Schoolgids Gerardus Majella school Nieuw Schoonebeek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015 Gerardus Majella school Nieuw Schoonebeek"

Transcriptie

1 Schoolgids Gerardus Majella school Nieuw Schoonebeek

2 2

3 3 Voorwoord Hierbij ontvangt u de. Het is de bedoeling dat u deze gids leest en goed bewaart. Tevens ontvangt u een schoolkalender. Zaken die u daar in vindt zijn o.a. verjaardagen, vergaderingen, ouderavonden, toernooidata, rapportbesprekingen enz. Mochten er in de loop van het jaar data veranderen, dan wordt dit tijdig bekend gemaakt via het wekelijkse informatiebulletin. Locatie Gerardus Majellaschool, Europaweg 149, 7766 AE Nieuw Schoonebeek. Tel

4 4 Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inhoudsopgave 7 Adressen School Schoolbestuur Schoolcommissie 8 Ouderraad 9 Medezeggenschapsraad 10 Personeel van de school 11 Groepsindeling voor het komende jaar 12 De school 12 Katholiek onderwijs 13 School en parochie Catechese Andere gezindten 14 Eerste Heilige Communie 16 Uitgangspunten van de school Het motto van de school Waardering Een veilige plaats Omgang met kinderen en ouders Zorg voor alle kinderen 17 Onze zorg voor kwaliteit Doelen van kwaliteitszorg Hoe meten we kwaliteit Ouderparticipatie 18 Doelstellingen 18 Beleidsplan Ontwikkelen en uitvoeren van beleid 20 Jaarverslag Wat willen we het komende jaar gaan doen? 26 Organisatie van het onderwijs Urentabel Groepsgrootte Nieuwe leerlingen 27 Het schoolteam De groepsleerkracht De specialisten De schoolleiding Werktijdcompensatie Taakverdeling binnen het team Vervanging van leerkrachten 28 Activiteiten van kinderen Activiteiten in leerjaar 1 en 2 29 Basisvaardigheden 30 Wereldoriënterende vakken Expressieactiviteiten

5 5 Lichamelijke opvoeding Gebruik van computers Techniek 31 Externe contacten De schoolarts Schoolbegeleidingsdiensten Stagiaires Peuterspeelzaal Voortgezet onderwijs 32 Vakantieregeling Extra vrij Controle Melden 33 Passend onderwijs 34 Het zorgsysteem op onze school Leerling-bespreking Rapportage Extra hulp Onderzoek door derden Versneld doorstromen Doubleren Sociaal-emotioneel Cito-toetsen Materialen die gebruikt worden Personele inzet Instanties buiten de school 38 Overlegstructuren binnen de school Resultaten en doorstroming Ouders en school Ouderactiviteiten 39 Informatieverstrekking 40 De oudervereniging Wat doet de oudervereniging Bekostiging Hoe bereikt u de oudervereniging 41 De medezeggenschapsraad Instemmingsrecht Adviesrecht 42 Klachtenprocedure Activiteitenkalender Resultaten Dossiervorming Ouderenquête 43 Verdere wetenswaardigheden Ziek Bellen naar school Verzekering Sinterklaasviering Verjaardagen

6 6 Sloffen CQ voor de kunsten Kunstmenu Overblijven op school Fruit eten Afhalen en brengen naar school Fietsen Buitenschoolse activiteiten Acties Gevonden voorwerpen Huiswerk Bibliotheek Jeugdbladen Schoolkamp Schoolfeest/Schoolreis Stencilwerk Informatiebulletin Hoofdluis 47 Veiligheidsbeleid Sponsoring 48 Grote schoonmaak 48 Slotwoord 49 Overzicht van scholen binnen het bestuur 50 Bestuursstructuur 51 Brief oudervereniging 52 Brief schoolreiscommissie

7 7 Schooladres: Schoolbestuur: R.K. basisschool, St. Gerardus Majella Europaweg AE Nw-Schoonebeek tel: Catent Postbus AG Zwolle Tel De leden van de schooladviescommissie zijn: Leden: Mevr. R. Buursma Mevr. M Conijn Dhr H. Nijhof I.v.m de privacy worden geen adressen en telefoonnummers gepubliceerd. De leden van de schooladviescommissie zijn te bereiken via de school.

8 8 De leden van de ouderraad zijn: Voorzitter: Secretaris: Dhr. A. Schwieters Mevr. Mevr. F. Roosken Penningmeester: Mevr. A. Wubbels (contactadres i.v.m. oud papier) Leden: Dhr. B. Eikens Mevr. L. Roosken Mevr. S. Wessels Mevr. I. Postma I.v.m de privacy worden geen adressen en telefoonnummers gepubliceerd. De leden van de ouderraad zijn te bereiken via de school. L.s. De ouderraad vergadert iedere maand. Op de algemene ouderavond treden er leden af en treden er nieuwe leden aan. Juf Wilma woont de vergaderingen bij namens de school Ze heeft geen stemrecht.

9 9 De leden van de Medezeggenschapsraad zijn: Voorzitter: E.M. Koop-Gossen (juf Ester) Secr: Leden: A. Steffens (juf Alinda) I. Leveling W. Schans M. Bijker E. Wehkamp (juf Elise) Adv. lid B.Gustin I.v.m de privacy worden geen adressen en telefoonnummers gepubliceerd. De leden van de medezeggenschapsraad zijn te bereiken via de school. De medezeggenschapsraad vergadert minimaal 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar, mits anders vermeld. De notulen van de vergadering liggen één week na de vergaderdatum ter inzage op school.

10 10 PERSONEEL VAN DE SCHOOL: Directeur B.H. Gustin (men. Gustin) Plaatsverv. Dir. M. Rolfes-Scheve (juf Ria) Intern begeleider W. Rogge (juf Wendy) W.M.C. Grol (juf Wilma) E.M. Koop-Gossen (juf Ester) C.L. de Vries- van Veggel (juf Leonie) M.C. Berens (juf Marja) Tot 1 november 2014 M.Immink (juf Milja) A. Steffens (juf Alinda) E. Wehkamp (juf Elise) J. Muter (juf Judith) S. Ensing (juf sanne) Conciërge Mevr. Mieke Heijnen I.v.m de privacy worden geen adressen en telefoonnummers gepubliceerd De leerkrachten zijn te bereiken via de school.

