Commodity Discovery Fund. Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commodity Discovery Fund. Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012"

Transcriptie

1 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2012 tot en met 30 juni

2 Inhoudsopgave Page Algemene informatie 3 Half-jaarrekening Balans 6 Winst- en verliesrekening 7 Mutatieoverzicht netto-activa toewijsbaar aan participatiehouders 8 Kasstroomoverzicht 9 Toelichting op de jaarrekening 10 Algemeen 10 Gehanteerde grondslagen 11 Risicobeheer 17 Reële waarde van financiële activa en passiva 21 Derivaten 23 Toelichting op balans en winst- en verliesrekening 25

3 Algemene informatie Statutaire zetel Commodity Discovery Management B.V. Zandvoorterweg GT Aerdenhout Nederland Bewaarder Stichting Bewaarder Commodity Discovery Fund Utrechtseweg 31 D 3811 NA Amersfoort Nederland Juridisch en fiscaal adviseur Loyens & Loeff N.V. Frederik Roeskestraat ED Amsterdam Nederland Administratiekantoor Circle Investment Support Services B.V. Utrechtseweg 31 D 3811 NA Amersfoort Nederland Bank ABN AMRO Bank (Nederland) N.V. E. van der Beekstraat CL Amsterdam Nederland Belangrijkste effectenmakelaars & custodians ABN AMRO Clearing Bank N.V. Interactive Brokers (U.K.) Ltd. Raymond James Ltd.(Canada) Paradigm Capital Inc.(Canada) Canaccord Wealth Management (Canada) Accountant KPMG Accountants N.V. Rijnzathe PV De Meern Nederland 3

4 Kerncijfers (in duizenden euro s) Fondsvermogen (* EUR 1.000) 46,202 54,500 67,743 Aantal uitstaande participaties (ultimo) 327, , ,450 Intrinsieke waarde per participatie 1) Total expense ratio 1.39% 2.67% 1.28% Total turnover ratio 54.90% 14.71% 22.12% Resultaat (* EUR 1.000) (8,172) (27,650) (11,595) 1) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties. Beleggingsresultaat per participatie Beleggingsrendement % % % waarvan: Inkomsten 0.14% 0.35% 0.25% Waardeveranderingen % % % Kosten -1.44% -2.20% -1.16% Benchmark: TSX Venture Exchange -3.00% % -1.85%

5 Jaarrekening

6 Balans per 30 juni Noot 30/06/ /12/2011 (In EUR) (In euro) (In euro) Activa Liquide middelen Te ontvangen van effectenmakelaars Te ontvangen dividenden Overige vorderingen en vooruitbetalingen Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde Totaal activa Passiva Te betalen rente Te betalen aan effectenmakelaars Vooruitontvangen inschrijvingen Te betalen vermogensbeheer- en prestatievergoedingen Overige schulden en overlopende passiva Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde Totaal verplichtingen (exclusief netto-activa toewijsbaar aan participatiehouders) Fondsvermogen Geplaatst participatie kapitaal Algemene reserve Onverdeeld resultaat lopend boekjaar Netto-activa toewijsbaar aan participatiehouders Totaal verplichtingen (inclusief netto-activa toewijsbaar aan participatiehouders) Aantal uitstaande participaties , ,87 Nettovermogenswaarde per participatie 141, De bijgaande toelichting maakt een integraal onderdeel uit van deze jaarrekening. 6

7 Winst- en verliesrekening over de periode eindigend op 30 juni Noot 01/01/2012/ 30/06/ /01/2011/ 30/06/2012 (In EUR) (In euro) (In euro) Baten Nettowinst(verlies) op financiële activa en passiva gewaardeerd tegen reële waarde Gerealiseerd koers resultaat op vreemde valuta Rentebaten Dividendbaten Totaal baten Lasten Vermogensbeheer- en prestatievergoedingen Rentelasten Custodian- en administratievergoedingen Vergoedingen accountant en juridisch adviseur Oprichtingskosten Overige algemene kosten Provisie effectenmakelaars Totaal bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Bronbelasting Netto resultaat over de verslagperiode Mutatie netto-activa toewijsbaar aan participatiehouders De bijgaande toelichting maakt een integraal onderdeel uit van deze jaarrekening. 7

8 Mutatieoverzicht netto-activa toewijsbaar aan participatiehouders over de periode eindigend op 30 juni Netto-activa toewijsbaar aan participatiehouders Aantal participaties (In EUR) (In euro) (In euro) Stand per 1 januari ,63 Uitgifte participaties ,78 Aflossing participaties ,54 Mutatie netto-activa toewijsbaar aan participatiehouders Stand per 31 december ,87 Stand per 1 januari ,87 Uitgifte participaties ,29 Aflossing participaties ,68 Mutatie netto-activa toewijsbaar aan participatiehouders Stand per 30 juni ,48 De bijgaande toelichting maakt een integraal onderdeel uit van deze jaarrekening. 8

9 Kasstroomoverzicht over de periode eindigend op 30 juni Noot 01/01/2012/ 30/06/ /01/2011/ 30/06/2011 (In euro) Mutatie netto-activa toewijsbaar aan participatiehouders Aanpassingen voor: Mutaties niet-gerealiseerde winsten/(verliezen) op financiële activa en passiva gewaardeerd tegen reële waarde 8,516, Rente(baten)/lasten Dividend(baten)/lasten) Gerealiseerd koers resultaat op vreemde valuta Bronbelasting Totaal ,617,083 Aankoop van beleggingen -3,433,001-22,111,163 Kostprijs verkoop beleggingen 3,909,312 2,043,329 Netto(toename)/-afname te ontvangen van effectenmakelaars 7 2,065,199 1,559,942 Netto toename/(-afname) te betalen aan effectenmakelaars -1,558,358 1,941,313 Netto(toename)/-afname overige vorderingen en vooruitbetalingen ,403 Netto toename/(-afname) vooruit ontvangen inschrijvingen Netto toename/(-afname) te betalen vermogensbeheer- en prestatievergoedingen Netto toename (-afname) overige schulden en overlopende passiva -91, Geldmiddelen uit/(gebruikt bij) beleggingsactiviteiten 614,823-20,298,187 Betaalde bronbelasting Betaalde/(ontvangen) rente -2,382 31,837 Betaald/(ontvangen) dividend,52, Netto kasstroom uit/(gebruikt bij) beleggings activiteiten 546,786-20,286,361 Ontvangen gelden voor nieuwe participaties Uitgekeerd aan participatiehouders Netto kasstroom uit/(gebruikt bij) financieringsactiviteiten Netto toename (-afname) geldmiddelen en kasequivalenten 421,223-2,505,766 Liquide middelen op 1 januari Gerealiseerd koers resultaat op vreemde valuta Liquide middelen op 30 juni ,141,386 De bijgaande toelichting maakt een integraal onderdeel uit van deze jaarrekening. 9

10 Toelichting op de jaarrekening 1 Algemeen Commodity Discovery Fund ( het Fonds ) is een Fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht met een open-end structuur en is gevestigd aan de Zandvoorterweg 77 te Aerdenhout, Nederland. Het Fonds is opgericht op 1 juli De participaties van het Fonds worden niet verhandeld op een voor het publiek toegankelijke markt. Het Fonds is een contractueel vehikel dat is onderworpen aan Algemene Voorwaarden, welke deel uitmaken van de contractuele relatie die bestaat tussen het Fonds en Commodity Discovery Management B.V. ( de Beheerder ), Stichting Bewaarder Commodity Discovery Fund ( de Bewaarder ) en de afzonderlijke participanten. De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om vermogensaangroei te realiseren door te beleggen in een breed scala aan financiële instrumenten en door de inzet van diverse beleggingsmethoden zoals opgenomen in de prospectus (gedateerd 3 april 2012). Het Fonds kan worden gekenmerkt als een gespecialiseerd beleggingsfonds in aandelen gericht op de realisatie van een absoluut rendement. Hierdoor kan het Fonds aanzienlijk afwijken van enige benchmark. De primaire beleggingsdoelstelling van het Fonds is om op basis van een aanvaardbaar risico het hoogst mogelijke rendement in euro s te realiseren; dat wil zeggen een jaarlijks positief rendement van minimaal 15%. Benchmark voor het totale rendement van het Fonds is de TSX Venture Exchange (inclusief dividend, in euro s). Het Fonds belegt voornamelijk in beursgenoteerde ondernemingen die actief zijn in de winning van grondstoffen. Het Fonds mag hierbij gebruik maken van derivaten en fysieke posities in edelmetalen. Het Fonds biedt potentiële participanten de mogelijkheid om primair in ondernemingen te beleggen die aan de TSX Venture Exchange zijn genoteerd en die zich bezighouden met de exploratie en winning van grondstoffen. De beleggingsactiviteiten van het Fonds worden beheerd door de Beheerder,waarbij zij de administratie heeft ondergebracht bij een administratiekantoor, Circle Investment Support Services B.V. De Beheerder heeft de jaarrekening op 31 augustus 2012 goedgekeurd. 10

11 2 Grondslagen 2.1 Gehanteerde grondslagen bij de opstelling van de jaarrekening Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals gepubliceerd door de International Accounting Standards Board (IASB). De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kostprijs, met uitzondering van voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa en passiva die worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, evenzo derivaten waarvoor bij eerste opname de onherroepelijke keuze is gemaakt voor deze waarderingsgrondslag Wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving Nieuwe en gewijzigde richtlijnen en interpretaties Onder IFRS zijn een aantal nieuwe richtlijnen, gewijzigde richtlijnen en nieuwe interpretaties van kracht die van toepassing zijn voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2011, welke niet zijn gehanteerd bij het opstellen van deze jaarrekening. Deze wijzigingen zullen naar verwachting geen significante invloed hebben op de waardering van de in de jaarrekening van het Fonds opgenomen posten. Het Fonds is niet van plan om IFRS 9 vroegtijdig toe te passen. Er zijn geen andere nieuwe en effectieve IFRS-richtlijnen of IFRIC- interpretaties die naar verwachting van materiële invloed op het Fonds zullen zijn. 2.2 Functionele en presentatievaluta Deze jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's (EUR). De euro is zowel de functionele als presentatievaluta van het Fonds. Tenzij anders aangegeven, wordt alle in euro s gepresenteerde financiële informatie afgerond op hele euro s. Het Fonds heeft primair tot doelstelling om rendementen in euro s te realiseren en verwerft tevens haar kapitaal in euro s. Het dagelijkse liquiditeitsbeheer van het Fonds ten behoeve van de uitgifte, verwerving en doorverkoop van zijn aflosbare aandelen vindt plaats in euro s. Ook de evaluatie van de Fondsprestaties vindt plaats in euro s. De Beheerder beschouwt de euro derhalve als de valuta die het meest getrouwe beeld geeft van de economische effecten van de onderliggende transacties, gebeurtenissen en omstandigheden. 2.3 Vreemde valuta's Transacties luidend in vreemde valuta's worden omgerekend naar de functionele valuta tegen de wisselkoersen die golden op de betreffende transactiedata of, in het geval van posten die worden opgenomen tegen reële waarde, op de data waarop de posten werden geherwaardeerd. Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend naar de functionele valuta tegen de wisselkoers die geldt op de balansdatum. Resultaten op valuta transacties worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. Resultaten op valuta transacties die betrekking hebben op liquide middelen en/of te betalen aan/te ontvangen van effectenmakelaars worden gepresenteerd in de winst- en verliesrekening onder Nettowinst/(verlies) op financiële activa en passiva gewaardeerd tegen reële waarde. Resultaten op valuta transacties uit hoofde van financiële activa en passiva gewaardeerd tegen reële waarde worden gepresenteerd in de winst- en verliesrekening onder nettowinst/(verlies) op financiële activa en passiva gewaardeerd tegen reële waarde'. 2.4 Significante oordelen en schattingen betreffende de grondslagen De opstelling van de jaarrekening vereist dat de Beheerder oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de gerapporteerde waarde van de posten in de jaarrekening. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze aannames en schattingen. Afwijkingen van materieel belang leiden tot aanpassing van de boekwaarde van het actief of de verplichting in de periode waarin de aanname of schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 11

12 2.4.1 Stelselwijziging Gedurende het boekjaar hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan die van invloed zijn op de jaarrekening van het Fonds. 2.5 Continuïteit van de bedrijfsactiviteiten De Beheerder heeft een toetsing uitgevoerd ter beoordeling of de duurzame voortzetting van de bedrijfsactiviteiten van het Fonds is gewaarborgd en heeft zich ervan vergewist dat het Fonds beschikt over voldoende middelen om de bedrijfscontinuïteit voor de afzienbare toekomst te waarborgen. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. Verder zijn er bij de Beheerder geen onzekerheden bekend van materieel belang die aanzienlijke twijfel zouden kunnen doen rijzen over de duurzame voortzetting van de bedrijfsactiviteiten van het Fonds. Derhalve is deze jaarrekening opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 2.6 Overzicht van significante grondslagen Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de significante grondslagen die door het Fonds worden gehanteerd en consistent worden toegepast op alle in deze jaarrekening gepresenteerde verslagperioden: Financiële activa en passiva (i) Classificatie Het Fonds classificeert de financiële activa en passiva conform IAS 39 in de onderstaande categorieën. Financiële activa en passiva gewaardeerd tegen reële waarde De categorie van financiële activa en passiva die worden gewaardeerd tegen reële waarde in de winsten verliesrekening (reële waarde) is onderverdeeld in: Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa en passiva Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa omvatten aandelen, beleggingen in Fondsen en schuldpapieren. Deze activa worden voornamelijk verworven om winst te behalen uit prijsschommelingen op de korte termijn. Alle derivaten en schulden uit hoofde van short transacties van financiële instrumenten worden geclassificeerd als voor handelsdoeleinden aangehouden. Het Fonds past voor haar actieve en passieve derivaten geen hedge accounting toe, aangezien deze niet voldoen aan de criteria voor hedge accounting zoals gedefinieerd in IAS 39. Financiële activa en passiva die bij eerste opname worden geclassificeerd als reële waarde Hierbij gaat het om aandelen en schuldpapieren die niet worden aangehouden voor handelsdoeleinden. De classificatie van deze financiële activa is erop gebaseerd dat deze deel uitmaken van een groep van financiële activa die wordt beheerd en waarvan de prestaties worden beoordeeld op basis van de reële waarde, in overeenstemming met de risicobeheer- en beleggingsstrategie van het Fonds zoals gedocumenteerd in het prospectus van het Fonds. Naar verwachting zal het overgrote deel van deze financiële activa binnen 12 maanden na de balansdatum worden gerealiseerd. (ii) activeringscriteria en waardering Periodieke aankopen en verkopen van beleggingen worden op de transactiedatum geactiveerd; de datum waarop het Fonds een bindende overeenkomst aangaat tot koop of verkoop van de belegging. Financiële activa en passiva tegen reële waarde worden bij eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde, waarbij de transactiekosten in de periode waarin deze worden gemaakt ten laste worden gebracht van de winst- en verliesrekening inclusief directe vermogensmutatie. Financiële activa worden niet langer geactiveerd in de balans wanneer het recht op de ontvangst van kasstromen uit hoofde van de beleggingen is verlopen of het Fonds alle of nagenoeg alle risico s en voordelen van het eigendom heeft overgedragen. Na de eerste opname in de balans worden alle financiële activa en passiva gewaardeerd tegen reële waarde. Waardeveranderingen van de posten in de categorie financiële activa/passiva gewaardeerd tegen reële waarde worden, in de periode waarin ze optreden, gepresenteerd in de winst- en 12

13 verliesrekening onder nettowinst(verlies) op financiële activa en passiva gewaardeerd tegen reële waarde. Na de eerste opname worden de leningen en vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Dividend inkomsten uit hoofde van financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde wordt in de winsten verliesrekening verwerkt onder Dividendbaten op het moment dat het recht van het Fonds op de dividenduitkering is vastgesteld. Rente inkomsten op schuldpapier gewaardeerd tegen reële waarde wordt op basis van het effectieve rentepercentage verwerkt in de winst- en verliesrekening verwerkt onder Rentebaten. iii) Bepaling van reële waarde De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een verplichting kan worden afgewikkeld tussen terzake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen bij soortgelijke transacties onder dezelfde of soortgelijke omstandigheden (at arm s length). De reële waarde op de balansdatum van financiële activa en passiva die worden verhandeld op actieve financiële markten (Level 1) is gebaseerd op de prijsnotering of een bindende prijsofferte (voor aankoop transacties is dit de biedkoers, voor verkoop transacties de laatkoers), zonder aftrek van transactiekosten. Voor de bepaling van de reële waarde van financiële activa en passiva waarvoor de marktrisico s worden gemitigeerd door afdekking maakt het Fonds gebruik van mid-market -prijzen, en voor de bepaling van de reële waarde van de resterende nettoposities wordt gebruik gemaakt van de bied- of laatkoers. Voor alle overige financiële activa en passiva die niet worden verhandeld op een actieve markt (Level 2 en 3) wordt de reële waarde bepaald op basis van de juiste waarderingstechniek. De waarderingstechnieken zijn onder meer: recente markttransacties at arm s length, vergelijking met de actuele reële waarde van een ander instrument dat in essentie gelijk is, contante-waardeberekeningen en optiewaarderingsmodellen. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van objectieve marktgegevens. (iv) Salderen van financiële instrumenten Financiële activa en passiva worden gesaldeerd en het nettobedrag wordt in de balans opgenomen indien er een juridisch afdwingbaar recht is om de verantwoorde bedragen te salderen en indien het voornemen bestaat om deze op netto basis te verrekenen, of gelijktijdig het actief te realiseren en het passief af te wikkelen. Liquide middelen Liquide middelen omvatten depositorekeningen bij banken waarvan de oorspronkelijke looptijd minder dan drie maanden bedraagt, niet zijnde contante zekerheden die zijn verstrekt voor derivaten, short transacties en het uitlenen van effecten. Te betalen aan en te ontvangen van effectenmakelaars De post te betalen aan effectenmakelaars omvat aan effectenmakelaars te betalen bedragen uit hoofde van transacties voor de aankoop van effecten die zijn afgesloten waarvan de onderliggende effecten op de verslagdatum nog niet zijn betaald. De post te ontvangen van effectenmakelaars omvat vorderingen op effectenmakelaars waarvan de onderliggende effecten op de verslagdatum zijn geleverd maar waarvan de betaling nog niet is ontvangen. Participaties Participaties kunnen op verzoek van de houders worden uitbetaald en worden aangemerkt als eigen vermogen. Het eigen vermogen dat besloten ligt in deze participaties wordt gewaardeerd tegen het bedrag dat wordt berekend op basis van de nettovermogenswaarde overeenkomstig IFRS. Ter berekening van het eigen vermogen dat conform de vereisten van het Fonds toerekenbaar is aan participanten, worden de aanloopkosten afgeschreven over een periode van vijf jaar. Deze methode voor de bepaling van de nettovermogenswaarde wijkt af van de waarderingsgrondslagen onder IFRS. 13

14 Het Fonds geeft haar participaties uit tegen de nettovermogenswaarde van de participaties. Participatiehouders kunnen deze onder inachtneming van een opzegtermijn van tien werkdagen aflossen op de eerste werkdag van de maand, tegen een geldbedrag dat evenredig is aan het proportioneel deel in de nettovermogenswaarde van het Fonds. De nettovermogenswaarde per participatie in het Fonds wordt bepaald door het vermogen van het Fonds te delen door het aantal uitgegeven participaties. Nettowinst/(verlies) op financiële activa en verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde De nettowinst op financiële activa en passiva gewaardeerd tegen reële waarde omvat alle gerealiseerde en ongerealiseerde reële waardeveranderingen van beleggingen en van valuta, met uitzondering van rente- en dividendbaten en dividendlasten op short transacties. Rentebaten en -lasten Rentebaten en -lasten op rentedragende financiële instrumenten worden op basis van de effectieve rentemethode opgenomen in de winst- en verliesrekening inclusief directe vermogensmutatie. Dividendbaten en lasten Dividendbaten worden verantwoord op moment dat het recht op dividend is verworven. Dividendlasten hebben betrekking op short transacties op aandelen waarbij het recht op dividend is vergeven. Belastingen Voor de Nederlandse vennootschapsbelasting wordt het Fonds aangemerkt als een fiscaal transparant Fonds. Derhalve is het Fonds vrijgesteld van de heffing van vennootschapsbelasting. Onder het Nederlandse fiscale regime worden de activa, verplichtingen, baten, lasten en kapitaalwinsten van het Fonds aangemerkt als behorende tot de participatiehouders van het Fonds naar rato van hun deel. Daarnaast zijn de participanten in het Fonds vrijgesteld van dividendbelasting op dividenduitkeringen en andere uitkeringen die onder de Wet op dividendbelasting worden aangemerkt als opbrengsten uit aandelen. Wel is het Fonds in bepaalde landen onderworpen aan de heffing van bronbelasting op beleggingsinkomsten en vermogenswinst. In de winst- en verliesrekening inclusief directe vermogensmutatie worden deze beleggingsinkomsten gepresenteerd vóór aftrek van de bronbelastingen. De bronbelastingen worden als afzonderlijke post gepresenteerd in de winst- en verliesrekening inclusief directe vermogensmutatie. Vergoedingen, commissies en overige lasten Alle lasten worden op basis van het periodetoerekeningsbeginsel opgenomen in de winst- en verliesrekening inclusief directe vermogensmutatie. Total Expense Ratio (TER) De total expense ratio omvat alle kosten die in de periode van 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 ten laste van het Fonds zijn gebracht exclusief de kosten van effectentransacties, interestkosten en prestatievergoeding. De total expense ratio is berekend door de totale kosten in het Fonds over de verslagperiode te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde is verkregen door de intrinsieke waardes aan het eind van de maand bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door het aantal waarnemingen. Turnover Ratio (TOR) De turnover ratio geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen van het Fonds en is een maatstaf voor de gemaakte transactiekosten als gevolg van het gevoerde portefeuillebeleid en de daaruit voortvloeiende beleggingstransacties. Bij de gehanteerde berekening wordt het bedrag van de turnover bepaald door de som van de aan- en verkopen van de beleggingen te verminderen met de som van de plaatsingen en opnames van eigen participaties. De turnover ratio wordt bepaald door het bedrag van de turnover uit te drukken in een percentage van het gemiddeld fondsvermogen welke op identieke wijze wordt berekend als bij de bepaling van de totla expense ratio. 14

15 Gesegmenteerde informatie Een operationeel segment is een onderdeel van het Fonds dat bedrijfsactiviteiten uitvoert die kunnen resulteren in opbrengsten en kosten, waaronder opbrengsten en kosten in verband met transacties met de andere onderdelen van het Fonds. Alle operationele resultaten van een operationeel segment worden periodiek beoordeeld door de Beheerder ten behoeve van de besluitvorming over de toekenning van middelen aan het segment en ter beoordeling van de prestaties, en waarover specifieke financiële informatie beschikbaar is. Gesegmenteerde resultaten die aan de bestuurders van het Fonds worden gerapporteerd omvatten posten die rechtstreeks, dan wel op een redelijke basis aan het segment kunnen worden toegerekend. Niet toe te rekenen zijn accountantsvergoedingen, de bezoldiging van de bestuurders, de juridische kosten en overige operationele lasten. De portfolio van het Fonds wordt in zijn geheel aangemerkt als één operationeel segment. Derhalve heeft de gesegmenteerde informatie betrekking op de portfolio als geheel en wordt geen nadere informatie over afzonderlijke segmenten verstrekt. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde indirecte methode waarbij onderscheid is gemaakt tussen kasstromen uit beleggings- en financieringsactiviteiten. De liquide middelen betreffen direct opeisbare tegoeden bij banken. Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het resultaat gecorrigeerd voor kosten welke geen uitgaven zijn en opbrengsten welke geen ontvangsten zijn. 15

16 3 Risicobeheer Het Fonds is uit hoofde van zijn bedrijfsactiviteiten blootgesteld aan de volgende financiële risico's: marktrisico (bestaande uit renterisico, valutarisico en prijsrisico); kredietrisico; en liquiditeitsrisico. Daarnaast is het Fonds blootgesteld aan operationele risico s zoals Bewaarderrisico en andere risico s. De beleggingen van het Fonds zijn van zodanige aard dat zij gepaard gaan met bepaalde risico s. Bovendien kan het Fonds gebruik maken van beleggingstechnieken, zoals financiering met vreemd vermogen, 'short selling' en derivaten, die additionele risico s met zich mee kunnen brengen. Beleggen in het Fonds gaat gepaard met aanzienlijke risico s en is daarom een activiteit die alleen geschikt is voor personen die het risico kunnen nemen dat hun gehele inleg verloren gaat. Het marktrisico wordt in overeenstemming met de gevestigde procedures en richtlijnen op dagelijkse basis beheerd door de Beheerder. Het Fonds belegt in aandelen, schuldpapier en derivate die zijn genoteerd of worden verhandeld op reguliere over-the-counter markten (OTC). Daarnaast belegt het Fonds in uiteenlopende effecten die het marktrisico op de portefeuille moeten verminderen. De vermogensbeheerder van het Fonds ( de Beheerder ) verzorgt dienstverlening, coördineert de toegang tot de financiële markten in binnen- en buitenland, bewaakt en beheerst de financiële risico s in verband met de activiteiten van het Fonds door middel van interne risicorapportages die een analyse geven van de mate en omvang van de risicoblootstelling. Marktrisico Marktrisico is gedefinieerd als 'het risico dat de reële waarde of toekomstige kasstromen van een financieel instrument zullen schommelen als gevolg van veranderingen in marktprijzen', en omvat drie soorten risico s: renterisico, valutarisico en overige prijsrisico s zoals aandelenrisico of grondstoffenrisico. De Beheerder bewaakt dagelijks het maximale risico waaraan het Fonds blootstaat. Gedurende het boekjaar zijn er geen veranderingen opgetreden in de wijze waarop het Fonds haar blootstelling aan marktrisico s beheert en bepaalt. Renterisico Renterisico betreft het risico van schommelingen in de waarde van vastrentende waarden als gevolg van veranderingen in het algemene renteniveau. Een stijging van de rente leidt tot een daling van de koers van vastrentende waarden, terwijl een daling van de rente de koersen opstuwt. Financiële activa en passiva met langere looptijden reageren in het algemeen gevoeliger op renteveranderingen, waardoor ze meestal volatieler zijn dan kortlopende waarden. De opbrengsten en operationele kasstromen van het Fonds zijn afhankelijk van veranderingen in de marktrente. Valutarisico Het Fonds belegt ook in activa die luiden in andere valuta dan de euro, de functionele valuta. Hierdoor is het Fonds blootgesteld aan het risico dat veranderingen in de wisselkoersen van deze valuta s tegenover de euro een effect hebben op de gerapporteerde reële waarde van het niet in euro s luidende deel van de activa van het Fonds. 16

17 De onderstaande tabel geeft een overzicht van de blootstelling aan valutarisico van het Fonds per 30 juni 2012 en 31 december Valutasoort (In EUR x 1.000) Wissel koers 30 juni 2011 Bruto reële waarde Afgedekt Netto reële waarde % NVW Wissel koers 2011 Bruto reële waarde Afgedekt Netto reële waarde % NVW Canadese dollar 1, , Amerikaanse dollar 0, , Totaal Indien er op 30 juni 2012 sprake was geweest van een verandering van 5% in de waarde van de euro ten opzichte van de andere valuta (en waren de overige omstandigheden gelijk gebleven) dan had dit geleid tot een stijging of daling van de nettovermogenswaarde van EUR (31 december 2011: EUR ). Overige prijsrisico s en risicofactoren Algemeen Marktprijsrisico is het risico dat de waarde van het instrument zal schommelen als gevolg van veranderingen in marktprijzen (anders dan veranderingen die voortvloeien uit renterisico of valutarisico), ongeacht of deze veranderingen worden veroorzaakt door factoren die specifiek gelden voor de individuele belegging of de emittent hiervan, of door factoren die alle soortgelijke op de markt verhandelde instrumenten beïnvloeden. Aangezien de financiële activa en verplichtingen van het Fonds worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening hebben alle veranderingen in marktomstandigheden direct invloed op de beleggingsopbrengsten. De Beheerder bewaakt dagelijks het maximale risico waaraan het Fonds blootstaat. Gedurende het boekjaar zijn er geen veranderingen opgetreden in de wijze waarop het Fonds haar blootstelling aan marktprijsrisico beheert en bepaalt. De vermogensbeheerder van het Fonds beperkt het prijsrisico door een gevarieerd portfolio van instrumenten die op diverse markten worden verhandeld, samen te stellen. Tegenpartijrisico Het Fonds heeft rekeningen bij ABN AMRO Bank N.V., ABN AMRO Cleaing N.V., Interactive Brokers (dit betreft de vestiging in London), Raymond James Ltd., Paradigm Capital en Canaccord Wealth Management. Dit beperkt het concentratierisico & tegenpartijrisico. De kredietrating van deze ABN- AMRO bij Standard & Poor s is A. De overige bankinstellingen hebben geen rating bij Standard & Poor s echter deze instellingen hebben in de markt een goede naam en faam, waardoor de Beheerder het risico beperkt vindt. Kredietrisico Kredietrisico wordt gedefinieerd als 'het risico dat de ene partij bij een financieel instrument haar verplichting niet kan nakomen, waardoor de andere partij een financieel verlies te verwerken krijgt'. Het Fonds is blootgesteld aan het risico dat tegenpartijen vanwege insolventie, faillissement of om andere redenen hun verplichtingen uit hoofde van transacties niet nakomen. Alle transacties in beursgenoteerde effecten worden afgewikkeld door levering tegen betaling en met behulp van gereguleerde effectenmakelaars. Het risico van betalingsverzuim wordt minimaal geacht, aangezien de effecten al geleverd zijn voordat de effectenmakelaars de betreffende betaling heeft ontvangen. De nog niet afgewikkelde transacties, zowel te ontvangen, als de te betalen, zijn per jaareinde minimaal van omvang. Indien één van de partijen niet voldoet aan haar verplichtingen zal de transactie geen doorgang vinden. In het geval van de niet-nakoming van verplichtingen door tegenpartijen per 30 juni 2012 is de maximale blootstelling van het Fonds aan kredietrisico (niet in aanmerking nemende de waarde van het aangehouden onderpand of andere zekerheden) uit hoofde van de betreffende categorieën van financiële activa (met uitzondering van derivaten) gelijk aan de boekwaarde van deze activa zoals opgenomen in de balans. 17

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Commodity Discovery Fund Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de beheerder 4 Kerncijfers 6 Jaarrekening 2013 7 Balans per 31 december 2013 8 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag

Alternative Harbour Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder

Nadere informatie

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013

ThinkCapital ETF s N.V. Jaarverslag 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 3 2. Profiel 4 3. Performanceoverzicht 9 4. Verslag van de Directie 15 5. Jaarrekening 2013 18 5.1 Balans per 31 december (voor verwerking resultaatbestemming)

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

HEK European Value Fund. Jaarverslag

HEK European Value Fund. Jaarverslag Jaarverslag 2010 Algemene informatie HEK European Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management B.V. Javastraat 24 2585 AN Den Haag Bewaarder :

Nadere informatie

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013

Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Ohpen Jaarverslag 30 september 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie... 2 Profiel... 3 Samengestelde kerncijfers en jaaroverzicht Subfondsen... 8 Verslag van de Beheerder... 10 Samengestelde jaarcijfers

Nadere informatie

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012

JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Synthes Fund JAARVERSLAG Oktober 2011 December 2012 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Ontwikkeling Synthes Fund 3 Profiel 4 Verslag van de beheerder 5 Jaarrekening Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS

jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS jaarrekening 2011 Oikocredit Nederland FONDS Inhoud 1. Verslag van de beheerder 2 2. Vergelijkend overzicht 4 3. Jaarrekening 2011 5 Balans per 31 december 2011 5 Winst- en verliesrekening over 2011 6

Nadere informatie

BELANGRIJKE INFORMATIE

BELANGRIJKE INFORMATIE Prospectus BELANGRIJKE INFORMATIE Dit Prospectus is vastgesteld te Amsterdam in januari 2013 en is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van het Waardegroeifonds Management B.V. (de Beheerder),

Nadere informatie

RJ-Uiting. Inleiding. bevat Richtlijn. Richtlijn. aanleiding. kostprijs. of lagere. aanpassingen van. alinea 113

RJ-Uiting. Inleiding. bevat Richtlijn. Richtlijn. aanleiding. kostprijs. of lagere. aanpassingen van. alinea 113 RJ-Uiting 2011-3: Richtlijn 290 Financiële instrumenten Inleiding Deze RJ-Uitininclusief verwerking van de ontwerp-alinea s zoals opgenomen inn de RJ-bundel editie 2010. Naar bevat Richtlijn 290 Financiële

Nadere informatie

Jaarrekening 2007. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2007. Rabobank Nederland Jaarrekening 2007 Rabobank Nederland Deze publicatie, de jaarrekening en de afzonderlijke uitgave Rabobank Groep Jaarverslag 2007 vormen het jaarverslag, de jaarrekening en de overige gegevens van de Coöperatieve

Nadere informatie

Prospectus ASR Beleggingsfondsen

Prospectus ASR Beleggingsfondsen Prospectus ASR Beleggingsfondsen Gevestigd te Utrecht ASR Euro Aandelen Fonds ASR Geldmarkt Fonds ASR Euro Staatsobligatie Fonds ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2013

Halfjaarverslag 2013 Halfjaarverslag 2013 Gecorrigeerde nettowinst FY13 H1: 21,9 miljoen (FY12 H1: 27,9 miljoen) Gecorrigeerde nettowinst FY13 Q2: 12,7 miljoen ( 0,18 per aandeel) Interim-dividend 0,13 per aandeel Sterke groei

Nadere informatie

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS

ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2013-30 juni 2013 INHOUDSOPGAVE ALPHA HIGH PERFORMANCE FUND PARAPLUFONDS... 4 ALGEMEEN... 4 BELEGGINGSBELEID... 4 BELEGGINGSDOELSTELLING... 5 RISICOPROFIEL...

Nadere informatie

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012

Prospectus. inzake. (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 Prospectus inzake (een fonds voor gemene rekening met open-end structuur) 25 juni 2012 INHOUD Pagina Belangrijke informatie 3 1 Alpha High Performance Fund - Algemeen 4 - Structuur 5 - Subfondsen 6 2 Beleggingen

Nadere informatie

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen )

RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) RJ-Uiting 2014-8: Ontwerprichtlijn 615 Beleggingsentiteiten (v/h Beleggingsinstellingen ) Inleiding Deze RJ-Uiting 2014-8: Ontwerp-richtlijn 615 Beleggingsentiteiten is grotendeels een gevolg van de implementatie

Nadere informatie

Jaarrekening 2012 - inhoud

Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening 2012 - inhoud Jaarrekening pagina Geconsolideerde jaarrekening Geconsolideerde winst- en verliesrekening 40 Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten 41 Geconsolideerde

Nadere informatie

Beleggingsfonds Hoofbosch

Beleggingsfonds Hoofbosch HALFJAARVERSLAG over de periode 1 januari 2014-30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene Informatie... 3 Kerngegevens... 4 Profiel... 5 Algemeen... 5 Vergunning AFM... 5 Beleggingsbeleid... 5 Risicoprofiel...

Nadere informatie

Prospectus ASR Mixfondsen

Prospectus ASR Mixfondsen Prospectus ASR Mixfondsen ASR Mixfonds I ASR Mixfonds II ASR Mixfonds III ASR Mixfonds IV ASR Mixfonds V ASR Mixfonds VI ASR Mixfonds VII ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Archimedeslaan 10 3584 BA Utrecht

Nadere informatie

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014

Ostrica Global Active Investment Fund. Halfjaarverslag 2014 Ostrica Global Active Investment Fund Halfjaarverslag 2014 Inhoud ALGEMENE INFORMATIE... 3 SAMENGESTELDE HALFJAARCIJFERS 2014... 7 SAMENGESTELDE BALANS PER 30 JUNI 2014... 8 SAMENGESTELDE WINST-EN-VERLIESREKENING

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV

JAARVERSLAG 2012 AMVEST VASTGOED BV AMVEST VASTGOED BV 2 INHOUDSOPGAVE VERSLAG VAN DE DIRECTIE 5 De Nederlandse economie en woningmarkt 6 Amvest in de Nederlandse woningmarkt 7 Financiële resultaten 2012 7 Risicobeheersing 8 Integriteit

Nadere informatie

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2014

Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen. Halfjaarverslag 2014 Augustus 2014 Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens 1 2 Vergelijkend overzicht 2 2.1 Vergelijkend overzicht Paraplufonds Finles Beleggingsfondsen 2 2.2 Vergelijkend overzicht Subfonds Finles Collectief Beheer

Nadere informatie

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG

MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN JAARVERSLAG 2013 Meesman Beleggingsfondsen Beheerder Meesman Index Investments B.V. Nassaulaan 1 2514 JS Den Haag Bewaarder Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen Claude Debussylaan

Nadere informatie

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V.

Beleggingsfondsen. Aanvullend Prospectus. Achmea Beleggingsfondsen N.V. Aanvullend Prospectus Beleggingsfondsen Achmea Beleggingsfondsen N.V. Achmea Adres XX 1234 XX Plaatsnaam Telefoon (030) 123 45 67 Fax (030) 123 45 67 Achmea@achmea.nl Artikelcode Inhoudsopgave Aanvullend

Nadere informatie

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s)

GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) JAARREKENING 2013 GECONSOLIDEERDE BALANS Voor winstbestemming (in duizenden euro s) 31-12-2013 31-12-2012 01-01-2012 Activa herzien herzien Vaste activa Materiële vaste activa (9) 65.797 71.200 55.670

Nadere informatie

Robeco Obligaties DividendFunds N.V.

Robeco Obligaties DividendFunds N.V. Prospectus Robeco Obligaties DividendFunds N.V. serie A : Robeco Divirente serie B : Robeco Euro Obligaties Dividend serie C : Robeco High Yield Obligaties Gevestigd te Rotterdam Inschrijvingen kunnen

Nadere informatie

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund

Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Absolute Insight Funds p.l.c. Supplement van 27 februari 2015 bij het Prospectus voor het Absolute Insight Currency Fund Dit Supplement bevat specifieke informatie over het Absolute Insight Currency Fund

Nadere informatie

Informatie Memorandum WinCap Fund

Informatie Memorandum WinCap Fund Informatie Memorandum WinCap Fund INFORMATIEMEMORANDUM WinCap Fund (FONDS VOOR GEMENE REKENING) 26 maart 2015 1 WinCap Fund Informatiememorandum 26 maart 2015 BELANGRIJKE INFORMATIE WinCap IM B.V. is op

Nadere informatie