Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE"

Transcriptie

1 Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE 1. Aanbiedingsbrief. 2. Kiezen voor de toekomst 3. Ontwerp besluit 4. Financiële samenvatting. 5. Mee- en tegenvallers ongewijzigd beleid. 6. Nieuw beleid. 7. Bedrijfsvoering, 8. Ruimtescheppende maatregelen. 9. Verplichte paragrafen. A. Weerstandvermogen. B Onderhoud kapitaalgoederen. C Treasuryfunctie D Verbonden partijen. Bijlagen: Tarieven overzicht regionaal. Lijst met afkortingen.

2 1. Aanbiedingsbrief. De leden van de raad van de gemeente Papendrecht Datum 7 januari 2003 Onderwerp Zomernota 2002 Geacht raadslid, Bijgaand bieden wij u de zomernota 2002 aan. Dit is de eerste zomernota van het nieuwe college en tevens de eerste zomernota in een nieuw politiek-bestuurlijk bestel. Binnen dit dualistische bestel heeft uw raad voornamelijk een kaderstellende en controlerende taak. De zomernota is, als beleidsmatig instrument met een financiële achtergrond, het kaderstellende instrument bij uitstek. Het beleid wordt sinds enkele jaren in beleidsmatige zin gestuurd en financieel onderbouwd op basis van de zomernota. Zij biedt inzicht in de (financiële) ontwikkeling van het lopende begrotingsjaar en is daarnaast de belangrijkste input voor de begroting 2003 en de meerjarenbegroting (overigens zijn de voorstellen voor 2006 nog onderhanden en daarom nog niet verwerkt in deze zomernota). De zomernota biedt uw raad daardoor de mogelijkheid om in een vroegtijdig stadium aan te geven, welke de keuzes voor de toekomst gemaakt moeten worden. Daarom verzoeken wij u bij de behandeling van de zomernota in algemene beschouwingen over de voornemens van het college te discussiëren, waarbij u zich als raad kunt uitspreken over de beleidsvoornemens en doelstellingen van het college. U kunt als raad natuurlijk zelf ook alternatieve voorstellen en voornemens in discussie brengen. Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wachten uw reactie met belangstelling af. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Papendrecht, de secretaris, de burgemeester, Ing. J.H. van de Zedde C.J.M. de Bruin 2

3 2 Coalitieakkoord en collegeprogramma Ontwikkelingen Financiële maatregelen Verhoging OZB KIEZEN VOOR DE TOEKOMST De eerste zomernota van een nieuw college. Het eerste moment om daadwerkelijk invulling te geven aan de voornemens uit het coalitieakkoord. Na zorgvuldig beraad hebben wij er voor gekozen dit coalitieakkoord niet verder uit te werken in een collegeprogramma. Het coalitieakkoord is al een omvangrijk document met veel voornemens en doelstellingen, dat voldoende aanknopingspunten en mogelijkheden biedt voor deze collegeperiode. Daarnaast was de voorbereiding van de zomernota al in volle gang. Wij staan een efficiënte werkwijze voor en in dat kader zou een vertaling van het coalitieakkoord naar een collegeprogramma een te grote aanslag op de beschikbare ambtelijke capaciteit hebben betekend. Zodoende zijn wij tot de conclusie gekomen geen collegeprogramma als uitwerking van het coalitieakkoord te schrijven. Wij grijpen deze zomernota direct aan om voornemens voor komend jaar maar ook voor de daaropvolgende jaren op te nemen. De komende jaren is de zomernota daarmee dan ook het document waarin wij de voornemens bekend maken, uitwerken, financieel vertalen en in een meerjarenperspectief plaatsen. Dit biedt tevens gelegenheid flexibel in te spelen op actuele ontwikkelingen. In deze inleiding geven wij aan waar de komende periode de aandacht in het bijzonder naar uit gaat. Na de snelle en onafgebroken groei van Papendrecht in de afgelopen 35 jaar, worden de gemeentegrenzen nu bereikt. Ontwikkelingen op bestaande locaties, revitalisering en renovatie of nieuwbouw zijn de opdrachten van de toekomst. Lange tijd is gedacht dat deze transformatie Papendrecht tot een eenvoudig te besturen gemeente zou maken; er hoefde tenslotte alleen beheerd te worden. Nu wordt Papendrecht echter nadrukkelijk geconfronteerd met complexe vraagstukken die horen bij een gemeente in deze ontwikkelingsfase. Kwaliteit in plaats van kwantiteit is de uitdaging. Om die opgave te kunnen realiseren is veel meer inzet nodig en wordt creativiteit en dynamiek gevraagd. Deze uitdaging gaan wij met veel vertrouwen en daadkracht aan. Wij hebben de ambitie om veel van deze wensen te realiseren. Maar binnen de beperkte beschikbare ruimte in Papendrecht en met beperkte financiële middelen moet voortdurend een belangenafweging gemaakt worden tussen de verschillende eisen die door de samenleving gesteld worden. Om deze ambities de komende jaren te kunnen realiseren, nemen wij daarom nu al een aantal maatregelen. Het betreft dan onder meer financiële maatregelen die pas over een aantal jaren effect sorteren. Wij willen de komende jaren de financiële positie van de gemeente dusdanig versterken, dat de gemeente gesteld staat voor de opgaven van de toekomst. Eerst wordt het beleidsvoornemen: efficiencyverbetering, versobering of beëindiging dan wel nieuw voor oud beleid, uit het coalitieakkoord toegepast bij de realisatie van de ambities. Daarna worden maatregelen op het gebied van inkomsten, leges en tarieven getroffen. Het college kiest daarmee dus voor een mix van instrumenten om de ambities en financiële mogelijkheden met elkaar in overeenstemming te brengen. Deze aanpak heeft geleid tot een aantal ruimtescheppende maatregelen. Daarnaast is ook een verhoging van de OZB noodzakelijk om de voornemens te kunnen realiseren. Wij stellen voor om de OZB naast het inflatiepercentage met jaarlijks 9% te verhogen. Voor 2003 is met een inflatiecorrectie van 4% gerekend waardoor de geplande OZB-verhoging voor % zal bedragen. Over een periode van 3 jaar bedraagt de OZB-stijging, exclusief inflatie, 27%. Daarmee komt de OZB op een niveau dat aansluit bij het voorzieningenniveau in Papendrecht. Ondanks deze OZBverhoging blijft Papendrecht in verhouding tot ons omliggende gemeenten relatief goedkoop; dat komt met name doordat de tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolrechten kostendekkend en relatief laag zijn en blijven. 3

