Schoolgids Gerardus Majella school Nieuw Schoonebeek

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015 Gerardus Majella school Nieuw Schoonebeek"

Transcriptie

1 Schoolgids Gerardus Majella school Nieuw Schoonebeek

2 2

3 3 Voorwoord Hierbij ontvangt u de. Het is de bedoeling dat u deze gids leest en goed bewaart. Tevens ontvangt u een schoolkalender. Zaken die u daar in vindt zijn o.a. verjaardagen, vergaderingen, ouderavonden, toernooidata, rapportbesprekingen enz. Mochten er in de loop van het jaar data veranderen, dan wordt dit tijdig bekend gemaakt via het wekelijkse informatiebulletin. Locatie Gerardus Majellaschool, Europaweg 149, 7766 AE Nieuw Schoonebeek. Tel

4 4 Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 Inhoudsopgave 7 Adressen School Schoolbestuur Schoolcommissie 8 Ouderraad 9 Medezeggenschapsraad 10 Personeel van de school 11 Groepsindeling voor het komende jaar 12 De school 12 Katholiek onderwijs 13 School en parochie Catechese Andere gezindten 14 Eerste Heilige Communie 16 Uitgangspunten van de school Het motto van de school Waardering Een veilige plaats Omgang met kinderen en ouders Zorg voor alle kinderen 17 Onze zorg voor kwaliteit Doelen van kwaliteitszorg Hoe meten we kwaliteit Ouderparticipatie 18 Doelstellingen 18 Beleidsplan Ontwikkelen en uitvoeren van beleid 20 Jaarverslag Wat willen we het komende jaar gaan doen? 26 Organisatie van het onderwijs Urentabel Groepsgrootte Nieuwe leerlingen 27 Het schoolteam De groepsleerkracht De specialisten De schoolleiding Werktijdcompensatie Taakverdeling binnen het team Vervanging van leerkrachten 28 Activiteiten van kinderen Activiteiten in leerjaar 1 en 2 29 Basisvaardigheden 30 Wereldoriënterende vakken Expressieactiviteiten

5 5 Lichamelijke opvoeding Gebruik van computers Techniek 31 Externe contacten De schoolarts Schoolbegeleidingsdiensten Stagiaires Peuterspeelzaal Voortgezet onderwijs 32 Vakantieregeling Extra vrij Controle Melden 33 Passend onderwijs 34 Het zorgsysteem op onze school Leerling-bespreking Rapportage Extra hulp Onderzoek door derden Versneld doorstromen Doubleren Sociaal-emotioneel Cito-toetsen Materialen die gebruikt worden Personele inzet Instanties buiten de school 38 Overlegstructuren binnen de school Resultaten en doorstroming Ouders en school Ouderactiviteiten 39 Informatieverstrekking 40 De oudervereniging Wat doet de oudervereniging Bekostiging Hoe bereikt u de oudervereniging 41 De medezeggenschapsraad Instemmingsrecht Adviesrecht 42 Klachtenprocedure Activiteitenkalender Resultaten Dossiervorming Ouderenquête 43 Verdere wetenswaardigheden Ziek Bellen naar school Verzekering Sinterklaasviering Verjaardagen

6 6 Sloffen CQ voor de kunsten Kunstmenu Overblijven op school Fruit eten Afhalen en brengen naar school Fietsen Buitenschoolse activiteiten Acties Gevonden voorwerpen Huiswerk Bibliotheek Jeugdbladen Schoolkamp Schoolfeest/Schoolreis Stencilwerk Informatiebulletin Hoofdluis 47 Veiligheidsbeleid Sponsoring 48 Grote schoonmaak 48 Slotwoord 49 Overzicht van scholen binnen het bestuur 50 Bestuursstructuur 51 Brief oudervereniging 52 Brief schoolreiscommissie

7 7 Schooladres: Schoolbestuur: R.K. basisschool, St. Gerardus Majella Europaweg AE Nw-Schoonebeek tel: Catent Postbus AG Zwolle Tel De leden van de schooladviescommissie zijn: Leden: Mevr. R. Buursma Mevr. M Conijn Dhr H. Nijhof I.v.m de privacy worden geen adressen en telefoonnummers gepubliceerd. De leden van de schooladviescommissie zijn te bereiken via de school.

8 8 De leden van de ouderraad zijn: Voorzitter: Secretaris: Dhr. A. Schwieters Mevr. Mevr. F. Roosken Penningmeester: Mevr. A. Wubbels (contactadres i.v.m. oud papier) Leden: Dhr. B. Eikens Mevr. L. Roosken Mevr. S. Wessels Mevr. I. Postma I.v.m de privacy worden geen adressen en telefoonnummers gepubliceerd. De leden van de ouderraad zijn te bereiken via de school. L.s. De ouderraad vergadert iedere maand. Op de algemene ouderavond treden er leden af en treden er nieuwe leden aan. Juf Wilma woont de vergaderingen bij namens de school Ze heeft geen stemrecht.

