VOORWOORD. Robert Zaal, Directeur. vertrouwen en de betrokkenheid van ons publiek. Daarvoor doen we het.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VOORWOORD. Robert Zaal, Directeur. vertrouwen en de betrokkenheid van ons publiek. Daarvoor doen we het."

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2011

2 VOORWOORD Het was alwéér niet saai bij RTV Noord- Holland. Er is de fundamentele verandering in het mediaconsumptiegedrag van ons publiek die tot voortdurende alertheid en aanpassing noodzaakt. In 2011 kwam daar het provinciale besluit tot korting van de regionale omroepbijdrage bij. En er is altijd wel iets gaande in de verhouding met stadszender AT5. Sommigen gedijen in die dynamiek, anderen vinden het vervelend. Hij is echter een fact of life in een mediabedrijf. Het cliché luidt dat verandering de enige constante is. Wij moeten en willen ons dus aanpassen. Wat we overeind houden zijn kwaliteit en onafhankelijkheid. Onze programma s en producties zijn betrouwbaar en professioneel gemaakt. Ze zijn nooit oneigenlijk beïnvloed door burgers, overheden of bedrijven. Daar staan we voor. Het is een voorrecht om te werken voor RTV Noord-Holland, dat zeg ik namens alle medewerkers. We koesteren het vertrouwen en de betrokkenheid van ons publiek. Daarvoor doen we het. Collega s, leden van Raad van Toezicht en Programmaraad, kijkers, luisteraars en onlinebezoekers, dank voor jullie inspanningen en jullie betrokkenheid bij RTV Noord-Holland. Samen maken we een prachtig mediabedrijf. Robert Zaal, Directeur 2

3 DIRECTIE Directie en medewerkers Subsidiekorting In april werd een college-akkoord gesloten waarin een korting op de provinciale bijdrage voor RTV Noord-Holland van 10% werd opgenomen. In juni werd die korting formeel aangekondigd en later zou daar nog eens het achterwege blijven van de jaarlijkse indexering, vastgesteld op ruim 3%, bijkomen. Er resulteerde een korting van bijna 2 miljoen, een substantieel bedrag. Dat was een tegenstelling met de waarderende woorden voor de activiteiten van RTV Noord-Holland als spin in het provinciale web, zoals we die een jaar geleden in ons jaarverslag beschreven. De financiële druk op de provincie was blijkbaar sterk. blij met zijn komst. En terecht. Vlak daarna trad Jacky de Vries aan als chef nieuws, nadat Marian Mulder en Klaas-Geert Bakker die functie hadden waargenomen. Jacky kwam van SBS Hart van Nederland, maar werkte daarvoor als bureaucoördinator al op onze redactie. Andrew Groenveld ging voortvarend aan de slag met een nieuw programmabeleid dat het licht zag onder de naam De Reus Ontwaakt. Natuurlijk werden die plannen beïnvloed door de aangekondigde korting, maar we lieten niet toe dat die tegenslag vernieuwing en verfrissing in de weg zou komen te staan. 3 RTV Noord-Holland startte de voorbereidingen voor een ingrijpende reorganisatie. Tegelijkertijd werd een juridische procedure begonnen. RTV Noord-Holland ontkent de sombere economische realiteit natuurlijk niet. Maar er zijn wettelijke bepalingen en daarop gebaseerde afspraken waaraan we de provincie houden. Na allerlei tussenstappen werd uiteindelijk in maart 2012 het provinciale kortingsbesluit vernietigd. De rechter sprak uit dat korten alleen mag als de activiteiten uit andere inkomsten (lees: reclame en sponsoring) gedekt kunnen worden óf als de provincie aantoont dat ondanks de korting de activiteiten kwantitatief en kwalitatief op peil blijven. Die motivering was afwezig in het provinciebesluit en dus moet de provincie dat werk overdoen. Wisseling hoofdredacteur Na het vertrek van hoofdredacteur Dink Binnendijk trad Pim Gaanderse ad interim aan. In februari werd hij opgevolgd door Andrew Groeneveld. Andrew werkte jarenlang als freelance eindredacteur en was een bekende voor RTV Noord-Holland. De redactie was erg Overname AT5 Geen jaar zonder AT5-ontwikkeling. De vierde poging tot fusie was medio 2010 mislukt. In 2011 startte de gemeente Amsterdam een belangstellingsregistratie en stelde zij verschillende mediapartijen de vraag of zij interesse hadden de lokale nieuwsvoorziening in Amsterdam vanaf 2013 te gaan verzorgen. RTV Noord-Holland had al eerder het plan ATien gelanceerd, waarin werd aangegeven dat die nieuwsvoorziening door RTV N-H met dezelfde kwaliteit en tegen aanzienlijk lagere kosten verzorgd zou kunnen worden. Dus ja, RTV N-H had belangstelling. Dat gold ook voor zo n tien andere bedrijven, waaronder Het Parool en de AVRO. Met die twee partijen besloot RTV N-H de mogelijkheid van een alliantie te onderzoeken. Met veel enthousiasme werd een plan gemaakt en aangeboden aan Amsterdam s extern adviseur Van der Steenhoven. Toen bleek dat AT5 en SALTO interesse hadden in het onderzoeken van enige vorm van samenwerking met AVRO, Het Parool en RTV N-H, werd onder begeleiding van Van der

4 DIRECTIE VERVOLG - 1 Steenhoven een reeks gesprekken gevoerd. Die zouden op 28 november leiden tot het tekenen van een Letter of Intent door de vijf partijen. Indien de gemeente Amsterdam haar fiat zou geven en de financiering van jaarlijks 2,8 miljoen zou garanderen, zouden partijen de overeenkomsten aangaan die moesten leiden tot de overname per 1 juli 2012 van de productieovereenkomst van AT5 met SALTO en de overname van een flink aantal AT5- medewerkers. Nadat de gemeente akkoord ging, kon het overleg vervolgd worden en het ziet er naar uit dat er succes geboekt gaat worden. Daarmee komt voor RTV N-H een positief einde aan een slepende kwestie. We hoeven het eindelijk niet meer te hebben over fusie, maar kunnen met onze beide partners en SALTO gaan werken aan de verdere ontwikkeling van AT5 op tv en online en misschien wel op radio en aan het opbouwen van een goede zakelijke en inhoudelijke relatie. daarover met één mond via ROOS. Maar de regionale omroepen behouden hun zelfstandigheid omdat die essentieel is voor goede samenhang van regionale televisie met online en radio én omdat die zelfstandigheid essentieel is voor een blijvende nauwe band met de provinciale samenleving. De Minister is geïnformeerd over de resultaten van het overleg. Zij zou medio 2012 haar standpunt bepalen. Onduidelijk is wat de val van het kabinet in april 2012 voor dit dossier zal betekenen. Ontwikkeling bereikcijfers In 2011 handhaafden we het internetbezoek op een goed niveau. Gemiddeld bezoeken mensen maandelijks onze site, een stijging van 55% ten opzichte van De website werd gemiddeld keer per maand bezocht. 4 Samenwerking NPO Het publieke omroepbestel moet eenvoudiger, vindt de Minister van OC&W. Zij heeft daarom NPO en ROOS opdracht gegeven voor het maken van een plan voor integratie van de televisieactiviteiten, beoogd voor Daarover is in de tweede helft van het jaar intensief overleg gevoerd. Over de kansen voor journalistieke samenwerking zijn partijen het eens. En ook over het feit dat regionale vensters dus regionale bulletins op een landelijk net meerwaarde hebben voor de kijker. Maar op welk tijdstip die vensters dan geprogrammeerd moeten worden, is twistpunt. Evenals de vraag hoe de zeggenschap over de regionale mediabedrijven moet worden geregeld. Is de NPO de natuurlijke gezagsdrager over de gehele publieke omroep? Nee, vinden wij. De NPO gaat over die vensters want die bevinden zich op hun landelijke net. En natuurlijk praten de 13 regionale omroepen Na de introductie van de mobiele applicatie zijn daar nog eens zo n maandelijkse bezoeken bijgekomen. Het bereik van onze tv-zender liep wat verder terug. De strijd voor een plaatsing op 11 in het digitale pakket blijft onverminderd belangrijk vanwege de vindbaarheid. Het gemiddeld dagbereik ging van 11,6% in 2010 naar 9,6% in We zoeken actief naar mogelijkheden om de programmering aantrekkelijker te maken (zonder afbreuk te doen de kwaliteit). In een tijd van krimpende budgetten is dat natuurlijk een behoorlijke uitdaging. Ons radiobereik bleef ijzersterk. Het marktaandeel stabiliseerde op 11,1% (2010: 12,3%). Alleen muziekzender Radio 538 doet het even goed. Dat is natuurlijk geen reden voor zelfgenoegzaamheid en in 2012 zal de programmering veranderen. Robert Zaal, Directeur