4 Verhoging bouwleges De legesheffing is in zijn totaliteit niet kostendekkend terwijl efficiency en kostendekkendheid wel uitgangspunten van beleid zijn. Wij gaan daarnaast nader onderzoeken welke kosten aan de leges toegerekend moeten worden. Voor de bouwleges geldt dat deze in Papendrecht onder het gemiddelde niveau van de regio liggen. Daarom wordt een verhoging van de bouwleges met 20% voorgesteld. Met dit pakket aan maatregelen krijgen wij de begroting 2003 en de meerjarenbegroting sluitend. Financieel perspectief Bestemming ontwerpresultaat Kwaliteit van dienstverlening Nationale Ombudsman Uitwerken Visie 2015 Structuurvisie Overigens staat Papendrecht in de nabije toekomst nog voor majeure vraagstukken, waarvan de financiële gevolgen niet in begroting zitten. Het betreft: Realisatie vernieuwing sporthallen en zwembad; Eventuele vernieuwing oudste gedeelte van het Willem de Zwijger; Verevening tweede tranches van de Drechtoever projecten; Participatie in de uitvoering van de Drechtstedenprogramma s; BTW-compensatiefonds; Het intrekken van de financiële middelen voor het verstrekken van de zalmsnip door het nieuwe kabinet; De realisatie van een nieuw theater; Revitalisering van Oosteind. Voor de uitvoering is, afgezien van de aanleg van de riolering, geen budget opgenomen in de meerjarenraming. Ondanks de onzekerheid over de werkelijke consequenties, is duidelijk dat deze vraagstukken van grote invloed zijn op de financiële positie en mogelijkheden van Papendrecht. Daarom zijn wij ook van mening dat de verwachte financiële overschotten in het meerjarenperspectief tot 2005 niet structureel ingezet moeten worden. Saldering met de verwachte negatieve resultaten vanaf 2005 zijn voor het college uitgangspunt van het financiële beleid. Wij zetten ook stevig in op het betrekken van inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen bij de beleidsvoorbereiding. De keuzes voor de toekomst moeten in samenspraak en overleg met deze partijen gemaakt worden. Kwaliteit van dienstverlening is daarbij ook een belangrijk uitgangspunt. Wij zijn van mening dat hier niet aan getornd kan worden; de kwaliteit van dienstverlening moet zelfs verder verbeterd worden. Het Kwaliteitsmodel Overheden is daarvoor een belangrijk instrument. Echter, uit verschillend bench-markonderzoek blijkt dat de gemeente ten opzichte van de andere gemeenten met weinig capaciteit en tegen lage belastingtarieven veel producten levert. Er wordt kortom, met weinig mensen veel gedaan. Daarmee zijn de grenzen van de ambtelijke capaciteit bereikt. De gemeente wordt daardoor erg kwetsbaar en de kwaliteit komt in het geding, terwijl de kwaliteitsverbetering juist van groot belang is. Om die gewenste kwaliteitsverbetering te realiseren, is dan ook een uitbreiding van de ambtelijke capaciteit noodzakelijk. Een onafhankelijke en eenduidige behandeling van klachten, past ook bij de gewenste kwaliteitsverbetering. Daarom gaan wij onderzoeken op welke wijze aansluiting bij de Nationale Ombudsman gezocht kan worden. Daartoe is een bedrag in deze zomernota opgenomen. Door middel van een plan van aanpak voor een structuurvisie voor Papendrecht zijn wij voornemens om de Visie 2015 uit te werken. Via dit plan van aanpak kan de raad de kaders stellen. In de structuurvisie wordt beschreven welke ontwikkeling voor de gemeente het meest gewenst is. Deze visie bevat uitgangspunten voor een integrale benadering van de leefomgeving, waarbij het ruimtelijk ordeningsbeleid in samenhang met leefbaarheid, duurzaamheid, milieu- en woonkwaliteit kan worden ingevuld. Deze structuurvisie wordt onder meer gevoed door al bestaande nota s en krijgt vervolgens een uitwerking in verschillende deelnota s. Dit jaar wordt in ieder geval de horecanota aangeboden en wordt, passend binnen de doelstellingen van het coalitieakkoord, het lokale economisch beleid in het kader van deze structuurvisie geactualiseerd. 4

