CLUSTER ITTERVOORT/NEERITTER

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CLUSTER ITTERVOORT/NEERITTER"

Transcriptie

1

2 Inhoudsopgave 1. Voorwoord Onderwijsvernieuwing op BS De Schakel De organisatie van het onderwijs bij ons op school Oudercontacten en het brengen van uw kind Schooltijden en toezicht Gymtijden Bibliocenter Resultaten, opbrengsten, CITO-toetsen via rapport en oudergesprekken Resultaten (CITO)-Eindtoets en het schooladvies VO Gevolgen van de krimp Groepsindeling + personele bezetting voor het schooljaar MR en GMR Kinderopvang en overblijven Ouderraad De samenstelling van de oudervereniging Vakantierooster Bedrijfshulpverlening (BHV) Activiteitenplanning Plattegrond van onze school Plattegrond Ittervoort en wie komt met de fiets naar school?

3 CLUSTER ITTERVOORT/NEERITTER 1. Voorwoord Geachte ouders, verzorgers, Met trots bieden wij u onze nieuwe schoolgids aan voor het schooljaar Wij hebben er voor gekozen de schoolgids in twee delen aan u te presenteren. Een algemeen gedeelte dat voor beide scholen van ons cluster Itter eenzelfde inhoud kent en een specifiek gedeelte dat u met name per locatie de nodige informatie verschaft. Het algemene deel kunt u vinden op de website van onze school en wordt u alleen op papier aangereikt als u daar zélf om vraagt. Zoals u gewend bent, vindt u hierin terug wat wij u als Basisschool St. Lambertus én als Basisschool De Schakel te bieden hebben. Het specifieke gedeelte bieden wij u hierbij aan. Naast een veelvoud aan algemene wetenswaardigheden, willen wij u ook informeren omtrent onze laatste ontwikkelingen en voornemens voor het komende schooljaar. Door onze krachten te bundelen gaan we samen op zoek naar onderlinge afstemming en het behalen van diverse voordelen uit onze clustervorming. Vanuit onze visie op onderwijs streven wij naar kwalitatief goed onderwijs dat boeiend en betekenisvol is voor de kinderen en zo goed mogelijk is afgestemd op de mogelijkheden, behoeften en interesses van iedereen. We willen uw kind een school bieden waarin het zich veilig en vertrouwd voelt, waar iedereen elkaar met respect benadert in een open, gezellige sfeer en waarbij iedereen zijn talenten kan laten zien. Hiermee willen wij ons onderwijs zo duidelijk mogelijk typeren, zodat u weet wat u van ons mag verwachten. Roept het een en ander tóch nog vragen bij u op, schroom dan niet om er met ons over te komen praten. Wij hechten veel waarde aan een goede open communicatie en willen graag met u zoeken naar een oplossing van datgene waar u zich zorgen over maakt. Namens alle collega s en de directie wensen wij alle kinderen, ouders, ouderraad, medezeggenschapsraad en alle medewerkers bij ons op school een leerzaam, gezellig en geslaagd schooljaar toe. Peggy van Ratingen, directeur José Daemen-Henderickx, teamleider, Peggy van Ratingen José Daemen 3

4 2. Onderwijsvernieuwing op BS De Schakel Als school streven wij ernaar dat alle kinderen goed onderwijs krijgen. Er wordt gewerkt met leerlijnen en methodes die rekening houden met de verschillen tussen de kinderen. Elke vier jaar stellen wij een schoolplan op. Hierin staan de inhoud en de organisatie van ons onderwijs beschreven. Ook geven wij hierin aan welke keuzes we gemaakt hebben op gebied van onze onderwijsontwikkeling. De algemene doelen hebben we daarbij vertaald naar de dagelijkse praktijk. Dit schoolplan biedt ons dan voor die periode de nodige houvast bij het maken van beleidskeuzes en bij het planmatig invoeren van deze vernieuwingen. Het schoolplan ligt ter inzage op school en staat op onze website Elk jaar geven we aan hoe we de kwaliteit van ons onderwijs bewaken en welke verbeteringen we op grond van interne analyses en evaluaties willen aanbrengen. Deze aandachtspunten worden beschreven in ons jaarlijks op te stellen schoolontwikkelingsplan. In het kader van onze onderwijsontwikkeling hebben wij voor het komend schooljaar gekozen voor de volgende aandachtspunten: - Sociaal-emotionele ontwikkeling We werken met de methode Goed gedaan. Vanuit deze methode wordt veel aandacht geschonken aan de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen. Het pedagogisch handelen en voorbeeldgedrag van de leerkracht staan hierbij centraal. We streven ernaar pestgedrag vroegtijdig te signaleren en hier adequaat, volgens het pestprotocol, op te reageren. - HGW (handelingsgericht werken) Handelingsgericht werken wil zeggen dat we ons onderwijsaanbod afstemmen op de basisbehoeften en onderwijsbehoeften van onze leerlingen. We zoeken naar ontwikkelingskansen en mogelijkheden van onze kinderen. Gesprekken voeren met kinderen is hierbij van essentieel belang. - LIST (Lees Interventieproject voor Scholen met een Totaalbenadering, voor de leerlingen: Lezen IS Top) We werken op school met LIST. Het doel hierbij is het aanbod en de leesinstructie binnen de groepen te verbeteren. Leesmotivatie en leesplezier staan hierbij voorop! We streven naar het realiseren van goed leesonderwijs in een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. We concentreren ons in vooral op het leerproces van begrijpend lezen. - Zelfstandig werken / dag- en weekplanning Wij vinden het belangrijk dat de kinderen leren om, gedurende een bepaalde tijd zelfstandig te werken. Deze tijd wordt afgestemd op hun leeftijd. Gedurende deze tijd kan de leerkracht, apart met een leerling of in een klein groepje, extra begeleiding bieden aan de hand van het groepsplan of een handelingsplan. - Beleidsplan Meer- en Hoogbegaafdheid We streven er binnen ons onderwijs naar, om meer- en (hoog)begaafde kinderen in onderwijsinhoudelijk, pedagogisch en didactisch opzicht, passend en gestructureerd onderwijs aan te bieden. Voor de betreffende leerlingen wordt de aparte aanpak in het groepsplan omschreven. Sinds einde schooljaar beschikken we over een DHH (Digitaal Handelingsplan Hoogbegaafdheid). Met behulp van dit instrument zijn we in staat deze leerlingen te screenen om zo een passend onderwijsaanbod te kunnen bieden. - Passend onderwijs Vanaf 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. In een nieuw gevormd Samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs Midden-Limburg hebben alle schoolbesturen nu de taak voor alle leerlingen die wonen binnen de regio van dit SWV een zo passend mogelijke plek in het onderwijs te bieden. Dit noemen we de zorgplicht van het samenwerkingsverband. Passend onderwijs is in principe voor alle leerlingen op de basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs bedoeld, maar zoomt in op leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften. Belangrijkste doelstellingen van passend onderwijs zijn: - Zo passend mogelijk onderwijs aanbieden en daarbij kijken naar de onderwijsbehoeften van de leerlingen. - Het complexe systeem van toekenning van extra zorg verdwijnt. Geen onnodige administratieve last, geen wachtlijsten, geen lange indicatieprocedures. - Alle kinderen verdienen een plek in het onderwijs. - Er moet afstemming zijn tussen onderwijs en jeugdhulp. Gemeenten worden verantwoordelijk voor jeugdhulp. Daarmee moet er afstemming plaatsvinden tussen het ondersteuningsplan van het SWV en het jeugdbeleid van gemeenten. Het SWV 3102 Midden Limburg bestaat uit de schoolbesturen voor regulier en speciaal onderwijs in de gemeenten Roermond, Roerdalen, Echt-Susteren, Maasgouw en Leudal. In dit SWV werken we samen met alle scholen van ons schoolbestuur SPOLT en met 13 andere schoolbesturen voor Speciaal Onderwijs en Primair Onderwijs om zo aan elk kind een passende onderwijsplek te bieden. Dit samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan Passend Onderwijs opgesteld en wil door middel van jaarlijkse evaluaties dit plan actualiseren op basis van de meest actuele gegevens en eventuele bijstellingen en veranderingen in de wetgeving. Elk schoolbestuur heeft een bestuursondersteuningsplan opgesteld en elke school heeft een eigen schoolondersteuningsprofiel vastgesteld voor

