Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group"

Transcriptie

1 Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group

2 Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: de Dutch Insurance Group Team 1 Team 2 Matthijs Bootsma Patrick Chan Peter Noordijk Meikel Krieger Martijn van Slobbe Deli Seesing Team 3 Team 4 Richard Attema Peter Chou Rick Been Nabeel Malik Martin de Heer Robert Muis Wesly van Sundert Ralph Veraart Studenten Bedrijfskundige Informatica aan de Hogeschool Rotterdam Rotterdam, juni 2004 In opdracht van de Hogeschool Rotterdam en de Dutch Insurance Group Comment [T1]: Hierboven staat dat het alleen in opdracht is van DIG, wat juist is. Het onder begeleiding van de HRO.met de naam van de docent. 2

3 Voorwoord Comment [T2]: Daarvoor zullen DIG en ik zorgen. 3

4 Inhoudsopgave INLEIDING 6 1. DE BELANGRIJKE BEGRIPPEN DE HOOFDVRAAG DE COMMERCIËLE ACTIVITEITEN HET INTERMEDIAIR DE INFORMATIETECHNOLOGIE DE ALGEMENE BEGRIPPEN 9 2. DE METHODIEK VAN ONDERZOEK DE AANPAK DE VERANTWOORDING DE KETEN WAARIN HET INTERMEDIAIR ACTEERT DE HUIDIGE SITUATIE DE KNELPUNTEN DE GEWENSTE SITUATIE DE ORGANISATIE VAN HET INTERMEDIAIR DE HUIDIGE SITUATIE DE KNELPUNTEN DE GEWENSTE SITUATIE DE TECHNISCHE INFRASTRUCTUUR BINNEN HET INTERMEDIAIR DE HUIDIGE SITUATIE DE KNELPUNTEN DE GEWENSTE SITUATIE DE PROCESSEN BIN NEN HET INTERMEDIAIR DE HUIDIGE SITUATIE DE KNELPUNTEN DE GEWENSTE SITUATIE 38 4

5 7. DE INFORMATIEVERWERKING BINNEN HET INTERMEDIAIR DE HUIDIGE SITUATIE DE KNELPUNTEN DE GEWENSTE SITUATIE 41 CONCLUSIES EN AANBEV ELINGEN 42 DE BRONNENLIJST 43 BIJLAGE 1: DE BEGRIPPENLIJST ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. Comment [T3]: In de gehele inhoudsopgave staan lidwoorden als 'de'. Die kunnen worden verwijderd. Per deelrapport nog wel toevoegen: inleiding en deelconclusies. 5

6 Inleiding In het curriculum van de studierichting Bedrijfskundige Informatica, aan de Hogeschool Rotterdam, is de module Bank- en verzekeringswezen opgenomen. Het doel van deze module is de studenten kennis te laten maken met de financiële branche op de specifieke gebieden: organisatie, processen, informatie en technologie. Dit jaar is gekozen voor een praktijkgericht onderzoek in opdracht van de Dutch Insurance Group. De Dutch Insurance Group (DIG) geeft ondersteuning aan intermediairs op de volgende gebieden: fiscaal, juridisch, marketing en communicatie, educatie en Informatie en Communicatie Technology (ICT). De missie van de DIG is het ondersteunen van het intermediair op alle gebieden van ondernemerschap, met als doel dat het intermediair zich optimaal kan richten op het geven van financieel advies. Het probleem waar dit project op gebaseerd is, is dat het intermediair momenteel relatief veel administratief werk verricht ten opzichte van commerciële activiteiten. De resultaten van het onderzoek worden beschreven in dit rapport. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Comment [T4]: Het is een hypothese waar we vanuit gaan. Indien dat niet het geval zou zijn, moet je de bron van deze bewering noemen. Hoe kan het percentage commerciële activiteiten bij het intermediair worden verhoogd en op welke wijze kan de informatie technologie hieraan een bijdrage leveren? Het doel van het project voor de Dutch Insurance Group is om met behulp van nieuwe informatie een verbeterde ondersteuning richting het intermediair op het gebied van de informatie technologie te kunnen bieden. In Nederland zijn ongeveer vijfhonderd intermediairs gevestigd. Dit zijn er te veel om allemaal te onderzoeken. Daarom is een selectie gemaakt van twintig intermediairs. Deze subgroep is representatief voor de gehele groep van intermediairs. In hoofdstuk één worden de belangrijke begrippen besproken. Vervolgens wordt in hoofdstuk twee de methodiek besproken die is toegepast bij de uitvoering van ons onderzoek. De keten waarin het intermediair acteert wordt besproken in hoofdstuk drie. Hoofdstuk vier zal de organisatie van het intermediair behandelen. Daarna wordt in hoofdstuk vijf de technische infrastructuur binnen het intermediair behandeld. In hoofdstuk zes volgt een verhandeling over de processen binnen het intermediair. En ten slotte wordt in hoofdstuk zeven de informatieverwerking binnen het intermediair onder de loep genomen. Comment [T5]: Hoe kom je aan dit getal. Het zijn er volgens mij veel meer. DIG heeft volgens mij zo'n 500 tussenpersonen als klant. Maar ook dat zul je moeten checken en verwijzen naar de bron. Comment [T6]: Hoe weet je dat het representatieve groep is. Indien bekend, uitleggen. Indien onbekend, waarom hebben we gekozen voor 20 intermediairs en wie heeft de selectie gemaakt? Comment [T7]: Som niet alleen de hoofstukken op, maar geef een relatie aan met de centrale vraag. De volgorde van de hoofdstukken is bijvoorbeeld ook niet willekeurig En wat is de reden waarom belangrijke begrippen in een hoofdstuk worden opgenomen? 6

7 1. De belangrijke begrippen In dit hoofdstuk worden de belangrijke begrippen behandeld, zodat het resultaat van het onderzoek voor iedereen begrijpelijk wordt. Omdat begrip van de hoofdvraag essentieel is bij het lezen van dit rapport, worden de in de hoofdvraag voorkomende kernbegrippen in dit hoofdstuk toegelicht in paragraaf één. Andere belangrijke begrippen binnen dit rapport worden besproken in paragraaf twee. Comment [T8]: Wie is iedereen? Er is bijvoorbeeld een onderscheid te maken tussen de makers van het rapport en de lezers. Voor de makers is het van belang om vanuit de dezelfde definities te werken (waarom eigenlijk?) 1.1 De hoofdvraag De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Hoe kan het percentage commerciële activiteiten bij het intermediair worden verhoogd en op welke wijze kan de informatie technologie hieraan een bijdrage leveren? De belangrijkste begrippen in deze hoofdvraag zijn commerciële activiteiten, het intermediair en de informatie technologie. Deze begrippen worden respectievelijk behandeld in subparagraaf één, twee en drie De commerciële activiteiten Binnen elke onderneming vindt productie plaats met behulp van één of meer van de productiefactoren natuur, arbeid, kapitaal en onder nemerschap. Ondernemingen produceren goederen en diensten met de bedoeling deze met winst te verkopen. Bij de productie wordt waarde toegevoegd, die gelijk is aan de marktwaarde (verkoopopbrengst) verminderd met de waarde van de gebruikte grond- en hulpstoffen. Bij het intermediair worden diensten verleend, waarvoor een provisie ontvangen wordt. De waarde die zij toevoegen zit in de afstemming van de verzekering naar de wensen van de klant. Een passende verzekering heeft namelijk meer waarde voor een klant dan een verzekering waarmee de klant over- of onderverzekerd is. Onder commerciële activiteiten worden alle extra activiteiten verstaan die ten doel hebben de winst van een onderneming te vergroten. Deze diensten kunnen alleen geleverd worden indien er naast deze commerciële activiteiten ook activiteiten worden geleverd zoals het bijhouden van de administratie en het onderhouden van de computersystemen en netwerken. Indirect zorgen deze activiteiten wel voor winst, maar indien er in minder tijd een zelfde resultaat behaald kan worden met deze activiteiten, dan kan deze tijd gebruikt worden om de directe commerciële activiteiten te vergroten. Comment [T9]: Heel goed om uit te leggen waarom onderstaande begrippen nader worden toegelicht. Comment [T10]: Geef de bron aan in de voetnoot en op de literatuurlijst. Dit geldt in het algemeen voor het gehele rapport. Werk de begrippen: natuur, arbeid, kapitaal en ondernemersschap verder uit voor het intermediair. Daarmee laat je zien dat je de algemene definitie kan toepassen. Comment [T11]: Denk ook aan loonkosten e.d. Comment [T12]: Dit is te ruim, want onder alle kan hierbij ook de administratieve taken worden verstaan. Dus nader concretiseren. Comment [T13]: Extra activiteiten, ten opzichte van wat? Comment [T14]: Waarmee verwijst 'deze diensten'. Comment [T15]: Deze stelling klopt niet omdat er strikt genomen ook alleen maar commerciele activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Leg dit dus beter uit. Comment [T16]: Als je 'direct' benoemd, wat zijn dan indirecte activiteiten. Comment [T17]: Deze paragraaf kun je verhelderen door bijvoorbeeld een aantal typen activiteiten te omschrijven: 1) directe commerciele activiteiten (verkoop); 2) indirecte commerciele activiteiten (marketing, brochures, netwerken); 3) administratieve activiteiten (verwerking van aanvragen, offertes, e.d.) 4) ondersteunende activiteiten (leiding geven, human resource, verbeteracties e.d.) 7

