Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever."

Transcriptie

1 Artikel: The First War of the World. H.G. Wells en zijn oorlogszucht Auteur: Igo Galama Verschenen in: Skript Historisch Tijdschrift, jaargang 32.3, Stichting Skript Historisch Tijdschrift, Amsterdam ISSN Abstract: H.G. Wells was more than thrilled in 1914 at the outbreak of the First World War. He foresaw a new and cleaner page in the history of mankind. After the war he couldn t quite grasp his own bellicosity and spoke of it as a mere fever. He said that his pro-war sentiment was in contrast with pre-war utterances. In this article Igo Galama claims the opposite and seeks, mostly in Wells pre-war literature, for deeper reasons to explain what Wells himself could not: his bellicosity. Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Skript Historisch Tijdschrift is een onafhankelijk wetenschappelijk blad dat vier maal per jaar verschijnt. De redactie, bestaande uit studenten en pas afgestudeerden, wil bijdragen aan actuele historische debatten, en biedt getalenteerde studenten de kans om hun werk aan een breder publiek te presenteren. Een abonnement op Skript kost 20 euro per jaar. U kunt lid worden door het machtigingsformulier in te vullen op Ook kunt u een sturen naar de redactie, dan krijgt u het machtigingsformulier thuisgestuurd. Losse nummers zijn verkrijgbaar bij de redactie. Artikelen ouder dan een jaar zijn gratis te downloaden op Skript Historisch Tijdschrift Spuistraat 134, kamer VB Amsterdam

2 The First War of the World H.G. Wells en zijn oorlogszucht Igo Galama De Britse schrijver H.G. Wells ( ) was, net zoals zijn tijdgenoten, enthousiast over het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog. Achteraf begreep hij niet hoe hij ooit zo naïef had kunnen zijn. In dit artikel maakt Igo Galama aan de hand van literaire bronnen duidelijk hoe H.G. Wells in de greep raakte van de heersende oorlogsstemming en duidt deze waanzin als een poging om bevrijd te worden uit het verstikkende Engelse burgermilieu. Na de Eerste Wereldoorlog schreef de H.G. Wells in zijn autobiografie: My prowar zeal was inconsistent with my pre-war utterances and against my profounder convictions 1. Werkelijke verklaringen voor zijn oorlogsstemming geeft hij echter niet. As I recovered concioussness ( ) 2 schrijft hij vervolgens, alsof zijn toestand tijdens de oorlog dermate koortsachtig en ziekelijk was dat hij, onder de onweerstaanbare invloed van iets, nauwelijks verantwoordelijk was voor zijn eigen handelen. Of in zijn eigen woorden: The fount of sanguine exhortation in me swamped my warier disposition towards critical analysis and swept me along. 3 Waarom werd hij zozeer meegesleept door de gebeurtenissen dat hij het zelf achteraf haast ongeloofwaardig achtte? In dit artikel wordt getracht een verklaring te geven voor de verleidingen van de Eerste Wereldoorlog, waar zowel Wells als zijn tijdgenoten geen weerstand tegen konden bieden. Verscheidene historici hebben reeds geschreven over de opmerkelijke stemming in Europa in 1914 en de tijd daarna. De Amerikaanse historicus Roland Stromberg, gespecialiseerd in Europese intellectuele geschiedenis, beargumenteerde in zijn Redemption by War dat de verschillende Europese intellectuele elites zich voorafgaand aan de oorlog verzetten tegen de, in hun ogen, gezapige sociale orde, en dat ze het uitbreken van een immense oorlog aanvankelijk als een schier apocalyptische bevrijding voelden. 4 En in het met prijzen bekroonde Rites of Spring van de Canadese historicus Modris Eksteins blijkt dat dergelijke romantische ideeën niet beperkt bleven tot salonbijeenkomsten en vrijwel ongelezen meesterwerken, maar dat ook soldaten juist massaal Nietzsche lazen en verwachtten zichzelf te ontdekken aan het front, als ware het front de grens van een nieuwe wereld die ontdekt moest worden. 5 In aanvulling op deze literatuur zal aan de hand van de uitspraken van H.G. Wells getracht worden deze bevrijdingsgevoelens te expliciteren. Daartoe zal allereerst het oorlogsenthousiasme van Wells in kaart worden gebracht. Daarna wordt betoogd dat dit oorlogsenthousiasme gevoed werd 131

3 door een contemporain, ideologisch denkkader. Vervolgens wordt aan de hand van enkele theoretische uitgangspunten getracht dit denkkader inzichtelijk te maken. Ten slotte wordt Wells enthousiasme verklaard, hierbij wordt gebruik gemaakt van de oorlogsrede van David Lloyd George. Door het gehele essay heen spelen de citaten van Wells een hoofdrol, zij vormen het fundament waarop de conclusies van dit onderzoek zijn gebaseerd. H.G. Wells in 1914 Wells schreef veel. Elk jaar produceerde hij één, twee en soms wel drie romans, waarvan The War of the Worlds (1898) de bekendste is. Veelal behelzen zijn fictieve werken hoewel bedoeld als kritiek op de contemporaine politiek en levensstijl de toekomst. Wells wordt tegenwoordig meer geroemd vanwege zijn profetische gaven, dan om zijn literaire kwaliteiten. Hij schreef bijvoorbeeld kort voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in The World Set Free (1914) over een gigantische oorlog middenin de twintigste eeuw, met in de hoofdrol Engeland, Frankrijk en Duitsland, die beslecht werd door een atoombom. The World Set Free schetst een conflict tussen behoudendheid enerzijds en anderzijds ontdekkingsdrang en vooruitstrevendheid. De ontdekkende mens, die de elementen wil beheersen, wordt beknot door de behoudende mens, hetgeen een explosieve situatie oplevert. Met name het tijdstip van verschijnen, voorjaar 1914, maakt het werk buitengewoon interessant. Behalve (science fiction) romans schreef hij essays, artikelen en ingezonden brieven aan kranten waarin hij zijn mening gaf over allerlei zaken. Hij mengde zich in publieke debatten en bemoeide zich met politiek, wetenschap, literatuur en alle zaken die destijds belangwekkend waren. Hij was zijn gehele leven als geen ander op de hoogte van wat er speelde in zijn land en daarbuiten. Hoewel de incarnatie van een tijdsgeest misschien niet bestaat, komt Wells aardig in de buurt. In een essay getiteld The War That Will End Wars zette Wells uiteen wat in zijn ogen het nagestreefde doel van de Grote Oorlog was. We have to spread this idea, repeat this idea, and impose upon this war, the idea that this war must end war. 6 Dit doel, een nieuw Europa dat had afgerekend met zijn verleden, was zo verheven dat het alle middelen heiligde. Tijdens de eerste maanden van de oorlog schreef Wells ingezonden brieven aan kranten waarmee hij zijn landgenoten bewust wilde maken van het belang van de gebeurtenissen die plaatsvonden. Our country is fighting for existence. No one who remains sane can suppose we have any other alternative before us now except victory, or destruction. 7 Het belangrijkste was volgens Wells dat niemand het verloop van de gebeurtenissen in de weg zou staan, opdat het verheven doel bereikt kon worden. I would implore Liberals not to let this sort of blank-mindedness, this pseudo-sage, intellectual laziness, this easy dread of prematurity carry them into a merely passive and obstructive position. 8 Het verloop mocht niet belemmerd worden, omdat een nieuwe wereld in de maak was: Things are on the move now, as for a century they may never be again. Skript Historisch Tijdschrift

4 A sane settlement of Europe may wipe out hundred festering wrongs, reduce the reasons for armaments to a minimum, open a new and cleaner page in the history of mankind. 9 De kans die zich nu voordeed zou zich niet snel weer voordoen, daar wilde Wells zijn lezers van doordringen. Surely there is more life in Liberalism than that it should play the part of a drag, and no other part, in these tremendous happenings. 10 Wells ging zelfs zo ver in zijn enthousiasme dat hij, door middel van een ingezonden brief, poogde de overheid ertoe over te halen de gehele burgerbevolking te bewapenen opdat zij zich zou kunnen verdedigen tegen eventuele Duitse raids. And, in the first place, let the experts have no illusions as to what we ordinary people are going to do if we find German soldiers in England one morning. We are going to fight. ( ) We irregulars will, of course, massacre every German straggler we can put a gun to. Naturally. Such a procedure may be sanguinary, but it is just the common sense of the situation. We shall hang the officers and shoot the men. A German raid to England will in fact not be fought it will be lynched. 11 Later bekende Wells in zijn autobiografie dat de Grote Oorlog een aan verstandsverbijstering grenzend enthousiasme in hem had aangewakkerd. De oorlog veroorzaakte bij hem een breuk in de psyche vanwege de immense impact die het had op zijn belevingswereld. It took me some months of reluctant realization to bring my mind to face the unpalatable truth that this war for civilisation, this war to end war of mine was in fact no better than a consoling fantasy, and that the flaming actuality was simply this, that France, Great Britain and their allied Powers were, in pursuance of their established policies, interests, treaties and secret understandings, after the accepted manner of history. 12 Doordat de oorlog in de loop der jaren een nieuwe betekenis kreeg, kreeg ook het leven een nieuwe betekenis. No intelligent brain that passed through the experience of the Great War emerged without being profoundly changed. Our vision of life was revised in outline and detail alike 13 De wereld was dus inderdaad veranderd door de oorlog. Ironisch genoeg niet door succes, maar door deceptie. Gavrilo Princip had in 1914 op symbolische wijze een oude wereld doodgeschoten. Een wereld die behoorde aan Habsburgers en Bourbons. In de rap liberaliserende en democratiserende westerse wereld die bedreigd werd door communisme en fascisme was het voor Wells ondenkbaar zich nog eens te enthousiasmeren voor een dergelijke oorlog. Dit maakt het niet geheel onbegrijpelijk dat Wells moeite had zich in zijn jongere zelf te verplaatsen en zijn toestand in 1914 afdeed als een irrationele bevlieging. The return to complete sanity took the greater part of two years. My mind did not get an effective consistent grip upon the war until

5 Een explosieve tijd De oorlogszuchtige woorden van Wells pasten binnen een contemporaine ideologie, een geheel van ideeën over de mens, menselijke relaties en de inrichting van de samenleving. 15 Het verhaal dat in dit essay aan de hand van Wells wordt verteld zou op ongeveer dezelfde wijze verteld kunnen worden aan de hand van D Annunzio of Barrès, Thomas Mann of Diaghilev, Shaw of Ortega y Gasset, zelfs aan de hand van een frontsoldaat die een dagboek bijhield of zijn oom die hem brieven schreef. Zonder animo had deze oorlog nooit gevoerd kunnen worden. Specifieke gedachtepatronen die steeds gebruikelijker werden aan het begin van de twintigste eeuw vormden een stevige voedingsbodem voor deze begeestering. Zonder kennis van het vertoog van toen, en de implicaties die daarvan uitgaan, is begrip voor het oorlogsenthousiasme onmogelijk. Verscheidene auteurs, denkers en kunstenaars gaven aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog blijk van verachting van het verleden, de ratio en het verlichte. Ze verheerlijkten juist actie, daden en de geest, en raakten gefrustreerd door teveel zelfbewustzijn, en door de manco s van beschaving. De moderne beschaving bleek een façade waarachter ijdelheid, hypocrisie en decadentie school, een wereld van beleefde manieren maar onedele intenties. Men wilde het zelfbewustzijn en de gemankeerde beschaving ontvluchten door het maken van een sprong in het duister, en het begin van een nieuwe wereld. Dergelijke en eindeloze combinaties en articulaties van zulke ideeën nestelden zich in talloze boeken, essays, schilderijen, kranten, brieven en gedichten aan het einde van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw. Op verschillende wijzen getuigden avant-gardisten, futuristen, realisten, socialisten, sociaaldarwinisten, Tolstoj, Dostojevski en bovenal Nietzsche van deze gedachtewereld. De futuristen waren het meest fundamenteel. Zij hoopten letterlijk op liberation of the burden of history 16 Modris Eksteins schrijft in Rites of Spring dat Modernisme ( ) in its prewar form was a culture of hope. 17 Ruwe, onbevreesde hoop. In een dergelijke ideeënwereld begon Wells met schrijven. Het idee van bijvoorbeeld de futuristen dat die zogenaamd onechte oude wereld onthutst achtergelaten diende te worden bestond echter bij de gratie dat er aan de andere kant een rotsvast geloof was in die burgerlijke negentiende-eeuwse idealen van gematigdheid, zedigheid en behoudendheid. De ergernis bestond er juist uit dat die idealen van de zichzelf in aangeleerde gedragingen huldigende burgerij zich continu en uitermate succesvol manifesteerden in het dagelijkse leven. 18 In zijn roman Ann Veronica, een feministisch werk waarin de hoofdpersoon zich ontwikkelt als een nieuwe, moderne vrouw, formuleert Wells dat als volgt: Life is two things, that s how I see it; two things mixed and muddled up together. Life is morality life is adventure. ( ) Morality tells you what is right, and adventure moves you. If morality means anything it means keeping bounds, respecting implications, respecting implicit bounds. If individuality means anything it means breaking bounds adventure. Will you be moral and your species, or immoral and yourself? 19 Skript Historisch Tijdschrift

6 135 Caspar David Friedrich, Der Wanderer über dem Nebelmeer 1818 (bron:

7 Vooral de imperiale grootmacht Groot-Brittannië symboliseerde traditie civilisatie, stiff upper lip en beleefde manieren. Kortom, westerse beschaving. Volgens Eksteins was Groot-Brittannië voor veel Duitsers a world of form, devoid of spiritual values: it was a culture not of honesty and true freedom but of manners, superficiality, and dissimulation. Duitse Kultur daarentegen weerspiegelde in hun ogen innerlijke vrijheid, authenticiteit en essence as opposed to appearance. 20 Aan de andere kant waren er veel Britten die juist trots waren op het verloop van de geschiedenis en wilden sterven voor het behoud van veronderstelde waarheden die nu telkens in twijfel getrokken werden. Waarheden over plicht, eer, trouw, vrijheid en gematigdheid. Toch waren er ook binnen Groot-Brittannië steeds meer, met name jonge mensen, die zich verzetten tegen de geijkte invulling van zulke idealen. De wereld bewoog, alles ging sneller, alles was bereikbaar per auto en per trein, de welvaart steeg, er was minder honger, mensen kregen vrije tijd, hobby s, ze sportten, ze lazen, ze aten gezonder, gingen uit en stierven ouder. Alleen de oude Britse politieke en maatschappelijke tradities bleven achter bij deze ontwikkelingen, zo scheen het. Wells was, ondermeer in The World Set Free, een prominent criticus van politieke tradities: For two hundred years there had been no changes in political or legal methods and pretensions, the utmost change had been a certain shifting of boundaries and slight readjustments of procedure, while in nearly every other aspect of life there had been fundamental revolutions, gigantic releases and an enormous enlargement of scope and outlook. 21 Juist het broeiende conflict tussen verandering aan de ene kant en statigheid aan de andere kant maakte het begin van de twintigste eeuw explosief. Of in de woorden van Wells: The oldest of old bottles and this new wine, the most explosive wine. Something will overtake them. 22 Wonder and the Sea: beschaving als gevangenis Wells oorlogsfurie is dus minder ongegrond dan hij zelf doet voorkomen in zijn autobiografie. Zijn oorlogsstemming kan verklaard worden vanuit een ideologisch perspectief. Zijn gedachten waren conform een contemporain denkkader. Een meer theoretische benadering biedt wellicht de mogelijkheid dit denkkader begrijpelijk te maken. Het vergt te allen tijde zelfbeheersing om macht niet ten volle te exploiteren. Veelal is die zelfbeheersing een vanzelfsprekendheid, veel dingen doen we niet terwijl ze wel in onze macht liggen. We vermoorden geen oude woekeraarster zoals Dostojevski s Raskolnikov, maar we zouden het kunnen doen. We vragen geen wildvreemde ten huwelijk en geven zelfs geen bespottelijke fooi van driehonderd procent aan de kantinejuffrouw bij de aanschaf van een espresso, maar het zou kunnen. Het is onze gewoonte de perken niet te buiten te gaan. Skript Historisch Tijdschrift

8 137 Er bestaan ook behoorlijk goede redenen om onszelf te beheersen: economische redenen, morele, fysieke, sociale, dierlijke, gerechtelijke en beschaafde redenen die zich voornamelijk uiten in angst, waardoor angst de grootste reden tot zelftucht wordt. Een latente angst die verhindert dat de grens met het gevaarlijke, het onbekende of maatschappelijk onaanvaardbare te ver wordt overschreden, en een angst die zo natuurlijk voelt dat slechts een enkeling beseft erdoor in zijn vermogen beknot te worden. Zodra echter dit besef wellicht meer onbewust dan bewust gestalte krijgt blijkt zelfbeheersing geen vanzelfsprekendheid meer. Macht lonkt, hoe dan ook, waardoor de vraag rijst: als ik het kan, waarom doe ik het niet? Hoogtevrees is een goed voorbeeld, het uit zich dikwijls niet in een vliegtuig maar wel op een flatgebouw, want daar is de mogelijkheid om te springen, daar ligt een sprong of een ongelukkige val binnen de grenzen van de macht. Hoogtevrees is daarom niet werkelijk de angst om te vallen, maar eerder de angst om de verleiding niet te kunnen weerstaan; 23 de verleiding haast om volkomen machteloos te worden, om zo de teisterende machtsbeperkingen te tarten. Into cleanness leaping noemt de Groningse geschiedfilosoof Eelco Runia dit. 24 Het merendeel van Runia s werk, onder meer Waterloo, Verdun, Auschwitz. De liquidatie van het verleden (1999), strekt ten betoog dat de mens soms de onbedwingbare neiging heeft een onberedeneerde sprong te wagen, een daad te stellen alvorens deze te rationaliseren. Dat men niet weloverwogen besluit maar pas achteraf de dadendrang reconstrueert in een logisch verhaal en een rationeel zelfbeeld, waardoor de illusie van een volmaakt kloppend plot wordt geschapen. In een groter geheel doet de historicus volgens Runia precies hetzelfde, hij rijmt het ongerijmde. De beste historicus schept verbanden op plaatsen waar geen ander ze zou zoeken, hij zoekt aannemelijke aanleidingen en verklaringen voor elke beslissing, elke misstap, elke gebeurtenis en elk volksoproer en hij smeedt daartussen samenhang. Dit terwijl in werkelijkheid Runia beargumenteert dit aan de hand van psychologisch onderzoek menselijk handelen zich gewoonlijk kenmerkt door gebrek aan overweging. 25 Sterker: belangrijke beslissingen worden veelvuldig, en zeker relatief, minder gefundeerd genomen dan schijnbaar betekenisloze besluiten. Handelen is in beginsel impulsief. Hieruit vloeit voort dat eminente historische wendingen, zoals de Franse Revolutie, de val van de Muur en wellicht de verkiezing van Obama, niet zozeer de vruchten zijn van het verleden waarin ze wortelen, maar eerder het product van de irresistible urge to cut oureselves loose from our moorings. 26 Hoewel dergelijke ideeën niet stroken met onze doorgaans rationalistische geschiedopvatting, blijkt de onberedeneerde vlucht voorwaarts een gemeenplaats in de literatuur. De gevoelsmatige herkenbaarheid van de aantrekkingskracht van irrationaliteit impliceert wellicht dat deze als emotie deel is uit gaan maken van de mens, of althans van de westerse cultuur. 27 Immers, reeds Achilles verkoos heldenroem en een wisse dood boven een lang leven door in een onbekende oorlog te springen. De Engelse dichter Rupert Brooke deed net zoiets: Not a bad place and time to die, Belgium, 1915 schreef hij aan een vriend enkele maanden voor zijn dood. 28

9 Maar wat maakt nu een morbide oorlog vergelijkbaar met een frisse duik? Waarom stortten dichters, studenten, boerenknechten en arbeiders zich als vrijwilligers vol overgave in een modderige, manschappendecimerende loopgravenoorlog as swimmers into cleanness leaping. 29 Plichtsbesef alleen is niet genoeg, is soms zelfs een façade voor de sluimerende wil los te breken. Los waarvan dan? Wells geeft daar een aardig antwoord op in The World set Free: He sat down on a seat and became aware of the two people next to him. It was the talk of a young couple evidently on the eve of marriage. The man was congratulating himself on having regular employment at last; they like me, he said, and I like the job. If I work up in r dozen years or so I ought to be gettin somethin pretty comfortable. That s the plane sense of it, Hetty. There aint t no reason whatsoever why we shouldn t get along very decently very decently indeed. The desire for little success amidst conditions securely fixed! So it struck upon Holsten s mind. He added in his diary, I had a sense of all this globe as that ( ) He reassured himself against the invasion of this disconcerting idea that he was something strange and inhuman. Man had not always been thus; the instincts and desires of the little home, the little plot, was not all his nature; also he was an adventurer, an experimenter, an unresting curiosity, an insatiable desire. For a few thousand generations indeed he had tilled the earth and followed the seasons, saying his prayers, grinding his corn and tramping the October winepress, yet not for so long but that he was still full of restless stirrings If there had been home and routine and the field, thought Holsten, there have also been wonder and the sea. 30 Civilisatie en de wens daarmee te breken zijn kennelijk complementair, kunnen slecht zonder elkaar. In een volstrekt primitieve bestaansvorm is een breuk onmogelijk, er bestaat simpelweg geen concept dat gebroken kan worden. Pas als er een concept ontstaat, en daarmee betekenisgeving een wereld zoals ze gedacht wordt en inherent daaraan codes, gemeenplaatsen, richtlijnen, discoursen, culturele categorieën, hiërarchieën en allerlei andere impliciete begrenzingen van de civiele wereld, pas dan is er iets om voor weg te vluchten. En juist deze mogelijkheid maakt beschaving dynamisch. Des te begrensder en ordelijker het concept, des te groter de verleiding. 31 Dit niet alleen omdat het concept de persoonlijke macht intoomt en zelfbeheersing vereist, maar ook omdat het het ervaren onecht doet lijken; de gedachte wereld distantieert zich namelijk van de werkelijke wereld, dat is de paradox van bewustzijn. De gegeven betekenis (van wat dan ook) is een opgelegde betekenis, civilisatie drogeert de werkelijkheid, zo schijnt het. Cultivatie of, home and routine and the field is als een web dat steeds dichter wordt geweven. Mensen willen echtheid ervaren, iets hogers dan het dagelijkse, iets wezenlijks, zichzelf leren kennen, de wereld begrijpen. Dit lijkt te kunnen door het dagelijkse, het conceptuele web te doorbreken, door discontinuïteit te stichten, persoonlijk of maatschappelijk. The real trouble of life isn t that we Skript Historisch Tijdschrift

10 exist that s a vulgar error; the real trouble is that we don t really exist and we want to. That s what this in the highest sense much stands for! The hunger to be for once really alive to the fingertips. (H.G. Wells, Tono-Bungay 1909). 32 Zolang er een concept bestaat lijkt men niet echt te leven. Wells zijn enthousiasme verklaard All my life has been at bottom, seeking, disbelieving always, dissatisfied always, with the thing seen, the thing believed, seeking something in toil, in force, in danger something whose name and nature I do not clearly understand, something beautiful, worshipful, enduring, mine profoundly and fundamentally, and the utter redemption of myself; I don t know all I can tell is that it is something I have ever failed to find. 33 Langzaamaan wordt door citaten als bijvoorbeeld deze uit Tono-Bungay, een roman uit 1909 over frustraties door sociale hiërarchieën, duidelijk waardoor Wells zich mee liet slepen. Hij herkende de oorlog onbewust als een thema waar hij in de jaren voorafgaand aan 1914 veelvuldig over schreef. Dit valt goed aan te tonen door zijn schrijven te vergelijken met de oorlogsrede van de Engelse minister van Financiën (en vanaf 1915 minister van Oorlog), David Lloyd George. Deze rede is juist zo betekenisvol vanwege haar retorische element. Het oogmerk van deze rede is de morele articulatie van de betekenis van de Grote Oorlog, een legitimatie van de geschiedenis die op dát moment geschreven wordt. Lloyd George verplaatste zich als politicus en als retoricus ongetwijfeld zo goed als hij kon in dat momentum. Hij vroeg zich af: wat maakt deze politieke aardbeving aanvaardbaar? 34 Impliciet en wellicht onbewust poogde hij, om dat doel te bereiken, verscheidene ideeën en gevoelens die toen broeiden samen te vatten in één enkele rede, en tot besluit zelfs in één alinea. Hij besloot zijn rede namelijk met de volgende woorden: May I tell you in a simple parable what I think this war is doing for us. I know a valley in North Wales, between the mountains and the sea. It is a beautiful valley, snug, comfortable, sheltered by the mountains, from all the bitter blasts. But it is very enervating, and I remember how the boys were in the habit of climbing the hill above the village to have a glimpse of the great mountains in the distance, and to be stimulated and freshened by the breezes which came from the hilltops, and by the great spectacle of their grandeur. We have been living in a sheltered valley for generations. We have been too comfortable and too indulgent, many, perhaps, too selfish, and the stern hand of Fate scourged us to an elevation where we can see the great everlasting things that matter for a nation the great peaks we had forgotten, of Honour, Duty, Patriotism, and, clad in glittering white, the great 139

11 pinnacle of Sacrifice pointing like a rugged finger to Heaven. We shall descend into the valley again: but as long as the men and women of this generation last, they will carry in their hearts the image of those great mountain peaks whose foundations are not shaken, though Europe rock and sway in the convulsions of a great war. (Enthusiastic and continued applause.) 35 Deze allegorie behaagde Wells ongetwijfeld. Dit omdat de tekst nauwgezet aansluit bij verlangens waar Wells over schreef. Verlangens die kennelijk herkenbaar waren voor zijn lezers, en ondanks talrijke verschillen in opvattingen gedeeld werden door allerlei andere auteurs. In het dal van Lloyd George is het vreselijk saai. Het personage van Wells in Tono-Bungay wil het liefst echt leven to the fingertips. Dat lijkt pas mogelijk als hij uit dat beschutte dal klimt, want in die veilige omgeving zal hij nooit precies vinden wat hij zoekt, namelijk: something beautiful, worshipful, enduring, mine profoundly and fundamentally, and the utter redemption of myself. Dat zoekt hij immers juist in toil, in force, in danger, het is iets whose name and nature I do not clearly understand. Alleen het onbekende of onbeschutte maakt het leven spannend, avontuurlijk, de moeite waard. Wells vraagt: will you be moral and your species, or immoral and yourself? Het antwoord van Lloyd George zou wellicht zijn: in deze oorlog ben je jezelf én moreel. De hoge toppen die het dal beschutten kunnen gezien worden als metaforen voor de implicit bounds ontsproten uit morality, civilisatie en decadentie waarover Wells schrijft. Die begrenzingen zijn echter niet absoluut want the instincts and desires of the little home, the little plot, was not all his nature. Wells en Lloyd George zijn het er over eens dat de hoogten niet onoverwinbaar zijn, en dat schier onneembare muren in werkelijkheid gemaakt zijn van papier, en desgewenst instorten als kaartenhuizen. In 1910 schreef Wells reeds in The history of Mr. Polly: But when a man has once broken through the paper walls of everyday circumstance, those insubstantial walls that hold so many of us securely prisoned from the cradle to the grave, he has made a discovery. If the world does not please you, you can change it. Determine to alter it at any price, and you can change it altogether. 36 De zelfbeheersing die vereist is om te kunnen functioneren in het dagelijkse leven was frustrerend, omdat ergens aan de horizon een alternatief gloorde. Een geloof had zich geworteld in Wells dat de mensen aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog misschien inderdaad zoals Lloyd George suggereerde uitverkoren waren om de wereld te redden. Things are on the move now, as for a century they may never be again. Het offer dat gebracht moest worden, bracht hij bereidwillig. Such a procedure may be sanguinary, but it is just the common sense of the situation. Wells kreeg er iets onweerstaanbaars voor terug, namelijk het gevoel deel uit te maken van iets dat boven al het andere uitstijgt. Boven het Skript Historisch Tijdschrift

12 dagelijkse en het persoonlijke. Iets glorieus dat zich manifesteerde in een oorlog. De oorlog was subliem en daarom de moeite waard, verdere legitimatie was niet nodig. In The World Set Free formuleert Wells dit sentiment: It has begun, he writes in his diary in which these things are recorded. It is not for me to reach out the consequences I cannot foresee. I am a part, not a whole; I am a little instrument in the armoury of Change. 37 Conclusie Rationele redenen om de Eerste Wereldoorlog verheugd te verwelkomen had H.G. Wells niet. Volgens Wells was zijn oorlogsstemming ( ) inconsistent with my pre-war utterances and against my profounder convictions. Deze uitspraak is zonder twijfel welgemeend, maar desalniettemin dubieus. Pas na de oorlog strookte zijn enthousiasme niet met profounder convictions. De oorlog deed zijn denken veranderen en vervaagde het ideologische perspectief dat de voedingsbodem vormde van zijn aanvankelijke idee, dat de oorlog een sprong voorwaarts inhield. Dit idee maakte hem blind voor de schaduwzijden van oorlog. Bovendien doen citaten uit zijn vooroorlogse romans sterk vermoeden dat zijn verheerlijking van de oorlog geenszins in strijd was met pre-war utterances. Hij schreef over het beschutte dal waar Lloyd George later over zou spreken, en over de irrationele drang dat dal te verwerpen. Wells zag dat dal net als Lloyd George als gezapig en ingedut. Een dal van ordelijkheid, gezelligheid, beleefdheid, scholen, universiteiten, kappers, koffiehuizen en cafés. Dit dal deed verlangen naar hoogtes waar vaste ondergrond geen vanzelfsprekendheid was, waar een val binnen de grenzen van de macht lag. Verwonderlijk is het daarom allerminst dat Wells de zomer van 1914 beleefde als een bevrijding en meegevoerd werd door een golf van oorlogsbezieling. Hij was niet de enige. 141

13 Noten 1 H.G. Wells, Experiment in autobiography (Londen 1934) Ibidem. 3 Ibidem, R. Stromberg, Redemption by war, the intellectuals and 1914 (Lawrence KA, 1982). 5 M. Eksteins, Rites of spring, the Great War and the birth of the modern age (Boston 1989). Met dit werk won Eksteins de Ferguson Award, en de Tillium Book Award. 6 D.C. Smith, H.G. Wells, desperately mortal (Yale 1986) 221. Oorspronkelijk uit essay The war that will end war. 7 D.C. Smith ed., The correspondence of H.G. Wells (Londen 1998) 379. Brief werd geplaatst in de Labour Leader op 3 september Ibidem, 377. Brief werd geplaatst op 21 augustus in de Daily News. 9 Ibidem. 10 Ibidem. 11 Ibidem, 391. Brief werd geplaatst in The Times op 25 oktober H.G. Wells, Experiment in autobiography, 669. Wells verwijst hier naar twee essays die hij in deze periode schreef: the war war that will end war en war for civilisation. 13 Ibidem, Ibidem, Definitie ideologie van Antoine Destutt de Tracy. 16 J.W. Burrow, The crisis of reason, (Yale 2000) M. Eksteins, Rites of spring, Vergelijk J. Joll, The mood of 1914, 215: The mood of 1914 must be seen partly as the product of a widespread revolt against the liberal values of peace and rational solutions of all problems which had been taken for granted by many people for much of the nineteenth century. 19 L.R. Anderson, Bennet, Wells and Conrad, M. Eksteins, Rites of spring, H.G. Wells, The world set free (Londen 1988, origineel 1914) Ibidem, E. Runia, Into Cleanness Leaping History & Theory (in press) 14. Runia formuleert dit als volgt: Vertigo may feel like the fear to fall, but in reality it is according to psychoanalysis a wish to jump, covered by a fear to fall. Overigens bestaat angst in een vliegtuig natuurlijk eveneens, dit moet echter gezien worden als een ander psychologisch fenomeen. 24 De term into cleannness leaping is afkomstig uit een gedicht van Rupert Brooke. 25 Ibidem, Namelijk de Wilson/ Nisbett thesis. Runia schrijft hierover: It consist of two parts. The first part is, among psychologists, hardly challenged anymore: many of our judgements, feelings, thoughts and actions are brought about by the adaptive unconscious. The second part of the Wilson/Nisbett however is still a bit controversial This second part is, in the words of Wilson, that because people do not have conscious access to the adaptive unconscious, their conscious selves confabulate reasons for why they responded the way they did. Put differently: though our consciousness may not be very good in controlling our actions, it is extremely good in inducing the belief that we do what we do because we have good reasons to do so. Skript Historisch Tijdschrift

14 26 Idem (Deze alinea is een samenvatting en interpretatie van Runia s gehele essay p. 1-20, citaat p.4) 27 Ik weet niet zeker of emotie exact het juiste woord hiervoor is. Wat ik bedoel is dat de vrij vage realisatie iets wat dan ook te willen forceren als een psychologisch fenomeen moet worden gezien; een fenomeen dat met name in de westerse wereld (hoewel, misschien daarbuiten ook wel, maar mijn kennis daarover is niet toereikend) is gecultiveerd doormiddel van literatuur en dergelijke. De vraag in hoeverre deze spronggedachte inherent is aan de menselijke psyche, en in hoeverre eerder juist een resultaat van cultivatie ervan, is denk ik eerder het terrein van psychologisch of/en biologisch onderzoek; ik heb niet de illusie die vraag hier te kunnen beantwoorden. 28 R. Wohl, The generation of 1914, 90. Overigens is het natuurlijk niet te staven of Brooke inderdaad die innerlijke overtuiging had. Dat hij echter koos voor zulke woorden om 'zijn situatie te beschrijven, daar gaat het mij hier om. 29 R. Brooke, The collected poems (Londen 1987) 312. Het gedicht Peace schreef Rupert Brooke in H.G. Wells, The world set free, Vergelijk R. Musil, Der Mann ohne Eigenschaften (Hamburg 1952, origineel ) 465: Irgendwie geht Ordnung in das Bedürfnis nach Totschlag über, en Runia s opmerkingen daarover in Into cleanness leaping, L.R. Anderson, Bennet, Wells and Conrad, H.G. Wells, Tono-Bungay (Londen 1946, origineel 1909) Althans, dit in de veronderstelling dat Lloyd George zelf deze rede schreef, hetgeen er niet werkelijk toe doet (tenminste voor het doel dat ik in dit essay nastreef). 35 greatwarspeechde00lloyuoft. 36 L.R. Anderson, Bennet, Wells and Conrad, narrative in transition, H.G. Wells, The world set free,

IN THE MIND OF THE WAR CORRESPONDENT

IN THE MIND OF THE WAR CORRESPONDENT IN THE MIND OF THE WAR CORRESPONDENT Een onderzoek naar de professionele identiteit van de oorlogsreporter Masterproef Hanna Clarys Brussel, augustus 2011 Promotor: Koen Du Pont Master Journalistiek Hogeschool-Universiteit

Nadere informatie

The Power of the Object

The Power of the Object The Power of the Object How do museums deal with contested historical issues? How do you exhibit causes, effects and concepts by means of objects? These are just two of the key issues facing contemporary

Nadere informatie

ZEIL JE VOOR HET EERST

ZEIL JE VOOR HET EERST KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Departement Sociale en Culturele Antropologie ZEIL JE VOOR HET EERST EEN HISTORISCH EN ETNOGRAFISCH ONDERZOEK NAAR DOVENCULTUUR

Nadere informatie

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam

The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam The Making of... the city marketing of Amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam I amsterdam Het ontstaan van de city marketing van Amsterdam 1 Inhoudsopgave contents Voorwoord Foreword

Nadere informatie

Clausewitz en de new wars denkers

Clausewitz en de new wars denkers Clausewitz en de new wars denkers Een nieuwe kijk op het trinitaire concept en de critici Conflicten in Somalië, Rwanda en op de Balkan hebben aangetoond hoe conventionele strijdkrachten kunnen worstelen

Nadere informatie

Een korte inleiding in animal studies

Een korte inleiding in animal studies 63 Er is iets met de dieren Een korte inleiding in animal studies Maarten Reesink Majesteit, er is iets met de dieren Dat was de enigszins omineuze titel van een bundel met zeshonderd brieven van verontruste

Nadere informatie

Family, generations and war Historical, psychological and artistic views

Family, generations and war Historical, psychological and artistic views Familie, generaties en oorlog Historische, psychologische en artistieke inzichten Esther Captain a Trudy Mooren Family, generations and war Historical, psychological and artistic views 1 Familie, generaties

Nadere informatie

Onze verhouding tot de apen De consequenties van het darwinisme voor ons mensbeeld en voor de moraal

Onze verhouding tot de apen De consequenties van het darwinisme voor ons mensbeeld en voor de moraal Onze verhouding tot de apen De consequenties van het darwinisme voor ons mensbeeld en voor de moraal Oratie Gehouden bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar Filosofie vanwege de Stichting

Nadere informatie

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+

Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ Grijs is niet zwart wit ambities van 55+ vitality we add 2 Medical Delta Het Medical Delta consortium wordt gevormd door de academische instellingen en regionale overheden in Zuid-Holland. In samenwerking

Nadere informatie

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen

Over diplomaten en activisten. Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Over diplomaten en activisten Strategieën rondom seksuele identiteit van biculturele lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen Marianne Cense Rutgers WPF 2013 De titel van dit rapport, Over

Nadere informatie

Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen

Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te dringen Drs. W.P. Vlakveld R-2005-3 Jonge beginnende automobilisten, hun ongevalsrisico en maatregelen om dit terug te

Nadere informatie

Schuld en boete: de ander. een analyse van Dostojevski s Schuld en boete aan de hand van Levinas filosofie van de ander

Schuld en boete: de ander. een analyse van Dostojevski s Schuld en boete aan de hand van Levinas filosofie van de ander Schuld en boete: de ander een analyse van Dostojevski s Schuld en boete aan de hand van Levinas filosofie van de ander Kim van de Wetering, 3305120 Masterscriptie Literatuurwetenschap eerste lezer: dr.

Nadere informatie

Wat gebeurt er in de act van het focussen? (Deel I)

Wat gebeurt er in de act van het focussen? (Deel I) Wat gebeurt er in de act van het focussen? (Deel I) Vertaling van deel I van hoofdstuk VIII-A, a, p. 216-220 van A Process Model van E.T. Gendlin Vertaald door Aukje Strandstra en Frans Depestele (2010)

Nadere informatie

Over het recht om wij te zeggen

Over het recht om wij te zeggen KEES SCHUYT Over het recht om wij te zeggen GROEPSTEGENSTELLINGEN EN DE DEMOCRATISCHE GEMEENSCHAP Amsterdam University Press over het recht om wij te zeggen OVER HET RECHT OM WIJ TE ZEGGEN Groepstegenstellingen

Nadere informatie

OVER DE ZONDEBOK, DE ANDER EN DE MASSA. Literatuurscriptie Culturele Antropologie, Universiteit Utrecht Begeleiding: Ton Robben

OVER DE ZONDEBOK, DE ANDER EN DE MASSA. Literatuurscriptie Culturele Antropologie, Universiteit Utrecht Begeleiding: Ton Robben OVER DE ZONDEBOK, DE ANDER EN DE MASSA Literatuurscriptie Culturele Antropologie, Universiteit Utrecht Begeleiding: Ton Robben Joanna Korfage, 994 INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3. ZONDEBOKKEN 5 Het zondebokmechanisme

Nadere informatie

De cultuur van het lezen

De cultuur van het lezen Nederlandse Taalunie De cultuur van het lezen Ronald Soetaert Deze publicatie bevat naast het essay van Ronald Soetaert ook bijdragen van: Dick Schram André Mottart & Kris Rutten Jan-Hendrik Bakker Nederlandse

Nadere informatie

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of vermenigvuldigd zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Artikel: Geschiedenis: een leerzame tijd? Een debat over het nut van de geschiedenis Auteur: Merel Klein en Annemarie van Sandwijk Verschenen in: Skript Historisch Tijdschrift, jaargang 27.4, 5-14. 2014

Nadere informatie

Aan het buitenland gehecht

Aan het buitenland gehecht WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID Aan het buitenland gehecht over verankering en strategie van nederlands buitenlandbeleid AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS Aan het buitenland gehecht De Wetenschappelijke

Nadere informatie

Kunnen serious en advergames als één soort game gezien worden?

Kunnen serious en advergames als één soort game gezien worden? Kunnen serious en advergames als één soort game gezien worden? Master Thesis : Kunnen serious en advergame als één soort game gezien worden? Studentnaam: Gert Jan Noordanus Studentnummer: 3122808 Master:

Nadere informatie

Waarom meisjes meer zeuren dan jongens. En de verschillen tussen man en vrouw.

Waarom meisjes meer zeuren dan jongens. En de verschillen tussen man en vrouw. Waarom meisjes meer zeuren dan jongens. En de verschillen tussen man en vrouw. Janneke Ambagts 12 IJssel HAVO Vrijeschool Zutphen December 2012. En de verschillen tussen man en vrouw. 1 Inhoudsopgave Voorwoord...4

Nadere informatie

IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET

IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET Scriptie IK ZIE, IK ZIE WAT JIJ NIET ZIET projectie, werkelijkheid en de relatie filosofie en kunst Rietveld Academie DOGtime Autonome Beeldende Kunst J. van der Horst, 2009 INLEIDING 1 Eenheid 1 PLATO

Nadere informatie

Wat koop je ervoor? Over de ervaringen van Nieuw-Zeeland en Nederland met het managen van veiligheid via de begroting.

Wat koop je ervoor? Over de ervaringen van Nieuw-Zeeland en Nederland met het managen van veiligheid via de begroting. Wat koop je ervoor? Over de ervaringen van Nieuw-Zeeland en Nederland met het managen van veiligheid via de begroting Johan Posseth Wat koop je ervoor? Over de ervaringen van Nieuw-Zeeland en Nederland

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Problemen met reflecteren

Hoofdstuk 1 Problemen met reflecteren Hoofdstuk 1 Problemen met reflecteren De risico s van reflectie nader bezien Door: Tom Luken Inleiding In mijn oratie als lector Career Development heb ik de stelling geponeerd, dat reflecteren - zoals

Nadere informatie

De menselijke beslisser

De menselijke beslisser WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID W.L. Tiemeijer, C.A. Thomas en H.M. Prast (red.) De menselijke beslisser over de psychologie van keuze en gedrag AMSTERDAM UNIVERSITY PRESS De menselijke

Nadere informatie

Zin en onzin van competentiegericht opleiden

Zin en onzin van competentiegericht opleiden ARTIKEL Zin en onzin van competentiegericht opleiden R e q u i r i n g a t e a c h e r e d u c a t i o n p r o g r a m t o d e f i n e p r e c i s e l y t h e b e h a v i o r s i t h o p e s t o p r o

Nadere informatie

In opdracht van: Member Care Nederland

In opdracht van: Member Care Nederland Landen na de (terug)reis Praktische informatie bij de re-entry van Mission Kids Voor zendingsorganisaties, kerken, thuisfrontcommissies, ouders van Mission Kids en Mission Kids In opdracht van: Member

Nadere informatie

in control verklaringen: gebakken lucht of een te koesteren fenomeen? prof. dr. leen paape ra ro cia

in control verklaringen: gebakken lucht of een te koesteren fenomeen? prof. dr. leen paape ra ro cia in control verklaringen: gebakken lucht of een te koesteren fenomeen? prof. dr. leen paape ra ro cia inaugurele rede In Control verklaringen: Gebakken lucht of een te koesteren fenomeen? Prof. Dr. Leen

Nadere informatie

WAAR DOEN WE HET VOOR? Op zoek naar de essentie van goed leraarschap

WAAR DOEN WE HET VOOR? Op zoek naar de essentie van goed leraarschap WAAR DOEN WE HET VOOR? Op zoek naar de essentie van goed leraarschap Rede, in verkorte vorm uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar, vanwege het Universiteitsfonds, op het

Nadere informatie

Met een djellaba aan kan je niet fietsen

Met een djellaba aan kan je niet fietsen Met een djellaba aan kan je niet fietsen EEN VERKENNEND ONDERZOEK NAAR DE VERKLARENDE FACTOREN VOOR DE MATE VAN FIETSGEBRUIK ONDER MAROKKANEN IN AMSTERDAM AAFKE VERBEEK Wageningen, januari 2007 Begeleiders:

Nadere informatie

Zijn er ook Nederlanders bij betrokken?

Zijn er ook Nederlanders bij betrokken? Waarom mensen nieuws willen Zijn er ook Nederlanders bij betrokken? Nieuws en daarmee de journalistiek staan de laatste jaren flink zekere hoogte inwisselbaar of is. Dit gegeven maakt het tot op onder

Nadere informatie