SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard AM Maastricht. tel.: website :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Marienwaard 51 6222 AM Maastricht. tel.: 043-3467760. website : www.donboscoschool.eu"

Transcriptie

1 SCHOOLGIDS DON BOSCO School voor ZMOK Afdeling VSO Marienwaard AM Maastricht tel.: website :

2 INHOUD Voorwoord 1. Het Schoolbestuur 2. Profilering Don Boscoschool 3. De organisatie van het onderwijs 3.1 Groepsgrootte en stamgroepen 3.2 VOORdeel 3.3 VMBO stroom 3.4 Groepsdoorbrekend werken 3.5 Activiteiten voor leerlingen 3.6 Het mentoruur 3.7 Specifieke VSO voorzieningen 3.8 Huiswerkbeleid 4. De leerlingenzorg Passend Onderwijs 4.1 Het interdisciplinair overleg 4.2 Het uitstroomprofiel 4.3 De klassenconsultaties 4.4 Het leerlingvolgsysteem 4.5 Specifieke zorg 4.6 Coördinatie stage en stagebegeleiding 4.7 Maatschappelijke Oriëntatie (MO) voor VMBO 4.8 Coördinatie schoolverlaters 4.9 Ambulante begeleiding 5. Personeel 5.1 Teamsamenstelling/werkrooster 5.2 Vervangingsbeleid 5.3 Nascholingsbeleid 5.4 Beoordelingsgesprekken 6. Samenwerking ouders, leerlingen, school 6.1 Algemeen 6.2 De nieuwsbrief 6.3 De medezeggenschapsraad 6.4 De vrijwillige ouderbijdrage 6.5 Ouderparticipatie 7. De veilige school 7.1 Algemeen 7.2 De Gedragscode van MosaLira 7.3 De klachtenregeling 7.4 De contactpersoon 7.5 Medicijnverstrekking en medisch handelen 7.6 Schoolregels 7.7 Schorsing en verwijdering 8. Jaarverantwoording 8.1 Algemeen 8.2 Inspectietoezicht 8.3 Door- en uitstroomniveaus / / Verdere opbrengsten in

3 9. Overige zaken 9.1 Schoolverzekering en eigen verantwoordelijkheid 9.2 Sponsoring en donaties 9.3 Foto s en video-opnames 9.4 Boekenborg 9.5 Schoolmaterialen 9.6 Vervoer 9.7 Belangrijke adressen 10. Regeling school en vakantie tijden 10.1 Schooltijden 10.2 Vakantierooster 10.3 Activiteitenrooster 10.4 Verzoek om verlof 10.5 Zieke leerlingen en ziekmelden

4 Maastricht, juli 2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze schoolgids voor schooljaar In deze schoolgids treft u nuttige informatie aan over onze school. We hebben er, opnieuw, ons best voor gedaan om er een kleurrijk geheel van te maken, met veel foto s. De gids wordt jaarlijks aangepast aan de actuele situatie. De nieuwe versie staat elk schooljaar op onze website Op aanvraag verstrekken wij u een papieren versie. Mocht u vragen of suggesties ter verbetering van de schoolgids hebben, dan kunt u zich tot de schoolleiding wenden. Wij wensen alle leerlingen (en hun ouders / verzorgers) een leerzaam en plezierig schooljaar toe! Directie en Team VSO Don Bosco 4

5 Het schoolbestuur MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding is opgericht in 2003 en gevestigd te Maastricht. MosaLira is het bevoegd gezag van 17 scholen voor basisonderwijs, twee scholen voor speciaal basisonderwijs, drie voorzieningen voor speciaal onderwijs en United World College Maastricht (Primary). Op onze scholen werken circa 740 personeelsleden voor ruim leerlingen. Het marktaandeel van MosaLira binnen het basisonderwijs in Maastricht is bijna 67%. De stichting heeft zonder winstoogmerk ten doel het geven van basisonderwijs, speciaal basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs van één of meer richtingen en openbaar onderwijs in afzonderlijke scholen voor bijzonder onderscheidenlijk openbaar onderwijs in Maastricht en omgeving. Daarnaast heeft MosaLira tevens ten doel het verzorgen van kinderopvang-, peuterspeelzaal- en overige pedagogische begeleidingsactiviteiten. Missie MosaLira biedt een veilige uitdagende leeromgeving waarin kinderen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke en succesvolle medeburgers. Ouders zijn partners bij het onderwijs. Persoonlijke talenten, respect voor elkaar en een duurzame samenleving zijn voor MosaLira leidend. Hoofddoelstelling MosaLira streeft naar het behalen van maximale leeropbrengst voor ieder kind, waarbij in een waarde gerichte benadering de vorming en het welbevinden van het gehele kind centraal staat. MosaLira denkt dat haar hoofddoelstelling het meest effectief gerealiseerd kan worden door te werken aan de hieronder genoemde drie strategische doelstellingen. Visie MosaLira heeft in haar toekomstvisie richting 2025 samen met het directeurenberaad en de GMR de onderstaande richtinggevende uitgangspunten geformuleerd. Deze punten vormen de stip op de horizon waar naartoe gewerkt wordt. 1. De talentontwikkeling van kinderen wordt zoveel als mogelijk vormgegeven in een inclusieve setting, waarbij alle beschikbare expertise en middelen worden ingezet om kinderen passend en thuisnabij bij hun onderwijs- en ondersteuningsbehoefte te kunnen bedienen. 2. Intensieve en professionele samenwerking op alle niveaus intern en extern is noodzakelijk om de ambities en doelstellingen te realiseren. 3. Het professionaliseringsbeleid is gericht op de continue ontwikkeling en kwaliteitsverbetering van zowel de organisatie als ook individuele personeelsleden. 4. Het personeelsbeleid, onder andere mobiliteit en scholing, is gericht op een evenwichtige verdeling op basis van leeftijd, expertise en duurzame inzetbaarheid. 5. De omvang en organisatie van scholen en de stichting zijn passend bij een effectieve en efficiënte inzet van middelen en de realisatie van de gestelde doelen en maatschappelijke opdracht. Identiteit Het onderwijs binnen alle MosaLira scholen wordt gegeven met aandacht voor de godsdienstige, levensbeschouwelijke en maatschappelijke waarden zoals die leven in de Nederlandse samenleving en met onderkenning van de betekenis van de verscheidenheid van die waarden. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen katholieke, protestants-christelijke, interconfessionele, algemeen bijzondere of openbare scholen. MosaLira is een waarden gestuurde stichting. De sturende waarden van de stichting en haar scholen geven richting aan het denken, voelen en handelen van alle betrokkenen, aan de wijze van besturen, aan de inhouden en de vormen van leren, onderwijs en opvoeding en aan de relatie met de ouders en andere opvoedingspartners en de samenleving. Het College van Bestuur van MosaLira heeft een commissie Onderwijs en Identiteit in het leven geroepen die gevraagd en ongevraagd adviseert met betrekking tot levensbeschouwelijke zaken en die de levensbeschouwelijke oriëntatie van het onderwijs op alle scholen van MosaLira stimuleert, versterkt, begeleidt en ondersteunt. De commissie voert haar taak uit vanuit de aanname dat de

6 levensbeschouwelijke oriëntatie van de stichting en haar scholen de basis en de toetssteen vormt voor een waarden gestuurde ontwikkeling. Alle scholen van MosaLira formuleren de voor hen sturende waarden en beschrijven die in hun schoolondernemingsplannen en schoolgidsen. Ze geven daarbij aan op welke wijze zij zich verhouden tot hun levensbeschouwelijke grondslag, het wat en hoe van hun onderwijs en opvoeding, het wat en hoe van hun levensbeschouwelijke educatie en hoe zij de relatie vormgeven met ouders, andere opvoedingspartners, kerkgenootschappen en de samenleving. Dit geheel geeft een eigen kleur aan elke school, het bepaalt wie de school wil zijn, het geeft haar een eigen gezicht, het bepaalt haar identiteit. Voor onze school zijn de volgende waarden sturend in haar pedagogische en educatieve omgang met kinderen en ouders en in de omgang met de samenleving : 1. veiligheid 2. mogen zijn wij je bent, erkenning van het individu 3. optimale leeropbrengst voor elke leerling Wat deze keuze concreet betekent beschrijven wij in (hoofdstuk 2, op pagina 8 en 9) Bestuur De stichting kent 2 organen: - Het College van Bestuur - De Raad van Toezicht Het College van Bestuur Het College van Bestuur is belast met het besturen van de stichting en komt alle taken en bevoegdheden toe die wettelijk het bestuur van de stichting toekomen, met uitzondering van de taken en bevoegdheden die in de statuten en de wet expliciet aan de Raad van Toezicht zijn toegekend. Het College van Bestuur is verantwoordelijk voor de eenheid van het totale beleid en schept op bestuursniveau waarborgen ter bescherming van en bevordering van de denominatieve identiteit respectievelijk het openbaar karakter van de stichting en van de onderscheiden onder zijn beheer staande scholen en overige voorzieningen. Het College van Bestuur heeft zijn werkzaamheden vastgelegd in het bestuursstatuut. Het College van Bestuur bestaat uit de volgende personen: Voorzitter: Dhr. T. van Mulken Lid: Dhr. D. Huntjens De Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt toezicht op de verwezenlijking van de doelstelling van de stichting, de algemene gang van zaken binnen de stichting alsmede het functioneren van het College van Bestuur. De Raad van Toezicht heeft de taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht vastgelegd in het bestuursstatuut. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen: Voorzitter Lid Lid Lid Lid Dhr. F. Groutars Dhr. H. Manders Dhr. R. Wedler Mevr. M. Depondt Mevr. A. Boeijen Directeurenberaad De directeuren van de scholen ressorterend onder de stichting vormen tezamen het directeurenberaad. Dit is een overlegorgaan met een adviserende functie. De volgende scholen ressorteren onder het bevoegd gezag van MosaLira: 6

7 Bs. St. Aloysius Bs. Amby Bs. Anne Frank Bs. de Vlinderboom UWC Primary Bs. John F. Kennedy Bs. De Lètterdoes Bs. Het Mozaïek Bs. De Maasköpkes Bs. Manjefiek Bs. Montessori Binnenstad Bs. St. Oda Bs. Petrus en Paulus Bs. St. Pieter Bs. de Schans Bs. Scharn Bs. t Spoor Bs. Wyck SBO De Opstap SBO de Sprong ZMLK Jan Baptist SO en VSO Don Bosco SO en VSO diplomastroom IvOO SO, VSO diplomastroom, VSO AD, JRK Adresgegevens MosaLira MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding Pastoor Habetsstraat 40a 6217 KM Maastricht Tel. : website:www.mosalira.nl 2. Profilering Don Bosco Giovanni Bosco (Castelnuovo Don Bosco, 16 augustus Turijn, 31 januari 1888) was een Italiaans priester. Hij werd geboren als zoon van een arme boer die met hard werken zijn kost verdiende. Op tienjarige leeftijd had hij in een droom de jeugd als werkterrein gezien. Die droom is verschillende keren teruggekeerd. De jeugdjaren van Don Bosco waren niet gemakkelijk. Toch kon hij in 1841 na zijn studie priester worden. Tijdens zijn priesterschap leerde Don Bosco de trieste levensomstandigheden van de jongens kennen in de voorsteden van Turijn. Jonge mensen doolden door de straten, werkloos, verloren, tot het ergste bereid. Don Bosco wilde een eind maken aan die sociale wantoestanden. Het begon met een ontmoeting met een ontmoedigde jongen. De jongen bracht na een goed gesprek vrienden mee. Zo groeide een centrum waar de jongens terechtkonden. Op aanraden van minister Rattazzi en Paus Pius IX stichtte hij de Salesianen van Don Bosco en de Zusters van Don Bosco. Zo groeide het werk van Don Bosco voor jongeren wereldwijd. Don Bosco in Maastricht wil een plek zijn waar leerlingen met gedragsproblemen zich thuis kunnen voelen. Waar ze erkend worden. Waar het veilig is en waar ze in eigen tempo hun weg naar de toekomst kunnen bewandelen, zonder afkeuring van anderen. Vanuit deze visie is een aantal doelstellingen geformuleerd: Don Bosco wil bekend staan als: een school met een eigen gezicht binnen en buiten onze omgeving; een school, waar plaats en ruimte is voor alle gezindten; een school, waar leerkrachten, leerlingen en ouders positief met elkaar omgaan;

