Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group"

Transcriptie

1 Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: De Dutch Insurance Group

2 Onderzoek bij het intermediair In opdracht van: de Dutch Insurance Group Team 1 Team 2 Matthijs Bootsma Patrick Chan Peter Noordijk Meikel Krieger Martijn van Slobbe Deli Seesing Team 3 Team 4 Richard Attema Peter Chou Rick Been Nabeel Malik Martin de Heer Robert Muis Wesly van Sundert Ralph Veraart Studenten Bedrijfskundige Informatica aan de Hogeschool Rotterdam Rotterdam, juni 2004 In opdracht van de Hogeschool Rotterdam en de Dutch Insurance Group Comment [T1]: Hierboven staat dat het alleen in opdracht is van DIG, wat juist is. Het onder begeleiding van de HRO.met de naam van de docent. 2

3 Voorwoord Comment [T2]: Daarvoor zullen DIG en ik zorgen. 3

4 Inhoudsopgave INLEIDING 6 1. DE BELANGRIJKE BEGRIPPEN DE HOOFDVRAAG DE COMMERCIËLE ACTIVITEITEN HET INTERMEDIAIR DE INFORMATIETECHNOLOGIE DE ALGEMENE BEGRIPPEN 9 2. DE METHODIEK VAN ONDERZOEK DE AANPAK DE VERANTWOORDING DE KETEN WAARIN HET INTERMEDIAIR ACTEERT DE HUIDIGE SITUATIE DE KNELPUNTEN DE GEWENSTE SITUATIE DE ORGANISATIE VAN HET INTERMEDIAIR DE HUIDIGE SITUATIE DE KNELPUNTEN DE GEWENSTE SITUATIE DE TECHNISCHE INFRASTRUCTUUR BINNEN HET INTERMEDIAIR DE HUIDIGE SITUATIE DE KNELPUNTEN DE GEWENSTE SITUATIE DE PROCESSEN BIN NEN HET INTERMEDIAIR DE HUIDIGE SITUATIE DE KNELPUNTEN DE GEWENSTE SITUATIE 38 4

5 7. DE INFORMATIEVERWERKING BINNEN HET INTERMEDIAIR DE HUIDIGE SITUATIE DE KNELPUNTEN DE GEWENSTE SITUATIE 41 CONCLUSIES EN AANBEV ELINGEN 42 DE BRONNENLIJST 43 BIJLAGE 1: DE BEGRIPPENLIJST ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. Comment [T3]: In de gehele inhoudsopgave staan lidwoorden als 'de'. Die kunnen worden verwijderd. Per deelrapport nog wel toevoegen: inleiding en deelconclusies. 5

6 Inleiding In het curriculum van de studierichting Bedrijfskundige Informatica, aan de Hogeschool Rotterdam, is de module Bank- en verzekeringswezen opgenomen. Het doel van deze module is de studenten kennis te laten maken met de financiële branche op de specifieke gebieden: organisatie, processen, informatie en technologie. Dit jaar is gekozen voor een praktijkgericht onderzoek in opdracht van de Dutch Insurance Group. De Dutch Insurance Group (DIG) geeft ondersteuning aan intermediairs op de volgende gebieden: fiscaal, juridisch, marketing en communicatie, educatie en Informatie en Communicatie Technology (ICT). De missie van de DIG is het ondersteunen van het intermediair op alle gebieden van ondernemerschap, met als doel dat het intermediair zich optimaal kan richten op het geven van financieel advies. Het probleem waar dit project op gebaseerd is, is dat het intermediair momenteel relatief veel administratief werk verricht ten opzichte van commerciële activiteiten. De resultaten van het onderzoek worden beschreven in dit rapport. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Comment [T4]: Het is een hypothese waar we vanuit gaan. Indien dat niet het geval zou zijn, moet je de bron van deze bewering noemen. Hoe kan het percentage commerciële activiteiten bij het intermediair worden verhoogd en op welke wijze kan de informatie technologie hieraan een bijdrage leveren? Het doel van het project voor de Dutch Insurance Group is om met behulp van nieuwe informatie een verbeterde ondersteuning richting het intermediair op het gebied van de informatie technologie te kunnen bieden. In Nederland zijn ongeveer vijfhonderd intermediairs gevestigd. Dit zijn er te veel om allemaal te onderzoeken. Daarom is een selectie gemaakt van twintig intermediairs. Deze subgroep is representatief voor de gehele groep van intermediairs. In hoofdstuk één worden de belangrijke begrippen besproken. Vervolgens wordt in hoofdstuk twee de methodiek besproken die is toegepast bij de uitvoering van ons onderzoek. De keten waarin het intermediair acteert wordt besproken in hoofdstuk drie. Hoofdstuk vier zal de organisatie van het intermediair behandelen. Daarna wordt in hoofdstuk vijf de technische infrastructuur binnen het intermediair behandeld. In hoofdstuk zes volgt een verhandeling over de processen binnen het intermediair. En ten slotte wordt in hoofdstuk zeven de informatieverwerking binnen het intermediair onder de loep genomen. Comment [T5]: Hoe kom je aan dit getal. Het zijn er volgens mij veel meer. DIG heeft volgens mij zo'n 500 tussenpersonen als klant. Maar ook dat zul je moeten checken en verwijzen naar de bron. Comment [T6]: Hoe weet je dat het representatieve groep is. Indien bekend, uitleggen. Indien onbekend, waarom hebben we gekozen voor 20 intermediairs en wie heeft de selectie gemaakt? Comment [T7]: Som niet alleen de hoofstukken op, maar geef een relatie aan met de centrale vraag. De volgorde van de hoofdstukken is bijvoorbeeld ook niet willekeurig En wat is de reden waarom belangrijke begrippen in een hoofdstuk worden opgenomen? 6

