De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad"

Transcriptie

1 De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Radar, John Autar en Marieke Megens

2 De kracht van het Vrijwilligerswerk in Zaanstad Amsterdam, april 2012 Dit rapport is geschreven in opdracht van de gemeente Zaanstad Colofon Radar John Autar en Marieke Megens Veemarkt DB Amsterdam tel.: fax:

3 Inhoudsopgave 1. Doelstellingen onderzoek en werkwijze Doelstellingen onderzoek Werkwijze en verloop van de gesprekken 6 2. Het gemeentelijk beleid Inleiding Het beleid 2.3. Acties en knelpunten 7 3. De Vrijwilligersorganisaties Werving en continuïteit Druk Werving voor structurele activiteiten en voor specifieke functies Werving van specifieke groepen Continuïteit en contacten De Vrijwilligerscentrale De Aard van de vrijwilliger Zelfstandigheid en flexibiliteit Professionaliteit Motivatie t.o.v. verplicht of betaald Sociale activering Een krap budget Deskundigheid Blijken van waardering Conclusie 5. Aanbevelingen Promotie 5.2. Werving/bereik nieuwe groepen 5.3. Deskundigheidsbevorderimg/ondersteuning 20

4 Bijlage A: Enquête lokaal vrijwilligerswerk Bijlage B: De uitkomsten uit de enquete Bijlage C: De gesprekspartners

5 Voorwoord De gemeente Zaanstad wil het lokale vrijwilligerswerk een extra impuls geven. In het kader van de Tijdelijke Stimuleringsregeling Vrijwilligerswerk van het Ministerie van VWS heeft de gemeente daarom Radar gevraagd een onderzoek te verrichten naar de mogelijkheid na te gaan wat er nodig is om dit te bewerkstelligen. Hiervoor wil de gemeente een inventarisatie naar knelpunten en oplossingsrichtingen in het vrijwilligerswerk. De inventarisatie, vervat in dit rapport, zal vervolgens uitmonden in een projectplan. In dit interne rapport wordt een beeld geschetst van de huidige praktijk van het vrijwilligerswerk in Zaanstad. Op basis van deze gegevens wordt een eerste aanzet gegeven voor ideeën die een extra impuls kunnen geven aan het vrijwilligerswerk in Zaanstad. Deze ideeën, gekristalliseerd uit de gesprekken, dienen als input voor de terugkoppelingsbijeenkomst met de betrokken organisaties. Dit rapport was niet tot stand gekomen zonder de bereidwilligheid van de beleidsmakers van de gemeente Zaanstad, de bestuurders en professionals van vrijwilligersorganisaties en de Vrijwilligerscentrale; hun enthousiasme en openheid staan aan de basis van dit rapport en geven vertrouwen in de toekomst van het vrijwilligerswerk in Zaanstad. Radar 5

6 1. Doelstellingen onderzoek en werkwijze 1.1. Doelstellingen onderzoek De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig. Ten eerste wil de gemeente Zaanstad beter zicht krijgen op de huidige situatie van het vrijwilligerswerk, waarbij gekeken zal worden naar knelpunten maar ook naar succesfactoren, waar men in het vrijwilligerswerk in Zaanstad tegenaan loopt. Ten tweede zal een inventarisatie van ideeën en activiteiten gemaakt worden om te bezien in welke mate de gemeente Zaanstad in de toekomst het vrijwilligersbeleid een extra kan stimuleren Werkwijze en verloop van de gesprekken Voor dit onderzoek zijn de volgende methoden toegepast: Gesprekken met ambtenaren van verschillende beleidsterreinen waarbinnen vrijwilligerswerk een rol speelt. Er zijn gesprekken gevoerd met Sociale zaken, Welzijn, Ouderenbeleid, Cultuur, Recreatie, Zorg, en Onderwijs. De meeste ambtenaren hebben een subsidierelatie met de vrijwilligersorganisaties. Enquête vrijwilligersorganisaties 1. Samen met de gemeente Zaanstad zijn 400 enquêteformulieren naar alle vrijwilligersorganisaties gezonden. Daarvan zijn er ongeveer 200 teruggestuurd en geanalyseerd. Gesprekken met organisaties die vrijwilligers in dienst hebben 2. In de interviews zijn de thema s uit de enquête verder uitgediept en zijn verdiepingsvragen gesteld over ervaringen ten aanzien van werving, over knelpunten en successen, over het bereiken van bijzondere groepen als allochtonen, jongeren, klanten in het kader van de sociale activering en over mogelijke activiteiten die de gemeente zou kunnen uitvoeren om het vrijwilligersbeleid te stimuleren. Er is hierbij getracht een zo divers mogelijk scala aan organisaties te ondervragen. De organisaties variëren in grootte, in mate van professionaliteit (van organisaties met louter vrijwilligers tot organisaties die binnen een professionele structuur vallen) en in werkterrein (welzijn, ouderen, zorg, sport, gehandicapten, cultuur, allochtonen). Iedereen was enthousiast om mee te werken aan het onderzoek en vaak blij dat er aandacht aan het onderwerp besteed wordt. Gesprek met de Vrijwilligerscentrale. De vrijwilligerscentrale is 5 jaar geleden opgezet, als onderdeel van de welzijnskoepel Stichting Welsaen. Bij de Vrijwilligerscentrale zijn 250 organisaties aangesloten. 1 De enquete lokaal vrijwilligerswerk is te vinden in bijlage A 2 De lijst met gesprekspartners is te vinden in bijlage B Radar 6

7 2. Het gemeentelijk beleid 2.1. Inleiding De gemeente Zaanstad telt inwoners. Van deze inwoners zijn 13,5% allochtonen uit niet-westerse landen. Geschat wordt dat er 25 tot vrijwilligers werkzaam zijn in de gemeente, dat is 18 tot 25 % van de bevolking. Er zijn ca. 600 vrijwilligersorganisaties actief in verschillende sectoren. Een groot deel van deze organisaties heeft een subsidierelatie met de gemeente Het beleid In zijn algemeenheid kan gezegd worden dat de gemeente geen specifiek vrijwilligersbeleid heeft ontwikkeld. De gemeente heeft ook geen nota welzijnsbeleid. Er is een welzijnsverordening, waarin de regels met betrekking tot het verstrekken, beheren en controleren van subsidiegelden vastgelegd zijn. De meeste beleidsafdelingen hebben weinig zicht op het vrijwilligerswerk en men is onvoldoende op de hoogte van elkaars werkzaamheden binnen de sectoren ten aanzien van vrijwilligerswerk. Uit de gesprekken met de beleidsmakers kwam naar voren dat binnen hun beleidsterreinen veel aan vrijwilligerswerk wordt gedaan, alleen heeft men, door de tweedelijns relatie, niet voldoende zicht in de dagelijkse praktijk. Coördinatie ontbreekt in activiteiten van de gemeente op het terrein van vrijwilligerswerk: formeel valt het thema onder de afdeling Beleidsontwikkeling van de dienst Wijken. De Vrijwilligerscentrale is ondergebracht bij de welzijnskoepel, de stichting Welsaen Acties en knelpunten Er heeft de afgelopen tijd al een aantal acties plaatsgevonden bij verschillende beleidsterreinen: De afdeling Sport heeft kort geleden een enquête uitgezet in het kader van vrijwilligerswerk onder alle sportverenigingen. De afdeling Cultuur heeft begin dit jaar een succesvolle bijeenkomst georganiseerd voor amateur kunstverenigingen. Binnen de sector onderwijs is sinds vorig jaar het driejarig project Brede School ontwikkeling gestart. De Brede School is een wijkgerichte vindplaats voor diverse activiteiten uit verschillende sectoren, waar veel vrijwilligers een rol zullen spelen. De volgende knelpunten ten aanzien van het beleid kunnen genoemd worden: Een steeds terugkerend thema is dat men in de gemeente Zaanstad een samenhangend beleid ten aanzien van vrijwilligerswerk mist. Wellicht is er mede door het gebrek aan visie onvoldoende afstemming tussen en binnen de beleidsterreinen. Er is binnen sommige beleidsterreinen onvoldoende zicht op de eigen vrijwilligers, op de praktijk. 3 In de enquête geeft 61,6% aan een subsidierelatie met de gemeente te hebben. Radar 7

8 De organisatie die binnen de gemeente als een soort schakel op het gebied van vrijwilligerswerk zou kunnen fungeren, de Vrijwilligerscentrale, is beperkt zichtbaar. Uit de enquête blijkt dat 27,4 % van de vrijwilligersorganisaties gebruik maakt van de diensten van de Vrijwilligerscentrale. In het vrijwilligerswerk zelf signaleert de gemeente problemen op de gebieden werving en behoud. Een brede participatie van verschillende bevolkingsgroepen wordt verder als een streven gezien, maar concrete activiteiten hierin zijn nog niet ten uitvoer gebracht. Radar 8

