GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE"

Transcriptie

1 GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE

2 EEN BERICHT VAN DON WALKER, MAGNA, CEO Gedurende meer dan 50 jaar heeft Magna een sterke reputatie opgebouwd en onderhouden voor het produceren van een 'beter product voor een betere prijs'. Magna heeft een cultuur van Eerlijk Ondernemen en de bedrijfsfilosofie is gebaseerd op rechtvaardigheid en aandacht voor mensen. Wij hebben deze idealen vormgegeven door middel van onze inzet voor de belanghebbenden van ons bedrijf. Magna s kernwaarden en bedrijfsvoeringsprincipes zijn omschreven in onze Bedrijfsstatuten, ons Werknemershandvest, onze Operationele Beginselen, onze Gedragscode en Ethische Code en enkele van onze centrale beleidspunten, zoals Gezondheid, Veiligheid en Milieu. Magna verwacht en verlangt van al zijn medewerkers, inclusief de managers en directeuren, dat zij hun werkzaamheden uitoefenen in overeenstemming met deze kernwaarden en de bedrijfsvoeringsprincipes. Wij vragen deze standaard ook van onze leveranciers, adviseurs, onafhankelijke contractanten en andere vertegenwoordigers. Deze standaard behelst hoe we op het werk met elkaar omgaan, onze verantwoordelijkheden ten aanzien van het milieu, correcte concurrentiepraktijken, correcte interactie met regeringsfunctionarissen en het beschermen van Magna's vertrouwelijke gegevens en informatie inzake eigendomsrechten, alsmede die van onze klanten en andere belanghebbenden. Wij hebben allen de verantwoordelijkheid te zorgen voor een eerlijke manier van zakendoen op ons werk en met onze klanten, leveranciers, regeringsfunctionarissen en andere belanghebbenden. Het zich niet houden aan Magna s Gedragscode en Ethische Code en centrale beleidspunten door medewerkers brengt ernstige gevolgen met zich mee, tot en met beëindiging van het dienstverband. Als medewerker dient u zich deze Gedragscode en Ethische Code eigen te maken en uw verantwoordelijkheden te kennen om te voldoen aan alle toepasselijke wetten en bij al uw zakelijke betrekkingen eerlijkheid en integriteit te betrachten. Gebruik uw gezonde verstand en goede beoordelingsvermogen bij het vaststellen van wat eerlijke en ethische handelspraktijken vertegenwoordigen. Als u er op enig moment niet zeker van bent of iets dat u doet of plant wettig of ethisch is, dient u dit met iemand te controleren. Ook als u iemand verdenkt van twijfelachtige handelspraktijken dient u dit te melden. In beide gevallen kunt u de Open Door-procedure gebruiken door met uw directe leidinggevende, een afdelingsmanager, een lid van uw leiderschapsteam of een van Magna s interne juristen te spreken, of u kunt contact opnemen met Magna s Good Business Line en indien u dat wenst anoniem blijven. Met een verdere internationale uitbreiding van Magna is het belangrijk dat we trouw blijven aan de fundamentele principes die aan de opmerkelijke prestaties van ons bedrijf hebben bijgedragen. Wij vertrouwen erop dat u Magna s kernwaarden blijft ondersteunen en daarbij de goede reputatie die we in onze bedrijfstak en de gemeenschappen waarin we opereren, hebben opgebouwd, beschermt en erop voortbouwt.

3 MAGNA INTERNATIONAL INC. GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE Deze Gedragscode en Ethische Code beschrijft de grondbeginselen waartoe wij ons verplichten wat betreft onze zakelijke betrekkingen met al onze belanghebbenden en dient ook als gids om onze medewerkers te helpen bij het nakomen van de ethische normen die in de Code zijn weergegeven. Als verklaring van de grondbeginselen waartoe wij ons verplichten met betrekking tot onze belanghebbenden completeert deze Code onze Bedrijfsstatuten die een onderdeel vormen van onze Artikelen (handvesten), ons Werknemershandvest en een aantal van onze bedrijfsbeleids- en richtlijnen, inclusief de bedrijfsbeleids- en richtlijnen die handelen over handel met voorkennis, verantwoordelijkheid voor het milieu, gezondheid en veiligheid op het werk en de beleidslijnen die zijn beschreven in onze Werknemershandboeken, die allemaal van tijd tot tijd worden gewijzigd. Als leidraad voor onze medewerkers kan deze Code niet elke situatie die zich kan voordoen, behandelen. Als een medewerker twijfelt over hoe hij of zij in een bepaalde situatie moet handelen, moet hij of zij eerst overwegen of zijn/haar actie rechtmatig, ethisch en eerlijk is of zou zijn. Het kan een medewerker helpen te overwegen of hij of zij er moeite mee heeft of zich ervoor schaamt om een eventuele handelswijze met een vriend(in), familielid of collega te bespreken. Indien dit het geval is, bestaat er een grote kans dat deze handelswijze een overtreding is van deze Code. Als een medewerker dan nog onzeker is erover, kan hij of zij het probleem met een leidinggevende bespreken, zoals beoogd door onze Open Doorprocedure, of Magna s Good Business Line anoniem bellen. Medewerkers zullen niet worden bestraft, ontslagen, in functie verlaagd, geschorst of gediscrimineerd voor het te goeder trouw informatie aanvragen over acties die een overtreding zouden kunnen zijn van deze Code. Deze Code is van toepassing op al onze medewerkers, inclusief al onze managers en directeuren. Niet-naleving van deze Code zal leiden tot disciplinaire actie, evenredig aan de schending. In het geval van een ernstige overtreding kan een medewerker om gewichtige reden worden ontslagen. Onze adviseurs, onafhankelijke contractanten, agenten en andere vertegenwoordigers zullen worden verzocht aan dezelfde ethische normen te voldoen als onze medewerkers en zullen met dezelfde soorten gevolgen te maken krijgen, tot en met beëindiging van alle betrekkingen die wij met onze adviseurs, contractanten, agenten of vertegenwoordigers hebben. Ontheffing van deze Code kan soms in beperkte omstandigheden worden toegestaan aan onze directeuren, managers en medewerkers. Directeuren of managers die om een dergelijke ontheffing verzoeken, moeten hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij onze Magna International Inc. Gedragscode en Ethische Code 1

4 Controlecommissie, en dergelijke ontheffingen zullen openbaar worden gemaakt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, regels en bepalingen. Medewerkers die geen manager zijn en die een ontheffing van deze Code willen, kunnen schriftelijk een ontheffing aanvragen bij onze juridisch directeur, bedrijfssecretaris of vicedirecteur van Internationale Personeelszaken. Een medewerker kan soms kennis nemen van een overtreding van deze Code door anderen in de Magna-bedrijvengroep. Overtredingen van deze Code dienen te worden gemeld via de Good Business Line die we hebben opgericht of rechtstreeks bij onze Controlecommissie. In beide gevallen kan een medewerker dit anoniem doen. Wij zullen ervoor zorgen dat medewerkers niet worden gestraft, ontslagen, in functie teruggezet, geschorst of gediscrimineerd voor het te goeder trouw melden van overtredingen van deze Code. Wij hebben een goede reputatie ontwikkeld voor het produceren van een beter product voor een betere prijs en het bieden van innovatieve oplossingen aan klanten, het leveren van consistente financiële rendementen aan aandeelhouders, het rechtvaardig en met respect behandelen van onze medewerkers en het tonen van onze betrokkenheid aan alle belanghebbenden. Het succes dat wij hebben bereikt, is gebaseerd op de toewijding en het harde werken van onze medewerkers, de ondernemerschapsgeest van onze operations managers en het leiderschap van ons management. Onze reputatie en ons succes zou niet mogelijk zijn geweest zonder onze inzet voor een bedrijfscultuur die geworteld is in rechtvaardigheid, integriteit, eerlijkheid en aandacht voor mensen. Wij geloven dat deze Code zal bijdragen aan een versterking van deze principes en het ons mogelijk zal maken voort te bouwen op onze behaalde successen. Bedrijfsstatuten Wij hebben onze Bedrijfsstatuten, die deel uitmaken van onze Artikelen (handvesten), goedgekeurd en onszelf verplicht deze na te leven. Onze Bedrijfsstatuten definiëren bepaalde rechten van onze belangrijkste belanghebbenden en leggen ons management discipline op. De in onze Bedrijfsstatuten opgenomen beginselen hebben betrekking op: werknemersaandelen en winstdeelname; winstdeelname aandeelhouder; winstdeelname management; onderzoek en ontwikkeling; sociale verantwoordelijkheid; een limiet op ongerelateerde investeringen; en een meerderheid van niet tot het management behorende leden in onze raad van bestuur. Een volledige beschrijving van onze Bedrijfsstatuten kunt u vinden op onze website. Werkgeverschap Wij hebben ons verbonden aan een bedrijfsfilosofie die is gebaseerd op rechtvaardigheid en aandacht voor mensen. Deze filosofie maakt deel uit van onze cultuur van Eerlijk Ondernemen, waarin medewerkers en management delen in de verantwoordelijkheid om ons succes te garanderen. Deze filosofie is opgenomen in ons Werknemershandvest die de volgende beginselen weergeeft: werkzekerheid; een veilige en gezonde werkplek; rechtvaardige behandeling; concurrerende lonen en financiële voordelen;

5 werknemersaandelen en winstdeelname; communicatie en informatie; toepasselijke, van tijd tot tijd van kracht zijnde, wetgeving betreffende mensenrechten binnen die rechtsgebieden waarin wij zaken doen, naleven. een hulplijn voor medewerkers; en een adviesraad voor werknemersbetrekkingen De volledige tekst van ons Werknemershandvest vindt u op onze website. Bescherming van persoonlijke gegevens Wij verplichten onszelf ook tot het beschermen van persoonlijke gegevens met betrekking tot onze medewerkers en andere belanghebbenden. Dergelijke informatie zal alleen worden verzameld, gebruikt en geopenbaard voor rechtmatige bedrijfsdoeleinden en voor het onderhouden van de werkrelatie, zoals het beheer voeren over de lonen en financiële voordelen van de medewerkers, voor disciplinedoeleinden of indien anderszins vereist of toegestaan door de toepasselijke wetgeving. Wij zullen alle toepasselijke, van tijd tot tijd van kracht zijnde, wetgeving inzake privacy- en gegevensbescherming naleven. Verdere informatie betreffende ons beleid ten aanzien van gegevensbescherming van medewerkers wordt gegeven in ons Beleid ten aanzien van Persoonlijke Informatie, dat u kunt vinden in onze Werknemershandboeken en op onze websites. Respect voor mensenrechten We streven ernaar onze medewerkers een werkplek te bieden zonder discriminatie of ongewenste intimiteiten. In het bijzonder geloven wij dat al onze medewerkers gelijke arbeidskansen zouden moeten hebben, ongeacht hun geslacht, ras, etnische achtergrond, godsdienst, lichamelijke beperking of andere persoonlijke kenmerken die door de wet worden beschermd. Bovendien verbieden wij het gebruikmaken van gedwongen arbeid of kinderarbeid in al onze faciliteiten en zullen alle Onze medewerkers zullen geen collega s of andere personen met wie zij in contact komen gedurende hun dienstverband discrimineren op basis van geslacht, ras, etnische achtergrond, godsdienst, lichamelijke beperking of andere persoonlijke kenmerken die door de wet worden beschermd. Naleving van de wet Wij geloven in het naleven van zowel de letter als de geest van toepasselijke wetten, regels en bepalingen in de rechtsgebieden waarin wij zaken doen. Onze medewerkers zullen zich niet inlaten met onrechtmatige of illegale handelspraktijken of de wetten van de rechtsgebieden waarin we zaken doen, overtreden. Zakendoen met integriteit, rechtvaardigheid en respect Wij geloven rotsvast in het zakendoen met integriteit, rechtvaardigheid en respect in alle landen waar we concurrentie bedrijven. Onze medewerkers zullen de culturen en gewoonten van de landen waarin we opereren, alsmede de gemeenschappen en het milieu waarin we zakendoen, respecteren en zich gedragen op een wijze die rekening houdt met deze culturen en gewoonten. Eerlijk handelen Wij zullen proberen zakelijke activiteiten met klanten veilig te stellen op basis van een beter product voor een betere prijs. Onze medewerkers zullen, direct of indirect, geen steekpenningen, provisie of andere soortgelijke betalingen aanbieden of andere ongepaste voordelen beloven met als doel klanten, leveranciers, regeringsfunctionarissen of andere personen te beïnvloeden. Evenzo is het onze medewerkers verboden, direct of indirect, steekpenningen, provisie of andere

6 ongepaste voordelen aan te nemen die hun zouden kunnen beïnvloeden of lijken te beïnvloeden bij het uitvoeren van hun plichten, vooropgesteld dat betalingen die volgens de toepasselijke wet geoorloofd zijn volgens deze Code niet verboden zijn. Aanvaardbaar bedrijfsamusement en geschenken of gunsten van nominale waarde of die welke passend zijn voor de omstandigheden, zullen niet als een overtreding van onze verplichting eerlijk te handelen worden beschouwd, zolang dergelijk(e) amusement of geschenken verenigbaar zijn met onze handelspraktijken, niet bedoeld zijn als motivatie, niet in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving en ons of onze medewerkers niet in verlegenheid zullen brengen als zij openbaar worden gemaakt. Financiële rapportage Wij zullen financiële, boekhoud- en bedrijfsverslagen bijhouden die volledig en accuraat alle transacties en bedrijfsactiviteiten weergeven waar we ons mee bezig houden, in overeenstemming met de toepasselijke wetten, beleidslijnen en praktijken. Geen enkele medewerker, noch medewerkers die handelen in opdracht van een medewerker, mogen acties ondernemen die ons beleid betreffende financiële rapportage schenden of ons systeem van interne controles omzeilen. Gedrag van senior leidinggevenden Wij verwachten van onze senior leidinggevenden dat zij eerlijk en ethisch gedrag toepassen, inclusief het voldoen aan de normen die voor al onze medewerkers in deze Code zijn vastgesteld. Van deze leidinggevenden wordt verwacht dat zij onze Controlecommissie direct op de hoogte stellen van door hen begane overtredingen, in het bijzonder van het bestaan van transacties of relaties die aanleiding zouden kunnen geven tot een belangenconflict. Ongepaste handel in effecten Wij hebben een beleid aangenomen dat onze directeuren, leidinggevenden en andere insiders beperkt in de aan- of verkoop van onze gewone aandelen of andere openbaar toegankelijke effecten gedurende specifiek omschreven periodes voorafgaande aan de publicatie van onze financiële resultaten en/of indien dergelijke personen kennis hebben van materiële, niet-openbare informatie met betrekking tot ons bedrijf. Wij zullen dit beleid blijven handhaven en er streng op toezien. Ook is het deze insiders verboden zich in te laten met bepaalde andere activiteiten die hen in staat zouden kunnen stellen op ongepaste wijze te profiteren van wijzigingen in onze aandelenprijs, met inbegrip van late handel, of hun economisch risico op verlies of kans op verlies met betrekking tot onze gewone aandelen of andere openbaar toegankelijke effecten te beperken op een manier die niet voldoet aan een rechtstreekse verkoop of overdracht van dergelijke effecten, met inbegrip van het gebruik van put- of callopties, short sales, collars, aan aandelen gekoppelde cashflows (equity swaps), dekkingen (hedges) en derivaten- of andere soortgelijke transacties. Onze medewerkers zullen zich niet inlaten met illegale handel van onze effecten, waaronder handel gebaseerd op kennis van materiële, nietopenbare informatie met betrekking tot ons bedrijf. Verder is het onze medewerkers verboden onrechtmatig materiële, niet-openbare informatie aan derden openbaar te maken. De volledige tekst van onze Insider Trading and Reporting Policy kunt u vinden op onze website. Openbaar maken van materiële informatie Als naamloze vennootschap zijn wij verplicht om: materiële informatie tijdig en nauwkeurig openbaar te maken; en selectieve openbaarmaking van materiële, niet-openbare informatie te vermijden. Wij verplichten ons tot het strikt in acht nemen van alle toepasselijke wettelijke vereisten met betrekking tot het openbaar maken van materiële informatie. Wij hebben onze Corporate Disclosure Policy die alle openbaarmaking van materiële, niet-openbare informatie regelt,

7 aangenomen en zullen ons strikt hieraan houden. Enkele medewerkers zijn op regelmatige basis partij bij materiële informatie. Dergelijke medewerkers zijn ervan op de hoogte gebracht dat de toepasselijke effectenwetgeving de tijdige openbaarmaking vereist van materiële informatie met betrekking tot ons bedrijf, activiteiten en financiële conditie. Elke medewerker die verantwoordelijk is voor openbaarmakingen wordt verzocht de toepasselijke wetgeving op het gebied van effecten en onze Corporate Disclosure Policy na te leven bij het bieden van volledige, juiste en duidelijke openbaarmaking van alle materiële informatie met betrekking tot ons bedrijf, onze activiteiten en financiële situatie. De volledige tekst van onze Corporate Disclosure Policy kunt u vinden op onze website. Naleving van de antitrust- en concurrentiewetten Wij zullen de toepasselijke antitrust- en concurrentiewetten in de rechtsgebieden waarin we concurreren, naleven. Dienovereenkomstig zullen wij op geen enkele manier met concurrenten samenspannen om: vaste prijzen, kortingen of verkoopvoorwaarden af te spreken; of markten, marktaandelen, klanten of rayons te verdelen. Het milieu en gezondheid en veiligheid op het werk Wij verplichten ons tot verantwoordelijkheid op het gebied van het milieu en de gezondheid en veiligheid op het werk. Dienovereenkomstig hebben wij onze Health, Safety en Environmental Policy aangenomen die van ons onder meer vereist dat wij toepasselijke milieuwetten en wetten op het gebied van gezondheid en veiligheid op het werk naleven en wij zullen deze Policy strikt naleven. De volledige tekst van onze Health, Safety en Environmental Policy vindt u op onze website, en specifieke richtlijnen betreffende het bevorderen van de gezondheid en veiligheid op het werk, alsmede het beschermen van het milieu, zijn in ons Werknemershandboek opgenomen. Voorkomen van belangenverstrengeling Wij verwachten van onze medewerkers dat zij hun plicht van goede trouw nakomen en dat zij hun plichten uitvoeren op een manier waarbij getracht wordt onze belangen boven hun eigen belangen veilig te stellen. Wij verwachten verder dat onze medewerkers: geen misbruik maken van zakelijke mogelijkheden die zijn ontdekt door de positie van de medewerker of door het gebruik van ons eigendom of onze informatie. hun positie of ons eigendom of onze informatie niet te eigen bate aanwenden; niet met ons concurreren; of geen stappen ondernemen die een belangenconflict met zich meebrengen of de suggestie van een belangenconflict wekken. Gebruik van vertrouwelijke informatie Onze medewerkers moeten alle handelsgeheimen en informatie inzake eigendomsrechten met betrekking tot ons en onze klanten en leveranciers vertrouwelijk behandelen. Onze medewerkers moeten ook het misbruik of de onrechtmatige openbaarmaking van vertrouwelijke informatie met betrekking tot andere medewerkers voorkomen.

8 Bedrijfsbeleid Behalve het bedrijfsbeleid waarnaar we in deze Code verwijzen, handhaven we een verscheidenheid aan beleidslijnen, procedures en richtlijnen die diverse zaken regelen, en we verzoeken onze medewerkers zich hieraan te houden. Goedgekeurd door de raad van bestuur: 21 maart 2013

9 BRONNEN Magna Website Bedrijfscontactpersonen Corporate Secretary Fax: Bassem A. Shakeel (905) (905) Juridische contacten van de Groep Cosma International Magna Exteriors & Interiors Arthur Lee (905) David Forster (905) Chairman, Corporate Governance, Compensation & Nominating Committee: Chairman, Audit Committee: Mr. William Young, c/o Corporate Secretary s Office, Magna International Inc., 337 Magna Drive, Aurora, Ontario, Canada L4G 7K1 Mr. Lawrence Worrall, c/o Corporate Secretary s Office, Magna International Inc., 337 Magna Drive, Aurora, Ontario, Canada L4G 7K1 Magna Closures & Vision Systems Magna Powertrain & Electronics Magna Steyr & Car Top Systems Bruce Cluney (905) David Mimms (905) Walter Benedicic Chairman, Enterprise Risk Oversight Committee: Executive Vice President & Chief Legal Officer Vice President, General Counsel NA Lady Barbara Judge c/o Corporate Secretary s Office, Magna International Inc., 337 Magna Drive, Aurora, Ontario, Canada L4G 7K1 Jeffrey O. Palmer (905) Riccardo Trecroce (905) Magna Seating Mark Dunn (248) Regionale juridische contacten Director, Legal Services, Mexico Director, Legal Services, South America Fernando Moreno Marcel de Melo Santos General Counsel, Europe Thomas Schultheiss Director, Legal Services, Asia Zhen Wu Vice President, Ethics & Legal Compliance Joanne Horibe (905) Vice President, Internal Audit Robert D. Merkley (905)

10 MAGNA INTERNATIONAL INC. MAGNA S GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE EEN BELANGRIJK ELEMENT VAN ONS SUCCES

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN RICHTLIJN OVER HANDELSPRAKTIJKEN Magna moet zijn verplichting om bij al onze transacties eerlijk en integer te handelen, nakomen. We moeten

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT

GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT GEDRAGSCODE EN ETHISCHE CODE RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT RICHTLIJN OVER GESCHENKEN EN AMUSEMENT Het aanbieden of ontvangen van relatiegeschenken en amusement is vaak een geschikte manier voor

Nadere informatie

Gedragscode. SCA Gedragscode

Gedragscode. SCA Gedragscode SCA Gedragscode 1 Gedragscode SCA Gedragscode SCA wil op sociaal- en milieutechnisch verantwoorde wijze omgaan met haar belanghebbenden en op basis van respect, verantwoordelijkheid en uitmuntendheid een

Nadere informatie

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE

ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE ZAKENPARTNER GEDRAGSCODE LORD Corporation ( LORD ) zet zich in voor zakendoen met integriteit en hoge ethische normen. Daarnaast verplichten wij onszelf tot de naleving van alle wetgeving en voorschriften

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Gedragscode werknemers (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Herziening 1 (goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012

Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 Het Wie, Wat en Hoe vanwelzorg in 2012 En hoe de puzzelstukjes Of hoe de puzzelstukjes precies in elkaar precies passen in elkaar passen Onze Visie Wie we willen zijn in 2012 1 1 Als marktleider in het

Nadere informatie

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a.

Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. Gedragscode Coöperatieve Zuivelfabriek Rouveen u.a. 2017 Inhoudsopgave Gedragscode Waarom een gedragscode? 3 Voor wie geldt de gedragscode? 3 Openbaarheid gedragscode 3 Onze mensen, klanten en planeet

Nadere informatie

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014

GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 GEDRAGSCODE INVERKO N.V. December 2014 1 Gedragscode Inverko N.V. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstellingen 3. Stakeholders 4. Naleving van wet- en regelgeving 5. Werkklimaat 6. Integer handelen van

Nadere informatie

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw

Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw Deze vertaling van het Engelstalige document is gemakshalve voor u bedoeld. De originele tekst in het Engels is in alle gevallen van toepassing op uw rechten en verplichtingen. U kunt het originele document

Nadere informatie

Gedragscode. Inleiding

Gedragscode. Inleiding Gedragscode Inleiding Deze gedragscode is van toepassing op alle werknemers (inclusief de directeurs) die voor een of meer van de entiteiten werken die tot de VastNed Groep behoren (VastNed Retail N.V.,

Nadere informatie

Zakelijke en ethische gedragscode

Zakelijke en ethische gedragscode Ingangsdatum: 28/2/08 Vervangt: 26/10/04 Goedgekeurd door: Raad van bestuur DOEL CODE Verzekeren dat de zakelijke activiteiten van de Mine Safety Appliances Company ( MSA ) stroken met de missie en het

Nadere informatie

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011

Nutreco Gedragscode. Inleiding. Wout Dekker, CEO Oktober 2011 Nutreco Gedragscode Inleiding Nutreco is een transparante onderneming. Wij verwachten een open en integere houding van iedereen die voor Nutreco werkt en dat iedereen zijn zakelijke activiteiten verricht

Nadere informatie

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014

Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers. Augustus 2014 Freeport-McMoRan Gedragscode Leveranciers Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Gedragscode leveranciers... 3 Inleiding... 3 Mensenrechten en arbeid... 3 Veiligheid en gezondheid... 4 Drugs- en

Nadere informatie

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017

Zakelijke gedragscode. The Binding Site Group Limited. Maart 2017 Zakelijke gedragscode The Binding Site Group Limited Maart 2017 Deze Zakelijke Gedragscode is van toepassing op iedereen bij The Binding Site Group Limited, met inbegrip van de wereldwijde dochterondernemingen

Nadere informatie

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance!

Gedragscode. Infinitas Learning Group Compliance Management System. Be safe with Compliance! Gedragscode Infinitas Learning Group Compliance Management System Be safe with Compliance! INHOUD VAN GEDRAGSCODE VAN INFINITAS LEARNING 1. Eerlijke concurrentie... 3 2. Corruptiebestrijding... 3 3. Respect

Nadere informatie

gedragscode voor leveranciers van Quintiles

gedragscode voor leveranciers van Quintiles gedragscode voor leveranciers van Quintiles 2 Quintiles maakt zich sterk voor duurzame zakelijke praktijken. Op basis van internationaal erkende normen, is deze gedragscode voor leveranciers ( Code ) gericht

Nadere informatie

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg

Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg Het Wie, Wat en Hoe van Welzorg En op welke wijze wij onze klanten verder willen brengen. Inhoud Onze Visie 4 Onze Missie 6 Onze kernwaarden 8 Onze gedragscode 10 Algemeen 11 Naleving van de wet 11 Medewerkers

Nadere informatie

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG

GedraGscode InteGrIteIt en ethisch GedraG Gedragscode Integriteit en ethisch gedrag GedraGscode Beste collega s, Integriteit en ethisch gedrag zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de sika cultuur. al in de eerste versie van de sika

Nadere informatie

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl

Gedragscode. www.polygongroup.com/nl Gedragscode Always By Your Side. www.polygongroup.com/nl Our Responsibility Introductie op de Gedragscode van Polygon In onze Gedragscode worden de belangrijkste principes beschreven die Polygon nastreeft

Nadere informatie

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING

DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING DATUM: 17 MAART 2014, VERSIE: 2.0 LEVERANCIERSVERKLARING 1 / 5 Geachte leverancier, Sapa is een gediversifieerd industrieconcern dat wereldwijd actief is. Sapa s waarden en onze cultuur van duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

Code of Conduct (Nederlandse versie)

Code of Conduct (Nederlandse versie) Code of Conduct (Nederlandse versie) Datum [12-01-2014] Eigenaar: Global Internal Audit Department John Snyder President & CEO Mike Janssen COO Stephan Baars CFO 2014 BCD Travel 1 Inhoudsopgave Code of

Nadere informatie

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April

Gedragsprincipes. Gedragsprincipes April Gedragsprincipes Gedragsprincipes April 2016 1 Gedragsprincipes April 2016 3 Inhoud Juridisch en ethisch verantwoord zaken doen Naleving van de wet en van het beleid van Givaudan... 6 Omkoping en corruptie...

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS

ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS Pagina 1 van 5 fã~öáåé=íüé=êéëìäí ALGEMENE BEDRIJFSPRINCIPES VAN ARCADIS 1 Inleiding Bij ARCADIS hebben we onze missie als volgt gedefinieerd: Onze diensten zijn gericht op verbetering van de kwaliteit

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 3 december 2014 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Director Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 1.1 Dit document is een vertaling van de Engelstalige versie.

Nadere informatie

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel

Gedragscode. Bedrijfswaarden en gedragsregels. Ingangsdatum 15 November 2013. Uitgifte datum. Versie Naam Titel Gedragscode Bedrijfswaarden en gedragsregels Policy Eigenaar Director GRC Policy Goedkeurder Board of Management Ingangsdatum 15 November 2013 Uitgifte datum Versie Naam Titel 15-Nov-2013 1.0 Fokko Kool

Nadere informatie

ISS Klokkenluidersbeleid

ISS Klokkenluidersbeleid ISS Klokkenluidersbeleid Beleidsverklaring Volgens de Gedragsregels van ISS en de ISS waarden is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en

Nadere informatie

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE

RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE RESMED INC ZAKELIJKE GEDRAGS- EN ETHISCHE CODE ResMed Inc - Zakelijke gedrags- en ethische code Pagina 2 van 11 Laatst bijgewerkt op 13 mei 2005 BRIEF VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR 1 oktober 2004 Geachte ResMed-werknemer,

Nadere informatie

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode

Gedragscode, versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008. Gedragscode , versie 1.0 Ontwerp en productie Top Two Boxes WPM Groep 2008 WPM Groep Voorwoord Wij, professionals van WPM Groep, zijn verantwoordelijk voor ons werk waarin klanttevredenheid centraal staat. Met elkaar

Nadere informatie

Ethische bedrijfsprincipes

Ethische bedrijfsprincipes Ethische bedrijfsprincipes Vepo Cheese b.v. Beneluxweg 1 2411NG Bodegraven Nederland 1 Ethische bedrijfsprincipes Inhoudsopgave Blz. Gedragsregels 3 1. Algemene bedrijfsprincipes 3 2. Naleving 3 3. Melden

Nadere informatie

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date:

Global Policy. Responsible Party: Director, Global Compliance & Ethics Programs. Conflict Of Interest. Title: Next Review Date: oktober 2018 Issue oktober 2016 Page: 1 of 5 I. DOEL Als medewerkers en leden van de raad van commissarissen van Modine zijn wij jegens Modine Manufacturing Company en dochterondernemingen (gezamenlijk

Nadere informatie

Intercool Gedragscode

Intercool Gedragscode Intercool Gedragscode Onze klanten hebben een keuze, en hoe wij presteren bepaalt of zij voor ons kiezen. We zijn ambitieus, we stellen hoge maar realistische doelen, we leveren resultaten en we luisteren

Nadere informatie

GEDRAGSCODE September 2013

GEDRAGSCODE September 2013 GEDRAGSCODE Wij hebben een duidelijke en eenvoudige set waarden - bij alles wat we doen streven we ernaar moedig, fantasierijk en fatsoenlijk te zijn. Werken volgens deze waarden betekent niet alleen dat

Nadere informatie

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4

Gedragscode. Inhoudsopgave RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 Inhoudsopgave INLEIDING... 3 DOEL VAN DE MANUCHAR GEDRAGSCODE... 3 TOEPASSINGSGEBIED... 3 TOEZICHT OP DE NALEVING... 3 GEDRAGSCODE... 4 RESPECT VOOR COLLEGA'S, HANDELSPARTNERS EN DE GEMEENSCHAP... 4 NALEVING

Nadere informatie

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths

De Code van Bedrijfsethiek voor Leveranciers van Smiths De Code van Bedrijfsethiek voor van Smiths Als een internationaal bedrijf werkt de Smiths Group overal ter wereld samen met klanten, aandeelhouders en leveranciers. Deze belanghebbenden, tezamen met de

Nadere informatie

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink

Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Veelgestelde vragen (FAQ's) Staples EthicsLink Inleiding Het doel van dit document is om medewerkers van Staples te informeren over de helpdeskvoor ethiek en de naleving daarvan (Ethics and Compliance

Nadere informatie

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam

fair play Raad van Bestuur Ballast Nedam Gedragscode fair play Fair play is niet alleen belangrijk in sport, maar zeker ook in het dagelijkse leven en binnen de omgeving waarin wij ons als onderneming begeven. Voor je ligt de vernieuwde gedragscode

Nadere informatie

Beleid tegen mensenhandel en slavernij

Beleid tegen mensenhandel en slavernij Beleid tegen mensenhandel en slavernij Inhoud Doel Bereik Beleidsverklaring onderzoek en naleving auditbeleid Verwante documenten en processen 2 B e l e i d t e g e n m e n s e n h a n d e l en s l a v

Nadere informatie

PostNL Business Principles

PostNL Business Principles 1 januari 2017 PostNL N.V. PostNL Business Principles Raad van Bestuur Auteur Directeur Audit & Security Titel PostNL Business Principles Versie 2.0 De PostNL Business Principles zijn officieel uitgegeven

Nadere informatie

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO

GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO GEDRAGSCODE EEN BOODSCHAP VAN ONZE CEO Beste collega's, Er zijn maar weinig dingen zo belangrijk als uw reputatie. Dat geldt zowel voor bedrijven als voor individuen. De ethische reputatie van Logitech

Nadere informatie

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS

GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS Weatherford heeft een reputatie opgebouwd als een bedrijf dat staat op ethische handelspraktijken en een hoge graad van integriteit nastreeft in al zijn zakelijke transacties.

Nadere informatie

De Gunnebo gedragscode

De Gunnebo gedragscode De Gunnebo gedragscode 2 Woord vooraf van de CEO Het is de visie van Gunnebo om wereldwijd toonaangevend leverancier te worden van een veiligere toekomst. Om deze visie te realiseren, moeten wij wereldwijd

Nadere informatie

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen

Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Documenttitel : Agrifirm Group Regeling Ethisch zaken doen Datum : 1 januari 2011 : Documentnummer : 1.22 HR-Concernregelingen Agrifirm Group Versie : 2011-1

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Inleiding door de Raad van Bestuur VolkerWessels werkt op basis van het economisch principe. Om als bedrijf continuïteit te waarborgen en om aan onze verantwoordelijkheden

Nadere informatie

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG

ALGEMEEN ANTICORRUPTIEBELEID VAN PPG Als medewerker van PPG wordt van u verwacht dat u het Algemene anticorruptiebeleid van PPG leest en naleeft. Als u vragen of bedenkingen over het Beleid of uw nalevingsverplichtingen hebt, kunt u contact

Nadere informatie

en dit zijn onze principes

en dit zijn onze principes en dit zijn onze principes Inhoud Dit zijn onze principes Dit zijn onze principes We doen het samen We werken duurzaam We tonen respect We hebben aandacht Verder wegwijs 03 08 10 12 14 18 Alle bedrijven

Nadere informatie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie

Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Datum: 04-02- 2015 Rev: 1 Vrijgave:EQS Officer Pagina: 1 van 9 Beleid ter bestrijding van omkoping en corruptie Bij H.Essers geldt een nultolerantie voor omkoping en corruptie. Wij streven naar een eerlijk

Nadere informatie

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen

Het juiste doen Ahold Gedragscode. Het juiste doen Ahold Gedragscode Het juiste doen Ahold Gedragscode 2 Inhoud 1. Houd je aan de wet 4 Overal waar we zaken doen houden we ons aan de geldende wet- en regelgeving. 2. Respecteer elkaar 6 We respecteren de

Nadere informatie

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is

Flyct Gedragscode. Introductie. Dit is onze Gedragscode. Dit zijn onze kernprincipes. Waarom onze Gedragscode belangrijk is Flyct Gedragscode Introductie Dit is onze Gedragscode Uit onze Gedragscode blijkt waar wij voor staan en geeft aan wat wij wel en niet doen. De code omvat onze kernprincipes en wat ze in de praktijk betekenen.

Nadere informatie

April 2011. Gedragscode voor leveranciers

April 2011. Gedragscode voor leveranciers April 2011 Gedragscode voor leveranciers INLEIDING Het uitoefenen van commerciële activiteiten met inachtneming van hoge ethische normen, is voor Sodexo van essentieel belang. In dit opzicht hebben wij

Nadere informatie

Antitrustbeleid DOEL BELEID. Ingangsdatum: 1 JUNI 2017

Antitrustbeleid DOEL BELEID. Ingangsdatum: 1 JUNI 2017 Beleidseigenaar/-sponsor: Legal Compliance Datum herzien door Policy Review Committee: mei 2017 Vervangt: Geen Ingangsdatum: 1 JUNI 2017 [wordt ingevuld door Policy Review Committee] Antitrustbeleid DOEL

Nadere informatie

Gedrags- en integriteitscode

Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Gedrags- en integriteitscode Voorwoord WPM Groep is een sterk en vooraanstaand bedrijf in de vastgoedmarkt in Nederland. Wij onderscheiden ons door hoog gekwalificeerde medewerkers

Nadere informatie

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer

Onze Nyrstar verantwoordelijkheid Vormingsprogramma Gedragscode Vragen of problemen? Neem contact op met de Compliance Offi cer Gedragscode De Nyrstar Way Veiligheid voor alles We voorkomen schade aan onze mensen, ons milieu, de wereld om ons heen, onze Nyrstar strategie en onze installaties waar we mee werken Open en eerlijk zijn

Nadere informatie

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving

UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION GEDRAGSCODE VOOR LEVERANCIERS. Overzicht. Naleving van wet- en regelgeving Overzicht United Technologies Corporation, waaronder al zijn divisies, bedrijfsonderdelen en dochterondernemingen (samen 'UTC' genoemd) neemt de hoogste ethische en gedragsnormen in acht. Zoals uiteengezet

Nadere informatie

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET

WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET WERELDWIJD ANTICORRUPTIEBELEID VAN DUN & BRADSTREET JUNI 2015 ANTICORRUPTIEBELEID DOEL Dun & Bradstreet streeft naar de hoogste ethische normen. Wij geloven in het op een eerlijke en oprechte manier zakendoen

Nadere informatie

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V.

Wereldwijd Klokkenluidersbeleid. ABN AMRO Bank N.V. Wereldwijd Klokkenluidersbeleid ABN AMRO Bank N.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Achtergrond 3 1.2 Onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard 4 1.3 Lokale wet prevaleert 5 1.4 Persoonlijke

Nadere informatie

Sonova Groep Gedragscode

Sonova Groep Gedragscode Sonova Groep Gedragscode Een mededeling van de CEO Innovatie, engagement en verantwoordelijkheid zijn de kernwaarden en overtuigingen die we allen delen. Zij geven onze bedrijfscultuur weer en verbinden

Nadere informatie

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden

CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Versie definitief Datum, 21 december 2011 CleanLease International Business principles: onze normen en waarden Inhoud 1 Inleiding CleanLease normen en waarden 2 Normen en waarden: medewerkers 3 Normen

Nadere informatie

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v.

Gedragscode Nieuwe Steen Investments n.v. Inleiding Het zijn mensen die de activiteiten van Nieuwe Steen Investments N.V. (NSI) gestalte geven. Deze gedragscode verschaft de directie en de medewerkers van NSI de richtlijnen die er toe strekken

Nadere informatie

Onze normen en waarden

Onze normen en waarden Gedragscode Onze normen en waarden De Basis van Ons Succes Uitgave IV Ons Bedrijf Vanaf het begin is het geloof in het juiste te doen, de leidraad geweest in de geschiedenis van MSD. George Merck benadrukte

Nadere informatie

Vertrouwen verdienen. De essentie van ons bedrijf. Onze gedragscode helpt ons onze principes te handhaven in elke situatie

Vertrouwen verdienen. De essentie van ons bedrijf. Onze gedragscode helpt ons onze principes te handhaven in elke situatie Vertrouwen verdienen De essentie van ons bedrijf Onze gedragscode helpt ons onze principes te handhaven in elke situatie Over AEGON* AEGON is een internationale aanbieder van levensverzekeringen, pensioenen

Nadere informatie

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014

ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 ONDERNEMINGSCODE PROCUMULATOR Juli 2014 Ondernemingscode Procumulator B.V. - juli 2014 1 INHOUD 1. Doel van de Ondernemingscode... 3 2. Integriteit... 3 3. Zaken doen... 5 4. Bedrijfsmiddelen en informatie...

Nadere informatie

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland

GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland AMBULANCE GEDRAGSCODE Voor iedereen die werkzaam is bij een van de bedrijfsonderdelen van Transdev Nederland INLEIDING INHOUDSOPGAVE Een werkklimaat waarin iedereen zich prettig en veilig voelt. Waar we

Nadere informatie

Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek)

Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek) Securitas Values and Ethics (Waarden en Ethiek) 1 2 Bericht van de CEO Elke dag en overal waar wij actief zijn kan iedereen bij Securitas helpen bij het opbouwen van onze reputatie en ons merk en bij het

Nadere informatie

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid)

Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Beleid inzake Anti-Omkoping en Anti-Corruptie (inclusief Geschenken en Gastvrijheid) Royal Mail Group hanteert een beleid waarbinnen omkoping en corruptie niet worden getolereerd. In dit beleid worden

Nadere informatie

Procedurerichtlij nen voor informanten

Procedurerichtlij nen voor informanten Procedurerichtlij nen voor informanten De bijgevoegde procedurerichtlijnen voor informanten die door elke bestuurder, directeur en werknemer van BARNES Group Holland B.V., zakendoend met de naam KENT,

Nadere informatie

Algemene Beleidsuitgangspunten

Algemene Beleidsuitgangspunten Shell International B.V. 2010 Deze publicatie, of onderdelen daarvan, mogen niet worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van Shell International B.V. Deze toestemming zal onder normale

Nadere informatie

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers

Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Vattenfall Gedragscode voor leveranciers Introductie Vattenfall levert energie voor de maatschappij van vandaag en draagt bij aan het energiesysteem van morgen. Bij de uitvoering van onze bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2

AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2 Gedragscode AV2-Hm 04-06.01 Gedragscode Avenue2 2 Inhoud Fair play 5 Veiligheid is 6 Respect is 7 Professionaliteit is 8 Integriteit is... 9 Duurzaamheid is 10 Interne samenwerking is 11 Transparantie

Nadere informatie

Ons gedrag bepaalt wie we zijn. Elopak Group Gedragscode

Ons gedrag bepaalt wie we zijn. Elopak Group Gedragscode Ons gedrag bepaalt wie we zijn. Elopak Group Gedragscode 1 Beste collega s, Het doel van onze Gedragscode is te zorgen dat we als wereldwijde organisatie altijd volgens geaccepteerde ethische normen handelen,

Nadere informatie

Gedrag om trots op te zijn

Gedrag om trots op te zijn Gedrag om trots op te zijn Oversluizen Thermal Engineering B.V. geeft aandacht aan de belangen van haar klanten, medewerkers, zakenpartners en onze omgeving. Door dit uitgangspunt altijd voor ogen te houden

Nadere informatie

Vragen en antwoorden

Vragen en antwoorden Vragen en antwoorden 1) Wat is de reikwijdte van de Ethics Open Talk-site van L ORÉAL? Afhankelijk van de vervulling van de voorwaarden zoals vermeld bij vraag 2 hieronder kun je op de Ethics Open Talk-site

Nadere informatie

Air Trade Centre Belgium NV/SA Hoogstraat 180 1930 Zaventem Belgium. Policy Ethiek

Air Trade Centre Belgium NV/SA Hoogstraat 180 1930 Zaventem Belgium. Policy Ethiek Inleiding Policy Ethiek Deze Policy geldt voor individuele werknemers, agenten, sponsors, tussenpersonen, consultants of andere personen of instanties die verbonden zijn met SIG plc en haar dochterondernemingen

Nadere informatie

Gedragscode Medewerkers Eumedion

Gedragscode Medewerkers Eumedion Gedragscode Medewerkers Eumedion Herzien op 19 december 2011 1. Definities Artikel 1 In deze Gedragscode wordt verstaan onder: Medewerkers: alle medewerkers van Eumedion, onafhankelijk van de duur waarvoor

Nadere informatie

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn:

De belangrijkste bedrijfsprincipes zijn: Ethisch Beleid 1. Inleiding Wanneer in dit beleid SIG wordt genoemd, refereert dit eveneens naar ATC en ATCI. SIG plc heeft een aantal basisprincipes en -waarden waar het veel waarde aan hecht. Het vertrouwen

Nadere informatie

KOERS GEDRAGSCODE Datum 20 september 2013

KOERS GEDRAGSCODE Datum 20 september 2013 KOERS GEDRAGSCODE Datum 20 september 2013 INLEIDING Deze gedragscode is vastgesteld op 20 september 2013 door de Directie van Koers Groep. De gedragscode is een instructie aan alle medewerkers van KOERS.

Nadere informatie

WashTec Ethische Code Voor bewust correct en zakelijk handelen van elke WashTec medewerker

WashTec Ethische Code Voor bewust correct en zakelijk handelen van elke WashTec medewerker WashTec Ethische Code Voor bewust correct en zakelijk handelen van elke WashTec medewerker WashTec Benelux stand oktober 2005 1 Het om te gaan met de Codex WashTec Ethische Code (Codex) Deze codex geldt

Nadere informatie

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc.

BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. BEGINSELVERKLARING INZAKE GEDRAGSREGELS Illinois Tool Works Inc. Deze Gedragsregels gelden voor alle ITW medewerkers/-sters, bestuurders, bedrijven en dochterondernemingen over de hele wereld. Elke ITW

Nadere informatie

Gedragscode VolkerWessels

Gedragscode VolkerWessels Gedragscode Gedragscode VolkerWessels 3 Voorwoord door de Raad van Bestuur VolkerWessels bouwt al 150 jaar met zorg aan projecten voor diverse opdrachtgevers. Onze nuchtere en verantwoordelijke aanpak

Nadere informatie

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid

Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid Indorama Ventures Public Company Limited Ondernemingsbestuur beleid (Goedgekeurd door de raad van bestuur vergadering nr.1/2009 op 29 september 2009) Bericht van de voorzitter Indorama Ventures Public

Nadere informatie

Gedragscode Herzien in februari 2016

Gedragscode Herzien in februari 2016 Gedragscode Herzien in februari 2016 Smiths Group plc Gedragscode Onze Code geldt voor alle bedrijven en medewerkers van Smiths Group overal ter wereld. Naleving van onze Code versterkt de goede reputatie

Nadere informatie

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van

Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van 06 2013 Bericht van Peter Ulber 3 De ethische waarden van Panalpina 4 Prestatie Integriteit Professionaliteit Inleiding tot de Gedragscode 5 Wat wordt er van iedereen verwacht? Wat wordt er van managers

Nadere informatie

Gedragscode VESUVIUS: black 85% PLC: black 60% VESUVIUS: white PLC: black 20% VESUVIUS: white PLC: black 20%

Gedragscode VESUVIUS: black 85% PLC: black 60% VESUVIUS: white PLC: black 20% VESUVIUS: white PLC: black 20% Gedragscode 2 Vesuvius / Gedragscode 3 Bericht van de CEO Deze gedragscode onderstreept het belang dat wij hechten aan ethisch handelen en naleving van wet- en regelgeving Beste collega s, Deze gedragscode

Nadere informatie

Manuchar Group Gedragscode

Manuchar Group Gedragscode Manuchar Group Gedragscode Datum op maak: 15th of Juni, 2016. Inhoudstafel Inleiding 3 Doel van de Manuchar Gedragscode 3 Toepassingsgebied 3 Toezicht op de naleving 3 Respect voor collega s, handelspartners

Nadere informatie

Leveranciersgedragscode

Leveranciersgedragscode Leveranciersgedragscode 1. Achtergrond en uitgangspunten Het Ronald McDonald Kinderfonds vangt gezinnen op van ernstig zieke kinderen. In onze bedrijfsvoering streven wij naar optimaal en verantwoord rendement

Nadere informatie

BCD Travel. Principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. BCD Travel

BCD Travel. Principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. BCD Travel BCD Travel Principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen BCD Travel Copyright 2016 BCD Travel. Het is verboden om deze teksten te gebruiken zonder onze toestemming. Pagina 1 Principes voor maatschappelijk

Nadere informatie

Bedrijfsgedragscode. Document Informatie. Korte omschrijving: Bereik: Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010

Bedrijfsgedragscode. Document Informatie. Korte omschrijving: Bereik: Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010 Bedrijfsgedragscode Goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 7 december 2010 Document Informatie Korte omschrijving: Deze bedrijfsgedragscode is bedoeld om de ethische en de wettelijke verplichtingen van

Nadere informatie

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN

BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN BELEID INZAKE GESCHENKEN, AMUSEMENT EN PRIJZEN Geven van geschenken/aanbieden van amusement 1. Aan klanten, leveranciers, zakenpartners en externe belanghebbenden. Het geven van geschenken moet in overeenstemming

Nadere informatie

Grontmij ondernemingsbeleid en -beginselen

Grontmij ondernemingsbeleid en -beginselen Grontmij ondernemingsbeleid en -beginselen Ondernemingsbeleid Grontmij In onze rol als toonaangevend adviesbureau op het gebied van duurzaam ontwerpen, engineering en management hebben wij een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

GEDRAGSCODE ( Code of conduct )

GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) GEDRAGSCODE ( Code of conduct ) KALB Accountants & Adviseurs Wie zijn wij en waar staan wij voor? Mensen die integriteit, respect en teamwerk laten zien Energieke en enthousiaste mensen die plezier in

Nadere informatie

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding

DACHSER Gedragscode. 1. Inleiding DACHSER Gedragscode 1. Inleiding De basis voor alle activiteiten bij Dachser is het naleven van juridisch bindende regelgeving op nationaal en internationaal niveau, evenals alle verplichtingen die wij

Nadere informatie

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL

ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL ALGEMENE BELEIDSUITGANGSPUNTEN VAN SHELL De Algemene Beleidsuitgangspunten van Shell bepalen de wijze waarop de afzonderlijke tot de Shell Groep* behorende Maatschappijen hun bedrijf uitoefenen. * Royal

Nadere informatie

FUJIFILM-groep Handvest voor bedrijfsgedrag en Gedragscode

FUJIFILM-groep Handvest voor bedrijfsgedrag en Gedragscode FUJIFILM-groep Handvest voor bedrijfsgedrag en Gedragscode Brochure en samenvatting met praktijk voorbeelden Inhoud Inleiding 4 FUJIFILM-groep: Handvest voor bedrijfsgedrag en Gedragscode 5 FUJIFILM-groep:

Nadere informatie

Onze ethische code. Het juiste doen, elke dag

Onze ethische code. Het juiste doen, elke dag Onze ethische code Het juiste doen, elke dag Onze ethische code Bericht van de CEO 3 Onze ethische code en jij 4 Onze inzet voor ethisch gedrag 6 1. We respecteren elkaar 8 Mensenrechten en Gelijke Kansen

Nadere informatie

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence

Hengelo, april 2013. 02 Gedragscode Twence Gedragscode Twence Twence in Hengelo is een (inter)nationale speler op de markt van grondstoffen en duurzame energie met hoogwaardige verwerking van afvalstromen en biomassa. Met innovatieve technieken

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

CATERPILLAR S LEVERANCIERSGEDRAGSCODE

CATERPILLAR S LEVERANCIERSGEDRAGSCODE CATERPILLAR S LEVERANCIERSGEDRAGSCODE LEVERANCIERS VERWACHTINGEN Hoewel we binnen het raamwerk van de toepasselijke wet- en regelgeving onze zaken doen, is het naleven van de wet voor ons eenvoudigweg

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK NL Deze inofficiële versie van de Gedragscode voor de leden van de Raad van Bestuur dient uitsluitend ter informatie B EUROPESE CENTRALE BANK GEDRAGSCODE VOOR DE LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR (2002/C 123/06)

Nadere informatie

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid

Klokkenluidersbeleid. Klokkenluidersbeleid Klokkenluidersbeleid Pagina 1 van 6 Inleiding en documentcontrole Dit document is bedoeld om informatie te verstrekken met betrekking tot het beleid, de procedures, normen of richtsnoeren van G4S Group

Nadere informatie

Integriteit is doen wat juist is, ook als niemand kijkt

Integriteit is doen wat juist is, ook als niemand kijkt Integriteit is doen wat juist is, ook als niemand kijkt Onze bedrijfsreputatie is een waardevol bezit Inleiding Als landelijke aanbieder van informatie, communicatie en enter tainment speelt Ziggo een

Nadere informatie

Principes voor gedrag door de onderneming

Principes voor gedrag door de onderneming Uitgegeven september 2005 Gereviseerd april 2012 Gereviseerd oktober 2017 Principes voor gedrag door de onderneming Epson vervult haar sociale verantwoordelijkheid door te handelen in lijn met de onderstaande

Nadere informatie