7 1. De belangrijke begrippen In dit hoofdstuk worden de belangrijke begrippen behandeld, zodat het resultaat van het onderzoek voor iedereen begrijpelijk wordt. Omdat begrip van de hoofdvraag essentieel is bij het lezen van dit rapport, worden de in de hoofdvraag voorkomende kernbegrippen in dit hoofdstuk toegelicht in paragraaf één. Andere belangrijke begrippen binnen dit rapport worden besproken in paragraaf twee. Comment [T8]: Wie is iedereen? Er is bijvoorbeeld een onderscheid te maken tussen de makers van het rapport en de lezers. Voor de makers is het van belang om vanuit de dezelfde definities te werken (waarom eigenlijk?) 1.1 De hoofdvraag De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Hoe kan het percentage commerciële activiteiten bij het intermediair worden verhoogd en op welke wijze kan de informatie technologie hieraan een bijdrage leveren? De belangrijkste begrippen in deze hoofdvraag zijn commerciële activiteiten, het intermediair en de informatie technologie. Deze begrippen worden respectievelijk behandeld in subparagraaf één, twee en drie De commerciële activiteiten Binnen elke onderneming vindt productie plaats met behulp van één of meer van de productiefactoren natuur, arbeid, kapitaal en onder nemerschap. Ondernemingen produceren goederen en diensten met de bedoeling deze met winst te verkopen. Bij de productie wordt waarde toegevoegd, die gelijk is aan de marktwaarde (verkoopopbrengst) verminderd met de waarde van de gebruikte grond- en hulpstoffen. Bij het intermediair worden diensten verleend, waarvoor een provisie ontvangen wordt. De waarde die zij toevoegen zit in de afstemming van de verzekering naar de wensen van de klant. Een passende verzekering heeft namelijk meer waarde voor een klant dan een verzekering waarmee de klant over- of onderverzekerd is. Onder commerciële activiteiten worden alle extra activiteiten verstaan die ten doel hebben de winst van een onderneming te vergroten. Deze diensten kunnen alleen geleverd worden indien er naast deze commerciële activiteiten ook activiteiten worden geleverd zoals het bijhouden van de administratie en het onderhouden van de computersystemen en netwerken. Indirect zorgen deze activiteiten wel voor winst, maar indien er in minder tijd een zelfde resultaat behaald kan worden met deze activiteiten, dan kan deze tijd gebruikt worden om de directe commerciële activiteiten te vergroten. Comment [T9]: Heel goed om uit te leggen waarom onderstaande begrippen nader worden toegelicht. Comment [T10]: Geef de bron aan in de voetnoot en op de literatuurlijst. Dit geldt in het algemeen voor het gehele rapport. Werk de begrippen: natuur, arbeid, kapitaal en ondernemersschap verder uit voor het intermediair. Daarmee laat je zien dat je de algemene definitie kan toepassen. Comment [T11]: Denk ook aan loonkosten e.d. Comment [T12]: Dit is te ruim, want onder alle kan hierbij ook de administratieve taken worden verstaan. Dus nader concretiseren. Comment [T13]: Extra activiteiten, ten opzichte van wat? Comment [T14]: Waarmee verwijst 'deze diensten'. Comment [T15]: Deze stelling klopt niet omdat er strikt genomen ook alleen maar commerciele activiteiten kunnen worden uitgevoerd. Leg dit dus beter uit. Comment [T16]: Als je 'direct' benoemd, wat zijn dan indirecte activiteiten. Comment [T17]: Deze paragraaf kun je verhelderen door bijvoorbeeld een aantal typen activiteiten te omschrijven: 1) directe commerciele activiteiten (verkoop); 2) indirecte commerciele activiteiten (marketing, brochures, netwerken); 3) administratieve activiteiten (verwerking van aanvragen, offertes, e.d.) 4) ondersteunende activiteiten (leiding geven, human resource, verbeteracties e.d.) 7

8 Voorbeeld: Een intermediair besteed 50% van zijn tijd aan commerciële activiteiten en 50% aan andere activiteiten (zie tabel 1, situatie A). Indien de intermediair 12,5% van zijn totale tijd kan besparen op andere activiteiten door effieciënter te werken kan hij zijn commerciële activiteiten met 25% (12,50*100/50) laten toenemen. Comment [T18]: het Comment [T19]: Het idee is heel goed om een voorbeeld te geven van een besparing. Maar hierbij 2 opmerkingen: 1. Het voorbeeld snap ik niet: het is mij niet duidelijk hoe je met 12,5% besparing 25% efficienter kan werken. 2.Probeer zo'n voorbeeld uit te werken op macro niveau. Bedenk daarbij wat de besparing voor gehele branche kan zijn. Daarvoor moet op zoek naar branche gegevens. Wellicht dat je dat met het 'keten/organisatieteam' kan afstemmen. In de volgende paragr aaf wordt besproken wat het intermediair is. Comment [T20]: Zonder nadere toelichting is deze zin overbodig Het intermediair Een intermediair adviseert klanten op het gebied van verzekeringen en andere financiële diensten zoals beleggingen en hypotheken. De taak van het intermediair is om samen met de klant een inventarisatie te maken van de risico s waar de klant mee te maken heeft. Vervolgens wordt nagegaan welke risico s verzekerd kunnen worden. Uiteindelijk wordt een advies uitgebracht welke producten naar hun oordeel goed aansluiten bij de wensen en persoonlijke omstandigheden van de klant. Naast deze advisering begeleiden zij ook de contacten tussen de klant en de verzekeringsmaatschappijen waar de verzekeringen worden ondergebracht. De volgende paragraaf zal beschrijven wat informatietechnologie is De Informatietechnologie Informatietechnologie (IT), ook wel informatie- en communicatietechnologie (ICT) genoemd, is het geheel van automatiseringsmiddelen voor het opslaan, transporteren en representeren van gegevens ten behoeve van gegevensinfrastructuren en applicaties. Comment [T21]: Geef aan om welke contacten dat kan gaan. Denk daarbij aan: onduidelijkheden bij offerte/aanvraag, schadebehandeling Comment [T22]: Idem voorgaand commentaar. Comment [T23]: Komt dit ergens vandaan? Zoja, bron vermelden. 8