11 11 De groepsindeling voor het komende jaar: De groepsindeling voor het komende jaar is; Groep 0-1 Groep 2 Groep 3-5 Groep 4 Groep 6 Groep 7 juf Ria juf Wilma en juf Wendy op de woensdagmorgen. juf Leonie op maandag en dinsdag juf Elise op woensdag, donderdag en vrijdagmorgen. Op de vrijdagmiddag gaat groep 5 naar groep 6. Op maandag, dinsdag en woensdag juf Ester en op donderdag en vrijdagmorgen juf Wendy. Op maandag, dinsdag en vrijdag juf Marja en op woensdag en donderdag juf Alinda. (Op maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag een combinatie met een deel van groep 7). Tot 1 november 2014 vervang juf Milja juf Marja. Op maandagmorgen, dinsdagmorgen, woensdag en donderdagmorgen juf Sanne Ensing. Op vrijdag juf Alinda. Op maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag wordt groep 7 gecombineerd met groep 6 en 8. Groep 8 Juf Judith en om de week op maandag juf Elise. (Op maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag een combinatie met een deel van groep 7). Op maandag, dinsdagmiddag, donderdag is meneer Gustin ambulant en dus ook overdag bereikbaar voor ouders. Op woensdag is meneer Gustin vrij i.v.m. BAPO. Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen geeft men. Gustin extra begeleiding aan kinderen. Op maandag en vrijdagmiddag heeft juf Wendy tijd voor haar i.b-taken.

12 12 De school De Gerardus Majellaschool opende in 1924 voor het eerst haar deuren. Het was toen een 3-klassige school. Het kerkbestuur was tevens schoolbestuur. De school groeide en onderging diverse verbouwingen. In 1959 werd de kleuterschool De Kleuterberg in gebruik genomen. In 1976 werden kerkbestuur en schoolbestuur gescheiden. In 1985 werden kleuterschool en lagere school samen één basisschool. We zijn nu ook gehuisvest in één gebouw. Ons onderwijs is ingericht volgens het leerstof- jaarklassensysteem. Leerlingen worden naar leeftijd in jaargroepen ingedeeld. Daarin krijgen ze een bepaald deel van de totale leerstof aangeboden. Voor leerlingen die wat achterblijven of juist een voorsprong nemen zijn er maatgesneden leerprogramma s. We zijn optimistisch over de gezamenlijke mogelijkheden van de kinderen en het schoolteam. Dit komt tot uitdrukking in een positieve en stimulerende samenwerking van ouders, leerlingen en leerkrachten. Respect voor de schepping en onderlinge verdraagzaamheid vinden wij belangrijke opvoedkundige waarden. Voortdurend proberen we de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Katholiek onderwijs Veel ouders vinden het belangrijk dat hun kind in de school hetzelfde klimaat aantreft als thuis. Ze verwachten dat de school goed onderwijs geeft en dat dat in overeenstemming gebeurt met hun eigen waarden- en normenpatroon. De katholieke scholen van onze stichting proberen daar op eigen wijze gestalte aan te geven. De scholen hebben gemeen, dat ze allen werken vanuit een christelijk - katholiek waarden- en normenpatroon. We zijn ervan overtuigd, dat de boodschap en de levenswijze van Jezus van Nazareth ook in deze tijd van grote waarde is, ook voor niet christenen. Onze scholen voeren daarom een open toelatingsbeleid. Dat wil zeggen, dat ook niet katholieke kinderen welkom zijn. Het bestuur probeert ouders en personeel zoveel mogelijk te betrekken bij de besluitvorming. Dit gebeurt in het directieoverleg, medezeggenschapsraden en diverse commissies. Bovendien zijn alle scholen rechtstreeks in het bestuur vertegenwoordigd. De kwaliteit van het onderwijs is belangrijk voor de ontplooiing van het kind. Onze scholen zijn onderwijskundig en pedagogisch afgestemd op de eisen van de huidige maatschappij. Directies en teams maken ruimschoots gebruik van mogelijkheden tot bij- en nascholing. Nieuwe ontwikkelingen worden ingepast in oude verworvenheden. Er wordt constructief samengewerkt met andere schoolbesturen om een bijdrage te leveren aan het totale basisonderwijs. De leerlingen - en daar gaat het tenslotte toch om - zijn daarmee gediend.

13 13 School en parochie De Gerardus Majellaschool valt onder de Bonifatiusparochie. Met pastor Lange en pastoor Tjepkema hebben we regelmatig contact. Zij komen regelmatig op school voor overleg. De kerkelijke vieringen worden in onderling overleg gepland en voorbereid. Verder besteden het team en de pastores aandacht aan: - voorbereiding op de 1e H. Communie - gezinsvieringen (hierbij helpt ook de liturgiegroep) - schoolvieringen Catechese Het catecheseonderwijs wordt gegeven aan de hand van de methode Trefwoord. Belangrijk is hierbij de ervaringswereld van het kind. Tevens maken de kinderen op een goede manier kennis met de verhalen uit de Bijbel. In augustus 1997 zijn we begonnen met deze methode. Wij zijn erg enthousiast over deze methode. De liedjes die we met ons schoolkoor zingen komen allemaal uit Trefwoord. De kinderen leren dus op meerdere manieren invulling te geven aan catechese. Andere gezindten Onze school staat open voor kinderen van alle gezindten. We vragen respect voor elkaars geloofsovertuiging en mening over levensbeschouwing. We gaan ervan uit dat ouders onze doelstellingen onderschrijven. Bij ons op school worden geen leerlingen in een uitzonderingspositie geplaatst, waar het informatie over levensbeschouwing betreft. Binnen het vakgebied geestelijke stromingen besteden we in de bovenbouw ook aandacht aan Jodendom, Christendom, Islam, Boeddhisme en Humanisme. Ook verwachten we dat kinderen aan alle activiteiten binnen de school deelnemen. Dit betreft ook vieringen binnen de school, feesten, sportdagen, enz. We willen geen kinderen buiten de groep plaatsen of activiteiten onthouden die voor alle kinderen leuk zijn.

14 14 Eerste Heilige Communie In de Rooms Katholieke kerk mogen gedoopte kinderen op de leeftijd van 7/8 jaar voor het eerst volledig deelnemen aan 'de Maaltijd van de Heer'. Deze eerste deelname aan het sacrament van de eucharistie wordt Eerste Heilige Communie genoemd. De Eerste H. Communie is één van de drie stappen in de inwijding in het christelijke geloof. De eerste stap is de Doop. Door de doop wordt het kind opgenomen in de kerkgemeenschap. De tweede stap is de Eerste H. Communie, de eerste keer dat het kind volledig mag deelnemen aan de Maaltijd van de Heer of Eucharistie en het heilig brood ontvangt (te communie gaat). De derde stap is het Vormsel. Door handoplegging en zalving ontvangen de kinderen of jongeren de Heilige Geest, de kracht die hen in hun leven zal sterken. Doopsel, vormsel en eucharistie worden sacramenten genoemd. In de St. Bonifatiusparochie worden kinderen in groep 4 van de Gerardus Majella school voorbereid op hun Eerste H. Communie door een werkgroep van ouders en pastoor Tjepkema. Daarnaast is mevr. H. Bosch als contactpersoon vanuit de parochie betrokken bij de Eerste H. Communie. De theoretische voorbereiding vindt deels plaats tijdens schooltijd. De praktische zaken gebeuren na schooltijd. Alle kinderen van groep 4 nemen deel aan deze voorbereiding. De ouders van kinderen van 7/8 jaar die ingeschreven staan in de ledenadministratie van de parochie krijgen een uitnodiging voor een ouderavond. Ook de ouders van de andere kinderen in groep 4 van de katholieke basisschool worden voor deelname aan de voorbereiding op de Eerste H. Communie uitgenodigd. Op de ouderavond worden ouders gevraagd aanwezig te zijn om praktische informatie te ontvangen maar ook om met elkaar te spreken over geloven/geloofsopvoeding en de Eerste H. Communie. De theoretische voorbereiding vindt plaats onder schooltijd. Op school wordt aan het project gewerkt, maar vanzelfsprekend wordt van de ouders verwacht er ook thuis de nodige aandacht aan te besteden. Verder gaan de kinderen een aantal keren naar de kerk voor bijvoorbeeld uitleg over doopsel en kennismaken met het kerkgebouw en de voorwerpen die daar aanwezig zijn. Verder vindt er tijdens de voorbereidingstijd een broodmaaltijd plaats. Uiteraard dragen ouders op de eerste plaats de verantwoordelijkheid bij de voorbereiding op de Eerste H. Communie. Van hen wordt verwacht dat ze hun kinderen opvoeden in het geloof, hen thuis leren bidden en hen meenemen naar de vieringen in de kerk. Een kind leert eucharistie vieren door te kijken hoe anderen het doen. Daarnaast leert een kind het bidden en het groeien in het geloof binnen het gezin door het samen te doen en doordat de ouders het voordoen aan hun kind. Dat is de beste voorbereiding die het kind kan krijgen. Zowel school als parochie stelt het op prijs dat er tijdens de voorbereidingsperiode een open communicatie plaats vindt met de ouders. Onduidelijkheid werkt roddels en suggestieve geruchten in de hand en heeft zijn weerslag op de hele voorbereiding en het feest van de Eerste H. Communie. Wanneer u vragen heeft aarzel dan niet rechtstreeks contact op te nemen met dhr. B. Gustin of pastoor Tjepkema. Afwijking van de afspraken is alleen mogelijk na wederzijdse goedkeuring. Wij hopen dat we met zijn allen de voorbereidingstijd en natuurlijk de dag van de Eerste H. Communie zelf tot een fijne en zinvolle tijd kunnen maken waarop de kinderen met plezier kunnen terugkijken!

15 15 Informatie: Het is de bedoeling dat de versiering in de kerk door de kinderen wordt gemaakt, ouders kunnen daarbij behulpzaam zijn. De kinderen die geen Eerste H. Communie doen zijn welkom bij alle vieringen en activiteiten in de kerk. Er zal worden geprobeerd - voor de kinderen die dat willen - een passende taak te vinden tijdens de viering. Concreet wil dit zeggen dat deze kinderen geen dingen doen waarvoor je lid moet zijn van de kerk. Bij het samenzijn na de viering zijn alle ouders en kinderen welkom. Ze zitten ook bij de communicantjes en de ouders. Alle kinderen krijgen ter herinnering een cadeautje van de parochie. Er is voor iedereen de mogelijkheid om (gezins)foto s te laten maken. Er wordt één groepsfoto gemaakt van alle kinderen Feest van de Eerste H. Communie: In het maken van foto s en video-opname is voorzien, daarom is het niet toegestaan, door andere dan de aangewezen personen, om tijdens de viering te fotograferen en/of te filmen. Er zullen plaatsen gereserveerd worden voor het gezin van de eerste communicantjes en klasgenootjes en hun ouders Het komend schooljaar zal er geen Eerste H. Communie zijn op onze school. Aangezien er in de komende groep 4 maar 2 kinderen zaten die de eerste communie deden, hebben die afgelopen jaar al meegedaan.

16 16 Uitgangspunten van de school Het motto van onze school is: We streven er naar dat alle kinderen met zelfvertrouwen werken aan hun eigen ontwikkeling. Dit proberen we te doen door: - Waardering van kinderen, ouders en leerkrachten. - Het bieden van een veilige plaats aan een ieder die met de school verbonden is. - Dichtbij kinderen en ouders staan. - Zorg voor alle kinderen. Hoe proberen we dit in de praktijk te brengen? Waardering: - Sturen op zaken waar kinderen goed in zijn. - Oog hebben voor sociaal-emotioneel welbevinden. - Zorg hebben voor de verschijningsvorm van alle kinderen. - Gewenst gedrag belonen. - Geven van inhoudelijke positieve feedback. - Kinderen leren te reflecteren op eigen gedrag. - Focussen op positieve leerresultaten. Een veilige plaats bieden: - Leerlingen leren hun gevoelens te uiten d.m.v. klassengesprek en individuele gesprekken. - Tijd nemen voor problemen waar kinderen mee zitten. We willen kinderen en ouders serieus nemen. - Er wordt naar kinderen en ouders geluisterd. - We geven aan, dat kinderen fouten mogen maken. - We hanteren duidelijke en éénduidige schoolregels. - We leren de kinderen dat anders zijn ook mag. Dicht bij de kinderen en ouders staan: - Leerlingen en ouders serieus nemen door naar hen te luisteren. - Bij problemen nemen we contact op met de ouders. - We willen proberen om ouders te ondersteunen bij opvoedingsvragen. - We bieden de ouders de gelegenheid om informatie in te winnen over hulpverlenende instanties. - We waarderen de ouders in het aanleveren van relevante informatie over hun kinderen. - We proberen oog te hebben voor omstandigheden van kinderen en ouders bij het beoordelen van de resultaten van het kind. - We willen op een gelijkwaardige manier met ouders spreken over hun kind.