5 De groenvisie Papendrecht en het opstellen van een bomenverordening zullen in het kader van deze structuurvisie eveneens uitgewerkt c.q. voorgelegd worden. Met zo n verordening kan nadrukkelijk gestuurd worden op het onderhoud, de instandhouding en de kwaliteit van het groen in de gemeente. Regionale Ontwikkelingen Zuid-Holland Zuid De Drechtsteden Veiligheid Handhaving Brandweer Papendrecht wil zich nadrukkelijker bezig houden met de ontwikkelingen in de regio. Dit geldt zowel voor de Regio Zuid-Holland Zuid als De Drechtsteden. Door een actieve opstelling in de regio willen wij een discussie starten over het takenpakket van de regio, waarbij lokaal doen wat lokaal kan uitgangspunt is. Eenduidigheid over een goede prijs/produkt-verhouding vormt een tweede onderdeel van deze discussie. Tenslotte dient de kostenstijging van het dienstenpakket van de regio bezien te worden in relatie tot de lokale (financiële) mogelijkheden. Ook voor De Drechtsteden geldt dat wij van mening zijn, dat de gemaakte plannen eerst tot uitvoering gebracht moeten worden voordat allerlei nieuwe plannen gemaakt worden. Daarmee zal de komende jaren voldoende tijd, geld en menskracht gemoeid zijn. Pas nadat een aantal van deze grote projecten in realisatie is gebracht, moet bekeken worden op welke wijze een verdieping aan de samenwerking in De Drechtsteden gegeven kan worden. De komende periode zal de uitwerking van het regionale GSB-experiment veel bestuurlijke en ambtelijke inzet vragen. Wij hebben veiligheid hoog op de agenda staan. Wij streven naar een plan van aanpak waarin wordt aangegeven hoe en wanneer door ons op de verschillende aspecten van veiligheid en handhaving wordt ingezet. Integrale veiligheid vormt daarin een belangrijk speerpunt. Verschillende veiligheidsaspecten zoals openbare orde, gevaarlijke situaties, milieu, bouwen en wonen worden daarin op een integrale wijze samengebracht. Daarnaast heeft ook integrale handhaving, als sluitstuk van het veiligheidsbeleid, hoge prioriteit. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar het programmatisch handhaven. Hierbij worden alle risicosituaties in kaart gebracht en worden deze geprioriteerd. Op basis daarvan wordt besloten op welke risicosituaties de gemeente handhavend optreedt en op welke niet. Wettelijke taken vormen hierin overigens een belangrijke randvoorwaarde; hierop zal in ieder geval handhavend opgetreden moeten worden. Met deze beide nota s wordt helder in beeld gebracht en besloten wat het veiligheidsbeleid van de gemeente is, waar en welke risicosituaties zich voordoen en op welke terreinen de gemeente handhavend optreedt. Vooralsnog is echter eerst extra inzet nodig om de noodzakelijke inhaalslag in de uitvoering te realiseren. Daarna kan ingezet worden op pro-actie in plaats van handhaving. De brandweer is een belangrijke schakel in het veiligheidsbeleid van de gemeente. Versterking van de lokale brandweer is voor ons dan ook een belangrijke prioriteit. Wij gaan het reeds vastgestelde lokale brandweerbeleidsplan dan ook voortvarend uitvoeren. Daarmee kan de noodzakelijke inhaalslag, die nodig is om lokale brandweer op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen, gemaakt worden. Ook de kwaliteit van de accommodatie van de brandweer is hierin een belangrijk aandachtspunt. Wij gaan de uitdaging aan in het vertrouwen, dat wij onze voornemens in goede en vruchtbare samenwerking met de gemeenteraad, het ambtelijk apparaat, inwoners en belanghebbenden in Papendrecht maar ook daarbuiten, waar kunnen maken. 5

6 3. Ontwerp besluit (2003) nummer 9233 De raad der gemeente Papendrecht; gelezen de aanbiedingsbrief van burgemeester en wethouders d.d. 21 juni 2002, besluit: 1. Het geplande voordelig resultaat ad via begrotingswijziging met aan te passen tot (voordelig). 2. De geplande voordelige saldi 2002 tot en met 2004 te reserveren voor onvoorzien en verevening zodat de jaarschijven in de ontwerp meerjarenraming positief afgesloten kunnen worden. 3. De ontwikkelingen ten aanzien van het meerjarenperspectief als basis voor het financiële beleid te hanteren. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 juli de secretaris, Ing. J.H. van de Zedde. de voorzitter, C.J.M. de Bruin. 6

7 4. Financiële samenvatting. Recapitulatie (- = NADELIG) Uitkomsten vastgesteld beleid Mee- en tegenvallers ongewijzigd beleid (hoofdstuk 5 pagina 8 tot en met 20 ) Ontwerpresultaat ongewijzigd beleid Nieuw beleid (hoofdstuk 6 pagina 21 t/m 27.) Bedrijfsvoering (hoofdstuk 7 pagina 28 t/m 33) Ontwerp meerjarenperspectief A Ruimtescheppende maatregelen (zie hoofdstuk 8 pagina 34 tot en met 39): Efficiency Versobering Schrappen in bestaand en nieuw beleid Administratief en verhoging risicoprofiel Tariefverhoging (=met name OZB: jaarlijks+9%) Overige maatregelen Totaal Ruimtescheppende maatregelen B: Ontwerp meerjarenperspectief A minus B Af: reservering extra dividend ENECO Bestemd voor onvoorzien en verevening Conclusie. De jaarschijven tot en met 2004 sluiten na reservering van het extra Eneco dividend met een positief saldo. In 2005 is dit niet zo en deze uitkomst geldt in meerdere mate ook voor Diverse investeringen en projecten die in 2006 waarschijnlijk worden uitgevoerd en/of worden afgerekend, beïnvloeden de budgettaire positie vanaf Het betreft bijvoorbeeld Revitalisering Oosteind, Theatervoorziening centrum, vernieuwing sportaccommodaties. De budgettaire positie van gemeenten wordt in belangrijke mate door de ontwikkeling van het gemeentefonds. De ontwikkeling van het gemeentefonds is aan de ontwikkeling van de rijksbegroting gekoppeld. De beheerder (= ministerie van Binnenlandse zaken) van het gemeentefonds is aangegeven dat het gemeentefonds in netto-opzicht de komende jaren nauwelijks zal groeien. Hooguit inflatiecorrectie dus. Indien het Rijk zelfs fors gaat bezuinigen en daar ziet het volgens de berichtgeving rondom het regeerakkoord naar uit, vloeit er zelfs minder geld naar het gemeentefonds. Zodoende neemt de financiële onzekerheid omtrent de budgettaire positie van gemeenten toe. Daarom stelt het college voor om het extra dividend van Eneco ten gunste van CAI-reserve te verantwoorden en het positieve begrotingsresultaat te reserveren voor onvoorzien en verrekening met de financiële magere jaren. Het aanbieden van een goede kwaliteit van dienstverlening blijft prioriteit nummer 1. In deze lijn uit het coalitieakkoord zijn ruimtescheppende maatregelen getroffen. Het gevolg is dat de OZB de komende jaren naast de inflatie met 9% zal stijgen en rondom een gemiddeld niveau van vergelijkbare gemeente zal bewegen. 7

8 5. Financiële mee- en tegenvallers ongewijzigd beleid De uitsplitsing per beleidstaak ( - = nadeliger) Nr Omschrijving Totaal 01 Algemeen bestuur Totaal 02 Publiekszaken Totaal 03 Regionale samenwerking Totaal 05 Communicatie Totaal 12 Brandweer en rampenbestrijding Totaal 21 Wegen straten en pleinen Totaal 24 Openbaar water Totaal 43 Onderwijsbeleid Totaal 51 Cultuur Totaal 54 Sport en bewegen Totaal 55 Groenvoorzieningen Totaal 57 Sociaal cultureel werk Totaal 61 Inkomensvoorzieningen Totaal 62 Werkgelegenheidsinitiatieven Totaal 64 Ouderen Totaal 65 Welzijn Totaal 66 Kinderopvang Totaal 67 Jeugd Totaal 68 Minderhedenbeleid Totaal 73 Milieu Totaal 75 Volksgezondheid Totaal 81 Ruimtelijke ordening Totaal 83 Volkshuisvesting Totaal 84 Eigendommen Totaal 91 Financiën Totaal 92 Belastingen Totaal 93 Overige baten en lasten Totaal 94 Kostenplaatsen Eindtotaal Hierna volgt een toelichting per beleidstaak. 8

9 Toelichting per beleidstaak: 01 Algemeen bestuur A Salarissen wethouders B Honorering gemeenteraadsleden B Vergoedingen gemeenteraadsleden Totaal Ad A Salarissen wethouder. De rechtspositie van wethouders is wettelijk aangepast hetgeen onder meer leidt tot een hogere honorering van de werkzaamheden. Binnen het gemeentefonds is financiële compensatie tot een bedrag van ontvangen. Ad B Salaris en vergoeding raadsleden. Zoals bekend mag worden verondersteld, zijn de vergoedingen ten behoeve van de leden van de gemeenteraad gewijzigd. Oorzaken zijn ondermeer het bereiken van de inwonergrens en wijzigingen in voorschriften belastingdienst. Naast een procentuele verhoging van de vergoedingen met 13% vindt tevens een wijziging in de kostencategorie plaats. Een en ander resulteert in een nadeel van ,-. 02 Publiekszaken A Aanpassing presentiegelden B Beveiliging C Kwaliteitsverbetering GBA Ad B. Beveiliging. Voor het bieden van veiligheid aan burgers en personeel is gedurende de avondopenstelling een belbeveiligingsdienst ingehuurd. Ad C. Kwaliteitsverbetering. Op grond van een onderzoek naar de bestandskwaliteit wordt externe capaciteit ingehuurd om het GBA bestand op een aanvaardbaar niveau te brengen. 03 Regionale samenwerking Bestuursdienst regio ZHZ, accresontwikkeling De begroting van ZHZ is aan de accresontwikkeling van het gemeentefonds gekoppeld. Gelet op de ontwikkeling van de rijksbegroting neemt de algemene uitkering boventrendmatig toe. Dientengevolge neemt ook de bijdrage aan de diverse diensten van de regio Zuid Holland Zuid toe. 05 Communicatie A Verbetering website en raadsinformatiesysteem B Gemeentenieuws in Papendrechts Nieuwsblad Ad A. Raadsinformatiesysteem (RIS) Zomernota Het raadsinformatiesysteem (RIS) is als systeem in april 2002 beschikbaar geworden op de gemeentelijke website. Zoals bij de lancering van het RIS is aangegeven is het systeem nog in ontwikkeling en zal het verder uitgebouwd moeten worden. Om het RIS structureel te voeden met raadsinformatie, moet het RIS onderdeel worden van het gehele (logistieke) besluitvormingstraject in de organisatie. Op die manier biedt het RIS aan de gebruikers inzicht in het bestuurlijke proces van de gemeente. Tevens moet de toegankelijkheid van de raadsinformatie verbeterd worden. Daarom moet ook voortdurend gewerkt worden aan het technisch verbeteren van het RIS Vereiste middelen voor technische en inhoudelijk update en vervolgens het structureel bijhouden van het RIS: ,- 9

10 Ad B. Gemeentenieuws. Het Papendrechts Nieuwsblad is de afgelopen jaren veelvuldig als instrument gebruikt om de inwoners te informeren over de Papendrechtse nieuwsfeiten. Verzocht wordt om het budget conform een eerdere aankondiging in de najaarsnota 2001 met ,- op te hogen. 12. Brandweer en rampenbestrijding A Bijdrage aan de regionale brandweer A Bijdrage aan de regionale brandweer A Bijdrage aan de regionale brandweer B Brandweerkazerne - dotatie voorziening onderhoud Ad A. Bijdrage aan de regionale brandweer. De verhoging houdt verband met: Autonome ontwikkeling van het accres. Fase 2 van het regionaal organisatieplan. De jaarschijf 2003 van de meerjarenbegroting Ad. B. Onderhoud brandweerkazerne.via de exploitatie vindt jaarlijks dotatie plaats aan de voorziening onderhoud gebouwen. Bij het uitvoeren van groot onderhoud worden de lasten aan deze voorziening onttrokken. Gezien het toekomstbeeld van dit pand is het wenselijk om de dotatie met ingang van 2003 met ,- te verhogen. 21. Wegen, straten en pleinen A Verwijderen graffiti geluidsschermen B Onderhoud halfverhardingen C Onderhoud houten bruggen D Uitbreiding verkeersregelinstallaties E Extra prijscorrectie onderhoud wegen F Onderhoud software wegenbeheerssystemen Ad A. Verwijderen graffiti geluidsschermen. De geluidsschermen aan de noordzijde van Papendrecht zijn voorlopig in beheer en onderhoud bij de gemeente. Een verdeling van taken tussen de gemeente en Rijkswaterstaat is onderwerp van gesprek. Het verwijderen van graffiti dient regelmatig te geschieden. De kosten per jaar bedragen ca Ad B. Onderhoud halfverhardingen. Buiten de gebruikelijke verhardingssoorten (klinkers, tegels en asfalt) zijn nog diverse andere soorten aanwezig (de zogenaamde half verhardingen) De toepassingen hiervan nemen steeds meer toe. Hierbij valt te denken aan uitbreidingsplan Oostpolder, de noordrand van Wilgendonk en de paden in het Vondelpark. Voor dit soort verhardingen is het onderhoudsbudget nog niet opgenomen in de begroting. Dit bedrag dient structureel opgenomen te worden in de begroting onder een nieuwe activiteit. Ad C. Onderhoud houten bruggen. Uit de inspecties van de houten bruggen in onze gemeente is gebleken dat de kwaliteit van met name de hoofdliggers slecht te noemen is. Komende jaren dienen de benodigde reparaties verricht te worden. Er dient rekening gehouden te worden met minimaal 2 bruggen per jaar. In 2002 zal in ieder geval de brug bij de Pieter Zeemanlaan (de oversteek naar het sportpark) vervangen moeten worden, de kwaliteit hiervan is bijzonder slecht. De lopende begroting voorziet niet in deze uitgaven, de volgende aanpassing is noodzakelijk: voor de lopende begroting structureel voor 2003 en verder. Ad D. Uitbreiding verkeersregelinstallaties. In de loop van 2002 zullen twee verkeersregelinstallaties bijgeplaatst worden. Te weten bij het kruispunt Westkil / Burgemeester Keijzerweg en het kruispunt Pieter Zeemanlaan / Burgemeester Keijzerweg. Op dit feit dient de begroting vanaf 2004 (voor 2003 met 50%) aangepast worden met de volgende verhogingen: 10