8 een school, die kennis bijbrengt en die de emotionele en creatieve kanten van de leerlingen zo breed mogelijk ontwikkelt; een school, waar structureel rekening gehouden wordt met de verschillen, die er tussen leerlingen zijn; een veilige omgeving voor leerlingen, leerkrachten en ouders. Don Bosco: een school waar mensen samen werken. Don Bosco wil goed onderwijs realiseren. Dat kan alleen als we als team open staan voor elkaar vanuit een eerlijke en respectvolle houding. Respect voor de persoon is daarbij de basis, ondanks de verschillen in ideeën, opvatting en kwaliteit. Daarnaast is er ook aandacht voor knelpunten, en vragen van mensen. We erkennen ongelijkheid. We vinden het erg belangrijk, dat alle mensen binnen de school mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen. We streven naar een professionele cultuur, een situatie, waarbij mensen: elkaar positief benaderen; elkaar ondersteunen en vertrouwen in elkaar hebben; hulp willen en kunnen vragen; ervaringen met elkaar delen; verantwoordelijkheidsgevoel tonen; zichzelf kunnen zijn; echt betrokken zijn bij anderen; initiatief nemen om dingen in positieve zin te veranderen; weten wat bij kinderen leeft en die kennis gebruiken in hun onderwijs; zich autonoom kunnen voelen binnen de gezamenlijke kaders; open staan voor levenslang leren en dit ook bij kinderen stimuleren; humor hebben, kunnen relativeren. Wij willen veel van elkaar leren door collegiale consultaties, klassenbezoeken, maatjeswerk, het bespreken van leerlingen samen met onze Commissie van Begeleiding ( CvB-VSO-DB). Daarbij gaat het niet alleen om het probleem van het kind, maar ook om het leerkrachtgedrag. Wat kunnen anderen van mij leren en wat wil ik graag van de ander leren? Samenwerken vormt niet alleen voor de schoolcultuur een belangrijk uitgangspunt, maar tevens voor het onderwijs in de klas. Kinderen leren samenwerken, met elkaar communiceren, rekening houden met elkaars sterke en zwakke punten, wederzijds respect voor elkaar. Onze visie op burgerschap en integratie is afgeleid van onze visie op onderwijs: Don Bosco is zich bewust van het feit dat onderwijs een specifieke rol speelt binnen de samenleving omdat er mensen met verschillende leefstijlen en achtergronden met elkaar werken en samenleven. Wij bieden daarom gelijke kansen aan leerlingen uit ongelijke sociale en culturele milieus. Wij benaderen bij Don Bosco alle aanwezigen met respect. Wij staan geen enkele discriminatie toe op grond van andere geloofsovertuiging, ras, geslacht, seksuele geaardheid of welke andere gronden dan ook. Wij geloven erin dat onze leerlingen zich dienen te ontwikkelen tot zelfstandige mensen die kunnen participeren binnen de maatschappij en hiertoe hun eigen verantwoordelijkheid nemen. Wij leren onze leerlingen om een actieve bijdrage te leveren aan de samenleving. Hiervoor nemen alle leerlingen binnen Don Bosco deel aan Maatschappelijke Oriëntatie (4.8). Ondanks dat de wettelijke verplichting tot Maatschappelijke Stage (MAS) is komen te vervallen, hecht de VSO Don Bosco veel waarde aan de maatschappelijke oriëntatie van leerlingen. Vandaar dat de afdeling de maatschappelijke oriëntatie op één of andere wijze blijft inzetten per schooljaar. Op deze stage- of oriëntatiedagen volgen de leerlingen geen lessen in het schoolgebouw maar oriënteren zij zich alleen of in kleine groepjes in de maatschappij. Verder is de inrichting van ons onderwijs en begeleiding erop gericht leerlingen te laten kennismaken met en kennis laten hebben van verschillende culturen en achtergronden van leeftijdsgenoten (bijv. tijdens kooklessen of een bezoek aan de moskee). We houden oog voor risico s. We stemmen ons aanbod af op ongewenste opvattingen, houding en gedrag van leerlingen. Deze zaken zijn expliciet beschreven in ons schoolveiligheidsplan. Op die manier hopen we intolerantie en discriminatie te voorkomen en uit te gaan van de zeven basiswaarden van de democratische rechtsstaat. Wij bieden leerlingen tijdens ons onderwijsprogramma politieke, sociale en communicatieve vaardigheden. Ze dienen deel te nemen aan het verbeteren van de omgeving. Zowel op als buiten 8

9 school. Hiervoor dienen ze te beschikken over inzicht in eigen handelen maar vooral vertrouwen in eigen kunnen. Ze dienen zich bewust te worden van de wisselwerking tussen hun eigen persoonlijkheid en de reactie van de omgeving. Conflicthantering speelt binnen onze onderwijsmuren een grote rol. We leren hen omgaan met kritiek, oplossen van problemen, omgaan met andere mensen maar vooral het respecteren van verschillen. Bij het uitdragen van deze waarden is de rol van docent en onderwijsondersteuner essentieel. Hij/zij vervult een voorbeeldfunctie. Burgerschap begint in de klas. Bij leerlingen die actief betrokken zijn bij de lessen, die meer verantwoordelijkheid leren dragen voor de opbrengsten van hun eigen leerproces en resultaat. De begeleiding vanuit de mentor (tijdens mentoruur) sluit hier uitstekend bij aan. Don Bosco: de zorg voor goed onderwijs Als school voor speciaal onderwijs hebben we een speciale verantwoordelijkheid voor alle leerlingen. Elke leerling vraagt om een andere benadering. We proberen ons onderwijs voortdurend te ontwikkelen door het op de hoogte blijven van nieuwe ontwikkelingen en met elkaar in gesprek te blijven. We willen dat alle leerlingen die onze school bezoeken, met plezier komen. We willen dat ze zich veilig voelen en dat ze lekker in hun vel zitten. We richten ons niet alleen op cognitieve resultaten maar ook op creativiteit, hoe gaan we met elkaar om en kunnen we met elkaar lachen en genieten. We streven ernaar om onderwijs te verzorgen waarbij elke leerling zich optimaal kan ontwikkelen. Let wel we geven geen individueel onderwijs maar kijken wel naar, en houden rekening met, de verschillende onderwijsbehoeften die leerlingen vragen. We sluiten aan bij de mogelijkheden en onmogelijkheden van de diverse leerlingen. Wij willen dat uw kind bij het verlaten van onze afdeling VSO: in het bezit is van een VMBO-Basisberoepsgericht Leerweg (B), VMBO-Kadergerichte Leerweg (K) of VMBO-Theoretische Leerweg (T) diploma; kan instromen binnen het MBO, conform de daarvoor gestelde eisen en voorwaarden. voldoende theoretische kennis en sociaal emotionele vaardigheden bezit om te schakelen naar het regulier onderwijs; via stage doorgeleid kan worden naar werk of beschermde werkplek. 3. De organisatie van het onderwijs We vinden het belangrijk dat elke leerling zichzelf kan zijn. Een leerling kan zich pas dan ontwikkelen als er aandacht wordt besteed aan de omgeving waarin hij zich dient te ontwikkelen. Ons onderwijs richt zich op de individuele ontwikkeling van de leerling waarbij deze de ruimte krijgt om zelf te ontdekken. Hij wordt actief betrokken bij zijn eigen handelingsplan waarbij zijn uitstroomprofiel centraal staat. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat deze leerlingen vaak in conflict leven met hun omgeving en zij zodoende vaak niet in staat zijn om binnen een reguliere school hun onderwijsdoelen te realiseren. Ze zijn vaak weinig effectief in het aangaan en onderhouden van relaties met een wederkerig karakter. Ze hebben weinig zelfvertrouwen maar eveneens weinig vertrouwen in de ander. School dient hen daarbij een veilig kader te bieden waarin de leerling langzaam leert om te vertrouwen, te groeien en te durven vertrouwen op zijn eigen kunnen. Als dit gerealiseerd is kan het onderwijsleerproces zich weer richten op het realiseren van onderwijsdoelen. Hun intelligentie wijkt immers meestal niet of nauwelijks af van leerlingen van reguliere scholen. Hun motivatie voor leren is mede door de negatieve ervaringen op andere scholen laag te noemen. Ze beginnen op Don Bosco niet zelden met een leerachterstand. Om de leerlingen zoveel mogelijk te ondersteunen vertonen de leerkrachten en overige medewerkers op school voorbeeldgedrag. Gewenst gedrag wordt door de leerkracht benoemd. We hebben vooral oog voor de positieve ontwikkeling bij leerlingen. Hierbij horen duidelijke regels en afspraken. Storend gedrag wordt niet getolereerd. Uiteraard kunnen wij als school dit handhaven van regels en afspraken niet alleen, maar zijn wij in hoge mate afhankelijk van de ondersteuning van ons beleid door ouders en samenwerkingspartners. 3.1 Groepsgrootte en stamgroepen De VSO-afdeling kent de volgende groepen: VMBO klassen op niveau B/K/T VOORdeel groep

10 Op basis van de actuele leerlingaantallen en het beginniveau wordt bij aanvang van het schooljaar bekeken hoe de klassen worden samengesteld en ingedeeld. Door de permanente in- en uitstroom van leerlingen is het niet mogelijk aan te geven of bovenstaande indeling zal bestaan uit één of meerdere klassen. Dit is afhankelijk van het leerlingenaanbod bij aanvang van het schooljaar en de in- en uitstroom gedurende het schooljaar. Wisselingen zijn dus gedurende het schooljaar mogelijk. In principe vinden wisselingen gedurende het schooljaar alleen plaats na een vakantie. Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen worden hierover door de directie altijd schriftelijk ingelicht via de Nieuwsbrief middels de website of persoonlijke schijven per e- mail of post. Doel van de groepsindeling binnen de VSO- afdeling is een zo soepel mogelijke aansluiting, in- en doorstroom van en naar het reguliere Voortgezet Onderwijs (VO). Binnen de VSO- afdeling wordt gewerkt volgens het 45- of 50 minuten lesroostersysteem. Concreet wil dit zeggen dat leerlingen na elk lesuur wisselen van vak, leslokaal en docent. Binnen de VOORdeel-groep wordt deze wisseling beperkt tot een aantal vakken. Deze beperking heeft met vele factoren te maken (leerlingenaantallen / lesroostersysteem / aantal vakken / balans tussen theorie- en praktijkvakken). Van alle groepen is het lesrooster, voor ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen, altijd beschikbaar via de website. Bij aanpassing van het lesrooster (los van dagelijkse roosterwijzigingen door afwezigheid van docenten), wordt dit altijd geplaatst op de website. Een nieuw lesrooster gedurende het schooljaar gaat altijd van start op de eerste dag na een vakantie. De meest recente versie van het lesrooster is altijd beschikbaar via de website van de school. De groepsgrootte is afhankelijk van het aantal leerlingen. Een zelfstandige groep bestaat uit minimaal 4 en maximaal 12 leerlingen die tegelijkertijd onderwijs volgen. Onder de 4 leerlingen zal de groep worden samengevoegd met een ander niveau binnen de jaargroep waardoor een combinatiegroep ontstaat. Boven de 12 leerlingen wordt een groep gesplitst en wordt een 2 e (of 3 e ) groep geformeerd binnen de jaargroep en het niveau. 3.2 VOORdeel-groep Voorbereidend op o.a. de Wet passend onderwijs heeft de netwerkorganisatie Leren naar vermogen onderzocht hoe een organisatie overstijgende samenwerking gerealiseerd kan worden tussen het (speciaal) voortgezet onderwijs, het MBO en de ketenpartners gericht op participatie en onderwijs. Daarbij is de afspraak gemaakt om het onderwijs richting niveau 1 (de Entreeopleiding) samen vorm te geven, waarbij sprake is van een gecertificeerde uitstroom (Het Voordeel) en gediplomeerde uitstroom (De Entreeopleiding). In nauwe samenwerking is een speciaal onderwijsprogramma ontwikkeld. Dit zgn. VOORdeel kent specifieke onderwijseigenschappen (gebaseerd op het dossier Entreeopleidingen) en zal bemand gaan worden door hiertoe getrainde docenten. Binnen het VOORdeel wordt zowel op school als in gewerkt. Stage en beroepspraktijkvorming bij aangesloten bedrijven vormt een belangrijk onderdeel van het programma. Het ontwikkelen van werknemersvaardigheden staat centraal. Het onderwijsprogramma krijgt verder vorm door middel van (vak)lessen, coaching, keuzedelen met certificeringen én individuele leerlingbegeleiding. Het VOORdeel is een waardevol aanbod voor alle VO/VSO en PRO leerlingen van 15 jaar of ouder die geen basisberoepsgericht VMBO-diploma kunnen behalen en dus niet kunnen doorstromen naar een MBO niveau 2 opleiding. De BPV (Beroepspraktijkvorming) = kortweg Stage Stage is een verplicht en essentieel onderdeel binnen de VOORdeel-groep. Het geeft een helder beeld van wat er gevraagd wordt van de school, de leerlingen en de stagebedrijven. Er wordt per individuele leerling gewerkt aan een passend traject. Het is aan de kundigheid en flexibiliteit van de professional en de stagegever om in goede samenspraak en samenwerking met de jongere, ouders en het gehele netwerk om de jongere heen, te komen tot juist die passende aanpak die leidt tot succes. Het betreft leerlingen in de leeftijd van 15 en een half jaar tot 20 jaar die vraaggestuurd, individueel en beroepsgericht onderwijs op maat geboden wordt, rekening houdend met hun beperkingen maar 10

11 vooral met hun capaciteiten en mogelijkheden, zodat zij zich kunnen ontwikkelen naar een passend uitstroomperspectief. Waarom stage? De ervaring van school leert dat elke stage in de arbeidstoeleiding een krachtige leeromgeving is. De stage is niet alleen bedoeld om de leerling voor te bereiden op arbeid, maar laat de leerling ook ervaren wat de competenties en beschermende factoren zijn, waar de interesses liggen en wat de leerling moeilijk vindt. De stage maakt het mogelijk om kennis, sociale redzaamheid en vaardigheden bij de leerlingen in de praktijk verder te ontwikkelen en hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen te stimuleren. Het stagetraject Leerlingen maken onder begeleiding van school kennis met werkzaamheden die in verschillende werkomgevingen in het bedrijfsleven, dus buiten school, verricht worden. De aandacht ligt op de mogelijkheden die er zijn binnen de verschillende sectoren. Te weten: Handel en economie, techniek, voedsel en leefomgeving en zorg en welzijn; VOORdeel B-brede opleiding. Horeca en zorghulp BKAsmalle opleiding. Tijdens externe Stage lopen de leerlingen zelfstandig stage bij een geaccrediteerd bedrijf of instelling en worden regelmatig bezocht door een stagebegeleider vanuit school. De leerling moet in staat zijn in een bedrijf/instelling te functioneren als een aankomend werknemer (assistent) en komt onder begeleiding in aanraking met de belangrijke aspecten van toekomstig werk. Het leren werken in een arbeidsorganisatie, aanleren van vakvaardigheden en beroepshouding staan hierbij centraal. Wat doe je als je werkt als leerling van de VOORdeel-groep? Over het algemeen voer je, onder toezicht en/of begeleiding van je leidinggevende of van een ervaren collega, ondersteunende werkzaamheden uit. Het is werk dat bij je past en veel van de klussen die je doet, komen vaak terug. Meestal heb je alleen met collega s te maken, afhankelijk van je werk, soms ook met klanten. Je vindt het dan ook leuk om met collega s samen te werken, je houdt ervan om praktisch bezig te zijn en je kunt goed, nauwkeurig en volgens afspraak werken. De vaste stagedagen voor leerlingen van de VOORdeel-groep zijn op donderdag en vrijdag. Extra dagen zijn mogelijk. Op de stagedagen volgen de leerlingen geen lessen binnen de school. Indien een leerling door ziekte niet aanwezig kan zijn dienen zowel de stageplaats als de school hiervan in kennis gesteld te worden. Ongeoorloofd stageverzuim wordt ook gemeld bij de leerplicht. De stagebegeleider is de contactpersoon tussen school, stageplaats en leerling. Een stage wordt pas aangemerkt als officieel erkende stageplaats als het Stagecontract hiervoor is opgesteld en ondertekend. Dit schooljaar wordt gewerkt aan een onderwijsaanbod voor leerlingen onder of met niveau VMBO basis klas 1 en 2 om deze niveaugroep te combineren met de VOORdeel groep. Op die manier krijgen leerlingen een beter onderwijsaanbod op niveau en wordt instroom ( vanaf 15 jaar en 9 maanden) binnen het VOORdeel vergemakkelijkt. Daar waar mogelijk blijven de doorstroommogelijkheden naar VMBO basis ( of kader) in klas 3 voor de richting Handel en Administratie altijd mogelijk. 3.4 VMBO-stroom De VMBO-stroom sluit qua didactiek volledig aan bij het VMBO binnen het reguliere VO. Door de permanente in- en uitstroom vanuit en naar het reguliere VO ( doormiddel van de tussenvoorziening) werkt deze stroom binnen Don Bosco op gelijke wijze. We werken naar een volwaardig en volledig VMBO-diploma toe, op Basis-, Kader- en Theoretisch niveau. Daartoe zijn de lessentabellen, alsmede boekenpakket, lesopbouw, exameneisen en puntensysteem volledig gelijk geschakeld aan het reguliere VO. 3.5 Groepsdoorbrekend werken Om te voldoen aan de gestelde (examen)eisen van het Voortgezet Onderwijs is groepsdoorbrekend werken nauwelijks tot niet mogelijk tijdens de reguliere vakken. Daar waar mogelijk en verantwoord wordt er groepsdoorbrekend gewerkt binnen de praktijkvakken.

12 Los daarvan werd in het schooljaar een start gemaakt met zogenaamde themadagen waarbinnen er groepsdoorbrekend gewerkt kan worden binnen een bepaald thema/onderwerp. Binnen het niveau uur wordt eveneens groepsdoorbrekend gewerkt (zie 3.7.). 3.6 Activiteiten voor leerlingen De activiteiten voor de leerlingen worden bepaald door de (examen)eisen die gesteld worden aan zowel VOORdeel als VMBO. Afhankelijk van leerjaar en niveau bestaan de activiteiten uit: Niveau VMBO-B VMBO-K VMBO-T VOORdeel Leerjaar Nederlands X X X X X X X X X X X X X Engels X X X X X X X X X X X X X Duits X X X X X X X Wiskunde X X X X X X X X X X X X X NaSk X X X X X X X X* Economie X X X X X X X X X X* Aardrijkskunde X X X X X X X X X X* Geschiedenis X X X X X X X X X X* Biologie X X X X X X X X X X* C.K.V X X X Maatschappijleer X X X Koken X X X X X X X Verzorging X X X X X X X Lich. Oef. X X X X X X X X X X X X X HaTech X X X X X X X X Muziek / Drama X X X X X X X X Handel / Admin X X X X Mentoruur X X X X X X X X X X X X X LLB X Stage X Informatica X X X X X X X X X X X X X MO X X X X X X X X X X X X SOVA X X X X X X X X X X X X X * = keuzevak voor eindexamen vakkenpakket NaSk = Natuur- & Scheikunde CKV = Culturele Kunstzinnige Vorming Lich. Oef. = Lichamelijke Oefening / Sport & Beweging HaTech = handvaardigheid / Techniek Handel / Admin = Handel en administratie LLB = Leren, Loopbaan en Burgerschap Nederlands >> staat gelijk aan taal Wiskunde >> staat gelijk aan rekenen MO = Maatschappelijke Oriëntatie Sova = Sociale Vaardigheden 3.7 Het mentoruur 12

13 Het wekelijkse mentoruur is bedoeld om als mentor klassikaal contact te leggen en te onderhouden met de eigen mentorleerlingen binnen de diverse leerjaren. Binnen het mentoruur: Bespreking mentoraangelegenheden; Afronding van taken en werkzaamheden; Werken aan huiswerk. In het kader van Opbrengstgericht werken worden door het ontwikkelteam aanbevelingen gedaan v.w.b. een lesmethode om het mentoruur te ondersteunen en meer vorm en inhoud te geven. Het mentoruur zal gesplitst worden waardoor er ook in jaargroepen gewerkt kan worden aan leerlijnen en niveau doelen. Daarnaast starten alle leerlingen elke dag van 8.30 u tot 8.45 u bij de eigen mentor, in het dagelijkse mentormoment. Tijdens dit moment komen de volgende zaken aan de orde: Controle op aanwezigheid schoolmaterialen Doen van mededelingen Controle op aanwezigheid Bespreking van eventuele problemen Mede op basis van de verkregen informatie kan de mentor zelf of via de receptie, directie of Commissie van Begeleiding contact opnemen met ouder(s)/verzorger(s) om bepaalde zaken te bespreken, te melden of ouders te bevragen. 3.8 Specifieke VSO- voorzieningen De VSO- afdeling maakt gebruik van het volledige gebouw aan de Mariënwaard. Hierdoor beschikt de afdeling over een eigen: volledig geoutilleerde gymzaal; leskeuken; leslokaal muziek; leslokaal ICT; leslokaal drama; leslokaal Handvaardigheid / Techniek Aan het einde van het derde leerjaar wordt binnen het VSO bekeken of de leerling voldoet aan: didactische (exameneisen) voor de overgang naar klas 4; pedagogische voorwaarden voor de overgang naar klas 4. De leerlingen van klas 4 zullen in samenwerking met het Sint Maartens College via extraneus examen doen, om zodoende hun VMBO-diploma in de wacht te slepen. 3.9 Huiswerkbeleid Binnen de VSO-afdeling neemt huiswerk/leerwerk een centrale plaats in van het totale lesprogramma en onderwijsaanbod. Om een diploma te kunnen behalen is het noodzakelijk dat leerlingen ook in de thuissituatie tijd en energie steken in schoolwerk. De hoeveelheid en aard van het huiswerk zijn afhankelijk van niveau en leerjaar. Leerlingen in de onderbouw hebben met ander en minder huiswerk te maken dan leerlingen in de bovenbouw (examenklassen). Onder huiswerk vallen ook activiteiten zoals: het bezoeken van een museum, theater, muziekvoorstelling, bibliotheek etc.; het verwerken van doe opdrachten via de computer / het internet; het maken van werkstukken of producten; het verrichten van maatschappelijke stage. In het kader van leren, leren wordt leerlingen geleerd hoe huiswerk te plannen en te organiseren, en het gebruik van de agenda aangeleerd.

14 Dagelijks is er aan het einde van de lesdag binnen de school een inhaaluur ingeroosterd. Dit uur kan en mag door leerlingen gebruikt worden om, onder begeleiding, huiswerk te maken/ te leren. Leerlingen kunnen dit op eigen initiatief regelen, maar in veel gevallen zal tijdens een bespreking op de teamvergadering, de mentor en/of de Commissie van Begeleiding het inhaaluur voor de leerling inzetten als huiswerkuur in het kader van extra leertijd als onderdeel van de leerlingenzorg. Daarnaast kan het inhaaluur ingezet worden als een leerling door te laat komen of storend gedrag lestijd heeft gemist. 1. De Leerlingenzorg- Passend Onderwijs Vanaf 1 augustus 2014 gaat de Wet Passend Onderwijs in. Vanaf dat moment heeft het schoolbestuur een zorgplicht. Dat betekent dat zij vanaf dat moment iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek moet bieden. Vroeger moesten ouders zelf op zoek naar een geschikte school. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze. In de Wet Passend Onderwijs wordt een aanmeldingsprocedure geïntroduceerd. Hierin is nieuw dat een leerling voortaan schriftelijk aangemeld moet worden. De school heeft de taak om een passende onderwijsplek te bieden. Op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school in het reguliere onderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs. Iedere school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld. Dit profiel is bedoeld om aan te geven welke ondersteuning een school kan bieden. De school van aanmelding bekijkt of ze het kind een passende plek kan bieden. Kan de school uw kind niet toelaten, dan biedt ze binnen 6 weken een plek aan op een andere school waar het kind wel geplaatst kan worden. De school mag deze termijn 1 keer met maximaal 4 weken verlengen. Daarom is het van belang dat u uw kind minimaal 10 weken van te voren inschrijft bij de nieuwe school, zeker als het een verhuizing betreft. Samenwerken Om de zorgplicht te kunnen waarmaken en alle leerlingen een passend aanbod te kunnen bieden, werken reguliere scholen en scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs samen in een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan gemaakt. In dit plan ligt vast welke basisondersteuning alle scholen binnen het samenwerkingsverband bieden. Daarnaast is er vastgelegd hoe de extra ondersteuning georganiseerd wordt en hoe ze het geld gaan besteden. Alle basisscholen en de scholen voor speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs van MosaLira vallen onder het Samenwerkingsverband Maastricht-Heuvelland. Maatwerk Passend Onderwijs kijkt vooral naar de mogelijkheden van leerlingen en wat er nodig is om het onderwijs te geven dat daarbij past. Dat kan met extra ondersteuning in de klas of het inrichten van nieuwe voorzieningen, maar ook in het (voortgezet) speciaal onderwijs. Onderwijs op maat is nodig om elke leerling tot zijn recht te laten komen. Passend Onderwijs biedt deze ruimte. Wat Passend Onderwijs voor u en uw kind betekent, is afhankelijk van de school en de keuzes die in het samenwerkingsverband worden gemaakt. Deze keuze bepaalt bijvoorbeeld of veel of extra ondersteuning in de reguliere klas wordt geboden, of er binnen het reguliere onderwijs speciale arrangementen worden ingericht of dat juist de extra ondersteuning vooral in het (voortgezet) speciaal onderwijs wordt geboden. In het schoolondersteuningsprofiel stelt iedere school vast welke extra ondersteuning de school kan bieden, aanvullend op de basisondersteuning die alle scholen in het samenwerkingsverband bieden. Dit profiel borduurt voort op het ondersteuningsbeleid dat de school al heeft. Ontwikkelingsperspectief Scholen zijn verplicht een ontwikkelingsperspectief op te stellen voor alle leerlingen in het (voortgezet) speciaal onderwijs en het speciaal basisonderwijs. Ook is het opstellen van een ontwikkelingsperspectief verplicht voor leerlingen die extra ondersteuning krijgen in het regulier basisonderwijs. In het ontwikkelingsperspectief staat beschreven wat de verwachte uitstroombestemming van de leerling is en de onderbouwing daarvan. In het ontwikkelingsperspectief voor leerlingen in het regulier onderwijs wordt ook beschreven welke ondersteuning en begeleiding de leerling nodig heeft en hoe die wordt aangeboden. Het ontwikkelingsperspectief wordt binnen het regulier onderwijs door de leerkracht en de Intern Begeleider opgesteld. Binnen het speciaal onderwijs gebeurt dit door de orthopedagoog of psycholoog. Een belangrijke rol is ook weggelegd voor u als ouders/verzorgers: u kunt de school van informatie voorzien over de situatie thuis of eerdere begeleiding op een andere school. Het ontwikkelingsperspectief wordt in overleg met de ouders 14

15 vastgesteld. Ook daarna wordt er regelmatig (tenminste jaarlijks) overleg gevoerd met ouders en de leerling. Als daar aanleiding voor is wordt het ontwikkelingsperspectief bijgesteld. Vragen over Passend Onderwijs? Voor vragen kunt u terecht bij het ouderinformatiepunt 5010 van de Rijksoverheid én de website Niet alle leerlingen zijn in staat om met succes een goede ontwikkeling in het vervolgonderwijs te realiseren. Op de momenten dat er extra zorgen over die ontwikkeling bestaan, gelden er voor ouders en scholen in onze regio speciale afspraken. Het Samenwerkingsverband van de regio beslist of er een TLV ( toelaatbaarheidsverklaring) voor uw kind wordt afgegeven als het binnen het regulier onderwijs (tijdelijk) niet meer lukt. Het Samenwerkingsverband stelt dan extra middelen, die ze van de overheid ontvangen heeft, ter beschikking van uw kind zodat hij/zij onderwijs kan volgen binnen een speciale setting. (voorheen de VSO school). De plaatsing binnen deze speciale setting is afhankelijk van de opgestelde criteria m.b.t. toelating. Op het moment van verschijnen van deze gids zijn deze nog niet volledig uitgewerkt. Het is ieder geval wel al helder dat: het duidelijk moet zijn dat hulp/begeleiding vanuit de zorgstructuur van het regulier onderwijs (incl. het speciaal basisonderwijs, het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs) en/of vanuit de zorgsector onvoldoende effect heeft gesorteerd (of zal sorteren). Voor leerlingen met een geldige indicatie verandert de komende twee jaar niets. Zij mogen nog twee jaar onderwijs volgen binnen onze school. Na afloop van die periode hebben ook deze leerlingen, indien noodzakelijk, een TLV van het Samenwerkingsverband nodig. Mocht dit bij uw zoon/dochter het geval zijn, dan zullen wij u bij deze aanvraag begeleiden. De CvB (Commissie van Begeleiding) geeft adviezen ten aanzien van het handelingsplan. Er wordt op alle fronten ( zowel gedragsmatig als ook didactisch) gewerkt om de leerling in staat te stellen binnen afzienbare tijd terug te keren naar het reguliere onderwijs. Ook in schooljaar kunnen leerlingen geplaatst worden in speciale trajecten ( voorheen Herstart en Op de Rails) binnen de locatie Don Bosco VSO met als doel kortdurend te interveniëren om terugkeer naar regulier weer mogelijk te maken. Mochten de problemen van dien aard zijn dat terugkeer op korte termijn richting regulier onderwijs niet mogelijk is wordt voor de betreffende leerling een TLV ( toelaatbaarheidsverklaring) aangevraagd. Beslissing in beide gevallen wordt genomen door de doorverwijzingscommissie van het Samenwerkingsverband VO. 4.1 Interdisciplinair overleg Commissie van Begeleiding Binnen Don Bosco bestaat de CvB-VSO-DB uit de volgende disciplines; Voorzitter CvB/ zorgcoördinator, IB er, Locatiedirecteur, Orthopedagoog, Maatschappelijk werk, Creatief therapeut. Op afroep zijn de logopedist en de psycholoog inzetbaar. Wekelijks voert de Commissie van Begeleiding (CvB) overleg. Tijdens deze CvB-vergadering wordt actief door alle CvB leden een bijdrage geleverd vanuit hun eigen discipline in het ondersteunen van en de zorg voor onze leerlingen. Hierbij kunt u denken aan organisatorische zaken zoals afspraken, mededelingen, procedures en casuïstiek inbreng (door zowel het leerkrachtenteam als de CvB leden zelf) en in en uitstroom van leerlingen. Daarnaast is er binnen deze vergadering ruimte en aandacht voor casuïstiek. Zowel docenten als mentoren, alsmede ook CvB-leden dragen leerlingen voor ter nadere bespreking. We hebben een zorgcyclus ontworpen, waarbinnen op afroep, maar minimaal twee keer per jaar, meerdere deskundigen zijn toegevoegd aan de CvB. Twee keer per jaar, tijdens de Voortgangscontrolebespreking (VCB) worden de vorderingen, zowel didactisch en pedagogisch met de mentor en de CvB leden besproken. Eveneens wordt, indien noodzakelijk, het groepsplan, c.q. individueel handelingsplan bijgesteld. Hierbij wordt bekeken of het ontwikkelingsperspectief, zoals door de orthopedagoog bij de start van de leerling is aangegeven, nog steeds haalbaar is en het gewenste uitstroomprofiel nog binnen bereik ligt. In de VCB zal de CvB samen met de mentor alle mentorleerlingen bespreken. Tijdens deze VCB worden zowel de pedagogische- als didactische doelen en vorderingen besproken. Naar aanleiding van deze VCB worden er handelingsadviezen, c.q. actiepunten verstrekt die door de mentoren uitgevoerd en opgepakt worden met de betrokkenen, zowel intern met het leerkrachtenteam

16 als extern met ouders en betrokken hulpverlening, al dan niet ondersteund vanuit de CvB. Ook worden er handelingsadviezen verstrekt aan zowel leerkrachten, begeleiders als ook ouders, om het geheel voor de leerling en zijn/haar benodigde zorg te stroomlijnen. Uiteraard gebeurt dit laatste altijd in samenspraak met ouders en leerling. Na iedere VCB ronde organiseert de CvB een Zorg Advies Team- overleg (ZAT) voor die leerlingen van wie tijdens de VCB gebleken is dat zij extra zorg en/of ondersteuning nodig hebben om hun uitstroomprofiel te kunnen handhaven. In dit overleg zijn de volgende disciplines structureel betrokken: CvB-VSO-DB, VSO- Don Bosco; Locatiedirecteur VSO- Don Bosco GGD, jeugdarts; Leerplicht / Bureau VSV; Vast aanspreekpunt Team Jeugd; Op verzoek kunnen hier andere, externe deskundigen bij aansluiten of uitgenodigd worden. Schoolagent VSO- Don Bosco; Instanties als MEE, UWV, MTB, Mondriaan Verslavingszorg, Uit de steigers etc. Daarnaast woont de CvB nog een aantal andere overlegsituaties bij in het belang van onze leerlingenzorg. Los van deze bijeenkomsten nemen leden van de CvB ook deel aan: Het Thuiszittersoverleg onder leiding van leerplicht, bijgewoond door Bureau Jeugdzorg, afvaardiging Voortgezet Onderwijs, Veiligheidshuis, afvaardiging REC-4 scholen. Het Veiligheidshuis Overleg waarin politie, leerplicht, Bureau Jeugdzorg, woningstichtingen, gemeente, school, buurtwerk etc. participeren. De Expertgroep onder leiding van (gemeente) Onder andere bijgewoond door REC IV scholen, Leeuwenborgh, UWV, MTB, MEE, Traject Maandelijks is er op een vaste dag sprake van een spreekuur op afspraak. Hierin worden zowel de mentor, de leerkracht als de CVB in de gelegenheid gesteld om leerlingen naar wens en / of noodzaak te bespreken. Mocht een tussentijds overleg wenselijk cq noodzakelijk zijn dan wordt dit apart ingepland. Rapportbesprekingen Drie tot vier maal per jaar komen alle teamleden en CvB-leden in vergadering bijeen om de didactische vorderingen van alle leerlingen te bespreken. Tijdens deze gesprekken wordt de voortgang met betrekking tot het ontwikkelingsperspectief van de leerling besproken. Indien nodig worden de plannen bijgesteld en door ouders en leerling ondertekend. Wij wijzen u er op deze plek nogmaals op dat een goede samenwerking tussen u als ouders/leefgroep en ons als school essentieel is voor een optimale ontwikkeling van uw zoon/dochter/pupil. Om beter te kunnen inspelen op permanente in- en uitstroom, betere aansluiting op regulier onderwijs, meer recht doen aan didactische ontwikkelingen, wordt er vanaf schooljaar gewerkt met een doorlopende puntenlijst met één afsluitend overgangsrapport. Ouders krijgen maandelijks (september / juni) een puntenoverzicht. Periodiek Overleg met Leerplicht Gemiddeld 6 zes maal per jaar komen leden van de CvB-VSO-DB met de locatiedirecteur in vergadering bijeen met de Leerplichtambtenaar. Tijdens dit overleg worden alle leerlingen waarbij 16

17 sprake is van schoolverzuim besproken, waarna er acties voor Leerplicht, CvB-VSO-DB en/of mentoren worden uitgezet. Wij kunnen niet alle schoolverzuim voorkomen, maar doen er alles aan om een doorgaande lijn in de ontwikkeling van de leerlingen te waarborgen waarbij wij schoolverzuim proberen te reduceren in samenwerking met Leerplicht. Regelmatig schoolbezoek is een must. 4.2 Het uitstroomprofiel Don Bosco hanteert als uitstroomprofiel: vervolgonderwijs. Dit betekent concreet dat alle leerlingen die onze school verlaten in het bezit zijn van een diploma. Voor de VOORdeel-groep, voor de leerlingen die geen diploma kunnen behalen, geldt het uitstroomprofiel arbeidstoeleiding. Hier geldt dat de leerling de school verlaat indien hij/zij een werkplek heeft weten te bemachtigen. 4.3 De klassenconsultaties Gedurende het schooljaar vinden er door directie, de intern begeleider en alle leden van de CVB klassenconsultaties plaats. Deze hebben tot doel de schoolontwikkeling te stimuleren, de persoonlijke groei te begeleiden en te stimuleren en ervoor te zorgen dat ontwikkelingen een vaste plaats binnen de organisatie krijgen. Voorafgaande aan deze klassenconsultaties kan gebruik worden gemaakt van een formulier voor de betreffende leerkracht waarop wordt aangegeven waar specifiek naar zal worden gekeken. De klassenconsultaties duren meestal een dagdeel/lesuur. Na afloop van deze werkdag zullen met betrokkenen de klassenconsultatie geëvalueerd en eventuele vervolgafspraken gemaakt worden. Indien noodzakelijk maken wij gebruik van Video Interactie waarbij de situatie binnen de klas op video wordt gezet. Naderhand wordt het geobserveerde doorgesproken en voorzien van verbeteracties. Daarnaast kennen we binnen de afdeling ook de collegiale klassenconsultaties. Personeelsleden kunnen dan naar aanleiding van een specifieke vraag bij een collega in de klas naar een les of andere activiteit gaan kijken. Op die manier leren wij van en door elkaar. Afgelopen jaar zijn wij door een extern bureau geaudit op onderwijskwaliteit. De uitkomsten van deze audit hebben wij geanalyseerd en in een twee jaren ontwikkelplan weggeschreven. Dit ontwikkelplan maakt een substantieel deel uit van ons schooljaarplan. 4.4 Het leerlingvolgsysteem Binnen het leerlingvolgsysteem vinden we de wijze waarop leerlingen worden getoetst en de middelen die worden gebruikt om de vorderingen van de leerlingen in kaart te brengen. De vorderingen van de leerlingen worden op twee manieren bijgehouden. Door de resultaten van methodegebonden toetsen en observaties te registreren en door het gebruik van landelijk genormeerde toetsen. Voor het VSO geldt dat de Deviant toetsen in gebruik zijn genomen. Het gebruik van landelijk genormeerde toetsen geeft de mogelijkheid om de prestaties van de leerlingen in de toekomst met de landelijke resultaten te vergelijken. Met behulp van het leerlingvolgsysteem kan de voortgang van elke leerling op deze wijze precies en systematisch worden bijgehouden. Het onderwijs kan op deze wijze zo goed mogelijk worden afgestemd op de leerlingen. De intern begeleider coördineert de uitvoering van methode gebonden en methode ongebonden toetsen en de registratie van de toetsen in het leerlingvolgsysteem. Voor een optimale begeleiding van de leerlingen is het van belang om steeds een overzicht te hebben van de prestaties en ontwikkeling van de leerlingen. Daarom worden de gegevens, die de basis vormen voor de regelmatig te houden leerling-bespreking, centraal door de intern begeleider verzameld. De intern begeleider trekt met het team conclusies over het te voeren beleid voor zorgverbreding. Er wordt hierbij op een planmatige wijze gekeken naar gegevens op school-, groeps- en individueel niveau (Tijdens de VCB s). In de groepsplannen en/of individuele handelingsplannen staat per groep, of per leerling, vermeld hoe er gewerkt wordt in situaties waarin sprake is van een opvallende en / of afwijkende ontwikkeling op didactisch en/of pedagogisch gebied. De school werkt de laatste jaren aan veranderingen die het systeem van leerlingenzorg sterker dienstbaar moeten maken aan het realiseren en bepalen van opbrengsten. Verbetertrajecten hebben onder andere geleid tot de implementatie van CED leerlijnen en gebruik van één digitaal leerlingvolgsysteem (Schooldatabeheer). Voor alle leerlingen heeft de CvB-VSO-DB de ontwikkelingsperspectieven voor de leerlingen geformuleerd en gekoppeld aan leerroutes.

18 4.5 Specifieke zorg Iedere leerling op binnen onze school krijgt de zorg die het hij/zij nodig heeft binnen de mogelijkheden die wij als VSO Don Bosco ter beschikking hebben. Wanneer de ontwikkeling van het kind in het gedrang komt en er problemen zijn, wordt er gekeken welke acties nodig zijn en door wie deze opgepakt dienen te worden. Deze signalen kunnen door zowel de mentor als de CvB-VSO-DB aangeleverd worden en samen wordt dan het aanbod afgestemd. Hierbij valt te denken aan onderzoek naar capaciteiten of competenties op zowel sociaal emotioneel en didactisch gebied, inzet Remedial Teaching, klassenobservaties, inzet Creatieve therapie, inzet maatschappelijk werk, maar mogelijk ook doorverwijzing naar externe hulpverlening en/of het aanspreken van de reeds betrokken hulpverlening. Voorafgaande aan inzet van extra ondersteuning worden ouders/verzorgers en leerling hiervan altijd op de hoogte gesteld. Binnen de VSO Don Bosco wordt vast de leerlingenzorg en voortgang besproken tijdens het spreekuur op afspraak, de Voortgang Controle Bespreking en daarop volgend mogelijk Zorg en Advies Team en rapportbesprekingen. Daarnaast worden daar waar nodig specifieke signalen en zorg ook besproken met leerplicht en of schoolagent. Soms moet er aan een leerling extra aandacht worden besteed. De mentor doet samen met de intern begeleider en orthopedagoog een onderzoek. Dat kan bestaan uit het afnemen van toetsen en verrichten van observaties in de groep. Soms is het van belang de CvB-VSO-DB van de school in te schakelen als uitgebreider onderzoek (b.v. een intelligentieonderzoek) noodzakelijk is. Ook zij werken dan met testen, observaties en vragenlijsten. Voordat een dergelijk onderzoek plaatsvindt, wordt altijd eerst met de ouders over de problemen gesproken. De leerkracht, intern begeleider of de directeur legt dan het contact naar de ouders voor een bespreking. In gevallen waar dat noodzakelijk is wordt met de toestemming van ouders de hulp van buitenaf geraadpleegd. Binnen de VSO-afdeling zijn binnen de CvB-VSO-DB de volgende disciplines aanwezig voor ondersteuning, begeleiding en het volgen van de leerling: Intern Begeleider/ Zorgcoördinator; Orthopedagoog; Creatief Therapeut; Psycholoog; Logopedist (op aanvraag); Maatschappelijk werk (op aanvraag); Leerkrachten / mentoren en stagebegeleiding (op aanvraag). Daarnaast kan de CvB-VSO-DB een beroep doen op: Schoolarts; Schoolagent. Leerplicht 4.6 Coördinatie stage en stagebegeleiding Waarom stage? De ervaring van school leert dat elke stage in de arbeidstoeleiding een krachtige leeromgeving is. De stage is niet alleen bedoeld om de leerling voor te bereiden op arbeid, maar laat de leerling ook ervaren wat de competenties en beschermende factoren zijn, waar de interesses liggen en wat de leerling moeilijk vindt. De stage maakt het mogelijk om kennis, sociale redzaamheid en vaardigheden bij de leerlingen in de praktijk verder te ontwikkelen en hun gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen te stimuleren. Het stagetraject Leerlingen maken onder begeleiding van school kennis met werkzaamheden die in verschillende werkomgevingen in het bedrijfsleven, dus buiten school, verricht worden. De aandacht ligt op de mogelijkheden die er binnen de verschillende sectoren zijn. Te weten: Handel en economie, techniek, voedsel en leefomgeving en zorg en welzijn; VOORdeel groep. Tijdens externe Stage lopen de leerlingen zelfstandig stage bij een geaccrediteerd bedrijf of instelling en worden regelmatig bezocht door een stagebegeleider vanuit school. De leerling moet in staat zijn in een bedrijf/instelling te functioneren als een aankomend werknemer (assistent) en komt onder 18

19 begeleiding in aanraking met de belangrijke aspecten van toekomstig werk. Het leren werken in een arbeidsorganisatie, aanleren van vakvaardigheden en beroepshouding staan hierbij centraal. De stagecoördinatie en begeleiding is binnen de VSO-afdeling in handen van een aantal teamleden. Zij zorgen voor de werving van stageplaatsen en stagebedrijven, de accreditering van stagebedrijven en de praktische ondersteuning en begeleiding van stagebedrijven en werk- en leermeesters. Daarnaast worden de leerlingen vanuit de VSO-afdeling binnen de stage bedrijven regelmatig bezocht door de stagebegeleiders. 4.7 Maatschappelijk Oriëntatie (MO) voor VMBO Als school vinden wij het belangrijk dat onze leerlingen kennismaken met en zich leren bewegen in de huidige maatschappij. Daartoe plannen wij een aantal momenten per jaar een dag of dagdeel Maatschappelijk Oriëntatie (MO). Tijdens deze stage maken leerlingen kennis met diverse maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven of andere instellingen. Daarnaast krijgt de leerling hierdoor de mogelijkheid om kennis te maken met diverse beroepen, hetgeen een bijdrage levert aan zijn/haar beroepskeuze of vervolgonderwijs. Binnen het les- en onderwijsprogramma wordt tijd ingeruimd voor maatschappelijke oriëntatie stage momenten. Op deze momenten zijn de leerlingen niet binnen de school aanwezig. De stage coördinatoren zullen het aanspreekpunt zijn voor de leerlingen, ouders, mentoren en stageaanbieders. 4.8 Coördinatie schoolverlaters De coördinatie van de schoolverlaters en de schakeltrajecten zijn in handen van de mentor en de coördinator Loopbaan Oriëntatie De leerlingen van VOORdeel-groep en leerjaar 3 VMBO nemen deel aan de Beroepskeuze- en Intelligentietesten. Deze testen worden afgenomen door een extern bureau. Bij de uitslag van de testen wordt ook een vervolgonderwijsadvies geformuleerd. De CvB-VSO-DB bespreekt dit met de desbetreffende mentor. Deze laatste bespreekt dit met de leerling en ouder(s)/verzorger(s). Voor VOORdeel-groep zal de stagebegeleider daar waar mogelijk ook begeleiden naar arbeid. Verder volgen wij de schoolloopbaan van onze schoolverlaters minstens drie opeenvolgende schooljaren om te bekijken of onze doorverwijzing en schooladvies de juiste waren. De resultaten van de uitstroom van afgelopen jaar vindt u op pagina 20 van deze gids en op onze website. 4.9 Ambulante begeleiding Sinds de invoering van de leerlinggebonden financiering, de zogenaamde rugzak, kunnen ouders van leerlingen die een indicatie voor REC IV onderwijs hebben er voor kiezen of ze hun zoon / dochter op een school voor speciaal onderwijs plaatsen of op een reguliere school, meestal in de eigen buurt. In dit laatste geval heeft de leerling recht op een aantal faciliteiten. De school krijgt extra geld om de speciale leerling te begeleiden én om materialen aan te schaffen. Daarnaast is er geld om speciale hulp, de ambulante begeleiding in te kopen bij een REC school (dat is dus in dit geval een school voor ZMOK onderwijs). Deze werkwijze zal komend jaar binnen MosaLira gehandhaafd blijven totdat duidelijk is welke andere werkwijzen hiervoor in de plaats komen. Dit geldt uiteraard alleen voor de

20 leerlingen die al een rugzak hebben. Nieuwe rugzakken kunnen vanaf invoering Wet Passend Onderwijs ( per ) helaas niet meer gehonoreerd worden. De begeleiding en ondersteuning kan zich richten op de reguliere school als zodanig, de leerkrachten van deze school die het onderwijs aan de betreffende leerling verzorgen, of op de leerling en zijn of haar ouders zelf. Er worden twee vormen van ambulante begeleiding onderscheiden: 1. Preventieve Ambulante Begeleiding (PAB): ter voorkoming van plaatsing in het speciale onderwijs 2. Reguliere Ambulante Begeleiding (RAB): Rugzak Ambulante Begeleiding voor geïndiceerde leerlingen binnen het reguliere onderwijs, uitsluitend voor schooljaar Ook onze school biedt deze ambulante begeleiding aan. het geven van voorlichting aan directie en team over de specifieke leerstijlen en mogelijkheden van het kind met een speciaal onderwijs indicatie; het doen van handelingsgerichte observaties; het opstellen van het begeleidingsplan waarin de afspraken omtrent de begeleiding verhelderd worden. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met de school; de begeleiding gebeurt vraaggestuurd en kan gericht zijn op de ondersteuning van leerkracht en team als ook op het individueel werken met de leerling; ondersteuning kan geboden worden bij de opstelling van het handelingsplan en ontwikkelingsperspectief; de bewaking van het totale ontwikkelingsproces en advisering van hulp door externen (denk aan BJZ, RCD, speltherapie etc.); de sturing van het integratieproces binnen de reguliere setting. 2. Personeel 5.1 Teamsamenstelling en werkrooster Personeelslijst VSO- Don Bosco Ma Di Wo Do vr O M O M O M O M O M Leerkrachten Dhr. T. Kerkvliet X X X X X X X Dhr. M. Cauberg X X X X X X X X X Dhr. JP. Stassen X X X X X X X X X Dhr. P. Rutten X X X X X X Dhr. R. Vankan Vakleerkracht LO X X X X X Commissie van Begeleiding Mw. D. Poesen Zorgcoördinator X X X X Mw. D. Poesen Creatief Therap. X X Dhr. T. Kerkvliet Intern Begeleider X X IB IB X X Mw. J. Drent Orthopedagoog X X X X X X X Mw. C. Baillien Maatsch. Werkst. X X X X X X Ondersteuning Mw. MJ. Pinckaers Onderwijsassistent X X X X Mw. R. Muller Remedial X x Stagebegeleiding / LOB Dhr. P. Rutten LOB X X X Locatiedirecteur Dhr. R. Thimister X X X X X X X X X 20

21 Receptie / administratie Dhr. P. Herben X X X X X Mw. L. Boonen X X X 5.2 Vervangingsbeleid Tijden veranderen, dus ook de werktijden van ons personeel. Het is in veel gevallen niet meer zo dat een leraar of onderwijsassistente altijd vijf dagen werkt en de enige leerkracht of ondersteuner van een groep is. Velen werken parttime. Verschillende groepen hebben dus meerdere personen voor de klas. We proberen het zo te regelen dat zij elkaar vervangen of aanvullen bij ziekte, zodat er niet teveel leerkrachten in de groep komen. Dit lukt niet altijd; zeker niet als iemand voor langere tijd ziek wordt. Mocht de vervanging langer gaan duren, dan roept de school een (vaste) vervanger op via de vervangerspool van MosaLira. Door de moeilijke doelgroep is het soms lastig een vervanger te vinden. Wij doen er echter alles aan om geen leerlingen naar huis te sturen. Mocht dit incidenteel noodzakelijk zijn, doen wij dit uitsluitend nadat hierover contact is geweest met ouder(s)/verzorger(s). 5.3 Nascholingsbeleid Het onderwijs is voortdurend in beweging. We volgen de nieuwste ontwikkelingen binnen het onderwijs. Het personeel neemt met regelmaat deel aan nascholing. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit cursussen over de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen (gedragsstoornissen en autisme), de ontwikkeling van ons SDB, het leerlingvolgsysteem, een cursus m.b.t. agressieregulatie en conflicthantering of andere binnen het persoonlijk ontwikkelingsplan beschreven specialisaties. Daarnaast hebben veel leerkrachten de opleiding speciaal onderwijs afgerond. Een speerpunt van beleid is opbrengstgericht werken, waaronder de implementatie van de CED leerlijnen. 5.4 Beoordelingsgesprekken Binnen MosaLira is gekozen voor een driejarige IPB cyclus. Het eerste jaar vindt er een POP (persoonlijk ontwikkelingsplan) gesprek plaats, in het tweede jaar een zogenaamd voortgangsgesprek en het derde jaar een beoordelingsgesprek. De voortgangsgesprekken hebben gedurende het afgelopen schooljaar plaatsgevonden. Dit schooljaar staat het POP gesprek op het programma. 3. Samenwerking ouders, leerlingen, school 6.1 Algemeen De school vindt betrokkenheid van de ouders bij de school van groot belang. Het is absoluut noodzakelijk dat met het oog op de ontwikkeling van onze leerlingen, ouders en school korte lijnen onderhouden. Wij kunnen het niet zonder uw hulp. We zijn samen verantwoordelijk voor de opvoeding en de ontwikkeling van onze leerlingen. We maken samen afspraken en houden ons daaraan. Incidentele mededelingen over o.a. feesten, kamp, vakanties, vrije dagen, wijzigingen bij medewerkers e.d. worden via informatiebriefjes of de maandelijkse Nieuwsflits aan de leerlingen meegegeven, of per of post aan ouder(s)/verzorger(s) toegezonden. Ook ontvangt u via de mentor maandelijks de voortgangsrapportage (MVR) waarin resultaten en bijzonderheden met betrekking tot het didactische en pedagogische proces beschreven worden. De MVR wordt bij voorkeur digitaal aan de ouder(s)/verzorger(s) toegezonden. Daar waar dit niet mogelijk is ontvangen ouder(s) /verzorger(s) op eigen verzoek een papieren versie. De uitreikingsdata van de MVR worden aan het begin van het schooljaar aan ouder(s)/verzorger(s) bekend gemaakt. Minimaal tweemaal per jaar worden de vorderingen van de leerlingen besproken met de ouders. Vanuit het interdisciplinair overleg en de voortgangscontrolebespreking worden met ouders en de leerling tijdens deze gesprekken de doelstellingen voor de volgende periode vastgesteld. Ook maakt de leerkracht kennis met de omgeving van de leerling tijdens het huisbezoek. Daarnaast hebben ouders(s)/verzorger(s) en leerlingen 24/7 via Schooldatabeheer zelf toegang tot: Puntenlijsten

22 Absentieoverzichten Lesverwijderingsberichten Alle leerlingen beschikken over een digitaal agendasysteem, welk gevuld wordt met huiswerk, toets data etc door de leerkracht. Ouders hebben op die manier mee de controle over de schoolloopbaan van hun zoon/dochter omdat zij via een unieke code deze gegevens kunnen inzien. Het schoolteam staat altijd open voor wensen en aanbevelingen van de ouders ten aanzien van contact ouders met school. Hebt u iets mee te delen of wilt u contact met de leerkracht van uw kind, dan kunt u het beste bellen vóór of ná school. Ook kunt u gebruik maken van het adres van de leerkracht. Het oplossen van ongewenst en agressief gedrag van leerlingen behoort tot de verantwoordelijkheid van de directie. Soms gebeurt het wel eens dat het gedrag van ouders een reactie is op de aanpak van het gedrag van hun kind. Ook gaan ouders soms niet akkoord met een maatregel van school, of ze reageren op het gedrag van andere leerlingen naar hun eigen kind. In het omgaan met ernstig ongewenst of agressief gedrag verwachten wij van alle partijen een open houding en bijbehorende communicatie om het probleem samen aan te pakken. Wij accepteren geen enkele vorm van verbaal of fysiek geweld, naar directie, leerkrachten of medeleerlingen. Mochten ouders zich niet aan deze afspraak houden dan kan hen een schoolverbod worden opgelegd. Dit betekent dat ouders niet zonder toestemming van de directie op het terrein en in het gebouw van school mogen komen. De ouder wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld. 6.2 Nieuwsbrief Maandelijks wordt in de laatste week van de maand, de maandelijkse Nieuwsflits VSO-Don Bosco uitgereikt aan alle leerlingen. Deze Nieuwsflits maakt onderdeel uit van de Maandelijkse Voortgangs-Rapportgage (MVR) welke bestaat uit: Puntenlijst; Kopie van absentieregistratie; Kopie Lesverwijderingsformulieren. De MVR wordt bij voorkeur digitaal aan de ouder(s)/verzorger(s) toegezonden. Daar waar dit niet mogelijk is ontvangen ouder(s) /verzorger(s) op eigen verzoek een papieren versie. De uitreikingsdata van de MVR worden aan het begin van het schooljaar aan ouder(s)/verzorger(s) bekend gemaakt. 6.3 De medezeggenschapsraad Er is aan onze school een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad bestaat idealiter uit vertegenwoordigers van ouders en personeel. Op dit moment heeft er niemand namens de ouders zitting in de MR. Indien u hierin geïnteresseerd bent kunt u zich aanmelden bij onze voorzitter van de MR: Dhr. Pascal Rutten, werkzaam op de VSO afdeling en te bereiken onder telefoonnummer of via de mail: De medezeggenschapsraad kan over alle schoolaangelegenheden met de directie spreken, hen voorstellen doen en standpunten kenbaar maken. Door dit overleg is er een nauwe betrokkenheid van zowel ouders als personeel bij de gehele gang van zaken in en rondom de school. U als ouder kunt ook een beroep doen op de MR. Als u vragen of opmerkingen heeft over een bepaald beleid op school, of als u zich wilt aanmelden als lid, kunt u bij de MR terecht. Al uw wensen en problemen worden serieus bekeken. De medezeggenschap is geregeld in de WMS (Wet Medezeggenschap op Scholen). 6.4 De vrijwillige ouderbijdrage Vanaf dit schooljaar zal er geen eenmalige vrijwillige ouderbijdrage van de ouder(s)/verzorger(s) meer worden gevraagd. In plaats hiervan zullen wij per activiteit (introductieweek / carnaval / schoolreis etc.) een vrijwillige bijdrage aan u vragen. Hiervoor ontvangt u ongeveer 14 dagen vóór aanvang van de activiteit een brief en/of met daarin de informatie over de betreffende activiteit en het te betalen bedrag. 22

23 Het betreffende bedrag dient dan vervolgens vóór aanvang van de activiteit contant betaald te worden. U ontvangt hiervan van ons altijd een betalingsbewijs. Leerlingen waarvan het betreffende bedrag niet, of niet op tijd, wordt voldaan kunnen niet deelnemen aan de betreffende activiteit. Daar er sprake is van een activiteit onder school-/lestijd zullen wij als school zorgdragen voor een vervangende lesactiviteit binnen school. Wij willen met nadruk opmerken dat de betaling van ouderbijdrage vrijwillig is, echter ook leerlingen waarvan geen ouderbijdrage wordt voldaan dienen op de betreffende activiteitendagen gewoon op school te verschijnen. Ook van ongeoorloofde afwezigheid op deze dag wordt altijd melding gemaakt bij de afdeling leerplichtzaken van de gemeente waarin de leerling woonachtig is. 6.5 Educatief partnerschap MosaLira laat zich in haar verantwoordelijkheid leiden door de navolgende missie. MosaLira biedt een veilige uitdagende leeromgeving waarin kinderen zich ontwikkelen tot verantwoordelijke en succesvolle medeburgers. Ouders zijn partners bij het onderwijs. Persoonlijke talenten, respect voor elkaar en een duurzame samenleving zijn voor MosaLira leidend. Educatief partnerschap is een proces waarbij school, ouders en andere instellingen rondom de ontwikkeling en opvoeding van kinderen elkaar wederzijds ondersteunen en opteren zoveel mogelijk samen te werken en op elkaar af te stemmen met als doel het bevorderen van het leren, de motivatie en de ontwikkeling van kinderen. Doelen voor de relatie tussen school en ouders Pedagogisch doel Organisatorisch doel Participatiedoel Invulling bij de keuze voor gelijkwaardig partnerschap Realiseren van enige afstemming in de benadering van kinderen thuis en op school Ouders leveren een bijdrage aan het reilen en zeilen van de school ze voeren activiteiten niet alleen mee uit maar denken daar bijvoorbeeld ook over mee Ouders denken en beslissen informeel en formeel mee met de school. De school legt verantwoording af over haar werk aan de ouders Partnerschap is vervolgens herkenbaar in: - een grondhouding Zowel ouders als leerkracht nemen elkaar serieus. Ze luisteren naar elkaar, tonen inlevingsvermogen, gaan respectvol en vriendelijk met elkaar om. Ouders en leerkrachten gaan met elkaar om op basis van gelijkwaardigheid. Beide hebben een rol in de opvoeding van hun kind/de leerling. Samenwerking vindt dan ook plaats op basis van acceptatie van ieders rol/expertise. Educatief partnerschap is uiteindelijk een belangrijk kwaliteitskenmerk van de school en impliceert: past bij de school als leef- en leergemeenschap dient een gezamenlijk belang is doelgericht gaat uit van gelijkwaardigheid verwacht wederzijdse betrokkenheid erkent verschillen in eindverantwoordelijkheden vraagt een investering van beide partners

24 7. De veilige school 7.1 Algemeen Op onze school streven we naar een veilig pedagogisch klimaat voor leerlingen en volwassenen. Naast fysieke veiligheid heel belangrijk gaat het ook om sociale veiligheid. Pas dan kan een mens tot ontwikkeling komen. We zorgen ervoor dat iedereen zichzelf kan zijn, we praten met elkaar, we helpen elkaar om te gaan met problemen en luisteren naar elkaar. Door kinderen te leren dat respect hebben voor elkaar ook betekent, dat je rekening houdt met anderen en dat je mensen respecteert zoals ze zijn, willen we bereiken dat kinderen zich veilig voelen op onze school. Tegen pesten treden we onmiddellijk op. Onze school heeft omgangsregels voor zowel kinderen als volwassenen die afgeleid zijn van de gedragscode van MosaLira. Onze school onderschrijft het convenant Veiligheid op school krijgt voorrang De gezonde veilige school, dat in april 2012 door MosaLira is ondertekend. MosaLira heeft ervoor gekozen om een veiligheidsplan op bestuursniveau te formuleren en dit plan vervolgens, waar nodig geacht door de directeur van de school, te laten specificeren voor de individuele scholen in schoolveiligheidsplannen. Ons schoolveiligheidsplan ligt ter inzage op onze school. In mei 2015 ontving de VSO-Don Bosco als eerste school in de regio Maastricht en Heuvelland samen met het St. Maartenscollege Maastricht (locatie VMBO) officieel het predicaat Veilige en Gezonde School uit handen van burgemeester Hoes van Maastricht. Afgelopen schooljaar hebben wij met onze school deelgenomen aan het tweejaarlijks tevredenheidonderzoek, dat MosaLira stichtingsbreed uitzet bij ouders, leerlingen en personeel. Binnen dit onderzoek werd, door middel van enkele vragen, ook de veiligheidsbeleving van onze leerlingen, hun ouders / verzorgers en ons personeel gepeild. Op basis van de resultaten zullen we volgend schooljaar enkele verbeteracties doorvoeren. - Communicatie met en betrokkenheid van ouder(s)/verzorger(s). - Vergroting veiligheid en veiligheidsgevoel binnen school. Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid Limburg De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Zuid Limburg volgt de lichamelijke, geestelijke en sociale ontwikkeling van alle kinderen van 4 tot 19 jaar. Wij nodigen uw kind regelmatig uit voor een gezondheidsonderzoek of een inenting. Ook met vragen over opgroeien en opvoeden of zorgen om uw kind kunt u altijd bij ons terecht. Het team JGZ werkt nauw samen met school en andere organisaties in het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Uw informatie is erg belangrijk U als ouder/verzorger kent uw kind vaak het beste. Om te weten of er dingen zijn waar we extra op moeten letten, vragen we u om van tevoren een vragenlijst in te vullen. Hierin komen allerlei gezondheidsaspecten aan bod. Uiteraard gaan we zorgvuldig om met alle persoonsgegevens van u en uw kind. Vragen of zorgen? Heeft u vragen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind. Is er sprake van leerproblemen of andere problemen. Maakt u zich zorgen? Neem dan contact op met het Team JGZ. Wij helpen u graag! Contact Anke Maas, jeugdverpleegkundige; 24

25 Marion Verhoeven, doktersassistente; Karen de Klerk, jeugdarts, Team JGZ Maastricht E: T: Medicijnverstrekking en medisch handelen Het komt regelmatig voor, dat een leerling ziek wordt of een ongeluk krijgt op school, waarbij de leerkracht direct bepaalt wat er moet gebeuren; vaak kan het verholpen worden met eenvoudige middelen. Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouder(s)/verzorger(s) om hun kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen te laten toedienen of een medische handeling te laten verrichten. De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden en kan ervoor kiezen wel of geen medewerking aan het toedienen van medicijnen en het verrichten van medische handelingen te verlenen. Voor de individuele leerkracht geldt dat hij mag weigeren handelingen uit te voeren waarvoor hij zich niet bekwaam acht. Een en ander staat beschreven in het protocol medicijnverstrekking en medisch handelen van MosaLira, dat ter inzage ligt op school De Gedragscode van MosaLira MosaLira en onze school werken aan een veilige school: een school waar het voor iedereen prettig werken en leren is. Goede relaties tussen allen die in de school werken en afspraken over hoe je met elkaar omgaat, zijn daarbij heel belangrijk. Een school kan niet zonder afspraken. Voor kinderen kennen wij schoolregels en voor volwassenen is er een gedragscode opgesteld. Het naleven van de afspraken in deze gedragscode zal leiden tot een veilig, werkbaar en prettig schoolklimaat voor iedereen. Een schoolklimaat dat zich kenmerkt door veiligheid, acceptatie, respect en vertrouwen is een voorwaarde voor alle leden van de scholengemeenschap om optimale leer- en werkprestaties te kunnen leveren. Voorop staat dat iedereen op school gelijkwaardig is en dat er geen enkel onderscheid gemaakt wordt in de manier waarop we elkaar benaderen. Met elkaar bedoelen we de relaties tussen leerlingen onderling, leerlingen en volwassenen en volwassenen onderling. Onder volwassenen verstaan wij ouders, personeel, stagiaires en vrijwilligers op school. Het doel van de Gedragscode van MosaLira is dat: Duidelijk is wat we van elkaar in school verwachten; Duidelijk is welk gedrag kan en welk gedrag niet kan; We elkaar kunnen aanspreken op het naleven van de afspraken; Het personeel van de school aan de ouders of verzorgers kan uitleggen hoe het omgaat met de leerlingen; Vóór er een problematische situatie ontstaat, duidelijk is hoe de regels zijn; Overtreding van de regels getoetst kan worden aan de Gedragscode; Bij overtreding de juiste maatregelen genomen kunnen worden. Voor personeel gelden de afspraken in de CAO PO onder het hoofdstuk ordemaatregelen en disciplinaire maatregelen. Op de scholen van MosaLira houdt men zich aan de volgende Gouden Regels : 1. Wij werken aan een goed en veilig leer- en werkklimaat; 2. Wij delen de taken en verantwoordelijkheden met alle betrokkenen op onze school; 3. Wij werken in een open communicatie, waarbij zorgvuldigheid een leidraad is. We lossen problemen op door erover te praten; 4. Wij nemen elkaar serieus en helpen elkaar waar dat nodig is; 5. Wij hebben respect voor de persoonlijke levenssfeer van de ander;

26 6. Wij zijn ons bewust van de kwetsbare en afhankelijke relatie tussen leerling en volwassene en tussen leerlingen en volwassenen onderling; 7. Wij houden ons aan de Gedragscode, het mediaprotocol en privacy protocol en spreken elkaar hierop aan wanneer dat niet wordt gedaan; 8. Wij vertonen professioneel gedrag, gerelateerd aan schoolse activiteiten. De Gedragscode, met bijlagen, ligt ter inzage op school of is in te zien via de website van MosaLira (www.mosalira.nl). 7.3 De klachtenregeling De klachtenregeling Door de klachtenregeling, die door de overheid verplicht is gesteld, krijgen ouders en leerlingen wettige mogelijkheden hun klachten aan de orde te stellen. Onze school wil stimuleren, dat ouders en leerlingen een passend gebruik maken van deze wetgeving, omdat klachten door team en directie beschouwd worden als een hulpmiddel, een handreiking om een veilig schoolklimaat te behouden. Veiligheid op school in de praktijk van alle dag is voor kinderen, ouders en personeel van groot belang. Klachten kunnen gaan over bijvoorbeeld onderwijskundige zaken, pedagogisch klimaat, leerkrachten, discriminerend gedrag, geweld, pesten of vermoedens van seksuele intimidatie. Veruit de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken in de school zullen in onderling overleg tussen ouders, leerlingen, personeel en directie op de juiste wijze afgehandeld kunnen worden. Indien dat echter niet mogelijk is, gezien de aard van de klacht of indien de afhandeling niet naar tevredenheid heeft plaatsgevonden, kan men een beroep doen op de klachtenregeling. In het stappenplan is een en ander schematisch weergegeven. Voor het Reglement Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs zie: of Een exemplaar van dit reglement ligt ter inzage bij de schoolleiding en een exemplaar bij de contactpersoon(o)n(en) van de school. Voor de klachtenregeling van MosaLira zie: Een exemplaar van deze klachtenregeling ligt ter inzage bij de schoolleiding en een exemplaar bij de contactpersonen van de school. Stappenplan Klachtenregeling: Schema klachtenprocedure en adres klachtencommissie Stap 1. De klager gaat met zijn klacht zo mogelijk in gesprek met degene tegen wie de klacht gericht is. (de aangeklaagde) De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 2. Stap 2. De klager gaat met zijn klacht zo mogelijk in gesprek met de schoolleiding. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is. Indien niet, dan attendeert de schoolleiding de klager op de interne contactpersoon die de klager de weg wijst in de mogelijke klachtroutes. Stap 3. De klager kan, via de schoolleiding of de interne contactpersoon, een externe (bemiddelende) vertrouwenspersoon (laten) inschakelen om te bemiddelen tussen klager en aangeklaagde. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 4. Stap 4. De klager kan, al dan niet bijgestaan door een andere externe vertrouwenspersoon, (deze vertrouwenspersoon is niet dezelfde persoon als de bemiddelend vertrouwenspersoon waarnaar verwezen wordt in stap 3.) een klacht indienen bij het bestuur. Het bestuur neemt de klacht in behandeling. De klacht is afgehandeld indien de klager tevreden is, indien niet: volg stap 5. Stap 5. De klager kan, al dan niet bijgestaan door een vertrouwenspersoon, een klacht indienen bij de landelijke klachtencommissie. Deze onafhankelijke klachtencommissie onderzoekt de klacht en adviseert het bevoegd gezag hierover. De klachtencommissie geeft advies over: a. de (niet-) ontvankelijkheid van klacht; 26

27 b. de (on-) gegrondheid van de klacht; c. het nemen van maatregelen; d. overige door het bevoegd gezag te nemen besluiten. Het indienen van een klacht bij de landelijke klachtencommissie moet binnen een jaar, gerekend vanaf de dag na die waarop de feiten waarop de klacht betrekking heeft moet hebben plaatsgevonden, dan wel vanaf de dag waarop de klager daarvan heeft kennis genomen. Binnen 4 weken na ontvangst van het advies van de klachtencommissie zal het bevoegd gezag het besluit hierop kenbaar maken aan: a. de klager b. de aangeklaagde c. klachtencommissie d. directie school e. onderwijsinspectie Externe vertrouwenspersoon Voor het inschakelen van de externe vertrouwenspersoon kan contact worden opgenomen met: MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding Bestuur ondersteuner MosaLira, mevr. A. Lemmens tel Adres College van Bestuur MosaLira: College van Bestuur MosaLira MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding Voorzitter College van Bestuur, dhr. T. van Mulken Pastoor Habetsstraat 40a 6217 KM Maastricht Tel Adres landelijke klachtencommissie: Klachtencommissie voor het Katholiek Onderwijs Ambtelijk secretaris dhr. Mr. H.N. Nentjes Postbus EH DEN HAAG Tel Fax De contactpersoon Contactpersonen zijn personeelsleden van de school, zij praten over, horen van en zien onveilige situaties. De contactpersoon is aanspreekpunt voor iedereen die betrokken is bij de school met betrekking tot klachten over de schoolsituatie, bijvoorbeeld over pedagogisch klimaat, begeleiding van leerlingen, toepassing van een strafmaatregel, (cyber)pesten, intimidatie, roddels, discriminatie, agressie, een medewerker die zijn handen niet thuis kan houden, enzovoorts. Bij de behandeling van een klacht zet de contactpersoon de procedure in werking. De contactpersoon controleert en bewaakt of een klacht volgens de procedure juist wordt behandeld, maar bemiddelt niet tussen klager en aangeklaagde. Voor de procedure, zie het stappenplan in de klachtenregeling van MosaLira. De contactpersonen van onze school zijn Mw. Jeanine Drent en Mw. Inez Fernandez beiden te bereiken via telefoonnummer

28 7.5 Medicijnverstrekking en medisch handelen Het komt regelmatig voor, dat een leerling ziek wordt of een ongeluk krijgt op school, waarbij de leerkracht direct bepaalt wat er moet gebeuren; vaak kan het verholpen worden met eenvoudige middelen. Ook krijgt de schoolleiding steeds vaker het verzoek van ouder(s)/verzorger(s) om hun kinderen de door een arts voorgeschreven medicijnen te laten toedienen of een medische handeling te laten verrichten. De schoolleiding aanvaardt met het verrichten van dergelijke handelingen een aantal verantwoordelijkheden en kan ervoor kiezen wel of geen medewerking aan het toedienen van medicijnen en het verrichten van medische handelingen te verlenen. Voor de individuele leerkracht geldt dat hij mag weigeren handelingen uit te voeren waarvoor hij zich niet bekwaam acht. Een en ander staat beschreven in het protocol medicijnverstrekking en medisch handelen van MosaLira, dat ter inzage ligt op school en u kunt nalezen op onze website. 7.6 Schoolregels Om u van dienst te zijn hebben wij de schoolregels van de VSO-afdeling van Don Bosco voor u gebundeld in een boekje. Dit wordt op de eerste schooldag uitgereikt aan ouders /verzorgers. Deze regels zijn bindend voor alle geledingen binnen de school om zodoende de zaken gestroomlijnd te laten verlopen en gedurende het jaar geen misverstanden te laten ontstaan. 7.7 Schorsing en verwijdering De beslissing over schorsing en verwijdering van leerlingen ligt bij het bevoegd gezag, nadat de school en eventueel de ouders/verzorgers hierover zijn gehoord. Indien een leerling om welke reden dan ook niet meer toegelaten kan worden tot onze school, kan het bevoegd gezag overgaan tot verwijdering van deze leerling. Het bevoegd gezag dient wel alles in het werk te stellen een andere school bereid te vinden deze leerling op te nemen. Indien dit ondanks alle inspanningen niet lukt, is het bevoegd gezag gerechtigd na 8 weken deze leerling toch van school te verwijderen. De regeling Toelating, schorsing en verwijdering ligt ter inzage op school en treft u aan op de website van MosaLira via 8 Jaarverantwoording 8.1 Algemeen In dit hoofdstuk willen we een verantwoording weergeven over het afgelopen schooljaar. Hierdoor krijgt u een beeld van de diverse activiteiten en de bereikte resultaten Inspectietoezicht De Inspectie heeft Don Bosco VSO bezocht in het kader van de Pilot: Nieuw Inspectietoezicht. Naar aanleiding van onze externe audit en het twee jaren ontwikkelplan wat hieruit voortgevloeid is, heeft de inspectie haar nieuwe toezicht kader getoetst in de praktijk. Indien het een (zoals op dit moment bekend) normering zou betreffen zou het VSO op drie profielen goed en op een profiel voldoende scoren. Wij waren bijzonder trots dat onze extra aandacht voor pedagogisch en didactisch handelen om daardoor de professionaliteit van leerkrachten nog meer gestalte te geven, vruchten afwerpt. De inspectie was zeer te spreken over het onderwijs binnen VSO Don Bosco. 8.3 Door- en uitstroomniveaus / / UITSTROOMGEGEVENS LEERJAAR Grafiek 6: Weergave uitstroom schooljaar Theoretische & Kaderberoepsgerichte Leerweg 28

29 Uitstroombestemming: (7 leerlingen) 58% Diploma behaald: MBO 3/4 28% Diploma niet behaald: doubleren 4TL 14% Diploma niet behaald: doubleren 4KB Grafiek 7: Weergave uitstroom schooljaar (AKA) Arbeidsgekwalificeerd Assistent Uitstroombestemming: (8 leerlingen) 25% Diploma behaald: MBO2 50% Doorstroom: volgend leerjaar 25% AKA elders Grafiek 8: Weergave uitstroom schooljaar Praktijkstroom - Arbeidstoeleiding

30 Uitstroombestemming: (5 leerlingen) 20% Doorstroom: volgend schooljaar 20% Uitstroom: arbeidsmarkt 60% Elders (Droomjongeren / Work) UITSTROOMGEGEVENS LEERJAAR Grafiek 9: Weergave uitstroom schooljaar Theoretische Leerweg Uitstroombestemming: (4 leerlingen) 50% TL-Diploma behaald: uitstroom MBO 4 25% TL-Diploma behaald: uitstroom: geen vervolgonderwijs 25% Diploma niet behaald: doubleren 4TL Grafiek 10: Weergave uitstroom schooljaar Kaderberoepsgerichte Leerweg 30

31 Uitstroombestemming: (3 leerlingen) 100% KB-Diploma behaald: uitstroom MBO 3 Grafiek 11: Weergave uitstroom schooljaar (AKA) Arbeidsgekwalificeerd Assistent Uitstroombestemming: ( 4 leerlingen) 100% AKA-Diploma behaald: uitstroom MBO 2 UITSTROOMGEGEVENS LEERJAAR Grafiek 12: Weergave uitstroom schooljaar Theoretische Leerweg

32 Uitstroombestemming: (3 leerlingen) 67% TL-Diploma behaald, uitstroom: MBO 4 (2 van 3) 33% TL-Diploma behaald, uitstroom: MBO 3 (1 van 3) Grafiek 13: Weergave uitstroom schooljaar Kaderberoep- / Basisberoepsgerichte Leerweg Uitstroombestemming: (3 leerlingen) 100% KB-Diploma behaald: uitstroom MBO 3 (2 van 2) 100% BB-Diploma behaald: uitstroom MBO 2 (1 van 1) Grafiek 14: Weergave uitstroom schooljaar (AKA) Arbeidsgekwalificeerd Assistent 32

School voor ZMOK - Afdeling VSO

School voor ZMOK - Afdeling VSO Schoolgids 2012-2013 School voor ZMOK - Afdeling VSO I n h o u d INHOUD Voorwoord 1. Het Schoolbestuur 2. Profilering Don Boscoschool 3. De organisatie van het onderwijs 3.1 Groepsgrootte en stamgroepen

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

ontwikkelingsperspectief

ontwikkelingsperspectief ontwikkelingsperspectief Leerlijnen OPP uitstroombestemming Thema nieuwsbrief schooljaar 2013-2014 IvOO - VSO Diplomastroom 15-11-2013 In oktober is er een ouderavond geweest met als onderwerp het (document)

Nadere informatie

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk

College voor. beroepsonderwijs. vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen. algemeen toegankelijk College voor vmbo basis- en kaderberoepsgerichte leerwegen algemeen toegankelijk beroepsonderwijs College voor Beroepsonderwijs Wie zijn we? Alle leerlingen die de basisberoepsgerichte of de kaderberoepsgerichte

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl

Passend Onderwijs. VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL. pomonavmbo.nl Passend Onderwijs VMBO met leerwegondersteuning Leerwegen: BBL, KBL, TL pomonavmbo.nl Welkom op onze school Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG

OPBRENGSTEN LEERLINGENZORG OPBRENGSTEN 1 De opbrengsten liggen op het niveau dat op grond van de kenmerken van de leerlingenpopulatie mag worden verwacht. K.A. 11 De resultaten van de leerlingen liggen ten minste op het niveau dat

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, 2015-2016

SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, 2015-2016 SCHOOLONDERSTEUNINGSPLAN De Nieuwe Veste Coevorden, inclusief Praktijkonderwijs 2015-2016 juni 2015 Inhoudsopgave Schoolgegevens bladzijde 3 Missie en visie bladzijde 4-5 Basisondersteuning bladzijde 6-7-8-9

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 3 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 5 3. Samenvattend oordeel 11 Bijlage

Nadere informatie

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs

Regeling rugzakleerlingen in het Passend Onderwijs Onderwijsondersteuningsroute: Instroom van leerlingen met rugzak (concept versie 5 september 2013; ontwikkeld door de Werkgroep Passend Onderwijs Toewijzing Onderwijsondersteuning van Koers VO). - De onderwijsondersteuningsroute

Nadere informatie

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie:

De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: CSG LIUDGER DE RING ONDERSTEUNINGSPLAN 2014 Voorwoord De doelen van het onderwijs op locatie De Ring zijn gebaseerd op vier kernwaarden vanuit de missie: Veiligheid, Respect, Betrokkenheid en Ontplooiing

Nadere informatie

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk

SG W.J. Bladergroen. vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen vmbo - lwoo, OPDC, ISK en praktijkonderwijs algemeen toegankelijk SG W.J. Bladergroen Wie zijn we? 1 Bladergroen is een kleine, gezellige en veilige school waarin verschillende onderdelen

Nadere informatie

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp)

Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) Notitie Commissie voor Begeleiding (CvB) en Commissie ontwikkelingsperspectiefplan (copp) O410 Notitie Commissie voor Begeleiding en Commissie ontwikkelingsperspectief 3 september 2015 Pagina 1 van 6 Inleiding:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN INHOUD Uitkomst onderzoek Parkendaal te Apeldoorn 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden

Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte. Leerwegen: BBL, KBL, TL. samen een eigen wijze weg vinden Specifiek vmbo, vmbo voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoefte Leerwegen: BBL, KBL, TL Welkom Als er sprake is van leer- en/of gedragsproblemen, waarbij meer ondersteuning nodig is dan het reguliere

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school!

Informatiefolder voor ouders. Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken. Kempenhorst, een fijne school! Informatiefolder voor ouders Kempenhorst College: Hart voor de leerling Klein en Betrokken Kempenhorst, een fijne school! Structuur van de school Leerjaar 4 Leerjaar 3 Theoretische leerweg Keuze uit 2

Nadere informatie

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen

2015-2016. Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs. Nassauschool Groningen 2015-2016 Samenvatting Ondersteuningsprofiel Passend Onderwijs Inhoudsopgave 1. Visie op Passend Onderwijs. 2 2. Ambitieniveau Nassauschool.. 2 3. Het toelatingsbeleid van de Nassauschool 4 4. Ondersteuning

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 5 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 7 3. Samenvattend oordeel 13 Bijlage

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het Atrium PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het Atrium PRO Plaats : Zoetermeer BRIN nummer : 21KM C1 BRIN nummer : 21KM 00 PRO Onderzoeksnummer : 277364 Datum onderzoek : 1 oktober 2014 Datum vaststelling

Nadere informatie

Profiel Schoolondersteuning

Profiel Schoolondersteuning De Rijzert School voor Praktijkonderwijs te s-hertogenbosch Profiel Schoolondersteuning 2014 2015 Mei 2014 Voorwoord De Rijzert is een school voor Praktijkonderwijs. Praktijkonderwijs is regulier voortgezet

Nadere informatie

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7

Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Protocol De overstap naar het voortgezet onderwijs. versie 1.7 Voor leerlingen en ouders is de overstap naar het voortgezet onderwijs een grote stap. Goede voorlichting en een goede voorbereiding zijn

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. PRO Praktijkonderwijs Assen RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PRO Praktijkonderwijs Assen Plaats : Assen BRIN nummer : 18BR 00 PRO BRIN nummer : 18BR C1 Onderzoeksnummer : 289192 Datum onderzoek : 21 juni 2016 Datum vaststelling

Nadere informatie

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs

Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs. Primair onderwijs Uit het onderzoekskader 2017 van Inspectie van het Onderwijs Primair onderwijs ONDERWIJSPROCES (OP) OP1. Aanbod Het aanbod bereidt de leerlingen voor op vervolgonderwijs en samenleving. De school biedt

Nadere informatie

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent!

Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De missie van onze school: Samen leren jezelf te zijn, kansrijk en uniek Wij maken werk van talent! De visie van onze school: A: Goed onderwijs, opbrengstgericht Door middel van een gevarieerd lesaanbod

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS

INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS INSTITUUT VOOR ORTHOPEDAGOGISCH ONDERWIJS SCHOOLGIDS 2015-2016 uitgebreide versie IvOO - VSO Diplomastroom Bezoek : Proost de Beaufortstraat 45, 6231 EB Meerssen Post : Postbus 4382, 6202 VB Maastricht

Nadere informatie

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS. basisschool Aquamarin

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS. basisschool Aquamarin UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS Basisschool Aquamarin School: basisschool Aquamarin Plaats: Jato Baco, Bonaire BRIN-nummer: 30KX Datum uitvoering onderzoek: 13 april 2016 Datum

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek Democratische School Utrecht te Utrecht 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2017 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK de Dijnselburgschool voor praktijkonderwijs PRO Plaats : Zeist BRIN nummer : 26HY C1 BRIN nummer : 26HY 00 PRO Onderzoeksnummer : 254037 Datum onderzoek : 25

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs. Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Maart 2014 Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Deel A : Basis Ontwikkelingsperspectief: voor wie, wat, waarom, wanneer en hoe? Deel

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis

Schooljaar 2014-2015. Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis Schooljaar 2014-2015 Schoolondersteuningsprofiel van Anne Frankschool De Basis VRAGENLIJST Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld gebracht (zie kader): Specifieke kennis

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2015-2016 Juni 2015 Ondersteuningsprofiel CSG Wessel Gansfort Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal)

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Afdeling SO. Anjelierenstraat 40 6214 SW Maastricht. tel.: 043-3467761. website: www.donboscoschool.

SCHOOLGIDS DON BOSCO. School voor ZMOK. Afdeling SO. Anjelierenstraat 40 6214 SW Maastricht. tel.: 043-3467761. website: www.donboscoschool. SCHOOLGIDS DON BOSCO School voor ZMOK Afdeling SO Anjelierenstraat 40 6214 SW Maastricht tel.: 043-3467761 website: www.donboscoschool.eu 1 INHOUD Voorwoord 1. Het Schoolbestuur 2. Profilering Don Bosco

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL MONTESSORI LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten

Nadere informatie

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding

Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Bernardusschool Praktische stroom, uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding Typering van de vakken die binnen het profiel arbeidsmatige dagbesteding worden aangeboden Nederlandse taal en communicatie

Nadere informatie

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling

Groeidocument SWV Primair Onderwijs Midden Holland Herziening versie 101215. Groeidocument GROEIDOCUMENT. Naam leerling Groeidocument GROEIDOCUMENT Dossiernummer (niet invullen door school) Toestemming van ouder(s)/verzorger(s)* Ouder(s)/verzorger(s)* hebben kennis genomen van de inhoud van dit Groeidocument. Ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw

Schoolondersteuningsprofiel. SO Het Mozaïek. onderbouw Schoolondersteuningsprofiel SO Het Mozaïek onderbouw 1. Inleiding Alle scholen baseren hun onderwijs op de zeven kernwaarden zoals die door het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs zijn ontwikkeld:

Nadere informatie

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling!

Begeleiding. Aandacht voor elke leerling! Aandacht voor elke leerling! Begeleiding 2016 Begeleiding Het Staring College biedt goede begeleiding. Er is aandacht voor de leerling als individu, niet alleen als het even niet soepel gaat, maar ook

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Pleincollege Sint Joris PRO PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Pleincollege Sint Joris PRO PRO Plaats : Eindhoven BRIN nummer : 20AT C6 BRIN nummer : 20AT 05 PRO Onderzoeksnummer : 273588 Datum onderzoek : 16 april 2014

Nadere informatie

*Bedragen: Schoolgeld 100,- Per leerling per schooljaar Boekenborg 175,- Éénmalig

*Bedragen: Schoolgeld 100,- Per leerling per schooljaar Boekenborg 175,- Éénmalig Nieuwsflits VSO- Don Bosco Schooljaar 2014 2015 Mei 2015 Activiteitenweek Langzaam maar zeker komt het einde van het schooljaar 2014-2015 in zicht, dus wordt het ook weer tijd voor de organisatie van de

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland "De Venen" PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OSG Singelland De Venen PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OSG Singelland "De Venen" PRO Plaats : Drachten BRIN nummer : 04YE C7 BRIN nummer : 04YE 09 PRO Onderzoeksnummer : 276720 Datum onderzoek : 25 september 2014

Nadere informatie

met Perspectief SWV-VO telt... Elke jongere ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT

met Perspectief SWV-VO telt... Elke jongere ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT Perspectief met Elke jongere telt... ONDERWIJS EN COACHING OP MAAT Perspectief met Orthopedagogisch-didactisch centrum (OPDC) OPDC Boost! vervult een duidelijke rol binnen Samenwerkingsverband VO de Langstraat.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2015

Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2015 Schoolondersteuningsprofiel SWV Deventer VO en VSO Versie december 2015 De Ambelt VSO, locatie Ludgerstraat Deventer Ludgerstraat 1b 7415 DV Deventer 0570 605 383 School voor VMBO Kader en Mavo en HAVO

Nadere informatie

FAQ lijst Hooghuisbreed

FAQ lijst Hooghuisbreed FAQ lijst Hooghuisbreed Algemeen Hoe is passend onderwijs in deze regio geregeld? Sinds 2014 is passend onderwijs ingevoerd op alle scholen in Nederland. Dat houdt in dat de leerlingen zoveel mogelijk

Nadere informatie

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas

1e klas: met vrienden en vriendinnen van de basisschool in één klas 1 mavo Intro Deze brochure geeft u informatie over de vmbo-theoretische leerweg op hethml: de mavo. Met vragen kunt u terecht bij de afdelingsleider bovenbouw mavo, Thomas ter Hart. 1e klas: met vrienden

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College

Talent. voor de Toekomst! Informatie Saenredam College Talent voor de Toekomst! Informatie Saenredam College 201 4 5 /201 Inhoudsopgave Dit hebben we speciaal voor jou geschreven 2 Openbare school Open avond VMBO bij het Saenredam College 3 Onderbouw Nieuwe

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van Jenaplan basisschool De Sterrenkring. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure Belangrijke

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde

Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Aannamebeleid passend onderwijs St. Jozefschool Lichtenvoorde Algemeen Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool Pius X SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool Pius X 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Pius X. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Aloysius/De Roosten. Focus op jou

Aloysius/De Roosten. Focus op jou Aloysius/De Roosten Focus op jou Missie Leerlingen begeleiden naar een MAVO (VMBO-T) diploma door het bieden van Structuur Veiligheid Overzicht Persoonlijke aandacht Uiteindelijk Schoolleiding Vestigingsdirecteur

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DEN DIJK School : Basisschool Den Dijk Plaats : Odiliapeel BRIN-nummer : 05YW Onderzoeksnummer : 95105 Datum schoolbezoek : 23 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

Voorlichting Voortgezet Onderwijs

Voorlichting Voortgezet Onderwijs Voorlichting Voortgezet Onderwijs Onderwerpen die besproken worden: Onderbouw VO Bovenbouw VO LWOO (wordt geïntegreerd) vmbo havo/vwo En daarna? Factoren voor schoolkeuze Scholen in de regio Aanmeldingsprocedure

Nadere informatie

Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere

Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere Proces Overstappen Passend Onderwijs Almere Inleiding Het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Almere heeft een duidelijke visie op overstappen, vastgelegd in deze procesbeschrijving. Centraal staan

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Ondersteuningsprofiel 2016-2017 Algemeen Inleiding Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.02. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen we

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant

De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant De nieuwe naam voor ZML Noordoost Brabant Beter voor nu, beter voor later Niet alle kinderen in deze wereld vinden even makkelijk hun weg. Deze kinderen hebben extra begeleiding en zorg nodig om hun eigen

Nadere informatie

intern begeleider Sasja Dijkstra

intern begeleider Sasja Dijkstra Schoolondersteuningsprofiel School: Evangelische basisschool De Oase Contact gegevens: Hovens Grevestraat 1 1333 KX ALMERE 036-5376523 www.ebsdeoase.nl deoase@haal.nl Directie en IB: directeur Jelle Admiraal

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK 't Wildveld PRO Plaats : Venlo BRIN nummer : 17UX C1 BRIN nummer : 17UX 00 PRO Onderzoeksnummer : 283430 Datum onderzoek : 4 juni 2015 Datum vaststelling

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen?

Ontwikkelingsperspectiefplan. 1. Voor welke leerlingen moet een VO-school een OPP opstellen? Ontwikkelingsperspectiefplan Deze informatie is onder andere gebaseerd op een memo, die is opgesteld in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de Inspectie van het Onderwijs

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM samenwerkingsverband staat aangegeven:

ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM samenwerkingsverband  staat aangegeven: ONDERSTEUNINGSPROFIEL HARENS LYCEUM 2016-2017 INLEIDING Onze school maakt deel uit van het samenwerkingsverband VO 20.01. Samen met alle scholen voor voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeenten zorgen

Nadere informatie

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO

Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO 1 Protocol Terugplaatsingsbeleid van SBO naar BAO A. Algemeen. 1. Doelstelling. Het kind op de juiste plaats; onderwijs dat past bij de behoeften van het kind... Terugplaatsing van leerlingen van het Speciaal

Nadere informatie

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht

Praktijkonderwijs. TerraNigraMaastricht Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Contact Praktijkonderwijs TerraNigraMaastricht Terra Nigrastraat 5 6216 BK Maastricht T 043-3621079 E administratie@terranigra.nl I www.terranigra.nl Persoonlijk

Nadere informatie

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013

Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 Van speciaal naar regulier onderwijs: een hele overstap! Het Congres 29 november 2013 #speciaalgewoon Wie bent u? Wie zijn wij? Aleid Schipper Maartje Reitsma Jos Vinders en Kees Verweij Van terugplaatsen

Nadere informatie

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens

Nieuwe afspraken over de overstap. 1. Basisschooladvies is leidend.! LVS-gegevens groep 6, 7 en 8 Werkhouding en gedrag Aanvullende gegevens Na de basisschool Nieuwe afspraken over de overstap Naar welke opleiding kan mijn kind? Het basisschooladvies Het 2e toetsgegeven Welke opleidingen zijn er? Wat verwachten we van de ouders bij deze schoolkeuze?

Nadere informatie

BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK IBBO BARNSTEEN TE EDE

BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK IBBO BARNSTEEN TE EDE BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK IBBO BARNSTEEN TE EDE INHOUD Uitkomst onderzoek Ibbo Barnsteen te Ede 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage 1A: Overzicht resultaten

Nadere informatie

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief

KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE KWALITEITSWET (V)SO DE SPRIENKE. Uitdaging Beweging Perspectief DE SPRIENKE Uitdaging Beweging Perspectief Mytylschool de Sprienke Vivaldipad 1, 4462 JA Goes Telefoon: 0113 22 91 50 E-mail: info@desprienke.nl Website: www.desprienke.nl KWALITEITSWET (V)SO KWALITEITSWET

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ouderversie, schooljaar 2015/2016 Adres Magnoliastraat 1 9741 CS Groningen T 050 5713093 E magnolia@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het IJsselcollege PRO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Het IJsselcollege PRO RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Het IJsselcollege PRO Plaats : Capelle aan den IJssel BRIN nummer : 20BH C2 BRIN nummer : 20BH 02 PRO Onderzoeksnummer : 277251 Datum onderzoek : 18 september

Nadere informatie

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou!

Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning. College de OpMaat. Op maat voor jou! Christelijke school voor vmbo met leerwegondersteuning College de OpMaat Op maat voor jou! 2015-2016 College de OpMaat: Op maat voor jou! Leuke activiteiten Ik kan me niet zo goed concentreren in een grote

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school.

In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. 2 Voorwoord Beste leerlingen/geachte ouders, In dit boekje vinden jullie informatie over de vervolgmogelijkheden na klas 1 en 2 op onze school. Als leerling is een richting kiezen voor jou heel belangrijk.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET

RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET RAPPORT VAN BEVINDINGEN TUSSENTIJDS KWALITEITSONDERZOEK BIJ SBO DE SATELLIET Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 15AK-C1 Arrangementsnummer : 75249 Onderzoek uitgevoerd op : 1 april 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

NAAR DE TRAVO

NAAR DE TRAVO NAAR DE TRAVO 2017-2018 1 OVER DE TRAVO INHOUD 2 1 OVER DE TRAVO 3 De Travo aan de Laan van de Mensenrechten is een de leerling aan het eind van de havo gestimuleerd 3 2 LEERLINGBESPREKING 6 Gentiaan College

Nadere informatie

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013

ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 ZORGPLAN AOC TERRA ASSEN 2012-2013 Versie: Vensters voor Verantwoording en Schoolkompas, januari 2013 Overzicht Leerlingbegeleiding AOC Terra Assen Mentor De mentor is de eerste persoon om alles aan te

Nadere informatie

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013

Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Handreiking Toeleiding naar onderwijsarrangementen 27-5-2013 Uitgangspunten: De toewijzing van het arrangement gebeurt op basis van de onderwijsbehoefte van de leerling. De onderwijsbehoefte van een cluster

Nadere informatie

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne

REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne Bijlage 1, raadsvoorstel 91-2010: REC-profiel VSO de Korenaer, locatie Deurne DOELGROEP De Korenaer Deurne verzorgt onderwijs voor jongens en meisjes met ernstige gedragsproblemen die residentieel geplaatst

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen

INFORMATIEBLAD 6. College voor de Rechten van de Mens. rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen rubriek: Veel gebruikte termen en afkortingen INFORMATIEBLAD 6 Ambulante begeleiding Basisondersteuning Clusteronderwijs College voor de Rechten van de Mens Hulp van leerkrachten uit het speciaal onderwijs

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Ambulant onderwijskundig begeleider (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt zorg en begeleiding

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ CSG Het Noordik, locatie Vriezenveen School/instelling : CSG Het Noordik Plaats : Vriezenveen BRIN-nummer : 0DO Onderzoeksnummer : HB756654 Onderzoek uitgevoerd :

Nadere informatie

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB

FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING. Stichting Talent Leraar basisonderwijs LB FUNCTIEBESCHRIJVING EN -WAARDERING Leraar basisonderwijs LB januari 2013 Opdrachtgever Nieuwstraat 23 A 1621 EA Hoorn Auteur Paul Janssen Project 5POBA4560 FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Leraar basisonderwijs

Nadere informatie

Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1. Welkom! Accent Nijkerk

Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1. Welkom! Accent Nijkerk Informatie avond Arbeidsmarkt gekwalificeerd Assistent (AKA) Brede opleiding niveau-1 Welkom! Accent Nijkerk Waar staat AKA? ARBEIDSMARKT 1 2 3 4 1 AKA VMBO PRO (BL, GL, KL, TL) Niveaus in het MBO Niveau

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool

Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool Schoolondersteuningsprofiel Bossche Vakschool In dit schoolondersteuningsprofiel wordt omschreven welke ondersteuning op de Bossche Vakschool aan leerlingen geboden kan worden. Dit schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL ROALD DAHL Plaats : Sint-Michielsgestel BRIN-nummer : 04TH Onderzoeksnummer : 119077 Datum schoolbezoek : 9 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 2, jaar vmbo basis

Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 2, jaar vmbo basis Schets onderwijsprogramma en lessentabel Route 2, 12 16 jaar vmbo basis Bij leerlingen in route 2 uitstroomprofiel vmbo basis ligt het accent op instroom in de onderbouw van de vmbo basisberoepsgerichte

Nadere informatie

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS Basisschool Aquamarin te Bonaire School: Aquamarin Plaats: Jato Baco, Bonaire BRIN-nummer: 30KX Datum uitvoering onderzoek: 20 mei 2014 Datum

Nadere informatie