17 17 Zorg voor alle kinderen: - Alle leerkrachten handelen volgens de afspraken zoals die in het zorgplan beschreven staan - Er wordt tijdig contact opgenomen met de ouders als er sociaal-emotionele of cognitieve problemen zijn. - Er worden duidelijke afspraken gemaakt met ouders en hier wordt ook op teruggekomen. - Zorg voor een kind is geen probleem van een leerkracht, maar voor het hele team. - We zoeken samen naar een oplossing voor een probleem en koppelen dit altijd terug naar de ouders. Om aan deze visie en missie te kunnen voldoen wordt er commitment gevraagd van alle teamleden, ouders en kinderen. Onze zorg voor kwaliteit Binnen de kwaliteitszorg is het belangrijk om na te gaan wat de resultaten zijn van ons onderwijs. Doen we de goede dingen en doen we de goede dingen goed? Belangrijk hierbij is, dat het team zich verantwoordelijk voelt voor de resultaten en dat stappen die ondernomen worden om de kwaliteit te verbeteren door iedere betrokkene worden gedragen. Dit betekent ook, dat conclusies worden getrokken en maatregelen worden genomen op individueel- of schoolniveau. Hiervoor moeten betrouwbare en hanteerbare instrumenten worden gebruikt. Doelen van de kwaliteitszorg - Zicht krijgen en houden op de kwaliteit van de componenten binnen de school, zowel wat betreft de proceskant (organisatiegebieden zoals leiderschap, personeelsmanagement, en beleid/strategie), als ook de productkant (resultaatgebieden als uitstroomcijfers en waardering door de doelgroep). - Er voor zorgen dat goede kwaliteit behouden blijft. - Kwaliteit die niet goed genoeg is, verbeteren. Hoe meten we onze kwaliteit? Op leerling-niveau - Het cito-leerlingenvolgsysteem - De cito-entreetoets groep 6 - De cito-entreetoets groep 7 - Eindtoets cito - Methodegebonden toetsen - Procedures uit zorgplan - Contacten met p.s.z en v.o - Regelmatige inhoudelijke contacten met andere scholen binnen het bestuur - Beoordeling door derden - Evalueren en bespreken van de resultaten van de verschillende niet methode gebonden toetsen Op leerkrachtniveau - Invullen van de quick-scan van de WMK zowel op leerkracht als schoolniveau

18 18 - Collegiale consultatie en klassenbezoek door directie - Jaarlijkse ontwikkelingsgesprekken of beoordelingsgesprek - Regelmatig directieoverleg met andere scholen - Nascholing - Klassenconsultatie door schoolbegeleider Op schoolniveau - Regelmatige evaluatie van de prestaties (elke 8 weken) - Interventies naar aanleiding van evaluatie - Jaarlijkse evaluatie van schoolgegevens i.v.m. o.v.b rapportage en jaarverslag - Het maken en bespreken van trendanalyses Ouderparticipatie In 2011 is er een ouderenquête gehouden. Van de 104 uitgedeelde formulieren kwamen er 42 terug. Uit deze enquête blijkt, dat de ouders over het algemeen tevreden zijn over de school. Het eindcijfer was een 7 Ook is er dat jaar een enquête gehouden onder het personeel en de kinderen. Een uitgebreide uitwerking ligt ter inzage op school. Doelstellingen Op onze school willen we de aan ons toevertrouwde kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op de huidige maatschappij en ze optimale kansen geven zich individueel te ontwikkelen. Ruim aandacht zal besteed worden aan de normen en waarden die thuis en op school gangbaar zijn. Het goede voorbeeld geven en het bewust creëren van situaties waar deze waarden en normen een rol spelen komen nadrukkelijk aan de orde. De maatschappij vraagt om goed opgeleide mensen, die zich verantwoordelijk weten voor hun gedrag en de activiteiten waar ze mee bezig zijn en die zich door hun omgeving gewaardeerd voelen. De kans hierop is groter, naarmate de kinderen op de basisschool hun individuele kwaliteiten zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Het praktisch handelen is naast het overdragen van kennis van wezenlijk belang. Individuele begeleiding en acceptatie van elkaars (on)mogelijkheden is essentieel. Een goede samenspraak en samenwerking met en tussen ouders, leerlingen, leerkrachten en ondersteunende instanties is vanzelfsprekend. Samenwerking die gekenmerkt wordt door openheid, vertrouwen en wederzijds respect. Beleidsplan Met inachtneming van de wettelijke bepalingen maakt de school zijn eigen beleid. Dit eigen beleid is niet vrijblijvend. Zo kan het schoolbestuur een aantal zaken dwingend voorschrijven en worden er in het directie-overleg afspraken gemaakt die voor alle scholen, vallend onder de Stichting Catent, gelden. Voorbeelden hiervan zijn de katholiciteit van de school, wat onder meer tot uitdrukking komt in het jaarplan catechese. De eindverantwoordelijkheid van het personeelsbeleid ligt bij het bestuur. Keuze van materialen en methodes wordt overgelaten aan de schoolteams. Het lesrooster wordt door het schoolteam vastgesteld en ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. Ontwikkelen en uitvoeren van beleid De overheid kan dwingend opleggen dat er t.a.v. bepaalde activiteiten beleid gemaakt moet worden. Schooloverstijgend:

19 19 - Het schoolbestuur formeert werkgroepen die het beleid voor alle scholen vastleggen. Voordat het beleid definitief is dienen de inspraakprocedures in acht genomen te worden. Aan vastgesteld beleid dient iedere school zich te houden. MR en GMR spelen hierbij een rol. Aandacht hierbij verdient ook het lokaal onderwijsbeleid. Schoolspecifiek beleid: - Hieronder vallen bijvoorbeeld de schoolgids, het schoolplan en het activiteitenplan. De school verwoordt hierin schoolspecifieke zaken. Totstandkoming van beleid schoolspecifiek: - Voorstel is meestal afkomstig van één van de team-leden. Voorbespreking kan, indien nodig, in een ad hoc gevormde commissie. Voorstel wordt ter goedkeuring aan het voltallig team voorgelegd en wordt aangenomen bij meerderheid van stemmen (de helft plus één).

20 20 Jaarverslag Aantal leerlingen per Vertrokken naar andere scholen: 8 Binnen gekomen van andere scholen: 6 Doublures: 2 Vertrokken naar voortgezet onderwijs: 13 jaar Lwoo/pro Vmbo basis Vmbo kader % 10,5% 17,5% ,2% 7,6% 3,8% ,9% 3,8% ,5% ,6% 8,6% 8,6% ,1 Aantal leerlingen per groep Vmbo tl 5 17,5% 6 22,4% 7 26,9% 4 24% 8 34,4% 1 7,7% Havo Vwo totaal 10 35% 10 38,4% 8 30,7% 7 40% 6 25,8% 6 46,2% 3 10,5% 3 11,4% 3 11,4% 3 17,5% 3 13% 3 23,1% Groep

21 21 Norm Toezichtsarrangement voldoende voldoende voldoende 2 Leerlingen zonder gewicht Leerlingen met gewicht 0, Leerlingen met gewicht 1, Totaal aantal leerlingen Advies PRO-VSO Advies VMBO BB KB Advies VMBO GL TL Advies HAVO Advies HAVO-VWO 11. Advies VWO Advies gymnasium 13. Rendement na drie jaar 14. CITO-eindtoets ongecorrigeerd 535,1 536,5 531,9 15. CITO-eindtoets gecorrigeerd 535,3 535,3 534,6 Cito score volgens schoolgroep 535,6 16. Taal 67,5 71,1 73,2 73,9 17. Rekenen 39,4 42,4 41,4 39,7 18. Wereldoriëntatie 60,3 63,7 58,7 60,9 19. Studievaardigheden 29 30,5 26,6 30,2 20. Taal voor kleuters E2 % , Taal voor kleuters E2 GVS 67,9 69,7 67,8 22. DMT E3 % , DMT E3 GVS 33 46,41 55,7 39,9 24. DMT E4 % ,6 93, DMT E4 GVS 56 62,65 95,9 76,7 26. RW E4 % , RW E4 GVS 61 63,45 31,8 62,3 28. RW E6 % ,7 93, RW E6 GVS 89 97,43 94,8 91,7 30. BL M6 % ,9 79, BL M6 GVS 32 33,69 31,8 31,8 32. SPE E6 % ,3 79, SPE E6 GVS ,9 137,3

22 22 Cito-resultaat Eindtoets basisonderwijs 2009 inclusief lwoo-leerlingen 532,1 zonder lwoo-leerlingen 534,7 Eindtoets basisonderwijs 2010 inclusief lwoo-leerlingen 530,4 zonder lwoo-leerlingen 534,8 Eindtoets basisonderwijs 2011 inclusief lwoo-leerlingen 529,3 zonder lwoo-leerlingen 532,2 Eindtoets basisonderwijs 2012 Gecorrigeerde standaard score 535,3 Ongecorrigeerde standaardscore 536,5 Eindtoets basisonderwijs 2013 Ongecorrigeerde standaardscore 531,9 Gecorrigeerde standaardscore 534,6 Eindtoets basisonderwijs 2014 Schoolrapport schoolgroep 3 535,6 Gezien de populatie van onze school, en de verwachtingen die we hebben van onze kinderen kunnen we concluderen dat de school een voldoende resultaat heeft behaald. We concluderen wel, dat we erg hoog staan ingedeeld wat betreft schoolgroep. De meest omringende scholen zitten in schoolgroep 6. Financieel Financieel heeft de school het jaar afgesloten met een positief saldo.. Dit saldo zal worden ingezet om de tekorten van het komend jaar op te vangen. We hebben het komend jaar meer personeel in dienst dan op grond van aantal leerlingen wordt uitbetaald. We hebben hier bewust voor gekozen om zodoende de formatie voor een ieder acceptabel te maken. Voor bevoegde instanties ligt de begroting ter inzage. Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan? 1 We hebben een nieuwe taalmethode ingevoerd. Sinds januari 2014 werken we met de nieuwe Taal Actief.. 2 We zijn verder gegaan met handelings- en opbrengstgericht werken. Naast het leesonderwijs is deze aanpak het afgelopen jaar ook toegepast op het rekenonderwijs. Door het maken van deze overzichten en plannen krijgen we de prestaties en problemen van zowel de groep als het individuele kind sneller en beter in beeld en kan er adequaat worden gehandeld. 3 We hebben ons georiënteerd op een nieuwe methode voor Engels en begrijpend lezen. Voor het vak Engels starten we het komend jaar met Groove me voor groep 7 en 8. Als de methode ons goed bevalt, willen we in de loop van dit of volgend jaar verder uitbreiden In de groepen 1 t.m 6. Voor begrijpend lezen gaan we een proefjaar draaien met Leeslink in de groepen 4 t.m 8. 4 Dit jaar zijn we gestart met het invoeren van groepsoverzichten en groepsplannen binnen Esis. Ook de evaluaties van de plannen en de dossiervorming van leerlingen is nu geïntegreerd binnen dit programma.

23 23 5 Het projectplan om de overgang tussen basisschool en peuterspeelzaal beter te laten verlopen is niet gestart. De reden hiervoor is, dat de gemeente de plannen die in december 2012 zijn ingediend nog steeds niet heeft bekeken of gehonoreerd.. 4 Er is scholing gevolgd op de volgende gebieden; - 5 leerkrachten volgen de herhalingscursus brandpreventie en ontruiming. - 5 leerkrachten volgen de herhalingscursus E.H.B.O - Alle leerkrachten hebben scholing ghad in Codo. - De i.b-er en de directeur hebben de cursus Opbrengstgericht leiderschap - Alle leerkrachten gaan (verder) werken aan hun eigen bekwaamheidsdossier. - 1 leerkracht volgt de master-opleiding taal. - 1 leerkracht volgt de opleiding schoolleider. - 1 leerkracht volgt de opleiding cultuurcoördinator Extra activiteiten die er dit jaar zijn geweest: - handbaltoernooi - voetbaltoernooi - korfbaltoernooi - schaatswedstrijd - kerstwandeling - adventsvieringen in school - leesvirus - boeken-top 5 - kinderjury - bezoek aan verschillende musea en andere culturele activiteiten - deelname aan jeugdkrakercompetitie (dit jaar zijn we eerste geworden) - schoolreis - koningsfeest - Witte Donderdag viering - Groep 8 heeft een film gemaakt - nationaal schoolontbijt - gemeentelijke sportdag - actie kinderpostzegels. - technieklessen voor groep