8 Voorbeeld: Een intermediair besteed 50% van zijn tijd aan commerciële activiteiten en 50% aan andere activiteiten (zie tabel 1, situatie A). Indien de intermediair 12,5% van zijn totale tijd kan besparen op andere activiteiten door effieciënter te werken kan hij zijn commerciële activiteiten met 25% (12,50*100/50) laten toenemen. Comment [T18]: het Comment [T19]: Het idee is heel goed om een voorbeeld te geven van een besparing. Maar hierbij 2 opmerkingen: 1. Het voorbeeld snap ik niet: het is mij niet duidelijk hoe je met 12,5% besparing 25% efficienter kan werken. 2.Probeer zo'n voorbeeld uit te werken op macro niveau. Bedenk daarbij wat de besparing voor gehele branche kan zijn. Daarvoor moet op zoek naar branche gegevens. Wellicht dat je dat met het 'keten/organisatieteam' kan afstemmen. In de volgende paragr aaf wordt besproken wat het intermediair is. Comment [T20]: Zonder nadere toelichting is deze zin overbodig Het intermediair Een intermediair adviseert klanten op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten zoals beleggingen en hypotheken. De taak van het intermediair is om samen met de klant een inventarisatie te maken van de risico s waar de klant mee te maken heeft. Vervolgens wordt nagegaan welke risico s verzekerd kunnen worden. Uiteindelijk wordt een advies uitgebracht welke producten naar hun oordeel goed aansluiten bij de wensen en persoonlijke omstandigheden van de klant. Naast deze advisering begeleiden zij ook de contacten tussen de klant en de verzekeringsmaatschappijen waar de verzekeringen worden ondergebracht. De volgende paragraaf zal beschrijven wat informatietechnologie is De Informatietechnologie Informatietechnologie (IT), ook wel informatie- en communicatietechnologie (ICT) genoemd, is het geheel van automatiseringsmiddelen voor het opslaan, transporteren en representeren van gegevens ten behoeve van gegevensinfrastructuren en applicaties. Comment [T21]: Geef aan om welke contacten dat kan gaan. Denk daarbij aan: onduidelijkheden bij offerte/aanvraag, schadebehandeling Comment [T22]: Idem voorgaand commentaar. Comment [T23]: Komt dit ergens vandaan? Zoja, bron vermelden. 8

9 Door de automatisering van informatiesystemen worden bedrijfsprocessen overzichtelijker en sneller en is er minder personeel nodig voor dezelfde productie. In hoofdstuk twee wordt besproken welke methodiek is toegepast bij het onderzoek naar het antwoord op de in dit hoofdstuk behandelde hoofdvraag. 1.2 De algemene begrippen In deze paragraaf worden enkele begrippen behandeld die essentieel zijn om dit rapport te begrijpen. In subparagraaf één wordt het begrip keten behandeld. In subparagraaf twee wordt het begrip organisatie besproken. In subparagraaf drie wordt het begrip technische infrastructuur belicht. Vervolgens wordt in subparagraaf vier het begrip proces behandeld. En ten slotte wordt in subparagraaf vijf het begrip informatieverwerking beschreven Keten Een keten wordt ook wel bedrijfskolom genoemd. Een keten of bedrijfskolom is een reeks van elkaar opvolgende bedrijven waarin telkens een volgende fase plaatsvindt van het beter geschikt maken voor consumptie van een bepaald goed. In het geval van het intermediair zal de bedrijfskolom bestaan uit de verzekeringsmaatschappijen, het intermediair en de cliënt. Een verzekeringsmaatschappij levert verzekeringen die door het intermediar geschikt gemaakt worden voor de cliënt. Bedrijfskolommen kunnen worden onderverdeeld in geledingen, die door middel van markten met elkaar zijn verbonden. In elke geleding vindt een onderdeel plaats van het totale produktieproces. Alle ondernemingen binnen één geleding vormen te zamen een bedrijfstak Organisatie Een organistie is een groep mensen die in onderlinge samenwerking met behulp van middelen activiteiten ontplooien om op doelmatige wijze overeengekomen doelstelling te bereiken. Wanneer het een onderneming betreft zijn deze doelstellingen op de korte termijn winst en op de lange termijn continuïteit Technische infrastructuur De Informatietechnologie is het geheel van automatiseringsmiddelen voor het opslaan, transporteren en representeren van gegevens ten behoeve van gegevensinfrastructuren en applicaties. De IT -infrastructuur bestaat uit de Comment [T24]: In de praktijk wordt dat lang niet altijd als zodanig ervaren. Dus geef aan dat het een doelstelling is. Comment [T25]: Geef met voorbeelden aan hoe dat komt. Nu is het te kort door de bocht. Comment [T26]: Deze alinea maakt volgens mij geen onderdeel uit van paragraaf 1.1.3, maar van hoofstuk 1.1. Comment [T27]: Geef ook hier het verschil aan in de doelstelling voor de makers (hetzelfde uitgangspunt voor een eenduidig rapport); en voor de lezers (eenduidigheid). Comment [T28]: Dit is wel erg veel tekst voor in feite een opsomming. Jullie hebben trouwens wel de juiste begrippen gekozen. Maar leg uit waarom deze begrippen nader worden uitgelegd (deelgebieden per team) en geef de relevantie van de volgorde aan (de probleemstelling benaderen van 'abstract' naar 'concreet'. In dat kader dient 'Technische infrastructuur' als laatste omschreven te worden. Comment [T29]: Heb je dit ergens gelezen; dan bron noemen. Is het jullie eigen mening, schrijf het dan niet als een algemeenheid. Comment [T30]: Dit is een echte term voor productiebedrijven. Probeer dit te vertalen naar de dienstverlenende sector. Comment [T31]: Dit is geen algemeenheid, maar een uitgangspunt waarmee wij ons rapport schrijven. Dus minder algemeen verwoorden. Comment [T32]: Het klopt op zich wel, maar voeg daar aan toe dat dat gebeurd door de klant te begeleiden bij de keuze uit de verschillende opties qua dekking bijvoorbeeld. Comment [T33]: Dit is een hele vage theoretische omschrijving. Concretiseer door dit te vertalen naar het onderwerp van onderzoek (intermediair). Comment [T34]: Kijk ook naar het Portermodel, dat verder gaat dan alleen de bedrijfskolom. Omwille van de eenduidigheid dient op deze plaats daaraan ook aandacht te worden gegeven. Comment [T35]: Indien van toepassing; bron benoemen. 9

10 componenten apparatuur, basisprogrammatuur en communicatievoorzieningen, inclusief de daarop van toepassing zijnde procedures en documentatie Proces Succesvolle bedrijven opereren op basis van goed gedefinieerde taken. Een verzameling van die taken die een bepaald bedrijfsdoel (business goal) dient, wordt een bedrijfsproces genoemd. Er komen voortdurend nieuwe en verbeterde produktie- en distributietechnieken bij (procesinnovatie) Informatieverwerking Binnen elk bedrijf vinden informatiestromen plaats. Bijvoorbeeld; de afdeling administratie kan geen opdracht geven om lonen uit te betalen wanneer niet eerst het gewertke aantal uren wordt doorgegeven. Dit aantal, in dit voobeeld 160, is data. Op zich zegt 160 niets, totdat het geïnterpreteerd wordt door de afdeling administratie als aantal gewerkte uren. Informatie is dus geïnterpreteerde data. Informatie kan handmatig doorgegeven worden, maar met de huidige omvang van datastromen is dit alleen nog bij kleine ondernemingen te doen. Het grootste deel van alle datastromen is tegenwoordig geautomatiseerd. Transport vindt plaats over computernetwerken en opslag op servers. Ook de verwerking tot informatie is bij veel bedrijven al geautomatiseerd, waardoor sommige afdelingen voornamelijk uit computers bestaan. Comment [T36]: Hiervan kun je best een leuk plaatje tonen voor de duidelijkheid. Er staat er een op Natschool, d ie bestemd was voor het ICT team. Comment [T37]: Uit welk onderzoek blijkt dat? Of is er een bron beschikbaar. Comment [T38]: Werk dit eens uit met een voorbeeld binnen het intermediair: bijvoorbeeld het verkoopproces. Relateer dus een bedrijfsdoel aan een logische verzameling verkoopactiviteiten. Geef ook aan dat er een aantal methoden zijn om die te beschrijven. Comment [T39]: Dit komt nogal uit het niets vallen. Geef voorbeelden uit de branche van het intermediair. Comment [T40]: Prima start van een voorbeeld, maar het wordt duidelijker als je aangeeft dat: 160 uur van de operationele afdeling komt; het uurtarief van de personeelafdeling en dat beide gegevens bij Administratie de gewenste informatie oplevert voor het uitbetalen van loon. Dit kan nog verder verduidelijkt worden door bijvoorbeeld een stroomdiagram. 10