9 Door de automatisering van informatiesystemen worden bedrijfsprocessen overzichtelijker en sneller en is er minder personeel nodig voor dezelfde productie. In hoofdstuk twee wordt besproken welke methodiek is toegepast bij het onderzoek naar het antwoord op de in dit hoofdstuk behandelde hoofdvraag. 1.2 De algemene begrippen In deze paragraaf worden enkele begrippen behandeld die essentieel zijn om dit rapport te begrijpen. In subparagraaf één wordt het begrip keten behandeld. In subparagraaf twee wordt het begrip organisatie besproken. In subparagraaf drie wordt het begrip technische infrastructuur belicht. Vervolgens wordt in subparagraaf vier het begrip proces behandeld. En ten slotte wordt in subparagraaf vijf het begrip informatieverwerking beschreven Keten Een keten wordt ook wel bedrijfskolom genoemd. Een keten of bedrijfskolom is een reeks van elkaar opvolgende bedrijven waarin telkens een volgende fase plaatsvindt van het beter geschikt maken voor consumptie van een bepaald goed. In het geval van het intermediair zal de bedrijfskolom bestaan uit de verzekeringsmaatschappijen, het intermediair en de cliënt. Een verzekeringsmaatschappij levert verzekeringen die door het intermediar geschikt gemaakt worden voor de cliënt. Bedrijfskolommen kunnen worden onderverdeeld in geledingen, die door middel van markten met elkaar zijn verbonden. In elke geleding vindt een onderdeel plaats van het totale produktieproces. Alle ondernemingen binnen één geleding vormen te zamen een bedrijfstak Organisatie Een organistie is een groep mensen die in onderlinge samenwerking met behulp van middelen activiteiten ontplooien om op doelmatige wijze overeengekomen doelstelling te bereiken. Wanneer het een onderneming betreft zijn deze doelstellingen op de korte termijn winst en op de lange termijn continuïteit Technische infrastructuur De Informatietechnologie is het geheel van automatiseringsmiddelen voor het opslaan, transporteren en representeren van gegevens ten behoeve van gegevensinfrastructuren en applicaties. De IT -infrastructuur bestaat uit de Comment [T24]: In de praktijk wordt dat lang niet altijd als zodanig ervaren. Dus geef aan dat het een doelstelling is. Comment [T25]: Geef met voorbeelden aan hoe dat komt. Nu is het te kort door de bocht. Comment [T26]: Deze alinea maakt volgens mij geen onderdeel uit van paragraaf 1.1.3, maar van hoofstuk 1.1. Comment [T27]: Geef ook hier het verschil aan in de doelstelling voor de makers (hetzelfde uitgangspunt voor een eenduidig rapport); en voor de lezers (eenduidigheid). Comment [T28]: Dit is wel erg veel tekst voor in feite een opsomming. Jullie hebben trouwens wel de juiste begrippen gekozen. Maar leg uit waarom deze begrippen nader worden uitgelegd (deelgebieden per team) en geef de relevantie van de volgorde aan (de probleemstelling benaderen van 'abstract' naar 'concreet'. In dat kader dient 'Technische infrastructuur' als laatste omschreven te worden. Comment [T29]: Heb je dit ergens gelezen; dan bron noemen. Is het jullie eigen mening, schrijf het dan niet als een algemeenheid. Comment [T30]: Dit is een echte term voor productiebedrijven. Probeer dit te vertalen naar de dienstverlenende sector. Comment [T31]: Dit is geen algemeenheid, maar een uitgangspunt waarmee wij ons rapport schrijven. Dus minder algemeen verwoorden. Comment [T32]: Het klopt op zich wel, maar voeg daar aan toe dat dat gebeurd door de klant te begeleiden bij de keuze uit de verschillende opties qua dekking bijvoorbeeld. Comment [T33]: Dit is een hele vage theoretische omschrijving. Concretiseer door dit te vertalen naar het onderwerp van onderzoek (intermediair). Comment [T34]: Kijk ook naar het Portermodel, dat verder gaat dan alleen de bedrijfskolom. Omwille van de eenduidigheid dient op deze plaats daaraan ook aandacht te worden gegeven. Comment [T35]: Indien van toepassing; bron benoemen. 9

10 componenten apparatuur, basisprogrammatuur en communicatievoorzieningen, inclusief de daarop van toepassing zijnde procedures en documentatie Proces Succesvolle bedrijven opereren op basis van goed gedefinieerde taken. Een verzameling van die taken die een bepaald bedrijfsdoel (business goal) dient, wordt een bedrijfsproces genoemd. Er komen voortdurend nieuwe en verbeterde produktie- en distributietechnieken bij (procesinnovatie) Informatieverwerking Binnen elk bedrijf vinden informatiestromen plaats. Bijvoorbeeld; de afdeling administratie kan geen opdracht geven om lonen uit te betalen wanneer niet eerst het gewertke aantal uren wordt doorgegeven. Dit aantal, in dit voobeeld 160, is data. Op zich zegt 160 niets, totdat het geïnterpreteerd wordt door de afdeling administratie als aantal gewerkte uren. Informatie is dus geïnterpreteerde data. Informatie kan handmatig doorgegeven worden, maar met de huidige omvang van datastromen is dit alleen nog bij kleine ondernemingen te doen. Het grootste deel van alle datastromen is tegenwoordig geautomatiseerd. Transport vindt plaats over computernetwerken en opslag op servers. Ook de verwerking tot informatie is bij veel bedrijven al geautomatiseerd, waardoor sommige afdelingen voornamelijk uit computers bestaan. Comment [T36]: Hiervan kun je best een leuk plaatje tonen voor de duidelijkheid. Er staat er een op Natschool, d ie bestemd was voor het ICT team. Comment [T37]: Uit welk onderzoek blijkt dat? Of is er een bron beschikbaar. Comment [T38]: Werk dit eens uit met een voorbeeld binnen het intermediair: bijvoorbeeld het verkoopproces. Relateer dus een bedrijfsdoel aan een logische verzameling verkoopactiviteiten. Geef ook aan dat er een aantal methoden zijn om die te beschrijven. Comment [T39]: Dit komt nogal uit het niets vallen. Geef voorbeelden uit de branche van het intermediair. Comment [T40]: Prima start van een voorbeeld, maar het wordt duidelijker als je aangeeft dat: 160 uur van de operationele afdeling komt; het uurtarief van de personeelafdeling en dat beide gegevens bij Administratie de gewenste informatie oplevert voor het uitbetalen van loon. Dit kan nog verder verduidelijkt worden door bijvoorbeeld een stroomdiagram. 10

11 2. De methodiek van onderzoek Om tot een goed eindresultaat van dit onderzoek te komen is de klas opgedeeld in een viertal groepen. De vier groepen krijgen elk een onderdeel te verwerken van het project, de vier onderdelen zijn als volgt verdeeld over de groepen: Groep één: Procesbeschrijving en informatieanalyse; Groep twee: Business architectuur en organisatie van het intermediair; Groep drie: Algemene begrippen; Groep vier: Technische infrastructuur. Het is de bedoeling dat alle groepen zich bezig gaan houden met de business requirements en dat de groepen adviezen op hoofdlijnen gaan genereren. Nu elke groep zijn eigen onderdeel heeft zijn de groepen informatie gaan verzamelen. Na het verzamelen van de informatie zijn de groepen deelvragen, die betrekking hebben op het eigen deelgebied, gaan formuleren die het mogelijk zouden maken om de centrale vraag te beantwoorden. In paragraaf één staat nu per groep de aanpak beschreven. In paragraaf 2 wordt de verantwoording van de aanpak per groep beschreven. 2.1 De aanpak De manier waarop de vier groepen het eigen onderdeel hebben aangepakt verschilt per groep, daarom staat in de onderstaande subparagrafen beschreven hoe de verschillende groepen tot hun bevindingen zijn gekomen De aanpak van groep één Voor het beschrijven van de processen en informatiestromen binnen het intermediar is gebruik gemaakt van de techniek van het detailproces schema s. Deze techniek is toegepast binnen een workshop. Tijdens een workshop wordt de klant uitgenodigd om vrijuit te praten en te zeggen wat hij wil. Er zijn een aantal regels van toepassing tijdens een workshop. - je moet iedereen laten uitpraten - er is een 5 minuten regel, niet langer dan 5 minuten per onderwerp - gelijk tekenen wat er gezegd wordt Om het voor de klant duidelijk te maken wat er precies gedaan wordt, is als volgt te werk gegaan. Om flip-over papier is een legenda gemaakt, van wat de tekens betekenen. Comment [T41]: Ik zou beginnen met de herhaling van de centrale vraag en de juiste volgorde van de deelgebieden (van abstract naar concreet). Comment [T42]: De groepsnummering is niet echt van belang. Het maakt het eenduidiger als je dezelfde volgorde aanhoudt zoals elders i n het rapport (van abstract naar concreet). Comment [T43]: Geef aan wat je bedoeld met business requirements en dat elk team moet verzamelen voor het deelgebied waarvoor zij verantwoordelijk zijn. Comment [T44]: zijn gaan verzamelen kun je beter vervangen door hebben verzameld. Dit komt verderop in het rapport nog een keer aan de orde. Comment [T45]: Zeg ook iets over de rol van DIG (aanleveren tussenpersonen, brief en introductie) en vooral de enquete omdat die voor elke groep van toepassing was. Comment [T46]: Maak hierbij duidelijk wat het verschil is tussen 'aanpak' en 'verantwoording'. Comment [T47]: Waarom: is dat omdat elke groep verschillend is of omdat het onderwerp daarom vraagt. Comment [T48]: Vervang dit door het onderwerp van het deelgebied te benoemen. Dat spreekt de lezer meer aan. Houd bovendien de eerder genoemde logische volgorde aan. Comment [T49]: Leg dit eerst uit voordat je over de workshop begint. Comment [T50]: ';' toevoegen (dat ook voor andere opsommingen). Comment [T51]: Op Comment [T52]: Wellicht kun je hier al de legenda geven en anders verwijzen naar de pagina waar je het wel hebt vermeld. 11

12 Tevens hebben is een voorbeeld detailproces schema gemaakt. Deze is op de muur geplakt zodat de klant het goed kan zien. Daarnaast zijn lege vellen gehangen. Het enige wat nu gedaan moest worden was met post-it de teksten van de klant omzetten in tekens en deze op te plakken op `zijn` flip-overs De aanpak van groep twee Graag ontvangen wij van jullie de aanpak van het onderzoek (interviews, workshops e.d.) Comment [T53]:? Comment [T54]: Alleen de workshop wordt beschreven, maar er is waarschijnlijk (mag ik hopen) ook gebruik gemaakt van literatuuronderzoek en andere vormen van fieldresearch De aanpak van groep drie Groep 3 heeft het onderdeel Algemene begrippen te behandelen gekregen. Dit onderdeel is voor het verdere verloop van het onderzoek van belang omdat zo voor alle groepen eenduidigheid omtrent de begrippen wordt gecreëerd. Er is aan de andere groepen gevraagd of deze de moeilijke begrippen die de groepen tegengekomen waren wilden noteren en aan groep 3 wilde mailen. Uiteraard heeft groep 3 ook zelf naar moeilijke begrippen gezocht. Na het verzamelen van de begrippen heeft groep 3 de dubbele begrippen uit de begrippenlijst verwijderd en de lijst met begrippen opgesteld zodat de overige groepen en de heer Van den Berg de mogelijkheid hadden om te reageren op de gecreëerde begrippenlijst. Na het goedkeuren van de begrippenlijst door de overige groepen en de heer Van den Berg heeft groep 3 de begrippenlijst opgedeeld in vier delen, dit omdat er vier groepsleden zijn. Nu de begrippenlijst in vier delen is opgedeeld is elk groepslid op zoek gegaan naar de verklaring van de begrippen. Het zoeken naar de verklaringen is door het verrichten van deskresearch uitgevoerd. Nu de juiste verklaringen bij de definities zijn gevonden is de begrippenlijst nogmaals voorgelegd aan de andere groepen en de heer Van den Berg. De begrippenlijst is hierna aangepast aan de hand van de opmerkingen van de andere groepen en de heer Van den Berg en aan het rapport toegevoegd De aanpak van groep vier Comment [T55]: Zie voorgaande opmerking. Comment [T56]: behandeld Comment [T57]: En wat is daar het voordeel van voor bijvoorbeeld de lezer? Comment [T58]: De essentie is dat jullie verantwoordelijk zijn voor de eenduidigheid van het rapport. Deze alinea heeft onvoldoende toegevoegde waarde. Comment [T59]: Dit gaat iets te ver. Comment [T60]: Niet echt van belang. Het feit dat er deskresearch is gepleegd wel. Maar geef aan of dat alleen boeken zijn of ook tijdschriften, internet e.d. Dit soort zaken wil ik dan ook wel terugzien in de literatuurlijst. Comment [T61]: Er bestaan geen 'juiste' verklaringen. Het gaat erom dat de gevonden verklaring voor het uitgangspunt zijn om waardoor de eenduidigheid kan worden gewaarborgd. Graag ontvangen wij van jullie de aanpak van het onderzoek (interviews, workshops e.d.) 12

13 2.2 De verantwoording In deze paragraaf wordt per groep verwoord waarom de verschillende groepen de eigen onderdelen op de door hun uitgevoerde manier zijn uitgevoerd De verantwoording van groep één Comment [T62]: Voeg dit hoofdstuk toe aan het vorig hoofdstuk. Vragen die in het vorig hoofdstuk heb geplaatst zie ik hier het antwoord en ik bemerk relatief veel herhalingen. Door integratie wordt het een duidelijker verhaal. Comment [T63]: Zie voorgaande opmerking. Voor de techniek detailprocesschema s is gekozen, omdat een detailprocesschema een goede techniek is voor het in detail in kaart brengen van de input, verwerking en output van een proces. Een andere techniek is het ISAC-A schema. Hiervoor is niet gekozen, omdat het dan te lang duurt voordat je in detail gaat treden. Als je tijd moet besparen in een organisatie waarin veel papierwerk omgaat, is het verstandiger zo gedetailleerd mogelijk te kijken naar het proces. Om het detailprocesschema in kaart te brengen is gebruik gemaakt van een workshop. Tijdens deze workshop is de klant gevraagd welke stappen hij ondernam om bijvoorbeeld een verzekering af te sluiten. Al deze stappen zijn uitgewerkt. Door gebruik te maken van flip-overs is de uitwerking van het proces goed zichtbaar voor de klant. De post-it zijn gebruikt zodat op de flip-over snel een teken iets hoger of lager in het proces geplaatst kon worden. Dit werkt sneller dan wanneer er direct in een proces gekrast wordt De verantwoording van groep twee Graag ontvangen wij van jullie de verantwoording voor de aanpak van het onderzoek (Waarom zo aangepakt?) De verantwoording van groep drie Groep 3 heeft in eerste instantie gekozen om de verklaring van de begrippen op te zoeken in literatuur en op het internet. Er is dus veel gebruik gemaakt van Desk-research. Er is desk-research toegepast omdat dit in eerdere onderzoeken als een betrouwbare en snelle manier is gebleken om definities en verklaringen te zoeken. Comment [T64]: Wees hierbij wat concreter door het benoemen van titels en sites. 13

