REALISATIE VAN HET BOVENLOKAAL

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REALISATIE VAN HET BOVENLOKAAL"

Transcriptie

1 REALISATIE VAN HET BOVENLOKAAL functioneel en recreatief fietsroutenetwerk PROVINCIALE SUBSIDIEREGLEMENTEN - FIETSFONDS

2 Inhoudstafel Voorwoord 3 BOVENLOKAAL FIETSROUTENETWERK IN VLAAMS-BRABANT 4 Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk 6 Bovenlokaal recreatief fietsroutenetwerk 10 SUBSIDIES VOOR DE AANLEG VAN FIETSPADEN 13 Subsidies voor het functioneel netwerk: het fietsfonds 13 Het reglement 14 Praktische werkwijze: Kwaliteit als uitgangspunt: extra voorwaarden! 16 Stappenplan voor het verkrijgen van een subsidie 18 Subsidies voor het bovenlokaal recreatief fietsroutenetwerk 19 Het reglement 20 Praktische werkwijze 21 Nominatieve subsidies voor strategische projecten 22 SAMENWERKINGSOVEREENKOMSTEN OF PROJECTSUBSIDIES 23 CONTACTPERSONEN 24 BIJLAGE 26 Kaart bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk 26 Kaart bovenlokaal recreatief fietsroutenetwerk 27 COLOFON - Deze brochure werd uitgegeven door de provincie Vlaams-Brabant in opdracht van de deputatie. Redactie: dienst mobiliteit, Provincie Vlaams-Brabant / Vormgeving: grafische cel, Provincie Vlaams-Brabant / Foto s: Lander Loeckx, Filip Claessens / Druk: drukkerij Profeeling / Oplage: 350 / v.u.: Provincie Vlaams-Brabant, Provincieplein 1, 3010 Leuven / Juni 2013 / D/2013/8495/14 2

3 Fietsend de toekomst tegemoet! Blijvende inzet voor een betere fietsinfrastructuur noodzakelijk De fiets als het transportmiddel van de toekomst? De kans is groot. Nu de mobiliteitsknoop in Vlaams-Brabant steeds moeilijker te ontwarren lijkt, biedt de fiets niets dan voordelen. Het fietsbeleid vormt daarom een belangrijk speerpunt van het provinciale mobiliteitsbeleid. In deze bestuursperiode wil de provincie sterk inzetten op realisaties. Om de fiets een toekomst te bieden als het perfecte vervoermiddel voor woon-werk en woon-schoolverkeer moeten we met z n allen een tandje bijsteken en overgaan tot de realisatie van zo veel mogelijk nieuwe fietsinfrastructuur. Fietsen over veilige en comfortabele fietspaden moet de norm worden. Speciale aandacht besteden we de volgende jaren aan de realisatie van nieuwe fietsinfrastructuur van en naar Brussel. De provincie Vlaams-Brabant, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Vlaams gewest hebben hiervoor de handen in elkaar geslagen. We doen een warme oproep aan de gemeenten om hun schouders mee onder dit project te zetten. We zetten ook sterk in op routes tussen onze steden zoals bijvoorbeeld de fietsroute Leuven-Tienen. Bij het uitwerken van een goed fietsbeleid speelt het lokale niveau een belangrijke rol. Geen gemakkelijke opgave. Een goed fietsbeleid vraagt duidelijke keuzes. Gelukkig heeft het fietsbeleid de wind in de rug. In de maatschappij krijgt de fiets een steeds belangrijkere rol, zowel in de vrije tijd als voor functionele verplaatsingen. Voor een extra duwtje in de rug zorgt ook de provincie. Met het subsidiereglement voor de aanleg van functionele en recreatieve fietsinfrastructuur kan u rekenen op 80% subsidie voor de aanleg van fietspaden langsheen uw gemeentewegen. 40% van de gemaakte kosten draagt het provinciebestuur, nog eens 40% wordt betaald door de Vlaamse overheid (het zgn. Fietsfonds). Stel ons tijdig op de hoogte van uw fietspadenprojecten. Zo denken we samen van bij de start in dezelfde richting. En dat maakt het verloop van het inhoudelijke, administratieve en financiële proces zoveel gemakkelijker. Wij zullen hetzelfde doen! Tom Dehaene Gedeputeerde voor mobiliteit Provincie Vlaams-Brabant 3

4 4

5 Bovenlokaal Fietsroutenetwerk in Vlaams-Brabant Op 4 juni 2002 werd door de provincieraad het bovenlokaal functioneel en recreatief fi etsroutenetwerk definitief goedgekeurd. Jaarlijks werden een reeks wijzigingen goedgekeurd. Beide netwerken richten zich op verschillende doelgroepen met andere gebruikerseisen maar kunnen op een aantal plaatsen wel gelijklopen. Het FUNCTIONEEL NETWERK is een gewenst netwerk, een streefdoel. Het is momenteel niet in zijn geheel bewegwijzerd en er kan ook nog niet overal veilig gefietst worden. De provincie wenst dit netwerk zo snel mogelijk veilig te maken voor fi etsers. O.a. via de subsidies worden gemeenten gestimuleerd nieuwe fi etspaden op dit netwerk aan te leggen. Het RECREATIEF NETWERK wordt gebruikt als basis voor de opmaak van het recreatief knooppuntennetwerk. Het wordt bewegwijzerd en gepromoot door Toerisme Vlaams-Brabant vzw. De routes voor dit netwerk worden in nauw overleg tussen de dienst mobiliteit en de dienst toerisme bepaald. Een netwerk omvat verschillende routes of trajecten zonder onderbreking die op elkaar aansluiten zodat een bepaald gebied voor de fi etser volledig ontsloten wordt. Het netwerk bestaat uit een geheel van fi etsvoorzieningen met fi etswegen, vrijliggende en aanliggende fi etspaden, wegen met gemengd verkeer en zone-30-gebieden. De aanleg van het fi etsroutenetwerk kan ervoor zorgen dat de beleving van het landschap voor voorbijgangers versterkt wordt. Door onder meer een begeleidende groenstructuur kunnen deze wegen het landschap zelfs mee structureren. De provincie wenst de volgende doelstellingen voor het fietsroutenetwerk te realiseren: Aanleg van een zelfstandig samenhangend netwerk van fi etsvoorzieningen voor recreatieve en functionele fi etsrelaties. Promotie van een fi etsnetwerk als onderdeel van een verplaatsingsketen als voor- en natransportmiddel, met aandacht voor haltes van openbaar vervoer. Coördinatie van een kwaliteitsvolle uitbouw van het netwerk (doelgericht, veilig, aantrekkelijk en comfortabel). De provincie zal de gemeenten stimuleren in de uitbouw van het fietsroutenetwerk. Niet alleen door financiële middelen ter beschikking te stellen (40% van het subsidiabel bedrag voor kwaliteitsvolle fietspaden langs gemeentewegen) maar ook door het aanbieden van de nodige knowhow. De Vlaamse overheid financiert mee via het fietsfonds (40% subsidies voor fietspaden langs gemeentewegen bovenop de provinciale subsidies) en via de samenwerkingsovereenkomst VI (100% voor de aanleg van fietspaden langs gewestwegen op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en 80% op andere gewestwegen). Wat betreft de vormgeving van de fi etspaden sluit de provincie zich aan bij de richtlijnen die zijn weergegeven in het Vademecum Fietsvoorzieningen, opgesteld door de Vlaamse overheid. De meest recente updates kunt u raadplegen op de website van de Vlaamse overheid: 5

6 Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk CONCEPT OPBOUW NETWERK Het bovenlokaal functioneel fi etsroutenetwerk verbindt kernen en attractiepolen met utilitaire fi etsvoorzieningen, in eerste instantie voor de afwikkeling van woon-werk, woonschool en woon-winkelverkeer. Bij de opbouw van het netwerk ligt een belangrijk accent op de multimodale benadering: de plaats van de fiets in het netwerkmanagement, als onderste schakel in de vervoersketen. Het netwerk is opgebouwd op basis van: Woon-werk, woon-winkel en woon-schoolverplaatsingen Woonkernen: geselecteerd op basis van statistische sectoren met een minimum bevolkingsdichtheid (4 inw./ha) en minimum inwonersaantal (200 inw.) Functionele attractiepolen: - universitaire ziekenhuizen - evenementenplaatsen - toeristische attractiepolen van bovenlokaal niveau - secundaire en hogere onderwijsinstellingen - regionale bedrijventerreinen - regionale recreatiedomeinen. Vervoersknooppunten die uitgebouwd worden tot multimodale overstappunten. Karakteristiek voor deze functionele verplaatsingen is dat de fi etser de kortste weg naar zijn bestemming kiest indien de omstandigheden het toelaten. De fi etser heeft in de eerste plaats interesse voor het bereiken van zijn bestemming en niet in de verplaatsing zelf. Toch is de fi etser zeer omgevingsgevoelig en is ook juist door het herhalingseffect de ruimtelijke kwaliteit van een traject van belang. Op functionele fietsroutes kunnen bijzondere eisen gesteld worden aan het comfort van de verharding en de aanwezigheid van verlichting. Het bovenlokaal functioneel netwerk is opgemaakt in 2000 in opdracht van het Vlaamse Gewest door alle Vlaamse provincies. Het loopt dus over de provinciegrenzen heen. Het sluit ook aan op de gewestelijke fietsroutes in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. De routes van het Fiets-GEN zullen geïntegreerd worden in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. HIËRARCHISCHE OPBOUW Een functioneel netwerk is opgebouwd uit mazen met een gemiddelde maaswijdte van 3,5 km. Op provinciaal niveau worden volgende types van routes onderscheiden: Hoofdroutes: fi etscorridors en non-stophoofdroutes Bovenlokale fi etsroutes: bovenlokale functionele routes en bovenlokale alternatieve functionele routes. Gemeenten kunnen via de gemeentelijke mobiliteitsplannen en structuurplannen de hiërarchie verder aanvullen met lokale functionele routes. Hoofdroutes Hoofdroutes zijn intensief gebruikte doorgaande fietsroutes met een kwalitatief hoogwaardig karakter. Ze vormen op zich niet noodzakelijk een gesloten netwerk, maar fungeren eerder als ruggengraat van het bovenlokaal fietsroutenetwerk. Ze kunnen twee vormen aannemen: fi etscorridor of non-stophoofdroute. 6

7 Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk Fietscorridors Fietscorridors zijn trajecten met een sterke bundeling van bestaande of potentiële functionele fi etsstromen (woon-school- en woon-werkverkeer), door ruimtelijke verdichting of door hun ligging langs (een aaneenschakeling van) belangrijke attractiepolen. In sterk verstedelijkte gebieden kan het belang van een hoogwaardige fi etsroute langs structurerende lijninfrastructuren nog toenemen in functie van de corridorfunctie. De fi etscorridors in Vlaams-Brabant bevinden zich op de radiale toegangsroutes rond de Brusselse rand, Leuven, Tienen, Aarschot, Diest en Halle. Non-stophoofdroutes Dit zijn hoogwaardige snelle routes voor langeafstandsfi etsen, een soort van fi etssnelwegen, gericht op dagelijkse functionele verplaatsingen (5 à 15 km) en doelgerichte langeafstandsverplaatsingen in de vrije tijd (10 à 50 km of meer, bv. van stad naar stad). Non-stophoofdroutes zullen dus meestal een complementaire functie hebben (zowel functioneel als recreatief gebruik). Ze dienen te voldoen aan zeer hoge kwaliteits- en comforteisen. Functioneel fungeren zij meestal als een zeer hoogwaardige (comfort) alternatieve (rustige, veilige) route. 7

8 Bovenlokale fietsroutes Bovenlokale functionele fietsroutes Het gaat hier om de meest logische korte verbinding tussen 2 kernen of attractiepolen. In de praktijk gaat het hier meestal om een route langs (boven)lokale verbindingswegen voor autoverkeer. Langs deze trajecten is de aanleg van veilige fietsvoorzieningen heel belangrijk. Fietsers moeten duidelijk hun plaats op de weg krijgen. Alternatieve functionele routes langs rustigere wegen Parallel met fietsroutes langs drukke verkeerswegen zijn een aantal alternatieve functionele routes uitgezet via rustige trajecten (bv. landelijke wegen). de fietser hier niet de keuze heeft tussen de korte of de rustige route dienen extra hoge eisen gesteld te worden aan de afscherming van fietspaden langs deze verkeerswegen. KAARTMATERIAAL Een overzicht van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk voor Vlaams-Brabant vindt u op de kaart vooraan in de brochure. Op de website staat meer kaartmateriaal. Via het geoloket op gis.vlaamsbrabant.be kunt u inzoomen op het gedeelte van Vlaams-Brabant dat u wenst te raadplegen, bv. een gemeente, een bepaalde buurt, U kunt zowel het gewenste netwerk als de realisaties in beeld brengen. Beide deelcategorieën hebben hun eigen bestaansreden en zijn dus van evenwaardig belang. Basisuitgangspunt is dan ook dat zo veel mogelijk de keuzemogelijkheid (en/en i.p.v. of/ of) aan de gebruiker aangeboden wordt, bv. tussen een korter maar druk traject of een langer maar rustig traject. Dit is meestal noodzakelijk, onder meer i.v.m. sociale controle tijdens de avonduren. De keuzemogelijkheid moet voor de gebruiker verduidelijkt worden in vormgeving en bewegwijzering. Niet voor al de drukke verkeerswegen (bv. secundaire wegen type I of II) konden bovenlokale alternatieve routes geselecteerd worden wegens reliëf of omgevingsfactoren. Aangezien 8

9 HOE EEN AANVRAAG TOT WIJZIGING INDIENEN PROCEDURE TOT WIJZIGING VAN HET BOVEN- LOKAAL FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK Het netwerk kan gewijzigd worden maar niet zomaar. Hoewel aanpassingen aan het netwerk moeten kunnen doorgevoerd worden met de nodige soepelheid, wil de provincie niet te lichtzinnig omspringen met wijzigingen aangezien anders het sturend karakter van het fietsroutenetwerk verloren gaat. Wijzigen kan om diverse redenen: een gewijzigde planning inzake inplanting van (weg)infrastructuur in de gemeente of van de hogere overheid, waardoor een alternatief traject aantrekkelijker wordt. een foutieve inschatting bij de opmaak van het netwerk, waardoor de geselecteerde route toch weinig geschikt blijkt als fietsroute. de kostprijs van bepaalde infrastructuur (brug, tunnel, ), bv. langs routes met een lage prioriteit, die maakt dat een realisatie zelfs op middellange termijn uitgesloten is. een conflict met de recreatieve- of milieusector die belet dat de geselecteerde route ingericht wordt volgens de in het Vademecum fietsvoorzieningen vastgelegde kwaliteitseisen. Naarmate de route meer prioriteit kent, wordt dit probleem steeds zwaarder. Een gemeente of andere partner kan een wijziging aanvragen bij de provincie. Een beknopte verantwoordingsnota wordt opgemaakt door de aanvrager waarin de redenen voor de wijziging en de haalbaarheid van het alternatief vervat zijn. Er wordt aangetoond dat de wijzigingen binnen de vooropgestelde methodiek blijven. De provincie organiseert (jaarlijks) een provinciale werkgroep. Wijzigingen en alternatieven worden besproken in de provinciale werkgroep. De gemeente wordt hierop uitgenodigd. De provinciale werkgroep is samengesteld uit de dienst mobiliteit van de provincie, de provinciale cel van BMV, andere administraties die optreden als wegbeheerder (gemeente, AWV, waterbeheerders, NMBS,...). Naargelang de specifieke ligging kan het wenselijk zijn de werkgroep uit te breiden met de betrokken buitendiensten van De Lijn, Toerisme Vlaanderen, het Agentschap Ruimtelijke Ordening Vlaanderen, eventueel lokale afdelingen Fietsersbond e.a. De dienst mobiliteit maakt een verslag van de provinciale werkgroep en legt een voorstel van beslissing over de voorgestelde wijzigingen voor aan de deputatie. De deputatie beslist over de voorgestelde wijzigingen in het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De provincie als coördinator brengt de betrokken partners hiervan op de hoogte en stelt de nodige informatie ter beschikking. 9

10 Bovenlokaal recreatief fietsroutenetwerk CONCEPT OPBOUW NETWERK Het bovenlokaal recreatief fi etsroutenetwerk van de provincie Vlaams-Brabant wil inspelen op het hiërarchisch netwerkdenken. Er werd een bovenlokaal recreatief fi etsroutenetwerk uitgewerkt dat de basis vormt voor de realisatie van het fi ets(knooppunten)netwerk. Het fi ets(knooppunten)netwerk wordt bewegwijzerd en gepromoot door Toerisme Vlaams-Brabant vzw. Bij de realisatie van het fi ets(knooppunten)netwerk worden de routes van het bovenlokaal recreatief netwerk getoetst op onmiddellijke bruikbaarheid. Eventuele wijzigingen worden doorgevoerd in nauw overleg met Toerisme Vlaams-Brabant. Bij de opbouw van het provinciaal recreatief fi etsroutenetwerk is geen gebruik gemaakt van kwantitatieve analyses, in tegenstelling tot het functioneel netwerk. Wel werd een grondige terreinverkenning gedaan waarbij vooral de aantrekkelijkheid, de veiligheid en het comfort van de routes werden beoordeeld. In bepaalde gevallen was ook een overleg met betrokken instanties (bv. natuur- of milieusector) noodzakelijk. Het recreatief fietsroutenetwerk werd geënt op volgende attractiepolen: cultuurhistorische sites en evenementenplaatsen treinstations. Het netwerk ligt niet uitsluitend in het buitengebied, maar doet ook de toeristisch-recreatief attractieve woonkernen aan. Dit zijn trouwens vaak ideale vertrekpunten voor fietstochten. Daarbij werd wel gezocht naar veilige en aantrekkelijke toegangswegen, die meestal ook in aanmerking komen voor een complementaire functie (ook functioneel). Bijzondere aandacht werd besteed aan de aansluiting met bestaande of geplande bovenlokale grensoverschrijdende recreatieve fietsroutes naar het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, de provincie Waals-Brabant, provincie Henegouwen, provincie Limburg, provincie Antwerpen en provincie Oost-Vlaanderen. HIËRARCHISCHE OPBOUW Hoofdroutes Dezelfde non-stophoofdroutes van het functioneel fietsroutenetwerk komen hier terug. Bovenlokaal fietsroutenetwerk Het gaat hier om de bovenlokale routes die van provinciaal belang zijn. De maaswijdte is vrij groot maar vooral sterk afhankelijk van de plaatselijke karakteristieken. De provincie wenst de integratie na te streven van beide fi etsnetwerken. In het functioneel netwerk worden alternatieven uitgewerkt. Deze kunnen in vele gevallen ook als recreatieve route worden gebruikt. Alternatieve routes kunnen niet in de plaats van de bestaande hoofdroutes gesteld worden. Zo kan een route langs een kanaal overdag aantrekkelijk zijn, maar zal er bij duisternis eerder gekozen worden voor een sociaal veiliger route in bewoond gebied. Vaak zoekt ook het sluipverkeer alternatieve wegen op waardoor deze routes voor de fi etser gevaarlijk worden. Door specifi e- 10

11 Bovenlokaal recreatief fietsroutenetwerk ke maatregelen kan sluipverkeer vermeden worden op fi etsroutes. Ook mag het uitbouwen van alternatieve routes geen reden zijn om de verbindingswegen niet uit te rusten voor fi etsers. In sommige gevallen zijn de recreatieve trajecten duidelijk maasverkleinend ten opzichte van het net van interlokale wegen, of hebben ze een kortere afstand of hebben ze een voordeel wegens het reliëf. Het kan dan van belang zijn deze door middel van verlichting tot een functionele route om te bouwen. Anderzijds dient de landschappelijke en ruimtelijke kwaliteit van fietsroutes soms alleen voor zuiver recreatief gebruik. KAARTMATERIAAL Een overzicht van het bovenlokaal recreatief fietsroutenetwerk voor Vlaams-Brabant vindt u op de kaart achteraan in de brochure. Op de website be/verkeer-mobiliteit staat meer kaartmateriaal. Via het geoloket op gis.vlaamsbrabant.be kunt u inzoomen op het gedeelte van Vlaams-Brabant dat u wenst te raadplegen, bv. een gemeente, een bepaalde buurt, U kunt zowel het gerealiseerde knooppuntennetwerk als het gewenste recreatief netwerk in beeld brengen. In heel Vlaams-Brabant fiets je van knooppunt tot knooppunt op het fietsnetwerk km fietsplezier, in de vorm van een fietskaart met bijbehorende fietsgids, is te koop voor 9 euro in de toeristische infokantoren of de boekhandels. ROUTEDOKTER Bordje verdwenen, bordje beschadigd? Route onderbroken? Meld problemen via Ze worden zo snel mogelijk opgelost. 11

12 12

13 Subsidies voor de aanleg van fi etspaden Subsidies voor het functioneel netwerk: het fietsfonds Op 20 maart 2009 werd het nieuwe mobiliteitsdecreet goedgekeurd. Op 10 februari 2012 werd dit mobiliteitsdecreet licht gewijzigd en werd de convenantenwerking met gemeentelijke mobiliteitsplannen, modules, gemeentelijke begeleidingscommissies enz. (daterend uit een decreet van 2001) volledig aangepast en geïntegreerd in één decreet. Ook de fi etsfondsregeling werd decretaal verankerd, waardoor niet langer met aparte Ministeriële Besluiten per dossier moet gewerkt worden. Het bijbehorend Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de fi nanciering en de samenwerking inzake het mobiliteitsbeleid is goedgekeurd op 25 januari Er is een startnota en projectnota vereist, of in voorkomend geval een unieke verantwoordingsnota, op te maken door de gemeente of haar adviesbureau. Deze moeten besproken worden op een GBC in de gemeente, waarop ook de provincie wordt uitgenodigd. De startnota s en projectnota s moeten een gunstig advies krijgen van de kwaliteitsadviseur (voor de volledige procedure zie De subsidie is niet van toepassing voor projecten van minder dan euro subsidiabele posten. De subsidieaanvraag verloopt volledig digitaal. De subsidieaanvraag bij de provincie moet gebeuren voordat de werken van start gaan. De provincieraad keurde op 26 februari 2013 het nieuwe subsidiereglement goed. Dit is van kracht sinds 1 maart Belangrijkste kenmerken en nieuwigheden: Het subsidiepercentage is 80 %: 40% van de provincie + 40% van het Vlaamse Gewest, dus nog slechts 20% voor de gemeente. De provincie legt ineens 80% subsidies vast en betaalt deze rechtstreeks uit aan de gemeente. Dit geeft een administratieve vereenvoudiging voor de gemeenten. De provincie vordert de helft terug bij het Vlaamse Gewest. Een goedgekeurd mobiliteitsplan is een voorwaarde voor subsidies. 13

14 HET REGLEMENT (Tekst goedgekeurd bij raadsbeslissing van 26 februari 2013) PROVINCIAAL REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN SUBSIDIES VOOR DE AANLEG EN HERINRICHTING VAN FIETSINFRASTRUCTUUR OP HET BOVENLOKAAL FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK FIETSFONDS Artikel 1 - Doel Dit subsidiereglement geeft uitvoering aan het artikel 26/11 van het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, en titel 3, hoofdstuk 3, afdeling 1 van het besluit van de Vlaamse regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking inzake het mobiliteitsbeleid. Met dit reglement wil de provincie de aanleg van kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur stimuleren om te komen tot een samenhangend bovenlokaal fietsroutenetwerk voor functionele verplaatsingen. Hiertoe kan de deputatie binnen de perken van het daartoe op het budget van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde kredieten een subsidie toekennen voor de aanleg en herinrichting van fietsinfrastructuur op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF), ook fietsfonds genoemd. Het principe van 1 euro voor 1 euro geldt. Art. 2 - Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: Mobiliteitsdecreet: het decreet van 20 maart 2009 betreffende het mobiliteitsbeleid, gewijzigd op 10 februari Besluit van de Vlaamse Regering: Besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische omkadering, de financiering en de samenwerking inzake het mobiliteitsbeleid. (I)GBC: (inter)gemeentelijke begeleidingscommissie RMC: regionale mobiliteitscommissie, zoals bedoeld in artikel 2, 18 van het gewijzigd mobiliteitsdecreet van 10 februari BFF: Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk zoals goedgekeurd door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant. Art. 3 - Begunstigden 1 De subsidie kan toegekend worden aan: Een gemeente; Een autonoom gemeentelijk overheidsbedrijf. Art. 4 - Subsidiabele werken 1 Een begunstigde kan een subsidieaanvraag indienen voor de aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur, zoals hieronder bepaald: De aanleg van nieuwe fietsinfrastructuur; De verbreding van een eenrichtingsfietspad van minder dan anderhalve meter breed; De verbreding van een tweerichtingsfietspad van minder dan twee meter breed; Het vervangen van een tweerichtingsfietspad door de aanleg van eenrichtingsfietspaden per rijrichting van minimaal anderhalve meter breed; De omvorming van een aanliggend fietspad tot een gescheiden fietspad, waar de verkeersomstandigheden dit noodzakelijk maken. 2 De subsidiabele kosten voor werken inherent aan de fietsinfrastructuur omvatten: De voorbereidende werken, de opbraakwerken en de grondwerken aan de bermlichamen waarin de fietsinfrastructuur worden aangelegd, in voorkomend geval met inbegrip van het bouwkundig verbeteren van de ondergrond, met uitsluiting van eventuele meerkosten verbonden aan een bodemsanering; De aanleg en de uitrusting van de fietsinfrastructuur: onderfundering, fundering, verharding en signalisatie; De afdekking van de strook tussen fietsinfrastructuur en de rijbaan, inclusief de verharding, de levering en de aanplanting van het groen en de levering en plaatsing van noodzakelijke scheidende veiligheidselementen in deze strook; De herstelling van de strook gelegen tussen de fietsinfrastructuur en de rooilijn, met uitzondering van bomen en struiken; De constructie van kantopsluitingen, de straatgoten en de waterslikkers in de straatgoten inbegrepen; Voor zover het door de aanleg of de verbetering van de fietsinfrastructuur noodzakelijk is, het aanpassen, verplaatsen of nieuw aanleggen van een waterafvoersysteem voor hemelwater. Dat waterafvoersysteem kan bestaan uit: bermsloten (inbegrepen de duikers in de bermsloten), draineersleuven of RWA-rioolleidingen, met inbegrip van toebehoren. In het geval van een nieuw aan te leggen RWA-rioolleiding, die water afvoert van de fietspaden en de rijbaan en/of de aangelanden, kan slechts het deel van de kosten, naar rata van het aandeel van het hemelwater dat van de fietspaden afstroomt in aanmerking worden genomen voor subsidie; Het vernieuwen of het aanpassen van de DWA-riolering is niet subsidiabel, behalve het op de juiste hoogte brengen van de bovenbouw van bestaande inspectieputten in de verharding van de fietsinfrastructuur en het leveren en plaatsen van geschikte riooldeksels; Het verlengen van dwarse duikers of onderbruggingen onder de fietsinfrastructuur; Kunstwerken langs, over of onder wegen en onbevaarbare waterlopen die niet vallen onder het beheer van het Vlaamse Gewest; Paaltjes en hekkens die dienen om oneigenlijk gebruik van de fietsinfrastructuur te voorkomen; Het aanbrengen van de bovenlaag van de fietssuggestiestrook over een beperkte lengte en enkel als projectonderdeel van de aanleg van een volwaardige fietsinfrastructuur; Werfsignalisatie en omleidingssignalisatie tijdens de uitvoering van de werken; Het aanpassen van de kruispunten, ingevolge de inplanting van de fietsinfrastructuur, ter hoogte van uitmondende zijstraten; Dit betreft de heraanleg van de verharding of het op hoogte brengen van de verharding ter hoogte van de kruispunten; De aanleg en het uitrusten, waar nodig, van gelijkvloerse fietsoversteekplaatsen; Het voorzien van functionele verlichting van wegen die voorbehouden zijn voor fietsverkeer; Btw op de werken bedoeld van 1 tot De volgende werken en kosten komen uitdrukkelijk niet in aanmerking voor subsidies: De honoraria, studiekosten en toezichtkosten; De proefkosten; De grondverwervingen en kosten hiervoor; De verplaatsing van nutsleidingen; Rioolleidingen, die gesubsidieerd worden door het gewest en/of andere instanties; De reinigingskosten of stortkosten van bodem als gevolg van eventuele verontreiniging van de aanwezige bodem; Werkuren, ingeval de werken uitgevoerd worden met eigen personeel; Onderhoudswerken; Onderhoud van groenaanleg tijdens de waarborgtermijn; De aanleg van nieuwe stoepen en straatmeubilair; Aanleg en inrichting van bushaltes. 4 De subsidiabele werken staan verplicht in een afzonderlijk hoofdstuk in de raming, offerte en eindafrekening. Art. 5 - Voorwaarden 1 De in artikel 4 vermelde subsidiabele werken komen slechts voor subsidiëring in aanmerking indien elk van volgende criteria wordt nageleefd: De grond waarop de fietsinfrastructuur zal aangelegd worden is een openbare weg in openbaar domein. De gemeente kan ook een overeenkomst aangaan, waardoor ze voor minstens 20 jaar het gebruiksrecht heeft; Het traject maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. De gemeente kan een wijziging van het BFF aanvragen, voorafgaand aan de subsidieaanvraag voor de fietsinfrastructuur; Fietsinfrastructuur langs wegen die onder het beheer van het Vlaamse Gewest vallen komt niet in aanmerking voor deze subsidie; De gemeente beschikt over een definitief vastgesteld gemeentelijk of intergemeentelijk mobiliteitsplan, dat in voorkomend geval binnen de termijn, vermeld in artikel 16 2 tweede lid, van het decreet van 20 maart 2009, aan een sneltoets is onderworpen; De werken voor de realisatie van de fietsinfrastructuur nog niet gestart zijn vóór het indienen van de subsidieaanvraag. 2 Kwaliteitsvoorwaarden: De fietsinfrastructuur voldoet aan de richtlijnen van het Vademecum Fietsvoorzieningen van de Vlaamse overheid. De gemeente kan gemotiveerd voorstellen om van deze richtlijnen af te wijken. Een toegankelijkheidsadvies wordt aangevraagd en toegevoegd aan het dossier. Dit advies wordt verleend door een erkend of aangesteld toegankelijkheidsbureau. Het advies is gratis voor de aanvrager (d.w.z. op kosten van de provincie Vlaams-Brabant). 3 Subsidiebedrag: Het subsidiebedrag per project bedraagt maximaal 80 % van de subsidiabele werken. 14

15 HET REGLEMENT (Tekst goedgekeurd bij raadsbeslissing van 26 februari 2013) PROVINCIAAL REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN SUBSIDIES VOOR DE AANLEG EN HERINRICHTING VAN FIETSINFRASTRUCTUUR OP HET BOVENLOKAAL FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK FIETSFONDS Het gecumuleerde bedrag van deze subsidie en andere subsidies mag niet meer bedragen dan 100 % van het uiteindelijke gunningsbedrag, btw inbegrepen. In voorkomend geval zal de provinciale subsidie verminderd worden. Indien de subsidiabele werken minder dan (inclusief btw) euro bedragen komt het project niet in aanmerking voor subsidies. Art. 6 - Procedure en aanvraagdossier 1 De startnota en projectnota met bijbehorende ontwerpplannen (of in voorkomend geval de unieke verantwoordingsnota) van het dossier moeten besproken zijn op GBC en een gunstig advies hebben van de kwaliteitsadviseur. 2 Enkel volgende wijzen van indiening zijn mogelijk: Digitaal aanvraagdossier: online via www. vlaamsbrabant.be/subsidies. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen met datum van registratie in het provinciaal systeem; Het per mail inzenden van het volledige aanvraagdossier naar het adres vermeld op het aanvraagformulier. In dit geval komt de datum van ontvangst overeen met de datum van ontvangst op de mailserver van de provincie. Schriftelijk: per post of tegen ontvangstbewijs aan de ontvangstbalie tijdens de openingsuren van het provinciehuis. 3 Het dossier voor de subsidieaanvraag omvat volgende stukken: De startnota en projectnota met bijbehorende ontwerpplannen (of in voorkomend geval de unieke verantwoordingsnota) en het advies van de kwaliteitsadviseur; Het toegankelijkheidsadvies; Het gemeenteraadsbesluit over de goedkeuring van het definitieve ontwerpdossier voor de werken waarin de fietsinfrastructuur vervat zit; De ontwerpplannen: grondplan bestaande toestand en nieuwe toestand, typedwarsprofielen, andere relevante detailplannen; Bestek; Raming met opsplitsing tussen subsidiabele en niet-subsidiabele posten. Op zicht van het voorgelegde ontwerp beslist de deputatie over de toekenning van de subsidie. Hierbij kunnen bindende voorwaarden naar uitvoering bepaald worden. 4 De bepaling van het maximum subsidiebedrag gebeurt nadat de aanvrager volgende dossierstukken bezorgt: Een kopie van de laagste of voordeligste regelmatige offerte met opsplitsing tussen subsidiabele en niet-subsidiabele posten; Het aanbestedingsverslag; Het besluit van het college of gemeenteraad betreffende de gunning van de werken; Een verklaring dat de betrokken overheid eigenaar is of gebruiksrechten bezit op de grond waarop de fietsinfrastructuur wordt aangelegd. Als de gemeente nog geen eigenaar is of geen gebruiksrechten heeft, moet ze een onteigeningsplan ter verwerving ervan voorleggen; Indien van toepassing, een bevestiging dat aan de bijkomend opgelegde voorwaarden van de subsidietoekenning wordt voldaan. De subsidie wordt forfaitair berekend op de laagste of voordeligste regelmatige offerte. 5 De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet. Art. 7 - Betalingsmodaliteiten 1 De uitbetaling van de subsidie gebeurt in twee fasen. Na ontvangst van de overeenkomst met de aannemer wordt een eerste schijf van 50% van het subsidiebedrag betaald. Het saldobedrag van de subsidie wordt berekend op basis van de door de subsidieaanvrager goedgekeurde eindafrekening. De eindafrekening dient te bestaan uit: Een cumulatieve eindstaat; Overzicht van de uitgevoerde proeven en attesten met betrekking tot de gesubsidieerde posten; Gedetailleerde opmeting van de gesubsidieerde posten; Proces-verbaal van voorlopige oplevering; College- of gemeenteraadsbeslissing over de goedkeuring van de eindafrekening. Bij de saldoberekening van de subsidie kunnen bijwerken, meerwerken (met betrekking tot de fietsinfrastructuur), verrekeningen en herzieningen mee in rekening gebracht worden tot het oorspronkelijk bepaalde subsidiebedrag bereikt is. Enkel indien bij de eindafrekening de vastgestelde kostprijs van de te subsidiëren werken lager is dan bepaald bij de gunning, wordt de subsidie herberekend. 2 Het eindafrekeningsdossier wordt binnen een maximumtermijn van vijf jaar na de bepaling van het maximum subsidiebedrag ingestuurd. Nadien vervalt de subsidie. Art. 8 - Verbintenissen De aanvrager verbindt zich ertoe om: Alle maatregelen te nemen om het onderhoud van de fietsinfrastructuur te garanderen; Bij iedere publieke communicatie (informatieborden, publicaties, website, persberichten) in verband met de uitvoering en de resultaten van het project op een duidelijke wijze het logo van de provincie en het Vlaamse Gewest te gebruiken en de volgende zin te vermelden: met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en het Vlaamse Gewest ; Elke daartoe gemachtigde afgevaardigde van de provincie toestemming te verlenen om ter plaatse het gebruik van de toegekende subsidie te controleren, toegang tot de bouwplaats te verlenen en deel te nemen aan werfvergaderingen; Voor alle werken de vereiste vergunningen te verkrijgen. Art. 9 Sancties De deputatie kan sancties opleggen in de volgende gevallen: Eén of meer bepalingen van het reglement werden niet nageleefd; Onjuiste of onvolledige gegevens werden aan de provinciale administratie meegedeeld; De medewerking van de gemeente aan het proces werd als onvoldoende geëvalueerd; De werken werden niet uitgevoerd conform het ingediende plan. De mogelijke sancties zijn: De subsidie wordt geheel of gedeeltelijk teruggevorderd; De subsidieaanvrager wordt uitgesloten van verdere subsidiëring gedurende een bepaalde periode; De uitbetaling van reeds toegekende, maar nog niet of slechts gedeeltelijk uitbetaalde subsidies wordt stopgezet. Art. 10 Opheffingsbepalingen Het provinciaal reglement voor het toekennen van subsidies voor de aanleg en verbetering van fietspaden op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk passend binnen het fietsfonds, goedgekeurd op 20 maart 2007, wordt opgeheven. Art. 11 Overgangsbepalingen Op alle subsidies die definitief zijn toegekend overeenkomstig de bepalingen van het provinciaal reglement van 20 maart 2007 inzake de aanleg en verbetering van fietspaden op het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk passend binnen het fietsfonds, blijven de bepalingen uit het voornoemde reglement van 20 maart 2007 integraal van toepassing. Het nieuwe reglement is van toepassing op alle lopende aanvraagdossiers waarvoor geen definitieve subsidie werd toegekend overeenkomstig het vermelde subsidiereglement van 20 maart De reeds voor de inwerkingtreding van het nieuwe subsidiereglement gekregen conforme adviezen van de start- en projectnota s door de auditor van de PAC blijven geldig (vergelijkbaar met een gunstig advies van een kwaliteitsadviseur). Voor reeds principieel goedgekeurde subsidieaanvragen overeenkomstig de bepalingen van het provinciaal reglement van 20 maart 2007, kan ineens een maximum subsidiebedrag bepaald worden, tenminste als aan alle voorwaarden van het nieuwe reglement voldaan is. Art. 12 Inwerkingtreding Dit reglement treedt in werking op 1 maart

16 Praktische werkwijze Kwaliteit als uitgangspunt: extra voorwaarden! De opmaak van een start- en projectnota gebeurt volgens de bepalingen van de Vlaamse overheid. Het Vademecum Fietsvoorzieningen van de Vlaamse Overheid geldt als richtlijn voor het aanleggen van fi etspaden. Afwijkingen moeten altijd voldoende gemotiveerd zijn. De aanleg van het fi etspad moet ook passend zijn in het mobiliteitsplan van de gemeente. De deputatie van Vlaams-Brabant kiest uitdrukkelijk voor fi etsvoorzieningen met een hoge kwaliteit. MATERIAALKEUZE Fietspaden in asfalt genieten altijd de voorkeur. Het comfort hiervan is het hoogste en de kans op oneffenheden is het kleinste. In tweede instantie wordt geopteerd voor betonnen fietspaden. Fietspaden in beton kunnen zeker voldoen aan de vlakheidsnorm (volgens het bestek moeten ze dit trouwens) maar in de praktijk wordt dit amper gecontroleerd en laat dit soms te wensen over. Hierdoor ontstaan korte golven in het fi etspad. Als gemeente kunt u dit verhelpen door de vlakheidsnorm zeker in uw bijzonder bestek te plaatsen en er ook op toe te zien dat deze effectief gerespecteerd wordt. Daarom zal de provincie bij een keuze voor betonnen fi etspaden uitdrukkelijk vragen om de vlakheid te controleren (met rei van 3, met profilometer) en het verslag hiervan toe te voegen bij de eindafrekening.. Als het fi etspad niet voldoet wordt de subsidie niet uitbetaald. De laatste en minst wenselijke optie is betonstraatstenen. Het effectieve comfort bij oplevering van de werken is afhankelijk van de grootte van de afschuining van de gekozen betonklinker en het type /legpatroon. Pas nadien komen de problemen boven. De kans op verzakkingen is groot. Betonstraatstenen zijn gemakkelijk op te breken door nutsmaatschappijen, maar worden zelden goed hersteld na ingrepen met bijkomende verzakkingen als gevolg. Wilt u als gemeente toch subsidies ontvangen voor een fietspad in betonstraatstenen? Elk project moet met een goede motivatie voorgelegd worden aan de deputatie. Bovendien opteert de deputatie ervoor om het saldo van de subsidies (50%) uitzonderlijk pas 5 jaar na de voorlopige oplevering van de werken uit te betalen, als de fi etspaden op dat ogenblik nog voldoende fietskwaliteit bieden. Deze controle gebeurt door een medewerker van de dienst mobiliteit. BREEDTE VAN DE FIETSPADEN: MINIMUMMATEN OF AANBEVOLEN BREEDTE De minimumeisen hebben een bindend karakter, maar bij de aanleg van nieuwe fietspaden wordt zo veel mogelijk gestreefd naar de aanbevolen breedte. Een uiteindelijke keuze dient in elke concrete situatie gemaakt te worden. Als er toch moet aangekocht of onteigend worden, vragen we om ineens voldoende aan te kopen of te onteigenen voor deze aanbevolen breedtes. Binnen de bebouwde kom: de minimumbreedte van 1,50 m is wel toepasbaar als vlak naast het fi etspad ook nog een voetpad moet komen. De ruimte voor de zachte 16

17 weggebruikers moet dus verdeeld worden. De voetgangers moeten eigenlijk ook minimaal 1,50 m beschikbaar hebben (bouwverordening voor wegen voor voetgangersverkeer van 1997), liefst als een apart voetpad. Een D9-verkeersbord is hierbij aangewezen en kan worden toegepast met 1,50 m fietspad en 1,00 of 1,50 m voetpad. FIETSPADEN OF NIET IN LOKALE WEGEN TYPE 3 Lokale wegen type 3 zijn bedoeld voor bestemmingsverkeer, erftoegangen,... niet voor doorgaand autoverkeer. Aangezien een aantal van deze routes te maken hebben met veel verkeer, dat er eigenlijk niet moet zijn, zijn sommige gemeentebesturen vragende partij om fietspaden aan te leggen als oplossing voor de veiligheid van de fietser. De fietser heeft dan een apart pad en is dan meestal veilig. De auto heeft vanaf dat ogenblik echter vrij spel en zal nog sneller gaan rijden en bovendien nog meer gebruikmaken van dit soort (sluip)wegen. FIETSSUGGESTIESTROKEN SUBSIDIABEL: HOE LANG EN WANNEER? Voorwaarden: een project moet altijd bestaan uit fietssuggestiestroken in combinatie met een volwaardige vorm van fietsinfrastructuur (fietsweg of fietspaden dus). Beide delen moeten in één aanbesteding zitten. Dit is om te voorkomen dat bv. de suggestiestroken worden uitgevoerd en gesubsidieerd en dat het tweede deel met de echte fietspaden achterwege zou blijven. Een maximumlengte van 500 m. Als de fietssuggestiestroken langer zijn, is slechts 500 m subsidiabel. Hierdoor worden projecten met zeer lange fietssuggestiestroken ontraden. Als een gemeente dit toch wenst te doen, is het op eigen kosten. Op een lokale weg type 3 zijn fietspaden meestal niet gewenst. Hier is het eerder wenselijk de auto s te beperken, de autosnelheid te beperken. ORGANISATIE GBC Voor de organisatie van een gemeentelijke begeleidingscommissie (GBC) nodigt u uit: Vaste leden: de gemeente, het departement MOW (BMV), de Lijn, de initiatiefnemer en de betrokken wegbeheerder(s). Variabele leden die verplicht kunnen worden uitgenodigd: de provincie, het departement RWO, het departement LNE, NMBS, adviesverlenende overheden in het kader van verdere vergunningsprocedures Lokale vertegenwoordigers die een belangrijke rol kunnen hebben in de draagvlakverwerving tijdens de besprekingen in de GBC worden door de gemeente als adviserende leden benoemd. Met betrekking tot een bepaald dossier kunnen nog bijkomende adviserende leden, die evt. ook niet- lokale actoren vertegenwoordigen of vanwege hun expertise, worden uitgenodigd. Voor een GBC over een fietsfondsdossier wordt de provincie verplicht uitgenodigd. De gemeente doet een voorstel van datum waarop zo veel mogelijk partners kunnen aanwezig zijn en verstuurt de uitnodiging tijdig samen met documenten (15 werkdagen op voorhand). 17

18 Stappenplan voor het verkrijgen van een subsidie Deel 1: GBC-procedure volgens mobiliteitsdecreet (meer info op be/overheden) Eventueel vooroverleg - telefonisch overleg GBC startnota Gunstig advies kwaliteitsadviseur op startnota GBC projectnota Gunstig advies kwaliteitsadviseur op projectnota en plannen Deel 2: administratieve aanvraag subsidies (meer info in provinciaal subsidiereglement op AANVRAAG SUBSIDIES - Verzenden van het aanvraagdossier naar of naar de subsidiebehandelaar indien gekend: aanvraagformulier, gemeenteraadsbesluit en aanbestedingsdocumenten (definitief ontwerp, bestek en raming met voorstel opsplitsing tussen subsidiabele en niet-subsidiabele posten). - De gemeente wordt na de beslissing van de deputatie op de hoogte gebracht van de toezegging van de subsidies, eventuele voorwaarden en de subsidiabele posten. BEPALING VAN HET MAXIMUM SUBSI- DIEBEDRAG - Dit gebeurt nadat de aanvrager volgende dossierstukken heeft verzonden naar verklaring dat de noodzakelijke gronden openbaar domein zijn, kopie van de laagste of voordeligste regelmatige offerte, aanbestedingsverslag en gunningsbesluit. - De gemeente wordt na de beslissing van de deputatie op de hoogte gebracht van het maximum subsidiebedrag. UITBETALING 1STE SCHIJF SUBSIDIE - Overeenkomst met de aannemer (gunning of bevel van aanvang) verzenden naar - De gemeente wordt na de beslissing van de deputatie op de hoogte gebracht van de uitbetaling van de eerste schijf, vaak in combinatie met de bepaling van het maximum subsidiebedrag. CONTROLE FIETSINFRASTRUCTUUR IN EINDFASE VAN DE WERKEN - De gemeente brengt de dienst mobiliteit via of telefonisch op de hoogte als de werken bijna afgerond zijn of als de verharding is aangebracht. Zo kan een eindcontrole gedaan worden om de subsidies vlot te kunnen uitbetalen. Dit kan bij de voorlopige oplevering maar liefst eerder. Als de melding niet gebeurt, zal de controle moeten plaatsvinden nadat het eindafrekeningsdossier is toegestuurd, met het risico dat er bijkomende opmerkingen zijn. UITBETALING SALDO VAN DE SUBSIDIE - Verzenden van het eindafrekeningsdossier naar be: cumulatieve eindstaat, overzicht van de uitgevoerde proeven en attesten met betrekking tot de gesubsidieerde posten, overzicht uitvoeringstermijn, gedetailleerde opmeting van de gesubsidieerde posten, proces-verbaal van voorlopige oplevering, college- of gemeenteraadsbeslissing betreffende de goedkeuring eindafrekening - De gemeente wordt na de beslissing van de deputatie op de hoogte gebracht 18

19 Subsidies voor het bovenlokaal recreatief fietsroutenetwerk De provincie geeft ook subsidies voor de realisatie van het recreatief fietsroutenetwerk. Het recreatief netwerk gaat zo veel mogelijk langs bestaande rustige wegen. In een aantal gevallen is een verbetering van de fietsinfrastructuur toch gewenst of kan nog een ontbrekende missing link gerealiseerd worden. Hiervoor kan de gemeente gebruikmaken van 40% provinciale subsidies. Het subsidiereglement van 1 april 2007 blijft geldig. Belangrijkste kenmerken en nieuwigheden: Het subsidiepercentage is 40%. Er is geen extra subsidie van het Vlaamse Gewest, in tegenstelling tot de functionele routes. Een goedgekeurd mobiliteitsplan is de voorwaarde. De procedure met start- en projectnota is niet noodzakelijk. Wel is een korte verantwoordingsnota noodzakelijk en een overleg met de provinciale dienst mobiliteit (en eventueel andere betrokken partners). Eén vooroverleg kan in de meeste gevallen volstaan. Het overleg wordt georganiseerd door de gemeente. De subsidieaanvraag moet gebeuren voordat de werken effectief starten; de subsidie zal worden vastgelegd op basis van het gunningsbesluit. Voorafgaand kan wel een principiële goedkeuring gegeven worden op basis van een goedgekeurd ontwerp. 19

20 HET REGLEMENT (Tekst goedgekeurd bij raadsbeslissing van 20 maart 2007) PROVINCIAAL REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN SUBSIDIES VOOR DE AANLEG EN VERBETERING VAN FIETSPADEN VOOR RECREATIEF GEBRUIK Art. 1. Algemene bepalingen Binnen de perken van de daartoe op de begroting van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurde kredieten en overeenkomstig de bepalingen van dit reglement kan de deputatie een subsidie toekennen aan gemeenten en autonome gemeentelijke overheidsbedrijven in Vlaams-Brabant, voor de aanleg en verbetering van fietspaden voor recreatief gebruik. De aanvragen worden afgehandeld in volgorde van indiening en tot uitputting van het krediet. Art. 2. Toekenningsvoorwaarden 1. De grond waarop het fietspad zal aangelegd worden moet eigendom zijn van de gemeente of de gemeente moet een onteigeningsplan ter verwerving ervan kunnen voorleggen. De gemeente kan ook een overeenkomst aangaan waardoor zij een zakelijk recht verwerft op de grond en/of infrastructuur. 2. Het fietspad waarvoor de provinciale subsidie wordt gevraagd, moet deel uitmaken van het provinciaal recreatief fietsroutenetwerk. 3. In afwijking van de voorgaande paragraaf kan een gemeente een alternatief traject voorstellen, indien zij van mening is dat dit alternatief beter geschikt is. Bij de aanvraag zal de gemeente deze afwijking voldoende motiveren. De deputatie zal oordelen of deze afwijking toegestaan kan worden. 4 De aanleg van een nieuw fietspad en de verbetering van een fietspad, zoals hieronder bepaald, komt in aanmerking voor subsidie: Aanleg van een nieuw fietspad: a. aanleg van een fietspad in de rijrichting(en) waarin nog geen fietspad ligt; b. aanleg van een fietspad ter vervanging van een fietspad in één van de of in beide rijrichtingen dat minder dan 1 m breed is (in geval van overlangse fietspadmarkering de breedte van de onderbroken lijnen die het fietspad aanduiden inbegrepen). Verbetering van een fietspad: verbetering van een gemarkeerd fietspad van minimaal 1 meter en maximaal 1,5 meter breed (de breedte van de onderbroken lijnen die het fietspad aanduiden inbegrepen). Deze werken komen enkel in aanmerking indien gemotiveerd kan aangetoond worden dat het een verbetering betreft die de veiligheid ten goede komt. 5. Fietspaden langs wegen in eigendom of beheer van het Vlaamse Gewest of de provincie komen niet in aanmerking voor deze subsidie. 6. Deze subsidie kan niet gecumuleerd worden met de provinciale subsidie en gewestelijke subsidie uit het fietsfonds voor routes die eveneens deel uitmaken van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. 7. Fietspaden in gemeenten die geen conform verklaard mobiliteitsplan hebben, komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Art. 3. Technische vereisten gesteld aan het fietspad 1 De fietspaden moeten voldoen aan de richtlijnen van het Vademecum Fietsvoorzieningen van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. 2 De gemeente kan gemotiveerd voorstellen om van deze richtlijnen af te wijken. De deputatie zal oordelen of deze afwijking toegestaan wordt. Art. 4. Subsidiabele werken 1 De subsidiabele kosten voor werken inherent aan de fietsinfrastructuur worden gedefinieerd als kosten voor werken aan het fietspad met daarbij: de voorbereidende werken, de opbraakwerken en de grondwerken aan de bermlichamen waarin de fietspaden worden aangelegd, inbegrepen zo nodig het verbeteren van de ondergrond, met uitsluiting van een eventuele milieuhygiënische sanering; de aanleg en de uitrusting van de fietspaden: onderfundering, fundering, verharding, eventuele kantopsluiting en signalisatie; de afdekking van de wegberm: - aan weerszijden van het fietspad, in het geval van een fietspad onafhankelijk van een rijbaan (d.w.z. een fietspad dat niet het tracé van de rijbaan volgt); - aan één zijde van het fietspad, nl. tussen de rijbaan/verharde zijstrook en het fietspad, in het geval van een fietspad aangelegd in een buitenberm naast een rijbaan, inbegrepen het planten van eventuele functionele hagen; de herstelling van de bermverhardingen gelegen tussen het fietspad en de rooilijn; de constructie van kantopsluitingen, ter plaatse gestort of met geprefabriceerde lijnvormige elementen, nieuw of hergebruik, de waterslikkers in de straatgoten inbegrepen, voor zover deze werken fysisch niet te scheiden zijn van de aanleg van de fietspaden; voor zover het door de aanleg of de verbetering van de fietspaden noodzakelijk is, het aanpassen, verplaatsen of nieuw aanleggen van een waterafvoersysteem. Dat waterafvoersysteem kan bestaan uit: bermsloten (inbegrepen de duikers in de bermsloten), draineersleuven of RWA-rioolleidingen, nodig voor de afvoer van het hemelwater dat valt op de fietspaden (of op de rijbaan en fietspaden). In het geval van een nieuw aan te leggen RWA-rioolleiding, die water afvoert van de fietspaden en de rijbaan en/of de aangelanden, kan slechts het deel van de kosten, naar rata van het aandeel van het hemelwater dat van de fietspaden afstroomt, in aanmerking komen voor subsidie. Het vernieuwen, zelfs het aanpassen van de DWA-riolering wordt uitgesloten, behalve het op de juiste hoogte brengen van de bovenbouw van bestaande inspectieputten in de verharding van de fietspaden en het leveren en plaatsen van geschikte riooldeksels; het verlengen van dwarse duikers of onderbruggingen onder de fietspaden; alle werken die inherent zijn aan de aanleg van het fietspad zoals het bouwen van fietsbruggen over de onbevaarbare waterlopen en de beschermmiddelen zoals paaltjes en hekkens; het aanpassen van de kruispunten, ingevolge de inplanting van de fietspaden, ter plaatse van uitmondende zijstraten; de aanleg en het uitrusten, waar nodig, van gelijkvloerse fietsoversteekplaatsen; prijsherzieningen, eventuele verrekeningen, bijakten of bijwerken; btw. De subsidiabele werken dienen verplicht in een afzonderlijk hoofdstuk in de raming, samenvattende opmetingsstaat, offerte en eindafrekening ondergebracht te worden. 2 De volgende werken en kosten komen uitdrukkelijk niet in aanmerking voor subsidies: de honoraria, studiekosten en toezichtkosten; de proefkosten; de grondverwervingen; de verplaatsing van nutsleidingen; rioolleidingen, die gesubsidieerd worden door het gewest en/of andere instanties; de reinigingskosten of stortkosten van bodem als gevolg van eventuele verontreiniging van de aanwezige bodem; de herstelling van de bermverhardingen gelegen tussen het nieuwe fietspad en de rooilijn bij de gelijktijdige aanleg van voetpaden; werkuren, ingeval de werken uitgevoerd worden met eigen personeel; onderhoudswerken; het zaaien van gras en het planten van hoogstammen; onderhoud van groenaanleg tijdens de waarborgtermijn; de aanleg van stoepen en straatmeubilair; de openbare verlichting. Art. 5. Subsidiebedrag 1. Het bedrag van de provinciale subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele werken. 2. Het gecumuleerde bedrag van de provinciale subsidies en andere subsidies mag niet meer bedragen dan 100% van het uiteindelijke gunningsbedrag, btw inbegrepen. Art Procedure voor het indienen en behandelen van de subsidieaanvraag 1. De gemeente bezorgt aan de provincie een voorontwerp met verantwoordingsnota. De gemeente organiseert een vergadering waarop het voorontwerp besproken wordt. De provincie wordt uitgenodigd op deze vergadering. Van deze vergadering wordt een verslag gemaakt, waarin de eventueel nog noodzakelijke aanpas- 20

Reglement provincie Vlaams-Brabant

Reglement provincie Vlaams-Brabant Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Provinciaal reglement voor het toekennen van subsidies voor de aanleg en herinrichting van fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit 3 e Directie Dienst 32 Wegen Provincieraadsbesluit betreft verslaggever SUBSIDIËRING FIETSPADEN Reglement voor het toekennen van subsidies voor de aanleg en verbetering van fietspaden niet gelegen op het

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit directie Ruimte dienst Mobiliteit dossiernummer: 1103447 Provincieraadsbesluit betreft verslaggever Provinciaal fietsroutenetwerk Kunstwerken (bruggen, tunnels) voor fietsers :goedkeuren subsidiereglement

Nadere informatie

Reglement provincie Vlaams-Brabant

Reglement provincie Vlaams-Brabant Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Provinciaal reglement voor het toekennen van subsidies voor de aanleg en herinrichting van fietsinfrastructuur op het bovenlokaal functioneel

Nadere informatie

Reglement provincie Vlaams-Brabant

Reglement provincie Vlaams-Brabant Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Provinciaal reglement voor het toekennen van subsidies voor de aanleg en herinrichting van fietssnelwegen Artikel 1 Doel Dit subsidiereglement

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst. tussen de provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest

Samenwerkingsovereenkomst. tussen de provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest Samenwerkingsovereenkomst Fietsfonds tussen de provincie en het Vlaamse Gewest betreffende de subsidiëring van de aanleg en verbetering van fietspaden die deel uitmaken van het bovenlokaal functioneel

Nadere informatie

MOBILITEIT. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT

MOBILITEIT. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT 353 MOBILITEIT Provincieraadsbesluit van 26 februari 2015 in verband met de goedkeuring van de wijziging van het provinciaal subsidiereglement voor de aanleg of herinrichting van fietspaden op het bovenlokaal

Nadere informatie

3 De subsidiabele kosten voor uitvoering staan verplicht in een afzonderlijk hoofdstuk in de raming, offerte en eindafrekening.

3 De subsidiabele kosten voor uitvoering staan verplicht in een afzonderlijk hoofdstuk in de raming, offerte en eindafrekening. Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Provinciaal reglement voor het toekennen van subsidies voor de aanleg en herinrichting van fietssnelwegen Artikel 1 Doel Dit subsidiereglement

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 4 juli 2017;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor de begroting, gegeven op 4 juli 2017; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische omkadering,

Nadere informatie

Onder aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur op trajecten van het BFF is te verstaan:

Onder aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur op trajecten van het BFF is te verstaan: PROVINCIAAL SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANLEG OF HERINRICHTING VAN FIETSINFRASTRUCTUUR OP HET BOVENLOKAAL FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK KADEREND IN HET FIETSFONDS INHOUD Artikel 1 Definities... 2 Artikel

Nadere informatie

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013

Infodagen mobiliteit. Provinciaal Mobiliteitscharter. Provinciaal Mobiliteitsbeleid 6/02/2013 Infodagen mobiliteit 7 februari 2013 Vereniging van Vlaamse Provincies Provincie Oost-Vlaanderen Gedeputeerde Mobiliteit Peter Hertog Directeur directie Ruimte R01 Mark Cromheecke 1 Provinciaal Mobiliteitscharter

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit directie Ruimte dienst Mobiliteit dossiernummer: 1801328 Provincieraadsbesluit betreft verslaggever Reglementen voor de subsidie aan gemeentes voor de realisatie fietsinfrastructuur op gemeentewegen (fietssnelwegen)

Nadere informatie

MOBILITEIT. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT:

MOBILITEIT. De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT: 72 MOBILITEIT Provincieraadsbesluit van 28 februari 2013 in verband met de goedkeuring van de subsidiereglementen voor de aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur op het Bovenlokaal Functioneel

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit directie Ruimte dienst Mobiliteit dossiernummer: 1602916 Provincieraadsbesluit betreft verslaggever Reglement met betrekking tot het toekennen van subsidies voor de aanleg en herinrichting van fietsinfrastructuur

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 5 1 juni 2018 24e jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 9 Nr. 10 Nr. 11 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het

Nadere informatie

Verslag aan de Provincieraad

Verslag aan de Provincieraad directie Ruimte dienst Mobiliteit dossiernummer:. 1300631 Verslag aan de Provincieraad betreft verslaggever Reglementen subsidie aan gemeenten voor de realisatie van fietsinfrastructuur onderdeel van het

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 18252 BELGISCH STAATSBLAD 02.03.2018 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

DIENST MOBILITEIT Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit

DIENST MOBILITEIT Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit DIENST MOBILITEIT Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Provinciaal subsidiereglement voor de aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk kaderend

Nadere informatie

Dit reglement regelt de aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur op trajecten van het BFF. Dit omvat:

Dit reglement regelt de aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur op trajecten van het BFF. Dit omvat: PROVINCIAAL SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANLEG OF HERINRICHTING VAN FIETSINFRASTRUCTUUR OP TRAJECTEN VAN HET BOVENLOKAAL FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK KADEREND IN HET FIETSFONDS INHOUD Artikel 1 Definities...

Nadere informatie

STAPPENPLAN BOVENLOKAAL FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK (FIETSFONDS)

STAPPENPLAN BOVENLOKAAL FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK (FIETSFONDS) PENPLAN BOVENLOKAAL FUNCTIONEEL FIETSROUTENETWERK (FIETSFONDS) Een stappenplan voor lokale besturen bij de aanvraag van provinciale subsidies Bij dit stappenplan Het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk

Nadere informatie

De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT:

De provincieraad van Antwerpen, BESLUIT: 119 FIETSPADEN Provincieraadsbesluit van 24 november 2016 in verband met de goedkeuring van de wijziging van het provinciaal subsidiereglement voor de aanleg of herinrichting van fietspaden op het bovenlokaal

Nadere informatie

Infodagen mobiliteit

Infodagen mobiliteit Infodagen mobiliteit 26 februari 2013 Vereniging van Vlaamse Provincies Provincie Vlaams-Brabant Patricia Willems en Annelies Janssens dienst mobiliteit 1 Klemtonen provinciaal mobiliteitsbeleid 2013-2018

Nadere informatie

PROVINCIAAL SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANLEG OF HERINRICHTING VAN FIETSOSTRADES KADEREND IN HET FIETSFONDS

PROVINCIAAL SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANLEG OF HERINRICHTING VAN FIETSOSTRADES KADEREND IN HET FIETSFONDS PROVINCIAAL SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANLEG OF HERINRICHTING VAN FIETSOSTRADES KADEREND IN HET FIETSFONDS INHOUD Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Doel van het subsidiereglement... 2 Artikel 3 Algemene

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE AANLEG OF DE VERBETERING VAN FIETSINFRASTRUCTUUR LANGS GEWESTWEGEN DOOR DE GEMEENTE

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE AANLEG OF DE VERBETERING VAN FIETSINFRASTRUCTUUR LANGS GEWESTWEGEN DOOR DE GEMEENTE 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE AANLEG OF DE VERBETERING VAN FIETSINFRASTRUCTUUR LANGS GEWESTWEGEN DOOR DE GEMEENTE / / VI NIS-nr datum ondertekening (dd/mm/jjjj) nummer type overeenkomst volgnummer

Nadere informatie

STAPPENPLAN FIETSSNELWEGEN Bouw uw stukje fietssnelweg met provinciale steun!

STAPPENPLAN FIETSSNELWEGEN Bouw uw stukje fietssnelweg met provinciale steun! PENPLAN FIETSSNELWEGEN Bouw uw stukje fietssnelweg met provinciale steun! Een stappenplan voor lokale besturen bij de aanvraag van provinciale subsidies Bij dit stappenplan Loopt er een te realiseren fietssnelweg

Nadere informatie

TEDEWEST. 1. Fietssnelwegen in netwerk 2. Masterplan Leie-Schelde 3. Fietsfonds

TEDEWEST. 1. Fietssnelwegen in netwerk 2. Masterplan Leie-Schelde 3. Fietsfonds TEDEWEST 1. Fietssnelwegen in netwerk 2. Masterplan Leie-Schelde 3. Fietsfonds 1 Fietssnelwegen in netwerk Fietssnelwegen zijn doorgaande fietsroutes op een kwalitatief hoogwaardige infrastructuur. Ze

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE AANLEG OF DE VERBETERING VAN FIETSINFRASTRUCTUUR LANGS GEWESTWEGEN DOOR DE GEMEENTE.

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE AANLEG OF DE VERBETERING VAN FIETSINFRASTRUCTUUR LANGS GEWESTWEGEN DOOR DE GEMEENTE. SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE AANLEG OF DE VERBETERING VAN FIETSINFRASTRUCTUUR LANGS GEWESTWEGEN DOOR DE GEMEENTE / / VI NIS-nr. datum ondertekening nummer type volgnummer (dd/mm/jjjj) overeenkomst

Nadere informatie

Bijlage 6. Model van samenwerkingsovereenkomst als vermeld in artikel 54, 6

Bijlage 6. Model van samenwerkingsovereenkomst als vermeld in artikel 54, 6 Bijlage 6 bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische

Nadere informatie

hier komt de voettekst 1

hier komt de voettekst 1 Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet 28 februari 2013 Vereniging van Vlaamse provincies provincie Antwerpen Chris Brouwers diensthoofd Mobiliteit Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit Dienst

Nadere informatie

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3

10op10 subsidies... 2. Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Mobiliteit 10op10 subsidies... 2 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur toeristische fietspaden... 4 Projectsubsidies mobiliteit

Nadere informatie

Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet

Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet Provinciale infodagen mobiliteitsdecreet 28 februari 2013 Vereniging van Vlaamse provincies provincie Antwerpen gedeputeerde Luk Lemmens Departement Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit dienst Mobiliteit

Nadere informatie

18-2-2013. Agentschap Wegen en Verkeer. Inhoud. Inhoud. Koen Surdiacourt 19/02/2013 Brugge. 3. Projecten op gemeentewegen. 2. Projecten op gewestwegen

18-2-2013. Agentschap Wegen en Verkeer. Inhoud. Inhoud. Koen Surdiacourt 19/02/2013 Brugge. 3. Projecten op gemeentewegen. 2. Projecten op gewestwegen Agentschap Wegen en Verkeer Koen Surdiacourt 19/02/2013 Brugge 1 Inhoud 1. Algemene principes 2. Projecten op gewestwegen 3. Projecten op 2 Inhoud 1. Algemene principes Type projecten Uitzonderingen 3

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale besturen ter ondersteuning van de detailhandel. directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor lokale

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer. Dieter Van den Langenbergh 21/02/2013 Hasselt

Agentschap Wegen en Verkeer. Dieter Van den Langenbergh 21/02/2013 Hasselt Agentschap Wegen en Verkeer Dieter Van den Langenbergh 21/02/2013 Hasselt 1 Inhoud 1. Algemene principes 2. Projecten op gewestwegen 3. Projecten op gemeentewegen 2 Inhoud 1. Algemene principes Type projecten

Nadere informatie

Lokaal fietsbeleid en de provincies

Lokaal fietsbeleid en de provincies Lokaal fietsbeleid en de provincies Provinciaal fietsbeleid Provinciaal mobiliteitsbeleid mobiliteitsdecreet: gewijzigd op 1 maart 2013 provinciaal mobiliteitscharter = afsprakenkader tussen provincies

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 2 20 februari 2004 10de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 4 Toepassing van artikel 19 van het decreet van 22 februari

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor projecten voor duurzame mobiliteit.

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor projecten voor duurzame mobiliteit. directie Ruimte dienst Mobiliteit Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor projecten voor duurzame mobiliteit. Artikel 1 Definities Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

DIENST MOBILITEIT Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit

DIENST MOBILITEIT Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit DIENST MOBILITEIT Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit Provinciaal subsidiereglement voor de aanleg of herinrichting van fietsinfrastructuur op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk kaderend

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit directie Ruimte dienst Mobiliteit dossiernummer: 1800372 Provincieraadsbesluit betreft verslaggever Fietssnelwegen Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor fietstelzuilen Peter Hertog

Nadere informatie

Fietssnelweg Leuven-Tienen. Infomoment CC de borre Bierbeek 12/09/2016

Fietssnelweg Leuven-Tienen. Infomoment CC de borre Bierbeek 12/09/2016 Fietssnelweg Leuven-Tienen Infomoment CC de borre Bierbeek 12/09/2016 Fietssnelweg Leuven-Tienen Fietssnelwegen in Vlaanderen Sinds enkele jaren sterke inzet op uitbouw fietssnelwegen door provincie Vlaams-Brabant.

Nadere informatie

Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen

Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Provinciaal reglement ter ondersteuning van infrastructurele ingrepen in de schoolomgeving (projectsubsidie schoolomgevingen) OPGELET!

Nadere informatie

PIETER DERUDDER DIENSTHOOFD MOBILITEIT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN

PIETER DERUDDER DIENSTHOOFD MOBILITEIT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN PIETER DERUDDER DIENSTHOOFD MOBILITEIT PROVINCIE OOST-VLAANDEREN Participatiestrategie Doelstellingen Een gedragen netwerk creëren Doelgroepen Gemeentebesturen Buurprovincies Vlaams Gewest (verschillende

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands- en handelsverenigingen ter ondersteuning van de detailhandel directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor middenstands-

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking dossiernummer: 1304485 Provincieraadsbesluit betreft verslaggever

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 september 2018 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/17 F11 fietsostrade Antwerpen-Lier: studieopdracht

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Goedgekeurd in de gemeenteraad van 24 juni 2013 Bekendgemaakt op 27 juni 2013 1. Juridisch kader Het decreet van 20 maart

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 3 20 maart 2013 19de jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 6 Nr. 7 Nr. 8 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van het

Nadere informatie

Fietssnelwegenplan Oost-Vlaanderen. Conclusies consultatieronde en fietssnelwegenkaart

Fietssnelwegenplan Oost-Vlaanderen. Conclusies consultatieronde en fietssnelwegenkaart Fietssnelwegenplan Oost-Vlaanderen Conclusies consultatieronde en fietssnelwegenkaart Historiek Reeds geruime tijd ondersteunt de Provincie de realisatie van fietsinfrastructuur Ondersteunen van gemeentes

Nadere informatie

Reglement provincie Vlaams-Brabant

Reglement provincie Vlaams-Brabant Reglement provincie Vlaams-Brabant www.vlaamsbrabant.be/reglementen Provinciaal reglement ter ondersteuning van infrastructurele ingrepen ten behoeve van stappers en trappers op prioritaire schoolroutes

Nadere informatie

Verder met fietssnelwegen

Verder met fietssnelwegen Verder met fietssnelwegen Verder met fietssnelwegen Agenda Verwelkoming door gedeputeerde De Block Het definitieve netwerk Inrichting van een fietssnelweg Leesbaarheid en herkenbaarheid Pauze Financiering

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 27 september 2018 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/16 Fietsostrade F12 Antwerpen-Bergen op Zoom,

Nadere informatie

Renovatie van. kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden. Subsidiereglement 2013

Renovatie van. kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden. Subsidiereglement 2013 DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIEN, BEGROTING, WERK, RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT, Renovatie van kleinschalige sportinfrastructuur van lokale overheden Subsidiereglement 2013 Artikel 1 Aan gemeenten, steden

Nadere informatie

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT

PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT PROVINCIAAL REGLEMENT INZAKE DE TOEKENNING VAN SUBSIDIES AAN SOCIAAL-CULTURELE VERENIGINGEN, DIE ACTIEF ZIJN IN DE PROVINCIE VLAAMS-BRABANT Artikel 1. Binnen de perken van de daartoe op de begroting van

Nadere informatie

Mobiliteitsacademie. Nils Van Brussel 07/11/2013 Brussel

Mobiliteitsacademie. Nils Van Brussel 07/11/2013 Brussel Mobiliteitsacademie Nils Van Brussel 07/11/2013 Brussel 1 Inhoud 1. Algemene principes 2. Projecten op gewestwegen 3. Projecten op gemeentewegen 2 Inhoud 1. Algemene principes Type projecten Uitzonderingen

Nadere informatie

Het departement MOW als partner in de samenwerking rond duurzame lokale mobiliteit Infosessies gemeenten Departement Mobiliteit en Openbare Werken

Het departement MOW als partner in de samenwerking rond duurzame lokale mobiliteit Infosessies gemeenten Departement Mobiliteit en Openbare Werken Het departement MOW als partner in de samenwerking rond duurzame lokale mobiliteit Infosessies gemeenten Departement Mobiliteit en Openbare Werken Februari 2013 Inhoud Rol Kwaliteitszorg Financiering Situering

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit directie Economie, Landbouw & Platteland, Europese en Internationale samenwerking dienst Economie, Europese & Internationale samenwerking dossiernummer: 1308071 Provincieraadsbesluit betreft verslaggever

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE HERINRICHTING VAN EEN GEWESTWEG

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE HERINRICHTING VAN EEN GEWESTWEG 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE HERINRICHTING VAN EEN GEWESTWEG./ / I NIS-nr. datum ondertekening (dd/mm/jjjj) nummer type overeenkomst volgnummer overeenkomst DE PARTIJEN Tussen: het Vlaamse Gewest,

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord

FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord FAQ Fietspad Helmond-Eindhoven: Nr. Categorie Vraag Antwoord De fiets is voor velen het ideale vervoermiddel op kortere afstanden. Op dit moment is er geen directe, snelle en kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding

Nadere informatie

Bijlage 1. Model van samenwerkingsovereenkomst als vermeld in artikel 54, 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE HERINRICHTING VAN EEN GEWESTWEG

Bijlage 1. Model van samenwerkingsovereenkomst als vermeld in artikel 54, 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE HERINRICHTING VAN EEN GEWESTWEG Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 januari 2013 tot bepaling van de nadere regels betreffende de organisatorische

Nadere informatie

VVP-advies betreffende het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het BVR mobiliteitsbeleid

VVP-advies betreffende het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het BVR mobiliteitsbeleid Datum 4 september 2017 Nota VVP-advies betreffende wijziging BVR mobiliteitsbeleid VVP-advies betreffende het ontwerp van Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het BVR mobiliteitsbeleid Situering

Nadere informatie

10op10 subsidies Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3

10op10 subsidies Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Mobiliteit 10op10 subsidies... 2 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur - fietsfonds... 3 Subsidies voor kwaliteitsvolle fietsinfrastructuur toeristische fietspaden... 4 Projectsubsidies mobiliteit

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT: Bovenlokale culturele projecten Goedgekeurd door de provincieraad op 27/06/2013 HOOFDSTUK

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 13 oktober 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00915 Onderwerp: Overheidsopdracht van werken - Uitvoeren van wegen- en rioleringswerken in de Groenestaakstraat,

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 19 DECEMBER 1998. - Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juli 1997 tot uitvoering van het decreet van 19

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE AANLEG VAN EEN RONDWEG OF EEN ANDERE NIEUWE VERBINDENDE OF ONTSLUITENDE GEWESTWEG

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE AANLEG VAN EEN RONDWEG OF EEN ANDERE NIEUWE VERBINDENDE OF ONTSLUITENDE GEWESTWEG 1 SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE AANLEG VAN EEN RONDWEG OF EEN ANDERE NIEUWE VERBINDENDE OF ONTSLUITENDE GEWESTWEG / / II. NIS-nr. datum ondertekening (dd/mm/jjjj) nummer type overeenkomst volgnummer

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven

Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven Directie Leefmilieu dienst Milieubeleidsplanning, -ondersteuning en Natuurontwikkeling Reglement met betrekking tot toekenning van subsidies aan energiesnoeiersbedrijven Artikel 1 Voorwerp Binnen de perken

Nadere informatie

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2

Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Bijlage 1. Model van huishoudelijk reglement van de Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie als vermeld in artikel 2 Gemeentelijke en Intergemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk

Nadere informatie

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen

Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Fietsplan Heumen Onderdeel Fietsnetwerk gemeente Heumen Datum: 5 juni 2015 Projectnr: 2015004 Opdrachtgever: Peter Rutten (gemeente Heumen) Opstellers: Bart Christiaens (Tibs) Koen van Neerven (& Verkeersadvies)

Nadere informatie

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE

STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE stad brugge dienst ruimtelijke ordening STEDELIJK REGLEMENT VOOR HET VERLENEN VAN SUBSIDIE VOOR HET RESTAUREREN VAN GEBOUWEN MET ERFGOEDWAARDE Herziening Vastgesteld door de Gemeenteraad in zitting van

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit 9 e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Provincieraadsbesluit betreft verslaggever REGLEMENT LOKAAL CULTUURBELEID voorleggen voorstel tot uitbreiding reglement betreffende de ondersteuning van initiatieven

Nadere informatie

Infomoment duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid. Programma. Fietsbeleid 18/02/2013. Wat kan de Provincie voor U betekenen?

Infomoment duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid. Programma. Fietsbeleid 18/02/2013. Wat kan de Provincie voor U betekenen? Infomoment duurzaam lokaal mobiliteitsbeleid Wat kan de Provincie voor U betekenen? Programma Gebiedsgerichte mobiliteit Beleid trage wegen Beheer Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk (BFF) BFF werd opgemaakt

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd waardevol funerair erfgoed

Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd waardevol funerair erfgoed directie Cultuur dienst Erfgoed Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor conserveringswerken aan niet-wettelijk beschermd waardevol funerair erfgoed Artikel 1 Definities Voor de toepassing

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE HERINRICHTING VAN EEN GEWESTWEG. (dd/mm/jjjj)

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE HERINRICHTING VAN EEN GEWESTWEG. (dd/mm/jjjj) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE HERINRICHTING VAN EEN GEWESTWEG./ / I NIS-nr. datum ondertekening nummer type volgnummer (dd/mm/jjjj) overeenkomst overeenkomst DE PARTIJEN Tussen: het Vlaamse Gewest,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE AANLEG VAN EEN RONDWEG OF EEN ANDERE NIEUWE VERBINDENDE OF ONTSLUITENDE GEWESTWEG. (dd/mm/jjjj)

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE AANLEG VAN EEN RONDWEG OF EEN ANDERE NIEUWE VERBINDENDE OF ONTSLUITENDE GEWESTWEG. (dd/mm/jjjj) SAMENWERKINGSOVEREENKOMST VOOR DE AANLEG VAN EEN RONDWEG OF EEN ANDERE NIEUWE VERBINDENDE OF ONTSLUITENDE GEWESTWEG / / II. NIS-nr. datum ondertekening nummer type volgnummer (dd/mm/jjjj) overeenkomst

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 25 september 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Fietsostrade langs spoorlijn 15 (Herentals-Geel-Mol-Balen)

Nadere informatie

1.2 Welke projecten komen in aanmerking? Beoordelingscriteria:

1.2 Welke projecten komen in aanmerking? Beoordelingscriteria: Subsidiereglement 2019 APB Toerisme Provincie Antwerpen 1. Beleid 1.1 Beleidslijnen 2019 APB Toerisme Provincie Antwerpen en de regiowerking Kempen willen ondersteuning bieden bij het uitwerken en ontwikkelen

Nadere informatie

Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement

Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke Begeleidingscommissie Huishoudelijk Reglement Inhoud 1. Juridisch kader... 1 2. Verantwoordelijkheid van de (I)GBC in het plan- en ontwerpproces... 1 3. Oprichting en samenstelling van de

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit directie Ruimte dienst Mobiliteit dossiernummer: 1800386 Provincieraadsbesluit betreft verslaggever Reglement met betrekking tot de toekenning van subsidies voor projecten voor duurzame mobiliteit Opheffing

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR HET AANBRENGEN VAN DAKISOLATIE EN WINDDICHTE, ISOLERENDE ONDERDAKEN AFDELING 1. Artikel 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen

Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de voorwaarden waaronder investeringssubsidies kunnen worden toegekend aan toeristische logiezen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 18 juli

Nadere informatie

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten

Subsidie voor educatieve en sensibiliserende activiteiten SUBSIDIEREGLEMENT Projectsubsidie Subsidie voor educatieve en sensibiliserende De gemeente Boechout voorziet jaarlijks een bedrag voor financiële steun voor ontwikkelingssamenwerking, zowel voor Zuidwerking

Nadere informatie

FIETSSNELWEGEN Bouw uw stukje fietssnelweg met. provinciale steun. Provinciale subsidies voor lokale besturen en andere kandidaat-bouwheren

FIETSSNELWEGEN Bouw uw stukje fietssnelweg met. provinciale steun. Provinciale subsidies voor lokale besturen en andere kandidaat-bouwheren FIETSSNELWEGEN Bouw uw stukje fietssnelweg met provinciale steun Provinciale subsidies voor lokale besturen en andere kandidaat-bouwheren Inhoudstafel Kwaliteit en veiligheid doen fietsen Voorwoord Kwaliteit

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 oktober 2017 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/2 F11: Fietsostrade Antwerpen-Lier aanbestedingsdossier

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid Provincie Oost-Vlaanderen. Samen Mobiel & Stand van Zaken 19/05/2011

Mobiliteitsbeleid Provincie Oost-Vlaanderen. Samen Mobiel & Stand van Zaken 19/05/2011 Mobiliteitsbeleid Provincie Oost-Vlaanderen Samen Mobiel & Stand van Zaken 19/05/2011 Overzicht presentatie 1. Inleiding 2. Educatie en sensibilisatie 3. Trage Wegen 4. Fietsinfrastructuur Overzicht presentatie

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit 9e Directie Dienst 91 Kunst en Cultuur Provincieraadsbesluit betreft verslaggever SOCIAAL-CULTUREEL VOLWASSENENWERK Aangepast reglement met betrekking tot de toekenning van projectsubsidies in de sector

Nadere informatie

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant

Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Bestuursmemoriaal Provincie Vlaams-Brabant Nummer 8 20 september 2014 20e jaargang Inhoud Reglementen en verordeningen van de provincieraad Nr. 23 Nr. 24 Nr. 25 Toepassing van de artikelen 244 en 245 van

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs

Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs directie Onderwijs & Vorming Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering van een goede studiekeuze in het secundair onderwijs Artikel 1 Definities Voor de toepassing van

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning

Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning directie Sport & Recreatiedomeinen dienst Sport Reglement met betrekking tot subsidiëring van bovenlokale sportondersteuning Artikel 1 VOORWERP Binnen de perken van de daartoe op het budget van de Provincie

Nadere informatie

SOCIAAL-CULTURELE, CULTURELE EN ARTISTIEKE PROJECTSUBSIDIES WERKINGSSUBSIDIES

SOCIAAL-CULTURELE, CULTURELE EN ARTISTIEKE PROJECTSUBSIDIES WERKINGSSUBSIDIES Provinciale subsidiereglementen SOCIAAL-CULTURELE, CULTURELE EN ARTISTIEKE PROJECTSUBSIDIES WERKINGSSUBSIDIES sociaal-culturele, culturele en artistieke projectsubsidies werkingssubsidies Met dit reglement

Nadere informatie

gevelverfraaiing (zie bijgevoegde lijst van subsidieerbare werken):

gevelverfraaiing (zie bijgevoegde lijst van subsidieerbare werken): REGLEMENT BETREFFENDE DE TOEKENNING VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR DE VERFRAAIING OF DE RENOVATIE VAN GEVELS VAN GEBOUWEN IN DE CENTRUMLANEN EN DE BEURS Artikel 1: Onder voorbehoud van de naleving van

Nadere informatie

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1

Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013. Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen en definities/begripsomschrijvingen. Artikel 1 Provinciaal reglement houdende de toekenning van een opstart- of projectsubsidie aan initiatieven vanuit de sectoren Welzijn, Jeugd, Gelijke kansen en Wonen Beslissing van de Provincieraad van 23/05/2013

Nadere informatie

HST-fietsroute deel Machelen-Zaventem

HST-fietsroute deel Machelen-Zaventem HST-fietsroute deel Machelen-Zaventem Naar een concrete uitwerking in voorontwerp Informeren en consulteren van de bedrijven 24 januari 2014, Van der Valk hotel www.vlaamsbrabant.be disclaimer Disclaimer

Nadere informatie

Provincieraad van Antwerpen. Bulletin. van vragen en antwoorden

Provincieraad van Antwerpen. Bulletin. van vragen en antwoorden Provincieraad van Antwerpen Bulletin van vragen en antwoorden De deputatie van de provincie Antwerpen Voorzitter: Leden: Cathy Berx, gouverneur Luk Lemmens Ludwig Caluwé Kathleen Helsen Jan De Haes Provinciegriffier:

Nadere informatie

Erfgoedontsluiting. Provinciaal subsidiereglement. collectie Streekmuseum Halle

Erfgoedontsluiting. Provinciaal subsidiereglement. collectie Streekmuseum Halle Erfgoedontsluiting Provinciaal subsidiereglement collectie Streekmuseum Halle PROVINCIAAL SUBSIDIEREGLEMENT ERFGOEDONTSLUITING Met het reglement voor projectsubsidies ter ontsluiting van erfgoed in Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Subsidiereglement Bedrijf en buurt

Subsidiereglement Bedrijf en buurt Subsidiereglement Bedrijf en buurt Goedgekeurd in de gemeenteraad van 26 oktober 2009 Bekendgemaakt op 29 oktober 2009 Artikel 1 - Doel van de subsidie De Stad Gent wil als lokale overheid een impuls geven

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG

SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG 1 SUBSIDIERING VAN UITZONDERLIJKE CULTURELE ACTIVITEITEN VAN BOVENLOKAAL BELANG REGLEMENT Vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 24 oktober 1984, nadien gewijzigd in vergadering van 20 september

Nadere informatie

Reglement vzw Toerisme Vlaams-Brabant

Reglement vzw Toerisme Vlaams-Brabant Reglement vzw Toerisme Vlaams-Brabant Subsidiereglement publieksgerichte activiteiten Brabantse trekpaarden Artikel 1 Doel Binnen de perken van de daartoe op het budget van de vzw Toerisme Vlaams-Brabant

Nadere informatie

Provincieraadsbesluit

Provincieraadsbesluit directie Onderwijs & Vorming --- dossiernummer: 1505515 Provincieraadsbesluit betreft verslaggever Flankerend onderwijsbeleid Reglement met betrekking tot het subsidiëren van projecten ter bevordering

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies nummer 06/04 van de Vlaamse Jeugdraad, gegeven op 1 februari 2006; Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de besluiten van de Vlaamse Regering van 12 september 2003 ter uitvoering van het decreet van 14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering

Nadere informatie