11 2. De methodiek van onderzoek Om tot een goed eindresultaat van dit onderzoek te komen is de klas opgedeeld in een viertal groepen. De vier groepen krijgen elk een onderdeel te verwerken van het project, de vier onderdelen zijn als volgt verdeeld over de groepen: Groep één: Procesbeschrijving en informatieanalyse; Groep twee: Business architectuur en organisatie van het intermediair; Groep drie: Algemene begrippen; Groep vier: Technische infrastructuur. Het is de bedoeling dat alle groepen zich bezig gaan houden met de business requirements en dat de groepen adviezen op hoofdlijnen gaan genereren. Nu elke groep zijn eigen onderdeel heeft zijn de groepen informatie gaan verzamelen. Na het verzamelen van de informatie zijn de groepen deelvragen, die betrekking hebben op het eigen deelgebied, gaan formuleren die het mogelijk zouden maken om de centrale vraag te beantwoorden. In paragraaf één staat nu per groep de aanpak beschreven. In paragraaf 2 wordt de verantwoording van de aanpak per groep beschreven. 2.1 De aanpak De manier waarop de vier groepen het eigen onderdeel hebben aangepakt verschilt per groep, daarom staat in de onderstaande subparagrafen beschreven hoe de verschillende groepen tot hun bevindingen zijn gekomen De aanpak van groep één Voor het beschrijven van de processen en informatiestromen binnen het intermediar is gebruik gemaakt van de techniek van het detailproces schema s. Deze techniek is toegepast binnen een workshop. Tijdens een workshop wordt de klant uitgenodigd om vrijuit te praten en te zeggen wat hij wil. Er zijn een aantal regels van toepassing tijdens een workshop. - je moet iedereen laten uitpraten - er is een 5 minuten regel, niet langer dan 5 minuten per onderwerp - gelijk tekenen wat er gezegd wordt Om het voor de klant duidelijk te maken wat er precies gedaan wordt, is als volgt te werk gegaan. Om flip-over papier is een legenda gemaakt, van wat de tekens betekenen. Comment [T41]: Ik zou beginnen met de herhaling van de centrale vraag en de juiste volgorde van de deelgebieden (van abstract naar concreet). Comment [T42]: De groepsnummering is niet echt van belang. Het maakt het eenduidiger als je dezelfde volgorde aanhoudt zoals elders i n het rapport (van abstract naar concreet). Comment [T43]: Geef aan wat je bedoeld met business requirements en dat elk team moet verzamelen voor het deelgebied waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Comment [T44]: zijn gaan verzamelen kun je beter vervangen door hebben verzameld. Dit komt verderop in het rapport nog een keer aan de orde. Comment [T45]: Zeg ook iets over de rol van DIG (aanleveren tussenpersonen, brief en introductie) en vooral de enquete omdat die voor elke groep van toepassing was. Comment [T46]: Maak hierbij duidelijk wat het verschil is tussen 'aanpak' en 'verantwoording'. Comment [T47]: Waarom: is dat omdat elke groep verschillend is of omdat het onderwerp daarom vraagt. Comment [T48]: Vervang dit door het onderwerp van het deelgebied te benoemen. Dat spreekt de lezer meer aan. Houd bovendien de eerder genoemde logische volgorde aan. Comment [T49]: Leg dit eerst uit voordat je over de workshop begint. Comment [T50]: ';' toevoegen (dat ook voor andere opsommingen). Comment [T51]: Op Comment [T52]: Wellicht kun je hier al de legenda geven en anders verwijzen naar de pagina waar je het wel hebt vermeld. 11

12 Tevens hebben is een voorbeeld detailproces schema gemaakt. Deze is op de muur geplakt zodat de klant het goed kan zien. Daarnaast zijn lege vellen gehangen. Het enige wat nu gedaan moest worden was met post-it de teksten van de klant omzetten in tekens en deze op te plakken op `zijn` flip-overs De aanpak van groep twee Graag ontvangen wij van jullie de aanpak van het onderzoek (interviews, workshops e.d.) Comment [T53]:? Comment [T54]: Alleen de workshop wordt beschreven, maar er is waarschijnlijk (mag ik hopen) ook gebruik gemaakt van literatuuronderzoek en andere vormen van fieldresearch De aanpak van groep drie Groep 3 heeft het onderdeel Algemene begrippen te behandelen gekregen. Dit onderdeel is voor het verdere verloop van het onderzoek van belang omdat zo voor alle groepen eenduidigheid omtrent de begrippen wordt gecreëerd. Er is aan de andere groepen gevraagd of deze de moeilijke begrippen die de groepen tegengekomen waren wilden noteren en aan groep 3 wilde mailen. Uiteraard heeft groep 3 ook zelf naar moeilijke begrippen gezocht. Na het verzamelen van de begrippen heeft groep 3 de dubbele begrippen uit de begrippenlijst verwijderd en de lijst met begrippen opgesteld zodat de overige groepen en de heer Van den Berg de mogelijkheid hadden om te reageren op de gecreëerde begrippenlijst. Na het goedkeuren van de begrippenlijst door de overige groepen en de heer Van den Berg heeft groep 3 de begrippenlijst opgedeeld in vier delen, dit omdat er vier groepsleden zijn. Nu de begrippenlijst in vier delen is opgedeeld is elk groepslid op zoek gegaan naar de verklaring van de begrippen. Het zoeken naar de verklaringen is door het verrichten van deskresearch uitgevoerd. Nu de juiste verklaringen bij de definities zijn gevonden is de begrippenlijst nogmaals voorgelegd aan de andere groepen en de heer Van den Berg. De begrippenlijst is hierna aangepast aan de hand van de opmerkingen van de andere groepen en de heer Van den Berg en aan het rapport toegevoegd De aanpak van groep vier Comment [T55]: Zie voorgaande opmerking. Comment [T56]: behandeld Comment [T57]: En wat is daar het voordeel van voor bijvoorbeeld de lezer? Comment [T58]: De essentie is dat jullie verantwoordelijk zijn voor de eenduidigheid van het rapport. Deze alinea heeft onvoldoende toegevoegde waarde. Comment [T59]: Dit gaat iets te ver. Comment [T60]: Niet echt van belang. Het feit dat er deskresearch is gepleegd wel. Maar geef aan of dat alleen boeken zijn of ook tijdschriften, internet e.d. Dit soort zaken wil ik dan ook wel terugzien in de literatuurlijst. Comment [T61]: Er bestaan geen 'juiste' verklaringen. Het gaat erom dat de gevonden verklaring voor het uitgangspunt zijn om waardoor de eenduidigheid kan worden gewaarborgd. Graag ontvangen wij van jullie de aanpak van het onderzoek (interviews, workshops e.d.) 12

13 2.2 De verantwoording In deze paragraaf wordt per groep verwoord waarom de verschillende groepen de eigen onderdelen op de door hun uitgevoerde manier zijn uitgevoerd De verantwoording van groep één Comment [T62]: Voeg dit hoofdstuk toe aan het vorig hoofdstuk. Vragen die in het vorig hoofdstuk heb geplaatst zie ik hier het antwoord en ik bemerk relatief veel herhalingen. Door integratie wordt het een duidelijker verhaal. Comment [T63]: Zie voorgaande opmerking. Voor de techniek detailprocesschema s is gekozen, omdat een detailprocesschema een goede techniek is voor het in detail in kaart brengen van de input, verwerking en output van een proces. Een andere techniek is het ISAC-A schema. Hiervoor is niet gekozen, omdat het dan te lang duurt voordat je in detail gaat treden. Als je tijd moet besparen in een organisatie waarin veel papierwerk omgaat, is het verstandiger zo gedetailleerd mogelijk te kijken naar het proces. Om het detailprocesschema in kaart te brengen is gebruik gemaakt van een workshop. Tijdens deze workshop is de klant gevraagd welke stappen hij ondernam om bijvoorbeeld een verzekering af te sluiten. Al deze stappen zijn uitgewerkt. Door gebruik te maken van flip-overs is de uitwerking van het proces goed zichtbaar voor de klant. De post-it zijn gebruikt zodat op de flip-over snel een teken iets hoger of lager in het proces geplaatst kon worden. Dit werkt sneller dan wanneer er direct in een proces gekrast wordt De verantwoording van groep twee Graag ontvangen wij van jullie de verantwoording voor de aanpak van het onderzoek (Waarom zo aangepakt?) De verantwoording van groep drie Groep 3 heeft in eerste instantie gekozen om de verklaring van de begrippen op te zoeken in literatuur en op het internet. Er is dus veel gebruik gemaakt van Desk-research. Er is desk-research toegepast omdat dit in eerdere onderzoeken als een betrouwbare en snelle manier is gebleken om definities en verklaringen te zoeken. Comment [T64]: Wees hierbij wat concreter door het benoemen van titels en sites. 13

14 2.2.4 De verantwoording van groep vier Graag ontvangen wij van jullie de verantwoording voor de aanpak van het onderzoek (Waarom zo aangepakt?) 14

15 3.1 De huidige situatie 3.2 De knelpunten 3. De keten waarin het intermediair acteert 3.3 De gewenste situatie 1. Business architectuur. In de business architectuur wordt de keten uitgelegd. Dit houdt in dat de bedrijfskundige omgeving in kaart wordt gezet om een beeld te kunnen scheppen over wat voor positie er wordt ingenomen in de markt. Om de business architectuur in kaart te brengen, maken wij gebruik van de literatuur van Michael Porter. Zijn strategieën en ideeën worden vaak in de managementboeken uitgelegd en daarnaast heeft hij 2 belangrijke strategiemodellen ontworpen: Het vijfkrachtenmodel De waardenketen Aangezien wij de beschikking hadden over literatuur van Michael Porter, hebben wij gekozen om zijn strategieën te behandelen. In paragraaf in 1.1 zullen wij het vijfkrachtenmodel analyseren, toegespitst op het intermediair. Daarna zullen we in hoofdstuk 1.2 naar de 3 basisstrategieën kijken. Vervolgens behandelen wij de waardenketen in hoofdstuk Het Vijfkrachtenmodel Elke bedrijfstak laat zich volgens een vast schema analyseren, volgens Porter. Hij gaat ervan uit dat binnen elke sector vijf dezelfde 'concurrentiekrachten' werkzaam zijn. De structuur van elke bedrijfstak wordt bepaald door deze krachten. De onderlinge verhouding tussen de concurrentiekrachten verschilt van bedrijfstak tot bedrijfstak en daardoor ook de gemiddelde winstgevendheid. Hierbij zal eerst gebruik worden gemaakt van het vijfkrachtenmodel van Porter. Omdat deze als beste de omgevingsfactoren weergeven die van invloed zijn op het intermediair. Deze omgevingsfactoren zijn van cruciaal belang om je strategie te bepalen. Deze strategie is echter gericht op de externe Comment [T65]: Begin met een inleiding waarin je aangeeft wat de toegevoegde waarde is van dit hoofdstuk ten opzichte van de centrale vraag. Oftewel, waarom is dit hoofdstuk van belang bij het oplossen ervan? Comment [T66]: Zorg voor aansluiting met de begripsomschrijving in Keten. Door iets concreter te zijn kun je die aansluiting goed maken. En met 'business architectuur' bedoelen jullie volgens mij niet het begrip, maar het hoofdstuk. Dan kun je beter spreken van 'In dit hoofdstuk...' Comment [T67]: Door wie wordt positie ingenomen? Wat is ons onderwerp van onderzoek? Comment [T68]: Keten of business architectuur. Houd het eenduidig. Comment [T69]: Geef aan wie andere managementgoeroes (Zoals Mintzberg) zijn en waarom je juist voor Porter hebt gekozen. Dit kun je opzoeken in de bibliotheek door de juist zoektermen te gebruiken. Comment [T70]: Waarom kun je deze modellen goed gebruiken voor de deelrapportage. Comment [T71]: Hiermee geef je impliciet aan dat als de beschikking had over andere literatuur, dat je daarvoor zou hebben gekozen. Een slecht argument dus. Comment [T72]: Laat zien door voetnoten en de literatuurlijst wat je hebt gebruikt van Porter. Comment [T73]: Waar komen deze 3 basisstrategien ineens vandaan? Comment [T74]: Geef hierbij gelijk aan dat het om het 5krachtenmodel gaat, anders blijft het vaag. Comment [T75]: Dit vind ik veel te snel geconcludeerd. Geef de argumenten maar. Comment [T76]: Om dit in kaart te brengen zal... Comment [T77]: Ten opzichte waarvan? Comment [T78]: Waarom strategie. Het kan ook visie, missie of focus zijn toch? 15

16 bedrijfsvoering. Voor de interne bedrijfsvoering zal er gebruik worden gemaakt van het waardeketenmodel dat eveneens van Porter is. Die zal later worden beschreven voor feitelijke analyse ten behoeve van de centrale vraagstelling. 1. Dreiging substitutie Comment [T79]: Dit onderscheid heb je terecht eerder ook al gemaakt (in de inleiding namelijk). Hier is het dus overbodig. 4. Onderhandelingskracht aanbieders 5. Competitie tussen bestaande bedrijven 2. Onderhandelingskracht afnemers 3. Dreiging nieuwe toetreders 1. Dreiging van substitutie. Afbeelding 1. Het vijfkrachtenmodel van Porter. Met dreiging van substitutie wordt een substituut product (of producten) bedoeld die zonder veel moeite de huidige productassortiment in markt kan vervangen. In de omgeving van het Intermediair is dat niet het geval. Het intermediair is een bemiddelaar tussen de klanten en de verzekeringsmaatschappijen. Deze positie is zodanig dat er geen ruimte is voor substituut producten. Ieder advies is namelijk specifiek toegespitst op de klant en is dus in zodanige geval uniek. 2. Onderhandelingskracht van afnemers. Bij de tweede concurrentiekracht denkt Porter vooral aan afnemers op de thuismarkt. Een bedrijf dat een groot aantal, weinig kritische klanten heeft, kent een sterkere onderhandelingspositie dan een bedrijf met maar één of twee, veeleisende afnemers. De verzekeringsmarkt is erg flexibel voor de afnemers. Omdat de klanten vrij zijn in hun keuze voor het onderbrengen van hun hypotheek bij een intermediair en Comment [T80]: Benoem eens per kracht een aantal specifieke bedrijven die met dit onderzoek te maken heeft. Dan laat je zien dat je de theorie hebt toegpast Comment [T81]: Herhaal in een omschrijving nooit het te verklaren begrip. Comment [T82]: of dienst Comment [T83]: Waarom niet, directe verkoop via het internet, verzekeringen gekoppeld aan productiegoederen zoals een auto, verkoop financiele producten in supermarkten. Daarmee kan de dienst van het intermediair worden vervangen. Comment [T84]: Hier zeg je hetzelfde als in de vorige alinea, dus overbodig. Comment [T85]: Geef hiervan eens een zo volledig mogelijk beeld voor het intermediair. Comment [T86]: Wie zijn de afnemers van het intermediair. Hoe zijn de doelgroepen ingedeeld: particulieren, bedrijven. 16

17 hun pensioenen bij een ander is hun onderhandelingskracht vrij groot. Met als gevolg dat de verschillende intermediairs zich meer gingen specialiseren in een beperkt aantal producten en zich gingen onderscheiden op onder andere kwaliteit. Dit is van cruciaal belang omdat afnemers een heel groot aanbod van intermediairs tot hun beschikking hebben. 3. Dreiging van nieuwe toetreders. Voor nieuwe toetreders is het niet moeilijk om te beginnen, in de zin dat het opzetten van een bedrijfje tamelijk eenvoudig is. De eigenaar en medewerkers zijn vaak werkzaam geweest bij verzekeringsmaatschappijen of andere vergelijkbare branches en hebben dus de nodige ervaring in huis. Maar er is veel meer nodig dan ervaring. En dit is juist hetgeen dat de toetreding bemoeilijkt. De mate van toewijding wordt nogal vaak onderschat. Daarnaast zijn er allerlei externe factoren zoals de wetgeving of de conjunctuur. Deze dragen bij aan het feit dat de nieuwe toetreders vaak op korte termijn al het veld moeten ruimen. Er zal binnen korte tijd het enige veranderen. Dit heeft te maken met het intreden van een nieuwe wet: Wet Financiële Dienstverlening (WFD). Intermediairs bemiddelen vaak over meerdere typen verzekeringen (schade, hypotheken etc). De nieuwe wet eist dat er voor ieder type verzekering/dienst, het intermediair een diploma moet bezitten. Meer informatie over deze wet vind u elders in dit rapport. Comment [T87]: In de vorige alinea deponeer je een stelling over de onderhandelingskracht van het bedrijven met veel of weinig klanten. In de alinea gaat het ineens over de onderhandelingskracht van klanten. Dit komt verwarrend over. Ik weet niet wat je hiermee wilt bereiken. Comment [T88]: Geef de bron aan waaruit dat blijkt. Comment [T89]: Kwaliteit van wat? Comment [T90]: Er bestaan cijfers over de ontwikkeling van nieuwe toetreders. Dat soort informatie zorgt ervoor dat je de theorie concretiseert naar het onderwerp waarover het gaat. Comment [T91]: Hierdoor lijkt het alsof het relatief wel moeilijk is om te beginnen. Comment [T92]: Graag bewijzen met cijfers uit onderzoeken. Comment [T93]: Wanneer is dat? 4. Onderhandelingskracht van de aanbieders. De aanbieders hebben een beperkte onderhandelingskracht. Dit houdt in dat de middelen waarmee ze in staat zijn om hun klanten te binden of voorwaarden die zij kunnen afdwingen gering zijn. Het intermediair is namelijk vrij om te kiezen tussen de verschillende aanbieders. Veel intermediairs zijn onafhankelijk en kiezen dus niet voor bepaalde verzekeringsmaatschappijen. Hierdoor heeft het intermediair meer vrijheid naar het zoeken voor de juiste verzekering voor zijn/haar klant. Daarnaast zijn er ook intermediairs die vooral aangesloten zijn bij de grotere verzekeringsmaatschappijen. Enkele namen die vaak naar voren kwamen zijn: Axa Aegon Stad Rotterdam Nationale Nederlanden Reaal Comment [T94]: Wie zijn de aanbieders en hoe zijn ze in te delen. Daar zijn cijfers over. Comment [T95]: Hoeveel dan en waar blijkt dat uit? Comment [T96]: Concretiseer dat (vergelijkbaar met voorgaande opmerking). Comment [T97]: Waar kwamen die vaak naar voren? Comment [T98]: Ook hiervan zijn betere overzicht te verkrijgen. Benoem dan wel altijd de bron. 17

