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Kwaliteitszorgstelsel All Inn Kapperscollege (2013-2015) Inhoudsopgave 1. Inleiding Organogram 2. Karakteristieken kwaliteitszorg van AIK 2.1 Missie 2.2 Visie 2.3 Managementomgeving 2.4 Kwaliteitsborging

Nadere informatie