Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund"

Transcriptie

1 Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight Equity Market Neutral Fund (het Fonds), een Fonds van Absolute Insight Funds p.l.c. (de Vennootschap), een overkoepelende beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal van het open type met gescheiden aansprakelijkheid tussen compartimenten, en door de Centrale Bank erkend als een icbe in overeenstemming met de Verordeningen. Dit Supplement maakt deel uit van en dient samen te worden gelezen met de algemene beschrijving van de Vennootschap in het Prospectus van de Vennootschap van 17 februari 2014 (het Prospectus). De Bestuurders van de Vennootschap, van wie de namen zijn vermeld in het deel 'Bestuurders van de Vennootschap' in het Prospectus, aanvaarden de verantwoordelijkheid voor de informatie in het Prospectus en in dit Supplement. Naar beste weten en vermogen van de Bestuurders (die alle redelijke maatregelen hebben getroffen om te garanderen dat dit het geval is), stemt deze informatie overeen met de feiten en is er niets weggelaten dat een invloed zou kunnen hebben op de strekking van deze informatie. De Bestuurders aanvaarden dienovereenkomstig de verantwoordelijkheid. Het Fonds kan voornamelijk beleggen in financiële derivaten en de Intrinsieke waarde van het Fonds kan als gevolg van zijn beleggingsbeleid een hoge volatiliteit vertonen. Een belegging in het Fonds gaat gepaard met een aanzienlijk risico, mag geen aanzienlijk deel van een beleggingsportefeuille vertegenwoordigen en is mogelijk niet geschikt voor alle beleggers. Woorden en uitdrukkingen die in het Prospectus zijn gedefinieerd hebben dezelfde betekenis als in dit Supplement, tenzij de context anders aangeeft. 1

2 Inhoud BELEGGINGSDOELSTELLING EN -BELEID... 3 GEBRUIK VAN FINANCIËLE DERIVATEN... 5 BELEGGINGSBEPERKINGEN... 8 RISICOFACTOREN... 8 AFDEKKING VAN AANDELENKLASSEN... 8 DIVIDENDBELEID... 8 BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR AANKOPEN EN TERUGKOPEN... 9 KOSTEN EN UITGAVEN VERGOEDINGEN VAN DE SUBBELEGGINGSBEHEERDER NOTERING ALGEMEEN

3 Beleggingsdoelstelling en -beleid Beleggingsdoelstelling De beleggingsdoelstelling van het Fonds bestaat erin om in alle marktomstandigheden aantrekkelijke positieve absolute rendementen te verwezenlijken. Beleggingsbeleid Het Fonds streeft ernaar zijn doelstellingen te verwezenlijken over een voortschrijdende periode van 12 maanden via een discretionair beheer en door gebruik te maken van een scala van afdekkingstechnieken. Bovendien streeft het Fonds over een voortschrijdende periode van 5 jaar naar een rendement op jaarbasis van de driemaands LIBID + 3%, inclusief vergoedingen en kosten. Het globale beleid bestaat uit twee aparte onderdelen. In eerste instantie streeft het Fonds naar kapitaalgroei op de lange termijn, voornamelijk door te beleggen in een scala van aandelen en aandelengerelateerde effecten van bedrijven die zijn genoteerd of worden verhandeld op een Gereglementeerde markt, zoals beschreven in Bijlage 2 bij het Prospectus, en financiële derivaten die volgens de Verordeningen zijn toegelaten. Wat de wegingen van landen betreft, worden er door de Subbeleggingsbeheerder geen specifieke beperkingen in acht genomen, en de beleggingen van het Fonds kunnen soms geconcentreerd zijn, bijvoorbeeld in Europa en het Verenigd Koninkrijk. In tweede instantie belegt het Fonds in een breed scala van Liquide activa en aan contanten gelijkstaande middelen. Deze activaklasse wordt zowel gehouden als een activaklasse die een absoluut rendement oplevert, als om liquiditeit te verschaffen en als afdekking van blootstellingen die ontstaan door het gebruik van financiële derivaten. Een belangrijk kenmerk van het Fonds is dat het een absoluutrendementsfonds is: het streeft in alle marktomstandigheden naar positieve absolute rendementen. Het Fonds houdt niet alleen een portefeuille van Liquide activa en aan contanten gelijkstaande middelen (zoals hierboven beschreven), maar tracht dit doorgaans ook te verwezenlijken door de marktgebonden risico's te beperken die gewoonlijk gepaard gaan met beleggingen in aandelen ('bèta' genoemd), en tegelijkertijd de aandelenspecifieke rendementen ('alfa' genoemd) te isoleren. Het Fonds maakt hiervoor voornamelijk gebruik van een techniek die 'pairing' wordt genoemd. Bij 'pairing' bestaat elke positie van het Fonds in aandelen of aandelengerelateerde effecten uit twee delen. Het eerste deel weerspiegelt de standpunten van de Subbeleggingsbeheerder over een specifiek aandeel, en het tweede deel beperkt het bètarisico dat met dat aandeel wordt geassocieerd. Ofwel vertegenwoordigt het eerste deel een shortpositie, ofwel het tweede deel. Een shortpositie komt tot stand wanneer het Fonds een actief verkoopt dat het niet bezit, met de intentie om het in de toekomst terug te kopen. Als de prijs van het actief waarin de shortpositie is genomen, daalt, dan stijgt de waarde van de positie en omgekeerd. Het andere deel van elk paar is een longpositie, die tot stand komt door een actief te kopen. Het Fonds zou daarom ook een 'long-shortfonds' kunnen worden genoemd. Hoewel de icbe-verordeningen het shortverkopen van materiële effecten verbiedt, staan ze wel toe dat er synthetische shortposities worden ingenomen (waarbij synthetisch in deze context in wezen betekent dat hetzelfde economische resultaat wordt behaald zonder een eigenlijke shortverkoop) via het gebruik van derivaten, zoals aandelenswaps, futures of contracts for difference. (Zie ook Gebruik van financiële derivaten hierna). Als dusdanig zal het Fonds frequent gebruikmaken van derivaten om zowel short- als longposities te nemen (inclusief, maar zonder beperking contracts for difference, aandelenindexswaps, aandelensectorswaps en aandelenswaps) met betrekking tot aandelenmarktindices, sectoren, aandelen en aandelenkorven, steeds volgens de voorwaarden en binnen de limieten die zijn 3

4 beschreven in de Kennisgevingen van de Centrale Bank. Zie ook Gebruik van financiële derivaten hierna. Het Fonds zal alleen worden belegd in 'Paren' wanneer er beleggingskansen worden geïdentificeerd die het Fonds, naar het oordeel van de Subbeleggingsbeheerder, het potentieel verschaffen voor aanzienlijke kapitaalwinsten op langere termijn. Anders blijft het Fonds belegd in Liquide activa of aan contanten gelijkstaande middelen. De Subbeleggingsbeheerder kan zijn standpunten over de toekomstige marktvolatiliteit tot uiting brengen met betrekking tot aandelenmarktindices, sectoren, aandelen en aandelenkorven, steeds volgens de voorwaarden en binnen de limieten die zijn beschreven in de Kennisgevingen van de Centrale Bank. Volatiliteitsbeleggingen zullen gewoonlijk worden uitgevoerd via het gebruik van financiële derivaten zoals opties en opties op futures (zie ook Gebruik van financiële derivaten hierna). Als de Subbeleggingsbeheerder van mening is dat de toekomstige volatiliteit hoger zal zijn dan door andere beleggers wordt verwacht, zal hij de volatiliteitsblootstelling verhogen door opties te kopen. Het Fonds zou dan profiteren van een toekomstige stijging in de volatiliteit van het betreffende actief of de betreffende markt. Als de Subbeleggingsbeheerder echter van mening is dat de toekomstige volatiliteit lager zal zijn dan door andere beleggers wordt verwacht, zal hij de volatiliteitsblootstelling verlagen door opties te verkopen. Het Fonds zou dan profiteren van een toekomstige daling in de volatiliteit van het betreffende actief of de betreffende markt. Ook kan het Fonds zijn doelstellingen en beleid nastreven door posities te nemen in instellingen voor collectieve belegging, voor maximaal 10% van de nettoactiva van het Fonds. Het Fonds kan beleggen in instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de eisen van de Centrale Bank in verband met regelingen waarin icbe's kunnen beleggen, zoals beschreven in Richtsnoer 2/03 (zoals dat van tijd tot tijd kan worden gewijzigd). Dergelijke regelingen kunnen worden opgericht als unit trusts, beleggingsvennootschappen, ETF's of andere toegestane regelingen die icbe's of geen icbe's zijn, die voornamelijk hun domicilie hebben in het VK, Ierland, Luxemburg en de Kanaaleilanden, hoewel ze hun domicilie ook kunnen hebben in andere rechtsgebieden waar het fonds is erkend, en die van het open of het gesloten type kunnen zijn. Beleggingen in beursverhandelde fondsen van het open type zullen beantwoorden aan de beleggingslimieten voor instellingen voor collectieve belegging en beleggingen in beursverhandelde fondsen van het gesloten type zullen beantwoorden aan de beleggingslimieten voor overdraagbare effecten zoals uiteengezet in Bijlage 1 van Prospectus onder de titel Beleggingsbeperkingen. Enige belegging in fondsen van het gesloten type is beperkt tot fondsen die door de Subbeleggingsbeheerder als relatief liquide van aard worden beschouwd, ofwel omdat ze genoteerd zijn op de Gereglementeerde markt, ofwel omdat er een secundaire markt voor deelnemingsrechten van dergelijke fondsen bestaat, en een dergelijke belegging zal een belegging in Toegestane activa vormen in overeenstemming met de vereisten van de Centrale Bank. De regelingen waarin het Fonds belegt, kunnen ook worden beheerd door de Beleggingsbeheerder of de Subbeleggingsbeheerder of door entiteiten die met hen gelieerd zijn. De verschillende typen beleggingen die in dit beleggingsbeleid worden beschreven, kunnen producten omvatten die door de Subbeleggingsbeheerder worden beschouwd als gestructureerde producten, in die zin dat zij het Fonds in staat zullen stellen om een indirecte marktpositie in aandelen, aandelenmarktindices, sectoren en/of korven van aandelen te verwerven. Dergelijke gestructureerde producten hebben doorgaans de vorm van overdraagbare effecten en/of geldmarktinstrumenten. Een voorbeeld van een dergelijk product, is een nulcouponobligatie met kapitaalbescherming en een besloten derivaat dat een rendement oplevert dat gekoppeld is aan een aandelenindex. Voor zover dergelijke beleggingen het Fonds blootstellen aan het rendement van een index, moet die index voldoende gediversifieerd zijn, voldoende representatief zijn voor de markten waarop hij betrekking heeft, op passende wijze worden gepubliceerd en vooraf door de Centrale Bank zijn goedgekeurd. Dergelijke gestructureerde producten zullen voornamelijk beperkt zijn tot activa die zijn genoteerd of worden verhandeld op een van de Gereglementeerde markten die zijn vermeld in Bijlage 2, of zullen, als ze niet genoteerd zijn, beperkt blijven tot 10% van de nettoactiva van het Fonds, en voldoen aan de eisen van de Centrale Bank. 4

5 Met uitzondering van toegelaten beleggingen in niet-genoteerde effecten en instellingen voor collectieve belegging van het open type, zal er worden belegd op de Gereglementeerde markten die zijn opgenomen in Bijlage 2 van het Prospectus. Het Fonds kan voor beleggingsdoeleinden ook terugkoop-/omgekeerde terugkoopovereenkomsten en effectenleenovereenkomsten sluiten, met inachtneming van de voorwaarden en limieten die zijn beschreven in de Kennisgevingen van de Centrale Bank. Gebruik van financiële derivaten Het Fonds kan zowel voor beleggingsdoeleinden als met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer transacties met derivaten verrichten. Het begrip 'efficiënt portefeuillebeheer' heeft betrekking op transacties die worden verricht om het risico te beperken, de kosten te verlagen of extra kapitaal voor het Fonds te genereren met een geëigend risiconiveau, rekening houdend met het risicoprofiel van het Fonds zoals beschreven in dit Supplement en de algemene bepalingen van de Richtlijn. Een lijst van de Gereglementeerde markten waarop de derivaten kunnen zijn genoteerd of worden verhandeld, is opgenomen in Bijlage 2 van het Prospectus. Het Fonds kan ook transacties verrichten met OTCderivaten. Zoals hierboven vermeld, kan het Fonds ook terugkoop-/omgekeerde terugkoopovereenkomsten en effectenleenovereenkomsten afsluiten voor beleggingsdoeleinden, met inachtneming van de voorwaarden en limieten die zijn uiteengezet in de Kennisgevingen van de Centrale Bank. Beleggers dienen te weten dat wanneer het Fonds terugkoop-/omgekeerde terugkoopovereenkomsten of derivatencontracten afsluit (met inbegrip van de overeenkomsten voor valuta-afdekking zoals verder nader toegelicht), de operationele kosten en/of vergoedingen in mindering zullen worden gebracht op de inkomsten voor het Fonds. Deze vergoedingen en kosten kunnen financieringsvergoedingen omvatten, en in geval van derivaten die worden genoteerd op Gereglementeerde markten kunnen deze vergoedingen en kosten makelaarsvergoedingen omvatten. Een van de overwegingen waarmee de Subbeleggingsbeheerder rekening houdt bij het selecteren van makelaars en tegenpartijen voor het Fonds is de vraag of dergelijke kosten en/of vergoedingen die in mindering worden gebracht op de inkomsten voor het Fonds normale commerciële tarieven zijn en geen verborgen inkomsten omvatten. Dergelijke directe of indirecte kosten en vergoedingen zullen worden betaald aan de betrokken makelaar voor of tegenpartij bij de derivatentransactie, die, in het geval van derivaten gebruikt voor afdekking van de aandelenklasse, de Bewaarder of aan de Bewaarder gelieerde entiteiten kunnen omvatten. De makelaars voor of tegenpartijen bij derivatentransacties zullen kredietinstellingen zijn zoals beschreven in alinea 2.7 van de algemene beleggingsbeperkingen uiteengezet in Bijlage 1 van het Prospectus, met een kredietrating van minimaal A- (zoals beoordeeld door een erkend ratingbureau zoals Standard and Poor s) of lager als de kredietinstelling een initiële marge biedt. Behoudens deze voorwaarden is de Subbeleggingsbeheerder volledig vrij inzake de benoeming van tegenpartijen bij het afsluiten van derivaten met het oog op de beleggingsdoelstelling en het beleggingsbeleid van het Fonds. Het is niet mogelijk om in dit Supplement alle tegenpartijen op te sommen, omdat zij per de datum van dit Supplement nog niet zijn geselecteerd en zij in de loop van de tijd kunnen veranderen. Alle inkomsten die worden gegenereerd via het gebruik van derivaten voor efficiënt portefeuillebeheer zullen, na aftrek van directe en indirecte operationele kosten en vergoedingen, aan het Fonds worden geretourneerd. Zoals uiteengezet in dit Supplement kan het Fonds gebruik maken van bepaalde derivaten om te beleggen in financiële indexen die blootstelling bieden aan de activaklassen die worden vermeld in het beleggingsbeleid. Voor nadere informatie in dat verband verwijzen wij naar Beleggingen in financiële indexen aan de hand van financiële derivaten in het Prospectus. Het Fonds kan door het gebruik van financiële derivaten onderworpen zijn aan hefboomwerking tot de maximumlimiet die door de Centrale Bank is toegestaan. Het Fonds zal gebruik maken van de verplichtingenbenaderingsmethodologie voor het nauwkeurig meten, bewaken en beheersen van het hefboomeffect dat voortvloeit uit het gebruik van derivaten. De verplichtingenbenadering wordt berekend door het omrekenen van de derivaatpositie in de equivalente positie in het onderliggende actief, op basis van de marktwaarde van het onderliggende actief of de marktwaarde van het contract, 5

6 zoals beschreven in het Risicobeheerproces. De prijzen van derivaten, inclusief futures en opties, zijn uiterst volatiel. Betalingen die worden verricht in het kader van swapovereenkomsten kunnen eveneens uiterst volatiel zijn. Prijsschommelingen van futures en optiecontracten en betalingen in het kader van swapovereenkomsten zijn uiterst volatiel, en worden onder andere beïnvloed door rentevoeten, veranderingen in de verhouding tussen vraag en aanbod, handels-, belasting-, monetaire programma's en programma's inzake deviezencontrole, beleidsbeslissingen van regeringen en nationale en internationale politieke en economische gebeurtenissen en beleidsbeslissingen. De waarde van futures, opties en swapovereenkomsten is ook afhankelijk van de prijs van hun onderliggende activa. Bovendien zijn de activa van het Fonds ook onderworpen aan het risico dat enige van de beurzen waarop zijn posities worden verhandeld, of hun clearinginstellingen of tegenpartijen in gebreke blijven. De financiële derivaten waarin het Fonds kan beleggen, omvatten futures, opties, verschillende typen van swaps, swaptions en valutatermijncontracten. Zakelijke zekerheden Waar nodig zal het Fonds zekerheden van tegenpartijen aanvaarden om het tegenpartijrisico te verlagen dat voortvloeit uit het gebruik van over-the-counter derivaten. Het Fonds zal alleen zekerheden aanvaarden die bestaan uit contanten en/of door de overheid gedekte effecten met wisselende looptijd en die beantwoorden aan de vereisten van de Centrale Bank betreffende nietcontante zekerheden die mogen worden aanvaard door een icbe. Door het Fonds ontvangen contante zekerheden mogen worden herbelegd in overeenstemming met de vereisten van de Centrale Bank, naar keuze van de Subbeleggingsbeheerder. In dat kader mogen door het Fonds ontvangen contante zekerheden worden gedeponeerd bij in aanmerking komende kredietinstellingen zoals toegestaan door de Icbe-verordeningen. In dergelijke omstandigheden zal het Fonds blootgesteld zijn aan de kredietwaardigheid van de betrokken kredietinstelling waar de contante zekerheid gedeponeerd is. De omvang van de te verstrekken zekerheid kan variëren naargelang van de tegenpartij waarmee het Fonds zijn transacties afsluit. Het haircut-beleid van toepassing op de verstrekte zekerheid wordt geval per geval overeengekomen met de betrokken tegenpartij, afhankelijk van de door het Fonds ontvangen activaklasse en rekening houdend met de kredietnotering en de koersvolatiliteit van de tegenpartij. Futures Futures zijn contracten om een standaardhoeveelheid van een specifiek actief te kopen of te verkopen (of in sommige gevallen, contanten te ontvangen of te betalen op basis van de prestaties van een onderliggend actief, een onderliggend instrument of een onderliggende index) op een vooraf bepaalde datum in de toekomst en tegen een overeengekomen prijs via een transactie die op een beurs wordt verricht. Dankzij futurescontracten kunnen beleggers zich afdekken tegen het marktrisico of een positie verkrijgen in de onderliggende markt. Omdat deze contracten dagelijks op marktwaarde worden gewaardeerd, kunnen beleggers door hun positie af te sluiten, vóór de leveringsdatum van het contract afstand doen van hun verplichting om de onderliggende activa te kopen of te verkopen. Het frequente gebruik van futures om een bepaalde strategie te verwezenlijken in plaats van het gebruik van het onderliggende of verwante effect of de onderliggende of verwante index, of indexsector of korf van aandelen, leidt vaker tot lagere transactiekosten. Het Fonds kan bijvoorbeeld aandelenindexfutures aangaan, op voorwaarde dat die indices voldoen aan de eisen van de Centrale Bank, om te trachten het algemene marktrisico te neutraliseren (of aan te passen), vanuit het standpunt van de Subbeleggingsbeheerder over een bepaald aandeel. 6

7 Opties Er zijn twee vormen van opties: putopties en callopties. Putopties zijn contracten die voor een premie worden verkocht en die de ene partij (de koper) het recht geven, maar niet verplichten, om aan de andere partij (de verkoper) bij het contract, een specifieke hoeveelheid van een bepaald product of financieel instrument tegen een vastgestelde prijs te verkopen. Callopties zijn vergelijkbare contracten die voor een premie worden verkocht en die de koper het recht geven, maar niet verplichten, om van de verkoper van de optie een specifieke hoeveelheid van een bepaald product of financieel instrument tegen een vastgestelde prijs te kopen. Opties kunnen ook contant worden afgewikkeld. Het Fonds kan optreden als verkoper en als koper van put- en callopties. Het Fonds kan deze instrumenten ofwel afzonderlijk ofwel in combinaties kopen of verkopen. Hierdoor zou het Fonds kunnen profiteren van een koersstijging, terwijl zijn algemene blootstelling wordt beperkt tot de originele premie die door het Fonds is betaald. Opties kunnen ook worden gebruikt om een positiestandpunt in te nemen over de volatiliteit van afzonderlijke aandelen, korven van aandelen, indices en of indexsectoren. Het Fonds kan bijvoorbeeld gebruikmaken van een optiestrategie die een 'straddle' wordt genoemd. Een straddle houdt de gelijktijdige aankoop in van twee opties met dezelfde uitoefenprijs en dezelfde vervaldatum. De Subbeleggingsbeheerder kan bijvoorbeeld een volatiliteitspositie kopen door een 'long straddle' te kopen, waarbij een calloptie en een putoptie op hetzelfde aandeel worden gekocht. Het Fonds zou dan profiteren van een stijging in de marktvolatiliteit. De Subbeleggingsbeheerder kan ook een volatiliteitspositie verkopen door een straddle te verkopen, waarbij een calloptie en een putoptie op hetzelfde aandeel worden verkocht. Het Fonds zou dan profiteren van een daling in de marktvolatiliteit. Aandelen-/aandelenindex-/sectorswaps en contracts for difference Een swap is een overeenkomst die wordt gesloten door twee partijen om het rendement op een referentierente, zoals een vaste of vlottende geldmarktrente, te ruilen voor het rendement op één aandeel, een korf van aandelen, een index of een indexsector. Aandelenswaps kunnen bijvoorbeeld toestaan dat er een positiestandpunt wordt ingenomen ten aanzien van de prijsschommeling van een afzonderlijk aandeel. Ze kunnen worden gebruikt om zowel positieve als negatieve standpunten over aandelen tot uiting te brengen (door een synthetische shortpositie tot stand te brengen). Aandelenindex- of aandelensectorswaps kunnen worden gebruikt om te trachten het algemene marktrisico te neutraliseren (of aan te passen), vanuit het standpunt van de Subbeleggingsbeheerder over een bepaald aandeel, op voorwaarde dat dergelijke indices voldoen aan de eisen van de Centrale Bank. Aandelen-, aandelenindex- en aandelensectorswaps kunnen zowel afzonderlijk als in combinatie worden gebruikt. Een contract for difference is een type derivatencontract waardoor het Fonds op synthetische basis een blootstelling kan verkrijgen aan een onderliggend actief, zonder dat het Fonds een directe positie in het onderliggende actief hoeft te nemen. In tegenstelling tot futurescontracten hebben contracts for difference geen vaste vervaldatum of contractgrootte, en worden ze doorgaans over-the-counter verhandeld. Contracts for difference kunnen worden gebruikt op een manier die vergelijkbaar is met swaps, zoals hierboven beschreven, en kunnen betrekking hebben op afzonderlijke aandelen, indices of sectoren, op voorwaarde dat dergelijke indices voldoen aan de eisen van de Centrale Bank. Valutatermijncontracten Een termijncontract legt de prijs vast waartegen een index of een actief op een datum in de toekomst kan worden gekocht of verkocht. Bij valutatermijncontracten zijn de contracterende partijen verplicht om de valuta tegen een opgegeven prijs te kopen of te verkopen, voor een opgegeven hoeveelheid en op een vastgelegde datum in de toekomst. Valutatermijncontracten kunnen worden gebruikt om een positie in een valuta weer af te dekken naar de Basisvaluta. Ze kunnen ook worden gebruikt om de valutasamenstelling van het volledige Fonds of een deel ervan te veranderen, zonder noodzakelijk een afdekking te bieden naar de Basisvaluta. Valuta-afdekking kan worden gebruikt om aandelenklassen af te dekken die luiden in een andere valuta dan de Basisvaluta van het Fonds. Zie Afdekking van Aandelenklassen hierna. 7

8 Alvorens te beleggen in een financieel derivaat, zal de Vennootschap bij de Centrale Bank een verslag indienen over het risicobeheerproces voor het Fonds, en mag ze alleen gebruikmaken van financiële derivaten die in het verslag zijn opgenomen zoals dat door de Centrale Bank is goedgekeurd. De Vennootschap zal de Aandeelhouders op verzoek aanvullende informatie verstrekken over de gehanteerde methoden voor risicobeheer, waaronder de toegepaste kwantitatieve beperkingen en alle recente ontwikkelingen op het gebied van de risico- en rendementskenmerken van de belangrijkste categorieën beleggingen in financiële derivaten. Beleggingsbeperkingen De algemene beleggingsbeperkingen beschreven in Bijlage 1 bij het Prospectus zijn van toepassing. De Bestuurders kunnen van tijd tot tijd verdere beleggingsbeperkingen opleggen die verenigbaar zijn met of in het belang zijn van de Aandeelhouders, om te voldoen aan de wetten en reglementering van de landen waar de Aandeelhouders zijn gevestigd. Risicofactoren De algemene risicofactoren beschreven in deel 9 van het Prospectus zijn van toepassing. Afdekking van Aandelenklassen De Klasse Ap Euro, Klasse Ap Euro, Klasse B1p Euro, Klasse B2p Euro, Klasse B3p Euro, Klasse B4p Euro, Klasse S Euro, Klasse Sp Euro, Klasse Ap US, Klasse Ap US, Klasse B1p US, Klasse B2p US, Klasse B3p US, Klasse B4p US, Klasse S US en Klasse Sp US, Klasse Ap CHF, Klasse B1p CHF en Klasse B2p CHF (afzonderlijk een 'Afgedekte aandelenklasse', samen de 'Afgedekte aandelenklassen') luiden in een andere valuta dan de Basisvaluta, namelijk de euro, de Amerikaanse dollar of de Zwitserse frank. Het is momenteel de intentie van de Bestuurders om de valutablootstelling van houders van de Afgedekte aandelenklassen af te dekken naar de euro, de Amerikaanse dollar of de Zwitserse frank. Het is momenteel de intentie van de Bestuurders om deze valutablootstellingen af te dekken, maar de succesvolle uitvoering van een afdekkingsstrategie die precies dit risico beperkt, kan niet worden gegarandeerd. Enige financiële instrumenten die voor een of meer klassen worden gebruikt om dergelijke strategieën te implementeren, zullen activa/verplichtingen zijn van het Compartiment als geheel, maar zullen kunnen worden toegerekend aan de betreffende klasse(n), en de winsten/verliezen op en de kosten van de betreffende financiële instrumenten zullen uitsluitend worden toegerekend aan de betreffende klasse. Enige valutablootstelling van een klasse mag niet worden gecombineerd of verrekend met die van een andere klasse. Voor zover de afdekkingsstrategie succesvol is, zullen de prestaties van de betreffende klasse wellicht in dezelfde lijn evolueren als de prestaties van de onderliggende activa in de basisvaluta, en beleggers in een afgedekte klasse zullen geen voordeel realiseren als de valuta van de klasse daalt ten opzichte van de basisvaluta en/of de valuta waarin de activa van het Compartiment luiden. De valutablootstelling van de activa die aan een klasse kunnen worden toegerekend, mag niet worden toegerekend aan andere klassen. Hoewel het Compartiment niet voornemens is om posities over af te dekken of onder af te dekken, kan er wel over- of onderafdekking plaatsvinden als gevolg van factoren waarover het Compartiment geen controle heeft. Het Compartiment staat niet toe dat overafgedekte posities meer dan 105% van de Intrinsieke waarde van een afgedekte klasse vertegenwoordigen. Afgedekte posities zullen permanent worden gecontroleerd om te verzekeren dat overafgedekte posities niet meer dan 105% van de Intrinsieke waarde van een afgedekte klasse vertegenwoordigen. Deze controle omvat onder meer een procedure om te verzekeren dat posities die materieel meer dan 100% vertegenwoordigen, niet van maand tot maand worden overgedragen. Dividendbeleid De Aandelenklassen die in euro, in Amerikaanse dollar en in Zwitserse frank luiden zijn Kapitalisatieaandelen en geven derhalve geen recht op dividend. De netto-inkomsten die aan de 8

9 betreffende klasse van Aandelen kunnen worden toegerekend, blijven in het Fonds behouden en worden weerspiegeld in de waarde van de betreffende klasse van Aandelen. klasse Ap Sterling, klasse B1p Sterling, klasse B2p Sterling, klasse B3p Sterling, klasse B4p Sterling, klasse S Sterling en klasse Sp Sterling zijn Herbeleggingsaandelen waarvoor de Bestuurders voornemens zijn om elk kwartaal een dividend te betalen uit de winst die beschikbaar is voor het doel dat aan de betreffende klasse van Aandelen kan worden toegerekend. Dergelijke dividenden zullen naar verwachting worden betaald en herbelegd binnen twee maanden na de afsluiting van elk boekjaar van het Fonds, en worden betaald en herbelegd in overeenstemming met de procedure beschreven in deel 5 van het Prospectus. Uitkeringsaandelen van klasse B3p Sterling zijn Uitkeringsaandelen waarvoor de Bestuurders voornemens zijn om elk kwartaal een dividend te betalen uit de bedragen die beschikbaar zijn voor het doel dat aan de Uitkeringsaandelen van klasse B3p Sterling kan worden toegerekend. Aandelendividenden worden naar verwachting betaald binnen 20 dagen na het einde van elke periode voor inkomstentoewijzing zoals hierna vermeld, en zullen worden betaald via elektronische overschrijving op risico en kosten van de houders van de klasse B3p Sterling. Voor het Fonds gelden de volgende perioden van inkomstentoewijzing: 1 november 31 januari 1 februari 30 april 1 mei 31 juli 1 augustus 31 oktober BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR AANKOPEN EN TERUGKOPEN Initiële aanbiedingsperiode Van 9.00 uur op 18 november 2008 tot uur op 27 augustus 2015 voor klasse B3p Euro, klasse B3p US, klasse B4p US, klasse Sp Sterling, klasse Sp Euro en klasse Sp US, en van 9.00 uur op 18 februari 2014 tot uur op 27 augustus 2015 voor klasse B1p CHF. De Initiële aanbiedingsperiode kan voor elke klasse van Aandelen door de Bestuurders worden verkort of verlengd, en elke dergelijke verkorte of verlengde aanbiedingsperiode zal aan de Centrale Bank worden gemeld. Na de Initiële aanbiedingsperiode voor elke dergelijke klasse zullen de Aandelen continu beschikbaar blijven voor inschrijvingen. De Initiële aanbiedingsperiode kan voor elke klasse van Aandelen door de Bestuurders worden verkort of verlengd, en elke dergelijke verkorte of verlengde aanbiedingsperiode zal aan de Centrale Bank worden gemeld. Na de Initiële aanbiedingsperiode voor elke dergelijke klasse zullen de Aandelen continu beschikbaar blijven voor inschrijvingen. Initiële uitgifteprijs 1 voor Aandelenklassen die luiden in euro. 1 voor Aandelenklassen die luiden in Britse pond. US$1 voor Aandelenklassen die luiden in Amerikaanse dollar. CHF1 voor Aandelenklassen die luiden in Zwitserse frank. Basisvaluta Pond sterling. 9

10 Limieten inzake leningen Werkdag Handelsdag 10% van de Intrinsieke waarde van het Fonds, zoals vermeld onder 'Bevoegdheden inzake leningen' in deel 1 van het Prospectus. Het Fonds kan door het gebruik van financiële derivaten onderworpen zijn aan hefboomwerking tot de maximumlimiet die door de Centrale Bank is toegestaan. Een dag waarop banken in Dublin open zijn, behalve zaterdag of zondag en/of die andere dagen die door de Bestuurders met de goedkeuring van de Bewaarder kunnen worden bepaald. Elke Werkdag voor het Fonds en/of die andere dag of dagen die van tijd tot tijd door de Bestuurders met de goedkeuring van de Bewaarder kunnen worden bepaald en vooraf aan alle Aandeelhouders of aan de Aandeelhouders in het Fonds worden bekendgemaakt, op voorwaarde dat er ten minste één Handelsdag per twee weken is. Aandelenklassen Instapvergoeding Minimuminleg Minimale vervolginschrijving Minimumparticipatie klasse Ap Euro klasse Ap Sterling klasse Ap US klasse Ap CHF klasse B1p Euro klasse B1p Sterling klasse B1p US klasse B1p CHF klasse B2p Euro klasse B2p Sterling klasse B2p US klasse B2p CHF klasse B3p Euro klasse B3p Sterling klasse B3p US klasse B4pEuro Geen Geen Geen US$4.500 US$1.500 US$2.000 Geen CHF3.000 CHF1.500 CHF % % % US$4.500 US$1.500 US$ % CHF3.000 CHF1.500 CHF2.000 Geen Geen Geen US$ US$1.500 US$ Geen CHF CHF1.500 CHF Geen Geen % US$ US$1.500 US$ %

11 klasse B4p Sterling klasse B4p US klasse S Euro klasse S Sterling klasse S US klasse Sp Euro klasse Sp Sterling klasse Sp US 4% % US$ US$1.500 US$ Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen Geen klasse B1p zijn bedoeld voor uitkering in bepaalde landen via distributeurs, platforms en andere dergelijke tussengeschoven entiteiten die afzonderlijke vergoedingsregelingen hebben met hun klanten. Krachtens de Statuten kunnen de Bestuurders een aanvraag voor Aandelen naar eigen goeddunken volledig of gedeeltelijk accepteren of verwerpen. De Bestuurders kunnen bepaalde of alle Aandelenklassen in het Fonds sluiten voor inschrijvingen door bestaande en/of nieuwe Aandeelhouders als de activa die aan het Fonds kunnen worden toegerekend zich op een niveau bevinden waarboven het, naar het oordeel van de Bestuurders, niet in het beste belang van de aandeelhouders is om verdere inschrijvingen te accepteren, bijvoorbeeld als de grootte van het Fonds het vermogen van de Subbeleggingsbeheerder om de beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zou kunnen beperken. De Bestuurders kunnen vervolgens naar eigen goeddunken bepaalde of alle Aandelenklassen in het Fonds heropenen voor verdere inschrijvingen door bestaande en/of nieuwe Aandeelhouders, en het proces waarbij de Aandelenklassen worden gesloten en mogelijk worden heropend, kan daarna worden herhaald zoals de Bestuurders van tijd tot tijd kunnen bepalen. Aandeelhouders kunnen controleren of de Aandelenklassen gesloten of open zijn en of ze open zijn voor bestaande en/of nieuwe Aandeelhouders door contact op te nemen met de Administrateur. De sluiting van Aandelenklassen voor nieuwe inschrijvingen van bestaande en/of nieuwe Aandeelhouders heeft geen invloed op de terugkooprechten van Aandeelhouders. De Bestuurders kunnen voor elke betreffende Aandelenklasse naar eigen absolute goeddunken afstand doen van enige instapvergoeding, minimumparticipatie en minimale vervolginschrijving, en kunnen daarin een onderscheid maken tussen inschrijvers. klasse S Euro, klasse S Sterling, klasse S US, klasse Sp Euro, klasse Sp Sterling en klasse Sp US zijn alleen beschikbaar voor beleggers die een aparte beleggingsadviesovereenkomst hebben gesloten met Insight of enige van zijn dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen. Uiterste handelstermijn Afwikkelingsdatum uur (Ierse tijd) op elke Handelsdag. Vrij beschikbare middelen moeten door de Administrateur zijn ontvangen en geaccepteerd voor de derde Werkdag na de Handelsdag, tenzij anders goedgekeurd door de Bestuurders. 11

12 In geval van terugkopen zullen de opbrengsten gewoonlijk worden betaald via een elektronische overschrijving naar een opgegeven rekening, op risico en kosten van de Aandeelhouder op de derde Werkdag na de Handelsdag (en in geen geval later dan 10 Werkdagen) na de ontvangst van de betreffende naar behoren ondertekende terugkoopdocumenten. Waarderingstijdstip Verwateringsaanpassing uur 's middags (Ierse tijd) op elke Handelsdag. De Vennootschap kan, indien er op een Handelsdag meer inschrijvingen zijn dan terugkopen of omgekeerd, een aanpassing verrichten van de Intrinsieke waarde per Aandeel zoals beschreven in Deel 4: 'Prijs en waardering' van het Prospectus onder de titel Uitgifteen terugkoopprijzen. Kosten en uitgaven Er zijn geen terugkoop- of ruilkosten. Vergoedingen van de Beleggingsbeheerder De kosten van de Beleggingsbeheerder voor elke klasse van Aandelen in het Fonds zijn als volgt: Aandelenklassen Jaarlijkse kosten voor beleggingsbeheer klasse Ap Euro klasse Ap Sterling klasse Ap US klasse Ap CHF klasse B1p Euro klasse B1p Sterling klasse B1p US klasse B1p CHF klasse B2p Euro klasse B2p Sterling klasse B2p US klasse B2p CHF 1,50% per jaar van de Intrinsieke waarde van het Fonds die kan worden toegerekend aan de klasse Ap Euro 1,50% per jaar van de Intrinsieke waarde van het Fonds die kan worden toegerekend aan de klasse Ap Sterling 1,50% per jaar van de Intrinsieke waarde van het Fonds die kan worden toegerekend aan de klasse Ap US 1,50% per jaar van de Intrinsieke waarde van het Fonds die kan worden toegerekend aan de klasse Ap CHF 1,00% per jaar van de Intrinsieke waarde van het Fonds die kan worden toegerekend aan de klasse B1p Euro 1,00% per jaar van de Intrinsieke waarde van het Fonds die kan worden toegerekend aan de klasse B1p Sterling 1,00% per jaar van de Intrinsieke waarde van het Fonds die kan worden toegerekend aan de klasse B1p US 1,00% per jaar van de Intrinsieke waarde van het Fonds die kan worden toegerekend aan de klasse B1p CHF 0,85% per jaar van de Intrinsieke waarde van het Fonds die kan worden toegerekend aan de klasse B2p Euro 0,85% per jaar van de Intrinsieke waarde van het Fonds die kan worden toegerekend aan de klasse B2p Sterling 0,85% per jaar van de Intrinsieke waarde van het Fonds die kan worden toegerekend aan de klasse B2p US 0,85% per jaar van de Intrinsieke waarde van het Fonds die kan worden toegerekend aan de klasse B2p CHF 12

13 klasse B3p Euro 0,75% per jaar van de Intrinsieke waarde van het Fonds die kan worden toegerekend aan de klasse B3p Euro klasse B3p Sterling 0,75% per jaar van de Intrinsieke waarde van het Fonds die kan worden toegerekend aan de klasse B3p Sterling klasse B3p US 0,75% per jaar van de Intrinsieke waarde van het Fonds die kan worden toegerekend aan de klasse B3p US Uitkeringsaandelen van klasse B3p Sterling 0,75% per jaar van de Intrinsieke waarde van het Fonds die kan worden toegerekend aan de Uitkeringsaandelen van klasse B3p Sterling klasse B4p Euro 0,65% per jaar van de Intrinsieke waarde van het Fonds die kan worden toegerekend aan de klasse B4p Euro klasse B4p Sterling 0,65% per jaar van de Intrinsieke waarde van het Fonds die kan worden toegerekend aan de klasse B4p Sterling klasse B4p US 0,65% per jaar van de Intrinsieke waarde van het Fonds die kan worden toegerekend aan de klasse B4p US klasse S Euro Geen kosten voor beleggingsbeheer klasse S Sterling Geen kosten voor beleggingsbeheer klasse S US Geen kosten voor beleggingsbeheer klasse Sp Euro Geen kosten voor beleggingsbeheer klasse Sp Sterling Geen kosten voor beleggingsbeheer klasse Sp US Geen kosten voor beleggingsbeheer Deze vergoedingen worden op elke Handelsdag berekend en zijn maandelijks achteraf betaalbaar. Prestatievergoeding Het Fonds is geen prestatievergoeding verschuldigd voor klasse S Euro, klasse S Sterling en klasse S US. De Beleggingsbeheerder heeft recht op de ontvangst van een prestatiegerelateerde vergoeding voor beleggingsbeheer (de 'Prestatievergoeding'), die voor elke Prestatieperiode achteraf betaalbaar is. De Prestatievergoeding is betaalbaar voor de nettoactiva die zijn toe te rekenen aan klasse Ap Euro, klasse Ap Sterling, klasse Ap US, klasse Ap CHF, klasse B1p Euro, klasse B1p Sterling, klasse B1p US, klasse B1p CHF, klasse B2p Euro, klasse B2p Sterling, klasse B2p US, klasse B2p CHF, klasse B3p Euro, klasse B3p Sterling, klasse B3p US, Uitkeringsaandelen van klasse B3p Sterling, klasse B4p Euro, klasse B4p Sterling, klasse B4p US, klasse Sp Euro, klasse Sp Sterling en Aandelen van klasse Sp US. De Prestatievergoeding wordt berekend voor elk afzonderlijk uitgegeven Aandeel aan het einde van de Prestatieperiode (zoals hierna gedefinieerd), en de totale vergoeding die voor een bepaalde Aandelenklasse moet worden betaald, is de som van alle dergelijke individuele berekeningen voor die Aandelenklasse. De Prestatievergoeding voor een welbepaalde uitgegeven Aandelenklasse is verschuldigd wanneer beide van de volgende voorwaarden zijn vervuld: de procentuele groei van de Intrinsieke waarde (IW) per Aandeel tijdens de Prestatieperiode overschrijdt een nagestreefd groeipercentage, namelijk de Hurdle Rate die op dat specifieke Aandeel van toepassing is (zoals hierna gedefinieerd) over dezelfde periode; en 13

14 de IW per Aandeel aan het einde van de Prestatieperiode overschrijdt het High Water Mark voor dat specifieke Aandeel, zijnde de hoogste IW per Aandeel aan het einde van enige vorige Prestatieperioden voor dat specifieke Aandeel (of de uitgifteprijs indien het Aandeel in de huidige Prestatieperiode is uitgegeven). De Prestatieperiode loopt normaliter van 1 januari tot 31 december van elk jaar, behalve zoals hierna vermeld: in geval van de initiële uitgifte van Aandelen in elke klasse loopt de eerste Prestatieperiode vanaf de uitgiftedatum tot 31 december. in geval van een terugkoop van Aandelen eindigt de Prestatieperiode voor die Aandelen op de terugkoopdatum van de Aandelen, en wordt er binnen een maand een Prestatievergoeding verschuldigd en betaalbaar. Voor de eerste berekening van de Prestatievergoeding voor een specifiek aandeel, is het beginpunt voor de IW per betreffend Aandeel de IW per Aandeel op de uitgiftedatum van het Aandeel. De Prestatievergoeding voor elk afzonderlijk Aandeel is gelijk aan 10% van het positieve verschil tussen de IW per Aandeel aan het einde van een Prestatieperiode en de nagestreefde IW per Aandeel. De nagestreefde IW per Aandeel is gelijk aan de IW per Aandeel aan het einde van de vorige Prestatieperiode (of de uitgifteprijs indien het Aandeel in de huidige Prestatieperiode is uitgegeven), vermenigvuldigd met de Hurdle Rate +1, of het High Water Mark voor het specifieke Aandeel, afhankelijk van welke waarde de grootste is. De Prestatievergoeding is één maand na het einde van de Prestatieperiode betaalbaar. De Hurdle Rate voor elke Aandelenklasse is gelijk aan het gemiddelde van de betreffende geldmarktrente, zoals vermeld in de onderstaande tabel, over de Prestatieperiode. Aandelenklasse Klasse Ap Euro, Klasse B1p Euro, Klasse B2p Euro, Klasse B3p Euro, Klasse B4p Euro en Klasse Sp Euro Klasse Ap Sterling, Klasse B1p Sterling, Klasse B2p Sterling, Klasse B3p Sterling, Uitkeringsaandelen van klasse B3p Sterling, Klasse B4p Sterling en Klasse Sp Sterling Klasse Ap US, Klasse B1p US, Klasse B2p US, Klasse B3p US, Klasse B4p US en Klasse Sp US Klasse Ap CHF, Klasse B1p CHF en Klasse B2p CHF Betreffende geldmarktrente (uitgedrukt als een percentage) 3-maands EURIBID gedefinieerd als de 3-maands EURIBOR (Euro Interbank Offer Rate zoals vastgesteld door de Europese Federatie van Banken) min 0,1% 3-maands LIBID gedefinieerd als de 3-maands LIBOR (London Interbank Offer Rate zoals vastgesteld door de ICE Benchmark Administration (ICE)) min 0,125% 3-maands US LIBID gedefinieerd als de 3-maands US LIBOR (US London Interbank Offer Rate zoals vastgesteld door de ICE Benchmark Administration (ICE)) min 0,1% 3-maands CHF LIBID gedefinieerd als de 3-maands CHF LIBOR (Swiss Franc London Interbank Offer Rate zoals vastgesteld door de ICE Benchmark Administration (ICE)) min 0,1% De Prestatievergoeding kan als volgt worden uitgedrukt: n Prestatievergoeding = 10% x Positieve_rendement_i i = 1 Waarbij: 14

15 n = aantal uitgegeven Aandelen voor de specifieke Aandelenklasse aan het einde van de Prestatieperiode, of het aantal teruggekochte Aandelen indien de Prestatievergoeding wordt berekend voor een terugkoop van Aandelen Positieve_rendement_i = grootste waarde van: (a) IWeinde IWnagestreefd_i ; en (b) Nul IW einde = IW per Aandeel (vóór enige toegerekende Prestatievergoedingen) op de laatste dag van de Prestatieperiode IWnagestreefd_i = Grootste waarde van: (a) IWstart_i x (1 + Hurdle Rate); en (b) High Water Mark voor het uitgegeven i e Aandeel IWstart_i = IW per Aandeel op de laatste dag van de vorige Prestatieperiode, of de uitgiftedatum van het i e Aandeel als het tijdens de huidige Prestatieperiode is uitgegeven Bij een terugkoop van Aandelen zal de terugkoop worden toegerekend aan uitgegeven bestaande Aandelen om te bepalen welke specifieke Aandelen op redelijke en billijke basis worden teruggekocht zoals overeengekomen met de Bewaarder. De totale betaalbare Prestatievergoeding is de Prestatievergoeding, berekend zoals hierboven beschreven, die op dezelfde basis kan worden toegerekend aan de Aandelen die worden teruggekocht. De Prestatievergoeding groeit op elk Waarderingstijdstip aan en wordt op elk Waarderingstijdstip in aanmerking genomen voor de berekening van de Intrinsieke waarde per Aandeel. Het aangegroeide bedrag op elk Waarderingstijdstip wordt vastgesteld door de Prestatievergoeding te berekenen die verschuldigd zou zijn als het Waarderingstijdstip de laatste dag van de huidige Prestatieperiode was. Er moet worden opgemerkt dat de Intrinsieke waarde per Aandeel van Aandelenklassen kan verschillen, en dat er aparte berekeningen van de Prestatievergoeding zullen worden uitgevoerd voor verschillende Aandelenklassen in hetzelfde Fonds. Derhalve kunnen er voor elke Aandelenklasse verschillende niveaus van Prestatievergoedingen betaalbaar worden. Voorts moet worden opgemerkt dat als er een Prestatievergoeding verschuldigd is, die gebaseerd wordt op de netto gerealiseerde en niet-gerealiseerde winsten en verliezen aan het einde van elke Prestatieperiode. Bijgevolg is er mogelijk een Prestatievergoeding verschuldigd op niet-gerealiseerde winsten die vervolgens mogelijk nooit worden gerealiseerd. De berekening van de Prestatievergoeding moet worden gecontroleerd door de Bewaarder. De Beleggingsbeheerder kan van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken en uit zijn eigen middelen beslissen: (a) om aan tussenpersonen en/of aan Aandeelhouders van klasse Ap Euro, klasse Ap Sterling, klasse Ap US, klasse Ap CHF, klasse B1p Euro, klasse B1p Sterling, klasse B1p US, klasse B1p CHF, klasse B2p Euro, klasse B2p Sterling, klasse B2p US, klasse B2p CHF, klasse B3p Euro, klasse B3p Sterling, klasse B3p US, Uitkeringsaandelen van klasse B3p Sterling, klasse B4p Euro, klasse B4p Sterling en klasse B4p US een korting te geven op een deel van of de volledige vergoeding voor beleggingsbeheer en/of (b) aan tussenpersonen en/of Aandeelhouders van klasse Ap Euro, klasse Ap Sterling, klasse Ap US, klasse Ap CHF, klasse B1p Euro, klasse B1p Sterling, klasse B1p US, klasse B1p CHF, klasse B2p Euro, klasse B2p Sterling, klasse B2p US, klasse B2p CHF, klasse B3p Euro, klasse B3p Sterling, klasse B3p US, Uitkeringsaandelen van klasse B3p Sterling, klasse B4p Euro, klasse B4p Sterling, klasse B4p US, klasse Sp Euro, klasse Sp Sterling en/of klasse Sp US een korting te geven op een deel van of de volledige Prestatievergoeding. Enige dergelijke kortingen kunnen worden toegepast voor de volstorting van extra Aandelen die aan de Aandeelhouder moeten worden uitgegeven of kunnen (naar keuze van de Beleggingsbeheerder) worden betaald in contanten. Vergoedingen en kosten betaald aan consultants Bovendien heeft de Beleggingsbeheerder het recht om te worden vergoed voor de redelijke vergoedingen en onkosten die door de Beleggingsbeheerder of de Subbeleggingsbeheerder worden betaald aan een door een van hen benoemde externe consultant om bepaalde kwantitatieve gegevens 15

16 te verkrijgen tijdens de uitvoering van zijn toezichthoudende taken op het gebied van risicobeheer voor het Fonds. Vergoedingen van de Subbeleggingsbeheerder De vergoedingen en kosten van de Subbeleggingsbeheerder zullen worden betaald door de Beleggingsbeheerder. Vergoeding van de Administrateur De Administrateur heeft het recht om uit de nettoactiva van het Fonds een jaarlijkse vergoeding te ontvangen volgens de commerciële tarieven die van tijd tot tijd kunnen worden overeengekomen, tot een maximumvergoeding van 1% van de Intrinsieke waarde (de IW) van het Fonds, berekend op elke Handelsdag en maandelijks achteraf betaalbaar. De Administrateur heeft recht op de terugbetaling van al zijn redelijk gemaakte kosten, overeengekomen transactiekosten, andere uitgaven (volgens de normale commerciële tarieven) en andere onkosten uit de activa van het Fonds (plus in voorkomend geval de toepasselijke btw daarop). Vergoeding van de Leverancier van administratieve ondersteuning De Leverancier van administratieve ondersteuning heeft het recht om uit de nettoactiva van het Fonds een vergoeding te ontvangen die van tijd tot tijd met de Vennootschap wordt overeengekomen. Het bedrag van een dergelijke vergoeding mag in combinatie met de vergoeding die betaalbaar is aan de Administrateur niet meer bedragen dan 1% van de Intrinsieke waarde van het Fonds, en wordt berekend op elke Handelsdag en is maandelijks achteraf betaalbaar. De Leverancier van administratieve ondersteuning heeft recht op de terugbetaling van al zijn redelijke overeengekomen transactiekosten, andere uitgaven (volgens de normale commerciële tarieven) en andere onkosten uit de activa van het Fonds (plus in voorkomend geval de toepasselijke btw daarop). Vergoeding van de Bewaarder De Bewaarder heeft het recht om uit de nettoactiva van het Fonds een jaarlijkse vergoeding te ontvangen volgens de commerciële tarieven die van tijd tot tijd kunnen worden overeengekomen, tot een maximumvergoeding van 0,5% van de IW van het Fonds, berekend op elke Handelsdag en maandelijks achteraf betaalbaar (plus in voorkomend geval de toepasselijke btw daarop). De Bewaarder heeft ook recht op de vergoedingen van de subbewaarder, volgens de normale commerciële tarieven, evenals op de terugbetaling van overeengekomen transactiekosten (volgens de normale commerciële tarieven) en andere onkosten uit de activa van het Fonds (plus in voorkomend geval de toepasselijke btw daarop). Meer informatie over de kosten en uitgaven die voor rekening van het Fonds komen, wordt verstrekt in deel 6 van het Prospectus onder de titel Vergoedingen en kosten. Notering Er is bij de Irish Stock Exchange een aanvraag ingediend om alle Aandelenklassen (behalve Aandelen van klasse B4p Euro, klasse B4p Sterling, klasse B4p US, klasse S Euro, klasse S Sterling en klasse S US ) toe te laten tot de notering op de officiële lijst en de handel op de belangrijkste effectenmarkt van de Irish Stock Exchange. Naar verwachting zal de toelating van kracht worden op of rond het einde van de Initiële aanbiedingsperiode voor elke dergelijke klasse. Het Prospectus en dit Supplement vormen samen de noteringsbijzonderheden voor de aanvraag. Er is geen aanvraag ingediend om deze Aandelenklassen te noteren op een andere beurs. De Bestuurders verwachten niet dat er zich voor de Aandelen een actieve secundaire markt zal ontwikkelen. Algemeen Er bestaan momenteel vijf andere Fondsen van de Vennootschap, namelijk: 16

17 1. Absolute Insight Emerging Market Debt Fund 2. Absolute Insight Currency Fund 3. Absolute Insight Credit Fund 4. Insight Broad Opportunities Fund 5. Absolute Insight Dynamic Opportunities Fund Er kunnen van tijd tot tijd door de Bestuurders nieuwe Fondsen worden gecreëerd met de voorafgaande goedkeuring van de Centrale Bank. In dat geval zullen er door de Vennootschap extra Supplementen worden uitgegeven met bepalingen over die Fondsen. Er hebben geen belangrijke veranderingen plaatsgevonden in de financiële of handelspositie van de Vennootschap sinds 31 oktober 2012, de datum waarop de gecontroleerde jaarverslagen zijn opgesteld die deel uitmaken van dit document. 17

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight Currency Fund

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Emerging Market Debt Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 1 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Asia Pacific Performance

Asia Pacific Performance Essentiële Beleggersinformatie 26 juni 2015 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014

Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Essentiële Beleggersinformatie 19 februari 2014 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Canada - B UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD GLOBAL VALUE (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht (EdR Global Value ) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders)

EDMOND DE ROTHSCHILD ASIA LEADERS (EdR Asia Leaders) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013

Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Essentiële Beleggersinformatie 30 oktober 2013 Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven

Nadere informatie

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240)

PowerShares Dynamic US Market UCITS ETF (het Fonds ) Een subfonds van PowerShares Global Funds Ireland Plc (het Paraplufonds ) (ISIN: IE00B23D9240) Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD EMERGING CONVERTIBLES (EdR Emerging Convertibles) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van

TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM. met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM met betrekking tot het voorstel tot wijziging van het prospectus van Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. 16 april 2014 I N H O U D 1. DOEL TOELICHTEND INFORMATIEMEMORANDUM

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION

GBF METROPOLE Sélection A (ISIN: FR0007078811) Deze ICBE wordt beheerd door METROPOLE GESTION Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Inleiding Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

Kenmerken financiële instrumenten en risico s

Kenmerken financiële instrumenten en risico s Kenmerken financiële instrumenten en risico s Aan alle vormen van beleggen zijn risico s verbonden. De risico s zijn afhankelijk van de belegging. Een belegging kan in meer of mindere mate speculatief

Nadere informatie

OPTIES IN VOGELVLUCHT

OPTIES IN VOGELVLUCHT OPTIES IN VOGELVLUCHT Inleiding Deze brochure biedt een snelle, beknopte inleiding in de beginselen van opties. U leert wat een optie is, wat de kenmerken zijn van een optie en wat een belegger kan doen

Nadere informatie

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR)

1. JPMorgan Investment Funds Global Capital Preservation Fund (EUR) JPMorgan Investment Funds Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg

Nadere informatie

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS

RISICO S MET BETREKKING TOT BELEGGEN IN HET FONDS SSgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR BARCLAYS CAPITAL EURO AGGREGATE BOND ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR Barclays Capital

Nadere informatie

BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten.

BELEGGINGSDOEL Doelstelling van het Fonds is het kopiëren van het aandelenmarktresultaat van ontwikkelde en opkomende markten. SsgA SPDR ETFs Europe I plc VERKORT PROSPECTUS SPDR MSCI ACWI IMI ETF d.d. 14 september 2011 DEEL A - JURIDISCHE ASPECTEN Dit is het Verkort prospectus voor SPDR MSCI ACWI IMI ETF, (het Fonds ), een subfonds

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield)

EDMOND DE ROTHSCHILD US VALUE & YIELD (EdR US Value & Yield) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI South Africa UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI South Africa UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

De datum van inwerkingtreding is voorzien voor 15 november I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Amundi Funds Société d Investissement à Capital Variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 10

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD INDIA (EdR India) ICBE naar Frans recht (EdR India) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext.

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Member of the KBC group. Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus Dexia Bonds Beleggingsvennootschap conform Richtlijn 85/611/EEG 69, route d Esch, L 2953 Luxemburg Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares MSCI Mexico Capped UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS

Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS Compartiment ACTIVE FIX NEW MARKETS BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NOORD AMERIKA Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Noord Amerika Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten

Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Kennisgeving van Fusie tussen Compartimenten Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds )

Nuveen Santa Barbara Global Dividend Growth Fund (het Fonds ) Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V

3. Informatie ten aanzien van Petercam B Fund en Petercam Bonds Eur Short Term 1 Year V SUBFONDS KENMERKEN EURO GELDMARKTFONDS Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Euro Geldmarktfonds Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Euro Geldmarktfonds. Het

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Strategic Funds en BlackRock Fund of ishares Moderate SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS NEUTRAAL Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Neutraal Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible)

EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPE FLEXIBLE (EdR Europe Flexible) ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD LATIN AMERICA (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht (EdR Latin America) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers BASIC. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Call en put opties 3 2. Koper en schrijver 4 3. Standaardisatie 5 Onderliggende waarde 5 Uitoefenprijs 5 Looptijd

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate

BNP Paribas L1 Bond World Emerging Corporate afgekort tot BNPP L1 Bond World Emerging Corporate Bond World Emerging Corporate Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk

Nadere informatie

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen

Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Kennisgeving van Fusie tussen Sub-fondsen Samenvatting Dit deel bevat belangrijke informatie over de fusie die voor u als aandeelhouder van belang is. Meer informatie kunt u vinden in de Gedetailleerde

Nadere informatie

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage.

Het valutarisico is volledig afgedekt naar de euro. Het model maakt gebruik van futures, wat kan leiden tot leverage. Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009

PARVEST JAPAN. Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Subfonds van de SICAV PARVEST, Beleggingsinstelling met veranderlijk kapitaal Vereenvoudigd prospectus NOVEMBER 2009 Dit vereenvoudigd prospectus bevat de algemene informatie over PARVEST (de SICAV ) en

Nadere informatie

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ).

De beheerder van ishares plc is BlackRock Asset Management Ireland Limited ( BlackRock ). SUBFONDS KENMERKEN INDEX AANDELENFONDS NEDERLAND Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Aandelenfonds Nederland Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index

Nadere informatie

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds

I. Vergelijking tussen het geabsorbeerde en het absorberende subfonds. 1. Belangrijkste kenmerken van het geabsorbeerde en het absorberende subfonds Funds Société d investissement à capital variable naar luxemburgse recht Statutaire zetel: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Geachte aandeelhouder, Luxemburg, 8 september

Nadere informatie

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten

Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 5 Derivaten 5.1 Opties, termijncontracten en andere titels Opties en warrants Termijncontracten Swaps en gestructureerde producten 5.2 De markt voor derivaten Handelsplaatsen

Nadere informatie

ABN AMRO Multi-Manager Funds

ABN AMRO Multi-Manager Funds ABN AMRO Multi-Manager Funds Société d Investissement à Capital Variable Hoofdkantoor: 49, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxembourg: B78762 (het Fonds ) BERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS VAN

Nadere informatie

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES

Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES Compartiment ACTIVE FIX EURO EQUITIES BELANGRIJK BERICHT: In toepassing van artikel 236 2 alinea 5 van de wet van 20 juli 2004 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles,

Nadere informatie

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME

VOORSTEL EN TOELICHTING WIJZIGING VOORWAARDEN VAN DEELNAME DELTA LLOYD EUROPEES DEELNEMINGEN FONDS N.V. 1.12.2016 Voorstel tot wijziging voorwaarden van deelname De directie (hierna te noemen wij ) van het Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V., (hierna

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Vereenvoudigd prospectus December 2011 Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal naar Luxemburgs recht met verscheidene compartimenten Dit vereenvoudigd prospectus bevat de belangrijkste informatie

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Luxemburg,21 juli 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging CS Investment Funds 2 Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken

VIVIUM DYNAMIC FUND. FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid. Risicoklasse. Algemene kenmerken FACT SHEET 31 maart 2016 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

BI CARMIGNAC PATRIMOINE

BI CARMIGNAC PATRIMOINE BI CARMIGNAC PATRIMOINE Beleggingsdoelstelling Het compartiment belegt in het fonds Carmignac Patrimoine A (acc) EUR (ISIN: FR0010135103). Dit fonds behoort tot de categorie gediversifieerd en heeft als

Nadere informatie

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds

Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds JPMORGAN INVESTMENT FUNDS 13 maart 2015 Belangrijk nieuws van de Raad van Bestuur van uw Fonds Geachte aandeelhouder, Hierbij delen wij u mee dat een sub-fonds waarvan u aandelen bezit gaat fuseren met

Nadere informatie

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM DYNAMIC FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een hoog risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

Primavera Force Talents 1

Primavera Force Talents 1 Primavera Force Talents - jaarverslag 31.12.2014-1 / 5 Jaarverslag 31.12.2014 Primavera Force Talents 1 Inhoudsopgave 1. Omschrijving... 2 2. Beleggingsbeleid van Primavera Force Talents 1... 2 3. Samenstelling

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE

INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE INHOUDSOPGAVE 1. PROFIEL 2. STRUCTUUR 3. BEHEERDER 4. BELEGGINGSBELEID EN RISICO S 5. KOSTEN 6. OVERIGE INFORMATIE 1. PROFIEL Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor

Nadere informatie

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012

OPENWORLD PLC. Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus. 28 maart 2012 OPENWORLD PLC Paraplufonds met afzonderlijke aansprakelijkheid voor de subfondsen Vereenvoudigd prospectus 28 maart 2012 Dit vereenvoudigd prospectus bevat belangrijke informatie over OpenWorld plc (de

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5

Nadere informatie

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group

Opties. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Member of the KBC group Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities in samen werking met Euronext. p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Valutaopties 4 Twee valutaoptiecontracten 4 Waarom valutaopties

Nadere informatie

Fondsen van De Goudse

Fondsen van De Goudse Fondsen van De Goudse Informatie voor de klant In deze brochure vindt u de verkorte jaarverslagen van de beleggingsfondsen binnen Aktief Sparen en het Flexx Vermogensplan. Als u het volledige jaarverslag

Nadere informatie

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015

HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 Generali Belgium HALFJAARVERSLAG JUNI 2015 US Equities generali.com INHOUD 1 Inleiding... 3 2 Beleggingsbeleid... 4 2.1 Globale aanpak 4 2.2 De activa 4 3 Evolutie van de portefeuille... 5 3.1 Waardering

Nadere informatie

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017

VIVIUM BALANCED FUND FACT SHEET 31 maart 2017 FACT SHEET 31 maart 2017 Beleggingsbeleid De beheerdoelstelling van dit compartiment stemt overeen met een matig risiconiveau in vergelijking met de beurs- en obligatiemarkten. De activa van dit compartiment

Nadere informatie

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN

REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN REGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJKE BELEGGINGSFONDS DEEL I ACTIVA EN DEELBEWIJZEN ARTIKEL 1 DEELBEWIJZEN IN MEDE-EIGENDOM De rechten van de mede-eigenaars worden uitgedrukt in deelbewijzen, waarbij elk

Nadere informatie

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS

2. VERGELIJKING VAN DE KENMERKEN VAN HET FUSERENDE EN HET ONTVANGENDE SUBFONDS JPMorgan s Société d Investissement à Capital Variable Registered Office: European Bank and Business Centre, 6 route de Trèves, L-2633 Senningerberg, Grand Duchy of Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 8478

Nadere informatie

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045

Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 Delhaize Groep N.V. Osseghemstraat 53 1080 Brussel - België Rechtspersonenregister: 0402.206.045 UITGIFTE VAN 250.000.000 EUR CONVERTEERBARE OBLIGATIES TERUGBETAALBAAR IN 2009 MET OPHEFFING VAN HET VOORKEURRECHT

Nadere informatie

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap

BNP Paribas L1 Equity USA Small Cap afgekort tot BNPP L1 Equity USA Small Cap Equity USA Small Cap Presentatie van de Vennootschap BNP Paribas L1 is opgericht in Luxemburg op 29 november 1989 voor een onbeperkte duur in de vorm van een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta.

uitgedrukt in de referentiemunt anders kan zijn dan de rente die afgesproken is in de vreemde valuta. Aard en risico s financiële instrumenten In deze brochure wordt een algemene beschrijving gegeven van de aard en risico s van verschillende financiële instrumenten waarin via de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document geeft u essentiële beleggersinformatie over dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u

Nadere informatie

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties

Woordenlijst KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Achtergestelde obligaties Woordenlijst Achtergestelde obligaties Achtergestelde obligaties zijn obligaties die bij een faillissement of liquidatie van de desbetreffende onderneming pas terugbetaald worden na de andere schuldeisers

Nadere informatie

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging

Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Luxemburg, 16 mei 2017 Kennisgeving aan de Aandeelhouders Kennisgeving van samenvoeging Credit Suisse Nova (Lux) Beleggingsinstelling naar Luxemburgs recht met variabel kapitaal 5, rue Jean Monnet L-2180

Nadere informatie

IVI UMBRELLA FUND PLC (DE "VENNOOTSCHAP") VERKORT PROSPECTUS 6 JULI 2010

IVI UMBRELLA FUND PLC (DE VENNOOTSCHAP) VERKORT PROSPECTUS 6 JULI 2010 IVI UMBRELLA FUND PLC (DE "VENNOOTSCHAP") VERKORT PROSPECTUS 6 JULI 2010 Dit Verkort Prospectus bevat belangrijke informatie over de Vennootschap, een openend beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal,

Nadere informatie

SAMENVATTING. Credit Suisse International

SAMENVATTING. Credit Suisse International SAMENVATTING Credit Suisse International Tot EUR 30.000.000 Automatisch Terugbetaalbare Indexgerelateerde Notes (Auto-Callable Index-linked Notes) met vervaldatum in 2013, Serie NCSI 2007-1634 (de Effecten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17690 28 juni 2013 Beleidsregel van de Stichting Autoriteit Financiële Markten aangaande de definitie en de berekening

Nadere informatie

Essentiële beleggersinformatie

Essentiële beleggersinformatie Essentiële beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer

Nadere informatie

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

ETF. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Inleiding 3 2. Fysieke ETF s 4 3. Synthetische ETF s 5 Voor- en nadelen 5 4. Inverse en leveraged ETF s 6 5.

Nadere informatie

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting

Onderzoek Indextrackers. Samenvatting Onderzoek Indextrackers Samenvatting 1. Inleiding De stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op correcte, duidelijke en niet misleidende informatieverstrekking aan consumenten. Het

Nadere informatie

Het beleggingssysteem van Second Stage

Het beleggingssysteem van Second Stage Het beleggingssysteem van Second Stage Hoewel we regelmatig maar dan op zeer beperkte schaal (niet meer dan vijf procent van het kapitaal) - zeer kortlopende transacties doen, op geanticipeerde koersbewegingen

Nadere informatie

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Selection Funds II plc en BlackRock Fund of ishares Conservative

3. Informatie ten aanzien van BlackRock Selection Funds II plc en BlackRock Fund of ishares Conservative SUBFONDS KENMERKEN INDEX MIX FONDS DEFENSIEF Oprichtingsdatum: 18 juni 2010 1. Subfonds Kenmerken Index Mix Fonds Defensief Dit zijn de Subfonds Kenmerken (de Kenmerken ) van het Subfonds Index Mix Fonds

Nadere informatie

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities

Optie strategieën. Brochure bestemd voor particuliere beleggers INTERMEDIATE. Een onderneming van de KBC-groep. Gepubliceerd door KBC Securities Optie strategieën Brochure bestemd voor particuliere beleggers Gepubliceerd door KBC Securities p. 2 Index 1. Grafische voorstelling 4 2. Bull strategieën 5 Call spread 5 Gedekt geschreven call 7 3. Bear

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen

TwinStar Beheersreglement van de beleggingsfondsen OMSCHRIJVING De interne beleggingsfondsen van TwinStar (zie bijlage 1) worden door AXA Belgium, hierna de verzekeringsmaatschappij genoemd, beheerd in het uitsluitend belang van de intekenaars en van de

Nadere informatie

Aan de aandeelhouders van ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF

Aan de aandeelhouders van ishares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar (broker), bankmanager, juridisch adviseur, accountant,

Nadere informatie

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht

EDMOND DE ROTHSCHILD CHINA (EdR China) ICBE naar Frans recht (EdR China) ICBE naar Frans recht ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande deze ICBE. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is

Nadere informatie

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT.

DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. DIT DOCUMENT IS BELANGRIJK EN VEREIST UW ONMIDDELLIJKE AANDACHT. Indien u niet zeker weet wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw broker, bankmanager, juridisch adviseur, accountant, relatiebeheerder

Nadere informatie

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei.

Global Bond (Euro Hedged) Fund het realiseren van beleggingsinkomsten en vermogensgroei. RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PUBLIC LIMITED COMPANY een paraplufonds met gescheiden aansprakelijkheid tussen Sub-Fondsen Beknopte Prospectus 20 april 2012 Dit Beknopte Prospectus bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht

DELTA LLOYD L Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen naar Luxemburgs recht Beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (SICAV) en verschillende subfondsen VEREENVOUDIGD P R O S P E C T U S JULI 2007 Inschrijven is alleen mogelijk op basis van het prospectus of dit vereenvoudigde

Nadere informatie