18 Het intermediair wordt beloond op basis van provisie. Zij ontvangen van de verzekeringsmaatschappij waar de verzekering van de klant is afgesloten, een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie. Deze provisie verschilt per verzekeringsmaatschappij en dit kan een reden zijn dat het intermediair eerder voor een verzekeringsmaatschappij zal kiezen waar de provisie hoger is dan één met een lagere provisie. 5. Competitie tussen bestaande bedrijven. In iedere markt is er wel sprake van concurrentie. Uiteraard heerst er ook concurrentie tussen de intermediairs. Supermarkten beconcurreren elkaar door te strijden met lage prijzen. Voor een intermediair werkt dit anders. Voor een intermediair is het belangrijk om een goede band met de klant te krijgen. Dit kan hij doen door persoonlijk contact (intermediair gaat bij de klant op bezoek of de klant komt op bezoek op zijn kantoor). Het belangrijkste is echter een goed kwaliteitsproduct te leveren dat de concurrent aftroeft. Mond-op-mond reclame is in deze markt erg belangrijk. De meeste intermediairs adverteren niet. Zij die het wel doen, zijn vaak gespecialiseerd in hypotheken en die adverteren uitsluitend in een regionaal tijdschrift of dagblad. Comment [T99]: Ook dit zou je kunnen onderbouwen met de ontwikkeling van het intermediairsbestand in Nederland. Comment [T100]: Waarom hier wel en in mindere mate bij een supermarkt (ik ben het met j ullie eens, maar leg het uit). Comment [T101]: De concurrent kan dezelfde producten aanbieden, dus wat is het verschil? Comment [T102]: Indien dat een stelling is, moet je dat beargumenteren. Indien niet, benoem dan de bron waar je dit vandaan hebt gehaald. 1.2 Basisstrategieën We hebben nu gekeken naar de manier waarop uw bedrijfstak in elkaar zit. Wat zijn de vijf krachten die de aantrekkelijkheid van de markt bepalen en wat is nu eigenlijk de positie daarbinnen? Michael Porter onderscheidt nog is 3 basisstrategieën. Deze zijn: Kostenleiderschap Differentiatie Strategie Comment [T103]: Ineens wordt ik persoonlijk aangesproken als intermediair, terwijl ik dat niet ben. Oftewel objectiveren. Comment [T104]: Wat bedoel je hiermee? Comment [T105]: Wat is de relatie tussen de bepaling van de positie en de 3 basisstrategiën? We zullen eerst deze basisstrategieën uitleggen. Daarna zal er gekeken worden, welke basisstrategie er voor het intermediair geldt. De eerste basisstrategie die Porter onderscheidt, is kostenleiderschap: 'cost leadership'. In iedere bedrijfstak, in iedere markt, zijn er kostenleiders te vinden. Deze strategie houdt in dat je alle activiteiten in je bedrijf zo inricht dat je op het laagst denkbare kostenniveau uitkomt. Op die manier kan een lage marktprijs worden gerealiseerd. Doel van een dergelijke strategie is meestal het veroveren van een groot marktaandeel. 18

19 De tweede basisstrategie die Porter onderscheidt, heet differentiatie. Differentiatie draait om het creëren van onderscheid. Het is de strategische richting die bij Porter de meeste aandacht krijgt. Differentiatie is gericht op het maken van producten en diensten die in de ogen van de klant écht anders zijn. Zo anders dat hij er meer voor wil betalen. Die hogere prijs dekt dan weer op zijn beurt de kosten van differentiatie. Bedrijven die kiezen voor differentiatie, hebben vaak een paar kenmerken: ze hebben eigen onderzoeks- en ontwikkelingsmogelijkheden; ze zijn goed in marketing en verkoop en weten de kracht van hun product goed uit te leggen; ze hebben doorgaans een goede reputatie, gebaseerd op kwaliteit en innovatie; De derde basisrichting die Porter onderscheidt is de focus strategie. Deze strategie houdt in dat een bedrijf zich concentreert op één heel duidelijk, nauw omschreven marktsegment. Binnen die duidelijke focus kan dan weer worden gekozen voor het realiseren van een kostenvoordeel, óf voor het creëren van een duidelijk onderscheid in producten en diensten. Bedrijven die een focus strategie hanteren, kennen hun klantengroep vaak heel goed. Meestal zijn deze klanten ook erg loyaal, omdat ze weten: dit bedrijf is er specifiek voor mij. Voor het intermediair geldt dat de differentiatiestrategie hier goed naar voren komt. Voor de klant wordt er naar een verzekering of hypotheek gezocht die bij hem het beste past (op maat). Er is hier geen standaard verzekeringsproduct die op iedere klant van toepassing is. Wie kiest voor een differentiatiestrategie, moet heel goed weten wat zijn klanten écht belangrijk vinden en zorgen dat hij op die aspecten een duidelijke meerwaarde creëert. Daarnaast geld voor enkele intermediairs een mix van differentiatie- en focusstrategie. Dit zijn intermediairs die één type product/dienst leveren. Bijvoorbeeld alleen hypotheken, of alleen particuliere verzekeringen De waardeketen. Zoals in paragraaf 1.1 al vermeld is, zal voor de interne bedrijfsvoering gebruik gemaakt worden van het waardeketenmodel dat eveneens van Porter is. Hieronder ziet u het waardenketenmodel. Comment [T106]: Er is dus een relatie tussen de strategien. Dit kun je verder verduidelijken in een figuur. Comment [T107]: Maak dit eens concreet. Comment [T108]: Ik mis een link met de centrale vraag en ik zie geen deelconclusies. Deelconclusies zijn antwoorden op de deelvragen die voortkomen uit de centrale vraag. Kijk ook kritisch naar andere hoofdstukken om daarop in te haken. Laat ook zien wat de te verwachten toekomstontwikkelingen zijn over aantallen en omvang van het intermediair. Comment [T109]: Geef ook hier aan wat de toegevoegde waarde van dit hoofdstuk ten opzichte van de centrale vraag. Je kunt bijvoorbeeld deelvragen benoe men die een logisch gevolg zijn van de hoofdvraag. 19

20 1. Ingaande logistiek 2.Operations 3. Uitgaande logistiek 4. Marketing & Sales a. Infrastructuur van de b. Human Resource Management c. Technologie-ontwikkeling d. Verwerving Afbeelding 2. Het waardeketenmodel van Porter. 5. Service. De vijf hoofdactiviteiten die Porter in zijn waardeketenmodel onderscheidt hebben direct betrekking op de fysieke productie van de goederen of de diensten van een organisatie, marketing en aflevering, en de service aan klanten na de aankoop. Het gaat om de volgende deelprocessen: 1. Ingaande logistiek: het ontvangen, opslaan en verspreiden van alle mogelijke grondstoffen. Voor het intermediair is dit een aanvraag voor een verzekering. Het intermediair gaat bij zijn klant op bezoek (of die komt op bezo ek op zijn kantoor). De gegevens van de klant worden vastgesteld (nu nog veelal eerst op papier). Deze gegevens kunnen zijn: NAW gegevens Type aanvraag verzekering (bijv schade, inboedel) Verzekerende goederen, attributen Aanwezige risico s 2. Operations: de omzetting van grondstoffen in goederen of diensten. Hierbij moet er gedacht worden aan het omzetten van de aanvraag naar een polis. Het intermediair heeft gegevens van de klant verzamelt. Hij wil bijvoorbeeld een schadeverzekering afsluiten voor zijn auto. Met deze gegevens gaat het Comment [T110]: Let op de lay out. Waarom zijn sommige items vet gedrukt. Indien dat een reden heeft, uitleggen voordat de figuur wordt getoond. Indien geen reden dan alle tekst dezelfde lay out geven. Comment [T111]: Hiertussen hoort nog een alinea waarin je op hoofdlijnen het model uitlegt. Dus het onderscheid tussen primaire en ondersteunende processen. Je benadert het onderwerp dan van 'abstract' naar 'concreet'. Zo behoudt de lezer het overzicht. Om te laten zien dat het rapport één verhaal is, kun je hier heel goed aangeven welke onderdelen verderop in het rapport zijn uitgewerkt. Comment [T112]: Uit brancheonderzoeken zou je informatie kunnen halen over het aantal verkochte verzekeringen per jaar. Het doel van deze gegevens is om een inschatting te maken van de besparingsvoorstellen. Comment [T113]: Uit deze omschrijving blijkt dat het Portermodel vooral is gebaseerd op productiebedrijven. Een intermediair is geen productiebedrijf, maar een dienstverlener. Zijn er theorien die beter aansluiten op een dienstverlenend bedrijf? Geef dat aan in dit rapport (bij de methodiek bijvoorbeeld). Comment [T114]: Volgens mij niet; dit is één van de eerste stappen van het verkoop (operationeel)proces, waarbij het product of de dienst al is ontwikkeld. Het verzekeringsproduct van de verzekeraar is eerder de 'grondstof'. Comment [T115]: Het lijkt me dat dit eerder te maken heeft met stap 4: marketing & sales. Comment [T116]: Beschrijf het proces eens van het verzekeringsproduct tot polis (bijvoorbeeld: 1 ste gesprek, advies, offerte, polis). Tevens kun je aangeven dit in hoofdstuk?? verder is uitgewerkt. 20

Het Vijfkrachtenmodel van Porter

Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het Vijfkrachtenmodel van Porter (een concurrentieanalyse en de mate van concurrentie binnen een bedrijfstak) 1 Het Vijfkrachtenmodel van Porter Het vijfkrachtenmodel is een strategisch model wat de aantrekkelijkheid

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DVD 2013.1 Van t Riet Assurantie Advies B.V. Pagina 1 van 5 Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet

Nadere informatie

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE)

NIMA B EXAMEN BUSINESS MARKETING ONDERDEEL B JANUARI 2016 VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) VRAGEN EN ANTWOORDINDICATIES NIMA B BUSINESS MARKETING ONDERDEEL 1 (CASE) 26 JANUARI 2016 1 Vragen bij de case WINTECH..GESTRAND IN HET ZICHT VAN DE HAVEN? (totaal 90 punten) Vraag 1 (20 punten) a. Bereken

Nadere informatie

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting

Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting xvii Invloed van IT uitbesteding op bedrijfsvoering & IT aansluiting Samenvatting IT uitbesteding doet er niet toe vanuit het perspectief aansluiting tussen bedrijfsvoering en IT Dit proefschrift is het

Nadere informatie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie

Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie Oefenvragen Ondernemerskunde A - Businessplan & strategie 1. Michael Porter onderscheidt 3 basisstrategieën, waar volgens hem iedere organisatie een keuze uit dient te maken, om op een gezonde wijze een

Nadere informatie

Op basis van de afgegeven vergunningen door de AFM is advisering mogelijk met betrekking tot de navolgende producten:

Op basis van de afgegeven vergunningen door de AFM is advisering mogelijk met betrekking tot de navolgende producten: Noordakker 12 2371 DB Roelofarendsveen T 071-2600666 E info@kuiperadvies.com W www.kuiperadvies.com Kuiper Advies KvK 51311909 BTW nr. 084.969.544.B.02 Rabobank 1588.33.317 Sinds begin 2011 is Kuiper Advies

Nadere informatie

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012

Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk. april 2012 Handleiding bij het maken van een profielwerkstuk april 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. De tijdlijn 3. De verschillende fasen 4. Onderwerp zoeken 5. Informatie zoeken 6. Nog 10 tips 7. De beoordeling

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet is dat wij u voorafgaand aan onze dienstverlening informeren

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Adviescentrum van de Graaf 2012 - versie 3 Adviescentrum van de Graaf Pagina 1 Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT WELKOM BIJ KZN ASSURANTIEN B.V. U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u uit hoe wij werken en hoe wij worden beloond.

Nadere informatie

3.1. Alles zelf doen hoeft niet

3.1. Alles zelf doen hoeft niet 3.1. Alles zelf doen hoeft niet 3.1.1. Redenen om iets uit te besteden In uw bedrijf wordt een hoop werk verzet. Dit hoeft u niet allemaal zelf te doen; u kunt besluiten om activiteiten uit te besteden.

Nadere informatie

Inleiding. Wie zijn wij? Welke diensten verrichten wij? Arbeidsongeschiktheidsverzekering Betaal- en spaarrekeningen Gevolmachtigd agent

Inleiding. Wie zijn wij? Welke diensten verrichten wij? Arbeidsongeschiktheidsverzekering Betaal- en spaarrekeningen Gevolmachtigd agent Inleiding Op onze dienstverlening is de Wet op het financieel toezicht van toepassing. Eén van de eisen uit deze wet is dat wij u voorafgaand aan onze dienstverlening informeren over onze dienstverlening

Nadere informatie

gromy/i ondempl.doe Het ondernemingsplan Een checklist

gromy/i ondempl.doe Het ondernemingsplan Een checklist gromy/i194066 ondempl.doe Het ondernemingsplan Een checklist 2 1. De afnemers Geef een korte beschrijving van de doelgroepen of afilemers die je nu bedient. Voeg daar doelgroepen of afnemers aan toe die

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen

Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen Onderzoeksrapport Efficiency assurantietussenpersonen Juni 2011 Dit onderzoek is in opdracht van Nedasco door TeuwenSchouten in samenwerking met InFinance uitgevoerd. Samenvatting De meeste (70%) assurantietussenpersonen

Nadere informatie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie

Preactor Case Study. Historie. Missie & Strategie Historie Royal Sens, opgericht in 1896, is werkzaam in de verpakking producerende sector en richt zich met name op de productie van papier- en kunststof etiketten, gesneden, gestanst én van de rol. De

Nadere informatie

Dienstenwijzer. de financiële balie

Dienstenwijzer. de financiële balie Dienstenwijzer de financiële balie U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken/verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat uw financiële belangen

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER. Bureau mr. De Bruin en Bureau mr. De Bruin-Direct

DIENSTENWIJZER. Bureau mr. De Bruin en Bureau mr. De Bruin-Direct DIENSTENWIJZER Bureau mr. De Bruin en Bureau mr. De Bruin-Direct WAARIN VERWERKT HET WETTELIJK VEREISTE DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Versie 20110830 Waarom deze dienstenwijzer? Deze Dienstenwijzer is bedoeld

Nadere informatie

Model Abonnementsvoorwaarden

Model Abonnementsvoorwaarden Model Abonnementsvoorwaarden Inleiding Oude DAG Pensioenteam B.V. (Oude DAG B.V.) biedt ondernemers aan om hun belangen op het gebied van schadeverzekeringen te behartigen door middel van het afsluiten

Nadere informatie

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server

Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Independer.nl verhoogt efficiency met BizTalk Server Door het proces tussen aanvraag en afsluiten van een verzekering te automatiseren, verloopt het sneller en is de kans op fouten sterk afgenomen. Independer.nl

Nadere informatie

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl

Whitepaper. Outsourcing. Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6. www.nobeloutsourcing.nl Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 1/6 Inhoud Uitbesteden ICT: Wat, waarom, aan wie en hoe? 3 Relatie tussen ICT en 3 Outsourcen ICT: Wat? 3 Cloud Services 3 Service Level Agreement 3 Software

Nadere informatie

Dit document geeft een informatieve omschrijving van de diensten die wij voor u als

Dit document geeft een informatieve omschrijving van de diensten die wij voor u als Dienstverleningsdocument 1. Waarom dit dienstverleningsdocument? Dit document geeft een informatieve omschrijving van de diensten die wij voor u als opdrachtgever verrichten. Mol Assurantiën B.V. is gespecialiseerd

Nadere informatie

R Van : VEH Datum : april 2010

R Van : VEH Datum : april 2010 R Resultaten: Van : VEH Datum : april 2010 Dienstverleningsdocument Inleiding Vanaf 1 juli 2009 dienen tussenpersonen een dienstverleningsdocument aan de klant te verstrekken. Dit document dient voorafgaand

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Assurantiekantoor Nuijten BV Kinderbaantje 23 4651 XX Steenbergen K.v.K. nummer: 20044835 Telefoon: 0167-541070 Mobielenummer: 06-20392281 Website: www.nuijtenbv.nl E-mail: info@nuijtenbv.nl

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV

Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV Dienstverleningsdocument Heilbron Hypotheken BV Wie zijn wij In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van ons kantoor: Heilbron Hypotheken BV Edisonstraat 92, 7006 RE Doetinchem Postbus

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze dienstenwijzer wordt u aangeboden door: MeerHuis financiële dienstverlening Robberstraat 1 4201 AK GORINCHEM Voordat u besluit om van onze dienstverlening

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende:

Dienstenwijzer. Wij informeren u over het volgende: Dienstenwijzer Ons kantoor heeft zich gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. Daarin staat u als klant centraal. In deze dienstenwijzer treft u een

Nadere informatie

SECTORWERKSTUK 2013-2014

SECTORWERKSTUK 2013-2014 SECTORWERKSTUK 2013-2014 1 HET SECTORWERKSTUK Het sectorwerkstuk is een verplicht onderdeel voor alle leerlingen uit het Mavo. Het maken van een sectorwerkstuk is een manier waarop je, als eindexamenkandidaat,

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V.

Dienstenwijzer. Hypotheek Advies Kantoor is een handelsnaam van Financiën Winkel B.V. Dienstenwijzer Wie zijn wij? Financiën Winkel B.V. handelt onder de naam Hypotheek Advies Kantoor en is gevestigd te Helmond. Het postadres van de onderneming is Postbus 137, 5730 AC Mierlo. U kunt ons

Nadere informatie

Enterprise Resource Planning

Enterprise Resource Planning Enterprise Resource Planning Hoofdstuk 2 Re-engineering en systemen voor Enterprise Resource Planning Pearson Education, 2007; Enterprise Resource Planning door Mary Sumner Leerdoelstellingen De factoren

Nadere informatie

Ons dienstverleningsdocument (DVD)

Ons dienstverleningsdocument (DVD) Informatie over onze dienstverlening Wij zijn een financieel dienstverlener. Wij adviseren, bemiddelen en bieden nazorg op het gebied van financiële producten. Daarbij staat altijd úw belang voorop: wij

Nadere informatie

Het MAAT Agrarisch Comfort Plan

Het MAAT Agrarisch Comfort Plan De wereld verandert. Verandert uw polis mee? De wereld om ons heen verandert in snel tempo. Verzekeringsmaatschappijen slaan de handen ineen, waardoor de diversiteit in aanbieders afneemt. De agrarische

Nadere informatie

2.a Welke drie fasen van de levenscyclus van een onderneming worden door Lievegoed onderscheiden? (3 x 1 punt)

2.a Welke drie fasen van de levenscyclus van een onderneming worden door Lievegoed onderscheiden? (3 x 1 punt) UITWERKINGEN: 1.a Geef vier sociologische startomstandigheden voor ondernemers die Shapero onderkent. (4 x 1 punt) Shapero onderkent de volgende vier startomstandigheden: - breuk in de levensloop; - voorbeeld

Nadere informatie

Advieswijzer van Chris de Vries Financieel Advies. (Versie 1.4 d.d. 30-09-2013)

Advieswijzer van Chris de Vries Financieel Advies. (Versie 1.4 d.d. 30-09-2013) Advieswijzer van Chris de Vries Financieel Advies. (Versie 1.4 d.d. 30-09-2013) Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over wie wij zijn en hoe onze werkwijze is. In dit document geven

Nadere informatie

DEFINITIEVE ANTWOORDEN

DEFINITIEVE ANTWOORDEN DEFINITIEVE 1 ONDERDEEL 2 VRAGEN BIJ CASE De nieuwe digitale strategie van NRC Onderbouw uw antwoord met theorie en modellen uit de bestudeerde literatuur. Vraag 1 (max. 8 punten) De commerciële mogelijkheden

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel.

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Het Poliskabinet, Postbus 79, 2910AB Nieuwerkerk aan den IJssel. Deze dienstenwijzer heeft als doen om u inzicht te

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - NOVEMBER 2012 - All Finance BV, dienstverleningsdocument september 2012 / Abonnementen

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - NOVEMBER 2012 - All Finance BV, dienstverleningsdocument september 2012 / Abonnementen DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - NOVEMBER 2012 - Inleiding U oriënteert zich op de mogelijkheden van een advies over een financieel product, zoals bijvoorbeeld een hypothecaire geldlening, kapitaal- of lijfrenteverzekering,

Nadere informatie

Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen

Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen 1 Limburg Financieel Advies b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Dienstverleningsdocument Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van

Nadere informatie

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde

Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde Vrijstelling op grond van praktijkervaring binnen de bacheloropleiding Bedrijfskunde Het doel van vrijstelling op grond van praktijkervaring is om vast te stellen welke cursussen uit de bacheloropleiding

Nadere informatie

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten) Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend.

Antwoordmodel. Meerkeuzevragen (40 punten) Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Antwoordmodel Aan dit antwoordmodel kunnen geen rechten worden ontleend. Meerkeuzevragen (40 punten) Vraag Antwoord Oosterhaven, J. A. (2010). ICT-strategie en -organisatie. Den Haag: SDU. ISBN: 978901222870

Nadere informatie

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur

E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur E-Business Examennummer: 94393 Datum: 28 juni 2014 Tijd: 13:00 uur - 14:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - case met 10 open vragen (maximaal 100 punten)

Nadere informatie

KIEZEN OM DE CONCURRENTIE TE VERSLAAN Michel Porter

KIEZEN OM DE CONCURRENTIE TE VERSLAAN Michel Porter KIEZEN OM DE CONCURRENTIE TE VERSLAAN Michel Porter Gisteren was ik op een voormiddag sessie met de TITEL DE CHECKLIST VAN DE CEO VOOR GROEI georganiseerd door het VKW-Limburg. De checklist bestaat volgens

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT - VERSIE JANUARI 2012 - Op alle diensten die door Clarus worden geleverd zijn Algemene Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden worden op verzoek toegezonden. Behoudens

Nadere informatie

Advieswijzer. TAF Hypotheekdiensten

Advieswijzer. TAF Hypotheekdiensten Advieswijzer TAF Hypotheekdiensten Uw financieel adviseur is een samenwerking aangegaan met TAF Hypotheekdiensten. In deze advieswijzer vindt u alle informatie over TAF Hypotheekdiensten. TAF Hypotheekdiensten

Nadere informatie

hypotheken verzekeringen pensioenen

hypotheken verzekeringen pensioenen Dienstverleningsdocument Spaak Assurantiën Wie zijn wij? Wij zijn Spaak Assurantiën, uw adviseur in verzekeren. Wij zijn gevestigd in Groningen sinds 1958. Het is van oudsher een familiebedrijf, en dat

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen

Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Dienstverleningsdocument André van Heugten Verzekeringen Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële dienstverlening. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In onze werkwijze staat u als

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Wind Financieel Advies Van Maasdijkstraat 4 8441 CM HEERENVEEN T. 0513624195 F. 0513628429 E. info@windfinancieeladvies.nl Inleiding U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Siemerink Assurantiën & Vastgoed B.V. Prinsestraat 15 7513 AM Enschede Postbus 402 7500 AK Enschede Telefoon 053-4337777 Fax 053-4325593 E-mail info@siemerink-vgt.nl Internet www.siemerink-vgt.nl

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie januari 2013 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht

Nadere informatie

Handleiding Hoe pas je een PVA toe in je project? Mediamanagement leerjaar 2 Darren Arendse STAPPENPLAN VAN ONDERZOEK TOT UITVOERING

Handleiding Hoe pas je een PVA toe in je project? Mediamanagement leerjaar 2 Darren Arendse STAPPENPLAN VAN ONDERZOEK TOT UITVOERING Handleiding Hoe pas je een PVA toe in je project? Mediamanagement leerjaar 2 Darren Arendse STAPPENPLAN VAN ONDERZOEK TOT UITVOERING 1 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 1.1 Stap 1 onderzoek doen Blz. 4 1.2

Nadere informatie

Profittest voor Autoportefeuilles. Voogd & Voogd

Profittest voor Autoportefeuilles. Voogd & Voogd Profittest voor Autoportefeuilles Voogd & Voogd Stageverslag Rik van Diepen Gegevens Gegevens student Studentnummer: 1614436 Naam: Rik van Diepen Adres: Westdijk 29 Postcode en plaats: 1847 LH Zuidschermer

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013

Dienstenwijzer. Ik bemiddel en adviseer zowel in eenvoudige als meer ingewikkelde producten (complexe producten). Versie 2013 Dienstenwijzer Inleiding Dit document geeft een beschrijving van de diensten die ik, Westerhoek Hypotheken & Verzekeringen, voor u als consument kan verrichten. Het geeft bovendien informatie over de manier

Nadere informatie

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen:

U kunt ons op een aantal manieren bereiken voor vragen, advies, mutaties of meldingen: DIENSTWIJZER Informatie over onze dienstverlening Op grond van de Wet financieel toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze.

Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Dienstenwijzer Geachte cliënt, Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening gebruik te maken, weet u waar u aan toe bent en wat wij

Nadere informatie

Wat kunnen we van elkaar verwachten?

Wat kunnen we van elkaar verwachten? Wat kunnen we van elkaar verwachten? U heeft ons de zorg voor uw verzekeringen en/of andere financiële producten toevertrouwd of overweegt dit te gaan doen. In deze dienstenwijzer informeren wij u over

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën, Pensioenen en Hypotheken www.gelderschpakhuys.nl versie mei 2012 1 Dienstverleningsdocument Geldersch Pakhuys Bedrijfsassurantiën hecht aan

Nadere informatie

Stage verslag 18 juni 2012. Stage verslag. 18-6-2012 Koning ICT Hristo van Zuidam. Versie 1.0 Pagina 0

Stage verslag 18 juni 2012. Stage verslag. 18-6-2012 Koning ICT Hristo van Zuidam. Versie 1.0 Pagina 0 Stage verslag 18-6-2012 Koning ICT Hristo van Zuidam Versie 1.0 Pagina 0 Inhoudsopgave Opdracht 1 het stage bedrijf... 2 A beschrijving van het bedrijf... 2 B geschiedenis van het bedrijf... 2 C een plattegrond...

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument versie 2011

Dienstverleningsdocument versie 2011 INDFIA Financieel Adviesbureau Vest 195 3311 TV Dordrecht T. 0180 625857 F. 0800 7528834 E. info@indfia.nl AFM 12016014 K.v.K. 243.378.18 ING bank 67.40.19.105 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Wie zijn wij?

Nadere informatie

You never walk alone. Backoffice. maatwerkoplossingen samenwerken/websitemodules schadeafhandeling

You never walk alone. Backoffice. maatwerkoplossingen samenwerken/websitemodules schadeafhandeling You never walk alone Backoffice maatwerkoplossingen samenwerken/websitemodules schadeafhandeling De eerste! Interview met Henk den Uil Ja, het is al bijna 15 jaar geleden, zegt Henk den Uil. Henkie voor

Nadere informatie

Template voor Lost sales/ business onderzoek verloren prospects eenvoudige verkorte versie. Inhoudsopgave. Vragenlijst...1. Afsluitende pagina...

Template voor Lost sales/ business onderzoek verloren prospects eenvoudige verkorte versie. Inhoudsopgave. Vragenlijst...1. Afsluitende pagina... Template voor Lost sales/ business onderzoek verloren prospects eenvoudige verkorte versie Inhoudsopgave Vragenlijst...1 Afsluitende pagina...6 Variabelen...7 i Vragenlijst Toelichting Lost sales/ business

Nadere informatie

Quickscan Gasterij de Plaetse

Quickscan Gasterij de Plaetse Quickscan Gasterij de Plaetse - Type onderneming: Horeca - Rechtsvorm: Eenmanszaak/V.O.F. - Btw-Tarief: 6% & 21% - Locatie: Breda - Gewenste startdatum: Augustus 2017 - Personeel: Ja (±10 werknemers) -

Nadere informatie

Onderzoeksopzet Brand Loyalty

Onderzoeksopzet Brand Loyalty Onderzoeksopzet Brand Loyalty School: Avans Hogeschool, s-hertogenbosch Opleiding: Advanced Business Creation Klas: E-fase klas A Vak: Science School Docent: Arthur Rijkers Datum: 20-02- 13 Jorrik Branten

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven, Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven, Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIE STE WIJZER / DIE STVERLE I GSDOCUME T Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven, Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen en

Nadere informatie

1ste bach TEW. Informatiesystemen. samenvatting + minicases. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 3.

1ste bach TEW. Informatiesystemen. samenvatting + minicases. uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 3. 1ste bach TEW Informatiesystemen samenvatting + minicases Q uickprinter Koningstraat 13 2000 Antwerpen www.quickprinter.be 119 3.50 EUR Nieuw!!! Online samenvattingen kopen via www.quickprintershop.be

Nadere informatie

Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 12225 Datum: 25 juni 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur

Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 12225 Datum: 25 juni 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Bestuurlijke informatievoorziening Examennummer: 12225 Datum: 25 juni 2011 Tijd: 10:00 uur - 11:30 uur Dit examen bestaat uit 4 pagina s. De opbouw van het examen is als volgt: - een case met 10 open vragen

Nadere informatie

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water

Dienstenwijzer. Bootverzekering en wonen op het water Bootverzekering en wonen op het water Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze is. In dit document geven wij daaraan invulling en maken wij u wegwijs in de dienst verlening van Noord Nederland

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven.

Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door Adviescentrum EverCare Eindhoven V.O.F., Fransebaan 590 a-c, 5627 JM Eindhoven. Wij willen ons graag aan u voorstellen

Nadere informatie

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud

Vrijheid van vinden. FileLinx Cloud FileLinx Cloud FileLinx Cloud Vrijheid van vinden FileLinx en Lancom automatisering hebben de handen ineen geslagen. Met trots presenteren wij u FileLinx Cloud! Geen maatwerk software, maar een Out Of

Nadere informatie

UWPLUS DIENSTENWIJZER

UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER UWPLUS DIENSTENWIJZER OVER ONZE DIENSTVERLENING Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een overeenkomst onderstaande informatie

Nadere informatie

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management

LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management LEERACTIVITEIT IJs verkopen op straat Ent-teach Module 6 Project management Beschrijving van de leeractiviteit Voor de volgende opdracht zullen de studenten plannen* hoe ze gedurende een week ijs gaan

Nadere informatie

Onze diensten: wij geven advies en bemiddelen op het gebied van:

Onze diensten: wij geven advies en bemiddelen op het gebied van: Onze diensten: wij geven advies en bemiddelen op het gebied van: 1. schadeverzekeringen: u kunt denken aan de inboedel-, de aansprakelijkheid-, de autode woonhuis-, de ziektekostenverzekering etc. 2. levensverzekeringen:

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek.

Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Dit document wordt u aangeboden door Acturance Financiële Diensten, Kamille 29, 8607 DE te Sneek. Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze

Nadere informatie

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van de onderneming:

In deze paragraaf treft u de belangrijkste gegevens aan van de onderneming: Dienstenwijzer 2013 Inleiding. Op de activiteiten van Stengs Assurantie Management is de Wet Financiële Dienstverlening van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat wij u op tijd informeren

Nadere informatie

Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer

Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer Groenhout Financiële Dienstverlening Dienstenwijzer U bent van plan de zorg voor uw financiële zaken / verzekeringen toe te vertrouwen aan ons kantoor. Een goede beslissing. U kunt er zeker van zijn dat

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Nationale Financiële Adviesgroep bv Dit document wordt u aangeboden door Nationale Financiële Adviesgroep bv, gevestigd Laan op Zuid 196-198 te 3071 AA Rotterdam.

Nadere informatie

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Snoek & Schepman Hypotheken en Pensioenen Hogewal 1 bis 2514 HA Den Haag Wij willen ons graag aan u voorstellen en u informeren over onze werkwijze. Als u besluit van onze dienstverlening

Nadere informatie

DIT DOEN WIJ VOOR U. Alles wat u moet weten.

DIT DOEN WIJ VOOR U. Alles wat u moet weten. DIT DOEN WIJ VOOR U Alles wat u moet weten. 2 Inleiding U denkt erover een financieel product af te sluiten. Wie weet heeft u die beslissing zelfs al genomen. Daar komt enorm veel bij kijken. Wij willen

Nadere informatie

Alles over de kosten van ons advies

Alles over de kosten van ons advies Alles over de kosten van ons advies Alles wat u vooraf wilt weten over de kosten van onze dienstverlening bij advies en bemiddeling van uw verzekeringen en financiële producten. Advies en abonnementstarieven

Nadere informatie

Brochure service dienstverlening

Brochure service dienstverlening Brochure service dienstverlening Haaker & Daas Haaker & Daas Verzekeringen en Hypotheken Hypotheek service Inleiding Ons kantoor is gespecialiseerd in het adviseren en bemiddelen in financiële diensten

Nadere informatie

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V.

Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van Bochane Services B.V. Bochane Services Dienstenwijzer Biedt helderheid over de dienstverlening van De verschillende bedrijfstakken van financiële dienstverlening en in het bijzonder hechten grote waarde aan goede voorlichting

Nadere informatie

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies

Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Dienstenwijzer Jos van Boom Advies Algemeen Ons kantoor behartigt uw belangen op het gebied van financiële diensten en is gespecialiseerd in verzekeringen. Graag willen wij u laten zien wat onze werkwijze

Nadere informatie

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV

HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV HM BEDRIJFSADVIES UTRECHT BV Ons kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag willen wij u laten zien hoe onze werkwijze is. In onze werkwijze staat uw bedrijf centraal. In deze dienstenwijzer

Nadere informatie

Afspraken worden in overleg gepland op werkdagen tussen 10.00 uur en 21.00 uur

Afspraken worden in overleg gepland op werkdagen tussen 10.00 uur en 21.00 uur Dienstenwijzer Mijn kantoor is gespecialiseerd in financiële diensten. Graag wil ik u laten zien hoe mijn werkwijze is. Bij mij staat u als klant centraal. Uw persoonlijke situatie en uw wensen zijn mijn

Nadere informatie

Averechtse selectie & marktfalen Een Experiment. Spelregels. Formeer een tweedehands automarkt

Averechtse selectie & marktfalen Een Experiment. Spelregels. Formeer een tweedehands automarkt Module 11 Averechtse selectie & marktfalen Een Experiment Spelregels Formeer een tweedehands automarkt De klas bestaat uit 2 groepen: Bezitters van tweedehands auto s Auto kopers 1 Instructies voor eigenaren

Nadere informatie

Checklist analysefase

Checklist analysefase Totale Checklist analysefase Checklist analysefase I Interne analyse Huidige situatie 1. Omschrijf het huidige inkoop / aanbestedingsbeleid (doelstelling, missie) etc; -inkoopnota 2. Wat is het huidig

Nadere informatie

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen

Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen 1 Hoffinass b.v. Verzekeringen en Verzekeringsadviezen Tarieven en werkzaamheden Op grond van de Wet financieel toezicht (Wft) zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een (financiële)

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Van Haarlem Uw Financieel Adviseur. Strandmeer 1 3994 ZR Houten Telefoon 030-6590800 Fax 084-2273005 KvK Utrecht 30219708 Internet www.uwfinancieeladviseur.nl E-mail vanhaarlem@uwfinancieeladviseur.nl

Nadere informatie

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen?

2. Wat zijn per sector/doelgroep de algemene inzichten ten aanzien van de inhoud van de continuïteitsplannen? Samenvatting Aanleiding en onderzoeksvragen ICT en elektriciteit spelen een steeds grotere rol bij het dagelijks functioneren van de maatschappij. Het Ministerie van Veiligheid en Justitie (hierna: Ministerie

Nadere informatie

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT

DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DIENSTENWIJZER / DIENSTVERLENINGSDOCUMENT Deze Dienstenwijzer wordt u aangeboden door P.I.M. Professionals In Maatwerk B.V. tevens handelend onder de naam Financieel Helder. Onze gegevens luiden: (P.I.M.)

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument ! Dienstverleningsdocument Dit document Dit dienstverleningsdocument geeft u inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten. Het geeft daarnaast informatie over de manier waarop

Nadere informatie

Brochure AMF Portable

Brochure AMF Portable Brochure maakt onderdeel uit van de complete bedrijfssoftware AMF. AMF Bedrijfssoftware is modulair opgezet. U kunt hierdoor klein starten en al naargelang uw wensen of de groei van uw bedrijf kan de software

Nadere informatie

Hypothekers Team is een kleinschalige financiële dienstverlener die regionaal en landelijk werkt.

Hypothekers Team is een kleinschalige financiële dienstverlener die regionaal en landelijk werkt. Dienstenwijzer Hypothekers Team. Dit dienstverleningsdocument geeft u inzicht in wie wij zijn, wat wij doen en wat u van ons kunt verwachten. Het geeft daarnaast informatie over de manier waarop wij worden

Nadere informatie

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V.

DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. DIENSTVERLENINGSDOCUMENT DÉ FINANCIËLE WERELD B.V. (MEI 2015 ) Onze gegevens: Dé Financiële Wereld B.V, Oudegracht 249, 1811 CG Alkmaar Telefoon : (072) 511 2000 E-mail : info@definancielewereld.nl Website

Nadere informatie

Business case Digikoppeling

Business case Digikoppeling Business case Digikoppeling Versie 1.0 Datum 02/06/2014 Status Definitief Van toepassing op Digikoppeling versies: 1.0, 1.1, 2.0, 3.0 Colofon Logius Servicecentrum: Postbus 96810 2509 JE Den Haag t. 0900

Nadere informatie