14 2.2.4 De verantwoording van groep vier Graag ontvangen wij van jullie de verantwoording voor de aanpak van het onderzoek (Waarom zo aangepakt?) 14

15 3.1 De huidige situatie 3.2 De knelpunten 3. De keten waarin het intermediair acteert 3.3 De gewenste situatie 1. Business architectuur. In de business architectuur wordt de keten uitgelegd. Dit houdt in dat de bedrijfskundige omgeving in kaart wordt gezet om een beeld te kunnen scheppen over wat voor positie er wordt ingenomen in de markt. Om de business architectuur in kaart te brengen, maken wij gebruik van de literatuur van Michael Porter. Zijn strategieën en ideeën worden vaak in de managementboeken uitgelegd en daarnaast heeft hij 2 belangrijke strategiemodellen ontworpen: Het vijfkrachtenmodel De waardenketen Aangezien wij de beschikking hadden over literatuur van Michael Porter, hebben wij gekozen om zijn strategieën te behandelen. In paragraaf in 1.1 zullen wij het vijfkrachtenmodel analyseren, toegespitst op het intermediair. Daarna zullen we in hoofdstuk 1.2 naar de 3 basisstrategieën kijken. Vervolgens behandelen wij de waardenketen in hoofdstuk Het Vijfkrachtenmodel Elke bedrijfstak laat zich volgens een vast schema analyseren, volgens Porter. Hij gaat ervan uit dat binnen elke sector vijf dezelfde 'concurrentiekrachten' werkzaam zijn. De structuur van elke bedrijfstak wordt bepaald door deze krachten. De onderlinge verhouding tussen de concurrentiekrachten verschilt van bedrijfstak tot bedrijfstak en daardoor ook de gemiddelde winstgevendheid. Hierbij zal eerst gebruik worden gemaakt van het vijfkrachtenmodel van Porter. Omdat deze als beste de omgevingsfactoren weergeven die van invloed zijn op het intermediair. Deze omgevingsfactoren zijn van cruciaal belang om je strategie te bepalen. Deze strategie is echter gericht op de externe Comment [T65]: Begin met een inleiding waarin je aangeeft wat de toegevoegde waarde is van dit hoofdstuk ten opzichte van de centrale vraag. Oftewel, waarom is dit hoofdstuk van belang bij het oplossen ervan? Comment [T66]: Zorg voor aansluiting met de begripsomschrijving in Keten. Door iets concreter te zijn kun je die aansluiting goed maken. En met 'business architectuur' bedoelen jullie volgens mij niet het begrip, maar het hoofdstuk. Dan kun je beter spreken van 'In dit hoofdstuk...' Comment [T67]: Door wie wordt positie ingenomen? Wat is ons onderwerp van onderzoek? Comment [T68]: Keten of business architectuur. Houd het eenduidig. Comment [T69]: Geef aan wie andere managementgoeroes (Zoals Mintzberg) zijn en waarom je juist voor Porter hebt gekozen. Dit kun je opzoeken in de bibliotheek door de juist zoektermen te gebruiken. Comment [T70]: Waarom kun je deze modellen goed gebruiken voor de deelrapportage. Comment [T71]: Hiermee geef je impliciet aan dat als de beschikking had over andere literatuur, dat je daarvoor zou hebben gekozen. Een slecht argument dus. Comment [T72]: Laat zien door voetnoten en de literatuurlijst wat je hebt gebruikt van Porter. Comment [T73]: Waar komen deze 3 basisstrategien ineens vandaan? Comment [T74]: Geef hierbij gelijk aan dat het om het 5krachtenmodel gaat, anders blijft het vaag. Comment [T75]: Dit vind ik veel te snel geconcludeerd. Geef de argumenten maar. Comment [T76]: Om dit in kaart te brengen zal... Comment [T77]: Ten opzichte waarvan? Comment [T78]: Waarom strategie. Het kan ook visie, missie of focus zijn toch? 15

16 bedrijfsvoering. Voor de interne bedrijfsvoering zal er gebruik worden gemaakt van het waardeketenmodel dat eveneens van Porter is. Die zal later worden beschreven voor feitelijke analyse ten behoeve van de centrale vraagstelling. 1. Dreiging substitutie Comment [T79]: Dit onderscheid heb je terecht eerder ook al gemaakt (in de inleiding namelijk). Hier is het dus overbodig. 4. Onderhandelingskracht aanbieders 5. Competitie tussen bestaande bedrijven 2. Onderhandelingskracht afnemers 3. Dreiging nieuwe toetreders 1. Dreiging van substitutie. Afbeelding 1. Het vijfkrachtenmodel van Porter. Met dreiging van substitutie wordt een substituut product (of producten) bedoeld die zonder veel moeite de huidige productassortiment in markt kan vervangen. In de omgeving van het Intermediair is dat niet het geval. Het intermediair is een bemiddelaar tussen de klanten en de verzekeringsmaatschappijen. Deze positie is zodanig dat er geen ruimte is voor substituut producten. Ieder advies is namelijk specifiek toegespitst op de klant en is dus in zodanige geval uniek. 2. Onderhandelingskracht van afnemers. Bij de tweede concurrentiekracht denkt Porter vooral aan afnemers op de thuismarkt. Een bedrijf dat een groot aantal, weinig kritische klanten heeft, kent een sterkere onderhandelingspositie dan een bedrijf met maar één of twee, veeleisende afnemers. De verzekeringsmarkt is erg flexibel voor de afnemers. Omdat de klanten vrij zijn in hun keuze voor het onderbrengen van hun hypotheek bij een intermediair en Comment [T80]: Benoem eens per kracht een aantal specifieke bedrijven die met dit onderzoek te maken heeft. Dan laat je zien dat je de theorie hebt toegpast Comment [T81]: Herhaal in een omschrijving nooit het te verklaren begrip. Comment [T82]: of dienst Comment [T83]: Waarom niet, directe verkoop via het internet, verzekeringen gekoppeld aan productiegoederen zoals een auto, verkoop financiele producten in supermarkten. Daarmee kan de dienst van het intermediair worden vervangen. Comment [T84]: Hier zeg je hetzelfde als in de vorige alinea, dus overbodig. Comment [T85]: Geef hiervan eens een zo volledig mogelijk beeld voor het intermediair. Comment [T86]: Wie zijn de afnemers van het intermediair. Hoe zijn de doelgroepen ingedeeld: particulieren, bedrijven. 16

17 hun pensioenen bij een ander is hun onderhandelingskracht vrij groot. Met als gevolg dat de verschillende intermediairs zich meer gingen specialiseren in een beperkt aantal producten en zich gingen onderscheiden op onder andere kwaliteit. Dit is van cruciaal belang omdat afnemers een heel groot aanbod van intermediairs tot hun beschikking hebben. 3. Dreiging van nieuwe toetreders. Voor nieuwe toetreders is het niet moeilijk om te beginnen, in de zin dat het opzetten van een bedrijfje tamelijk eenvoudig is. De eigenaar en medewerkers zijn vaak werkzaam geweest bij verzekeringsmaatschappijen of andere vergelijkbare branches en hebben dus de nodige ervaring in huis. Maar er is veel meer nodig dan ervaring. En dit is juist hetgeen dat de toetreding bemoeilijkt. De mate van toewijding wordt nogal vaak onderschat. Daarnaast zijn er allerlei externe factoren zoals de wetgeving of de conjunctuur. Deze dragen bij aan het feit dat de nieuwe toetreders vaak op korte termijn al het veld moeten ruimen. Er zal binnen korte tijd het enige veranderen. Dit heeft te maken met het intreden van een nieuwe wet: Wet Financiële Dienstverlening (WFD). Intermediairs bemiddelen vaak over meerdere typen verzekeringen (schade, hypotheken etc). De nieuwe wet eist dat er voor ieder type verzekering/dienst, het intermediair een diploma moet bezitten. Meer informatie over deze wet vind u elders in dit rapport. Comment [T87]: In de vorige alinea deponeer je een stelling over de onderhandelingskracht van het bedrijven met veel of weinig klanten. In de alinea gaat het ineens over de onderhandelingskracht van klanten. Dit komt verwarrend over. Ik weet niet wat je hiermee wilt bereiken. Comment [T88]: Geef de bron aan waaruit dat blijkt. Comment [T89]: Kwaliteit van wat? Comment [T90]: Er bestaan cijfers over de ontwikkeling van nieuwe toetreders. Dat soort informatie zorgt ervoor dat je de theorie concretiseert naar het onderwerp waarover het gaat. Comment [T91]: Hierdoor lijkt het alsof het relatief wel moeilijk is om te beginnen. Comment [T92]: Graag bewijzen met cijfers uit onderzoeken. Comment [T93]: Wanneer is dat? 4. Onderhandelingskracht van de aanbieders. De aanbieders hebben een beperkte onderhandelingskracht. Dit houdt in dat de middelen waarmee ze in staat zijn om hun klanten te binden of voorwaarden die zij kunnen afdwingen gering zijn. Het intermediair is namelijk vrij om te kiezen tussen de verschillende aanbieders. Veel intermediairs zijn onafhankelijk en kiezen dus niet voor bepaalde verzekeringsmaatschappijen. Hierdoor heeft het intermediair meer vrijheid naar het zoeken voor de juiste verzekering voor zijn/haar klant. Daarnaast zijn er ook intermediairs die vooral aangesloten zijn bij de grotere verzekeringsmaatschappijen. Enkele namen die vaak naar voren kwamen zijn: Axa Aegon Stad Rotterdam Nationale Nederlanden Reaal Comment [T94]: Wie zijn de aanbieders en hoe zijn ze in te delen. Daar zijn cijfers over. Comment [T95]: Hoeveel dan en waar blijkt dat uit? Comment [T96]: Concretiseer dat (vergelijkbaar met voorgaande opmerking). Comment [T97]: Waar kwamen die vaak naar voren? Comment [T98]: Ook hiervan zijn betere overzicht te verkrijgen. Benoem dan wel altijd de bron. 17

18 Het intermediair wordt beloond op basis van provisie. Zij ontvangen van de verzekeringsmaatschappij waar de verzekering van de klant is afgesloten, een kostenvergoeding die onderdeel vormt van de premie. Deze provisie verschilt per verzekeringsmaatschappij en dit kan een reden zijn dat het intermediair eerder voor een verzekeringsmaatschappij zal kiezen waar de provisie hoger is dan één met een lagere provisie. 5. Competitie tussen bestaande bedrijven. In iedere markt is er wel sprake van concurrentie. Uiteraard heerst er ook concurrentie tussen de intermediairs. Supermarkten beconcurreren elkaar door te strijden met lage prijzen. Voor een intermediair werkt dit anders. Voor een intermediair is het belangrijk om een goede band met de klant te krijgen. Dit kan hij doen door persoonlijk contact (intermediair gaat bij de klant op bezoek of de klant komt op bezoek op zijn kantoor). Het belangrijkste is echter een goed kwaliteitsproduct te leveren dat de concurrent aftroeft. Mond-op-mond reclame is in deze markt erg belangrijk. De meeste intermediairs adverteren niet. Zij die het wel doen, zijn vaak gespecialiseerd in hypotheken en die adverteren uitsluitend in een regionaal tijdschrift of dagblad. Comment [T99]: Ook dit zou je kunnen onderbouwen met de ontwikkeling van het intermediairsbestand in Nederland. Comment [T100]: Waarom hier wel en in mindere mate bij een supermarkt (ik ben het met j ullie eens, maar leg het uit). Comment [T101]: De concurrent kan dezelfde producten aanbieden, dus wat is het verschil? Comment [T102]: Indien dat een stelling is, moet je dat beargumenteren. Indien niet, benoem dan de bron waar je dit vandaan hebt gehaald. 1.2 Basisstrategieën We hebben nu gekeken naar de manier waarop uw bedrijfstak in elkaar zit. Wat zijn de vijf krachten die de aantrekkelijkheid van de markt bepalen en wat is nu eigenlijk de positie daarbinnen? Michael Porter onderscheidt nog is 3 basisstrategieën. Deze zijn: Kostenleiderschap Differentiatie Strategie Comment [T103]: Ineens wordt ik persoonlijk aangesproken als intermediair, terwijl ik dat niet ben. Oftewel objectiveren. Comment [T104]: Wat bedoel je hiermee? Comment [T105]: Wat is de relatie tussen de bepaling van de positie en de 3 basisstrategiën? We zullen eerst deze basisstrategieën uitleggen. Daarna zal er gekeken worden, welke basisstrategie er voor het intermediair geldt. De eerste basisstrategie die Porter onderscheidt, is kostenleiderschap: 'cost leadership'. In iedere bedrijfstak, in iedere markt, zijn er kostenleiders te vinden. Deze strategie houdt in dat je alle activiteiten in je bedrijf zo inricht dat je op het laagst denkbare kostenniveau uitkomt. Op die manier kan een lage marktprijs worden gerealiseerd. Doel van een dergelijke strategie is meestal het veroveren van een groot marktaandeel. 18