9 3. De Vrijwilligersorganisaties In dit hoofdstuk komen thema s aan bod uit de enquête voor de vrijwilligersorganisaties 4, maar ook nieuwe thema s die uit de gesprekken als belangrijk naar voren zijn gekomen. Het accent ligt hierbij op de knelpunten die vrijwilligersorganisaties ondervinden. Gaandeweg zal echter ook duidelijk worden welke successen er behaald zijn. Er zal worden ingegaan op de volgende thema s: werving en continuïteit, de aard van de vrijwilliger, en het budget Werving en continuïteit Hier zullen we kijken naar de consequenties van het gebrek aan vrijwilligers, zoals onmisbaarheid van de zittende vrijwilligers en daaraan gerelateerde werkdruk. Maar ook de mogelijke oorzaken van het tekort aan vrijwilligers, zoals de moeite met het bereiken van nieuwe groepen en de relatieve onbekendheid met de diensten van de Vrijwilligerscentrale komen aan de orde Druk Een groot deel van de organisaties heeft door het tekort aan bestuursleden, problemen op het gebied van het managen van de organisatie. Het is niet meer vanzelfsprekend om vrijwilligerswerk te doen en mensen hebben of maken er geen tijd meer voor. Tijdgebrek blijkt een belangrijk argument dat mensen aandragen om geen vrijwilligerswerk te doen of te stoppen met vrijwilligerswerk 5. Uit het enquêteonderzoek blijkt dat 39,2% van de vrijwilligers er mee stopt wegens een drukke baan of studie. Groepen mensen die traditioneel veel aan vrijwilligerswerk deden, zoals huisvrouwen en mensen die geen betaalde baan konden krijgen, zijn door de veranderde maatschappij minder voorhanden. Ook jongeren, die de tijd zouden hebben om vrijwilligerswerk te doen, blijken een bijbaantje en vrijetijdsactiviteiten te verkiezen boven vrijwilligerswerk. Dit alles maakt dat het werk in de vrijwilligersorganisaties vaak neer komt op de schouders van te weinig en steeds dezelfde mensen, wat het zwaar maakt. Zij moeten vaak zorgdragen voor allerlei randvoorwaarden die veel tijd in beslag nemen, waardoor de hoofdtaak van de organisatie in het gedrang kan komen Werving voor structurele activiteiten en voor specifieke functies Specifiek wordt aangegeven dat de werving voor structurele activiteiten in de meeste sectoren een groot probleem is: mensen willen best een keer meewerken aan een project of aan een thema, maar ze willen zich niet vastleggen voor een langere periode. Het werven van vrijwilligers met specifieke kwaliteiten is een stuk moeilijker geworden. Het vinden van nieuwe bestuurders met kwaliteiten als financieel deskundig, bekend zijn met milieuwetgeving of een technisch achtergrond, wordt als heel problematisch ervaren. Veel van de mensen die op dit moment deze functies bekleden in de vrijwilligersorganisaties moeten door het tekort dan ook extra werk verzetten. In sommige gevallen heeft de daling van de beschikbare capaciteit ervoor gezorgd dat een aantal activiteiten stopt of alleen 4 Zie bijlage A 5 Uit: Feiten en Cijfers, een onderzoek van de Nederlandse Organisatie van Vrijwilligers, NOV Radar 9

10 concentreert op momenten wanneer er veel behoefte is. In sommige sectoren, zoals sport, is werving niet zo n groot probleem als in de overige sectoren; men kan redelijk gemakkelijk nieuwe vrijwilligers uit het ledenbestand werven. Wel ontstaan er knelpunten wanneer men iemand zoekt met specifieke kennis zoals wetgeving of veiligheid met betrekking tot Legionella besmetting. Soms vindt de match tussen vraag en aanbod niet plaats: ouderen hebben bijvoorbeeld liever overdag bezoek van vrijwilligers dan in de avonduren. Jongeren die bereidwillig zijn daarentegen, zijn vanwege hun werk of studie alleen beschikbaar in de avonduren. Voorts zijn er tientallen vluchtelingen en asielzoekers (waaronder AMA s) die zich overdag vervelen en zich graag willen inzetten voor het vrijwilligerswerk. Deze nieuwe groepen hebben de weg naar de vrijwilligersorganisaties nog niet gevonden Werving van specifieke groepen Allochtonen Veel organisaties zitten om vrijwilligers verlegen. Hierdoor doen weinig organisaties, uitzonderingen daar gelaten, dan ook een echte screening, als een vrijwilliger zich aanmeldt. Wat voor iedereen voorop staat is dat degene die zich aanmeldt gemotiveerd is en iets heeft met het soort werk dat moet worden gedaan. Toch geven enkele organisaties aan graag meer mensen van een bepaalde bevolkingsgroep bij de organisatie te willen. Uit de enquête blijkt dat 73,7% geen allochtone vrijwilligers heeft. Van de organisaties die wel allochtone vrijwilligers hebben, is ongeveer de helft uitgesproken positief over de samenwerking. Vooral organisaties die in wijken opereren met veel mensen van allochtone afkomst zouden puur voor het teruglopend aantal ook meer vrijwilligers van allochtone afkomst willen. Een organisatie uit de zorgsector geeft aan meer allochtone vrijwilligers te willen voor de communicatie in eigen taal met allochtonen bij een eventuele ramp in een wijk met veel allochtonen. Een aantal buurthuizen heeft goede ervaringen met allochtonen. Sommige wijken organiseren specifiek op allochtonen gerichte activiteiten; deze trekken dan veel allochtonen aan. Als randvoorwaarde wordt door veel organisaties aangegeven dat allochtonen wel de Nederlandse taal moeten beheersen. Wat werving betreft komt uit de gesprekken naar voren dat bij deze specifieke groepen het volgen van de geijkte paden (bijv. via de bestaande vrijwilligers of leden, via advertenties in buurtkranten of posters) vaak niet voldoende is om de mensen te bereiken. Er moet gezocht worden naar andere manieren om vrijwilligers van allochtone afkomst te betrekken bij het vrijwilligerswerk. Een aantal organisaties heeft de folder vertaald in het Turks en Arabisch. In de wijken speelt men het WAVE-spel (een soort triviant); deze bevordert de interculturele contacten tussen met name vrouwen. Toch zijn de contacten met de allochtone organisaties zijn nog niet optimaal. De allochtone organisaties zijn bereidwillig maar voelen zich vaak gepasseerd en willen contacten en afspraken over werkzaamheden uit de eerste hand. Jongeren Verreweg het meest frequent kwam naar voren dat het aantrekken van meer jonge vrijwilligers gewenst is. Dit onder andere om de vergrijzing van het vrijwilligerswerk tegen te gaan. Bij een zorgorganisatie bijvoorbeeld, is de jongste vrijwilliger 58. De gedachte is dat door jonge mensen binnen te halen de continuïteit van de organisatie en van het vrijwilligerswerk in zijn algemeenheid voor een stuk wordt gewaarborgd. Uit het enquêteonderzoek blijkt dat 40,3% van de organisaties geen vrijwilliger heeft onder de 25 jaar. Radar 10

11 Probleem is echter hoe deze druk bezette jonge mensen te bereiken en te interesseren voor vrijwilligerswerk. Sommige organisaties hebben liever geen jongeren; zij hebben nog onvoldoende levenservaring, waardoor het werken met bijvoorbeeld ouderen lastiger zal zijn. Het werk, de verantwoordelijkheid en de structurele inzet zijn factoren die een rol kunnen spelen bij het feit dat nieuwe, potentiële vrijwilligers terugschrikken van de verplichtingen. Sommige sectoren hebben een specifieke cultuur waarin andere groepen zich niet thuis zullen voelen. Andere organisaties vinden dat ze een stoffige imago hebben, waardoor ze bepaalde groepen als jongeren niet aantrekken Continuïteit en contacten Er zijn grote verschillen in het netwerk dat organisaties hebben opgebouwd. De ene organisatie is een plaatselijke afdeling van de landelijke organisatie en beschikt over een groot netwerk, de andere organisatie opereert meer wijkgericht of meer in een bepaalde sector. Een bijkomend probleem is dat vaak slechts een enkele persoon binnen de organisatie alle contacten onderhoudt en de wegen kent om aan financiering of andere ondersteuning te komen. Het levert niet alleen veel werkdruk op voor de persoon in deze spilfunctie, maar een ander gevaar wat hierin schuilt is dat deze persoon zichzelf onmisbaar maakt De Vrijwilligerscentrale Sinds 1997 bestaat de Vrijwilligerscentrale, als onderdeel van de welzijnskoepel Stichting Welsaen. In het bedrijfsplan 2002 heeft de centrale haar doel als volgt geformuleerd: De toegankelijkheid van de verschillende soorten vrijwilligerswerk voor iedere burger uit Zaanstad te vergroten en maatschappelijke organisaties te steunen bij het vinden en binden van vrijwilligers. Het werk van de Vrijwilligerscentrale is verdeeld over 6 functies: - bemiddeling en begeleiding; - promotie; - deskundigheidsbevordering; - informatie en advies; - ontwikkeling. Bij de Vrijwilligerscentrale zijn 250 organisaties aangesloten. Deze hebben ca. 400 vacatures gemeld. Hier zijn 7 betaalde krachten (1 manager, 2 bemiddelaars, 3 uit sociale activering en 1 beheerder) werkzaam, verdeeld over 5,7 fte s. De centrale wordt gefinancierd door de gemeente (welzijnsbudget en sociale activering) en de provincie Noord Holland. De Centrale speelt een voorname rol bij de bemiddeling en begeleiding van klanten vanuit de sociale activering. Met allochtone vrijwilligers heeft de centrale voornamelijk ervaring via de sociale activering: 25% van de klanten van sociale activering zijn van allochtone afkomst. Uit het enquêteonderzoek blijkt dat 27,4% van de organisaties gebruik maakt van de diensten van de Vrijwilligerscentrale. Op de vraag of men gebruik wil maken van ondersteuning van de Centrale ten aanzien van werving, heeft 31,7 % positief gereageerd. Daartegenover hebben 38,7% aangegeven geen behoefte te hebben aan ondersteuning van de Vrijwilligerscentrale. 21,5% van de organisaties wil graag ondersteuning op het gebied van publiciteit en promotie. In ondersteuning bij het formuleren van beleid is maar 3,8% geïnteresseerd. 12,9% wil ondersteuning bij deskundigheidsbevordering. De Vrijwilligerscentrale ervaart de volgende knelpunten: Radar 11

12 Jongeren en allochtone groepen worden slechts in geringe mate bereikt; Er is een hoge mate aan vergrijzing in het bestand van de vrijwilligers; Er is geen klantvolgsysteem van vrijwilligers. Er is nog onvoldoende terugkoppeling door de organisatie waar iemand geplaatst is. Zelf wordt door de Vrijwilligerscentrale nog onvoldoende aandacht geschonken aan nazorg; Er is een tekort aan financiële middelen; met name voor de bemiddeling, voor het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen en workshops. De huidige kadertrainingen worden uit eigen middelen gefinancierd; Valkuil: Men wil vaak de activiteiten voor vrijwilligers op een zo goedkope manier invullen, omdat het toch niet om professionele krachten gaat; Er vindt onvoldoende uitwisseling plaats tussen vrijwilligersorganisaties. Kansen voor de Vrijwilligerscentrale: De jaarlijks terugkerende Vrijwilligersprijs is een goed initiatief, het werkt wervend; Afgelopen jaar hebben zich, na het evenement, 40 vrijwilligers aangemeld. Met 10 bedrijven is de Vrijwilligerscentrale in gesprek. Met de bedrijven wil de centrale afspraken maken met betrekking tot de werving en andere mogelijkheden tot samenwerking; Met een middelbare school zijn gesprekken gaande; dit om het vrijwilligerswerk te integreren met maatschappelijk oriënterende vakken; Interculturalisatie: een kleinschalige aanpak in de wijken, met behulp van de allochtone zelforganisaties zal zeker het beoogd effect opleveren De Aard van de vrijwilliger Zelfstandigheid en flexibiliteit De kracht van de vrijwilliger ligt voor een groot deel in het feit dat deze flexibel is. Als de vrijwilliger werkt, kiest hij of zij ervoor om te werken en gaat er dan ook echt voor. Daarnaast kan een vrijwilliger vrij gemakkelijk kiezen om eens niet te werken. Daar hoort een stuk flexibiliteit bij van de organisatie naar de vrijwilliger. De mate van flexibiliteit verschilt weliswaar van organisatie tot organisatie, maar over het algemeen zijn de afspraken stukken minder strikt dan bijvoorbeeld in het bedrijfsleven. Praktisch gezien betekent dit dat mensen vaak niet verplicht kunnen worden om te komen werken en dat er minder eisen aan de werkzaamheden van de vrijwilligers gesteld kunnen worden. Zelfstandigheid en het verantwoordelijkheidsgevoel zijn vaak ook zaken die de vrijwilliger meer naar zich toetrekt, vaak omdat deze zaken niet goed binnen de organisatie geregeld zijn. Daar ligt dan ook duidelijk de kracht van de vrijwilliger omdat hij juist deze aspecten in het werk apprecieert Professionaliteit Sommige organisaties geven aan dat ze het lastig vinden dat ze niet met zekerheid kunnen zeggen wanneer ze op vrijwilligers kunnen rekenen. Voor sommige werkzaamheden als het bezorgen van maaltijden voor ouderen kan het plotseling wegvallen van een kracht, funest zijn. Niet alleen voor het uitvoeren van de werkzaamheden is dat lastig, ook het vooruit plannen van bijvoorbeeld projecten wordt erdoor bemoeilijkt. Radar 12

13 Verder geeft een enkele organisatie aan dat de ambities naar hun idee verder reiken dan met vrijwilligers te bewerkstelligen is en dat hier dan ook professionele krachten bij zouden moeten. Professionele krachten zouden in dit kader extra expertise met zich mee brengen en in die zin een goede ondersteuning zijn voor de vrijwilligers. Uit het enquêteonderzoek blijkt 57,5% van de organisaties geen professionele krachten in dienst te hebben. Ook de keuze voor het onderbrengen van een of meerdere vrijwilligersorganisaties onder een professionele overkoepelende structuur of in een bedrijfsverzamelgebouw, zijn vaak geuite wensen. Uit de enquête blijkt 14,5% van de organisaties huisvesting te delen met anderen. De gemeente zou hierin een faciliterende rol kunnen spelen Motivatie t.o.v. verplicht of betaald Zoals in paragraaf 3.1 over werving al is aangegeven, gaat het de organisaties er niet zozeer om wat voor een vrijwilliger ze binnen krijgen, maar vooral om de motivatie. De een ziet dat als gaan voor de goede zaak van de desbetreffende organisatie. De ander verstaat daaronder dat de vrijwilliger zelf graag bij deze specifieke organisatie komt of dat nu is om er iets te leren of om sociale contacten op te doen. Men komt ook voor zich zelf om een beter mens te worden of omdat het moet. Door het laatste ontstaat een spanningsveld tussen mensen die uit zich zelf vrijwilligerswerk doen en mensen die vrijwilligerswerk doen in het kader van sociale activering Sociale activering Enkele organisaties zijn bang dat vrijwilligers in het kader van sociale activering minder intrinsieke motieven hebben. Zij vrezen dat deze mensen het werk doen zonder er specifiek iets mee te hebben en dus niet genoeg gemotiveerd zullen zijn. Uit het enquêteonderzoek blijkt dat 16,7 % van de organisaties ervaring heeft met sociale activering. Maar er liggen nog mogelijkheden; 34,9% van de organisaties geeft aan belangstelling te hebben voor het werken met vrijwilligers in dit kader. Voor enkele organisaties is dit gebaseerd op een ideëel motief, voor anderen betekent dit puur het opvullen van openstaande vacatures. Naast twijfels over de intrinsieke motivatie van deze mensen schrikken sommigen daarbij echter terug voor de mogelijkheid dat het werken met deze vrijwilligers veel begeleiding en tijd zal kosten Een krap budget Veel organisaties hebben te maken met een krap budget. Hierdoor beschikt men niet over voldoende financiële middelen voor het vergoeden van onkosten van vrijwilligers Deskundigheid De vrijwilligersorganisaties willen graag wat professioneler worden, en zien dit vooral in de vorm van (bij) scholing van de eigen vrijwilligers. Sommige organisaties willen graag deskundigheidsbevordering krijgen voor het aansturen en omgaan met bepaalde ledengroepen. Ook op andere vlakken is bijscholing gewenst; zoals specifieke technische vaardigheden, kadercursus (voorzitten, notuleren en vergaderen) milieuwetgeving, financiën, pr & communicatie en het leren schrijven van een subsidieaanvraag of een projectvoorstel. Radar 13

14 Blijken van waardering Vrijwilligersorganisaties hebben over het algemeen niet genoeg ruimte in het budget voor extra uitgaven ten behoeve van de vrijwilligers. Sommige organisaties willen het door de Bijstandswet toegestane maximale vergoeding bieden, andere vinden een kerstpakket, een attentie op de verjaardag van de vrijwilliger belangrijk, maar ook geld voor een uitje of voor een feest met vrijwilligers. Omdat veel vrijwilligerswerk niet erg zichtbaar werk is en ook geen beloning voor ontvangen wordt, zijn deze blijken van waardering noodzakelijk. Hieruit spreekt de waardering die een organisatie voor haar vrijwilligers heeft. Dit zorgt voor betrokkenheid bij de organisatie en ook voor behoud van de vrijwilligers. Radar 14

15 4. Conclusie De gemeente Zaanstad wil aan de slag met het vrijwilligerswerk! Vrijwilligerswerk is echter geen overkoepelend beleidsterrein binnen de gemeente en het is verspreid over verschillende beleidsterreinen waarbij een eenduidige visie en samenhang node gemist wordt. Daarbij is er vaak niet het overzicht van wat er speelt bij de eigen vrijwilligers. De Vrijwilligerscentrale De organisatie die de schakel vormt tussen de gemeente en de organisaties, de Vrijwilligerscentrale, is nog onvoldoende zichtbaar en bekend. De Vrijwilligerscentrale beschikt voorts niet over voldoende middelen. Voor nieuwe activiteiten is men genoodzaakt tot het aanvragen van projectsubsidies. Hierop aansluitend is het niet vreemd dat van de kant van de vrijwilligersorganisaties juist wordt aangegeven dat men een eenduidige, sterke facilitator mist ten behoeve van deskundigheidsbevordering, ondersteuning, financiën, informatie en advies. Door het ontbreken van gemeentelijk beleid, zijn er geen vastgelegde spelregels of minimale eisen waaraan een vrijwilligersorganisatie zou moeten voldoen. Hierin zou dan werk liggen voor de facilitator. Werving van nieuwe vrijwilligers Het is moeilijk om aan nieuwe mensen te komen. De grootste oorzaak is de krapte op de arbeidsmarkt. Verder wordt voor een deel gezocht in de veranderde maatschappij: mensen zijn nu meer individualistisch ingesteld, en voor elke actie wordt de vraag gesteld: wat levert het mij op? Voor een ander deel moet ook gezocht worden in het imagoprobleem waar de vrijwilligersorganisaties mee te kampen hebben, waardoor vrijwilligerswerk niet aantrekkelijk genoeg is voor de mensen. De meest gebruikte wervingsbronnen, aangegeven in het enquêteonderzoek, is het eigen ledenbestand en via de eigen leden; goed voor 60% van de vrijwilligers. Dit is een vorm van coöptatie. Een nadeel hiervan is dat men alleen blijft zoeken binnen de eigen deels opgedroogde- referentiekader. Door wervingsproblemen, moet vaak hetzelfde hoeveelheid werk gebeuren door een kleiner aantal vrijwilligers. De werving van specifieke groepen en voor specifieke functies is hierbij nog onbekend. Door het gebrek aan mensen komen (te) veel taken op de schouders van (te) weinig mensen terecht. Dit in combinatie met de verantwoordelijkheid en betrokkenheid die veel vrijwilligers voelen met betrekking tot hun werk zorgt soms voor overspannen situaties. Er is nog onvoldoende ervaring met de werving van allochtonen. De meeste organisaties zitten wat interculturalisatie betreft nog in een oriëntatiefase. Men probeert in contact te komen met organisaties van allochtonen. De allochtone organisaties ondervinden ook vergelijkbare wervingsproblemen maar hebben doorgaans iets minder moeite bij de werving van vrijwilligers. Volgens deze organisaties is bij de reguliere vrijwilligersorganisaties nog onvoldoende besef tot interculturalisatie. Hierbij moet gedacht worden aan het ontwikkelen van een omslag in de bestaande visie en structuur: ten aanzien van het doel, de activiteiten, de plaats, de medewerkers en de (consumerende) burgers. Volgens de allochtone organisaties zou de gemeente, de welzijnskoepel st. Welsaen en de Vrijwilligerscentrale hierin een voorbeeldfunctie kunnen vervullen. Behoud van vrijwilligers Radar 15

16 Om de kracht en de dynamiek van het vrijwilligerswerk te behouden is het nodig dat de vrijwilliger een zekere zelfstandigheid en inspraak heeft in het verrichten van zijn of haar werk, anders leidt dit tot minder motivatie en onzekerheid. Voor het behoud van de aanwezige vrijwilligers is het verder belangrijk dat deze mensen zich gewaardeerd voelen in hun werk, hetgeen een krap budget soms bemoeilijkt. Veel organisaties missen een netwerk voor ondersteuning en/of financiën. De informatie is te weinig verbreid en de ingangen worden lang niet altijd gevonden. De plaatselijke afdelingen van koepelorganisaties zijn relatief goed georganiseerd. De werkwijze is gestandaardiseerd. Ze hebben wel vaak last van een saaie imago. Sociale activering Met betrekking tot sociale activering hebben sommige organisaties hun bedenkingen. Ten eerste omdat men denkt dat deze mensen niet intrinsiek gemotiveerd zijn en ten tweede omdat zij wellicht meer begeleiding nodig hebben. Een extra vergoeding voor de begeleiding kan soelaas bieden. Desalniettemin heeft het dubbele dan het huidige aantal organisaties dat met vrijwilligers in het kader van sociale activering werkt, te kennen gegeven belangstelling te hebben voor deze groep. Betrekken van het bedrijfsleven en scholen Bedrijven en scholen zijn over het algemeen weinig bekend met vrijwilligerswerk, waardoor het moeilijk is hen te betrekken. Beide kunnen echter, gezien hun specifieke positie, zeker een positieve impuls leveren aan het vrijwilligerswerk in Zaanstad. Radar 16

17 5. Aanbevelingen Op basis van het voorafgaande en mede dankzij de suggesties en tips die tijdens de gesprekken gedaan zijn, kan gesteld worden dat in een projectvoorstel in ieder geval aandacht geschonken zal moeten worden aan de punten: promotie, werving/bereik nieuwe groepen en deskundigheidsbevordering/ondersteuning Promotie Werken aan het imago van het vrijwilligerswerk Op gemeentelijk niveau zouden de organisaties met elkaar kunnen uitwisselen en samenwerken om het imago van het vrijwilligerswerk op te poetsen. Duidelijk dient gemaakt te worden wat er te winnen valt door vrijwilligerswerk te doen. Daarbinnen zijn twee stromen te onderscheiden. Ten eerste kan de nadruk gelegd worden op vrijwilligerswerk als opleiding en als een plaats om arbeidsritme op te doen. Voor bijvoorbeeld allochtone vrijwilligers kunnen de voordelen (op het gebied van taalstages, duale trajecten, werkervaring en status voor het c.v. ) van het doen van vrijwilligerswerk benadrukt worden. Ten tweede kan de nadruk gelegd worden op het goed doen en de positieve energie die het vrijwilligerswerk oplevert. Een mogelijkheid is om op scholen videobanden te vertonen met rolmodellen die als vrijwilliger figureren. Dit project zou in samenwerking met de NOV gedaan kunnen worden. Op het niveau van de organisatie kan gekeken worden of deze wel jongerenvriendelijk is en kunnen veranderingen op dit gebied doorgevoerd worden. Gedacht kan worden aan het aanbieden van meer andersoortig, meer projectmatig, themagericht, kortdurend vrijwilligerswerk. Jongeren zijn over het algemeen erg geïnteresseerd in ICT en in internationale, multiculturele muziek. Hiermee ontstaan kansen: een muziekgroep in een wijk zou eventueel in samenwerking met de Fanfare, jongeren kunnen aantrekken met het oefenen en maken van muziek; zowel met de klassieke muziekinstrumenten als met de computer. Veel vrijwilligersorganisaties hebben expertise nodig op het gebied van ICT; voor het installeren en beheren van software en hardware tot het ontwerpen van een website; jongeren kunnen hier een belangrijke rol spelen. Aandacht voor vrijwilligers(werk) Zowel voor de vrijwilligersorganisaties als voor de vrijwilligers is het belangrijk om waardering te krijgen binnen de organisatie. Afgelopen jaar, tijdens het VN- jaar van de Vrijwilliger is de Vrijwilligersprijs verstrekt. Iedereen vindt dit een uitstekend initiatief, alleen zijn de meningen over de criteria bij de keuze nog enigszins verdeeld (doe je dat niet samen met de hele organisatie?, wat zijn de criteria; kijk je hoeveel tijd iemand in het vrijwilligerswerk steekt of kijk je naar de kwaliteit?). Dit evenement zou jaarlijks moeten terugkeren. Omdat het een positieve impuls aan het vrijwilligerswerk geeft, zou de gemeente dit moeten stimuleren en waar nodig ondersteunen. Op het evenement moeten naast vrijwilligers, hun organisaties en hun betaalde collega s ook andere groepen uitgenodigd worden zoals allochtone organisaties, bedrijven en verenigingen van bedrijven, scholen en vakorganisaties. Zo creëer je een voedingsbodem voor structureel contact en samenwerking. Communicatie en inspraak Wat betreft het werken onder een professionele structuur moet verder gezegd worden dat het voor het behoud van de werknemers belangrijk is helder te communiceren over Radar 17

18 plannen en geldstromen naar de vrijwilligers. Het Vrijwilligersjournaal die de stichting Welsaen voor haar eigen vrijwilligers uitbrengt, bereikt zijn effect en zou wellicht gemeentebreed uitgezet kunnen worden. Er kan ook gedacht worden aan het reserveren van een pagina in het huis aan huisblad. Wat inspraak betreft: de gemeente zou een Vrijwilligersraad kunnen installeren. De raad zou dan bestaan uit leden die de sectoren, inclusief bedrijven, allochtone organisaties en onderwijsinstituten vertegenwoordigen. De raad zou de gemeente gevraagd en ongevraagd kunnen adviseren op het gebied van vrijwilligersbeleid op korte en lange termijn. Deze groepen betrekken en mee laten denken, zal zorgen voor afname van onbekendheid voor het vrijwilligerswerk en de onderlinge communicatie zal er op vooruit gaan. De gemeente zou de rol van de raad kunnen vastleggen in een verordening en kunnen faciliteren in de vorm van een professioneel secretariaat. Investeren in waardering Uit de gesprekken met de organisaties bleek dat er vaak weinig ruimte is om wat extra s te doen voor de vrijwilligers, zoals het geven van een blijk van waardering in de vorm van een vergoeding volgens de normen van de Bijstandswet, een kerstpakket of een uitje voor de vrijwilligers. Dit is erg belangrijk voor de betrokkenheid van de vrijwilligers bij de organisatie en voor het welbevinden in het werk. Kortom: voor het behoud van de vrijwilliger. De gemeente zou hier in de spelregels moeten opstellen en in de subsidieverstrekking meer aandacht aan moeten besteden. Het hanteren van een persoonsgebonden budget per vrijwilliger zal stimulerend werken. Coördineren, afstemmen en organiseren van ontmoetingen Over het algemeen is het aan te raden vrijwilligersorganisaties meer met elkaar in contact te laten treden; zowel binnen een sector als daarboven. Dit blijkt ook wel uit positieve reacties op een evenement als de Vrijwilligersprijs. Deze ontmoetingen kunnen ervoor zorgen dat er meer kennisoverdracht tussen de organisaties komt, zodat het wiel niet opnieuw uitgevonden hoeft te worden. Voor de gemeente ligt er de taak verschillende partijen bij elkaar te brengen en te zorgen dat zij elkaar vinden. Ook kan men aansluiten bij bestaande ontmoetingen en voorzieningen als het Wijkpaleis en de 10 e Zaanse Cultuurmarkt op 23 juni aanstaande. Accentueren van de brugfunctie van de Vrijwilligerscentrale De Vrijwilligerscentrale, de aangewezen organisatie voor de connectie tussen (potentiële) vrijwilligers en organisaties, zou een prominentere en duidelijkere rol kunnen krijgen in het kader van de werving. Daarbij moet gelet worden op de uitstraling van de Vrijwilligerscentrale; vrijwilligers moeten de centrale kunnen vinden en het aantrekkelijk vinden er binnen te stappen. Aan de andere kant moet meer contact met de organisaties bewerkstelligd worden om de vraagkant goed in kaart te brengen, wat ten goede kan komen aan een juiste match tussen vrijwilliger en vrijwilligersorganisatie. Door de beperkte capaciteit is het voor de centrale erg moeilijk om na een vacaturemelding een adequate terugkoppeling te geven aan de organisatie. Ook is er op dit moment onvoldoende ruimte om nazorg te geven na een plaatsing Werving/bereik nieuwe groepen Directe aanpak bij werving en interculturalisatie Om als organisatie meer in trek te komen bij de (potentiële) vrijwilligers, lijkt direct contact met de mensen noodzakelijk. Wat dit betreft kan gedacht worden aan het houden van een vrijwilligersmarkt in combinatie met een aantrekkelijk evenement zoals de Vrijwilligersprijs waar de organisaties zich kunnen presenteren. Radar 18

19 Vooral voor het bereiken van potentiële allochtone vrijwilligers lijkt de directe aanpak een vereiste; geijkte methodes als advertenties in kranten werken bij deze groepen over het algemeen slecht en de drempel naar de traditionele vrijwilligersorganisatie is vaak extra hoog. Streetcorner-achtig werk zou hier een uitkomst kunnen bieden waarbij mensen bijvoorbeeld op de Zaanse Schans of via een (multiculturele) braderie in de wijk kunnen worden aangesproken op hun wensen, waardoor een eerste stap richting het doen van vrijwilligerswerk gemaakt wordt. Deze directe aanpak wordt ook wel bare foot recruitment genoemd. Het opzetten van multiculturele activiteiten in de wijk zal drempelverlagend werken. Het organiseren van een multiculturele klederdrachtshow of een volksdans motiveert de buurtcentrum om in contact te treden met allochtone organisaties. Hierdoor wint men respect voor elkaar. Bovendien ontstaat er een langdurige relatie, er is meer know how binnen de organisatie en er zullen meer allochtone consumenten op de activiteiten afkomen, die een potentiële bron voor het vrijwilligerswerk vormen. De Federatie Steunpunt Minderheden (FSM), het Buitenlandse Vrouwen Overleg (BVO) en het Vluchtelingenwerk zouden hierin een trekkersrol kunnen vervullen. Motto hierbij zou moeten zijn: respecteer elkaar en deel de verantwoordelijkheid met elkaar. Zorgen voor draagvlak en een goede match voor klanten sociale activering Aan de ene kant is er behoefte aan vrijwilligers aan de andere kant is er ook wel scepsis richting vrijwilligers in het kader van de sociale activering; zijn deze mensen wel gemotiveerd? Het is belangrijk om vooral bij deze groepen vrijwilligers te zorgen voor een diepgaande intake om wensen, mogelijkheden en motivatie in kaart te brengen en een duidelijk beeld te krijgen van mogelijke sectoren waar men wil werken. Bij de organisaties moet meer informatie komen over deze groepen. Daarnaast moeten de bezwaren in kaart gebracht worden, zodat deze adequaat kunnen worden opgelost. Uit het enquêteonderzoek blijkt dat er nog voldoende kansen liggen op dit gebied. Na het opdoen van de nodige arbeidsritme is sociale activering voor de deelnemer zelf een prima mogelijkheid om eventueel door te stromen naar een vakopleiding of een gesubsidieerde, dan wel betaalde baan. Aanbieden van gesubsidieerde banen I/D-ers en WIW-ers kunnen voor een langere tijd ingezet worden waardoor capaciteitsproblemen aangepakt kunnen worden waardoor de continuïteit van de organisatie gewaarborgd blijft. Deze langdurig werklozen doen dan arbeidsritme op en kunnen na een periode als betaalde vrijwilliger op zoek gaan naar een reguliere baan. Stimuleren van leerlingen/ studenten om vrijwilligerswerk te doen Binnen de scholen kan nog meer gedaan worden op het gebied van vrijwilligerswerk. Onbekend maakt onbemind en de drempel naar vrijwilligerswerk is hoog, terwijl we daarnaast van veel organisaties horen dat als de mensen eenmaal binnen zijn ze het geweldig vinden. Er zou dan ook gestimuleerd moeten worden dat leerlingen aan de slag gaan en zelf in aanraking komen met vrijwilligerswerk. Dit kan in de vorm van een werkstuk of een stage zijn. Op een school heeft een aantal scholieren stages gelopen en werk verricht bij vrijwilligersorganisaties, in het kader van het vak Maatschappijleer. In curricula van maatschappijoriënterende vakken zou stage of vrijwilligerswerk opgenomen kunnen worden. Leerlingen kunnen hiermee studiepunten halen. De gemeente zou hierop voort kunnen borduren door dit ook bij andere scholen te promoten en te stimuleren. Betrekken van het bedrijfsleven Bedrijven zijn steeds meer geïnteresseerd in het vrijwilligerswerk. Je ziet dat bij de personeelsuitjes; bijvoorbeeld de KLM die zijn personeel enkele dagen in de natuur laat werken om, door het doen van nuttig werk, de onderlinge cohesie te vergroten. Radar 19

20 Ook worden bedrijven vaak benaderd voor sponsoring en veel bedrijven hebben hier een budget voor. Bedrijven als de RABO- of de VSB bank hebben een eigen fonds waar aanvragen voor maatschappelijke activiteiten ingediend kunnen worden. Indirect aan bedrijven gelieerd zijn de sociale clubs van managers zoals de Rotary- of de Lions club. Beide zijn actief in fundraising ten behoeve van zowel activiteiten in de wijk als op internationaal niveau. Het betrekken van de maatschappij bij het ondernemen is de laatste tijd vooral door consumenten en hun organisaties gestimuleerd. Bedrijven willen tegenwoordig steeds meer maatschappelijk of ethisch verantwoord ondernemen. Ook op nationaal niveau (ministerie EZ) en internationaal (EU) staat maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog op de agenda. Een aantal bedrijven hebben zich verenigd tot de vereniging Samenleving en Bedrijf. Binnen het personeelsbeleid van bedrijven staat vrijwilligerswerk steeds vaker op de agenda. In het kader van pre-pensionering zou vrijwilligerswerk een prima rol kunnen vervullen. Ook bij herstel na (langdurige) ziekte of bij het loopbaanbeleid kunnen bedrijven gebruik maken van het vrijwilligerswerk. Er gaan zelfs stemmen op om in de CAO s iets op te nemen over maatschappelijk verantwoord ondernemen om zo bedrijven te stimuleren en te faciliteren om meer aan vrijwilligerswerk te doen. Zorgen voor professionele assistentie: databank specialisten Een groot probleem wat mede veroorzaakt wordt door het tekort aan vrijwilligers is dat (te) veel taken op de schouders van (te) weinig mensen terechtkomen. De verantwoordelijkheid en betrokkenheid die veel vrijwilligers voelen met betrekking tot hun werk, zorgt vaak voor overspannen situaties. Het zijn vaak niet de hoofdtaken waar de mensen mee in hun maag zitten, maar alles daar omheen. De gemeente zou ervoor moeten zorgen dat er een mogelijkheid is voor (tijdelijke) ondersteuning door bijvoorbeeld financieel-administratieve, om vooral de mensen in de spilfuncties te ontlasten. Dit zou in de vorm kunnen zijn van een (tijdelijke) assistentie door experts, in een databank, een soort A-team voor het vrijwilligerswerk Ondersteuning Deskundigheidsbevordering In de gesprekken is vaak aangegeven dat het bevorderen van de deskundigheid van de vrijwilligers op verschillende vlakken gewenst is. Zo ervaren bestuurders problemen in het managen van de organisatie en in het omgaan met en aansturen van vrijwilligers. Een bestuurder zegt het als volgt: Alle nieuwe dingen die van buiten komen kosten extra expertise en dus geld. Ook zijn nu andere sociale vaardigheden ten behoeve van de vrijwilliger voor het werk nodig. Het inhuren van een professional die deze bijscholing of begeleiding kan geven is over het algemeen vrij kostbaar. Daarom zou er budget gereserveerd kunnen worden voor opleiding en training: kadercursus, financieel management, leiding geven aan vrijwilligers, PR, sociale vaardigheden, netwerken, en het aanvragen van subsidies bij overheid of particuliere fondsen. Creëren van een helpdesk: informatie, advies en ondersteuning is dat er bij de gemeente of de Vrijwilligerscentrale een faciliterend adviespunt komt, waar alle problemen geïnventariseerd worden en vervolgens adequaat op ingespeeld kan worden. De helpdesk van de gemeente kan meer van de randtaken op zich nemen voor vrijwilligersorganisaties, bijvoorbeeld zaken die voor meerdere organisaties collectief geregeld kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn: collectieve WA-verzekering, informatie en advies over subsidies en sponsoring, informeren over Radar 20

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting

Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Samenvatting Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013

Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 Vrijwilligersbeleid MVV 29 per januari 2013 1. Inleiding Voetbalvereniging MVV 29 bestaat dankzij vrijwilligers. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan MVV 29 dan een ander, maar dat geeft niet. Iedere

Nadere informatie

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk

Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk Hoofdstuk 19. Vrijwilligerswerk Samenvatting Van de Leidenaren geeft 22% aan op dit moment aan vrijwilligerswerk te doen. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. Het percentage vrijwilligers dat (meer) vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt.

Kortom: Een schaatsvereniging is er dóór leden en vóór leden. De vereniging is intern gericht, waarbij de leden bepalen wat er gebeurt. Vrijwilligersbeleid binnen de schaatsvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Schaatsverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee schaatsvereniging in Nederland is een vrijwilligersorganisatie:

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage

Plan van Aanpak. Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo. Onderdeel. Maatschappelijke Stage Plan van Aanpak Servicepunt Vrijwilligerswerk Hengelo Onderdeel Maatschappelijke Stage 2012 Concept 0.2 Inhoud Deel I Kaders 1. Inleiding 2. Doelgroep 3. Doelstelling 4. Kerntaken 4.1 Makelen en verbinden

Nadere informatie

Onderzoek naar de nieuwe vrijwilliger in de sport in Ommen en Hardenberg. Rapportage 31 mei 2017

Onderzoek naar de nieuwe vrijwilliger in de sport in Ommen en Hardenberg. Rapportage 31 mei 2017 Onderzoek naar de nieuwe vrijwilliger in de sport in Ommen en Hardenberg Rapportage 31 mei 2017 Waarom dit onderzoek? Vrijwilligers onmisbaar in de sport Onderwerp staat sinds jaar en dag op de agenda

Nadere informatie

De nieuwe vrijwilliger

De nieuwe vrijwilliger VAN INSPIREREN NAAR ACTIVEREN 15 NOVEMBER 2012 De nieuwe vrijwilliger VRIJWILLIGERS CENTRALE ZWOLLE Steunpunt voor vrijwilligerswerk en informele zorg 1 Discrepantie: Door bezuinigingen minder personeel,

Nadere informatie

Vrijwillige inzet is de basis

Vrijwillige inzet is de basis Vrijwillige inzet is de basis Soms hebben mensen een duwtje in de rug nodig om actief te worden als vrijwilliger. U kunt samen met vrijwilligers en organisaties een belangrijke rol spelen bij het stimuleren

Nadere informatie

Werven & Behouden. Programma. Kennismaken. Vrijwilligers 7/22/2013

Werven & Behouden. Programma. Kennismaken. Vrijwilligers 7/22/2013 Programma SportService Zwolle & Vrijwilligerscentrale Zwolle Peter van Diermen Werven & Behouden Opening & Kennismaking Vrijwilligers Ervaringen uit de praktijk Vrijwilligersbeleid Pauze Motivatiemanagement

Nadere informatie

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ

=PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ http://www.youtube.com/watch?v=6imhyppcmdo&list =PLNk_H44EXxX-IVhVcFdC5pPMgaIex4FZQ UITKOMST ENQUETE Najaar 2013: circa 140 vrijwilligersorganisaties aangeschreven Respons: 46% (65 vragenlijsten) Bij welke

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010

Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet. Datum: 2 september 2010 Advies van de Stedelijke Wmo-Adviesraad Amsterdam over Concept Uitvoeringsprogramma Vrijwillige Inzet Datum: 2 september 2010 Algemeen Allereerst willen we als Wmo-Adviesraad opmerken dat het uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

Maatschappelijke stage in gemeentebeleid. Typetest

Maatschappelijke stage in gemeentebeleid. Typetest Maatschappelijke stage in gemeentebeleid Typetest MOVISIE ondersteunt u MOVISIE ondersteunt en adviseert gemeenten bij de invoering van maatschappelijk makelaarsfunctie. Heeft u vragen over het opzetten

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan

Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Uitvoeringsprogramma Vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Kantelen naar vrijwilligers Gemeente Oostzaan 22-12-2011 Joost Nellen, JongeHonden Anne Vrieze, WWZ Consultancy Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1.

Nadere informatie

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017

Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Alle kinderen kunnen Roefelen Stichting Roefelen zoekt partners 2013-2017 Het is belangrijk dat kinderen al jong kennis maken met bedrijven en beroepen. Roefelen maakt dat mogelijk. De in 2011 opgerichte

Nadere informatie

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid

Bijlage 1 Operationele Doelstellingen. Accommodatiebeleid Bezinnen Bijlage 1 Operationele Doelstellingen Doen Denken Beslissen 1. Accommodatiebeleid Accommodatiebeleid a. De vereniging AV Fortuna zal gedurende de beleidsperiode zorgen voor optimale trainings-

Nadere informatie

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld.

26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. Resultaat Vragenlijst: Waarom doe je mee met de lokale energiecoöperatie? 26 actieve leden van VET-Vught en ECSchijndel hebben de enquête ingevuld. 1. Ik ben op de volgende manier betrokken bij de lokale

Nadere informatie

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure

Vrijwilliger bij Amsta. Informatiebrochure Vrijwilliger bij Amsta Informatiebrochure 1 Inleiding Welkom als vrijwilliger bij Amsta! Amsta is een grote zorgorganisatie in Amsterdam. We bieden persoonlijke ondersteuning, wonen, zorg en welzijn aan

Nadere informatie

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven?

Deze cirkel bestaat uit vijf stappen die u kunt doorlopen om uw wervingscampagne systematisch op te zetten. Waar wil je vrijwilligers voor werven? Werving U wilt nieuwe vrijwilligers werven. Mensen die één keer aan een actie meedoen, mensen waar u af en toe een beroep op kunt doen, of mensen die voor langere tijd willen meewerken. U wilt hen in elk

Nadere informatie

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1

Startnotitie. Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014. Versie: 21 april 2011 1 Startnotitie Vrijwilligerswerk Vrijwilligers maken het verschil! 2011 2014 Versie: 21 april 2011 1 1. Aanleiding 1.1. Voor u ligt de startnotitie vrijwilligersbeleid, directe aanleiding voor deze startnotitie

Nadere informatie

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg

Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg Jaarverslag Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg 2015 Voorwoord Voor u ligt het vijfde jaarverslag van de Stichting Vrienden van Buddyzorg Limburg, afgekort SVVBL. Met dit jaarverslag beogen wij verantwoording

Nadere informatie

Module 2: Vrijwilligersbeleid binnen de sportvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk

Module 2: Vrijwilligersbeleid binnen de sportvereniging Van beleid tot uitvoering in de praktijk Module 2: Vrijwilligersbeleid binnen de Van beleid tot uitvoering in de praktijk 2.1. Sportverenigingen en de vrijwilligersproblematiek De doorsnee in Nederland is een vrijwilligersorganisatie; Vrijwilligers

Nadere informatie

De NSA i.s.m. de KNSB. Vrijwilligersbeleid

De NSA i.s.m. de KNSB. Vrijwilligersbeleid De NSA i.s.m. de KNSB Vrijwilligersbeleid Programma Opening Vrijwilligerswerk Ervaringen uit de praktijk Motieven voor vrijwilligerswerk Werven Behouden Vragen Vrijwilligers Vrijwilliger Iemand die zich

Nadere informatie

1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING

1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING 1. VRIJWILLIGERSBELEID- EN WERVING 1. DENKOEFENING VOOR DE CLUB: VRIJWILLIGERSWERK IS VERSCHILLEND VAN VRIJBLIJVEND WERK Ontwikkel als club een visie rond vrijwilligerswerk. Al te vaak doen clubs gewoon

Nadere informatie

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport

Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Hand-out Maatschappelijke Stage in de sport Inleiding Jongeren hebben de toekomst. Met de Maatschappelijke Stage (MaS) wordt een hoop jonge energie aan het vrijwilligerscollectief toegevoegd. In Zwolle

Nadere informatie

Inzet van vrijwilligers. Niels Hermens (Verwey-Jonker Instituut en Wageningen University) Michiel Smit (Stichting Fier4Grunn)

Inzet van vrijwilligers. Niels Hermens (Verwey-Jonker Instituut en Wageningen University) Michiel Smit (Stichting Fier4Grunn) Inzet van vrijwilligers Niels Hermens (Verwey-Jonker Instituut en Wageningen University) Michiel Smit (Stichting Fier4Grunn) Agenda Vrijwilligerswerk in Nederland Vergelijking zorg, welzijn en sport Drie

Nadere informatie

Concept: Een beroep doen op de werknemers om twee keer per jaar een mannelijke middelbare scholier mee te nemen voor een meeloopdag.

Concept: Een beroep doen op de werknemers om twee keer per jaar een mannelijke middelbare scholier mee te nemen voor een meeloopdag. Nationale Zorgvernieuwingsprijs Hoe zorg je ervoor dat meer mannen voor een baan in de zorg kiezen? Concept: Een beroep doen op de werknemers om twee keer per jaar een mannelijke middelbare scholier mee

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan

Vrijwilligersbeleidsplan Vrijwilligersbeleidsplan Nieuw-Buinen, juli 2012 Voorwoord Een vereniging staat of valt met de hulp die een vereniging krijgt van vrijwilligers. Heel kort; zonder vrijwilligers geen v.v. Nieuw Buinen.

Nadere informatie

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014

Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Jaarverslag Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort 2014 Sinds mei 2011 fungeert het Vrijwilligers Informatiepunt Zandvoort ( VIP-Zandvoort) als een soort TOMTOM die bezoekers wegwijs maakt in het vrijwilligerswerk.

Nadere informatie

Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie

Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie Nota vrijwilligersbeleid Milieudefensie 1 Inleiding Bij Milieudefensie kunnen vrijwilligers op allerlei manieren aan de slag. Werken met vrijwilligers én met betaalde krachten is binnen onze organisatie

Nadere informatie

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.

Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. Subsidieverlening voor landelijke deskundigheidsbevordering van vrijwilligers. In deze notitie wordt ingegaan op de volgende aspecten van de landelijke subsidiering van activiteiten in de sfeer van deskundigheidsbevordering:

Nadere informatie

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers

Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Werkvloer mantelzorg en vrijwilligers Thema/Bron/Beleid Ondersteuning vrijwilligers/ mantelzorgers, WMO prestatieveld 4 Begroting 2015 Bedrag Notitie Mantelzorg Notitie Vrijwilligers AWBZ Pakketmaatregel

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Workshop tijdens 3 e KNBSB-congres 19 november 2016 Roy Vink. Manager Breedtesport & Competitiezaken

Vrijwilligersbeleid. Workshop tijdens 3 e KNBSB-congres 19 november 2016 Roy Vink. Manager Breedtesport & Competitiezaken Vrijwilligersbeleid Workshop tijdens 3 e KNBSB-congres 19 november 2016 Roy Vink Manager Breedtesport & Competitiezaken Herkenbaar? Herkenbaar? Herkenbaar? Herkenbaar? Wat is een vrijwilliger? Een vrijwilliger

Nadere informatie

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan?

HET PROJECTPLAN. a) Wat is een projectplan? HET PROJECTPLAN a) Wat is een projectplan? Vrijwel elk nieuw initiatief krijgt de vorm van een project. In het begin zijn het wellicht vooral uw visie, ideeën en enthousiasme die ervoor zorgen dat de start

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers Gelre ziekenhuizen ALGEMENE VRAGEN 1. Op welke locatie doet u vrijwilligerswerk? Gelre ziekenhuizen Apeldoorn Gelre ziekenhuizen Zutphen beide locaties 2. Hoe bent u in aanraking gekomen met vrijwilligerswerk bij Gelre ziekenhuizen?

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014

Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014 pagina 1 van 7 Tevredenheidsonderzoek vrijwilligersorganisaties 2014 Bent u niet degene die ons bureau kan beoordelen dan vragen wij u om de link naar deze vragenlijst door te sturen naar die betreffende

Nadere informatie

Bijlagen bij: Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2

Bijlagen bij: Vrijwilligersonderzoek 2011. Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Bijlagen bij: Vrijwilligersonderzoek 2011 Een onderzoek naar vrijwilligersorganisaties in de gemeente Groningen Meting 2 Age Stinissen Mayan van Teerns Inhoud Bijlage 1 Bijlage 2 Bijlage 3 Inkomstenbronnen

Nadere informatie

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum

Beste vrijwilliger, Bestuur, directie en medewerkers Welzijn Castricum Beste vrijwilliger, Fijn dat u geïnteresseerd bent in Welzijn Castricum en overweegt of misschien al besloten heeft om vrijwilligerswerk bij ons te gaan doen! Het werk van Welzijn Castricum is onmogelijk

Nadere informatie

Succesvolle werving van vrijwilligers in de sportvereniging. Nel Garrelfs

Succesvolle werving van vrijwilligers in de sportvereniging. Nel Garrelfs Succesvolle werving van vrijwilligers in de sportvereniging Nel Garrelfs 1 Hoe ben jij bij de club vrijwilliger geworden? Gevraagd Zelf aangemeld Advertentie Website Clubblad Opleiding Anders.. 2 Waarom

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen

Werkboek. In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage. Maatschappelijke stage in en rond de kerk. In 7 stappen kerk en stage Maatschappelijke stage in en rond de kerk In 7 stappen Werkboek In 7 stappen aan de slag met maatschappelijke stage Inhoudsopgave In zeven stappen aan de slag met maatschappelijke stage 4

Nadere informatie

RING PASS DELFT Het Vrijwilligersbeleid

RING PASS DELFT Het Vrijwilligersbeleid RING PASS DELFT Het Vrijwilligersbeleid 2016-2020 Ring Pass Delft, Vrijwilligersbeleid 2016-2020, versie 2016-01-26 blz. 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding...2 2. Doelstellingen van het vrijwilligersbeleid...3

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011

Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan. Aan de Waterkant 2008-2011 Evaluatie nota vrijwilligerswerkbeleid Oostzaan Aan de Waterkant 2008-2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Evaluatiekader 3 1.2 Leeswijzer 3 2 Vrijwilligerswerk Oostzaan 4 2.1 De situatie toen 4 2.2 De

Nadere informatie

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010

Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 Enquête onder de vrijwilligers van de Gemiva-SVG Groep 2010 De Gemiva-SVG Groep heeft ruim 900 vrijwilligers die op zeer uiteenlopende momenten hun diensten verlenen bij activiteiten voor mensen met een

Nadere informatie

Samenwerken met re-integratiebedrijven

Samenwerken met re-integratiebedrijven Samenwerken met re-integratiebedrijven Samenwerken met re-integratiebedrijven Inhoudsopgave Inleiding 2 Aanleiding 2 De Workshop 2 Het verslag 2 Terminologie: Gebruikte termen in het verslag 3 Algemene

Nadere informatie

Waarom bent u huurderswerk gaan doen?

Waarom bent u huurderswerk gaan doen? 1 Tijdens de laatst gehouden Huurdersraadvergadering hebben we jullie deelgenoot gemaakt van onze bevindingen tijdens de cursus Hoe betrek ik de achterban Voorzitter Rien Stek, secretaris Joop Kuipers

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 9. Subsidieregel éénmalige subsidies Sport, Cultuur, Zorg en Jeugd Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Vergroten maatschappelijke participatie Vergroten

Nadere informatie

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden:

Met de wervingscirkel kun je stap voor stap een wervingsactie voorbereiden: Wervingscirkel 1 Veel vrijwilligersorganisaties hebben probelemen met het werven van vrijwilligers. Je hebt tenslotte geen baan te bieden met salaris, maar je biedt een vorm van vrijetijdsbesteding. In

Nadere informatie

Als school in het voortgezet onderwijs heeft u waarschijnlijk al te maken met maatschappelijke stage of er op zijn minst iets van gehoord. Maatschappelijke stage is een vorm van leren waarbij alle jongeren

Nadere informatie

tips voor het sollicitatiegesprek

tips voor het sollicitatiegesprek tips voor het sollicitatiegesprek algemeen In elk gesprek komen vragen voor die op meer manieren te beantwoorden zijn. Hiermee probeert een selecteur duidelijkheid te krijgen over je echte motivatie, persoonlijkheid

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht

Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht Vrijwilligerswerk bij de Voedselbank Dordrecht De Voedselbank Dordrecht heeft als doel het verstrekken van verkregen voedsel aan mensen in Dordrecht die dat nodig hebben. Daarnaast zet de voedselbank zich

Nadere informatie

Actieplan Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Rustig aan is van de baan Stichting Wij(k) en Wijkcommissie De Bergse Plaat

Actieplan Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Rustig aan is van de baan Stichting Wij(k) en Wijkcommissie De Bergse Plaat Actieplan Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Rustig aan is van de baan Stichting Wij(k) en Wijkcommissie De Bergse Plaat 10-01-2018 Seniorenontmoetingspunt De Bergse Plaat Pagina 1 Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleidsplan. Achilles 1894 2013-2014

Vrijwilligersbeleidsplan. Achilles 1894 2013-2014 Achilles 1894 2013-2014 Assen, 26 november 2013 Ronald Keen Gonnie Bruining Annette Jassies Pia vd Veen Yvonne Speelman Inhoudsopgave Pag. Voorwoord 3 1. De huidige situatie 4 2. De gewenste situatie 5

Nadere informatie

De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009

De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009 De makelaarsfunctie vrijwilligerswerk en maatschappelijke stage: de stand van zaken begin 2009 In december 2007 hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245.

Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245. Stichting Present Sneek 06-49 63 20 59 info@stichtingpresent-sneek.nl www.stichtingpresent.nl/sneek Rabobank 15.02.60.245 Jaarplan 2014 INHOUD 1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT 2 ALGEMENE DOELSTELLING 2 2

Nadere informatie

S A M E N V A T T I N G

S A M E N V A T T I N G 5 6 Samenvatting Aanleiding rapport In dit rapport geeft het SER-Jongerenpanel zijn visie op het onderwerp maatschappelijke stage. Het Jongerenpanel is in het voorjaar van 2007 door het dagelijks bestuur

Nadere informatie

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats

WERVINGSCIRKEL. De juiste persoon op de juiste plaats WERVINGSCIRKEL De juiste persoon op de juiste plaats Werving gaat om het aantrekken van vrijwilligers die passen bij de organisatie en bij de taken die ze gaan uitvoeren. Kort samengevat: de juiste persoon

Nadere informatie

W045232 / 47882. Evaluatie waardering vrijwilligers

W045232 / 47882. Evaluatie waardering vrijwilligers W045232 / 47882 Evaluatie waardering vrijwilligers 2013 1. INLEIDING Voor u ligt het rapport evaluatie waardering vrijwilligers 2013. De WMO verplicht de gemeenten jaarlijks verantwoording af te leggen

Nadere informatie

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen

WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen STRATEGISCHE VISIE BBOG zomer 2010 WIJKACCOMMODATIES: BREDER EN BETER Groeiend nut en noodzaak van het netwerk van wijkaccommodaties in de stad Groningen 1. BBOG Het BBOG staat voor Buurtcentra Besturen

Nadere informatie

Werven en behouden van vrijwillig kader

Werven en behouden van vrijwillig kader Werven en behouden van vrijwillig kader Door: Wim Loots, manager kwaliteit & projecten van het Watersportverbond Binnen sportverenigingen worden veel taken uitgevoerd door vrijwilligers. In ons land vervullen

Nadere informatie

Inventarisatie scholingsaanbod. voor vrijwilligers in de gemeente Venlo. Samenvatting resultaten

Inventarisatie scholingsaanbod. voor vrijwilligers in de gemeente Venlo. Samenvatting resultaten Inventarisatie scholingsaanbod voor vrijwilligers in de gemeente Venlo In opdracht van de gemeente Venlo verzorgt de Vrijwilligerscentrale in 2014 een inventarisatie bij organisaties van het scholingsaanbod

Nadere informatie

O O * Uitvoeringsregels tegenprestatie Omdat iedereen van toegevoegde waarde is

O O * Uitvoeringsregels tegenprestatie Omdat iedereen van toegevoegde waarde is O16.001265 O16.001265* Uitvoeringsregels tegenprestatie 2017 Omdat iedereen van toegevoegde waarde is 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. In het kort... 3 3. Het idee en de uitgangspunten... 4 4.

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling vrijwilligersbijeenkomst 2 oktober 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers Deelnemers De deelnemers van deze bijeenkomst zijn betrokken bij vrijwilligersmedezeggenschap binnen de organisatie

Nadere informatie

Colofon. Gezamenlijke nieuwsbrief met BAR-gemeenten. Trajectbegeleiders Delta steun in de rug voor organisaties

Colofon. Gezamenlijke nieuwsbrief met BAR-gemeenten. Trajectbegeleiders Delta steun in de rug voor organisaties Gezamenlijke nieuwsbrief met BAR-gemeenten Voor u ligt de tweede nieuwsbrief gemaakt in BAR-verband. zowel in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk wordt dezelfde nieuwsbrief verstuurd. De eerste pagina

Nadere informatie

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten:

Met het nieuwe welzijnsbeleid werkt de gemeente Tiel vanuit de volgende uitgangspunten: Opdrachtformulering kwartiermaker integrale welzijnsopdracht Aanleiding De gemeenteraad van de gemeente Tiel heeft in haar vergadering van juli 2014 het besluit genomen om een inhoudelijke discussie te

Nadere informatie

I. Doel vrijwilligersbeleid 3. II. Visie op vrijwilligerswerk 3. III. Uitgangspunten 3. IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4

I. Doel vrijwilligersbeleid 3. II. Visie op vrijwilligerswerk 3. III. Uitgangspunten 3. IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4 1 Inhoud I. Doel vrijwilligersbeleid 3 II. Visie op vrijwilligerswerk 3 III. Uitgangspunten 3 IV. Rol vrijwilligerscoördinator 4 V. Vrijwilligersvoorwaarden 4 VI. Bijlagen: Bijlage I: Vrijwilligersovereenkomst

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT)

VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) VRIJWILLIGERSBELEID (VASTGESTELD IN MAART 2015 DOOR DIRECTEUR-BESTUURDER EN MT) 1 januari 2015-31 december 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Visie, uitgangspunten en beleid 3 2.1 Visie Welzijn De Wolden

Nadere informatie

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR

DE BASIS EN SPEERPUNTEN VOOR 1 JAARPLAN 2015 Voorwoord Het jaar 2014 is bijzonder succesvol geweest voor Present Rotterdam. Met succes zijn we op weg naar een stabiele organisatie met vaste partners, hebben we veel groepen vrijwilligers

Nadere informatie

Medezeggenschap van Vrijwilligers

Medezeggenschap van Vrijwilligers Terugkoppeling netwerkbijeenkomst 1 december 2014 Medezeggenschap van Vrijwilligers In deze derde en laatste bijeenkomst keken we opnieuw naar verschillende mogelijkheden om meedenken en meepraten van

Nadere informatie

This is APP! Jongerenparticipatie Gemeente Appingedam

This is APP! Jongerenparticipatie Gemeente Appingedam This is APP! Jongerenparticipatie Gemeente Appingedam ! De gemeente Appingedam wil jongeren actiever laten participeren in beleidsvorming, zodat ze beter kan inspelen op de behoeften van jongeren. Om dit

Nadere informatie

Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties

Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties Quickscan cultuursensitiviteit van organisaties DOEL VAN DE SCAN Het doel van de quickscan is de bestuurder, directie en management snel een globaal inzicht te verschaffen in de actuele stand van zaken

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Welkom Vrijwillige inzet: nu en in de toekomst. Titel invullen

Welkom Vrijwillige inzet: nu en in de toekomst. Titel invullen Welkom Vrijwillige inzet: nu en in de toekomst Programma Tijdens het programma maken we gebruik van digitale interactie via een PresentersWall Het vormgeven van de ondertussenheid #samen doen voor een

Nadere informatie

De stand van mediation

De stand van mediation De stand van mediation Onderzoek bij gemeenten naar de stand van zaken rond mediation 30 november 2007 1 Inleiding Steeds meer gemeenten ontdekken mediation als manier om conflictsituaties op te lossen.

Nadere informatie

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad

3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad 3.6 Werving en selectie van leden voor de familieraad Een familieraad binnen een GGZ-instelling kan op verschillende manieren georganiseerd zijn: één familieraad voor de hele instelling, een centrale familieraad

Nadere informatie

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt

Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt Evaluatie Vrijwilligers Informatie Punt 1.1. Doelstelling Het maatschappelijk doel is het stimuleren van actief burgerschap en maatschappelijke betrokkenheid. Het middel hiervoor is het vergroten en verbeteren

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taakomschrijving: Wijk coördinator Activiteiten De wijk coördinator draagt zorg voor een goede uitvoering van de activiteiten

Nadere informatie

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging)

Jongerenparticipatie in en door de sport. Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Jongerenparticipatie in en door de sport Niet betrokken, dus vertrokken (Johan Stekelenburg, voorzitter Jeugd in Beweging) Nota Jongerenparticipatie in en door de sport Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs,

Nadere informatie

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1

Format Projectplan. Zo kan het ook! 20 juni 2013 1 Format Projectplan Onbeperkt Sportief biedt u een format voor het maken van een projectplan. Met zeven hoofdvragen krijgt u helder op papier wat uw project inhoudt. Het projectplan heeft als doel het stimuleren

Nadere informatie

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar!

Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011. Aanpakken Maar! Plan van Aanpak Vrijwilligerswerk 2007 tot 2011 Aanpakken Maar! INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. RONDETAFELGESPREKKEN 2.1 Algemene uitkomsten van de rondetafelgesprekken 2.2 Aanbevelingen professor Meijs

Nadere informatie

!"# $!" # % # & '() '*+ #, - # $. / ## 0) " )!" # 1 2 3 " 3 4 4)!" 5 ') ) # 6

!# $! # % # & '() '*+ #, - # $. / ## 0)  )! # 1 2 3  3 4 4)! 5 ') ) # 6 1 !"# $!" # % # & '() '*+ #, - # $. / ## 0) " )!" # 1 2 3 " 3 4 4)!" 5 ') ) # 6 2 De Bijspringer-methode is ontwikkeld om op grote schaal, in een dorps- of wijk, participatie van burgers in het vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Nieuwe kansen voor intermediairs

Nieuwe kansen voor intermediairs 1 Bemiddeling van werkzoekenden met een arbeidsbeperking Nieuwe kansen voor intermediairs De komende jaren is het aan werk helpen van werkzoekenden met een arbeidsbeperking een groot thema. In 2026 moet

Nadere informatie

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam!

Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Pagina 1 van 5 Welkom bij de Vrijwilligersacademie Amsterdam! Informatiebrief voor directie en management van (potentiële) afnemers van diensten van de Vrijwilligersacademie Amsterdam. Wij willen u allereerst

Nadere informatie

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling

Van Kooten en de bie. De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling Van Kooten en de bie Een vooruitziende blik of is er echt niets veranderd? De rol van de vrijwilliger en de betekenis van de Kanteling http://www.youtube.com/watch?v=ebj1ra24kbs Bijeenkomst 1 Vrijwilliger

Nadere informatie

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven

Sportweetje. Het Katwijkse. sportieve toekomst! naar een. Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven Het Katwijkse Sportweetje Nieuws, trends en tips voor een gezond en sportief verenigingsleven digitale nieuwsbrief voor het verenigingsleven editie 2015.1 klik en lees het artikel van uw interesse volg

Nadere informatie

4 Enquête personeel en directies

4 Enquête personeel en directies 4 Enquête personeel en directies Toelichting Deze vragenlijst dient ertoe om de opinies en ideeën van het personeel (leerkrachten, leidsters, welzijnswerkers, etc.. ) en de betrokken directies over de

Nadere informatie

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank

Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Servicepunt Vrijwilligers/ VrijwilligersVacatureBank Voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties Servicepunt Vrijwilligers Het Servicepunt Vrijwilligers van Punt Welzijn ondersteunt vrijwilligers en

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid

Vrijwilligersbeleid Vrijwilligersbeleid Het vinden en binden van (nieuwe) vrijwilligers 2016-2020 Voorwoord Voetbal is een teamsport en binnen de teamsport is samenwerken de sleutel tot succes. Dat geldt niet alleen binnen

Nadere informatie

Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers worden in Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins gezien als niet betaalde medewerkers.

Vrijwilligersbeleid. Vrijwilligers worden in Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins gezien als niet betaalde medewerkers. Doel: Realiseren van duidelijke afspraken ten aanzien van het werven, de aanmeldingsprocedure, de rechten en plichten en de begeleiding van de vrijwilliger Inleiding Binnen Het Mennistenerf/WSP Dirk Prins

Nadere informatie

Samenwerken èn netwerken

Samenwerken èn netwerken Samenwerken èn netwerken Stappenplan voor versterken van zelforganisaties Auteurs Saskia van Grinsven en Jamila Achahchah Fotografie: Guillermo Dazelle MOVISIE Juni 2012 Inleiding Voor je ligt een stappenplan

Nadere informatie

Naar een betere Match. Inventarisatie knelpunten onderwijs arbeidsmarkt in Zorg en welzijn in Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord

Naar een betere Match. Inventarisatie knelpunten onderwijs arbeidsmarkt in Zorg en welzijn in Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord Samenvatting Naar een betere Match. Inventarisatie knelpunten en oplossingen bij de aansluiting onderwijs arbeidsmarkt in Zorg en welzijn in de regio Haaglanden Nieuwe Waterweg Noord 1 Samenvatting van:

Nadere informatie

Kleurmeter Vrijwilligerswerk versie

Kleurmeter Vrijwilligerswerk versie Kleurmeter Vrijwilligerswerk versie 2014-1 De Kleurmeter Vrijwilligerswerk heeft als doel het intercultureel werken binnen vrijwilligersorganisaties verder vorm te geven. Meer allochtone vrijwilligers

Nadere informatie

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging

VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging VRIJWILLIGERS BELEIDSPLAN TENNISVERENIGING L.V.H. Zonder vrijwilligers is er geen vereniging Inleiding. Tennisvereniging Leunen-Veulen-Heide is heeft een ledenaantal van rond de 300 leden, de leeftijd

Nadere informatie

Vrijwilligersnotitie. Mario de Keijzer Deniz Özkanli

Vrijwilligersnotitie. Mario de Keijzer Deniz Özkanli Vrijwilligersnotitie Mario de Keijzer Deniz Özkanli Leerproduct Zorghuis Şefkat 1-12-2010 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding (achtergrond en geschiedenis) 3 2. Doelstelling van deze notitie 4 3. Het soort vrijwilligerswerk

Nadere informatie

Alles uit handen, maar niet de touwtjes

Alles uit handen, maar niet de touwtjes 1 Alles uit handen, maar niet de touwtjes SPORT2SUPPORT I.O.V. REN4SPORT SEPTEMBER 2012 2 LEESWIJZER In het hoofdstuk INTRO, staat een beknopte omschrijving over de onderzoeker en wordt de aanleiding tot

Nadere informatie

Vrijwilligers (beleid) binnen sportverenigingen

Vrijwilligers (beleid) binnen sportverenigingen Vrijwilligers (beleid) binnen sportverenigingen Workshop Kirsten Zitman, idoe Verwachtingen Waarom ben je vanavond bij deze workshop aanwezig? Waarom ben je geïnteresseerd in vrijwilligersbeleid? Wat gaan

Nadere informatie

Participatie & vrijwilligerswerk

Participatie & vrijwilligerswerk Participatie & vrijwilligerswerk Doe mee! 1 2 Participatieplaats: wennen aan werk MENES: jongeren praten mee over de toekomst Jongeren 12 23 jaar We willen graag met jongeren in gesprek over de toekomst

Nadere informatie