CLUSTER ITTERVOORT/NEERITTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CLUSTER ITTERVOORT/NEERITTER"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord Onderwijsvernieuwing op BS De Schakel De organisatie van het onderwijs bij ons op school Oudercontacten en het brengen van uw kind Schooltijden en toezicht Gymtijden Bibliocenter Resultaten, opbrengsten, CITO-toetsen via rapport en oudergesprekken Resultaten (CITO)-Eindtoets en het schooladvies VO Gevolgen van de krimp Groepsindeling + personele bezetting voor het schooljaar MR en GMR Kinderopvang en overblijven Ouderraad De samenstelling van de oudervereniging Vakantierooster Bedrijfshulpverlening (BHV) Activiteitenplanning Plattegrond van onze school Plattegrond Ittervoort en wie komt met de fiets naar school?

3 CLUSTER ITTERVOORT/NEERITTER 1. Voorwoord Geachte ouders, verzorgers, Met trots bieden wij u onze nieuwe schoolgids aan voor het schooljaar Wij hebben er voor gekozen de schoolgids in twee delen aan u te presenteren. Een algemeen gedeelte dat voor beide scholen van ons cluster Itter eenzelfde inhoud kent en een specifiek gedeelte dat u met name per locatie de nodige informatie verschaft. Het algemene deel kunt u vinden op de website van onze school en wordt u alleen op papier aangereikt als u daar zélf om vraagt. Zoals u gewend bent, vindt u hierin terug wat wij u als Basisschool St. Lambertus én als Basisschool De Schakel te bieden hebben. Het specifieke gedeelte bieden wij u hierbij aan. Naast een veelvoud aan algemene wetenswaardigheden, willen wij u ook informeren omtrent onze laatste ontwikkelingen en voornemens voor het komende schooljaar. Door onze krachten te bundelen gaan we samen op zoek naar onderlinge afstemming en het behalen van diverse voordelen uit onze clustervorming. Vanuit onze visie op onderwijs streven wij naar kwalitatief goed onderwijs dat boeiend en betekenisvol is voor de kinderen en zo goed mogelijk is afgestemd op de mogelijkheden, behoeften en interesses van iedereen. We willen uw kind een school bieden waarin het zich veilig en vertrouwd voelt, waar iedereen elkaar met respect benadert in een open, gezellige sfeer en waarbij iedereen zijn talenten kan laten zien. Hiermee willen wij ons onderwijs zo duidelijk mogelijk typeren, zodat u weet wat u van ons mag verwachten. Roept het een en ander tóch nog vragen bij u op, schroom dan niet om er met ons over te komen praten. Wij hechten veel waarde aan een goede open communicatie en willen graag met u zoeken naar een oplossing van datgene waar u zich zorgen over maakt. Namens alle collega s en de directie wensen wij alle kinderen, ouders, ouderraad, medezeggenschapsraad en alle medewerkers bij ons op school een leerzaam, gezellig en geslaagd schooljaar toe. Peggy van Ratingen, directeur José Daemen-Henderickx, teamleider, Peggy van Ratingen José Daemen 3

4 2. Onderwijsvernieuwing op BS De Schakel Als school streven wij ernaar dat alle kinderen goed onderwijs krijgen. Er wordt gewerkt met leerlijnen en methodes die rekening houden met de verschillen tussen de kinderen. Elke vier jaar stellen wij een schoolplan op. Hierin staan de inhoud en de organisatie van ons onderwijs beschreven. Ook geven wij hierin aan welke keuzes we gemaakt hebben op gebied van onze onderwijsontwikkeling. De algemene doelen hebben we daarbij vertaald naar de dagelijkse praktijk. Dit schoolplan biedt ons dan voor die periode de nodige houvast bij het maken van beleidskeuzes en bij het planmatig invoeren van deze vernieuwingen. Het schoolplan ligt ter inzage op school en staat op onze website Elk jaar geven we aan hoe we de kwaliteit van ons onderwijs bewaken en welke verbeteringen we op grond van interne analyses en evaluaties willen aanbrengen. Deze aandachtspunten worden beschreven in ons jaarlijks op te stellen schoolontwikkelingsplan. In het kader van onze onderwijsontwikkeling hebben wij voor het komend schooljaar gekozen voor de volgende aandachtspunten: - Sociaal-emotionele ontwikkeling We werken met de methode Goed gedaan. Vanuit deze methode wordt veel aandacht geschonken aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het pedagogisch handelen en voorbeeldgedrag van de leerkracht staan hierbij centraal. We streven ernaar pestgedrag vroegtijdig te signaleren en hier adequaat, volgens het pestprotocol, op te reageren. - HGW (handelingsgericht werken) Handelingsgericht werken wil zeggen dat we ons onderwijsaanbod afstemmen op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van onze leerlingen. We zoeken naar ontwikkelingskansen en mogelijkheden van onze kinderen. Gesprekken voeren met kinderen is hierbij van essentieel belang. - LIST (Lees Interventieproject voor Scholen met een Totaalbenadering, voor de leerlingen: Lezen IS Top) We werken op school met LIST. Het doel hierbij is het aanbod en de leesinstructie binnen de groepen te verbeteren. Leesmotivatie en leesplezier staan hierbij voorop! We streven naar het realiseren van goed leesonderwijs in een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. We concentreren ons in vooral op het leerproces van begrijpend lezen. - Zelfstandig werken / dag- en weekplanning Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren om, gedurende een bepaalde tijd zelfstandig te werken. Deze tijd wordt afgestemd op hun leeftijd. Gedurende deze tijd kan de leerkracht, apart met een leerling of in een klein groepje, extra begeleiding bieden aan de hand van het groepsplan of een handelingsplan. - Beleidsplan Meer- en Hoogbegaafdheid We streven er binnen ons onderwijs naar, om meer- en (hoog)begaafde kinderen in onderwijsinhoudelijk, pedagogisch en didactisch opzicht, passend en gestructureerd onderwijs aan te bieden. Voor de betreffende leerlingen wordt de aparte aanpak in het groepsplan omschreven. Sinds einde schooljaar beschikken we over een DHH (Digitaal Handelingsplan Hoogbegaafdheid). Met behulp van dit instrument zijn we in staat deze leerlingen te screenen om zo een passend onderwijsaanbod te kunnen bieden. - Passend onderwijs Vanaf 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. In een nieuw gevormd Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs Midden-Limburg hebben alle schoolbesturen nu de taak voor alle leerlingen die wonen binnen de regio van dit SWV een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Dit noemen we de zorgplicht van het samenwerkingsverband. Passend onderwijs is in principe voor alle leerlingen op de basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs bedoeld, maar zoomt in op leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Belangrijkste doelstellingen van passend onderwijs zijn: - Zo passend mogelijk onderwijs aanbieden en daarbij kijken naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen. - Het complexe systeem van toekenning van extra zorg verdwijnt. Geen onnodige administratieve last, geen wachtlijsten, geen lange indicatieprocedures. - Alle kinderen verdienen een plek in het onderwijs. - Er moet afstemming zijn tussen onderwijs en jeugdhulp. Gemeenten worden verantwoordelijk voor jeugdhulp. Daarmee moet er afstemming plaatsvinden tussen het ondersteuningsplan van het SWV en het jeugdbeleid van gemeenten. Het SWV 3102 Midden Limburg bestaat uit de schoolbesturen voor regulier en speciaal onderwijs in de gemeenten Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren, Maasgouw en Leudal. In dit SWV werken we samen met alle scholen van ons schoolbestuur SPOLT en met 13 andere schoolbesturen voor Speciaal Onderwijs en Primair Onderwijs om zo aan elk kind een passende onderwijsplek te bieden. Dit samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan Passend Onderwijs opgesteld en wil door middel van jaarlijkse evaluaties dit plan actualiseren op basis van de meest actuele gegevens en eventuele bijstellingen en veranderingen in de wetgeving. Elk schoolbestuur heeft een bestuursondersteuningsplan opgesteld en elke school heeft een eigen schoolondersteuningsprofiel vastgesteld voor