5 HOOFD- REDACTIE Hoofdredacteur en medewerkers Het jaar 2011 begon met een wisseling van de wacht in de hoofdredactie. Andrew Groeneveld nam medio februari het stokje over van Pim Gaanderse, die de functie op zijn beurt tijdelijk waarnam na het vertrek van Dink Binnendijk. Anderhalve maand na zijn aantreden presenteerde Groeneveld zijn eerste beleidsnotitie De Reus Ontwaakt. Daarin kondigde hij een nieuwe programmakoers aan, gebaseerd op twee uitgangspunten: minder aangekochte programma s en meer ruimte voor de redactie om de herkenbaarheid van een echte regionale zender met eigen programma s te versterken. Dat resulteerde onder meer in het zomerse tv-magazine Paal 020, dat twee maanden lang rechtstreeks werd uitgezonden vanuit de tot strandtent omgetoverde kantine aan de Aletta Jacobslaan. Daarnaast lanceerden we op 5 september de talkshow Noord-Hollands Diep, waarin dagelijks gasten uit de (regionale) actualiteit worden ondervraagd. Op 5 september kreeg het nieuws op tv een facelift, werd de zendervormgeving aangepast en werd voor de eerste keer in onze geschiedenis een virtueel nieuwsdecor geïntroduceerd. Ook nieuw was het dagelijks optreden van een sportpresentator in het nieuws om 17:00 uur. De sportuitzending op zondag werd in het ritme van het NH Nieuws en Noord-Hollands Diep gelijkgeschakeld en vervroegd naar 17:10 uur. Op de radio werd het pakket aan vormgeving (jingles e.d.) eigentijdser gemaakt. Naast deze verbeteringen in de basisprogrammering werd ook eenmalig groot uitgepakt rond evenementen als Bevrijdingspop, de Uitmarkt, de Plus Wandel4daagse, de Dam tot Damloop, Zuiderduin Masters en het typisch Noord-Hollandse evenement de Prutmarathon van Schermerhorn. Op personeelsgebied leidde de omslag onder andere tot het vertrek van Walter Koning, die de externe producties bij RTV N-H de laatste jaren onder zijn hoede had. Belangrijk was ook de benoeming van Jacky de Vries (ex-hart van Nederland) tot chef nieuws. Jacky formuleerde en introduceerde een nieuwsprofiel als uitgangspunt voor alle berichtgeving op radio, tv en internet. Het nieuwsprofiel draait om de kernthema s herkenbaar, laagdrempelig, emotie en dwingend en droeg gaandeweg bij aan een duidelijker positionering en signatuur van de omroep. Andere belangrijke personele veranderingen waren de benoeming van een hoofd gevarieerde programma s (Jan van Galen), waarmee hij in het redactionele kernteam werd gelijkgeschakeld aan de chef nieuws en het hoofd nieuwe media, en de introductie van de functie chef productie. Edwin Hoen organiseert in deze functie sinds het najaar de logistieke samenhang tussen de diverse redactionele afdelingen en realiseert zo belangrijke efficiëntievoordelen. Nog voordat de koerswijziging in de praktijk kon worden gebracht, werd duidelijk dat de nieuwe coalitie in Provinciale Staten voornemens was in totaal 13% te korten op de subsidie aan RTV Noord-Holland. Dat had verstrekkende gevolgen voor het hoofdredactionele beleid. Hoewel de korting juridisch werd aangevochten, stond immers op voorhand vast dat het resultaat van de procedure pas in 2012 bekend zou worden en dat de korting dus per 1 januari 2012 volledig zou moeten zijn doorgevoerd. Voor de programmabegroting betekende dit een ongekend grote bezuiniging van circa 1.6 miljoen met verstrekkende personele en programmatische gevolgen. 5

6 HOOFD- REDACTIE VERVOLG - 1 In het juridisch verweer is telkens aangegeven dat het onmogelijk en onverantwoord was om een dergelijk groot bedrag op zo n korte termijn uit de begroting te snijden en dat het zou leiden tot een ontwrichting van de organisatie en een verarming van het programma-aanbod. Dat is helaas ook gebleken. Het reorganisatieplan betekende een zware slag voor het bedrijf en het programmapakket. Twaalf mensen kregen te horen dat hun functie geheel of gedeeltelijk zou verdwijnen en tientallen redactionele freelancers kregen te horen dat ze vanaf 2012 niet meer zouden worden ingehuurd. De onrust en onzekerheid hadden vanzelfsprekend negatieve invloed op het elan, dat De Reus Ontwaakt poogde aan te boren. De reorganisatie vroeg bovendien het uiterste van het redactionele kernteam en leidde zo meer dan wenselijk af van de noodzaak om met nieuwe initiatieven de dalende trend in kijk- en luistercijfers tot stand te brengen. Tegelijkertijd had de noodzaak van bezuinigen ook een positieve kant. De bezuinigingen leidden niet alleen tot een nieuwe en fijnmazige beheersconstructie voor alle redactionele budgetten, ook werd het mogelijk om op de redactie versneld enkele organisatorische wijzigingen door te voeren, die bij de hoofdredacteur in de pen zaten. Het gaat daarbij vooral om de samenvoeging van aparte tv-, radio- en internetdiensten in één nieuwe nieuwsdienst en een verslaggeverspool, die vanaf 26 maart 2012 al het tv-, radio- en internetnieuws gaan verzorgen. In de loop van 2012 zullen bovendien alle functieomschrijvingen op dit nieuwe crossmediale werken worden aangepast. Al met al belangrijke stappen op weg naar een efficiëntere nieuwsbehandeling. Andrew Groeneveld, Hoofdredacteur 6 Door een eenmalige reservering stelde RTV Noord-Holland het bedrijf in staat de implementatie van alle maatregelen op de redactie uit te stellen tot maandag 26 maart Hierdoor ontstond ruimte om de veranderingen in elk geval zo zorgvuldig mogelijk voor te bereiden.

7 NIEUWE PROGRAMMA S In 2011 werd een aantal nieuwe programma s op onze zender gebracht, evenals een aantal (eigen) evenementen. Bij Radio Noord-Holland werd een aantal feestjes gevierd en in huis werden mooie, ontroerende documentaires gemaakt. Hieronder een overzicht: Volendam 10 jaar later Tien jaar na de Nieuwjaarsbrand in café het Hemeltje in Volendam blikten wij samen met betrokkenen terug op deze afschuwelijke gebeurtenis. Dit leverde een uitgebreid dossier op met compilaties, weblogs, foto s en video s. Noord-Holland Kiest In het programma Noord-Holland Kiest werden de provinciale statenverkiezingen op de voet gevolgd. Via radio, televisie en internet werden de inwoners van Noord-Holland geïnformeerd over de verkiezingen met rapportages, lijstrekkersdebatten, discussieprogramma s en een live verslag van de eerste verkiezingsuitslagen. Prutmarathon Schermerhorn Het was hilarisch, de Prutmarathon 2011 in Schermerhorn. RTV Noord-Holland was er voor de allereerste keer bij en dook diep de bagger in om het modderige parcours te volgen dat honderden deelnemers uit de provincie en ver daarbuiten aflegden over drassige weilanden en door drekkige sloten. Paal 020 Vanuit de in de kantine gecreëerde strandtent Paal 020 werd acht weken lang iedere werkdag live televisie gemaakt. Gasten uit de wereld van theater, film, sport, politiek en showbizz schoven aan en Noord-Hollandse artiesten speelden live akoestische muziek. De roemruchte Eurokok Martin, verzorgde de hapjes en de drankjes voor de gasten. Plus Wandel4Daagse Alkmaar De Plus Wandel4Daagse Alkmaar stond afgelopen jaar geheel in het teken van het vijfjarige jubileum. Op zaterdag 18 juni liepen wandelaars hun laatste meters over de rode loper naar de finish op het Waagplein in Alkmaar. De deelnemers beleefden vier natte, maar vooral feestelijke en prachtige wandeldagen. RTV Noord-Holland was er bij, met iedere dag een wandeljournaal en een live uitzending van de intocht. Noord-Hollands Diep In het najaar startte het nieuwe programma Noord-Hollands Diep. Een informatief televisiemagazine iedere werkdag live te zien om 17:15 uur aansluitend op het NH Nieuws. In twintig minuten is de kijker weer helemaal bijgepraat en op de hoogte van de achtergronden van het nieuws én meer. 7

8 NIEUWE PROGRAMMA S VERVOLG - 1 NH Pop Podium, 2e seizoen Na een succesvol eerste seizoen startte in oktober een tweede reeks van NH Pop Podium. In dit seizoen werden de Noord-Hollandse bands en artiesten ontvangen in de RTV N- H-studio. Artiesten als Krystl, Giovanca, Yori Swart, Hind en bands als Beans and Fatback, King Jack, Alamo Race Track en GEM speelden het dak eraf. Honkbal Huldiging Haarlem Mede dankzij de fanatieke RTV N-H-actie Help Haarlem Huldigen werden de kersverse wereldkampioenen honkbal feestelijk onthaald en gehuldigd op de Grote Markt in Haarlem. Op radio, tv en internet werd uitgebreid verslag gedaan met nieuwsupdates, rapportages en een live uitzending van de huldiging op de Grote Markt. Documentaires Ook dit jaar waren er mooie, ontroerende en indrukwekkende documentaires te zien. Jij bent t Een documentaire gemaakt door verslaggever Doron Sajet, over de ontmoeting tussen zijn vader en de Amsterdamse zussen Kluver. Rietje (89) en Riek (95) lieten baby Daniël Sajet in de oorlog bij hen onderduiken, waardoor hij werd gered van deportatie naar Auschwitz. 68 jaar later krijgen de zusjes daarvoor de Yad Vashem-onderscheiding. In Jij Bent t wordt het verhaal verteld van Rietje en Riek Kluver én dat van Daniël. Tot de laatste snik Wie zwijgt, stemt toe. In de documentaire Tot de laatste snik spreekt Edammer Marcus de Groot deze slotwoorden uit in zijn requisitoir dat hij heeft gehouden in het proces tegen de hoogbejaarde kampbeul John Demjanjuk in München. De documentaire is van de hand van verslaggever Joost Lammers en cameraman André Novais, die de Nederlandse medeaanklagers tijdens het proces in München op de voet volgden en uitgebreid verslag deden op radio, tv en internet. 8 Ernst of niet Ernst, een Amsterdamse jongen van acht jaar met een grote wens: hij wil een meisje zijn. Al zolang Ernst en zijn ouders zich kunnen herinneren, voelt Ernst zich een meisje. In een driedelige serie volgde verslaggever Ron Flens het dagelijkse leven van Ernst en zijn ouders. Hoe is het voor Ernst om op zo n jonge leeftijd zo goed te weten dat dit is wat hij wil zijn? Hoe reageren leeftijdsgenoten op Ernst? En hoe is het voor zijn ouders om een kind te hebben dat zich anders voelt dan alle anderen?

9 NIEUWE PROGRAMMA S VERVOLG - 2 Cultuur bij RTV N-H Dit jaar zijn ook weer de culturele evenementen meegenomen in de programmering van RTV N-H. Zo werd er in drie uitzendingen uitgebreid aandacht besteed aan Bevrijdingspop in Haarlem en was onder andere de avond van Het Gala van Amsterdams Lijflied in Koninklijk Theater Carré te zien bij RTV N-H. Daarnaast werd het tweede seizoen uitgezonden van de achtdelige televisieserie De Toegift, waarin artiesten van binnenkomst in Carré tot en met het opgaan van het rode doek gevolgd worden. Op Radio Noord-Holland is er wekelijks veel aandacht voor cultuur in het interviewprogramma Bijlage, gepresenteerd door Jos Heeremans en Karin Douma. Iedere zaterdag ontvangen zij tussen 11:00-13:00 uur politici, schrijvers, wetenschappers en theatermakers. Ook is er iedere week live muziek. Ook Veldhuis & Kemper vielen in de prijzen bij RTV N-H. Zij stonden op nummer 1 in de NH Top 100 met hun liedje Blonde Krullen. De NH Top 100 werd in december alweer voor de zesde keer door de luisteraars van Radio Noord-Holland samengesteld. En het radionieuwsfragment over de val van het Alkmaarse college na een motie van wantrouwen werd genomineerd voor een NL Award. Verslaggever Jan Maarten Deurvorst ondervraagt in dit fragment de politicus die de motie indiende en de demissionaire wethouders en burgemeester. 9 Prijzen voor de Radio Dit jaar viel de radio op verschillende manieren in de prijzen. Zo waren we regelmatig marktleider en werd Radio Noord-Holland presentatrice Anne van Egmond onderscheiden met de RadioBitches Oeuvre Award Anne is still going strong, een bijzondere prestatie als je bedenkt dat ze al pakweg 50 jaar lang een geheel eigen publiek van fanatieke luisteraars aan zich weet te binden. Daarnaast vierden wij twee keer een jubileum. Allereerst is het radioprogramma van Arjan Burggraaf, De Ochtend op Radio Noord- Holland, al 12,5 jaar lang te beluisteren en bestond het programma De Hulplijn van Hans van Willigenburg 10 jaar.

10 FINANCIËN Afdeling Financiële Administratie Baten en lasten De totale baten van Stichting RTV N-H bedroegen in Dit betekent een afname van ten opzichte van vorig boekjaar. De afname was een resultante van hogere subsidie-ontvangsten, reclameopbrengsten en baten uit nevenactiviteiten enerzijds en lagere incidentele subsidiebaten, bijdragen van derden/sponsoring, barterinkomsten en overige inkomsten anderzijds. De indexering van de subsidie van de Provincie is voor 2011 op 1,61% vastgesteld, waardoor de basissubsidie-ontvangsten met zijn toegenomen. Daarnaast zijn er subsidiebijdragen van totaal ontvangen voor stimulering van de crossmediale ontwikkelingen. De reclame-inkomsten zijn met 7,9% gestegen tot een niveau van De stijging is een resultante van een stijging van regionale (12,9%) en een daling van landelijke (-8,2%) verkopen. Er zijn minder bijdragen van derden/sponsoring ontvangen voor het maken van specifieke programma s en de Mediafonds-producties. De inkomsten uit nevenactiviteiten zijn gestegen van naar De barterinkomsten zijn met 20,8% gedaald naar een bedrag van na aftrek van de marktconforme korting. In 2011 zijn de lonen en salarissen gestegen met de in de CAO vastgestelde percentages. Het fte-niveau was per einde jaar 2,2 fte hoger dan in 2010 (van 142,9 fte naar 145,1 fte). De lasten van lonen en salarissen waren hoger en de sociale lasten zijn licht gedaald met De pensioenkosten zijn per saldo hoger door een verhoging van de pensioenvoorziening uit hoofde van toegezegd-pensioenregelingen met De afschrijvingen in 2011 zijn hoger door het uitvoeren van herinvesteringen. De huisvestingskosten zijn hoger ten opzichte van vorige boekjaar. De daling van (- 3,2%) in de programmakosten is toe te schrijven aan lagere crossmediale ontwikkelingen en minder bijdragen van derden voor het maken van extra programma s. Facilitair zijn de uitgaven gedaald met ten opzichte van 2010, onder andere door lagere distributiekosten vanwege het stopzetten van uitzendingen via de satelliet. De algemene kosten zijn lager aangezien er dit jaar geen kosten waren voor de beoogde fusie met AT5. Balans Het saldo van materiële vaste activa bedroeg per 31 december Er is in 2011 in totaal voor geïnvesteerd in materiële vaste activa. De debiteurenstand per 31 december bedroeg Hiervan staat er 73% minder dan 45 dagen uit. De overlopende activa zijn nagenoeg stabiel gebleven en de liquiditeitspositie is dit jaar licht verbeterd naar een saldo per einde jaar van aan liquide middelen. 10

11 FINANCIËN VERVOLG - 1 Het eigen vermogen is toegenomen met het bedrijfsresultaat van De voorziening van bestaat uit de pensioenvoorzieningen, een personeelsvoorziening met betrekking tot langdurige zieken en uitvoering van het sociaal plan vanwege voorgenomen bezuinigingen bij onze omroep per De overige voorziening is gevormd voor een schadestaatprocedure inzake een lopende juridische procedure bij RTV N-H en acht collega-regionale omroepen. De kortlopende schulden zijn met gedaald naar De liquiditeitsratio (kortlopende vorderingen + liquide middelen: kortlopende schulden) is gestegen van 1,9 naar 2,5 per einde boekjaar. Crisis, bezuiniging én nieuw perspectief De economische crisis eiste zijn tol in De landelijke reclame-inkomsten stonden onder druk en regionaal was in de tweede helft van het jaar eveneens een terugval te zien. De publieke middelen zijn politiek onderwerp van gesprek geworden. De provincie Noord-Holland kondigde in juni aan om te willen bezuinigen op de regionale omroep in Voor 2012 zullen de omstandigheden nog 11 niet verbeteren. De provincie heeft zijn kortingsvoornemen doorgezet en juridische procedures en bestuurlijk overleg zijn nodig om tot een definitief resultaat te komen. De reclame-inkomsten blijven onder druk staan en voor de sponsorinkomsten geldt hetzelfde. Toch is er natuurlijk ontwikkeling en perspectief. Op programmatisch gebied zullen we veranderingen doorvoeren om het bereik van onze verschillende media te vergroten. En er wordt eindelijk een doorbraak gerealiseerd in de relatie met stadszender AT5, nu het besluit is gevallen dat AVRO, Het Parool en RTV Noord-Holland vanaf 1 juli de AT5- productieovereenkomst met zendgemachtigde SALTO zullen aangaan. Ferry Goudsblom, Financieel Manager De bereikcijfers van RTV N-H lieten in 2011 een wisselend beeld zien. Daar waar het radiomarktaandeel stabiel bleef (11%), daalde het dagbereik tv van 12% in 2010 naar 10% in 2010 en kende het internetbezoek een sterk positieve ontwikkeling met een stijging van bezoeken per maand in 2010 naar in 2011.

12 RECLAME Afdeling Reclame Een jaar met twee gezichten 2011 was een jaar met twee gezichten: een werkelijk fenomenale omzet in het eerste half jaar en een zeer teleurstellend tweede half jaar door onder andere de sterk verslechterde marktomstandigheden. De reclameafdeling van RTV N-H heeft in het najaar van 2010 en de eerste vijf maanden van 2011 optimaal geprofiteerd van het lichte economisch herstel dat er heel even was, maar daarna helaas niet doorzette. Gelukkig was het succes in de eerste periode veel groter dan de misère daarna, waardoor het vastgestelde regionale reclametarget al in oktober 2011 werd behaald. Het was bovendien een regionaal record. Al in het najaar van 2010 lag de focus van het RTV N-H-verkoopteam op Door middel van de inmiddels vertrouwde vroegboekactie werden adverteerders enthousiast gemaakt om al in een vroeg stadium hun campagne te boeken voor Adverteerders die hier gebruik van maakten, ontvingen als beloning twintig minuten extra radio- en/of tv-reclamezendtijd naast de reguliere kortingen. In actie-ondersteunende commercials op radio en televisie werden potentiële adverteerders ervan bewust gemaakt dat 20 minuten soms wel erg lang kan zijn. Onze totale reclame omzet steeg in 2011 ten opzichte van 2010 met circa 9% naar 2,3 miljoen. Het merendeel van deze omzet werd door het eigen verkoopteam van RTV N-H gerealiseerd, namelijk 72%. Het andere deel werd verkocht door het regionale loket voor landelijke adverteerders Omroep Reclame Nederland (ORN). Radioreclame zorgt voor 52% van de totale omzet. Ons team verkocht nog nooit zoveel spots op Radio Noord-Holland als in Van oudsher is radio ook het belangrijkste medium voor ORN. Radio zorgde, net als in 2010, voor driekwart van ons deel van de ORN-omzet ( excl. fee/commissiekosten ORN). De ORN-omzet daalde in 2011 ten opzichte van 2010 met circa 6%. Regionaal werd er, ondanks de record radioomzet, nog altijd meer op televisie verkocht, namelijk 53% van de omzet. Dat percentage is vergelijkbaar met dat van Ook werd er door ons voor het eerst sinds de introductie (in oktober 2010) van de vernieuwde website rtvnh.nl een bescheiden online-omzet geschreven. Dit online succesje zorgde er voor dat er in 2011 zowel op radio, tv als internet positieve verkoopresultaten konden worden geboekt. Al met al een fantastische prestatie van het verkoopteam van RTV Noord-Holland. 12 In het voorjaar van 2011 werd er daarnaast nog een (tot) 100% korting actie gevoerd om mogelijke adverteerders het laatste zetje in de goede richting te geven: per mediumtype (radio, tv, internet en teletekst) was er 25% extra korting te verdienen. Edward van der Berg, Commercieel Manager

13 COMMUNICATIE & MARKETING Afdeling Communicatie & Marketing In 2011 was er corporate voldoende te communiceren. Allereerst werd een aantal wijzigingen doorgevoerd in het distributiemodel. Vanwege de hoge kosten van satellietdistributie in vergelijking tot het aantal satellietkijkers besloot RTV Noord-Holland om geen nieuwe contractperiode met satellietdistributeurs aan te gaan. Dit besluit zou ingaan in januari, maar werd als geste naar de distributeurs en de satellietkijkers uitgesteld tot april Eerder was op gelijke gronden vanuit het ROOS-collectief besloten om de radio-uitzendingen via satelliet te staken. Ondanks het kunnen waarborgen van een dekkende radioontvangst via internet, mobiel en de ether, waardoor RTV Noord-Holland uitstekend haar taak als calamiteitenzender kan blijven vervullen, riep deze wijziging veel vragen op van pers, provincie en publiek. Communicatie verzorgde de berichtgeving via persberichten en FAQ s. Een andere wijziging op distributievlak was de nieuwe zenderindeling bij Ziggo Digitale Televisie. In navolging van UPC liet Ziggo alle regionale zenders migreren van de 900-serie naar kanaalnummer 30. Voor de digitale tv-kijkers, bijna 75 procent van de huishoudens, is RTV Noord-Holland nu op een herkenbaar nummer te vinden, al is het nog helemaal niet binnen het gewenste zapbereik: we willen immers op 11. Ook verloren we dekking - en dus kijkers - in provincies die niet aan de onze grenzen. Marketing voerde in de maand oktober campagne voor nummer 30 via dagbladadvertenties, tv-promo s en de communicatiemiddelen van Ziggo. Verder werden de komst van Andrew Groeneveld (februari) als nieuwe hoofdredacteur, in juni het jaarverslag van 2010 en werd de intentieverklaring inzake de overname van AT5 (november) wereldkundig gemaakt. Op programmaniveau voerden we campagne voor diverse nieuwe series. We vroegen aandacht voor Oneindig Noord-Holland, Hollandse Meesters en De Toegift vanuit Carré; mooie cultuurprojecten die tot stand zijn gekomen met partners. We brachten ook eigen documentaires, muziekregistraties, sportieve evenementen en jubilerende radioprogramma s onder de aandacht. En natuurlijk plugden we ons eigen nieuws veelvuldig en zagen we de berichten - inclusief felbegeerde bronvermelding - dikwijls terug bij diverse andere media, wat weer afstraalt op RTV Noord-Holland als betrouwbare nieuwsbron. 5 september was onze D-Day. Die dag lanceerden we met collega s en gasten op feestelijke wijze - doch ingetogen in de kantine - de nieuwe programmering en zendervormgeving van RTV N-H. Societyverslaggever Judith Osborn presenteerde met flair het nieuwe virtuele decor van NH Nieuws en het nieuwe tv-magazine Noord-Hollands Diep. Het bezoek van een Parool-redacteur tijdens alle voorbereidingen in de studio leverde een prachtverhaal op. Om nieuw publiek kennis te laten maken met onze programma s, zijn we een Wereldberoemd promotietour gestart langs pleinen en winkelcentra in 15 steden. Naast het weggeven van ruim programmaflyers, hielden we een foto-actie die goed in de smaak viel. Bijna drieduizend foto s zijn er genomen met opvallend veel downloads via rtvnh.nl. 13

14 COMMUNICATIE & MARKETING Via een prijsvraag hebben we - met permissie - een groot aantal contactgegevens verzameld voor een nog op te zetten eigen mailbestand. 14 VERVOLG - 1 Een succesvolle online campagne voerden we eerder, in juni, voor de promotie van de regioapp. In nauwe samenwerking met de collega s van Nieuwe Media wisten we via een mix van outdoor/abri s, rtv-spots, video-bannering extern en de inkoop van zoekwoorden via Adwords, een verdubbeling van de downloads te realiseren. Het aantal app-gebruikers via iphone en Android steeg binnen twee maanden van naar Later in het najaar was er een tweede buitencampagne. Door de gehele provincie zag je op abri-posters nieuwsgierige buren over de schutting klimmen, met de tekst: Ook zo nieuwsgierig? Al het nieuws uit jouw regio! Ondertussen bleven de kijkcijfers toch achter bij de gestelde ambities. Om die reden begeleidde de marketingafdeling een uitgebreid kwantitatief waarderingsonderzoek, als herhaling van de meting uit 2009, wederom door Intomart GfK, hetgeen waardevolle inzichten gaf. Ook startten we in 2011 voorzichtig met het opzetten van een eigen RTV N-H-panel. Hierdoor heeft de programmaleiding een extra instrument om inzicht te verwerven in de wensen en behoeften van ons publiek. Ook kan het panel worden ingezet om aan de hand van peilingen meer eigen nieuws te kunnen genereren waarmee we weer geciteerd kunnen worden. Zo snijdt het mes aan twee kanten. Amine Roodnat, Manager C&M

15 NIEUWE MEDIA Afdeling Nieuwe Media Vorig jaar had een vreemde start. Rond de start van het jaar implodeerden de servers onder de glimmend nieuwe website. Net als het nieuwe dienstenrooster van de interim hoofdredacteur, trouwens. En terwijl de redactie in de weer was om zichzelf te herpakken was de afdeling Nieuwe Media bezig om de website stabiel te maken en te houden. De organisatie ging op zoek naar een andere inhoudelijke richting in de vorm van een nieuwe hoofdredacteur. De afdeling Nieuwe Media deed ondertussen hetzelfde in de vorm van een aantal inhoudelijke wijzigingen op de site. Minder agenda, meer weblog en eigen content. Toen RTV N-H een nieuwe impuls kreeg met het aantreden van Andrew Groeneveld als nieuwe hoofdredacteur, kreeg de afdeling Nieuwe Media een fris jasje in de vorm van een nieuwe, eigen ruimte. Een creatief likje verf, een beamer met actuele statistieken en wat bureaus en computers bij elkaar en gáán. Er werden een hoop nieuwe projecten in de startblokken gezet: geolocatie, filters op de website, meer nieuws, meer samenwerkingsverbanden. Beter, sneller, mooier, nu. Maar ook al kende 2011 wat flinke tegenslagen, toch hebben we ook veel voor elkaar gekregen. De RTV N-H app (die in samenwerking met de andere ROOS-omroepen in recordtijd is ontwikkeld), het ontsluiten van de website voor iedere redacteur en het vereenvoudigen van het hele publicatieproces. Nog nooit was het zo simpel om snel de hele provincie te bereiken. Over het hele jaar zijn er dan ook meer dan artikelen en andere pagina s bij ons opgevraagd is vooral een jaar van hollen en stilstaan geweest. Als gevolg daarvan hebben we veel minder kunnen bereiken dan we graag hadden gezien. Wel hebben we in de loop van het jaar veel collega s steeds enthousiaster zien worden over de mogelijkheden van internet. Zowel de mogelijkheden van de nieuwe website als de enorme groei van social media maakte dat wij soms mensen zelfs in hun enthousiasme moesten temperen omdat we ze technisch niet bij konden benen. En dat is een fijn uitgangspunt voor Bas Olthoff, Hoofd Nieuwe Media 15 Dat kwam tot een ruwe noodstop met de onverwachte en pijnlijke bezuiniging. Onze enige zelfstandig redactionele vacature verdween en daarmee een hoop van onze inhoudelijke ambities. Ook budgettair moesten we flink inleveren waardoor het maken structurele afspraken met derden ineens erg moeilijk werd.

16 FACILITAIR MANAGEMENT Wiljan Pongers, Hoofd Faciliteiten 2011 stond vooral in het teken van het garanderen van technische continuïteit, zowel op het gebied van uitzendtechniek als ICT. In het licht van meer opgelegde bezuinigingen zijn we op zoek gegaan naar mogelijke besparingen en nog verdergaande automatisering. Er is veel werk gemaakt van verder gaande koppelingen tussen redactiegereedschap (NIS) en andere disciplines (archivering, playout en acquisitie). Overdrive is doorontwikkeld tot een niet meer weg te denken stuk gereedschap, dat het mogelijk maakt met een minimum aan menskracht een maximum aan output te genereren. We hebben een virtueel decor in gebruik genomen dat mogelijkheden moet bieden tot iets meer afwisseling en flexibiliteit ondanks meer automatisering. Ten behoeve van het editsysteem, de verdere groei van HD-bestanden en daaraan gekoppeld het digitaal archief en het uitwisselingsmodel van regionale omroepen (het ROOS Metadatamodel), zijn de koppelingen met het editsysteem en redactiesysteem verfijnd en zijn de technische voorbereidingen getroffen voor het digitaliseren van het bestaande bandarchief. Op de nieuwe locatie van RTV Noord-Holland in Alkmaar is een nieuwe redactie met eigen self-op radiostudio in gebruik genomen. Training en opleiding van het personeel heeft enkele maanden in beslag genomen. De mogelijkheden om vanuit Alkmaar ook bijdragen in de tv-uitzendingen te leveren zijn verder verbreed. werkverbindingen aan te leveren voor internet, radio of tv. Het bestand aan IP-communicatieapparatuur (audio via vast of mobiel internet) is verder uitgebreid ter vervanging van het verdwijnende ISDN-netwerk. Er is veel werk gemaakt van de opvolging van een onderzoeksrapport naar eerder opgetreden storingen op de website. De gehele infrastructuur daarvoor is tegen het licht gehouden en waar nodig herzien. Er zijn vergaande maatregelen getroffen om uitval als gevolg van fysieke invloeden van buitenaf (stroomuitval, brand, etc.) zo veel mogelijk te kunnen voorkomen. Daartoe zijn bedrijfsbreed wijzigingen in de stroomtoevoer doorgevoerd, backupsystemen buiten ons pand gerealiseerd en is de technische inrichting van de serverruimte op enkele punten aangepast. Een noodzakelijke opschaling van de toevoercapaciteit staat voor 2012 in de planning. Op ICT-vlak is voornamelijk verder gegaan met het verregaand virtualiseren van de kantooromgeving en het vervangen van verouderde werkstations. Op audio- en videogebied valt weinig te virtualiseren. Om financiële redenen is daar vooralsnog terughoudend geïnvesteerd maar ook daar zal de komende tijd nog veel werk verzet moeten worden om de nodige zaken te vervangen. Wiljan Pongers, Hoofd Faciliteiten 16 Verslaggevers zijn uitgerust met nieuwe mobiele communicatieapparatuur die hen in staat stelt om vanaf locatie ook video, foto s, tekst en gesproken woord via mobiele net-

17 PERSONEEL & ORGANISATIE Afdeling P&O Organisatie en personeelsontwikkeling 2011 was een zeer bewogen jaar voor de afdeling P&O, met name door een reorganisatie. De twee hoofdredenen van deze reorganisatie zijn gelegen in de noodzaak van een ander programmabeleid en in de aangekondigde forse bezuiniging op de provinciale subsidie. Een en ander is tot stand gekomen onder gelding van het Sociaal Statuut zoals dat met de vakorganisaties overeen is gekomen. In totaal zijn 8 medewerkers (7.4 fte) boventallig verklaard. Deze medewerkers hebben een andere passende functie aangeboden gekregen en geaccepteerd. Daarnaast hebben 3 medewerkers waarvan de functie is komen te vervallen uren (totaal 0.6 fte) moeten inleveren. De navolgende zaken op het gebied van organisatie en personeelsontwikkeling zijn in 2011 opgepakt en/of uitgevoerd: Opleidingen en cursussen In 2011 zijn er diverse trainingen en opleidingen gevolgd door medewerkers. Het opleidingsbudget voor 2011 is vastgesteld op In totaal hebben ca. 95 medewerkers cursussen gevolgd. In verband met de overstap naar crossmediaal werken op de redactie hebben diverse redactiemedewerkers interne en externe trainingen gevolgd. De kosten van trainingen, opleidingen en cursussen in het verslagjaar bedroegen in totaal ruim Loopbaantrajecten De CAO voor het omroeppersoneel biedt medewerkers de mogelijkheid om eens in de 5 jaar een loopbaantraject te volgen op kosten van de werkgever. In overleg met de ondernemingsraad zijn er drie loopbaanadviesbureaus uitgekozen waarbij medewerkers een traject kunnen volgen. In 2011 hebben 19 medewerkers een loopbaantraject gevolgd. Terugdringen ziekteverzuim Ook in 2011 stond het terugdringen van het ziekteverzuim wederom hoog op de agenda. Met frequent verzuimers is een verzuimgesprek gevoerd en het aantal langdurig zieken is verminderd. Het ziekteverzuimpercentage is lager dan in voorgaande jaren. Begeleiding vanuit de afdeling P&O, leidinggevende en arbodienst hebben hier aan bijgedragen. In de voorgaande jaren werden de gegevens over ziekteverzuim uit personeelsregistratiesysteem Perman gehaald. Dit programma hield echter geen rekening met roosters en derhalve niet met daadwerkelijke ziektedagen. Sinds 2010 werken we met een roostersysteem genaamd Harmony. Dit systeem registreert de gewerkte uren van alle medewerkers. Derhalve kunnen we nu de daadwerkelijke ziekte-uren berekenen en dit geeft een meer accuraat beeld. Personeelsbestand Het personeelsbestand is in 2011 licht gegroeid. Waren er op het einde van het vorige verslagjaar 163 medewerkers in dienst, op 31 december 2011 zijn dat er 166. Uitgedrukt in fulltime equivalent: van 142,9 fte naar 145,1 fte. Het grootste aantal medewerkers is werkzaam op de redactie. De gemiddelde leeftijd van de medewerkers was in 2011, 42,5 jaar. 17

18 PERSONEEL & ORGANISATIE VERVOLG - 1 In totaal zijn er 13 vacatures vervuld in Een aantal van deze vacatures is reeds ontstaan in De vacatures zijn ontstaan op de afdelingen algemene zaken, redactie, reclame, nieuwe media en techniek. Eén vacature is intern ingevuld. In 2011 zijn er 12 medewerkers in dienst getreden. De contracten voor bepaalde tijd van 3 medewerkers werden omgezet naar arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Met 10 medewerkers is het dienstverband beëindigd of werd het tijdelijke dienstverband niet verlengd. Vijf medewerkers verlieten RTV Noord-Holland op eigen verzoek, in 3 gevallen was er sprake van een niet verlengd contract voor bepaalde tijd. Twee dienstverbanden zijn met wederzijdse instemming ontbonden. Naast de bezetting van 166 medewerkers, was ook een aantal freelancers actief. De totale loonkosten in 2011 beliepen een bedrag van ,- inclusief sociale- en pensioenlasten, de freelancekosten bedroegen Arbeidsvoorwaarden Volgens de CAO hebben in 2011 de volgende wijzigingen plaatsgevonden: Met ingang van 1 januari 2011 zijn de salarissen verhoogd met 1%. Aan medewerkers die op 1 oktober 2011 in dienst waren (en voor zover gedurende het tijdvak 1 januari t/m 30 september 2011 sprake was van een dienstverband) is een eenmalige uitkering na rato verstrekt van 0,5% van het maandsalaris van oktober 2011 x 12 (exclusief vakantietoeslag en decemberuitkering). De NRD uren en de bereikbaarheidstoeslagen zijn geïndexeerd met 2,2%. In het kader van de afspraken betreffende de verhoudingen kernfuncties en flexposities binnen de Clusters Proces en Project: Situatie 31 dec 2011 Kernfuncties Flexposities Proces 133,1 fte 11 fte Project 0 fte 1 fte 18 Ook in 2011 is RTV Noord-Holland weer een populaire stageplek voor studenten. In 2011 hebben maar liefst 22 stagiairs hun stage bij RTV Noord-Holland voltooid. De meeste stagiairs kwamen van een hogeschool of MBO-opleiding en hadden als studierichting journalistiek, communicatie of techniek. Per stagiair is een begeleider op de bewuste afdeling aangewezen. Een stageperiode duurde gemiddeld 3 tot 6 maanden. De stagevergoeding bij RTV Noord-Holland bedroeg in ,- bruto per maand. Arbeidsomstandigheden Bij een aantal medewerkers heeft een werkplekonderzoek plaatsgevonden. Deze zijn uitgevoerd door de afdeling P&O. RTV Noord-Holland beschikt over een bedrijfshulpverleningsteam van een tiental medewerkers uit verschillende disciplines (redactie, facilitair en algemene zaken). In 2011 zijn alle (verplichte) jaarlijkse bijscholingscursussen (EHBO en brand) door alle BHV ers gevolgd.

19 PERSONEEL & ORGANISATIE Ziekteverzuim Het ziekteverzuim is ten opzichte van vorig verslagjaar gedaald (met 2,07%). 19 VERVOLG Verzuimpercentage 3,2% 5,27% 4,85% Meldingsfrequentie 1,47 1,57 1,55 Gemiddelde verzuimduur 5 10,79 10 dagen Totaal aantal meldingen in 2011: 242 ziekmeldingen. Een aantal ziektegevallen waren reeds in 2010 ontstaan. Er waren een aantal langdurige zieken die het verzuimpercentage flink hebben opgehoogd. kort verzuim (korter dan een week) 221 middellang verzuim (van 7 dagen t/m 27 dagen) 14 lang verzuim 7 (van 28 dagen en langer) Totaal aantal verzuimen 242 Gizem Besorak, Hoofd P&O

20 roosters. ONDERNEMINGS- RAAD Leden van de Ondernemingsraad Samenstelling OR Tot 1 februari 2011 bestond de Ondernemingsraad uit de volgende leden: Hans van Strien - voorzitter Rosalie van der Laan - vice-voorzitter René Smeding - notulist Rob de Bruijn - lid Samanta de Groot - lid Alma Oldert - lid In januari 2011 werden er verkiezingen gehouden. Met ingang van 1 februari 2011 bestond de Ondernemingsraad uit de volgende leden: 20 Al snel werden we ingehaald door de actualiteit en bleek dat we met ingang van 1 januari 2012 bijna 2 miljoen moesten bezuinigen. Over deze bezuiniging en de daarmee samenhangende reorganisatie werd de OR ook om advies gevraagd. De OR adviseerde positief over deze plannen maar wel in een ja, mits variant. Zo wilden we onder andere dat de invoering van de plannen later zou zijn, dat individuele knelpunten veroorzaakt door de bezuiniging en reorganisatie opgelost zouden worden en wilden we instemming in de basis- Samanta de Groot - voorzitter Rob de Bruijn - vice-voorzitter Martijn Fennis - lid Jacqueline Hilbers - lid Floris Roubos - lid Joost Lammers - lid Vergaderingen De Ondernemingsraad had in 2011 één keer in de maand een reguliere vergadering, gevolgd door een overlegvergadering met de directeur en de manager P&O. Indien noodzakelijk werd er extra vergaderd. Reorganisatie en bezuinigingen De OR heeft in 2011 twee grote adviesaanvragen behandeld. Eind april kregen wij een adviesaanvraag in verband met de nieuwe programmering vanaf 5 september De OR adviseerde positief, maar wilde de periode van 5 september 2011 tot eind december 2011 als proef beschouwen om daarna te evalueren.

Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic.

Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic. Jaarverslag 2012 Foto voorblad: presentator Herman Nanninga op het ijs bij de Henk Angenent Classic. Inhoud Voorwoord 6 Verslag van de Raad van Commissarissen 8 Verslag van de directie 10 Verslag van

Nadere informatie

inhoudsopgave Verslag Publieke Bereik Programmering Sociaal jaarverslag van de directie verantwoording

inhoudsopgave Verslag Publieke Bereik Programmering Sociaal jaarverslag van de directie verantwoording L1 Jaarverslag 2014 inhoudsopgave Verslag van de directie Samenwerken met een open vizier L1 heeft een productief jaar achter de rug. Er werden op een aantal fronten nieuwe samenwerkingsinitiatieven genomen:

Nadere informatie

Omroep Brabant Science Park Eindhoven 5550 Postbus 108 5600 AC Eindhoven Tel: (040) 294 94 94 Fax: (040) 294 92 90 www.omroepbrabant.

Omroep Brabant Science Park Eindhoven 5550 Postbus 108 5600 AC Eindhoven Tel: (040) 294 94 94 Fax: (040) 294 92 90 www.omroepbrabant. 20 09 Jaarverslag 2 INHOUDSOPGAVE Voorwoord directie 5 Bestuur en bedrijfsvoering 6 Stichtingsraad en programmabeleid 8 Campagne 11 Financiën 12 Toelichting op balans en exploitatierekening Accountantsverklaring

Nadere informatie

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 9. IV. Uitgeverij 16

Voorwoord 2. I. Een omroep met een missie 3. II. Bestuur en bestel 4. III. Televisie, radio en nieuwe media 9. IV. Uitgeverij 16 JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE Voorwoord 2 I. Een omroep met een missie 3 II. Bestuur en bestel 4 III. Televisie, radio en nieuwe media 9 IV. Uitgeverij 16 V. Vereniging, ledenwerving en -binding 21 VI.

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

WezoWaarde Jaarverslag 2014

WezoWaarde Jaarverslag 2014 ja arversl ag van wezo 1 WezoWaarde Jaarverslag 2014 editie 2014 2014 jaarverslag van wezo editie 2014 2014 Bedrijfsgegevens Inhoud Lingenstraat 9 8028 PM Zwolle Postbus 1051 8001 BB Zwolle 038-4554141

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl.

Jaarverslag 2013. Ondernemingsraad Oasen. Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda. T 0182 59 35 30 www.oasen.nl. Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Oasen N.V. Nieuwe Gouwe O.Z. 3 Postbus 122 2800 AC Gouda T 0182 59 35 30 www.oasen.nl Pagina 1 van 26 Jaarverslag 2013 Ondernemingsraad Oasen Opdrachtgever: Fred

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. beeldengeluid.nl

Jaarverslag 2014. beeldengeluid.nl Jaarverslag 2014 beeldengeluid.nl INHOUDSOPGAVE BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT BESTUURSVERSLAG ACTIVITEITENVERSLAG Archieftaak voor de publieke omroep Collecties verrijken Bouwen aan de relatie met

Nadere informatie

ZVH Jaarverslag 2008

ZVH Jaarverslag 2008 Jaarverslag 2008 ZVH Jaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord.............................................................. 3 Verslag van de organisatie... 4 Gesprek met de directeur-bestuurder Frank van

Nadere informatie

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Inhoudsopgave Voorwoord Nationale en internationale ontwikkelingen Centrum voor Creatieve Carrières Internationaal werk Collectieve belangenbehartiging (CBB) Grafimedia

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2001 HOLDINGDIRECTIE. drs. F.Th.J. Arp RA (1954) drs. A.J. Swartjes (1949) De heer drs. F.Th.J. Arp RA is per 1 juli 1997 in dienst

JAARVERSLAG 2001 HOLDINGDIRECTIE. drs. F.Th.J. Arp RA (1954) drs. A.J. Swartjes (1949) De heer drs. F.Th.J. Arp RA is per 1 juli 1997 in dienst Jaar verslag 2001 JAARVERSLAG 2001 HOLDINGDIRECTIE drs. F.Th.J. Arp RA (1954) De heer drs. F.Th.J. Arp RA is per 1 juli 1997 in dienst getreden als directeur. In de periode 1991 tot en met 30 juni 1997

Nadere informatie

Het antwoord van Humanitas

Het antwoord van Humanitas Het antwoord van Humanitas www.humanitasjaarverslag2013.nl Dit document is een bijlage van het online jaarverslag 2013 van Humanitas. Het betreft de tekst van het jaarverslag. Kijk voor de Jaarrekening

Nadere informatie

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE

STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2013 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

Jaarverantwoording 2012. Cultuurnetwerk Nederland

Jaarverantwoording 2012. Cultuurnetwerk Nederland Jaarverantwoording 2012 Cultuurnetwerk Nederland Cultuurnetwerk Nederland, Utrecht 2013 Inhoud Inleiding 5 1 Bestuursverslag 7 1.1 Samenstelling raad van toezicht 2012 7 1.2 Werkzaamheden raad van toezicht

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014

Jaarrekening 2013 ANWB BV. Den Haag, 11 maart 2014 Jaarrekening 2013 ANWB BV Den Haag, 11 maart 2014 Inhoudsopgave 1.1.1.1 Wit regel 2 Jaarverslag 2 1 Bericht van de hoofddirecteur 3 2 Directieverslag 4 2.1 ANWB in het kort 4 2.1.1 Doelstelling ANWB BV

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag Inhoud Introductie Voorwoord en missie 3 Verslag van de Raad van Commissarissen Yarden Holding bv 4 Verslag van de Directie 9 Kerncijfers 16 Jaarrekening 2011 Geconsolideerde balans

Nadere informatie

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst.

Jaarverslag. Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Jaarverslag 2012 Contactgegevens Stichting Dynamiek Scholengroep Expeditiestraat 3a 5960 PX Horst. Telefoon 077-4678020 info@dynamiek.nu www.dynamiek.nu Bestuursnummer 47920 BERICHT VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2014 Nr. 87 VERSLAG

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

Jaarverslag RTV Utrecht 2010

Jaarverslag RTV Utrecht 2010 Jaarverslag RTV Utrecht 2010 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Bericht van het bestuur 5 3 PBO 6 4 Nieuwsredactie 12 5 De programma s van RTV Utrecht 17 6 Radio M Utrecht 25 7 UStad 28 8 Bingo

Nadere informatie

Elk nummer telt. Jaarverslag 2012

Elk nummer telt. Jaarverslag 2012 Elk nummer telt. Jaarverslag 2012 COLOFON Teksten Redactie Vormgeving Fotografie Sena De Nieuwe Lijn Fellows 3FM, 538, H.P. van Velthoven (BLØF), Ali Mousavi (DJ Isis), Marco Borggreve (Metropole Orkest),

Nadere informatie

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP

REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP Jaarverslag 2013 (SOVOGO) REGIONALE SCHOLENGEMEENSCHAP GOEREE-OVERFLAKKEE Jaarverslag 2013 Brinnummer : 15QW Bestuursnummer : 41867 Bestuur : Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee

Nadere informatie

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014

Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Transitie Jaarverslag Kamer van Koophandel 2014 Opdrachtgever Raad van Bestuur Status Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 28 april 2015 Verspreiding Openbaar 2 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Verslag van

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Jaarverslag 2009. Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Jaarverslag 2009 Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid Hilversum, 18 mei 2010 Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Activiteitenverslag 6 Jaarrekening 21 - Balans per 31 december 2009 22 - Staat van baten

Nadere informatie

De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016

De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 De tijd vooruit Meerjarenbeleidsplan 2012-2016 INHOUDSOPGAVE 1 SAMENVATTING... 3 2 LOKALE OMROEP EDE... 5 2.1 Radio... 5 2.2 Televisie... 5 2.3 Zendtijd... 6 2.4 Huisvesting... 6 2.5 Relatie met gemeentebestuur...

Nadere informatie

1. Inleiding. Pagina 1 van 21

1. Inleiding. Pagina 1 van 21 1. Inleiding De Rijksvertegenwoordiger rapporteert Voor u ligt de tweede voortgangsrapportage van de Rijksvertegenwoordiger voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In overeenstemming

Nadere informatie