Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad"

Transcriptie

1 De Drechtraad Gezien het voorstel van de Agendacommissie van 16 september 2010 Vast te stellen het navolgende: B E S L U I T : Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de Drechtraad Hoofdstuk 1 Algemeen Artikel 1 begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. Amendement: een voorstel van één of meer Drechtraadsleden tot wijziging van een ontwerpverordening of een ontwerp-besluit, naar de vorm geschikt om daarin direct te worden opgenomen; b. Carrousel: een serie van gelijktijdig verlopende vergaderingen voorafgaand aan de vergadering van de Drechtraad; c. Coördinerend griffier: de door de Drechtraad aangewezen griffier die de Drechtraad ondersteunt; d. Drechtsteden: de aan de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden deelnemende gemeenten, Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht; e. Drechtstedenbestuur: het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden; f. Woordvoerder: het raadslid dat in de Drechtraad of in de Carrousel het woord voert namens zijn fractie in zijn gemeente of namens zijn fractie in meerdere Drechtsteden of namens zijn gemeente, over een agendapunt; g. Initiatiefvoorstel: een voorstel van één of meerdere raadsleden tot vaststelling van een verordening of een ander besluit; h. Motie: een korte en gemotiveerde verklaring over een onderwerp waardoor een oordeel, een wens of een verzoek wordt uitgesproken door de raad; i. Regiogriffie: de gezamenlijke griffiers van de Drechtsteden alsmede de daaraan toegewezen ambtenaren; j. Stemlijst: lijst waarop de Drechtraadsleden staan vermeld; k. Sub-amendement: een voorstel van één of meer raadsleden tot wijziging van een aanhangig Amendement, naar de vorm geschikt om direct te worden opgenomen in het Amendement waarop het betrekking heeft; l. Voorstel van orde: een voorstel van één of meer leden, of de voorzitter, gedaan tijdens een vergadering, betreffende de orde van diezelfde vergadering; m. Voorzitter: de voorzitter van de Drechtraad of diens plaatsvervanger; n. Wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen. Hoofdstuk 2 De Agendacommissie Artikel 2 De Agendacommissie 1. Er is een Agendacommissie. 2. De Agendacommissie bestaat uit de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter van de Drechtraad en de voorzitters van de Carrouselvergaderingen. 3. De plv. voorzitter is voorzitter van de Agendacommissie. 4. De Agendacommissie stelt de concept-agenda s vast voor de vergaderingen van de Drechtraad en het agendaschema van de Carrousel. 5. De Agendacommissie draagt er zorg voor dat bij elk agendapunt is vermeld of het informerend of opiniërend van aard is. 6. De Agendacommissie bepaalt wie als voorzitter van een Carrouselvergadering fungeert en welke portefeuillehouder(s) in de vergadering word(t)(en) uitgenodigd. 7. De Agendacommissie vergadert ten minste één keer per maand, met dien verstande dat er in de maanden juli en augustus in beginsel geen vergadering is. 8. Stukken voor de Agendacommissie worden uiterlijk 10 dagen voor de vergaderdatum aangeleverd aan de coördinerend griffier. versie 3 1

2 Hoofdstuk 3 De Carrousel Artikel 3 De Carrousel 1. Voorafgaand aan de Drechtraadsvergadering wordt de Carrousel gehouden. De Carrousel kan bestaan uit meerdere parallelle vergaderingen. 2. Elke Carrouselvergadering heeft de volgende taken: a) Het uitbrengen van advies aan de Drechtraad over een voorstel of onderwerp dat in de Drechtraad wordt behandeld; b) Het uitbrengen van advies aan de Drechtraad uit eigener beweging; c) Het voeren van overleg met het Drechtstedenbestuur, leden daarvan, of met de voorzitter. Artikel 4 De voorzitters van de Carrousel 1. De Drechtraad benoemt zes tot twaalf voorzitters voor Carrouselvergaderingen, die elkaar onderling vervangen. 2. De voorzitter van een Carrouselvergadering is belast met: a. de leiding van de vergadering; b. het formuleren van conclusies, aanbevelingen en adviezen naar aanleiding van hetgeen in de vergadering is besproken; c. het handhaven van de orde tijdens de vergaderingen; d. de naleving van dit reglement; e. de uitvoering van al hetgeen de Wet of dit reglement hem verder opdraagt. 3. De zittingsperiode van een voorzitter begint na zijn benoeming en eindigt aan het einde van de zittingsperiode van de Drechtraad. 4. De Drechtraad kan aan een voorzitter het voorzitterschap ontnemen. 5. De voorzitter kan schriftelijk afstand doen van het voorzitterschap. De Drechtraad wijst in zijn eerstvolgende vergadering een nieuwe voorzitter aan. Artikel 5 Carrouselvergaderingen 1. De Carrouselvergaderingen zijn openbaar. Alle raadsleden en burgerraadsleden/commissieleden mogen deelnemen aan de beraadslagingen. 2. In elke Carrouselvergadering mag een gemeenteraadsfractie één woordvoerder per onderwerp aandragen. Ook kan gekozen worden voor één woordvoerder per onderwerp namens een regiofractie. 3. De voorzitter is geen woordvoerder. 4. De regiogriffie draagt er zorg voor dat het programma zodanig is samengesteld dat het voor de Drechtraadsleden mogelijk is om enkele malen per avond van Carrousel te wisselen. 5. De regiogriffie draagt er zorg voor dat er voor elk onderwerp voor de voorzitter een voorstel is. Artikel 6 Spreekrecht 1. Na de opening van de vergadering kunnen burgers elk gedurende maximaal 5 minuten per persoon en met een maximum van 30 minuten voor alle insprekers in totaal, het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan voor die vergadering van de Carrousel en, desgewenst, over andere onderwerpen, voor zover de maximale tijd voor de vergadering dat toestaat. Staat de duur van de vergadering dit niet toe dan bekort de voorzitter de spreektijd dienovereenkomstig, zodat voldoende tijd resteert om een ordevoorstel over het vervolg te kunnen behandelen. 2. Burgers kunnen niet het woord voeren over: a) een besluit van de Drechtraad of het Drechtstedenbestuur waartegen bezwaar of beroep open staat of heeft opengestaan; b) benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen; c) een klacht die ex artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend. 3. Degene die van het spreekrecht gebruik wil maken meldt dit tenminste één dag voor de datum van de Carrouselvergadering aan de coördinerend griffier. Hij vermeldt daarbij zijn naam, adres en telefoonnummer alsmede het onderwerp waarover hij het woord wil voeren. De coördinerend griffier bepaalt in overleg met de voorzitters van de Carrouselvergaderingen bij welke vergadering het betreffende onderwerp het beste past. 4. De voorzitter geeft het woord op volgorde van aanmelding. De voorzitter kan van die volgorde afwijken indien dit in het belang is van de vergadering. versie 3 2

3 5. De spreker voert het woord nadat de voorzitter hem dit heeft verleend. De voorzitter of een Drechtraadslid doet een voorstel voor de behandeling van de inbreng van de spreker. 6. Burgers die gebruik maken van het spreekrecht, spreken vanaf de centrale spreekplaats of vanaf een door de voorzitter aan te wijzen plaats. Artikel 7 Handhaving van de orde; schorsing Carrousel 1. Een spreker mag tijdens zijn betoog niet worden gestoord, tenzij: a. de voorzitter het nodig oordeelt hem te wijzen op de naleving van dit reglement; b. een Drechtraadslid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog zal afronden. 2. Indien een spreker zich naar het oordeel van de voorzitter beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter van de vergadering tot de orde geroepen. Indien de betreffende spreker hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem het woord ontzeggen. 3. De voorzitter kan, ter handhaving van de orde, de vergadering gedurende een door hem te bepalen tijd schorsen en, indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord, de vergadering sluiten. Hoofdstuk 4 De Drechtraad Artikel 8 De Drechtraad 1. De Drechtraad vergadert maandelijks, met dien verstande dat er tijdens het zomerreces in beginsel geen vergadering is. Op een daartoe strekkend schriftelijk en bij de coördinerend griffier ingediend verzoek van het Drechtstedenbestuur of van ten minste een vijfde van het aantal Drechtraadsleden, dan wel op initiatief van de voorzitter zelf, roept de voorzitter de Drechtraad tijdens het zomerreces bijeen. 2. De coördinerend griffier draagt er zorg voor dat de agenda en de voorstellen voor de Drechtraad zo spoedig mogelijk doch uiterlijk de vrijdag na de vergadering van de Agendacommissie aan alle raadsleden van de Drechtsteden worden verzonden en digitaal beschikbaar worden gesteld. Verspreiding binnen de gemeenteraden geschiedt digitaal conform de binnen de gemeente gebruikelijke wijze. Artikel 9 De voorzitter 1. De voorzitter leidt de plenaire vergadering van de Drechtraad. 2. De voorzitter is belast met: a. de leiding van de vergadering; b. het formuleren van conclusies, aanbevelingen en adviezen naar aanleiding van hetgeen in de vergadering is besproken; c. het handhaven van de orde tijdens de vergaderingen; d. de naleving van dit reglement; e. de uitvoering van al hetgeen de Wet of dit reglement hem verder opdraagt. Artikel 10 De coördinerend griffier 1. De coördinerend griffier dan wel diens plaatsvervanger is bij elke vergadering van de Drechtraad aanwezig. 2. De coördinerend griffier is ervoor verantwoordelijk dat: a. de voorstellen voor de eerstvolgende Drechtraadsvergadering tijdig en volledig aan de Drechtraadsleden, het Drechtstedenbestuur en aan de besturen van de Drechtstedengemeenten worden toegezonden; Verspreiding binnen de gemeenteraden geschiedt digitaal conform de binnen de gemeente gebruikelijke wijze. b. de stukken die daarvoor in aanmerking komen tijdig en volledig op de website van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden worden geplaatst, met dien verstande dat daarbij de daarvoor geldende wet- en regelgeving in acht wordt genomen; c. een verslag wordt opgesteld van de Drechtraadsvergaderingen en van de Carrouselvergaderingen; d. de algemene ondersteuning van de voorzitter, de Drechtraad en de Drechtraadsleden op adequate wijze plaatsvindt. versie 3 3

4 Artikel 11 Uitnodiging 1. De voorzitter zendt zoveel als mogelijk drie weekenden voor de vergadering van de Drechtraad een schriftelijke uitnodiging aan alle (burger)raadsleden, onder vermelding van dag, aanvangstijdstip en plaats van de vergadering. 2. In uitzonderlijke gevallen kan in overleg tussen de voorzitter en de coördinerend griffier worden besloten om maximaal 48 uur voor de vergadering nagekomen stukken te agenderen en toe te zenden. Artikel 12 De agenda 1. Bij aanvang van de vergadering stelt de Drechtraad de definitieve agenda vast. 2. Bij aanvang van de vergadering kan elk Drechtraadslid of de voorzitter de vergadering verzoeken om aan de agenda een onderwerp toe te voegen of een onderwerp daarvan af te voeren. 3. Wanneer de Drechtraad een onderwerp onvoldoende voor de openbare beraadslaging voorbereid acht, kan hij het onderwerp verwijzen naar de Carrousel of aan het Drechtstedenbestuur nadere inlichtingen of advies vragen. 4. Op voorstel van een Drechtraadslid of de voorzitter kan de Drechtraad de volgorde van behandeling van de agendapunten wijzigen. 5. Op de agenda van een uitgeschreven hamerraad kunnen slechts hamerstukken worden geplaatst en behandeld met en zonder stemverklaring. Andere typen agendapunten zijn niet mogelijk. Artikel 13 Openbare kennisgeving 1. De vergadering wordt door aankondiging in de huis-aan-huis-bladen van de Drechtstedengemeenten en door publicatie op de website van Drechtsteden openbaar gemaakt. 2. De openbare kennisgeving vermeldt: a. de datum, aanvangstijdstip en plaats van de vergaderingen; b. de wijze waarop en de plaats waar een ieder de agenda s voor de Carrousel en de Drechtraadsvergadering en de daarbij behorende stukken kan inzien; c. het adres en het telefoonnummer waar sprekers kunnen worden aangemeld. Artikel 14 De presentielijst 1. Bij aanvang van de vergadering tekenen de Drechtraadsleden de presentielijst. De voorzitter meldt bij de opening van de vergadering de afwezige leden en hun aanwezige plaatsvervangers. 2. Een Drechtraadslid dat vóór de vaststelling van de presentielijst de vergadering verlaat, geeft daarvan kennis aan de voorzitter. 3. Aan het eind van de vergadering wordt de presentielijst door de voorzitter en de coördinerend griffier door ondertekening vastgesteld. Artikel 15 Zitplaatsen in de Drechtraad De coördinerend griffier draagt er zorg voor dat er voldoende zitplaatsen zijn voor de Drechtraadsleden, de Drechtstedensecretaris en andere personen die zijn uitgenodigd om de vergadering bij te wonen. Artikel 16 Opening vergadering; Quorum 1. De voorzitter controleert aan de hand van de presentielijst of er voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen. 2. Indien op het vastgestelde aanvangtijdstip van de vergadering niet ten minste 50% + 1 van het maximaal aantal mogelijk aanwezige leden aanwezig is, bepaalt de voorzitter het tijdstip van de volgende vergadering, die ongeacht het dan aanwezige aantal leden doorgaat. Artikel 17 Ingekomen stukken 1. De bij de Drechtraad ingekomen stukken worden op een lijst geplaatst. Deze lijst wordt digitaal aan de Drechtraadsleden gezonden. 2. Na de vaststelling van de notulen van de vorige vergadering stelt de Drechtraad, op voorstel van de Carrousel dan wel van de voorzitter, de wijze van afdoening van de ingekomen stukken vast. Artikel 18 Spreekrecht Burgers hebben geen spreekrecht in de Drechtraadsvergadering. versie 3 4

5 Artikel 19 Spreekregels 1. Een Drechtraadslid voert het woord namens de fractie van de raad die hem heeft benoemd. In afwijking van de vorige volzin kan een Drechtraadslid tevens het woord voeren namens de fracties van dezelfde of verwante politieke partijen van meerdere gemeenten of namens meerdere fracties van één gemeente. Wanneer een lid van de Drechtraad het woord voert geeft hij daarom aan namens wie hij spreekt. 2. De Drechtraadsleden, de leden van het Drechtstedenbestuur en de overige aanwezigen spreken vanaf hun zitplaats of vanaf de centrale spreekplaats en richten zich tot de voorzitter. Artikel 20 Volgorde sprekers Sprekers voeren het woord na het aan de voorzitter gevraagd en van hem verkregen te hebben. Artikel 21 Aantal spreektermijnen 1. De beraadslaging over een onderwerp of een voorstel geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de Drechtraad anders beslist. 2. Elke spreektermijn wordt door de voorzitter afgesloten. 3. In het besluitvormende gedeelte van de vergadering komen slechts de stemverklaringen aan de orde. Artikel 22 Handhaving van de orde; schorsing Drechtraad 1. Een spreker mag in een vergadering in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij: a. De voorzitter het nodig oordeelt hem te wijzen op de naleving van dit reglement; b. Een Drechtraadslid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog zal afronden. 2. Indien een spreker zich naar het oordeel van de voorzitter beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen veroorlooft, afwijkt van het in behandeling zijnde onderwerp, een andere spreker herhaaldelijk interrumpeert, dan wel anderszins de orde verstoort, wordt hij door de voorzitter van de vergadering tot de orde geroepen. Indien de betreffende spreker hieraan geen gevolg geeft, kan de voorzitter hem het woord ontzeggen. 3. De voorzitter kan, ter handhaving van de orde, de vergadering gedurende een door hem te bepalen tijd schorsen en, indien na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord, de vergadering sluiten. Artikel 23 Beraadslaging 1. De Drechtraad kan, op voorstel van de voorzitter of een Drechtraadslid, beslissen over één of meer onderdelen van een onderwerp of voorstel afzonderlijk te beraadslagen. 2. De Drechtraad kan op verzoek van een Drechtraadslid of op voorstel van de voorzitter, besluiten de beraadslaging voor een door hem te bepalen tijd te schorsen, teneinde het Drechtstedenbestuur of Drechtraadsleden de gelegenheid te geven voor onderling nader beraad. De beraadslaging wordt hervat nadat de schorsingsperiode verstreken is. 3. Het eerste en tweede lid zijn van overeenkomstige toepassing op de voorzitter en de (Drecht)raadsleden in een Carrouselvergadering. Artikel 24 Deelname aan de beraadslagingen door anderen 1. De Drechtraad kan bepalen dat andere personen dan de in de vergadering aanwezige Drechtraadsleden, leden van het Drechtstedenbestuur, de Drechtstedensecretaris, de coördinerend griffier en de voorzitter kunnen deelnemen aan de beraadslaging over een onderwerp. 2. Een beslissing daartoe wordt op voorstel van de voorzitter of een der Drechtraadsleden genomen, alvorens met de beraadslaging ten aanzien van het aan de orde zijn agendapunt een aanvang wordt genomen. Artikel 25 Stemverklaring Na het sluiten van de beraadslaging en voordat de Drechtraad tot stemming overgaat, heeft ieder Drechtraadslid het recht zijn uit te brengen stem kort te motiveren. Artikel 26 Beslissing 1. Wanneer de voorzitter vaststelt dat een onderwerp of een voorstel voldoende is toegelicht, sluit hij de beraadslaging, tenzij de Drechtraad anders beslist. versie 3 5

6 2. Wanneer de Drechtraad een onderwerp of een voorstel onvoldoende voorbereid vindt voor een debat of besluitvorming, kan de Drechtraad het voorstel terugverwijzen naar de Carrousel of het Drechtstedenbestuur. 3. Nadat de beraadslaging is gesloten vindt de stemming plaats over het voorstel, zoals het dan luidt, in zijn geheel, tenzij geen stemming wordt gevraagd, in de volgende volgorde: a. subamendementen b. amendementen c. voorstel d. moties, tenzij de voorzitter tot een andere volgorde besluit op een daartoe strekkend verzoek. 4. Bij meerdere (sub)amendementen wordt eerst gestemd over het meest verstrekkende (sub)amendement. De voorzitter bepaalt hierbij de volgorde. 5. Voordat de stemming over het voorstel in zijn geheel plaatsvindt, formuleert de voorzitter het voorstel over de te nemen eindbeslissing. 6. Als geen Drechtraadslid stemming vraagt, stelt de voorzitter vast dat het voorstel zonder hoofdelijke stemming is aangenomen. 7. Als een Drechtraadslid stemming verlangt, roept de coördinerend griffier de leden bij naam op hun stem uit te brengen. Bij een eerste stemming in een vergadering bepaalt de voorzitter door middel van het lot welk Drechtraadslid begint met stemmen. Vervolgens wordt aan de hand van de volgorde van de stemlijst gestemd, waarbij elk bij de vergadering aanwezig lid verplicht is zijn stem uit te brengen door voor of tegen uit te spreken. Met instemming van de Drechtraadsleden kan er ook door middel van stemkastjes of stembriefjes worden gestemd. 8. Over personen wordt schriftelijk, dan wel met instemming van de Drechtraadsleden met stemkastjes of stembriefjes, gestemd. Hiertoe benoemt de voorzitter uit de Drechtraadsleden een stembureau van drie leden, die zorgdragen voor een correct verloop van de stemming. 9. Bij ordevoorstellen en bij stemmingen over personen als bedoeld in het achtste lid heeft elk Drechtraadslid één stem. 10. Bij hoofdelijke stemmingen over andere besluiten dan ordevoorstellen en stemmingen over personen vindt de stemming plaats overeenkomstig de weging van het per Drechtraadslid vastgestelde stemgewicht. 11. Zowel bij stemmingen als bedoeld in het negende als het tiende lid geldt dat het voor het tot stand komen van een beslissing is vereist dat meer dan 50,0% van de aanwezige stemmen vóór de beslissing stemt. 12. Voor het bepalen van de uitkomst van de stemming worden Drechtraadsleden geacht geen stem te hebben uitgebracht als er sprake is van: a. een blanco stembriefje; b. een ondertekend stembriefje; c. een stembriefje waarop meer namen dan het aantal te benoemen personen is ingevuld; d. een stembriefje waarbij als het om een benoeming op voordracht gaat op een persoon wordt gestemd die niet is voorgedragen; e. een stembriefje waarbij op een andere persoon is gestemd dan die waartoe de stemming is beperkt. 13. Wanneer bij een stemming over personen als bedoeld in het achtste lid bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid heeft gekregen, wordt tot een tweede stemming overgegaan. Wanneer ook bij de tweede stemming door niemand de volstrekte meerderheid is verkregen, heeft een derde stemming plaats tussen twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen kregen. Zijn bij de tweede stemming de meeste stemmen over meer dan twee personen verdeeld, dan wordt bij een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen de derde stemming zal plaatsvinden. Als bij tussenstemming of bij de derde stemming de stemmen staken, beslist terstond het lot. Hiertoe worden de namen door de voorzitter op twee afzonderlijke, geheel gelijke, briefjes geschreven die op gelijke wijze worden gevouwen. De briefjes gaan in een stembokaal en worden geschud. Vervolgens neemt de voorzitter één van de briefjes uit de stembokaal. Degene wiens naam op dit briefje voorkomt, is gekozen. Artikel 27 Amendementen 1. Een Drechtraadslid kan tot het sluiten van de beraadslaging over een onderwerp of een voorstel één of meer amendementen indienen. Een amendement kan het voorstel inhouden om een geagendeerd voorstel in één of meer onderdelen te splitsen, waarover afzonderlijke besluitvorming zal plaatsvinden. versie 3 6

7 2. Alleen Drechtraadsleden die de presentielijst hebben getekend en die in de vergadering aanwezig zijn kunnen amendementen indienen. 3. Een Drechtraadslid dat in de vergadering aanwezig is kan op een amendement dat door een andere Drechtraadslid is ingediend een wijziging voorstellen; een dergelijk wijzigingsvoorstel is een subamendement. 4. Een amendement of een subamendement moet, om in behandeling genomen te kunnen worden, schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend, tenzij de voorzitter oordeelt dat met een mondelinge indiening kan worden volstaan. 5. De indiener van een (sub)amendement kan zijn voorstel intrekken, totdat over het voorstel besluitvorming door de Drechtraad heeft plaatsgevonden. 6. Besluitvorming over een amendement vindt plaats tijdens het besluitvormende gedeelte van de Drechtraadsvergadering. Artikel 28 Moties 1. Een Drechtraadslid kan tijdens de vergadering een motie indienen. 2. Een motie moet, om in behandeling genomen te kunnen worden, schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 3. De behandeling van een motie over een onderwerp of een voorstel vindt tegelijk met de beraadslaging over dat onderwerp of voorstel plaats. 4. De behandeling van een motie over een niet op de agenda opgenomen onderwerp vindt plaats nadat alle op de agenda voorkomende onderwerpen zijn behandeld. 5. De indiener van een motie kan zijn voorstel intrekken, totdat over de motie besluitvorming door de Drechtraad heeft plaatsgevonden. 6. Besluitvorming over een motie vindt plaats tijdens het besluitvormende gedeelte van de Drechtraadsvergadering. Artikel 29 Voorstellen van orde 1. De voorzitter en ieder Drechtraadslid kunnen tijdens de vergadering mondeling een voorstel van orde doen, dat kort wordt toegelicht. 2. Een voorstel van orde kan uitsluitend de orde van de vergadering betreffen. 3. Over een voorstel van orde beslist de Drechtraad terstond. 4. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op Carrouselvergaderingen. Artikel 30 Initiatiefvoorstellen 1. Een initiatiefvoorstel moet, om in behandeling genomen te kunnen worden, schriftelijk bij de voorzitter worden ingediend. 2. De Agendacommissie plaatst het initiatiefvoorstel op de agenda voor de eerstvolgende Carrousel, tenzij de schriftelijke oproep voor die Carrousel reeds is verzonden. In dit laatste geval wordt het initiatiefvoorstel op de agenda voor de daarop volgende Carrousel geplaatst. 3. De Drechtraad kan voorwaarden stellen aan de indiening en behandeling van een voorstel, niet zijnde een voorstel voor een verordening. Artikel 31 Voorstellen van het Drechtstedenbestuur 1. Een voorstel van het Drechtstedenbestuur aan de Drechtraad kan niet worden ingetrokken zonder toestemming van de Agendacommissie. 2. De Drechtraad kan een voorstel als bedoeld in het eerste lid voor advies terugzenden aan het Drechtstedenbestuur. Artikel 32 Interpellatie 1. Het verzoek van een Drechtraadslid tot het houden van een interpellatie wordt, behoudens in, naar het oordeel van de voorzitter, spoedeisende gevallen, tenminste 48 uur vóór de aanvang van de vergadering schriftelijk bij de voorzitter ingediend. Het verzoek bevat een duidelijke omschrijving van het onderwerp waarover inlichtingen worden verlangd, alsmede de te stellen vragen. 2. De voorzitter brengt de inhoud van het verzoek zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige leden van de Drechtraad en het Drechtstedenbestuur. Bij de vaststelling van de agenda van de eerstvolgende vergadering na de indiening van het verzoek wordt het verzoek in stemming gebracht. De Drechtraad bepaalt op welk tijdstip tijdens de vergadering de interpellatie zal worden gehouden. versie 3 7

8 3. De interpellant voert niet meer dan tweemaal het woord en de overige leden van de Drechtraad en het Drechtstedenbestuur niet meer dan éénmaal, tenzij de Drechtraad hen hiertoe verlof geeft. Artikel 33 Schriftelijke vragen aan het Drechtstedenbestuur 1. Schriftelijke vragen van Drechtraadsleden aan het Drechtstedenbestuur worden kort en duidelijk geformuleerd. De vragen kunnen van een toelichting worden voorzien. Bij de vragen wordt aangegeven of een schriftelijke of mondelinge beantwoording wordt verlangd. 2. De vragen worden middels de coördinerend griffier bij de voorzitter ingediend. Deze draagt er zorg voor dat de vragen zo spoedig mogelijk ter kennis van de overige Drechtraadsleden, het Drechtstedenbestuur en de Drechtstedensecretaris worden gebracht. 3. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats maar zoveel mogelijk binnen dertig dagen na de dag waarop de vragen bij de voorzitter zijn ingediend. Mondelinge beantwoording van de vragen vindt plaats in de eerstvolgende Drechtraadsvergadering. Indien beantwoording niet binnen deze termijnen kan plaatsvinden, stelt het verantwoordelijke lid van het Drechtstedenbestuur de vragensteller hiervan gemotiveerd in kennis, waarbij de termijn wordt aangegeven waarbinnen inhoudelijke beantwoording alsnog zal plaatsvinden. Dit bericht wordt behandeld als een antwoord. 4. De antwoorden van het Drechtstedenbestuur worden door tussenkomst van de coördinerend griffier aan de Drechtraadsleden toegezonden en op de ingekomen stukkenlijst van de eerstvolgende Drechtraadsvergadering geplaatst.. 5. De vragensteller kan, bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende Drechtraadsvergadering en bij mondelinge beantwoording in dezelfde Drechtraadsvergadering, na de behandeling van de op de agenda voorkomende onderwerpen nadere inlichtingen vragen omtrent het door het Drechtstedenbestuur gegeven antwoord, tenzij de Drechtraad anders beslist. Artikel 34 Vragenkwartier De Drechtraadsleden worden in de gelegenheid gesteld agendapunten uiterlijk tot vijf minuten voor aanvang van de vergadering van de Drechtraad in te dienen bij de coördinerend griffier. De vragen kunnen slechts betrekking hebben op actuele politieke thema s voor de Drechtsteden en op aangelegenheden waarvoor het Drechtstedenbestuur bevoegd is. Hoofdstuk 5 De regiogriffie Artikel 35 De werkzaamheden van de regiogriffie 1. De Drechtraad regelt op voorstel van de voorzitter de vervanging van de coördinerend griffier bij zijn afwezigheid in de Drechtraad. 2. De regiogriffie bereidt aan de hand van de jaaragenda en de voorlopig vastgesteld agenda de volgende Carrouselvergaderingen en Drechtraadsvergadering voor. Zij zorgt voor het tijdig en compleet toezenden van vergaderstukken en is verantwoordelijk voor de website van de Drechtraad en de inhoud daarvan. 3. De regiogriffie draagt er zorg voor dat de website van de Drechtraad voldoet aan de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving. 4. De regiogriffie draagt zorg voor de ondersteuning van de voorzitters. 5. Het secretariaat van de regiogriffie wordt gevoerd door de organisatie van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. 6. De instructie voor de regiogriffie wordt door de Drechtraad vastgesteld. Hoofdstuk 6 Het Drechtstedenbestuur Artikel 36 Betrokkenheid van het Drechtstedenbestuur 1. De leden van het Drechtstedenbestuur worden voor de Carrousel- en Drechtraadsvergaderingen uitgenodigd en krijgen alle vergaderstukken die naar de Drechtraadsleden gaan. 2. Bij de behandeling van voorstellen van het Drechtstedenbestuur worden zij na elke discussieronde van de Drechtraad in de gelegenheid gesteld te reageren. 3. De leden van het Drechtstedenbestuur krijgen gelegenheid het woord te voeren bij moties, amendementen en op verzoek van de Drechtraad. Hoofdstuk 7 Informatie en communicatie Artikel 37 Informatie 1. De informatievoorziening, inclusief de voorstellen aan de Drechtraadsleden, is helder en bondig en beperkt tot de hoofdlijnen. versie 3 8

9 2. Een actuele website met vergaderstukken, achtergrondinformatie, reactiemogelijkheden en informatie uit de Drechtsteden ondersteunt het functioneren van de Drechtraadsleden. Artikel 38 Communicatie 1. Alle bijeenkomsten en vergaderingen van de Drechtraad zijn openbaar, tenzij op grond van artikel 12 van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden besloten wordt om in beslotenheid te vergaderen. 2. Zowel over de onderwerpen die aan de orde zijn als over de besluiten die door de Drechtraad zijn genomen, communiceert de Drechtraad actief met inwoners, bedrijfsleven en het maatschappelijk middenveld. Hoofdstuk 8 Besloten vergaderingen Artikel 39 Algemeen 1. Op het besluit om met gesloten deuren te vergaderen is artikel 22, lid 4 en lid 5 van de Wet van toepassing. 2. Op een besloten vergadering van de Drechtraad zijn de bepalingen van dit reglement van overeenkomstige toepassing, voor zover deze bepalingen niet strijdig zijn met het besloten karakter van de vergadering. Artikel 40 Besluitenlijst 1. De notulen van een besloten Drechtraadsvergadering worden niet verspreid maar liggen uitsluitend voor de Drechtraadsleden ter inzage bij de regiogriffie. Op verzoek van een lid van de Drechtraad worden zij toegestuurd. 2. De notulen worden zo spoedig mogelijk in een volgende besloten vergadering ter vaststelling aangeboden. Tijdens deze Drechtraadsvergadering neemt de Drechtraad een besluit over het al dan niet openbaar maken van deze besluitenlijst of gedeelten daarvan. Artikel 41 Geheimhouding Vóór de sluiting van een besloten vergadering beslist de Drechtraad, overeenkomstig artikel 25, eerste lid van de Gemeentewet of omtrent de inhoud van de stukken en het verhandelde geheimhouding wordt opgelegd c.q. bekrachtigd. De Drechtraad kan besluiten de geheimhouding op te heffen. Artikel 42 Opheffing geheimhouding Indien de Drechtraad overeenkomstig artikel 25, derde en vierde lid, artikel 55, tweede en derde lid, of artikel 86, tweede en derde lid van de Gemeentewet voornemens is de geheimhouding op te heffen, wordt, indien daarom wordt verzocht door het orgaan dat de geheimhouding heeft opgelegd, in een besloten vergadering met het betreffende orgaan overleg gevoerd. Hoofdstuk 9 Toehoorders en pers Artikel 43 Toehoorders en pers 1. De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen de openbare vergaderingen bijwonen. 2. Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden. Artikel 44 Geluids- en beelddragers Degenen die tijdens een openbare Carrousel- of Drechtraadsvergadering geluid- dan wel beeldregistraties willen maken doen hiervan mededeling aan de voorzitter en gedragen zich naar zijn aanwijzingen. Artikel 45 Mobiele telefoons en andere elektronische communicatiemiddelen 1. In de vergaderzaal, met inbegrip van de publieke tribune, is tijdens de vergadering het telefoneren met mobiele telefoons en het gebruik van andere elektronische communicatiemiddelen, die inbreuk kunnen maken op de orde van de vergadering, zonder toestemming van de voorzitter, verboden. 2. Bij een inbreuk op het in het eerste lid bedoelde verbod kan de voorzitter alle ordemaatregelen treffen die hem juist en doeltreffend voorkomen, met inbegrip van het uit de vergaderzaal laten verwijderen van de overtreder van het verbod. versie 3 9

10 Hoofdstuk 10 Slotbepalingen Artikel 46 Uitleg van dit reglement 1. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van dit reglement, beslist de Drechtraad, op voorstel van de voorzitter. 2. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel omtrent de toepassing van dit reglement aangaande zaken betreffende Carrouselvergaderingen beslist de betreffende voorzitter van de Carrousel. Artikel 47 inwerkingtreding van dit reglement 1. Dit reglement treedt in werking op 1 januari Met ingang van het moment van inwerkingtreding van dit reglement vervalt het Reglement van orde voor de Drechtraad, zoals vastgesteld in de openbare vergadering van de Drechtraad op 5 april Artikel 48 Citeertitel Dit reglement kan worden aangehaald onder de titel Reglement van orde voor de Drechtraad. Aldus besloten in de openbare vergadering van de Drechtraad van 7 december versie 3 10

11

12

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11

gemeente Bronckhorst Raadsbesluit besluit: Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 gemeente Bronckhorst Raadsbesluit Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 141127/11 De raad van de gemeente Bronckhorst; gelezen het voorstel van 1 oktober 2014; Gelet op de bespreking in de commissievergadering

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

gelet op artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de DCMR Milieudienst Rijnmond (versie na 19 wijziging);

gelet op artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding van de DCMR Milieudienst Rijnmond (versie na 19 wijziging); ^ _ DLP'lR Het algemeen bestuur van de Milieudienst ; gelezen het advies van het dagelijks bestuur van 26 mei 2011; gelet op artikel 7, tweede lid, van de gemeenschappelijke regeling tot instandhouding

Nadere informatie

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam

Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Concept Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de gebiedscommissies van de gemeente Rotterdam Gelet op artikel 14 van de Verordening op de gebiedscommissies 2014 Artikel 1

Nadere informatie

Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering

Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering Bestuursklapper 2010 2014 de vergadering REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE RAADSCOMMISSIES TER VOORBEREIDING VAN DE VERGADERINGEN VAN DE RAAD DER GEMEENTE KERKRADE. (laatst gewijzigd bij

Nadere informatie

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld

Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Behoort bij V.R. 2010/110 Gewijzigd exemplaar * is aangevuld Verordening op de raadscommissies, vergelijking gewijzigde/nieuwe artikelen met de oude artikelen. De nieuwe artikelen (met woorden tegen een

Nadere informatie

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A.

REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. REGLEMENT ORDE VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING KONINKLIJKE COÖPERATIEVE BLOEMENVEILING FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 12 december 2013 Inhoud Inleiding... 3 Artikel 1 - Status en inhoud van de regels...

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie (versie geldig vanaf 20-05-2014) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling Citeertitel Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum is vastgesteld)

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen BESLUITBLAD BESLUIT: De raad van de gemeente het Bildt heeft, - gezien het bijbehorende voorstel van het presidium d.d. 23 september 2014; - gelet op artikel 84 van de gemeentewet; besloten: 1. de Verordening

Nadere informatie

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES. HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen Onderwerp: REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN DE GEMEENTERAAD EN RAADSCOMMISSIES Artikel 1, Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen In dit reglement wordt

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland REGLEMENT VAN ORDE voor de werkzaamheden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland Het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Gelet op artikel 15 vierde

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE. Ingevolge artikel 1 lid 6 van het Huishoudelijk Reglement Sportraad van 18 juni 2012

REGLEMENT VAN ORDE. Ingevolge artikel 1 lid 6 van het Huishoudelijk Reglement Sportraad van 18 juni 2012 REGLEMENT VAN ORDE Ingevolge artikel 1 lid 6 van het Huishoudelijk Reglement Sportraad van 18 juni 2012 Hoofdstuk 1: Algemene Bepalingen Begripsomschrijvingen Artikel 1 1. De voorzitter Degene die een

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE GEMEENTERAAD 2009 Raadsbesluit nr.: 09 025 Registratienummer: 08.53347 De Raad van de gemeente Hoorn; gelet op artikel 16 e.a. van de Gemeentewet; gelet op het modeldocument RvO van de VNG, besluit: vast te stellen het

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst.

Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Reglement van orde voor de vergaderingen van burgemeester en wethouders van Voorst. Burgemeester en wethouders van Voorst; overwegende dat als gevolg van het in werking treden van de Wet dualisering gemeentebestuur

Nadere informatie

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân

Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Reglement voor de vaste adviescommissies van Wetterskip Fryslân Algemeen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. algemeen bestuur : het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân b. dagelijks

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR262060_2. Verordening op de raadscommissies 2012. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

CVDR. Nr. CVDR262060_2. Verordening op de raadscommissies 2012. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR262060_2 25 november 2015 Verordening op de raadscommissies 2012 De raad van de gemeente Echt-Susteren, - gezien het voorstel van de griffie d.d. 19 januari

Nadere informatie

29 januari 2015. Verordening op de raadscommissies

29 januari 2015. Verordening op de raadscommissies Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: 29 januari 2015 Onderwerp: Verordening op de raadscommissies Gevraagde Beslissing: Te besluiten om: 1. De verordening op de raadscommissies 2015 vast

Nadere informatie

Verordening op de raadscommissies en ronde tafelgesprekken 2012 MAASDRIEL. Bijlage 4. De raad van de gemeente Maasdriel;

Verordening op de raadscommissies en ronde tafelgesprekken 2012 MAASDRIEL. Bijlage 4. De raad van de gemeente Maasdriel; Bijlage 4 De raad van de gemeente Maasdriel; gelet op artikel 82, 83 en 149 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de volgende: Verordening op de raadscommissies en ronde Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

1 Voorzitter en dagelijks bestuur

1 Voorzitter en dagelijks bestuur Verordening Reglement van orde van de Sociaal-Economische Raad (Tekst bijgewerkt tot en met de eerste wijziging bij verordening van 20 februari 2015) Verordening van de Sociaal-Economische Raad van 25

Nadere informatie

Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur stadsregio Rotterdam. 3 juni 2010

Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur stadsregio Rotterdam. 3 juni 2010 Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur stadsregio Rotterdam 3 juni 2010 inhoudsopgave Hoofdstuk 1: Begripsomschrijvingen 7 Hoofdstuk 2: Algemene bepalingen 8 Hoofdstuk 3: Het houden van de vergaderingen..

Nadere informatie

Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Hilversum

Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Hilversum Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Hilversum Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit Reglement van Orde wordt verstaan onder:

Nadere informatie

vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 14 december 2010 bekend gemaakt in De Bossche Omroep d.d. 16 januari 2011

vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 14 december 2010 bekend gemaakt in De Bossche Omroep d.d. 16 januari 2011 Verordening/Reglement Reglement van Orde 2010 vastgesteld door de gemeenteraad van s-hertogenbosch op 14 december 2010 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten goedgekeurd door de Kroon medegedeeld aan Arrondissementsparket

Nadere informatie

I. Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van Slochteren

I. Reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van Slochteren De raad van de gemeente Slochteren, gelet op artikel 16 van de Gemeentewet, b e s l u i t : vast te stellen het volgende reglement: REGLEMENT van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad Inhoudsopgave

Nadere informatie

Reglement van Orde PS en statencommissies

Reglement van Orde PS en statencommissies Reglement van Orde PS en statencommissies December 2013 Inhoud Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van Provinciale Staten Wetstechnische informatie 3 HOOFDSTUK 1, ALGEMENE

Nadere informatie

Verordening op de ledenvergadering

Verordening op de ledenvergadering Verordening op de ledenvergadering Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants maakt, gelet op artikel 23, eerste lid, van de Wet op het accountantsberoep, onderstaande verordening

Nadere informatie

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Goirle 2014

Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Goirle 2014 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Goirle 2014 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: a voorzitter:

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY

REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY REGLEMENT VAN ORDE FACULTEITSRAAD RSM ERASMUS UNIVERSITY HOOFDSTUK 1: BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 In dit artikel wordt verstaan onder: de faculteit: het van overheidswege gefinancierde gedeelte van de

Nadere informatie

1.1.2.1. REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE STATENCOMMISSIES HOOFDSTUK 1, BEGRIPSBEPALINGEN

1.1.2.1. REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE STATENCOMMISSIES HOOFDSTUK 1, BEGRIPSBEPALINGEN 1.1.2.1. REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN VAN DE STATENCOMMISSIES HOOFDSTUK 1, BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1, Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. lid: lid of bijzonder

Nadere informatie

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK

De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE VAN DE GEMEENTE MOERDIJK De raad van de gemeente Moerdijk, in zijn vergadering van 21 augustus 2007, gelet op artikel 84 van de Gemeentewet, BESLUIT vast te stellen de volgende verordening: VERORDENING VOOR DE REKENINGCOMMISSIE

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening op de raadscommissies 2016

Onderwerp : Verordening op de raadscommissies 2016 Raadsvoorstel *Z02A4F67B4D* Documentnummer : INT-16-25620 Afdeling : Griffie Onderwerp : Verordening op de raadscommissies 2016 Inleiding Na besluitvorming in meerdere rondes in het seniorenconvent wordt

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Handreiking modelreglement van orde met dualistische elementen

Handreiking modelreglement van orde met dualistische elementen Handreiking modelreglement van orde met dualistische elementen Inhoud 4 1. Inleiding 6 2.Modelreglement van orde met dualistische elementen voor de vergadering en andere werkzaamheden van provinciale staten

Nadere informatie

Provinciaal blad nr. 2007-90

Provinciaal blad nr. 2007-90 Provinciaal blad nr. 2007-90 Rubriek Uitgegeven op Inlichtingen bij I 6 november 2007 dhr. J. Wezenberg, telefoon 038 499 87 84 Reglement voor de Statencommissies 2007. Besluit van Provinciale Staten d.d.

Nadere informatie

Nr. Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aannemen.

Nr. Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De lijst van ingekomen stukken voor kennisgeving aannemen. Aan de leden van de Drechtraad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad op dinsdag 3 december 2013 van 21.30-22.30 uur in het Gemeentehuis van Zwijndrecht, Raadhuisplein 3.

Nadere informatie

Artikel 2 1. Het bestuur draagt er zorg voor dat de volgende punten ieder jaar ten minste één maal geagendeerd

Artikel 2 1. Het bestuur draagt er zorg voor dat de volgende punten ieder jaar ten minste één maal geagendeerd Verordening op de ledenvergadering 2012 De ledenvergadering van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten, gelet op artikel 21, eerste lid, van de Wet op de Accountants-Administratieconsulenten,

Nadere informatie

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg

Registratienr: [ 34887] Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Raadsvoorstel Agendapuntnummer: 1m Aantal bijlagen: -- Betreft: Reglement voor het fractievoorzittersoverleg Inleiding Het fractievoorzittersoverleg bestaat uit de voorzitter van de gemeenteraad en de

Nadere informatie

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg

Vooraf. Artikel 1 Vergaderingen en vergaderorde HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Brede Sociaal Maatschappelijke Raad gemeente Doesburg Vooraf De Brede Sociaal Maatschappelijke Raad (BSMR) van de gemeente Doesburg adviseert het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE UNIVERSITEITSRAAD. van de UNIVERSITEIT UTRECHT

REGLEMENT VAN ORDE UNIVERSITEITSRAAD. van de UNIVERSITEIT UTRECHT REGLEMENT VAN ORDE UNIVERSITEITSRAAD van de UNIVERSITEIT UTRECHT In werking getreden op 1 januari 2015. Vastgesteld door de universiteitsraad op 9 december 2014. Artikel 9.31 WHW Universiteitsraad [ ]

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB Verordening behandeling bezwaarschriften VKB WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling

Nadere informatie

Artikel 3. Taken voorzitter

Artikel 3. Taken voorzitter Ontwerp-besluit De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van 14 maart 2013; overwegende dat het gewenst is de integrale bevoegdheid van

Nadere informatie

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen en reikwijdte reglement Artikel 1 Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 2 Behandeling van bezwaarschriften Paragraaf

Nadere informatie

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015

Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland 2015 RAADSVOORSTEL Datum: 2 december 2014 Nummer: Onderwerp: Verordening vertrouwenscommissie herbenoeming 2015 Voorgesteld raadsbesluit: Vast te stellen de Verordening op de vertrouwenscommissie gemeente Dinkelland

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 1 Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 2 Het College van B & W van de gemeente Schinnen; gelezen het voorstel van de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad d.d.: gelet op artikel

Nadere informatie

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep;

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; Het algemeen bestuur van de ISD Midden Langstraat gevestigd te Waalwijk gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; mede gelet op artikelen 84 en 165

Nadere informatie

Reglement van het Verantwoordingsorgaan

Reglement van het Verantwoordingsorgaan Reglement van het Verantwoordingsorgaan Per 3 december 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk I Algemene bepalingen 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Artikel 2 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter 4 Artikel 3

Nadere informatie

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd het Reglement van Orde vast te stellen (artikel 16 Gemeentewet).

Foech ried/kolleezje: De raad is bevoegd het Reglement van Orde vast te stellen (artikel 16 Gemeentewet). Riedsútstel Ried : 13 februari 2014 Status : Besluitvormend Eardere behandeling : Presidium d.d. 12 december 2013 Opiniërend d.d. 23 januari 2014 Agindapunt : 5 Portefúljehâlder : G. Gerbrandy Amtner :

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht

Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maastricht. Nr. 99763 26 oktober 2015 Verordening organisatie griffie en ondersteuning raad gemeente Maastricht 2015 DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, gezien

Nadere informatie

Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Achtkarspelen

Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Achtkarspelen Reglement van Orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Achtkarspelen 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 : Algemene bepalingen 5 artikel 1 : Begripsomschrijvingen 5 artikel

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 D e g e m e e n t e r a a d, h e t c o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s e n d e b u r g e m e e s t e r v a n d e g e m

Nadere informatie

Reglement van de kringen

Reglement van de kringen Reglement van de kringen Reglement van de kringen, overeenkomstig artikel 66 van de statuten van Rabobank Nederland. Artikel 1 1. Leden van de kring kunnen uitsluitend zijn coöperatieve banken die lid

Nadere informatie

"Verordening Burger en Cliëntenparticipatie gemeente Voerendaal".

Verordening Burger en Cliëntenparticipatie gemeente Voerendaal. De raad van de gemeente Voerendaal gelet op artikel 2.1.3. lid 3 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en met inachtneming van artikelen 84 en 150 van de Gemeentewet; B e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

Reglement deelnemersraad BPF Bouw

Reglement deelnemersraad BPF Bouw Reglement deelnemersraad BPF Bouw Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit reglement wordt verstaan onder: Stichting: Bestuur: Statuten: Pensioenreglement: Deelnemers: Pensioengerechtigden: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen Zoetermeer

Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen Zoetermeer Verordening begeleidingscommissie Werk, Zorg en Inkomen 2010 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Zoetermeer Officiële naam regeling Verordening begeleidingscommissie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE DRANKINDUSTRIE mei 2009 B EGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011

CONCEPT HUISHOUDELIJK REGLEMENT DISTRICT NOORD-HOLLAND versiedatum 16-03-2011 TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 1. Dit reglement is van toepassing op de vereniging "Bridgedistrict Noord-Holland. 2. In dit reglement worden de begrippen gebruikt zoals vastgesteld in artikel 1 van de statuten.

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

2 Voorbereiding van vergaderingen van (dagelijks) bestuur, sectorcommissie en sociaaleconomische

2 Voorbereiding van vergaderingen van (dagelijks) bestuur, sectorcommissie en sociaaleconomische Verordening PT Reglement van Orde 2008 Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 1 juli 2008, houdende tot het geven van regels met betrekking tot de vergaderingen van het bestuur, de

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. Wettechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Algemeen Bestuur

Nadere informatie

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling verordening commissie bezwaarschriften Raadsvergadering 29 juni 2010 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 92 en 95 van de Wet op de bedrijfsorganisatie; 1 Beleggen van vergaderingen van het bestuur

Gelet op de artikelen 92 en 95 van de Wet op de bedrijfsorganisatie; 1 Beleggen van vergaderingen van het bestuur VERORDENING REGLEMENT VAN ORDE (PVV) 2007 Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 12 december 2007, tot vaststelling van een reglement van orde voor de vergadering van het bestuur van het Productschap

Nadere informatie

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014

VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 VERGADERING GEMEENTERAAD 2014 BESLUIT DE RAAD VAN DE GEMEENTE BEEMSTER; gelezen het voorstel van 23 september 2014 van het raadspresidium, gelet op de artikelen 61, 61a, 61c, 84, 86, 147 en 149 van de

Nadere informatie

vast te stellen de navolgende Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt

vast te stellen de navolgende Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt Verordening Georganiseerd Overleg Hefpunt Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Hefpunt, overwegende dat: - het in het kader van de Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Participatiewet en aanverwante

Nadere informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012. Algemene informatie. Gegevens van de regeling. Overige informatie

Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012. Algemene informatie. Gegevens van de regeling. Overige informatie Verordening overleg lokaal onderwijsbeleid Zaltbommel 2012 Algemene informatie Gegevens van de regeling Bestuursorgaan dat regeling vaststelde Gemeenteraad van Zaltbommel d.d. 13 september 2012 Officiële

Nadere informatie

VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november 2015

VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november 2015 KCR Kindcentrum THERESIA Kw Huishoudelijk Reglement KCR Kindcentrum Theresia Eindhoven gevormd door MR en LO (bijlage bij Reglement KCR voor SKPO scholen) VASTGESTELD DOOR DE KINDCENTRUMRAAD OP 16 november

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327,

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Provinciale Staten Vergadering d.d. 23 september 2009 Besluit nr. PS2009-658 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Gelet op

Nadere informatie

Deel 2: basisregelingen

Deel 2: basisregelingen Deel 2: basisregelingen Inhoudsopgave 1. Overlegregeling 2. Regeling Tijd- en Plaatsonafhankelijk Werken Landelijk Arbeidsvoorwaardenoverleg Waterschappen 2013 1 Overlegregeling Overlegregeling Artikel

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht: Overwegende dat het wenselijk is een adviescommissie in te stellen

Nadere informatie

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering.

Artikel 2 Het huishoudelijk reglement wordt vastgesteld door de Algemene ledenvergadering. Huishoudelijk reglement Vergeb. Doelstelling Artikel 1 De vereniging heeft als doel het bewaken van de continuïteit van administratieve software pakketten van BCT Guiding Documents die in gebruik zijn

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 69. Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 69. Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 69 Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening (onder intrekking

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22; Volgnummer : 22 Kenmerk : stafafdeling bzm Onderwerp : verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; ieder voor zover het hun bevoegdheieden betreft;

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot)

Doel cliëntenparticipatie (Bergeijk, Bladel, Eersel en Oirschot) Verordening cliëntenparticipatie ISD de Kempen 2015 Artikel 1 Begripsbepalingen 1. Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Reglement van Orde Provinciale Staten provincie Groningen

Reglement van Orde Provinciale Staten provincie Groningen Reglement van Orde Provinciale Staten provincie Groningen INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Hoofdstuk 4 Algemene bepalingen Onderzoek van de geloofsbrieven Voorzitter, griffier, presidium,

Nadere informatie

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21

Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF12.20060 Datum: 21 mei 2012 Agendapunt: 21 Portefeuillehouder: de heer T. Waterlander Behandelend ambtenaar: Mevrouw W.J.M.A. Jansen, griffier Onderwerp: Verordening

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015

PROVINCIAAL BLAD. Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 1905 14 april 2015 Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen

Nadere informatie

8. Toelichting 1. Begripsbepaling Artikel 1 2. Instelling, taken en samenstelling Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4

8. Toelichting 1. Begripsbepaling Artikel 1 2. Instelling, taken en samenstelling Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 8. Toelichting 1. Begripsbepaling Artikel 1 Om te voorkomen dat de omschrijving van terugkerende begrippen in de verordening moeten worden herhaald, is in deze bepaling een aantal begrippen eenmalig gedefinieerd.

Nadere informatie

Statenvoorstel nr. PS/2011/543

Statenvoorstel nr. PS/2011/543 Statenvoorstel nr. PS/2011/543 Verordening Werkgeverscommissie griffier Datum Inlichtingen bij 21 september 2011 mw. mr.drs. E.H.P. Stolk-Jorink, telefoon 038 499 87 92 e-mail EHP.Stolk-Jorink@overijssel.nl

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement MR WORMERWIEKEN 2012-2013

Huishoudelijk reglement MR WORMERWIEKEN 2012-2013 Huishoudelijk reglement MR WORMERWIEKEN 2012-2013 Dit is het huishoudelijk reglement van de MR van Interconfessionele Basisschool WormerWieken te Wormer. Artikel 1 Voorzitter en plaatsvervangend voorzitter

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Sector : III Nr. : 63 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES

REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES REGLEMENT VAN DE OUDERRAAD VAN DE BERNADETTE MARIA SCHOOL (BMS) DELFT DEFINITIES Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. school: Bernadette Maria School te Delft; b. ouders: de ouders, voogden

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen;

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen; Publicatieblad Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 2 Uitgifte: 10 juli 2014 Bekendmaking van de besluiten van het algemeen bestuur, van het dagelijks bestuur en van

Nadere informatie

BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014

BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014 BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 2 december 2014 Portefeuillehouder Steller E. van de Burgt M.J. van der Hammen Onderwerp Verordening cliëntenparticipatie werk en inkomen Drechtsteden 2015 DE DRECHTRAAD Gezien

Nadere informatie

Registratienummer: 1113532 Onderwerp: Reglement van orde voor de raadscommissies Purmerend 2014

Registratienummer: 1113532 Onderwerp: Reglement van orde voor de raadscommissies Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van het presidium d.d. 6 maart 2014, nr. 1113532, gelet op artikel 82 van de Gemeentewet, BESLUIT: de volgende verordening vast te stellen: Hoofdstuk

Nadere informatie

Reglement Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland

Reglement Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland Reglement Verantwoordingsorgaan van Stichting Pensioenfonds Urenco Nederland Artikel 1 Definities Dit reglement verstaat onder: fonds: bestuur: dagelijks bestuur: statuten: de Stichting Pensioenfonds Urenco

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE VERENIGDE VERGADERING... 3

REGLEMENT VAN ORDE VAN DE VERENIGDE VERGADERING... 3 Inhoudsopgave REGLEMENT VAN ORDE VAN DE VERENIGDE VERGADERING... 3 HOOFDSTUK I. DE VOORZITTER EN DE GRIFFIERS... 4 Artikel 1... 4 Artikel 2... 4 Artikel 3... 4 Artikel 4... 4 Artikel 5... 4 HOOFDSTUK II.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Verordening Adviesraad Samenlevingszaken. Officiële uitgave van de gemeente Maassluis. Nummer: 3 Datum bekendmaking: 7 januari 2015

GEMEENTEBLAD. Verordening Adviesraad Samenlevingszaken. Officiële uitgave van de gemeente Maassluis. Nummer: 3 Datum bekendmaking: 7 januari 2015 Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 3 Datum bekendmaking: 7 januari 2015 Onderwerp: Verordening Adviesraad Samenlevingszaken De raad van de gemeente Maassluis; gelezen het

Nadere informatie