9 9 De leden van de Medezeggenschapsraad zijn: Voorzitter: E.M. Koop-Gossen (juf Ester) Secr: Leden: A. Steffens (juf Alinda) I. Leveling W. Schans M. Bijker E. Wehkamp (juf Elise) Adv. lid B.Gustin I.v.m de privacy worden geen adressen en telefoonnummers gepubliceerd. De leden van de medezeggenschapsraad zijn te bereiken via de school. De medezeggenschapsraad vergadert minimaal 6 keer per jaar. De vergaderingen zijn openbaar, mits anders vermeld. De notulen van de vergadering liggen één week na de vergaderdatum ter inzage op school.

10 10 PERSONEEL VAN DE SCHOOL: Directeur B.H. Gustin (men. Gustin) Plaatsverv. Dir. M. Rolfes-Scheve (juf Ria) Intern begeleider W. Rogge (juf Wendy) W.M.C. Grol (juf Wilma) E.M. Koop-Gossen (juf Ester) C.L. de Vries- van Veggel (juf Leonie) M.C. Berens (juf Marja) Tot 1 november 2014 M.Immink (juf Milja) A. Steffens (juf Alinda) E. Wehkamp (juf Elise) J. Muter (juf Judith) S. Ensing (juf sanne) Conciërge Mevr. Mieke Heijnen I.v.m de privacy worden geen adressen en telefoonnummers gepubliceerd De leerkrachten zijn te bereiken via de school.

11 11 De groepsindeling voor het komende jaar: De groepsindeling voor het komende jaar is; Groep 0-1 Groep 2 Groep 3-5 Groep 4 Groep 6 Groep 7 juf Ria juf Wilma en juf Wendy op de woensdagmorgen. juf Leonie op maandag en dinsdag juf Elise op woensdag, donderdag en vrijdagmorgen. Op de vrijdagmiddag gaat groep 5 naar groep 6. Op maandag, dinsdag en woensdag juf Ester en op donderdag en vrijdagmorgen juf Wendy. Op maandag, dinsdag en vrijdag juf Marja en op woensdag en donderdag juf Alinda. (Op maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag een combinatie met een deel van groep 7). Tot 1 november 2014 vervang juf Milja juf Marja. Op maandagmorgen, dinsdagmorgen, woensdag en donderdagmorgen juf Sanne Ensing. Op vrijdag juf Alinda. Op maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag wordt groep 7 gecombineerd met groep 6 en 8. Groep 8 Juf Judith en om de week op maandag juf Elise. (Op maandagmiddag, dinsdagmiddag en donderdagmiddag een combinatie met een deel van groep 7). Op maandag, dinsdagmiddag, donderdag is meneer Gustin ambulant en dus ook overdag bereikbaar voor ouders. Op woensdag is meneer Gustin vrij i.v.m. BAPO. Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen geeft men. Gustin extra begeleiding aan kinderen. Op maandag en vrijdagmiddag heeft juf Wendy tijd voor haar i.b-taken.

12 12 De school De Gerardus Majellaschool opende in 1924 voor het eerst haar deuren. Het was toen een 3-klassige school. Het kerkbestuur was tevens schoolbestuur. De school groeide en onderging diverse verbouwingen. In 1959 werd de kleuterschool De Kleuterberg in gebruik genomen. In 1976 werden kerkbestuur en schoolbestuur gescheiden. In 1985 werden kleuterschool en lagere school samen één basisschool. We zijn nu ook gehuisvest in één gebouw. Ons onderwijs is ingericht volgens het leerstof- jaarklassensysteem. Leerlingen worden naar leeftijd in jaargroepen ingedeeld. Daarin krijgen ze een bepaald deel van de totale leerstof aangeboden. Voor leerlingen die wat achterblijven of juist een voorsprong nemen zijn er maatgesneden leerprogramma s. We zijn optimistisch over de gezamenlijke mogelijkheden van de kinderen en het schoolteam. Dit komt tot uitdrukking in een positieve en stimulerende samenwerking van ouders, leerlingen en leerkrachten. Respect voor de schepping en onderlinge verdraagzaamheid vinden wij belangrijke opvoedkundige waarden. Voortdurend proberen we de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Katholiek onderwijs Veel ouders vinden het belangrijk dat hun kind in de school hetzelfde klimaat aantreft als thuis. Ze verwachten dat de school goed onderwijs geeft en dat dat in overeenstemming gebeurt met hun eigen waarden- en normenpatroon. De katholieke scholen van onze stichting proberen daar op eigen wijze gestalte aan te geven. De scholen hebben gemeen, dat ze allen werken vanuit een christelijk - katholiek waarden- en normenpatroon. We zijn ervan overtuigd, dat de boodschap en de levenswijze van Jezus van Nazareth ook in deze tijd van grote waarde is, ook voor niet christenen. Onze scholen voeren daarom een open toelatingsbeleid. Dat wil zeggen, dat ook niet katholieke kinderen welkom zijn. Het bestuur probeert ouders en personeel zoveel mogelijk te betrekken bij de besluitvorming. Dit gebeurt in het directieoverleg, medezeggenschapsraden en diverse commissies. Bovendien zijn alle scholen rechtstreeks in het bestuur vertegenwoordigd. De kwaliteit van het onderwijs is belangrijk voor de ontplooiing van het kind. Onze scholen zijn onderwijskundig en pedagogisch afgestemd op de eisen van de huidige maatschappij. Directies en teams maken ruimschoots gebruik van mogelijkheden tot bij- en nascholing. Nieuwe ontwikkelingen worden ingepast in oude verworvenheden. Er wordt constructief samengewerkt met andere schoolbesturen om een bijdrage te leveren aan het totale basisonderwijs. De leerlingen - en daar gaat het tenslotte toch om - zijn daarmee gediend.

