Commissie Schoonheidsverzorging HBA jaarplan 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commissie Schoonheidsverzorging HBA jaarplan 2014"

Transcriptie

1 Algemeen In het wordt een overzicht gegeven van projecten en activiteiten die worden ontwikkeld dan wel uitgevoerd voor de gehele branche schoonheidsverzorging. De coördinatie, planning en voortgangsbewaking van de projecten berust bij ANBOS. ANBOS geeft ook uitvoering aan (een deel van) de projecten en daar waar derden betrokken zijn wordt dat in de begroting per project weergegeven. Brancheprojecten 2014 Hoger Bedrijfsdiploma (HBd) Informatielijn Schoonheidsverzorging Golden Sponsor Beauty Award Ondernemersvaardigheden Gelijkschakeling competenties schoonheidsverzorging Docententrainingen Є Woerden, 11 april

2 Toelichting op de brancheprojecten 2014 Hoger Bedrijfsdiploma (HBd). Ontwikkeling van een niet-formeel scholingsprogramma: een nieuw spoor om te komen tot een HBO opleiding voor schoonheidsverzorging op niveau 5. Met projecten in eerdere jaarplannen is het belang van een HBO opleiding op niveau 5 voor schoonheidsverzorging aangegeven. Op basis van onderzoeken naar arbeidsmarktrelevantie en de beleidsontwikkeling in de branche, als weergegeven in het bidboek, is inmiddels een profiel ontwikkeld voor een tweejarige, in deeltijd te volgen opleiding Associate Degree ANBOS Huidspecialist. Voor de volledigheid geven wij hieronder een samenvatting van aanleiding en context en de uitkomsten van het onderzoek. Aanleiding en context In de laatste jaren verandert de markt die schoonheidsspecialisten bedient in een hoog tempo, en zo ook de vraag van de consument. Het aantal huidafwijkingen en -ziekten is de laatste jaren fors toegenomen. Gelijktijdig dreigt een tekort aan dermatologen en aanpalende beroepsgroepen om deze huidproblemen aan te pakken. Het aantal mensen met huidproblemen dat advies vraagt aan de schoonheidsspecialist neemt hierdoor toe wat andere professionele vaardigheden vraagt aan de beroepsgroep (verbreding en verdieping van het vak). Hierdoor wordt de logistiek in de zorgketen belangrijker. Dit is inmiddels ook onderkend door de Minister van Volksgezondheid en zal vorm krijgen in het project nationaal platform preventisme : het uitvoeren van taken in preventief beleid, het signaleren van huidziekten en het uitvoeren van behandelingen in opdracht van andere disciplines. Het huidige takenpakket van de schoonheidsspecialist voldoet niet meer aan de kennisvraag van de consument. Dit kennisgat (het verschil tussen MBO-4 en HBO) kan worden gevuld met een Associate Degree. Uitkomsten onderzoek ANBOS heeft een verkennend onderzoek naar de arbeidsmarktrelevantie en het mogelijke profiel van de AD-opleiding Huidspecialist uitgevoerd. De rol als beroepsbeoefenaar/behandelaar zal verdieping moeten kennen en het beroep moet aangevuld worden met een adviseurs-/voorlichtersrol. Voorts is het van belang dat afstemming met andere disciplines in de keten meer vanzelfsprekend is. Verrijking van competenties is onder meer van belang op het gebied van herkennen/erkennen van huidproblemen, samenwerken en afstemmen met andere disciplines, communicatie richting cliënten en professioneel handelen. Uit het verdiepend onderzoek, in een online enquête uitgezet onder de beroepsgroep, blijkt dat ruim de helft van de werkgevers en schoonheidsspecialisten het gevoel heeft dat de parate kennis tekort schiet in de beroepsuitoefening. Ook wordt een gemis aan kennis ervaren op de gebieden: herkennen huidproblemen (en bieden bijbehorende behandelingen), adviseren en uitvoeren behandeltechnieken voor huidverbetering (bv. acne, rosacea, couperose), kennisinhoud (dermatologie, ziektebeelden, voeding, psychologie, producten), diepte-inzicht, probleemoplossend denken en ondernemerschap. Het grootste deel van de zzp ers (88%) wil het werk als schoonheidsspecialist graag op een hoger niveau brengen door verdieping van kennis (op HBO niveau). De meeste respondenten (85%) hebben behoefte aan scholing naast de verplichte (driejaarlijkse) nascholing van ANBOS. ZZP ers geven de voorkeur aan scholing op HBO niveau, welke in deeltijd wordt aangeboden, eventueel aangevuld met een E-learning component. Redenen die zij daarvoor opvoeren zijn: Het vak op hoger niveau tillen, waardoor schoonheidsspecialisten als verlengstuk kunnen functioneren in de beroepskolom. Erkenning van beroep en kwaliteitsbewaking. Woerden, 11 april

3 Toenemende vraag naar cosmetische behandelingen, toenemend aantal huidproblemen. Behandelingen worden technischer en intensiever én producten en apparaten steeds professioneler. Klanten verwachten meer kennis: verdieping op hoger niveau kan ervoor zorgen dat schoonheidsspecialisten meer klantgericht te werk kunnen gaan. Basisopleiding is vrij oppervlakkig: schoonheidsspecialisten missen verdieping, inzicht, anticiperen en reflectievermogen. Ze hebben volgens werkgevers wel kennis over hoe een behandeling uit te voeren, maar gebrek aan ratio erachter (het waarom). Upgrading van huidverzorging naar signaleren huidproblemen en werken aan huidverbetering. Tweederde van de werkende schoonheidsspecialisten en hun werkgevers wensen een tweejarige AD-opleiding ANBOS Huidspecialist. Bij voorkeur is de opleiding duaal van karakter en kan deze ook deeltijd of deels met gebruik van e-learning worden gevolgd. Werkgevers zien deze opleidingsbehoefte graag binnen een jaar vervuld, schoonheidsspecialisten volgen de AD-opleiding graag binnen nu en 2 à 3 jaar. Wanneer we kijken naar de competenties die schoonheidsspecialisten wensen, komt het volgende beeld naar voren. Top 10 gewenste competenties Ad-opleiding ANBOS Huidspecialist i Huidproblemen en huidafwijkingen herkennen en erkennen Opstellen behandelplan en verstrekken van advies op basis van anamnese. Screenen en vaststellen of doorverwijzing naar een collega, (huid/fysio)therapeut of arts noodzakelijk is Uitvoeren behandelplan, effectiviteit behandeling beoordelen, behandeling evalueren en bijstellen met cliënt Bieden van begeleiding op basis van anamnese in samenspraak cliënt (voorlichting, training, advies en coaching) Uitvoeren eindevaluatie met cliënt en behandeling afsluiten met rapportage en terugkoppeling aan verwijzer en/of huisarts Werk effectief organiseren én samenwerken met collega s en andere professionals in de zorg ((multidisciplinair) overleg, de taal van de andere discipline spreken, doorverwijzen) Zelfreflectie op beroepsmatig handelen Afbakening van beroepsprofiel en beroepscontext Andere competenties die schoonheidsspecialisten noemen zijn: verkooptechnieken toepassen, kleine medische handelingen verrichten en het voeren van gesprekken met cliënten (motiverende, psychologische gespreksvoering). Op basis van het onderzoek is met behulp van de toegekende projecten inmiddels ontwikkeld: - rapport onderzoek naar arbeidsmarktrelevantie en macrodoelmatigheid - bidboek - profiel van de opleiding AD ANBOS Huidspecialist Het ontwikkelde profiel is aangeboden aan de leden van de Commissie Schoonheidsverzorging. Woerden, 11 april

4 Associate Degree: het eerste, maar tijdelijk doodlopende spoor om te komen tot ANBOS Huidspecialist? Met het jaarplan is uitwerking gegeven aan de ontwikkeling van het AD programma en het instroomtraject. Voorwaardelijk voor een AD is de koppeling aan een bestaande HBO opleiding. Om die reden is het profiel ANBOS Huidspecialist geschreven op basis van het format van huidtherapie. In de ontwikkelfase heeft ANBOS niet kunnen vermoeden dat Hogescholen, in tegenstelling tot de wens van het Ministerie van Onderwijs, in een hoog tempo afscheid nemen van AD opleidingen en ook niet de bereidheid hebben die in samenwerking met de brancheorganisatie te ontwikkelen. Hogescholen zijn enerzijds gericht op een universitaire doorstroom (en niet of nauwelijks bereid een instroom vanuit MBO-4 te entameren), anderzijds treden zij protectionistisch op ten aanzien van de instroom op niveau 6. ANBOS heeft in de laatste jaren een sterke lobby ingezet met Hogescholen en, in hoogste instantie, met de Minister van Onderwijs. Dit alles heeft niet tot een oplossing op de korte termijn geleid waarbij ook de Minister de autonomie van de Hogescholen niet kan doorbreken. In overleg met de MBO-raad, Bedrijfstakgroep Uiterlijke Verzorging, wordt voor de langere termijn gewerkt aan een samenwerkingsstructuur van meerdere ROC s waarbinnen regionaal AD s kunnen worden ontwikkeld. Op grond van de huidige wetgeving mogen die programma s ook worden aangeboden op andere locaties dan die van de Hogescholen, bijvoorbeeld de Beauty College van een ROC. Deze ontwikkeling zal nog 1 à 2 jaar op zich laten wachten, maar wordt niet verlaten. Op het moment dat er mogelijkheden ontstaan voor een formele AD, oftewel het dode spoor wordt met een wissel verbonden met de op basis van een Hoger Bedrijfsdiploma ontwikkelde opleiding, zal volgens de normen van accreditatie een AD worden ontwikkeld. Hoger Bedrijfsdiploma (HBd): het tweede spoor naar een opleiding op niveau 5 Zowel in Nederland als in veel andere landen blijken opleidingen op niveau 5 een cruciale factor te zijn in het opscholen van volwassenen. Omdat MBO loopt tot en met niveau 4 en de HBO (bachelor) zich op niveau 6 bevindt, is de Associate Degree de verbindende schakel. In Nederland hebben we nu alleen de AD als kwalificerend niveau 5. In diverse andere landen zijn vanwege de benodigde flexibiliteit die het onderwijs aan jongeren, volwassenen en zeker werkenden vraagt, allerlei type diploma s op datzelfde niveau ingeschaald. Dan gaat het dus niet om losse kwalificaties, maar een duidelijk in te kaderen opleidingstype. Er zijn hiervoor verschillende aanbieders, niet alleen hogescholen: particuliere instellingen, mbo-scholen en bedrijfsacademies, die zich houden aan de kaders voor dit type kwalificatie. Gelet op de houding van de Hogescholen ten aanzien van een AD en de noodzakelijke voortgang van de scholingsprogramma s op niveau 5, zet ANBOS in op de ontwikkeling van een Hoger Bedrijfsdiploma (HBd). Gelet op het feit dat een HBd - eenzelfde programma heeft als een AD - aangeboden kan worden door een niet-hogeschool (brancheorganisatie) - niet gekoppeld is aan een HBO-bachelor - aangeboden wordt aan het Nationaal Coördinatiepunt (NCP) die de kwalificatie op niveau 5 kan bevestigen (NLQF EQF) Woerden, 11 april

5 biedt een HBd een samenhangend programma, ontwikkeld op basis van arbeidsmarktrelevantie, en heeft op voorwaarde dat het programma voldoet aan de NLQF descriptoren - een gelijk civiel effect als een Associate Degree. De aanbieders van een HBD kunnen zijn: - Hogescholen (privaat) - Organisaties die in staat zijn hun kwalificatie op NLQF-5* te laten beoordelen en aan alle verdere eisen van een HBd voldoen (ANBOS Academy) - MBO-instellingen die een programma aanbieden in het verlengde van MBO-5 (inclusief keuzedeel gericht op het werk) al dan niet samen met een private hogeschool of aanbieder * NLQF (Nationaal Kwalificatiekader) maakt het mogelijk om niveaus van opleidingen van zowel publieke als private opleidingen te vergelijken. Door koppeling van het NLQF aan het Europees Kwalificatieraamwerk (EQF) kunnen Nederlandse opleidingen ook worden vergeleken met opleidingen in een 30-tal andere Europese landen. Het NLQF slaat een brug tussen onderwijs- en arbeidsmarkt door kwalificaties inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Het helpt bovendien om de kwaliteit van de opleidingen te verbeteren. In Nederland zijn alle kwalificaties van de publieke sector ingeschaald in een NLQF-niveau. Kwalificaties uit de private sector hebben ook de mogelijkheid om zich in te laten schalen. Eigenaren van kwalificaties uit de private sector kunnen vanaf 2012 hun kwalificaties laten inschalen in een NLQF-niveau. Deze inschaling gebeurt door het Nationaal Coördinatiepunt NLQF. Zie voor nadere informatie over de descriptoren. Met als uitgangspunten: - een HBd ANBOS Huidspecialist met een opleidingsduur van 1,5 tot 2 jaar - op HBO niveau, modulair aangeboden - blended learning - gebaseerd op het bestaande profiel AD (6 rollen, 8 kerntaken, 21 competenties, 9 kennisgebieden) kan voor de ontwikkeling de onderstaande begroting worden aangeboden. Structuur en opbouw van de opleiding bepalen - opbouw: leerblokken en modules - programma, o.a. inhoud modules, opleidingsduur, flexibiliteit - keuze voor de werkvormen (uitwerking blended learning) Totaal voor de hiervoor genoemde competenties Uitwerking - leerlijnen, materiaal voor alle modules / competenties - samenstellen formatieve toetsen - samenstellen summatieve toetsen Totaal voor het genoemde profiel ANBOS Huidspecialist Blended learning - ontwikkelen van de modules - uitwerking van de leerlijnen naar E-learning - uitwerking van de leer- en toetsomgeving op het niveau van de 9 kennisgebieden Totaal à per kennisgebied Start Inrichting / vergaderingen project- en klankbordgroep Monitoren, evalueren Totaal Woerden, 11 april

6 De ondernemer / werknemer die de opleiding HBd ANBOS Huidspecialist heeft afgerond, dient (op termijn) de mogelijkheid te krijgen om op basis van een structuur van vrijstellingen en gelijkstelling volgens NLQF / EQF alsnog te kunnen instromen in het Hoger Beroepsonderwijs. De twee sporen in het HBO als hiervoor beschreven (AD en HBd) dienen met een wissel in elkaar te kunnen overlopen waarbij enerzijds alsnog de mogelijkheid ontstaat het HBd diploma naar wens om te ruilen naar een AD. Beide stromen kunnen zeer wel naast elkaar bestaan: een AD als doorlopende leerlijn vanuit het MBO-4, een HBd voor de gevestigde ondernemers in de schoonheidsverzorging en/of zij-instromers in de beroepsgroep. Het project HBd wordt uitgevoerd door een extern onderwijskundig adviesbureau. Structuur en organisatie wordt gevormd door het secretariaat van ANBOS. Voor de techniek van blended learning wordt gebruik gemaakt van de inmiddels ontwikkelde omgeving door TVO Solutions (volgens jaarplan 2013). Infolijn schoonheidsverzorging ANBOS kent al vele jaren een infolijn voor de schoonheidsverzorging waar zowel de schoonheidsspecialist (branchebreed) als de consument informatie kan verkrijgen ten aanzien van het vak schoonheidsverzorging en de bedrijfsvoering. De behoefte aan op de branche gerichte informatie groeit zoals mag blijken uit het aantal telefoongesprekken en berichten. Werd de infolijn in 2013 door ca ondernemers en consumenten geraadpleegd, in 2014 zal dit aantal naar verwachting ruim bedragen. Van de ondernemers is ca. 40% georganiseerd. Er wordt veelvuldig informatie opgevraagd over: het starten / overnemen van een onderneming, starters- en ondernemersplan, nieuwe behandelmethoden, onderwijs en opleidingen (MBO niveau 3 en 4, HBO opleiding) problematiek van de zorgverzekeraars, het in dienst nemen van personeel, arbeidsovereenkomst en beloning van personeel, verzekering van wettelijke aansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid, huur en verhuur van (een deel van) de onderneming, stoppen en verkoop van de onderneming, de vestigingsplaats van ondernemers in de schoonheidsverzorging, code van de schoonheidsspecialist, arbeidsvoorwaarden en -geschillen, vestigingsproblematiek gemeenten, juridische kwesties ten aanzien van de klant en leverancier. Over het algemeen kan worden gesteld dat de vraagstelling steeds concreter en directer is en daarmee worden hogere eisen gesteld aan de informatielijn. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van . Gemiddeld worden per jaar ca berichten afgehandeld. Daarmee wordt een hoge inspanning gevraagd van de medewerkers van het ANBOS secretariaat die zijn betrokken bij de infolijn. De vakliteratuur dient consequent te worden gefilterd op informatie om alle inkomende telefoongesprekken en berichten correct te kunnen beantwoord. De kosten, verbonden aan het onderhoud en de bemensing van de infolijn 2014 kunnen als volgt worden weergegeven: Woerden, 11 april

7 Bijscholing medewerkers Intern - Publiciteit in de vakbladen Free-publicity - Vier medewerkers van het ANBOS secretariaat zijn in deeltijd betrokken bij het onderhoud en de actualisatie van de databank, totale kosten Totaal Gewenste subsidie, 40% van Beauty Award, golden sponsoring In eerdere jaarplannen werd voorzien in een bijdrage aan de activiteiten met betrekking tot de Beauty Award, een initiatief van de brancheorganisatie voor leveranciers Beauty Trade Professionals (BTP voorheen BT&EA) en Kosmetiek. Deze bijdrage was onderdeel van een zogenoemd Golden Sponsorpakket. De bedrijfstak is onverminderd van mening dat dit initiatief is geslaagd: de activiteiten rond de Beauty Award brengt de branche in beweging, geeft een extra dimensie aan de beurs Beauty Trade en werkt inspirerend op de ondernemers in de schoonheidsverzorging. Tijdens evaluatiegesprekken tussen vertegenwoordigers van de beroepsgroep en BTP werd teruggekeken op dit evenement in 2013 waarbij werd geoordeeld dat dit evenement het vak schoonheidsverzorging goed op de kaart zet. Het wordt door veel ondernemers aangegrepen om kritisch naar de eigen onderneming te kijken, zowel vaktechnisch als in de bedrijfsuitoefening. De Beauty Award is uitgegroeid tot een volwaardig evenement. Het enthousiasme waarmee ondernemers in de schoonheidsverzorging participeren en de organisatie vorm geeft aan deze verkiezing is aanleiding om in dit jaarplan te anticiperen op een voortzetting van de Beauty Award in De financiering van het evenement geschiedt mede door sponsoring. Door de organisatie zijn mogelijkheden van sponsoring gegeven: - logovermelding in advertenties en banner op de website van de Beauty Award - vermelding van partnership in persberichten en andere communicatie-uitingen - advertentie in de Kosmetiek - toegang tot de Award uitreiking (8 personen) - flyer en ander product in de goody-bag. De samenwerking kan in 2014 worden voortgezet volgens voornoemd sponsorpakket van Het totaalbedrag van de gewenste subsidie 2014 is dan ook Ondernemersvaardigheden In 2013 is een aanvang gemaakt met het project I-openers volgens het projectplan In 2014 is met voortvarendheid gewerkt aan dit project, af te ronden met aanvullende gesprekken met stakeholders en een pilot voor een groep ondernemers. Het tot op heden ontwikkelde materiaal is beoordeeld door werkgroepen en de stuurgroep waarbij de pilot heeft aangegeven dat in belangrijke mate is gewerkt aan het hoe ten aanzien van ondernemersvaardigheden: de reflectie op het eigen handelen. Woerden, 11 april

8 In de praktijk zal dit echter betekenen dat de ondernemer met veel vragen de bijeenkomsten zal verlaten, vragen die zich richten op wat, oftewel: wie biedt mij de tools om dit goed aan te pakken. Enerzijds zal daarmee de doelstelling van het project worden bereikt: letterlijk de eyeopener voor de ondernemer: zoek uit waar de kracht van ondernemerschap kan zitten in de branche ontwikkel een aanpak die bedrijven motiveert het ook daadwerkelijk toe te passen zoek naar verbindingen in de branche en verder in de keten verleid de doelgroep tot het zelf zetten van de nodige stappen help de branche met het versterken van de uitstraling en profilering anderzijds zal antwoord moeten worden gegeven op de vraag om de ondernemer op weg te helpen. In het project is weliswaar voorzien in netwerkbijeenkomsten en een uitbreiding van het programma van bedrijfsmatige workshops. Met het projectplan 2014 wordt verzocht het budget voor deze activiteiten te verhogen zodat niet alleen centraal, maar ook decentraal invulling kan worden gegeven aan activiteiten. Uitbreiding programma bedrijfsmatige workshops: Op basis van het project de-i-openers wordt uitwerking en, waar noodzakelijk,verdieping gegeven aan de sessies met workshops (MPA) en E-learning: - Blended learning: inhoudelijke follow-up van de sessies met behulp van E-learning modules en contactonderwijs Workshops: follow-up van de sessies, verdieping en detaillering van de leerinhoud, afgestemd op evaluatie van de regionale sessies Subtotaal uitbreiding programma Netwerkbijeenkomsten ondernemersvaardigheden Met name gericht op de startende, recent gestarte ondernemer, gericht op het upgraden van kennis over het ondernemen. De bijeenkomsten worden thematisch ingericht waarbij te allen tijde ruimte dient te zijn voor het netwerken het onderling discussiëren door ondernemers over stellingen / onderwerpen uit de presentatie - samenstelling van het programma, uitvoering door experts regionale bijeenkomsten, zaalhuur en arrangementen Subtotaal netwerkbijeenkomsten Totaalbedrag van de gewenste subsidie Woerden, 11 april