24 24 Wat willen we het komende jaar doen? 1 Het komende jaar gaan we verder met opbrengst en handelingsgericht werken. We richten ons dit jaar met name op spelling. Binnen de groepen wordt bekeken welke didactische vaardigheden de leerkrachten hebben en hoe ze die eventueel kunnen verbeteren. Ook proberen we om de verschillende onderwijskundige behoeftes van elk individueel kind in beeld te brengen om daar ons handelen op af te stemmen. Het uiteindelijke doel is, dat minimaal 80% van alle kinderen een a t/m c score heeft op de cito-toetsen begrijpend lezen en woordenschat, rekenen en speling. 2 Het komende jaar laten we ons scholen in coöperatief leren.. Het doel is om leerlingen op een constructieve wijze met elkaar te laten samenwerken zodat ze van elkaar leren. Dit kan een eerste stap zijn naar een ander onderwijsconcept binnen de school. Dit is noodzakelijk omdat we in de toekomst steeds vaker te maken zullen hebben met combinatiegroepen aangezien de school de komende jaren fors in leerlingenaantal zal dalen. Op deze manier willen we proberen om kwalitatief goed onderwijs te behouden binnen onze school. Ook het verbeteren van klassenmanagement is een onderdeel van dit traject.. 3 Het komend jaar is het eerste jaar dat passend onderwijs van kracht wordt. Aangezien we al sinds jaren weinig of niet verwijzen en proberen om voor alle kinderen van het dorp een geschikte onderwijsplek te creëren zal dit voor ons niet veel veranderingen inhouden. Wel zal de bekostiging anders verlopen en lager uitvallen. In de loop van het jaar zullen we bekijken wat dit voor onze school inhoudt en hoe we hier mee om gaan. 4 Het komend jaar gaan we werken met en nieuwe methode voor begrijpend lezen Leeslink. Deze methode is beter afgestemd op de doelen die we willen bereiken. De methode gaat heel consequent uit van de 7 leesstrategieën. Ook sluiten de leesteksten aan op de actualiteit. De methode is digitaal. 5 We gaan het komende jaar starten met een nieuwe methode Engels, Groove me. In eerste instantie starten we in de groepen 7 en 8. Mocht de methode aan de verwachtingen voldoen, dan gaan we in de loop van de komende jaren de methode ook invoeren voor de groepen 1 t.m 6. Ook deze methode is volledig digitaal. Als lesmateriaal gaat men uit van songteksten die actueel zijn. 6 We werken samen aan het schoolplan voor de jaren Elke leerkracht maakt een eigen ontwikkelingsplan binnen Codo en gaat daar het komende jaar aan werken en volgt eventueel individuele scholing. 8 Verbeteren van de overgang voorschools naar vroegschools. Hiervoor hebben we afspraken gemaakt met de stichting peuterspeelzalen van Sedna. De inloopmorgens of middagen worden verruimd naar 8. De leerkracht van groep 1 zal om de 2 weken een bezoek brengen aan de peuterspeelzaal. Elke maand zal er overleg zijn tussen de juf van groep 1 en de peuterspeelzaalleidsters. Op deze manier willen we de overgang versoepelen, problemen eerder signaleren en de doorgaande lijn verbeteren. 9 Het komende jaar gaan we starten met een programma voor meer- en hoogbegaafde kinderen.

Schoolgids Gerardus Majella school Nieuw Schoonebeek

Schoolgids Gerardus Majella school Nieuw Schoonebeek Schoolgids 2013-2014 Gerardus Majella school Nieuw Schoonebeek 2 Voorwoord Hierbij ontvangt u de. Het is de bedoeling dat u deze gids leest en goed bewaart. Tevens ontvangt u een schoolkalender. Zaken

Nadere informatie

Jaarverslag 2015, Gerardus Majella school, Nieuw Schoonebeek.

Jaarverslag 2015, Gerardus Majella school, Nieuw Schoonebeek. 1 Jaarverslag 2015 Jaar 2015 School Gerardus Majella Schoolleider Ben Gustin Datum Inleiding In dit jaarverslag beschrijven we de resultaten van het afgelopen jaar. [1] Beoordeelde beleidsterreinen 2015

Nadere informatie

Schoolgids Gerardus Majella school Nieuw Schoonebeek

Schoolgids Gerardus Majella school Nieuw Schoonebeek Schoolgids 2016-2017 Gerardus Majella school Nieuw Schoonebeek 2 3 Voorwoord Hierbij ontvangt u de. Het is de bedoeling dat u deze gids leest en goed bewaart. Tevens ontvangt u een schoolkalender. Zaken

Nadere informatie

Schoolkalender Gerardus Majella school Nieuw Schoonebeek

Schoolkalender Gerardus Majella school Nieuw Schoonebeek Schoolkalender 2014-2015 Gerardus Majella school Nieuw Schoonebeek 1 2 Geachte ouders, Hierbij bieden wij U dit boekje aan, waar de belangrijkste zaken van onze school voor het schooljaar 2014-2015 in

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2016

Jaarplan - jaarverslag 2016 Jaarplan - jaarverslag 2016 Gerardus Majella School Nieuw Schoonebeek Datum: 30 november 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016 JAARVERSLAG 2016 Schoolnaam Gerardus Majella School Schoolnaam Gerardus

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Schoolkalender Gerardus Majella school Nieuw Schoonebeek

Schoolkalender Gerardus Majella school Nieuw Schoonebeek Schoolkalender 2016-2017 Gerardus Majella school Nieuw Schoonebeek 1 Geachte ouders, Hierbij bieden wij U dit boekje aan, waar de belangrijkste zaken van onze school voor het schooljaar 2016-2017 in vermeld

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius

Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius Procedure schooladvies VO Basisschool St. Dionysius 2016-2017 Inhoudsopgave - Procedure schooladvies VO basisschool St. Dionysius 1. Doel van de procedure... 2 2. Hoe komt het schooladvies tot stand?...

Nadere informatie

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE.

Plan van aanpak Hoek van Holland/Van Rijckevorsel n.a.v. rapportage inspectie kwaliteit VVE. De aanpak op schoolniveau: Indicator Doel Actie/middel Tijdpad Wie Resultaat Professionalisering Tussenevaluatie /borging Condities Scholing VVE. Ouders De leerkrachten van de vroegschoolse zijn VVE-geschoold.

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school.

Het Jaarplan 2011-2012 is voor dit jaar geschreven en opgesteld door de clusterdirecteur. Dit i.v.m. wisseling van directie op onze school. SCHOOLJAARVERSLAG 2011-2012 1. Algemene informatie De leerlingen: Op de teldatum, 1 oktober 2011, telde onze school 181 leerlingen, verdeeld over 8 groepen. Uit de prognose blijkt dat het leerlingenaantal

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool Resultaten oudertevredenheidpeiling maart 2012 Paasbergschool 1. algemeen In maart 2012 hebben de ouders van de leerlingen van de Paasbergschool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek aan de hand van

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure:

De overgang naar een vorm van voortgezet onderwijs is onze grootste taak dit schooljaar. Even kort de procedure: Info groepen 8 Beste ouders/verzorgers, Groep 8 is en blijft een bijzonder jaar. We hebben een aantal belangrijke zaken op een rijtje gezet. Het Voortgezet onderwijs: De overgang naar een vorm van voortgezet

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2013 2014. Ieder kind is uniek, samen leren en groeien naar de toekomst.

Jaarverslag SCHOOLJAAR 2013 2014. Ieder kind is uniek, samen leren en groeien naar de toekomst. Jaarverslag SCHOOLJAAR 2013 2014 Ieder kind is uniek, samen leren en groeien naar de toekomst. 1 Inhoud HOOFDSTUKKEN: Hoofdstuk 1: Het motto van de school... 3 Hoofdstuk 2: Ons motto, gericht op de kinderen/leerlingen...

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Zo gaat het in groep 8

Zo gaat het in groep 8 Zo gaat het in groep 8 Sittard, 8 september 2014 Geachte ouders en verzorgers van de Sjtadssjool, Om u een beeld te schetsen over hoe wij werken in groep 8, ontvangt u deze brief met de belangrijkste onderwerpen

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op basisschool Hulsberg gevolgd wordt om tot een goed

Nadere informatie

School Ontwikkel Plan

School Ontwikkel Plan School Ontwikkel Plan r.k.b.s. de Ark Burg.Kooimanweg 1 1711 KK Hensbroek tel: 0226-452072 directie.deark@skowestfriesland.nl www.rkbs-deark.nl Jaar 2013-2014 School Rkbs de Ark Schoolleider Peter van

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M.

JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST DIRECTEUR G.M. JAARVERSLAG 2008-2009 JAARPLANNING 2009-2010 PRINS WILLEM-ALEXANDERSCHOOL REMBRANDTLAAN 18 5161ES SPRANG-CAPELLE WWW.PWA-BASISSCHOOL.NL G.M. DE KOK IB-ER A. TIMMERMANS ADJUNCT DIRECTEUR A.J. VAN ZELST

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Branding om tot een goed

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 CBS Geuzenschip Brielle Datum: 6 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam CBS Geuzenschip Schoolnaam CBS Geuzenschip Datum 09-06-2015

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen CBS Merula email: info@merula.nl, website: www.merula.nl Bloemendaele 4, 3218 XA Heenvliet tel.: 0181-662551 fax.: 0181-665617 Protocol doubleren en versnellen CBS Merula is één van de scholen van www.vcodekring.nl

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

Jaarverslag 2016, Gerardus Majella school, Nieuw Schoonebeek.

Jaarverslag 2016, Gerardus Majella school, Nieuw Schoonebeek. 1 Jaarverslag 2016 Jaar 2016 School Gerardus Majella Schoolleider Ben Gustin Datum Inleiding In dit jaarverslag beschrijven we de resultaten van het afgelopen jaar. [1] Beoordeelde beleidsterreinen 2015

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond

Nieuwsbrief. nr. 6 28 januari 2011. kopij: postvak  nieuwsbrief teamkamer. 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond Nieuwsbrief nr. 6 28 januari 2011 kopij: postvak " nieuwsbrief" teamkamer Maandag 31 januari 9.00-11.30 uur Open huis voor nieuwe ouders 19.30 uur Informatieavond 1 tot en met 3 februari Cito toets groep

Nadere informatie

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten

Er is een gericht plan van aanpak; met instemming van team en MR op de onderdelen: - Zorgstructuur - Verhogen van de opbrengsten Ambitie Doel Strategie Metingen Begroting Dashboard Actieplan (wie, wanneer) I De inspectie heeft vlak voor de zomervakantie van 2014 de school bezocht. Het bestuur heeft de inspectie toegezegd dat er

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Maasparel Jaarverslag schooljaar 2016-2017 Basisschool De Maasparel 1 Inhoud jaarverslag Inhoud Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar 2016-2017... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom...

Nadere informatie

ouderavond bovenbouw 2015 /2016

ouderavond bovenbouw 2015 /2016 ouderavond bovenbouw 2015 /2016 Inhoud avond Schoolregels Methodes Rapportfolio Leerlingvolgsysteem, citotoetsen en handelingsplannen Huiswerk Na schooltijd De weg naar het voortgezet onderwijs Kamp Huishoudelijke

Nadere informatie

Schoolgids. Bijlage. Schooljaar 2013-2014

Schoolgids. Bijlage. Schooljaar 2013-2014 Schoolgids Bijlage Schooljaar OBS Villa Kakelbont, Stoekeplein 1, 7902 HM Hoogeveen 0528-270080, info@obsvillakakelbont.nl www.obsvillakakelbont.nl 1. VILLA KAKELBONT 1.1 Schoolgrootte Bijlage schoolgids

Nadere informatie

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015

Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Nieuwsbrief NOVEMBER 2015 Agenda: 5 november: gastles kinderyoga voor alle groepen 9-10 november: juf Wilma afwezig (cursus) 11 november: nationaal schoolontbijt (i.p.v. 10 november) 13 november: 19.30

Nadere informatie

Evaluatie jaarplan 2014-2015

Evaluatie jaarplan 2014-2015 OBS VOORHOUTE Jaarevaluatie van het schooljaar 2014 2015 Planning voor het schooljaar 2015 2016 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 3 Evaluatie jaarplan 2014-2015... 4 Nascholing... 7 Leerresultaten...

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 3-7-2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit schrijven willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009

Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Onderwijskundig jaarverslag 2008-2009 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Inleiding 3 3. Evaluatie schooljaar 2008-2009 4 3.1 Vervanging methode aanvankelijk lezen. 4 3.2 Coöperatief Leren 4 3.3 Verbetering

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier

Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Jaarverslag schooljaar Basisschool De Violier Inhoud jaarverslag Inhoud jaarverslag... 2 1. Inleiding... 3 2. Opbrengsten van het schooljaar... 4 Leerlingenaantal... 4 Instroom... 4 Uitstroom... 4 Personeel...

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015

HORN. Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 HORN Bezoekmiddagen Woensdag 14 januari 2015 Woensdag 28 januari 2015 Woensdag 4 februari 2015 Woensdag 11 februari 2015 WELKOM GEACHTE OUDERS Dit boekje bevat een beknopte, zakelijke weergave van de informatie

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool

OUDERBETROKKENHEID : Inleiding. Openbare basisschool OUDERBETROKKENHEID : Inleiding Een beleidsplan ouderbetrokkenheid vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit. Het is niet alleen een agenda met te ontplooien activiteiten,

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje

Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat BV Rockanje Oecumenische basisschool Baron de Vos van Steenwijk W. de Waalstraat 1 3235 BV Rockanje info@bvs.vcodekring.nl http://www.barondevos.nl 0181-402401 JAARVERSLAG 2015-2016 Algemeen Het schooljaar 2015-2016

Nadere informatie

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE!

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Inhoud avond Voorstellen Huishoudelijke punten Schoolregels In de klas Overgang groep 5 naar groep 6 Huiswerk Na school Methodes Rapporten en portfolio s

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag

Jaarplan - jaarverslag Jaarplan - jaarverslag 2016-2017 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 23 september 2016 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2016-2017 JAARVERSLAG 2016-2017 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010

GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 GROTE OUDER- EN LEERLINGENENQUETE 2010 1 Algemeen In 2010 is er een Grote Ouder- en Leerlingenenquete geweest. Het onderzoek is uitgevoerd door het bekende bureau Beekveld en Terpstra. Alle ouders en de

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s),

Welkom in groep 8. Beste ouder(s)/verzorger(s), Welkom in groep 8 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u het informatieboekje van de groep, waarin uw zoon of dochter dit schooljaar zit. Voor elke groep is er een eigen boekje met daarin belangrijke

Nadere informatie

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers

Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Tevredenheidsonderzoek Josephscholen 2010 Basisschool De Kleine Wereld Rapportage ouders/verzorgers Ten geleide In de periode van 20 september t/m 10 oktober 2010 werd een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

Activiteitenplan 2015-2016

Activiteitenplan 2015-2016 Activiteitenplan 2015-2016 Activiteitenplan MR 2015-2016 A) Taakstelling en positie van de MR De medezeggenschapsraad van basisschool St. Antonius Abt heeft een pro-actieve opstelling, waarmee zij een

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

COMMUNICEREN MET OUDERS

COMMUNICEREN MET OUDERS COMMUNICEREN MET OUDERS Borging van de afspraken met betrekking tot de communicatie met ouders in het kader van Passend Onderwijs OSBS t Kruisrak Vogelpad 3 3752 KV Bunschoten Juni 2015 In dit document

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013

Onderwijskundig Jaarplan. CBS de Ark September 2013 Onderwijskundig Jaarplan CBS de Ark September 2013 In dit onderwijskundig jaarverslag vermelden we kort en bondig welke zaken prioriteit krijgen dit jaar en hoe we dit op gaan pakken. Uitwerking van de

Nadere informatie

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO

Jaargang 21, Maand: juni 2015 INFO Jaargang 21, Maand: juni 2015 Basisschool De Schare INFO Na een prachtige meimaand met veel vrije dagen en heel veel activiteiten als de lentemarkt en de sportdag, gaan we in juni een maand lang hard werken

Nadere informatie

Standdaarbuiten, 19-05-2016 Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen,

Standdaarbuiten, 19-05-2016 Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen, Nieuwsbrief 2015-2016. No. 9 19-05-2016 Website: www.bsaventurijn.nl Email : l.vanaperen@borgesius.net Standdaarbuiten, 19-05-2016 Beste ouder(s), verzorger(s) en kinderen, Voor u ligt de negende nieuwsbrief

Nadere informatie

In het schooljaar 2012-2013 werd een ouderbevraging of een oudertevredenheidsenquête uitgevoerd.

In het schooljaar 2012-2013 werd een ouderbevraging of een oudertevredenheidsenquête uitgevoerd. Ouderbevraging 2013 Inleiding In het schooljaar 2012-2013 werd een ouderbevraging of een oudertevredenheidsenquête uitgevoerd. De enquête bestond uit 2 delen: Een gedeelte dat per kind in te vullen was

Nadere informatie

Graag notulen en beleidstukken minstens een week voor de vergadering aanleveren> secretaris

Graag notulen en beleidstukken minstens een week voor de vergadering aanleveren> secretaris Notulen Mr vergadering maandag 12 juni 2017 Aanwezig: Marleen Goumans (vz), Daphne Sprenkling (dir.), Elles Scholtes (MT lid), Angelica van Winden (secr.), Diane van Deutekom, Mascha van der Wilk, Cindy

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

INFORMATIE OVER GROEP 4/5.

INFORMATIE OVER GROEP 4/5. INFORMATIE OVER GROEP 4/5. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. Rekenen: Methode: De wereld in getallen. Er zijn blauwe taken.

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Seashell School Nederlands onderwijs

Seashell School Nederlands onderwijs Seashell School Nederlands onderwijs 2012-2013 Inhoud Voorwoord De school Over de school Het team NTC Wat is NTC-onderwijs Toelating Schooltijden De methoden Huiswerk Voorzieningen op de NTC leslocatie

Nadere informatie

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 5 september 2014 INFO 1

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 5 september 2014 INFO 1 I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l 5 september 2014 INFO 1 IN DEZE INFO Teamontwikkeling Inschrijven op school Informatie-avonden Afstemmingsgesprekken

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR

JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR JAARPLAN GROEP 7 SCHOOLJAAR 2016-2017 Leerkrachten: Dennis Voorst 7a Nicole Koevoets 7b Algemene zaken in groep 7: Huiswerk: Alle kinderen in groep 7 hebben een agenda nodig. Hierin wordt elke week het

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie