Acupuncture at the post-war city

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Acupuncture at the post-war city"

Transcriptie

1 Acupuncture at the post-war city Reflectieverslag A.L. Hagg-Kleingeld Graduation Technical Universiteit Delft RMIT, architecture Transforming Neighbourhoods. Docenten: Lidwine Spoormans/Hielkje Zijlstra Wido Quist

2

3 Inhoudsopgave Introductie 5 Thema 6 - RMIT 6 - Transforming neighbourhoods 7 - Stadsacupunctuur 7 Methodologie 9 - Analyse 9 - Ontwerp onderzoek 10 - Ontwerp 11 - Conclusie 12 Ontwerp en Onderzoek 13 - Voorgeschiedenis 13 - Analyse 13 - Concept 14 - Stedenbouw 15 - Architectuur 16 - Materialisatie 17 - Conclusie 18 Literatuurlijst 21

4

5 Introductie Voor u ligt het rapport waarin gereflecteerd wordt op mijn onderzoeksrapport en mijn afstuderen om een echte architect te worden. Het onderzoek heeft zich gericht op Bos en Lommer en Slotermeer, twee vooroorlogse uitbreidingswijken. De wijken zouden afgebroken en vervangen worden, maar aangezien de tijden daar niet naar waren zijn ze beide nog vrijwel intact. De opdracht was om van deze toch wel problematische wijken weer bloeiende en positief bekendstaande wijken te maken, waar de mensen met plezier wonen. Het onderzoek startte met een zoektocht naar de sterke en zwakke kanten van het gebied en de mogelijke oplossing. Dit is uiteindelijk uitgewerkt tot een volledige oplossing. Dit onderzoek kan gezien worden als een case study. Het is niet bedoeld om slechts een oplossing te zijn voor dit gebied, maar is onderdeel van een groter geheel. Het sociale idee achter de vooroorlogse woonwijken is al heel snel verouderd. Vandaag de dag hebben de wijken te kampen met allerlei grote problemen als hangjongeren en criminaliteit. Hoe we hier precies mee om moeten gaan en wat de oplossing is voor dergelijke wijken is een belangrijke opgave. Er is hier al vrij veel over geschreven. Voor dit specifieke onderzoek is in eerste instantie ingegaan op de kleine interventies. Uiteindelijk is dit uitgegroeid tot een opeenstapeling van kleinere interventies die een sterke verbinding met elkaar hebben. Het totale proces en het uiteindelijke ontwerp worden beschreven in dit rapport. Verder worden hier en daar kritische vragen gesteld bij de gezette stappen. Het verslag bestaat uit drie delen. Allereerst zal er dieper ingegaan worden op het thema van de studio en de verbinding met het afstudeerthema van dit specifieke onderzoek. Vervolgens wordt de methodologie van het onderzoek onder de loep genomen. Het verslag sluit af met een uitgebreide uitleg op het uiteindelijke ontwerp en een reflectie op de onderzoeksvraag. Ik wens u veel leesplezier, Lous Hagg-Kleingeld

6 Thema RMIT 6 In Nederland is een grote hoeveelheid leegstaande functionele ruimte. Dat we nadenken wat hiermee kan gebeuren is niet meer dan logisch. RMIT, de afdeling van architectuur die zich richt op deze bestaande voorraad, probeert hier een antwoord op te vinden. RMIT staat voor Renovatie, Modificatie, Interventie en Transformatie, het gaat dus over veranderen, aanpassen of opnieuw doen. De laatste drie termen, die op drie verschillende manieren uitleggen hoe je iets opnieuw kan doen, zijn volgens Jo Coenen toe te passen op drie verschillende schalen. Transformatie gaat over veranderingen op grote schaal: De stedenbouwkundige aanpassingen, of zelf interstedelijke renovaties. Interventie staat voor veranderingen op gebouw niveau: De herinrichting van een bestaand gebouw vaak in combinatie met een functieverandering, maar ook toepasbaar gebouwen die dezelfde functie bewaren, maar waarin slechts de plattegrond aangepast wordt. De laatste term, modificatie, gaat over veranderingen op de kleinste schaal, het detail of de materialisatie. Het zijn de chirurgische ingrepen die net als een operatie toch op een veel grotere schaal invloed uit kunnen oefenen. De drie schalen hangen dan ook sterk met elkaar samen. RMIT beweegt zich tussen deze verschillende velden in. Daarnaast probeert het een weg te vinden tussen eigentijdse architectuur, oude waarden en nieuwe regels. Er is een groot spanningsveld waartussen de renovatiearchitect zich beweegt, misschien nog wel groter dan dat van de gewone architect. (Coenen 2007) Paul Meurs legt hier het een en ander over uit. Hij heeft het over deze verschillende lagen die belangrijk zijn, maar daarnaast ook de verschillende groepen die binding hebben met een project of er invloed op uit kunnen oefenen. Mensen houden van een bepaalde plek of gebouw om verschillende redenen. Dit leidt automatisch tot een andere benadering. Zo kan ouderdom de grootste waarde zijn die een gebouw waarborgt. Het gebouw heeft zichzelf bewezen door een bepaalde leeftijd te halen. Zoals ouderen gerespecteerd dienen te worden, zo geldt dat ook voor oude gebouwen. Anderen vinden het ontwerp leidend voor de ingreep. Dit kan leiden tot verregaande restauratie. Weer anderen vinden het gebouw als object belangrijk, of misschien niet eens het gebouw zelf, maar de context van het gebouw die het de waarde geef die het heeft. Een inmiddels overbekend voorbeeld is de fietstunnel onder het Rijksmuseum, die onverwacht een hele hoop commotie heeft veroorzaakt hoewel het niet eens onderdeel van het gebouw zelf was. Het laat zien wat het belang is van context. En wat een gebouw ook in de context kan

7 Bug dome, casagrande (Casagrande 2011) stadscupunctuur AgNova (Fasade 2012) stadscupunctuur AgNova (Fasade 2012) geneeswijze, acupunctuur. Stadsacupunctuur richt zich op kleinschalige gebiedsontwikkelingen. Deze kleinschalige ontwikkelingen hebben als doel een groot gebied te bereiken. Een vorm van dit type stedenbouw komt bij de Finse architect Marco Casagrande vandaan. De stad is vergelijkbaar met een levend organisme. Stadsacupunctuur grijpt de collectieve onderliggende krachten die in de stad aanwezig zijn aan en reageert hier op. Architectuur kan hierin de naalden produceren die de stedenbouwkundige interventies mogelijk maken (Casagrande and Rintala 2003). Mede door de huidige maatschappelijke, culturele, maar ook economische situatie, wordt deze vorm van stedenbouw ook in Nederland steeds meer toegepast. De Nederlandse vertaling van deze toch wel abstracte theorie is veel praktischer van aard. De theorie wordt vertaald als kleine projecten die bottom-up geïmplementeerd kunnen worden. De rol van architect is dienend. Het doel van de projecten is de leefomgeving te verbeteren en meer samenhang te creëren op verschillende stedenbouwkundige niveaus. Het verschil tussen gewone kleine interventies en stadsacupunctuur is dat het niet gaat om het ontwerpen van een definitief plan, maar het in gang zetten van een proces voorafgegaan aan een positieve impuls. Het meest opvallende verschil in de interpretatie van de theorie van Casagrande is de manier waarop de interventies tot stand moeten komen. De aanpak van Casagrande is traag en sluipend. De scheuren in het landschap zijn de aanknopingspunten voor een nieuwe samenleving. De Nederlandse aanpak is veel pragmatischer. Het doel is het oplossen van de problemen van die specifieke locatie. De scheuren in het landschap staan voor de aanwezige problemen die hersteld dienen te worden (Kleingeld 2013) De vraag die gesteld werd voorafgaand aan het onderzoek was of het mogelijk is om door middel van stadsacupunctuur deze specifieke wijk een impuls te geven. Het proces van het onderzoek en de reflectie op het resultaat zullen verder aan bod komen in hoofdstuk 3. RMIT gaat over verschillende schalen en over mensen. Acupunctuur probeert op een impuls te geven en door middel van een speldenprik een oplossing te vinden die mensen samenbind en activeert. Daarmee geeft de theorie ook antwoord op de culturele en economische situatie. Amsterdam West is een typisch voorbeeld van een wijk die een positieve impuls kan gebruiken. Ooit gebouwd met goede intenties, maar inmiddels verworden tot een schrikbeeld. Het onderzoek richt zich op de mogelijkheid om stadsacupunctuur in te zetten als oplossing voor een specifieke wijk in Amsterdam West. Is stadsacupunctuur een goed bruikbare oplossing en wat zijn de grenzen van dit middel? 8

8 Methodologie In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de methodologie van de studio en de tijdens dit onderzoek gebruikte methodes. De studio is opgeknipt in drie delen. De analyse, het ontwerponderzoek en het ontwerp. Analyse In het eerste kwartaal wordt de wijk zo goed mogelijk geanalyseerd. Er wordt achtergrondinformatie verzameld door middel van boeken en lezingen en dit wordt gebundeld in een P1 rapport. Dit rapport beschrijft het onderzoek, waarin de waardes van de wijk centraal staan. In dit onderzoek is dit gebeurd door eerst een globale analyse te maken van geschiedenis van Amsterdam en de achtergrond van Bos en Lommer en Slotermeer. Daarna is er in meer detail gefocust op Slotermeer Noord. Vervolgens wordt er ingezoomd op de Nieuwenhuysenbuurt. Eerst de Nieuwenhuysenbuurt als geheel, vervolgens de verschillende bouwblokken en als laatste de verschillende woningtypen. Om de geschiedenis van Slotermeer goed te begrijpen was het ontwerp van Van Eesteren erg belangrijk. Daarom zijn de fundamentele waarden van Het Nieuwe Bouwen, de groep waar van Eesteren deel van uitmaakte, onderzocht en geïmplementeerd in de analyse van de gebouwde omgeving. Daarnaast vertellen de waarden beschreven door deze groep ook iets over de tijdgeest. Om goed te begrijpen waarom de wijk zo is opgezet is het belangrijk ook deze kant van het verhaal te begrijpen. Het doel van dit onderzoek was om de scheuren in het landschap op te sporen. Wat zijn de zwakke kanten van de wijk, wat de schurende plekken, maar ook, wat is er juist sterk? Dit sluit ook aan bij de specifieke oplossingsrichting die is gekozen voor dit onderzoek. Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk ligt de focus op de stadsacupunctuur. Om dit te begrijpen en op de juiste manier in te zetten is tijdens de P1 onderzoek gedaan naar verschillende bestaande oplossingen voor stadsacupunctuur. Het onderzoek kan uitgelegd worden aan de hand van een model dat geïntroduceerd wordt door Wido Quiste tijdens de eerste kennismaking. Er zijn drie verschillende schalen waarop een analyse gemaakt kan worden. De stedenbouwkundige schaal, de architectonische schaal en de materialisatie van een buurt. Om een duidelijk beeld van de ontwikkelingen van deze drie verschillende lagen te krijgen worden ze uitgezet tegen de functie tijd. Door middel hiervan kan een matrix gemaakt worden die de verschillende interventies door de tijd heen weergeeft. In dit model is t-0 het moment waarop het gebouw nog niet bestond, de voorgeschiedenis. Daarbij is t-1 het moment van bouwen, t-2 de eerste interventie, bijvoorbeeld het plaatsen van nieuwe raamkozijnen, t-3 de tweede etcetera. Vervolgens staat t-n voor 9

9 de toekomst van het gebouw. Dit afstudeeronderzoek en het uiteindelijke ontwerp zouden aan deze matrix toegevoegd kunnen worden en maken onderdeel van uit van die tijdsbepaling. Aan deze methode heb ik de onderzoekmethode van Elize van Dooren toegevoegd. Zij doet onderzoek naar ontwerponderwijs aan de faculteit bouwkunde. Daarvoor heeft zij het ontwerpproces van een architectuurstudent onderzocht. Ze onderscheidt vijf verschillende gebieden waar elk ontwerp uit is opgebouwd, namelijk vorm, materialisatie, functie, context en de sociale context. Dit zijn tevens de vijf lagen waar mijn analyse zich op richt. Hierin wordt de huidige situatie vergeleken met de situatie door de jaren heen. Ontwerponderzoek In het tweede kwartaal wordt onderzoek naar mogelijke ontwerpoplossingen gedaan. De oplossingen komen voort uit de analyse zoals het beschreven was in mijn P1. Het doel van dit kwartaal is om verschillende oplossingen te vinden waarmee de scheuren in het landschap opgelost kunnen worden. Daarvoor was een aantal elementen leidend: De stedenbouwkundige inbedding van de wijk, de waardes van Het Nieuwe Bouwen en de structuur van de wijk zelf. Vanuit deze drie elementen is geprobeerd de verschillende delen van de wijk met elkaar te verbinden. Naast kennis van de context en de achtergrond zijn twee dingen belangrijk voor het maken van een goed ontwerp: Het onderlinge verband tussen stedenbouw, techniek en architectuur en de invloed die deze drie op elkaar uitoefenen en een duidelijk thema waar het project op te reflecteren en aan op te hangen is. Dit concept of archetype is voor het ontwerponderzoek bepalend geweest, helaas ten koste van de toepassing van stadsacupunctuur in de wijk. In het P1 research rapport wordt de methodologie voor het tweede kwartaal beschreven als een keuze voor een bepaalde stadsacupunctuur GATHERING INFORMATION ANALYSES DESIGN RESEARCH DESIGN RESULT Amsterdam Van Eesteren Acupuncture Casagrande Nieuwenhuysenbuurt Jan van Zwanenburg Slotermeerlaan Burg. v/d Vlugtlaan Nieuwenhuysenstraat development DaF Hospers AG nova shape materialisation function context social context used method Possible intervention Urban Architecture Detail Choice intervention Uitwerking Urban Architecture Detail reflectie reflectie Slotermeer infrastructure historie function future technical P1 P2 P4 figuur 1: ontwerpschema 10

10 benadering. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de methode van Hospers, een stedenbouwkundig onderzoekbureau, het meest aantrekkelijk is om te gebruiken in het onderzoek. Hospers heeft een toolkit bedacht waarmee bloemkoolwijken uit de jaren tachtig herontworpen kunnen worden. Daarbij onderscheidden ze een heel aantal verschillende schalen waar verschillende oplossingen bij horen. Toendertijd was het plan om het onderzoek van Hospers te gebruiken als voorbeeld bij het ontwerponderzoek. In de laatste periode zou een aantal van die deeloplossingen in een totaalbeeld ontwikkeld kunnen worden. Door het onderzoek in de tweede periode meteen al vast te zetten aan een thema dat bepalend was voor zowel de architectuur als de stedenbouw van de wijk, is de mogelijkheid niet langer open om onbevooroordeeld verschillende oplossingen te verzinnen. Aan het eind van dit kwartaal is een totaal ontwerp gepresenteerd waar alle elementen in naar voren kwamen, maar waarin stadsacupunctuur sterk naar de achtergrond was gedreven. Ontwerp Het derde deel van het afstuderen is het masterplan uitwerken tot een volledig ontwerp. Het doel is om tot een totaalplan te komen waarbij de student bewijst dat het de juiste vaardigheden ontwikkelt heeft om zich straks na het afstuderen architect te noemen. Zoals hiervoor al beschreven, was het plan om de toolkit ontworpen tijdens het ontwerponderzoek te gebruiken voor de uiteindelijke interventies. Dit ontwerp zou een combinatie worden van verschillende deeloplossingen. Omdat er tijdens het onderzoek uiteindelijk geen toolkit ontworpen is zag het laatste deel van het afstuderen er dus ook iets anders uit. De overgang van het ontwerponderzoek naar het uiteindelijke ontwerp was moeizaam. Tijdens de vooropleiding is er vrijwel nooit een project veel verder dan de conceptfase uitgewerkt. In de bachelor duren projecten vaak 6-8 weken, waardoor al heel snel van concept naar uitwerking gegaan figuur 2: ontwerpproces (Quist,2012) 11

11 wordt. Goede reflectie op het ontwerpproces is daarom niet mogelijk. Tijdens de Msc1 kom je hier wel mee in aanraking, maar ook daar merkte ik moeite te hebben steeds verder doorontwikkelen van een eerste idee. Daarnaast is het uitwerken van het ontwerp zeker niet het einde van het onderzoeken. Het was lastig om opnieuw kritische vragen te stellen bij dit, voor het gevoel, complete product. Uiteindelijk is begonnen met een reflectie op het ontwerp. Waar zitten nog zwakke punten, wat is al uitgedacht en wat is nog niet zeker? Vervolgens is hier naar onderzoek gedaan. Ook ontstaan er nieuwe vragen wanneer men na gaat denken over detaillering en materialisatie. Zijn er andere constructieve middelen, zijn de ruimtes logisch, hoe sluit oud en nieuw op elkaar aan? Daarin was het meest complexe om alles bij elkaar te krijgen. Oud en nieuw, de interventies in de verschillende gebouwen, de aansluiting met de stedenbouw. Wat voor taal spreekt het nieuwe en hoe verhoudt zich dit tot het bestaande? In hoofdstuk 3 zal verder ingegaan worden op de uiteindelijke uitwerking van deze punten. Om het thema stadsacupunctuur een nieuwe kans te geven is besloten in de derde week van deze periode me aan te sluiten bij een lopend onderzoek over deze theorie door AGNova architecten. Zij waren enthousiast om het ontwerp te betrekken in hun onderzoek, maar naar mijn mening was dit lastig te koppelen. Daarbij heb ik wel een achtergrondartikel voor ze geschreven en hebben we een aantal keren contact gehad over de voortgang van het onderzoek, maar er is helaas niet echt iets uitgekomen tot nu toe. Toch was het goed om een keer van gedachten te wisselen met mensen die in het veld bezig zijn om stadsacupunctuur toe te passen. Het heeft geholpen om de grenzen van theorie zichtbaar te maken. Conclusie Hoewel begonnen was met een heldere stellingname voor zowel het proces als het ontwerp is halverwege het jaar de ontwikkeling gestokt en maar weer mondjes maat op gang gekomen. Misschien heeft dit te maken met de zaken die naast het afstuderen ook bezig waren, of met de lengte van het proces, maar het kan ook liggen aan de lastige verhouding met tussen het thema stadsacupunctuur, en de regels die verbonden zijn aan het afstuderen. Doordat er afgeweken werd van de planning tijdens de onderzoeksperiode was de gelaagdheid van het onderzoek weg. Door het sterke concept kan er wel op dezelfde manier voortgeborduurd worden, maar de argumentatie voor een aantal elementen is wat naar de achtergrond geschoven. Mijn keuze om mijn ontwerp niet zoveel aan te laten sluiten bij het onderzoek van AGNova architecten heeft een dubbel gevoel. Allereerst had ik, wanneer ik ingestemd was met hun voorwaarden, een mogelijkheid om stadsacupunctuur op de juiste manier in te zetten in het ontwerp. Aan de andere kant beperkt dat het ontwerponderzoek doordat de oplossingen in één gebied gezocht moeten worden. Dit had ten koste kunnen gaan van het project. Namelijk, als stadsacupunctuur leidend was geweest voor het uiteindelijk ontwerp, en het antwoord op de onderzoeksvraag was nee, het kan niet geweest, dan zou dat betekenen dat het ontwerp niet voldoende is. 12

12 Ontwerp en Onderzoek In dit hoofdstuk wordt verder ingegaan op de relatie tussen het onderzoek en het uiteindelijke ontwerp. Het laat de verweving zien tussen de waardes van het gebied zoals ze geformuleerd zijn in de analyse en de toegevoegde waarde van de uiteindelijke interventie. Voorgeschiedenis Zoals beschreven in het vorige hoofdstuk is in de eerste periode een uitgebreide analyse gemaakt van de bestaande situatie. Het onderzoek is uitgevoerd op het gebied in Slotermeer-Noord, de Nieuwenhuysenbuurt. Deze wijk is gebouwd in een tijd waar de waarden rondom woningbouw opnieuw geformuleerd werden. De woningen zijn gebouwd als vervanging van de krotten rond de Haarlemmervaart en de Jordaan. De armste mensen woonden in donkere, vochtige kelders of tochtige krotten. Deze nieuwe sociale woningbouw zou hier een einde aan maken. De waarden lucht, licht en ruimte waren de sleutelwoorden voor deze nieuwe woningbouw. Een veel gebruikt type is de portiekwoning. Deze woningen werden oost-west georiënteerd. Door het weglaten van de noord-zuid georiënteerde woningen, die in het voorgaande gesloten woningblok nog wel aanwezig waren, hadden de woningen ultieme bezonning. Dit werd versterkt door de grote ramen, die genoeg zonlicht binnen lieten en uitzicht gaven op grote groene gebieden. Woningen in Slotermeer zijn dan ook vaak omgeven door een stuk groen. Door deze nieuwe woningbouw konden de lagere sociale klassen zich verheffen en verbeteren. Vaak werd aan dit nieuwe woningtype ook een opvoedcursus gekoppeld voor de huisvrouw waar zij leerde hoe om te gaan met de nieuwe vernuftigheden van haar huis. Analyse In de Nieuwenhuysenbuurt zien we de portiekwoning in een redelijk pure vorm. De blokken staan op een groen eilandje. De entrees liggen aan de oostzijde. Toch is er iets bijzonders aan de hand. De wijk vormt namelijk de afsluiting van Slotermeer-Noord. Het is het laatste puzzelstukje, afgeschermd door middel van het gekromde blok op aan de Jan van Zwanenburghof. Dit blok staat als een uniek stukje architectuur tussen verder zeer ingetogen gebouwen. De overige gebouwen van de Nieuwenhuysenbuurt sluiten aan bij de achterliggende architectuur en komen een beetje rommelig bij elkaar. Het lage blokje aan de Burgermeester van der Vlugtlaan is een vervolg op de overige blokken aan deze laan. Het gebouw aan de Slotermeerlaan lijkt aan te sluiten bij het tegenoverliggende blok, en de blokken aan de Nieuwenhuysenstraat sluiten aan bij de blokken aan de andere zijde van de Slotermeerlaan. Door deze aansluiting ontstaat 13

13 er in de kromming van de Jan van Zwanenburghof een groot plein. Aan de architectuur is opvallend dat de blokken vrij gedetailleerd zijn voor het type architectuur. De verfijning in de bakstenen gevel en de dakranden is eigenlijk vrij gedateerd voor de tijd waarin de blokken gebouwd zijn. Door de jaren heen is er eigenlijk vrij weinig gebeurd in de buurt. Toch is de wijk veel veranderd. Allereerst zijn de groene gebieden afgesloten voor publiek. Het zijn nu groene gaten in het stedelijk weefsel die alleen te bekijken zijn. Hierdoor komen de blokken op eilandjes te staan en wordt de afstand tot de publieke ruimte groter. Dit wordt nog eens versterkt door toename van het aantal parkeerplaatsen in het gebied. Een ander gevolg van deze twee veranderingen is dat straten erg smal worden en ook niet meer bruikbaar voor ander gebruik dan als toegang tot de woningen. De ruimte tussen de bouwblokken is eigenlijk heel groot, maar oogt nauw. Een ander gevolg van de toename van het aantal auto s is dat al de openbare ruimte verworden is tot parkeerruimte. De oriëntatie van de gebouwen is afgekeerd van het plein aan de Jan van Zwanenburghof. En afgekeerd van elkaar. De gebouwen keren elkaar letterlijk de rug toe. Daarnaast is het plein omlijst door parkeerplaatsen. Het plein is daarom ook niet de juiste plaats voor contact en ontmoeting. Een andere verandering die niet op het architectonisch vlak ligt, maar wel invloed heeft op de wijk is de veranderde bewoners. De groep eerste bewoners was een redelijk gemengd gezelschap van gezinnen uit een lagere sociale klasse. Mede door de ligging van de wijk, vrij dicht bij Schiphol, bestaat de wijk inmiddels voornamelijk uit allochtone jonge gezinnen of één-ouder-gezinnen. Dit is de ene groep. De andere groep bestaat uit ouderen die nog tot de eerste bewoners van de wijk behoren. Deze kennen de wijk nog van toen ze net gebouwd was en hebben de hele ontwikkeling meegemaakt. Er is vrijwel geen contact tussen beide groepen. Als gevolg van de slechte binding tussen de mensen in de wijk voelen veel bewoners zich er niet veilig. Daarnaast voelen veel mensen zich niet verantwoordelijk voor hun woning of woonomgeving. Dit zorgt voor verwaarlozing van de publieke ruimte en de woningen zelf. Het een versterkt het ander weer. Aangezien dit proces al enige tijd aan de gang is, worden de verschillende negatieve krachten alleen maar meer en meer versterkt. Concept 14 In de wijk is dus een aantal architectonische elementen aanwezig dat het tij zou kunnen keren. Het plein in de wijk is het hart van de wijk, maar wordt op dit moment niet zo gebruikt. Mede door de oriëntatie van de gebouwen. De wijk als laatste puzzelstukje van Slotermeer-Noord geeft al aan dat het een speciale functie heeft en dus ook op een bijzonder manier behandeld zou moeten worden. Het uiteindelijke ontwerp is dan ook gebaseerd op drie peilers die een antwoord zouden moeten geven op de verschillende problemen in de wijk en de waardes van de wijk versterken. Deze drie peilers zijn identiteit, eenheid en veiligheid. Identiteit gaat over herkenning. Onder de bewoners lijkt het gevoel heersen dat zij het afvoerpuntje van de samenleving zijn. Om de andere peilers te bereiken is het belangrijk dat de bewoners zich erkend voelen en dit ook

14 Ook hierin wordt ingezet op het verbeteren van de woonkwalitetit en het aantrekken van een andere doelgroep. Zo zijn aan de Jan van Zwanenburghof op de begane grond de garages omgebouwd tot laagdrempelige winkelruimte. De aanpassingen aan de bestaande garages zijn zo klein mogelijk gehouden om de winkelruimte betaalbaar te maken voor de doelgroep. De gemaakte aanpassingen zijn de isolatie van vloeren, het plaatsen van een WC met een klein keukenblokje en het inbouwen van een winkelruit ter plaatse van de garage deur. Ook in de Nieuwenhuysenstraat zijn een aantal aanpassingen gemaakt aan de bestaande woning. De woning op de begane grond heeft een nieuwe indeling gekregen. Waar eerst op de begane grond twee slaapkamers zaten is nu een woonkamer en een keuken. Boven bevinden zich drie slaapkamers en een redelijk grote badkamer. Tevens zijn de vloeren en de gevels geïsoleerd. De woning zou ideaal zijn voor een gezin met kleine kinderen. De entree van de woning bevindt zich aan wat nu de achterkant van de woning is. Hierdoor ontstaat in het hof een heel ander straatbeeld. De straat wordt nu tweezijdig ontsloten wat de intimiteit versterkt en de verbinding tussen beide blokken verbeterd. Op de bovenste verdieping is de zolder bij de woning getrokken en zijn de woningen omgebouwd tot loftwoningen. De ruimtelijke manier van wonen en het moderne uiterlijk maken de woning ideaal van starters. In de woning bestaat de mogelijkheid om extra kamers te maken wanneer de eigenaar dit wenst. Materialisatie In de architectuur en de materialisatie van de stedenbouw, zowel van de interventie op het bestaande als voor de nieuwe blokken is gestreefd naar een degelijke zware architectuur, passend bij het karakter van het fort. Een bijkomend voordeel van een dergelijke architectuur is dat het vrijwel onderhoudsvrij is, wat de duurzaamheid van de wijk kan waarborgen. De materialen stralen kracht uit, wat het gevoel van veiligheid en geborgenheid versterkt. Zoals verteld geldt voor elke interventie op het bestaande dat de installaties meteen geüpgrade worden tot de eisen van een nieuwbouwwoning. Dit is ook ter voorbereiding op het aansluiten op een warmtekoudeopslagsysteem (WKO) dat uiteindelijk de hele wijk van duurzame energie zal moeten voorzien. Hierin komt een al zekere fasering naar voren. In mijn onderzoeksvraag werd de vraag gesteld of het mogelijk is de Nieuwenhuysenbuurt te verbeteren op een bescheiden manier, zonder de context te vernietigen en met behulp van stadsacupunctuur. Stadsacupunctuur gaat, zoals gesteld in hoofdstuk 1 van dit verslag, over het geven van een impuls: Een kleine interventie die bottom-up geïmplementeerd wordt. Tijdens mijn onderzoek naar een goede oplossing is deze vraag steeds meer naar de achtergrond gedreven. Toch is het belangrijk deze nu weer naar voren te halen. Stadsacupunctuur richt zich namelijk op wat minimaal nodig is om een wijk te verbeteren. De interventies binnen dit ontwerp zijn, zoals ze uitgelegd zijn in dit hoofdstuk, uitgebreid en verregaand en als compleet pakket zeker geen acupunctuur meer te noemen. Toch zou dit project ook prima uitgevoerd kunnen worden in losse onderdelen. Een aantal regels zijn hiervoor van belang. Het aanpakken van de begane 17

15 19

16 20

17 Literatuurlijst Casagrande, M. and Rintala. (2003). Potemkin, park for post industrial medidation. from Coenen, J. (2007). The art of blending. Delft, RMIT, Delft Technical University. Kleingeld, A. L. (2013). De oorsprong van stadsacupunctuur. from Kruyswijk, M. (2012). geen fietsers onder het rijksmuseum. Het Parool 5 juli. Meurs, P. (2012). Heritage Development. A. L. Kleingeld. Delft, RMIT TUDelft. Quist, W. J. and L. G. K. Spoormans (2012). Transforming housing heritage. Delft, Delftdigitalpress. Spoormans, L. G. K. (2012). Introductie Lidwine. Housing heritage, from https://blackboard.tudelft.nl/bbcswebdav/pid dt-contentrid _2/courses/ /pres% hr.pdf. 21

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin.

Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg? De invloed van vertrouwen en samenwerking op de organisaties binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin. Auteur: Eva Geesing 2 Het CJG, de oplossing voor de jeugdzorg?

Nadere informatie

Grote gebouwen. Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit

Grote gebouwen. Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit Grote gebouwen Een onderzoek naar architectuur, beleving en exibiliteit 1 Aanloopproject afstuderen Het Grote Generieke Gebouw Begeleiders: ir. M. Willems prof. ir. J. Westra November 2008 Dit boekwerk

Nadere informatie

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo

Een goede basis. Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo Een goede basis Advies van de Commissie Kennisbasis Pabo 1 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Deel A Adviezen 5 1 Opdracht 6 2 Aanpak 8 3 Probleemstelling 9 4 Oplossingsrichting 11 5 Herziening van de kennisbases

Nadere informatie

"Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad

Wat gaat er goed in jullie gezin? Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad "Wat gaat er goed in jullie gezin?" Transformatie van het maatschappelijk domein in praktijk werkwijze Jeugdteam Weerpad in Zaanstad Februari 2014 Colofon februari 2014 "Wat gaat er goed in jullie gezin?"

Nadere informatie

De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014

De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014 De wijk 10x zo goed Kennislab voor Urbanisme april 2014 Zo maken we de wijk 10x zo goed Maak de wijk 10x zo goed. Met die schijnbaar onmogelijke opdracht gingen de studenten uit het Kennislab voor Urbanisme

Nadere informatie

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken?

Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Systems Engineering, waarom zou je nog anders werken? Werkplaats Systems Engineering 2 Inhoudsopgave Woord vooraf 5 1. Pioneering 7 2. Systems Engineering

Nadere informatie

[WE ZIJN GEEN LANGSTUDEERDERS OMDAT WE LUI ZIJN]

[WE ZIJN GEEN LANGSTUDEERDERS OMDAT WE LUI ZIJN] 2013 Universiteit Utrecht Faculteit Geesteswetenschappen Riva Godfried Irfaanah Pahladsingh Een onderzoek in het kader van het G5-project: In de wieg gelegd voor de wetenschap? Begeleider: Jan D. ten Thije

Nadere informatie

Luisteren naar wat niet wordt gezegd Onderzoek naar de kracht van het paard in de ontwikkeling van de (jonge) mens

Luisteren naar wat niet wordt gezegd Onderzoek naar de kracht van het paard in de ontwikkeling van de (jonge) mens Luisteren naar wat niet wordt gezegd Onderzoek naar de kracht van het paard in de ontwikkeling van de (jonge) mens Studenten: Linda van de Bunt & Marion van Sluijs Opleiding: Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Nadere informatie

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken

Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken 1 54 NAW 5/13 nr. 1 maart 2012 Je zult eerst moeten ontdekken hoe leerlingen denken Nellie Verhoef Nellie Verhoef Faculteit Gedragswetenschappen, instituut ELAN Universiteit Twente Postbus 217 7500 AE

Nadere informatie

Productie door de burger. Democratischer dan volksvertegenwoordiging. Jurgen van der Heijden

Productie door de burger. Democratischer dan volksvertegenwoordiging. Jurgen van der Heijden Productie door de burger Democratischer dan volksvertegenwoordiging Jurgen van der Heijden 1 Productie door de burger Democratischer dan volksvertegenwoordiging Jurgen van der Heijden 2 3 Productie door

Nadere informatie

Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht

Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht Gezicht op Dordrecht Jan van Goyen, 1651 bron: Dordrechts museum Voorwoord Mariet schoenmakers Voorwoord Dordrecht heeft goud in handen: een

Nadere informatie

de fusie van belangen over duurzaamheid en rendement in de bouwsector prof.dr.ir. anke van hal

de fusie van belangen over duurzaamheid en rendement in de bouwsector prof.dr.ir. anke van hal de fusie van belangen over duurzaamheid en rendement in de bouwsector prof.dr.ir. anke van hal DE FUSIE VAN BELANGEN Over duurzaamheid en rendement in de bouwsector REDE In verkorte vorm uitgesproken bij

Nadere informatie

Hoe geef je aardrijkskundeles?

Hoe geef je aardrijkskundeles? 3. Hoe geef je aardrijkskundeles? door Leon Vankan 3.1 Inleiding Wanneer je pas begint als leraar, ben je wellicht geneigd om les te geven zoals je zelf les hebt gehad of gehad zou willen hebben. Je legt

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11 Inhoudsopgave Voorwoord......................................................................................................................... 3 Visie op nieuwbouw...........................................................................................................

Nadere informatie

Eerst proces, dan prestatie

Eerst proces, dan prestatie HOOFDRAPPORTAGE Eerst proces, dan prestatie Naar een optimale afstemming tussen aanbieders, bewoners en de woning in renovaties richting energieneutraliteit. Omslagfoto s (bewerkt) afkomstig van EnergieSprong

Nadere informatie

De kracht van goed bestuur

De kracht van goed bestuur Bestuur, management en onderwijskwaliteit Daniëlle Verschuren en Berber Vreugdenhil De kracht van goed bestuur Eindrapportage De kracht van goed bestuur Eindrapportage Daniëlle Verschuren Berber Vreugdenhil

Nadere informatie

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK

PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK PROJECTEVALUATIE FOCUS OP WERK GGz Eindhoven Caroline Place en Harry Michon Trimbos-instituut, Utrecht 2013 Colofon Financiering Dit onderzoek is onderdeel van en financieel mogelijk gemaakt door het Programma

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Eerst waren we gewoon wij. en nu is het wij

Eerst waren we gewoon wij. en nu is het wij Eerst waren w en nu is het wij Gebruik, slijtage en van lokale en regio Eerst waren we gewoon wij en nu is het wij en zij Gebruik, slijtage en vernieuwing van lokale en regionale identiteiten Eerst waren

Nadere informatie

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT

EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT UITVAL OF ZELFREGIE? EEN ONDERZOEK NAAR UITVAL IN DE SCHULDDIENSTVERLENING TUSSEN HET EERSTE EN TWEEDE CONTACTMOMENT KENNISCENTRUM MAATSCHAPPIJ EN RECHT LECTORAAT ARMOEDE EN PARTICIPATIE CREATING TOMORROW

Nadere informatie

Gezinsmanagement bij BJAA: de volgende generatie. in beeld extra

Gezinsmanagement bij BJAA: de volgende generatie. in beeld extra Gezinsmanagement bij BJAA: de volgende generatie Over de doorontwikkeling van gezinsmanagement naar generiek gezinsgericht werken, wijkgericht werken en uitvoerdersoverleg met in plaats van over gezinnen.

Nadere informatie

Stadsparken; gebruik en beleving van ontmoeting

Stadsparken; gebruik en beleving van ontmoeting Een onderzoek naar de mate waarin oudere volwassenen het park in hun directe leefomgeving gebruiken en beleven als ontmoetingsplaats. Masterthesis Stadsgeografie, Universiteit Utrecht. [Auteur] E.M. Snoeijs

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN

OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN juni 2004 nummer 57 OPVATTINGEN VAN DOCENTEN OVER LEREN EN ONDER- WIJZEN Studie huis Auteur Yvonne de Vries Redactie Wynand Wijnen en Jos Zuylen onder redactie van G.J. van Ingen Drs. R. Schut Prof. Dr.

Nadere informatie

Samen bespaar je meer

Samen bespaar je meer Onderzoek naar een meetbare en succesvolle, lokale aanpak voor het besparen van energie door samenwerking van lokale overheden, particuliere woningeigenaren en bedrijven. Scriptie Marianne van Oene De

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs

Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Studenten over succesfactoren en verbeterpunten in hun rekenonderwijs Amsterdam, 28 april 2015 Voorwoord Ook wel eens gehad dat je docent een cruciale rekenfout maakte, waardoor de klas dacht dat ze het

Nadere informatie

Een pact van het hart. Ontstaan en groei van Operatie Hartslag; aanpak van de drugsproblematiek in Heerlen

Een pact van het hart. Ontstaan en groei van Operatie Hartslag; aanpak van de drugsproblematiek in Heerlen Een pact van het hart Ontstaan en groei van Operatie Hartslag; aanpak van de drugsproblematiek in Heerlen Het succes van Operatie Hartslag is zowel nationaal als internationaal niet onopgemerkt gebleven.

Nadere informatie

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014

Dorpsvisie Nieuw Heeten. 26 juni 2014 Dorpsvisie Nieuw Heeten 26 juni 2014 INHOUD 1. INLEIDING 1.1 Achtergronden 5 1.2 Status & opzet 7 2. KWALITEITEN 2.1 Ontwikkelingsgeschiedenis 9 2.2 Landschap & groen 13 2.3 Wegen & straten 15 2.4 Nieuw

Nadere informatie