5 De schoolbesturen en hun scholen werken samen aan de uitvoering van deze plannen. Daarin staan zij niet alleen. Ze worden daarbij ondersteund door de bovengenoemde gemeenten en door organisaties als bijv. het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en de Jeugd GezondheidsZorg (JGZ). Doel is om voor elke leerling goed onderwijs te bieden met als uitgangspunt om zo veel mogelijk leerlingen binnen het regulier onderwijs te houden. Passend Onderwijs vervangt het oude systeem van de leerling gebonden financiering (LGF), beter bekend als het rugzakje. Passend Onderwijs betekent dat het elke leerling uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen zodat elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen en om er voor te zorgen dat leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben dan ook echt passend onderwijs krijgen. Als blijkt dat een school de ondersteuning die een kind nodig heeft niet kan bieden, moet een passende plek op een andere reguliere of speciale school gevonden worden binnen dit SWV. Zo zorgen we er samen voor dat alle kinderen binnen ons samenwerkingsverband (SWV) een passend onderwijsprogramma krijgen. Voor meer schoolspecifieke informatie zie ons Plan van inzet Meer algemene informatie kunt u vinden op de website Binnen ons samenwerkingsverband (SWV) Passend Onderwijs Midden-Limburg evalueren we jaarlijks de aantallen zorgleerlingen, de effecten van de handelingsplannen en de daardoor verkregen resultaten van zorg op maat. - Schoolondersteuningsprofiel Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel opgesteld. Op basis van dit schoolprofiel geeft de school aan welke ondersteuning zij aan haar leerlingen kan bieden, maar ook welke expertise de school gaat ontwikkelen en wat dat betekent voor de scholing van de leerkrachten. Alle scholen hebben in hun schoolondersteuningsprofiel het niveau van basisondersteuning van dit moment beschreven. Ook hebben ze hun ambitie-niveau van basisondersteuning vastgelegd. Om dit te bereiken krijgen de scholen begeleiding van ondersteuningsteams. Door het inzetten van deze ondersteuningsteams op alle scholen, hopen we de vastgestelde kwaliteiten van basisondersteuning te realiseren. Gesprekspartner vanuit de school is in elk geval de intern begeleider. Op de website van het Ministerie van Onderwijs vindt u meer informatie over passend onderwijs en het schoolondersteuningsprofiel. Ook kunt u terecht bij het (gratis) ouderinformatiepunt of op Het informatiepunt 5010 heeft een informatiegids passend onderwijs voor ouders ontwikkeld welke u kunt downloaden via de website van 5010 en van het Ministerie van OCW. Extra ondersteuning Voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften geldt een nieuwe regeling. De leerlinggebonden financiering (rugzak) verdwijnt en de wijze waarop leerlingen worden verwezen en toegelaten tot het speciaal (basis)onderwijs is anders geregeld. Indien de ondersteuningsvraag van een leerling de mogelijkheden van de school waar de leerling wordt aangemeld overstijgt, kan de school samen met ouders en het ondersteuningsteam een deskundigenadvies formuleren. Wanneer het deskundigenadvies een aanvraag voor plaatsing in het speciaal(basis)onderwijs inhoudt, wordt dit deskundigenadvies aan een bovenschools toetsingsorgaan (BTO) aangeboden. Het BTO geeft dan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) af, op basis waarvan de leerling tijdelijk kan worden geplaatst in het SBO of het SO. Informatie Voor verdere informatie over het ondersteuningsteam of het BTO kunt u contact opnemen met de IB-er van de school. Het ondersteuningsplan van het SWV Midden-Limburg staat, evenals het bestuursondersteuningsplan staan op de SPOLT website. Het adres van het SWV Passend Onderwijs MiddenLimburg is: SWV PO Midden Limburg Vlasstraat EE Heythuysen Tel Seksuele diversiteit Seksualiteit kent vele sterk universele aspecten waaronder de fysiologische geslachtskenmerken van vrouwen en mannen. Seksualiteit kent ook een diversiteit. Diversiteit van een geheel aan verschillen en overeenkomsten van individuen of groepen mensen. Deze zijn te onderscheiden op een bepaalde dimensie zoals: sekse, leeftijd, etnische achtergrond, sociaaleconomische status, nationaliteit, seksuele voorkeur, religieuze overtuiging en het al of niet hebben van een handicap. Wij willen de kinderen leren met deze verschillen om te gaan. Dit vanuit de gedachte dat we respect hebben voor het anders mogen en kunnen zijn. Wij willen de kinderen laten ontdekken dat seksuele identiteit een essentieel onderdeel is van hun eigen identiteitsontwikkeling. Hoe ga je om met een klasgenootje dat anders is dan jij of zich anders gedraagt dan jij? Hoe ga je om met de gevoelens die dat bij je oproept? Het gaat daarbij niet alleen om de ander, maar ook om te leren omgaan met het ánders mogen zijn van jezelf. Ook willen we de kinderen de mogelijkheden aanreiken van bijpassende hulpverlening als dat nodig is. Waar kan ik terecht als ik mij niet lekker voel of eenzaam ben of geen vrienden heb of gewoon met iemand over het anders zijn dan anderen wil praten? Wij willen dat de kinderen zich veilig voelen bij ons op school en dat ook de veiligheid van seksueel diverse leerlingen bevorderd wordt. 5

6 -ICT In alle groepen wordt gewerkt met een digibord. De kinderen werken op computers op een verantwoorde en gestructureerde wijze. Er wordt gebruik gemaakt van computerprogramma s behorende bij de methodes. - Wetenschap en techniek SPOLT heeft een aantal jaren geleden gekozen voor een actieprogramma. Het actieprogramma omvatte: Invoering Wetenschap&Techniek op alle scholen Scholing VTB (verbetering techniek basisonderwijs) en aanstellen van techniekcoördinatoren Regionale samenhang met VO scholen en bedrijfsleven Voor een SPOLT-school betekent dit dat er een gefundeerd onderwijsprogramma is. Gemeenschappelijke W & T doelstellingen PO t.b.v. doorgaande lijn PO/VO De leerlingen hebben op het einde van groep 8 kennis (feiten en inzicht), praktische- en procesvaardigheden uit wetenschap en technologie verworven via eenvoudig onderzoekend en ontwerpend handelen. De leerlingen zijn op het einde van groep 8 in procesmatige en productmatige zin in staat oplossingen te bedenken en te ontwerpen voor eenvoudige technische problemen, deze uit te voeren en te evalueren.. De leerlingen zijn op het einde van groep 8 in procesmatige en wetenschappelijke zin in staat onderzoek te bedenken voor eenvoudige vraagstukken, deze uit te voeren en te evalueren. De leerlingen kunnen op het einde van groep 8 via wetenschap en techniek in hun eigen omgeving relaties leggen tussen werking en vorm van materiaal. De leerlingen tonen op het einde van groep 8 een positieve houding ten aanzien van wetenschap en technologie en herkennen W & T als een integraal aspect van de wereld. Deze doelstellingen zijn het referentiepunt om W & T onderwijs resultaatgericht in te richten. Plannen voor het schooljaar en verder Alle scholen gaan aan de slag met activiteiten, die samengesteld zijn rond 4 disciplines. De focus is gericht op onderzoekend en ontwerpend leren. De bestaande methodes voor techniek worden hierin meegenomen. Onderstaande 4 thema s dienen als kapstok: Platteland/landelijk - leefbaarheid - natuurlijk - ondernemend/energiek Jaarlijks wordt onze vraag bij aanbieders neergelegd en maakt het netwerk Techniekcoördinatoren een keuze uit het aanbod. Op alle scholen is W&T educatie ingebed in het onderwijsaanbod. Partners in dezen zijn: Spark Tech Lab; Make-Tech; Mad Science; diverse pretparken zoals Toverland etc. De scholen maken gebruik van de informatie die beschikbaar is en weten welke mogelijkheden er zijn voor het gebruik ervan in de scholen. - Kunst en Cultuur Op dit moment werken alle SPOLT scholen naast het reguliere aanbod vanuit de leerstof die de school op dit onderdeel al aanbiedt op het gebied van cultuureducatie, ook met een extra aanbod van kunst en cultuur. Dit noemen we het kunstmenu. Gepland voor komend schooljaar staan: Cluster 1-2: beeldende vorming Cluster 3-4: dans Cluster 5-6: muziek Cluster 7-8: dramatisch expressie Groep 3-4 en 7-8 in de eerste periode en groep 1-2 en 5-6 in de tweede periode van het schooljaar. Bij bovenstaande disciplines wordt telkens een koppeling naar een andere discipline gezocht. Bijvoorbeeld: muziek en poëzie, dans en film, beeldende vorming en fotografie. Aan al deze ontwikkelingsgebieden wordt in samenhang gewerkt. De twee hoofdaccenten voor het komend schooljaar zijn Handelingsgericht werken (HGW) in combinatie met het verbeteren van ons begrijpend leesonderwijs en het werken met ons schoolontwikkelingsprofiel in het kader van Passend Onderwijs. Voor meer informatie zie ons schoolontwikkelingsplan, ons schoolondersteuningsprofiel en het ondersteuningsplan van ons SWV Passend Onderwijs Midden-Limburg. 6

7 7

8 3. De organisatie van het onderwijs bij ons op school Onze school telt gemiddeld 125 leerlingen, welke verdeeld zijn over vijf heterogene groepen. We hebben de beschikking over vijf leslokalen, een gemeenschapsruimte, twee BSO-ruimtes, twee bibliotheekruimtes, een handenarbeid- / technieklokaal en een gymzaal, aangrenzend aan de speelplaats,die door alle groepen gebruikt wordt voor de spelen gymlessen. De gemeenschapsruimte wordt ook gebruikt als computerlokaal, als overblijfruimte, presentatieruimte, vergaderruimte en als documentatiecentrum. Onze school beschikt verder ook nog over een orthotheek, schoolbibliotheek en diverse kleinere ruimtes voor de IB-er, teamleidster (TL), administratie en de directie De samenwerking tussen ouders en school is een van de pijlers van ons onderwijs. Wij willen de betrokkenheid van de ouders graag ruimte geven. Daarom staan wij als school open voor de inbreng van de ouders middels de OR en de MR. Ook geven wij ruimte aan ouders die de leerkrachten kunnen helpen bij de organisatie van activiteiten en excursies. De leerlingen zijn verdeeld in combinatiegroepen. Een kleutergroep 1-2a én de combinatiegroepen 2b-3, 4-5, 6-7a en 7b -8. Ze zijn gecombineerd qua leeftijd en qua leerontwikkeling. Door de daling van de leerlingenaantallen, de vergrijzing en de ontgroening van onze regio zijn wij genoodzaakt ook komend schooljaar alleen nog maar met combinatieklassen verder te werken. Zie verder hoofdstuk 10 voor de gevolgen van de krimp. De samenstelling van deze combinatieklassen wordt de laatste week vóór de zomervakantie aan de ouders bekend gemaakt. Groep 1 t/m 4 wordt onderbouw genoemd en groep 5 t/m 8 bovenbouw. Door middel van observaties en toetsen wordt de leerling acht jaar lang in zijn ontwikkeling gevolgd. Zo willen wij inzicht krijgen in de totale ontwikkeling van het kind, waardoor we het onderwijs beter kunnen afstemmen op de behoeftes, wensen en mogelijkheden van het kind. Dat noemen wij onderwijs op maat. Door het volgen van uw kind, door middel van het door ons gehanteerde CITO leerlingvolgsysteem, zijn wij in staat het programma aan te passen aan de individuele behoeftes van elke leerling. Dit gebeurt natuurlijk wel binnen de grenzen van onze mogelijkheden en de aangeboden faciliteiten van bestuur en ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen (MOCW). Desgewenst kunt u inzage vragen in het leerlingdossier van uw kind. Op onze school besteden we veel zorg aan de kwaliteit van het onderwijs. Daarnaast krijgen sociale vorming, de ontwikkeling van de creativiteit en het bevorderen van de zelfstandigheid van de kinderen ruime aandacht. Leerlingen die extra zorg nodig hebben, worden allereerst door de eigen leerkracht opgevangen. Het kan zijn dat er gekozen wordt voor een lesprogramma dat geheel of gedeeltelijk op een ander niveau ligt. Een andere mogelijkheid is dat de leerkracht in de tijd dat de groep met zelfstandig werken bezig is, de leerlingen met andere leer- en ontwikkelingsbehoeftes extra begeleiding geeft. Voor extra leerlingbegeleiding is in onze formatie extra tijd gereserveerd. De interne begeleiders hebben hierbij een ondersteunende en stimulerende rol naar de leerkrachten en de kinderen toe. In de kleutergroep werken de kinderen in groepjes aan opdrachten. Er is veel afwisseling en de taken zijn kort. De nadruk wordt gelegd op spelend leren. De kinderen zijn op een speelse wijze veel bezig met reken- en taalontwikkeling en zintuiglijke oefening. Ze oefenen in het onderscheiden, herkennen, onthouden en combineren van informatie die ze met horen, zien en voelen kunnen opnemen. De vaardigheden die de kinderen zich in groep 1-2 op dit gebied eigen maken, zijn erg belangrijk voor een goede start van het lees-, taal- en rekenonderwijs in de daaropvolgende jaren. Voor de overgang van leerjaar 2 naar leerjaar 3 vinden we het echter minstens zo belangrijk dat het kind ook wat betreft zijn persoonlijkheidsontwikkeling aan deze overstap toe is. In leerjaar 3 wordt gestart met het gericht leren lezen. Hiervoor gebruiken we de nieuwste versie van de methode Veilig leren lezen en de LIST aanpak. Rond de kerstvakantie kunnen deze kinderen al eenvoudige teksten zelfstandig lezen. Het rekenonderwijs bouwt verder op de vaardigheden en kennis uit leerjaar 2. In leerjaar 3 wordt gestart met de rekenmethode Wereld in Getallen. In leerjaar 4 wordt het lees- en schrijfonderwijs verder ingeoefend. Het rekenen wordt verder uitgebreid. Vanaf groep 3 werken we dagelijks met de digiborden. In groep 1-2 incidenteel. 8

9 In groep 3-4 worden de kinderen, van wie de ouders dat willen, voor de Eerste Heilige Communie voorbereid, in samenwerking met hun ouders. De lessen vinden na schooltijd plaats. Als school hebben we hierbij een ondersteunende taak. Vanaf het schooljaar organiseren we dit om de twee jaar. Vanaf groep 5 wordt het vakkenpakket uitgebreid met aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en verkeer. Groep 7 wordt voorbereid op het jaarlijks verkeersexamen en groep 8 volgt een cursus jeugd-ehbo, die eveneens wordt afgesloten met een examen. Vanaf groep 7 krijgen de leerlingen ook Engelse les. In groep 8 wordt de leerstof van groep 7 nog verder uitgediept. Tijdens dit schooljaar vraagt ook de advisering en de toetsing voor de keuze van het voortgezet onderwijs veel tijd. De eindtoets wordt in april afgenomen. Hierna worden de verwijzingsgesprekken naar het voortgezet onderwijs gevoerd. In groep 8 wordt de aansluiting op het voortgezet onderwijs voorbereid. Zowel de leerresultaten als de werkhouding, motivatie, tempo en inzet bepalen het uiteindelijke advies van onze school. In groep 8 worden de kinderen, van wie de ouders dat willen, voor het Heilig Vormsel voorbereid. Ook deze lessen worden na schooltijd gegeven. Als school hebben we hierbij een ondersteunende taak. Eens per jaar wordt dit sacrament toegediend door de bisschop of zijn plaatsvervanger. Mevr. Nellie Wulms uit Ell verzorgt in het kader van de voorbereiding van het H. vormsel tien bijbellessen. In alle groepen wordt aandacht besteed aan sociaal-emotionele ontwikkeling, natuur- en milieu-educatie, wereldoriëntatie, verkeersopvoeding, catechese, technieklessen en computeronderwijs. Ook de expressievakken zoals muziek, tekenen, handvaardigheid en gymnastiek staan elke week op het rooster. Alle vakken en besteedbare uren worden vermeld in het lesrooster, dat in elke klas aanwezig is. De kinderen van groep 8 bereiden zich ook voor op het voortgezet onderwijs door het wekelijks maken van huiswerkopdrachten voor taal en rekenen. Incidenteel krijgen zij andere opdrachten mee naar huis. De technieklessen zijn geïntegreerd in de diverse vakken en worden gegeven op een vast moment vanuit onder andere de techniektorens en met behulp van diverse hulpouders. De kinderen kunnen nu andere vaardigheden en inzichten laten zien. Kinderen ontdekken op een speelse wijze techniek in doorlopende leerlijnen. Zo maken ze actief en met regelmaat kennis met de vele fascinerende aspecten van wetenschap en techniek, vaak nog aangevuld met excursies. In alle groepen leren we de kinderen zelfstandig te werken. Zo leren wij de kinderen verantwoordelijkheid te dragen voor afgesproken taken en opdrachten. Dit geeft de leerkracht ook nog weer extra mogelijkheden om kinderen individueel te begeleiden. Naast het verzorgen van goed onderwijs organiseren wij ook andere activiteiten als: - de kinderboekenweek de voorleeswedstrijd de viering van Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Pasen twee creamiddagen, samen met BS. St. Lambertus diverse culturele activiteiten via de kunst- en cultuurcoördinator en excursies leesprojecten (schoolbreed) een schoolsportdag en een jeugdzeskamp schoolreis schoolverlaterskamp samen met groep 8 van BS. St. Lambertus alternatieve schooldag als eindejaarsafsluiting Creamiddagen op clusterniveau Voor beide basisscholen organiseren wetwee maal x per jaar een crea-middag voor de groepen 3 t/m 8 ; eenmaal op een vrijdag voor de herfstvakantie (meestal met het thema vanuit de kinderboekenweek) en eenmaal in het voorjaar met een wisselend thema. Wat is een creamiddag? Het uitgangspunt van een crea-middag is een thema, waaraan we gezamenlijk werken. Tijdens deze middag worden verschillende disciplines gepresenteerd waaruit de leerlingen zelf kunnen kiezen. Wij gaan uit van minimaal drie leeftijdsgroepen, dus het is een groepsdoorbrekende activiteit. Doel is, behalve creatief bezig zijn, ook om samen aan een opdracht te werken. Er wordt een hele middag actief gewerkt op clusterniveau. Door middel van een tentoonstelling kunnen we aan elkaar en aan de ouders laten zien waaraan gewerkt is. Zo mogelijk wordt tijdens deze middag ook hulp gevraagd/gebruik gemaakt van speciale expertise van ouders en eventuele stagiaires. De tentoonstelling wordt per school opgezet. De groepen 1/2 kunnen van tevoren ook aan dit thema werken, zodat ook deze groepen hun werk kunnen tentoonstellen. 9

10 4. Oudercontacten en het brengen van uw kind Wij stellen het op prijs, dat er een goed contact is tussen ouders en school. Na school bent u altijd welkom voor informatieuitwisseling. Loop gerust eens binnen als er vragen zijn of als u gewoon even wilt komen kijken. Voor een langer gesprek stellen wij het op prijs als u vooraf een afspraak maakt. Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over school, verwachten wij dat u hiermee eerst naar de leerkracht van uw kind gaat. Maar ook de directeur en de teamleidster willen u graag te woord staan. Maak wel vooraf een afspraak alstublieft. Wacht niet te lang, want bijtijdse uitleg en overleg kan veel duidelijkheid verschaffen en onduidelijkheid voorkomen. Van school kunt u verwachten, dat wij contact met u opnemen wanneer tussentijds blijkt, dat uw kind niet naar verwachting presteert of functioneert. Wij organiseren ook bijeenkomsten waarbij u informatie krijgt over uw kind of onze school: - kennismakingsavonden - informatie-avonden - individuele ouderavonden - thema-avonden georganiseerd door de OR of de school Tijdens de kennismakingsavonden aan het begin van het schooljaar wordt u nader geïnformeerd over allerlei zaken die de groep betreffen waarin uw kind geplaatst is. In november en maart worden de ouders uitgenodigd naar aanleiding van de resultaten van het 1 e en 2e trimester. Met de ouders van de kinderen uit de groepen 1-2 worden halverwege het schooljaar en op het eind van het schooljaar oudergesprekken gehouden. Natuurlijk kan er tussentijds altijd contact opgenomen worden met de leerkrachten. Het Schakelnieuws, een informatieblad voor de ouders en de kinderen, verschijnt tien maal per jaar. Via dit blad wordt u (via ) geïnformeerd door de schoolleiding/het team, de Medezeggenschapsraad en de Ouderraad over schoolse zaken. Sinds 2007 hebben we ook een website waar wij onze school op presenteren: Wanneer u de kinderen naar school brengt, wordt er van uitgegaan dat u de kinderen zo zelfstandig mogelijk de school binnen laat komen. Als het signaal klinkt om naar binnen te gaan, verzamelen de kinderen zich buiten in de rij en gaan rustig met de leerkracht naar binnen. De kleuters van groep 1-2 verzamelen zich onder toezicht van de groepsleerkracht op de speelplaats bij de toestellen van de kleuters en de dino s, nabij hun eigen herkenningsteken. De kleuters van leerjaar 1 mogen de eerste vier weken door hun ouders tot in de klas gebracht worden. Daarna verzamelen ook de kleuters van leerjaar 1 zich op de speelplaats onder toezicht van hun juffrouw bij de rest van hun groep. De kinderen kunnen dan tot het belsignaal op de speelplaats spelen. Daar staan bakken klaar waar uw kleuter het eten en drinken in kan leggen. Als de bel gaat, verzamelen zij zich bij de tegel met de afbeelding. Gezamenlijk gaan de kinderen vervolgens naar de klas waar de kleuters met een kringgesprek beginnen. Op het einde van de ochtend en middag begeleiden de leerkrachten de kinderen van groep 1-2 naar de speelplaats, vanwaar de kinderen kunnen worden opgehaald. Laat de kinderen zo veel mogelijk lopend naar school komen, zeker wanneer ze dichtbij wonen. Alleen de kinderen die buiten het aangegeven centrum wonen mogen met de fiets komen, eventueel onder begeleiding van de ouders, vanwege de gevaarlijke oversteek. (Zie achterin deze gids de plattegrond van Ittervoort). Haal en breng uw kind(eren) zo weinig mogelijk met de auto. Dit voorkomt gevaarlijke situaties. Parkeer niet op de Leeuwenbekstraat, maar gebruik de parkeerhavens bij de gymzaal. 10

11 5. Schooltijden en toezicht De leerlingen moeten in acht schooljaren voldoen aan een verplicht aantal onderwijs-uren: in totaal 7520 uur. Deze uren zijn als volgt verdeeld: Groep 1 t/m 4 moet samen 3520 lesuren krijgen en groep 5 t/m 8 moet samen 4000 lesuren krijgen. De maximale grens, van ten hoogste 5,5 uur lesgeven per schooldag, is losgelaten. Wij hanteren deze grens wel nog bij ons op school. Op basisschool De Schakel gelden voor het schooljaar de volgende onderwijsuren: 3846 uur voor de groepen 1 t/m 4 en 4002 uur voor de groepen 5 t/m 8. Dat is samen 7848 uur. De schooltijden en pauzes zijn als volgt geregeld: Groep: 1-2 Maandag: uur uur Dinsdag: uur uur Woensdag: uur Donderdag: uur uur Vrijdag: uur s middags vrij 3 t/m uur uur uur uur uur uur uur uur uur De kinderen van de groepen 1-2 hebben op vrijdagmiddag géén les. De kleine pauze voor de groepen 3 t/m 8 is van uur. Wanneer uw kind niet naar school kan komen, stellen wij het op prijs dat u vóór uur de school even belt, (tel.: ), ons een berichtje bezorgt of ons per laat weten waarom uw kind afwezig is via Toezicht Laat de kinderen niet te vroeg naar school komen. Ze mogen 10 minuten voor aanvang van de lessen op de speelplaats zijn. Dan is er ook toezicht. Praat er eens met uw kind over, dat het veiliger is om deze tijd op de speelplaats te spelen, dan onderweg te blijven rondhangen. Bij regen of ander slecht weer mogen de kinderen voordat de lessen beginnen naar binnen, op aangeven van de leerkracht die surveilleert. Toezicht op de speelplaats is er steeds 10 minuten voor aanvang van de lessen en tijdens de ochtendpauze van 10:15 uur tot 10:30 uur voor groep 3 t/m 8 en tijdens de pauzes van de kleuters, op aangepaste tijden. Tussen de middag is de speelplaats gereserveerd voor de kinderen die overblijven. Dan houden de overblijfkrachten toezicht. Vanaf 10 minuten voor aanvang van de school kunnen de kinderen die tussen de middag naar huis zijn gegaan weer op de speelplaats terecht. 6. Gymtijden Maandag Morgen Dinsdag Morgen Woensdag Morgen Groep 6-7a 10.30u-11.15u Groep 7b u-12.00u Middag Groep 2b u-14.15u Groep u-15.15u Donderdag Morgen Groep 1-2a 8.30u-9.30u Groep 2b u u Vrijdag Morgen Groep u u Middag Groep 1-2a 13.15u-14.15u Middag Groep 6-7a 11.15u-12.00u Middag Middag Groep 7b u-15.15u 11

12 7. Bibliocenter Dat is handig! Onze bibliotheek. Op basisschool de Schakel hebben we een eigen bibliotheek van Bibliocenter. Deze bibliotheek is er ook voor vaders en moeders, niet alleen voor kinderen. Voor kinderen van alle leeftijden zijn er veel mooie boeken, spannende verhalen, prachtige prentenboeken. En natuurlijk boeken die je voor je spreekbeurt of je werkstuk kunt gebruiken. Voor de volwassenen zijn er in de bibliotheek heel wat thrillers, romans, waargebeurde verhalen én tijdschriften. Reisgidsen, computerboeken, informatieve boeken en alle boeken die niet in Ittervoort zijn, kun je gratis via de website reserveren en naar de bieb in Ittervoort laten komen. Of laat ze bij een andere bieb bezorgen als dat voor jou makkelijker is. En wist je dat de leden van de bieb korting krijgen bij lezingen en voordrachten van schrijvers of computercursussen bij Bibliocenter? Lezen is goed voor kinderen Veellezers scoren hoger bij de Cito-toets. Dat blijkt uit onderzoek. Eigenlijk is dat nogal logisch. Want hoe vaker je iets doet, hoe beter je het kunt. En des te leuker je het vindt. Dat geldt zeker ook voor lezen. Neem daarom een pasje bij Bibliocenter. Een bibliotheekpas is gratis tot 18 jaar. Geniet ervan! De bibliotheek is op alle schooldagen open Elke dag van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot uur. Bemande tijden: maandag van tot uur woensdag van tot / tot uur vrijdag van tot uur In de schoolvakanties is de bibliotheek dicht, maar dan kan je wel gewoon gaan lenen bij andere bibliotheken van Bibliocenter. Korting bij inschrijven via de website Als ouders ook een bibliotheekpasje nemen en zich digitaal inschrijven dan krijg je 2,50 op de inschrijfkosten. Kijk voor alle informatie op Regel uw bibliotheekzaken gemakkelijk online! Wist u dat u heel gemakkelijk uw bibliotheekzaken online kunt regelen? Dit kan op 2 manieren: 1. Via Ga naar Mijn menu (rechtsboven) en volg de instructies. Bij de eerste keer aanmelden maakt u een gebruikersnaam en wachtwoord aan. Vervolgens kunt u o.a. inzien welke boeken u reeds geleend hebt, online boeken verlengen en boeken reserveren. Reserveren kost niets en de boeken worden in Ittervoort bezorgd! 2. Via de smartphone-app de Bibliotheek (Android / Apple) Deze app is gratis te downloaden via de Play Store / App Store. Volg de instructies. De mogelijkheden van de app zijn ongeveer gelijk aan die van de site. 12

13 8. Resultaten, opbrengsten, CITO-toetsen via rapport en oudergesprekken Regelmatig willen wij weten of de leerlingen de leerstof voldoende beheersen. Dit doen wij door middel van observaties en toetsen. Wij willen weten of we als school de gestelde doelen hebben bereikt en welke onderdelen van de leerstof nog extra aandacht verdienen. Om objectieve maatstaven aan te leggen, maken we gebruik van landelijk gebruikte toetsen. Daardoor volgen wij de ontwikkeling per kind, maar ook per groep en van de school als geheel. De resultaten van de toetsen kunnen voor ons aanleiding zijn tot een gesprek tussen de groepsleerkracht en de interne begeleiders leerlingenzorg (IB-ers). Het is voor ons belangrijk om erachter te komen waarom toetsen wel of niet voldoende zijn gemaakt. Een belangrijke vraag die wij ons stellen is: op welke punten kunnen wij ons onderwijssysteem optimaliseren en er een zo hoog mogelijk rendement uit halen? Het is belangrijk dat wij uit de toetsresultaten kunnen aflezen of kinderen individueel vooruit blijven gaan. De een gaat sneller vooruit dan de ander, dat is een gegeven. Niet alle kinderen gaan uiteindelijk naar dezelfde vorm van voortgezet onderwijs. Om inzicht te krijgen in het verloop van ontwikkelingen en vorderingen op het gebied van de diverse vakken en om tijdig hiaten en/of storingen te kunnen signaleren, worden er in de groepen regelmatig methodegebonden toetsen afgenomen. Dit zijn toetsen, die bij de methodes horen en over een klein gedeelte van de behandelde stof gaan. Hierdoor kan de leerkracht controleren of de behandelde stof of het behandelde onderdeel van de methode is verwerkt en begrepen. De resultaten van deze toetsen worden door de leerkrachten op de ouderavonden met de ouders besproken. Deze toetsresultaten en andere bevindingen worden drie maal per jaar via een rapport mee naar huis gegeven, waarbij de stand van zaken in een cijfer wordt uitgedrukt (van 5 t/m 9). Bij het eerste en het tweede rapport worden de ouders uitgenodigd om met de leerkracht hierover van gedachten te wisselen in een persoonlijk gesprek. Bij het derde rapport is dat op verzoek. Daarnaast gebruiken we twee/drie maal per jaar toetsen, die niet methodegebonden zijn. Deze toetsen zijn ontwikkeld door het CITO (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling) en landelijk getest. Ze geven ons een beeld van het kind in zijn ontwikkeling bij de diverse vakonderdelen en of het kind op peil is of uitval vertoont. Tevens kunnen we aflezen of deze groep of de school in zijn totaliteit achter is/blijft bij een bepaald vakgebied. Op onze school worden de kinderen getoetst op de onderdelen Rekenen voor kleuters en Taal voor kleuters voor de groepen 1 en 2. Voor de groepen 3 t/m 8 worden Rekenen/Wiskunde, Begrijpend lezen, Spelling en Technisch lezen, AVI, de DMT (drie minuten toets) en woordenschat afgenomen. De scores op deze toetsen worden uitgedrukt in Romeinse cijfers I t/m V. Globaal betekent dit: I = goed tot zeer goed, II = voldoende tot ruim voldoende, III = matig tot redelijk, IV = onvoldoende tot matig en V = zwak tot zeer zwak. We gaan ervan uit dat de leerlingen in 8 leerjaren de basisschool kunnen doorlopen. Voor de meeste leerlingen is dit geen probleem. Wanneer de aangeboden leerstof te moeilijk blijkt te zijn of wanneer een leerling nog niet aan de volgende groep toe is, wordt in overleg met de ouders bekeken op welke manier we het kind passend onderwijs kunnen aanbieden. Soms is dan een langer verblijf in een groep aan te raden. Het kan ook zijn dat een leerling versneld door kan stromen naar een volgende groep. Ook hierover wordt in overleg met de ouders naar een passende oplossing gezocht. De beslissing over al dan niet doorstromen naar een volgende groep wordt te allen tijde in overleg met de ouders genomen, maar bij twijfel over een besluit over plaatsing van een leerling binnen het basisonderwijs wordt de uiteindelijke beslissing door de directeur van de school genomen. Het is van zelfsprekend dat wij als school de ouders wel steeds tijdig en inhoudelijk laten participeren in het totale besluitvormingsproces. Wij willen óók weten of uw kind zich prettig voelt bij ons op school, of uw kind zich voldoende betrokken voelt bij alles wat er op school gebeurt en of de aangeboden leerstof past bij het ontwikkelingsniveau van uw kind. Middels scholing, het bijwonen van vergaderingen binnen en buiten onze school, deelname aan het IB-netwerk en middels collegiale consultaties trachten we als team de kwaliteit van het door ons geboden onderwijs te verbeteren. De Onderwijsinspectie hanteert voor een kwaliteitsonderzoek standaarden, waar we aan moeten voldoen. Het resultaat wordt openbaar gemaakt via internet. Het laatste onderzoek dateert van en leverde een voldoende en tevreden resultaat op. 13

14 9. Resultaten (CITO)-Eindtoets en het schooladvies VO Er wordt in de regio een voorlichtingsavond belegd door scholen voor V.O. (voortgezet onderwijs), waar ouders en schoolverlaters informatie krijgen over de diverse scholen en schooltypes. De leerlingen van groep 8 nemen deel aan de Citoeindtoets, als steun en/of eventueel als ondersteuning bij hun keuze voor een school voor voortgezet onderwijs. Bovendien is bij de informatie, die naar het vervolgonderwijs dient te worden doorgegeven, naast het advies van de school, nog een tweede gegeven (= uitslag van een toets o.i.d.) verplicht bij de aanmelding op een school voor V.O. De leerkrachten van groep 8 stellen samen met de ouders en het kind een advies op. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens uit ons CITO-LVS. Het schoolkeuze-advies is vooraf ook besproken met de collega s uit de bovenbouw en met de IB-er bovenbouw. De Cito-eindscore geeft ook een score voor elk kind apart. Van de resultaten van deze toets krijgen de ouders ook een schriftelijke uitslag, opgesteld door het CITO. In februari 2014 hebben 21 leerlingen van onze school (groep 8) deelgenomen aan de toen nog geldende CITO-eindtoets. De uitslag moet een bevestiging zijn van ons schooladvies. Samen dragen zij bij aan de keuze van het schooltype van het voortgezet onderwijs dat de leerling gaat volgen. Naast de scores per leerling informeert CITO ook over het groepsresultaat in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Het afgelopen schooljaar lagen de opbrengsten van onze school boven het landelijk gemiddelde. Resultaten Cito-eindtoets Schooljaar Aantal leerlingen die de citotoets hebben gemaakt 14 leerlingen 21 leerlingen 19 leerlingen 17 leerlingen 22 leerlingen 12 leerlingen 11 leerlingen Algemeen landelijk gemiddelde Gemiddelde van onze school als ongecorrigeerde score 534,4 534,7 535,1 535,1 534,9 535,0 Vergelijking lande-lijk gemiddelde behorende bij onze schoolgroep met eenzelfde leerling-gewicht 537,3 538,7 538,0 537,8 541,4 541,6 535,5 536,0 535,3 535,3 535,2 537, ,6 541, , ,9 535, ,1 538,7 537,3 School 534,7 534,4 Landelijk In bovenstaande schema s staan de resultaten vermeld van de afgelopen jaren. Ter vergelijking zijn tevens de gemiddeldes vermeld van alle scholen in Nederland en van de met ons vergelijkbare scholen. Dit laatste wil zeggen van alle scholen met een vergelijkbare leerlingenpopulatie, afkomst, achtergrond en opleiding van de ouders. Tijdens de Cito eindtoets behaalde onze school dit jaar een score van 537,3 bij een landelijk gemiddelde score van vergelijkbare scholen van 535,5. De landelijke gemiddelde score van alle scholen in Nederland lag dit jaar op 534,4. Vanuit eerder verworven gegevens kunnen we stellen dat de gescoorde opbrengsten van het afgelopen jaar overeenkomen met onze verwachtingen. 14

15 Schooladvies naar het V.O. Schooljaar VWO (plus) leerling leerlingen 1 leerling VWO HAVOVWO 3leerlingen 3 leerlingen 6 leerlingen 3 leerlingen HAVO HAVOVMBO-t VMBO VMBOBelgië Totaal 6 leerlingen 9 leerlingen 5 leerlingen 9 leerlingen leerlingen 8 leerlingen 19 5 leerlingen 8 leerlingen 17 8 leerlingen 8 leerlingen 3 leerlingen 22 5 leerlingen 9 leerlingen 3 leerlingen 18 Onderwijskundige rapporten, doorstroming en ondersteuning Als uw kind doorstroomt naar het voortgezet onderwijs, wordt aan deze school een onderwijskundig rapport overhandigd. Voor leerlingen met een lagere score dan 530 op de CITO-eindtoets wordt op dit moment door de scholen voor voortgezet onderwijs ook een uitgebreid onderwijskundig rapport gevraagd. Wij vinden het van groot belang te weten of wij goede adviezen hebben gegeven en of de kinderen dus na een aantal jaren nog op de betreffende middelbare school zitten. Dit wordt systematisch bijgehouden door overleg met de scholen voor voortgezet onderwijs. Vanuit dit leerling-volgen wordt specifieke zorg besteed aan een aantal leerlingen. Op deze wijze proberen we gestalte te geven aan zorg op maat en zo dus ieder kind op individuele wijze een adequaat leerprogramma aan te bieden. Ondersteuningsteams De ondersteuning van de zorgniveaus 1 t/m 4 van het cascademodel wordt gerekend tot de basisondersteuning van elke school. Het realiseren van dit niveau van basisondersteuning is de verantwoordelijkheid van de individuele schoolbesturen. Omdat het SWV alleen arrangementen toekent op zorgniveau 5 is het belangrijk dat de deelnemende besturen met elkaar samenwerken om de basisondersteuning op alle scholen zo sterk mogelijk te maken. Basisscholen hebben hier begeleiding bij nodig, begeleiding die aansluit bij de schoolondersteuningsprofielen en de ontwikkelingsplannen van de scholen. Schoolbesturen hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop ze, in afstemming met elkaar, middelen beschikbaar stellen om de ondersteuning t/m niveau 4 vorm te geven. Daarbij wordt het goede van de huidige voorzieningen behouden en de verbinding gelegd met het speciaal onderwijs en de jeugdhulp. Daarom is het volgende concept vastgesteld: Om de basisscholen te ondersteunen in het realiseren van kwalitatief goed passend onderwijs voor alle leerlingen, worden, mede op basis van opgedane ervaringen, kleine teams aan scholen of clusters van scholen gekoppeld. Deze kleine teams, te noemen ondersteuningsteams, bestaan uit specialisten, waaronder een orthopedagoog of psycholoog, een specialist afkomstig uit het SO of SBO, aangevuld met een jeugd- en gezinswerker (vanuit CJG/AMW/JGZ/BJZ). Het realiseren van een kwalitatief goede basisondersteuning kan alleen als we ervoor zorgen dat de professionaliteit van de leerkrachten wordt versterkt in het omgaan met verschillen tussen leerlingen. Welke ondersteuning heeft deze ene leerling nodig? De rol van de leerkracht i.c. zijn deskundigheid en handelingsrepertoire is sterk bepalend t.o.v. de ondersteuningsvraag van de leerling. Taken van het ondersteuningsteam Binnen passend onderwijs is en blijft de focus gericht op het realiseren van kwalitatief (nog) beter onderwijs. De meeste leerlingen van de basisschool stromen in zonder specifieke ondersteuningsbehoeften en doorlopen de basisschool binnen de zorgniveaus 1 en 2. Hoe beter de kwaliteit van de zorgniveaus 1 en 2, hoe minder leerlingen aangewezen zijn op specifieke ondersteuning. Maar ondanks het streven naar hoge kwaliteit en toenemende deskundigheid zullen er altijd leerlingen blijven die aangewezen zijn op extra ondersteuning. Ondersteuningsteams vormen de spil in de zorgstructuur van het SWV De ondersteuningsteams ondersteunen de scholen in het realiseren van kwalitatief goed onderwijs en passend onderwijs voor alle leerlingen. HGW en daarnaast HGPD en HGW vormen de leidraad voor het omgaan met verschillen tussen leerlingen. De ondersteuningsteams richten zich vanuit de taakstelling op de niveaus 3 4 van het cascademodel. 15

16 Deze niveaus kunnen niet losgekoppeld worden van de niveaus 1 2. De inzet op niveau 1-2 komt dan voort uit de ondersteuningsvragen op niveau 3-4. Wanneer op basis van een specifieke ondersteuningsvraag van een leerling een arrangement moet worden opgesteld en uitgevoerd, kan door het ondersteuningsteam een expert worden ingeschakeld. Hier geldt het principe: de aanwezige specifieke expertise binnen het SWV dient (eerst) te worden benut. Specialisten kunnen gerekruteerd worden uit het SO, de ambulante diensten, het SBO, het basisonderwijs en uit de jeugdhulpinstanties. Werkwijze De ondersteuningsteams zijn gekoppeld aan de drie subregio s van het SWV Midden-Limburg 31-02: Roemond e.o., LeudalThornerkwartier en Echt e.o. Het ondersteuningsteam Leudal-Thornerkwartier dat onze school begeleidt is te bereiken via: Coördinator: Dhr. Boy Mertens Bereikbaarheid: Panheelderweg AH Heel Tel Gevolgen van de krimp Ook bij ons is een daling in de bevolking merkbaar. Dit heeft gevolgen voor wonen, arbeidsmarkt, zorg, welzijn en natuurlijk ook voor het onderwijs. Deze daling in leerlingenaantal heeft directe gevolgen voor ons te besteden budget en voor ons personeelsbeleid. Daarnaast is er een landelijke trend van vergrijzing en ontgroening merkbaar, omdat steeds meer jongeren verhuizen naar de grote steden. Dat betekent voor ons een toenemende mobiliteit en extra inspanningen die we moeten verrichten voor het behouden van onze onderwijskwaliteit. De afname van de rijksbijdrage leidt tot discussie over de herschikking van de budgeteenheden binnen Spolt en bij ons in het cluster tot het vormen van combinatieklassen, het snijden in de remedial teaching en andere ambulante tijd. Wij zouden graag binnen ons cluster Itter nog meer willen toewerken naar één onderwijsorganisatie als een integraal kindcentrum (I.K.C.) met meerdere partners in één gebouw. Er zijn de laatste tijd veel onderzoeken verricht naar de afname van het aantal kinderen in diverse regio s. Voor ons cluster leverde dat onderstaand beeld op. Vaststaand aantal leerlingen per teldatum op 1oktober was: Lambertus De Schakel De prognoses per teldatum op 1 oktober, volgens de geboortegegevens van de Gemeente Leudal en van een planningsrapport van 24 april 2010 luiden: Lambertus De Schakel

17 11. Groepsindeling + personele bezetting voor het schooljaar Directeur van het cluster Ittervoort-Neeritter-Hunsel: Mevr. Peggy van Ratingen, Hoek 14a 6088 ES Roggel Mobiel: Teamleider van het cluster Itter: Mevr. José Daemen-Henderickx Koelenterhofstraat BZ Grathem Mobiel: Groep 1-2a: Juffr. Sally Lombardi-Coenen maandag, dinsdag en woensdag én: Juffr. Simone Wolters-Geene donderdag en vrijdagmorgen Groep 2b-3 Juffr. Jeanine Stassen Tel.: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag (7 x) én Dhr. Juri Corvers vrijdag (19 x) 17

18 Groep 4-5: Juffr. Marjanne Jeurissen-Sillekens Tel Én Juffr. Enna Hermans Tel.: Groep 6-7a Juffr. Vera van Bilsen Én Juffr. Susan Coolen Tel.: Maandag, dinsdag en woensdag donderdag en vrijdag donderdag maandag, dinsdag woensdag en vrijdag Groep 8: Juffr. Vera van Bilsen maandag en dinsdag én Meester Frans Nevels Tel woensdag, donderdag en vrijdag 18

19 Directeur van het cluster Itter: mevr. Peggy van Ratingen Voor personalia zie de gegevens pagina 18 Op maandag t/m donderdag Teamleidster cluster Itter: Mevr. José Daemen Voor personalia zie de gegevens pagina 18 Foto zie groep 2b-3 Intern Begeleider (IB-er) van BS De Schakel Juffr. Simone Wolters-Geene Tel.: Foto zie groep 1-2a Administratief medewerkster: Mevr. Helma Huiberts-Clement, Conciërges: Dhr. Ton Gielen Mobiel: Op dinsdag t/m donderdag Op dinsdag en vrijdagmiddag Op maandagmorgen, dinsdagmorgen en vrijdagmorgen Elke morgen Dhr. Ger Schouren Mobiel: Elke morgen en dinsdagmiddag en donderdagmiddag Interieurverzorgster: Mevr. Mariet Houben Mobiel: Op maandag t/m vrijdag elke dag 2 uur 19

20 12. MR en GMR Ouders en personeel worden door de medezeggenschapsraad (MR) betrokken bij de formulering van nieuw beleid en ook bij de controle op de uitvoering van eerder vastgesteld beleid door het team, de directie en het bevoegd gezag. De medezeggenschapsraad bestaat uit een ouder- en personeelsgeleding. De algemene taken en bevoegdheden staan vermeld in het MR-reglement, dat op school ter inzage ligt. Tijdens de vergadering is de directeur aanwezig bij de agendapunten, waarbij zijn aanwezigheid gewenst is. Hieronder vermelden wij enkele taken en bevoegdheden van de MR: - De MR is bevoegd alle aangelegenheden te bespreken die de school aangaan: ze kan voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. - De MR bevordert openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. - De MR bewaakt in de school in het algemeen het voorkomen van discriminatie en bevordert gelijke behandeling in alle gevallen en in het bijzonder gelijke behandeling van mannen en vrouwen, alsmede de inschakeling van gehandicapten. Naast deze algemene bevoegdheden gelden een aantal bijzondere aangelegenheden. Zo is in de wet vastgesteld, dat het bevoegd gezag over een aantal in het reglement genoemde onderwerpen, alvorens een besluit te nemen, instemming of advies van de voltallige (G)MR of van een van de geledingen nodig heeft. De samenstelling v/d Medezeggenschapsraad Secretariaat: Mevr. Simone Geene Mobiel: p/a Begoniastraat BH Ittervoort namens de ouders: Paul van Dongen, voorzitter Tel.: Bosserstraat RD Ittervoort Ronald Schroijen Tel.: Molsveld CX Ittervoort Sandra Wijngaarden Mobiel: Kanaalstraat RW Hunsel namens het team: Juffrouw Simone Geene, secretaris en lid Mobiel: Groenstraat EL Melick Juffrouw Marjanne Jeurissen-Sillekens, lid Tel Lindepad BW Thorn Juffr. Susan Bergs, lid Mobiel: Linderveld BW Neeritter 20

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016 SCHOOLGIDS Schooljaar 2015-2016 Voorwoord 4 De Achthoek pijlers 5 De Achthoek algemeen 7 De organisatie van ons onderwijs 9 De schooltijden 9 De groepsindelingen en de voorzieningen 10 De werkwijze en

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte. SCHOOLGIDS Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.nl 2013-2014 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave: 0 Woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 Gegevens van de school 4 1.2 Situering van de school 4 1.3 Schoolgrootte 4 1.4 Het Bestuur 4 1.5 Weer Samen

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Jint

Schoolgids OBS De Jint Schoolgids OBS De Jint 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1 1 DE SCHOOL 2 NAAM EN ADRES VAN DE SCHOOL VERKLARING VAN DE NAAM DE RICHTING SITUERING SCHOOLGROOTTE VOORZIENINGEN IN HET SCHOOLGEBOUW VOORZIENINGEN

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Pagina Schoolondersteuningsprofiel 18 Hoogbegaafdheid Dyslexie diagnose en behandeling Inhoudsopgave 1 Externe deskundigheid 20 Voorwoord 2 Jeugdgezondheidszorg De school

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op onderwijs 1.1 De school 1.2 Waar staan we als school voor 1.3 Wat willen we bereiken 1.4 Levensbeschouwelijke identiteit 2. Organisatie van het onderwijs 2.1 Jaargroepen

Nadere informatie

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal 2 0 1 4 2 0 1 5 Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Inhoud Schoolgids Inleiding...3 1. Wie zijn wij?...4 1.1

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens.

Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Schoolgids van de Gereformeerde Basisschool de Handpalm te Leens. Een gereformeerde basisschool waar ieder kind zich mag ontwikkelen in de breedste zin van het Woord. De schoolnaam, DE HANDPALM, heeft

Nadere informatie