Concept 10 e versie 2. Sociaal Plan Ons Tweede Thuis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Concept 10 e versie 2. Sociaal Plan Ons Tweede Thuis"

Transcriptie

1 Sociaal Plan Ons Tweede Thuis

2 Preambule 1. Doel en uitgangspunten 1.1. Doel sociaal plan 1.2. Uitgangspunten 1.3. Werkingssfeer 1.4. Geldigheidsduur 1.5. Onvoorziene omstandigheden 1.6. Hardheidsclausule 1.7. Informatieverplichting 1.8. Relatie tot andere regelingen 2. Begripsbepalingen 3. Vrijwillige mobiliteit 4. Regels bij reorganisatie en het vaststellen van boventalligheid 4.1 (Nieuwe) organisatiestructuur en formatieplaatsenplan 4.2 Formatieplaatsenplan 4.3 Vaststellen boventalligheid 4.4 Peildatum 4.5 Boventalligheid als gevolg van wijzigingen in het personeelsbestand 5. Herplaatsing en mobiliteit boventalligen 5.1 Uitgangspunten bij herplaatsing 5.2 Mobiliteitsbevorderende maatregelen voor boventalligen 5.3 Overige maatregelen en rechten in het kader van herplaatsing 5.4. Salarisgarantie 5.5 Wijziging van standplaats 5.6 Vrijwillige vertrekregeling 5.7 Plaatsmakersregeling 6. Einde arbeidsovereenkomst na mobiliteitsperiode 7. Voorstellen door de medewerker en werkgever 2

3 Preambule Voor u ligt het sociaal plan voor Ons Tweede Thuis. De directe aanleiding voor het opstellen van het sociaal plan is de behoefte van de Raad van Bestuur, het hoofd HRM en de OR om, in samenspraak met de vakorganisaties, op adequate en zorgvuldige wijze in te kunnen spelen op veranderingen. Ons Tweede Thuis ziet zich geconfronteerd met veel veranderingen in de (financiering van de) zorg. Die veranderingen hebben een grote invloed op onze marktpositie, kwaliteit van zorg en arbeidsmarkt, voor zowel cliënten als medewerkers. Een overzicht van de wijzigingen en de invloed daarvan op de organisatie is verder opgeschreven in het memo Achtergronden en cijfermatige onderbouwing Ons Tweede Thuis (Bijlage 1). Voor de Raad van Bestuur is in dit sociaal plan van belang dat optimaal recht wordt gedaan aan de belangen van iedereen, in het bijzonder de continuïteit van de zorg en bedrijfsvoering, maar ook aan de (rechts-)positie van onze medewerkers. In het sociaal plan staan de rechten en plichten van werkgever en medewerkers zo concreet en duidelijk mogelijk weergegeven. Uitgangspunt bij het sociaal plan is goed werkgeverschap waaruit respect en waardering spreekt voor iedere medewerker. De zorg die wij dagelijks tentoonspreiden aan onze cliënten komt ook onze medewerkers toe. Zij zijn immers het 'kapitaal' van onze organisatie. De keuze is gemaakt om van 2015 een transitiejaar te maken. Er zal gewerkt worden aan een door- en (vrijwillig) uitstroombeleid, wat een formatiereductie van 120 fte zal moeten opleveren. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in twee trajecten: 1. De gewenste reductie van naar verwachting circa 50 fte in de niet-leidinggevende functies zal vooralsnog plaatsvinden via zogeheten pré-mobiliteit. Zie hiervoor het aparte addendum bij dit sociaal plan. Uiterlijk april 2015 zullen partijen in gesprek gaan over de mate waarin exacte boventalligheid te verwachten valt, en welke afspraken hierover gemaakt moeten worden. 2. Dit sociaal plan ziet uitsluitend op de reductie circa 70 fte in de leidinggevende structuur, zoals momenteel als adviesaanvraag voorligt bij de ondernemingsraad. Hoewel er alles aan gedaan zal worden om gedwongen vertrek dat te voorkomen, is ook in dat scenario al voorzien in dit sociaal plan, en tevens voorzien in zo veel als mogelijk verzachting van om de financiële pijn zo veel als mogelijk te verzachten, waarbij Ons Tweede Thuis het wel van belang vindt om haar financiële middelen in te zetten voor het inruimen van een jaar mobiliteit in plaats van hoge afvloeiingsregelingen. Als mobiliteit onvoldoende resultaat oplevert zal per 1 januari 2016 de balans opgemaakt moeten worden en kan dit tot gedwongen vertrek leiden. Partijen hebben daartoe de komende periode tussentijdse evaluaties met betrekking tot het verloop van de boventallige leidinggevenden. Op 1 oktober 2015 vindt in dat kader een toetsmoment plaats om het aantal succesvolle trajecten en het resterende aantal boventallige leidinggevenden vast te stellen. Gesproken zal worden over de resultaten van de pre mobiliteitsfase en de aanvullende maatregelen om het werk naar werk traject te bespoedigen. Werkgever heeft vooraf bepaald dat naar de huidige stand van zaken een reductie van 120 FTE noodzakelijk zal zijn over Is de verwachting dat aan het einde van de herplaatsingstermijn meer dan 30 boventallige leidinggevenden niet herplaatst zijn en nog geen perspectief hebben op een functie elders, dan maakt Ons Tweede Thuis het voornemen bekend om vanaf 1 januari tot 3

4 gedwongen ontslag over te gaan. Indien het aantal niet herplaatste boventallige leidinggevenden op 1 oktober tussen de 10 medewerkers en 30 medewerk(st)ers is, zal gedwongen ontslag uiterlijk vanaf 1 april 2016 ingezet worden. Partijen zullen met elkaar in gesprek gaan over de exacte datum van ingang en daarbij de financiële positie van Ons Tweede Thuis in ogenschouw nemen. Is het aantal niet herplaatste leidinggevenden op 1 oktober 2015 naar verwachting onder de 10 medewerkers dan is gedwongen ontslag niet aan de orde. In het gesprek op het toetsmoment op 1 oktober 2015 zal gebruik worden gemaakt van: Verantwoordingsrapportage: in relatie tot het aantal boventalligen. Waar is boventalligheid ontstaan (aantal/functies/medewerkers/leeftijd) In welke mate de pre/mobiliteitsfase heeft bijgedragen aan het voorkomen van boventalligheid Welke inspanningen zijn verricht om begeleidingstrajecten te laten slagen Het aantal succesvolle begeleidingstrajecten van werk naar werk Het aantal vaststellingsovereenkomsten, gespecificeerd naar doelgroep Welke boventalligheid resteert uitgesplitst naar functies en leeftijd. Overzicht aanbod trainingen/workshops en deelname aan deze activiteiten van medewerkers die boventallig zijn verklaard De Financiële exploitatie OTT. Eventueel individueel vastgelegde afspraken in het kader van bemiddeling naar ander werk Indien wordt overgegaan tot beëindiging van het dienstverband dan zal de werkgever zich tot het eind van de opzegtermijn blijven inspannen om boventallige medewerkers van werk naar werk te begeleiden. 4

5 Hoofdstuk 1: Doel en uitgangspunten Artikel 1.1. Doel sociaal plan In dit sociaal plan ligt de nadruk op het bevorderen van-werk-naar-werk-trajecten van boventallige leidinggevenden. In het addendum op het sociaal plan ligt de nadruk op het bevorderen van mobiliteit van medewerkers Het sociaal plan Ons Tweede Thuis is echter eveneens opgesteld met het oog op de situatie dat na gedane herplaatsingsinspanningen, in het uiterste geval afscheid genomen zal moeten worden. Artikel 1.2. Uitgangspunten In dit plan zijn de volgende uitgangspunten overeengekomen: a) Het plan past binnen de afspraken gemaakt in de CAO Gehandicaptenzorg. b) Als gevolg van organisatiewijzigingen/reorganisatie(s) zullen in 2015 geen gedwongen (collectieve) ontslagen vallen. Individueel onvrijwillig ontslag op basis van andere dan bedrijfseconomische/bedrijfsorganisatorische redenen blijft uiteraard wel mogelijk. Werkgever zal zich inspannen om medewerkers die boventalligheid wordt aangezegd perspectief te bieden op het vinden van een nieuwe functie binnen of buiten de eigen organisatie. Daartoe zal de werkgever faciliteiten beschikbaar stellen in de vorm van mobiliteitsactiviteiten. Aan deze uitgangspunten is de voorwaarde verbonden dat medewerkers bereid moeten zijn de eventuele (functie)veranderingen die voortvloeien uit een nieuwe organisatiestructuur, een andere functie, werkplek of standplaats te accepteren. Indien wordt overgegaan tot beëindiging van het dienstverband dan zal de werkgever zich tot het eind van de opzegtermijn blijven inspannen om boventallige medewerkers van werk naar werk te begeleiden. c) Voor zowel medewerker als werkgever geldt dus een inspanningsverplichting in situaties van boventalligheid (waarbij geen passende functie aanwezig is) en een flexibele houding om in redelijkheid en billijkheid en te goeder trouw mee te werken aan de uitvoering van dit sociaal plan. d) De interpretatie van dit sociaal plan is voorbehouden aan partijen betrokken bij dit plan. e) Dit sociaal plan wordt gepubliceerd op het Intranet en wordt op verzoek aan de boventallige medewerker een papieren exemplaar beschikbaar gesteld. Artikel 1.3. Werkingssfeer Algemeen Dit sociaal plan geldt uitsluitend voor de reorganisaie van de leidinggevende structuur, zoals momenteel als adviesaanvraag voorligt bij de ondernemignsraad, voor zover hieraan personele of rechtspositionele gevolgen zijn verbonden voor een of meer 5

6 medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd of voor medewerkers met een. Bij bepaalde tijd of een leerarbeidsovereenkomst Voor medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en medewerkers met een leerarbeidsovereenkomst geldt het sociaal plan voor de duur van de arbeidsovereenkomst en voor medewerkers met een parttime duur gelden dezelfde maatregelen en rechten, tenzij pro rata naar de omvang van hun dienstverband aangegeven. Een en ander overeenkomstig de begripsbepalingen inzake het begrip medewerker in hoofdstuk 2. Werkingssfeer bij uitbesteding, overdracht of fusie Wanneer sprake is van overname van activiteiten van de werkgever door één of meer andere partijen, is er geen sprake van herplaatsing maar zullen de bijbehorende werknemers op basis van de wettelijk bepaalde overgang van onderneming mee over gaan naar die andere werkgever(s). In die situatie is dit sociaal plan niet van toepassing en treden de partijen betrokken bij dit sociaal plan in overleg om te beoordelen of het nodig is om aanvullend op de wettelijk bepaalde overgang van onderneming nog afspraken te maken (overgangsprotocol). Artikel 1.4. Geldigheidsduur Dit sociaal plan treedt in werking op datum van ondertekening door de partijen en is geldig voor de periode tot uiterlijk 1 juli 2016, waarna het automatisch komt te vervallen. Uiterlijk drie maanden voor de expiratiedatum zullen partijen in overleg treden over een eventuele verlenging van de werkingsduur. Onderhandelingspartijen kunnen in onderling overleg dit sociaal plan steeds tussentijds wijzigen. Garanties met een langere werkingsduur dan dit sociaal plan worden ook na ommekomst van het sociaal plan gehandhaafd. Artikel 1.5. Onvoorziene omstandigheden Onverlet het bepaalde onder punt 1.2 en 1.4 zullen partijen gedurende de looptijd met regelmaat overleg plegen over de voortgang en eventuele bijstelling van het sociaal plan op grond van nieuwe inzichten en/of regelgeving. Voor dit overleg wordt ook een vertegenwoordiger van de Ondernemingsraad als toehoorder uitgenodigd. Mocht tijdens de looptijd van dit sociaal plan sprake zijn van een onvoorziene omstandigheid die een aanvulling of aanpassing op dit sociaal plan noodzakelijk maakt dan treden werkgever en de vakorganisaties met elkaar in overleg inzake een eventuele aanpassing van dit sociaal plan. Als de omstandigheden volgens partijen dermate drastisch wijzigen ten opzichte van de huidige omstandigheden en zodanig dat de werkgever zich niet in redelijkheid en billijkheid kan houden aan dit sociaal plan, dan zullen partijen daarover in overleg treden en daarover mogelijk nieuwe afspraken maken ten behoeve van een nieuw sociaal plan. Indien sprake is van wezenlijke wijzigingen in wet--en regelgeving en/of de daarmee gepaard gaande krimp van het aantal medewerkers, die gedurende de looptijd van dit 6

7 sociaal plan worden ingevoerd en die ertoe leiden dat er minder of meer ingrijpende maatregelen noodzakelijk zijn dan in dit sociaal plan zijn vastgelegd, zullen partijen in overleg gaan over de consequenties naar aanleiding van die wijzigingen en de gevolgen hiervan voor het sociaal plan. Indien CAO gerelateerde maatregelen die gedurende de looptijd van het sociaal plan wijzigen of worden ingevoerd, gevolgen hebben voor de betaalbaarheid en/of uitvoerbaarheid van het sociaal plan, zullen partijen opnieuw in gesprek gaan over aanpassing van het sociaal plan. Partijen zullen gehoor geven aan een gemotiveerde oproep van een andere partij om in overleg te treden. Partijen hebben daarbij in het bijzonder het oog op eventuele cao afspraken rondom de Transitievergoeding zoals deze na 1 juli 2015 (mogelijk) zullen hebben te gelden. Artikel 1.6. Hardheidsclausule In gevallen, waarin deze overeenkomst leidt tot een evident onbillijke situatie voor de medewerker, zal werkgever in een voor de medewerker gunstige zin van dit sociaal plan kunnen afwijken. In geval dat werkgever en medewerker van mening verschillen over de vraag wat evident onbillijk is, kunnen een of beide partijen zich wenden tot de Bezwarencommissie. Artikel 1.7. Informatieverplichting De medewerker is verplicht om alle feiten en gegevens die relevant en/of noodzakelijk zijn voor de vaststelling van de rechten uit dit sociaal plan volledig en juist te verstrekken. Het nalaten van deze verplichting kan enig recht uit hoofde van dit sociaal plan doen vervallen. Artikel 1.8 Relatie tot andere regelingen Dit Sociaal Plan laat onverlet de wettelijke verplichtingen van de werkgever, zoals het Burgerlijk Wetboek en de vigerende CAO. Dit sociaal plan komt in de plaats van de regeling werkgarantie van Ons Tweede Thuis, die hiermee komt te vervallen. 7

8 Hoofdstuk 2: Begripsbepalingen Voor de begrippen die in dit sociaal plan worden gehanteerd, wordt verwezen naar de begripsbepalingen in de CAO Gehandicaptenzorg. Voor zover anders of niet omschreven volgt hier een nadere begripsbepaling. Afspiegelingsbeginsel: Voor zover het bij de te vervallen arbeidsplaatsen om uitwisselbare functies gaat, worden per leeftijdsgroep binnen een categorie uitwisselbare functies van de Bedrijfsvestiging de medewerkers met het kortste dienstverband het eerst boventallig verklaard, waarbij het aantal medewerkers dat per leeftijdsgroep voor boventalligheid in aanmerking wordt gebracht voor zover mogelijk overeenkomt met de onderlinge verhouding van het aantal medewerkers in elk van de leeftijdsgroepen binnen de betreffende categorie uitwisselbare functies. De in de eerste volzin bedoelde leeftijdsgroepen zijn de groepen van 15 tot 25 jaar, van 25 tot 35 jaar, van 35 tot 45 jaar, van 45 tot 55 jaar en van 55 jaar en ouder. Deze definitie sluit derhalve aan bij de Beleidsregels Ontslagtaak UWV. Anciënniteit: aantal dienstjaren aaneengesloten doorgebracht bij de huidige werkgever en diens rechtsvoorganger(s). Onder aaneengesloten wordt in dit verband verstaan dat bij een onderbreking van langer dan drie maanden de voorafgaande diensttijd niet meetelt. Bedrijfsvestiging: als bedrijfsvestiging wordt gezien de Stichting Ons Tweede Thuis te Aalsmeer. Belangstellingsgesprek: gesprek waarin onder meer aan de orde komt welke voorkeur een medewerker heeft binnen het nieuwe formatieplaatsenplan en wat zijn voorkeuren en zijn kwalificaties zijn. Bezwarencommissie: commissie die in het kader van dit sociaal plan in het leven is geroepen voor het behandelen van bezwaren over dit sociaal plan van zowel werkgever als medewerker (zie verder Bijlage 2 voor het reglement van de commissie) Boventallig(heid): Boventallig is de medewerker van wie de structurele functie in de nieuwe organisatiestructuur / personeelsformatie is komen te vervallen c.q. komt te vervallen en die (nog) niet herplaatst is in de nieuwe organisatiestructuur (verval functie) of waarbij het aantal medewerkers in de oude structuur het aantal nieuwe formatieplaatsen overtreft (krimp) of andere functie-eisen van toepassing zijn en de verwachting is dat de medewerker, ondanks bijscholing, niet binnen de afgesproken periode aan de nieuwe functie-eisen kan voldoen en niet geplaatst in de (nieuwe) organisatiestructuur en die van de boventalligheid op basis van het afspiegelingsbeginsel een schriftelijke bevestiging heeft ontvangen. In deze schriftelijke bevestiging is datum van boventalligheid opgenomen. Boventallige: de medewerker die als gevolg van boventalligheid op basis van dit sociaal plan in aanmerking komt voor herplaatsing. Detacheren: het gedurende een bepaalde tijd bij een andere werkgever werkzaam zijn, waar bij het dienstverband en bijbehorende arbeidsvoorwaarden met de werkgever gehandhaafd blijft. Formatieplaats: een formatieplaats wordt als eenheid gehanteerd om een functie in een aantal arbeidsuren uit te drukken. De grootte van een formatieplaats is gerelateerd aan een voltijds dienstverband. 8

9 Formatieplaatsenplan: Een exact overzicht van functies en formatieplaatsen (functies met benodigd aantal voltijds arbeidsuren), functie-inhoud en FWG-salarisschaal in de situatie voor en na de organisatieverandering (was/wordt), onderverdeeld in: * gelijke functies; * gewijzigde functies; * vervallen functies; * nieuwe functies * en of functies uitwisselbaar zijn. Functie: de structureel door de medewerker uitgeoefende taken en verantwoordelijkheden zoals overeengekomen in de arbeidsovereenkomst en vastgelegd in de functiebeschrijving. Bij het ontbreken van een schriftelijke functiebeschrijving of in geval deze beschrijving sterk afwijkt van de feitelijke situatie, is het nodig bij de beoordeling te betrekken hoe de functie in de praktijk wordt uitgeoefend. Dit kan aan de hand van informatie van partijen over de feitelijke situatie. Hiermee samenhangende begrippen: - Dezelfde functie: de functie die met de medewerker in de arbeidsovereenkomst is overeengekomen, mits die niet zodanig is gewijzigd dat de functie overwegend een andere inhoud heeft gekregen. - Functieniveau: het gewicht (de zwaarte) dat (die) aan een functie is toegekend conform de indeling van de functiewaarderingssystematiek volgend uit de CAO. - Functiewijziging: een functie is een afgerond geheel van taken. Er is sprake van wijziging in het functiegebouw indien in het takenpakket zodanige wijzigingen worden aangebracht dat de functie overwegend een andere inhoud krijgt. - Gelijke functie: een functie die qua taakinhoud, verantwoordelijkheden en niveau (nagenoeg) identiek is aan de huidige of laatstelijk door de medewerker structureel vervulde functie. - Gelijkwaardige functie: een functie die in dezelfde schaal is ingedeeld als de huidige of laatstelijk door de medewerker structureel vervulde functie, maar die qua inhoud en taken (geheel of gedeeltelijk) verschilt van de huidige functie. - Geschikte functie: een functie die buiten het domein van de uitwisselbare en/of passende functie valt, die qua inhoud en verantwoordelijkheden naar de mening van de werkgever en medewerker kan worden uitgeoefend en die de medewerker bereid is te accepteren. - Hogere functie: een functie die in een hogere salarisschaal is ingedeeld. - Lagere functie: een functie die in een lagere salarisschaal is ingedeeld. - Nieuwe functie: Een functie in de gewijzigde organisatiestructuur, die voorheen inhoudelijk niet voorkwam en qua aard en inhoud niet aansluit bij een voorheen bestaande functie.passende functie: een functie die gelet op het niveau van de huidige functie of binnen afzienbare termijn af te ronden opleiding, werkervaring, persoonlijke capaciteiten en omstandigheden en de omvang van het huidige dienstverband redelijkerwijs aan de medewerker kan worden opgedragen, daarin begrepen de medewerker die binnen een reële termijn (een richtlijn is hiervoor ca. 3 tot 6 maanden) kan voldoen aan de betreffende functie-eisen. Een passende functie kan qua 1 niveau hoger of 1 niveau lager zijn dan de huidige functie. - Uitwisselbare functies: functies die op grond van functie-inhoud, vereiste kennis en vaardigheden en vereiste competenties vergelijkbaar en naar niveau en beloning gelijkwaardig zijn en binnen dezelfde Sector vallen waarop de organisatiewijziging betrekking heeft. De functies moeten op de beoordeelde factoren uitwisselbaar zijn 9

10 met elkaar, dus onderling en vice versa. Voor functies op managementniveau, alsmede voor administratieve en andere ondersteunende functies, geldt voor het bepalen van onderlinge uitwisselbaarheid niet het voornoemde sector-vereiste. - Vervallen functie: Een functie die niet meer voorkomt in de nieuwe organisatie(- eenheid). Herplaatsing: het plaatsen van een boventallige medewerker in een andere functie. Medewerker: de persoon (ook wel werknemer genoemd in dit sociaal plan) die in de zin van het Burgerlijk Wetboek een (leer)arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd heeft met de werkgever ingevolge de CAO Gehandicaptenzorg, verder te noemen in de vorm hij terwijl ook de vrouwelijke vorm (werkneemster/ zij ) wordt bedoeld. Migratielijst: de lijst waarop de namen van medewerkers staan vermeld, die ten gevolge van de organisatiewijziging boventallig zijn geworden en van reintegratiekandidaten. Mobiliteitsperiode: periode vanaf het moment van boventalligheid tot 12 maanden daarna. Standplaats: de plek waar een medewerker het merendeel van zijn werkzaamheden verricht en welke als standplaats in de arbeidsovereenkomst, dan wel in correspondentie aan de medewerker is vastgelegd, dan wel als het merendeel van de werkzaamheden niet tot vaststelling van een standplaats leidt, de door de werkgever als zodanig aangewezen plaats. Outplacement: externe of interne begeleiding van een medewerker bij sollicitatie of in het algemeen bij het zoekproces naar een nieuwe functie binnen of buiten de organisatie, in opdracht van de werkgever, met het doel de zoekactiviteiten te stimuleren en de effectiviteit van de sollicitatie te vergroten. Persoonlijk mobiliteitsplan: plan dat een medewerker samen met de werkgever opstelt om naar een nieuwe functie te komen naar aanleiding van boventalligheid. Plaatsmaker: De medewerker die niet boventallig is en op eigen verzoek voor het sociaal plan in aanmerking wenst te komen conform de plaatsmakersregeling van dit sociaal plan. Re-integratie kandidaat: Een zieke werknemer waarvan medisch vaststaat dat hij niet meer kan terugkeren in zijn eigen functie en nog niet herplaatst is in een andere functie.reorganisatie: Een verandering in de organisatie met aanmerkelijke rechtspositionele wijzigingen als gevolg van een belangrijk besluit door of namens de werkgever. Sector: een van de drie organisatie-onderdelen van Ons Tweede Thuis, te weten Sector Dagbesteding, Sector Kinderen, en Sector Woonvoorzieningen. Verlengde mobiliteitsperiode: periode van 2 maanden na 12 maanden mobiliteit waarin boventallige medewerkers nog gebruik kunnen maken van mobiliteitsmaatregelen. Vigerende rechtspositie: CAO Gehandicaptenzorg. Werkgever: Stichting Ons Tweede Thuis te Aalsmeer. 10

11 Hoofdstuk 3: (Vrijwillige) mobiliteit Onderstaande externe en interne mobiliteitsmaatregelen gelden voor alle medewerkers. 3.1 Externe mobiliteit De werkgever treft voorzieningen in het kader van het verhogen van de externe mobiliteit, waarbij de hierna volgende bepalingen gelden. Opzegtermijn Indien de medewerker daarom verzoekt, zal bij vrijwillige uitdiensttreding de werkgever afzien van de geldende opzegtermijn voor de medewerker. Werkgever en medewerker bepalen in goed overleg de datum van uitdiensttreding. Sollicitatie De medewerker die er om verzoekt zal betaald verlof worden verleend ten behoeve van sollicitaties buiten de organisatie van werkgever. Indien de potentiële werkgever de reiskosten voor de sollicitatie niet vergoedt, worden deze door de werkgever vergoed op basis van openbaar vervoer 2e klasse conform de bij de werkgever gebruikelijke regeling. Studiekosten Indien op de medewerker, op het moment van indiensttreding bij een nieuwe werkgever na vrijwillige uitdiensttreding, een studiekostenregeling van toepassing is, wordt hem een eventuele terugbetalingsverplichting kwijtgescholden. Indien de nieuwe werkgever de verplichtingen betreffende studiekosten niet overneemt blijft de werkgever de regeling toepassen als ware de medewerker in zijn dienst gebleven. Jubilea Indien de medewerker binnen 12 maanden na vrijwillige beëindiging van het dienstverband op grond van een jubileum recht zou hebben gehad op een jubileumuitkering wordt deze uitkering bij vertrek uitbetaald. Deze uitkering wordt niet uitbetaald als de nieuwe werkgever een vergelijkbare regeling kent en daarbij de jaren bij de vorige werkgevers meerekent bij de bepaling van het aantal dienstjaren. Verhuiskosten Eventuele terugbetalingen door de medewerker in het kader van de uitvoeringsregeling verhuiskosten van de CAO-Gehandicaptenzorg worden de medewerker bij vrijwillige uitdiensttreding kwijtgescholden. Ondersteuning Indien een medewerker belangstelling aangeeft voor externe mobiliteit en er in dit verband behoefte bestaat aan ondersteuning in de vorm van sollicitatietraining, job search, detachering, stages, loopbaanscans etc. treft de werkgever daarvoor voorzieningen op maat. 11

12 EVC-traject Naast voornoemde activiteiten biedt werkgever de medewerker de mogelijkheid om deel te nemen aan een EVC-traject, indien een medewerker belangstelling aangeeft voor externe mobiliteit. EVC staat voor Erkennen van Verworven Competenties. Het is een methode waarmee medewerkers hun kennis en ervaring opgedaan in werk, scholing of vrije tijd in kaart brengen en officieel laten erkennen voor een beroepsopleiding, beroep of functie. Een EVC-traject is geen opleiding maar een volwaardig EVC-traject leidt wel tot een landelijk of branche-erkend certificaat of zelfs tot een volledig diploma. Bij het doorlopen van een EVC-traject: met bijbehorend diploma; erspectief en inzicht in loopbaanmogelijkheden; opleidingsorganisatie. 3.2 Interne mobiliteit Gedurende het jaar 2015 streeft de werkgever naar het verhogen van de interne mobiliteit van medewerkers te verhogen. Onderstaande interne mobiliteitsmaatregelen gelden voor alle medewerkers. Gesprek(ken) met leidinggevende, HRM, loopbaanadviseur en/of externe deskundige(n) over verwachte ontwikkelingen in de organisatie en in de functiebepalende competenties. De medewerker kan de leidinggevende verzoeken een Persoonlijk OpleidingsPlan (POP) af te spreken. Dit plan is wel vrijwillig maar niet vrijblijvend. In dit plan maken werknemer en werkgever concrete afspraken over welke ontwikkelingsactiviteiten de werknemer gaat ondernemen en welke ondersteuning de werkgever hiervoor beschikbaar stelt. Deskundigheidsbevordering, intern en/of extern gericht, dus in ruime zin. Het reguliere opleidingsbeleid zal in het kader van mobiliteit ruimhartig worden toegepast. Verbreding van de inzetbaarheid door in overleg met de leidinggevende, indien mogelijk en beschikbaar, tijdelijk andere taken uit te voeren, al dan niet op een andere afdeling/locatie. Een breed scala aan (onderdelen van) testen, zoals: talentenscan, persoonlijkheidtest, beroepskeuzetest, loopbaanadvies, 360 graden feedback, enz.. Arbeidsmarktanalyse voor de eigen of gewenste functie(s). Sollicitatietraining, zoals het opstellen van een goed cv, hoe het netwerk te vergroten en inzetten, presentatietechnieken verbeteren, online-toepassingen eigen maken, etc.. Oriëntatie op het opstarten van een eigen bedrijf. 12

13 Hoofdstuk 4: Gedwongen mobiliteit en regels bij reorganisatie 4.1 Inleiding: duur mobiliteitsperiode De boventallige medewerker krijgt voor 1 januari 2015 zijn die boventalligheid aangezegd. Daarna heeft hij gedurende 12 maanden vanaf datum boventalligheid de tijd om van de in het sociaal plan genoemde mobiliteitsactiviteiten gebruik te maken op grond van de afspraken in het mobiliteitsplan tussen werkgever en medewerker.in die periode van twaalf maanden, de zogenaamde mobiliteitsperiode, krijgen boventallige medewerkers de gelegenheid om zich voor te bereiden op het vervolg van hun loopbaan. Daar waar intern mogelijkheden zijn voor boventallige medewerkers, heeft werkgever de inspanningsverplichting om deze medewerkers intern te herplaatsen. Gezien de huidige omstandigheden zullen de inspanningen van werkgever en de medewerkers ook gericht moeten zijn op een werkkring buiten de organisatie van werkgever. Binnen de mobiliteitsactiviteiten kan medewerker er ook voor kiezen om gebruik te maken van de vrijwillige vertrekregeling (zie onderstaand) (Nieuwe) organisatiestructuur De nieuwe voorgenomen organisatiestructuur wordt door de werkgever opgesteld, voorzien van een beleidsmatige onderbouwing. De voorgenomen organisatiestructuur omvat het aantal en de soorten functies die vervuld moeten worden en de functies die uitwisselbaar zijn. Aangegeven wordt onder welke leiding het project, de organisatie-eenheid of de betreffende functie(s) wordt of worden gebracht. Op basis van de (nieuwe) voorgenomen organisatiestructuur zal worden aangegeven of er sprake is van onmiddellijke plaatsing of van boventalligheid Formatieplaatsenplan De werkgever zal de (nieuwe) voorgenomen organisatiestructuur en het daarbij behorende formatieplaatsenplan, indien sprake is van een belangrijk besluit in de zin van de WOR, als voorgenomen besluit voor advies voorleggen aan de Ondernemingsraad conform de WOR. Na het advies van de Ondernemingsraad zal de werkgever diens besluit mededelen aan de Ondernemingsraad. Het alsdan eventueel vastgestelde formatieplan wordt aan de Ondernemingsraad en op verzoek aan de werknemersorganisaties bekend gemaakt Vaststellen boventalligheid Het boventallig verklaren van een medewerker geschiedt voor 1 januari 2015 op basis van het afspiegelingsprincipe, zoals beschreven in Hoofdstuk 2 en wordt mondeling in een persoonlijk gesprek aan de medewerker medegedeeld. De datum van boventalligheid, en de stappen na boventalligheid, worden na het gesprek in een brief bevestigd. Vanaf het moment van boventalligverklaring gelden de volgende verplichtingen en rechten uit dit sociaal plan. 4.5 Stappen na boventalligverklaring Teneinde de boventallige medewerkers daadwerkelijk actief aan hun mobiliteit te laten gaan werken is het noodzakelijk het moment van gedwongen ontslag duidelijk te markeren. Dit zal gebeuren met de volgende stappen: 13

14 Boventalligheid zal middels interne communicatie door de bestuurder duidelijk worden gemaakt. Voorts heeft de individuele werknemer het hiervoor genoemde persoonlijk gesprek. Voorts zal de werknemer samen met de werkgever een mobiliteitsplan opstellen (zie paragraaf 5.2). Tot slot zullen medewerkers circa maandelijks contact hebben met de werkgever over de voortgang van hun mobiliteit. 4.6 Peildatum Als peildatum voor de bepaling van de boventalligheid geldt 1 januari Boventalligheid als gevolg van wijzigingen in het personeelsbestand Indien na de peildatum (en dus nà de vaststelling van de totale noodzakelijke krimp en de verdeling daarvan over de binnen de functie werkzame personen) het personeelsbestand om andere redenen kleiner wordt (een niet boventallige medewerker neemt bijvoorbeeld zelf ontslag en zit in een uitwisselbare functie met boventalligen) of iemand beroept zich op de Plaatsmakersregeling en dit wordt gehonoreerd) dan kan dat impact hebben op de boventalligheidsvolgorde. Ten aanzien van de vaststelling voor welke medewerker de boventalligheid dan eventueel kan worden ingetrokken geldt de volgende procedure. Eerst wordt gekeken naar de leeftijdsgroep waarbinnen de niet boventallige, vertrekkende medewerker zit. De voor boventalligheid voorgedragen medewerker met de langste arbeidsverhouding in deze leeftijdsgroep zal dan niet langer boventallig meer zijn. De werknemer ontvangt daar schriftelijke bevestiging van. Zit in deze leeftijdsgroep geen voor boventalligheid voorgedragen medewerker (meer) dan brengt een redelijke uitleg van het afspiegelingsbeginsel mee dat de leeftijdsgroep die als laatste werd aangewezen voor het leveren van een voor boventalligheid voor te dragen medewerker nu een medewerker minder hoeft te leveren. De boventalligheid voor de medewerker met het langste dienstverband uit deze leeftijdsgroep dient te worden ingetrokken. Komen twee of meer leeftijdsgroepen gelijk in aanmerking, dan moet de boventalligheid worden ingetrokken van de medewerker die het langste dienstverband heeft uit deze gezamenlijke leeftijdsgroepen. Hoofdstuk 5 Herplaatsing en mobiliteit van boventalligen tijdens mobiliteitsperiode Artikel 5.1. Uitgangspunten bij herplaatsing De uitgangspunten bij herplaatsing zijn: a) Met elke boventallige wordt een belangstellinggesprek gevoerd om te verkennen welke herplaatsingsmogelijkheden en wensen er zijn. Aan dit gesprek kunnen geen rechten ontleend worden. Het gesprek wordt vastgelegd op een daarvoor bestemd formulier en waarheidsgetrouw ondertekend. Het formulier belangstellingsgesprek is als bijlage 3 bij dit sociaal plan opgenomen. b) De plaatsing van medewerkers is gebaseerd op een formatieplaatsenplan. De plaatsing wordt gedaan aan de hand van de onderstaande leden c t/m m van dit artikel. 14

15 Passende functie c) Een medewerker is plaatsbaar als de functie passend is. d) Voor de plaatsbare medewerkers geldt de plaatsingsvolgorde volgens het afspiegelingsbeginsel. e) Medewerkers voor wie geen passende functie binnen het vastgestelde formatieplaatsenplan kan worden gevonden, worden op de migratie/transferlijst geplaatst. f) Indien aan de medewerker een passende functie wordt aangeboden, wordt de volgende volgorde in acht genomen: 1. Dezelfde functie of een gelijke functie; 2. Een gelijkwaardige functie; 3. Een hogere functie; 4. Een lagere functie, die een functiegroep lager is ingedeeld. Een aanbod van een passende functie kan niet door de medewerker worden geweigerd. g) De medewerker is niet alleen verplicht om in alle redelijkheid mee te werken aan een voorgestelde functiewijziging maar dit geldt ook bij, naar oordeel van de werkgever, noodzakelijke om- her- en bijscholing. De werkgever stelt in dat kader een (maximaal) budget ter beschikking van 2.500,- excl. evt. BTW, zonder terugbetalingsplicht voor de medewerker. h) De werkgever doet de medewerker schriftelijk een aanbod conform lid f. De medewerker heeft een termijn van tien werkdagen om dit aanbod te aanvaarden dan wel af te wijzen. In geval de medewerker het aanbod niet aanvaardt, dient hij dat binnen de hiervoor genoemde termijn van tien werkdagen schriftelijk en gemotiveerd aan de werkgever kenbaar te maken. De medewerker die niet binnen de gestelde termijn het aanbod heeft verworpen, wordt geacht de aangeboden functie te hebben geaccepteerd. Indien de medewerker het aanbod niet heeft geaccepteerd wordt hij voorlopig geplaatst in de aangeboden functie. In het geval de medewerker tijdig heeft laten weten het aanbod niet te willen aanvaarden, zal de werkgever zodra hij hiervan heeft kennis genomen het aanbod voor advies voorleggen aan de bezwarencommissie sociaal plan (bijlage 2). Als de bezwarencommissie adviseert dat de aangeboden functie niet passend is en de medewerker terecht het aanbod van de passende functie heeft geweigerd en de werkgever neemt dit advies over, dan wordt dit aanbod als teniet beschouwd. De procedure wordt dan opnieuw doorlopen. Indien de werkgever het advies van de bezwarencommissie niet overneemt geldt de motiveringseis uit artikel 1.6 uit bijlage 2. In dat geval besluit de werkgever binnen vijf dagen nadat het advies van de bezwarencommissie is ontvangen, of de medewerker definitief wordt geplaatst in de aangeboden functie of dat de werkgever een aanvullend nieuw besluit neemt. De werkgever stelt de medewerker schriftelijk op de hoogte van het besluit. In het geval de werkgever zijn aanbod van de passende functie herhaalt, heeft de medewerker een termijn van vijf werkdagen om het aanbod alsnog te accepteren. Indien de medewerker dat aanbod niet binnen de hiervoor gestelde termijn schriftelijk accepteert komt het aanbod te vervallen en kan medewerker geen verdere aanspraken ontlenen aan dit sociaal plan. Indien de bezwarencommissie van oordeel is dat de aangeboden functie wel passend is en de medewerker het aanbod van de passende functie ten onrechte heeft geweigerd, besluit de werkgever binnen vijf dagen nadat het advies van de 15

16 bezwarencommissie is ontvangen, of de medewerker definitief wordt geplaatst in de aangeboden functie. De werkgever stelt de medewerker schriftelijk op de hoogte van het besluit. In het geval de werkgever zijn aanbod herhaalt, heeft de medewerker een termijn van vijf werkdagen om het aanbod alsnog te accepteren. Indien de medewerker dat aanbod niet binnen de hiervoor gestelde termijn schriftelijk accepteert komt het aanbod te vervallen en kan medewerker geen verdere aanspraken ontlenen aan dit sociaal plan. Geschikte functie i) Indien geen passende functie aangeboden kan worden, spant werkgever zich in om een geschikte functie aan te bieden, zijnde een functie die buiten het domein van de uitwisselbare en/of passende functie valt, die qua inhoud en verantwoordelijkheden naar de mening van de werkgever en medewerker kan worden uitgeoefend en die de medewerker bereid is te accepteren. De medewerker is gerechtigd deze aangeboden functie te weigeren. De medewerker ondervindt van een weigering geen arbeidsrechtelijke en -voorwaardelijke consequenties, anders dan de personele consequenties die hem ten gevolge van de reorganisatie ten deel kunnen vallen. Bij het aanbieden van de geschikte functie is selectie door de werkgever van toepassing. Overige bepalingen j) De medewerker kan, indien deze daar behoefte aan heeft, in plaats van het werk naar werktraject zoals genoemd in artikel 5.2 van dit sociaal plan, gedurende de periode van boventalligheid voor coaching of counseling een beroep doen op een coach. In overleg tussen medewerker en werkgever zal de organisatie van dit traject worden samengesteld. De kosten van dit traject zijn marktconform, maximaal 6 gesprekken. k) Indien binnen 6 (maanden na herplaatsing in een nieuwe functie blijkt dat de betrokken medewerker buiten zijn schuld niet geschikt wordt geacht voor de functie, dan wordt door de werkgever onderzocht of er nog een andere passende functie beschikbaar is. Als dit het geval is, dan wordt deze overeenkomstig het gestelde in lid f) van dit artikel aangeboden. l) Er is sprake van een inspanningsverplichting voor werkgever en medewerker om tot een oplossing te komen in situaties van boventalligheid waarbij geen passende functie aanwezig is. m) Iedere medewerker heeft er recht op te weten welke rechten en plichten van toepassing zijn en op welke voorzieningen een beroep gedaan kan worden. Artikel 5.2: Mobiliteitsbevorderende maatregelen voor boventalligen Van-werk-naar-werk-trajecten De bepalingen uit deze paragraaf zijn van toepassing op alle medewerkers die schriftelijk als boventallig zijn aangewezen, dan wel plaats maken voor een boventallige. Hierbij moet iemand ook daadwerkelijk plaats maken voor een boventallige medewerker. Vanaf het moment waarop de medewerker boventallig is verklaard, dat wil zeggen de datering van de brief waarin de boventalligheid wordt bevestigd aan de medewerker, wordt betrokkene actief bemiddeld naar een passende functie binnen of buiten de organisatie. Zowel werkgever als medewerker verplichten zich tot het leveren van een maximale inspanning in dit traject. 16

17 Werkgever zal in het kader van de bevordering van mobiliteit gebruik gaan maken van mobiliteitsarrangementen zoals genoemd op welke aansluiten bij het budget, sociaal plan en de daarin genoemde termijn. Werkgever is voornemens een contract met 2 van de 4 bureaus te sluiten. Mobiliteitsplan Mocht de medewerker niet kunnen worden herplaatst, dan gaat de medewerker onmiddellijk aan de slag met een persoonlijk mobiliteitsplan dat werkgever en werknemer samen binnen twee weken na datum boventalligverklaring opstellen.. In dit plan wordt aangegeven welke activiteiten de medewerker nodig heeft. De medewerker die boventallig is kan daarbij gebruik maken van de mobiliteitsinstrumenten uit dit sociaal plan. Ook kunnen hierbinnen opleidingsafspraken gemaakt worden om de positie van de medewerker op de arbeidsmarkt te verbeteren. Deze opleidingskosten zijn voor rekening van de werkgever tot een maximum van 3.000,- excl. evt. BTW. Voornoemd bedrag kan eveneens worden ingezet voor ondersteuning van een van-werk-naar-werk-traject door een erkend outplacementbureau. Verder worden er afspraken gemaakt over de periode waarbinnen het mobiliteitsplan wordt uitgevoerd. De medewerker kan gebruik maken van de inzet van de genoemde werk naar werk-ondersteuning vanaf het moment van boventalligverklaring of datum status plaatsmaker. Werkgever en medewerker zullen de voortgang tussentijds evalueren ter bewaking van de voortgang en zo nodig bijstellen om de arbeidsmarktkansen te vergroten. Het plan geldt zolang de arbeidsovereenkomst voortduurt of zoveel langer als tussen werkgever en medewerker op basis van het individuele plan is afgesproken. Tijdelijke activiteiten door medewerker mogen het uitvoeren van het mobiliteitsplan niet in de weg staan. Artikel 5.3. Overige maatregelen en rechten in het kader van herplaatsing Tegelijkertijd kunnen vanaf het moment van boventalligverklaring de volgende maatregelen genomen worden. a) Tijdelijke werkzaamheden De werkgever kan medewerker voor wie nog geen passende of geschikte functie is gevonden, ten behoeve van de vervulling van een tijdelijke vacature, tijdelijke functie of in het kader van vervanging andere werkzaamheden opdragen waarvoor die medewerker qua krachten, kennis en ervaring redelijkerwijs inzetbaar is. In overleg met de medewerker worden er afspraken gemaakt over de duur van de tijdelijke tewerkstelling; de duur zal echter niet langer zijn dan tot het einde van de mobilteitstermijn, tenzij daar andersluidende afspraken over worden gemaakt. De arbeidsvoorwaarden blijven onverminderd van kracht dan wel de medewerker ontvangt een tijdelijke toeslag bij tijdelijke tewerkstelling in een hogere functie. De werkgever deelt de tijdelijk andere werkzaamheden schriftelijk mee aan de medewerker.. Tijdelijke plaatsing mag de herplaatsingsinspanningen niet belemmeren. 17

18 b) Tijdelijk detacheren Indien er geen tijdelijke andere werkzaamheden beschikbaar zijn, kan de werkgever in overleg met de medewerker deze detacheren bij een andere organisatie dan de werkgever. De arbeidsovereenkomst met de huidige werkgever blijft van kracht en de kosten van detachering komen voor rekening van de huidige werkgever. In overleg met de medewerker worden er afspraken gemaakt over de duur van de tijdelijke detachering;. Indien de werkgever de medewerker tijdelijk detacheert, deelt hij dat de medewerker schriftelijk mee. Tijdelijke detachering mag de herplaatsingsinspanningen niet belemmeren. c) Vacatures Bij werkgever geldt inmiddels een vacaturestop. Om de continuïteit van zorg niet in gevaar te laten komen, kan het noodzakelijk zijn dat in voorkomende gevallen wel een tijdelijke vacature gesteld moet worden. Het besluit hiertoe is een verantwoordelijkheid van werkgever..indien tijdens de geldigheidsduur van dit sociaal plan een tijdelijke vacature ontstaat, neemt de werkgever de volgende bepalingen in acht: 1. vacatures worden allereerst aangeboden aan (niet boventallig verklaarde) reintegratiekandidaten (in volgorde van de duur van de arbeidsongeschiktheid) van wie is komen vast te staan dat zij niet langer zullen re-integreren in hun eigen functie, maar binnen een andere functie binnen de organisatie van werkgever en daarna aan herplaatsingskandidaten op wie het sociaal plan van toepassing is. Immers, de (niet boventallig verklaarde) re-integratiekandidaten hebben in beginsel vooruitzicht binnen de organisatie te blijven. In geval een re-integratiekandidaat tevens boventallig wordt verklaard, zal deze als boventallige worden behandeld en zal de volgorde op deze worden toegepast die voor herplaatsingskandidaten van toepassing is. 2. Vervolgens zal een vacature worden aangeboden aan een boventallige. Bij de invulling daarvan wordt het afspiegelingsbeginsel gehanteerd. Het aanbieden van een functie geschiedt op voorwaarde van passendheid van de functie voor de kandidaat. 3. De vacature wordt intern gepubliceerd als die onder 1) en 2) niet tot vervulling heeft geleid. 4. Indien binnen een termijn van twee weken na interne publicatie de onder c) genoemde vacaturestelling geen geschikte kandidaten heeft opgeleverd, is de werkgever gerechtigd over te gaan tot externe werving. d) Vrijstelling van werk Indien een medewerker boventallig wordt verklaard en er is niet direct een passende of geschikte functie, dan kan de werkgever de medewerker tijdelijk detacheren, dan wel tijdelijk in een andere functie plaatsen. Mogelijk kunnen medewerkers ook tijdelijk worden ingezet op losse projecten of taken die niet specifiek bij een functie behoren, waarvoor die medewerker qua krachten, kennis en ervaring redelijkerwijs wel inzetbaar is. Vrijstelling van werk behoort weliswaar tot de mogelijkheden, maar is primair niet aan de orde, uitgezonderd voor zover er tijd nodig is voor het vinden van een baan elders. 18

19 Artikel 5.4. Salarisgarantie a) Salaris bij hogere functie: Indien de medewerker binnen de organisatie een passende of geschikte functie aanvaardt en deze functie, vergeleken met de huidige functie, hoger is ingedeeld, ontvangt de medewerker vanaf het moment van definitieve plaatsing van de hogere functie het salaris, inclusief de uitloopmogelijkheden, behorende bij de nieuwe functie. De medewerker wordt overeenkomstig de CAO Gehandicaptenzorg ingepast. Indien de medewerker binnen zes maanden weer wordt terug geplaatst, dan ontvangt hij het salaris behorende bij de oude functie. De toegekende bevorderingsperiodieken vervallen dan weer. b) Salaris bij lagere passende functie: Indien de Werknemer binnen de organisatie een lagere passende functie aanvaardt en deze functie op een lager niveau is ingedeeld dan de huidige functie, behoudt de Werknemer, voor zijn oorspronkelijke percentage dienstverband, zijn aanspraak op salariëring volgens de oude salarisschaal inclusief de daarbij behorende uitloop en CAO indexeringen. Wanneer na of bij het aanvaarden van een functie op een lager niveau urenuitbreiding plaatsvindt, is op deze urenuitbreiding het salaris van toepassing behorende bij de nieuwe functie. Voor deze uren geldt dus niet de salarisgarantie als hiervoor bedoeld. Salaris bij een lagere geschikte functie: Ten aanzien van de salarisgarantie bij het aanvaarden van een andere functie wenst Ons Tweede Thuis, voor zover het gaat om een geschikte lagere functie aan te sluiten bij de reeds bestaande afbouwregeling welke met de Ondernemingsraad van Ons Tweede Thuis is overeengekomen. Voor de medewerker die ingaat op het aanbod van de werkgever van geschikte functie op een lager salarisniveau geldt een afbouwregeling. Dit betekent dat de medewerker het huidige salaris in maximaal vijf jaar afbouwt naar het salaris behorende bij geschikte functie. Indien de arbeidsomvang wijzigt, wijzigen vorenstaande afspraken ook pro rata. c) ORT Medewerkers die ten gevolge van een veranderingstraject geen of minder onregelmatige diensten meer kunnen draaien en dientengevolge hun onregelmatigheidstoeslag verliezen, komen in aanmerking voor een afbouwregeling. Hierbij wordt de gemiddelde ORT over de afgelopen 12 maanden als uitgangspunt genomen. De afbouwregeling ziet er als volgt uit: eerste 12 maanden jaar vergoeding van 75% van het verlies aan bruto salaris; volgende 12 maanden vergoeding van 50% van het verlies aan bruto salaris; 19

20 daarop volgende 12 maanden vergoeding van 25% van het verlies aan bruto salaris; daarna geen vergoeding meer. Artikel 5.5 Wijziging van standplaats Indien bij de vaststelling van het formatieplan blijkt dat aan een medewerker een wijziging van de plaats van tewerkstelling moet worden aangeboden, zal de werkgever in een zo vroeg mogelijk stadium met de betrokken medewerker overleg plegen met het doel tot een zo groot mogelijke overeenstemming te komen en daarbij de consequenties van de wijziging aan betrokkene meedelen. Bij standplaatswijziging gelden de uitgangspunten van het mobiliteitsplan zoals dat reeds bij werkgever geldt. Indien er door wijzigingen in de plaats van tewerkstelling (= plaats aanvang werkzaamheden) aantoonbaar meer reiskosten woon-/werkverkeer door de medewerker worden gemaakt, worden deze meerkosten op basis van 2e klas openbaar vervoer gedurende twee en half jaar vergoed. Na deze periode valt de medewerker terug op de volgens de reiskostenregeling woon-werkverkeer gebruikelijke regeling. Indien een medewerker gedurende deze periode van twee en half jaar op eigen verzoek verhuist, wordt de gebruikelijke reiskostenregeling woon-werkverkeer weer van toepassing. Artikel 5.6 Vrijwillige vertrekregeling voor boventalligen De boventallige medewerkers kunnen overwegen om, in plaats van gebruik te maken van mogelijkheden tot mobiliteit gedurende de mobiliteitsperiode, op initiatief van de werkgever met wederzijds goedvinden (ww veilig) te vertrekken, vanaf de datum van aanzegging van boventalligheid en ook gedurende de mobiliteitsperiode. In dat geval kan hij een beroep doen op een bruto vergoeding vertrek conform de hierna geformuleerde tabel, waarin een percentage van de Kantonrechtersformule met neutrale C- factor wordt gehanteerd, gerelateerd aan de datum van het einde van het dienstverband, waarbij de Kantonrechtersformule maximaal 12 maandsalarissen en te allen tijde maximaal ,- bruto bedraagt. De Kantonrechtersformule houdt in: A x B x C. Hierbij staat A voor het aantal gewogen dienstjaren, B voor de maandelijkse vaste beloning, inclusief 8% vakantiegeld, 5% continuïteitspremie, en eindejaarsuitkering conform de geldende CAO, en C voor de correctiefactor, die op 1 wordt gesteld. De gewogen dienstjaren ter bepaling van de factor A worden als volgt berekend: 1) dienstjaren tot het bereiken van de leeftijd van 35 jaar tellen voor 0,5; 2) dienstjaren tussen de leeftijd van 35 en 45 tellen voor 1; 3) dienstjaren tussen de leeftijd van 45 en 55 tellen voor 1,5; 4) dienstjaren vanaf het bereiken van de leeftijd van 55 tellen voor 2. 20

21 Datum einde dienstverband gerelateerd aan datum aanzegging boventalligheid Vanaf datum aanzegging tot en met 4 maanden daarna Vanaf 5 tot en met 7 maanden na datum aanzegging boventalligheid Na 8 maanden na datum aanzegging boventalligheid tot 1 januari 2016 Vergoeding 100%, met een maximum van 12 maandsalarissen en een maximum van ,-- bruto. 60%, met een maximum van 7 maandsalarissen en een maximum van ,-- bruto. 20%, met een maximum van 2,5 maandsalarissen en een maximum van ,-- bruto. Voornoemd bedragen kunnen echter nooit meer bedragen dan het bedrag dat de medewerker nog aan salaris zou hebben ontvangen tot de datum waarop de arbeidsovereenkomst wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd zou hebben geduurd De werkgever neemt hierbij de voor hem geldende opzegtermijn in acht, teneinde de werkgever in staat te stellen om de werkzaamheden op een goede wijze te kunnen overdragen. Indien de medewerker gebruik maakt van deze faciliteit, vervallen de aanspraken op de overige regelingen en faciliteiten uit dit sociaal plan, inclusief verval van de aanspraak op wachtgeld en/of een alsdan toepasselijke Transitievergoeding. Voorts bestaat aanspraak op deze vertrekregeling indien werknemer reeds een andere baan in het vooruitzicht heeft. Indien een eventuele ZW-uitkering voor de medewerker van kracht wordt binnen 28 dagen na einde dienstverband (ZW en Wet BeZaVa) zal die uitkering in mindering gebracht worden op de vergoeding volgens bovenstaande tabel. De medewerker kan voordat hij uit dienst treedt zijn openstaande vakantie- en PLB uren opnemen. Indien dat niet mogelijk is of indien het saldo te hoog is om voor einde dienstverband op te nemen, worden resterende vakantie- en PBL uren per datum einde dienstverband afgerekend en bij de laatste loonbetaling uitbetaald. Indien een aangezegde medewerker eventuele terugbetalingsverplichting op grond van de studiekostenregeling en/of verhuiskosten regeling heeft worden deze kwijtgescholden. Dit geldt ook wanneer de boventallige werknemer met ontslag gaat. Voor boventallige werknemers die binnen 5 jaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereiken wordt naar een maatwerk oplossing gezocht, waarbij rekening wordt gehouden met onder andere (afkoop van) de wachtgeldregeling uit de CAO, de van toepassing zijnde pensioenregeling, en de regeling voor vervroegd uittreden (Staatscourant 18 december 2013). Artikel 5.7 Plaatsmakersregeling De medewerker die niet boventallig is maar die door zijn vertrek plaats maakt om een wel boventallige werknemer te kunnen herplaatsen dan wel in dienst kan blijven kan een beroep doen op op onderstaande regeling. Om gebruik te kunnen maken van deze Plaatsmakersregeling dient de Plaatsmaker uiterlijk 2 maanden na het boventallig verklaren van medewerkers een schriftelijk verzoek bij de werkgever in te dienen. 21

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015

Magentazorg. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 Magentazorg Addendum Doorlopend Sociaal Plan tot 1 juli 2015 versie 12 augustus 2014 Pagina 1 van 8 Verklaring Aldus overeengekomen te Heerhugowaard op 21 augustus 2014 tussen: De werkgever: Stichting

Nadere informatie

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei

Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Sociaal Plan Ziekenhuis Gelderse Vallei Verklaring...4 1 Doel...5 2 Uitgangspunten en afspraken...5 3 Werkingssfeer, geldigheidsduur...5 3.1 Werkingsfeer...5 3.2 Geldigheidsduur...5 3.3 Hardheidsclausule...6

Nadere informatie

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is

Werknemer: degene met wie werkgever een arbeidsovereenkomst is aangegaan en op wie een van de CAO s van AkzoNobel in Nederland van toepassing is Sociaal Plan AkzoNobel in Nederland 2014-2016 AkzoNobel en vakorganisaties streven naar het behouden van werkgelegenheid bij reorganisaties. Voor die situaties waar behoud van werkgelegenheid onverhoopt

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011. Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zonnehuisgroep Noord juni 2011 Doorlopend Sociaal Plan Pagina 1 Inhoud 1. Preambule... 5 2. Begripsbepalingen... 7 Werkgever... 7 Werknemer...

Nadere informatie

2. Gevolgen van toepassing van dit addendum voor de inhoud van het sociaal plan

2. Gevolgen van toepassing van dit addendum voor de inhoud van het sociaal plan Addendum, behorend bij Sociaal Plan Arkin 01-02-2014/31-01-2016 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Arkin staat voor de opgave om een gezonde bedrijfsvoering te behouden bij teruglopende inkomsten. Als

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon

SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon SOCIAAL PLAN Zorgcentrum Horizon Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 Inleiding Zorgcentrum Horizon zal met ingang van 1 januari 2015 de werkwijze in de facilitaire dienst, met name de keuken ingrijpend

Nadere informatie

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de

Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de Addendum behorende bij het Sociaal Plan ten behoeve van de fusie en reorganisatie van de stichting Libertas Leiden en betrekking hebbend op de medewerkers die vallen onder de CAO VVT. 1. Overeenkomst Ondergetekenden:

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013

SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 SOCIAAL PLAN REINIER DE GRAAF GROEP JUNI 2010 JUNI 2013 28 juni 2010-1 - INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen pagina 3 2. Geldigheidsduur, werkingssfeer, hardheidsclausule pagina 4 3. Uitgangspunten pagina

Nadere informatie

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks

FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES. Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks FUSIE CONVENANT ADDENDUM BIJ DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES Inzake fusie Kwintes en Stichting Iks Fusie convenant 1 van 7 INLEIDING Het fusie convenant bestaat uit: - het doorlopend

Nadere informatie

Slotervaartziekenhuis. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan 2012 2017

Slotervaartziekenhuis. Addendum. Doorlopend Sociaal Plan 2012 2017 Slotervaartziekenhuis Addendum Doorlopend Sociaal Plan 2012 2017 Amsterdam, 20 mei 2014. 1 Verklaring Aldus overeengekomen te Amsterdam op 20 mei 2014 tussen: De Werkgever: Stichting Slotervaartziekenhuis,

Nadere informatie

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen

PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN. voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen PRINCIPE AKKOORD RODE KRUIS ZIEKENHUIS SOCIAAL PLAN 2013 voor: boventallige werknemers werknemers die plaatsmaken voor boventalligen op basis van de maatregelen en voorgestelde organisatiewijzigingen in

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING. Stichting Zorggroep Groningen DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING Stichting Zorggroep Groningen 2e concept januari 2011 Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

22 REGELS BIJ REORGANISATIE

22 REGELS BIJ REORGANISATIE 22 REGELS BIJ REORGANISATIE Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== * Begripsomschrijvingen 22:1:1 * Werkingssfeer 22:1:2 * Mogelijke besluiten bij reorganisatie ten aanzien van de ambtenaar 22:1:3

Nadere informatie

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013.

1.5 Er is afgesproken om dit addendum van toepassing te laten zijn van 1 juli 2012 tot en met 31 december 2013. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Bavo Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia

Nadere informatie

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor

1.1 Doel Het doel van dit sociaal plan is om de nadelige sociale gevolgen van reorganisaties voor Sociaal plan Meander Medisch Centrum Inleiding Voor u ligt het sociaal plan van Meander Medisch Centrum. Om klantvriendelijke, deskundige en betrouwbare zorg te leveren aan onze patiënten zijn wij voortdurend

Nadere informatie

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013

PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 PRO SENECTUTE SOCIAAL PLAN 2010-2013 1 februari 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Doel en uitgangspunten... 3 1.1 Doel... 3 1.2. Uitgangspunten... 3 2. Werkingssfeer, geldigheidsduur, hardheidsclausule

Nadere informatie

Addendum. Algemeen Sociaal Plan

Addendum. Algemeen Sociaal Plan Addendum behorende bij het Algemeen Sociaal Plan 2013 2014 bij organisatieveranderingen in het Catharina Ziekenhuis Eindhoven Versie 0.4 Augustus 2016 Inhoud Pagina Inhoud 2 Overeenkomst Fout! Bladwijzer

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN. ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ten behoeve van reorganisaties binnen Accolade Zorggroep Definitief concept maart 2014 Inhoudsopgave Verklaring 1 Doel, uitgangspunten, werkingssfeer, looptijd en toepassing 1.1

Nadere informatie

Sociaal Plan. GGZ Drenthe

Sociaal Plan. GGZ Drenthe Sociaal Plan GGZ Drenthe CONCEPT VERSIE 27 JANUARI 2014 Inhoudopgave Preambule 4 Deel 1 Doelstelling en looptijd Sociaal Plan 5 Deel 2 Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Werkingssfeer 5 2.3

Nadere informatie

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID

HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID HOOFDSTUK 10d VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN BIJ WERKLOOSHEID Inhoudsopgave Onderwerp Artikel ========= ===== HOOFDSTUK 10d 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen * Werkingssfeer 10d:1 * Begripsbepalingen

Nadere informatie

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant

Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant Concept -3- Doorlopend sociaal Plan Organisatieontwikkeling RIBW Midden-Brabant INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Werkingsfeer 2 4. Uitgangspunten 2 5. Looptijd 2 6. Hardheidsclausule 2

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING KWINTES INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Preambule 1 2. Doel 2 3. Uitgangspunten 2 4. Hardheidsclausule 2 5. Begripsbepalingen 3 6. Regels bij organisatieverandering/organisatieverandering

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014

SOCIAAL PLAN 24 februari september 2014 SOCIAAL PLAN 24 februari 2014 30 september 2014 Sociaal plan Goes 2014 V 0.4 1 1. Werkingssfeer en doelstelling 4 2. Werkingsduur 5 3. Definities 6 4.1 Hardheidsclausule 7 4.2 Speciale afspraken 7 5. Begeleidingscommissie

Nadere informatie

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011

Sociaal plan 2012-2016. Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden. Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016 Stichting Regionale Instelling voor Beschermd Wonen (RIBW) Kennemerland / Amstelland en de Meerlanden Haarlem, december 2011 Sociaal plan 2012-2016/concept akkoord/dec 2011 Inhoud

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009

CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 CONCEPT SOCIAAL PLAN ASZ 2009 Documentstatus Status Auteur Datum Versie Eerste aanzet Concept MD 03-11-2008 1.0 Na overleg vakbonden 05-11-08 Concept MD 19-11-2008 1.1 Na overleg vakbonden 26-11-08 Concept

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND DOORLOPEND SOCIAAL PLAN ORGANISATIEONTWIKKELING STICHTING VERSLAVINGSZORG NOORD NEDERLAND Doorlopend sociaal plan Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Preambule 3 2. Begripsbepalingen 4 3. Doel 8 4. Geldigheidsduur

Nadere informatie

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014

Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 Principe akkoord Addendum behorend bij Sociaal Plan Stichting Atal-Medial t.b.v. Reorganisatie 2014 01-03-2014 tot 01-01-2015 voor ledenraadpleging van de vakbonden op 18 maart 2014 Addendum 18 februari

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ ingeest

Doorlopend Sociaal Plan. GGZ ingeest Doorlopend Sociaal Plan GGZ ingeest Inhoudsopgave Verklaring 4 Pre-ambule 5 1. Doel en afspraken 6 2. Werkingssfeer en geldigheidsduur 9 3. Begripsbepalingen 10 4. Regels bij reorganisatie 14 4.1 (nieuwe)

Nadere informatie

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014

l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND Sociaal plan Frion 2014 l Frim11,. REGIE IN EIGEN HAND,r Sociaal plan Frion 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Algemene bepalingen... 5 3. Algemene voorwaarden... 7 4. Herplaatsingsprocedure... 9 5. Mobiliteitsbevorderende

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum

SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN. 1 april 2014 1 april 2015. 20-3-2014 Alleen geldig op printdatum SOCIAAL PLAN VANBOEIJEN 1 april 2014 1 april 2015 Aldus overeengekomen: De werkgever:.. De werknemersorganisaties: ABVAKABO FNV:.... CNV Publieke Zaak: NU 91 Beroepsorganisatie van de verpleging Nieuwe

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM

Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep. Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Doorlopend Sociaal Plan Stichting Dimence Groep Datum:13 februari 2013 Versie: onderhandelaarsakkoord Auteur:D. Schiele, Manager HRM Inhoudsopgave Inhoud Pagina nummer Preambule 4 1 Doel 6 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk

Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans. Maak nu werk van je werk Samenvatting Sociaal Plan 2014-2016: Belangen in balans Maak nu werk van je werk Inhoudsopgave De zorg verandert, dus werken bij Kwintes ook 4 Neem het heft in eigen handen 6 Vrijwillige mobiliteit, Scenario

Nadere informatie

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8

Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011. Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van Schouwburg Almere. December 2011 Sociale regeling. Versie 3 d.d. december 2011 Pagina 1 van 8 Sociale regeling in het kader van de Reorganisatie van

Nadere informatie

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2

44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 44813029 Thuiszorg Rotterdam / Reorganisatie Concept d.d. 2 mei 2013 Versie 2 SOCIAAL PLAN TEN BEHOEVE VAN DE PERSONELE GEVOLGEN BINNEN STICHTING THUISZORG ROTTERDAM ALS GEVOLG VAN DE UITVOERING VAN HET

Nadere informatie

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid

Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Hoofdstuk 10d Van werk naar werk-aanpak en voorzieningen bij werkloosheid Paragraaf 1 Werkingssfeer en begripsbepalingen Artikel 10d:1 Werkingssfeer Dit hoofdstuk is van toepassing op de ambtenaar die

Nadere informatie

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg

Principe akkoord. Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Principe akkoord Landelijk Sociaal Kader Bureaus Jeugdzorg Juli 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen.pagina 2 Hoofdstuk 2 Plaatsingsprocedure.. pagina 8 Hoofdstuk 3 (Her)plaatsing overige

Nadere informatie

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren

Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Sociaal Plan 2015-2016 Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren November 2015 1 Inhoudsopgave Preambule Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

Sociaal plan. ten behoeve van organisatieveranderingen binnen Ipse de Bruggen. Datum : 16 mei 2014 : principe akkoord

Sociaal plan. ten behoeve van organisatieveranderingen binnen Ipse de Bruggen. Datum : 16 mei 2014 : principe akkoord Sociaal plan ten behoeve van organisatieveranderingen binnen Ipse de Bruggen Datum : 16 mei 2014 Status : principe akkoord De ondergetekenden werkgever: Jan van Hoek, Voorzitter Raad van Bestuur stichting

Nadere informatie

Principe-akkoord. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep. Betreft : versie Sociaal Plan januari Toepassing van dit addendum

Principe-akkoord. ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep. Betreft : versie Sociaal Plan januari Toepassing van dit addendum ADDENDUM behorend bij Sociaal Plan Parnassia Groep Betreft : versie Sociaal Plan januari 2011 1. Toepassing van dit addendum 1.1 Vanuit de wijze waarop het doorlopend Sociaal Plan van de Parnassia Groep

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss

SOCIAAL PLAN VERSIE 1.2 SOCIAAL PLAN. ten behoeve van interne reorganisaties. Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 SOCIAAL PLAN ten behoeve van interne reorganisaties Stichting Maatschappelijke Opvang Verdihuis Oss SOCIAAL PLAN VERSIE 2 DE ONDERGETEKENDEN: Werkgever: SMO Verdihuis namens deze

Nadere informatie

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties

Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Regeling Begeleiding Van Werk Naar Werk bij reorganisaties Pre-ambule In de cao provincies 2012-2015 zijn uit oogpunt van goed werkgeverschap afspraken gemaakt over een sectorale regeling Van Werk Naar

Nadere informatie

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3

MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 MOBILITEIT BEVORDERENDE MAATREGELEN; VRIJWILLIG Bijlage 3 Inleiding Schakelring heeft nu en de komende jaren te maken met fundamentele ontwikkelingen in welzijn en zorg, die continue aanpassingen en vernieuwingen

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Vastgesteld dd 15 maart 2016

SOCIAAL PLAN. Vastgesteld dd 15 maart 2016 SOCIAAL PLAN Vastgesteld dd 15 maart 2016 1 Inhoud Voorwoord... 5 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 7 1.1 Doel... 7 1.2 Werkingssfeer... 7 1.3 Looptijd... 7 1.4 Gewijzigde omstandigheden... 7 1.5 Hardheidsclausule...

Nadere informatie

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012

CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT. SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 CONCEPT ONDERHANDELAARSRESULTAAT SOCIAAL PLAN WEENER GROEP S-HERTOGENBOSCH, behorend bij het Ondernemingsplan 2008-2012 MISSIE ONDERNEMINGSPLAN Weener Groep is de gemeentelijke uitvoeringsorganisatie die

Nadere informatie

Overeenkomst. Algemene bepalingen

Overeenkomst. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Woon-ZorgVoorzieningen Opsterland, gevestigd in de gemeente Opsterland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN ZGT. Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016

SOCIAAL PLAN ZGT. Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016 SOCIAAL PLAN ZGT Looptijd van 1 april 2014 tot 1 januari 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina 1. Inleiding 2 2. Begripsbepalingen 3 3. Looptijd en werkingssfeer 6 4. Algemene afspraken/uitgangspunten 7 5. Boventalligheid

Nadere informatie

Sociaal Plan Odion Sociaal Plan 2014 Procedure

Sociaal Plan Odion Sociaal Plan 2014 Procedure Sociaal Plan Odion 2014 Vaststellingsdatum : 04-10-2007 Status : Definitief Evaluatiedatum : 01-12-2013 Bladnr: 1 v 25 Inhoud Verklaring... 3 Preambule... 4 1. Doel en afspraken... 5 1.1 Doel Sociaal Plan

Nadere informatie

Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject

Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject Sociaal Plan voor het Solis Groei Traject Een sociaal statuut ten behoeve van het hoger management en de medewerkers van de sector Dienstverlening & Vastgoed Onderhandelaarsakkoord 04 oktober 2011 Inhoudopgave

Nadere informatie

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN

DOORLOPEND SOCIAAL PLAN DOORLOPEND SOCIAAL PLAN STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN 2006-2010 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave DOORLOPEND SOCIAAL PLAN...1 STICHTING ZORGSAAM ZEEUWS VLAANDEREN...1 2006-2010... 1 Inhoudsopgave...

Nadere informatie

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder

3F UITTREKSEL. Samen Sterker Verder 3F UITTREKSEL van het Sociaal Plan FNV in Beweging 1 maart 2013 1 oktober 2018 en art. 6 uit het Sociaal Plan tussen FNV Personeel en FNV KIEM van 18 maart 2016 i.v.m. art. 2:334f lid 2 sub g BW Samen

Nadere informatie

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet

Sociaal Plan. In het kader van het. Herontwerp Zorgpalet Sociaal Plan In het kader van het Herontwerp Zorgpalet April 2009 Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Sociaal Plan Herontwerp Zorgpalet 1. Inleiding 3 2. Werkgelegenheidsgarantie 3 3. Uitgangspunten en afspraken

Nadere informatie

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog

CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog Inleiding/aanleiding CONCEPT SOCIAAL PLAN - Stichting Boog De Gemeente Den Haag heeft bezuinigingen aangekondigd die ingaan per 1 januari 2013 en die tot gevolg hebben dat Stichting Boog een reorganisatie

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 1. Algemene bepalingen... 4 1.1 Doel Sociaal Plan... 4 1.2 Afspraken... 4 1.3 Werkingssfeer... 4 1.4 Looptijd... 4 1.5 Bezwaar en beroep...

Nadere informatie

Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 januari 2013

Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 januari 2013 Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 januari 2013 Inhoud 1. Preambule...4 2. Begripsbepalingen...5 3. Algemene bepalingen...8 3.1 Werkingsduur...8 3.2 Tussentijdse wijziging/onvoorziene omstandigheden...8

Nadere informatie

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE

Samenvatting. SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE van versienummer Versie 2.0 atum 11 juni 2007 Samenvatting SOCIAAL PLAN `van werk naar werk` DUTCHMEDIA PUBLICATIE 1 Inleiding In de periode van medio maart tot medio juni zijn vakbonden en werkgever met

Nadere informatie

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014

CONCE. Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Datum : 29-04-2014 Sociaal plan Ten behoeve van de personele gevolgen binnen Protestantse Zorggroep Crabbehoff naar aanleiding van de transities. Pagina : 1 Inhoudsopgave 1. Preambule. 3 2. Algemene bepalingen.. 5 3. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015

Addendum Calibris. bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Addendum Calibris bij Sociaal Plan WKBB 2014-2015 Inhoud 1 Inleiding en aanleiding addendum... 3 2 Aanvullingen op Sociaal Plan d.d. 27 november 2014... 4 3 Overige aanvullingen faciliteiten... 7 kenniscentrum

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten.

Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Veelgestelde vragen over de reorganisatie PostNL, branche Post en Pakketten. Inhoud Voor wie geldt het sociaal plan PostNL 2013-2015?... 2 Ik krijg een aanbod voor nachtdiensten. Mag ik dit aanbod weigeren?...

Nadere informatie

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist.

In de Stichting blijft minimaal tot 1 januari 2007 ruimte voor 0,86 fte in de functiegroep Informatiespecialist. VI. Sociaal Plan VI.0 Pre-ambule Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn per 1 oktober 2005 16,7 FTE s in dienst (bijlage 3). Voor een doorstart vanaf januari 2006, met een te realiseren omzet van

Nadere informatie

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009)

Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Onderhandelaarakkoord addendum 24042013 Addendum bij het doorlopend Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis (5 maart 2009) Overeengekomen voor het opvangen van de personele gevolgen die volgen uit de

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015

SOCIAAL PLAN 1 september 2013 tot en met 31 december 2015 SOCIAAL PLAN september 0 tot en met december 05 Inhoudsopgave Inleiding... 6 Artikel Doelstelling Sociaal Plan... 6 Artikel Algemene bepalingen... 6 Artikel Werkingssfeer... 7 Artikel 4 Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting CED-Groep

Sociaal Plan Stichting CED-Groep Sociaal Plan Stichting CED-Groep Datum: 24 april 2015 Kenmerk: U/D15 0037 Status en/of versie Concept versie DE PARTIJEN: De stichting Stichting CED-Groep, gevestigd en kantoorhoudende te (3068 PC) Rotterdam

Nadere informatie

Sociaal Plan. Zorggroep Rijnmond. Sociaal Plan Zorggroep Rijnmond 31 januari 2012

Sociaal Plan. Zorggroep Rijnmond. Sociaal Plan Zorggroep Rijnmond 31 januari 2012 Sociaal Plan Zorggroep Rijnmond 2012 Status: vastgesteld Datum: Verklaring Het Sociaal Plan is het resultaat van onderhandelingen tussen de hieronder genoemde werkgever en organisaties van werknemers.

Nadere informatie

REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN

REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN REGELING HERPLAATSING EN VACATUREVERVULLING RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN vastgesteld door het college van bestuur d.d. 14 januari 2008 laatstelijk gewijzigd met ingang van 13 november 2009. In aanvulling

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Amerpoort

Sociaal Plan Stichting Amerpoort Sociaal Plan Stichting Amerpoort INHOUDSOPGAVE 1. Begripsbepalingen... 4 2. Algemene bepalingen... 7 2.1 Doel Sociaal Plan... 7 2.2 Afspraken... 7 2.3 Beperkende bepalingen... 7 2.4 Geldigheidsduur...

Nadere informatie

Concept Sociaal Plan. GGZ Drenthe. Datum: Versie: concept nr. 6 (akkoord bevonden door vakbonden en directie)

Concept Sociaal Plan. GGZ Drenthe. Datum: Versie: concept nr. 6 (akkoord bevonden door vakbonden en directie) Concept Sociaal Plan GGZ Drenthe Datum: 15-1-2016 Versie: concept nr. 6 (akkoord bevonden door vakbonden en directie) 1 Inhoudsopgave Preambule 4 Deel 1 Doelstelling en looptijd Sociaal Plan 5 Deel 2 Algemene

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap

1. Inleiding. 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut. 3. Medezeggenschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Geldigheidsduur van het sociaal statuut 3. Medezeggenschap 4. Vakorganisaties en sociaal statuut 4.1 in welke gevallen moet er overleg met de vakorganisaties worden gevoerd?

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum

SOCIAAL PLAN. Stichting Trajectum SOCIAAL PLAN Stichting Trajectum d.d. juni 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina Voorwoord/Inleiding 3 1. Doel Sociaal Plan 4 2. Algemene bepalingen 5 2.1 Uitgangspunten 5 2.2 Doel en looptijd 5 2.3 Werkingssfeer

Nadere informatie

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008)

Sociaal Plan Frion. Frion Personeel & Organisatie. Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Sociaal Plan Frion Frion Personeel & Organisatie Versie: Sociaal plan Frion ( 10 december 2008) Inhoudsopgave Aanleiding 3 Preambule 4 Inleiding 6 Begripsbepalingen 6 3. Algemene bepalingen 10 3.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX

ABVAKABO FNV. Algemeen directeur XXXX Preambule De ondergetekenden, Stichting xxxxx enerzijds en de Vereniging ABVAKABO FNV gevestigd te Zoetermeer, anderzijds, verklaren hiermee het Sociaal Plan xxxx te zijn overeengekomen, welke de personele

Nadere informatie

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie.

december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. december 2003 Sociaal Plan De Kijvelanden, Instelling voor forensische psychiatrie. Verklaring Aldus overeengekomen te Poortugaal, gemeente Albrandswaard, op 10 december 2003 de werkgever de organisatie

Nadere informatie

Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona

Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona Pro Persona Voor een gezonde geest Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona Pro Persona Datum : 11 juni 2009 1/15 Voor een gezonde geest Sociaal Plan organisatieontwikkeling Pro Persona 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV

Overdrachtsprotocol. MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV Overdrachtsprotocol MC IJsselmeerziekenhuizen BV Cardiologie Kliniek Nederland BV 1 Inhoudsopgave Voorwoord Doel Blz. 4 Werkingssfeer Blz. 4 Overgang dienstverband Blz. 4 Geen Gedwongen ontslagen Blz.

Nadere informatie

Concept Addendum. op Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis 5 december 2014

Concept Addendum. op Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis 5 december 2014 Concept Addendum op Sociaal Plan Albert Schweitzer ziekenhuis 5 december 2014 0 Verklaring Aldus overeengekomen te Dordrecht op (datum ondertekening) tussen onderstaande partijen De werkgever Albert Schweitzer

Nadere informatie

Sociaal Plan. Sociaal Plan 2016. Titel document Eigenaar Datum

Sociaal Plan. Sociaal Plan 2016. Titel document Eigenaar Datum Sociaal Plan Sociaal Plan 2016 15 december 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. Doel 5 2. Werkingssfeer 5 3. Mobiliteit 7 4. Bepaling boventalligheid, bedrijfsvestiging en peildatum 8 5. Procedure van plaatsing,

Nadere informatie

Sociaal Plan Meander Medisch Centrum 2015

Sociaal Plan Meander Medisch Centrum 2015 Sociaal Plan Meander Medisch Centrum 2015 Amersfoort februari 2015 INHOUDSOPGAVE CONSIDERANS... 3 INLEIDING... 4 1. ANTICIPEREN OP ONTWIKKELINGEN EN VOORKOMEN VAN BOVENTALLIGHEID... 7 2. SCENARIO'S BIJ

Nadere informatie

Outplacement Voorbeeldteksten

Outplacement Voorbeeldteksten Outplacement Voorbeeldteksten Hieronder volgen een aantal voorbeeld teksten voor outplacement Tekst 1 Outplacement Werknemers waarvan de functie komt te vervallen, blijven gedurende het outplacement in

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN. 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016

SOCIAAL PLAN. 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016 SOCIAAL PLAN 1 oktober 2014 tot 1 maart 2016 Schakelring/sociaal plan/defintief; september 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 4 2. ALGEMENE BEPALINGEN 7 2.1 Uitgangspunten 7 2.2 Werkingssfeer 7 2.3 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Datum: december 2011 Datum concept: 24-02-2012 Documenteigenaar: Nicole ter Bogt 1/18 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Werkingssfeer... 5 3 Geldigheidsduur... 5 4 Uitgangspunten... 5 5 Begripsbepaling...

Nadere informatie

Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen. Datum opmaak Datum revisie. 9 mei2007 november 2011. Voorwoord

Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen. Datum opmaak Datum revisie. 9 mei2007 november 2011. Voorwoord I Sociaal Plan' Gelre ziekenhuizen Datum opmaak Datum revisie 9 mei2007 november 2011 Voorwoord In dit Sociaal Plan worden de rechten en plichten vastgelegdie gelden voor zowel werkgever als werknemers,

Nadere informatie

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk

Sociaal Plan Stichting Isala klinieken Van werk naar werk Sociaal Plan Stichting Isala klinieken 2008 Van werk naar werk I Verklaring: Ondergetekenden: 1. De Stichting Isala klinieken, gevestigd te Zwolle, hierna te noemen de werkgever en 2. Vakbonden Zowel gezamenlijk

Nadere informatie

Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden

Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden Sociaal plan Stichting Wonen en Psychiatrie Zeeuwse Gronden Versie : 4.0 Datum: Datum ondertekening Opsteller: Pieter Han Post 1 Inhoud 1. Preambule 3 2. Inleiding 4 3. Doel 4 4. Werkingssfeer en duur

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling. 1 april 2012 Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...3 2 Begripsbepalingen...4 3 Algemene bepalingen...6 4 Regels bij organisatieverandering...7 4.1 Organisatiestructuur

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling

Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling Doorlopend Sociaal Plan Organisatieontwikkeling 1 april 2012 Eigenaar: MH/RJ/LB/AJ/AF/RJ Pagina 1 van 24 INHOUDSOPGAVE 1 Preambule...6 2 Begripsbepalingen...8 3 Algemene bepalingen...12 4 Regels bij organisatieverandering...15

Nadere informatie

Sociaal Plan. IJsselland Ziekenhuis. 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013

Sociaal Plan. IJsselland Ziekenhuis. 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 Sociaal Plan IJsselland Ziekenhuis 1 januari 2012 tot en met 31 december 2013 Versie concept 03 13 december 2011 Inhoudsopgave Bladzijde Inleiding 5 1. Doel en uitgangspunten 1.1. Doel Sociaal Plan 1.2.

Nadere informatie

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015

Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015. 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Sociaal Plan Blokker B.V. Ten behoeve van aanpassing filiaalbezetting 2015 1 april 2015 tot en met 31 december 2015 Amsterdam, 18 maart 2015 Inhoudsopgave Sociaal Plan Blokker B.V. 1. Inleiding 4 2. Definities

Nadere informatie

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds;

De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; Sociaal plan Stichting Banenplan te Amersfoort. De Raad van Toezicht en directie van Stichting Banenplan enerzijds en ABVAKABO/FNV en CNV publieke zaak anderzijds; overwegende dat: door de Raad van Toezicht

Nadere informatie

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG

Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Sociaal Plan Ten behoeve van opvang van nadelige personele consequenties als gevolg van E.ON 2.0 alsmede stopzetting van de elektriciteitsproductie van de EFG Van toepassing voor werknemers van E.ON Benelux

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept

SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg. concept SOCIAAL PLAN Stichting Surplus Zorg concept 16 januari 2014 Inleiding De Stichting Surplus Zorg (verder te noemen: de werkgever) vindt het belangrijk om organisatiewijzigingen op een adequate en zorgvuldige

Nadere informatie

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen

Overeenkomst. zowel gezamenlijk als afzonderlijk vormende partij enerzijds, verder te noemen de werkgever en. Algemene bepalingen Overeenkomst Ondergetekenden, 1. Stichting ZuidOostZorg, gevestigd in de gemeente Smallingerland 2. Stichting Zorg en Service Smallingerland, gevestigd in de gemeente Smallingerland zowel gezamenlijk als

Nadere informatie

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente

Sociaal Plan reorganisaties. Stichting Marente Sociaal Plan reorganisaties Stichting Marente Onderhandelingsakkoord 1 februari 2016 Inhoudsopgave Voorwoord De ondergetekenden Doel 3 4 5 Artikel 1 Begripsbepalingen 5 Artikel 2 Werkingssfeer 7 Artikel

Nadere informatie

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011

Sociaal plan. Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg. Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming. van. Maart 2011 Sociaal plan van Stichting SGJ Christelijke Jeugdzorg en Stichting Gereformeerde Jeugdbescherming Maart 2011 Sociaal Plan Preambule 1. Voorliggend Sociaal Plan is een nieuwe toepassing van de sociale statuten

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN

SOCIAAL PLAN SOCIAAL PLAN 2010-2011 Stichting Zonnehuisgroep Amstelland 1 INHOUDSOPGAVE SOCIAAL PLAN Pagina 1. Doel en afspraken 3 1.1 Doel sociaal plan 1.2 Openbreken Sociaal Plan 1.3 Afspraken 2. Begripsbepalingen

Nadere informatie

Sociaal Plan Menzis 2015

Sociaal Plan Menzis 2015 Sociaal Plan Menzis 2015 Inhoudsopgave Woord vooraf 1. Inleiding 1 1.1 Definities en algemene bepalingen... 1 2. Procedure 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Bepaling toekomstige bezetting... 4 2.3 De mededeling...

Nadere informatie

Doorlopend Sociaal Plan

Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Doorlopend Sociaal Plan Stichting LSG-Rentray, Stichting LVG-Rekken & Stichting Zonnehuizen Kind en Jeugd 26-9-2012 Pagina1 Inhoudopgave Deel 1 Preambule 3 Deel 2 Doel Sociaal Plan

Nadere informatie

Sociaal Plan ARKIN. Looptijd sociaal plan 01-02-2014/01-02-2016 - 1 - Sociaal Plan Arkin, februari 2014

Sociaal Plan ARKIN. Looptijd sociaal plan 01-02-2014/01-02-2016 - 1 - Sociaal Plan Arkin, februari 2014 Sociaal Plan ARKIN Looptijd sociaal plan 01-02-2014/01-02-2016-1 - Inhoudsopgave Verklaring 2 Preambule 3 Hoofdstuk 1 Doel en uitgangspunten 4 1.1. Doel sociaal plan 4 1.2. Afspraken 4 1.3. Werkingssfeer

Nadere informatie

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015

15 april 2014. Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 15 april 2014 Sociaal Plan 1 april 2014-1 april 2015 INHOUDSOPGAVE 1. Algemeen 1.1. Begripsbepalingen 1.2. Werkingssfeer 1.3. Looptijd 1.4. Overleg 2. Procedure 2.1. Vaststelling en mededeling van boventalligheid

Nadere informatie

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017

Cao Openbare Bibliotheken Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Centraal Overleg Arbeidsvoorwaarden Openbare Bibliotheken Cao Openbare Bibliotheken 2015-2019 - Gewijzigde artikelen per 1 januari 2017 Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 4 (Aard van de arbeidsovereenkomst)

Nadere informatie

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB,

ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, 1 Principeakkoord Sociaal Plan ANWB 2016-2017 De ondergetekenden: ANWB B.V., gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer O. Bouman enerzijds, hierna te noemen ANWB, en FNV,

Nadere informatie

SOCIAAL PLAN GGD JANUARI 2012 TOT 1 JANUARI Conceptversie 0.6

SOCIAAL PLAN GGD JANUARI 2012 TOT 1 JANUARI Conceptversie 0.6 SOCIAAL PLAN GGD 3.0 1 JANUARI 2012 TOT 1 JANUARI 2013 Conceptversie 0.6 Goes, 16 december 2011 INHOUD INHOUD... 2 1 INLEIDING... 4 2 DOEL... 5 3 DEFINITIES... 5 4 UITGANGSPUNTEN... 8 5 WERKINGSFEER...

Nadere informatie