9 Gelijkschakeling competenties schoonheidsverzorging Onderdeel van het jaarplan 2013 (aanvulling) is de uitwerking van het instroomtraject naar het AD en/of HBd. Uit een eerste analyse van de verschillende niveaus is gebleken dat er minimaal 300 varianten bestaan op de leerinhoud. Als voorbeeld noemen wij de Voortgezette Opleiding (VO). Deze opleiding heeft zich sinds het ontstaan in de jaren tachtig van de vorige eeuw vrijwel permanent doorontwikkeld en is vanaf 1996 modulair. Daardoor kan de kandidaat uit de 10 specialisaties schoonheidsverzorging er 4 kiezen naast de vier verplichte theoretische vakken. Zowel ten aanzien van de vier praktijkvakken (specialisaties) als de vier theoretische vakken hebben zich in de loop der jaren zoveel wijzigingen voorgedaan dat nauwelijks over een consistent geheel van opleidingen kan worden gesproken. Dat betekent dat de verschillen in de theoretische kennis moeten worden genivelleerd en de kennis van de praktijk op een gelijk niveau moet worden gebracht alvorens inhoud kan worden gegeven aan een instroom / doorstroom naar een AD of HBd. De te ontwikkelen mogelijkheden van E-learning, blended learning (een combinatie van online leren en contactonderwijs), biedt voor de ondernemers / werknemers in de schoonheidsverzorging een laagdrempelige toegang tot een leer- en toetsomgeving om de kennis te kunnen opscholen. Daarnaast is het van belang een module studievaardigheden aan te bieden om de ondernemers een goede kans van slagen in het HBO te bieden. De omvang van dit scholingsprogramma is echter aanzienlijk groter dan kon worden voorzien bij de samenstelling van het jaarplan 2013 (aanvulling). Op basis van de voorafgaande uitgangspunten kan de volgende begroting worden aangeboden. Theoretische onderdelen van de Voortgezette Opleiding, 4x per praktijkvak, 4x overstijgende theoriedelen, totaal 8 modules. Ontwikkeling van leerinhoud en toetsen à Vakinhoudelijke scholing op de praktijkvakken, met name de vakonderdelen waarvoor volgens eerdere jaarplannen richtsnoeren werden ontwikkeld (implementatie in de opleiding): Elektrische ontharen, ontharingstechnieken, acne en camouflage. Ontwikkeling van leerinhoud en toetsen, zowel contactonderwijs als E-learning à Inrichting van projectgroepen, klankbordgroepen Af: correctie volgens jaarplan 2013, eerder aangevraagde subsidie voor dit project Woerden, 11 april

10 Docentendagen In 2013 werden, in samenwerking met de MBO-raad, Bedrijfstakgroep Uiterlijke verzorging, docentendagen georganiseerd voor de docenten in het Middelbaar Beroepsonderwijs. Deze samenwerking tussen de onderwijsinstellingen en de brancheorganisatie is van groot belang voor de bevordering van de kwaliteit van het onderwijs. Daar waar de branche eisen stelt aan de kwaliteit van de uitstroom volgens het Examenprofiel, suppletoir aan de eisen die het Ministerie van Onderwijs stelt voor wat betreft het proces en de procedure, is het van belang deze samenwerking voort te zetten in 2014 en volgende jaren. Om de samenwerking vorm te geven wordt een tripartiete overeenkomst (werkgevers, werknemers, onderwijsinstellingen) voorbereid waarin werkafspraken worden gemaakt voor de toekomst. De in 2013 georganiseerde vakdagen voor docenten zijn bijzonder goed ontvangen door de onderwijsinstellingen. In dat jaar kon de keuze worden gemaakt voor decentrale trainingen op de scholen zelf of centraal (ROC Midden Nederland). Het is de wens van de branche om ook in 2014 dergelijke trainingen centraal aan te bieden, opnieuw in goede samenwerking met de MBO-raad. Aandachtspunt bij deze trainingen zijn het gewijzigde Kwalificatiedossier 2014/2015 en de actuele proeven van bekwaamheid. Het project zal worden uitgevoerd door een extern onderwijskundig bureau. Voor dit project is de onderstaande begroting samengesteld: Extern onderwijskundig adviesbureau: Planning en voorbereiding Inzet van experts per vakgebied, zowel MBO-3 als MBO Begeleiding en coördinatie HvV/Coll.: Woerden, 11 april

28 mei: BIJEENKOMST OVER HET HOGER BEDRIJFSDIPLOMA

28 mei: BIJEENKOMST OVER HET HOGER BEDRIJFSDIPLOMA LEIDO Academy 28 mei: BIJEENKOMST OVER HET HOGER BEDRIJFSDIPLOMA Voor de bijeenkomst op donderdagmorgen 28 mei is hier een aantal stukken bij elkaar gezet zoals deze in de afgelopen maanden zijn verschenen.

Nadere informatie

HOGER BEDRIJFSDIPLOMA

HOGER BEDRIJFSDIPLOMA HOGER BEDRIJFSDIPLOMA 7 APRIL 2016 HANS DAALE LEIDO WAT VOORBIJ KAN GAAN KOMEN Doelstellingen van deze bijeenkomst Kaders HBd (wat is een HBd) Recente, relevante ontwikkelingen (nationaal en internationaal)

Nadere informatie

FLEXIBILISERING, MAAR DAN METEEN GOED

FLEXIBILISERING, MAAR DAN METEEN GOED FLEXIBILISERING, MAAR DAN METEEN GOED en met de Associate degree Hans Daale - Leido opzet Invoering van de associate degree als opleiding Flexibilisering, verticaal en horizontaal, van de beroepskolom

Nadere informatie

LEIDO-ACtief 23 1 2 O K T O B E R 2 0 1 4. Uitgave van de Leido Academy, het thema-netwerk voor Leven Lang Leren. HOGER BEDRIJFSDIPLOMA (HBd)

LEIDO-ACtief 23 1 2 O K T O B E R 2 0 1 4. Uitgave van de Leido Academy, het thema-netwerk voor Leven Lang Leren. HOGER BEDRIJFSDIPLOMA (HBd) LEIDO-ACtief 23 1 2 O K T O B E R 2 0 1 4 Uitgave van de Leido Academy, het thema-netwerk voor Leven Lang Leren HOGER BEDRIJFSDIPLOMA (HBd) DE INVOERING ERVAN PER 1 JANUARI 2015 BIJEENKOMST: Donderdag

Nadere informatie

ASSOCIATE DEGREE EEN (PERSOONLIJKE) TERUGBLIK HANS DAALE, LEIDO

ASSOCIATE DEGREE EEN (PERSOONLIJKE) TERUGBLIK HANS DAALE, LEIDO ASSOCIATE DEGREE EEN (PERSOONLIJKE) TERUGBLIK HANS DAALE, LEIDO WAT PASSEERT ER ZOAL IN DEZE PRESENTATIE DIRECTE AANLEIDING BUNDELING VAN ALLERLEI ONTWIKKELINGEN HOOFDDOEL VAN HET GAAN INVOEREN VAN EEN

Nadere informatie

Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen. Tijs Pijls 18 november 2014

Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen. Tijs Pijls 18 november 2014 Praktijksessie efficiënt opleiden en ontwikkelen voor volwassenen Tijs Pijls 18 november 2014 Programma 14.00 uur Opening en presentatie Valideren, ECVET en het NLQF door Tijs Pijls, Partnerschap Leven

Nadere informatie

Leeswijzer bij de matrix van het Nederlands nationaal kwalificatiekader voor levenlang leren, het NLQF

Leeswijzer bij de matrix van het Nederlands nationaal kwalificatiekader voor levenlang leren, het NLQF Leeswijzer bij de matrix van het Nederlands nationaal kwalificatiekader voor levenlang leren, het NLQF Inhoud Toelichting... 2 Het European Qualification Framework for Lifelong learning EQF.. 2 Het Nederlands

Nadere informatie

Profiel. Expert NCP NLQF

Profiel. Expert NCP NLQF Profiel Expert NCP NLQF Expert NCPNLQF Context Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF (NCP NLQF) heeft onder andere de taak om private kwalificaties in te schalen in het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF)

Nadere informatie

Mbo & Stages. Nieuwegein, 10 februari 2015

Mbo & Stages. Nieuwegein, 10 februari 2015 Mbo & Stages Nieuwegein, 10 februari 2015 Doel bijeenkomst Informeren over ontwikkelingen in mbo onderwijs Inventariseren gebruik stagiaires (niveau en soort) Inventariseren wensen ten aanzien van stagiaires

Nadere informatie

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus)

Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) Opleiding: Eerst Verantwoordelijke Verzorgende met plus (EVV met plus) De Eerst Verantwoordelijke Verzorgende (EVV er) is onmisbaar in de zorg en u wilt uw EVV er de juiste kennis en vaardigheden meegeven.

Nadere informatie

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen 19 JUNI 2014 Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen van de bestaande situatie Flexibilisering

Nadere informatie

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting

Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Advies onderzoeksfase Lef L up! Samenvatting Achtergrond Aansluitend op de strategische doelstelling van Noorderlink 'Mobiliteit tussen Noorderlink organisaties bevorderen' gaan we de kracht van het netwerk

Nadere informatie

Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013

Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013 Human Capital Tafel Logistiek in Drenthe op 3 oktober 2013 Op 3 oktober 2013 hebben Stenden Hogeschool en de provincie Drenthe samen met Transport en Logistiek Nederland, EVO en de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5 DAG VAN DE BEROEPSKOLOM MBO-HBO 9 O K TO B E R 20 1 5 Doelen Kijken wat al goed werkt Nagaan of iets bijdraagt aan de kwaliteit van de aansluiting en doorstroom Aangeven wat kan verder worden uitgewerkt

Nadere informatie

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio

Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland. In het hart van de regio Jaarplan 2013 RGF Zuidwest Nederland In het hart van de regio 1 Inhoudsopgave 1 RGF Zuidwest Nederland in het hart van de regio... 3 2 De highlights voor 2013... 3 2.1 Weet wat er leeft... 3 2.2 Goed geïnformeerd

Nadere informatie

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013

Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen. Kenniscentrum EVC, januari 2013 Verzilvering van ervaringscertificaten Een matrix met rollen, verantwoordelijkheden en hulpmiddelen Kenniscentrum EVC, januari 2013 1 Aanleiding Sociale partners in Zorg en Welzijn stelden in het voorjaar

Nadere informatie

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject

Zeeuwse opleiding. Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Welkom op de voorlichtingsavond certificeringstraject Deze opleiding is een initiatief van RPCZ, Scalda, HZ University of Applied Sciences, Kinderopvang Zeeuws-Vlaanderen, Kibeo, Kinderopvang Walcheren,

Nadere informatie

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015

NIDAP Informatie 02042015 / Audits NIDAP. Opleidingsmarktonderzoek. Informatie over onze onderzoeksdiensten NIDAP 2015 Opleidingsmarktonderzoek Informatie over onze onderzoeksdiensten 2015 1 Introductie Inleiding In dit korte document staat algemene informatie over onze opleidingsmarktonderzoeken. Tevens wordt dieper ingegaan

Nadere informatie

Profiel. Auditor NCP NLQF

Profiel. Auditor NCP NLQF Profiel Auditor NCP NLQF 2014 Auditor uitgebreide validiteitstoets NCP NLQF Context Het Nationaal Coördinatiepunt NLQF (NCP NLQF) heeft onder andere de taak om niet door de overheid gereguleerde kwalificaties

Nadere informatie

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars

Stuurgroep stakeholders regio Haaglanden en zorgkantoor en vanaf 2016 met de grotere verzekeraars 1 Jaarplan netwerk Haaglanden 2016 Inleiding en achtergrond Vanaf 2005 is door de regio ingezet op verbetering van de zorg aan cliënten met en hun naasten. In de jaren daarna heeft de wijze van samenwerking

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 juli 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 juli 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs verandert

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

Protocol PDG en educatieve minor

Protocol PDG en educatieve minor Protocol PDG en educatieve minor 28 april 2014 Inhoud Protocol voor beoordelingen door de NVAO van de kwaliteit van de afstudeerrichtingen algemeen vormend onderwijs en beroepsgericht onderwijs, het traject

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Opzet voor een plan van aanpak. Tweedegraads PLUS. doorscholing van tweedegraads bevoegde docenten

Opzet voor een plan van aanpak. Tweedegraads PLUS. doorscholing van tweedegraads bevoegde docenten Opzet voor een plan van aanpak Tweedegraads PLUS doorscholing van tweedegraads bevoegde docenten Den Haag, juni 2012 Doelstelling & Achtergrond Alle onderzoeken naar de onderwijsarbeidsmarkt in Den Haag

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV

PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV Professionalisering examinering Projectnummer 33501001 BTG Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid Samensteller(s) Leontine Derks 15-02-2016 Projectplan Examinering

Nadere informatie

Regiobijeenkomsten. najaar 2015

Regiobijeenkomsten. najaar 2015 Regiobijeenkomsten najaar 2015 Van de bestuurstafel: - Regulering cosmetische sector - Erkenningsregeling - Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg - Bachelor schoonheidsverzorging - Royement?

Nadere informatie

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015

Herziening MBO voor leerbedrijven. Versie 1.0 september 2015 Herziening MBO voor leerbedrijven Versie 1.0 september 2015 De presentatie in het kort Het mbo-onderwijs verandert Keuzedelen, nieuw in de mbo-opleiding Kansen voor het bedrijfsleven Het mbo-onderwijs

Nadere informatie

Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden

Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden Flexibel en vraaggericht hoger onderwijs voor werkenden Informatiebijeenkomst VBZ/Sigra 17 januari 2017 Yvonne Bernardt Ministerie van OCW 1 Opzet presentatie 1) Belang van meer flexibiliteit en vraaggerichtheid

Nadere informatie

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs

middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs middelbaar beroepsonderwijs Brainport regio Eindhoven Onderwijsvisie Onze kijk op onderwijs Summa College maart 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: De vijf onderwijspijlers 4 Hoofdstuk 2: De vijf onderwijspijlers

Nadere informatie

Excellente docent in de mbo-praktijk

Excellente docent in de mbo-praktijk Excellente docent in de mbo-praktijk Uitwisseling scholen HU 7 maart 2014 ROCMN P&O 5-3-2014 1 ROC Midden Nederland Profiel: Kwaliteit, kleinschaligheid en persoonlijk contact Nauwe verbinding met regionale

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase

Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase Accreditatiekader bestaande opleidingen hoger onderwijs [hbo-bachelor]: uitwerking voor Associate degree-programma s tijdens de pilotfase 11 februari 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Accreditatiekader, toegespitst

Nadere informatie

(Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013

(Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013 (Alle) Hout werkt voor jou! scholings- en werkgelegenheidsplan houthandel 2012 2013 augustus 2012 INLEIDING Vijf ton voor scholing en werkgelegenheid In de CAO voor de houthandel over 2012/2013 hebben

Nadere informatie

SCHOLING ARMOEDE & SOCIALE UITSLUITING

SCHOLING ARMOEDE & SOCIALE UITSLUITING SCHOLING ARMOEDE & SOCIALE UITSLUITING Armoede in Nederland neemt toe, steeds meer mensen staan aan de zijlijn en kunnen sociaal, economisch en maatschappelijk niet mee doen. Uitstroom uit armoede lukt

Nadere informatie

LSCM (1,2,3,4) Classificatie Logistiek en Supply Chain Management Professionals

LSCM (1,2,3,4) Classificatie Logistiek en Supply Chain Management Professionals LSCM (1,2,3,4) Classificatie Logistiek en Supply Chain Management Professionals Een initiatief van vlm, ondersteund door de Topsector / Human Capital Tafel Logistiek Zoetermeer, september 2015 Peter van

Nadere informatie

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE)

Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) STENDEN HOGESCHOOL Beschrijving leertraject Basiskwalificatie Didactische Bekwaamheid (BDB), inclusief de Basis Kwalificatie Examinering (BKE) Klik op een van onderstaande linken om direct naar het betreffende

Nadere informatie

Herziening mbo Het gaat sneller dan we denken. Rini Romme februari 2017

Herziening mbo Het gaat sneller dan we denken. Rini Romme februari 2017 Herziening mbo Het gaat sneller dan we denken Rini Romme februari 2017 Nieuwe baan: zorgkapper Nieuwe baan: zorgkapper Verzorgingshuizen Het wekelijkse uitje Een vertrouwensband Signaleringsfunctie ( Hoe

Nadere informatie

Focus op Vakmanschap in MBO

Focus op Vakmanschap in MBO Focus op Vakmanschap in MBO Een tussenstand en een vooruitblik Rico Vervoorn beleidsadviseur btg Communicatie en Media MBO Raad Sectoraal overleg onderwijsinstellingen Hoe is het ook alweer begonnen? Februari

Nadere informatie

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL Handleiding bij Meldformulier keuzedeel bestemd voor onderwijsinstellingen, brancheorganisaties, HBO-instellingen, werkgevers en andere partijen ten behoeve van het

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Marjolijn Staal (Projectleider) Padualaan CH Utrecht. Postadres Postbus SB, Utrecht

Marjolijn Staal (Projectleider) Padualaan CH Utrecht. Postadres Postbus SB, Utrecht Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan

Zeker van je Zaak op het mbo. 5 stappen. Stappenplan Zeker van je Zaak op het mbo Tijdens Zeker van je Zaak onderzoekt de student in vijf stappen waar zijn passie ligt en hoe hij vanuit die passie een eigen zaak start. Aan het einde van het programma weet

Nadere informatie

Duurzaam leren, werken en innoveren

Duurzaam leren, werken en innoveren Duurzaam leren, werken en innoveren 23 april 2015 Faculteit Bèta Sciences and Technology i.s.m. Metaalunie & FME Agenda Organisatie Faculteit Bèta Sciences & Technology en Onderwijsvisie Kennisdeling Werken,

Nadere informatie

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs

Inzet en betrokkenheid van de vakbonden bij het middelbaar beroepsonderwijs Notitie Datum 12 januari 2017 Aan Deelnemers Ledencongres Van Ben Francooy Status Ter bespreking Onderwerp Inzet en betrokkenheid van vakbonden bij MBO/1701010/BF/CdK Inzet en betrokkenheid van de vakbonden

Nadere informatie

De Vlaamse kwalificatiestructuur

De Vlaamse kwalificatiestructuur De Vlaamse kwalificatiestructuur 3 februari 2009 Rita Dunon Strategisch Onderwijs- en Vormingsbeleid Wat is een kwalificatie? Afgerond en ingeschaald geheel van competenties Competenties: geheel van kennis,

Nadere informatie

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer

Contact. particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs. bezoekadres Handelskade 75. postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer Contact bezoekadres Handelskade 75 postadres Postbus 2119 7420 AC Deventer telefoon 0570-60 30 83 fax 0570-60 37 05 e-mail info.next@saxion.nl particuliere hogeschool voor beroepsonderwijs Hbo Tweedegraadslerarenopleiding

Nadere informatie

Kennisinstelling met als specialisme kleur. Scholingsprogramma. Deeltijdopleiding tot kleurkundige

Kennisinstelling met als specialisme kleur. Scholingsprogramma. Deeltijdopleiding tot kleurkundige Kennisinstelling met als specialisme kleur Scholingsprogramma Deeltijdopleiding tot kleurkundige Voorwoord De Nederlandse Kleurenschool (NKS) verzorgt als enige opleider de deeltijdopleiding tot kleurkundige.

Nadere informatie

NIDAP biedt hogescholen ondersteuning bij het analyseren van de marktkansen voor de verschillende deeltijd en duale bachelor- en masteropleidingen.

NIDAP biedt hogescholen ondersteuning bij het analyseren van de marktkansen voor de verschillende deeltijd en duale bachelor- en masteropleidingen. Audits NIDAP biedt hogescholen ondersteuning bij het analyseren van de marktkansen voor de verschillende deeltijd en duale bachelor- en masteropleidingen. 2 De NIDAP Audit richt zich op deeltijd/duale

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

Strategisch Beleidsplan BGN

Strategisch Beleidsplan BGN Strategisch Beleidsplan BGN 2017-2025 Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) info@gewichtsconsulenten.nl www.gewichtsconsulenten.nl Inhoud 1. Introductie en achtergrond... 3 2. Missie en

Nadere informatie

Laat zien wat je waard bent!

