Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Spetter Lepelaarstraat XZ Venlo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Spetter Lepelaarstraat 16 5912 XZ Venlo"

Transcriptie

1 Pedagogisch beleidsplan Peuterspeelzaal Spetter Lepelaarstraat XZ Venlo

2 Inhoudsopgave Algemeen pedagogisch beleidsplan peuterspeelzalen Pluim Kinderopvang... 3 Visie peuterspeelzaal... 4 Ambitieniveau peuterspeelzaal Spetter... 5 Aannamebeleid... 7 Gewenning... 8 Regels en rituelen... 9 Zelfstandigheid en zelfredzaamheid...13 Motorische ontwikkeling...14 Taalontwikkeling...15 Creatieve ontwikkeling...19 Sociaal-emotionele ontwikkeling...20 Inrichting en spelmateriaal...21 Ziekte en allergieën...22 Ouderbetrokkenheid...23 Werkplan...24 Bijzondere activiteiten...25 GGD...28 VVE: voor- en vroegschoolse educatie...29 HGPD (Handelings Gerichte Proces Diagnostiek)...31 Pedagogisch beleidsplan peuterspeelzaal Spetter pag. 2

3 Algemeen pedagogisch beleidsplan peuterspeelzalen Pluim Kinderopvang Het algemeen pedagogisch beleidsplan van de peuterspeelzalen onder Pluim Kinderopvang is door alle peuterspeelzalen samen opgesteld. De daarin genoemde visie, doelstellingen en uitgangspunten zijn de basis voor de werkwijze van elke peuterspeelzaal afzonderlijk. Dit algemeen pedagogisch beleid is voor iedereen op onze website te downloaden. Elke peuterspeelzaal heeft samen met het gehele team de werkwijze omschreven met als doel: Eenduidige aanpak van kinderen. Continuïteit in werkwijze. Informatie en duidelijkheid naar ouders. Informatie en duidelijkheid naar nieuwe teamleden en stagiaires. Maatschappelijke ontwikkelingen blijven volgen en daar waar nodig bijstelling van werkwijze. Doorgaande lijn naar de basisschool zichtbaar maken. Aansluitend is aan de werkwijze een werkplan toegevoegd, waarin een aantal lopende zaken per schooljaar opgenomen zijn. De werkwijze en het werkplan zijn door ouders in te zien of op te vragen bij de peuterspeelzaal. Pedagogisch beleidsplan peuterspeelzaal Spetter pag. 3

4 Visie peuterspeelzaal Binnen de peuterspeelzaal neemt het ontwikkelingsgericht werken een belangrijke plaats in. Dit uit zich met name in de aandacht voor het individuele kind en de ontwikkeling die dat het kind op dat moment doormaakt. De peuterspeelzaal sluit zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van het kind. Tijdens de gewenningsperiode zal er daarom vooral oog en oor zijn voor het bouwen aan een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Van daaruit kan het kind optimaal kansen benutten om zich te ontwikkelen. De werkwijze is vooral gericht op Prettige speel-leeromgeving. Vast dagritme. Vaste regels en rituelen. Structuur. Activiteitenaanbod waarbij de verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Ook wordt er in kleine groepjes gewerkt, om de kinderen extra aanbod te geven. Spelen en ontmoeten is de basis. Het kind ontwikkelt zich door spel, alleen en/of met anderen. Door de aangeboden materialen en het spelen in hoeken wordt het kind geprikkeld zelf te ontdekken, te verwerken en te leren. De pedagogisch medewerkers begeleiden en ondersteunen de kinderen hierin. Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat plezier voorop staat en niet het resultaat. Pedagogisch beleidsplan peuterspeelzaal Spetter pag. 4

5 Ambitieniveau peuterspeelzaal Spetter Het ambitieniveau geeft aan welke kerntaken op de peuterspeelzaal gewerkt wordt en heeft ook te maken met het aantal beroepskrachten per groep. Kind/pedagogisch medewerker ratio Op peuterspeelzaal Spetter is pedagogisch medewerker / kind ratio: 16 kinderen / 2 beroepskrachten en één vrijwilligster. Peuterspeelzaal Spetter heeft ambitieniveau 2. Ambitieniveau 0: spelen en en ontmoeten Het eerste ambitieniveau heeft betrekking op de basis van het peuterspeelzaalwerk: het spelen en ontmoeten. Op dit niveau is het peuterspeelzaalwerk een plek waar kinderen onder begeleiding veilig kunnen spelen met andere kinderen. Spelen is essentieel voor de ontwikkeling van het jonge kind. Kinderen die onvoldoende mogelijkheden hebben om te spelen lopen het risico om een ontwikkelingsachterstand op te lopen. Op de peuterspeelzaal worden peuters gestimuleerd om veelzijdige speelervaring op te doen, zowel individueel als met elkaar. Op een peuterspeelzaal doen kinderen vaak voor het eerst ervaring op in het spelen met leeftijdsgenootjes en het ontmoeten van andere volwassenen. Hier leren ze in een veilige omgeving onder deskundige begeleiding geleidelijk aan te spelen met andere kinderen, zich aan regels te houden en rekening te houden met elkaar. Het uitvoerende werk op de groep wordt op dit ambitieniveau hoofdzakelijk gedaan door begeleiders 1. Het gebeurt echter onder supervisie van een beroepskracht 2 die de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk -de relatie met ouders, gemeente en aanpalende instellingenbewaakt. Gemeente en ouders mogen op dit niveau niet meer verwachten dan dat het kind kan spelen en ontmoeten. Voor dit niveau is een minimum aan kwaliteitseisen noodzakelijk op het gebied van de fysieke omgeving, het pedagogisch klimaat en het management van het peuterspeelzaalwerk. Het gaat bijvoorbeeld om het aantal pedagogisch medewerkers per groep of een minimum oppervlakte per peuter. Ambitieniveau 1: spelen, ontmoeten, ontwikkelen en signaleren Bij dit tweede ambitieniveau wordt naast het spelen en ontmoeten expliciet aandacht besteed aan de ontwikkeling van de peuters en het signaleren van eventuele ontwikkelingsachterstanden. De peuterspeelzaal heeft een duidelijke rol in de sluitende aanpak 0-6-jarigen en de doorgaande ontwikkelingslijn van het kind. Op de peuterleeftijd maken kinderen een stormachtige ontwikkeling door. Binnen dit ambitieniveau wordt aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, de taalontwikkeling, de ontwikkeling van de creativiteit, de zintuigen en de motoriek en de cognitieve ontwikkeling. Dit kan een belangrijke aanvulling zijn op de stimulering van de ontwikkeling thuis. Kinderen moeten kunnen opgroeien tot zelfstandige en zelfredzame volwassenen. Gebleken is dat daarvoor in de leeftijd van 0 tot 4 jaar de basis wordt gelegd. 1 Begeleider: degene die anders dan als beroepskracht of beroepskracht in opleiding belast is met de begeleiding van kinderen bij een peuterspeelzaal. 2 Beroepskracht: degene die werkzaam is bij een peuterspeelzaal, die werkzaamheden verricht die zijn opgenomen in de voor het peuterspeelzaalwerk geldende CAO en beschikt over een voor deze werkzaamheden passende beroepskwalificatie, zoals momenteel is beschreven in het functie-/loongebouw. Pedagogisch beleidsplan peuterspeelzaal Spetter pag. 5

6 De in deze fase opgelopen achterstand in de ontwikkeling van het kind is naarmate de tijd vordert steeds moeilijker en tegen steeds hogere inspanningen en kosten in te lopen. Binnen dit ambitieniveau wordt naast ontwikkeling de nadruk gelegd op het signaleren van taal- en ontwikkelingsachterstanden. Het uitvoerende werk op de groep wordt op dit ambitieniveau gedaan door een beroepskracht, bijgestaan door een begeleider. Verwacht mag worden in deze situatie een systeem van signaleren bestaat dat ouders, de basisschool en aanpalende instellingen betrouwbare informatie geeft over de behoefte aan voorzieningen en de ontwikkeling van het kind. Dit ambitieniveau stelt hogere eisen aan de kwaliteit van de begeleiding van de peuters, de organisatiegraad en de samenwerking met andere instanties. Er is sprake van een werkgeverschaprelatie, in elk geval met één beroepskracht. Ambitieniveau 2: spelen, ontmoeten, ontwikkelen, signaleren en ondersteunen Het laatste ambitieniveau gaat nog een stap verder en sluit meer aan bij het onderwijs door naast spelen, ontmoeten, ontwikkelen en signaleren, de peuters ook te ondersteunen bij eventuele ontwikkelingsachterstanden. De peuterspeelzaal wordt hierin nadrukkelijk een rol toebedeeld in de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) door ontwikkelingsachterstanden te signaleren, maar ook daadwerkelijk begeleiding te bieden om deze achterstanden te bestrijden. Bij ontwikkelingsondersteuning moet gedacht worden aan het ondersteunen en stimuleren van de sociaal-emotionele- en de taal- en cognitieve ontwikkeling van kinderen. Door de invoering van VVE heeft de samenwerking van het peuterspeelzaalwerk met het basisonderwijs meer gestalte gekregen, omdat specifieke VVE-programma s zowel in de peuterspeelzaal als in groep 1 en 2 van de basisschool worden uitgevoerd. Het uitvoerend werk wordt op dit ambitieniveau gedaan door twee beroepskrachten. Daarbij mag verwacht worden dat er ondersteund wordt, dat ouders adequate antwoorden krijgen op opvoedingsvragen en dat peuters met een (dreigende) ontwikkelingsachterstand extra en effectieve aandacht krijgen. Dit ambitieniveau stelt weer hogere eisen aan de professionele begeleiding en scholing van de peuters zelf maar ook aan de organisatiegraad van het peuterspeelzaalwerk. Overigens hoeft het niet zo te zijn dat alleen in VVE-groepen achterstandskinderen zitten. Achterstandskinderen kunnen ook binnen de reguliere peutergroepen extra aandacht krijgen door bijvoorbeeld te werken met kleinere groepen of door extra activiteiten. Pedagogisch beleidsplan peuterspeelzaal Spetter pag. 6

7 Aannamebeleid Peuterspeelzaal Spetter is gelegen in de wijk Venlo-Zuid en is onderdeel van het Kindercentrum Spetter. In augustus 2007 is de peuterspeelzaallocatie aan de Zwanenstraat over gegaan naar de Lepelaarstraat, zodat er een goede samenwerking met basisschool de Zuidstroom mogelijk is. De bij Pluim Kinderopvang aangesloten peuterspeelzalen plaatsen een kind in principe in de wijk waar het woont (buurtontmoeting, sociale cohesie). Dit beleid leidt, zo is de ervaring, tot een meer bewuste keuze van ouders en tot minder willekeur van plaatsing. Tevens kan op deze wijze enigszins worden gestuurd in het geval van wachtlijsten. Kinderen uit de eigen wijk gaan voor de kinderen uit een andere wijk. De ouders kunnen vrij binnenlopen om hun kind te komen aanmelden. Op de meeste dagdelen is de teammanager of een pedagogisch medewerker beschikbaar om de ouders te woord te staan. Indien de ouders uit een andere wijk komen, zal de pedagogisch medewerker de ouders verwijzen naar de peuterspeelzaal in hun eigen wijk refererend aan het aannamebeleid van Pluim Kinderopvang. Mbt het intakegesprek geldt: indien de ouders hun peuter bij zich hebben, krijgt het kind de kans om in een van de groepen te spelen. De ouders krijgen een rondleiding door het gebouw. De rondleiding kan ook in een eerder stadium verzorgd worden op verzoek van de ouders. De pedagogisch medewerker stelt de ouders op de hoogte van de procedure. De ouders kunnen een voorkeur voor vaste dagdelen aangeven. De pedagogisch medewerker zal proberen hiermee rekening te houden bij de plaatsing van de peuter. De ouders krijgen na het intakgesprek het informatieboekje mee naar huis. Twee à drie weken voor de plaatsing krijgen de ouders bericht, dat hun peuter geplaatst kan worden. De kinderen krijgen een kaartje waarop staat dat ze welkom zijn. Ouders worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Door ondertekening van het contract stemmen ouders in met automatische incasso. In principe is 10½ maand ouderbijdrage verschuldigd, dus ook tijdens vakanties en in geval van ziekte. Met uitzondering van de zomervakantie. Pedagogisch beleidsplan peuterspeelzaal Spetter pag. 7

8 Gewenning De kinderen worden de eerste dag gebracht en voorgesteld aan de pedagogisch medewerkers van de groep. De pedagogisch medewerkers laten het kind en de ouder de ruimte zien en leggen uit waar het kind alles kan vinden en waarmee het mag spelen. De pedagogisch medewerkers geven naar de ouders toe aan, dat ze de eerste keer het afscheid niet te lang moeten rekken. Ze adviseren de ouders duidelijk te zeggen, dat ze weggaan en straks weer terugkomen om het kind op te halen. De ouders wordt geadviseerd ook zeker op tijd terug te zijn, omdat het kind anders het vertrouwen in de terugkomst van de ouders verliest. Als de ouders of het kind overstuur zijn bij het afscheid nemen, of op nadrukkelijk verzoek van de ouders, neemt de pedagogisch medewerker na een half uur / uur telefonisch contact op met de ouders om door te geven hoe het met het kind gaat. Indien het kind blijft huilen, worden de ouders verzocht naar de peuterspeelzaal te komen. Ze mogen dan bij het kind blijven, zodat het kind veilig samen met de ouders de ruimte kan verkennen. De vervolgstap is dat de ouders het kind voortaan wat later brengen. Er zijn dan minder ouders en de andere kinderen spelen al rustig. Het dagdeel is dan ook niet te lang. Na de groep wordt met de ouders besproken hoe het kind zo n eerste dagdeel meegespeeld heeft. Er wordt ook besproken, dat er soms na enkele weken een terugval kan komen, waardoor kinderen wel huilen bij het weggaan van de ouders. Aandachtspunten voor de pedagogisch medewerkers bij gewenning van nieuwe peuters: Stille teruggetrokken kinderen: de pedagogisch medewerker zal proberen het kind bij de activiteiten te betrekken. Het kind wordt niet gedwongen aan de activiteiten mee te doen. De pedagogisch medewerker heeft vooral aandacht voor het kind op momenten dat er gewisseld gaat worden van activiteit. Dit kunnen moeilijke momenten zijn voor de nieuwe kinderen. Huilende kinderen: de pedagogisch medewerkers nemen de kinderen op schoot om te troosten en aan te geven dat ze verdriet mogen hebben om het afscheid van de ouders. Het kind krijgt de ruimte om zijn verdriet te uiten. Boze, zeurende kinderen: na voldoende aandacht en zekerheid dat de kinderen op deze manier de aandacht willen opeisen van de pedagogisch medewerkers, wordt er weinig aandacht meer gegeven aan het gedrag van het kind. Pedagogisch beleidsplan peuterspeelzaal Spetter pag. 8

9 Regels en rituelen Welkom en afscheid Jassen en tassen hangen aan de kapstok. Bij de spelinloop wordt bij nieuwe peuters benoemd waar ze mee mogen spelen. De puzzels staan klaar op de tafels en met alles wat er in de diverse hoeken aan materiaal is, mag gespeeld worden. Bij binnenkomst worden de peuters/ouders begroet door de pedagogisch medewerker. Na nog even met hun peuter te hebben gespeeld, nemen de ouders afscheid. Peuters die dat willen, mogen nog even aan het raam zwaaien. de presentielijst wordt samen met de kinderen ingevuld. Bij het afscheid staat altijd een pedagogisch medewerker bij de deur. Bij het afscheid wordt een versje gebruikt. Plassen en wassen Verschoning bij ongelukjes: Ongelukjes kunnen altijd gebeuren Dit is nooit erg. Er zijn altijd luiers en extra kleding bij de hand. Peuters geven zelf aan wanneer ze naar de wc moeten. Voor het buitenspelen wordt nog wel even gevraagd of er nog iemand naar de wc moet. Peuters die nog maar sinds kort zindelijk zijn, worden in de gaten gehouden. Tussendoortje De peuters krijgen een koekje en een bekertje limonade van de peuterspeelzaal.hiervoor zingen we smakelijk eten. Ze hoeven niet alles op te eten/drinken. Groepsexploratie Eén pedagogisch medewerker leidt de groep, de andere pedagogisch medewerker vult aan. Aanschouwelijk materiaal staat naast of vóór de pedagogisch medewerker. Het dagritmepakket hangt aan de muur. Wij vieren altijd de verjaardagen van de kinderen (zie bijzondere activiteiten). Wij gebruiken liedjes en versjes die passen bij het thema waar we op dat moment mee werken. Spelen en werken Waar peuters wel of niet mogen spelen is niet visueel gemaakt. Kinderen maken gebruik van alle hoeken. Peuters mogen over het algemeen wel spelen met dat wat er is. De pedagogisch medewerkers vertellen waar met het materiaal mag worden gespeeld. Doordat er themahoeken zijn, zoals de poppenhoek, de garage met auto s e.d., blijven de peuters ook wel in de hoeken spelen met het materiaal. Met het speelmateriaal moet respectvol worden omgegaan. De pedagogisch medewerkers geven aan wanneer er opgeruimd gaat worden. Vervolgens zetten we het opruimliedje op en zingen dit ook mee. Samen met de peuters ruimen we alles op. Het opruimen wordt pas gecontroleerd als de peuters naar huis zijn. De werkjes die mee moeten hangen aan de waslijn. Soms worden deze werkjes tentoongesteld en blijven daarom wat langer hangen. Sommige werkjes worden in het plakboek gedaan, dat de peuters meekrijgen als ze naar de basisschool gaan. Pedagogisch beleidsplan peuterspeelzaal Spetter pag. 9

10 Spel en beweging Buiten: Kinderen halen zelf de jassen, de oudere peuters moeten proberen om zelf de jas aan te doen. Wij gaan met de hele groep, aan de hand van een lint, tegelijkertijd naar buiten. Samen met de kinderen wordt het rijdend materiaal gehaald. Met al het spelmateriaal dat buiten staat mag gespeeld worden. Kinderen worden gestimuleerd om de beurt met het materiaal te spelen. Wij spelen in een afgeschermd gebied, waarvan helemaal gebruik mag worden gemaakt. Het zand laten wij zoveel mogelijk in de zandbak. Er mag niet worden gegooid met zand en soms mag er wat water bij. Opruimen: de peuters parkeren alles bij het opberghok, zodat de pedagogisch medewerkers het materiaal verder kunnen opruimen. Bij slecht weer kan er gebruik gemaakt worden van de grote zaal. Er wordt altijd afgesloten met een versje in het lokaal. De peuters zitten dan op de banken. Ouders halen hun kind in de peuterspeelzaal op. Pedagogisch beleidsplan peuterspeelzaal Spetter pag. 10

11 Belonen en straffen Straffen is een groot woord op peuterspeelzaal Spetter. De kinderen worden wel gecorrigeerd. Er wordt meer uitgegaan van een positieve benadering en aanmoediging van goed gedrag. De kinderen worden nooit achteraf gecorrigeerd, maar zoveel mogelijk op hetzelfde moment en passend bij het gedrag van dat moment. Om de kinderen zo weinig mogelijk te hoeven corrigeren wordt er rekening gehouden met: Inrichting omgeving: de lokalen zijn zo ingericht, dat de kinderen voldoende ruimte hebben om zich te bewegen en niet te snel in botsing hoeven te komen met andere kinderen. Tevens wordt rekening gehouden met het aanbieden van materialen. Door niet teveel materialen aan te bieden, ontstaat er minder gauw chaos, waardoor je kinderen moet wijzen op hun manier van omgaan met materialen. Houding van de pedagogisch medewerkers: er wordt van de pedagogisch medewerkers verwacht, dat ze in staat zijn om de kinderen zowel verbaal als non verbaal aan te moedigen en te stimuleren tot gedrag dat de sfeer in de groep open en plezierig houdt. De pedagogisch medewerkers geven hierin zelf het goede voorbeeld Manieren van belonen : de kinderen worden op verschillende manieren benaderd: Verbaal: Complimentjes geven. Het kind bij naam noemen als het iets goed gedaan heeft. In de groep aangeven dat de kinderen iets goed gedaan hebben. Belonen door middel van bijv. stickers De pedagogisch medewerkers geven aan dat ze blij zijn met zo n fijne groep. Complimentjes geven in het bijzijn van ouders. Non verbaal: Aai over de bol geven. Duim omhoog steken. Schouderklopje geven. Knipoog geven. Manieren van straffen: Verbaal: De pedagogisch medewerkers leggen de kinderen meestal uit, waarom ze iets niet goed gedaan hebben. Zij spreken de kinderen aan op hun gedrag en niet op hun persoon. Kinderen worden soms apart op een stoeltje gezet om even van een afstand te kijken naar de andere kinderen en rustig te worden. Dit is altijd maar heel even. Daarna wordt aangegeven dat hij/ zij weer mag spelen. Indien de kinderen andere kinderen pijn doen, wordt er samen met de beide kinderen besproken wat er gebeurd is en worden de kinderen gewezen op het verdriet van het andere kind. Kinderen bij naam noemen over een niet te grote afstand. Benoemen wat het kind niet goed heeft gedaan. Stem verheffen. Non verbaal: Wenkbrauwen fronsen. Opvallend kuchje. Hand vastpakken en kind aankijken. Het individuele kind: Op de peuterspeelzaal wordt bij belonen en straffen rekening gehouden met het individuele kind. Er zijn regels, maar bij het ene kind zal de pedagogisch medewerker anders op het gedrag kunnen reageren dan bij een ander kind. Dit kan te maken hebben met de aard, de tijd dat het kind op de peuterspeelzaal is, de leeftijd of de nationaliteit (taal) van het kind. Pedagogisch beleidsplan peuterspeelzaal Spetter pag. 11

12 Overdracht naar ouders: Indien er zich op de peuterspeelzaal iets heeft voorgedaan met het kind, zullen de ouders hiervan op de hoogte gesteld worden. Dit gebeurt in het bijzijn van het kind. Dat is heel belangrijk. Het kind weet wat de pedagogisch medewerker aan moeder vertelt, de pedagogisch medewerker is niet meer boos en sluit de ochtend, middag goed af. Er zal de ouders ook op het hart gedrukt worden hier thuis niet meer boos over te zijn. Ook de complimenten en goed gedrag worden overgedragen aan de ouders. De kinderen die door hun gedrag vaak gecorrigeerd moeten worden, worden zoveel mogelijk ook om hun goede gedrag beloond. Dit om te voorkomen dat de groep altijd een kind als boosdoener aanwijst. Dit wordt met ouders besproken. Zij kunnen anders het gevoel krijgen dat andere ouders hen er op aankijken. Pedagogisch beleidsplan peuterspeelzaal Spetter pag. 12

13 Zelfstandigheid en zelfredzaamheid Bij zelfredzaamheid gaat het over de mate waarin de peuter in staat is voor zichzelf te zorgen, zonder dat hij daarbij de hulp nodig heeft van anderen. De peuter heeft de ruimte nodig om zelf dingen te doen en begeleiding om hem te helpen/ ondersteunen bij wat hij nog niet kan. Hij leert daardoor zijn eigen mogelijkheden en beperkingen kennen. Een kind dat veel zelfvertrouwen heeft, weet wat het aan kan. Deze kinderen hebben ook vaak erg veel plezier in het spelen en kunnen onafhankelijk van de pedagogisch medewerker aan activiteiten meedoen en nemen de informatie vaak snel op. Zij vragen geen directe aandacht van de pedagogisch medewerkers. Zij durven te experimenteren en vragen minder bevestiging. De kinderen die minder zelfvertrouwen hebben, vragen vaak meer bevestiging van de pedagogisch medewerkers en durven minder snel zelf iets te ondernemen. De pedagogische uitgangspunten veiligheid, vertrouwen en vooral ook structuur geven houvast voor deze kinderen. Zelfredzaamheid: Leren afscheid nemen van hun ouders. De pedagogisch medewerkers stimuleren de ouders zo kort en duidelijk mogelijk afscheid te nemen. Hierdoor kunnen de kinderen snel wennen aan de spelsituaties op de peuterspeelzaal en wordt het afscheid nemen niet te lang gerekt en daardoor extra moeilijk. De pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen om zelf te kiezen uit het speelgoed en met wie ze spelen. De kinderen worden gestimuleerd om opdrachten uit te voeren bijv. zelf de jassen te pakken en aan te doen. De pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen, als ze dat zelf kunnen, alleen naar de wc te gaan en zelf de handen te wassen en af te drogen. De kinderen mogen om hulp vragen en krijgen vertrouwen in eigen doen en laten. De kinderen worden uitgedaagd zichzelf duidelijk te maken. De kinderen worden gestimuleerd om probleempjes eerst zelf op te lossen. De pedagogisch medewerkers stimuleren de kinderen deel te nemen aan groepsactiviteiten en zodoende te leren luisteren naar elkaar, te wachten op hun beurt en om te gaan met andere kinderen en volwassenen. Zelfstandigheid: De zelfstandigheid wordt bewerkstelligd door vaste regels en rituelen in de groep. Zelf kiezen en opruimen van speelgoed en materialen. Gezamenlijk fietsen klaarzetten en opruimen. Door alles een vaste plek te geven in de peuterspeelzaal weten de kinderen al heel snel, hoe ze zelfstandig hun weg kunnen gaan op de peuterspeelzaal. (jassen, knuffel, tassen). De peuterspeelzaal is overzichtelijk ingericht, waardoor de pedagogisch medewerkers gemakkelijk toezicht kunnen houden op de kinderen, hierdoor kunnen de kinderen zelfstandig in de hoeken spelen. Er worden geen te hoge verwachtingen gesteld, waardoor de kinderen op hun eigen manier het spel of het knutselwerkje kunnen maken. Er wordt meer uitgegaan van positief benaderen dan van straffen. Pedagogisch beleidsplan peuterspeelzaal Spetter pag. 13

14 Motorische ontwikkeling Een peuter heeft erg veel plezier in bewegen. Het is in de peuterfase erg belangrijk dat het kind zijn mogelijkheden ontdekt en de kansen krijgt zijn lichaam te ontdekken. Hiertoe moet het kind in de gelegenheid gesteld worden. Op peuterspeelzaal Spetter hebben de kinderen de groepsruimte, de grof motorische ruimte en een buitenruimte om te spelen en te bewegen. In de groepsruimte is het programma zo gevarieerd, dat de kinderen over het gehele dagdeel de kans krijgen om zowel met fijne motoriek bezig te zijn als met grove motoriek. De kinderen leren ook een korte tijd te blijven zitten. Dit gebeurt tijdens het drinken en koekje eten. Hierbij is de regel dat de kinderen op hun plaats moeten blijven zitten tot ze klaar zijn. Tijdens de knutselactiviteit moeten de kinderen op het hoog meubilair zitten en mogen ook pas opstaan als ze klaar zijn met hun werkje. Tijdens de andere activiteiten mogen de kinderen vrij bewegen door de ruimte en met het spelmateriaal spelen dat er aangeboden wordt of waar ze naar vragen. De kinderen worden in het bewegen gestimuleerd, door bewegingsspelletjes, het aanzetten van muziek en door hen aan te moedigen steeds verder te gaan in het bewegen en ontdekken van eigen kunnen. Aanbod van spelmateriaal: Fijne motoriek: puzzels, kralen, vingerpoppen, nopper, kleine blokken, kleine auto s, duplo, huishoek met kleine materialen etc. Grove motoriek: grote blokken, grote auto s, huishoek met grote materialen. Rollend materiaal, glijbaan, karren klimrek etc. Tijdens het knutselen wordt er rekening gehouden met het niveau van het kind. Het knutselen is vooral gericht op ontdekken van materialen en het plezier in het werken met de materialen. Bij het aanbieden van het materiaal wordt rekening gehouden met het niveau van het kind, zodat het materialen aangeboden krijgt, die het kan hanteren. Voor die kinderen die nog niet zover zijn, is alleen het ontdekken en minder het resultaat belangrijk. er wordt op grote vellen of behangpapier gewerkt als de kinderen verven, met vingerverf en kwastjes, plakken gebeurt met kwastjes, prikpennen en schaartjes worden aangeboden, maar kinderen hoeven er alleen maar kennis mee te maken, nog niet de techniek te beheersen kleuren: er zijn dikke kleurpotloden. De kinderen mogen tekenen en kleuren op grote vellen papier en die kinderen die eraan toe zijn, kleuren af en toe kleurplaten. de werkjes worden op het niveau van de kinderen aangeboden, waardoor het in elk geval wel een eigen werkje is Materialen die belangrijk zijn bij de motorische ontwikkeling zijn: Klei, water en zand. Buiten staat een zandbak waar bij geschikt weer in gespeeld wordt. Ook waterspelletjes worden bij mooi weer aangeboden. Pedagogisch beleidsplan peuterspeelzaal Spetter pag. 14

15 Taalontwikkeling Er zijn veel allochtone peuters op peuterspeelzaal Spetter. Voor de pedagogisch medewerkers is het al heel belangrijk om de kinderen bij binnenkomst met de juiste uitspraak bij hun naam te noemen. Er wordt op de peuterspeelzaal nog veel non-verbaal gecommuniceerd. Het verschil in taal is vrij groot. Er zijn kinderen die reeds vloeiend Nederlands spreken, maar er zijn ook nog veel kinderen, die dialect spreken of hun moedertaal. De pedagogisch medewerkers spreken tijdens instructie momenten Nederlands en tijdens de individuele contacten met de kinderen dialect. Belangrijk voor de peuters is, dat de pedagogisch medewerker de tijd en de ruimte neemt om naar het kind te luisteren. De non-verbale communicatie zoals bijv. het non-verbaal aangeven dat het kind naar de wc moet, wordt door de pedagogisch medewerkers begrepen en in het Nederlands beantwoord. De pedagogisch medewerkers willen bewust proberen de kinderen te stimuleren de vraag te stellen. Belangrijk hierbij is het gebruik maken van duidelijke korte zinnen en hierbij steeds dezelfde woorden gebruiken. Herhaling leidt tot duidelijkheid. Het uitdagen tot taal gebeurt door het kind open vragen te stellen en het kind de ruimte te geven hierop in eigen woorden te antwoorden. De gesprekjes die de pedagogisch medewerkers met het kind voeren, kunnen uitgebreid worden door andere kinderen in het gesprek te betrekken. Het kind wordt niet gedwongen om te praten. Er wordt vaker in kleine groepjes gewerkt om gesprekken met kinderen op gang te brengen. Op peuterspeelzaal Spetter wordt er gewerkt met het programma Puk en KO (zie bijlage). Dit is een VVE programma dat een doorgaande lijn geeft met de basisscholen in de wijk. Activiteiten die de pedagogisch medewerkers gebruiken bij taal: Tijdens spel benoemen waar het kind mee bezig is. De woorden goed teruggeven als het kind kromme zinsbouw of verkeerde uitspraak van woorden heeft. Gericht aanbieden van thema s, waarbij gewerkt wordt met basiswoorden, die gedurende de themaperiode steeds herhaald worden. Thematafel waarop de woorden / thema visueel gemaakt zijn. Liedjes zingen bij de activiteit bijv. limonade en koekjes. Spelletjes spelen en daarin de taal voordoen. Signaalliedjes bij verandering van activiteit. Voorlezen uit prentenboekjes. Samen zingen e.d. Taal-/spraakproblemen: Indien de pedagogisch medewerkers zich zorgen maken over de taalontwikkeling, wordt er met ouders gesproken om de zorgen te delen. Hierin wordt eventueel de wijkverpleegkundige betrokken. Indien de ouders aangeven dat hun kind bij de logopediste is, proberen de pedagogisch medewerkers af te stemmen op voorbeelden die de ouders meekrijgen van de logopedie. Pedagogisch beleidsplan peuterspeelzaal Spetter pag. 15

16 Bijlage: KO-Totaal: KO-totaal is bedoeld voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar en bestaat uit twee deelmethodes, Puk & Ko en Ik & Ko. Beide programma s zijn geschikt voor meertalige groepen, dat wil zeggen voor (gemengde) groepen met kinderen voor wie het Nederlands de moedertaal is en kinderen voor wie het Nederlands een tweede taal is. Puk & Ko kan men in alle instellingen gebruiken waar kinderen van 2,5 tot 4 jaar worden opgevangen. Maar vooral de groep kinderen die nog geen of niet goed Nederlands spreken in de peuterspeelzalen, zal baat hebben bij het programma. Ik & Ko is een taalprogramma voor meertalige groepen 1 en 2 van het basisonderwijs, verschenen in Doel Het belangrijkste wat men met KO-totaal wil bereiken is dat de Nederlandse taalvaardigheid bij peuters en kleuters groter wordt. Puk & Ko legt daarbij de basis voor een soepele overgang van de peuterspeelzaal naar groep 1 van het basisonderwijs en werkt aan de voorwaarden om moeiteloos te kunnen instromen in groep 1. Ik & Ko gaat door waar Puk & Ko is gebleven en werkt gericht toe naar de kerndoelen voor taal. Uitgangspunten KO-totaal is een totaalprogramma. De programma s van de peuters en de kleuters sluiten nauw op elkaar aan en bieden een doorgaande lijn waarin de nadruk ligt op de taalontwikkeling. KO-totaal onderscheidt daarom verschillende stadia van taalverwerving om zo aan te kunnen sluiten op de verschillende ontwikkelingsniveaus binnen de groep. Bij Ko-totaal draait het vooral om interactie tussen de kinderen onderling en het kind en de leerkracht. Om deze interactie te vergroten wordt er veel in kleine groepjes gewerkt. Beide methodes werken met thema s die aansluiten bij de peuter- en kleuterwereld. Aan alle thema s zijn activiteiten gekoppeld, die de peuters helpen de wereld om zich heen te ontdekken en die voor de kleuters draaien om mondelinge interactie. Er wordt gebruik gemaakt van materialen die het kind uitdagen om actief te leren. Kenmerkend hiervoor zijn de handpoppen Puk en Ko, de knieboeken en de cd s. Puk & Ko thema s Puk en Ko is opgebouwd rond tien peuterthema's die voortkomen uit de directe leefwereld van 2-4 jarigen. De thema s worden in tien activiteiten uitgewerkt en ze besteden onder andere aandacht aan de sociale en communicatieve vaardigheden en aan de ontluikende rekenontwikkeling. De thema s en activiteiten zijn flexibel, ze kunnen in willekeurige volgorde worden uitgevoerd, zowel in een grote als in kleine groep. De thema s zijn: welkom knuffels hatsjoe hoera een baby wat heb je aan vandaag dit ben ik regen eet smakelijk reuzen en kabouters oef wat warm Pedagogisch beleidsplan peuterspeelzaal Spetter pag. 16

17 Ik & Ko thema s Ik & Ko werkt met 18 thema's die aansluiten bij onderwerpen die in kleutergroepen aan bod komen. Bij ieder thema horen twaalf activiteiten, die 3 tot 4 weken in de groep centraal staan. Hierbij ligt de nadruk op mondelinge interactie. De pedagogisch medewerker bepaalt de volgorde van de thema s zelf. De thema s van Ik & Ko zijn: bij mij thuis sst wat hoor ik speel je mee eet smakelijk brr wat koud waar is? wat loopt en vliegt daar kunst op reis geen 2 dezelfde papier hier piraten hoera au sprookjesland iedereen mooi groot en klein het circus Zowel in Puk & Ko als in Ik & Ko spelen handpoppen een rol, bij de peuters heet de pop Puk en bij de kleuters heet de pop Ko. De poppen spelen bij iedere groepsactiviteit actief mee, ze gaan bijvoorbeeld ook mee als de groep naar de bibliotheek gaat. De handpoppen hebben een stimulerende functie en prikkelen de kinderen om mee te doen. Taal en Lezen Uitbreiding van de algehele taalvaardigheid staat voorop bij KO-totaal. Kinderen moeten daarvoor een aantal specifieke taalvaardigheden aanleren, maar ook andere (taal)vaardigheden die de sociaal emotionele ontwikkeling vergroten, komen aan bod. Wanneer een bepaald thema centraal staat in de groep, krijgen de kinderen op allerlei manieren taal aangeboden. Op verschillende momenten door de dag heen is de leid(st)er met de kinderen (inter)actief met taal bezig is. Woorden en begrippen die passen binnen het thema komen terug in spelmateriaal, knutsels en tijdens gesprekken in de kring of aan tafel. Een vaste activiteit is het voorlezen van prenten- en/of knieboeken in grote of kleine groepjes kinderen waarbij er veel aandacht is voor het interactief voorlezen. Een aantal verhalen is bovendien op cd gezet in zowel de thuistaal als het Nederlands. Bij elke beschreven activiteit staan 5 tot 7 woorden centraal en de leid(st)er werkt met taaldoelen zodat hij/zij naar een gewenst resultaat kan toewerken. Specifieke taalvaardigheden Kinderen krijgen binnen KO-totaal een aantal taalvaardigheden aangeleerd. Het gaat om: gespreksvaardigheid; begrijpend luisteren; informatie geven; institutionele interacties, begrijpen van instructies en opdrachten en formeel taalgebruik zoals groeten en bedanken; gebruik van middelen - schriftelijke vaardigheden (alleen in Ik & Ko); beginnende geletterdheid taalbeschouwing. Pedagogisch beleidsplan peuterspeelzaal Spetter pag. 17

18 Andere vaardigheden Behalve dat zij taalvaardigheden aanleren, maken de kinderen zich andere vaardigheden eigen, waarbij taal ook een rol speelt. Het gaat om de sociaal emotionele vaardigheden zoals: jezelf presenteren en opkomen voor jezelf; samen spelen en werken; gevoelens delen; aardig doen; omgaan met een ruzie; omgaan met een taak; kiezen. De Woordenschat In elke activiteit van Puk & Ko en Ik & Ko is er aandacht voor uitbreiding van de woordenschat. Sleutelbegrippen hierbij zijn: veelvuldige herhaling van woorden in verschillende contexten, natuurlijke, speelse en betekenisvolle contexten en zelfontdekkend leren. Ook wordt er gebruik gemaakt van de woordkaarten. Betrokkenheid ouders Peuterspeelzaal Spetter heeft een apart ouderbeleid. Actieve betrokkenheid van ouders is een belangrijke voorwaarde om de doelstellingen te halen die KO-Totaal zich stelt Ouders worden geïnformeerd als een nieuw thema.gestart wordt. Ze ontvangen de bij het thema behorende woordenlijst. Ook wordt medewerking gevraagd om bij het thema horende spullen te verzamelen. Samenvatting KO-Totaal KO-Totaal is een veelzijdige methode die Nederlandse en meertalige kinderen helpt de Nederlandse taal te leren beheersen. Met de mevthode Puk & Ko als een voorbereiding in peutergroepen kunnen de kinderen zonder moeite de overstap maken naar groep 1 van de basisschool, waar zij verdergaan met de methode Ik & Ko. KO-Totaal biedt: twee afzonderlijke methoden voor kinderen van 2,5 6 jaar en daarmee een doorlopende leerlijn; peuter- en kleuterthema s met daaraan gekoppeld specifieke activiteiten, gericht op de verschillende leefwerelden van de kinderen; veel aandacht voor taalvaardigheid en woordenschat. een (meer)talig programma voor thuis, dat aansluit op de activiteiten in de groep. Pedagogisch beleidsplan peuterspeelzaal Spetter pag. 18

19 Creatieve ontwikkeling We kunnen creatieve ontwikkeling breed opvatten of meer in specifieke zin. In de brede opvatting valt er iedere activiteit onder waarin het kind volgens eigen plan of idee iets doet of maakt: De meeste spelactiviteiten vallen er dan onder, maar ook constructiewerk met blokken of ander ontwikkelingsmateriaal en het zoeken en vinden van oplossingen voor sociale en cognitieve probleempjes, het creatief denken. Kortom alle activiteiten waarin het kind creativiteit toont, waarin het scheppend bezig is, vallen er onder. In specifieke zin verstaan we eronder: het maken van kunst-, handwerk, creatief of dramatisch spel en muziek. Belangrijkste is: dat ze met plezier aan de activiteiten deelnemen. Dat ze zichzelf mogen zijn en dat ze de ruimte krijgen om zich op hun eigen manier uit te drukken. Dat er aandacht is voor hun gevoelens, dat ze niet gedwongen worden om aan een activiteit mee te doen, maar alleen uit vrije wil. Dat de opdrachten zo aangereikt worden en de materiaalkeuze zo is, dat de kinderen in de gelegenheid worden gesteld al spelend hun eigen innerlijke wereld en de buitenwereld te ontdekken. Op de peuterspeelzaal kunnen de kinderen in het vrije spel op hun eigen manier spelen. Er is ruimte om te ontdekken en te experimenteren met het speelgoed. Hierbij kan dat zijn in de huishoek, alsook op de bouwmat of als een groepje dat een doenalsof spel speelt met de verkleedspullen of andere materialen in de ruimte. Ook buiten zijn de kinderen vrij hun spel te spelen, waarin het doen-alsof-spel weer erg belangrijk is. De pedagogisch medewerkers proberen de kinderen ook in het oplossen van problemen een eigen inbreng te laten hebben en soms een eigen creatieve oplossing te laten bedenken. Met betrekking tot de specifieke creatieve ontwikkeling is het nog moeilijk om daarin de kinderen een vrije keuze te laten maken. De kinderen maken op de peuterspeelzaal vaak voor de eerste keer kennis met verf, plaksel, klei etc. Het is onjuist de kinderen allemaal exact dezelfde werkjes te laten maken. Respect hebben voor de eigenheid van ieder kind betekent ook respect hebben voor zijn werk. Het kind kan bovendien zijn eigen werk alleen maar waarderen als dat van zichzelf, als het ook herkenbaar voor hem is en dus anders dan dat van anderen. Streven van de pedagogisch medewerkers is om kinderen te laten ontdekken, experimenteren op hun eigen manier, waarbij het resultaat niet het belangrijkste is. Pedagogisch beleidsplan peuterspeelzaal Spetter pag. 19

20 Sociaal-emotionele ontwikkeling De sociale ontwikkeling speelt het gehele dagdeel een rol in het leven van de kinderen op de peuterspeelzaal om de eenvoudige reden, dat ze bij elkaar zijn in een groep en door ervaring leren met elkaar om te gaan. Kinderen leren daardoor hoe je vriendelijk voor elkaar kunt zijn en behulpzaam. Ze leren door wederzijdse betrokkenheid wat vriendschap is. Ze delen de dingen en het gezelschap met elkaar. Voor peuters betreft dat onmiddellijke situaties. Ze spelen of zijn met elkaar en daarna is het weer afgelopen. In het samenzijn leren ze ook dat niet alle kinderen er hetzelfde uitzien en niet alles hetzelfde doen. In het samenzijn doen ze veel ervaringen op. Dit draagt bij om een sociaal wezen te worden. Ook op de peuterspeelzaal zijn er volop spelmomenten waarbij de kinderen rekening moeten houden met elkaar, naar elkaar kunnen luisteren en kijken. Een van de belangrijkste gelegenheden voor een kind om zich in te leven in de ander is het rollenspel. Het kind doet dan immers alsof het een ander is, met alle houdingen, gevoelens en gedragingen die daarbij horen. Kinderen kunnen in een rollenspel experimenteren met nieuwe vaardigheden en mogen daarbij fouten maken! Ook degenen die ernaar kijken kunnen leren van het andere gedrag dat zij in het spel zien. We stimuleren kinderen zelf hun sociale problemen op te lossen. Wanneer kinderen daarin niet slagen of wanneer steeds weer dezelfde kinderen als winnaar of verliezer uit de strijd komen, bieden wij hulp door de minst weerbaren concrete mogelijkheden aan te bieden om met meer zelfvertrouwen hun behoeften of wensen te laten weten aan de andere kinderen. De meer weerbaren wijzen we op de gevoelens en wensen van andere kinderen. Om zich die sociale vaardigheden eigen te maken, zijn de pedagogisch medewerkers tijdens allerlei activiteiten bewust soms ook onbewust bezig met de kinderen om rekening te houden met elkaar of met de situatie: Hoe doen we dit: Door voorbeeldactiviteiten hoe een conflict situatie op te lossen bijv. samen delen, speelgoed aan de ander geven, in de huishoek samenwerken, sorry zeggen. Leren samenspelen door spelletjes te doen waar ze op elkaar moeten wachten. Naar elkaar luisteren b.v. in de groep om de beurt zingen. Elkaars namen te noemen in de kring en samen te kijken wie is er niet, waar zijn zij, zijn ze ziek? Feest vieren, samen plezier maken. Leren omgaan met verschillen tussen kinderen, huidskleur, taal, handicap. Samen cadeautjes maken voor anderen. Samen opruimen, vele handen maken licht werk. In kleine groepjes werken om extra aandacht voor elkaar te hebben en naar elkaar te kijken. Vaste regelmaat, regels zijn nodig binnen sociale vaardigheden. Duidelijke regels helpen kinderen om zich die vaardigheden eigen te maken. Elkaar helpen. Belangrijk hierbij is het pedagogisch klimaat in de groep. Veiligheid en vertrouwen, jezelf durven en kunnen zijn, zodat je je op je eigen manier kunt ontwikkelen. Pedagogisch beleidsplan peuterspeelzaal Spetter pag. 20

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Pippeloentje

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Pippeloentje Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Pippeloentje Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelopvang Pippeloentje 3 2. groepsomvang en leeftijdsopbouw 4 3. kennismaking en wennen 5 4. dagindeling

Nadere informatie

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2

Observeerbare Termen. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid. Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid 2 1 Observeerbare Termen Pedagogisch basisdoel: Sociale en emotionele veiligheid Leeftijdscategorie De kinderen worden opgevangen in een schone en veilige omgeving. 2 4 jaar 1. De leidster instrueert kind

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Olleke Bolleke Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Olleke Bolleke p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal t Klinkertje

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal t Klinkertje Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal t Klinkertje Maart 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal t Klinkertje p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterstap 28-1-2015

Informatieboekje. Peuterstap 28-1-2015 2015 Peuterstap 28-1-2015 INHOUDSOPGAVE 1 Welkom... 3 2 Peuterspeelzaal Peuterstap... 4 2.1 Doelstelling... 4 2.2 Aanbod... 4 3 VVE (Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie)... 5 3.1 Doel VVE... 5 4 Programma

Nadere informatie

Peuteropvang Dolfijn

Peuteropvang Dolfijn Peuteropvang Dolfijn Samen spelen, leren en ontdekken VVE Leuk en leerzaam Vriendjes maken Voorwoord Beste ouders en peuters, In deze brochure kunt u allerlei praktische informatie lezen over onze peutergroep.

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Opijnen Informatieboekje van Peuterspeelschool Opijnen Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Opijnen. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u

Nadere informatie

Welkom op de peuterspeelzaal

Welkom op de peuterspeelzaal Welkom op de peuterspeelzaal Peuterspeelzaal Het Groene Kikkertje Witte de Withstraat 85 2518 CR Den Haag Telefon: (070) 4129598 E-Mail: pszhetgroenekikkertje@scoh.nl www.cbsdespiegel.nl Wat houdt de Haagse

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Haaften

Informatieboekje van. Peuterspeelschool Haaften Informatieboekje van Peuterspeelschool Haaften - 2 Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelschool Haaften Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en

Nadere informatie

Gegevens voorschoolse instelling Naam instelling: Telefoonnummer: Naam medewerker: Datum van invullen: Gegevens kind Naam kind: Adres: Woonplaats:

Gegevens voorschoolse instelling Naam instelling: Telefoonnummer: Naam medewerker: Datum van invullen: Gegevens kind Naam kind: Adres: Woonplaats: In het kader van een sluitende aanpak voor 0 tot 6 jarigen wordt gewerkt aan de overdracht van gegevens over het ontwikkelingsverloop van peuters naar basisscholen met als resultaat het overdrachtsformulier

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuteropvang de Glijbaan

Pedagogisch werkplan. Peuteropvang de Glijbaan Pedagogisch werkplan Peuteropvang de Glijbaan 1 Inhoud 1. informatie over peuteropvang de Glijbaan p. 3 2. groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 5 3. kennismaking en wennen p. 5 4. dagindeling

Nadere informatie

De pedagogisch medewerker kan deze tijd tevens gebruiken voor rapportage en het bieden van individuele ondersteuning.

De pedagogisch medewerker kan deze tijd tevens gebruiken voor rapportage en het bieden van individuele ondersteuning. Dit werkplan is aanvullend op het pedagogisch beleid dagopvang. In het pedagogisch beleid wordt omschreven waar Shezaf voor staat en wat pedagogische visie is. In dit werkplan is voor Het Kompas uitgewerkt

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Ot en Sien

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Ot en Sien Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Ot en Sien September 2016 1 Inhoud 1. Informatie over Peuterspeelzaal Ot en Sien p. 3 2. Groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. Kennismaking en wennen p.

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO De Wilgenboom, versie december 2015 Vera Snelle, locatiemanager Omvang van De BSO en de samenstelling van de en Er worden momenteel op maandag, dinsdag en donderdag niet meer dan 20 kinderen opgevangen op BSO De Wilgenboom. Op vrijdag worden er momenteel niet meer

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam

Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam 1 Pedagogisch werkplan Peuteropvang Wigwam Inhoud 1. informatie over Peuteropvang Wigwam p. 3 2. groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen p. 4 4. dagindeling p. 5 5. vieren

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Kweenie

Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Kweenie Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Kweenie September 2016 1 Inhoud 1. informatie over peuterspeelzaal Kweenie p. 3 2. groepsomvang, leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen p. 4 4.

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo!

Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! Pedagogisch werkplan Gastouderopvang Leuk enzo! In het pedagogisch werkplan komt tot uitdrukking hoe ik met de kinderen omga en waarom ik dat zo doe. Als christelijke gastouder draag ik ook christelijke

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat LL Alem

Informatieboekje. Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat LL Alem Informatieboekje Peuterspeelzaal De Odradaatjes. St. Odradastraat 14-5335 LL Alem Inhoudsopgave 01. Inleiding... 3 02. Waarom naar een peuterspeelzaal?... 3 03. Doelstelling... 4 04. Doelgroep... 4 05.

Nadere informatie

werkplan Wolkewietje pedagogisch Opgemaakt door Locatiemanager Doelgroep Alle medewerkers van Smallsteps, ouders

werkplan Wolkewietje pedagogisch  Opgemaakt door Locatiemanager Doelgroep Alle medewerkers van Smallsteps, ouders pedagogisch werkplan Wolkewietje Opgemaakt door Locatiemanager Doelgroep Alle medewerkers van Smallsteps, ouders Ingangsdatum juni 2015 Versie 1.0 www.smallsteps.info inhoudsopgave Inleiding... 3 Methode

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pedagogische Visie

Inhoudsopgave Pedagogische Visie Inhoudsopgave Pedagogische Visie 1. Pedagogische visie 1.1 Persoonlijke competentie 1.2 Emotionele veiligheid 1.3 Sociale competentie 1.4 Overdracht van normen en waarden 2. Persoonlijke competentie 2.1

Nadere informatie

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal M!eters

Informatieboekje van. Peuterspeelzaal M!eters Informatieboekje van Peuterspeelzaal M!eters Welkom Voor u ligt het informatieboekje van peuterspeelzaal M!ETERS. Wij wensen u veel plezier met het doorlezen van dit boekje en hopen uw peuter en u een

Nadere informatie

1 ALGEMEEN 2 SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN. Geachte ouders,

1 ALGEMEEN 2 SPECIFIEKE UITGANGSPUNTEN. Geachte ouders, Geachte ouders, Van harte welkom bij de Stichting Peuterspeelzalen Leusden. Graag willen wij u het pedagogisch werkplan aanbieden van onze locatie Klein Duimpje. In dit werkplan zetten we alle praktische

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Groenknollenland

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal Groenknollenland Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Groenknollenland Oktober 2016 1 Inhoud 1. informatie over Peuterspeelzaal Groenknollenland p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan van Voorschool t Kapoentje

Pedagogisch beleidsplan van Voorschool t Kapoentje Pedagogisch beleidsplan van Voorschool t Kapoentje 1. DOEL van de voorschool Het doel van de voorschool is door middel van het bieden van een ontmoetingsplaats voor kinderen hen in contact te brengen met

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK

PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK PEDAGOGISCH BELEID HUMMELTJESHOEK Voor u ligt het Pedagogisch beleid van Kinderdagverblijf HUMMELTJESHOEK. Intern beschrijven wij wat wij kinderen bieden in een veilige omgeving. Wij bieden 4 basisdoelen:

Nadere informatie

Visie (Pedagogisch werkplan)

Visie (Pedagogisch werkplan) Visie (Pedagogisch werkplan) Gastouderopvang De Krummeltjes stelt zich tot doel om een omgeving te bieden waarin kinderen kunnen opgroeien tot zelfstandige en evenwichtige mensen met respect voor anderen

Nadere informatie

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Welkom bij de voorschool van IKC Buikslotermeer. U heeft gekozen voor onze voorschool om uw kind een goede en leerzame tijd te

Nadere informatie

VVE programma Uk & Puk

VVE programma Uk & Puk VVE programma Uk & Puk Kinderdagverblijf het Helpernest werkt sinds 2013 met het VVE programma Uk en Puk. Wij vinden gerichte aandacht voor de begeleiding van baby s en peuters en het stimuleren van hun

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN

INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE BINNENHAVEN 2 Wanneer u uw kind naar de peuterspeelzaal brengt wilt u natuurlijk niets minder dan de best mogelijke zorg voor uw kind. Daarvoor bent u bij MAX Kinderopvang

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager

Pedagogische werkwijze BSO Johanna Margaretha, februari 2016 Ellen Hemmelder, locatiemanager Omvang van de BSO en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 20 kinderen per dag worden opgevangen op BSO Johanna Margaretha De samenstelling van de groepen: Naam van de basisgroep Johanna Margaretha

Nadere informatie

Informatieboekje voorschool BS De Wingerd

Informatieboekje voorschool BS De Wingerd Informatieboekje voorschool BS De Wingerd Schooljaar 2009 2010 BS De Wingerd Algemeen: In dit boekje vindt u alle informatie die speciaal bestemd is voor de ouders/verzorgers van de kinderen die onze voorschool

Nadere informatie

Informatieboekje. Voorschool

Informatieboekje. Voorschool Informatieboekje Voorschool email: directie@pionier.nl website: www.obsdepionier.nl OBS de Pionier Zeislaan 3 4904 VC Oosterhout 0162-437832 Versie: juni 2017 Voorschool OBS de Pionier De voorschool van

Nadere informatie

Piramide op Vlasgaard

Piramide op Vlasgaard Piramide op Vlasgaard Evenwichtig, vol afwisseling, leuk en voor elk kind! Pagina 1 Vlasgaard heeft gekozen voor het werken met Piramide in onze groepen 1 2! Gezellige lokalen met knusse hoeken voor kinderen

Nadere informatie

PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP

PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP INFORMATIEBROCHURE PEUTERSPEELZAAL DE SCHALM VVE GROEP EN NULGROEP Welkom! Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Om een goede start te kunnen maken op de basisschool is het fijn als uw kind eerst een

Nadere informatie

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang

Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch plan Bengels kinderopvang Pedagogisch beleidsplan Bengels Inleiding In dit beleidsplan laten we u kennis maken met het pedagogisch beleid van kinderopvang Bengels. Het pedagogisch beleid geeft

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn

Pedagogisch beleid Kinderdagverblijf de Harlekijn 1 Inhoud Inleiding... 3 Visie Kinderdagverblijf de Harlekijn... 4 Een gevoel van emotionele veiligheid en geborgenheid bieden... 5 Veiligheid en geborgenheid... 5 Persoonlijke competentie... 7 Ieder kind

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf

Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf Aanvulling pedagogisch beleidsplan Kleine Raaf Auteur Datum geldigheidsverkl. Paraaf map Versie nr. IV juni 2015 Werkinstructie map Kinderopvang 2015A Voor u ligt de aanvulling op het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE BOFKONTJES pagina 1 van 5

PEDAGOGISCHE WERKWIJZE BOFKONTJES pagina 1 van 5 pagina 1 van 5 1 WAT IS KARAKTERISTIEK VOOR DE BOFKONTJES Kindercentrum de Bofkontjes is een spelenderwijs groep die halve dagopvang biedt. De Bofkontjes heeft haar groepsruimte in de Tarthorstschool direct

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool.

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool. INFORMATIEGIDS van de peutergroep Ds. Pieter van Dijkeschool. Schooljaar 2014 Inhoud VOORWOORD... 3 IDENTITEIT EN DOELSTELLING... 4 ALGEMENE INFORMATIE... 5 PERSONEEL... 5 AANMELDING VAN PEUTERS... 6 VOOR-

Nadere informatie

groep 1 en 2 informatieboekje

groep 1 en 2 informatieboekje groep 1 en 2 informatieboekje "De St. Nicolaasschool is een professionele leergemeenschap. Zij streeft ernaar een positieve, veilige en stimulerende leeromgeving te bieden waar, met betrokkenheid van en

Nadere informatie

Versie: Maart 2013 2011

Versie: Maart 2013 2011 Geachte ouder, verzorger. Voor u ligt het pedagogisch werkplan van peuterspeelzaal Pinokkio. De peuterspeelzaal is een onderdeel van Kinderopvang Zeeuws Vlaanderen, een HKZ gecertificeerde organisatie

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Peuterspeelzaal t Spölhuusken

Pedagogisch beleid Peuterspeelzaal t Spölhuusken Pedagogisch beleid Peuterspeelzaal t Spölhuusken In het pedagogisch beleidsplan van onze peuterspeelzaal beschrijven we hoe we tegen peuters en hun ontwikkeling aankijken en hoe de peuterspeelzaal bij

Nadere informatie

Een tijd om nooit te vergeten!

Een tijd om nooit te vergeten! Een tijd om nooit te vergeten! Beste ouders/verzorgers, U overweegt voor uw kind een plaats bij kinderdagverblijf Bubbels. Middels deze informatiebrochure krijgt u een eerste indruk over onze visie op

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Mocht het afscheid nemen problemen opleveren bespreek dit dan even met de groepsleerkracht. Dan begeleiden jullie gezamenlijk uw kind hierbij.

Mocht het afscheid nemen problemen opleveren bespreek dit dan even met de groepsleerkracht. Dan begeleiden jullie gezamenlijk uw kind hierbij. De dagindeling in groep 1 en 2 De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00 uur Vrijdagmiddag vrij 10 minuten

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peutercentrum De Mors

Pedagogisch werkplan. Peutercentrum De Mors Pedagogisch werkplan Peutercentrum De Mors Juni 2017 1 Inhoud 1. informatie over peutercentrum de Mors p. 3 2. groepsomvang, en leeftijdsopbouw en personeel p. 4 3. kennismaking en wennen p. 4 4. dagindeling

Nadere informatie

Het beste voor je kind?

Het beste voor je kind? Het beste voor je kind? Dat wil elke ouder. Kinderopvang Bambino geeft ieder kind de aandacht en zorg die het nodig heeft, in een veilige omgeving waarin het plezier heeft en zichzelf mag zijn. Bambino

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal. De Wielewaal

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal. De Wielewaal Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal De Wielewaal INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 1. De Basisgroep 4 2. Welbevinden en ontwikkeling 9 3. Pedagogische doelen 11 Pagina 2 van 12 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN-

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Hieronder wordt een aantal kernpunten uit het pedagogische beleidsplan van Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos besproken. Het volledige pedagogische beleidsplan ligt ter inzage op

Nadere informatie

Ouderbeleid van BSO De Bosuil

Ouderbeleid van BSO De Bosuil Ouderbeleid van BSO De Bosuil BSO De Bosuil vindt het belangrijk dat de ouders van de kinderen die in onze opvang zitten actief worden betrokken. Het is belangrijk dat ouders zich op hun gemak voelen,

Nadere informatie

Welkom bij Op Stoom. Pedagogische visie. Lieve actieve medewerkers

Welkom bij Op Stoom. Pedagogische visie. Lieve actieve medewerkers Welkom bij Op Stoom Kwaliteit en service zijn belangrijke kenmerken van Op Stoom zodat ouders hun kinderen met een gerust hart achterlaten bij de medewerkers. We bieden liefdevolle zorg en inspiratie aan

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier, peuters Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Violier... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.a Reguliere dagopvang...

Nadere informatie

Stichting Peuterspeelzaal Risdam

Stichting Peuterspeelzaal Risdam Stichting Peuterspeelzaal Risdam Postbus 487 1620 AL Hoorn ING bank 498346 KvK nr. S 41234108 Veel méér dan alleen spelen Info- en Bewaarboekje groep VVE Piramide op onze peuterspeelzaal tekening Dagmar

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE HET ZANDKASTEEL

INFORMATIEBOEKJE HET ZANDKASTEEL 010120011 KINDEROPVANG ROMI B.V. INFORMATIEBOEKJE HET ZANDKASTEEL Chr. Peuterspeelzaal Jorien van Veelen Inhoud Pagina Welkom 3 Identiteit 3 Peuterspeelzaal het Zandkasteel 4 Doelstelling 4 Aanbod 5 VVE

Nadere informatie

Peuteropvang Uithuizen

Peuteropvang Uithuizen Peuteropvang Uithuizen Ontdek, leer, groei en geniet! SPELEN, ONTMOETEN EN BELEVEN! Goed voorbereid naar de basisschool Samen met andere kinderen ravotten, dansen, zingen, rennen, knutselen, puzzelen en

Nadere informatie

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS

KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS KINDERDAGVERBLIJVEN BLUB, ZEGT DE VIS Blub, zegt de vis zijn gezellige, kleinschalige en huiselijke kinderdagverblijven. De kinderdagverblijven bestaan uit groepen die opvang en verzorging bieden aan kinderen

Nadere informatie

Pedagogische werkwijze op de locatie (

Pedagogische werkwijze op de locatie ( Locatie: Voorschool De Vijf Sterren opgemaakt d.d.: april 2014 door: Ineke van der Haak, locatiemanager Omvang van de voorschool en de samenstelling van de groepen Er kunnen maximaal 64 kinderen per dag

Nadere informatie

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid Op REIS met Kids2b Kids2b Kids2b is zeer verheugd dat u uw kind aan ons toevertrouwd. Wij begrijpen dat het voor S I E R u als ouder een grote stap is om een deel van de zorg en opvoeding van uw kind te

Nadere informatie

Informatieboekje. Stichting Peuterspeelzaal De Lusthof Lusthofstraat XV VOORBURG.

Informatieboekje. Stichting Peuterspeelzaal De Lusthof Lusthofstraat XV VOORBURG. Informatieboekje Stichting Peuterspeelzaal De Lusthof Lusthofstraat 9 2271 XV VOORBURG info@pszdelusthof.nl Inleiding: Dit boekje verschaft u informatie over peuterspeelzaal De Lusthof. Het is bedoeld

Nadere informatie

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht.

Alle kinderen gaan in de kring zitten. Mocht het afscheid nemen problemen opleveren neem dan even contact op met de groepsleerkracht. Een dag bij de kleuters op De Bangert (bijlage bij de schoolgids) De schooltijden voor de kleutergroepen zijn als volgt: s morgens 8.30 uur 11.45 uur s middags 13.00 uur 15.15 uur Woensdag 8.30 uur 12.00

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal. Het Koningskind

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal. Het Koningskind Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal Het Koningskind INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 1. De Basisgroep 4 2. Welbevinden en ontwikkeling 9 3. Pedagogische doelen 11 Pagina 2 van 12 OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN-

Nadere informatie

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer

Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Nieuwsboekje voor nieuwe kinderen van de voorschool van IKC Buikslotermeer Welkom bij de voorschool van IKC Buikslotermeer. U heeft gekozen voor onze voorschool om uw kind een goede en leerzame tijd te

Nadere informatie

SLO PILOT VVE/PO Utrecht

SLO PILOT VVE/PO Utrecht Van observatie naar overdracht (Kijk op ontwikkeling) Tussen voorschoolse instelling en basisschool Kindgegevens Voornaam... Achternaam... Geslacht... Geboortedatum... - geboorteplaats... - geboorteland...

Nadere informatie

Werkinstructie invuller kijklijst

Werkinstructie invuller kijklijst Werkinstructie invuller kijklijst 1. Inleiding: De peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf vinden het belangrijk een bijdrage te leveren aan de doorgaande ontwikkelingslijn van kinderen. Om de overgang

Nadere informatie

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving

1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Pedagogisch Beleidsplan 1.1. Het creëren van een veilige en vertrouwde omgeving Een veilige en vertrouwde omgeving is de basis van waaruit een kind zich kan gaan ontwikkelen. Het is dus belangrijk dat

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop

Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Informatiebrochure Hoera Nederweert Locatie Budschop Inhoudsopgave 1. Hoera Nederweert... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Nederweert, locatie Budschop... 3 2.1. Peuterprogramma... 3 2.1.1 Peuterprogramma

Nadere informatie

Peuter Vriendjes informatiefolder 2012/2013

Peuter Vriendjes informatiefolder 2012/2013 Organisatie Peuterspeelzaal "Peuter Vriendjes" is een stichting zonder winstoogmerk en maakt deel uit van Kinderkwartier IJsselstein. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers. Het bestuur wordt bijgestaan

Nadere informatie

PEUTER EXTRA PROJECT 2016 KDV WERELDPLEK

PEUTER EXTRA PROJECT 2016 KDV WERELDPLEK PEUTER EXTRA PROJECT 2016 KDV WERELDPLEK Waarom een Peuter Extra Project? We kennen ze allemaal, onze oudste peutertjes die voorheen vol enthousiasme speelden op het kinderdagverblijf of thuis zichzelf

Nadere informatie

(naam/plaats school) Achternaam : Roepnaam : Geboortedatum: :. Nationaliteit : Adres (straat/nr) :. Postcode:. Spreektaal thuis: :.

(naam/plaats school) Achternaam : Roepnaam : Geboortedatum: :. Nationaliteit : Adres (straat/nr) :. Postcode:. Spreektaal thuis: :. Dit aanmeldformulier is opgesteld ten behoeve van de zorgvuldige aanmelding van uw kind bij één van de basisscholen van het Samenwerkingsverband Kampen Aanmeldformulier voor basisschool ndergetekenden

Nadere informatie

Welkom op De Gooilandschool. Dit boekje is van:

Welkom op De Gooilandschool. Dit boekje is van: Welkom op De Gooilandschool Dit boekje is van:. Een dag bij ons in de klas Hieronder ziet u de activiteiten die plaatsvinden in groep 1 en 2. 08.20 uur De deur van de kleuteringang gaat open. U kunt vanaf

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal De Peuterhof (PSZ) St. Odulphusstraat 69 8574 SZ BAKHUIZEN

Inspectierapport Peuterspeelzaal De Peuterhof (PSZ) St. Odulphusstraat 69 8574 SZ BAKHUIZEN Inspectierapport Peuterspeelzaal De Peuterhof (PSZ) St. Odulphusstraat 69 8574 SZ BAKHUIZEN Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: DE FRIESE MEREN Datum inspectie: 10-04-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

dit ben ik Mijn naam is: Ik ga op (datum) naar de basisschool.

dit ben ik Mijn naam is: Ik ga op (datum) naar de basisschool. (logo peuterspeelzaal) OVERDRACHT PEUTER - KLEUTER Mijn naam is: dit ben ik Ik ga op (datum) naar de basisschool. Ik speel het liefst met..(speelgoed, binnen / buiten) en ik heb veel belangstelling voor..

Nadere informatie

Piramide. De educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. De educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide De educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

Kinderen leren spelenderwijs in hun eigen tempo en aan de hand van een visuele ondersteuning overzicht en grip krijgen op de tijd.

Kinderen leren spelenderwijs in hun eigen tempo en aan de hand van een visuele ondersteuning overzicht en grip krijgen op de tijd. naar de basisschool Algemene informatie omtrent de kleutergroepen *Schooltijden 8.30u.-12.00u. (woensdag tot 12.30u.) 13.00u.-15.00u. Dagindeling en praktische zaken Hoe de dag is ingedeeld is te zien

Nadere informatie

PEUTER EXTRA PROJECT 2014 KDV WERELDPLEK

PEUTER EXTRA PROJECT 2014 KDV WERELDPLEK PEUTER EXTRA PROJECT 2014 KDV WERELDPLEK Waarom een Peuter Extra Project? We kennen ze allemaal, onze oudste peutertjes die voorheen vol enthousiasme speelden op het kinderdagverblijf of thuis zichzelf

Nadere informatie

Informatieboekje. Peuterspeelzaal. St. Joseph

Informatieboekje. Peuterspeelzaal. St. Joseph Informatieboekje Peuterspeelzaal St. Joseph Aanmelding en afmelden... 5 Aanmelding en plaatsing... 5 Afmelden... 6 Afwezigheid ivm ziekte e.d.... 6 Doel peuterspeelzaal... 7 Pedagogisch beleid... 8 Halen

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten

Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Pedagogisch werkplan Kinderopvang De Cirkel KDV Den Ham Zuidmaten Algemene pedagogische visie Ons algemene pedagogisch beleid, dat onderschreven en uitgevoerd wordt op al onze dagverblijven, is gebaseerd

Nadere informatie

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios

Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Pedagogisch kader Kinderdagverblijf Filios Onderdeel van: Pagina 1 van 5 Inleiding In het pedagogisch kader staan onze uitgangspunten en basisdoelen die ten grondslag liggen aan ons pedagogisch handelen.

Nadere informatie

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen

Piramide. Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Voor- en vroegschoolse educatie Piramide Piramide Dé educatieve methode voor alle jonge kinderen Geeft jonge kinderen de kans zich optimaal te ontwikkelen Biedt houvast en ruimte voor pedagogisch medewerkers,

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN VAN :

PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN VAN : PEDAGOGISCH BELEIDSPLAN VAN : Pedagogisch beleidsplan Heisa hop versie MAART 2012 1 Inleiding Pedagogisch beleidsplan Binnen Peuterspeelgroep Heisa Hop wordt gewerkt volgens het pedagogisch beleidsplan.

Nadere informatie

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien.

klas gewerkt aan de hand van thema s. Die thema s is in allerlei activiteiten terug te zien. Welkom Welkom in groep 1van de Willem Teellinckschool. Uw kind zit voor het eerste of tweede jaar op de basisschool. In het begin is het voor kinderen vaak even wennen. Het gaat anders dan op de peuterspeelzaal

Nadere informatie

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders,

Informatie over groep 1-2 van basisschool de Duinsprong. Beste ouders, Beste ouders, Uw kind zit, of gaat bijna beginnen in groep 1-2 van basisschool De Duinsprong. Wij willen in deze brief wat informatie over onze klas geven die u later altijd nog eens rustig kunt teruglezen.

Nadere informatie

Peuters Groep 1 Groep 2 Groep 3 BP MP EP M1 E1 M2 E2 M3

Peuters Groep 1 Groep 2 Groep 3 BP MP EP M1 E1 M2 E2 M3 1. Omgaan met jezelf, met en met volwassenen Peuters Groep 1 Groep 2 Groep 3 BP MP EP M1 E1 M2 E2 M3 Zelfbeeld Sociaal gedrag belangstelling voor andere kinderen, maar houden weinig rekening met de ander

Nadere informatie

PEDAGOGISCH GROEPSPLAN VAN :

PEDAGOGISCH GROEPSPLAN VAN : PEDAGOGISCH GROEPSPLAN VAN : versie 1/ februari 2011 1 Inleiding Pedagogisch groepsplan Binnen Peuterspeelgroep Heisa Hop wordt er gewerkt t.a.v. het pedagogisch beleid. De doelstellingen van het pedagogisch

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien

Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Pedagogisch beleid Kinderopvang Haarlem Spelend Groeien Inleiding Kinderopvang Haarlem heeft één centraal pedagogisch beleid. Dit is de pedagogische basis van alle kindercentra van Kinderopvang Haarlem.

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Hieronder wordt een aantal kernpunten uit het pedagogische beleidsplan van Kinderdagverblijf Het Sprookjesbos besproken. Het volledige pedagogische beleidsplan ligt ter inzage op

Nadere informatie

Informatiebrochure voor ouders/verzorgers KieKeBoe s Peuterklas (peuterspeelzaal)

Informatiebrochure voor ouders/verzorgers KieKeBoe s Peuterklas (peuterspeelzaal) Informatiebrochure voor ouders/verzorgers KieKeBoe s Peuterklas (peuterspeelzaal) Inhoudsopgave VOEL OOK DE MAGIE VAN KINDEROPVANG EN NATUUR! PEUTERKLAS IN PLAATS VAN PEUTERSPEELZAAL 3 WAT IS DE PEUTERKLAS?

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip

Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Veel gestelde vragen over peuterschool t Koggeschip Juni 2014 Wat is een peuterschool? De peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de wijk van 2,5

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal t Boefje

Pedagogisch werkplan. Peuterspeelzaal t Boefje Pedagogisch werkplan Peuterspeelzaal t Boefje Juni 2016 Peuterspeelzaal t Boefje Guido Gezellelaan 3-5 2182 WB Hillegom T: 088 304 3081 E: boefje@splopvang.nl W: www.splopvang.nl 1 Inhoud 1. Informatie

Nadere informatie

Voorschool Balou. Gambiadreef 60 3564 ES Utrecht Telefoon: 06-13135876

Voorschool Balou. Gambiadreef 60 3564 ES Utrecht Telefoon: 06-13135876 Voorschool Balou Voorschool Balou Gambiadreef 60 3564 ES Utrecht Telefoon: 06-13135876 Algemeen Spelenderwijs Utrecht Niasstraat 6-c 3531 WP Utrecht info@spelenderwijsutrecht.nl Telefoon algemeen 030-820

Nadere informatie

PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER

PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER PROCEDURE + ZWOLS OVERDRACHTSFORMULIER Overdracht kindgegevens van voorschoolse instellingen naar het basisonderwijs Inleiding Een goede, eenduidige overdracht van gegevens over kinderen van de voorschoolse

Nadere informatie

Ons pedagogisch handelen kinderdagverblijf Jump

Ons pedagogisch handelen kinderdagverblijf Jump Ons pedagogisch handelen kinderdagverblijf Jump Op de website van KION zie je onder Zo werken wij hoe we in ons beleid vorm hebben gegeven aan de pedagogische doelen en onze pedagogische uitgangspunten.

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS

INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS INFORMATIEBOEKJE VOOR DE KLEUTERGROEPEN van de PASTOOR VAN ARS Pastoor van Arsschool Oude Aaltenseweg 28, 7131 NZ Lichtenvoorde. 0544-371908 www.pastoorvanars.eu HET PROGRAMMA VAN DEZE MIDDAG ZIET ER ALS

Nadere informatie

Informatie Prins Heerlijk

Informatie Prins Heerlijk Informatie Prins Heerlijk In dit boekje vindt u informatie over kinderdagverblijf Prins Heerlijk De bedoeling van dit boekje is om u te informeren over de verschillende zaken die belangrijk zijn voor kinderdagverblijf

Nadere informatie

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014

Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Groep 1 en 2 Schooljaar 2013-2014 Welkom in onze klas Spelend leren. In groep 1 en 2 staat spelend leren centraal in een hiertoe uitdagende omgeving. Van belang is dat de kinderen zich op hun gemak voelen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR OUDERS Toelaatbaarheidsverklaring 3+ groep

AANVRAAGFORMULIER VOOR OUDERS Toelaatbaarheidsverklaring 3+ groep AANVRAAGFORMULIER VOOR OUDERS Toelaatbaarheidsverklaring 3+ groep 1 In te vullen door de ouders Gegevens van het kind Uw kind heeft een VVE toekenning afgegeven door het consultatiebureau (GGD) Nee Indien

Nadere informatie