5 De schoolbesturen en hun scholen werken samen aan de uitvoering van deze plannen. Daarin staan zij niet alleen. Ze worden daarbij ondersteund door de bovengenoemde gemeenten en door organisaties als bijv. het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de Jeugd GezondheidsZorg (JGZ). Doel is om voor elke leerling goed onderwijs te bieden met als uitgangspunt om zo veel mogelijk leerlingen binnen het regulier onderwijs te houden. Passend Onderwijs vervangt het oude systeem van de leerling gebonden financiering (LGF), beter bekend als het rugzakje. Passend Onderwijs betekent dat het elke leerling uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen zodat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen en om er voor te zorgen dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben dan ook echt passend onderwijs krijgen. Als blijkt dat een school de ondersteuning die een kind nodig heeft niet kan bieden, moet een passende plek op een andere reguliere of speciale school gevonden worden binnen dit SWV. Zo zorgen we er samen voor dat alle kinderen binnen ons samenwerkingsverband (SWV) een passend onderwijsprogramma krijgen. Voor meer schoolspecifieke informatie zie ons Plan van inzet Meer algemene informatie kunt u vinden op de website Binnen ons samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs Midden-Limburg evalueren we jaarlijks de aantallen zorgleerlingen, de effecten van de handelingsplannen en de daardoor verkregen resultaten van zorg op maat. - Schoolondersteuningsprofiel Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Op basis van dit schoolprofiel geeft de school aan welke ondersteuning zij aan haar leerlingen kan bieden, maar ook welke expertise de school gaat ontwikkelen en wat dat betekent voor de scholing van de leerkrachten. Alle scholen hebben in hun schoolondersteuningsprofiel het niveau van basisondersteuning van dit moment beschreven. Ook hebben ze hun ambitie-niveau van basisondersteuning vastgelegd. Om dit te bereiken krijgen de scholen begeleiding van ondersteuningsteams. Door het inzetten van deze ondersteuningsteams op alle scholen, hopen we de vastgestelde kwaliteiten van basisondersteuning te realiseren. Gesprekspartner vanuit de school is in elk geval de intern begeleider. Op de website van het Ministerie van Onderwijs vindt u meer informatie over passend onderwijs en het schoolondersteuningsprofiel. Ook kunt u terecht bij het (gratis) ouderinformatiepunt of op Het informatiepunt 5010 heeft een informatiegids passend onderwijs voor ouders ontwikkeld welke u kunt downloaden via de website van 5010 en van het Ministerie van OCW. Extra ondersteuning Voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften geldt een nieuwe regeling. De leerlinggebonden financiering (rugzak) verdwijnt en de wijze waarop leerlingen worden verwezen en toegelaten tot het speciaal (basis)onderwijs is anders geregeld. Indien de ondersteuningsvraag van een leerling de mogelijkheden van de school waar de leerling wordt aangemeld overstijgt, kan de school samen met ouders en het ondersteuningsteam een deskundigenadvies formuleren. Wanneer het deskundigenadvies een aanvraag voor plaatsing in het speciaal(basis)onderwijs inhoudt, wordt dit deskundigenadvies aan een bovenschools toetsingsorgaan (BTO) aangeboden. Het BTO geeft dan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af, op basis waarvan de leerling tijdelijk kan worden geplaatst in het SBO of het SO. Informatie Voor verdere informatie over het ondersteuningsteam of het BTO kunt u contact opnemen met de IB-er van de school. Het ondersteuningsplan van het SWV Midden-Limburg staat, evenals het bestuursondersteuningsplan staan op de SPOLT website. Het adres van het SWV Passend Onderwijs MiddenLimburg is: SWV PO Midden Limburg Vlasstraat EE Heythuysen Tel Seksuele diversiteit Seksualiteit kent vele sterk universele aspecten waaronder de fysiologische geslachtskenmerken van vrouwen en mannen. Seksualiteit kent ook een diversiteit. Diversiteit van een geheel aan verschillen en overeenkomsten van individuen of groepen mensen. Deze zijn te onderscheiden op een bepaalde dimensie zoals: sekse, leeftijd, etnische achtergrond, sociaaleconomische status, nationaliteit, seksuele voorkeur, religieuze overtuiging en het al of niet hebben van een handicap. Wij willen de kinderen leren met deze verschillen om te gaan. Dit vanuit de gedachte dat we respect hebben voor het anders mogen en kunnen zijn. Wij willen de kinderen laten ontdekken dat seksuele identiteit een essentieel onderdeel is van hun eigen identiteitsontwikkeling. Hoe ga je om met een klasgenootje dat anders is dan jij of zich anders gedraagt dan jij? Hoe ga je om met de gevoelens die dat bij je oproept? Het gaat daarbij niet alleen om de ander, maar ook om te leren omgaan met het ánders mogen zijn van jezelf. Ook willen we de kinderen de mogelijkheden aanreiken van bijpassende hulpverlening als dat nodig is. Waar kan ik terecht als ik mij niet lekker voel of eenzaam ben of geen vrienden heb of gewoon met iemand over het anders zijn dan anderen wil praten? Wij willen dat de kinderen zich veilig voelen bij ons op school en dat ook de veiligheid van seksueel diverse leerlingen bevorderd wordt. 5

6 -ICT In alle groepen wordt gewerkt met een digibord. De kinderen werken op computers op een verantwoorde en gestructureerde wijze. Er wordt gebruik gemaakt van computerprogramma s behorende bij de methodes. - Wetenschap en techniek SPOLT heeft een aantal jaren geleden gekozen voor een actieprogramma. Het actieprogramma omvatte: Invoering Wetenschap&Techniek op alle scholen Scholing VTB (verbetering techniek basisonderwijs) en aanstellen van techniekcoördinatoren Regionale samenhang met VO scholen en bedrijfsleven Voor een SPOLT-school betekent dit dat er een gefundeerd onderwijsprogramma is. Gemeenschappelijke W & T doelstellingen PO t.b.v. doorgaande lijn PO/VO De leerlingen hebben op het einde van groep 8 kennis (feiten en inzicht), praktische- en procesvaardigheden uit wetenschap en technologie verworven via eenvoudig onderzoekend en ontwerpend handelen. De leerlingen zijn op het einde van groep 8 in procesmatige en productmatige zin in staat oplossingen te bedenken en te ontwerpen voor eenvoudige technische problemen, deze uit te voeren en te evalueren.. De leerlingen zijn op het einde van groep 8 in procesmatige en wetenschappelijke zin in staat onderzoek te bedenken voor eenvoudige vraagstukken, deze uit te voeren en te evalueren. De leerlingen kunnen op het einde van groep 8 via wetenschap en techniek in hun eigen omgeving relaties leggen tussen werking en vorm van materiaal. De leerlingen tonen op het einde van groep 8 een positieve houding ten aanzien van wetenschap en technologie en herkennen W & T als een integraal aspect van de wereld. Deze doelstellingen zijn het referentiepunt om W & T onderwijs resultaatgericht in te richten. Plannen voor het schooljaar en verder Alle scholen gaan aan de slag met activiteiten, die samengesteld zijn rond 4 disciplines. De focus is gericht op onderzoekend en ontwerpend leren. De bestaande methodes voor techniek worden hierin meegenomen. Onderstaande 4 thema s dienen als kapstok: Platteland/landelijk - leefbaarheid - natuurlijk - ondernemend/energiek Jaarlijks wordt onze vraag bij aanbieders neergelegd en maakt het netwerk Techniekcoördinatoren een keuze uit het aanbod. Op alle scholen is W&T educatie ingebed in het onderwijsaanbod. Partners in dezen zijn: Spark Tech Lab; Make-Tech; Mad Science; diverse pretparken zoals Toverland etc. De scholen maken gebruik van de informatie die beschikbaar is en weten welke mogelijkheden er zijn voor het gebruik ervan in de scholen. - Kunst en Cultuur Op dit moment werken alle SPOLT scholen naast het reguliere aanbod vanuit de leerstof die de school op dit onderdeel al aanbiedt op het gebied van cultuureducatie, ook met een extra aanbod van kunst en cultuur. Dit noemen we het kunstmenu. Gepland voor komend schooljaar staan: Cluster 1-2: beeldende vorming Cluster 3-4: dans Cluster 5-6: muziek Cluster 7-8: dramatisch expressie Groep 3-4 en 7-8 in de eerste periode en groep 1-2 en 5-6 in de tweede periode van het schooljaar. Bij bovenstaande disciplines wordt telkens een koppeling naar een andere discipline gezocht. Bijvoorbeeld: muziek en poëzie, dans en film, beeldende vorming en fotografie. Aan al deze ontwikkelingsgebieden wordt in samenhang gewerkt. De twee hoofdaccenten voor het komend schooljaar zijn Handelingsgericht werken (HGW) in combinatie met het verbeteren van ons begrijpend leesonderwijs en het werken met ons schoolontwikkelingsprofiel in het kader van Passend Onderwijs. Voor meer informatie zie ons schoolontwikkelingsplan, ons schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan van ons SWV Passend Onderwijs Midden-Limburg. 6

