Commodity Discovery Fund. Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Commodity Discovery Fund. Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012"

Transcriptie

1 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2012 tot en met 30 juni

2 Inhoudsopgave Page Algemene informatie 3 Half-jaarrekening Balans 6 Winst- en verliesrekening 7 Mutatieoverzicht netto-activa toewijsbaar aan participatiehouders 8 Kasstroomoverzicht 9 Toelichting op de jaarrekening 10 Algemeen 10 Gehanteerde grondslagen 11 Risicobeheer 17 Reële waarde van financiële activa en passiva 21 Derivaten 23 Toelichting op balans en winst- en verliesrekening 25

3 Algemene informatie Statutaire zetel Commodity Discovery Management B.V. Zandvoorterweg GT Aerdenhout Nederland Bewaarder Stichting Bewaarder Commodity Discovery Fund Utrechtseweg 31 D 3811 NA Amersfoort Nederland Juridisch en fiscaal adviseur Loyens & Loeff N.V. Frederik Roeskestraat ED Amsterdam Nederland Administratiekantoor Circle Investment Support Services B.V. Utrechtseweg 31 D 3811 NA Amersfoort Nederland Bank ABN AMRO Bank (Nederland) N.V. E. van der Beekstraat CL Amsterdam Nederland Belangrijkste effectenmakelaars & custodians ABN AMRO Clearing Bank N.V. Interactive Brokers (U.K.) Ltd. Raymond James Ltd.(Canada) Paradigm Capital Inc.(Canada) Canaccord Wealth Management (Canada) Accountant KPMG Accountants N.V. Rijnzathe PV De Meern Nederland 3

4 Kerncijfers (in duizenden euro s) Fondsvermogen (* EUR 1.000) 46,202 54,500 67,743 Aantal uitstaande participaties (ultimo) 327, , ,450 Intrinsieke waarde per participatie 1) Total expense ratio 1.39% 2.67% 1.28% Total turnover ratio 54.90% 14.71% 22.12% Resultaat (* EUR 1.000) (8,172) (27,650) (11,595) 1) De netto vermogenswaarde per participatie wordt verkregen door het fondsvermogen, zoals opgenomen in de jaarrekening van het fonds, te delen door het aantal uitstaande participaties. Beleggingsresultaat per participatie Beleggingsrendement % % % waarvan: Inkomsten 0.14% 0.35% 0.25% Waardeveranderingen % % % Kosten -1.44% -2.20% -1.16% Benchmark: TSX Venture Exchange -3.00% % -1.85%

5 Jaarrekening

6 Balans per 30 juni Noot 30/06/ /12/2011 (In EUR) (In euro) (In euro) Activa Liquide middelen Te ontvangen van effectenmakelaars Te ontvangen dividenden Overige vorderingen en vooruitbetalingen Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde Totaal activa Passiva Te betalen rente Te betalen aan effectenmakelaars Vooruitontvangen inschrijvingen Te betalen vermogensbeheer- en prestatievergoedingen Overige schulden en overlopende passiva Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde Totaal verplichtingen (exclusief netto-activa toewijsbaar aan participatiehouders) Fondsvermogen Geplaatst participatie kapitaal Algemene reserve Onverdeeld resultaat lopend boekjaar Netto-activa toewijsbaar aan participatiehouders Totaal verplichtingen (inclusief netto-activa toewijsbaar aan participatiehouders) Aantal uitstaande participaties , ,87 Nettovermogenswaarde per participatie 141, De bijgaande toelichting maakt een integraal onderdeel uit van deze jaarrekening. 6

7 Winst- en verliesrekening over de periode eindigend op 30 juni Noot 01/01/2012/ 30/06/ /01/2011/ 30/06/2012 (In EUR) (In euro) (In euro) Baten Nettowinst(verlies) op financiële activa en passiva gewaardeerd tegen reële waarde Gerealiseerd koers resultaat op vreemde valuta Rentebaten Dividendbaten Totaal baten Lasten Vermogensbeheer- en prestatievergoedingen Rentelasten Custodian- en administratievergoedingen Vergoedingen accountant en juridisch adviseur Oprichtingskosten Overige algemene kosten Provisie effectenmakelaars Totaal bedrijfslasten Bedrijfsresultaat Bronbelasting Netto resultaat over de verslagperiode Mutatie netto-activa toewijsbaar aan participatiehouders De bijgaande toelichting maakt een integraal onderdeel uit van deze jaarrekening. 7

8 Mutatieoverzicht netto-activa toewijsbaar aan participatiehouders over de periode eindigend op 30 juni Netto-activa toewijsbaar aan participatiehouders Aantal participaties (In EUR) (In euro) (In euro) Stand per 1 januari ,63 Uitgifte participaties ,78 Aflossing participaties ,54 Mutatie netto-activa toewijsbaar aan participatiehouders Stand per 31 december ,87 Stand per 1 januari ,87 Uitgifte participaties ,29 Aflossing participaties ,68 Mutatie netto-activa toewijsbaar aan participatiehouders Stand per 30 juni ,48 De bijgaande toelichting maakt een integraal onderdeel uit van deze jaarrekening. 8

9 Kasstroomoverzicht over de periode eindigend op 30 juni Noot 01/01/2012/ 30/06/ /01/2011/ 30/06/2011 (In euro) Mutatie netto-activa toewijsbaar aan participatiehouders Aanpassingen voor: Mutaties niet-gerealiseerde winsten/(verliezen) op financiële activa en passiva gewaardeerd tegen reële waarde 8,516, Rente(baten)/lasten Dividend(baten)/lasten) Gerealiseerd koers resultaat op vreemde valuta Bronbelasting Totaal ,617,083 Aankoop van beleggingen -3,433,001-22,111,163 Kostprijs verkoop beleggingen 3,909,312 2,043,329 Netto(toename)/-afname te ontvangen van effectenmakelaars 7 2,065,199 1,559,942 Netto toename/(-afname) te betalen aan effectenmakelaars -1,558,358 1,941,313 Netto(toename)/-afname overige vorderingen en vooruitbetalingen ,403 Netto toename/(-afname) vooruit ontvangen inschrijvingen Netto toename/(-afname) te betalen vermogensbeheer- en prestatievergoedingen Netto toename (-afname) overige schulden en overlopende passiva -91, Geldmiddelen uit/(gebruikt bij) beleggingsactiviteiten 614,823-20,298,187 Betaalde bronbelasting Betaalde/(ontvangen) rente -2,382 31,837 Betaald/(ontvangen) dividend,52, Netto kasstroom uit/(gebruikt bij) beleggings activiteiten 546,786-20,286,361 Ontvangen gelden voor nieuwe participaties Uitgekeerd aan participatiehouders Netto kasstroom uit/(gebruikt bij) financieringsactiviteiten Netto toename (-afname) geldmiddelen en kasequivalenten 421,223-2,505,766 Liquide middelen op 1 januari Gerealiseerd koers resultaat op vreemde valuta Liquide middelen op 30 juni ,141,386 De bijgaande toelichting maakt een integraal onderdeel uit van deze jaarrekening. 9

10 Toelichting op de jaarrekening 1 Algemeen Commodity Discovery Fund ( het Fonds ) is een Fonds voor gemene rekening naar Nederlands recht met een open-end structuur en is gevestigd aan de Zandvoorterweg 77 te Aerdenhout, Nederland. Het Fonds is opgericht op 1 juli De participaties van het Fonds worden niet verhandeld op een voor het publiek toegankelijke markt. Het Fonds is een contractueel vehikel dat is onderworpen aan Algemene Voorwaarden, welke deel uitmaken van de contractuele relatie die bestaat tussen het Fonds en Commodity Discovery Management B.V. ( de Beheerder ), Stichting Bewaarder Commodity Discovery Fund ( de Bewaarder ) en de afzonderlijke participanten. De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om vermogensaangroei te realiseren door te beleggen in een breed scala aan financiële instrumenten en door de inzet van diverse beleggingsmethoden zoals opgenomen in de prospectus (gedateerd 3 april 2012). Het Fonds kan worden gekenmerkt als een gespecialiseerd beleggingsfonds in aandelen gericht op de realisatie van een absoluut rendement. Hierdoor kan het Fonds aanzienlijk afwijken van enige benchmark. De primaire beleggingsdoelstelling van het Fonds is om op basis van een aanvaardbaar risico het hoogst mogelijke rendement in euro s te realiseren; dat wil zeggen een jaarlijks positief rendement van minimaal 15%. Benchmark voor het totale rendement van het Fonds is de TSX Venture Exchange (inclusief dividend, in euro s). Het Fonds belegt voornamelijk in beursgenoteerde ondernemingen die actief zijn in de winning van grondstoffen. Het Fonds mag hierbij gebruik maken van derivaten en fysieke posities in edelmetalen. Het Fonds biedt potentiële participanten de mogelijkheid om primair in ondernemingen te beleggen die aan de TSX Venture Exchange zijn genoteerd en die zich bezighouden met de exploratie en winning van grondstoffen. De beleggingsactiviteiten van het Fonds worden beheerd door de Beheerder,waarbij zij de administratie heeft ondergebracht bij een administratiekantoor, Circle Investment Support Services B.V. De Beheerder heeft de jaarrekening op 31 augustus 2012 goedgekeurd. 10

11 2 Grondslagen 2.1 Gehanteerde grondslagen bij de opstelling van de jaarrekening Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals gepubliceerd door de International Accounting Standards Board (IASB). De jaarrekening is opgesteld op basis van historische kostprijs, met uitzondering van voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa en passiva die worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening, evenzo derivaten waarvoor bij eerste opname de onherroepelijke keuze is gemaakt voor deze waarderingsgrondslag Wijzigingen in grondslagen voor financiële verslaggeving Nieuwe en gewijzigde richtlijnen en interpretaties Onder IFRS zijn een aantal nieuwe richtlijnen, gewijzigde richtlijnen en nieuwe interpretaties van kracht die van toepassing zijn voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2011, welke niet zijn gehanteerd bij het opstellen van deze jaarrekening. Deze wijzigingen zullen naar verwachting geen significante invloed hebben op de waardering van de in de jaarrekening van het Fonds opgenomen posten. Het Fonds is niet van plan om IFRS 9 vroegtijdig toe te passen. Er zijn geen andere nieuwe en effectieve IFRS-richtlijnen of IFRIC- interpretaties die naar verwachting van materiële invloed op het Fonds zullen zijn. 2.2 Functionele en presentatievaluta Deze jaarrekening wordt gepresenteerd in euro's (EUR). De euro is zowel de functionele als presentatievaluta van het Fonds. Tenzij anders aangegeven, wordt alle in euro s gepresenteerde financiële informatie afgerond op hele euro s. Het Fonds heeft primair tot doelstelling om rendementen in euro s te realiseren en verwerft tevens haar kapitaal in euro s. Het dagelijkse liquiditeitsbeheer van het Fonds ten behoeve van de uitgifte, verwerving en doorverkoop van zijn aflosbare aandelen vindt plaats in euro s. Ook de evaluatie van de Fondsprestaties vindt plaats in euro s. De Beheerder beschouwt de euro derhalve als de valuta die het meest getrouwe beeld geeft van de economische effecten van de onderliggende transacties, gebeurtenissen en omstandigheden. 2.3 Vreemde valuta's Transacties luidend in vreemde valuta's worden omgerekend naar de functionele valuta tegen de wisselkoersen die golden op de betreffende transactiedata of, in het geval van posten die worden opgenomen tegen reële waarde, op de data waarop de posten werden geherwaardeerd. Activa en passiva in vreemde valuta worden omgerekend naar de functionele valuta tegen de wisselkoers die geldt op de balansdatum. Resultaten op valuta transacties worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. Resultaten op valuta transacties die betrekking hebben op liquide middelen en/of te betalen aan/te ontvangen van effectenmakelaars worden gepresenteerd in de winst- en verliesrekening onder Nettowinst/(verlies) op financiële activa en passiva gewaardeerd tegen reële waarde. Resultaten op valuta transacties uit hoofde van financiële activa en passiva gewaardeerd tegen reële waarde worden gepresenteerd in de winst- en verliesrekening onder nettowinst/(verlies) op financiële activa en passiva gewaardeerd tegen reële waarde'. 2.4 Significante oordelen en schattingen betreffende de grondslagen De opstelling van de jaarrekening vereist dat de Beheerder oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen maakt die van invloed zijn op de gerapporteerde waarde van de posten in de jaarrekening. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze aannames en schattingen. Afwijkingen van materieel belang leiden tot aanpassing van de boekwaarde van het actief of de verplichting in de periode waarin de aanname of schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de herziening gevolgen heeft. 11

12 2.4.1 Stelselwijziging Gedurende het boekjaar hebben zich geen stelselwijzigingen voorgedaan die van invloed zijn op de jaarrekening van het Fonds. 2.5 Continuïteit van de bedrijfsactiviteiten De Beheerder heeft een toetsing uitgevoerd ter beoordeling of de duurzame voortzetting van de bedrijfsactiviteiten van het Fonds is gewaarborgd en heeft zich ervan vergewist dat het Fonds beschikt over voldoende middelen om de bedrijfscontinuïteit voor de afzienbare toekomst te waarborgen. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. Verder zijn er bij de Beheerder geen onzekerheden bekend van materieel belang die aanzienlijke twijfel zouden kunnen doen rijzen over de duurzame voortzetting van de bedrijfsactiviteiten van het Fonds. Derhalve is deze jaarrekening opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. 2.6 Overzicht van significante grondslagen Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de significante grondslagen die door het Fonds worden gehanteerd en consistent worden toegepast op alle in deze jaarrekening gepresenteerde verslagperioden: Financiële activa en passiva (i) Classificatie Het Fonds classificeert de financiële activa en passiva conform IAS 39 in de onderstaande categorieën. Financiële activa en passiva gewaardeerd tegen reële waarde De categorie van financiële activa en passiva die worden gewaardeerd tegen reële waarde in de winsten verliesrekening (reële waarde) is onderverdeeld in: Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa en passiva Voor handelsdoeleinden aangehouden financiële activa omvatten aandelen, beleggingen in Fondsen en schuldpapieren. Deze activa worden voornamelijk verworven om winst te behalen uit prijsschommelingen op de korte termijn. Alle derivaten en schulden uit hoofde van short transacties van financiële instrumenten worden geclassificeerd als voor handelsdoeleinden aangehouden. Het Fonds past voor haar actieve en passieve derivaten geen hedge accounting toe, aangezien deze niet voldoen aan de criteria voor hedge accounting zoals gedefinieerd in IAS 39. Financiële activa en passiva die bij eerste opname worden geclassificeerd als reële waarde Hierbij gaat het om aandelen en schuldpapieren die niet worden aangehouden voor handelsdoeleinden. De classificatie van deze financiële activa is erop gebaseerd dat deze deel uitmaken van een groep van financiële activa die wordt beheerd en waarvan de prestaties worden beoordeeld op basis van de reële waarde, in overeenstemming met de risicobeheer- en beleggingsstrategie van het Fonds zoals gedocumenteerd in het prospectus van het Fonds. Naar verwachting zal het overgrote deel van deze financiële activa binnen 12 maanden na de balansdatum worden gerealiseerd. (ii) activeringscriteria en waardering Periodieke aankopen en verkopen van beleggingen worden op de transactiedatum geactiveerd; de datum waarop het Fonds een bindende overeenkomst aangaat tot koop of verkoop van de belegging. Financiële activa en passiva tegen reële waarde worden bij eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde, waarbij de transactiekosten in de periode waarin deze worden gemaakt ten laste worden gebracht van de winst- en verliesrekening inclusief directe vermogensmutatie. Financiële activa worden niet langer geactiveerd in de balans wanneer het recht op de ontvangst van kasstromen uit hoofde van de beleggingen is verlopen of het Fonds alle of nagenoeg alle risico s en voordelen van het eigendom heeft overgedragen. Na de eerste opname in de balans worden alle financiële activa en passiva gewaardeerd tegen reële waarde. Waardeveranderingen van de posten in de categorie financiële activa/passiva gewaardeerd tegen reële waarde worden, in de periode waarin ze optreden, gepresenteerd in de winst- en 12

13 verliesrekening onder nettowinst(verlies) op financiële activa en passiva gewaardeerd tegen reële waarde. Na de eerste opname worden de leningen en vorderingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs. Dividend inkomsten uit hoofde van financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde wordt in de winsten verliesrekening verwerkt onder Dividendbaten op het moment dat het recht van het Fonds op de dividenduitkering is vastgesteld. Rente inkomsten op schuldpapier gewaardeerd tegen reële waarde wordt op basis van het effectieve rentepercentage verwerkt in de winst- en verliesrekening verwerkt onder Rentebaten. iii) Bepaling van reële waarde De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een verplichting kan worden afgewikkeld tussen terzake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen bij soortgelijke transacties onder dezelfde of soortgelijke omstandigheden (at arm s length). De reële waarde op de balansdatum van financiële activa en passiva die worden verhandeld op actieve financiële markten (Level 1) is gebaseerd op de prijsnotering of een bindende prijsofferte (voor aankoop transacties is dit de biedkoers, voor verkoop transacties de laatkoers), zonder aftrek van transactiekosten. Voor de bepaling van de reële waarde van financiële activa en passiva waarvoor de marktrisico s worden gemitigeerd door afdekking maakt het Fonds gebruik van mid-market -prijzen, en voor de bepaling van de reële waarde van de resterende nettoposities wordt gebruik gemaakt van de bied- of laatkoers. Voor alle overige financiële activa en passiva die niet worden verhandeld op een actieve markt (Level 2 en 3) wordt de reële waarde bepaald op basis van de juiste waarderingstechniek. De waarderingstechnieken zijn onder meer: recente markttransacties at arm s length, vergelijking met de actuele reële waarde van een ander instrument dat in essentie gelijk is, contante-waardeberekeningen en optiewaarderingsmodellen. Hierbij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van objectieve marktgegevens. (iv) Salderen van financiële instrumenten Financiële activa en passiva worden gesaldeerd en het nettobedrag wordt in de balans opgenomen indien er een juridisch afdwingbaar recht is om de verantwoorde bedragen te salderen en indien het voornemen bestaat om deze op netto basis te verrekenen, of gelijktijdig het actief te realiseren en het passief af te wikkelen. Liquide middelen Liquide middelen omvatten depositorekeningen bij banken waarvan de oorspronkelijke looptijd minder dan drie maanden bedraagt, niet zijnde contante zekerheden die zijn verstrekt voor derivaten, short transacties en het uitlenen van effecten. Te betalen aan en te ontvangen van effectenmakelaars De post te betalen aan effectenmakelaars omvat aan effectenmakelaars te betalen bedragen uit hoofde van transacties voor de aankoop van effecten die zijn afgesloten waarvan de onderliggende effecten op de verslagdatum nog niet zijn betaald. De post te ontvangen van effectenmakelaars omvat vorderingen op effectenmakelaars waarvan de onderliggende effecten op de verslagdatum zijn geleverd maar waarvan de betaling nog niet is ontvangen. Participaties Participaties kunnen op verzoek van de houders worden uitbetaald en worden aangemerkt als eigen vermogen. Het eigen vermogen dat besloten ligt in deze participaties wordt gewaardeerd tegen het bedrag dat wordt berekend op basis van de nettovermogenswaarde overeenkomstig IFRS. Ter berekening van het eigen vermogen dat conform de vereisten van het Fonds toerekenbaar is aan participanten, worden de aanloopkosten afgeschreven over een periode van vijf jaar. Deze methode voor de bepaling van de nettovermogenswaarde wijkt af van de waarderingsgrondslagen onder IFRS. 13

14 Het Fonds geeft haar participaties uit tegen de nettovermogenswaarde van de participaties. Participatiehouders kunnen deze onder inachtneming van een opzegtermijn van tien werkdagen aflossen op de eerste werkdag van de maand, tegen een geldbedrag dat evenredig is aan het proportioneel deel in de nettovermogenswaarde van het Fonds. De nettovermogenswaarde per participatie in het Fonds wordt bepaald door het vermogen van het Fonds te delen door het aantal uitgegeven participaties. Nettowinst/(verlies) op financiële activa en verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde De nettowinst op financiële activa en passiva gewaardeerd tegen reële waarde omvat alle gerealiseerde en ongerealiseerde reële waardeveranderingen van beleggingen en van valuta, met uitzondering van rente- en dividendbaten en dividendlasten op short transacties. Rentebaten en -lasten Rentebaten en -lasten op rentedragende financiële instrumenten worden op basis van de effectieve rentemethode opgenomen in de winst- en verliesrekening inclusief directe vermogensmutatie. Dividendbaten en lasten Dividendbaten worden verantwoord op moment dat het recht op dividend is verworven. Dividendlasten hebben betrekking op short transacties op aandelen waarbij het recht op dividend is vergeven. Belastingen Voor de Nederlandse vennootschapsbelasting wordt het Fonds aangemerkt als een fiscaal transparant Fonds. Derhalve is het Fonds vrijgesteld van de heffing van vennootschapsbelasting. Onder het Nederlandse fiscale regime worden de activa, verplichtingen, baten, lasten en kapitaalwinsten van het Fonds aangemerkt als behorende tot de participatiehouders van het Fonds naar rato van hun deel. Daarnaast zijn de participanten in het Fonds vrijgesteld van dividendbelasting op dividenduitkeringen en andere uitkeringen die onder de Wet op dividendbelasting worden aangemerkt als opbrengsten uit aandelen. Wel is het Fonds in bepaalde landen onderworpen aan de heffing van bronbelasting op beleggingsinkomsten en vermogenswinst. In de winst- en verliesrekening inclusief directe vermogensmutatie worden deze beleggingsinkomsten gepresenteerd vóór aftrek van de bronbelastingen. De bronbelastingen worden als afzonderlijke post gepresenteerd in de winst- en verliesrekening inclusief directe vermogensmutatie. Vergoedingen, commissies en overige lasten Alle lasten worden op basis van het periodetoerekeningsbeginsel opgenomen in de winst- en verliesrekening inclusief directe vermogensmutatie. Total Expense Ratio (TER) De total expense ratio omvat alle kosten die in de periode van 1 januari 2012 tot en met 30 juni 2012 ten laste van het Fonds zijn gebracht exclusief de kosten van effectentransacties, interestkosten en prestatievergoeding. De total expense ratio is berekend door de totale kosten in het Fonds over de verslagperiode te delen door de gemiddelde intrinsieke waarde. De gemiddelde intrinsieke waarde is verkregen door de intrinsieke waardes aan het eind van de maand bij elkaar op te tellen en vervolgens te delen door het aantal waarnemingen. Turnover Ratio (TOR) De turnover ratio geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de beleggingen ten opzichte van het gemiddeld fondsvermogen van het Fonds en is een maatstaf voor de gemaakte transactiekosten als gevolg van het gevoerde portefeuillebeleid en de daaruit voortvloeiende beleggingstransacties. Bij de gehanteerde berekening wordt het bedrag van de turnover bepaald door de som van de aan- en verkopen van de beleggingen te verminderen met de som van de plaatsingen en opnames van eigen participaties. De turnover ratio wordt bepaald door het bedrag van de turnover uit te drukken in een percentage van het gemiddeld fondsvermogen welke op identieke wijze wordt berekend als bij de bepaling van de totla expense ratio. 14

15 Gesegmenteerde informatie Een operationeel segment is een onderdeel van het Fonds dat bedrijfsactiviteiten uitvoert die kunnen resulteren in opbrengsten en kosten, waaronder opbrengsten en kosten in verband met transacties met de andere onderdelen van het Fonds. Alle operationele resultaten van een operationeel segment worden periodiek beoordeeld door de Beheerder ten behoeve van de besluitvorming over de toekenning van middelen aan het segment en ter beoordeling van de prestaties, en waarover specifieke financiële informatie beschikbaar is. Gesegmenteerde resultaten die aan de bestuurders van het Fonds worden gerapporteerd omvatten posten die rechtstreeks, dan wel op een redelijke basis aan het segment kunnen worden toegerekend. Niet toe te rekenen zijn accountantsvergoedingen, de bezoldiging van de bestuurders, de juridische kosten en overige operationele lasten. De portfolio van het Fonds wordt in zijn geheel aangemerkt als één operationeel segment. Derhalve heeft de gesegmenteerde informatie betrekking op de portfolio als geheel en wordt geen nadere informatie over afzonderlijke segmenten verstrekt. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de zogenaamde indirecte methode waarbij onderscheid is gemaakt tussen kasstromen uit beleggings- en financieringsactiviteiten. De liquide middelen betreffen direct opeisbare tegoeden bij banken. Bij de kasstroom uit beleggingsactiviteiten wordt het resultaat gecorrigeerd voor kosten welke geen uitgaven zijn en opbrengsten welke geen ontvangsten zijn. 15

16 3 Risicobeheer Het Fonds is uit hoofde van zijn bedrijfsactiviteiten blootgesteld aan de volgende financiële risico's: marktrisico (bestaande uit renterisico, valutarisico en prijsrisico); kredietrisico; en liquiditeitsrisico. Daarnaast is het Fonds blootgesteld aan operationele risico s zoals Bewaarderrisico en andere risico s. De beleggingen van het Fonds zijn van zodanige aard dat zij gepaard gaan met bepaalde risico s. Bovendien kan het Fonds gebruik maken van beleggingstechnieken, zoals financiering met vreemd vermogen, 'short selling' en derivaten, die additionele risico s met zich mee kunnen brengen. Beleggen in het Fonds gaat gepaard met aanzienlijke risico s en is daarom een activiteit die alleen geschikt is voor personen die het risico kunnen nemen dat hun gehele inleg verloren gaat. Het marktrisico wordt in overeenstemming met de gevestigde procedures en richtlijnen op dagelijkse basis beheerd door de Beheerder. Het Fonds belegt in aandelen, schuldpapier en derivate die zijn genoteerd of worden verhandeld op reguliere over-the-counter markten (OTC). Daarnaast belegt het Fonds in uiteenlopende effecten die het marktrisico op de portefeuille moeten verminderen. De vermogensbeheerder van het Fonds ( de Beheerder ) verzorgt dienstverlening, coördineert de toegang tot de financiële markten in binnen- en buitenland, bewaakt en beheerst de financiële risico s in verband met de activiteiten van het Fonds door middel van interne risicorapportages die een analyse geven van de mate en omvang van de risicoblootstelling. Marktrisico Marktrisico is gedefinieerd als 'het risico dat de reële waarde of toekomstige kasstromen van een financieel instrument zullen schommelen als gevolg van veranderingen in marktprijzen', en omvat drie soorten risico s: renterisico, valutarisico en overige prijsrisico s zoals aandelenrisico of grondstoffenrisico. De Beheerder bewaakt dagelijks het maximale risico waaraan het Fonds blootstaat. Gedurende het boekjaar zijn er geen veranderingen opgetreden in de wijze waarop het Fonds haar blootstelling aan marktrisico s beheert en bepaalt. Renterisico Renterisico betreft het risico van schommelingen in de waarde van vastrentende waarden als gevolg van veranderingen in het algemene renteniveau. Een stijging van de rente leidt tot een daling van de koers van vastrentende waarden, terwijl een daling van de rente de koersen opstuwt. Financiële activa en passiva met langere looptijden reageren in het algemeen gevoeliger op renteveranderingen, waardoor ze meestal volatieler zijn dan kortlopende waarden. De opbrengsten en operationele kasstromen van het Fonds zijn afhankelijk van veranderingen in de marktrente. Valutarisico Het Fonds belegt ook in activa die luiden in andere valuta dan de euro, de functionele valuta. Hierdoor is het Fonds blootgesteld aan het risico dat veranderingen in de wisselkoersen van deze valuta s tegenover de euro een effect hebben op de gerapporteerde reële waarde van het niet in euro s luidende deel van de activa van het Fonds. 16

17 De onderstaande tabel geeft een overzicht van de blootstelling aan valutarisico van het Fonds per 30 juni 2012 en 31 december Valutasoort (In EUR x 1.000) Wissel koers 30 juni 2011 Bruto reële waarde Afgedekt Netto reële waarde % NVW Wissel koers 2011 Bruto reële waarde Afgedekt Netto reële waarde % NVW Canadese dollar 1, , Amerikaanse dollar 0, , Totaal Indien er op 30 juni 2012 sprake was geweest van een verandering van 5% in de waarde van de euro ten opzichte van de andere valuta (en waren de overige omstandigheden gelijk gebleven) dan had dit geleid tot een stijging of daling van de nettovermogenswaarde van EUR (31 december 2011: EUR ). Overige prijsrisico s en risicofactoren Algemeen Marktprijsrisico is het risico dat de waarde van het instrument zal schommelen als gevolg van veranderingen in marktprijzen (anders dan veranderingen die voortvloeien uit renterisico of valutarisico), ongeacht of deze veranderingen worden veroorzaakt door factoren die specifiek gelden voor de individuele belegging of de emittent hiervan, of door factoren die alle soortgelijke op de markt verhandelde instrumenten beïnvloeden. Aangezien de financiële activa en verplichtingen van het Fonds worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening hebben alle veranderingen in marktomstandigheden direct invloed op de beleggingsopbrengsten. De Beheerder bewaakt dagelijks het maximale risico waaraan het Fonds blootstaat. Gedurende het boekjaar zijn er geen veranderingen opgetreden in de wijze waarop het Fonds haar blootstelling aan marktprijsrisico beheert en bepaalt. De vermogensbeheerder van het Fonds beperkt het prijsrisico door een gevarieerd portfolio van instrumenten die op diverse markten worden verhandeld, samen te stellen. Tegenpartijrisico Het Fonds heeft rekeningen bij ABN AMRO Bank N.V., ABN AMRO Cleaing N.V., Interactive Brokers (dit betreft de vestiging in London), Raymond James Ltd., Paradigm Capital en Canaccord Wealth Management. Dit beperkt het concentratierisico & tegenpartijrisico. De kredietrating van deze ABN- AMRO bij Standard & Poor s is A. De overige bankinstellingen hebben geen rating bij Standard & Poor s echter deze instellingen hebben in de markt een goede naam en faam, waardoor de Beheerder het risico beperkt vindt. Kredietrisico Kredietrisico wordt gedefinieerd als 'het risico dat de ene partij bij een financieel instrument haar verplichting niet kan nakomen, waardoor de andere partij een financieel verlies te verwerken krijgt'. Het Fonds is blootgesteld aan het risico dat tegenpartijen vanwege insolventie, faillissement of om andere redenen hun verplichtingen uit hoofde van transacties niet nakomen. Alle transacties in beursgenoteerde effecten worden afgewikkeld door levering tegen betaling en met behulp van gereguleerde effectenmakelaars. Het risico van betalingsverzuim wordt minimaal geacht, aangezien de effecten al geleverd zijn voordat de effectenmakelaars de betreffende betaling heeft ontvangen. De nog niet afgewikkelde transacties, zowel te ontvangen, als de te betalen, zijn per jaareinde minimaal van omvang. Indien één van de partijen niet voldoet aan haar verplichtingen zal de transactie geen doorgang vinden. In het geval van de niet-nakoming van verplichtingen door tegenpartijen per 30 juni 2012 is de maximale blootstelling van het Fonds aan kredietrisico (niet in aanmerking nemende de waarde van het aangehouden onderpand of andere zekerheden) uit hoofde van de betreffende categorieën van financiële activa (met uitzondering van derivaten) gelijk aan de boekwaarde van deze activa zoals opgenomen in de balans. 17

18 Liquiditeitsrisico Liquiditeitrisico is het risico dat het Fonds niet in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. Het Fonds kan op maandelijkse basis blootstaan aan aflossingen in contanten van participaties. De participatiehouders hebben namelijk de keuze om deze af te lossen tegen de nettovermogenswaarde per participatie op de aflossingsdatum. Het Fonds meent dat het beschikt over voldoende liquide middelen om te kunnen voldoen aan de huidige en toekomstige financiële verplichtingen uit hoofde van haar bedrijfsactiviteiten. Het beleid van de Beheerder is gericht op het handhaven van een conservatief liquiditeitsniveau door middel van toereikende reserves, bankfaciliteiten en beschikbare kredietlijnen teneinde ervoor te zorgen dat het Fonds in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen. De financiële verplichtingen hebben een looptijd van minder dan 30 dagen. Kapitaalbeheer De door het Fonds uitgegeven participaties bieden de belegger het recht om per de maandelijkse aflossingsdatum de aflossing van participaties in contacten te verlangen tegen een bedrag dat gelijk is aan de waarde van de participatie in de netto-activa van het Fonds. Voor een beschrijving van de voorwaarden die van toepassing zijn op de door het Fonds uitgegeven participaties wordt verwezen naar noot 10 participaties. Het Fonds stelt zich bij het beheer van de participaties tot doel om te zorgen voor een stabiele basis voor het maximeren van de rendementen van alle participanten en om zijn liquiditeitsrisico uit hoofde van de aflossingen te beheersen. De wijze waarop het Fonds het liquiditeitsrisico beheerst uit hoofde van de participaties is bovenstaand beschreven. Op het Fonds zijn geen externe kapitaalvereisten van toepassing. 18

19 4 Reële waarde van financiële activa en passiva Het Fonds bepaalt de reële waarde van de financiële activa en passiva met behulp van de onderstaande reële-waardehiërarchie, Level 1 Marktnoteringen van identieke instrumenten op actieve markten. Dit betreffen beursgenoteerde aandelen, aan de beurs verhandelde derivaten, schatkistpapier en staatsobligaties. Level 2 Andere significante waarneembare inputs, zowel direct waarneembaar (koersen) als indirect waarneembaar (afgeleid van koersen). Deze categorie omvat instrumenten die als volgt worden gewaardeerd: op basis van marknoteringen van vergelijkbare instrumenten op actieve markten; op basis van marktnoteringen van identieke of vergelijkbare instrumenten op markten die als minder actief worden aangemerkt; of op basis van andere waarderingstechnieken waarbij alle significante inputs direct of indirect herleidbaar zijn uit marktgegevens. De categorie omvat onder andere investmentgrade bedrijfsobligaties, bepaalde staatsobligaties en OTC-derivaten. Aangezien de beleggingen op level 2 posities omvatten die niet op actieve markten worden verhandeld en/of waarop overdrachtsbeperkingen van toepassing zijn, zal de waardebepaling zonodig een correctie bevatten voor beperkte liquiditeit en/of niet-overdraagbaarheid. Deze correctie wordt in het algemeen gebaseerd op beschikbare marktgegevens. Level 3 Waarderingstechnieken die gebruikmaken van significante niet-waarneembare inputs Deze categorie omvat alle instrumenten waarbij de toegepaste waarderingstechniek gebruikmaakt van inputs die zijn gebaseerd op niet-waarneembare gegevens en die een significant effect hebben op de waardering van het instrument. Deze categorie omvat instrumenten waarvan de waarde wordt bepaald op basis van marknoteringen van vergelijkbare instrumenten en waarbij het verschil tussen instrumenten wordt bepaald aan de hand van significante aanpassingen of veronderstellingen die zijn gebaseerd op niet-waarneembare inputs. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de rubricering per balansdatum van de tegen reële waarde opgenomen financiële activa en passiva op basis van de reële-waardehiërarchie: Level 1 Level 2 Totaal Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde Effecten Schuldpapieren Totaal Financiële passiva gewaardeerd tegen reële waarde Short transacties van schuldpapier Totaal Per jaareinde 2011 kunnen de financiële instrumenten op basis van de reële-waardehiërarchie als volgt worden gerubriceerd: Level 1 Level 2 Totaal Financiële activa gewaardeerd tegen reële waarde Effecten Schuldpapieren Totaal Financiële passiva gewaardeerd tegen reële waarde Short transacties van schuldpapier Totaal

20 5 Derivaten Derivatencontracten vormen een onderdeel van de beleggingsstrategie van het Fonds en worden voornamelijk gebruikt om beleggingen te structureren en af te dekken, om de prestaties te verbeteren en om het risico voor het Fonds te verminderen. De derivatencontracten die door het Fonds worden aangehouden of uitgegeven zijn onder andere futures en via de beurs verhandelde opties. Het Fonds maakt vooral gebruik van derivaten om de risico's af te dekken die samenhangen met renteen valutaschommelingen. Derivaten kunnen tevens voor handelsdoeleinden worden gebruikt in gevallen waarin de Beheerder van mening is dat dit effectiever is dan direct in de onderliggende financiële instrumenten beleggen. Derivaten zijn in eerste instantie slechts een uitwisseling van wederzijdse beloften waaraan weinig tot geen overdracht van tastbare bedragen te pas komt. Deze instrumenten hebben echter veelal een hoge hefboom en zijn extreem volatiel. Een relatief kleine beweging in de onderliggende waarde van een derivatenovereenkomst kan een aanzienlijk effect op de winst of het verlies van het Fonds uitoefenen. Met OTC derivaten staat het Fonds bloot aan het risico van het ontbreken van een markt waarop de open positie kan worden gesloten. In de statuten van het Fonds zijn limieten vastgesteld op derivaten met een hoog risicoprofiel. De Beheerder heeft opdracht om als onderdeel van de totale beheersing van het marktrisico van het Fonds de positie uit hoofde van derivatencontracten nauwlettend te bewaken. Het Fonds had per verslagdatum posities in de volgende typen derivaten: Termijncontracten en futures Termijncontracten en futures zijn contractuele overeenkomsten voor de aan- of verkoop van een specifiek financieel instrument tegen een specifieke prijs op een specifieke datum in de toekomst. Termijncontracten zijn maatcontracten die op de OTC-markt worden verhandeld. Futures worden in standaardbedragen op gereglementeerde beurzen verhandeld en zijn onderworpen aan dagelijkse marginverplichtingen. De belangrijkste verschillen in risico tussen termijncontracten en futures zijn het kredietrisico en het liquiditeitsrisico. Het Fonds loopt bij een termijncontract risico voor wat betreft de tegenpartij. Het kredietrisico van futures wordt daarentegen als minimaal aangemerkt omdat de beurs erop toeziet dat te allen tijde aan de verplichtingen uit hoofde van deze contracten wordt voldaan. Termijncontracten worden bruto afgehandeld waardoor ze geacht worden een hoger liquiditeitsrisico met zich mee te brengen dan futures, die op netto basis worden afgehandeld. Beide typen contracten dragen marktrisico met zich mee. Opties Opties zijn contractuele overeenkomsten die de koper het recht maar niet de verplichting geven om voor een specifiek bedrag tegen een vaste koers een financieel instrument te kopen of te verkopen, hetzij op een vaste datum in de toekomst hetzij op ieder gewenst moment binnen een specifieke periode. Het Fonds koopt en verkoopt put- en call-opties op gereglementeerde beurzen en OTC-markten. Door het Fonds aangekochte opties bieden het Fonds de mogelijkheid om oftewel op of voor het aflopen van de optie de onderliggende waarde tegen een overeengekomen prijs te kopen (call-opties) of te verkopen (put-opties). Het Fonds loopt alleen voor de boekwaarde van de aangekochte opties kredietrisico. Die boekwaarde is derhalve gelijk aan de reële waarde. Door het Fonds geschreven opties bieden de koper de mogelijkheid om oftewel op of voor het aflopen van de optie tegen een overeengekomen prijs de onderliggende waarde van het Fonds te kopen of aan het Fonds te verkopen. Opties worden in het algemeen op netto basis afgehandeld. 20

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2013 Tot en met 30 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 5 Balans 6 Winst- en verliesrekening 7

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2014 5 Balans per 30 juni 2014 6

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2015 5 Balans per 30 juni 2015 6

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2013 Commodity Discovery Fund Jaarrekening over het boekjaar 2013 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de beheerder 4 Kerncijfers 6 Jaarrekening 2013 7 Balans per 31 december 2013 8 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Fundament Bond Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Fundament Bond Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2016 31.12.2015 MATERIËLE VASTE ACTIVA 5.184.551 4.292.292 VOORRADEN 362.102 439.375 VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA 175.528

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2014 JAARREKENING 2014 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Halfjaarverslag over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Algemene informatie Today s Paraplufonds Kantooradres Fonds : Frederiksplein 1 1017 XK Amsterdam Beheerder : Today s Tomorrow B.V. Frederiksplein

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage

Stichting Vrienden van het Mauritshuis te s-gravenhage BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het resultaat) ACTIEF 31.12.2015 31.12.2014 VASTE ACTIVA MATERIËLE VASTE ACTIVA Kunstvoorwerpen en schilderijen 4.020.706 3.573.155 Antieke meubelen 66.522

Nadere informatie

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013

STICHTING DEPOSITARY QUANTRUST MACRO FUND AMERSFOORT JAARREKENING 2013 JAARREKENING 2013 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Algemeen

Nadere informatie

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

Alternative Harbour Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie Alternative Harbour Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International

Halfjaarbericht 2015. N.V. Dico International Halfjaarbericht 2015 N.V. Dico International Inhoud Jaarverslag Directieverslag N.V. Dico International Verkorte halfjaarcijfers 2015 1. Verkort overzicht financiële positie per 30 juni 2015 2. Verkort

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2017 NedSense enterprises N.V. Inhoud 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2017... 3 2. Verkort geconsolideerd overzicht totaal resultaat over 2017... 4 3.

Nadere informatie

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015

Stichting GIST / GIST Foundation. Jan van Goyenkade HR AMSTERDAM. Jaarrekening 2015 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 30 juni 2016 Stichting GIST / GIST Foundation Jan van Goyenkade 6 1075 HR AMSTERDAM Jaarrekening 2015 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2014

Commodity Discovery Fund. Jaarrekening over het boekjaar 2014 Commodity Discovery Fund Jaarrekening over het boekjaar 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de beheerder 4 Kerncijfers 7 Jaarrekening 2014 8 Balans per 31 december 2014 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V.

Halfjaarbericht NedSense enterprises N.V. Halfjaarbericht 2016 NedSense enterprises N.V. Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2016 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2016 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012

STICHTING BEWAARDER COMMODITY DISCOVERY FUND. (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) AMERSFOORT JAARREKENING 2012 (Voorheen Stichting Bewaarder Gold & Discovery Fund) JAARREKENING 2012 INHOUDSOPGAVE Bestuursverslag Balans Winst- en verliesrekening Toelichting behorende tot de jaarrekening Overige gegevens Controleverklaring

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International

Halfjaarcijfers 2011. N.V. Dico International Halfjaarcijfers 2011 N.V. Dico International Inhoud Verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers 2011 1. Verkort geconsolideerd overzicht financiële positie per 30 juni 2011 2. Verkort geconsolideerd overzicht

Nadere informatie

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009

Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken. Halfjaarcijfers 2009 Bouwfonds Vastgoedfondsen Beheer B.V. Hoevelaken Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave Halfjaarcijfers 2009 Inhoudsopgave 2 Balans per 30 juni 2009 3 Winst- en Verliesrekening 4 Kasstroomoverzicht 5 Toelichting

Nadere informatie

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015

Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam. Halfjaarcijfers 2015 Profound Fondsmanagement B.V. Amsterdam Halfjaarcijfers 2015 Inhoudsopgave Jaarrekening Balans per 30 juni 3 Winst- en Verliesrekening over 4 Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening 5 Toelichting

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2013 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2013 31-12-2012 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Resultaten eerste halfjaar Dico International

Resultaten eerste halfjaar Dico International PERSBERICHT Bussum, 29 augustus 2014 Blijvende interesse in beursnotering Resultaten eerste halfjaar Dico International NV Dico International (Dico) heeft in de eerste zes maanden de instandhoudingskosten

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN 2014. Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2014 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 21 mei 2015 Jaarstukken 2014 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 21 mei 2015 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen.

Aantal werknemers * Het resultaat na belasting en het eigen vermogen zijn gedeeld door aandelen. Persbericht N.V. Bever Holding heeft over het eerste halfjaar 2015 een negatief resultaat voor belastingen behaald van 1.412.000 als gevolg van een negatieve exploitatie uit vastgoed van 188.000, netto

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Vereffeningsverslag 24/04/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...-

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

Sustainable Values Fund

Sustainable Values Fund Sustainable Values Fund Vereffeningsverslag 22/07/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...- 7 - Balans...

Nadere informatie

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede

J A A R STUKKEN Pertax BV Ede J A A R STUKKEN 2016 Pertax BV Ede Opmaakdatum: 30 maart 2017 Jaarstukken 2016 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 6 april 2017 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting

Nadere informatie

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare

3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3. Jaarrekening Stichting KHO-Heliomare 3.1 Balans per 31 december 2012 (voor resultaatbestemming) Activa 31-12-2012 31-12-2011 Vaste activa Materiële vaste activa 591.897 591.897 Financiële vaste activa

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Vereffeningsverslag 03/06/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...-

Nadere informatie

GFH Europees Aandelen Fonds. Jaarverslag 2014

GFH Europees Aandelen Fonds. Jaarverslag 2014 GFH Europees Aandelen Fonds Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Profiel 3 Kerncijfers 7 Jaarrekening 2014 8 Balans per 31 december 2014 9 Winst- en verliesrekening 2014 10 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

GFH Europees Vastrentend Fonds. Halfjaarverslag

GFH Europees Vastrentend Fonds. Halfjaarverslag GFH Europees Vastrentend Fonds Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Profiel 3 Kerncijfers 7 Jaarrekening 8 Balans 9 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen

Jaarrapport 2014. Stichting Fonds Familie in de Buurt. te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Jaarrapport 2014 Stichting Fonds Familie in de Buurt te Groningen Stichting Fonds Familie in de Buurt Inhoudsopgave blad Opdracht 2 Algemeen 3 Beoordelingsverklaring

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009

Halfjaarverslag. Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Halfjaarverslag Legal & General Nederland Beleggingen B.V. 2009 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Verslag van de Directie 3 3. Halfjaarrekening tot en met 30 juni 2009 Balans 5 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Geen accountantscontrole toegepast

WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2011. Geen accountantscontrole toegepast WINKELVASTGOEDFONDS DUITSLAND N.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Balans per 30 juni 2011 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2011 31 december 2010 Vaste activa Financiële vaste activa

Nadere informatie

GFH Europees Aandelen Fonds. Halfjaarverslag 2015 over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

GFH Europees Aandelen Fonds. Halfjaarverslag 2015 over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 GFH Europees Aandelen Fonds Halfjaarverslag 2015 over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 Profiel 3 Kerncijfers 7 Halfjaarrekening 2015 8 Balans 9 Winst-

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

1 Financieel overzicht 2012

1 Financieel overzicht 2012 1 Financieel overzicht 2012 Dit is een bijlage bij het persbericht jaarcijfers 2012 en vormt daar integraal onderdeel van Geconsolideerde balans In miljoenen euro 31 december 2012 31 december 2011 1 januari

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013

Stichting Yourney te Amsterdam. Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Stichting Yourney te Amsterdam Rapport inzake de jaarrekening 2012/2013 Inhoudsopgave RAPPORT Blz. Algemeen 3 Fiscale positie 4 JAARREKENING Grondslagen voor de financiële verslaggeving 5 Balans per 31

Nadere informatie

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009

VBI Winkelfonds. Halfjaarbericht 2009 VBI Winkelfonds Halfjaarbericht 2009 Algemeen Dit halfjaarbericht betreft de eerste verslagperiode van het VBI Winkelfonds. VBI Winkelfonds (voorheen VBI Inflatiewinst Fonds) is opgericht op 5 september

Nadere informatie

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V.

Jaarrekening 2010. ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Jaarrekening ASR Nederland Beleggingsbeheer N.V. Inhoudsopgave Bestuursverslag... 3 Balans per 31 december....4 Winst- en verliesrekening over... 5 Toelichting tot de beperkte balans per 31 december...

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2015 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2015 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2014 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

HEK American Value Fund. Halfjaarverslag 30 juni 2014. (geen accountantscontrole toegepast)

HEK American Value Fund. Halfjaarverslag 30 juni 2014. (geen accountantscontrole toegepast) HEK American Value Fund Halfjaarverslag 30 juni 2014 (geen accountantscontrole toegepast) Algemene informatie HEK American Value Fund Kantooradres Fonds Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder Safe Harbour

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Periode < 5 jaar , ,3 5 jaar < periode < 10 jaar 4 44, ,4 10 jaar < periode < 15 jaar Periode > 15 jaar 1 113, ,0

Periode < 5 jaar , ,3 5 jaar < periode < 10 jaar 4 44, ,4 10 jaar < periode < 15 jaar Periode > 15 jaar 1 113, ,0 J A A R V E R S L A G 2 0 1 3 24 Verbonden partijen Voor een toelichting op de remuneratie van de leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen wordt verwezen naar noot 23. Er is in het

Nadere informatie

Stichting VIT Gezondheidszorg. Jaarstukken 2015

Stichting VIT Gezondheidszorg. Jaarstukken 2015 Stichting VIT Gezondheidszorg Jaarstukken 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Bestuursverslag 2 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Winst-en-verliesrekening over 2015 5 3 Grondslagen

Nadere informatie

Finles N.V. Halfjaarverslag 2016

Finles N.V. Halfjaarverslag 2016 Finles N.V. Halfjaarverslag 2016 1 Algemene informatie Directie De directie van Finles N.V. wordt gevoerd door: Drs. J.A.M. van der Holst R.J. van Kuijk J.P.P.A. van Oudvorst RA Vestigingsplaats Finles

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure

HALFJAARBERICHT 2015. uitgebracht door de directie. aan de aandeelhouders van. TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure HALFJAARBERICHT 2015 uitgebracht door de directie aan de aandeelhouders van TRUSTUS Capital Management B.V. te Joure INHOUD blad HALFJAARBERICHT 2015 Financiële positie 3 Geconsolideerd halfjaarbericht:.

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam

Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vbl Vinc Vastgoed Management I B.V. gevestigd te Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2014 / 30-6-2014 #ORG=saa#VES=rdm#PAP=vlg Vinc Vastgoed Management I B.V., Rotterdam

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016

Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Aanpassing Prospectussen Aegon, AEAM en Aegon Paraplu 1 Funds Per 1 augustus 2016 Per 1 augustus 2016 voert de beheerder van de Aegon Funds, de AEAM Funds en de Aegon Paraplu 1 Funds, Aegon Investment

Nadere informatie

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV

BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV ANNEXUM BELEGGINGSMAATSCHAPPIJ GRONDFONDS I BV HALFJAARBERICHT 2012 Beheerder Annexum Beheer B.V. WTC, G-Toren Strawinskylaan 485 1077 XX Amsterdam 2 Halfjaarbericht - 2012 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave...

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE Algemeen 3 Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 4 Winst- en verliesrekening over 2014 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie