Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad"

Transcriptie

1 De Drechtraad Gezien het voorstel van de Agendacommissie van 16 september 2010 Vast te stellen het navolgende: B E S L U I T : Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Amendement: een voorstel van één of meer Drechtraadsleden tot wijziging van een ontwerpverordening of een ontwerp-besluit, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen; b. Carrousel: een serie van gelijktijdig verlopende vergaderingen voorafgaand aan de vergadering van de Drechtraad; c. Coördinerend griffier: de door de Drechtraad aangewezen griffier die de Drechtraad ondersteunt; d. Drechtsteden: de aan de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden deelnemende gemeenten, Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht; e. Drechtstedenbestuur: het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden; f. Woordvoerder: het raadslid dat in de Drechtraad of in de Carrousel het woord voert namens zijn fractie in zijn gemeente of namens zijn fractie in meerdere Drechtsteden of namens zijn gemeente, over een agendapunt; g. Initiatiefvoorstel: een voorstel van één of meerdere raadsleden tot vaststelling van een verordening of een ander besluit; h. Motie: een korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, een wens of een verzoek wordt uitgesproken door de raad; i. Regiogriffie: de gezamenlijke griffiers van de Drechtsteden alsmede de daaraan toegewezen ambtenaren; j. Stemlijst: lijst waarop de Drechtraadsleden staan vermeld; k. Sub-amendement: een voorstel van één of meer raadsleden tot wijziging van een aanhangig Amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het Amendement waarop het betrekking heeft; l. Voorstel van orde: een voorstel van één of meer leden, of de voorzitter, gedaan tijdens een vergadering, betreffende de orde van diezelfde vergadering; m. Voorzitter: de voorzitter van de Drechtraad of diens plaatsvervanger; n. Wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen. Hoofdstuk 2 De Agendacommissie Artikel 2 De Agendacommissie 1. Er is een Agendacommissie. 2. De Agendacommissie bestaat uit de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de Drechtraad en de voorzitters van de Carrouselvergaderingen. 3. De plv. voorzitter is voorzitter van de Agendacommissie. 4. De Agendacommissie stelt de concept-agenda s vast voor de vergaderingen van de Drechtraad en het agendaschema van de Carrousel. 5. De Agendacommissie draagt er zorg voor dat bij elk agendapunt is vermeld of het informerend of opiniërend van aard is. 6. De Agendacommissie bepaalt wie als voorzitter van een Carrouselvergadering fungeert en welke portefeuillehouder(s) in de vergadering word(t)(en) uitgenodigd. 7. De Agendacommissie vergadert ten minste één keer per maand, met dien verstande dat er in de maanden juli en augustus in beginsel geen vergadering is. 8. Stukken voor de Agendacommissie worden uiterlijk 10 dagen voor de vergaderdatum aangeleverd aan de coördinerend griffier. versie 3 1

2 Hoofdstuk 3 De Carrousel Artikel 3 De Carrousel 1. Voorafgaand aan de Drechtraadsvergadering wordt de Carrousel gehouden. De Carrousel kan bestaan uit meerdere parallelle vergaderingen. 2. Elke Carrouselvergadering heeft de volgende taken: a) Het uitbrengen van advies aan de Drechtraad over een voorstel of onderwerp dat in de Drechtraad wordt behandeld; b) Het uitbrengen van advies aan de Drechtraad uit eigener beweging; c) Het voeren van overleg met het Drechtstedenbestuur, leden daarvan, of met de voorzitter. Artikel 4 De voorzitters van de Carrousel 1. De Drechtraad benoemt zes tot twaalf voorzitters voor Carrouselvergaderingen, die elkaar onderling vervangen. 2. De voorzitter van een Carrouselvergadering is belast met: a. de leiding van de vergadering; b. het formuleren van conclusies, aanbevelingen en adviezen naar aanleiding van hetgeen in de vergadering is besproken; c. het handhaven van de orde tijdens de vergaderingen; d. de naleving van dit reglement; e. de uitvoering van al hetgeen de Wet of dit reglement hem verder opdraagt. 3. De zittingsperiode van een voorzitter begint na zijn benoeming en eindigt aan het einde van de zittingsperiode van de Drechtraad. 4. De Drechtraad kan aan een voorzitter het voorzitterschap ontnemen. 5. De voorzitter kan schriftelijk afstand doen van het voorzitterschap. De Drechtraad wijst in zijn eerstvolgende vergadering een nieuwe voorzitter aan. Artikel 5 Carrouselvergaderingen 1. De Carrouselvergaderingen zijn openbaar. Alle raadsleden en burgerraadsleden/commissieleden mogen deelnemen aan de beraadslagingen. 2. In elke Carrouselvergadering mag een gemeenteraadsfractie één woordvoerder per onderwerp aandragen. Ook kan gekozen worden voor één woordvoerder per onderwerp namens een regiofractie. 3. De voorzitter is geen woordvoerder. 4. De regiogriffie draagt er zorg voor dat het programma zodanig is samengesteld dat het voor de Drechtraadsleden mogelijk is om enkele malen per avond van Carrousel te wisselen. 5. De regiogriffie draagt er zorg voor dat er voor elk onderwerp voor de voorzitter een voorstel is. Artikel 6 Spreekrecht 1. Na de opening van de vergadering kunnen burgers elk gedurende maximaal 5 minuten per persoon en met een maximum van 30 minuten voor alle insprekers in totaal, het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan voor die vergadering van de Carrousel en, desgewenst, over andere onderwerpen, voor zover de maximale tijd voor de vergadering dat toestaat. Staat de duur van de vergadering dit niet toe dan bekort de voorzitter de spreektijd dienovereenkomstig, zodat voldoende tijd resteert om een ordevoorstel over het vervolg te kunnen behandelen. 2. Burgers kunnen niet het woord voeren over: a) een besluit van de Drechtraad of het Drechtstedenbestuur waartegen bezwaar of beroep open staat of heeft opengestaan; b) benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; c) een klacht die ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend. 3. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken meldt dit tenminste één dag voor de datum van de Carrouselvergadering aan de coördinerend griffier. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres en telefoonnummer alsmede het onderwerp waarover hij het woord wil voeren. De coördinerend griffier bepaalt in overleg met de voorzitters van de Carrouselvergaderingen bij welke vergadering het betreffende onderwerp het beste past. 4. De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van die volgorde afwijken indien dit in het belang is van de vergadering. versie 3 2

3 5. De spreker voert het woord nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De voorzitter of een Drechtraadslid doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de spreker. 6. Burgers die gebruik maken van het spreekrecht, spreken vanaf de centrale spreekplaats of vanaf een door de voorzitter aan te wijzen plaats. Artikel 7 Handhaving van de orde; schorsing Carrousel 1. Een spreker mag tijdens zijn betoog niet worden gestoord, tenzij: a. de voorzitter het nodig oordeelt hem te wijzen op de naleving van dit reglement; b. een Drechtraadslid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog zal afronden. 2. Indien een spreker zich naar het oordeel van de voorzitter beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter van de vergadering tot de orde geroepen. Indien de betreffende spreker hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem het woord ontzeggen. 3. De voorzitter kan, ter handhaving van de orde, de vergadering gedurende een door hem te bepalen tijd schorsen en, indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord, de vergadering sluiten. Hoofdstuk 4 De Drechtraad Artikel 8 De Drechtraad 1. De Drechtraad vergadert maandelijks, met dien verstande dat er tijdens het zomerreces in beginsel geen vergadering is. Op een daartoe strekkend schriftelijk en bij de coördinerend griffier ingediend verzoek van het Drechtstedenbestuur of van ten minste een vijfde van het aantal Drechtraadsleden, dan wel op initiatief van de voorzitter zelf, roept de voorzitter de Drechtraad tijdens het zomerreces bijeen. 2. De coördinerend griffier draagt er zorg voor dat de agenda en de voorstellen voor de Drechtraad zo spoedig mogelijk doch uiterlijk de vrijdag na de vergadering van de Agendacommissie aan alle raadsleden van de Drechtsteden worden verzonden en digitaal beschikbaar worden gesteld. Verspreiding binnen de gemeenteraden geschiedt digitaal conform de binnen de gemeente gebruikelijke wijze. Artikel 9 De voorzitter 1. De voorzitter leidt de plenaire vergadering van de Drechtraad. 2. De voorzitter is belast met: a. de leiding van de vergadering; b. het formuleren van conclusies, aanbevelingen en adviezen naar aanleiding van hetgeen in de vergadering is besproken; c. het handhaven van de orde tijdens de vergaderingen; d. de naleving van dit reglement; e. de uitvoering van al hetgeen de Wet of dit reglement hem verder opdraagt. Artikel 10 De coördinerend griffier 1. De coördinerend griffier dan wel diens plaatsvervanger is bij elke vergadering van de Drechtraad aanwezig. 2. De coördinerend griffier is ervoor verantwoordelijk dat: a. de voorstellen voor de eerstvolgende Drechtraadsvergadering tijdig en volledig aan de Drechtraadsleden, het Drechtstedenbestuur en aan de besturen van de Drechtstedengemeenten worden toegezonden; Verspreiding binnen de gemeenteraden geschiedt digitaal conform de binnen de gemeente gebruikelijke wijze. b. de stukken die daarvoor in aanmerking komen tijdig en volledig op de website van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden worden geplaatst, met dien verstande dat daarbij de daarvoor geldende wet- en regelgeving in acht wordt genomen; c. een verslag wordt opgesteld van de Drechtraadsvergaderingen en van de Carrouselvergaderingen; d. de algemene ondersteuning van de voorzitter, de Drechtraad en de Drechtraadsleden op adequate wijze plaatsvindt. versie 3 3

4 Artikel 11 Uitnodiging 1. De voorzitter zendt zoveel als mogelijk drie weekenden voor de vergadering van de Drechtraad een schriftelijke uitnodiging aan alle (burger)raadsleden, onder vermelding van dag, aanvangstijdstip en plaats van de vergadering. 2. In uitzonderlijke gevallen kan in overleg tussen de voorzitter en de coördinerend griffier worden besloten om maximaal 48 uur voor de vergadering nagekomen stukken te agenderen en toe te zenden. Artikel 12 De agenda 1. Bij aanvang van de vergadering stelt de Drechtraad de definitieve agenda vast. 2. Bij aanvang van de vergadering kan elk Drechtraadslid of de voorzitter de vergadering verzoeken om aan de agenda een onderwerp toe te voegen of een onderwerp daarvan af te voeren. 3. Wanneer de Drechtraad een onderwerp onvoldoende voor de openbare beraadslaging voorbereid acht, kan hij het onderwerp verwijzen naar de Carrousel of aan het Drechtstedenbestuur nadere inlichtingen of advies vragen. 4. Op voorstel van een Drechtraadslid of de voorzitter kan de Drechtraad de volgorde van behandeling van de agendapunten wijzigen. 5. Op de agenda van een uitgeschreven hamerraad kunnen slechts hamerstukken worden geplaatst en behandeld met en zonder stemverklaring. Andere typen agendapunten zijn niet mogelijk. Artikel 13 Openbare kennisgeving 1. De vergadering wordt door aankondiging in de huis-aan-huis-bladen van de Drechtstedengemeenten en door publicatie op de website van Drechtsteden openbaar gemaakt. 2. De openbare kennisgeving vermeldt: a. de datum, aanvangstijdstip en plaats van de vergaderingen; b. de wijze waarop en de plaats waar een ieder de agenda s voor de Carrousel en de Drechtraadsvergadering en de daarbij behorende stukken kan inzien; c. het adres en het telefoonnummer waar sprekers kunnen worden aangemeld. Artikel 14 De presentielijst 1. Bij aanvang van de vergadering tekenen de Drechtraadsleden de presentielijst. De voorzitter meldt bij de opening van de vergadering de afwezige leden en hun aanwezige plaatsvervangers. 2. Een Drechtraadslid dat vóór de vaststelling van de presentielijst de vergadering verlaat, geeft daarvan kennis aan de voorzitter. 3. Aan het eind van de vergadering wordt de presentielijst door de voorzitter en de coördinerend griffier door ondertekening vastgesteld. Artikel 15 Zitplaatsen in de Drechtraad De coördinerend griffier draagt er zorg voor dat er voldoende zitplaatsen zijn voor de Drechtraadsleden, de Drechtstedensecretaris en andere personen die zijn uitgenodigd om de vergadering bij te wonen. Artikel 16 Opening vergadering; Quorum 1. De voorzitter controleert aan de hand van de presentielijst of er voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. 2. Indien op het vastgestelde aanvangtijdstip van de vergadering niet ten minste 50% + 1 van het maximaal aantal mogelijk aanwezige leden aanwezig is, bepaalt de voorzitter het tijdstip van de volgende vergadering, die ongeacht het dan aanwezige aantal leden doorgaat. Artikel 17 Ingekomen stukken 1. De bij de Drechtraad ingekomen stukken worden op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt digitaal aan de Drechtraadsleden gezonden. 2. Na de vaststelling van de notulen van de vorige vergadering stelt de Drechtraad, op voorstel van de Carrousel dan wel van de voorzitter, de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast. Artikel 18 Spreekrecht Burgers hebben geen spreekrecht in de Drechtraadsvergadering. versie 3 4

5 Artikel 19 Spreekregels 1. Een Drechtraadslid voert het woord namens de fractie van de raad die hem heeft benoemd. In afwijking van de vorige volzin kan een Drechtraadslid tevens het woord voeren namens de fracties van dezelfde of verwante politieke partijen van meerdere gemeenten of namens meerdere fracties van één gemeente. Wanneer een lid van de Drechtraad het woord voert geeft hij daarom aan namens wie hij spreekt. 2. De Drechtraadsleden, de leden van het Drechtstedenbestuur en de overige aanwezigen spreken vanaf hun zitplaats of vanaf de centrale spreekplaats en richten zich tot de voorzitter. Artikel 20 Volgorde sprekers Sprekers voeren het woord na het aan de voorzitter gevraagd en van hem verkregen te hebben. Artikel 21 Aantal spreektermijnen 1. De beraadslaging over een onderwerp of een voorstel geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de Drechtraad anders beslist. 2. Elke spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten. 3. In het besluitvormende gedeelte van de vergadering komen slechts de stemverklaringen aan de orde. Artikel 22 Handhaving van de orde; schorsing Drechtraad 1. Een spreker mag in een vergadering in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij: a. De voorzitter het nodig oordeelt hem te wijzen op de naleving van dit reglement; b. Een Drechtraadslid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog zal afronden. 2. Indien een spreker zich naar het oordeel van de voorzitter beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter van de vergadering tot de orde geroepen. Indien de betreffende spreker hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem het woord ontzeggen. 3. De voorzitter kan, ter handhaving van de orde, de vergadering gedurende een door hem te bepalen tijd schorsen en, indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord, de vergadering sluiten. Artikel 23 Beraadslaging 1. De Drechtraad kan, op voorstel van de voorzitter of een Drechtraadslid, beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen. 2. De Drechtraad kan op verzoek van een Drechtraadslid of op voorstel van de voorzitter, besluiten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen, teneinde het Drechtstedenbestuur of Drechtraadsleden de gelegenheid te geven voor onderling nader beraad. De beraadslaging wordt hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is. 3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op de voorzitter en de (Drecht)raadsleden in een Carrouselvergadering. Artikel 24 Deelname aan de beraadslagingen door anderen 1. De Drechtraad kan bepalen dat andere personen dan de in de vergadering aanwezige Drechtraadsleden, leden van het Drechtstedenbestuur, de Drechtstedensecretaris, de coördinerend griffier en de voorzitter kunnen deelnemen aan de beraadslaging over een onderwerp. 2. Een beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of een der Drechtraadsleden genomen, alvorens met de beraadslaging ten aanzien van het aan de orde zijn agendapunt een aanvang wordt genomen. Artikel 25 Stemverklaring Na het sluiten van de beraadslaging en voordat de Drechtraad tot stemming overgaat, heeft ieder Drechtraadslid het recht zijn uit te brengen stem kort te motiveren. Artikel 26 Beslissing 1. Wanneer de voorzitter vaststelt dat een onderwerp of een voorstel voldoende is toegelicht, sluit hij de beraadslaging, tenzij de Drechtraad anders beslist. versie 3 5

6 2. Wanneer de Drechtraad een onderwerp of een voorstel onvoldoende voorbereid vindt voor een debat of besluitvorming, kan de Drechtraad het voorstel terugverwijzen naar de Carrousel of het Drechtstedenbestuur. 3. Nadat de beraadslaging is gesloten vindt de stemming plaats over het voorstel, zoals het dan luidt, in zijn geheel, tenzij geen stemming wordt gevraagd, in de volgende volgorde: a. subamendementen b. amendementen c. voorstel d. moties, tenzij de voorzitter tot een andere volgorde besluit op een daartoe strekkend verzoek. 4. Bij meerdere (sub)amendementen wordt eerst gestemd over het meest verstrekkende (sub)amendement. De voorzitter bepaalt hierbij de volgorde. 5. Voordat de stemming over het voorstel in zijn geheel plaatsvindt, formuleert de voorzitter het voorstel over de te nemen eindbeslissing. 6. Als geen Drechtraadslid stemming vraagt, stelt de voorzitter vast dat het voorstel zonder hoofdelijke stemming is aangenomen. 7. Als een Drechtraadslid stemming verlangt, roept de coördinerend griffier de leden bij naam op hun stem uit te brengen. Bij een eerste stemming in een vergadering bepaalt de voorzitter door middel van het lot welk Drechtraadslid begint met stemmen. Vervolgens wordt aan de hand van de volgorde van de stemlijst gestemd, waarbij elk bij de vergadering aanwezig lid verplicht is zijn stem uit te brengen door voor of tegen uit te spreken. Met instemming van de Drechtraadsleden kan er ook door middel van stemkastjes of stembriefjes worden gestemd. 8. Over personen wordt schriftelijk, dan wel met instemming van de Drechtraadsleden met stemkastjes of stembriefjes, gestemd. Hiertoe benoemt de voorzitter uit de Drechtraadsleden een stembureau van drie leden, die zorgdragen voor een correct verloop van de stemming. 9. Bij ordevoorstellen en bij stemmingen over personen als bedoeld in het achtste lid heeft elk Drechtraadslid één stem. 10. Bij hoofdelijke stemmingen over andere besluiten dan ordevoorstellen en stemmingen over personen vindt de stemming plaats overeenkomstig de weging van het per Drechtraadslid vastgestelde stemgewicht. 11. Zowel bij stemmingen als bedoeld in het negende als het tiende lid geldt dat het voor het tot stand komen van een beslissing is vereist dat meer dan 50,0% van de aanwezige stemmen vóór de beslissing stemt. 12. Voor het bepalen van de uitkomst van de stemming worden Drechtraadsleden geacht geen stem te hebben uitgebracht als er sprake is van: a. een blanco stembriefje; b. een ondertekend stembriefje; c. een stembriefje waarop meer namen dan het aantal te benoemen personen is ingevuld; d. een stembriefje waarbij als het om een benoeming op voordracht gaat op een persoon wordt gestemd die niet is voorgedragen; e. een stembriefje waarbij op een andere persoon is gestemd dan die waartoe de stemming is beperkt. 13. Wanneer bij een stemming over personen als bedoeld in het achtste lid bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen, wordt tot een tweede stemming overgegaan. Wanneer ook bij de tweede stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een derde stemming plaats tussen twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen kregen. Zijn bij de tweede stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de derde stemming zal plaatsvinden. Als bij tussenstemming of bij de derde stemming de stemmen staken, beslist terstond het lot. Hiertoe worden de namen door de voorzitter op twee afzonderlijke, geheel gelijke, briefjes geschreven die op gelijke wijze worden gevouwen. De briefjes gaan in een stembokaal en worden geschud. Vervolgens neemt de voorzitter één van de briefjes uit de stembokaal. Degene wiens naam op dit briefje voorkomt, is gekozen. Artikel 27 Amendementen 1. Een Drechtraadslid kan tot het sluiten van de beraadslaging over een onderwerp of een voorstel één of meer amendementen indienen. Een amendement kan het voorstel inhouden om een geagendeerd voorstel in één of meer onderdelen te splitsen, waarover afzonderlijke besluitvorming zal plaatsvinden. versie 3 6

7 2. Alleen Drechtraadsleden die de presentielijst hebben getekend en die in de vergadering aanwezig zijn kunnen amendementen indienen. 3. Een Drechtraadslid dat in de vergadering aanwezig is kan op een amendement dat door een andere Drechtraadslid is ingediend een wijziging voorstellen; een dergelijk wijzigingsvoorstel is een subamendement. 4. Een amendement of een subamendement moet, om in behandeling genomen te kunnen worden, schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend, tenzij de voorzitter oordeelt dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan. 5. De indiener van een (sub)amendement kan zijn voorstel intrekken, totdat over het voorstel besluitvorming door de Drechtraad heeft plaatsgevonden. 6. Besluitvorming over een amendement vindt plaats tijdens het besluitvormende gedeelte van de Drechtraadsvergadering. Artikel 28 Moties 1. Een Drechtraadslid kan tijdens de vergadering een motie indienen. 2. Een motie moet, om in behandeling genomen te kunnen worden, schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 3. De behandeling van een motie over een onderwerp of een voorstel vindt tegelijk met de beraadslaging over dat onderwerp of voorstel plaats. 4. De behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt plaats nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn behandeld. 5. De indiener van een motie kan zijn voorstel intrekken, totdat over de motie besluitvorming door de Drechtraad heeft plaatsgevonden. 6. Besluitvorming over een motie vindt plaats tijdens het besluitvormende gedeelte van de Drechtraadsvergadering. Artikel 29 Voorstellen van orde 1. De voorzitter en ieder Drechtraadslid kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen, dat kort wordt toegelicht. 2. Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen. 3. Over een voorstel van orde beslist de Drechtraad terstond. 4. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op Carrouselvergaderingen. Artikel 30 Initiatiefvoorstellen 1. Een initiatiefvoorstel moet, om in behandeling genomen te kunnen worden, schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 2. De Agendacommissie plaatst het initiatiefvoorstel op de agenda voor de eerstvolgende Carrousel, tenzij de schriftelijke oproep voor die Carrousel reeds is verzonden. In dit laatste geval wordt het initiatiefvoorstel op de agenda voor de daarop volgende Carrousel geplaatst. 3. De Drechtraad kan voorwaarden stellen aan de indiening en behandeling van een voorstel, niet zijnde een voorstel voor een verordening. Artikel 31 Voorstellen van het Drechtstedenbestuur 1. Een voorstel van het Drechtstedenbestuur aan de Drechtraad kan niet worden ingetrokken zonder toestemming van de Agendacommissie. 2. De Drechtraad kan een voorstel als bedoeld in het eerste lid voor advies terugzenden aan het Drechtstedenbestuur. Artikel 32 Interpellatie 1. Het verzoek van een Drechtraadslid tot het houden van een interpellatie wordt, behoudens in, naar het oordeel van de voorzitter, spoedeisende gevallen, tenminste 48 uur vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend. Het verzoek bevat een duidelijke omschrijving van het onderwerp waarover inlichtingen worden verlangd, alsmede de te stellen vragen. 2. De voorzitter brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de Drechtraad en het Drechtstedenbestuur. Bij de vaststelling van de agenda van de eerstvolgende vergadering na de indiening van het verzoek wordt het verzoek in stemming gebracht. De Drechtraad bepaalt op welk tijdstip tijdens de vergadering de interpellatie zal worden gehouden. versie 3 7

8 3. De interpellant voert niet meer dan tweemaal het woord en de overige leden van de Drechtraad en het Drechtstedenbestuur niet meer dan éénmaal, tenzij de Drechtraad hen hiertoe verlof geeft. Artikel 33 Schriftelijke vragen aan het Drechtstedenbestuur 1. Schriftelijke vragen van Drechtraadsleden aan het Drechtstedenbestuur worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden voorzien. Bij de vragen wordt aangegeven of een schriftelijke of mondelinge beantwoording wordt verlangd. 2. De vragen worden middels de coördinerend griffier bij de voorzitter ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige Drechtraadsleden, het Drechtstedenbestuur en de Drechtstedensecretaris worden gebracht. 3. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats maar zoveel mogelijk binnen dertig dagen na de dag waarop de vragen bij de voorzitter zijn ingediend. Mondelinge beantwoording van de vragen vindt plaats in de eerstvolgende Drechtraadsvergadering. Indien beantwoording niet binnen deze termijnen kan plaatsvinden, stelt het verantwoordelijke lid van het Drechtstedenbestuur de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn wordt aangegeven waarbinnen inhoudelijke beantwoording alsnog zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord. 4. De antwoorden van het Drechtstedenbestuur worden door tussenkomst van de coördinerend griffier aan de Drechtraadsleden toegezonden en op de ingekomen stukkenlijst van de eerstvolgende Drechtraadsvergadering geplaatst.. 5. De vragensteller kan, bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende Drechtraadsvergadering en bij mondelinge beantwoording in dezelfde Drechtraadsvergadering, na de behandeling van de op de agenda voorkomende onderwerpen nadere inlichtingen vragen omtrent het door het Drechtstedenbestuur gegeven antwoord, tenzij de Drechtraad anders beslist. Artikel 34 Vragenkwartier De Drechtraadsleden worden in de gelegenheid gesteld agendapunten uiterlijk tot vijf minuten voor aanvang van de vergadering van de Drechtraad in te dienen bij de coördinerend griffier. De vragen kunnen slechts betrekking hebben op actuele politieke thema s voor de Drechtsteden en op aangelegenheden waarvoor het Drechtstedenbestuur bevoegd is. Hoofdstuk 5 De regiogriffie Artikel 35 De werkzaamheden van de regiogriffie 1. De Drechtraad regelt op voorstel van de voorzitter de vervanging van de coördinerend griffier bij zijn afwezigheid in de Drechtraad. 2. De regiogriffie bereidt aan de hand van de jaaragenda en de voorlopig vastgesteld agenda de volgende Carrouselvergaderingen en Drechtraadsvergadering voor. Zij zorgt voor het tijdig en compleet toezenden van vergaderstukken en is verantwoordelijk voor de website van de Drechtraad en de inhoud daarvan. 3. De regiogriffie draagt er zorg voor dat de website van de Drechtraad voldoet aan de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 4. De regiogriffie draagt zorg voor de ondersteuning van de voorzitters. 5. Het secretariaat van de regiogriffie wordt gevoerd door de organisatie van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. 6. De instructie voor de regiogriffie wordt door de Drechtraad vastgesteld. Hoofdstuk 6 Het Drechtstedenbestuur Artikel 36 Betrokkenheid van het Drechtstedenbestuur 1. De leden van het Drechtstedenbestuur worden voor de Carrousel- en Drechtraadsvergaderingen uitgenodigd en krijgen alle vergaderstukken die naar de Drechtraadsleden gaan. 2. Bij de behandeling van voorstellen van het Drechtstedenbestuur worden zij na elke discussieronde van de Drechtraad in de gelegenheid gesteld te reageren. 3. De leden van het Drechtstedenbestuur krijgen gelegenheid het woord te voeren bij moties, amendementen en op verzoek van de Drechtraad. Hoofdstuk 7 Informatie en communicatie Artikel 37 Informatie 1. De informatievoorziening, inclusief de voorstellen aan de Drechtraadsleden, is helder en bondig en beperkt tot de hoofdlijnen. versie 3 8

9 2. Een actuele website met vergaderstukken, achtergrondinformatie, reactiemogelijkheden en informatie uit de Drechtsteden ondersteunt het functioneren van de Drechtraadsleden. Artikel 38 Communicatie 1. Alle bijeenkomsten en vergaderingen van de Drechtraad zijn openbaar, tenzij op grond van artikel 12 van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden besloten wordt om in beslotenheid te vergaderen. 2. Zowel over de onderwerpen die aan de orde zijn als over de besluiten die door de Drechtraad zijn genomen, communiceert de Drechtraad actief met inwoners, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Hoofdstuk 8 Besloten vergaderingen Artikel 39 Algemeen 1. Op het besluit om met gesloten deuren te vergaderen is artikel 22, lid 4 en lid 5 van de Wet van toepassing. 2. Op een besloten vergadering van de Drechtraad zijn de bepalingen van dit reglement van overeenkomstige toepassing, voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de vergadering. Artikel 40 Besluitenlijst 1. De notulen van een besloten Drechtraadsvergadering worden niet verspreid maar liggen uitsluitend voor de Drechtraadsleden ter inzage bij de regiogriffie. Op verzoek van een lid van de Drechtraad worden zij toegestuurd. 2. De notulen worden zo spoedig mogelijk in een volgende besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze Drechtraadsvergadering neemt de Drechtraad een besluit over het al dan niet openbaar maken van deze besluitenlijst of gedeelten daarvan. Artikel 41 Geheimhouding Vóór de sluiting van een besloten vergadering beslist de Drechtraad, overeenkomstig artikel 25, eerste lid van de Gemeentewet of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding wordt opgelegd c.q. bekrachtigd. De Drechtraad kan besluiten de geheimhouding op te heffen. Artikel 42 Opheffing geheimhouding Indien de Drechtraad overeenkomstig artikel 25, derde en vierde lid, artikel 55, tweede en derde lid, of artikel 86, tweede en derde lid van de Gemeentewet voornemens is de geheimhouding op te heffen, wordt, indien daarom wordt verzocht door het orgaan dat de geheimhouding heeft opgelegd, in een besloten vergadering met het betreffende orgaan overleg gevoerd. Hoofdstuk 9 Toehoorders en pers Artikel 43 Toehoorders en pers 1. De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen de openbare vergaderingen bijwonen. 2. Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden. Artikel 44 Geluids- en beelddragers Degenen die tijdens een openbare Carrousel- of Drechtraadsvergadering geluid- dan wel beeldregistraties willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen. Artikel 45 Mobiele telefoons en andere elektronische communicatiemiddelen 1. In de vergaderzaal, met inbegrip van de publieke tribune, is tijdens de vergadering het telefoneren met mobiele telefoons en het gebruik van andere elektronische communicatiemiddelen, die inbreuk kunnen maken op de orde van de vergadering, zonder toestemming van de voorzitter, verboden. 2. Bij een inbreuk op het in het eerste lid bedoelde verbod kan de voorzitter alle ordemaatregelen treffen die hem juist en doeltreffend voorkomen, met inbegrip van het uit de vergaderzaal laten verwijderen van de overtreder van het verbod. versie 3 9

10 Hoofdstuk 10 Slotbepalingen Artikel 46 Uitleg van dit reglement 1. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van dit reglement, beslist de Drechtraad, op voorstel van de voorzitter. 2. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van dit reglement aangaande zaken betreffende Carrouselvergaderingen beslist de betreffende voorzitter van de Carrousel. Artikel 47 inwerkingtreding van dit reglement 1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari Met ingang van het moment van inwerkingtreding van dit reglement vervalt het Reglement van orde voor de Drechtraad, zoals vastgesteld in de openbare vergadering van de Drechtraad op 5 april Artikel 48 Citeertitel Dit reglement kan worden aangehaald onder de titel Reglement van orde voor de Drechtraad. Aldus besloten in de openbare vergadering van de Drechtraad van 7 december versie 3 10

11

12

REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE

REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE REGLEMENT VAN ORDE VAN HET ALGEMEEN BESTUUR EN BESTUURSCOMMISSIE HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement dient ter uitwerking van relevante artikelen van de Gemeenschappelijke Regeling

Nadere informatie

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van 1 oktober 2014; Gelet op de bespreking in de commissievergadering

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Reglement van orde voor het algemeen bestuur Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0

PROVINCIAAL BLAD. Reglement van orde voor het algemeen bestuur Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 208 24 april 2014 Reglement van orde voor het algemeen bestuur Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0 Gelet op Artikel 52, eerste lid aanhef

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

gelet op artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de DCMR Milieudienst Rijnmond (versie na 19 wijziging);

gelet op artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de DCMR Milieudienst Rijnmond (versie na 19 wijziging); ^ _ DLP'lR Het algemeen bestuur van de Milieudienst ; gelezen het advies van het dagelijks bestuur van 26 mei 2011; gelet op artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding

Nadere informatie

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Gelet op artikel 14 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 Artikel 1

Nadere informatie

Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering

Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE RAADSCOMMISSIES TER VOORBEREIDING VAN DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD DER GEMEENTE KERKRADE. (laatst gewijzigd bij

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2012

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2012 REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE 2012 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement

Nadere informatie

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het advies van de commissie bestuurlijke vernieuwing; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; b e s l u i t :

DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het advies van de commissie bestuurlijke vernieuwing; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; b e s l u i t : DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het advies van de commissie bestuurlijke vernieuwing; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de Verordening op de raadscommissie

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der Gemeente Rozendaal. Waarin opgenomen de wijziging d.d. 25 juni 2013

Reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der Gemeente Rozendaal. Waarin opgenomen de wijziging d.d. 25 juni 2013 Reglement van orde voor de vergaderingen van de Raad der Gemeente Rozendaal. Waarin opgenomen de wijziging d.d. 25 juni 2013 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Artikel 1 Begripsomschrijvingen. 1. In dit

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Verordening bestuurscommissie GGD Veiligheidsregio Limburg-Noord;

Gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Verordening bestuurscommissie GGD Veiligheidsregio Limburg-Noord; De bestuurscommissie GGD van de Veiligheidsregio Limburg-Noord; Gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Verordening bestuurscommissie GGD Veiligheidsregio Limburg-Noord; BESLUIT: Vast stellen het volgende:

Nadere informatie

Reglement van orde op de raadscommissies gemeente Leeuwarden 2014

Reglement van orde op de raadscommissies gemeente Leeuwarden 2014 Reglement van orde op de raadscommissies gemeente Leeuwarden 2014 Inhoud Verordening op de raadscommissies gemeente Leeuwarden 2014... 1 Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen... 4 1. Artikel 1. Begripsbepalingen...

Nadere informatie

EERSTE WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD 2014

EERSTE WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD 2014 EERSTE WIJZIGING VAN HET REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie (versie geldig vanaf 20-05-2014) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A.

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 12 december 2013 Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1 - Status en inhoud van de regels...

Nadere informatie

Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014

Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Aalburg. Nr. 13475 13 maart 2014 Verordening voor de Opiniërende Vergadering van Aalburg 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Lid:

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Gelet op artikel 15 vierde

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Kaag en Braassem; gelet op artikel 16 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen: het Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeente Kaag

Nadere informatie

gelezen de voorstellen van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2003;

gelezen de voorstellen van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2003; De raad van de gemeente Waalwijk; gelezen de voorstellen van burgemeester en wethouders d.d. 23 april 2003; met inachtneming van het vastgestelde amendement d.d. 5 juni 2003 gelet op artikel 16 van de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen BESLUITBLAD BESLUIT: De raad van de gemeente het Bildt heeft, - gezien het bijbehorende voorstel van het presidium d.d. 23 september 2014; - gelet op artikel 84 van de gemeentewet; besloten: 1. de Verordening

Nadere informatie

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES Artikel 1, Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014

Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014 Verordening op de raadscommissie gemeente Boxmeer 2014 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: - commissiegriffier: griffier van de raadscommissie

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE. Ingevolge artikel 1 lid 6 van het Huishoudelijk Reglement Sportraad van 18 juni 2012

REGLEMENT VAN ORDE. Ingevolge artikel 1 lid 6 van het Huishoudelijk Reglement Sportraad van 18 juni 2012 REGLEMENT VAN ORDE Ingevolge artikel 1 lid 6 van het Huishoudelijk Reglement Sportraad van 18 juni 2012 Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen Begripsomschrijvingen Artikel 1 1. De voorzitter Degene die een

Nadere informatie

GEMEENTE CRANENDONDCK Reglement van orde voor de gemeenteraad 11 mei 2010.

GEMEENTE CRANENDONDCK Reglement van orde voor de gemeenteraad 11 mei 2010. GEMEENTE CRANENDONDCK Reglement van orde voor de gemeenteraad 11 mei 2010. Reglement van orde voor de gemeenteraad (versie 2010) 1 Inhoudsopgave Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009 Raadsbesluit nr.: 09 025 Registratienummer: 08.53347 De Raad van de gemeente Hoorn; gelet op artikel 16 e.a. van de Gemeentewet; gelet op het modeldocument RvO van de VNG, besluit: vast te stellen het

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Ooststellingwerf 2016

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Ooststellingwerf 2016 In te stemmen met het Reglement van Orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de Raad van de gemeente Ooststellingwerf 2016. Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016

Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Korendijk. Nr. 20666 23 februari 2016 Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Korendijk 2016 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Gemeentebestuur! "# $%$ & - & ' ( & & & ) & * & + & + + - & & & +! & * Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglement van orde voor de gemeenteraad

Reglement van orde voor de gemeenteraad Toegevoegd artikel 46a (vastgesteld 17-11-2015; bekendgemaakt Ede Stad 14-12-2011) en gewijzigd artikel 19 (vastgesteld 30-4-2015; bekendgemaakt in Gemeenteblad 6 mei 2015, nr. 809) Reglement van orde

Nadere informatie

GEMEENTE CRANENDONDCK Reglement van orde voor de gemeenteraad 2015

GEMEENTE CRANENDONDCK Reglement van orde voor de gemeenteraad 2015 GEMEENTE CRANENDONDCK Reglement van orde voor de gemeenteraad 2015 2015-006.2 Reglement van Orde gemeenteraad 2015 rb vastgesteld 3 februari 2015 1 Inhoudsopgave Reglement van orde voor de vergaderingen

Nadere informatie

De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het presidium van 19 januari 2011, gelet op artikel 16 van de Gemeentewet,

De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het presidium van 19 januari 2011, gelet op artikel 16 van de Gemeentewet, De raad van de gemeente Hillegom, gelezen het voorstel van het presidium van 19 januari 2011, gelet op artikel 16 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen het volgende REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad De raad van de gemeente Baarle-Nassau, Op advies van het presidium van 3 april 2017; gelet op artikel 16 van de Gemeentewet; B E S L U I T: Vast te stellen het reglement van orde voor de vergaderingen

Nadere informatie

Mutatietabel RvO s Raad en Raadscommissies versie juli 2005 versie december 2011

Mutatietabel RvO s Raad en Raadscommissies versie juli 2005 versie december 2011 RIS.5351 Mutatietabel RvO s Raad en Raadscommissies versie juli 2005 versie december 2011 Was Wordt Mutatie RvO Raad Gemeente Emmen Art. 1 Begripsomschrijvingen a. amendement: voorstel tot wijziging van

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HEEZE-LEENDE 2016

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE HEEZE-LEENDE 2016 De raad van de gemeente Heeze-Leende; gezien het advies van het presidium d.d. 29 augustus 2016, nr. 16.40; gelet op artikel 16 en 82 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende regeling:

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR262060_2. Verordening op de raadscommissies 2012. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

CVDR. Nr. CVDR262060_2. Verordening op de raadscommissies 2012. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR262060_2 25 november 2015 Verordening op de raadscommissies 2012 De raad van de gemeente Echt-Susteren, - gezien het voorstel van de griffie d.d. 19 januari

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Hollands Kroon 2016

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Hollands Kroon 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hollands Kroon. Nr. 75213 9 juni 2016 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van Hollands Kroon 2016 Hoofdstuk

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het advies van de commissie bestuurlijke vernieuwing; gelet op artikel 16 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen het Reglement van orde voor de vergaderingen

Nadere informatie

29 januari 2015. Verordening op de raadscommissies

29 januari 2015. Verordening op de raadscommissies Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 29 januari 2015 Onderwerp: Verordening op de raadscommissies Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De verordening op de raadscommissies 2015 vast

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân

Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân Reglement van orde voor de vergaderingen van het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement van orde wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB)

Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB) Reglement van orde voor de vergaderingen van de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân (op basis van artikel 5 lid 4 RvO AB) Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen

Nadere informatie

Agendapunt 11 van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 66 december 2007.

Agendapunt 11 van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 66 december 2007. Bestuursvoorstel (DB) Beh.door: Lacour, J.P. Agendapunt 11 van de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 66 december 2007. Onderwerp: Bijlage(n): Reglement van orde voor de vergaderingen van het dagelijks

Nadere informatie

Raadsbesluit llllllllllllll

Raadsbesluit llllllllllllll e Gemeenteraad Echt-Susteren Raadsbesluit llllllllllllll 5 1 0 8 2 2 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van de griffier van Echt-Susteren d.d. 11 oktober 2016 met BBV nummer510818;

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies 2015 gemeente Krimpen aan den IJssel

Verordening op de raadscommissies 2015 gemeente Krimpen aan den IJssel GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Krimpen aan den IJssel. Nr. 112479 17 augustus 2016 Verordening op de raadscommissies 2015 gemeente Krimpen aan den IJssel De raad van de gemeente Krimpen aan

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009 Raadsbesluit nr.: Registratienummer: 08.53347 De Raad van de gemeente Hoorn; gelet op artikel 16 e.a. van de Gemeentewet; gelet op het modeldocument RvO van de VNG, besluit: vast te stellen het Reglement

Nadere informatie

B E S L U I T: 1. De wijzigingen in reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad vast te stellen.

B E S L U I T: 1. De wijzigingen in reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad vast te stellen. De raad van de gemeente Alblasserdam; gelezen het voorstel van de raadsvoorzitter, gehoord het presidium, van 15 november 2010, registratienummer Raad 2010-070, met betrekking tot Nieuw reglement van orde

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies en ronde tafelgesprekken 2012 MAASDRIEL. Bijlage 4. De raad van de gemeente Maasdriel;

Verordening op de raadscommissies en ronde tafelgesprekken 2012 MAASDRIEL. Bijlage 4. De raad van de gemeente Maasdriel; Bijlage 4 De raad van de gemeente Maasdriel; gelet op artikel 82, 83 en 149 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende: Verordening op de raadscommissies en ronde Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. lid: lid of burgercommissielid van een raadscommissie; b. burgercommissielid: kiesgerechtigde inwoner

Nadere informatie

Verordening op de Raadscommissie 2010

Verordening op de Raadscommissie 2010 Verordening op de Raadscommissie 2010 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen. blz. 2 Hoofdstuk 2: Instelling taken en samenstelling blz. 2 Hoofdstuk 3: Verhouding tot college.. blz. 4 Hoofdstuk 4:

Nadere informatie

vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de raadscommissies 2013

vast te stellen de volgende verordening: Verordening op de raadscommissies 2013 Verordening op de raadscommissies De raad van de gemeente Heerenveen gelezen het advies van het presidium; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening

Nadere informatie

1 - ALGEMEEN DEEL...4

1 - ALGEMEEN DEEL...4 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 1 - ALGEMEEN DEEL...4 Algemeen...4 Artikel 1.1. Algemeen... 4 Artikel 1.2. - Vergadercyclus... 4 Artikel 1.3. - Dagen... 4 Toehoorders en pers...4 Artikel 1.4. - Geluid-

Nadere informatie

gezien het voorstel van de werkgroep evaluatie raad- en commissiestelsel van 17 december 2009;

gezien het voorstel van de werkgroep evaluatie raad- en commissiestelsel van 17 december 2009; Raadsbesluit Agendapunt : 6 Titel : Verordening op de raadscommissies van de gemeente Oost Gelre 2010 De raad van de gemeente Oost Gelre; gezien het voorstel van de werkgroep evaluatie raad- en commissiestelsel

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ENKHUIZEN

GEMEENTERAAD ENKHUIZEN GEMEENTERAAD ENKHUIZEN RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Enkhuizen; gelezen het voorstel van de voorzitter en griffier van de gemeenteraad d.d. 5 september 2011, nummer: 2011045; gelet op artikel 16

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Reglement van Orde voor de raad van de gemeente Rijswijk Reglement van Orde voor de raad van de gemeente Rijswijk 2014

Reglement van Orde voor de raad van de gemeente Rijswijk Reglement van Orde voor de raad van de gemeente Rijswijk 2014 Reglement van Orde voor de raad van de gemeente Rijswijk 2014 De gemeenteraad van Rijswijk, Bijeen in openbare vergadering op 25 november 2014 Gelezen het voorstel van het presidium d.d. 22 september 2014

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van Provinciale Staten van Overijssel 2007

Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van Provinciale Staten van Overijssel 2007 CVDR Officiële uitgave van Overijssel. Nr. CVDR33103_1 29 november 2016 Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van Provinciale Staten van Overijssel 2007 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

VERORDENING OP DE RAADSCOMMISSIES 2014

VERORDENING OP DE RAADSCOMMISSIES 2014 VERORDENING OP DE RAADSCOMMISSIES 2014 De raad van de gemeente Heerenveen gelezen het voorstel van het presidium van 18 september 2014; gelet op artikel 82 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Leeuwarden 2014

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Leeuwarden 2014 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad gemeente Leeuwarden 2014 1 Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. De

Nadere informatie

1 Voorzitter en dagelijks bestuur

1 Voorzitter en dagelijks bestuur Verordening Reglement van orde van de Sociaal-Economische Raad (Tekst bijgewerkt tot en met de eerste wijziging bij verordening van 20 februari 2015) Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 25

Nadere informatie

Verordening op de fora van de gemeente Montfoort 2015

Verordening op de fora van de gemeente Montfoort 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montfoort. Nr. 82319 30 december 2014 Verordening op de fora van de gemeente Montfoort 2015; De raad van de gemeente Montfoort; gelezen het voorstel van de raadsgriffier;

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR395817_1. Reglement van orde gemeenteraad Enschede. Hoofdstuk I Algemene bepalingen

CVDR. Nr. CVDR395817_1. Reglement van orde gemeenteraad Enschede. Hoofdstuk I Algemene bepalingen CVDR Officiële uitgave van Enschede. Nr. CVDR395817_1 25 oktober 2016 Reglement van orde gemeenteraad Enschede Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN De raad van de gemeente Montfoort; gelezen het voorstel van de raadsgriffier; gelet op artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet ; besluit vast te stellen het volgende reglement: Verordening op de fora

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies van de gemeente HEERDE

Verordening op de raadscommissies van de gemeente HEERDE Verordening op de raadscommissies van de gemeente HEERDE Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. lid: lid of buitengewoon lid van een

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Verordening op de raadscommissies Boxmeer. Nummer: De Raad van de gemeente Boxmeer;

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Verordening op de raadscommissies Boxmeer. Nummer: De Raad van de gemeente Boxmeer; Gemeente Boxmeer Onderwerp: Verordening op de raadscommissies Boxmeer Nummer: De Raad van de gemeente Boxmeer; gezien het voorstel van het presidium van 31 maart 2010 gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;

Nadere informatie

Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur stadsregio Rotterdam. 3 juni 2010

Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur stadsregio Rotterdam. 3 juni 2010 Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur stadsregio Rotterdam 3 juni 2010 inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 7 Hoofdstuk 2: Algemene bepalingen 8 Hoofdstuk 3: Het houden van de vergaderingen..

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003;

gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van ; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; De Raad van de gemeente Sint Anthonis; gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 29-4- 2003; gehoord de Commissie Burgerzaken van 18 juni 2003; BESLUIT: Vast te stellen de

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE Hoofdstuk I: algemene bepalingen

REGLEMENT VAN ORDE Hoofdstuk I: algemene bepalingen REGLEMENT VAN ORDE 2015 Hoofdstuk I: algemene bepalingen Artikel 1: Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder a. Amendement: voorstel tot wijziging van een ontwerpverordening of ontwerpbeslissing,

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies gemeente Barendrecht overwegende, dat het wenselijk is de Verordening op raadscommissie geheel te herzien;

Verordening op de raadscommissies gemeente Barendrecht overwegende, dat het wenselijk is de Verordening op raadscommissie geheel te herzien; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Barendrecht. Nr. 62946 6 november 2014 Verordening op de raadscommissies gemeente Barendrecht 2014 Hoofdstuk 1.Algemene bepalingen Onderwerp Verordening op de

Nadere informatie

Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Hilversum

Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Hilversum Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Hilversum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit Reglement van Orde wordt verstaan onder:

Nadere informatie

I. Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van Slochteren

I. Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van Slochteren De raad van de gemeente Slochteren, gelet op artikel 16 van de Gemeentewet, b e s l u i t : vast te stellen het volgende reglement: REGLEMENT van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad Inhoudsopgave

Nadere informatie

Organisatieverordening gemeenteraad Ermelo

Organisatieverordening gemeenteraad Ermelo Nr. 12051947 Casenr. 2011-12329 Vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 26 april 2012 Naam : A. van Meerveld Afdeling : Griffie Datum : 1 mei 2012 pagina 2 van 9 De raad van de ; Gelezen het voorstel van de

Nadere informatie

Cf' VoorstoinLimmer: Ry^JLotgorW *

Cf' VoorstoinLimmer: Ry^JLotgorW * Raadsvergadel^gJAN itiw Cf' VoorstoinLimmer: Ry^JLotgorW * Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 11 2010-007 Reglement van orde voor de vergadering en andere werkzaamheden van de gemeenteraad 2010 Aan de Raad,

Nadere informatie

vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 14 december 2010 bekend gemaakt in De Bossche Omroep d.d. 16 januari 2011

vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 14 december 2010 bekend gemaakt in De Bossche Omroep d.d. 16 januari 2011 Verordening/Reglement Reglement van Orde 2010 vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 14 december 2010 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten goedgekeurd door de Kroon medegedeeld aan Arrondissementsparket

Nadere informatie

Provinciaal blad. Provinciale Staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van de voorzitter van het Presidium van 29 januari 2007;

Provinciaal blad. Provinciale Staten van Noord-Holland; gelezen de voordracht van de voorzitter van het Presidium van 29 januari 2007; Provinciaal blad 2007 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord- Holland van 9 maart 2007, nr. 2007-14669 tot bekendmaking van het Reglement van orde voor provinciale statencommissies in Noord-Holland

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VERENIGDE VERGADERING WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA 2013 GECONSOLIDEERDE VERSIE ( )

REGLEMENT VAN ORDE VERENIGDE VERGADERING WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA 2013 GECONSOLIDEERDE VERSIE ( ) REGLEMENT VAN ORDE VERENIGDE VERGADERING WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA 2013 GECONSOLIDEERDE VERSIE (26-09- 2013) Definities en algemene Artikel 1 bepalingen In dit Reglement van orde wordt verstaan onder:

Nadere informatie

reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van gouda

reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van gouda regeling nummer 1.1.1.1 reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad van gouda vastgesteld bekendgemaakt inwerkingtreding laatste wijziging pagina 2 nr. de raad

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; gelet op de bereikte overeenstemming in het Netwerk Georganiseerd Overleg van 20 april 2012; Vast te stellen de navolgende regeling:

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad CVDR Officiële uitgave van Roosendaal. Nr. CVDR107668_1 8 juni 2016 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad De raad van de gemeente Roosendaal gelezen het advies van

Nadere informatie

BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college.

BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van het college. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere gelet op artikel 52 van de Gemeentewet BESLUIT: vast te stellen het navolgende Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit artikel wordt verstaan onder: de faculteit: het van overheidswege gefinancierde gedeelte van de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 5923. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr. 5923. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nissewaard. Nr. 5923 23 januari 2015 Verordening raadscommissies Nissewaard De raad der gemeente Nissewaard; gelet op artikel 82 Gemeentewet; besluit: vast te

Nadere informatie

Reglement van Orde PS en statencommissies

Reglement van Orde PS en statencommissies Reglement van Orde PS en statencommissies December 2013 Inhoud Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten Wetstechnische informatie 3 HOOFDSTUK 1, ALGEMENE

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

Algemeen bestuur. De leden van de bestuurs- en adviescommissie zijn voorgedragen door de gemeenten.

Algemeen bestuur. De leden van de bestuurs- en adviescommissie zijn voorgedragen door de gemeenten. Algemeen bestuur Onderwerp Voorgesteld besluit Korte motivering Vergadering 19-12-2014 Agendapunt 8 Economisch Vestigingsklimaat Vaststellen van: 1. De verordening Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat

Nadere informatie

Verordening op de ledenvergadering

Verordening op de ledenvergadering Verordening op de ledenvergadering Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants maakt, gelet op artikel 23, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep, onderstaande verordening

Nadere informatie

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen De raden van de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn; overwegende dat coördinatie

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Goirle 2014

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Goirle 2014 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Goirle 2014 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: a voorzitter:

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Reglement van orde voor de Statencommissies provincie Limburg 2015

PROVINCIAAL BLAD. Reglement van orde voor de Statencommissies provincie Limburg 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 832 16 februari 2015 Reglement van orde voor de Statencommissies provincie Limburg 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 1.2 Nieuwe leden algemeen bestuur, benoeming leden dagelijks bestuur, fracties

Hoofdstuk 1.2 Nieuwe leden algemeen bestuur, benoeming leden dagelijks bestuur, fracties BBV16.0546 Reglement van orde voor de vergaderingen van het AB en de Commissie voor advies van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht DEEL 1: INSTITUTIONELE ASPECTEN Hoofdstuk 1.1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

3. Tijdens de laatste CvA van het bestuursjaar zullen de voorzitters en de aspirant-voorzitters

3. Tijdens de laatste CvA van het bestuursjaar zullen de voorzitters en de aspirant-voorzitters Het Commissie van Advies reglement is het reglement van de Commissie van Advies, hierna te noemen CvA, van de Stichting Studenten Activiteiten, hierna te noemen SSA. Het doel van de CvA, binnen de stichting,

Nadere informatie

1.1.2.1. REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE STATENCOMMISSIES HOOFDSTUK 1, BEGRIPSBEPALINGEN

1.1.2.1. REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE STATENCOMMISSIES HOOFDSTUK 1, BEGRIPSBEPALINGEN 1.1.2.1. REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE STATENCOMMISSIES HOOFDSTUK 1, BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1, Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. lid: lid of bijzonder

Nadere informatie

Reglement van Orde van de Faculteitsraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen

Reglement van Orde van de Faculteitsraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen Pagina 1 van 11 Reglement van Orde van de Faculteitsraad van de Faculteit der Geesteswetenschappen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 2 Artikel 1. Grondslag 2 Artikel 2. Begrippen 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening op de raadscommissies 2016

Onderwerp : Verordening op de raadscommissies 2016 Raadsvoorstel *Z02A4F67B4D* Documentnummer : INT-16-25620 Afdeling : Griffie Onderwerp : Verordening op de raadscommissies 2016 Inleiding Na besluitvorming in meerdere rondes in het seniorenconvent wordt

Nadere informatie

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD

FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD FACULTEIT DER GEESTESWETENSCHAPPEN REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD TER TOELICHTING: REGLEMENTAIR KADER... 3 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 3 Artikel 1. Vormen van de faculteitsraad...3 Artikel 2.

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gemeenteraad Inhoud: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Nadere informatie

Toelichting. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 3. Taken

Toelichting. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 3. Taken Toelichting Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 3. Taken De taken van de raadscommissies zijn vastgelegd in artikel 82, eerste lid, van de Gemeentewet. De raadscommissies bereiden de besluitvorming

Nadere informatie