19 De tweede basisstrategie die Porter onderscheidt, heet differentiatie. Differentiatie draait om het creëren van onderscheid. Het is de strategische richting die bij Porter de meeste aandacht krijgt. Differentiatie is gericht op het maken van producten en diensten die in de ogen van de klant écht anders zijn. Zo anders dat hij er meer voor wil betalen. Die hogere prijs dekt dan weer op zijn beurt de kosten van differentiatie. Bedrijven die kiezen voor differentiatie, hebben vaak een paar kenmerken: ze hebben eigen onderzoeks- en ontwikkelingsmogelijkheden; ze zijn goed in marketing en verkoop en weten de kracht van hun product goed uit te leggen; ze hebben doorgaans een goede reputatie, gebaseerd op kwaliteit en innovatie; De derde basisrichting die Porter onderscheidt is de focus strategie. Deze strategie houdt in dat een bedrijf zich concentreert op één heel duidelijk, nauw omschreven marktsegment. Binnen die duidelijke focus kan dan weer worden gekozen voor het realiseren van een kostenvoordeel, óf voor het creëren van een duidelijk onderscheid in producten en diensten. Bedrijven die een focus strategie hanteren, kennen hun klantengroep vaak heel goed. Meestal zijn deze klanten ook erg loyaal, omdat ze weten: dit bedrijf is er specifiek voor mij. Voor het intermediair geldt dat de differentiatiestrategie hier goed naar voren komt. Voor de klant wordt er naar een verzekering of hypotheek gezocht die bij hem het beste past (op maat). Er is hier geen standaard verzekeringsproduct die op iedere klant van toepassing is. Wie kiest voor een differentiatiestrategie, moet heel goed weten wat zijn klanten écht belangrijk vinden en zorgen dat hij op die aspecten een duidelijke meerwaarde creëert. Daarnaast geld voor enkele intermediairs een mix van differentiatie- en focusstrategie. Dit zijn intermediairs die één type product/dienst leveren. Bijvoorbeeld alleen hypotheken, of alleen particuliere verzekeringen De waardeketen. Zoals in paragraaf 1.1 al vermeld is, zal voor de interne bedrijfsvoering gebruik gemaakt worden van het waardeketenmodel dat eveneens van Porter is. Hieronder ziet u het waardenketenmodel. Comment [T106]: Er is dus een relatie tussen de strategien. Dit kun je verder verduidelijken in een figuur. Comment [T107]: Maak dit eens concreet. Comment [T108]: Ik mis een link met de centrale vraag en ik zie geen deelconclusies. Deelconclusies zijn antwoorden op de deelvragen die voortkomen uit de centrale vraag. Kijk ook kritisch naar andere hoofdstukken om daarop in te haken. Laat ook zien wat de te verwachten toekomstontwikkelingen zijn over aantallen en omvang van het intermediair. Comment [T109]: Geef ook hier aan wat de toegevoegde waarde van dit hoofdstuk ten opzichte van de centrale vraag. Je kunt bijvoorbeeld deelvragen benoe men die een logisch gevolg zijn van de hoofdvraag. 19

20 1. Ingaande logistiek 2.Operations 3. Uitgaande logistiek 4. Marketing & Sales a. Infrastructuur van de b. Human Resource Management c. Technologie-ontwikkeling d. Verwerving Afbeelding 2. Het waardeketenmodel van Porter. 5. Service. De vijf hoofdactiviteiten die Porter in zijn waardeketenmodel onderscheidt hebben direct betrekking op de fysieke productie van de goederen of de diensten van een organisatie, marketing en aflevering, en de service aan klanten na de aankoop. Het gaat om de volgende deelprocessen: 1. Ingaande logistiek: het ontvangen, opslaan en verspreiden van alle mogelijke grondstoffen. Voor het intermediair is dit een aanvraag voor een verzekering. Het intermediair gaat bij zijn klant op bezoek (of die komt op bezo ek op zijn kantoor). De gegevens van de klant worden vastgesteld (nu nog veelal eerst op papier). Deze gegevens kunnen zijn: NAW gegevens Type aanvraag verzekering (bijv schade, inboedel) Verzekerende goederen, attributen Aanwezige risico s 2. Operations: de omzetting van grondstoffen in goederen of diensten. Hierbij moet er gedacht worden aan het omzetten van de aanvraag naar een polis. Het intermediair heeft gegevens van de klant verzamelt. Hij wil bijvoorbeeld een schadeverzekering afsluiten voor zijn auto. Met deze gegevens gaat het Comment [T110]: Let op de lay out. Waarom zijn sommige items vet gedrukt. Indien dat een reden heeft, uitleggen voordat de figuur wordt getoond. Indien geen reden dan alle tekst dezelfde lay out geven. Comment [T111]: Hiertussen hoort nog een alinea waarin je op hoofdlijnen het model uitlegt. Dus het onderscheid tussen primaire en ondersteunende processen. Je benadert het onderwerp dan van 'abstract' naar 'concreet'. Zo behoudt de lezer het overzicht. Om te laten zien dat het rapport één verhaal is, kun je hier heel goed aangeven welke onderdelen verderop in het rapport zijn uitgewerkt. Comment [T112]: Uit brancheonderzoeken zou je informatie kunnen halen over het aantal verkochte verzekeringen per jaar. Het doel van deze gegevens is om een inschatting te maken van de besparingsvoorstellen. Comment [T113]: Uit deze omschrijving blijkt dat het Portermodel vooral is gebaseerd op productiebedrijven. Een intermediair is geen productiebedrijf, maar een dienstverlener. Zijn er theorien die beter aansluiten op een dienstverlenend bedrijf? Geef dat aan in dit rapport (bij de methodiek bijvoorbeeld). Comment [T114]: Volgens mij niet; dit is één van de eerste stappen van het verkoop (operationeel)proces, waarbij het product of de dienst al is ontwikkeld. Het verzekeringsproduct van de verzekeraar is eerder de 'grondstof'. Comment [T115]: Het lijkt me dat dit eerder te maken heeft met stap 4: marketing & sales. Comment [T116]: Beschrijf het proces eens van het verzekeringsproduct tot polis (bijvoorbeeld: 1 ste gesprek, advies, offerte, polis). Tevens kun je aangeven dit in hoofdstuk?? verder is uitgewerkt. 20

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT

ExplainiT. Bachelor scriptie. Klanttevredenheid bij ExplainiT ExplainiT Bachelor scriptie Klanttevredenheid bij ExplainiT Jorg Schulte Juli 2011 2 Klanttevredenheid bij ExplainiT Student Universiteit Twente Begeleiders ExplainiT J.M (Jorg) Schulte Studentnummer:

Nadere informatie

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult

Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult H. A. Rödel Bachelorscriptie Bedrijfskunde Ontwikkeling van een marketingstrategie voor KMO Consult Uitgevoerd in opdracht van KMO Consult Datum:

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners

Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners Service Oriented Architecture & Logistieke Dienstverleners De mogelijkheden van SOA voor logistieke dienstverleners Master thesis Informatica Variant Management & Toepassing (MT) Radboud Universiteit Nijmegen

Nadere informatie

Concretiseren van (consultancy) services bij ITON BC

Concretiseren van (consultancy) services bij ITON BC 2013 Concretiseren van (consultancy) services bij ITON BC Evelien Kip Studentnummer: s1195115 Datum: 22-10-2013 Inhoudelijk begeleider Universiteit Twente: Dhr. R.P.A. Loohuis Meelezer: Drs. P. Bliek Externe

Nadere informatie

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord

CRM in de bioscopenbranche. Voorwoord Voorwoord CRM in de bioscopenbranche Het rapport dat nu voor u ligt, is mijn afstudeerscriptie CRM in de bioscopenbranche. Ik wil graag een aantal personen bedanken voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Managementsamenvatting

Managementsamenvatting 1 Managementsamenvatting Dit onderzoek draait om de zoektocht naar nieuwe verdienmodellen voor het Nederlandse theaterveld. Door diverse oorzaken zijn theaters sinds enige tijd genoodzaakt meer eigen inkomsten

Nadere informatie

Aristoteles - Grieks filosoof (384 v.c. - 322 v.c.) Analysedocument case: MediaGiants 1. Inleiding 1

Aristoteles - Grieks filosoof (384 v.c. - 322 v.c.) Analysedocument case: MediaGiants 1. Inleiding 1 "Ik noem hem dapperder die zijn begeerten overwint dan hij die over zijn vijanden zegeviert; want de moeilijkste overwinning is de overwinning op zichzelf." Aristoteles - Grieks filosoof (384 v.c. - 322

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

E- business in de Financiële Dienstverlening

E- business in de Financiële Dienstverlening Onderzoek naar de E- business functies bij intermediairs in de verzekeringsbranche: Een evolutionair perspectief Michelle Weyl 1 Masterscriptie Business Administration Faculteit Management en Bestuur Universiteit

Nadere informatie

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl

Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl Meten en beloven KPI s en Kwaliteitshandvest, nieuwe stijl rapportage kwaliteitshuis publiekszaken Rapportageonderdelen 1. Oorsprong van de vraag 2. Aanpak 3. Inventariseer behoeften 4. Verwerk behoeften

Nadere informatie

Van passend zitsysteem naar passend informatiesysteem

Van passend zitsysteem naar passend informatiesysteem 2012 Van passend zitsysteem naar passend informatiesysteem Sander G. Lommers s0176893 Bachelorthesis Juli 2012 i Universiteit Twente Faculteit Management & Bestuur Postbus 217 7500 AE Enschede Lewis Seating

Nadere informatie

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners

Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw. De klant centraal bij financieel dienstverleners Leidraad zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw De klant centraal bij financieel dienstverleners Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081

Edurep website. Afstudeer scriptie. Redesign Edurep website. Nada Hanna 0548081 Edurep website Afstudeer scriptie Redesign Edurep website Nada Hanna 0548081 Voorwoord Voor u ligt de scriptie Redesign Edurep website van mijn afstudeerstage die ik in de periode van 15 juni 2009 tot

Nadere informatie

Een kwaliteitsmodel voor primaire processen bij ICT-dienstverlenende organisaties

Een kwaliteitsmodel voor primaire processen bij ICT-dienstverlenende organisaties -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Scriptie --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

CRM meer dan techniek

CRM meer dan techniek JAARGANG 8 NO.4-2008 INHOUD CRM meer dan techniek 1 Inleiding ontwikkelingen hype toepassingen klantentrouw bedrijfsstrategie inzetbaar 2 Hoe werkt CRM? klanten behouden cyclus kostenvoordeel valkuilen

Nadere informatie

Een onderzoek naar de partnertevredenheid

Een onderzoek naar de partnertevredenheid De partner aan het woord Een onderzoek naar de partnertevredenheid Helder, flexibel, betrouwbaar Datum: 4 juni 2014 Versie: 1.8 Eindrapport Begeleider SpeakUp BV Giuseppe Levatino giuseppe@speakup.nl 088-7732573

Nadere informatie

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider

Martijn Bentum. Consumentenkeuze voor een parkeerprovider 2015 Martijn Bentum Consumentenkeuze voor een parkeerprovider Een onderzoek naar de reden van een consument om te kiezen voor het gebruik van parkeerproviders en de redenen achter de keuze voor een specifieke

Nadere informatie

Interne communicatie en het nieuwe werken

Interne communicatie en het nieuwe werken Afstudeeronderzoek Interne communicatie en het nieuwe werken Herm van Veen 070739 mail@hermvanveen.nl www.hermvanveen.nl Communicatie, Christelijke Hogeschool Ede Begeleid door Maarten Bakker Voorwoord

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Zorgt XBRL voor veranderingen in de rapportageketen?

Zorgt XBRL voor veranderingen in de rapportageketen? Zorgt XBRL voor veranderingen in de rapportageketen? 0305715 mgjbaas@gmail.com Thesis Bachelor Informatiekunde Programma Business Information Systems Faculteit Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK

SOCIAL MEDIA ONDERZOEK SOCIAL MEDIA ONDERZOEK Gemaakt door : Koen Scholte Lubberink Studentnr. : 136521 16-10-2011 Small Business & Retail Management Voorwoord In deze rapportage wordt behandeld wat de behoefte in de markt aan

Nadere informatie

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt.

Standaardiseren Dienstverleningsdocument. AFM raadpleegt de markt. Standaardiseren Dienstverleningsdocument AFM raadpleegt de markt. Inhoudsopgave Inleiding 1.Dienstverleningsvragen 1.1 Uitvraag in de DVD generator 1.2 Weergave in het Dienstverleningsdocument 1.3 Productcategorieën

Nadere informatie

Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven

Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven Requirements Engineering bij marktgedreven IT-bedrijven Welke entiteiten leveren de requirements? Bachelorscriptie Informatiekunde Mark van Liefland (0213381) Begeleider: Dr ir G.E. Veldhuijzen van Zanten

Nadere informatie

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011

Marketingplan. ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Marketingplan Klas Datum ABC K2B, groep 1 22-12-2011 Auteurs en Studentennummers Ilse van den Bighelaar 2042201 Serge Don 2042523 Jos Kleinloog 2042020 Lieke Koolen 2043341 Sam Renders 2041872 Begeleider

Nadere informatie

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen?

Gratis White Paper. Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Gratis White Paper Hoe meer klanten en meer loyale klanten genereren door de ultieme verkoop en marketingaanpak te ontwikkelen? Oké Marketing Kruidnagel 2 5275 KR Den Dungen T: 06 54 793 205 E: info@okemarketing.nl

Nadere informatie