11 Activiteit personeel van derden ,-- Activiteit elektra ,-- Activiteit onderhoud installaties ,-- Ad E. Extra prijscorrectie onderhoud wegen. In de begroting 2003 en de daarop volgende schijven wordt een correctiepercentage gehanteerd van 4%. De stijging in de kosten van bouwstoffen en arbeid bedraagt ca. 8 %. Een extra correctie van 4% op de volgende activiteiten is derhalve noodzakelijk. Activiteit personeel van derden Activiteit personeel van derden Activiteit personeel van derden Activiteit materiaal Ad F. Onderhoud software wegenbeheerssystemen. In 2003 zal het geautomatiseerde wegen beheerssysteem operationeel zijn. Voor het goed functioneren hiervan is ondersteuning en onderhoud van de betreffende software noodzakelijk. De kosten hiervan bedragen per jaar. Dit bedrag dient structureel opgenomen te worden in de begroting onder een nieuwe activiteit. 24 Openbaar water Baggeren vijvers/watergangen n.a.v. baggerplan In 2001 is het baggerplan voor de binnenwateren vastgesteld. Dit baggerplan is in regionaal verband onder regie van het Hoogheemraadschap opgesteld. De uit te voeren werkzaamheden hebben een cyclisch karakter. In de huidige begroting zijn de opgenomen financiële middelen niet toereikend. Bij de presentatie van het baggerplan is reeds aangegeven dat de begroting afgestemd moet worden op de uit te voeren baggerwerkzaamheden. De begroting dient te worden aangepast in de vorm van een jaarlijkse storting ad in de egalisatievoorziening baggerwerkzaamheden. 43 Onderwijsbeleid A Bijstelling investeringsprogramma scholen B Hogere vergoeding de Knotwilg C Vergoeding GAK met terugwerkende kracht m.b.t. leerlingenvervoer, vanaf 2002/2003 kosten voor rekening gemeente D Vandalisme Ad A. Bijstelling investeringsprogramma scholen. Renovatie pand Da Vinci College Uitbreiding Reformatorische school Augustinus Uitbreiding Pr. Floris (nevenruimte) Uitbreiding Anne Frank met 4 groepen Uitbreiding loc.de Knotwilg/ de Wielen 2 groepen Uitbreiding locatie de Knotwilg 1 groep Oranje Nassau nieuwbouw Extra uitbreiding de Lage Waard Indexering bouwkosten de Wielen Index bouwkosten uitbreiding Moerbeihof Index bouwkosten koningin Beatrixschool Index bouwkosten uitbreiding Pr. Floris

12 Index bouwkn uitbreiding Willem de Zwijgercoll Index bouwkosten uitbreiding de lage Waard Totaal investeringen Samenhangende kapitaallasten Aanpassing budget voor verzekering en belasting Storting onderhoudsvoorziening Da Vinci college Totaal samenhangende kosten Renovatie pand Da Vinci College. Voor het volwassenenonderwijs wordt tegen een huurvergoeding van het gebouw aan het Da Vinci college beschikbaar gesteld. De technische staat van de accommodatie waarin ook kinderopvang plaatsvindt, is ronduit slecht te noemen. Voor een opknapbeurt is nodig en ook voor planmatig onderhoud is een jaarlijks een bedrag van nodig. Uitgangspunt is dat de investering in de ontvangen gebruiksvergoeding wordt verdisconteerd. Uitbreiding diverse basisscholen. Gelet op de richtlijnen inzake klassenverkleining en het woningbouwprogramma is de prognose voor het aantal leerlingen geactualiseerd. Dit leidt tot een bijstelling van het investeringsprogramma. Oranje Nassau nieuwbouw. In het vorige Integraal Huisvestingsplan is afgesproken dat de Oranje Nassau school in aanmerking komt voor vervangende nieuwbouw. Dit omdat de woningbouwcorporatie interesse heeft in de locatie om daar een derde appartementencomplex neer te zetten. De omvang voor het nieuwe schoolgebouw zal pas in 2005 worden bepaald aan de hand van de dan aanwezige leerlingenprognoses. Vooralsnog wordt uitgegaan van m2 x = ,-. Uitbreiding de Lage Waard. Op basis van het huidig aantal leerlingen heeft de school per direct uitbreiding van leslokalen aan de Burgemeester Keijzerweg 5 nodig. Voor de middellange termijn zal de school zelfs nog met 100 leerlingen groeien. De juiste omvang moet nog nader bepaald worden. Vooralsnog wordt voor 2003 uitgegaan van ,-. Indexering huidig investeringsprogramma. De beschikbaar gestelde kredieten zijn in 2001 of daarvoor geraamd en zijn derhalve niet meer toereikend. Het ministerie van Onderwijs heeft namelijk het prijsindexcijfer voor bouwkosten van onderwijshuisvesting gepubliceerd. Het blijkt dat de bouwkosten in 2001 met 10% zijn gestegen. Zonder indexering is het onmogelijk om het bouwprogramma binnen de beschikbaar gestelde kredieten te doen plaatsvinden. 51 Cultuur A Dotatie aan de reserve van Theater de Willem B Lagere opbrengst Theater (inclusief zaalhuur) C Schrappen extra verhoging toegangskaartjes D Niet uitbetaalde subsidie 2000/2001 Jeugdtheater E Kapitaallasten bijgesteld investeringsprogramma Ad A. Dotatie onderhoudsvoorziening Theater de Willem. Instandhouding van Theater de Willem in iedere vorm gebiedt een storting in de egalisatievoorziening voor huisvesting en inrichting. Deze post stond tot nu toe niet in de begroting. Ad B. Lagere opbrengst Theater. De opbrengsten uit hoofde van zaalverhuur zijn op het juiste niveau bijgesteld. Voorts blijkt door de gewijzigde programmering enige terugloop van opbrengsten. Vanwege voorschriften mogen bepaalde theatervoorstellingen namelijk niet meer in de Willem. 12

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36

3.1 Financiële mutaties 2012 en meerjarenbegroting 2013-2016 : 18 3.2 Stand van zaken bestaande bezuinigingen 36 KADERNOTA 212 INHOUDSOPGAVE KADERNOTA 212 Leeswijzer Hoofdstuk 1: Inleiding en samenvatting Hoofdstuk 2: Uitgangspunten voor de begroting 212 en de meerjarenbegroting 213-216 : 13 Hoofdstuk 3: De stand

Nadere informatie

Programmabegroting 2015

Programmabegroting 2015 Programmabegroting 2015 GEMEENTE LANDERD Adres: Kerkstraat 39, 5411 EA Zeeland Postadres: Postbus 35, 5410 AA Zeeland Telefoon: 0486-458111 Fax: 0486-458222 e-mail: info@landerd.nl Internet: www.landerd.nl

Nadere informatie

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken...

1. Inleiding... 3. 2. Leeswijzer... 5. 3. Beleidsopgaven van het college... 7. 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 1. Inleiding... 3 2. Leeswijzer... 5 3. Beleidsopgaven van het college... 7 4. Vaststelling (meerjarige) financiële stand van zaken... 11 5. Uitgangspunten voor de begroting

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008

Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Aanbiedingsbrief meerjarenbegroting 2006-2008 Voor de behandeling en vaststelling van de begroting 2005 en de meerjarenbegroting 2006-2008 bieden wij de ontwerp-begroting 2005-2008 aan. In deze aanbiedingsbrief

Nadere informatie

Programmabegroting 2013-2016

Programmabegroting 2013-2016 Programmabegroting 2013-2016 November 2012 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Leeswijzer... 5 Hoofdstuk 1 Inleiding... 7 1.1 Aanbieding... 9 1.2 Raadsbesluiten met consequenties voor het meerjarenperspectief...

Nadere informatie

Begroting 2011-2014. Stad met een hart

Begroting 2011-2014. Stad met een hart Begroting 2011-2014 Stad met een hart 2 Begroting 2011-2014 Inhoudsopgave 1. Algemene inleiding 4 Inleiding 4 De Amersfoortse begroting 6 2. Financiële toelichting 9 1. De begrotingsramingen 2011-2014

Nadere informatie

Programmabegroting 2010

Programmabegroting 2010 Programmabegroting 2010 Gemeente Bussum Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Telefoon (035) 692 88 88 Fax (035) 692 85 00 Internet E-mail www.bussum.nl info@bussum.nl 2 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 De gemeente

Nadere informatie

P R O G R A M B E G R O T I N G

P R O G R A M B E G R O T I N G P R O G R A M B E G R O T I N G 2 0 0 8 Voorwoord bij begroting 2008 Onze ambitieuze plannen en de uitvoering van het gewenste bestaande beleid krijgen hun vertaling in de begroting. In de voorjaarsnota

Nadere informatie

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN

PROGRAMMABEGROTING 2009 HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN HOOFDSTUK 3 PARAGRAFEN 57 3.1 Lokale heffingen Algemeen De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. Van de lokale heffingen die bij de algemene dekkingsmiddelen

Nadere informatie

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking

Begroting 2014. Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20. 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Begroting 2014 Meerjarenbegroting 2015-2017 2013-09-20 5.1 Versie Raad herzien - in bewerking Inhoudsopgave Leeswijzer... 5 Inleiding...7 Beleidsbegroting... 15 Programma's...17 Paragrafen... 113 Financiële

Nadere informatie

(meerjaren)begroting 2015-2020

(meerjaren)begroting 2015-2020 (meerjaren)begroting 2015-2020 "(samen)werken aan water" *2014.23708* Rapportinformatie Hoofdtitel... (meerjaren)begroting 2015-2020 Subtitel..."(samen)werken aan water" Rapportnummer:...

Nadere informatie

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013

TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 TWEEDE INTEGRALE BEGROTINGSUPDATE 2013 Vastgesteld in de openbare vergadering op 7 november 2013 Pagina 2 van 90 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 3 INLEIDING... 5 I. ONTWIKKELINGEN PER PROGRAMMA... 7 1.

Nadere informatie

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014

pagina Meerjarenprogrammabegroting 2015-2018 onderwerp Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 1 Meerjarenprogrammabegroting 2015 / 2018 Gemeente Arnhem 3 november 2014 2 Inhoudsopgave 3 DEEL 1. HOOFDLIJNEN VAN BELEID EN FINANCIEEL KADER 5 1. BESTUURLIJKE HOOFDLIJN 7 2. ONTWIKKELINGEN IN HET FINANCIEEL

Nadere informatie

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015

Programmabegroting 2012. Meerjarenraming 2013-2015 Programmabegroting 2012 Meerjarenraming 2013-2015 Voorwoord Hierbij bieden wij u de programmabegroting voor 2012 aan. De beleidskaders en de financiële kaders hiervoor heeft uw raad gegeven bij de vaststelling

Nadere informatie

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013

Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Programmabegroting 2014 Nijverdal, September 2013 Pagina 1 van 157 Dit is een uitgave van de Gemeente Hellendoorn: September 2013 Willem Alexanderstraat 7 7442 MA Nijverdal Postbus 200 7440 AE Nijverdal

Nadere informatie

Eerste bestuursrapportage 2014

Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Eerste bestuursrapportage 2014 Pagina i Inhoudsopgave Inleiding... 1 Programma: Bereikbaarheid en openbare ruimte... 2 Beleidsontwikkelingen... 2 Financiële prognose... 2

Nadere informatie

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat

Beantwoording technische vragen begroting 2014. 1. Aanbiedingsbrief. 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Beantwoording technische vragen begroting 2014 1. Aanbiedingsbrief 1.1. Verhoging tarieven milieustraat Welke onderbouwing heeft u voor het verhogen van de tarieven van de milieustraat met meer dan 30

Nadere informatie

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS...

...5 ACCOUNTANTSVERKLARING... ...7 LEESWIJZER... ... ... ... ...9 JAARVERSLAG 2009... ... ... ...13 GEMEENTEBESTUUR... ... ... ...21 KERNGEGEVENS... INHOUDSOPGAVE Blz. VOORWOORD BIJ DE JAARREKENING............5 ACCOUNTANTSVERKLARING............7 LEESWIJZER............9 JAARVERSLAG............13 GEMEENTEBESTUUR............21 KERNGEGEVENS...............25

Nadere informatie

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11

Voorwoord 3. Inleiding 5. Collegeprogramma 2014-2018 6. Beter contact 7. Faciliterende gemeente 8. Programma's 9. Programma Bestuur en veiligheid 11 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 5 Collegeprogramma 2014-2018 6 Beter contact 7 Faciliterende gemeente 8 Programma's 9 Programma Bestuur en veiligheid 11 Programma Dienstverlening 17 Programma Sport

Nadere informatie

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015

Voorwoord. Separaat aan de jaarrekening 2014 bieden wij u een voorstel aan voor de resultaatbestemming. Baarle-Nassau, mei 2015 Jaarstukken 2014 Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2014. In jaarstukken kijken we terug op wat we het afgelopen jaar hebben gerealiseerd en wat de financiële impact hiervan was. De jaarstukken sluiten

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13

Inhoudsopgave... 1. Aanbieding... 3. Financieel perspectief... 7. Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Kadernota 2013-2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Aanbieding... 3 Financieel perspectief... 7 Programma: 1. Burger en Bestuur... 13 Programma: 2. Openbare orde en Veiligheid... 16 Programma: 3. Verkeer

Nadere informatie

de groeidoelstelling bij te stellen, hoe verhoudt dit zich tot elkaar?

de groeidoelstelling bij te stellen, hoe verhoudt dit zich tot elkaar? 1 2 Vlottrekken woningmarkt College zet met deze begroting opnieuw in op het vlottrekken van de woningmarkt, de Vlottrekken van de woningmarkt is de fomulering, zoals is vastgesteld door de raad in het

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit

Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015. Nummer : 34. Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015. Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Voorstel aan : Gemeenteraad van 22 juni 2015 Nummer : 34 Onderwerp : Vaststelling Voorjaarsnota 2015 Bijlage(n) : 1. Concept raadsbesluit Samenvatting : In deze Voorjaarsnota 2015 leggen wij uit waar wij

Nadere informatie

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst

PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst PERSPECTIEFNOTA 2013 2016: Voorstellen voor Toekomstbestendig Bronckhorst Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Leeswijzer 3 1.2.Toekomstbestendig Bronckhorst 3 1.3 Begrotingsbeeld 2013 2016 4 1.4 Behandeling

Nadere informatie

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651)

Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) Jaarverslag & Jaarrekening 2007 (2008008651) INHOUDSOPGAVE Blz. ACCOUNTANTSVERKLARING...5 LEESWIJZER...8 KERNGEGEVENS...10 INLEIDING...11 1. ALLE PROGRAMMA S IN ÉÉN OOGOPSLAG...16 2. LASTEN EN BATEN PER

Nadere informatie

Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017

Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017 2013 Voorjaarsrapportage Kaders 2014-2017 2 Voorjaarsrapportage 2013 / Kaders 2014-2017 Inhoud Voorwoord... 5 1. Samenvatting... 7 2. Ontwikkelingen per programma... 9 3. Financieel overzicht 2013 2016...

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 2 e Marap 2008 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding 3 2 Programma s 5 2.1 Bestuur 5 2.2 Manden maken 6 2.3 Economie, bereikbaarheid en toerisme 7 2.4 Fysiek 10 2.5

Nadere informatie

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118

5 ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN...115 5.1 Lokale heffingen 116 5.2 Algemene uitkeringen 116 5.3 Ruimte Onvoorziene uitgaven 118 BEGROTING 2011 1 ALGEMEEN...1 1.1 Algemene inleiding 1 1.2 Behandelprocedure 2 1.3 Opzet en totstandkoming programmabegroting 2011 2 1.4 Autorisatie begroting 4 1.5 Vertrekpunt: begroting 2011 in perspectief

Nadere informatie

Aanbiedingsbrief. Aan de raad.

Aanbiedingsbrief. Aan de raad. Sector: Bestuursdienst Kerkrade, 13 juni 2007 Aanbiedingsbrief Aan de raad. 07it00445 Hierbij bieden wij u ter overweging en beslissing een ontwerpbesluit, nr. 07 Rb 026 inzake Jaarrekening 2006 aan. In

Nadere informatie

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2

Oplegvel Raadsstuk. Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Onderwerp Bestuursrapportage 2012-2 Oplegvel Raadsstuk Portefeuille C. Mooij Auteur Mevr. C. Lensen Telefoon 5113043 E-mail: clensen@haarlem.nl CS/CC Reg.nr. 2012/397332 Te kopiëren: A B & W-vergadering

Nadere informatie