13 13 School en parochie De Gerardus Majellaschool valt onder de Bonifatiusparochie. Met pastor Lange en pastoor Tjepkema hebben we regelmatig contact. Zij komen regelmatig op school voor overleg. De kerkelijke vieringen worden in onderling overleg gepland en voorbereid. Verder besteden het team en de pastores aandacht aan: - voorbereiding op de 1e H. Communie - gezinsvieringen (hierbij helpt ook de liturgiegroep) - schoolvieringen Catechese Het catecheseonderwijs wordt gegeven aan de hand van de methode Trefwoord. Belangrijk is hierbij de ervaringswereld van het kind. Tevens maken de kinderen op een goede manier kennis met de verhalen uit de Bijbel. In augustus 1997 zijn we begonnen met deze methode. Wij zijn erg enthousiast over deze methode. De liedjes die we met ons schoolkoor zingen komen allemaal uit Trefwoord. De kinderen leren dus op meerdere manieren invulling te geven aan catechese. Andere gezindten Onze school staat open voor kinderen van alle gezindten. We vragen respect voor elkaars geloofsovertuiging en mening over levensbeschouwing. We gaan ervan uit dat ouders onze doelstellingen onderschrijven. Bij ons op school worden geen leerlingen in een uitzonderingspositie geplaatst, waar het informatie over levensbeschouwing betreft. Binnen het vakgebied geestelijke stromingen besteden we in de bovenbouw ook aandacht aan Jodendom, Christendom, Islam, Boeddhisme en Humanisme. Ook verwachten we dat kinderen aan alle activiteiten binnen de school deelnemen. Dit betreft ook vieringen binnen de school, feesten, sportdagen, enz. We willen geen kinderen buiten de groep plaatsen of activiteiten onthouden die voor alle kinderen leuk zijn.

14 14 Eerste Heilige Communie In de Rooms Katholieke kerk mogen gedoopte kinderen op de leeftijd van 7/8 jaar voor het eerst volledig deelnemen aan 'de Maaltijd van de Heer'. Deze eerste deelname aan het sacrament van de eucharistie wordt Eerste Heilige Communie genoemd. De Eerste H. Communie is één van de drie stappen in de inwijding in het christelijke geloof. De eerste stap is de Doop. Door de doop wordt het kind opgenomen in de kerkgemeenschap. De tweede stap is de Eerste H. Communie, de eerste keer dat het kind volledig mag deelnemen aan de Maaltijd van de Heer of Eucharistie en het heilig brood ontvangt (te communie gaat). De derde stap is het Vormsel. Door handoplegging en zalving ontvangen de kinderen of jongeren de Heilige Geest, de kracht die hen in hun leven zal sterken. Doopsel, vormsel en eucharistie worden sacramenten genoemd. In de St. Bonifatiusparochie worden kinderen in groep 4 van de Gerardus Majella school voorbereid op hun Eerste H. Communie door een werkgroep van ouders en pastoor Tjepkema. Daarnaast is mevr. H. Bosch als contactpersoon vanuit de parochie betrokken bij de Eerste H. Communie. De theoretische voorbereiding vindt deels plaats tijdens schooltijd. De praktische zaken gebeuren na schooltijd. Alle kinderen van groep 4 nemen deel aan deze voorbereiding. De ouders van kinderen van 7/8 jaar die ingeschreven staan in de ledenadministratie van de parochie krijgen een uitnodiging voor een ouderavond. Ook de ouders van de andere kinderen in groep 4 van de katholieke basisschool worden voor deelname aan de voorbereiding op de Eerste H. Communie uitgenodigd. Op de ouderavond worden ouders gevraagd aanwezig te zijn om praktische informatie te ontvangen maar ook om met elkaar te spreken over geloven/geloofsopvoeding en de Eerste H. Communie. De theoretische voorbereiding vindt plaats onder schooltijd. Op school wordt aan het project gewerkt, maar vanzelfsprekend wordt van de ouders verwacht er ook thuis de nodige aandacht aan te besteden. Verder gaan de kinderen een aantal keren naar de kerk voor bijvoorbeeld uitleg over doopsel en kennismaken met het kerkgebouw en de voorwerpen die daar aanwezig zijn. Verder vindt er tijdens de voorbereidingstijd een broodmaaltijd plaats. Uiteraard dragen ouders op de eerste plaats de verantwoordelijkheid bij de voorbereiding op de Eerste H. Communie. Van hen wordt verwacht dat ze hun kinderen opvoeden in het geloof, hen thuis leren bidden en hen meenemen naar de vieringen in de kerk. Een kind leert eucharistie vieren door te kijken hoe anderen het doen. Daarnaast leert een kind het bidden en het groeien in het geloof binnen het gezin door het samen te doen en doordat de ouders het voordoen aan hun kind. Dat is de beste voorbereiding die het kind kan krijgen. Zowel school als parochie stelt het op prijs dat er tijdens de voorbereidingsperiode een open communicatie plaats vindt met de ouders. Onduidelijkheid werkt roddels en suggestieve geruchten in de hand en heeft zijn weerslag op de hele voorbereiding en het feest van de Eerste H. Communie. Wanneer u vragen heeft aarzel dan niet rechtstreeks contact op te nemen met dhr. B. Gustin of pastoor Tjepkema. Afwijking van de afspraken is alleen mogelijk na wederzijdse goedkeuring. Wij hopen dat we met zijn allen de voorbereidingstijd en natuurlijk de dag van de Eerste H. Communie zelf tot een fijne en zinvolle tijd kunnen maken waarop de kinderen met plezier kunnen terugkijken!

15 15 Informatie: Het is de bedoeling dat de versiering in de kerk door de kinderen wordt gemaakt, ouders kunnen daarbij behulpzaam zijn. De kinderen die geen Eerste H. Communie doen zijn welkom bij alle vieringen en activiteiten in de kerk. Er zal worden geprobeerd - voor de kinderen die dat willen - een passende taak te vinden tijdens de viering. Concreet wil dit zeggen dat deze kinderen geen dingen doen waarvoor je lid moet zijn van de kerk. Bij het samenzijn na de viering zijn alle ouders en kinderen welkom. Ze zitten ook bij de communicantjes en de ouders. Alle kinderen krijgen ter herinnering een cadeautje van de parochie. Er is voor iedereen de mogelijkheid om (gezins)foto s te laten maken. Er wordt één groepsfoto gemaakt van alle kinderen Feest van de Eerste H. Communie: In het maken van foto s en video-opname is voorzien, daarom is het niet toegestaan, door andere dan de aangewezen personen, om tijdens de viering te fotograferen en/of te filmen. Er zullen plaatsen gereserveerd worden voor het gezin van de eerste communicantjes en klasgenootjes en hun ouders Het komend schooljaar zal er geen Eerste H. Communie zijn op onze school. Aangezien er in de komende groep 4 maar 2 kinderen zaten die de eerste communie deden, hebben die afgelopen jaar al meegedaan.

16 16 Uitgangspunten van de school Het motto van onze school is: We streven er naar dat alle kinderen met zelfvertrouwen werken aan hun eigen ontwikkeling. Dit proberen we te doen door: - Waardering van kinderen, ouders en leerkrachten. - Het bieden van een veilige plaats aan een ieder die met de school verbonden is. - Dichtbij kinderen en ouders staan. - Zorg voor alle kinderen. Hoe proberen we dit in de praktijk te brengen? Waardering: - Sturen op zaken waar kinderen goed in zijn. - Oog hebben voor sociaal-emotioneel welbevinden. - Zorg hebben voor de verschijningsvorm van alle kinderen. - Gewenst gedrag belonen. - Geven van inhoudelijke positieve feedback. - Kinderen leren te reflecteren op eigen gedrag. - Focussen op positieve leerresultaten. Een veilige plaats bieden: - Leerlingen leren hun gevoelens te uiten d.m.v. klassengesprek en individuele gesprekken. - Tijd nemen voor problemen waar kinderen mee zitten. We willen kinderen en ouders serieus nemen. - Er wordt naar kinderen en ouders geluisterd. - We geven aan, dat kinderen fouten mogen maken. - We hanteren duidelijke en éénduidige schoolregels. - We leren de kinderen dat anders zijn ook mag. Dicht bij de kinderen en ouders staan: - Leerlingen en ouders serieus nemen door naar hen te luisteren. - Bij problemen nemen we contact op met de ouders. - We willen proberen om ouders te ondersteunen bij opvoedingsvragen. - We bieden de ouders de gelegenheid om informatie in te winnen over hulpverlenende instanties. - We waarderen de ouders in het aanleveren van relevante informatie over hun kinderen. - We proberen oog te hebben voor omstandigheden van kinderen en ouders bij het beoordelen van de resultaten van het kind. - We willen op een gelijkwaardige manier met ouders spreken over hun kind.

17 17 Zorg voor alle kinderen: - Alle leerkrachten handelen volgens de afspraken zoals die in het zorgplan beschreven staan - Er wordt tijdig contact opgenomen met de ouders als er sociaal-emotionele of cognitieve problemen zijn. - Er worden duidelijke afspraken gemaakt met ouders en hier wordt ook op teruggekomen. - Zorg voor een kind is geen probleem van een leerkracht, maar voor het hele team. - We zoeken samen naar een oplossing voor een probleem en koppelen dit altijd terug naar de ouders. Om aan deze visie en missie te kunnen voldoen wordt er commitment gevraagd van alle teamleden, ouders en kinderen. Onze zorg voor kwaliteit Binnen de kwaliteitszorg is het belangrijk om na te gaan wat de resultaten zijn van ons onderwijs. Doen we de goede dingen en doen we de goede dingen goed? Belangrijk hierbij is, dat het team zich verantwoordelijk voelt voor de resultaten en dat stappen die ondernomen worden om de kwaliteit te verbeteren door iedere betrokkene worden gedragen. Dit betekent ook, dat conclusies worden getrokken en maatregelen worden genomen op individueel- of schoolniveau. Hiervoor moeten betrouwbare en hanteerbare instrumenten worden gebruikt. Doelen van de kwaliteitszorg - Zicht krijgen en houden op de kwaliteit van de componenten binnen de school, zowel wat betreft de proceskant (organisatiegebieden zoals leiderschap, personeelsmanagement, en beleid/strategie), als ook de productkant (resultaatgebieden als uitstroomcijfers en waardering door de doelgroep). - Er voor zorgen dat goede kwaliteit behouden blijft. - Kwaliteit die niet goed genoeg is, verbeteren. Hoe meten we onze kwaliteit? Op leerling-niveau - Het cito-leerlingenvolgsysteem - De cito-entreetoets groep 6 - De cito-entreetoets groep 7 - Eindtoets cito - Methodegebonden toetsen - Procedures uit zorgplan - Contacten met p.s.z en v.o - Regelmatige inhoudelijke contacten met andere scholen binnen het bestuur - Beoordeling door derden - Evalueren en bespreken van de resultaten van de verschillende niet methode gebonden toetsen Op leerkrachtniveau - Invullen van de quick-scan van de WMK zowel op leerkracht als schoolniveau

18 18 - Collegiale consultatie en klassenbezoek door directie - Jaarlijkse ontwikkelingsgesprekken of beoordelingsgesprek - Regelmatig directieoverleg met andere scholen - Nascholing - Klassenconsultatie door schoolbegeleider Op schoolniveau - Regelmatige evaluatie van de prestaties (elke 8 weken) - Interventies naar aanleiding van evaluatie - Jaarlijkse evaluatie van schoolgegevens i.v.m. o.v.b rapportage en jaarverslag - Het maken en bespreken van trendanalyses Ouderparticipatie In 2011 is er een ouderenquête gehouden. Van de 104 uitgedeelde formulieren kwamen er 42 terug. Uit deze enquête blijkt, dat de ouders over het algemeen tevreden zijn over de school. Het eindcijfer was een 7 Ook is er dat jaar een enquête gehouden onder het personeel en de kinderen. Een uitgebreide uitwerking ligt ter inzage op school. Doelstellingen Op onze school willen we de aan ons toevertrouwde kinderen zo goed mogelijk voorbereiden op de huidige maatschappij en ze optimale kansen geven zich individueel te ontwikkelen. Ruim aandacht zal besteed worden aan de normen en waarden die thuis en op school gangbaar zijn. Het goede voorbeeld geven en het bewust creëren van situaties waar deze waarden en normen een rol spelen komen nadrukkelijk aan de orde. De maatschappij vraagt om goed opgeleide mensen, die zich verantwoordelijk weten voor hun gedrag en de activiteiten waar ze mee bezig zijn en die zich door hun omgeving gewaardeerd voelen. De kans hierop is groter, naarmate de kinderen op de basisschool hun individuele kwaliteiten zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Het praktisch handelen is naast het overdragen van kennis van wezenlijk belang. Individuele begeleiding en acceptatie van elkaars (on)mogelijkheden is essentieel. Een goede samenspraak en samenwerking met en tussen ouders, leerlingen, leerkrachten en ondersteunende instanties is vanzelfsprekend. Samenwerking die gekenmerkt wordt door openheid, vertrouwen en wederzijds respect. Beleidsplan Met inachtneming van de wettelijke bepalingen maakt de school zijn eigen beleid. Dit eigen beleid is niet vrijblijvend. Zo kan het schoolbestuur een aantal zaken dwingend voorschrijven en worden er in het directie-overleg afspraken gemaakt die voor alle scholen, vallend onder de Stichting Catent, gelden. Voorbeelden hiervan zijn de katholiciteit van de school, wat onder meer tot uitdrukking komt in het jaarplan catechese. De eindverantwoordelijkheid van het personeelsbeleid ligt bij het bestuur. Keuze van materialen en methodes wordt overgelaten aan de schoolteams. Het lesrooster wordt door het schoolteam vastgesteld en ter goedkeuring aan het bestuur voorgelegd. Ontwikkelen en uitvoeren van beleid De overheid kan dwingend opleggen dat er t.a.v. bepaalde activiteiten beleid gemaakt moet worden. Schooloverstijgend:

19 19 - Het schoolbestuur formeert werkgroepen die het beleid voor alle scholen vastleggen. Voordat het beleid definitief is dienen de inspraakprocedures in acht genomen te worden. Aan vastgesteld beleid dient iedere school zich te houden. MR en GMR spelen hierbij een rol. Aandacht hierbij verdient ook het lokaal onderwijsbeleid. Schoolspecifiek beleid: - Hieronder vallen bijvoorbeeld de schoolgids, het schoolplan en het activiteitenplan. De school verwoordt hierin schoolspecifieke zaken. Totstandkoming van beleid schoolspecifiek: - Voorstel is meestal afkomstig van één van de team-leden. Voorbespreking kan, indien nodig, in een ad hoc gevormde commissie. Voorstel wordt ter goedkeuring aan het voltallig team voorgelegd en wordt aangenomen bij meerderheid van stemmen (de helft plus één).

20 20 Jaarverslag Aantal leerlingen per Vertrokken naar andere scholen: 8 Binnen gekomen van andere scholen: 6 Doublures: 2 Vertrokken naar voortgezet onderwijs: 13 jaar Lwoo/pro Vmbo basis Vmbo kader % 10,5% 17,5% ,2% 7,6% 3,8% ,9% 3,8% ,5% ,6% 8,6% 8,6% ,1 Aantal leerlingen per groep Vmbo tl 5 17,5% 6 22,4% 7 26,9% 4 24% 8 34,4% 1 7,7% Havo Vwo totaal 10 35% 10 38,4% 8 30,7% 7 40% 6 25,8% 6 46,2% 3 10,5% 3 11,4% 3 11,4% 3 17,5% 3 13% 3 23,1% Groep

21 21 Norm Toezichtsarrangement voldoende voldoende voldoende 2 Leerlingen zonder gewicht Leerlingen met gewicht 0, Leerlingen met gewicht 1, Totaal aantal leerlingen Advies PRO-VSO Advies VMBO BB KB Advies VMBO GL TL Advies HAVO Advies HAVO-VWO 11. Advies VWO Advies gymnasium 13. Rendement na drie jaar 14. CITO-eindtoets ongecorrigeerd 535,1 536,5 531,9 15. CITO-eindtoets gecorrigeerd 535,3 535,3 534,6 Cito score volgens schoolgroep 535,6 16. Taal 67,5 71,1 73,2 73,9 17. Rekenen 39,4 42,4 41,4 39,7 18. Wereldoriëntatie 60,3 63,7 58,7 60,9 19. Studievaardigheden 29 30,5 26,6 30,2 20. Taal voor kleuters E2 % , Taal voor kleuters E2 GVS 67,9 69,7 67,8 22. DMT E3 % , DMT E3 GVS 33 46,41 55,7 39,9 24. DMT E4 % ,6 93, DMT E4 GVS 56 62,65 95,9 76,7 26. RW E4 % , RW E4 GVS 61 63,45 31,8 62,3 28. RW E6 % ,7 93, RW E6 GVS 89 97,43 94,8 91,7 30. BL M6 % ,9 79, BL M6 GVS 32 33,69 31,8 31,8 32. SPE E6 % ,3 79, SPE E6 GVS ,9 137,3

22 22 Cito-resultaat Eindtoets basisonderwijs 2009 inclusief lwoo-leerlingen 532,1 zonder lwoo-leerlingen 534,7 Eindtoets basisonderwijs 2010 inclusief lwoo-leerlingen 530,4 zonder lwoo-leerlingen 534,8 Eindtoets basisonderwijs 2011 inclusief lwoo-leerlingen 529,3 zonder lwoo-leerlingen 532,2 Eindtoets basisonderwijs 2012 Gecorrigeerde standaard score 535,3 Ongecorrigeerde standaardscore 536,5 Eindtoets basisonderwijs 2013 Ongecorrigeerde standaardscore 531,9 Gecorrigeerde standaardscore 534,6 Eindtoets basisonderwijs 2014 Schoolrapport schoolgroep 3 535,6 Gezien de populatie van onze school, en de verwachtingen die we hebben van onze kinderen kunnen we concluderen dat de school een voldoende resultaat heeft behaald. We concluderen wel, dat we erg hoog staan ingedeeld wat betreft schoolgroep. De meest omringende scholen zitten in schoolgroep 6. Financieel Financieel heeft de school het jaar afgesloten met een positief saldo.. Dit saldo zal worden ingezet om de tekorten van het komend jaar op te vangen. We hebben het komend jaar meer personeel in dienst dan op grond van aantal leerlingen wordt uitbetaald. We hebben hier bewust voor gekozen om zodoende de formatie voor een ieder acceptabel te maken. Voor bevoegde instanties ligt de begroting ter inzage. Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan? 1 We hebben een nieuwe taalmethode ingevoerd. Sinds januari 2014 werken we met de nieuwe Taal Actief.. 2 We zijn verder gegaan met handelings- en opbrengstgericht werken. Naast het leesonderwijs is deze aanpak het afgelopen jaar ook toegepast op het rekenonderwijs. Door het maken van deze overzichten en plannen krijgen we de prestaties en problemen van zowel de groep als het individuele kind sneller en beter in beeld en kan er adequaat worden gehandeld. 3 We hebben ons georiënteerd op een nieuwe methode voor Engels en begrijpend lezen. Voor het vak Engels starten we het komend jaar met Groove me voor groep 7 en 8. Als de methode ons goed bevalt, willen we in de loop van dit of volgend jaar verder uitbreiden In de groepen 1 t.m 6. Voor begrijpend lezen gaan we een proefjaar draaien met Leeslink in de groepen 4 t.m 8. 4 Dit jaar zijn we gestart met het invoeren van groepsoverzichten en groepsplannen binnen Esis. Ook de evaluaties van de plannen en de dossiervorming van leerlingen is nu geïntegreerd binnen dit programma.

23 23 5 Het projectplan om de overgang tussen basisschool en peuterspeelzaal beter te laten verlopen is niet gestart. De reden hiervoor is, dat de gemeente de plannen die in december 2012 zijn ingediend nog steeds niet heeft bekeken of gehonoreerd.. 4 Er is scholing gevolgd op de volgende gebieden; - 5 leerkrachten volgen de herhalingscursus brandpreventie en ontruiming. - 5 leerkrachten volgen de herhalingscursus E.H.B.O - Alle leerkrachten hebben scholing ghad in Codo. - De i.b-er en de directeur hebben de cursus Opbrengstgericht leiderschap - Alle leerkrachten gaan (verder) werken aan hun eigen bekwaamheidsdossier. - 1 leerkracht volgt de master-opleiding taal. - 1 leerkracht volgt de opleiding schoolleider. - 1 leerkracht volgt de opleiding cultuurcoördinator Extra activiteiten die er dit jaar zijn geweest: - handbaltoernooi - voetbaltoernooi - korfbaltoernooi - schaatswedstrijd - kerstwandeling - adventsvieringen in school - leesvirus - boeken-top 5 - kinderjury - bezoek aan verschillende musea en andere culturele activiteiten - deelname aan jeugdkrakercompetitie (dit jaar zijn we eerste geworden) - schoolreis - koningsfeest - Witte Donderdag viering - Groep 8 heeft een film gemaakt - nationaal schoolontbijt - gemeentelijke sportdag - actie kinderpostzegels. - technieklessen voor groep

24 24 Wat willen we het komende jaar doen? 1 Het komende jaar gaan we verder met opbrengst en handelingsgericht werken. We richten ons dit jaar met name op spelling. Binnen de groepen wordt bekeken welke didactische vaardigheden de leerkrachten hebben en hoe ze die eventueel kunnen verbeteren. Ook proberen we om de verschillende onderwijskundige behoeftes van elk individueel kind in beeld te brengen om daar ons handelen op af te stemmen. Het uiteindelijke doel is, dat minimaal 80% van alle kinderen een a t/m c score heeft op de cito-toetsen begrijpend lezen en woordenschat, rekenen en speling. 2 Het komende jaar laten we ons scholen in coöperatief leren.. Het doel is om leerlingen op een constructieve wijze met elkaar te laten samenwerken zodat ze van elkaar leren. Dit kan een eerste stap zijn naar een ander onderwijsconcept binnen de school. Dit is noodzakelijk omdat we in de toekomst steeds vaker te maken zullen hebben met combinatiegroepen aangezien de school de komende jaren fors in leerlingenaantal zal dalen. Op deze manier willen we proberen om kwalitatief goed onderwijs te behouden binnen onze school. Ook het verbeteren van klassenmanagement is een onderdeel van dit traject.. 3 Het komend jaar is het eerste jaar dat passend onderwijs van kracht wordt. Aangezien we al sinds jaren weinig of niet verwijzen en proberen om voor alle kinderen van het dorp een geschikte onderwijsplek te creëren zal dit voor ons niet veel veranderingen inhouden. Wel zal de bekostiging anders verlopen en lager uitvallen. In de loop van het jaar zullen we bekijken wat dit voor onze school inhoudt en hoe we hier mee om gaan. 4 Het komend jaar gaan we werken met en nieuwe methode voor begrijpend lezen Leeslink. Deze methode is beter afgestemd op de doelen die we willen bereiken. De methode gaat heel consequent uit van de 7 leesstrategieën. Ook sluiten de leesteksten aan op de actualiteit. De methode is digitaal. 5 We gaan het komende jaar starten met een nieuwe methode Engels, Groove me. In eerste instantie starten we in de groepen 7 en 8. Mocht de methode aan de verwachtingen voldoen, dan gaan we in de loop van de komende jaren de methode ook invoeren voor de groepen 1 t.m 6. Ook deze methode is volledig digitaal. Als lesmateriaal gaat men uit van songteksten die actueel zijn. 6 We werken samen aan het schoolplan voor de jaren Elke leerkracht maakt een eigen ontwikkelingsplan binnen Codo en gaat daar het komende jaar aan werken en volgt eventueel individuele scholing. 8 Verbeteren van de overgang voorschools naar vroegschools. Hiervoor hebben we afspraken gemaakt met de stichting peuterspeelzalen van Sedna. De inloopmorgens of middagen worden verruimd naar 8. De leerkracht van groep 1 zal om de 2 weken een bezoek brengen aan de peuterspeelzaal. Elke maand zal er overleg zijn tussen de juf van groep 1 en de peuterspeelzaalleidsters. Op deze manier willen we de overgang versoepelen, problemen eerder signaleren en de doorgaande lijn verbeteren. 9 Het komende jaar gaan we starten met een programma voor meer- en hoogbegaafde kinderen.

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl

Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal. Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Basisschool Franciscus Lyceumstraat 2b 7572CP Oldenzaal 2 0 1 4 2 0 1 5 Tel. 0541 533561 E-mail dir.francuscus@konot.nl www.franciscusschool.nl Inhoud Schoolgids Inleiding...3 1. Wie zijn wij?...4 1.1

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde SCHOOLGIDS van Openbare basisschool De Kiekendief te Zeewolde Inhoudsopgave een woord vooraf 1 de school 2 waar de school voor staat 3 de organisatie van het onderwijs 4 de zorg voor de kinderen 5 de leerkrachten

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016

SCHOOLGIDS. Schooljaar 2015-2016 SCHOOLGIDS Schooljaar 2015-2016 Voorwoord 4 De Achthoek pijlers 5 De Achthoek algemeen 7 De organisatie van ons onderwijs 9 De schooltijden 9 De groepsindelingen en de voorzieningen 10 De werkwijze en

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op onderwijs 1.1 De school 1.2 Waar staan we als school voor 1.3 Wat willen we bereiken 1.4 Levensbeschouwelijke identiteit 2. Organisatie van het onderwijs 2.1 Jaargroepen

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop SCHOOLGIDS Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop 2013-2014 Tel. 0541-229393 Fax. 0541-229601 E-mail: dir.kampke@konot.nl www.kampke.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van t Kämpke... 3 Inleiding...

Nadere informatie

Schoolgids GBS de Triangel

Schoolgids GBS de Triangel 2014 2015 Schoolgids GBS de Triangel GBS de Triangel Bezoekadres: Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen Postadres: Postbus 8115 9702 KC Groningen 1 Tel: 0505250448 E-mail: dir.triangel@noorderbasis.nl 1.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.

SCHOOLGIDS. Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte. Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte. SCHOOLGIDS Basisschool n Esch Schoolstraat 18 7634 PS Tilligte Tel. 0541-221200 Fax. 0541-221465 E-mail dir.n-esch@konot.nl www.esch-tilligte.nl 2013-2014 2013-2014 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Levensboom 12 1261 MX Blaricum tel. 035 523 30 22 e-mail: directie.levensboom@proceon.nl website :www.levensboomblaricum.nl De Levensboom De basisschool is een stukje van je leven,

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor het individuele kind Van harte welkom op de site van www.cbsjuliana.nl Inhoudsopgave 1. WOORD VOORAF... 3 2. DE SCHOOLSITUATIE... 4 2.1.

Nadere informatie