Bestek nr. SVL/TT/2014/02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestek nr. SVL/TT/2014/02"

Transcriptie

1 Open offerteaanvraag voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2014/02 Offertes moeten worden ingediend ten laatste op zondag 7 september 2014 om u. De openingszitting zal plaatshebben (op bovenvermeld adres) op maandag 8 september 2014 om u.

2 INHOUDSTAFEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 AANBESTEDENDE OVERHEID 1.2 VOORWERP EN CLASSIFICATIE OPDRACHT 1.3 GUNNINGSWIJZE OPDRACHT 1.4 TOEPASSELIJKE (WETTELIJKE) BEPALINGEN 1.5 OVERIGE BEPALINGEN GUNNING EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOOPTIJD EN EVENTUELE VERLENGING STOPZETTING EN OVERDRACHT TAALGEBRUIK 2 ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN 2.1 PLAATSING OPDRACHT TOEGANGSRECHT MODALITEITEN Varianten Opties Percelen OFFERTE Indiening Vorm en inhoud Inventaris en onderdelen opdracht Openingszitting Verbintenistermijn VOORDRACHT ONDERAANNEMERS PRIJS Prijsvaststelling Prijsopgave Prijsherziening SELECTIECRITERIA GUNNINGSCRITERIA VRAAG- EN ANTWOORDFORUM 2.2 UITVOERING OPDRACHT ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN Uitvoeringstermijn(en) Plaats(en) van dienstverlening Leiding en toezicht Borgtocht Module- en cursistregistratie BETALINGEN Wijze waarop de prijs wordt betaald Afronding totaalbedragen Gescheiden (analytische) boekhouding en financieel toezicht INTELLECTUELE RECHTEN EN VERTROUWELIJKHEID Gecreëerde knowhow en intellectuele rechten Bestaande intellectuele eigendomsrechten Vertrouwelijkheid SANCTIES EN RECHTSVORDERINGEN Straffen en maatregelen van ambtswege Aansprakelijkheid en rechtsvorderingen KEURINGEN EN OPLEVERINGEN NIET-DISCRIMINATIECLAUSULE 3 OMSCHRIJVING OPDRACHT 3.1 KADER OPDRACHT 3.2 INHOUD WORKSHOPS VERKOOP Verkooptechnieken Hospitality, vrijheid verkoopt Non-verbale communicatie in de winkelverkoop Klachtenbehandeling MARKETING Y-generatie Goedkope vormen van promotie Klantgericht ondernemerschap Google Adwords

3 E-commerce Laat je website renderen Social media ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN ETALAGE Visual merchandising Kleurgebruik in je etalage en winkel Verlichting ONDERHANDELEN MET LEVERANCIERS TIME- EN STRESSMANAGEMENT BEDRIJFSBEHEER Fiscaliteit Kostenbeheer voor de zelfstandige ondernemer Voorraadbeheer Meepraten met de boekhouder DIEFSTALPREVENTIE HELP, DE INSPECTIE OP BEZOEK OM TE EINDIGEN 3.3 SAMENWERKING MET STEDEN EN GEMEENTEN 4 INVENTARIS 5 OFFERTEFORMULIER

4 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 AANBESTEDENDE OVERHEID Deze opdracht is uitgeschreven en wordt verder opgevolgd door het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen 1 (hierna: SYNTRA Vlaanderen). De basis voor deze opdracht vormt het globale actieplan voor toegewezen trajecten, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van SYNTRA Vlaanderen op 23 mei 2014, en dit conform artt. 4 en 5 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toegewezen trajecten, innovatie, projecten en het toezicht daarop vanwege SYNTRA Vlaanderen. Het voorwerp van deze opdracht is goedgekeurd door de directieraad van SYNTRA Vlaanderen op 24 juni Alle briefwisseling m.b.t. deze opdracht moet naar de centrale zetel (correspondentieadres) van SYNTRA Vlaanderen worden gestuurd, met name: Kanselarijstraat 19 te 1000 BRUSSEL. 1.2 VOORWERP EN CLASSIFICATIE OPDRACHT Deze opdracht is een overheidsopdracht in de zin van art. 3 van de Wet (op de) overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni Deze opdracht is ook een toegewezen traject in de zin van art. 2 van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toegewezen trajecten, innovatie, projecten en het toezicht daarop vanwege SYNTRA Vlaanderen. Het voorwerp van deze opdracht is omschreven in: 3 OMSCHRIJVING OPDRACHT. en wordt verder Toepasselijke CPV-code 2 : GUNNINGSWIJZE OPDRACHT De gunning van deze opdracht gebeurt via een Open offerteaanvraag voor diensten en wordt opgedeeld in afzonderlijk toewijsbare percelen (provinciale spreiding) cfr. infra. Elke inschrijver moet op minimum één perceel inschrijven (cfr. 4 INVENTARIS). 1 Extern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid, opgericht bij Vlaams decreet van 7 mei Een CPV-code, voluit Common Procurement Vocabulary (EG-verordening nr 2195/2002), is een code te selecteren uit de nomenclatuur in e-notification. Deze lijst omvat de meest courante produkten, diensten, leveringen en werken bij overheidsopdrachten.

5 1.4 TOEPASSELIJKE (WETTELIJKE) BEPALINGEN 3 Op deze opdracht zijn onder meer, maar niet uitsluitend, van toepassing: - Wet (op de) overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (hierna: Wet Overheidsopdrachten); - Koninklijk besluit (op de) plaatsing (van) overheidsopdrachten (in) klassieke sectoren van 15 juli 2011 (hierna: KB Plaatsing); - Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (hierna: KB Uitvoering); - Wet betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 17 juni 2013; - Alle vigerende ministeriële omzendbrieven (van de federale en de Vlaamse overheid). Deze regelgeving is terug te vinden op de portaalsite van het beleidsdomein Bestuurszaken van de Vlaamse overheid (link): - Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toegewezen trajecten, innovatie en projecten en het toezicht van SYNTRA Vlaanderen daarop van 14 september 2012 (hierna: BVR TT); - De samenwerkingsovereenkomst die met de begunstigde opdrachthouder zal worden afgesloten; - De samenwerkingsovereenkomst annex gedragscode die met elke inschrijver obligaat reeds werd afgesloten, of nog dient te worden afgesloten in het kader van diens mandaathouderschap (cfr. infra). 1.5 OVERIGE BEPALINGEN GUNNING EN SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SYNTRA Vlaanderen kan (gemotiveerd) beslissen niet tot gunning van (één of meerdere percelen van) de opdracht over te gaan, en deze (nadien) eventueel opnieuw uitbesteden op dezelfde of een andere wijze. Met elke begunstigde (hierna: opdrachthouder) wordt in elk geval een (afzonderlijke) samenwerkingsovereenkomst gesloten LOOPTIJD EN EVENTUELE VERLENGING De opdracht begint te lopen vanaf 1 oktober 2014 en eindigt op 30 september Er wordt verondersteld dat elke inschrijver hiervan kennis heeft genomen en er zal naar handelen.

6 Hij kan gelet op art van de Wet Overheidsopdrachten eenmaal worden verlengd, ook voor een periode van 2 jaar (van 1 oktober 2016 tot en met 30 september 2018). Deze verlenging wordt door SYNTRA Vlaanderen meegedeeld via een aangetekend schrijven, uiterlijk te versturen op 30 juni STOPZETTING EN OVERDRACHT De opdracht kan worden verbroken of voortijdig beëindigd door de opdrachthouder mits een aangetekend schrijven dat wordt verzonden minstens 3 maanden voor de gewenste beëindigingsdatum van de overeenkomst, en op voorwaarde dat de aangevoerde motivering aangenomen wordt door SYNTRA Vlaanderen. Als dat niet het geval is, kan SYNTRA Vlaanderen een schadevergoeding bepalen tot een maximaal beloop van 10 % van de niet-gerealiseerde opleidingstrajecten (cfr. infra) waarvoor contractueel het engagement werd aangegaan. De opdracht kan worden overgedragen door de opdrachthouder mits een aangetekend schrijven dat wordt verzonden minstens 3 maanden voor de gewenste datum van overdracht van de overeenkomst, en op voorwaarde dat de aangevoerde motivering èn de voorgestelde overnemer aangenomen wordt door SYNTRA Vlaanderen TAALGEBRUIK De inschrijver gebruikt, indachtig de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, uitsluitend het Nederlands in zijn mondelinge en schriftelijke contacten met SYNTRA Vlaanderen, tenzij daar een afwijking wordt op toegestaan. Bijlagen bij de offerte of documenten die naderhand (door de opdrachthouder) aan SYNTRA Vlaanderen worden overgemaakt, èn die in een andere taal opgesteld zijn, moeten vergezeld zijn van een vertaling in het Nederlands, tenzij daar een afwijking wordt op toegestaan. Bij een gebeurlijke plaatselijke (en vooraf aangekondigde) controle door SYNTRA Vlaanderen (lesbezoek, nazicht van de boekhouding, etc.) moet, indien nodig, iemand ter plaatse beschikbaar zijn die in het Nederlands kan communiceren of vertalen.

7 2 ADMINISTRATIEVE VOORSCHRIFTEN 2.1 PLAATSING OPDRACHT TOEGANGSRECHT (artt. 61 en 62 KB Plaatsing) Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver: - zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in art en 2 KB Plaatsing. Dit kan altijd worden nagetrokken en kan, zo dit wel het geval is of wordt, de uitsluiting van de inschrijving of alnaargelang de schorsing of zelfs stopzetting van de naderhand gesloten samenwerkingsovereenkomst tot gevolg hebben; - mandaathouder te zijn voor toegewezen trajecten van SYNTRA Vlaanderen, of dit ten laatste op de sluitingsdag van de indieningstermijn te zullen hebben aangevraagd (cfr. infra). Voor de Belgische inschrijver vraagt SYNTRA Vlaanderen de statuten, evenals de benodigde fiscale en sociale attesten op via elektronische weg, conform art KB Plaatsing. De buitenlandse inschrijver, alsook de Belgische inschrijver die (voor de uitvoering van de opdracht) personeel zal inzetten dat onderworpen is aan de sociale zekerheidswetgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie, voegt bij zijn offerte een attest of een verklaring volgens de bepalingen van art KB Plaatsing MODALITEITEN Varianten (art. 9 KB Plaatsing) Er zijn geen varianten Opties (art. 10 KB Plaatsing) Er zijn geen opties Percelen (art. 11 KB Plaatsing) Deze opdracht wordt opgedeeld in percelen waarvoor afzonderlijk dient te worden ingeschreven. Perceel WVL = provincie West-Vlaanderen Perceel OVL = provincie Oost-Vlaanderen Perceel ANT = provincie Antwerpen Perceel LIM = provincie Limburg Perceel BRA = Brussel 4 en provincie Vlaams-Brabant. 4 Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

8 2.1.3 OFFERTE Indiening (artt. 90 en 91 KB Plaatsing) De uiterste indieningsdatum van de offertes is zondag 7 september 2014 om u. Op die datum en dat uur moet elke geldige offerte SYNTRA Vlaanderen hebben bereikt. De offertes worden uitsluitend elektronisch overgemaakt via het daartoe voorziene publieke overheidsplatform e-tendering. De inschrijver zal, indien hij nog niet geregistreerd is op dit platform, eerst een account dienen aan te maken, en zich daarna inloggen om zijn deelname te bevestigen. De offerte, de inventaris en alle andere gevraagde en/of benodigde stukken moeten (mee) worden opgeladen. Link naar het elektronisch platform: https://eten.publicprocurement.be Link naar een begeleidende handleiding: ecklist_e-tendering_offertesindienen_ondernemer_nl.pdf Voor meer info over het administratieve gedeelte van deze opdracht (bestekvoorwaarden) kan contact worden opgenomen met pedagogisch adviseur Regie & Toezicht Bart De Geeter, T Voor meer info over het inhoudelijke gedeelte (kader van de opdracht) kan contact worden opgenomen met pedagogisch adviseur Regie & Toezicht Annelies Goethals, T Op te merken valt dat de offerte getekend moet zijn en dit uitsluitend door een persoon die gemachtigd is om de inschrijver, als dit een rechtspersoon is, te binden. Dit moet blijken uit de statuten of een ander rechtsgeldig document (dat dan als bijlage aan de offerte wordt gevoegd). Er zal hoogstens één offerte aanvaard worden per inschrijver. Indien twee of meer rechtspersonen inschrijven als tijdelijke vereniging/handelsvennootschap met één offerte, mogen zij afzonderlijk geen eigen offerte meer indienen Vorm en inhoud (artt. 80 t/m 82 KB Plaatsing) De aandacht van de inschrijver wordt erop gevestigd dat hij zijn offerte en de inventaris moet invullen op de bij dit bestek behorende formulieren. Hierna volgt een niet-limitatief overzicht van alle andere bij de offerte te voegen documenten (of gegevens): een niet-exhaustieve oplijsting van mogelijke inhouden van de workshops (cfr. infra) hiervoor kan vertrokken worden van de mogelijke onderwerpen onder omschreven in 3.2 INHOUD WORKSHOPS het geplande aantal uur per workshop, de didactische aanpak, het tijdstip waarop de workshops georganiseerd zullen worden, de aanpak van het netwerkingsmoment, het eventuele inschrijvingsgeld en de ervaring van de inschrijver m.b.t. het organiseren van beheersmatige workshops voor kleine en micro-ondernemingen; een beschrijving van de aanpak m.b.t. de toeleiding (cfr. aanpak promotie, het opmaken van een (digitale) folder, etc.);

9 een beschrijving van de aanpak van de coördinatie (met de steden en gemeenten). Volgende zaken dienen hierin aan bod te komen: een overzicht van de steden en gemeenten die gecontacteerd zullen worden, de aanpak van de startvergadering en de evaluatievergadering, de werking rond de samenwerkingsovereenkomst, de manier waarop er tussentijds wordt gecommuniceerd en de geplande locatie(s) van de workshops. Per provincie wordt in 3.3 SAMENWERKING MET STEDEN EN GEMEENTEN aangegeven welke steden en gemeenten in elk geval gecontacteerd dienen te worden Inventaris en onderdelen opdracht (artt. 83 en 84 KB Plaatsing) Zie 4 INVENTARIS. De onderdelen van de opdracht verder omschreven in 3 OMSCHRIJVING OPDRACHT zijn: de organisatie van minimum 10 en maximum 15 opleidingstrajecten per provincie voor zelfstandigen en KMO-medewerkers 6 van KMO s in samenwerking met steden en gemeenten, met volgende bijkomende bepalingen: o alle trajecten dienen georganiseerd te worden tijdens de (initiële) looptijd van de samenwerkingsovereenkomst, dus tussen 1 oktober 2014 en 30 september 2016; o jaarlijks 7 kan er maximaal 1 opleidingstraject georganiseerd worden per stad/ gemeente; o een opleidingstraject bestaat uit 3 kortlopende workshops (van 2 uur tot 4 uur). Deelnemers kunnen zich daarbij voor één of meerdere workshops inschrijven; o de workshops zijn praktijkgericht, hebben een beheersmatige inhoud en worden steeds gecombineerd met een netwerkingsmoment (bvb. een hapje en drankje voor of na de workshop); o elke workshop dient ten minste 8 deelnemers te tellen, per traject afkomstig uit minstens 3 verschillende ondernemingen of zelfstandige entiteiten; o in het totaal dienen er per provincie waarvoor ingeschreven wordt minstens 100 zelfstandigen of KMO-medewerkers opgeleid te worden. Uiteraard mag eenzelfde persoon aan meerdere trajecten deelnemen, en dan telkens als (nieuwe) deelnemer geteld worden; o de tussenkomst bedraagt forfaitair 85 EUR (excl. BTW) per opleidingsuur. het zoeken van geschikte docenten. Zij dienen gespecialiseerd te zijn in het te behandelen onderwerp en over de nodige beroeps- en praktijkervaring te beschikken. Er wordt een beknopte beschrijving van hun kwalificaties overgemaakt aan SYNTRA Vlaanderen gelijk met de aankondiging van de workshop waar(op) zij voor het eerst zullen lesgeven 8 ; het aanmaken van cursusmateriaal (syllabi, slides, filmpjes, etc.). Dit materiaal kan altijd worden opgevraagd door SYNTRA Vlaanderen, waarbij in geval van een negatieve evaluatie een herwerking ervan kan worden gevraagd; het organiseren van de toeleiding in samenwerking met steden en gemeenten. Het is belangrijk dat de toeleiding breed is en via verschillende kanalen verloopt. Bij voorkeur wordt hiervoor o.a. gebruik gemaakt van een (gedrukte) folder; de coördinatie van de samenwerking met de betrokken steden en gemeenten, zoals verder omschreven in 3.3 SAMENWERKING MET STEDEN EN GEMEENTEN. De inschrijver zelf dient ervaring te hebben met het organiseren van dergelijke workshops (te voegen bij de offerte cfr. supra). 5 De inschrijver hoeft deze personen dus niet te contacteren als hij voor de betreffende provincie niet inschrijft. 6 Met inbegrip van KMO-zaakvoerders. 7 Een jaar is te bekijken in functie van de looptijd van de overeenkomst, dus van 1 oktober t/m 30 september. 8 Uiteraard tenzij dit reeds vroeger is gebeurd, bvb. bij de mandaataanvraag of het indienen van de offerte.

10 Het gehele pakket aan opleidingstrajecten dient als volgt gespreid te worden: minstens 30 % van de trajecten dienen in elk jaar 9 van de overeenkomst gerealiseerd te worden. De overige 40 % mogen verspreid worden over de gehele looptijd van de overeenkomst; minstens 50 % van de deelnemers aan de trajecten moeten zelfstandig zijn of afkomstig uit micro-ondernemingen, d.w.z. ondernemingen die minder dan 10 personen tewerkstellen. De overige deelnemers moeten afkomstig zijn uit kleine ondernemingen, d.w.z. ondernemingen die maximum 50 personen tewerkstellen Openingszitting (artt. 92 t/m 94 KB Plaatsing) Op de zetel van SYNTRA Vlaanderen worden de ingediende offertes publiekelijk 10 geopend op maandag 8 september 2014 om u. Daar zal de openingscommissie de namen van de inschrijvers voorlezen en laten opnemen in een proces-verbaal dat ter plaatse wordt opgesteld. De aanwezige inschrijvers mogen dit proces-verbaal mee ondertekenen indien ze dat wensen, en er zich een afschrift van laten overhandigen. Dit proces-verbaal kan nadien ook steeds op eenvoudig verzoek (digitaal) worden opgestuurd Verbintenistermijn (art. 57 KB Plaatsing) Elke begunstigde blijft gebonden aan zijn offerte gedurende de initiële looptijd van de samenwerkingsovereenkomst. Zie ook Prijsherziening VOORDRACHT ONDERAANNEMERS (art. 12 KB Plaatsing en artt. 12 t/m 15 KB Uitvoering) Het gebruik van onderaannemers is onderworpen aan de toestemming van SYNTRA Vlaanderen. Elke inschrijver vermeldt welk gedeelte van de opdracht hij voornemens is in onderaanneming te geven en de identiteit van de voorgestelde onderaannemers. Alle onderaannemers dienen op zich eveneens te voldoen aan voormelde bepalingen m.b.t. het toegangsrecht (artt. 61 en 62 KB Plaatsing). Onderaannemers kunnen immers gemotiveerd worden geweigerd door SYNTRA Vlaanderen. Wie bovendien zelf een offerte heeft ingediend (als titularis), kan geen onderaannemer (meer) zijn voor een andere inschrijver. 11 De opdrachthouder blijft naderhand ook ten volle verantwoordelijk voor zijn onderaannemers (en de verbintenissen die hij aan hen toevertrouwt). SYNTRA Vlaanderen heeft geen contractuele band met deze derden. 9 Een jaar is te bekijken in functie van de looptijd van de overeenkomst, dus van 1 oktober t/m 30 september. 10 Iedereen mag de openingszitting bijwonen. 11 Hierop kan SYNTRA Vlaanderen na de gunning wel een afwijking toestaan met de begunstigde opdrachthouder.

11 2.1.5 PRIJS Prijsvaststelling (art. 13 KB Plaatsing) Deze opdracht is een opdracht tegen prijslijst met opgegeven eenheidsprijzen (cfr. 4 INVENTARIS). De tussenkomst per opleidingsuur bedraagt 100 EUR (incl. BTW). Voor elke uitgevoerde jaarlijkse samenwerkingsovereenkomst met een stad of gemeente, ontvangt de betrokken opdrachthouder: 500 EUR (incl. BTW) om door te storten aan de betrokken stad of gemeente; maximum 250 EUR (incl. BTW) voor het organiseren van de toeleiding (cfr. opmaken en drukken folder) per opleidingstraject, maar alleen voor bewezen èn door SYNTRA Vlaanderen aanvaarde kosten Prijsopgave (art. 16 KB Plaatsing) De inschrijver vermeldt zowel het percentage als het bedrag van de BTW, en dit conform het van toepassing zijnde regime/tarief, afzonderlijk op de plaats daartoe voorzien in de INVENTARIS Prijsherziening (art. 20 KB Plaatsing) Er wordt geen prijsherziening toegestaan gedurende de initiële looptijd van de samenwerkingsovereenkomst. Er zal bij een eventuele verlenging van de samenwerkingsovereenkomst, wel een prijsherziening (indexatie) mogelijk zijn conform de gezondheidsindex SELECTIECRITERIA (art. 61 e.v. KB Plaatsing) De uitsluitingsgronden zijn: niet in staat van faillissement of vereffening verkeren, of alle activiteiten gestaakt hebben; niet veroordeeld 13 zijn voor een misdrijf dat de professionele integriteit aantast, of bij de beroepsuitoefening een ernstige (vastgestelde) fout hebben begaan; niet veroordeeld zijn voor de niet-naleving van eender welke milieu- en sociale wetgeving 14, en (voor deze laatste categorie) meer specifiek: de wet betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk van 4 augustus 1996, en meer bepaald hoofdstuk Vbis: bijzondere bepalingen betreffende [ ] geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk; de wetten ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, en meer specifiek die tussen mannen en vrouwen, beide van 10 mei 2007; de wet tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden van 30 juli 1981, als gewijzigd door de wet van 10 mei 2007; het Vlaams decreet houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid van 10 juli Link: 13 Dit betreft een rechterlijke uitspraak die in kracht van gewijsde is gegaan (alle beroepsmogelijkheden zijn m.a.w. uitgeput). 14 Niet-discriminatieclausule.

12 De andere selectiecriteria zijn: in regel zijn met de RSZ, de fiscus en alle andere Belgische (en buitenlandse) wettelijke instanties. De opleiders die zullen worden ingezet, moeten zelf ook in regel zijn met alle vigerende (Belgische en buitenlandse) nationaliteits- en sociale regelgevingen; mandaathouder zijn voor toegewezen trajecten van SYNTRA Vlaanderen, of dit ten laatste op de dag van de sluiting van de indieningstermijn van de offertes (7 september 2014) hebben aangevraagd (BVR TT). 15 De sluiting van de samenwerkingsovereenkomst zal in dat geval slechts kunnen gebeuren onder voorbehoud van de effectieve toekenning van dit mandaat door de raad van bestuur van SYNTRA Vlaanderen GUNNINGSCRITERIA (art. 67 e.v. KB Plaatsing) De gunningscriteria zijn: 10 %: het aantal geplande opleidingstrajecten, als volgt te verdelen: 2 % per opleidingstraject boven het provinciale minimum; 40 %: kwalitatieve beoordeling, door een interne jury, van de aanpak van de opleidingstrajecten. Volgende elementen worden beoordeeld: de oplijsting van de mogelijke inhouden van de workshops; de aanpak van het netwerkingsmoment; de praktijkgerichtheid en de bruikbaarheid. De inhoud van de workshops dient maximaal in te spelen op de vragen van de betrokken deelnemers; de (didactische) aanpak. De gebruikte methodieken dienen afgestemd te zijn op de doelgroep van kleine en micro-ondernemingen (cfr. interactief werken, voorbeelden gebruiken, etc.); het tijdstip waarop de workshops georganiseerd zullen worden; 15 %: kwalitatieve beoordeling, door een interne jury, van de toeleiding. Dit is de manier waarop de handelaars aangesproken en gemobiliseerd zullen worden, in samenwerking met de stad of gemeente (en eventuele andere lokale partners). Het is belangrijk dat de toeleiding breed is en via verschillende kanalen verloopt. Bij voorkeur wordt hiervoor o.a. gebruik gemaakt van een (gedrukte) folder; 10 %: het eventuele inschrijvingsgeld dat gevraagd zal worden. Hoe lager het bedrag, hoe hoger de kwotering (waarbij de jury een onderlinge afweging zal maken van het door elke inschrijver vooropgestelde inschrijvingsbedrag); 15 %: kwalitatieve beoordeling, door een interne jury, van de aanpak van de coördinatie (met de steden en gemeenten). Volgende elementen worden beoordeeld: de steden en gemeenten die zullen gecontacteerd worden (per provincie dient in elk geval contact te worden opgenomen met de (contactpersonen van de) in 3.3 SAMENWERKING MET STEDEN EN GEMEENTEN opgesomde steden en gemeenten); de aanpak van de startvergadering en de evaluatievergadering. Het is belangrijk dat de steden en gemeenten een bepalende rol kunnen spelen: de inhoud van de workshops bepalen, de betrokken partijen selecteren, een locatie aanbieden, etc.); de werking rond de samenwerkingsovereenkomst met de steden en gemeenten; 15 Meer informatie op onze website: Als de inschrijver een tijdelijke vereniging/handelsvennootschap is, dienen àlle rechtspersonen die daar deel van uitmaken, mandaathouder te zijn of een aanvraag ingediend hebben.

13 de manier waarop er tussentijds gecommuniceerd wordt; de locatie(s) waar(op) de workshops zullen georganiseerd worden. Bij voorkeur dichtbij de deelnemende ondernemingen (bvb. een stadszaal/lokaal in de buurt van het winkelcentrum); 10 %: kwalitatieve beoordeling, door een interne jury, van de ervaring van de inschrijver met het aanbieden van workshops met een beheersmatige inhoud voor de doelgroep (zelfstandigen en KMO-medewerkers) VRAAG- EN ANTWOORDFORUM Op het elektronisch uitbestedingsplatform 16 zal een vraag- en antwoordforum worden bijgehouden waarop iedereen vragen kan stellen m.b.t. de uitgeschreven opdracht. De antwoorden van SYNTRA Vlaanderen zullen ook aldaar worden opgenomen, zodat deze informatie onmiddellijk en voor iedereen toegankelijk is. In ieder geval zal van elke inschrijver worden verwacht dat hij kennis heeft van de antwoorden die op de gestelde vragen zijn gegeven. Het vraag- en antwoordforum zal geopend zijn van dinsdag 22 juli tot en met vrijdag 5 september https://enot.publicprocurement.be/

14 2.2 UITVOERING OPDRACHT ALGEMENE UITVOERINGSBEPALINGEN Uitvoeringstermijn(en) (art. 147 KB Uitvoering) Met verwijzing naar: LOOPTIJD EN EVENTUELE VERLENGING (OVEREENKOMST) Inventaris en onderdelen opdracht. De samenwerkingsovereenkomst kan eventueel nog verlengd worden voor nog een periode van 2 jaar. Het (minimum en) maximum aantal te organiseren opleidingstrajecten en de (provinciale) spreiding ervan zal alsdan worden afgesproken Plaats(en) van dienstverlening (art. 149 KB Uitvoering) De opleidingstrajecten gaan bij voorkeur door op een locatie dichtbij de ondernemingen (bvb. een stadszaal/lokaal in de buurt van een winkelcentrum). De opdrachthouder geeft van elke nieuwe opleidingsplaats een korte beschrijving mee gelijk met de aankondiging van de eerste workshop die aldaar zal doorgaan, tenzij hij dit al gedaan heeft in zijn mandaatdossier of de de(u)g(d)elijkheid ervan SYNTRA Vlaanderen wel bekend is (bvb. een erkende lesplaats) Leiding en toezicht (art. 11 KB Uitvoering) Het mandaat van de leidende ambtenaar de h. Bruno Tindemans, gedelegeerd bestuurder van SYNTRA Vlaanderen, evenals elkeen die daartoe door hem specifiek gedelegeerd wordt bestaat uit: de technische en administratieve opvolging van de uitgewerkte opleidingstrajecten, incl. het geven van bijkomende en afdwingbare onderrichtingen, telkens wanneer het bestek of de opdrachtdocumenten, of de naderhand af te sluiten samenwerkingsovereenkomst, onvolledig of onduidelijk zijn; de keuring van te gebruiken cursusmateriaal. SYNTRA Vlaanderen kan na een negatieve evaluatie een herwerking vragen. Indien de kwaliteit onvoldoende blijft, kan dit financiële implicaties hebben; het toezicht op en de keuring van de daadwerkelijk uitgevoerde workshops door (minstens aanwezigheid op) voorbereidende en evaluatievergaderingen, en al dan niet aangekondigde lesbezoeken; de ontvangst van obligaat te gebruiken evaluatieformulieren door de cursisten, waarvan het model of de modellen worden opgelegd of minstens voorafgaandelijk goedgekeurd dienen te worden; het nazicht van de schuldvorderingen en facturen. Dit wordt verder omschreven in de samenwerkingsovereenkomst die zal worden opgesteld en afgesloten met elke opdrachthouder na de gunning.

15 Borgtocht (artt. 25 t/m 33 KB Uitvoering) Er wordt, indachtig de vrijstellingscategorie (24) voor onderwijsopdrachten als vermeld in Bijlage II B van de Wet Overheidsopdrachten, geen borgstelling vereist voor deze opdracht Module- en cursistregistratie Elke opdrachthouder moet alle georganiseerde modules en de deelnemers registreren en overmaken op de manier die SYNTRA Vlaanderen (al dan niet in onderling overleg) oplegt. Dit wordt nader gepreciseerd in de af te sluiten samenwerkingsovereenkomst. In elk geval kan dit nooit aanleiding geven tot de facturatie van enige meerkost BETALINGEN Wijze waarop de prijs wordt betaald (artt. 66, 150 en 160 KB Uitvoering) Bij het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst wordt ook een eerste schijf ter waarde van 20 opleidingsuren betaald (dus EUR, incl. BTW), op basis van een toegezonden factuur. Nadien gebeurt er een trimesteriële afrekening (eind maart, eind juni, eind september en eind december), eveneens op basis van een toegezonden factuur. Hierbij dient telkens een overzicht van de gerealiseerde en gefactureerde opleidingstrajecten te worden toegevoegd (met dienstige aftrek van reeds betaalde opleidingsuren). Elke factuur moet minstens de vermelding factuur dragen, naam en adres van de afzender, een factuurdatum en nummer, een (duidelijke) omschrijving van het gefactureerde voorwerp, het bedrag (met afzonderlijke BTW-component) en het gewenste IBAN/BIC-rekeningnummer 17 waarop de betaling dient te gebeuren. Er moet ook altijd in een betalingstermijn worden voorzien van minstens 30 (kalender)dagen na factuurdatum. In de samenwerkingsovereenkomst met elke opdrachthouder kunnen nog bijkomende procedurevoorschriften worden opgelegd Afronding totaalbedragen Elk berekend totaalbedrag in EUR wordt desgevallend afgerond naar de hogere of lagere tweede decimaal, al naargelang de derde decimaal minstens 5 of minder bedraagt. 17 Meer info:

16 Gescheiden (analytische) boekhouding en financieel toezicht (art. 45 t/m 53 BVR TT) Elke opdrachthouder moet een gescheiden (analytische) boekhouding voeren die controle op overcompensatie (in casu: onredelijke winst) 18 toelaat, en dit conform de wettelijke regelgeving. Daarvoor moeten alle kosten (incl. de parameters voor toerekening ervan) en opbrengsten (annex inkomsten) die met de opdracht (direct of indirect) verband houden afzonderlijk worden bijgehouden. De gegevens moeten beschikbaar zijn vòòr 1 november van het kalenderjaar volgend op dat waarop ze betrekking hebben. Indien bij een gebeurlijke controle overcompensatie wordt vastgesteld, kan dit aanleiding geven tot (gedeeltelijke of volledige) stopzetting van de samenwerkingsovereenkomst, en zelfs tot (gedeeltelijke of volledige) terugvordering naderhand van de vastgestelde overcompensatie INTELLECTUELE RECHTEN EN VERTROUWELIJKHEID Gecreëerde knowhow en intellectuele rechten (artt. 19 en 20 KB Uitvoering) SYNTRA Vlaanderen verwerft het eigendomsrecht (annex uitbatingsrecht) van het opgeleverde cursusmateriaal en (het concept en de inhoud van) de eraan gekoppelde workshops na afloop van de (al dan niet verlengde) samenwerkingsovereenkomst. De opdrachthouder kan wel nog zelf na afloop van de (al dan niet verlengde) samenwerkingsovereenkomst een recht van uitbating van het cursusmateriaal en/of de trajecten annex workshops, of een gedeelte daarvan, voor gelijk(w)aardige doeleinden behouden. Deze intentie dient zelf wel in een afzonderlijk (alsdan op te stellen) contract te worden vormgegeven en precies omschreven Bestaande intellectuele eigendomsrechten (art. 17 KB Plaatsing) De inschrijver dient bij zijn offerte aan te geven welke intellectuele eigendomsrechten, waarvan hij titularis is of waarvoor hij van een derde een gebruikslicentie moet verkrijgen, nodig zijn voor het geheel of een deel van de uit te voeren prestaties. De aankoopprijs en de verschuldigde vergoedingen voor de gebruikslicenties van deze intellectuele eigendomsrechten zijn voor zijn rekening Vertrouwelijkheid (art. 18 KB Uitvoering) De informatie die de aanbestedende overheid in het raam van de gunning van deze opdracht ter beschikking stelt, mag niet voor andere doeleinden worden aangewend, noch aan derden worden meegedeeld. Elke opdrachthouder dient alle maatregelen te treffen om het confidentiële karakter van de beschikbaar gestelde informatie, de gegevens en de onderzoeksresultaten te doen bewaren door hemzelf en door eenieder die er toegang toe heeft. Hij dient, indien van toepassing, in zijn contracten met onderaannemers eveneens deze verplichtingen inzake vertrouwelijkheid over te nemen. 18 Met verwijzing naar het toepasselijke Besluit nr. 2012/21/EU van 20 december 2011 van de Europese Commissie.

17 2.2.4 SANCTIES EN RECHTSVORDERINGEN Straffen en maatregelen van ambtswege (art. 45 KB Uitvoering) Elke vastgestelde en welomschreven gebrekkige uitvoering van de samenwerkingsovereenkomst kan aanleiding geven tot het geheel of gedeeltelijk niet-uitbetalen van de gecontesteerde prestaties, eventueel zelfs tot een gehele of gedeeltelijke vernietiging van de overeenkomst zelf. Niet behoorlijk of niet conform uitgevoerde prestaties zullen moeten worden herbegonnen. Deze bepaling geldt eveneens bij niet-opvolging van gegeven onderrichtingen als omschreven in Leiding en toezicht. Indien de opdrachthouder in gebreke blijft bij de uitvoering van de opdracht 19, kan SYNTRA Vlaanderen de voltooiing van de opdracht in handen geven van een derde, of opnieuw uitbesteden. De vaststelling van het in gebreke blijven en de beslissing om tot maatregelen van ambtswege over te gaan worden de opdrachthouder per aangetekend schrijven ter kennis gebracht Aansprakelijkheid en rechtsvorderingen (art. 73 KB Uitvoering) SYNTRA Vlaanderen is nooit aansprakelijk voor schade of verlies aan personen of goederen die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van handelingen gesteld door (vertegenwoordigers van) de opdrachthouder in het kader van de uitvoering van deze opdracht. De opdrachthouder zal SYNTRA Vlaanderen vrijwaren van elke vordering tot schadevergoeding door derden in dit verband. Elke rechtsvordering dient te worden ingesteld bij de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel en voor een Nederlandstalige kamer, behoudens ingeval van een vordering tot tussenkomst in een bestaand geding KEURINGEN EN OPLEVERINGEN (artt. 41 t/m 43 KB Uitvoering) De begunstigde dient het cursusmateriaal dat hij wil gebruiken (syllabus, dia s of slides, filmpjes, etc.) bij te houden, minstens tot en met de eindevaluatie. Dit materiaal kan tot 1 week voor de start van de (eerste) workshop waarin het gebruikt zal worden, opgevraagd worden door SYNTRA Vlaanderen. Bij een negatieve evaluatie kan een herwerking worden gevraagd. Indien de kwaliteit onvoldoende blijft, kan dit financiële implicaties hebben. Voor deze keuringen en opleveringen kunnen nooit afzonderlijk kosten worden aangerekend NIET-DISCRIMINATIECLAUSULE De opdrachthouder verbindt zich ertoe bij het uitvoeren van deze opdracht niemand te discrimineren op grond van geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, geloof of levensbeschouwing, politieke overtuiging, taal, gezondheidstoestand, handicap, fysieke of genetische eigenschappen, sociale positie, nationaliteit, zogenaamd ras, huidskleur, afkomst, nationale of etnische afstamming of syndicale overtuiging. 19 Of de overeenkomst eenzijdig verbreekt.

18 Hij waarborgt dit zowel ten aanzien van zijn personeelsleden onderling als ten aanzien van derden, zoals deelnemers, bezoekers, externe medewerkers, etc. De opdrachthouder verbindt zich ertoe, voor zover redelijk, aanpassingen door te voeren, op vraag van personen met een handicap, die de beperkende invloed van een onaangepaste omgeving op de participatie van een persoon met een handicap neutraliseren. De opdrachthouder verbindt zich ertoe de werknemers en derden, zoals deelnemende cursisten, bezoekers, externe medewerkers, etc., mee te delen dat hij geen rekening zal houden met vragen of wensen van discriminerende aard. Indien een personeelslid van de opdrachthouder, of een derde die door hem betaald is ingezet, zich tijdens de uitvoering van de opdracht schuldig maakt aan discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag, zal de opdrachthouder de nodige maatregelen treffen om een einde te maken aan dit gedrag en waar nodig het slachtoffer in eer herstellen. De werknemers (of andere personen) met hiërarchische verantwoordelijkheden zullen toezien op het naleven van dit engagement. Bij elke mogelijke klacht in dit verband tegen de opdrachthouder, zal deze zijn volledige medewerking verlenen aan eventueel onderzoek dat in dit verband verricht wordt door een meldpunt discriminatie of een andere organisatie, in dit verband aangesteld door de Vlaamse overheid. De opdrachthouder vraagt tevens al zijn personeelsleden alert te zijn voor discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag, in die zin dat ze de gevallen waar ze getuige van zijn, onmiddellijk dienen te melden aan een werknemer (of andere persoon) met hiërarchische verantwoordelijkheid. De opdrachthouder verbindt zich ertoe om geen druk uit te oefenen op eigen personeelsleden, die slachtoffer worden van discriminatie, pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag door een klant of een derde, om af te zien van eventuele indiening van een klacht of inleiding van een vordering voor eender welke rechtbank in dit verband. De opdrachthouder ziet er op toe dat ook de onderaannemers, die hij eventueel inschakelt voor de opdracht, zich houden aan deze uitvoeringsvoorwaarden.

19 3 OMSCHRIJVING OPDRACHT De aanbestedende overheid ziet er op toe dat deze opdracht wordt uitgevoerd met inachtname van de anti-discriminatiewetgeving. 3.1 KADER OPDRACHT Ondernemers en medewerkers van kleine en micro-ondernemingen volgen vaak minder opleiding dan hun collega s werkzaam bij grotere ondernemingen. De voornaamste reden hiervoor is tijdsgebrek. Nochtans heeft een onderneming met beter opgeleide ondernemers en medewerkers meer kans op slagen. Het ondersteunen van zaakvoerders van kleine ondernemingen en hun medewerkers inzake professionele bijscholing vormt bijgevolg een bijzonder aandachtspunt. Om de ondernemers en medewerkers van kleine en micro-ondernemingen hierin te ondersteunen, dienen er per provincie kortlopende opleidingstrajecten georganiseerd te worden i.s.m. de steden en gemeenten. De workshops zijn praktijkgericht en hebben een beheersmatige inhoud. Het is belangrijk dat de workshops inspelen op de ervaringen van de deelnemers. De begunstigde opleidingsverstrekker dient deze praktijkgerichte opleidingstrajecten te organiseren en in te staan voor de toeleiding en coördinatie van de samenwerking met de steden/gemeenten. Daarnaast is het belangrijk dat de opleidingstrajecten laagdrempelig zijn. Uit vroegere ervaringen blijkt dat handelaars sneller workshops bijwonen als deze gecombineerd worden met een netwerkingsmoment, waarop ze ervaringen kunnen uitwisselen. In het kader van deze opdracht is het belangrijk dat dit in elk opleidingstraject voorzien wordt (bvb. voor of na de workshop). Ook het inschrijvingsgeld dient laag gehouden te worden. Voor de toeleiding van de handelaars wordt er gewerkt met lokale partners. De opleiding gaat bij voorkeur door op een locatie dichtbij de ondernemingen, op uren die in overeenstemming zijn met de wensen van de handelaars (d.i. aansluitend op openingsuren/ werktijden). 3.2 INHOUD WORKSHOPS (mogelijke onderwerpen) Dit is een niet-exhaustieve lijst van onderwerpen waar begunstigde opdrachthouders uit kunnen kiezen VERKOOP Verkooptechnieken In deze workshop kunnen volgende elementen aan bod komen: welke fasen komen aan bod in een verkoopsgesprek, hoe kan een ondernemer inspelen op de verschillende types van klanten, handige verkooptechnieken, efficiënte communicatietips, etc Hospitality, gastvrijheid verkoopt Klanten kopen niet enkel produkten of diensten. Ze kopen net zo goed een ervaring, een resultaat van hun indruk dat ze in goede handen zijn. Persoonlijke ervaring, van zichzelf of van vrienden, maakt vaak het verschil om te kiezen tussen 2 leveranciers of winkelpunten. Onbewust en bewust oordelen klanten permanent over het gevoel bij en de waarde van elk, zelfs kortstondig, moment van contact.

20 In deze workshop kunnen volgende onderwerpen aan bod komen: wat zijn die momenten van waarheid?, wanneer is de klant er het gevoeligst voor?, hoe kunnen ondernemers, met soms kleine ingrepen, het verschil maken?, hoe kunnen de inzichten van hospitality of gastvrijheid toegepast worden in de dagelijkse omgang met klanten?, etc Non-verbale communicatie in de winkelverkoop Lichaamstaal vertelt meer dan je denkt. Meer dan 70% van het effect van een boodschap wordt gecreëerd door non-verbale signalen, zoals lichaamshouding, stem, intonatie, mimiek, positionering, etc. Toch blijkt dat de meeste mensen tijdens verkoopgesprekken nauwelijks gebruik maken van de belangrijke informatie die de lichaamstaal geeft. Vaak geeft deze informatie veel meer prijs dan het gesproken woord. Het leren interpreteren van lichaamstaal kan ondernemers helpen om hun klanten beter te begrijpen en in te schatten. Daarnaast bevordert een goede non-verbale observatie de snelheid en effectiviteit van de communicatie Klachtenbehandeling Elk bedrijf en elke ondernemer krijgt te maken met klachten van klanten of andere commerciële contacten. Terwijl de meeste klanten zappen, nemen klagers de moeite om hun probleem toe te lichten. Toch slagen ondernemers er vaak niet in om hier constructief mee om te gaan. De start van een goeie aanpak is het in vraag durven stellen van de eigen visie. Op die manier stijgt de kans dat er uit een klacht een positief klantengevoel en een grotere klantentrouw voortkomt MARKETING Y-generatie Waarom zouden jongeren nog naar een winkel gaan als ze alles online kunnen bestellen? Is de ouderwetse winkel enkel nog een showroom, waarna de jongeren de prijzen via een app vergelijken? De jongeren lijken een onbereikbare groep, ondanks het feit dat ze constant online zijn. Toch kan een merk of een winkel het verschil maken door deze groep op een passende manier te bereiken. Hun invloed op ouders en vrienden is immers groot! Goedkope vormen van promotie Klanten naar de zaak lokken is één van de voornaamste bezigheden van een ondernemer. Maar iedereen weet dat promotie voeren zeer duur kan zijn. En het resultaat ervan is niet altijd te meten. In deze workshop kunnen volgende elementen aan bod komen: hoe kan een ondernemer zijn zaak op een rendementsvolle manier promoten, hoe kan het budget van een promotiecampagne beter opgevolgd worden, tips om op te vallen met een zaak, etc Klantgericht ondernemerschap De concurrentie voor zelfstandige ondernemers is vaak heel groot. Het is in dit kader belangrijk om als ondernemer op zoek te gaan naar jouw meerwaarde ten opzichte van de concurrenten en deze op een goede manier te communiceren Google Adwords Google Adwords geeft aan website-eigenaars de mogelijkheid om te verschijnen bij bepaalde zoekopdrachten. Het is een populaire en een van de effectiefste vormen van online adverteren.

Bestek nr. SVL/TT/2015/14 van 12 oktober 2015

Bestek nr. SVL/TT/2015/14 van 12 oktober 2015 Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2015/14 van 12 oktober 2015 Initiële offertes moeten worden ingediend ten laatste op vrijdag 4 december 2015 om

Nadere informatie

Bestek nr. SVL/TT/2015/01 van 7 april 2015

Bestek nr. SVL/TT/2015/01 van 7 april 2015 Open offerteaanvraag voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2015/01 van 7 april 2015 Offertes moeten worden ingediend ten laatste op woensdag 29 april 2015 om 12.00 u. INHOUDSTAFEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Bestek nr. SVL/TT/2015/09 van 6 juli 2015

Bestek nr. SVL/TT/2015/09 van 6 juli 2015 Open offerteaanvraag voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2015/09 van 6 juli 2015 Offertes moeten worden ingediend ten laatste op: dinsdag 15 september 2015 om 12.00 u. INHOUDSTAFEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1

Nadere informatie

Bestek nr. SVL/TT/2015/11 van 10 september 2015

Bestek nr. SVL/TT/2015/11 van 10 september 2015 Open offerteaanvraag voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2015/11 van 10 september 2015 Offertes moeten worden ingediend ten laatste op vrijdag 16 oktober 2015 om 12.00 u. INHOUDSTAFEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Bestek nr. SVL/TT/2015/08 van 6 juli 2015

Bestek nr. SVL/TT/2015/08 van 6 juli 2015 Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2015/08 van 6 juli 2015 Initiële offertes moeten worden ingediend ten laatste op woensdag 2 september 2015 om 12.00

Nadere informatie

Bestek nr. SVL/TT/2016/13 van 1 juli 2016

Bestek nr. SVL/TT/2016/13 van 1 juli 2016 Open offerteaanvraag voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2016/13 van 1 juli 2016 Offertes moeten worden ingediend ten laatste op donderdag 15 september 2016 om 10.00 u. INHOUDSTAFEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1

Nadere informatie

Bestek nr. SVL/TT/2016/08 van 25 april 2016

Bestek nr. SVL/TT/2016/08 van 25 april 2016 Open offerteaanvraag voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2016/08 van 25 april 2016 Offertes moeten worden ingediend ten laatste op maandag 6 juni 2016 om 12.00 u. INHOUDSTAFEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Bestek nr. SVL/TT/2016/16 van 4 november 2016

Bestek nr. SVL/TT/2016/16 van 4 november 2016 Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2016/16 van 4 november 2016 Initiële offertes moeten worden ingediend ten laatste op maandag 28 november 2016 om

Nadere informatie

Bestek nr. SVL/TT/2016/02 van 1 maart 2016

Bestek nr. SVL/TT/2016/02 van 1 maart 2016 Open offerteaanvraag voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2016/02 van 1 maart 2016 Offertes moeten worden ingediend ten laatste op vrijdag 15 april 2016 om 12.00 u. INHOUDSTAFEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Bestek nr. SVL/TT/2016/01 van 1 maart 2016

Bestek nr. SVL/TT/2016/01 van 1 maart 2016 Open offerteaanvraag voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2016/01 van 1 maart 2016 Offertes moeten worden ingediend ten laatste op vrijdag 15 april 2016 om 12.00 u. INHOUDSTAFEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

Bestek nr. SVL/TT/2017/INC.01 dd. 10 maart 2017

Bestek nr. SVL/TT/2017/INC.01 dd. 10 maart 2017 Open offerteaanvraag voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2017/INC.01 dd. 10 maart 2017 Offertes moeten worden ingediend ten laatste op dinsdag 18 april 2017 om 12.00 u. De openingszitting zal plaatshebben

Nadere informatie

DEEL V: OFFERTEFORMULIER

DEEL V: OFFERTEFORMULIER DEEL V: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2015/HFB/OO/32018 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid

Open offerteaanvraag voor het aankopen van bestelwagens voor de Vlaamse overheid 151 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Centrale Facilitaire Diensten Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek nr. 2014/HFB/OO/29354 Open offerteaanvraag

Nadere informatie

Bestek nr. SVL/TT/2016/IOA.GEN.2 van 17 oktober 2016

Bestek nr. SVL/TT/2016/IOA.GEN.2 van 17 oktober 2016 Open offerteaanvraag voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2016/IOA.GEN.2 van 17 oktober 2016 Offertes moeten worden ingediend ten laatste op woensdag 23 november 2016 om 12.00 u. INHOUDSTAFEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 38 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap Facilitair Bedrijf Afdeling Aankoopcentrale en Overheidsopdrachten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 35 1000 BRUSSEL Dienst Domein Adres Besteknummer

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Inhoud Workshops. 4. Klachtenbehandeling Klachten dwingen je een andere bril op te zetten. Ze zetten je aan om vanuit een andere invalshoek te

Inhoud Workshops. 4. Klachtenbehandeling Klachten dwingen je een andere bril op te zetten. Ze zetten je aan om vanuit een andere invalshoek te Inhoud Workshops 1. Verkooptechnieken Lukt het niet om die belangrijke deal binnen te halen? Net naast een belangrijke opdracht gegrepen? Misschien kun je iets veranderen aan je persoonlijke stijl en je

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

Bestek nr. SVL/TT/2015/16 van 26 oktober 2015

Bestek nr. SVL/TT/2015/16 van 26 oktober 2015 Open offerteaanvraag voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2015/16 van 26 oktober 2015 Offertes moeten worden ingediend ten laatste op vrijdag 11 december 2015 om 12.00 u. INHOUDSTAFEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Bestek nr. SVL/TT/2017/IOA.SEC.10 van 18 april 2017

Bestek nr. SVL/TT/2017/IOA.SEC.10 van 18 april 2017 Open offerteaanvraag voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2017/IOA.SEC.10 van 18 april 2017 Offertes moeten worden ingediend ten laatste op maandag 29 mei 2017 om 12.00 u. INHOUDSTAFEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER

Bestek nr. : INF Dossier nr. : WA 2012/0538/02 OFFERTEFORMULIER Aanbestedende overheid: Sociale Huisvestingsmaatschappij Vooruitzien cvba Burgemeester Geyskensstraat 1 3580 Beringen Opdracht: Verkavelingsproject aan Kleuterweg, Heusden-Zolder Bestek nr. : INF2016-0038

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting

Juridische bijstand en vertegenwoordiging voor rechtbanken en andere instanties van geschillenbeslechting VLAAMSE GEMESCHAP Beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Afdeling Beleidsontwikkeling Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking Overheidsopdracht

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

HAAL MEER UIT JE ZAAK!

HAAL MEER UIT JE ZAAK! HAAL MEER UIT JE ZAAK! WORKSHOPS VOOR HANDELAARS EN HUN MEDEWERKERS UIT DE BRUGSE REGIO 2015 (GEORGANISEERD DOOR SBM IN SAMENWERKING MET LOKALE ECONOMIE, STAD BRUGGE) SESSIE 1: HOSPITALITY, GASTVRIJHEID

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Bestek nr. SVL/TT/2016/05 van 1 maart 2016

Bestek nr. SVL/TT/2016/05 van 1 maart 2016 Open offerteaanvraag voor diensten Bestek nr. SVL/TT/2016/05 van 1 maart 2016 Offertes moeten worden ingediend ten laatste op vrijdag 15 april 2016 om 12.00 u. INHOUDSTAFEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen

Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen Subsidiereglement voor ondersteuning van sportieve evenementen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 16 december 2013 Bekendgemaakt op 19 december 2013 Inhoudstafel - Artikel 1. Doel - Artikel 2. Doelgroep

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:62416-2014:text:nl:html België-Brussel: Software en informatiesystemen 2014/S 038-062416 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie

OFFERTEFORMULIER. Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Leveren en plaatse afstandsbewaking op technische infrastructuur waterlopen 2 de categorie Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet: EURO De ondergetekende : (Naam

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

p r o v i n c i e Limburg

p r o v i n c i e Limburg p r o v i n c i e Limburg D i r e c t i e Omgeving D i e n s t Wegen en Routestructuren Belangrijk aandachtspunt om te vermijden dat offertes reeds voor de openingszitting zouden geopend worden! Indien

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):.

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):. Bouwheer : VZW Daarkom, Prinsenstraat, 8 te 1000 Brussel Opdracht : Herinrichting van La Gaité tot een Vlaams Marokkaans Culturenhuis Lot 5 : De uitvoering van de werken : liften Tekstmodel van offerteformulier

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER Grasmarkt 61 B-1000 Brussel T +32 2 504 03 00 F +32 2 504 03 66 info@toerismevlaanderen.be www.toerismevlaanderen.be BIJLAGE 1 OFFERTEFORMULIER Raamovereenkomst voor diensten voor de vertegenwoordiging

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014)

Formulier 2015 (Aanvraag loonkosten/kosten voor diensten 2014) Aanvraagformulier voor tegemoetkoming voor de loonkosten en/of voor de kosten voor diensten voor twee of meerdere artsen die deel uitmaken van een groepering Dit formulier moet opgestuurd worden naar het

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:25592-2012:text:nl:html B-Brussel: Reclame- en marketingdiensten 2012/S 16-025592 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11

OPEN OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 1 OPEN FERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 11 UITVOERING VAN WERKEN : BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW VOLGENS DE BREEAM-METHODIEK FERTEFORMULIER AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN 2 OPDRACHTGEVER : POM

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:192270-2012:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor ontwikkeling van software voor tijdregistratie of personele middelen 2012/S

Nadere informatie

Identificatie van de inschrijver

Identificatie van de inschrijver OFFERTEFORMULIER PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Dit biljet is verplicht te gebruiken bij de inschrijving OPENING: dinsdag 2 juni 2015 om 14.30 uur Voorwerp van de opdracht PORTFOLIO MANAGEMENT TOOL Identificatie

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting Departement Financiën en Begroting Vereenvoudigde Onderhandelingsprocedure met bekendmaking van diensten Bestek nr. VO/FB/DEP/2016/004/BOBFO Beleidsrelevant

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Leveringen

Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:295856-2016:text:nl:html België-Brussel: Elektrische machines, apparaten, uitrusting en verbruiksartikelen; verlichting

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor het beoordelingscomité voor starterscontracten

Huishoudelijk reglement voor het beoordelingscomité voor starterscontracten Huishoudelijk reglement voor het beoordelingscomité voor starterscontracten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 april 2016 Bekendgemaakt op 27 april 2016 Inhoudstafel Artikel 1. Doel... 1 Artikel 2.

Nadere informatie

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/7 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:218338-2013:text:nl:html België-Brussel: Wassen van ramen 2013/S 127-218338 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624

België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen en productiviteit 2015/S 034-057624 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57624-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor het maken van documenten, tekeningen, afbeeldingen, dienstregelingen

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 Afdeling I Inleidende bepaling 1 Art. 1: omzetting richtlijn 1 Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde Art. 2: definities

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. De natuurlijke persoon (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres):

OFFERTEFORMULIER. De natuurlijke persoon (naam en voornaam, hoedanigheid of beroep, nationaliteit, adres): OFFERTEFORMULIER Vlaams indicatorenproject woonzorgcentra: wetenschappelijke ondersteuning voor het verwerken en analyseren van de verzamelde data die de Vlaamse erkende woonzorgcentra halfjaarlijks aan

Nadere informatie

V LOT A - Brandbeveiligings- en Elektriciteitswerken 30/06/2016. Tweebrugenstraat GENT OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep:..

V LOT A - Brandbeveiligings- en Elektriciteitswerken 30/06/2016. Tweebrugenstraat GENT OFFERTEFORMULIER. Hoedanigheid of beroep:.. BESTEK NUMMER: 1137_BASIS_A IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Nieuwen Bosch Basisschool

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF

INSCHRIJVINGSFORMULIER _IF INSCHRIJVINGSFORMULIER 110023_IF Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA/ De Watergroep Raamovereenkomst 2016 voor het aanleggen van riolen over beperkte afstand en het uitvoeren van huisaansluitingen

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17 KB plaatsing overheidsopdrachten goed.fm Page 5 Friday, October 21, 2011 9:36 AM INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 15 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17 Afdeling 1. Inleidende bepaling 17 Art. 1:

Nadere informatie

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk

OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan Genk STAD : Genk OPDRACHTGEVEND BESTUUR : VZW Katholiek Basisonderwijs H. Hart Winterslag-Genk Margarethalaan 70 3600 Genk BENAMING VAN DE OPDRACHT : GT-160490-66 Infrastructuurwerken Omgevingswerken Kleuterschool

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER BIJLAGE: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP PERCEEL 1: ALGEMENE RENOVATIEWERKEN Openbare aanbesteding Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld en

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten

Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Subsidiereglement Buurt beweegt gezond voor de ondersteuning van sport-en bewegingsactiviteiten Goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 december 2016 Bekendgemaakt op 21 december 2016 Inhoudstafel Artikel

Nadere informatie

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2018

BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2018 OFFERTEFORMULIER FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN KRUIDTUINLAAN 55, 1000 BRUSSEL Contactpersoon: Yasmine Ghafir+32 (0)2 211 87 28, yasmine.ghafir@afsca.be BESTEK FAVV_DGLABO_CPM_2018

Nadere informatie

HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/ /12/2019.

HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/ /12/2019. HET LEVEREN VAN EEN ONDERHOUDSPLAN VOOR CAD SOFTWARE, VOOR DE PERIODE 01/01/2017-31/12/2019. RC1600314 2016 Directie Algemene Zaken Afdeling ICT Business Intelligence - Geosystemen Vlaamse Maatschappij

Nadere informatie

overeenkomst CNV-CA-2015.

overeenkomst CNV-CA-2015. CNV-CA-2015. Tussen: en: GIAL, vzw met maatschappelijke zetel gevestigd Emile Jacqmainlaan 95 te 1000 Brussel, vertegenwoordigd door: dhr. Mohamed Ouriaghli, voorzitter van de raad van bestuur, en dhr.

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting

Vlaamse overheid. Beleidsdomein Financiën en Begroting Vlaamse overheid Beleidsdomein Financiën en Begroting Departement Financiën en Begroting Vereenvoudigde Onderhandelingsprocedure met bekendmaking van diensten Bestek nr. VO/FB/DEP/2016/005/BOBFO Beleidsrelevant

Nadere informatie