Laat zien wat je waard bent! Laat zien wat je waard bent! Drie instrumenten die kunnen helpen bij loopbaanstappen Raisa van Winden en Esther Murre, Lelystad, 18 september 2015 Programma Welkom en introductie Aan de slag! Korte toelichting

Nadere informatie

Student Company op het hbo. Stappenplan

Student Company op het hbo. Stappenplan Student Company op het hbo Tijdens Student Company ontwikkelen de studenten een bedrijfsconcept en rollen dit uit gedurende een collegajaar lang. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen

Nadere informatie

Wet Kwaliteit in verscheidenheid

Wet Kwaliteit in verscheidenheid Wet Kwaliteit in verscheidenheid Betekenis voor de doorstroom vo-hbo en mbo-hbo Presentatie VvSL-congres 7 november 2013 Pierre Poell voorzitter LICA Onderwerpen Achtergrond Wet Kwaliteit in verscheidenheid

Nadere informatie

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW

Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Datum: 20 februari 2012 Ons kenmerk: JK1.12.009 Begeleidingsmodel Werknemer in opleiding Opdrachtgever project Werknemer in opleiding : ministerie van OCW Wout Schafrat Gijs van de Beek Preventie en duurzaamheid

Nadere informatie

Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011

Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011 Kwaliteitsprofiel Verloskundige Echoscopist maart 2011 Inleiding Door het toenemende belang van echoscopisch onderzoek in de zwangerschap en de invoering van prenatale screening in Nederland, wordt het

Nadere informatie

Ons kenmerk: Doorkiesnummer:

Ons kenmerk: Doorkiesnummer: Tweede Kamer Leden Vaste Kamercommissie OCW Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Woerden, 17 februari 2017 Ons kenmerk: Doorkiesnummer: 0348-75 35 72 Onderwerp: Burgerschapsvorming Uw brief van: Geachte leden

Nadere informatie

Reglement accreditatie Absg

Reglement accreditatie Absg Reglement accreditatie Absg Reglement Accreditatie Het reglement bestaat uit de volgende onderdelen: - definities - algemene bepalingen - procedure aanvraag accreditatie Definities Aanvrager: Onderwijsinstelling;

Nadere informatie

Branchestandaarden als EVC-standaard

Branchestandaarden als EVC-standaard Branchestandaarden als EVC-standaard Aanleiding EVC-aanbieders kunnen erkend worden voor een Crebo-standaard (Centraal Register Beroepsopleidingen), een Croho-standaard (Centraal Register Opleidingen Hoger

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

MBO ACADEMIE NEDERLAND MAAKT WERK VAN MOBILITEIT!

MBO ACADEMIE NEDERLAND MAAKT WERK VAN MOBILITEIT! MBO ACADEMIE NEDERLAND MAAKT WERK VAN MOBILITEIT! MBO Academie Nederland richt zich met kwalitatieve opleidingstrajecten, certificering en validering van opleiding en werkervaring op de ontwikkeling en

Nadere informatie

Inhoudsopgave. - Voorwoord VOORZITTER - Leden. - Informatievoorziening - Consumentencampagne - Website - Sociale Media - Beurs - Infolijn

Inhoudsopgave. - Voorwoord VOORZITTER - Leden. - Informatievoorziening - Consumentencampagne - Website - Sociale Media - Beurs - Infolijn JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave - Voorwoord VOORZITTER - Leden - Informatievoorziening - Consumentencampagne - Website - Sociale Media - Beurs - Infolijn - Activiteiten voor de leden - Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Agenda. Verbetering inductiefase beginnende leraren NIEUWSBRIEF, APRIL 2013

Agenda. Verbetering inductiefase beginnende leraren NIEUWSBRIEF, APRIL 2013 NIEUWSBRIEF, APRIL 2013 Agenda 23 april 2013: Informatiebijeenkomst Tweedegraads PLUS Op dinsdag 23 april 2013 is er van 15.30 17.30 uur een informatieve bijeenkomst voor geïnteresseerde docenten. Locatie:

Nadere informatie

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer

Uw brief van Ons kenmerk Contactpersoon Zoetermeer OC enw De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen Europaweg 4 Postbus 25000 2700 LZ Zoetermeer Telefoon

Nadere informatie

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers

Intersectorale mobiliteit. Informatie voor werkgevers Intersectorale mobiliteit Informatie voor werkgevers Deze folder is onderdeel van een drieluik. Er is ook een folder voor werknemers en professionals. Om belemmeringen in kaart te brengen bij intersectorale

Nadere informatie

Internationaal Opleidingsinstituut Thomas. Specialisaties Schoonheidsverzorging en CIDESCO Internationaal Schooljaar 2016/2017

Internationaal Opleidingsinstituut Thomas. Specialisaties Schoonheidsverzorging en CIDESCO Internationaal Schooljaar 2016/2017 Internationaal Opleidingsinstituut Thomas Voorbereid op de toekomst Specialisaties Schoonheidsverzorging en CIDESCO Internationaal Schooljaar 2016/2017 Algemene Informatie In de samenleving is een grotere

Nadere informatie

LEIDO-ACtief N O V E M B E R ThemaReeks 2017 ONTWIKKELINGEN IN HET HBO

LEIDO-ACtief N O V E M B E R ThemaReeks 2017 ONTWIKKELINGEN IN HET HBO LEIDO-ACtief 40 2 9 N O V E M B E R 2 0 1 6 ThemaReeks 2017 ONTWIKKELINGEN IN HET HBO Associate degree, mbo-hbo, deeltijd, duaal en flexibilisering Nieuwsbrief 2 Inleiding In deze nieuwsbrief wordt verder

Nadere informatie

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers

Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten. Tweede meting werkgevers en werknemers Samenvatting Benchmark O&O beleid gemeenten Tweede meting werkgevers en werknemers 2 Inleiding In deze brochure vindt u de belangrijkste resultaten van de benchmark Opleiden en Ontwikkelen. De benchmark

Nadere informatie

Het Vlaamse kwalificatieraamwerk. Internationaal seminarie 30 november 2009 Rita Dunon

Het Vlaamse kwalificatieraamwerk. Internationaal seminarie 30 november 2009 Rita Dunon Het Vlaamse kwalificatieraamwerk Internationaal seminarie 30 november 2009 Rita Dunon Inhoud Doelstellingen Raamwerk Niveaudescriptoren Kwalificaties Ontwikkelproces Ervaringen Uitdagingen Doelstellingen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling

Onderwijs- en examenregeling Onderwijs- en examenregeling 2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Beschrijving van de opleiding... 3 Artikel 1.1 Doel van de opleiding... 3 Artikel 1.2 Onderwijs op de LiS... 3 Artikel 1.3 Opleiding en

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

Kennismaken met de LOI en haar opleiding HBO Verpleegkunde verkort

Kennismaken met de LOI en haar opleiding HBO Verpleegkunde verkort Kennismaken met de LOI en haar opleiding HBO Verpleegkunde verkort 2 Programma Wie is LOI en LOI Hogeschool Opleidingstraject HBO-V verkort LOI Hogeschool Waar kun je bij LOI Hogeschool op bouwen? Samenwerking

Nadere informatie

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L H E T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L I S H É T C E N T R U M I N N E D E R L A N D V O O R L E R E N, W E R K E N E N

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Samenwerkingsovereenkomst tussen ROC Koning Willem I College, ROC De Leijgraaf, Baanderherencollege, Bossche Vakschool, Cambium College,

Nadere informatie

Directeur Avans Academie Associate degrees

Directeur Avans Academie Associate degrees Profiel Directeur Avans Academie Associate degrees 9 december 2016 Opdrachtgever Avans Hogeschool Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868

Nadere informatie

1. Wanneer kan ik een aanvraag voor een cross-over kwalificatie indienen?

1. Wanneer kan ik een aanvraag voor een cross-over kwalificatie indienen? Meestgestelde vragen experiment cross-overs in het mbo. 21-03-2016 1. Wanneer kan ik een aanvraag voor een cross-over kwalificatie indienen? Een aanvraag kan voor het eerst worden ingediend vanaf 1 augustus

Nadere informatie

Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding

Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding Evaluatie Curriculum Onderzoek in de opleiding Helmond, 16 juni 2016 Puck Lamers Master Onderwijswetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen drs. Monique van der Heijden dr. Jeannette Geldens Kempelonderzoekscentrum

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG >Retouradres Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Middelbaar Beroepsonderwijs Rijnstraat 50 Den Haag Postbus 16375 2500 BJ

Nadere informatie

Associate Degree. Pedagogisch Professional Kind en Educatie

Associate Degree. Pedagogisch Professional Kind en Educatie Associate Degree Pedagogisch Professional Kind en Educatie AANLEIDING ONTWIKKELING OPLEIDING PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE Vraag om pedagogisch professionals in de verschillende sectoren met

Nadere informatie

WERKVELDCONFERENTIE BACHELOR NURSING 2020

WERKVELDCONFERENTIE BACHELOR NURSING 2020 WERKVELDCONFERENTIE BACHELOR NURSING 2020 Over Beroepsprofiel. Opleidingsprofiel. en Functieprofiel van Verpleegkundigen 13 oktober 2015 Johan Lambregts, projectleider BN 2020 Bureau Lambregts WERKVELDCONFERENTIE

Nadere informatie

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 15 16 Evaluatie Korte Docentencursus Zuyd, april 2016 Inhoudsopgave 1...1 2 Hoofdsectie...2 1 Geef bij de onderstaande stellingen aan of u ermee zeer mee oneens/oneens/eens/zeer mee eens bent, dan wel

Nadere informatie

Leeswijzer bij het NLQF

Leeswijzer bij het NLQF Leeswijzer bij het NLQF Inhoud Toelichting...3 Begrippenkader...4 De Europese context; het European Qualifications Framework for lifelong learning (EQF)...6 Het Nederlands kwalificatiekader (NLQF)...7

Nadere informatie

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S. NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo

DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S. NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo DE FLEXIBELE DEELTIJD: MODULAIR MET EXTRA S NNK 30 mei 2013 Lucie te Lintelo 1 INHOUD Een flexibele opleiding: studenten kunnen -binnen bepaalde kaders- eigen keuzes maken in inhoud, tempo en vorm, zodat

Nadere informatie

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Geachte heer, mevrouw, HBO-instelling Windesheim staat als kennisinstelling midden in de samenleving en volgt ontwikkelingen in het werkveld op de voet. Wij

Nadere informatie

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT

Sectoraal Examenprofiel. Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sectoraal Eamenprofiel Economisch-Administratieve beroepen, Sociaal-Juridische dienstverlening, Beveiliging & ICT Sector: ESB&I Status: Vastgesteld Vaststellingsdatum: 21 juni 2011 Het onderstaande sectorale

Nadere informatie

De kracht van vakmanschap

De kracht van vakmanschap De kracht van vakmanschap Presentatie Anky Veldman, voorzitter Btg ZWS Kennisdelingsconferentie 29 maart 2012 Vers van de Pers A. V&VN voorstel beroepsniveau s B. Actieplan Focus op Vakmanschap C. Kenmerken

Nadere informatie

Projectplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers. [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen

Projectplan. Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers. [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen Projectplan Aanpak laaggeletterdheid bij patienten en/of medewerkers [Naam organisatie] [auteur] [datum] Werken aan taal heeft veel voordelen [Naam organisatie] vindt het belangrijk om alert te zijn op

Nadere informatie

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION

UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION UNIVERSITY OF INFINITE AMBITIONS. MASTER OF SCIENCE SCIENCE EDUCATION AND COMMUNICATION LERARENOPLEIDING NATUURKUNDE, WISKUNDE, SCHEIKUNDE, INFORMATICA EN ONTWERPEN Heb jij een technische bachelor gevolgd

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE

NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE NIEUW TWEEJARIGE HBO-OPLEIDING ASSOCIATE DEGREE PEDAGOGISCH PROFESSIONAL KIND EN EDUCATIE OOG VOOR KINDEREN Je wil graag met kinderen werken. Dat weet je zeker, want jij ziet kinderen en je wilt graag

Nadere informatie

Succesvolle doorstroom mbo hbo in Noord-NL. Agnes Meijer 26 januari 2017

Succesvolle doorstroom mbo hbo in Noord-NL. Agnes Meijer 26 januari 2017 Succesvolle doorstroom mbo hbo in Noord-NL Agnes Meijer 26 januari 2017 Samenwerking mbo hbo in Noord-NL Brug bouwen tussen twee bewegende oevers zodat mbostudenten een grotere kans op studiesucces hebben

Nadere informatie

Hierbij treft u ons subsidieverzoek in het kader van onze activiteiten ter beperking en voorkoming van regeldruk voor alle kappersbedrijven.

Hierbij treft u ons subsidieverzoek in het kader van onze activiteiten ter beperking en voorkoming van regeldruk voor alle kappersbedrijven. HBA T.a.v. de heer drs. J.W. Nelson Postbus 895 2700 AW ZOETERMEER Huizen, 20 oktober 2014 Afdeling : ANKO Directie Ons kenmerk : HBA-2014 subsidies/ E-mail : gdeben@anko.nl Uw kenmerk : Betreft : subsidie

Nadere informatie

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland

PROFIEL. Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs. Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PROFIEL Lid Raad van Toezicht profiel Onderwijs Stichting Regio College Zaanstreek - Waterland PublicSpirit drs. Marylin E.A. Demers Senior consultant Amersfoort, november 2015 Organisatie & context Het

Nadere informatie

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde

Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelatings- en vrijstellingsbeleid Hbo Bachelor Verpleegkunde Toelating Hbo-ba Verpleegkunde vs.29.10.2015 Pagina 1 1. Toelatingsbeleid 1.1 Officiële toelatingseisen Als voorwaarde voor toelating tot de

Nadere informatie

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden

Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Kwaliteitsregister Verpleegkundigen & verzorgenden Deskundig zijn en blijven voor je patiënt of cliënt voor je vak voor jezelf 11 mei, Dag van de verpleging defensie Lidmaatschap V&VN Je wilt deskundig

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie