Associate Degree). Deltion College. B. de Boer. 1 januari 2005 t/m 31 mei 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Associate Degree). Deltion College. B. de Boer. 1 januari 2005 t/m 31 mei 2007"

Transcriptie

1 Titel project Associate Degree Longitudinale MBO-HBO-leerroute Associate Degree energietechniek / industriële techniek Aanvrager Contactpersoon Begin- en einddatum van het project Deltion College B. de Boer 1 januari 2005 t/m 31 mei 2007 A. Uitgangspunten voor project 1. Probleemstelling Beschrijf het probleem dat het project beoogt op te lossen, de situatie die wordt verbeterd in termen van regio / sector en betrokken opleidingen Beschrijf het probleem dat het project beoogt op te lossen, de situatie wordt verbeterd in termen van regio / sector en betrokken opleidingen Associate Degree is een kwalificatieniveau dat bestaat binnen het European Framework for Qualifications en wordt uitgevoerd binnen Ierland, Finland en Denemarken. Dit opleidingsniveau bestaat nog niet in de Nederlandse opleidingsstructuur, maar kan een duidelijke plaats krijgen doordat het MBO-plus en het tussenniveau in het HBO op termijn verdwijnt. Ook binnen het MKB is een behoefte geconstateerd aan functies in het bedrijfsleven tussen MBO-middenkader en HBO-bachelor. Dit gat kan gevuld worden met het zogenaamde Associate Degree (AD). Dit blijkt uit een onderzoek dat MKB in het eerste kwartaal van 2004 onder 619 bedrijven in een vijftal branches heeft uitgevoerd. Binnen dit onderzoek geeft ruim de helft van de ondervraagde bedrijven aan dat ze verwacht functies te hebben op het niveau van Associate Degree. Tevens is gevraagd naar voorbeelden van functies die hierop aansluiten. In algemene zin gaat het om functies waarbij: - Qua werk- en denkniveau een HBO-niveau benodigd is, dat wil zeggen op aspecten als het vermogen tot anticiperen, signaleren en oplossen vermogen, communicatieve vaardigheden, e.d.; - Theoretische basis van het volledige HBO-niveau niet noodzakelijk is. In de praktijk betreft het functies die op dit moment bij bedrijven veel ingevuld worden door doorgegroeide MBO ers. Voorbeelden van functies die aansluiten op het tussenniveau vanuit de technische sector zijn: projectleiders, werkvoorbereiders, calculators, verkopers en technisch commercieel adviseurs (overgenomen uit Fact-sheet juni 2004 van het landelijk platform Associate Degree). Vanuit het bedrijfsleven is er vraag naar opleidingen die beter aansluiten op de regionale wensen. Vanuit de verschillende type bedrijven is er echter een sterk verschil te zien in de inhoudelijke opleidingsvraag. Het ene bedrijf heeft heel specialistisch opgeleide mensen nodig terwijl een ander bedrijf juist generalisten, breed opgeleide mensen zoekt. Ook allerlei tussenvormen zijn mogelijk. Om in te kunnen spelen op deze vragen is een nieuwe marktconforme opleidingsvariant nodig die professionals opleidt op meerdere vakgebieden met verschillende variaties in diepgang en breedte. Ook vanuit het onderwijs, zowel MBO als HBO, is er een tendens te bespeuren om de opleidingen te verbreden en het aantal opleidingen in te dikken. 1

2 Om tegemoet te komen aan zowel de wensen van het bedrijfsleven als het onderwijsveld willen we binnen dit project vanuit de bestaande opleidingen werktuigbouw, elektrotechniek installatietechniek en technische bedrijfskunde op MBO- en HBO-niveau leerroutes op maat aanbieden die aansluiten op zowel de wensen en behoefte van het regionale bedrijfsleven als de student. Het gaat hierbij niet om het creëren van een nieuwe opleiding met bijbehorend crebonummer, maar om het samenstellen van leerroutes uit bestaande middenkaderen HBO-opleidingen. Bij het vormgeven van deze nieuwe leerroutes zal het bedrijfsleven een zeer belangrijke rol spelen. Met het creëren van het niveau Associate Degree willen we tevens het probleem aanpakken van de grote uitval van doorgestroomde MBO-deelenemers die binnen de technische richtingen binnen het HBO het niveau van bachelor niet halen. Uit gegevens van de HBO-raad blijkt dit 51% te zijn. Tevens denken we een groter aantal studenten te kunnen motiveren voor een vervolgopleiding in het HBO als de studiehorizon verlaagt wordt door een HBOdiploma te kunnen halen binnen een kortere tijd. Ten slotte is er de laatste tijd sprake van een trend om banen waarvoor een lager beroepsniveau nodig is, te verplaatsen naar het buitenland. In plaats daarvan zoeken bedrijven naar mogelijkheden om hoogwaardig werk in ons land te positioneren. Met dit onderhavige project denken we in te kunnen spelen op deze trend. 2. Doelen Beschrijf de doelen specifiek, meetbaar, realistisch en tijdgebonden. Omschrijf het draagvlak voor de doelen binnen het samenwerkingverband. Beschrijf de doelen / het doel van het project Het ontwikkelen van een opleidingsaanbod op het niveau van Associate Degree. Dit opleidingsaanbod wordt samengesteld uit de MBO-middenkaderopleidingen elektrotechniek, installatietechniek, werktuigbouwkunde en verwante opleidingen uit het HBO. Hieruit stellen studenten een individuele leerroute samen die aansluit bij de wensen van het bedrijfsleven, maar die ook aansluit bij hun leerbehoefte en leerwensen. Dit opleidingsaanbod wordt in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven uit de regio Zwolle vormgegeven. Bovengenoemde doelstelling nader uitgewerkt: Het opleidingsaanbod voor Associate Degree is gesitueerd op het breukvlak tussen het MBO en HBO. De diplomering vindt dan ook binnen het HBO plaats. Om deze individuele leerroutes mogelijk te maken, wordt het onderwijs zo ingericht dat vraaggestuurd leren mogelijk is. Tot op heden was het onderwijs met name aanbodgericht. Vraaggestuurd onderwijs houdt dus een verandering van de inrichting en organisatie van het onderwijs in. Door middel van een onderzoek bij de bedrijven in de regio Zwolle wordt nagegaan aan welke concrete functies op het niveau van Associate Degree behoefte is. In nauw overleg met het bedrijfsleven worden de bijbehorende competentieprofielen opgesteld. De competenties worden beoordeeld met behulp van proeven van bekwaamheid die in de beroepspraktijk worden afgenomen. Samen met het bedrijfsleven wordt hiervoor een methodiek ontwikkeld. De modulestructuur uit de bovengenoemde opleidingen wordt in gezamenlijkheid ontwikkeld door docenten van het MBO en het HBO met een duidelijke inbreng van het bedrijfsleven. De begeleiding van de studenten in hun individuele leerroute wordt tevens in gezamenlijkheid uitgevoerd. De beroepspraktijk is uitgangspunt voor de verdere invulling van het onderwijs. Het onderwijs is competentiegericht. De competenties worden ontleend aan levensechte situaties uit de beroepspraktijk. Om in de organisatie in te kunnen spelen op de individuele leervragen, is het noodzake-

3 lijk dat de modules plaats en tijdonafhankelijk in te zetten zijn. Hiervoor wordt het curriculum vormgegeven met behulp van ICT. De te ontwikkelen multimediale content wordt in een elektronische leeromgeving geplaatst waardoor vormen van teleleren mogelijk worden. Het leren vindt niet alleen meer binnen de muren van het schoolgebouw plaats, maar het leerproces krijgt in toenemende mate een plaats- en tijdonafhankelijk karakter. Om het ontwikkelingsproces van de studenten naar behoren te kunnen volgen wordt een passende portfoliomethodiek ontwikkeld. In dit portfolio wordt de ontwikkeling vastgelegd die de student doormaakt op de diverse terreinen: cognitief, sociaal-emotioneel, vaardigheden en attitudes. Verder wordt er een assessmentinstrumentarium ontwikkeld dat de individuele portfolio s ondersteunt. De resultaten en verrichtingen van de student moeten beoordeeld en geregistreerd worden. Zoals hierboven al beschreven speelt het bedrijfsleven een zeer belangrijke rol bij de vormgeving van de verschillende leerroutes. Concreet houdt dit in dat het bedrijfsleven betrokken wordt bij: - Het vaststellen van de functies op niveau van Associate Degree; - De invulling van de leerroutes aan de hand van bestaande modules uit het bestaande opleidingsaanbod van MBO en HBO; - De ontwikkeling van de multimediale content; - Ontwikkelen van en beoordelen bij proeve van bekwaamheid. Het opzetten van een implementatietraject om de resultaten van het project binnen en buiten het consortium kenbaar te maken. Draagvlak Zoals uit onderzoek blijkt heeft het MKB behoefte aan het tussenliggend niveau Associate Degree. Vanuit het regionale bedrijfsleven zijn deze signalen ook opgevangen. Nader onderzoek bij de bedrijven moet inzicht geven welke specifieke functies dit betreft. Het Deltion College en Hogeschool Windesheim zien het vormgeven van het onderwijsaanbod op het niveau van Associate Degree als een nieuwe mogelijkheid om het beroepsonderwijs in Zwolle landelijk te positioneren. Zij streven ernaar om samenwerking tussen MBO en HBO te intensiveren. Dit project biedt hiervoor een goede mogelijkheid. 3. Thema's Thema's van het project Het project is gericht op versterking van de relatie onderwijs bedrijfsleven: Verbetering van rendement van het beroepsonderwijs verhoging van de kwaliteit en professionaliteit van de output innovatie van pedagogiek en didactiek Ja X X X Nee

4 4. Samenwerkingsverband Beschrijf de samenstelling, inhoudelijke inbreng en expertise van het samenwerkingsverband Naam partner samenwerkingsverband Deltion College Hogeschool Windesheim Unica Salinco AWL Techniek Omschrijving inhoudelijke inbreng Initiatiefnemer en penvoerder van het project. Binnen dit project werken docenten uit de afdelingen elektrotechniek, werktuigbouw en installatietechniek samen met collega s uit het HBO en het bedrijfsleven aan het opzetten van het onderwijsmodel op basis van beroepscompetentieprofielen die uit het te voeren onderzoek naar voren komen. Daarnaast leveren ze een grote bijdrage aan het ontwikkelen van multimediale content. Binnen dit project werken docenten van het HBO samen met collega s uit het MBO en het bedrijfsleven aan het onderwijsmodel en de multimediale content. Het bedrijfsleven werkt mee aan het onderzoek om vast te stellen welke functies op niveau van Associate Degree in de regio Zwolle van toepassing zijn. Daarnaast leveren zij deskundigen die meewerken aan de invulling van de leerroutes aan de hand van modules uit het bestaande opleidingsaanbod van MBO en HBO. Hierbij worden de modules beoordeeld op praktische relevantie en directe bruikbaarheid voor de beroepspraktijk. Daarnaast denken ze ook mee over de beoordeling middels proeve van bekwaamheid. Verder levert het bedrijfsleven deskundigen die casussen kunnen aanleveren van levensechte Omschrijving deskundigheid Deltion College is in het verleden betrokken bij een groot aantal innovatieve projecten uit de regelingen BVE2000, KeBB en SILO en heeft in deze projecten het penvoerderschap en projectleiding gevoerd. Hogeschool Windesheim werkt al jaren in projectverband samen met Deltion College om de aansluiting tussen MBO en HBO te verbeteren. Een goed voorbeeld hiervan is het DTGOproject, tevens een innovatiearrangement dat vorig jaar gestart is. Unica is het grootste zelfstandige installatiebedrijf van Nederland. Unica realiseert alle soorten installaties, zowel elektrotechnisch als werktuigbouwkundig. Salinco is een joint venture van Akzo Nobel en Essent. Zij verzorgt de energievoorziening en utiliteiten zoals water, persluchten, brandbluswater voor de Akzo Nobel locatie in Hengelo. AWL Techniek is de ervaren lastechniek- en systeemintegrator die voor vele markten industriële productiemiddelen ontwerpt en realiseert. Ze verzorgen het hele traject: van ontwerp tot inbedrijfstelling op de productieplaats.

5 Naam partner samenwerkingsverband Vereniging Vrienden van Elektrotechniek Designserver Terrazur Kenniscentrum Kenteq Omschrijving inhoudelijke inbreng Omschrijving deskundigheid praktijksituaties waarom heen Vrienden van Elektrotechniek is nieuwe leerstof kan worden ontwikkeld. Hierbij worden accom- waar een groot aantal bedrijven een samenwerkingsverband modatie(s) beschikbaar gesteld aan deelnemen. Een aantal voor het maken van film, video doelstellingen van dit samenwerkingsverband betreffen het voor de multimediale modules die voor het project worden stimuleren van de interesse in ontwikkeld. elektro- en installatietechniek, het dichterbij elkaar brengen van onderwijs en bedrijfsleven, in de toekomst voorzien van vakkundig personeel en het promoten van verschillende onderwijs- en doorstroomprogramma s. Binnen dit project leveren ze de Designserver is een bedrijf dat kennis om docenten te ondersteunen bij het ontwikkelen van en internettechnologie. Ze gespecialiseerd is in intranetmultimediale content en het hebben in het kader van projecten uit de KeBB- en SILO- online publiceren van deze content in een elektronische regeling scholen ondersteund in leeromgeving. het ontwikkelen van multimediale content en het bouwen van deze content in een elektronische leeromgeving. Voorbeelden van projecten zijn Zinvolle leerwegen, ELI 033 en De ELMO. Dit zijn elektronische leeromgevingen gevuld met multimediale content die via een toegangscode en password toegankelijk zijn. Terrazur zorgt in samenwerking met docenten van MBO en HBO en Designserver voor het opzetten van een adequaat begeleidingssysteem. Zij brengen hierbij kennis in op het hanteren van een adequate portfoliomethodiek. Kenteq is betrokken bij diverse denktanks, platformen, innovatiegroepen en concrete toepassingen die het experimentele stadium vrijwel gepasseerd zijn, om een nationale bijdrage, die regionaal ingekleurd kan worden, te leveren aan onder andere onderwijsvernieuwing. Deze ervaringen worden in dit project ingebracht. Kenteq levert dan ook een bijdrage bij de ontwik- Terrazur is een bedrijf, dat zich heeft gespecialiseerd in het ontwikkelen van, via het internet te gebruiken databasetoepassingen, waarbij communicatie een belangrijke rol speelt. In dat kader zijn zowel voor het onderwijs, voor een tweetal gemeenten en voor het bedrijfsleven sinds het ontstaan in 1991 veel projecten tot tevredenheid van de klanten opgeleverd. Kenniscentrum Kenteq is betrokken bij de onwtwikkeling van de kwalificatiestructuur in de technische branche. Kenteq heeft ook de nodige kennis op het gebied van competentiegericht onderwijs, individuele loopbaanontwikkeling, flexibele leerroutes, assessment, proeve van bekwaamheid en portfolio.

6 Naam partner samenwerkingsverband Nehem KMC Omschrijving inhoudelijke inbreng keling van de multimediale content, assessment, portfolio, begeleidingssystematiek en proeve van bekwaamheid. Nehem KMC brengt in het project haar kennis in over projectmanagement, onderzoek, ontwikkeling en implementatie. Daarnaast brengt zij haar kennis in over afstandsbegeleiding uit de projecten MENTAC, PA- BOM, KENPRO en On the Move. Omschrijving deskundigheid Nehem Kennismanagement Consultants is een bureau, dat zich heeft gespecialiseerd in het oplossen van kennisvraagstukken bij het onderwijs en het bedrijfsleven. In dat kader is zij direct betrokken bij veel onderwijskundige vernieuwingen.

7 5. Innovatie Beschrijf de innovatie in het project Beschrijf de innovatie in het project: Deze ontwikkeling sluit aan bij de ontwikkeling van een minor/major bachelorprogramma in het HBO en het indikken van de kwalificaties binnen het MBO. Het ontwikkelen van nieuwe leerroutes die opleiden tot het niveau van Associate Degree. Dit is een tussenniveau tussen het secundair- en het tertiair beroepsonderwijs. Dit niveau bestaat in het Nederlands onderwijsbestel nog niet. Een nieuw onderwijsaanbod met bestaande modules uit het MBO en HBO wordt vorm gegeven door docenten uit het MBO en het HBO met een grote inbreng vanuit het bedrijfsleven. Ook de uitvoering zal in gezamenlijkheid plaats vinden. Het in samenwerking met de bedrijven opstellen van beroepscompetentieprofielen behorende bij de nieuwe functies in de beroepspraktijk, zoals die in het te voeren onderzoek naar voren komen. Het curriculum wordt vorm gegeven op basis van competenties die door middel van proeve van bekwaamheid in de beroepspraktijk worden beoordeeld. Samen met het bedrijfsleven wordt hiervoor een methodiek ontwikkeld. Het kenniscentrum Kenteq heeft hierbij een advisirende rol (zie projectorganisatie). Voor de nieuwe leerroutes wordt multimediale content ontwikkeld die in een elektronische leeromgeving geplaatst wordt. Vormen van E-learning, met andere woorden niet plaats-en tijdgebonden leren zijn hierdoor te organiseren. Innovatief is ook de wijze waarop de nieuwe onderwijsleermiddelen ingezet worden in het onderwijsleerproces, zoals: individueel op de computer, in de gesimuleerde praktijk, beperkte instructie die op afroep beschikbaar is en in de beroepspraktijkvorming. Overzicht van projecten in de basis- en breedte strategie binnen het samenwerkingsverband: Naam partner Naam project Korte omschrijving Basis strategie Breedte strategie Deltion College Deltion College Deltion College en Hogeschool Windesheim Elektronische leeromgeving voor multimediale modules (SI- LO-project) Multimediale leerstof in een elektronische leeromgeving voor de opleidingen tot installatiemonteur Flexileren Ontwikkelen van multimediale content Ontwikkelen van multimediale content Het ontwikkelen van multimediale leerstof voor wiskunde en natuurkunde X X X

8 Heeft het samenwerkingsverband zich georiënteerd op vergelijkbare innovatieve projecten? Zo ja, omschrijf de wijze van oriëntatie de resultaten van de oriëntatie hoe gebruik is gemaakt van deze resultaten en waarin het eigen project onderscheidend is. Ja X Nee Innovatieproject DTGO Het Deltion College is tevens penvoerder van het project DTGO. Dit project heeft tot doel de problematiek van onvoldoende goed opgeleide werknemers in de elektrotechnische branche aan te pakken. Hiervoor richt het project zich op het beroepsonderwijs voor de opleidingen in de elektrotechniek in de regio Zwolle, zowel op het VMBO, MBO als het HBO. De instroom in het elektrotechnisch beroepsonderwijs wordt o.a. vergroot door het elektrotechnisch beroepsonderwijs attractief en praktijkgericht in te richten. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het regionale bedrijfsleven door in gezamenlijkheid de doelen en de inhoud van de opleidingen te bepalen. Het elektrotechnisch beroepsonderwijs wordt aantrekkelijk gemaakt door in te steken op duaal en themagestuurd onderwijs op basis van competentieleren. Het elektrotechnisch onderwijs wordt afgestemd op de competenties die door het hedendaagse (regionale) bedrijfsleven gevraagd worden. Er is een groot overlap aan partners binnen het project DTGO en het project Associate Degree. Er wordt binnen de projectorganisatie van Asssociate Degree dan ook gebruik gemaakt van het bestaand overlegstructuur binnen DTGO. Daarnaast worden binnen DTGO verschillende producten, zoals een begeleidingssysteem, competentiegerichte toetsmethodiek en leermateriaal, ontwikkeld die als resultaten meegenomen kunnen worden binnen Associate Degree. Echter omvat Associate Degree meer dan alleen de elektrotechnische branche. Het is juist de bedoeling om leerroutes over verschillende opleidingen, zoals bijvoorbeeld werktuigbouw, elektrotechniek, installatietechniek en technische bedrijfskunde, mogelijk te maken. Verder is de leerroute tussen MBO en HBO bij beide projecten verschillend. Binnen het project DTGO wordt eraan gewerkt om de doorstroom tussen MBO en HBO te verbeteren voor de elektrotechnische branche. Dit betekent dat studenten in 7 jaar tijd een MBO- en een HBO-bachelor diploma kunnen halen. Binnen het project Associate Degree wordt eraan gewerkt om een leerroute mogelijk te maken om het tussenniveau te behalen. Daarnaast hebben de studenten natuurlijk de mogelijkheid om door te stromen naar het niveau HBObachelor. Project Zeeland Dit is een samenwerkingsverband tussen de Hogeschool Zeeland en ROC Zeeland en ROC Westerschelde. In dit samenwerkingsverband is ervaring opgedaan met het ontwikkelen en in gezamenlijkheid uitvoeren van geïntegreerde longitudinale leerwegen MBO en HBO en assessmenttrajecten. Omschrijf hoe docenten en management bij de ontwikkeling van de innovatie zijn betrokken. Zie de projectorganisatie (hoofdstuk 7).

9 B. Operationaliseren van aanpak 6. Operationele activiteiten: planning & fasering Beschrijf de operationele activiteiten Definitie & ontwerpproces Activiteit 1: Onderzoek binnen bedrijfsleven looptijd: jan. 05 juli Activiteit 2: Startbijeenkomst 05 Activiteit 3: Opzet onderwijsmodel Ontwikkeling looptijd: sept. 05 juli 06 Testfase Looptijd: jan. 06 dec. 06 Verspreiding Looptijd: jan. 07 mei 07 Activiteit 4: Schets onderwijskundige inrichting en organisatie onderwijs en begeleidingsmodel Activiteit 5: Ontwikkelen van multimediale content Activiteit 6: Ontwikkelen proeve van bekwaamheid Activiteit 7: Portfolio-methodiek Activiteit 8: Assessmentinstrumentarium Activiteit 9: Pilot Activiteit 10: Evaluatie pilot Activiteit 11: Implementatie-activiteiten (kosten ten laste van consortiumpartners) Activiteit 1: Onderzoek binnen bedrijfsleven Omschrijving: Onderzocht wordt aan welke functies het bedrijfsleven in de regio Zwolle behoefte heeft op het niveau van Associate Degree. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het onderzoeksinstrument van het MKB en/of de bedrijfsmonitor van Nehem KMC. Rol: Nehem KMC, bedrijfsleven, docenten van MBO en HBO Tijdplanning: januari februari 2005 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: Onderzoeksrapport met functie-omschrijvingen Activiteit 2: Startconferentie Omschrijving: Voor alle betrokkenen wordt een toelichting gegeven op het project. Het onderzoeksresultaat vormt hierbij de input. Daarnaast is er een toelichting op het projectplan, de beoogde resultaten, de fasering en de werkwijze. Rol: projectleiding Tijdplanning: Maart 2005 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: n.v.t. Activiteit 3: Opzet onderwijsmodel Omschrijving: Samen met het bedrijfsleven opstellen van competentieprofielen behorende bij de functies die in het onderzoek naar voren zijn gekomen. Op basis van de competentieprofielen worden de leerroutes samengeteld uit bestaande modules binnen de MBO-middenkaderopleidingen elektrotechniek, installatietechniek, werktuigbouwkunde en verwante opleidingen uit het HBO. Rol: docenten MBO en HBO, bedrijfsleven, projectleiding en Kenteq Tijdplanning: maart juli 2005

10 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: competentieprofielen en bijbehorende leerroutes Activiteit 4: Schets onderwijskundige inrichting en organisatie onderwijs en begeleidingsmodel Omschrijving: Daar de leerroutes vraaggestuurd en over kwalificaties en niveaus heen zijn opgezet, vergt dit een nieuwe schoolorganisatie en nieuwe onderwijskundige inrichting van het onderwijs. Hiervoor moet worden nagedacht over de bekostiging van het onderwijsleertraject, de inzet van docenten en management, de begeleiding van studenten, de inschrijving, de diplomering, accreditatie van de opleiding, etc. Rol: management MBO en HBO, financieel deskundigen MBO en HBO, organisatiedeskundige en onderwijskundige Tijdplanning: januari juli 2005 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: Blauwdruk van de inrichting en organisatie Activiteit 5: Ontwikkelen van multimediale content Omschrijving: Voor de relevante modules (zie activiteit 3) wordt multimediale content ontwikkeld zodat deze flexibel in te zetten zijn. Deze kern voor deze modules zijn de levensechte situaties uit de beroepspraktijk die door het bedrijfsleven in de vorm van cases worden aangeleverd. De content hierom heen wordt ontwikkeld door docenten van het MBO en het HBO. Het bedrijfsleven beoordeeld deze content op praktische relevantie en bruikbaarheid. De multimediale content wordt in een elektronische leeromgeving geplaatst. Deze elektronische leeromgeving is een beveiligd domein op internet waarnaar de docenten,die de content ontwikkelen, kunnen uploaden. Door middel van een toegangscode en wachtwoord kunnen de ontwikkelaars de ontwikkelde content bekijken en aanpassen. Designserver maakt een stramien voor navigatie van deze ELO en begeleidt en ondersteunt de ontwikkelaars. Door Designserver worden films gemaakt op basis van levensechte praktijksituaties en animaties. Het bedrijfsleven biedt mogelijkheden om te filmen en te interviewen op de werkvloer. Rol: docenten MBO en HBO, Designserver, Kenteq, bedrijfsleven, onderwijskundige en projectleiding Leading rol: projectleider en Designserver Tijdplanning: september juli 2005 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: multimediale modules Activiteit 6: Ontwikkelen proeve van bekwaamheid Omschrijving: Bij de competentieprofielen die aangegeven zijn door het bedrijfsleven moeten proeven van bekwaamheid ontwikkeld worden. Het onderwijs en het bedrijfsleven bepalen de proeven en het bedrijfsleven geeft mede aan hoe deze proeven moeten worden beoordeeld. Rol: docenten MBO en HBO, bedrijfsleven, Designserver, onderwijskundige, projectleiding en Kenteq Tijdplanning: september 2005 juli 2006 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: een niet te definiëren aantal proeven van bekwaamheid, dit is immers afhankelijk van het aantal competentieprofielen wat naar voren komt. Activiteit 7: Portfoliomethodiek Omschrijving: Studenten volgen ieder hun eigen leerroute en deze wordt in overleg met de coach samengesteld op basis van het competentieprofiel waar de student voor opteert. De bewijslast van de verrichte werkzaamheden wordt verzameld in het portfolio. De methodiek van het gebruik van portfolio s, met name ter ondersteuning van de ontwikkelingsweg van de student, moet aansluiten tussen MBO en HBO. Rol: docenten MBO en HBO, Kenteq, Designserver, Terrazur, onderwijskundige en projectleiding

11 Tijdplanning: september december 2005 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: portfolio-methodiek Activiteit 8: Assessmentinstrumentarium Omschrijving: Hierbij zullen we aansluiten bij een project van Hogeschool Windesheim met een aantal ROC s om een assessmentinstrumentarium te ontwikkelen. Dit instrumentarium heeft tot doel de leerweg van de studenten te ondersteunen. Het brengt in beeld op welke terreinen tekorten vertonen en waar de student dus nog extra aandacht aan moet besteden. Rol: docenten MBO en HBO, Kenteq en projectleiding Tijdplanning: januari juli 2006 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: assessmentinstrumentarium en de toepassing hiervan binnen dit project Activiteit 9: Pilot Omschrijving: Aansluitend bij twee nog nader te definiëren functies gaan we de daarbij horende leerroutes uitproberen bij een twintigtal studenten. De beoogde studenten zitten in één van de laatste leerjaren van de middenkaderopleidingen elektrotechniek, installatietechniek of werktuigbouw. Bij hen wordt nagegaan in hoeverre de ontwikkelde producten van dit project leiden naar het gewenste doel, te weten een diplomering op het niveau van Associate Degree. Rol: studenten, docenten MBO en HBO, bedrijfsleven, Designserver, Terrazur, projectleiding en management. Tijdplanning: januari oktober 2006 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: pilot met twintig studenten voor twee functies op het niveau van Associate Degree in de eerste tien maanden. Activiteit 10: Evaluatie pilot Omschrijving: De pilot wordt geëvalueerd. Er wordt nagegaan of: - De multimediale content tijd- en plaatsonafhankelijk ingezet kan worden - De Proeven van bekwaamheid een adequaat alternatief vormen in plaats van de huidige manier van toetsen en examineren - Het gebruik van het portfolio goed is ingebed in de het hele begeleidingssyteem - Het assessmentinstrumentarium een toegevoegde waarde heeft bij de begeleiding van studenten Rol: docenten MBO en HBO, studenten, bedrijfsleven, Designserver, Terrazur en projectleiding Tijdplanning: oktober december 2006 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: Evaluatierapportage van de pilot Activiteit 11: Implementatie-activiteiten Omschrijving: Hierbij wordt gedacht aan: - Afsluitende conferentie om de projectresultaten kenbaar te maken voor het BVE- en HBO-veld en het (regionale) bedrijfsleven. - Het publiceren van een artikel om de projectresultaten kenbaar te maken voor het BVEen HBO-veld en het (regionale) bedrijfsleven - Organiseren van workshops voor Deltion College en Hogeschool Windesheim voor een verspreiding binnen deze onderwijsinstellingen. Rol: projectleiding, docenten MBO en HBO, bedrijfsleven, Designserver en Terrazur Tijdplanning: januari mei 2007 Beoogde resultaten in prestatie-indicatoren: Conferentie, artikel en twee workshops

12 7. Projectorganisatie Beschrijf de projectorganisatie Beschrijf de projectorganisatie Adviesraad (Externe) Deskundigen - Vertegenwoordiger van Kenteq; - Vertegenwoordiger Leido/Lica; - Vertegenwoordiger St. Ass. Degree; - Vertegenwoordiger MKB. Stuurgroep Dagelijks Bestuur Algemene vergadering van consortiumpartners - Bernard de Boer; - Ineke van der Wal; - Bert Michielsen; - Harry Verheesen; - Projectleider Windesheim; - Jan Mijnheer. Projectleiding: - Projectleider Windesheim; - Projectleider Nehem KMC Onderwijsmodel Organisatie/ Inrichting/ Begeleiding Ontwikkeling Content Ontwikkeling PvB Ontwikkeling PF/Assessment Pilot Stuurgroep In de stuurgroep hebben alle consortiumpartners zitting. De stuurgroep is het besluitvormend orgaan van dit project. De voorzitter van de stuurgroep is de clusterdirecteur van de unit metalelektro en instalelektro van het Deltion College, dhr. B. de Boer. De stuurgroep komt in principe twee keer per jaar bijeen. Dagelijks bestuur Het dagelijks bestuur wordt gevormd door: - De penvoerder van het project, de heer B. de Boer; - Onderwijskundige vanuit Deltion College, de heer H. Verheesen; - Directeur domein elektrotechniek en ICT van Hogeschool Windesheim, mevrouw I. van der Wal - Projectleider vanuit Hogeschool Windesheim; - Projectleider vanuit Nehem KMC; - Voorzitter van Vrienden van Elektrotechniek en tevens directeur van Unica, de heer J. Mijnheer. De leiding van de operationele activiteiten is in handen van het Dagelijks Bestuur. Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het eindresultaat, zowel inhoudelijk als financieel. Het DB stuurt de projectleiders aan en zijn expliciet verantwoordelijk voor de onderwijskundige inrichting en het begeleidingsmodel. Daarnaast coördineert het DB de pilot en de implementatie-activiteiten.

13 Adviesraad (externe) deskundigen De adviesraad wordt gevormd door: - Vertegenwoordiger van Kenniscentrum Kenteq (consortiumpartner binnen dit project); - Vertegenwoordiger Leido/Lica (extern); - Vertegenwoordiger Stichting Associate Degree (extern); - Vertegenwoordiger MKB (extern). Op basis van hun deskundigheid op het gebied van ontwikkelen van kwalificatiestructuren, aansluiting MBO-HBO, het ontwikkelen van het tussenniveau Associate Degree en de wensen vanuit het bedrijfsleven is deze adviesraad gevormd. De adviesraad wordt vanuit de projectleiding/dagelijks bestuur om advies gevraagd. Projectleiding De projectleiding is in handen van twee projectleiders, te weten een vertegenwoordiger vanuit Hogeschool Windesheim en een vertegenwoordiger vanuit Nehem KMC. De taken van de projectleiders zijn: - bewaken van de voortgang; - rapporteren aan de stuurgroep en het dagelijks bestuur; - ondersteunen van de ontwikkelgroepen bij het ontwikkelen van het onderwijsmodel, de multimediale content, de proeve van bewkaamheid en het ontwikkelen van het portfoliomethodiek; - bewaken van de afstemming tussen de verschillende werkgroepen; - verantwoordelijk voor de tussen- en eindrapportages, zowel onderwijskundig als financieel; - onderhouden van contacten met derden. Binnen het project wordt een aantal ontwikkelgroepen ingericht voor het realiseren van de te ontwikkelen producten. A. Werkgroep Onderwijsmodel: Bemensing van deze werkgroep: - 3 MBO Docenten WTB/El/IT; - 3 HBO Docenten El./WTB/TBK; - 2 Vertegenwoordigers Bedrijfsleven; - 1 Vertegenwoordiger Kenteq; - 1 deskundige Designserver; - 2 Projectleiders. Naast het opzetten van het onderwijsmodel voert deze werkgroep tevens het onderzoek binnen het bedrijfsleven uit. B. Werkgroep Organisatie Onderwijskundige Inrichting en Begeleidingsmodel: Bemensing van deze werkgroep: - Bernard de Boer; - Ineke van der Wal; - Harry Verheesen; - Deskundige van Terrazur; - 2 Financieel deskundigen MBO&HBO. C. Werkgroep Ontwikkeling Content Bemensing van deze werkgroep: - 3 MBO Docenten WTB/El/IT; - 3 HBO Docenten El./WTB/TBK; - 2 Vertegenwoordigers Bedrijfsleven; - 1 Vertegenwoordiger Kenteq; - 2 Deskundigen Designserver; - 2 Projectleiders.

14 D. Werkgroep Ontwikkeling Proeve van Bekwaamheid - 3 MBO Docenten WTB/El/IT; - 3 HBO Docenten El./WTB/TBK; - 1 Vertegenwoordiger Bedrijfsleven; - 1 Vertgenwoordiger Kenteq; - 1 Deskundige Designserver; - 2 Projectleiders. E. Werkgroep Ontwikkeling Portfoliomethodiek en Assessment - 1 MBO Docent; - 1 HBO Docent; - 1 Vertegenwoordiger Kenteq: - 1 Deskundige Designserver; - 1 Deskundige van Terrazur; - 1 Projectleider Hogeschool Windesheim. 8. Verspreiding en implementatie Beschrijf planmatig de wijze waarop de verspreiding en implementatie van projectresultaten worden gerealiseerd Het verspreiden en implementeren van projectresultaten zijn geen activiteiten die voor subsidiering vanuit de subsidieregeling Innovatiearrangementen 2004 in aanmerking komen. Tegelijkertijd is in het kader van de regeling van belang dat perspectief op implementatie bestaat. Beschrijf de implementatieactiviteiten, planning en betrokkenheid van de partners van het samenwerkingsverband. Geef aan welke afspraken zijn gemaakt, hoe de financiering is geregeld en hoe de projectresultaten publiek beschikbaar komen. Beschrijf de rol van docenten en managers bij het uitvoeren van de activiteiten. Beschrijf planmatig de wijze waarop de verspreiding en implementatie van projectresultaten wordt gerealiseerd Dit project wordt gezien als experiment hoe het niveau Associate Degree vorm gegeven kan worden binnen het Nederlanse onderwijsbestel. Het project levert een onderwijskundige opzet voor organisatie en inrichting om bovengenoemd niveau te behalen. Actitviteiten: - Afsluitende conferentie om de projectresultaten kenbaar te maken voor het BVE- en HBO-veld en het (regionale) bedrijfsleven. De conferentie wordt georganiseerd door de projectleiding. De conferentie wordt medio april op het Deltion College gehouden. - Het publiceren van een artikel om de projectresultaten kenbaar te maken voor het BVEen HBO-veld en het (regionale) bedrijfsleven. Het schrijven en het publiceren van het artikel wordt gecoördineerd door de projectleiding. Het artikel wordt gepubliceerd in een voor de sector relevant tijdschrift. De projectresultaten worden op de websites van Deltion College en Hogeschool Windesheim bekend gemaakt. De producten zullen door Deltion Training&Advies vermarkt worden. - Organiseren van workshops voor Deltion College en Hogeschool Windesheim voor een verspreiding binnen deze onderwijsinstellingen. Er wordt gedacht aan twee workshops, één op Deltion College en één op Hogeschool Windesheim. De workshops worden opgezet door projectleiding, Designserver en Terrazur. De workshops worden gehouden in maart en mei In de begroting is voor deze implementatie-acitiviteiten een post van euro opgenomen. Deze kosten komen voor rekening van de consortiumpartners.

15 9. Evaluatie Beschrijf de wijze van evaluatie van project Evaluatiemethode Middels de tussenrapportages wordt de voortgang van het project gerapporteerd aan het platform beroepsonderwijs en het college van bestuur van beide onderwijsinstellingen. De producten die ontwikkeld worden binnen dit project worden uitgetest in de pilotfase bij een beperkt aantal leerlingen en voor twee functies op het niveau van Associate Degree. In de evaluatie wordt nagegaan of: - De multimediale content tijd- en plaatsonafhankelijk ingezet kan worden - De Proeven van bekwaamheid een adequaat alternatief vormen in plaats van de huidige manier van toetsen en examineren - Het gebruik van het portfolio goed is ingebed in de het hele begeleidingssyteem - Het assessmentinstrumentarium een toegevoegde waarde heeft bij de begeleiding van studenten Hiervan wordt verslag gedaan in de eindrapportage. Naast de eigen evaluaties, kunnen de evaluaties van het CINOP een toegevoegde waarde geven voor de verdere invulling van het project.

16 C. Samenvatting 10. Samenvatting Geef een samenvatting van uw project in maximaal 1 A4 De hier gegeven samenvatting wordt mede gebruikt voor communicatiedoeleinden als het project wordt toegekend. Geef kort een samenvatting met achtereenvolgens doelen, activiteiten en beoogde resultaten en kern van de innovatie in het project. Binnen het MKB is een behoefte geconstateerd aan functies in het bedrijfsleven tussen MBOmiddenkader en HBO-bachelor. Dit gat kan gevuld worden met het zogenaamde Associate Degree. Associate Degree is een kwalificatieniveau dat bestaat binnen het European Framework for Qualifications en wordt uitgevoerd binnen Ierland, Finland en Denemarken. Dit opleidingsniveau bestaat nog niet in de Nederlandse opleidingsstructuur, maar kan een duidelijke plaats krijgen doordat het MBO-plus en het tussenniveau in het HBO op termijn verdwijnt. Het doel van het project is het ontwikkelen van een opleidingsaanbod op het niveau van Associate Degree binnen de technische sector in de regio Zwolle. Dit opleidingsaanbod wordt samengesteld uit de MBO-middenkaderopleidingen elektrotechniek, installatietechniek, werktuigbouwkunde en verwante opleidingen uit het HBO. Hieruit stellen de studenten een individuele leerroute samen die aansluit bij de wensen van het bedrijfsleven, maar die ook aansluit bij hun leerbehoefte en leerwensen. Dit opleidingsaanbod zal in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven uit de regio Zwolle worden vormgegeven. Bovengenoemde doelstelling nader uitgewerkt: Om deze individuele leerroutes mogelijk te maken, moet het onderwijs zo ingericht worden dat vraaggestuurd leren mogelijk is. Door middel van een onderzoek bij de bedrijven in de regio Zwolle zal nagegaan worden aan welke concrete functies op het niveau van Associate Degree behoefte is. In nauw overleg met het bedrijfsleven zullen de bijbehorende competentieprofielen opgesteld worden. De competenties zullen worden beoordeeld met behulp van proeven van bekwaamheid die waar mogelijk in de beroepspraktijk worden afgenomen. Samen met het bedrijfsleven zal hiervoor een methodiek ontwikkeld worden. De modulestructuur uit de bovengenoemde opleidingen wordt in gezamenlijkheid ontwikkeld door docenten van het MBO en het HBO met een duidelijke inbreng van het bedrijfsleven. De begeleiding van de studenten in hun individuele leerroute wordt tevens in gezamenlijkheid uitgevoerd. Om in de organisatie in te kunnen spelen op de individuele leervragen, is het noodzakelijk dat de modules plaats en tijdonafhankelijk in te zetten zijn. Hiervoor wordt multimediale content ontwikkeld. Om het ontwikkelingsproces van de studenten naar behoren te kunnen volgen wordt een passende portfoliomethodiek ontwikkeld. Verder wordt er een assessmentinstrumentarium ontwikkeld dat de individuele portfolio s ondersteunt. De resultaten en verrichtingen van de student moeten beoordeeld en geregistreerd worden. De bovengenoemde doelstellingen worden uitgewerkt in verschillende werkgroepen. De resultaten van deze ontwikkelgroepen worden getest middels een pilot bij een twintigtal studenten voor twee nog nader te definiëren functies op het niveau van Associate Degree.

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd

VISIE OP ONDERWIJS. Associate degrees voltijd VISIE OP ONDERWIJS Associate degrees voltijd Voor u ligt de Visie op Onderwijs voor de Associate degree-opleidingen. Deze visie is tot stand gekomen met de partners in het mbo en het hbo in de regio. In

Nadere informatie

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland

Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland BIJLAGE: Samenvatting effecten en resultaten Masterplan CGO Zuid-Holland Pagina 1: Effecten bij leerlingen Effecten bedrijven - onderwijs Toelichting: De percentages onder het kopje Nul zijn de uitersten

Nadere informatie

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan!

Het vmbo van de toekomst. Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Het vmbo van de toekomst Strategische alliantie vmbo-mbo? Succesvol samenwerken kan! Voorstellen Mirjam Bosch, plv. directeur CSV Veenendaal Dennis Heijnens, adviseur bij Actis Advies Programma deelsessie

Nadere informatie

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema)

Middelbaar beroepsonderwijs (zie verder uitleg na dit schema) Beroeps Opleidende Leerweg (zie verder uitleg na dit schema) Lijst met afkortingen voor de bloemist-winkelier m.b.t. het onderwijs Gebruikte term Toelichting MBO BOL BBL deelnemer BPV protocol Beroeps Praktijk Vorming (afgekort BPV) BPV verlener BPV-begeleider BPV-deelnemer

Nadere informatie

ISEO Consult. voorbeelden uitgevoerde projecten

ISEO Consult. voorbeelden uitgevoerde projecten ISEO Consult voorbeelden uitgevoerde projecten E-LEARNING ONTWIKKELEN Type opdrachtgever: kenniscentrum Ontwikkel een e-learning module (inclusief toetsing) voor nieuwe medewerkers op tankstations. In

Nadere informatie

BASISGGEVENS. Naam Functie

BASISGGEVENS. Naam Functie 1 BASISGGEVENS Soort aanvraag:: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

01-08-2006 t/m 31-07-2009

01-08-2006 t/m 31-07-2009 Titel project Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project IJzersterk Opleiden IA05053 Dhr. R.E. Porck 01-08-2006 t/m 31-07-2009 A. Uitgangspunten voor project 1. Beschrijf kort de

Nadere informatie

PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S

PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S PLAN VAN AANPAK CONVENANT LOONWERK-ONDERWIJS AOC S 1. Inleiding Dit plan van aanpak vormt een onlosmakelijk onderdeel van het convenant loonwerkonderwijs AOC s. In dit plan van aanpak zijn de uit te voeren

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL

HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL HANDLEIDING MELDFORMULIER KEUZEDEEL Handleiding bij Meldformulier keuzedeel bestemd voor onderwijsinstellingen, brancheorganisaties, HBO-instellingen, werkgevers en andere partijen ten behoeve van het

Nadere informatie

Duurzaam leren, werken en innoveren

Duurzaam leren, werken en innoveren Duurzaam leren, werken en innoveren 23 april 2015 Faculteit Bèta Sciences and Technology i.s.m. Metaalunie & FME Agenda Organisatie Faculteit Bèta Sciences & Technology en Onderwijsvisie Kennisdeling Werken,

Nadere informatie

Toptechniek in Bedrijf Programmalijn 1

Toptechniek in Bedrijf Programmalijn 1 Toptechniek in Bedrijf Programmalijn 1 Samenwerking van vijf Gelderse ROC s Organisatiestructuur Overlegstructuur Prestatie indicatoren 1 oktober 2012 Organisatiestructuur RxH Functie: Stuurgroep/klankbord

Nadere informatie

Van scholier tot professional door leerstijl ontwikkeling en gesimuleerde beroepspraktijk. Januari 2005 t/m december 2007

Van scholier tot professional door leerstijl ontwikkeling en gesimuleerde beroepspraktijk. Januari 2005 t/m december 2007 Titel project Aanvrager Contactpersoon Begin- en einddatum van het project Van scholier tot professional door leerstijl ontwikkeling en gesimuleerde beroepspraktijk Scheepvaart en Transport College J.

Nadere informatie

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals

Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Behoefteonderzoek onderwijs voor professionals Geachte heer, mevrouw, HBO-instelling Windesheim staat als kennisinstelling midden in de samenleving en volgt ontwikkelingen in het werkveld op de voet. Wij

Nadere informatie

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5

DAG VAN DE BEROEPSKOLOM 9 O K TO B E R 20 1 5 DAG VAN DE BEROEPSKOLOM MBO-HBO 9 O K TO B E R 20 1 5 Doelen Kijken wat al goed werkt Nagaan of iets bijdraagt aan de kwaliteit van de aansluiting en doorstroom Aangeven wat kan verder worden uitgewerkt

Nadere informatie

De werknemers van de toekomst werken straks al bij u

De werknemers van de toekomst werken straks al bij u De werknemers van de toekomst werken straks al bij u U kunt er vast over meepraten: goed personeel is schaars. En die krapte op de arbeidsmarkt zal de komende jaren alleen maar verder toenemen. Daarom

Nadere informatie

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO

Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Checklist uitwerking EVC-procedure ten behoeve van pilot EVC-HBO Deze notitie geeft een checklist voor hogescholen die gebruikt kán worden bij het opzetten van een EVC-procedure in het kader van het pilot-project

Nadere informatie

Drs. E.R. Koning. Ir. A. Mulder. n.v.t. n.v.t.

Drs. E.R. Koning. Ir. A. Mulder. n.v.t. n.v.t. Samenvatting aanvraag Ad Online Contentcreator Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Ad-opleiding Nieuw Ad programma

Nadere informatie

ROC Zeeland Plan van Aanpak. Curvi. Leren van elkaar vanuit de beroepspraktijk

ROC Zeeland Plan van Aanpak. Curvi. Leren van elkaar vanuit de beroepspraktijk ROC Zeeland Plan van Aanpak Curvi Leren van elkaar vanuit de beroepspraktijk versie 30 juni 2011 Inhoudsopgave 1. Projectbeschrijving... 3 1.1. Probleemstelling... 3 1.2. Uitwerking Oplossing... 3 1.3.

Nadere informatie

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832).

Beoordelingskader Kader voor de beperkte toets nieuw Associate-degree (Ad-)programma van de NVAO (Stcrt. 2014, nr 9832). nvao w nederlands -vlaa m se accreditatieorganisatie sluit Besluit strekkende tot een oordeel voldoende van een aanvraag toets nieuw Associate-degreeprogramma Juridisch medewerker van de Hogeschool van

Nadere informatie

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant

Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant Datum: 2 april 2015 Onderwerp: beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen 2015 Van: kerngroep Toptechniek in Bedrijf Noordoost-Brabant 1 Beleidskader regionale doorlopende leerlijn plus doelen

Nadere informatie

Web2Process, 1 september 2006 31 augustus2009

Web2Process, 1 september 2006 31 augustus2009 Web2Process, Titel project Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project Verhogen van de innovatie van het MBO en HBO door het ontwikkelen van methoden en gereedschappen voor de regeling

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie

Instructie en informatie voor de begeleider installatie Instructie en informatie voor de begeleider installatie Masterplan Dit is een product van het project Masterplan Zuid- Holland. Hierin werken de volgende organisaties samen: - de ROC s Albeda College,

Nadere informatie

Convenant sociale partners inzake leer-werktrajecten in het vmbo

Convenant sociale partners inzake leer-werktrajecten in het vmbo Convenant sociale partners inzake leer-werktrajecten in het vmbo Den Haag, 20 december 2001 1 Werkend leren moet worden versterkt, werkend leren is ook kansen creëren. Leerwerktrajecten bieden jongeren

Nadere informatie

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van:

Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: Gezamenlijke aanpak BPV en het BPV-protocol van: 2 Gezamenlijke aanpak BPV In de Verbeteragenda BPV van MKB Nederland en VNO-NCW is naar aanleiding van een onderzoek naar de ervaringen van leerbedrijven

Nadere informatie

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L

V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L V I S I E D O C U M E N T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L H E T E X P E R T I S E C E N T R U M M E U B E L I S H É T C E N T R U M I N N E D E R L A N D V O O R L E R E N, W E R K E N E N

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw

Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Januari 2015 Examenprofiel mbo Schilderen en Onderhoud en Afbouw Sector: Schilderen en Onderhoud en Afbouw Vastgesteld door: Paritaire Commissie Onderhoud, Schilderen en Afbouw Savantis Vaststellingsdatum:

Nadere informatie

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1

FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 FUWA-VO Voorbeeldfunctie docent LD Type 1 Functie-informatie Functienaam Docent LD Type 1 Salarisschaal 12 Functiebeschrijving Context De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen een instelling voor voortgezet

Nadere informatie

Onderzoeken Werkplekleren

Onderzoeken Werkplekleren Onderzoeken Werkplekleren Leeromgeving Sapfabriek Competenties en professionaliseringsbehoeften Opzet presentatie Verbinding tussen de onderzoeken Aanleiding voor de onderzoeken Onderzoek Sapfabriek Respondenten

Nadere informatie

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08

Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 Welkom in TECHNUM! KwaliteitsKring Zeeland 14-02-08 TECHNUM in vogelvlucht Wat is Technum Welke participanten Waarom noodzakelijk Waar we voor staan Wat onze ambities zijn TECHNUM Zelfstandige onderwijsvoorziening

Nadere informatie

Leren & Innoveren. Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding

Leren & Innoveren. Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding (niet invullen) Inschrijfnummer: datum van binnenkomst: datum intakegesprek: Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding Leren & Innoveren Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde

hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde hbo-opleiding Engineering - Werktuigbouwkunde De beste manier om aan goed opgeleid hbo personeel te komen! Informatie en aanvragen Onno Niessen, Programmamanager Vanessa Fleuren, Start People M: 06 13

Nadere informatie

Competentiegericht opleiden

Competentiegericht opleiden Communicatie De groene standaard en Het Groene LAB Competentiegericht opleiden de nieuwe vorm van opleiden - De groene standaard - Het Groene LAB Competentiegericht opleiden 1 Competentiegericht opleiden:

Nadere informatie

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK

1. FORMAT PLAN VAN AANPAK INHOUDSOPGAVE 1. FORMAT PLAN VAN AANPAK 1.1. Op weg naar een kwaliteitsmanagementsysteem 1.2. Besluit tot realisatie van een kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) 1.3. Vaststellen van meerjarenbeleid en SMART

Nadere informatie

Opleidingen, profiel en werkervaringen van: Jette van der Hoeven Geboren: 29-12-1961 Samenwonend: 2 dochters. Houtwerf 56 3433DJ Nieuwegein

Opleidingen, profiel en werkervaringen van: Jette van der Hoeven Geboren: 29-12-1961 Samenwonend: 2 dochters. Houtwerf 56 3433DJ Nieuwegein Opleidingen, profiel en werkervaringen van: Jette van der Hoeven Geboren: 29-12-1961 Samenwonend: 2 dochters Tel: 06-45276878 Opleidingen WO Toegepaste onderwijskunde, Afgestudeerd als curriculumtechnoloog

Nadere informatie

CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS

CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS CONVENANT OPLEIDING LERAARPLUS Onderwijsstichting Arcade (openbaar primair onderwijs Coevorden Hardenberg) Openbaar primair onderwijs gemeente Emmen Stenden Hogeschool (PABO Emmen) 1 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE...3

Nadere informatie

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg

Afsprakenkader. Partners in Leren en Werken in. Zorg en Welzijn Zeeland. Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad. ViaZorg Afsprakenkader Partners in Leren en Werken in Zorg en Welzijn Zeeland ViaZorg 2014 Vastgesteld in de FluenZ Adviesraad INHOUD Inleiding 1. Hoe kunnen de opleidingen kwalitatief beter en vooral uitdagender?

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ DE SPRONG, SCHOOL VOOR PRAKTIJKONDERWIJS Plaats: Terneuzen BRIN-nummer: 26LL Onderzoek uitgevoerd op: 8 september 2009 Rapport verzonden op: 20 november 2009 Rapport

Nadere informatie

Stappenplan: uitgangspunten formuleren onderwijsberoepskolom

Stappenplan: uitgangspunten formuleren onderwijsberoepskolom Stappenplan: uitgangspunten formuleren onderwijsberoepskolom Het vmbo en het hbo zijn volop in ontwikkeling. Veranderingen in zowel het vmbo als het hbo hebben effect op het mbo. Met de invoering van de

Nadere informatie

Assistent communicatiemedewerker

Assistent communicatiemedewerker Assistent communicatiemedewerker Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze

Nadere informatie

Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016

Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016 Vragenlijst HBO-Monitor deeltijd 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis slechts één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Enkele algemene

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties)

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC Tilburg te Tilburg Installeren (Eerste monteur elektrotechnische installaties) Juli 2014 3280511/7 BRIN: 25LZ Onderzoeksnummer: 276480 Onderzoek

Nadere informatie

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008

Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren. 1 april 2006 30 augustus 2008 Titel project Flexibiliseren en uitwisselen als nooit tevoren Projectnummer Contactpersoon Begin- en einddatum van het project IA05010 Dhr. J. Berkhout 1 april 2006 30 augustus 2008 A. Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam

Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Afdeling Onderwijs, Jeugd en Educatie Team Onderwijs VO Hoofdlijnenakkoord voor het inrichten van een Regionaal Arrangement Beroepsonderwijs Amsterdam Betrokken partijen: De instellingen voor Beroepsonderwijs

Nadere informatie

A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E. Wet- en regelgeving

A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E. Wet- en regelgeving DEELPROJECT PUBERBREIN LOCATIE CHRISTOFFEL ACTIVITEIT NAAM DEELPROJECT DE MUSICAL KWALITEITSASPECT TOEZICHTKADER A. Opbrengsten B. Onderwijsleerproces nl. C. Zorg en begeleiding nl. D. Kwaliteitszorg E.

Nadere informatie

Technisch Leidinggevende

Technisch Leidinggevende Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Technisch Leidinggevende Studierichting Installatietechniek Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat Niveau 4 Leerweg bbl

Nadere informatie

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT

Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Examenprofiel mbo Zakelijke dienstverlening Orde & Veiligheid ICT Sector: ESB&I Gevalideerd door: de paritaire commissie ECABO Vaststellingsdatum: 7 oktober 2014 Examenprofielnummer: EXPRO.16 1 Inleiding

Nadere informatie

PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV

PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV PROJECTPLAN EXAMINERING KEUZEDELEN BTG ZDV Professionalisering examinering Projectnummer 33501001 BTG Zakelijke Dienstverlening en Veiligheid Samensteller(s) Leontine Derks 15-02-2016 Projectplan Examinering

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Summa College te Eindhoven

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU. Summa College te Eindhoven ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU Summa College te Eindhoven Meubelmaker/(scheeps)interieurbouwer (Meewerkend leidinggevende meubelindustrie/(scheeps)- interieurbouw) december 2014

Nadere informatie

Overzicht uitwisselingen schooljaar

Overzicht uitwisselingen schooljaar Overzicht uitwisselingen schooljaar 2010-2011 In schooljaar 2010-2011 zijn er 39 uitwisselingen geweest. Iedere uitwisseling heeft een verbeteradvies voor het praktijkleren opgeleverd. 1/2/3 Docent vmbo

Nadere informatie

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet.

Eindrapportage Interactieve Leerlijnen. www.dnsleerroutes.net. Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010. Kennisnet. Eindrapportage Interactieve Leerlijnen versie datum 1 / 7 Eindrapportage Interactieve Leerlijnen www.dnsleerroutes.net Auteur(s) : Annemarieke Schepers Versienummer : januari 2010 Kennisnet.nl www.dnsleerroutes.net

Nadere informatie

---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ----

---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- ---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- LOGO s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Dit is een product van het project Samenwerking Competentiegericht Onderwijs Gelderland-Overijssel.

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 5. Versienummer Datum. 1.0 28 september 2007 1 / 5 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum Helicon Opleidingen 1.0 28 september 2007 2 / 5 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek

Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek Samen opleiden van Leraren Technisch Beroepsonderwijs Hogeschool Bedrijfsmanagement, Educatie en Techniek Samen opleiden van Leraren Technisch Beroepsonderwijs Met bedrijfsleven, beroepsonderwijs en lerarenopleiding

Nadere informatie

AkhMa at. Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen

AkhMa at. Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen Vraag en aanbod, ICT-alignment Paul van Uffelen Het domein wil een digitale leer- en werkomgeving (DLWO) Achtereenvolgens Enkele ervaringen vooraf en hoe deze een rol speelden bij de opzet van het project

Nadere informatie

Marjolijn Staal (Projectleider) Padualaan CH Utrecht. Postadres Postbus SB, Utrecht

Marjolijn Staal (Projectleider) Padualaan CH Utrecht. Postadres Postbus SB, Utrecht Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Start: Einde:

Start: Einde: Titel project Aanvrager Contactpersoon Begin- en einddatum van het project Dynamisch Toerisme ROC Aventus W. van de Steeg Start: 01-03-2005 Einde: 01-03-2008 Projectplan A. Uitgangspunten voor project

Nadere informatie

Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant

Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant Ontwikkelingen Technisch Installatiebedrijf Zeeland/West-Brabant B. van Bruggen Amsterdam, maart 2006 517/Amsterdam, maart 2006 DIJK12 Beleidsonderzoek Adelaarsweg 11 1021 BM AMSTERDAM Tel.: 020-6373623

Nadere informatie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie

Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Instructie en informatie voor de begeleider metaal en precisie Masterplan Instructie en informatie over: - Begeleiden en Beoordelen - Startgesprek (BOL / BBL) Logo s weghalen is niet netjes - Ontwikkelingsgericht

Nadere informatie

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO)

AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) PROCESBESCHRIJVING AANSLUITING PO-VO AANSLUITING PO-VO VIA ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) LEERLINGEN VAN GROEP 8 IN HET PO MAKEN KENNIS MET HET WERKEN IN EEN ELEKTRONISCHE LEEROMGEVING (ELO) ZOALS DIE

Nadere informatie

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek.

Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. Hogeschool Windesheim Zwolle Aandacht voor jeugdzorg en jeugd- en opvoedhulp in hbo-opleidingen en onderzoek. WGV Oost Deventer, 20 maart 2013 Attie Valkenburg van Roon, projectleider Master Zorg voor

Nadere informatie

---- 2 0 1 2-2 0 1 3 ---- LOGO s weghalen LOGO s is niet netjes weghalen is Logo s weghalen is niet netjes Logo s weghalen is niet netjes Dit is een product van het project Samenwerking Competentiegericht

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Naam. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Vragenlijst HBO-Monitor 2016

Vragenlijst HBO-Monitor 2016 Vragenlijst HBO-Monitor 2016 > Met zwarte of blauwe pen invullen > Kruis slechts één antwoord aan tenzij anders is aangegeven > Let op naar welke vraag u soms wordt doorverwezen Enkele algemene vragen

Nadere informatie

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf

Format samenvatting aanvraag. Opmerking vooraf Format samenvatting aanvraag Opmerking vooraf Mocht u de voorkeur geven aan openbaarmaking van de gehele aanvraag in plaats van uitsluitend onderstaande samenvatting dan kunt u dat kenbaar maken bij het

Nadere informatie

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion

Naam: Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) Draaiboek decentrale implementatie PAUW en Tridion Inleiding In het kader van het Programma Aanpak Universitaire Website (PAUW) is afgesproken dat alle decentrale

Nadere informatie

Three Ships Learning Solutions

Three Ships Learning Solutions Three Ships Learning Solutions Wiel van de Berg Algemeen Directeur Jos Herkelman Teamleider trainer/consultants Agenda Kennismaken Samen aan jezelf werken Praktisch aan de gang in PO en VO/(M)BO Kaders

Nadere informatie

Eerder en Dichtbij. Projectplan

Eerder en Dichtbij. Projectplan Eerder en Dichtbij Projectplan Bussum, augustus september 2012 1. Inleiding De pilot Eerder en Dichtbij is een verlening van de eerste pilot Meer preventie minder zorg. Het doel van de pilot was oorspronkelijk

Nadere informatie

Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten

Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten Werkplekleren Informatie voor aanbieders van werkplekken voor bachelor- en Associate degreestudenten Doel van deze brochure U bent benaderd door een student van Aeres Hogeschool Wageningen (voorheen Stoas

Nadere informatie

Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com

Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers. Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com Massive Open Online Courses voor de professionele ontwikkeling van medewerkers Wilfred Rubens http://www.wilfredrubens.com EMMA Pilots MOOCs Meerdere talen #EUMoocs Aggregator http://europeanmoocs.eu/

Nadere informatie

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU

1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU 1. Leerwerkplekovereenkomst Master Educational Needs (Master EN) Seminarium voor Orthopedagogiek HU school Schooltype: PO, SO, VO, VSO, MBO Adres Telefoon werkplekbegeleider E-mail (Werkplekbegeleider)

Nadere informatie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie

BASISGEGEVENS. Contactpersoon. Dr. E.W.M. Gielen. Naam. Portfoliomanager & Organisatieontwikkeling Adacademies. Functie 1 BASISGEGEVENS Soort aanvraag: Nieuwe opleiding De startdatum van de Ad opleiding is gepland per 1 september 2018. Hiermee is te verwachten dat deze nieuwe opleiding valt onder de nieuwe wetgeving rond

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Regioprofiel Noord-Holland Technisch Tekenaar Elektrotechniek, niveau 3 Werkvoorbereider Installatie Elektrotechniek, niveau 4

Regioprofiel Noord-Holland Technisch Tekenaar Elektrotechniek, niveau 3 Werkvoorbereider Installatie Elektrotechniek, niveau 4 Regioprofiel Noord-Holland Technisch Tekenaar Elektrotechniek, niveau 3 Werkvoorbereider Installatie Elektrotechniek, niveau 4 16 januari 2013 Regioprofiel Op 31 mei 2012 hebben de MBO-instellingen, de

Nadere informatie

Zes nieuwe ICT-opleidingen voor het MBO

Zes nieuwe ICT-opleidingen voor het MBO Zes nieuwe ICT-opleidingen voor het MBO Servicemedewerker ICT De Servicemedewerker ICT zorgt ervoor dat iedereen beschikt over een goed functionerende pc. Aan de hand van procedures installeert hij hard-

Nadere informatie

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen

Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Visie en eindtermen voor jobcoachopleidingen Versie 1.0 12 april 2012 Inhoudsopgave blz. Voorwoord 2 Algemeen -Visie 3 -Methodiek 4 Intake/assessment 5 Jobfinding 6 Coaching on the job 7 Definitielijst

Nadere informatie

Opleidingskunde,Training & Human Development

Opleidingskunde,Training & Human Development Opleidingskunde, Deze flyer over praktijkleren bij de bacheloropleiding Opleidingskunde beschrijft informatie over de volgende onderwerpen: Inhoud: 1. Het beroep 2. Deskundigheidsbevordering van medewerkers

Nadere informatie

Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011

Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011 Expertisecentrum Onderwijs & ICT Suriname UTSN Twinning Project 2008/1/E/K/005 Werkplan 1 juli 2009 1 juli 2011 Bijlage C bij het Rapport Haalbaarheidsstudie Wim de Boer (SLO), Pieter van der Hijden (Sofos

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 8. Versienummer Datum maart 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 8. Versienummer Datum maart 2007 1 / 8 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC Flevoland 1.0 13 maart 2007 2 / 8 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen. Korte versie

Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen. Korte versie Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen Korte versie Colofon Titel Handreiking voor het opstellen van het implementatieplan taal en rekenen Auteur Christel Kuijpers en

Nadere informatie

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Versienummer Datum februari 2007

Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO. Projectplan 1 / 6. Versienummer Datum februari 2007 1 / 6 Regeling ontwikkelen en gebruiken van streaming media in het MBO Projectplan Auteur(s) Versienummer Datum ROC Leiden 1.0 7 februari 2007 2 / 6 1a NAW-gegevens van de aanvragende onderwijsinstelling

Nadere informatie

ROC Eindhoven HERONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008

ROC Eindhoven HERONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 ROC Eindhoven HERONDERZOEK KWALITEIT EXAMINERING 2007-2008 Amersfoort, juni 2008 Heronderzoek examinering ROC Eindhoven 2007-2008 p.2 van 17 VASTSTELLING RAPPORT Dit rapport bevat de resultaten van het

Nadere informatie

Presentatie vraagfinanciering

Presentatie vraagfinanciering Presentatie vraagfinanciering Flexibel studeren voor professionals Gerrit van der Heijden, 17 januari 2016 Deeltijd bacheloropleidingen Hbo-deeltijdopleidingen: Godsdienst Pastoraal Werk Leraar Godsdienst/Levensbeschouwing

Nadere informatie

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO

VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO VAN KORTSLUITING NAAR CONTACT BETA CHALLENGE PROGRAMMA EEN LEERROUTE MAVO-MBO-HBO April 2014 Kenschets 1963 Ons onderwijsbestel 1963 (opmaat voor Mammoetwet ) Van Mammoet 1968 Industriële vormgeving: lineair

Nadere informatie

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen

Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen 19 JUNI 2014 Flexibilisering van het onderwijs aan volwassenen kan alleen door het systeem volledig anders te gaan opzetten en is niet gebaat bij het veranderen van de bestaande situatie Flexibilisering

Nadere informatie

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo

Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Handreiking: Uitleg begrippen vmbo-mbo Ook in het vmbo is er sprake van onderwijsvernieuwing. De meest in het oog springende vernieuwing is de introductie van een kern, profiel en (meerdere) keuzes. De

Nadere informatie

Hans van Veluwen / Luuk Winkel Teammanager Installatietechniek Teammanager Elektrotecniek

Hans van Veluwen / Luuk Winkel Teammanager Installatietechniek Teammanager Elektrotecniek 1 1. GEGEVENS AANVRAGER Onderwijsinstelling Naam ROC Aventus Postadres Postbus 792 Bezoekadres Laan van de Mensenrechten 500 Postcode/plaats Website schoolorganisatie Postbankrekeningnummer 701 BA Apeldoorn

Nadere informatie

Wiskunde en informatica: innovatie en consolidatie Over vragen in het wiskunde- en informaticaonderwijs

Wiskunde en informatica: innovatie en consolidatie Over vragen in het wiskunde- en informaticaonderwijs Tijdschrift voor Didactiek der β-wetenschappen 22 (2005) nr. 1 & 2 53 Oratie, uitgesproken op 11 maart 2005, bij de aanvaarding van het ambt van hoogleraar Professionalisering in het bijzonder in het onderwijs

Nadere informatie

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016.

NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP. Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016. NIVEAU 4 TUIN, PARK & LANDSCHAP Startjaar: 2015-2016 Kwalificatiedossier: Natuur en groene ruimte 4 Versie: 2015-2016 Naam uitstroom: Manager natuur en recreatie Crebo-code: 97090 BEROEPSGERICHTE EISEN

Nadere informatie

Technisch Leidinggevende

Technisch Leidinggevende Gilde Opleidingen Telefoon: (0475)34 32 43 E-mail: info@gildeopleidingen.nl Technisch Leidinggevende Studierichting Installatietechniek (CIVIL) Locatie Roermond - Kasteel Hillenraedtstraat Niveau 4 Leerweg

Nadere informatie

1. Interpersoonlijk competent

1. Interpersoonlijk competent 1. Interpersoonlijk competent De docent BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De docent BVE geeft

Nadere informatie

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen

POP. Persoonlijk ontwikkelingsplan. Robin van Heijningen 1 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen 2 POP Persoonlijk ontwikkelingsplan Robin van Heijningen Hillegom 17 oktober 2013 Schoonderbeek Installatietechniek 3 Persoonlijk ontwikkelingsplan

Nadere informatie

OPLEIDINGEN MEDEZEGGENSCHAP 3.0 Mens & Organisatie

OPLEIDINGEN MEDEZEGGENSCHAP 3.0 Mens & Organisatie Erkende MZ-opleidingen OPLEIDINGEN MEDEZEGGENSCHAP 3.0 Mens & Organisatie Versterk als OR-lid uw strategische vaardigheden en vergroot uw loopbaanperspectieven Inleiding Maatschappelijke en economische

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU

ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING MBO OPLEIDINGSNIVEAU ROC TOP te Amsterdam 22158 Financiële beroepen (Financiële beroepen) en 93200 Financiële beroepen (Financieel administratief medewerker) Januari,

Nadere informatie

Directeur Avans Academie Associate degrees

Directeur Avans Academie Associate degrees Profiel Directeur Avans Academie Associate degrees 9 december 2016 Opdrachtgever Avans Hogeschool Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868

Nadere informatie

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst

WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS. Inspirators voor de toekomst WINDESHEIM IN ZWOLLE: UNIEKE MASTER VOOR HET BEROEPS- ONDERWIJS 90 Tweedegraads docenten en hbo-bachelors met een pedagogisch-didactisch getuigschrift die lesgeven in een beroepsgericht vak, kunnen bij

Nadere informatie

Welkom heten Voorstellen

Welkom heten Voorstellen Welkom heten Voorstellen 1 Wat wordt er besproken: Vraagstuk Onderzoek Conclusies uit het onderzoeksrapport Aanbevelingen Implementatie 2 De hoofdvraag van mijn onderzoek is: Wat kan ROC Ter AA doen om

Nadere informatie

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn

Handout PrOfijt. - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Mike Nikkels / Olav van Doorn Handout PrOfijt - Versie 1.1 - Versie: 1.1 Datum: 09-04-2014 Auteur(s): Mike Nikkels / Olav van Doorn 1 Inhoudsopgave 1 Inhoudsopgave... 2 2 Inleiding... 3 3 Algemeen... 3 4 Visie op PrOfijt... 4 5 Techniek...

Nadere informatie

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs

Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs Concept Beoordelingskader voor het bijzondere kenmerk residentieel onderwijs 2 december 2008 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Beoordelingskader 4 pagina 2 1 Inleiding Dit beoordelingskader bevat een aantal facetten

Nadere informatie