7 7

8 3. De organisatie van het onderwijs bij ons op school Onze school telt gemiddeld 125 leerlingen, welke verdeeld zijn over vijf heterogene groepen. We hebben de beschikking over vijf leslokalen, een gemeenschapsruimte, twee BSO-ruimtes, twee bibliotheekruimtes, een handenarbeid- / technieklokaal en een gymzaal, aangrenzend aan de speelplaats,die door alle groepen gebruikt wordt voor de spelen gymlessen. De gemeenschapsruimte wordt ook gebruikt als computerlokaal, als overblijfruimte, presentatieruimte, vergaderruimte en als documentatiecentrum. Onze school beschikt verder ook nog over een orthotheek, schoolbibliotheek en diverse kleinere ruimtes voor de IB-er, teamleidster (TL), administratie en de directie De samenwerking tussen ouders en school is een van de pijlers van ons onderwijs. Wij willen de betrokkenheid van de ouders graag ruimte geven. Daarom staan wij als school open voor de inbreng van de ouders middels de OR en de MR. Ook geven wij ruimte aan ouders die de leerkrachten kunnen helpen bij de organisatie van activiteiten en excursies. De leerlingen zijn verdeeld in combinatiegroepen. Een kleutergroep 1-2a én de combinatiegroepen 2b-3, 4-5, 6-7a en 7b -8. Ze zijn gecombineerd qua leeftijd en qua leerontwikkeling. Door de daling van de leerlingenaantallen, de vergrijzing en de ontgroening van onze regio zijn wij genoodzaakt ook komend schooljaar alleen nog maar met combinatieklassen verder te werken. Zie verder hoofdstuk 10 voor de gevolgen van de krimp. De samenstelling van deze combinatieklassen wordt de laatste week vóór de zomervakantie aan de ouders bekend gemaakt. Groep 1 t/m 4 wordt onderbouw genoemd en groep 5 t/m 8 bovenbouw. Door middel van observaties en toetsen wordt de leerling acht jaar lang in zijn ontwikkeling gevolgd. Zo willen wij inzicht krijgen in de totale ontwikkeling van het kind, waardoor we het onderwijs beter kunnen afstemmen op de behoeftes, wensen en mogelijkheden van het kind. Dat noemen wij onderwijs op maat. Door het volgen van uw kind, door middel van het door ons gehanteerde CITO leerlingvolgsysteem, zijn wij in staat het programma aan te passen aan de individuele behoeftes van elke leerling. Dit gebeurt natuurlijk wel binnen de grenzen van onze mogelijkheden en de aangeboden faciliteiten van bestuur en ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen (MOCW). Desgewenst kunt u inzage vragen in het leerlingdossier van uw kind. Op onze school besteden we veel zorg aan de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast krijgen sociale vorming, de ontwikkeling van de creativiteit en het bevorderen van de zelfstandigheid van de kinderen ruime aandacht. Leerlingen die extra zorg nodig hebben, worden allereerst door de eigen leerkracht opgevangen. Het kan zijn dat er gekozen wordt voor een lesprogramma dat geheel of gedeeltelijk op een ander niveau ligt. Een andere mogelijkheid is dat de leerkracht in de tijd dat de groep met zelfstandig werken bezig is, de leerlingen met andere leer- en ontwikkelingsbehoeftes extra begeleiding geeft. Voor extra leerlingbegeleiding is in onze formatie extra tijd gereserveerd. De interne begeleiders hebben hierbij een ondersteunende en stimulerende rol naar de leerkrachten en de kinderen toe. In de kleutergroep werken de kinderen in groepjes aan opdrachten. Er is veel afwisseling en de taken zijn kort. De nadruk wordt gelegd op spelend leren. De kinderen zijn op een speelse wijze veel bezig met reken- en taalontwikkeling en zintuiglijke oefening. Ze oefenen in het onderscheiden, herkennen, onthouden en combineren van informatie die ze met horen, zien en voelen kunnen opnemen. De vaardigheden die de kinderen zich in groep 1-2 op dit gebied eigen maken, zijn erg belangrijk voor een goede start van het lees-, taal- en rekenonderwijs in de daaropvolgende jaren. Voor de overgang van leerjaar 2 naar leerjaar 3 vinden we het echter minstens zo belangrijk dat het kind ook wat betreft zijn persoonlijkheidsontwikkeling aan deze overstap toe is. In leerjaar 3 wordt gestart met het gericht leren lezen. Hiervoor gebruiken we de nieuwste versie van de methode Veilig leren lezen en de LIST aanpak. Rond de kerstvakantie kunnen deze kinderen al eenvoudige teksten zelfstandig lezen. Het rekenonderwijs bouwt verder op de vaardigheden en kennis uit leerjaar 2. In leerjaar 3 wordt gestart met de rekenmethode Wereld in Getallen. In leerjaar 4 wordt het lees- en schrijfonderwijs verder ingeoefend. Het rekenen wordt verder uitgebreid. Vanaf groep 3 werken we dagelijks met de digiborden. In groep 1-2 incidenteel. 8

9 In groep 3-4 worden de kinderen, van wie de ouders dat willen, voor de Eerste Heilige Communie voorbereid, in samenwerking met hun ouders. De lessen vinden na schooltijd plaats. Als school hebben we hierbij een ondersteunende taak. Vanaf het schooljaar organiseren we dit om de twee jaar. Vanaf groep 5 wordt het vakkenpakket uitgebreid met aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en verkeer. Groep 7 wordt voorbereid op het jaarlijks verkeersexamen en groep 8 volgt een cursus jeugd-ehbo, die eveneens wordt afgesloten met een examen. Vanaf groep 7 krijgen de leerlingen ook Engelse les. In groep 8 wordt de leerstof van groep 7 nog verder uitgediept. Tijdens dit schooljaar vraagt ook de advisering en de toetsing voor de keuze van het voortgezet onderwijs veel tijd. De eindtoets wordt in april afgenomen. Hierna worden de verwijzingsgesprekken naar het voortgezet onderwijs gevoerd. In groep 8 wordt de aansluiting op het voortgezet onderwijs voorbereid. Zowel de leerresultaten als de werkhouding, motivatie, tempo en inzet bepalen het uiteindelijke advies van onze school. In groep 8 worden de kinderen, van wie de ouders dat willen, voor het Heilig Vormsel voorbereid. Ook deze lessen worden na schooltijd gegeven. Als school hebben we hierbij een ondersteunende taak. Eens per jaar wordt dit sacrament toegediend door de bisschop of zijn plaatsvervanger. Mevr. Nellie Wulms uit Ell verzorgt in het kader van de voorbereiding van het H. vormsel tien bijbellessen. In alle groepen wordt aandacht besteed aan sociaal-emotionele ontwikkeling, natuur- en milieu-educatie, wereldoriëntatie, verkeersopvoeding, catechese, technieklessen en computeronderwijs. Ook de expressievakken zoals muziek, tekenen, handvaardigheid en gymnastiek staan elke week op het rooster. Alle vakken en besteedbare uren worden vermeld in het lesrooster, dat in elke klas aanwezig is. De kinderen van groep 8 bereiden zich ook voor op het voortgezet onderwijs door het wekelijks maken van huiswerkopdrachten voor taal en rekenen. Incidenteel krijgen zij andere opdrachten mee naar huis. De technieklessen zijn geïntegreerd in de diverse vakken en worden gegeven op een vast moment vanuit onder andere de techniektorens en met behulp van diverse hulpouders. De kinderen kunnen nu andere vaardigheden en inzichten laten zien. Kinderen ontdekken op een speelse wijze techniek in doorlopende leerlijnen. Zo maken ze actief en met regelmaat kennis met de vele fascinerende aspecten van wetenschap en techniek, vaak nog aangevuld met excursies. In alle groepen leren we de kinderen zelfstandig te werken. Zo leren wij de kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor afgesproken taken en opdrachten. Dit geeft de leerkracht ook nog weer extra mogelijkheden om kinderen individueel te begeleiden. Naast het verzorgen van goed onderwijs organiseren wij ook andere activiteiten als: - de kinderboekenweek de voorleeswedstrijd de viering van Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen twee creamiddagen, samen met BS. St. Lambertus diverse culturele activiteiten via de kunst- en cultuurcoördinator en excursies leesprojecten (schoolbreed) een schoolsportdag en een jeugdzeskamp schoolreis schoolverlaterskamp samen met groep 8 van BS. St. Lambertus alternatieve schooldag als eindejaarsafsluiting Creamiddagen op clusterniveau Voor beide basisscholen organiseren wetwee maal x per jaar een crea-middag voor de groepen 3 t/m 8 ; eenmaal op een vrijdag voor de herfstvakantie (meestal met het thema vanuit de kinderboekenweek) en eenmaal in het voorjaar met een wisselend thema. Wat is een creamiddag? Het uitgangspunt van een crea-middag is een thema, waaraan we gezamenlijk werken. Tijdens deze middag worden verschillende disciplines gepresenteerd waaruit de leerlingen zelf kunnen kiezen. Wij gaan uit van minimaal drie leeftijdsgroepen, dus het is een groepsdoorbrekende activiteit. Doel is, behalve creatief bezig zijn, ook om samen aan een opdracht te werken. Er wordt een hele middag actief gewerkt op clusterniveau. Door middel van een tentoonstelling kunnen we aan elkaar en aan de ouders laten zien waaraan gewerkt is. Zo mogelijk wordt tijdens deze middag ook hulp gevraagd/gebruik gemaakt van speciale expertise van ouders en eventuele stagiaires. De tentoonstelling wordt per school opgezet. De groepen 1/2 kunnen van tevoren ook aan dit thema werken, zodat ook deze groepen hun werk kunnen tentoonstellen. 9

10 4. Oudercontacten en het brengen van uw kind Wij stellen het op prijs, dat er een goed contact is tussen ouders en school. Na school bent u altijd welkom voor informatieuitwisseling. Loop gerust eens binnen als er vragen zijn of als u gewoon even wilt komen kijken. Voor een langer gesprek stellen wij het op prijs als u vooraf een afspraak maakt. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over school, verwachten wij dat u hiermee eerst naar de leerkracht van uw kind gaat. Maar ook de directeur en de teamleidster willen u graag te woord staan. Maak wel vooraf een afspraak alstublieft. Wacht niet te lang, want bijtijdse uitleg en overleg kan veel duidelijkheid verschaffen en onduidelijkheid voorkomen. Van school kunt u verwachten, dat wij contact met u opnemen wanneer tussentijds blijkt, dat uw kind niet naar verwachting presteert of functioneert. Wij organiseren ook bijeenkomsten waarbij u informatie krijgt over uw kind of onze school: - kennismakingsavonden - informatie-avonden - individuele ouderavonden - thema-avonden georganiseerd door de OR of de school Tijdens de kennismakingsavonden aan het begin van het schooljaar wordt u nader geïnformeerd over allerlei zaken die de groep betreffen waarin uw kind geplaatst is. In november en maart worden de ouders uitgenodigd naar aanleiding van de resultaten van het 1 e en 2e trimester. Met de ouders van de kinderen uit de groepen 1-2 worden halverwege het schooljaar en op het eind van het schooljaar oudergesprekken gehouden. Natuurlijk kan er tussentijds altijd contact opgenomen worden met de leerkrachten. Het Schakelnieuws, een informatieblad voor de ouders en de kinderen, verschijnt tien maal per jaar. Via dit blad wordt u (via ) geïnformeerd door de schoolleiding/het team, de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad over schoolse zaken. Sinds 2007 hebben we ook een website waar wij onze school op presenteren: Wanneer u de kinderen naar school brengt, wordt er van uitgegaan dat u de kinderen zo zelfstandig mogelijk de school binnen laat komen. Als het signaal klinkt om naar binnen te gaan, verzamelen de kinderen zich buiten in de rij en gaan rustig met de leerkracht naar binnen. De kleuters van groep 1-2 verzamelen zich onder toezicht van de groepsleerkracht op de speelplaats bij de toestellen van de kleuters en de dino s, nabij hun eigen herkenningsteken. De kleuters van leerjaar 1 mogen de eerste vier weken door hun ouders tot in de klas gebracht worden. Daarna verzamelen ook de kleuters van leerjaar 1 zich op de speelplaats onder toezicht van hun juffrouw bij de rest van hun groep. De kinderen kunnen dan tot het belsignaal op de speelplaats spelen. Daar staan bakken klaar waar uw kleuter het eten en drinken in kan leggen. Als de bel gaat, verzamelen zij zich bij de tegel met de afbeelding. Gezamenlijk gaan de kinderen vervolgens naar de klas waar de kleuters met een kringgesprek beginnen. Op het einde van de ochtend en middag begeleiden de leerkrachten de kinderen van groep 1-2 naar de speelplaats, vanwaar de kinderen kunnen worden opgehaald. Laat de kinderen zo veel mogelijk lopend naar school komen, zeker wanneer ze dichtbij wonen. Alleen de kinderen die buiten het aangegeven centrum wonen mogen met de fiets komen, eventueel onder begeleiding van de ouders, vanwege de gevaarlijke oversteek. (Zie achterin deze gids de plattegrond van Ittervoort). Haal en breng uw kind(eren) zo weinig mogelijk met de auto. Dit voorkomt gevaarlijke situaties. Parkeer niet op de Leeuwenbekstraat, maar gebruik de parkeerhavens bij de gymzaal. 10

11 5. Schooltijden en toezicht De leerlingen moeten in acht schooljaren voldoen aan een verplicht aantal onderwijs-uren: in totaal 7520 uur. Deze uren zijn als volgt verdeeld: Groep 1 t/m 4 moet samen 3520 lesuren krijgen en groep 5 t/m 8 moet samen 4000 lesuren krijgen. De maximale grens, van ten hoogste 5,5 uur lesgeven per schooldag, is losgelaten. Wij hanteren deze grens wel nog bij ons op school. Op basisschool De Schakel gelden voor het schooljaar de volgende onderwijsuren: 3846 uur voor de groepen 1 t/m 4 en 4002 uur voor de groepen 5 t/m 8. Dat is samen 7848 uur. De schooltijden en pauzes zijn als volgt geregeld: Groep: 1-2 Maandag: uur uur Dinsdag: uur uur Woensdag: uur Donderdag: uur uur Vrijdag: uur s middags vrij 3 t/m uur uur uur uur uur uur uur uur uur De kinderen van de groepen 1-2 hebben op vrijdagmiddag géén les. De kleine pauze voor de groepen 3 t/m 8 is van uur. Wanneer uw kind niet naar school kan komen, stellen wij het op prijs dat u vóór uur de school even belt, (tel.: ), ons een berichtje bezorgt of ons per laat weten waarom uw kind afwezig is via Toezicht Laat de kinderen niet te vroeg naar school komen. Ze mogen 10 minuten voor aanvang van de lessen op de speelplaats zijn. Dan is er ook toezicht. Praat er eens met uw kind over, dat het veiliger is om deze tijd op de speelplaats te spelen, dan onderweg te blijven rondhangen. Bij regen of ander slecht weer mogen de kinderen voordat de lessen beginnen naar binnen, op aangeven van de leerkracht die surveilleert. Toezicht op de speelplaats is er steeds 10 minuten voor aanvang van de lessen en tijdens de ochtendpauze van 10:15 uur tot 10:30 uur voor groep 3 t/m 8 en tijdens de pauzes van de kleuters, op aangepaste tijden. Tussen de middag is de speelplaats gereserveerd voor de kinderen die overblijven. Dan houden de overblijfkrachten toezicht. Vanaf 10 minuten voor aanvang van de school kunnen de kinderen die tussen de middag naar huis zijn gegaan weer op de speelplaats terecht. 6. Gymtijden Maandag Morgen Dinsdag Morgen Woensdag Morgen Groep 6-7a 10.30u-11.15u Groep 7b u-12.00u Middag Groep 2b u-14.15u Groep u-15.15u Donderdag Morgen Groep 1-2a 8.30u-9.30u Groep 2b u u Vrijdag Morgen Groep u u Middag Groep 1-2a 13.15u-14.15u Middag Groep 6-7a 11.15u-12.00u Middag Middag Groep 7b u-15.15u 11

12 7. Bibliocenter Dat is handig! Onze bibliotheek. Op basisschool de Schakel hebben we een eigen bibliotheek van Bibliocenter. Deze bibliotheek is er ook voor vaders en moeders, niet alleen voor kinderen. Voor kinderen van alle leeftijden zijn er veel mooie boeken, spannende verhalen, prachtige prentenboeken. En natuurlijk boeken die je voor je spreekbeurt of je werkstuk kunt gebruiken. Voor de volwassenen zijn er in de bibliotheek heel wat thrillers, romans, waargebeurde verhalen én tijdschriften. Reisgidsen, computerboeken, informatieve boeken en alle boeken die niet in Ittervoort zijn, kun je gratis via de website reserveren en naar de bieb in Ittervoort laten komen. Of laat ze bij een andere bieb bezorgen als dat voor jou makkelijker is. En wist je dat de leden van de bieb korting krijgen bij lezingen en voordrachten van schrijvers of computercursussen bij Bibliocenter? Lezen is goed voor kinderen Veellezers scoren hoger bij de Cito-toets. Dat blijkt uit onderzoek. Eigenlijk is dat nogal logisch. Want hoe vaker je iets doet, hoe beter je het kunt. En des te leuker je het vindt. Dat geldt zeker ook voor lezen. Neem daarom een pasje bij Bibliocenter. Een bibliotheekpas is gratis tot 18 jaar. Geniet ervan! De bibliotheek is op alle schooldagen open Elke dag van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot uur. Bemande tijden: maandag van tot uur woensdag van tot / tot uur vrijdag van tot uur In de schoolvakanties is de bibliotheek dicht, maar dan kan je wel gewoon gaan lenen bij andere bibliotheken van Bibliocenter. Korting bij inschrijven via de website Als ouders ook een bibliotheekpasje nemen en zich digitaal inschrijven dan krijg je 2,50 op de inschrijfkosten. Kijk voor alle informatie op Regel uw bibliotheekzaken gemakkelijk online! Wist u dat u heel gemakkelijk uw bibliotheekzaken online kunt regelen? Dit kan op 2 manieren: 1. Via Ga naar Mijn menu (rechtsboven) en volg de instructies. Bij de eerste keer aanmelden maakt u een gebruikersnaam en wachtwoord aan. Vervolgens kunt u o.a. inzien welke boeken u reeds geleend hebt, online boeken verlengen en boeken reserveren. Reserveren kost niets en de boeken worden in Ittervoort bezorgd! 2. Via de smartphone-app de Bibliotheek (Android / Apple) Deze app is gratis te downloaden via de Play Store / App Store. Volg de instructies. De mogelijkheden van de app zijn ongeveer gelijk aan die van de site. 12

13 8. Resultaten, opbrengsten, CITO-toetsen via rapport en oudergesprekken Regelmatig willen wij weten of de leerlingen de leerstof voldoende beheersen. Dit doen wij door middel van observaties en toetsen. Wij willen weten of we als school de gestelde doelen hebben bereikt en welke onderdelen van de leerstof nog extra aandacht verdienen. Om objectieve maatstaven aan te leggen, maken we gebruik van landelijk gebruikte toetsen. Daardoor volgen wij de ontwikkeling per kind, maar ook per groep en van de school als geheel. De resultaten van de toetsen kunnen voor ons aanleiding zijn tot een gesprek tussen de groepsleerkracht en de interne begeleiders leerlingenzorg (IB-ers). Het is voor ons belangrijk om erachter te komen waarom toetsen wel of niet voldoende zijn gemaakt. Een belangrijke vraag die wij ons stellen is: op welke punten kunnen wij ons onderwijssysteem optimaliseren en er een zo hoog mogelijk rendement uit halen? Het is belangrijk dat wij uit de toetsresultaten kunnen aflezen of kinderen individueel vooruit blijven gaan. De een gaat sneller vooruit dan de ander, dat is een gegeven. Niet alle kinderen gaan uiteindelijk naar dezelfde vorm van voortgezet onderwijs. Om inzicht te krijgen in het verloop van ontwikkelingen en vorderingen op het gebied van de diverse vakken en om tijdig hiaten en/of storingen te kunnen signaleren, worden er in de groepen regelmatig methodegebonden toetsen afgenomen. Dit zijn toetsen, die bij de methodes horen en over een klein gedeelte van de behandelde stof gaan. Hierdoor kan de leerkracht controleren of de behandelde stof of het behandelde onderdeel van de methode is verwerkt en begrepen. De resultaten van deze toetsen worden door de leerkrachten op de ouderavonden met de ouders besproken. Deze toetsresultaten en andere bevindingen worden drie maal per jaar via een rapport mee naar huis gegeven, waarbij de stand van zaken in een cijfer wordt uitgedrukt (van 5 t/m 9). Bij het eerste en het tweede rapport worden de ouders uitgenodigd om met de leerkracht hierover van gedachten te wisselen in een persoonlijk gesprek. Bij het derde rapport is dat op verzoek. Daarnaast gebruiken we twee/drie maal per jaar toetsen, die niet methodegebonden zijn. Deze toetsen zijn ontwikkeld door het CITO (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling) en landelijk getest. Ze geven ons een beeld van het kind in zijn ontwikkeling bij de diverse vakonderdelen en of het kind op peil is of uitval vertoont. Tevens kunnen we aflezen of deze groep of de school in zijn totaliteit achter is/blijft bij een bepaald vakgebied. Op onze school worden de kinderen getoetst op de onderdelen Rekenen voor kleuters en Taal voor kleuters voor de groepen 1 en 2. Voor de groepen 3 t/m 8 worden Rekenen/Wiskunde, Begrijpend lezen, Spelling en Technisch lezen, AVI, de DMT (drie minuten toets) en woordenschat afgenomen. De scores op deze toetsen worden uitgedrukt in Romeinse cijfers I t/m V. Globaal betekent dit: I = goed tot zeer goed, II = voldoende tot ruim voldoende, III = matig tot redelijk, IV = onvoldoende tot matig en V = zwak tot zeer zwak. We gaan ervan uit dat de leerlingen in 8 leerjaren de basisschool kunnen doorlopen. Voor de meeste leerlingen is dit geen probleem. Wanneer de aangeboden leerstof te moeilijk blijkt te zijn of wanneer een leerling nog niet aan de volgende groep toe is, wordt in overleg met de ouders bekeken op welke manier we het kind passend onderwijs kunnen aanbieden. Soms is dan een langer verblijf in een groep aan te raden. Het kan ook zijn dat een leerling versneld door kan stromen naar een volgende groep. Ook hierover wordt in overleg met de ouders naar een passende oplossing gezocht. De beslissing over al dan niet doorstromen naar een volgende groep wordt te allen tijde in overleg met de ouders genomen, maar bij twijfel over een besluit over plaatsing van een leerling binnen het basisonderwijs wordt de uiteindelijke beslissing door de directeur van de school genomen. Het is van zelfsprekend dat wij als school de ouders wel steeds tijdig en inhoudelijk laten participeren in het totale besluitvormingsproces. Wij willen óók weten of uw kind zich prettig voelt bij ons op school, of uw kind zich voldoende betrokken voelt bij alles wat er op school gebeurt en of de aangeboden leerstof past bij het ontwikkelingsniveau van uw kind. Middels scholing, het bijwonen van vergaderingen binnen en buiten onze school, deelname aan het IB-netwerk en middels collegiale consultaties trachten we als team de kwaliteit van het door ons geboden onderwijs te verbeteren. De Onderwijsinspectie hanteert voor een kwaliteitsonderzoek standaarden, waar we aan moeten voldoen. Het resultaat wordt openbaar gemaakt via internet. Het laatste onderzoek dateert van en leverde een voldoende en tevreden resultaat op. 13

14 9. Resultaten (CITO)-Eindtoets en het schooladvies VO Er wordt in de regio een voorlichtingsavond belegd door scholen voor V.O. (voortgezet onderwijs), waar ouders en schoolverlaters informatie krijgen over de diverse scholen en schooltypes. De leerlingen van groep 8 nemen deel aan de Citoeindtoets, als steun en/of eventueel als ondersteuning bij hun keuze voor een school voor voortgezet onderwijs. Bovendien is bij de informatie, die naar het vervolgonderwijs dient te worden doorgegeven, naast het advies van de school, nog een tweede gegeven (= uitslag van een toets o.i.d.) verplicht bij de aanmelding op een school voor V.O. De leerkrachten van groep 8 stellen samen met de ouders en het kind een advies op. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit ons CITO-LVS. Het schoolkeuze-advies is vooraf ook besproken met de collega s uit de bovenbouw en met de IB-er bovenbouw. De Cito-eindscore geeft ook een score voor elk kind apart. Van de resultaten van deze toets krijgen de ouders ook een schriftelijke uitslag, opgesteld door het CITO. In februari 2014 hebben 21 leerlingen van onze school (groep 8) deelgenomen aan de toen nog geldende CITO-eindtoets. De uitslag moet een bevestiging zijn van ons schooladvies. Samen dragen zij bij aan de keuze van het schooltype van het voortgezet onderwijs dat de leerling gaat volgen. Naast de scores per leerling informeert CITO ook over het groepsresultaat in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Het afgelopen schooljaar lagen de opbrengsten van onze school boven het landelijk gemiddelde. Resultaten Cito-eindtoets Schooljaar Aantal leerlingen die de citotoets hebben gemaakt 14 leerlingen 21 leerlingen 19 leerlingen 17 leerlingen 22 leerlingen 12 leerlingen 11 leerlingen Algemeen landelijk gemiddelde Gemiddelde van onze school als ongecorrigeerde score 534,4 534,7 535,1 535,1 534,9 535,0 Vergelijking lande-lijk gemiddelde behorende bij onze schoolgroep met eenzelfde leerling-gewicht 537,3 538,7 538,0 537,8 541,4 541,6 535,5 536,0 535,3 535,3 535,2 537, ,6 541, , ,9 535, ,1 538,7 537,3 School 534,7 534,4 Landelijk In bovenstaande schema s staan de resultaten vermeld van de afgelopen jaren. Ter vergelijking zijn tevens de gemiddeldes vermeld van alle scholen in Nederland en van de met ons vergelijkbare scholen. Dit laatste wil zeggen van alle scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie, afkomst, achtergrond en opleiding van de ouders. Tijdens de Cito eindtoets behaalde onze school dit jaar een score van 537,3 bij een landelijk gemiddelde score van vergelijkbare scholen van 535,5. De landelijke gemiddelde score van alle scholen in Nederland lag dit jaar op 534,4. Vanuit eerder verworven gegevens kunnen we stellen dat de gescoorde opbrengsten van het afgelopen jaar overeenkomen met onze verwachtingen. 14

15 Schooladvies naar het V.O. Schooljaar VWO (plus) leerling leerlingen 1 leerling VWO HAVOVWO 3leerlingen 3 leerlingen 6 leerlingen 3 leerlingen HAVO HAVOVMBO-t VMBO VMBOBelgië Totaal 6 leerlingen 9 leerlingen 5 leerlingen 9 leerlingen leerlingen 8 leerlingen 19 5 leerlingen 8 leerlingen 17 8 leerlingen 8 leerlingen 3 leerlingen 22 5 leerlingen 9 leerlingen 3 leerlingen 18 Onderwijskundige rapporten, doorstroming en ondersteuning Als uw kind doorstroomt naar het voortgezet onderwijs, wordt aan deze school een onderwijskundig rapport overhandigd. Voor leerlingen met een lagere score dan 530 op de CITO-eindtoets wordt op dit moment door de scholen voor voortgezet onderwijs ook een uitgebreid onderwijskundig rapport gevraagd. Wij vinden het van groot belang te weten of wij goede adviezen hebben gegeven en of de kinderen dus na een aantal jaren nog op de betreffende middelbare school zitten. Dit wordt systematisch bijgehouden door overleg met de scholen voor voortgezet onderwijs. Vanuit dit leerling-volgen wordt specifieke zorg besteed aan een aantal leerlingen. Op deze wijze proberen we gestalte te geven aan zorg op maat en zo dus ieder kind op individuele wijze een adequaat leerprogramma aan te bieden. Ondersteuningsteams De ondersteuning van de zorgniveaus 1 t/m 4 van het cascademodel wordt gerekend tot de basisondersteuning van elke school. Het realiseren van dit niveau van basisondersteuning is de verantwoordelijkheid van de individuele schoolbesturen. Omdat het SWV alleen arrangementen toekent op zorgniveau 5 is het belangrijk dat de deelnemende besturen met elkaar samenwerken om de basisondersteuning op alle scholen zo sterk mogelijk te maken. Basisscholen hebben hier begeleiding bij nodig, begeleiding die aansluit bij de schoolondersteuningsprofielen en de ontwikkelingsplannen van de scholen. Schoolbesturen hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop ze, in afstemming met elkaar, middelen beschikbaar stellen om de ondersteuning t/m niveau 4 vorm te geven. Daarbij wordt het goede van de huidige voorzieningen behouden en de verbinding gelegd met het speciaal onderwijs en de jeugdhulp. Daarom is het volgende concept vastgesteld: Om de basisscholen te ondersteunen in het realiseren van kwalitatief goed passend onderwijs voor alle leerlingen, worden, mede op basis van opgedane ervaringen, kleine teams aan scholen of clusters van scholen gekoppeld. Deze kleine teams, te noemen ondersteuningsteams, bestaan uit specialisten, waaronder een orthopedagoog of psycholoog, een specialist afkomstig uit het SO of SBO, aangevuld met een jeugd- en gezinswerker (vanuit CJG/AMW/JGZ/BJZ). Het realiseren van een kwalitatief goede basisondersteuning kan alleen als we ervoor zorgen dat de professionaliteit van de leerkrachten wordt versterkt in het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Welke ondersteuning heeft deze ene leerling nodig? De rol van de leerkracht i.c. zijn deskundigheid en handelingsrepertoire is sterk bepalend t.o.v. de ondersteuningsvraag van de leerling. Taken van het ondersteuningsteam Binnen passend onderwijs is en blijft de focus gericht op het realiseren van kwalitatief (nog) beter onderwijs. De meeste leerlingen van de basisschool stromen in zonder specifieke ondersteuningsbehoeften en doorlopen de basisschool binnen de zorgniveaus 1 en 2. Hoe beter de kwaliteit van de zorgniveaus 1 en 2, hoe minder leerlingen aangewezen zijn op specifieke ondersteuning. Maar ondanks het streven naar hoge kwaliteit en toenemende deskundigheid zullen er altijd leerlingen blijven die aangewezen zijn op extra ondersteuning. Ondersteuningsteams vormen de spil in de zorgstructuur van het SWV De ondersteuningsteams ondersteunen de scholen in het realiseren van kwalitatief goed onderwijs en passend onderwijs voor alle leerlingen. HGW en daarnaast HGPD en HGW vormen de leidraad voor het omgaan met verschillen tussen leerlingen. De ondersteuningsteams richten zich vanuit de taakstelling op de niveaus 3 4 van het cascademodel. 15

16 Deze niveaus kunnen niet losgekoppeld worden van de niveaus 1 2. De inzet op niveau 1-2 komt dan voort uit de ondersteuningsvragen op niveau 3-4. Wanneer op basis van een specifieke ondersteuningsvraag van een leerling een arrangement moet worden opgesteld en uitgevoerd, kan door het ondersteuningsteam een expert worden ingeschakeld. Hier geldt het principe: de aanwezige specifieke expertise binnen het SWV dient (eerst) te worden benut. Specialisten kunnen gerekruteerd worden uit het SO, de ambulante diensten, het SBO, het basisonderwijs en uit de jeugdhulpinstanties. Werkwijze De ondersteuningsteams zijn gekoppeld aan de drie subregio s van het SWV Midden-Limburg 31-02: Roemond e.o., LeudalThornerkwartier en Echt e.o. Het ondersteuningsteam Leudal-Thornerkwartier dat onze school begeleidt is te bereiken via: Coördinator: Dhr. Boy Mertens Bereikbaarheid: Panheelderweg AH Heel Tel Gevolgen van de krimp Ook bij ons is een daling in de bevolking merkbaar. Dit heeft gevolgen voor wonen, arbeidsmarkt, zorg, welzijn en natuurlijk ook voor het onderwijs. Deze daling in leerlingenaantal heeft directe gevolgen voor ons te besteden budget en voor ons personeelsbeleid. Daarnaast is er een landelijke trend van vergrijzing en ontgroening merkbaar, omdat steeds meer jongeren verhuizen naar de grote steden. Dat betekent voor ons een toenemende mobiliteit en extra inspanningen die we moeten verrichten voor het behouden van onze onderwijskwaliteit. De afname van de rijksbijdrage leidt tot discussie over de herschikking van de budgeteenheden binnen Spolt en bij ons in het cluster tot het vormen van combinatieklassen, het snijden in de remedial teaching en andere ambulante tijd. Wij zouden graag binnen ons cluster Itter nog meer willen toewerken naar één onderwijsorganisatie als een integraal kindcentrum (I.K.C.) met meerdere partners in één gebouw. Er zijn de laatste tijd veel onderzoeken verricht naar de afname van het aantal kinderen in diverse regio s. Voor ons cluster leverde dat onderstaand beeld op. Vaststaand aantal leerlingen per teldatum op 1oktober was: Lambertus De Schakel De prognoses per teldatum op 1 oktober, volgens de geboortegegevens van de Gemeente Leudal en van een planningsrapport van 24 april 2010 luiden: Lambertus De Schakel

17 11. Groepsindeling + personele bezetting voor het schooljaar Directeur van het cluster Ittervoort-Neeritter-Hunsel: Mevr. Peggy van Ratingen, Hoek 14a 6088 ES Roggel Mobiel: Teamleider van het cluster Itter: Mevr. José Daemen-Henderickx Koelenterhofstraat BZ Grathem Mobiel: Groep 1-2a: Juffr. Sally Lombardi-Coenen maandag, dinsdag en woensdag én: Juffr. Simone Wolters-Geene donderdag en vrijdagmorgen Groep 2b-3 Juffr. Jeanine Stassen Tel.: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (7 x) én Dhr. Juri Corvers vrijdag (19 x) 17

18 Groep 4-5: Juffr. Marjanne Jeurissen-Sillekens Tel Én Juffr. Enna Hermans Tel.: Groep 6-7a Juffr. Vera van Bilsen Én Juffr. Susan Coolen Tel.: Maandag, dinsdag en woensdag donderdag en vrijdag donderdag maandag, dinsdag woensdag en vrijdag Groep 8: Juffr. Vera van Bilsen maandag en dinsdag én Meester Frans Nevels Tel woensdag, donderdag en vrijdag 18

19 Directeur van het cluster Itter: mevr. Peggy van Ratingen Voor personalia zie de gegevens pagina 18 Op maandag t/m donderdag Teamleidster cluster Itter: Mevr. José Daemen Voor personalia zie de gegevens pagina 18 Foto zie groep 2b-3 Intern Begeleider (IB-er) van BS De Schakel Juffr. Simone Wolters-Geene Tel.: Foto zie groep 1-2a Administratief medewerkster: Mevr. Helma Huiberts-Clement, Conciërges: Dhr. Ton Gielen Mobiel: Op dinsdag t/m donderdag Op dinsdag en vrijdagmiddag Op maandagmorgen, dinsdagmorgen en vrijdagmorgen Elke morgen Dhr. Ger Schouren Mobiel: Elke morgen en dinsdagmiddag en donderdagmiddag Interieurverzorgster: Mevr. Mariet Houben Mobiel: Op maandag t/m vrijdag elke dag 2 uur 19

20 12. MR en GMR Ouders en personeel worden door de medezeggenschapsraad (MR) betrokken bij de formulering van nieuw beleid en ook bij de controle op de uitvoering van eerder vastgesteld beleid door het team, de directie en het bevoegd gezag. De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding. De algemene taken en bevoegdheden staan vermeld in het MR-reglement, dat op school ter inzage ligt. Tijdens de vergadering is de directeur aanwezig bij de agendapunten, waarbij zijn aanwezigheid gewenst is. Hieronder vermelden wij enkele taken en bevoegdheden van de MR: - De MR is bevoegd alle aangelegenheden te bespreken die de school aangaan: ze kan voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. - De MR bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. - De MR bewaakt in de school in het algemeen het voorkomen van discriminatie en bevordert gelijke behandeling in alle gevallen en in het bijzonder gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede de inschakeling van gehandicapten. Naast deze algemene bevoegdheden gelden een aantal bijzondere aangelegenheden. Zo is in de wet vastgesteld, dat het bevoegd gezag over een aantal in het reglement genoemde onderwerpen, alvorens een besluit te nemen, instemming of advies van de voltallige (G)MR of van een van de geledingen nodig heeft. De samenstelling v/d Medezeggenschapsraad Secretariaat: Mevr. Simone Geene Mobiel: p/a Begoniastraat BH Ittervoort namens de ouders: Paul van Dongen, voorzitter Tel.: Bosserstraat RD Ittervoort Ronald Schroijen Tel.: Molsveld CX Ittervoort Sandra Wijngaarden Mobiel: Kanaalstraat RW Hunsel namens het team: Juffrouw Simone Geene, secretaris en lid Mobiel: Groenstraat EL Melick Juffrouw Marjanne Jeurissen-Sillekens, lid Tel Lindepad BW Thorn Juffr. Susan Bergs, lid Mobiel: Linderveld BW Neeritter 20

BASISSCHOOL DE SCHAKEL ITTERVOORT

BASISSCHOOL DE SCHAKEL ITTERVOORT Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. Onderwijsvernieuwing op BS De Schakel... 4 3. De organisatie van het onderwijs bij ons op school... 4 4. Oudercontacten... 8 5. Schooltijden en toezicht... 9 6. Gymtijden...

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond Publieksversie voor scholen en ouders Passend Onderwijs is goed onderwijs Passend onderwijs in IJmond 1 Het samenwerkingsverband Voor iedere

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd?

Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Waarom wordt passend onderwijs ingevoerd? Passend onderwijs Wat is passend onderwijs? Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur

D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO. STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur D 1.35 Beleidsnotitie Eindtoets en schooladvies VO STATUS: Vaststelling DB Besluit College van Bestuur Evaluatie 10-04-2017 Versie: 1 10-04-2017 19-04-2017 Jaarlijks, 04-2018 5 blz. Samenvatting; In dit

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Beleid uitstroom leerlingen groep 8

Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Beleid uitstroom leerlingen groep 8 Oktober 2014 Marion Kersten Inhoud Inleiding... 3 Het adviseringstraject... 4 Bepalen (pre)-advies.... 5 Het kind... 5 De methodegebonden toetsen... 6 De methode-onafhankelijke

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

BASISSCHOOL ST. LAMBERTUS NEERITTER

BASISSCHOOL ST. LAMBERTUS NEERITTER 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Voorwoord... 3 2. Onderwijsontwikkeling op BS St. Lambertus... 4 3. De organisatie van het onderwijs bij ons op school... 4 4. Oudercontacten... 8 5. Schooltijden...

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving

Schoolprofiel. Algemene Schoolbeschrijving Basisschool Walburgis Emmerikseweg 4 7077AP Netterden Tel: 0315-386239 walburgisnetterden@planet.nl www.netterden.net Schoolprofiel Algemene Schoolbeschrijving Naam School Stichting Slogan basisschool

Nadere informatie

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015

Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs. Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs Rotterdamse plaatsingswijzer Schooljaar 2014-2015 Fokor Vereniging samenwerkende schoolbesturen voor primair en voorgezet onderwijs. (Gemeente Rotterdam)

Nadere informatie

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs

Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Aandachtspunten Leraren passend onderwijs Beste leraar, Op 1 augustus 2014 wordt de wet passend onderwijs ingevoerd. Dit betekent dat er een aantal zaken anders geregeld zijn voor leerling, leraar en ouder.

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

Notitie voor leerkrachten

Notitie voor leerkrachten Notitie voor leerkrachten 1 De ondersteuningsniveaus van Basisschool Dierdonk September 2016 Managementteam d.d. 26-09-2016 Teamvergadering d.d. 05-10-2016 Medezeggenschapsraad d.d. 13-03-2017 Voorwoord

Nadere informatie

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet

ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet ADVIES, CITO-TOETS EN HOE VERDER?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op strategieën

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Seashell School Nederlands onderwijs

Seashell School Nederlands onderwijs Seashell School Nederlands onderwijs 2012-2013 Inhoud Voorwoord De school Over de school Het team NTC Wat is NTC-onderwijs Toelating Schooltijden De methoden Huiswerk Voorzieningen op de NTC leslocatie

Nadere informatie

Continurooster Jozefschool

Continurooster Jozefschool Continurooster Jozefschool beleid continurooster 1 / 11 Inhoud 1. Inleiding... 4 2. Totstandkoming... 5 3. Schooltijden... 6 3.1 Overgangsregeling.... 6 4. Voor- en nadelen continurooster... 7 5. De praktijk...

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies

Passend Onderwijs in Friesland. hoe zit dat precies Passend Onderwijs in Friesland hoe zit dat precies Passend Onderwijs is de nieuwe manier waarop in het onderwijs extra ondersteuning aan leerlingen met leer- of ontwikkelingsmoeilijkheden wordt gegeven.

Nadere informatie

Goed op weg naar het vo 2015-2016

Goed op weg naar het vo 2015-2016 Goed op weg naar het vo 2015-2016 Een goede overstap van basisonderwijs naar voortgezet onderwijs is erg belangrijk: motivatie & zelfvertrouwen plezier houden in leren opmaat voor vervolgopleiding/werken

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel De Fontein Algemene gegevens School De Fontein BRIN 04FI Locatieleider Mw. L. v.d. Wel Adres Hoyledestraat 23, 3036 LP Rotterdam Telefoon 010-4659366 E-mail

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

Informatiebulletin 25 februari 2015 15 de jaargang nr 12

Informatiebulletin 25 februari 2015 15 de jaargang nr 12 Informatiebulletin 25 februari 2015 15 de jaargang nr 12 Planning komende weken 24 en 26 februari Adviesgesprekken groep 8 3 maart Hoofdluiscontrole 10 maart MR vergadering 11 maart Techniekochtend groep

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem

4. De zorg. 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem 4. De zorg 4.1 De gewone zorg en het leerlingvolgsysteem Ieder kind is anders en iedereen moet voldoende aandacht krijgen. Om de vorderingen bij te houden gebruiken wij observatielijsten en toetsen. Bij

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

(Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016. De Poort. Op Weg Naar De Toekomst

(Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016. De Poort. Op Weg Naar De Toekomst (Mini-)Schoolgids van CBS De Poort 2015-2016 Dorpsstraat 44 2665BJ Bleiswijk Telefoon 010-5212635 www.cbsdepoort.nl e-mail: admin@cbsdepoort.nl Twitter: @cbsdepoort (Mini) Schoolgids CBS De Poort (De Poort..

Nadere informatie

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen

\hoe verder?? Wat is de voorbereiding? Een aantal spannende maanden tegemoet. Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen Advies, CITO-toets toets en \hoe verder?? Een aantal spannende maanden tegemoet Wat is de voorbereiding? Vanaf eind november starten we met het oefenen van Cito-toetsen -niet te serieus -wijzen op leerstrategieën

Nadere informatie

Vullerflits 16. Gorssel, 21 april KALENDER maandag 24 april t/m vrijdag 05 mei verkleed komen start 4 e ronde keuzeateliers

Vullerflits 16. Gorssel, 21 april KALENDER maandag 24 april t/m vrijdag 05 mei verkleed komen start 4 e ronde keuzeateliers Vullerflits 16 Gorssel, 21 april 2017 KALENDER maandag 24 april t/m vrijdag 05 mei 2017 woensdag 10 mei 2017 vrijdag 19 mei 2017 Meivakantie juffendag kleuters; kleuters mogen verkleed komen start 4 e

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5.

Inhoudsopgave. Visie 3. Kernwaarden. 4. Zorgstructuur. 5. Zorgniveau 1 6. Zorgniveau Zorgniveau 3 9. Zorgniveau Zorgniveau 5. Zorgstructuur 1 Inhoudsopgave Visie 3 Kernwaarden. 4 Zorgstructuur. 5 Zorgniveau 1 6 Zorgniveau 2... 7 Zorgniveau 3 9 Zorgniveau 4 11 Zorgniveau 5. 13 Bijlagen.. 15 2 Visie De visie van de Fonkelsteen:

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool de Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Basisschool de Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 Basisschool de Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld.

De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. De Maatwerkplek van basisschool Schinveld. Leren en laten leren Vermunt J. (2006); Het leerproces en leren is ontwikkelen Voorwoord Hoe willen wij dat leerlingen leren? We willen dat ze dingen leren waar

Nadere informatie

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Floor Kaspers December 2013 (gevalideerd 1-10-2017) Handreiking Inhoud Inleiding 2 1. Wat is het schoolondersteuningsprofiel? 3 Wat staat er in ieder

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Deel A : Basis Ontwikkelingsperspectief: voor wie, wat, waarom, wanneer en hoe? Deel

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Mikado. Iedere school stelt een dergelijk profiel op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan

Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan Wat is passend onderwijs? Vanaf 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden, gaan scholen samenwerken in regionale samenwerkingsverbanden

Nadere informatie

I.K.C. De Verrekijker Ell

I.K.C. De Verrekijker Ell I.K.C. De Verrekijker Ell Basisschool, Peuterspeelzaal, Kinderopvang & Bibliotheek onder één dak DE VERREKIJKER is volop in ontwikkeling en daar zijn wij heel trots op! Dit willen we graag met ú delen.

Nadere informatie

Opbrengsten. Basisschool Pius X

Opbrengsten. Basisschool Pius X Opbrengsten 014 Basisschool Pius X Opbrengsten Met dit verslag willen wij u een overzicht geven van de belangrijkste gegevens/aantallen betreffende de opbrengsten van Basisschool Pius X. Naast de evaluaties

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief november 2015

Nieuwsbrief november 2015 Personele zaken: Juf Sabine gaat met ingang van maandag 16 november met zwangerschapsverlof. Wij wensen haar een plezierig verlof. Juf Ellen ten Berge zal groep 6 overnemen op maandag t/m woensdag. Juf

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Inleiding en relevantie van deze notitie De Amsterdamse scholen hebben in de aanloop naar passend onderwijs in de periode voor 1 augustus 2014 hun eerste

Nadere informatie

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk

Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk Vragen gesteld op de ouderavond op 11 februari 2014 gehouden in De Boemerang te Naaldwijk 1: En wat kunnen jullie betekenen voor hoogbegaafde kinderen. Het is aan de school om aanbod te hebben voor hoogbegaafde

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers,

Beste ouders/verzorgers, Beste ouders/verzorgers, Op 24 juni hebben we met elkaar gesproken over onze nieuwe aanpak van wereldoriëntatie en kunstzinnige vorming. We hebben op die avond geluisterd naar uw suggesties, maar ook naar

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Protocol. Verwijzing

Protocol. Verwijzing Protocol Verwijzing Inhoudsopgave Inleiding 3 Het volgen van de ontwikkeling 4 Verslaggeving van gegevens over leerlingen 4 Naar het voortgezet onderwijs 4 Vervroegd naar het voortgezet onderwijs 5 Stappenplan

Nadere informatie

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl

NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl NBS Boeimeer Jan Nieuwenhuijzenstraat 2 4818 RJ Breda 076-5146101 www.nbsboeimeer.nl Opbrengsten Bijlage Schoolgids 2012-2013 Onze opbrengsten Schooljaar 2012-2013 Inleiding Of we goed onderwijs bieden

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs

Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs Protocol PO-VO: leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs In dit protocol geven wij aan hoe de overgang van leerjaar 8 naar het voortgezet onderwijs verloopt, hoe het schooladvies tot stand komt en wat

Nadere informatie

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS

JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS JAARVERSLAG VOOR DE OUDERS Evaluatie van schooljaar 2009-2010 In dit verslag kijken we terug op het schooljaar 2009-2010. Ook in dit jaar hebben er veranderingen plaatsgevonden en zijn er verbeteringen

Nadere informatie

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze!

Presentatie tijdens lesjes middag. De Vos: jouw slimste keuze! Presentatie tijdens lesjes middag De Vos: jouw slimste keuze! Visie Strategisch Beleidsplan Onze primaire functie en ons hoofddoel is het ontplooien van leerlingen op basis van individuele kwaliteiten.

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014

Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 Studiedag Inrichting Passend Onderwijs SWV PO 30-10 RKC Waalwijk 3 juni 2014 1. Opening 2. Startactiviteit: Kennismaking 3. Doelstellingen en opbrengst van de dag 4. Kracht door verbinding Toelichting

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie