Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE"

Transcriptie

1 Zomernota 2002 INHOUDSOPGAVE 1. Aanbiedingsbrief. 2. Kiezen voor de toekomst 3. Ontwerp besluit 4. Financiële samenvatting. 5. Mee- en tegenvallers ongewijzigd beleid. 6. Nieuw beleid. 7. Bedrijfsvoering, 8. Ruimtescheppende maatregelen. 9. Verplichte paragrafen. A. Weerstandvermogen. B Onderhoud kapitaalgoederen. C Treasuryfunctie D Verbonden partijen. Bijlagen: Tarieven overzicht regionaal. Lijst met afkortingen.

2 1. Aanbiedingsbrief. De leden van de raad van de gemeente Papendrecht Datum 7 januari 2003 Onderwerp Zomernota 2002 Geacht raadslid, Bijgaand bieden wij u de zomernota 2002 aan. Dit is de eerste zomernota van het nieuwe college en tevens de eerste zomernota in een nieuw politiek-bestuurlijk bestel. Binnen dit dualistische bestel heeft uw raad voornamelijk een kaderstellende en controlerende taak. De zomernota is, als beleidsmatig instrument met een financiële achtergrond, het kaderstellende instrument bij uitstek. Het beleid wordt sinds enkele jaren in beleidsmatige zin gestuurd en financieel onderbouwd op basis van de zomernota. Zij biedt inzicht in de (financiële) ontwikkeling van het lopende begrotingsjaar en is daarnaast de belangrijkste input voor de begroting 2003 en de meerjarenbegroting (overigens zijn de voorstellen voor 2006 nog onderhanden en daarom nog niet verwerkt in deze zomernota). De zomernota biedt uw raad daardoor de mogelijkheid om in een vroegtijdig stadium aan te geven, welke de keuzes voor de toekomst gemaakt moeten worden. Daarom verzoeken wij u bij de behandeling van de zomernota in algemene beschouwingen over de voornemens van het college te discussiëren, waarbij u zich als raad kunt uitspreken over de beleidsvoornemens en doelstellingen van het college. U kunt als raad natuurlijk zelf ook alternatieve voorstellen en voornemens in discussie brengen. Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wachten uw reactie met belangstelling af. Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Papendrecht, de secretaris, de burgemeester, Ing. J.H. van de Zedde C.J.M. de Bruin 2

3 2 Coalitieakkoord en collegeprogramma Ontwikkelingen Financiële maatregelen Verhoging OZB KIEZEN VOOR DE TOEKOMST De eerste zomernota van een nieuw college. Het eerste moment om daadwerkelijk invulling te geven aan de voornemens uit het coalitieakkoord. Na zorgvuldig beraad hebben wij er voor gekozen dit coalitieakkoord niet verder uit te werken in een collegeprogramma. Het coalitieakkoord is al een omvangrijk document met veel voornemens en doelstellingen, dat voldoende aanknopingspunten en mogelijkheden biedt voor deze collegeperiode. Daarnaast was de voorbereiding van de zomernota al in volle gang. Wij staan een efficiënte werkwijze voor en in dat kader zou een vertaling van het coalitieakkoord naar een collegeprogramma een te grote aanslag op de beschikbare ambtelijke capaciteit hebben betekend. Zodoende zijn wij tot de conclusie gekomen geen collegeprogramma als uitwerking van het coalitieakkoord te schrijven. Wij grijpen deze zomernota direct aan om voornemens voor komend jaar maar ook voor de daaropvolgende jaren op te nemen. De komende jaren is de zomernota daarmee dan ook het document waarin wij de voornemens bekend maken, uitwerken, financieel vertalen en in een meerjarenperspectief plaatsen. Dit biedt tevens gelegenheid flexibel in te spelen op actuele ontwikkelingen. In deze inleiding geven wij aan waar de komende periode de aandacht in het bijzonder naar uit gaat. Na de snelle en onafgebroken groei van Papendrecht in de afgelopen 35 jaar, worden de gemeentegrenzen nu bereikt. Ontwikkelingen op bestaande locaties, revitalisering en renovatie of nieuwbouw zijn de opdrachten van de toekomst. Lange tijd is gedacht dat deze transformatie Papendrecht tot een eenvoudig te besturen gemeente zou maken; er hoefde tenslotte alleen beheerd te worden. Nu wordt Papendrecht echter nadrukkelijk geconfronteerd met complexe vraagstukken die horen bij een gemeente in deze ontwikkelingsfase. Kwaliteit in plaats van kwantiteit is de uitdaging. Om die opgave te kunnen realiseren is veel meer inzet nodig en wordt creativiteit en dynamiek gevraagd. Deze uitdaging gaan wij met veel vertrouwen en daadkracht aan. Wij hebben de ambitie om veel van deze wensen te realiseren. Maar binnen de beperkte beschikbare ruimte in Papendrecht en met beperkte financiële middelen moet voortdurend een belangenafweging gemaakt worden tussen de verschillende eisen die door de samenleving gesteld worden. Om deze ambities de komende jaren te kunnen realiseren, nemen wij daarom nu al een aantal maatregelen. Het betreft dan onder meer financiële maatregelen die pas over een aantal jaren effect sorteren. Wij willen de komende jaren de financiële positie van de gemeente dusdanig versterken, dat de gemeente gesteld staat voor de opgaven van de toekomst. Eerst wordt het beleidsvoornemen: efficiencyverbetering, versobering of beëindiging dan wel nieuw voor oud beleid, uit het coalitieakkoord toegepast bij de realisatie van de ambities. Daarna worden maatregelen op het gebied van inkomsten, leges en tarieven getroffen. Het college kiest daarmee dus voor een mix van instrumenten om de ambities en financiële mogelijkheden met elkaar in overeenstemming te brengen. Deze aanpak heeft geleid tot een aantal ruimtescheppende maatregelen. Daarnaast is ook een verhoging van de OZB noodzakelijk om de voornemens te kunnen realiseren. Wij stellen voor om de OZB naast het inflatiepercentage met jaarlijks 9% te verhogen. Voor 2003 is met een inflatiecorrectie van 4% gerekend waardoor de geplande OZB-verhoging voor % zal bedragen. Over een periode van 3 jaar bedraagt de OZB-stijging, exclusief inflatie, 27%. Daarmee komt de OZB op een niveau dat aansluit bij het voorzieningenniveau in Papendrecht. Ondanks deze OZBverhoging blijft Papendrecht in verhouding tot ons omliggende gemeenten relatief goedkoop; dat komt met name doordat de tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolrechten kostendekkend en relatief laag zijn en blijven. 3

4 Verhoging bouwleges De legesheffing is in zijn totaliteit niet kostendekkend terwijl efficiency en kostendekkendheid wel uitgangspunten van beleid zijn. Wij gaan daarnaast nader onderzoeken welke kosten aan de leges toegerekend moeten worden. Voor de bouwleges geldt dat deze in Papendrecht onder het gemiddelde niveau van de regio liggen. Daarom wordt een verhoging van de bouwleges met 20% voorgesteld. Met dit pakket aan maatregelen krijgen wij de begroting 2003 en de meerjarenbegroting sluitend. Financieel perspectief Bestemming ontwerpresultaat Kwaliteit van dienstverlening Nationale Ombudsman Uitwerken Visie 2015 Structuurvisie Overigens staat Papendrecht in de nabije toekomst nog voor majeure vraagstukken, waarvan de financiële gevolgen niet in begroting zitten. Het betreft: Realisatie vernieuwing sporthallen en zwembad; Eventuele vernieuwing oudste gedeelte van het Willem de Zwijger; Verevening tweede tranches van de Drechtoever projecten; Participatie in de uitvoering van de Drechtstedenprogramma s; BTW-compensatiefonds; Het intrekken van de financiële middelen voor het verstrekken van de zalmsnip door het nieuwe kabinet; De realisatie van een nieuw theater; Revitalisering van Oosteind. Voor de uitvoering is, afgezien van de aanleg van de riolering, geen budget opgenomen in de meerjarenraming. Ondanks de onzekerheid over de werkelijke consequenties, is duidelijk dat deze vraagstukken van grote invloed zijn op de financiële positie en mogelijkheden van Papendrecht. Daarom zijn wij ook van mening dat de verwachte financiële overschotten in het meerjarenperspectief tot 2005 niet structureel ingezet moeten worden. Saldering met de verwachte negatieve resultaten vanaf 2005 zijn voor het college uitgangspunt van het financiële beleid. Wij zetten ook stevig in op het betrekken van inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen bij de beleidsvoorbereiding. De keuzes voor de toekomst moeten in samenspraak en overleg met deze partijen gemaakt worden. Kwaliteit van dienstverlening is daarbij ook een belangrijk uitgangspunt. Wij zijn van mening dat hier niet aan getornd kan worden; de kwaliteit van dienstverlening moet zelfs verder verbeterd worden. Het Kwaliteitsmodel Overheden is daarvoor een belangrijk instrument. Echter, uit verschillend bench-markonderzoek blijkt dat de gemeente ten opzichte van de andere gemeenten met weinig capaciteit en tegen lage belastingtarieven veel producten levert. Er wordt kortom, met weinig mensen veel gedaan. Daarmee zijn de grenzen van de ambtelijke capaciteit bereikt. De gemeente wordt daardoor erg kwetsbaar en de kwaliteit komt in het geding, terwijl de kwaliteitsverbetering juist van groot belang is. Om die gewenste kwaliteitsverbetering te realiseren, is dan ook een uitbreiding van de ambtelijke capaciteit noodzakelijk. Een onafhankelijke en eenduidige behandeling van klachten, past ook bij de gewenste kwaliteitsverbetering. Daarom gaan wij onderzoeken op welke wijze aansluiting bij de Nationale Ombudsman gezocht kan worden. Daartoe is een bedrag in deze zomernota opgenomen. Door middel van een plan van aanpak voor een structuurvisie voor Papendrecht zijn wij voornemens om de Visie 2015 uit te werken. Via dit plan van aanpak kan de raad de kaders stellen. In de structuurvisie wordt beschreven welke ontwikkeling voor de gemeente het meest gewenst is. Deze visie bevat uitgangspunten voor een integrale benadering van de leefomgeving, waarbij het ruimtelijk ordeningsbeleid in samenhang met leefbaarheid, duurzaamheid, milieu- en woonkwaliteit kan worden ingevuld. Deze structuurvisie wordt onder meer gevoed door al bestaande nota s en krijgt vervolgens een uitwerking in verschillende deelnota s. Dit jaar wordt in ieder geval de horecanota aangeboden en wordt, passend binnen de doelstellingen van het coalitieakkoord, het lokale economisch beleid in het kader van deze structuurvisie geactualiseerd. 4

5 De groenvisie Papendrecht en het opstellen van een bomenverordening zullen in het kader van deze structuurvisie eveneens uitgewerkt c.q. voorgelegd worden. Met zo n verordening kan nadrukkelijk gestuurd worden op het onderhoud, de instandhouding en de kwaliteit van het groen in de gemeente. Regionale Ontwikkelingen Zuid-Holland Zuid De Drechtsteden Veiligheid Handhaving Brandweer Papendrecht wil zich nadrukkelijker bezig houden met de ontwikkelingen in de regio. Dit geldt zowel voor de Regio Zuid-Holland Zuid als De Drechtsteden. Door een actieve opstelling in de regio willen wij een discussie starten over het takenpakket van de regio, waarbij lokaal doen wat lokaal kan uitgangspunt is. Eenduidigheid over een goede prijs/produkt-verhouding vormt een tweede onderdeel van deze discussie. Tenslotte dient de kostenstijging van het dienstenpakket van de regio bezien te worden in relatie tot de lokale (financiële) mogelijkheden. Ook voor De Drechtsteden geldt dat wij van mening zijn, dat de gemaakte plannen eerst tot uitvoering gebracht moeten worden voordat allerlei nieuwe plannen gemaakt worden. Daarmee zal de komende jaren voldoende tijd, geld en menskracht gemoeid zijn. Pas nadat een aantal van deze grote projecten in realisatie is gebracht, moet bekeken worden op welke wijze een verdieping aan de samenwerking in De Drechtsteden gegeven kan worden. De komende periode zal de uitwerking van het regionale GSB-experiment veel bestuurlijke en ambtelijke inzet vragen. Wij hebben veiligheid hoog op de agenda staan. Wij streven naar een plan van aanpak waarin wordt aangegeven hoe en wanneer door ons op de verschillende aspecten van veiligheid en handhaving wordt ingezet. Integrale veiligheid vormt daarin een belangrijk speerpunt. Verschillende veiligheidsaspecten zoals openbare orde, gevaarlijke situaties, milieu, bouwen en wonen worden daarin op een integrale wijze samengebracht. Daarnaast heeft ook integrale handhaving, als sluitstuk van het veiligheidsbeleid, hoge prioriteit. Onze voorkeur gaat daarbij uit naar het programmatisch handhaven. Hierbij worden alle risicosituaties in kaart gebracht en worden deze geprioriteerd. Op basis daarvan wordt besloten op welke risicosituaties de gemeente handhavend optreedt en op welke niet. Wettelijke taken vormen hierin overigens een belangrijke randvoorwaarde; hierop zal in ieder geval handhavend opgetreden moeten worden. Met deze beide nota s wordt helder in beeld gebracht en besloten wat het veiligheidsbeleid van de gemeente is, waar en welke risicosituaties zich voordoen en op welke terreinen de gemeente handhavend optreedt. Vooralsnog is echter eerst extra inzet nodig om de noodzakelijke inhaalslag in de uitvoering te realiseren. Daarna kan ingezet worden op pro-actie in plaats van handhaving. De brandweer is een belangrijke schakel in het veiligheidsbeleid van de gemeente. Versterking van de lokale brandweer is voor ons dan ook een belangrijke prioriteit. Wij gaan het reeds vastgestelde lokale brandweerbeleidsplan dan ook voortvarend uitvoeren. Daarmee kan de noodzakelijke inhaalslag, die nodig is om lokale brandweer op het gewenste kwaliteitsniveau te brengen, gemaakt worden. Ook de kwaliteit van de accommodatie van de brandweer is hierin een belangrijk aandachtspunt. Wij gaan de uitdaging aan in het vertrouwen, dat wij onze voornemens in goede en vruchtbare samenwerking met de gemeenteraad, het ambtelijk apparaat, inwoners en belanghebbenden in Papendrecht maar ook daarbuiten, waar kunnen maken. 5

6 3. Ontwerp besluit (2003) nummer 9233 De raad der gemeente Papendrecht; gelezen de aanbiedingsbrief van burgemeester en wethouders d.d. 21 juni 2002, besluit: 1. Het geplande voordelig resultaat ad via begrotingswijziging met aan te passen tot (voordelig). 2. De geplande voordelige saldi 2002 tot en met 2004 te reserveren voor onvoorzien en verevening zodat de jaarschijven in de ontwerp meerjarenraming positief afgesloten kunnen worden. 3. De ontwikkelingen ten aanzien van het meerjarenperspectief als basis voor het financiële beleid te hanteren. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 juli de secretaris, Ing. J.H. van de Zedde. de voorzitter, C.J.M. de Bruin. 6

7 4. Financiële samenvatting. Recapitulatie (- = NADELIG) Uitkomsten vastgesteld beleid Mee- en tegenvallers ongewijzigd beleid (hoofdstuk 5 pagina 8 tot en met 20 ) Ontwerpresultaat ongewijzigd beleid Nieuw beleid (hoofdstuk 6 pagina 21 t/m 27.) Bedrijfsvoering (hoofdstuk 7 pagina 28 t/m 33) Ontwerp meerjarenperspectief A Ruimtescheppende maatregelen (zie hoofdstuk 8 pagina 34 tot en met 39): Efficiency Versobering Schrappen in bestaand en nieuw beleid Administratief en verhoging risicoprofiel Tariefverhoging (=met name OZB: jaarlijks+9%) Overige maatregelen Totaal Ruimtescheppende maatregelen B: Ontwerp meerjarenperspectief A minus B Af: reservering extra dividend ENECO Bestemd voor onvoorzien en verevening Conclusie. De jaarschijven tot en met 2004 sluiten na reservering van het extra Eneco dividend met een positief saldo. In 2005 is dit niet zo en deze uitkomst geldt in meerdere mate ook voor Diverse investeringen en projecten die in 2006 waarschijnlijk worden uitgevoerd en/of worden afgerekend, beïnvloeden de budgettaire positie vanaf Het betreft bijvoorbeeld Revitalisering Oosteind, Theatervoorziening centrum, vernieuwing sportaccommodaties. De budgettaire positie van gemeenten wordt in belangrijke mate door de ontwikkeling van het gemeentefonds. De ontwikkeling van het gemeentefonds is aan de ontwikkeling van de rijksbegroting gekoppeld. De beheerder (= ministerie van Binnenlandse zaken) van het gemeentefonds is aangegeven dat het gemeentefonds in netto-opzicht de komende jaren nauwelijks zal groeien. Hooguit inflatiecorrectie dus. Indien het Rijk zelfs fors gaat bezuinigen en daar ziet het volgens de berichtgeving rondom het regeerakkoord naar uit, vloeit er zelfs minder geld naar het gemeentefonds. Zodoende neemt de financiële onzekerheid omtrent de budgettaire positie van gemeenten toe. Daarom stelt het college voor om het extra dividend van Eneco ten gunste van CAI-reserve te verantwoorden en het positieve begrotingsresultaat te reserveren voor onvoorzien en verrekening met de financiële magere jaren. Het aanbieden van een goede kwaliteit van dienstverlening blijft prioriteit nummer 1. In deze lijn uit het coalitieakkoord zijn ruimtescheppende maatregelen getroffen. Het gevolg is dat de OZB de komende jaren naast de inflatie met 9% zal stijgen en rondom een gemiddeld niveau van vergelijkbare gemeente zal bewegen. 7

8 5. Financiële mee- en tegenvallers ongewijzigd beleid De uitsplitsing per beleidstaak ( - = nadeliger) Nr Omschrijving Totaal 01 Algemeen bestuur Totaal 02 Publiekszaken Totaal 03 Regionale samenwerking Totaal 05 Communicatie Totaal 12 Brandweer en rampenbestrijding Totaal 21 Wegen straten en pleinen Totaal 24 Openbaar water Totaal 43 Onderwijsbeleid Totaal 51 Cultuur Totaal 54 Sport en bewegen Totaal 55 Groenvoorzieningen Totaal 57 Sociaal cultureel werk Totaal 61 Inkomensvoorzieningen Totaal 62 Werkgelegenheidsinitiatieven Totaal 64 Ouderen Totaal 65 Welzijn Totaal 66 Kinderopvang Totaal 67 Jeugd Totaal 68 Minderhedenbeleid Totaal 73 Milieu Totaal 75 Volksgezondheid Totaal 81 Ruimtelijke ordening Totaal 83 Volkshuisvesting Totaal 84 Eigendommen Totaal 91 Financiën Totaal 92 Belastingen Totaal 93 Overige baten en lasten Totaal 94 Kostenplaatsen Eindtotaal Hierna volgt een toelichting per beleidstaak. 8

9 Toelichting per beleidstaak: 01 Algemeen bestuur A Salarissen wethouders B Honorering gemeenteraadsleden B Vergoedingen gemeenteraadsleden Totaal Ad A Salarissen wethouder. De rechtspositie van wethouders is wettelijk aangepast hetgeen onder meer leidt tot een hogere honorering van de werkzaamheden. Binnen het gemeentefonds is financiële compensatie tot een bedrag van ontvangen. Ad B Salaris en vergoeding raadsleden. Zoals bekend mag worden verondersteld, zijn de vergoedingen ten behoeve van de leden van de gemeenteraad gewijzigd. Oorzaken zijn ondermeer het bereiken van de inwonergrens en wijzigingen in voorschriften belastingdienst. Naast een procentuele verhoging van de vergoedingen met 13% vindt tevens een wijziging in de kostencategorie plaats. Een en ander resulteert in een nadeel van ,-. 02 Publiekszaken A Aanpassing presentiegelden B Beveiliging C Kwaliteitsverbetering GBA Ad B. Beveiliging. Voor het bieden van veiligheid aan burgers en personeel is gedurende de avondopenstelling een belbeveiligingsdienst ingehuurd. Ad C. Kwaliteitsverbetering. Op grond van een onderzoek naar de bestandskwaliteit wordt externe capaciteit ingehuurd om het GBA bestand op een aanvaardbaar niveau te brengen. 03 Regionale samenwerking Bestuursdienst regio ZHZ, accresontwikkeling De begroting van ZHZ is aan de accresontwikkeling van het gemeentefonds gekoppeld. Gelet op de ontwikkeling van de rijksbegroting neemt de algemene uitkering boventrendmatig toe. Dientengevolge neemt ook de bijdrage aan de diverse diensten van de regio Zuid Holland Zuid toe. 05 Communicatie A Verbetering website en raadsinformatiesysteem B Gemeentenieuws in Papendrechts Nieuwsblad Ad A. Raadsinformatiesysteem (RIS) Zomernota Het raadsinformatiesysteem (RIS) is als systeem in april 2002 beschikbaar geworden op de gemeentelijke website. Zoals bij de lancering van het RIS is aangegeven is het systeem nog in ontwikkeling en zal het verder uitgebouwd moeten worden. Om het RIS structureel te voeden met raadsinformatie, moet het RIS onderdeel worden van het gehele (logistieke) besluitvormingstraject in de organisatie. Op die manier biedt het RIS aan de gebruikers inzicht in het bestuurlijke proces van de gemeente. Tevens moet de toegankelijkheid van de raadsinformatie verbeterd worden. Daarom moet ook voortdurend gewerkt worden aan het technisch verbeteren van het RIS Vereiste middelen voor technische en inhoudelijk update en vervolgens het structureel bijhouden van het RIS: ,- 9

10 Ad B. Gemeentenieuws. Het Papendrechts Nieuwsblad is de afgelopen jaren veelvuldig als instrument gebruikt om de inwoners te informeren over de Papendrechtse nieuwsfeiten. Verzocht wordt om het budget conform een eerdere aankondiging in de najaarsnota 2001 met ,- op te hogen. 12. Brandweer en rampenbestrijding A Bijdrage aan de regionale brandweer A Bijdrage aan de regionale brandweer A Bijdrage aan de regionale brandweer B Brandweerkazerne - dotatie voorziening onderhoud Ad A. Bijdrage aan de regionale brandweer. De verhoging houdt verband met: Autonome ontwikkeling van het accres. Fase 2 van het regionaal organisatieplan. De jaarschijf 2003 van de meerjarenbegroting Ad. B. Onderhoud brandweerkazerne.via de exploitatie vindt jaarlijks dotatie plaats aan de voorziening onderhoud gebouwen. Bij het uitvoeren van groot onderhoud worden de lasten aan deze voorziening onttrokken. Gezien het toekomstbeeld van dit pand is het wenselijk om de dotatie met ingang van 2003 met ,- te verhogen. 21. Wegen, straten en pleinen A Verwijderen graffiti geluidsschermen B Onderhoud halfverhardingen C Onderhoud houten bruggen D Uitbreiding verkeersregelinstallaties E Extra prijscorrectie onderhoud wegen F Onderhoud software wegenbeheerssystemen Ad A. Verwijderen graffiti geluidsschermen. De geluidsschermen aan de noordzijde van Papendrecht zijn voorlopig in beheer en onderhoud bij de gemeente. Een verdeling van taken tussen de gemeente en Rijkswaterstaat is onderwerp van gesprek. Het verwijderen van graffiti dient regelmatig te geschieden. De kosten per jaar bedragen ca Ad B. Onderhoud halfverhardingen. Buiten de gebruikelijke verhardingssoorten (klinkers, tegels en asfalt) zijn nog diverse andere soorten aanwezig (de zogenaamde half verhardingen) De toepassingen hiervan nemen steeds meer toe. Hierbij valt te denken aan uitbreidingsplan Oostpolder, de noordrand van Wilgendonk en de paden in het Vondelpark. Voor dit soort verhardingen is het onderhoudsbudget nog niet opgenomen in de begroting. Dit bedrag dient structureel opgenomen te worden in de begroting onder een nieuwe activiteit. Ad C. Onderhoud houten bruggen. Uit de inspecties van de houten bruggen in onze gemeente is gebleken dat de kwaliteit van met name de hoofdliggers slecht te noemen is. Komende jaren dienen de benodigde reparaties verricht te worden. Er dient rekening gehouden te worden met minimaal 2 bruggen per jaar. In 2002 zal in ieder geval de brug bij de Pieter Zeemanlaan (de oversteek naar het sportpark) vervangen moeten worden, de kwaliteit hiervan is bijzonder slecht. De lopende begroting voorziet niet in deze uitgaven, de volgende aanpassing is noodzakelijk: voor de lopende begroting structureel voor 2003 en verder. Ad D. Uitbreiding verkeersregelinstallaties. In de loop van 2002 zullen twee verkeersregelinstallaties bijgeplaatst worden. Te weten bij het kruispunt Westkil / Burgemeester Keijzerweg en het kruispunt Pieter Zeemanlaan / Burgemeester Keijzerweg. Op dit feit dient de begroting vanaf 2004 (voor 2003 met 50%) aangepast worden met de volgende verhogingen: 10

11 Activiteit personeel van derden ,-- Activiteit elektra ,-- Activiteit onderhoud installaties ,-- Ad E. Extra prijscorrectie onderhoud wegen. In de begroting 2003 en de daarop volgende schijven wordt een correctiepercentage gehanteerd van 4%. De stijging in de kosten van bouwstoffen en arbeid bedraagt ca. 8 %. Een extra correctie van 4% op de volgende activiteiten is derhalve noodzakelijk. Activiteit personeel van derden Activiteit personeel van derden Activiteit personeel van derden Activiteit materiaal Ad F. Onderhoud software wegenbeheerssystemen. In 2003 zal het geautomatiseerde wegen beheerssysteem operationeel zijn. Voor het goed functioneren hiervan is ondersteuning en onderhoud van de betreffende software noodzakelijk. De kosten hiervan bedragen per jaar. Dit bedrag dient structureel opgenomen te worden in de begroting onder een nieuwe activiteit. 24 Openbaar water Baggeren vijvers/watergangen n.a.v. baggerplan In 2001 is het baggerplan voor de binnenwateren vastgesteld. Dit baggerplan is in regionaal verband onder regie van het Hoogheemraadschap opgesteld. De uit te voeren werkzaamheden hebben een cyclisch karakter. In de huidige begroting zijn de opgenomen financiële middelen niet toereikend. Bij de presentatie van het baggerplan is reeds aangegeven dat de begroting afgestemd moet worden op de uit te voeren baggerwerkzaamheden. De begroting dient te worden aangepast in de vorm van een jaarlijkse storting ad in de egalisatievoorziening baggerwerkzaamheden. 43 Onderwijsbeleid A Bijstelling investeringsprogramma scholen B Hogere vergoeding de Knotwilg C Vergoeding GAK met terugwerkende kracht m.b.t. leerlingenvervoer, vanaf 2002/2003 kosten voor rekening gemeente D Vandalisme Ad A. Bijstelling investeringsprogramma scholen. Renovatie pand Da Vinci College Uitbreiding Reformatorische school Augustinus Uitbreiding Pr. Floris (nevenruimte) Uitbreiding Anne Frank met 4 groepen Uitbreiding loc.de Knotwilg/ de Wielen 2 groepen Uitbreiding locatie de Knotwilg 1 groep Oranje Nassau nieuwbouw Extra uitbreiding de Lage Waard Indexering bouwkosten de Wielen Index bouwkosten uitbreiding Moerbeihof Index bouwkosten koningin Beatrixschool Index bouwkosten uitbreiding Pr. Floris

12 Index bouwkn uitbreiding Willem de Zwijgercoll Index bouwkosten uitbreiding de lage Waard Totaal investeringen Samenhangende kapitaallasten Aanpassing budget voor verzekering en belasting Storting onderhoudsvoorziening Da Vinci college Totaal samenhangende kosten Renovatie pand Da Vinci College. Voor het volwassenenonderwijs wordt tegen een huurvergoeding van het gebouw aan het Da Vinci college beschikbaar gesteld. De technische staat van de accommodatie waarin ook kinderopvang plaatsvindt, is ronduit slecht te noemen. Voor een opknapbeurt is nodig en ook voor planmatig onderhoud is een jaarlijks een bedrag van nodig. Uitgangspunt is dat de investering in de ontvangen gebruiksvergoeding wordt verdisconteerd. Uitbreiding diverse basisscholen. Gelet op de richtlijnen inzake klassenverkleining en het woningbouwprogramma is de prognose voor het aantal leerlingen geactualiseerd. Dit leidt tot een bijstelling van het investeringsprogramma. Oranje Nassau nieuwbouw. In het vorige Integraal Huisvestingsplan is afgesproken dat de Oranje Nassau school in aanmerking komt voor vervangende nieuwbouw. Dit omdat de woningbouwcorporatie interesse heeft in de locatie om daar een derde appartementencomplex neer te zetten. De omvang voor het nieuwe schoolgebouw zal pas in 2005 worden bepaald aan de hand van de dan aanwezige leerlingenprognoses. Vooralsnog wordt uitgegaan van m2 x = ,-. Uitbreiding de Lage Waard. Op basis van het huidig aantal leerlingen heeft de school per direct uitbreiding van leslokalen aan de Burgemeester Keijzerweg 5 nodig. Voor de middellange termijn zal de school zelfs nog met 100 leerlingen groeien. De juiste omvang moet nog nader bepaald worden. Vooralsnog wordt voor 2003 uitgegaan van ,-. Indexering huidig investeringsprogramma. De beschikbaar gestelde kredieten zijn in 2001 of daarvoor geraamd en zijn derhalve niet meer toereikend. Het ministerie van Onderwijs heeft namelijk het prijsindexcijfer voor bouwkosten van onderwijshuisvesting gepubliceerd. Het blijkt dat de bouwkosten in 2001 met 10% zijn gestegen. Zonder indexering is het onmogelijk om het bouwprogramma binnen de beschikbaar gestelde kredieten te doen plaatsvinden. 51 Cultuur A Dotatie aan de reserve van Theater de Willem B Lagere opbrengst Theater (inclusief zaalhuur) C Schrappen extra verhoging toegangskaartjes D Niet uitbetaalde subsidie 2000/2001 Jeugdtheater E Kapitaallasten bijgesteld investeringsprogramma Ad A. Dotatie onderhoudsvoorziening Theater de Willem. Instandhouding van Theater de Willem in iedere vorm gebiedt een storting in de egalisatievoorziening voor huisvesting en inrichting. Deze post stond tot nu toe niet in de begroting. Ad B. Lagere opbrengst Theater. De opbrengsten uit hoofde van zaalverhuur zijn op het juiste niveau bijgesteld. Voorts blijkt door de gewijzigde programmering enige terugloop van opbrengsten. Vanwege voorschriften mogen bepaalde theatervoorstellingen namelijk niet meer in de Willem. 12

INHOUDSOPGAVE. Bijlagen: Tarieven overzicht regionaal. Lijst met afkortingen.

INHOUDSOPGAVE. Bijlagen: Tarieven overzicht regionaal. Lijst met afkortingen. INHOUDSOPGAVE 1. Aanbiedingsbrief. 2. Kiezen voor de toekomst 3. Ontwerp besluit 4. Financiële samenvatting. 5. Mee- en tegenvallers ongewijzigd beleid. 6. Nieuw beleid. 7. Bedrijfsvoering, 8. Ruimtescheppende

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7

Raadsvergadering 5 maart Voorstel B 7 Raadsvergadering 5 maart 2015 Voorstel B 7 Heinkenszand, 17 februari 2015 Onderwerp: voorstel tot het opheffen van de voorziening huisvesting basisonderwijs als gevolg van de doordecentralisatie van het

Nadere informatie

BEGROTINGSWIJZIGING (concept)

BEGROTINGSWIJZIGING (concept) BEGROTINGSWIJZIGING (concept) Gemeenschappelijke Regeling Provincie Dienstjaar Wijziging GGD Midden-Nederland Utrecht 2013 nr. 2 Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland,

Nadere informatie

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer

OXT.?W III III MUI MUI INI II 13.017609. Advies B&W. Beslissing. Bespreken. Burgemeester Gelok. Registratienummer Advies B&W B&W Registratienummer 2 2 OXT.?W Beslissing Burgemeester Gelok Raadsinformatiebijeenkomst 7 november 203 Secretaris Van den Berge Gemeenteraadsbijeenkomst n.v.t. Wethouder Schenk T Bespreken

Nadere informatie

Bijlagen 1 Voorjaarsnota

Bijlagen 1 Voorjaarsnota Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Voorjaarsnota 2012 Datum voorstel 10 april 2012 Datum raadsvergadering 15 mei 2012 Bijlagen 1 Voorjaarsnota Ter inzage Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting De voorjaarsnota

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0075 Rv. nr.: 12.0075 B en W-besluit d.d.: 19-6-2012 B en W-besluit nr.: 12.0638 Naam programma: Algemene dekkingsmiddelen Onderwerp: Begrotingswijziging naar aanleiding van de werkbegroting

Nadere informatie

Toelichting begroting 2014

Toelichting begroting 2014 Toelichting begroting 2014 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting heeft Hefpunt zichzelf het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2014 op het niveau te houden zoals

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.:

Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: Preadvies Portefeuillehouder : W.C. Luijendijk Datum collegebesluit : 28 mei 2013 Corr. nr.: 2013.08474 Onderwerp : Voorstel inzake jaarstukken 2012 en begroting 2014 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden,

Aan de gemeenteraad van Ridderkerk. Betreft: Aanbieding Programmabegroting 2015 en Collegeprogramma. Geachte raadsleden, Aan de gemeenteraad van Ridderkerk Uw brief van: Ons kenmerk: 89398 Uw kenmerk: Contact: C. Kolf Bijlage(n): 2 Doorkiesnummer: E-mailadres: C.Kolf@ridderkerk.nl Datum: 24 september 2014 Betreft: Aanbieding

Nadere informatie

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie :

Zaaknummer : Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Zaaknummer : 94335 Raadsvergadering : Agendapunt : Commissie : Onderwerp : Begroting 2015 Collegevergadering : Agendapunt : Portefeuillehouder : Wethouder J.B. Boer Meer informatie bij : Eric Gussekloo

Nadere informatie

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015

Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming Datum: 5 maart 2015 Aan: Van: Algemeen Bestuur SK Dagelijks Bestuur SK Betreft: Kadernota Begroting 2016 en Meerjarenraming 2017-2019 Datum: 5 maart 2015 Inleiding Met deze nota worden de uitgangspunten van de begroting 2016

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11

Inhoudsopgave blz. 3. Kadernota blz. 5. Algemene uitgangspunten.blz. 7. Raadsbesluit.blz. 9. Meerjarenperspectief.blz. 11 Kadernota 2013-2016 Gemeente Pekela; 1 2 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave blz. 3 Kadernota blz. 5 Algemene uitgangspunten.blz. 7 Raadsbesluit.blz. 9 Meerjarenperspectief.blz. 11 Rijksbezuinigingen en algemene

Nadere informatie

GEMEENTE LITTENSERADIEL

GEMEENTE LITTENSERADIEL GEMEENTE LITTENSERADIEL Agendanummer 10 Raadsvoorstel Raadsvergadering : 17 november 2008 Onderwerp : Gemeentelijke belastingen en tarieven 2009 Portefeuillehouder : Burgemeester J. Liemburg Voorstel :

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp

Financiële kadernota Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Financiële kadernota 2017-2020 Samen kom je verder! Gemeente Leiderdorp Algemene Dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Nr. Onderwerp i/s 2017 2018 2019 2020 401 Minder opbrengst precario S 40.000

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN

ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN ADDENDUM KADERBRIEF 2015 INZAKE HERZIENE MEERJARENBEGROTING 2015-2018 + OMBUIGINGSOPERATIE GEMEENTE TUBBERGEN Definitieve versie 12-08-2014 Addendum Kaderbrief 2015 gemeente Tubbergen definitieve versie

Nadere informatie

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009

Aan de Raad. Made, 20 mei 2008. Ontwerp begroting GROGZ 2009 Aan de Raad Made, 20 mei 2008 Raadsvergadering: 26 juni 2008 Nummer raadsnota: 19 Onderwerp: Ontwerp begroting GROGZ 2009 Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter inzage: Drs. J. Krook Ambtelijke coördinatie:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122

Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 15 december 2011 AB11.01086 RV2011-122 Gemeente Bussum Vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen 2012 Brinklaan 35 Postbus 6000

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs

Nota van B&W. Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Nota van B&W Onderwerp Financiële afwikkeling wetswijziging voortgezet onderwijs Portefeuille M. Divendal Auteur Dhr. S.K. Satter Telefoon 5115708 E-mail: ssatter@haarlem.nl MO/OWG Reg.nr. OWG/2006/729

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Integraal huisvestingsplan Registratienummer: 513472 Op voorstel van het college d.d.: 17 december 2013 Datum vergadering: 28 januari 2014 Portefeuillehouder: J.P.

Nadere informatie

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders.

Te berikken effekt De raadsvergadering waarin de programmabegroting 2013 wordt vastgesteld wordt niet belast met discussies over kaders. Riedsútstel Ried : 2 februari 2012 Status : Besluitvormend Agindapunt : 11 Portefúljehâlder : K. Antuma Amtner : E. Plantinga Taheakke : Conceptraadsbesluit Op besjen : - Underwerp Uitgangspunten voor

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status

Raadsvoorstel. Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. 1) Status Raadsvoorstel Agendanr. : Onderwerp: Jaarrekening 2007 en begroting 2009 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord Reg.nr. : B&W verg.. : Cie_verg. : Raadsverg.. : 1) Status Ter uitvoering van het bepaalde

Nadere informatie

IBML Financieel technische vragen begroting 2017

IBML Financieel technische vragen begroting 2017 IBML Financieel technische vragen begroting 2017 Pag. 3 Herprioritering van groot onderhoud levert op korte termijn niet voldoende investeringsruimte op. Vraag 1: Welk bedrag is wel op korte termijn beschikbaar?

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017

Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Onderwerp Bestuursrapportage 2016 en Begroting 2017 Portefeuillehouder Zoetendal Datum collegebesluit 4 oktober 2016 Opsteller A. de Boer Registratie GF16.20071 Agendapunt 3/4 Voorstel 1. Vaststellen van

Nadere informatie

Omschrijving

Omschrijving Bijlage Overzicht financiële gevolgen Omschrijving 2012 2013 2014 2015 2016 Programma 1 Ruimtelijke Ontwikkeling Vergunningen Volkshuisvesting -50.000 laat een totaal voordeel zien van voor 2012 zien van

Nadere informatie

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning

OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele verwerking van de Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eindhoven Dienst Maatschappelijke Onnvikkeling Raadsnummer 07. R205$. OOI Inboeknummer opbstoosbb Beslisdatum BSP B april 2007 Dossiernummer yrq.qs6 OplegvelRaadsvoorstel inzake de financiele

Nadere informatie

Toelichting begroting 2016

Toelichting begroting 2016 Toelichting begroting 2016 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2016 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

Algemene uitkering Beginstand algemene uitkering

Algemene uitkering Beginstand algemene uitkering R A A D S I N F O R M A T I E B R I E F De leden van de raad Postbus 200 2920 AE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL Datum: 1-12-2016 Zaaknummer: ZK16006137 Afdeling: Financiën en Control Contactpersoon: J.M.T. Koren

Nadere informatie

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Onderwerp Programmabegroting 2013 en meerjarenraming Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Raadsvoorstel Vergadering : 18 december 2012 Voorstelnummer : 12.09 Registratienummer : 12.022881 Portefeuillehouder : Mw. dr. M.W.M. de Vries Afdeling : BBO / Juridische Zaken Bijlage(n) : 2 B&W-datum/nummer

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe"

Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe Uitvoeringsprogramma visiedocument inclusief financiële paragraaf "Sport- en welzijnsaccommodaties gemeente Olst- Wijhe" Olst/Wijhe, september 2007. doc. nr.: 0749-4-BZ-MS 1. Uitvoeringsprogramma visiedocument

Nadere informatie

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014

Begroting Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Begroting 2015 Aanbieding Gemeenteraad 26 september 2014 Helmond is een ondernemende stad een volwaardige speler binnen toptechnologieregio Brainport centrumstad van de Peel Deze positie is en blijft het

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 11.0135 Rv. nr.: 11.0135 B en W-besluit d.d.: 6-12-2011 B en W-besluit nr.: 11.1214 Naam programma: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de uitbreiding

Nadere informatie

AAN DE AGENDACOMMISSIE

AAN DE AGENDACOMMISSIE AAN DE AGENDACOMMISSIE Agenda: 8-6-2017 Franeker, 18-4-2017 Onderwerp Concept begroting 2018 Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân (Dienst) Portefeuillehouder Wethouder T. Twerda Doel

Nadere informatie

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding

voorstel aan de raad Kadernota 2015 Aan de raad van de gemeente Werkendam 1. Inleiding voorstel aan de raad onderwerp Kadernota 2015 samenvatting De Kadernota 2015 vormt de opzet voor het opstellen van de Begroting 2015 en de Meerjarenraming 2016-2018 en heeft vooral een globaal financieeltechnisch

Nadere informatie

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d.

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. Gemeente Boxmeer Onderwerp: Voorstel tot vaststelling van het Programma en Overzicht voorzieningen huisvesting onderwijs 2007. Nummer: 3d. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer, 24 oktober 2006 Aanleiding

Nadere informatie

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma:

Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: Meerjarenperspectief bestaand beleid per programma: 1 Bestuur 1 Pensioen wethouders Voorstel College overgenomen 4 Veiligheid 2 Brandweer Voorstel College overgenomen 5 Werkgelegenheid en 3 Parkmanagement

Nadere informatie

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren:

Voorgesteld wordt de volgende uitgangspunten voor de begroting 2014 te hanteren: Nota voor : vergadering Algemeen Bestuur Datum : 19 december 2012 Onderwerp : Uitgangspunten begroting 2014 en planning besluitvorming Agendapunt : 5 Kenmerk : AB/1224 Bijlage: Planning en controlcyclus

Nadere informatie

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk)

5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) 5.1.2 Woonlasten (lokale lastendruk) Tot de woonlasten worden gerekend de OZB, rioolrechten en afvalstoffenheffing. De woonlasten vormen het grootste deel van de opbrengst uit de gemeentelijke heffingen

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2014 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr.7 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2014 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2014/013591 Documentnummer:

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2015 Inleiding Na het opstellen van de primaire begroting 2015 is sprake van diverse mutaties, die aanleiding geven

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context.

Nota van B&W. Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties. Bestuurlijke context. Nota van B&W Onderwerp Begrotingswijziging 2008 verzelfstandiging sport- en recreatieaccomodaties Portefeuille C. van Velzen Auteur M.A. Heringa Telefoon 023-5113298 E-mail: mheringa@haarlem.nl CS/CF Reg.nr.

Nadere informatie

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016

Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Raadsnota Raadsvergadering d.d. 19 december 2016 Agenda nr. Onderwerp: Tweede algehele bijstelling begroting 2016 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel Conform het

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M.

Raadsvoordracht. Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013. Gevraagde beslissing. Datum: 19 september 2013. Portefeuillehouder: A.J.M. Raadsvoordracht Onderwerp: Derde kwartaalbrief 2013 Datum: 19 september 2013 Steller: P.J. van den Blink Portefeuillehouder: A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.15.0511 B.15.0511 Landgraaf, 17 maart 2015 ONDERWERP: Begroting 2016 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 13 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

2011/ Raadscommissie AZ

2011/ Raadscommissie AZ RAADSVOORSTEL Onderhoud gemeentelijke eigendommen 2012 2016. 2011/ Raadscommissie AZ Auteur: Jan van den Hurk E-mail: j.hurk@uden.nl Raadscommissie PZ Raadscommissie REO Afdeling: Middelen Afd.hoofd: Claus

Nadere informatie

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4

Inhoudsopgave. I Inleiding 3. II Kaders begroting III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Perspectiefnota 2014 Inhoudsopgave blz. I Inleiding 3 II Kaders begroting 2014 3 III Financiële beschouwing begroting 2014 en meerjarenraming 4 Bijlagen: begrotingscirculaire 2014-2017 provincie Groningen

Nadere informatie

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden

2. Financieel kader gemeenschappelijke regelingen in de regio van Hollands-Midden 1. Inleiding Ten tijde van het schrijven van de kadernota 2016 wordt nog volop gewerkt aan de uitwerking van het proces Kracht#15. Voor het besluitvormingsproces dient de Kadernota 2016 in januari 2015

Nadere informatie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie

Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Nr.: 06-50a Diemen, 15 september 2006 Onderwerp: Voorjaarsnota 2006 (aanvullend voorstel) Op 11 september behandeld geweest in de auditcommissie Aan de raad. Inleiding Op 5 juli heeft een eerste bespreking

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

Onderwerp Actualisering belastingverordeningen + tarieventabel en aanpassing tarieven 2009

Onderwerp Actualisering belastingverordeningen + tarieventabel en aanpassing tarieven 2009 OPENBAAR Adviseur: E.N.M. 't Hart (POI, tst. 813) Portefeuillehouder: E. Mackay 08.13969 1 ADVIESNOTA Begrotingsraadsvergadering d.d. 6 november 2008 Voorstel nr. 85/08 Programma en product Bestuur Oegstgeest,

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17

GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 GEMEENTE LEEUWARDERADEEL 17 Raadsvergadering: 9 juni 2011 Voorstelnummer: 2011/ 36 Stiens, 30 mei 2011 Behandelend ambtenaar: C. de Val / T. Otter E-mail: c.deval@leeuwarderadeel.nl / t.otter@leeuwarderadeel.nl

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Nota aan burgemeester en wethouders

Nota aan burgemeester en wethouders Nota aan burgemeester en wethouders Vergadering: 08-01-2013 Portefeuillehouder: mw. M. Hamberg Onderwerp Wetswijzigingen kinderopvang 2013, vaststellen hoogte compensatie ouderbijdrage Samenvatting De

Nadere informatie

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking.

Voorstel Beschikbaar stellen van een krediet van ,-- ten behoeve van een eenmalige bijdrage in de aanloopkosten van de ICT samenwerking. Voorbereidende raadsvergadering: 11 oktober 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 1 november 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/46 Datum : 23 september 2011 Onderwerp

Nadere informatie

Gemeente fi Bergen op Zoom

Gemeente fi Bergen op Zoom Gemeente fi Bergen op Zoom Voorlegger Onderwerp Nummer voorstel Datum voorstel Portefeuillehouder(s) Contactpersoon Afdeling Contactpersoon Email Contactpersoon Telefoon Programmanummer en -naam Nota Investeren

Nadere informatie

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015

*ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 *ZEA006D8E93* Raadsvergadering d.d. 30 juni 2015 Agendanr. 13. Aan de Raad No.ZA.15-33292/DV.15-498, afdeling Samenleving. Sellingen, 18 juni 2015 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2014, Actualisatie

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN

Doorkiesnummer : (0495) Agendapunt: 8 ONDERWERP AANLEIDING EN DOELSTELLING PROBLEEMSTELLING OPLOSSINGSRICHTINGEN Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD121107 2012-11-07T00:00:00+01:00 BW: BW121002 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 7 november 2012 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. gemeente Eindhoven 17R7206 Raadsnummer Inboeknummer 17bst00423 B&W beslisdatum 04 april 2017 Dossiernummer 17.14.151 Raadsvoorstel Zienswijze ontwerp begroting 2018 Veiligheidsregio Brabant Zuidoost. Inleiding

Nadere informatie

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005

Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005 Raad : 21 december 2004 Agendanr. : 29 Doc.nr : B200413438 Afdeling: : Financiën RAADSVOORSTEL Onderwerp : Voorstel tot vaststelling van de tarieven ozb 2005 Toelichting Vanaf 1 januari 2005 moeten de

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 8 november 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder Hoek Afdeling: Middelen Behandelaar: A. Moerland De raad van de gemeente Tholen Tholen, 8 november 2016 Onderwerp: Voorstel tot aanpassing van de gemeentelijke belastingen

Nadere informatie

: 12 december : wethouder B. Bonnema

: 12 december : wethouder B. Bonnema R16.00048 E bprrv Littenseradiel : 12 december 2016 : Gemeentelijke belastingen, heffingen en tarieven : wethouder B. Bonnema : De raad besluit : 1. de belastingen, de heffingen en de tarieven overeenkomstig

Nadere informatie

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016

De raad van de gemeente Tholen. Tholen, 25 oktober 2016 No.: Portefeuillehouder: Wethouder F.J.A. Hommel Afdeling: Samenleving Behandelaar: C.L. Aarnoudse De raad van de gemeente Tholen Tholen, 25 oktober 2016 Onderwerp: Voorstel om uw opvattingen kenbaar te

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog

Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Aanvullend krediet t.b.v. renovatie basisschool De Regenboog Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 28 mei 2014 8 juli 2014 Activiteitenplan+ kostenraming

Nadere informatie

Onderwerp: Concept-jaarverantwoording 2004 & resultaatverdeling en ontwerp-beleidsbegroting 2006 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord

Onderwerp: Concept-jaarverantwoording 2004 & resultaatverdeling en ontwerp-beleidsbegroting 2006 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Gemeente Boxmeer Onderwerp: Concept-jaarverantwoording 2004 & resultaatverdeling en ontwerp-beleidsbegroting 2006 Hulpverleningsdienst Brabant-Noord Nummer: 9a. AAN de Raad van de gemeente Boxmeer Boxmeer,

Nadere informatie

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog

Notitie Financieel Kader 2016-2019. Schiermonnikoog Notitie Financieel Kader 2016-2019 Schiermonnikoog Voorwoord Hierbij leggen wij de laatste Notitie Financieel Kader uit deze collegeperiode aan u voor. Het meerjarenbeeld blijft is positief in alle jaarschijven

Nadere informatie

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen

4. Lokale Heffingen. Kader. Algemeen. Tarievenbeleid Onroerende zaakbelastingen 4. Lokale Heffingen Kader De lokale heffingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente en zijn daarom een integraal onderdeel van het gemeentelijke beleid. Ze raken de burgers heel

Nadere informatie

Begroting Bedrijfsresultaat

Begroting Bedrijfsresultaat Tabel: samenvattend overzicht begroting 2017 2021 Meer Jaren 2018-2021 (in 1.000) 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totale baten (excl netto omzet) 70.258 75.967 77.100 78.776 79.591 80.669 Totale directe

Nadere informatie

Adviseren over vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen

Adviseren over vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen Aan de leden van de commissie Vergadering d.d. Casenummer Notitienummer Commissienotitie Middelen 14 maart 2013 AB13.00145 CN2013.009 Gemeente Bussum Adviseren over vaststellen tarieven onroerende-zaakbelastingen

Nadere informatie

VOORSTEL AB AGENDAPUNT :

VOORSTEL AB AGENDAPUNT : VOORSTEL AB AGENDAPUNT : PORTEFEUILLEHOUDER : T.J. Boersma AB VERGADERING D.D. : 25 juni 2013 NUMMER : WM/MFI/NKu/7725 OPSTELLER : N. Kuper, 0522-276740 FUNCTIE : Afdelingshoofd Financiën VERGADERING MT

Nadere informatie

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel

documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel *Z01633AB306* documentnr.: INT/C/16/24902 zaaknr.: Z/C/16/27528 Raadsvoorstel Onderwerp : Jaarrekening 2015 en begroting 2017 ODBN Datum college : 21 juni 2016 Portefeuillehouder : G.M.P. Stoffels Afdeling

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

J. Goossens raad november 2013

J. Goossens raad november 2013 Agendapunt commissie: steller telefoonnummer email J. Goossens 040 2083571 jgo@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp Programmabegroting 2014-2017. 13raad00542 7 november 2013

Nadere informatie

UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016

UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016 UITGANGSPUNTEN VOOR DE SAMENSTELLING VAN DE BEGROTING 2016 A. CIJFERMATIG (AANTALLEN / PERCENTAGES / BEDRAGEN EN DATA) 1 Personeelslasten 1.1 Voor de begroting 2016 wordt uitgegaan van 1% salarisverbetering

Nadere informatie

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND

VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND ^ gemeente Roermond VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ROERMOND datum indiening: 24 oktober 2013 datum/agendapunt B&Wvergadering: 051113/A05 afdeling: Welzijn Onderwerp: huisvestingsprogramma

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Onderwerp 1 e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 1e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009

Onderwerp Meicirculaire 2009 Gemeentefonds en aanpassingen begroting 2009 Gemeente Appingedam Raadsvoorstel Raadsagenda d.d.: 17 september 2009 Voorstel nummer : 9 Behandelend ambtenaar : A. Schuur Telefoonnummer : 0596 691241 E-mailadres : a.schuur@appingedam.nl Portefeuillehouder

Nadere informatie

De begroting 2014 en hierin opgenomen meerjarenraming naar 2015 en verder is opgenomen in bijlage 1.

De begroting 2014 en hierin opgenomen meerjarenraming naar 2015 en verder is opgenomen in bijlage 1. Casus aanbesteding P&C software Vraagstelling: Werk deze casus uit met als uitgangspunten: Zoveel mogelijk geautomatiseerd binnen de door u geoffreerde software; Zo min mogelijke handmatige handelingen;

Nadere informatie

Vragen Voorjaarsnota Zuidplas 2011 (onderdeel van de Kadernota)

Vragen Voorjaarsnota Zuidplas 2011 (onderdeel van de Kadernota) Vragen Voorjaarsnota Zuidplas 2011 (onderdeel van de Kadernota) 1. In haar vergadering van 19 april jl. heeft de Raad ingestemd met het sluitend maken van de begroting door onder meer het onttrekken van

Nadere informatie

Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - Besluitvormend

Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - Besluitvormend BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2014 bestemd voor de gemeenteraad nummer: 2014_BW_00072 Onderwerp Doordecentralisatie Rijnlands Lyceum Sassenheim (RLS) - vormend Beknopte samenvatting De gemeenteraad

Nadere informatie

Raadsvoorstel Nummer: 242561

Raadsvoorstel Nummer: 242561 Raadsvoorstel Nummer: 242561 Datum: 3 februari 2015 Hoort bij collegeadviesnummer: 242560 Datum raadsvergadering: 2 april 2015 Portefeuillehouder: A. Vermeulen Onderwerp Kadernota 2016 VRU Voorgesteld

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2

RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 RAADSVOORSTEL Agendanummer 9.2 Raadsvergadering van 25 februari 2010 Onderwerp: Uitbreiding personele capaciteiten in verband met verwezenlijking van de activiteiten en taken in het kader van de rioleringszorg

Nadere informatie

Onderwerp: Conceptbegroting 2012 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding BV.

Onderwerp: Conceptbegroting 2012 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en De Risse Holding BV. VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK Registratienummer Datum raadsvergadering 14 juni 2011 Datum B&W besluit 26 april 2011 Portefeuillehouder B. Manders Behandelend ambtenaar C. van Hoorn Onderwerp:

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie