Reisverzekeringen Visa-kaart

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reisverzekeringen Visa-kaart"

Transcriptie

1 Reisverzekeringen Visa-kaart Inhoud en dekkingsoverzicht Visa-kaart Reisverzekeringen (Verzekerde bedragen zijn maxima) Algemene voorwaarden van de Reisverzekeringen Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verzekeringsnemer International Card Services B.V. 1.2 De Maatschappij: AIG Europe, Belgisch filiaal, verzekeringsmaatschappij toegelaten onder codenummer H.R. BRU RPR Brussels Maatschappelijke Zetel: Pleinlaan 11, 1050 Brussel 1.3 De Hulpverlener: De hulpverlenende instantie, de Hulpverlener, aangesteld door De Maatschappij met het oog op de uitvoering van de bijstandsprestaties; 1.4 Verzekering De overeenkomst tot verzekering van de in de Algemene Voorwaarden De Visa-kaart genoemde rubrieken, waarvan de inhoud is weergegeven in de algemene voorwaarden van de verzekeringen, de rubrieksvoorwaarden en eventuele clausules; 1.5 Rubriek De dekking van de volgens de Algemene Voorwaarden De Visa-kaart toepasselijke rubriek, zoals verwoord in deze algemene voorwaarden van de verzekeringen, de rubrieksvoorwaarden en eventuele clausules; 1.6 Rubrieksvoorwaarden De bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op een rubriek; 1.7 De verzekerde De Visa-kaarthouder, die als zodanig bij International Card Services staat geregistreerd op grond van de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden De Visa-kaart; 1.8 Reis Een tocht van particuliere dan wel zakelijke aard, af te leggen binnen 180 dagen, die ingaat bij het vertrek van het woonadres naar het verblijfadres met buitenlandse bestemming en eindigt bij de terugkeer op dat woonadres; 1.9 Buitenland Ieder land met uitsluiting van: - het land van domicilie van de verzekerde; - het land van gewoonlijke verblijfplaats van de verzekerde; - het land van gewoonlijke werkplaats van de verzekerde Visa-kaart Een door International Card Services uitgegeven Visa-kaart Bagage Valiezen, koffers en handbagage met inbegrip van hun inhoud voor zover het kledij, persoonlijke bezittingen en voorwerpen voor professioneel gebruik eigendom van, gehuurd of geleased door de werkgever betreft die door de verzekerde werden meegenomen tijdens een reis of tijdens deze reis verworven werden. Worden niet als bagage beschouwd: dieren handelswaar test- en/of promomateriaal wetenschappelijk materiaal materiaal voor onderzoek bouwmaterialen meubelen motorrijtuigen aanhangwagens caravans motorhomes water- en luchtvaartuigen Geneesheer Doctor in de geneeskunde en/of lid van een orde van geneesheren wettelijk gemachtigd tot het uitoefenen van de geneeskunde in het land waar het schadegeval en/of de behandeling ervan zich voordoet Oorlog Een gewapende, al dan niet verklaarde oppositie van een Staat tegen een andere Staat, een invasie of het uitroepen van de staat van beleg. Worden hiermee gelijkgesteld: alle soortgelijke acties, het gebruik van militair geweld door een soevereine Staat teneinde bepaalde economische, geografische, nationalistische, politieke, religieuze of andere doelstellingen te verwezenlijken. Burgeroorlog Een gewapende oppositie van twee of meer tot eenzelfde staat behorende partijen omwille van etnische, religieuze of ideologische redenen. Worden gelijkgesteld: een gewapende opstand een revolutie oproer een staatsgreep de gevolgen van een krijgswet de sluiting van de grenzen bevolen door een regering of door de plaatselijke overheden. Terrorisme In het buitenland en/of in het land van bestemming van de retourreis waardoor de luchthaven(s) en/of het luchtruim en/of de terminal of station gesloten wordt/worden: - Ieder gebruik van geweld of de dreiging ermee met de bedoeling schade, letsels of destabilisering te veroorzaken; - Het uitvoeren van handelingen die een gevaar inhouden voor de mens of voor bezittingen en eigendommen van zowel individuen, organisaties en bedrijven als van de overheid voor zover deze handelingen, al dan niet openlijk, gepleegd worden in het kader van economische, nationalistische, etnische of religieuze belangen; - Handelingen en acties die door de bevoegde overheden als terrorisme worden beschouwd of erkend. Worden niet als een daad van terrorisme aanzien: - Elke daad van opstand, staking, oproer, revolutie, aanslagen waarbij gebruik wordt gemaakt van nucleaire, biologische of chemische wapens; - Criminele feiten, diefstallen en overvallen, met eigen gewin als doel of gepleegd in het kader van een relationeel conflict tussen dader en slachtoffer Intoxicatie Toestand te wijten aan het binnendringen van substanties in het organisme van verzekerde waarbij het gemeten gehalte aan zuivere alcohol en/of illegaal verdovende middelen hoger is dan het maximum toegelaten gehalte bepaald in de wetgeving van het land waar de schade zich voordoet. Artikel 2 - Geldigheidsgebied De verzekeringen zijn van kracht in de gehele wereld, met uitzondering van het land van het verblijfadres. Bij reizen naar het buitenland zijn de verzekeringen ook van kracht gedurende de heen- en terugreis van respectievelijk naar het woonadres van de verzekerde. Artikel 3 - Omvang van de dekking De verzekeringen geven dekking voor de geldende rubrieken tot ten hoogste de bij die rubrieken vermelde verzekerde bedragen. De verzekeringen geven alleen dekking indien de zaak of de reis van tevoren volledig betaald is met de Visa-kaart, waartoe de Visa-kaartrekening van de verzekerde is/wordt belast. Artikel 4 - Uitsluitingen De Maatschappij noch de Hulpverlener is tot enige uitkering of hulpverlening verplicht ter zake van ongevallen, schaden en kosten: 4.1 Veroorzaakt door opzet, grove schuld of met goedvinden van de verzekerde of een begunstigde bij deze verzekering, dan wel de verzekerde overkomen bij een (poging tot) misdrijf of deelneming aan een vechtpartij (een stoeipartij te boven gaande), anders dan uit rechtmatige zelfverdediging; 4.2 Als gevolg van overmatig gebruik van alcohol of van een stimulerend, bedwelmend of verdovend middel, tenzij het gebruik overeenkomstig het voorschrift van een geneesheer geschiedt; 4.3 Voortvloeiend uit voor de ingangsdatum van de reis bestaande ziekten, ongevalsgevolgen of afwijkingen; 4.4 Indien bij het begin van enige reis zodanige omstandigheden bekend of aanwezig waren (bijvoorbeeld door middel van berichten en/of publicaties in persmedia) dat het maken van kosten of de behoefte aan hulp redelijkerwijs was te voorzien; 4.5 Bevorderd of verergerd door hetzij direct, hetzij indirect gewapend conflict, burgeroorlog, opstand, binnenlandse onlusten, oproer, revolutie of muiterij, staking en/of aanslagen waarbij gebruik wordt gemaakt van nucleaire, biologische of chemische wapens; 4.6 (in)direct verband houdend met het willens en wetens bijwonen van kaping, hijacking of terrorisme; 4.7 Zelfmoord of poging tot zelfmoord; 4.8 a. veroorzaakt door, opgetreden bij of voortgevloeid uit een atoomkernreactie onverschillig hoe de reactie is ontstaan; b. de onder a vermelde uitsluiting geldt niet met betrekking tot ongevallen en schaden veroorzaakt door radioactieve nucleïden die zich buiten een kerninstallatie bevinden en gebruikt worden of bestemd zijn om gebruikt te worden voor industriële, commerciële, landbouwkundige, medische, wetenschappelijke, onderwijskundige of (niet-militaire) beveiligingsdoeleinden, mits er een doorenige overheid afgegeven vergunning (voor zover vereist) van kracht is voor vervaardiging, gebruik, opslag en het zich ontdoen van radioactieve stoffen; c. voor zover krachtens enige wet of enig verdrag een derde voor de geleden schade aansprakelijk is, vindt het onder b. bepaalde geen toepassing. Artikel 5 - Dubbele verzekering Indien zo deze verzekeringen niet bestonden aanspraak zou kunnen worden gemaakt op vergoeding van schade of kosten op grond van enige andere verzekering of op grond van enige wet of andere voorziening, dan zijn deze verzekeringen eerst in de tweede plaats geldig. In een dergelijk geval zal alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komen die het bedrag te boven gaat waarop de verzekerde elders aanspraak zou kunnen doen gelden. Deze bepaling is niet van toepassing op de

2 rubriek reisongevallen. Artikel 6 - Regeling van schade 6.1 Schaderegeling vindt plaats in België en naar Belgische maatstaven en begrippen. 6.2 De Maatschappij regelt de schade rechtstreeks met de betrokken verzekerde, tenzij anders vermeld. 6.3 De vergoedingen worden vastgesteld op basis van de medische en feitelijke gegevens waarover de Maatschappij beschikt. De verzekerde en/of de begunstigde( n) heeft/hebben het recht om deze te aanvaarden of te weigeren. In het laatste geval moet(en) hij/zij per aangetekend schrijven binnen de 90 kalenderdagen na kennisname de Maatschappij op de hoogte brengen van zijn/hun bezwaar. Alle vergoedingen zijn zonder intresten betaalbaar na aanvaarding vanwege de verzekerde, Verzekeringsnemer en/of begunstigde(n). Iedere vordering tot vergoeding bij weigering vanwege de Maatschappij verjaart drie jaar nadat de weigering per aangetekend schrijven werd meegedeeld. Artikel 7 - Verplichtingen 7.1 Algemeen De verzekerde dan wel de begunstigde is verplicht zich te houden aan respectievelijk te handelen overeenkomstig de verplichtingen die in de algemene en in de specifieke rubrieks-/verzekeringsvoorwaarden zijn vermeld. 7.2 Verplichtingen van de verzekerde a. de schade zo spoedig mogelijk bij International Card Services of de Hulpverlener te melden en de schade binnen 30 dagen na het einde van de reis schriftelijk bij de Maatschappij te melden; b. een volledige beschrijving te geven van de aard van de schade en de omstandigheden waaronder deze is ontstaan en alle nader door de Maatschappij of de Hulpverlener van belang geachte gegevens te verstrekken; c. de kosten waarvoor vergoeding wordt verlangd aan te tonen door het overleggen van de originele nota s; d. het rekeningoverzicht van de Visa-kaartrekening ter zake van de betaling van de reis of de zaak aan de Maatschappij te overleggen; e. zijn volledige medewerking te verlenen bij de vaststelling van de schade; f. schade zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken; g. de door of namens de Maatschappij of de Hulpverlener gegeven aanwijzingen op te volgen; h. indien de Maatschappij dit wenst: elke aanspraak op schadeloosstelling die de verzekerde ten opzichte van derden heeft, schriftelijk aan de Maatschappij over te dragen tot ten hoogste het bedrag van de schadevergoeding. 7.3 Sanctiebepaling De verzekeringen geven geen dekking, indien de in deze verzekeringsvoorwaarden vermelde verplichtingen niet zijn nagekomen en daardoor de belangen van de Maatschappij of de Hulpverlener zijn geschaad. In elk geval vervalt het recht op uitkering indien de verzekerde of de begunstigde feiten of omstandigheden heeft verzwegen, onjuiste gegevens heeft verstrekt of een onjuiste voorstelling van zaken heeft gegeven die voor het vaststellen van de omvang van de schade of de noodzakelijke hulpverlening van belang hadden kunnen zijn. Artikel 8 - Verlenging van de maximale reisduur Indien de maximale reisduur van 180 dagen door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de verzekerde wordt overschreden, blijft de dekking automatisch van kracht tot het eerstmogelijke tijdstip van terugkeer op zijn woonadres. Artikel 9 - Begunstiging/uitkering Uitkering geschiedt aan de betrokken verzekerde. Artikel 10 - Vervaltermijn schade Heeft de Maatschappij ten aanzien van een vordering van een rechthebbende uit de polis een definitief standpunt ingenomen, hetzij door het afwijzen van de vordering hetzij door een (aanbod van) betaling bij wijze van finale afdoening, dan vervalt na 6 maanden, te rekenen vanaf de dag waarop de rechthebbende of zijn gemachtigde van dit standpunt kennis kreeg, ieder recht ten opzichte van de Maatschappij ter zake van het schadegeval waarop de vordering was gegrond, tenzij de rechthebbende of zijn gemachtigde binnen die termijn dit standpunt schriftelijk bij de Maatschappij heeft aangevochten. Artikel 11 - Einde verzekering Tenzij anders overeengekomen eindigt de verzekering: 11.1 zodra de geldigheid van de Visa-kaart eindigt zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden De Visa-kaart; 11.2 zodra de verzekerde ophoudt zijn woonplaats in België te hebben; 11.3 zodra de verzekerde langer dan 6 maanden aaneengesloten in het buitenland verblijft. Artikel 12 - Afwijkende bepalingen Indien de bepalingen van de algemene voorwaarden van de verzekeringen afwijken van het gestelde in de rubrieksvoorwaarden, gaan de bepalingen van de rubrieksvoorwaarden voor. Artikel 13 - Wettelijke bepalingen 13.1 Afstand van verhaal De Maatschappij ziet af van elk verhaal tegenover de aansprakelijke derde(n) voor de waarborg Blijvende Invaliditeit na ongeval Opzegging a. De Maatschappij kan het contract opzeggen: a1 indien, in geval van onopzettelijke verzwijging of onopzettelijke onjuiste mededeling van gegevens betreffende de omschrijving van het risico, bij het sluiten van het contract en in geval van wijziging van het risico, het voorstel tot wijziging van het contract wordt geweigerd door de Verzekeringsnemer binnen de termijn van één maand te rekenen vanaf de ontvangst van dit voorstel, binnen een termijn van vijftien kalenderdagen na ontvangst van de weigering (art. 7 van de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst); a2 in geval van niet-betaling van de premie (overeenkomstig de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst); a3 na iedere aangifte van een schade, maar uiterlijk één maand na de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding; a4 in geval van faillissement van de Verzekeringsnemer, evenwel ten vroegste na drie maanden na faillietverklaring. b. De Verzekeringsnemer kan het contract opzeggen: b1 wanneer de contracterende partijen in geval van wijziging van het risico geen akkoord bereiken; b2 na iedere aangifte van een schade, maar uiterlijk één maand na de uitbetaling of de weigering tot uitbetaling van de schadevergoeding. Het contract kan worden opgezegd bij een ter post aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of door afgifte van de opzeggingsbrief tegen ontvangstbewijs. Behoudens de gevallen elders in deze voorwaarden omschreven gaat de opzegging in na het verstrijken van een termijn van één maand, te rekenen vanaf de dag volgend op de betekening of de datum van het ontvangstbewijs of in het geval van een aangetekende brief te rekenen van de dag die volgt op de afgifte ter post. De opzegging van het contract door de Maatschappij na aangifte van een schade wordt ten vroegste drie maanden na de dag van de betekening van kracht. Evenwel kan zij van kracht worden één maand na de dag van de betekening ervan, wanneer de Verzekeringsnemer, de verzekerde of de begunstigde één van zijn verplichtingen, ontstaan door de schade, niet is nagekomen met de bedoeling de Maatschappij te misleiden en op voorwaarde dat de Maatschappij bij een onderzoeksrechter een klacht met burgerlijke partijstelling heeft ingediend tegen één van deze personen of hem voor het vonnisgerecht heeft gedagvaard, op basis van de artikelen 193, 196, 197, 496 of 510 tot 520 van het Strafwetboek Domiciliëring De Maatschappij heeft voor dit contract haar enige woonplaats in haar zetel te Brussel. Iedere kennisgeving aan de Verzekeringsnemer zal geldig geschieden op zijn laatste adres, officieel gekend door de Maatschappij Wetgeving en geschillenregeling De bepalingen van dit contract worden beheerst door de Wet op de Landverzekeringsovereenkomst van 25/06/1992 alsook alle uitbreidingen, wijzigingen en uitvoeringsbesluiten ervan. Elke klacht over het contract kan worden gericht aan de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 10-16, 1000 Brussel of de Ombudsman voor de Verzekeringen, De Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel. Het indienen van een klacht vermindert voor de Verzekeringsnemer en/of verzekerde en/of begunstigde(n) in geen geval de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure aan te spannen. Betwistingen tussen partijen worden uitsluitend door Belgische rechtbanken behandeld Subrogatie Door betaling van de vergoeding treedt de Maatschappij van rechtswege in de rechten van de verzekerde Persoonlijke levenssfeer Met het oog op de onderschrijving en een vlot beheer van het contract, en enkel daartoe, geeft de verzekerde zijn bijzondere toestemming wat betreft de verwerking van medische en juridische gegevens die op hem betrekking hebben (wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer). Reisverzekering Rubrieksvoorwaarden Reisongevallen Artikel 1 - Begripsomschrijvingen Ter zake van deze rubriek wordt verstaan onder: 1.1 Ongeval Een plotseling, onverwacht, van buiten inwerkend geweld op het lichaam van de verzekerde, waaruit rechtstreeks een medisch vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan; 1.2 Blijvende invaliditeit Blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van enig deel of orgaan van het lichaam van de verzekerde. Artikel 2 - Geldigheidsduur De verzekering is van kracht gedurende zakelijke en/of vakantiereizen, naar, van en in het geldigheidsgebied, alleen tijdens de reis met het openbaar vervoer, alsmede bij het in- en uitstappen hiervan. Niet tot reizen in de zin van deze voorwaarden worden gerekend, reizen die ondernomen worden in verband met de uitoefening van

3 beroepswerkzaamheden, waarbij sprake is van (langer dan één maand) detachering in het buitenland. Artikel 3 - Omvang van de dekking 3.1 Verzekerd bedrag Het verzekerde bedrag bij blijvende algehele invaliditeit is Uitkering bij blijvende invaliditeit De toekenning van vergoeding geschiedt op basis van de conclusies van de door de Maatschappij aangestelde raadgevend geneesheer of voorgelegde medische attesten indien geen raadgevend geneesheer werd aangesteld. In geval van blijvende invaliditeit van de verzekerde als rechtstreeks en uitsluitend gevolg van een ongeval wordt de uitkering vastgesteld op een percentage van het voor blijvende invaliditeit verzekerde bedrag. Betreft het een verzekerde die op het tijdstip van het ongeval ouder is dan 70 jaar, dan wordt 25 % van het met de mate van blijvende invaliditeit overeenkomende deel van het verzekerde bedrag uitgekeerd. Mocht de verzekerde voor de vaststelling van de blijvende invaliditeit zijn overleden, anders dan door het ongeval, dan blijft het recht op uitkering bestaan. De hoogte van de uitkering wordt bepaald door de op grond van de medische rapporten verwachte definitieve graad van invaliditeit indien de verzekerde niet zou zijn overleden. Artikel 4 - Insluitingen Met een ongeval wordt gelijkgesteld: 4.1 acute vergiftiging als gevolg van het plotseling en ongewild binnenkrijgen van gassen, dampen, vloeibare of vaste stoffen, anders dan vergiftiging door gebruik van geneesmiddelen, en anders dan het binnenkrijgen van allergenen; 4.2 besmetting door ziektekiemen of een allergische reactie, indien deze besmetting of reactie een rechtstreeks gevolg is van een onvrijwillige val in het water of in enige andere stof, dan wel het gevolg is van het zich daarin begeven bij een poging tot redding van mens, dier of zaken; 4.3 het ongewild en plotseling binnenkrijgen van stoffen of voorwerpen in het spijsverteringskanaal, de luchtwegen, de ogen of de gehoororganen, waardoor inwendig letsel ontstaan is, met uitzondering van het binnendringen van ziektekiemen of allergenen; 4.4 verstuiking, ontwrichting en scheuring van spier- en bandweefsel, mits deze letsels plotseling zijn ontstaan en hun aard en plaats geneeskundig zijn vast te stellen; 4.5 verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek en hitteberoerte; 4.6 uitputting, verhongering, dehydratatie en zonnebrand als gevolg van onvoorziene en uitzonderlijke omstandigheden; 4.7 wondinfectie of bloedvergiftiging door het binnendringen van ziektekiemen in een door een gedekt ongeval ontstaan letsel; 4.8 complicaties of verergering van het door een gedekt ongeval veroorzaakt letsel als rechtstreeks gevolg van eerstehulpverlening of van de door dat ongeval noodzakelijk geworden geneeskundige behandeling. Artikel 5 - Uitsluitingen De Maatschappij is niet tot enige uitkering verplicht ter zake van: 5.1 ongevallen ontstaan als gevolg van een ziekelijke toestand of als gevolg van lichamelijke of geestelijke afwijkingen van de verzekerde, tenzij deze omstandigheden een gevolg zijn van een ongeval waarvoor de Maatschappij krachtens deze verzekering een uitkering verschuldigd was of is; 5.2 psychische aandoeningen, van welke oorzaak ook, tenzij deze medisch aantoonbaar het rechtstreekse gevolg zijn van het bij het ongeval ontstaan hersenletsel; 5.3 ingewandsbreuk, spit (lumbago), uitstulping van een tussenwervelschijf (hernia nuclei pulposi), krakende peesschedeontsteking (tendovaginitis crepitans), spierverrekkingen, zweepslag (coup de fouet), ontsteking rondom een schoudergewricht (periarthritis humeroscapularis), tennisarm (epicondylitis lateralis) of golfersarm (epicondylitis medialis); 5.4 ongevallen als gevolg van een waagstuk waarbij de verzekerde zijn leven of lichaam roekeloos in gevaar heeft gebracht, tenzij dit waagstuk redelijkerwijs noodzakelijk was bij rechtmatige zelfverdediging of pogingen zichzelf, anderen, dieren of zaken te redden; 5.5 ongevallen mogelijk geworden door het onder invloed zijn van alcoholhoudende dranken, tenzij wordt aangetoond dat de verzekerde ten tijde van het ongeval minder dan 0,5 / alcohol in zijn bloed had; 5.6 de gevolgen van door de verzekerde ondergane medische behandeling, zonder dat er enig verband bestaat met een onder de polis gedekt ongeval dat deze behandeling noodzakelijk maakte. 5.7 letsels aan reeds gebrekkige of functioneel buiten werking zijnde ledematen of organen worden slechts voor het verschil tussen de toestand vóór en na het ongeval vergoed. De schatting van de letsels van een lid of een orgaan mag niet verhoogd worden door de reeds bestaande gebrekkige toestand van een ander lid of orgaan. Omstandigheden die de gevolgen van het ongeval, verergeren onafhankelijk van het ongeval zelf, geven geen recht op vergoeding. 5.8 de verzekering strekt zich uit tot het gebruik als passagier van alle vliegtuigen of helikopters geldig toegelaten voor openbaar personenvervoer voor zover de verzekerde geen deel uitmaakt van de bemanning of tijdens de vlucht geen enkele beroepsbedrijvigheid of andere activiteit uitoefent met betrekking tot het toestel of de vlucht. De uitsluitingen als vermeld in artikel 4 van de algemene voorwaarden zijn eveneens op deze rubriek van toepassing. Artikel 6 - Verplichtingen in geval van een ongeval 6.1 Termijnen van aanmelding In geval van blijvende invaliditeit is de verzekerde dan wel de begunstigde verplicht de Maatschappij hiervan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 maanden na het ongeval, waaruit een recht op een uitkering wegens blijvende invaliditeit zou kunnen ontstaan, kennis te geven door middel van een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier. Wordt de aanmelding later gedaan, dan kan niettemin een recht op uitkering ontstaan, mits ten genoegen van de Maatschappij wordt aangetoond, dat: - de blijvende invaliditeit het uitsluitend gevolg is van een ongeval; - de gevolgen van het ongeval niet door ziekte, gebrekkigheid of een abnormale lichaams- of geestesgesteldheid zijn vergroot; - de verzekerde in alle opzichten de voorschriften van de behandelend geneesheer heeft opgevolgd. 6.2 Verplichtingen van de verzekerde na een ongeval a. zich direct onder geneeskundige behandeling te stellen en daaronder te blijven indien dit redelijkerwijs is geboden; b. betreffende het ongeval een originele verklaring van een geneesheer ter plaatse te overleggen; c. zich herstelbevorderend te gedragen door tenminste de voorschriften van de behandelend geneesheer op te volgen en bij zijn herstel of bij zijn ontslag uit de geneeskundige behandeling de Maatschappij hiervan terstond schriftelijk in kennis te stellen; d. zich desgevraagd op kosten van de Maatschappij te laten onderzoeken door een door de Maatschappij aan te wijzen geneesheer en toe te staan dat het resultaat van het onderzoek door degene die dit onderzoek heeft verricht, rechtstreeks aan de medisch adviseur van de Maatschappij wordt gezonden; e alle door de Maatschappij nodig geoordeelde gegevens te verstrekken en/of te doen verstrekken aan de Maatschappij en/of aan de als zodanig door haar aangewezen deskundigen en geen feiten of omstandigheden te verzwijgen, onjuiste gegevens te verstrekken of een onjuiste voorstelling van zaken te geven, die voor de vaststelling van de mate van blijvende invaliditeit van belang kunnen zijn; f de Maatschappij tijdig in kennis te stellen bij vertrek naar het buitenland. De verplichtingen als vermeld in de artikelen 7.1, 7.2b, d t/m g en 7.3 van de algemene voorwaarden zijn op deze rubriek eveneens van toepassing. 6.3 Verjaringstermijn In elk geval verjaart het recht op uitkering indien de aanmelding niet plaatsvindt binnen 3 jaar na de gebeurtenis, die voor de Maatschappij tot een verplichting tot uitkering kan leiden. Artikel 7 Regeling van schade 7.1 Wijze van vaststelling van blijvende invaliditeit De mate van blijvende invaliditeit zal worden vastgesteld in België door middel van medisch onderzoek. Aan de medicus zal worden gevraagd indien van toepassing: a. het percentage (functie)verlies van een bepaald lichaamsdeel of orgaan; b.het percentage functieverlies van het lichaam als geheel. De bepaling van het percentage (functie)verlies geschiedt volgens objectieve maatstaven, en wel overeenkomstig de laatste uitgave van de Officiële Belgische Schaal der Invaliditeiten (OBSI) zonder een invaliditeitsgraad van 100 % te overschrijden. 7.2 Invloed van kunst- en hulpmiddelen De mate van blijvende invaliditeit zal worden vastgesteld op basis van het (functie)verlies zonder rekening te houden met uitwendig geplaatste kunst- of hulpmiddelen. Indien inwendig kunst- of hulpmiddelen zijn geplaatst, wordt met het daardoor verkregen geringere (functie)- verlies wel rekening gehouden. Overigens is het bepaalde onder 7.6 onverkort van toepassing. 7.3 Termijn voor de vaststelling van blijvende invaliditeit De mate van blijvende invaliditeit wordt bepaald zodra van een onveranderlijke toestand kan worden gesproken, doch in ieder geval binnen drie jaar na de ongevalsdatum. 7.4 Voorschot Indien binnen de 12 maanden volgend op het ongeval nog geen consolidatie kan plaatsvinden, kan de Maatschappij op verzoek van de verzekerde een voorschot toekennen gelijk aan maximum de helft van de minimale vergoeding die hem zou kunnen verschuldigd zijn op de dag van consolidatie. De vergoedingen voor overlijden en blijvende invaliditeit zijn niet cumuleerbaar. 7.5 Vaststelling van het uitkeringspercentage bij blijvende invaliditeit a. Aan de hand van het door medisch onderzoek bepaalde percentage (functie)verlies wordt een uitkeringspercentage van het voor blijvende invaliditeit verzekerde bedrag

4 vastgesteld als volgt: een arm 75 % een hand 60 % een duim 25 % een wijsvinger 15 % iedere andere vinger 12 % een been 75 % een voet 50 % een grote teen 5 % een andere teen 3 % de beide ogen 100 % een oog 30 % en, indien de Maatschappij voor het ene oog de volledige uitkering heeft verleend, het tweede oog 70 % het gehoor van beide oren 60 % het gehoor van een oor 25 % en, indien de Maatschappij voor het gehoor van het ene oor de volledige uitkering heeft verleend, het gehoor van het tweede oor 35 % de smaak en/of de reuk 10 % de milt 3 % Van de hierboven vermelde percentages zal bij gedeeltelijk (functie)verlies een evenredig deel worden vergoed, met dien verstande dat bij gedeeltelijk verlies van een arm of been het volledige daartoe vermelde percentage zal worden uitgekeerd, voor zover het verlies zich niet tot de hand, of de voet beperkt. Voor een postwhiplashsyndroom bedraagt het uitkeringspercentage maximaal 5 % van de verzekerde som. b. Bij volledig (functie)verlies van meer dan één vinger van een hand wordt niet meer uitgekeerd dan bij het verlies van de gehele hand. c. In alle gevallen anders dan vermeld onder a. wordt de uitkering op basis van medisch onderzoek vastgesteld op een percentage van het voor blijvende invaliditeit verzekerde bedrag naar de mate van blijvende invaliditeit die het letsel voor het lichaam als geheel oplevert. d Indien de verzekerde binnen 24 uur door één of meer ongevallen letsel heeft opgelopen zal de totale uitkering niet meer dan 100 % bedragen. 7.6 Invloed van bestaande invaliditeit of ziekelijke toestand a. Mochten de gevolgen van het ongeval vergroot zijn door ziekte, gebrekkigheid of een abnormale lichaams- of geestesgesteldheid van de verzekerde, dan wordt voor de vaststelling van de uitkeringen uitgegaan van de gevolgen die het ongeval gehad zou hebben, indien de verzekerde geheel valide en gezond zou zijn. b. De beperking onder a. is echter niet van toepassing, indien de bestaande ziekte, gebrekkigheid of abnormale lichaams- of geestesgesteldheid van de verzekerde het gevolg is van een vroeger ongeval, waarvoor de Maatschappij reeds krachtens deze verzekering een uitkering heeft verstrekt of nog zal moeten verstrekken. c. Voor zover een bestaande ziekelijke toestand door een ongeval is verergerd, wordt hiervoor door de Maatschappij geen uitkering verleend. d. Indien reeds voor een ongeval een (functie)verlies van het betrokken lichaamsdeel of orgaan bestond, wordt, tenzij het onder a. gestelde van toepassing is, de uitkering voor blijvende invaliditeit naar evenredigheid verlaagd. Artikel 8 - Omvang uitkering Indien de graad van blijvende invaliditeit meer dan 25 % bedraagt, zal de uitkering volgens de onderstaande progressief stijgende uitkeringstabel worden vastgesteld, uitgaande van de verzekerde som: van op van op van op van op % % % % % % % % Door toepassing van bovenstaande progressief stijgende uitkeringstabel is de maximale uitkering bij algehele blijvende invaliditeit De maximale uitkering ten bedrage van wordt uitgekeerd bij blijvende algehele invaliditeit ten gevolge van geheel verlies van het gezichtsvermogen van beide ogen, geheel verlies van beide handen of armen, beide voeten of benen, dan wel van één arm of hand tezamen met één been of voet. Bij verlies of functieverlies van meerdere lichaamsdelen of organen wordt nimmer een hoger bedrag uitgekeerd dan de maximale uitkering van Rubrieksvoorwaarden Reishulpverlening Artikel 1 - Geldigheidsduur De verzekering is van kracht gedurende zakelijke en/of vakantiereizen naar en van het geldigheidsgebied en tijdens het verblijf in het geldigheidsgebied gedurende 24 uur per dag. Niet tot reizen in de zin van deze voorwaarden worden gerekend reizen die ondernomen worden in verband met de uitoefening van beroepswerkzaamheden, waarbij sprake is van (langer dan één maand) detachering in het buitenland. Artikel 2 - Omvang van de dekking De hulpverlening omvat (de kosten ter zake van): 2.1 repatriëring; vervoer per (ambulance)vliegtuig wordt vergoed indien ander vervoer op medische indicatie niet mogelijk is; 2.2 in geval van overlijden: de kosten van vervoer van het stoffelijke overschot naar de woonplaats in België; bij vervoer van het stoffelijke overschot naar de woonplaats in België worden ook de kosten van een binnenkist en de kosten van de voor het vervoer benodigde documenten en handelingen vergoed; 2.3 door de Hulpverlener toe te zenden voor de verzekerde noodzakelijke medicijnen die ter plaatse niet of niet op korte termijn te verkrijgen zijn en waarvoor lokaal ook geen alternatieven voorhanden zijn; de Maatschappij en/of de Hulpverlener zijn niet gehouden medicijnen toe te zenden indien douanebepalingen dat onmogelijk maken; de aanschafkosten van de medicijnen zijn niet verzekerd; 2.4 de kosten van organisatie, telefoon-, telegram-, telex- en telefaxkosten in verband met 2.1 tot en met 2.3; deze kosten komen uitsluitend voor vergoeding in aanmerking indien deze gemaakt zijn ten gevolge van een onder deze rubriek verzekerde gebeurtenis. Artikel 3 - Uitsluiting Er bestaat geen recht op hulpverlening indien de hulpverlening en de hieraan verbonden kosten door de verzekerde en/of derden zonder tussenkomst van de Hulpverlener en/of de Maatschappij is georganiseerd of zijn betaald. De uitsluitingen als vermeld in artikel 4 van de algemene voorwaarden zijn eveneens op deze rubriek van toepassing. Artikel 4 - Verplichtingen van de verzekerde a. in geval van ernstige ziekte of na een ernstig ongeval, waarbij repatriëring medisch noodzakelijk zal zijn, direct contact op te nemen met de Hulpverlener; b.in geval van een ongeval of ziekte een originele verklaring van een geneesheer ter plaatse te overleggen; c. voor vervoer naar België per (ambulance)vliegtuig hiervoor vooraf toestemming te (doen) vragen aan de Maatschappij. De verplichtingen als vermeld in artikel 7 van de algemene voorwaarden zijn op deze rubriek eveneens van toepassing. Artikel 5 - Regeling van schade 5.1 de Maatschappij en/of de Hulpverlener zal zijn diensten verlenen binnen redelijke termijnen en in goed overleg met de verzekerde, maar zal vrij zijn in de keuze van degenen door wie hij zich bij de uitvoering van zijn diensten terzijde laat staan. 5.2 de Maatschappij en/of de Hulpverlener heeft het recht terzake van door hem aan te gane verbintenissen met derden, waarvan de kosten niet of niet geheel door de onderhavige verzekering zijn gedekt, van de verzekerden de nodige financiële garanties of stortingen te verlangen in door de Maatschappij en/of de Hulpverlener te bepalen vorm en omvang. Bij niet-voldoening daaraan vervalt zowel de verplichting van de Maatschappij en/of de Hulpverlener om de verlangde diensten te bieden als de in verband daarmee andersbestaande dekking onder deze verzekering. 5.3 De verzekerde is verplicht de rekeningen van de Maatschappij en/of de Hulpverlener terzake van diensten en/of kosten hoe dan ook genaamd waarvoor krachtens deze verzekering geen recht op vergoeding bestaat, indien deze door de Maatschappij en/of de Hulpverlener zijn voorgeschoten, binnen 30 dagen na dagtekening van die rekeningen, te voldoen. Bij niet-voldoening kan zonder meer tot incasso worden overgegaan, waarbij de daarmee verbonden kosten geheel voor rekening zijn van de verzekerde. De Visa-kaarthouder is voor de vordering als hoofdelijke debiteur te beschouwen. Vluchtvertragings- en bagagevertragingsverzekering Rubrieksvoorwaarden Vlucht- en bagagevertraging Artikel 1 - Geldigheid De verzekering is van kracht gedurende zakelijke en/of vakantiereizen per vliegtuig naar en in het geldigheidsgebied. Niet tot reizen in de zin van deze voorwaarden worden gerekend, reizen die ondernomen worden in verband met de uitoefening van beroepswerkzaamheden, waarbij sprake is van (langer dan een maand) detachering in het buitenland.

5 Artikel 2 - Omvang van de dekking De verzekering omvat: 2.1 de noodzakelijke extra verblijf- en telefoonkosten tot een maximum van 150 per verzekerde per gebeurtenis in verband met vluchtvertraging door niet vooraf aangekondigde weersinvloeden dan wel stakings-, stiptheids-, protest- of solidariteitsacties van zodanige aard en omvang, dat de normale doorstroming van het vliegverkeer vanaf het oorspronkelijke tijdstip van vertrek méér dan 4 uur wordt vertraagd; voor chartervluchten bestaat er alleen dekking als het oorspronkelijke tijdstip van vertrek méér dan 8 uur wordt vertraagd; 2.2 de noodzakelijke extra kosten tot een maximum van 125 per dag per verzekerde, met een maximum van per gebeurtenis die worden gemaakt teneinde de noodzakelijke zaken aan te schaffen waarover de verzekerde niet de beschikking heeft omdat zijn bagage niet c.q. minimaal 8 uur na het tijdstip van aankomst is aangekomen; de onderhavige dekking is alleen van kracht indien het reisdoel gelegen is buiten België. De uitsluitingen als vermeld in artikel 4 van de algemene voorwaarden zijn eveneens op deze rubriek van toepassing. De verplichtingen als vermeld in artikel 7 van de algemene voorwaarden zijn op deze rubriek eveneens van toepassing.

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering

Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Versie P1P00 Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerden zijn indien van toepassing: 1.1.1 de verzekeringnemer; 1.1.2 diens echtgeno(o)t(e) of partner, met

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN

BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea Ongevallen voor het Gezin. Deze Bijzondere

Nadere informatie

P cl. 22 ja cn Z BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN. Begripsomschrijvingen

P cl. 22 ja cn Z BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN. Begripsomschrijvingen BIJZONDERE VOORWAARDEN VAKANTIE-ONGEVALLEN VOOR HET GEZIN Deze Bijzondere Voorwaarden maken één geheel uit met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Eb Vakantie-Ongevallen voor het

Nadere informatie

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Polisvoorwaardenblad 356-00 Rubriek Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Deze Rubriek is uitsluitend van toepassing indien hiernaar in de polis wordt verwezen. Artikel 529-20.1504 Datum 1 april 2015

Nadere informatie

Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin

Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin Ea Bijzondere voorwaarden ongevallen voor het gezin Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en hebben betrekking op de rubriek Ea ongevallen voor het gezin. Deze bijzondere

Nadere informatie

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV

Kruidvat Ongevallenverzekering. Bijzondere Voorwaarden. nr. 2010K-OV Kruidvat Ongevallenverzekering Bijzondere Voorwaarden nr. 2010K-OV Inhoudsopgave Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden nr. 2010K en hebben betrekking op de Ongevallenverzekering

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Ongevallen Inzittenden

Bijzondere Voorwaarden Motorrijtuigenverzekering Ongevallen Inzittenden Henck Arronstraat 5 7 Pob 1030 Tel. 473400/477955 Fax 476669 Paramaribo Suriname E-mailadres: assuria@sr.net Filiaal Nickerie R.P. Bharosstraat 68 Pob 6096 Tel. 0231911 Fax 0231912 Nw. Nickerie - Suriname

Nadere informatie

ONGEVALLENVERZEKERING

ONGEVALLENVERZEKERING Voorwaarden van verzekering ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 AMEV: AMEV Schadeverzekering N.V., Archimedeslaan 10, 3584 BA Utrecht, Nederland. 1.2

Nadere informatie

DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden

DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden DK280 Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering in- en opzittenden Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden Pakketverzekering Motorrijtuigen. Deze

Nadere informatie

Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Schade Artikel 4 Premievaststelling

Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Schade Artikel 4 Premievaststelling Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering Delta Lloyd Schadeverzekering NV Amsterdam Model O 03.5.02 A Inhoud Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omschrijving van de dekking Artikel 3 Schade

Nadere informatie

DK620 Bijzondere Voorwaarden Ongevallen

DK620 Bijzondere Voorwaarden Ongevallen DK620 Bijzondere Voorwaarden Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven zijn, worden nader beschreven in artikel 8 Nadere begripsomschrijvingen. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden. Inhoud

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering voor in- en opzittenden. Inhoud Inhoud Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Wie is de begunstigde? 2 Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2.1 Overlijden 2 2.2 Blijvende invaliditeit 2 2.2.1 Wanneer stellen wij de mate van

Nadere informatie

R Collectieve ongevallenverzekering COV 2.1

R Collectieve ongevallenverzekering COV 2.1 R Collectieve ongevallenverzekering COV 2.1 Inhoud Artikel : 1 Begripsomschrijvingen 2 Omschrijving van de dekking 3 Uitsluitingen 4 Schade 5 Premie 6 Wijziging van de verzekering 7 Duur en einde van de

Nadere informatie

d. verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte; Artikel 1. Verzekerde

d. verstikking, verdrinking, bevriezing, zonnesteek, hitteberoerte; Artikel 1. Verzekerde Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing: - voor zover hiernaar in het polisblad is verwezen; - als aanvulling op en met inachtneming van de Algemene voorwaarden of de Pakketvoorwaarden. Artikel

Nadere informatie

FBTO ONGEVALLENVERZEKERING

FBTO ONGEVALLENVERZEKERING FBTO ONGEVALLENVERZEKERING VOORWAARDEN VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING Inhoud pagina 1. Begripsomschrijvingen................................ 2 2. Omschrijving van de dekking............................

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Ongevallen 2006. Model M.3680.O.06 Inhoudsopgave

Aanvullende voorwaarden Evenementenverzekering Ongevallen 2006. Model M.3680.O.06 Inhoudsopgave Model M.3680.O.06 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1. Begunstigden 1.2. Blijvende invaliditeit 1.3. Gebeurtenis 1.4. Ongeval 1.5. Verzekerden 1.6. Verzekering Artikel 2. Onzeker voorval

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden

Bijzondere Voorwaarden Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittenden 2 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden Ongevallen inzittendenverzekering Versie B2012.1 Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking

Nadere informatie

Garantie gerechtigde De personen die in het bezit zijn van een geldig annuleringsbewijs in combinatie met een geldig plaatsbewijs.

Garantie gerechtigde De personen die in het bezit zijn van een geldig annuleringsbewijs in combinatie met een geldig plaatsbewijs. VOORWAARDEN ANNULERINGSGARANTIE Bheticketing.com Bheticketing.com, Breedstraat 50, 8911 GJ Leeuwarden Contact Stuur ons een e-mail via help@getickt.com Soort garantie Annuleringsgarantie Garantie gerechtigde

Nadere informatie

Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (COV-2017)

Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (COV-2017) Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering (COV-2017) Behorende bij de Algemene Voorwaarden (AVW) Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Verzekerden Alle werknemers

Nadere informatie

ander licht op de zaak

ander licht op de zaak Ongevallenverzekering ZW-ON-01 Dit zijn de Bijzondere voorwaarden van de Ongevallenverzekering. Met deze verzekering ontvangt u een uitkering bij overlijden of blijvende invaliditeit door een ongeval.

Nadere informatie

Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen

Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen Ongevallendekking Superfit Uitgebreide vergoedingen Ongevallendekking Superfit lid 1 Nadere begripsomschrijvingen Begunstiging U bent de begunstigde voor alle uitkering(en). Bij overlijden wordt rechtstreeks

Nadere informatie

ThuisOnlinePolis --- BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN ---

ThuisOnlinePolis --- BIJZONDERE VOORWAARDEN ONGEVALLEN --- 1 Inhoud Nadere begripsomschrijvingen 1 Uitkering bij overlijden 2 Uitkering bij blijvende invaliditeit 3 Dekkingsgebied 4 Repatriëring na overlijden 5 Uitsluitingen 6 Verplichtingen na een ongeval 7 Vaststelling

Nadere informatie

Ongevallen Inzittenden verzekering

Ongevallen Inzittenden verzekering Ongevallen Inzittenden verzekering Bijzondere Voorwaarden OI15 Inhoudsopgave I Algemeen 4 1.1 Welke voorwaarden gelden? 4 1.2 Wat bedoelen wij met: 4 II Verzekering 5 2.1 Wie is verzekerd? 5 2.2 Waar

Nadere informatie

Collectieve ongevallenverzekering

Collectieve ongevallenverzekering Collectieve ongevallenverzekering COV1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Begripsomschrijvingen Omschrijving van de dekking Uitsluitingen Schade

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering

Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering Wie zijn verzekerd? U, uw verzekerde gezinsleden of passagiers van uw motorvoertuigen tussen 5 en 70 jaar. Waar bent u verzekerd? De verzekering is van toepassing op Aruba, Bonaire en Curaçao. Wat is wel

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN

BIJZONDERE VOORWAARDEN BIJZONDERE VOORWAARDEN PERSOONLIJKE ONGEVALLEN BVW-PO(1109) Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt zijn omschreven

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallen verzekering voor Inzittenden (O.V.I.)

Voorwaarden Ongevallen verzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Voorwaardenblad 356-90 Voorwaarden Ongevallen verzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. Artikel 187-20.1504

Nadere informatie

Rubriek IV Ongevallen-Inzittenden

Rubriek IV Ongevallen-Inzittenden Rubriek IV Ongevallen-Inzittenden (Bijzondere Voorwaarden) M-OI-09-09 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerde Verzekerden zijn de inzittenden van het motorrijtuig. 1.2 Inzittenden Inzittenden zijn: - degenen

Nadere informatie

Expat Pakket Collectief Ongevallen

Expat Pakket Collectief Ongevallen Expat Pakket Collectief Versie 1.0 Belangrijk De vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden van het. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket van toepassing. In deze vindt u de voorwaarden die

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Ongevallen In-/Opzittenden 2005

Aanvullende voorwaarden Ongevallen In-/Opzittenden 2005 Aanvullende voorwaarden Ongevallen In-/Opzittenden 2005 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Bestuurder 1.2 Motorrijtuig 1.3 Ongeval 1.4 Verzekerde Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing:

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden (O.V.I.)

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien hiernaar wordt verwezen op het polisblad. bij blijvende 9 Invloed van bestaande Home 1 Voorwaarden Ongevallenverzekering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering Versie CO2005

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering Versie CO2005 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

Luyten Voordeel Pakket

Luyten Voordeel Pakket GOV - LVP Bijzondere voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Ongevallen verzekering. voor Inzittenden (O.V.I.)

Ongevallen verzekering. voor Inzittenden (O.V.I.) Voorwaardenblad 356-90 Voorwaardenblad 356-90 Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Ongevallen verzekering voor Inzittenden (O.V.I.) Deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering int ong0504

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering int ong0504 Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering int ong0504 8.0096.00.0504 Inhoud Nadere begripsomschrijvingen 1 Uitkering bij overlijden 2 Uitkering bij blijvende invaliditeit 3 Dekkingsgebied 4 Repatriëring

Nadere informatie

Ongevallen Inzittenden Model IAC/POI.01/J2014. Polis voorwaarden

Ongevallen Inzittenden Model IAC/POI.01/J2014. Polis voorwaarden Polis voorwaarden Artikel Begripsomschrijvingen 1 Grondslag van de verzekering 2 Verzekeringsgebied 3 Dekking 4 Uitsluiting 5 Vaststelling van de uitkering bij blijvende invaliditeit 6 Invloed van bestaande

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarden model 820 Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden Deze dekking is uitsluitend van toepassing indien dit op het polisblad is vermeld. Op deze verzekering zijn tevens van toepassing de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Ongevallenverzekering ONG 1.1

Ongevallenverzekering ONG 1.1 Ongevallenverzekering ONG 1.1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 2 Omvang van de dekking Artikel 3 Uitsluitingen Artikel 4 Schade Artikel 5 Begunstiging 43 Artikel 1 Begripsomschrijving

Nadere informatie

1.3 Blijvende invaliditeit: blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van enig deel of orgaan van het lichaam van de verzekerde.

1.3 Blijvende invaliditeit: blijvend geheel of gedeeltelijk (functie)verlies van enig deel of orgaan van het lichaam van de verzekerde. Voorwaarden Collectieve Ongevallenverzekering nr. 1241 De voorwaarden zijn gegroepeerd in de volgende hoofdstukken. 1. Begripsomschrijvingen 5. Premie 2. Omschrijving van de dekking 6. Wijziging van de

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden Wat vindt u waar? 3.1 Overlijden 3.2 Blijvende invaliditeit 3.

Bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden Wat vindt u waar? 3.1 Overlijden 3.2 Blijvende invaliditeit 3. Wat vindt u waar? Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3. Artikel 4. Artikel 5. Artikel 6. Artikel 7. Artikel 8. Artikel 9. Artikel 9. Begripsomschrijving Verzekeringsgebied Omvang van de dekking 3.1 Overlijden

Nadere informatie

Evenementen verzekering Rubriek 3 Ongevallenverzekering

Evenementen verzekering Rubriek 3 Ongevallenverzekering Voorwaardenblad 11.3 Evenementen verzekering Rubriek 3 Ongevallenverzekering Artikel 188-20.1509 Datum 1 september 2015 Inhoud pagina 1 Omschrijving van de dekking 4 1.1 Ongeval 4 2 Recht op uitkering

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden

Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden Bijzondere voorwaarden Ongevallen inzittenden Model F8205.01 Deze Bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de Algemene voorwaarden (model F8005.01) Inhoudsopgave: Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Voorwaardenblad 11.3 Evenementenverzekering Rubriek 3 Ongevallenverzekering Artikel 1 Omschrijving van de dekking Artikel 1.1 Ongeval 1.1.1 Onder een ongeval krachtens deze verzekering wordt verstaan:

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Ongevallenverzekering Versie 2010.1 Bijzondere verzekeringsvoorwaarden ongevallenverzekering Deze verzekeringsvoorwaarden geven - in aanvulling op of in afwijking van de algemene verzekeringsvoorwaarden

Nadere informatie

Collectieve Ongevallenverzekering

Collectieve Ongevallenverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Collectieve Ongevallenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 405-76 Wegwijzer zie artikel Het begrip ongeval 1 Omvang van de dekking 2 Invloed van bestaande

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Ongevallenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 400-92 Wegwijzer zie artikel zie artikel Begripsomschrijvingen Definities 1 Omschrijving van de dekking

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Collectieve ongevallenverzekering evenementen. dv COE 0312W

Polisvoorwaarden. Collectieve ongevallenverzekering evenementen. dv COE 0312W Polisvoorwaarden Collectieve ongevallenverzekering evenementen Dit zijn de polisvoorwaarden van de Collectieve ongevallenverzekering evenementen. U vindt hier wanneer verzekerden of hun erfgenamen recht

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Ongevallenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 400-84 Wegwijzer zie artikel Het begrip ongeval 1 Dekkingsgebied 2 Recht op uitkering bij overlijden (Rubriek A) 3 Recht op uitkering bij blijvende invaliditeit

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Particulieren (OVP)

Ongevallenverzekering Particulieren (OVP) Polisvoorwaarden 5100-03 Ongevallenverzekering Particulieren (OVP) Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Inhoudsopgave Wegwijzer Zie hoofdstuk

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Ongevallen (ONG)

Polisvoorwaarden Ongevallen (ONG) Bijzondere voorwaarden Ongevallendekking 1. Nadere begripsomschrijvingen 2. Uitkering bij overlijden 3. Uitkering bij blijvende invaliditeit 4. Dekkingsgebied 5. Repatriëring na overlijden 6. Uitsluitingen

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden

Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden 1. Voorwaarden Deze Bijzondere Voorwaarden Personenautoverzekering Tesla Ongevallen Inzittenden zijn onlosmakelijk verbonden

Nadere informatie

RUBRIEK PERSOONLIJKE ONGEVALLEN. Model SVVP 06-PO

RUBRIEK PERSOONLIJKE ONGEVALLEN. Model SVVP 06-PO RUBRIEK PERSOONLIJKE ONGEVALLEN Rubrieksvoorwaarden In deze rubrieks voorwaarden zijn per dekking de rechten en de plichten van verzekerde en die van ons omschreven. Welke dekking(en) voor verzekerde van

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Polismantel 400-92 Ongevallenverzekering Wegwijzer zie artikel zie artikel Begripsomschrijvingen Definities 1 Omschrijving van de dekking Grondslag van de verzekering 2 Dekkingsgebied 3 Het begrip ongeval

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen t.b.v. (para)medici Voorwaarden modelnummer POM-10

Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen t.b.v. (para)medici Voorwaarden modelnummer POM-10 Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen t.b.v. (para)medici Voorwaarden modelnummer POM-10 Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden. De woorden die cursief zijn

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Ongevallenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 400-92 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen Definities 1 Omschrijving van de dekking Grondslag van de verzekering 2 Dekkingsgebied 3 Het begrip

Nadere informatie

SUPER EXCELLENT ONGEVALLENVERZEKERING

SUPER EXCELLENT ONGEVALLENVERZEKERING Levob Schadeverzekering N.V. postbus 420 3830 AL Leusden (NL) tel 033 434 44 44 fax 033 434 43 33 SUPER EXCELLENT ONGEVALLENVERZEKERING Algemene voorwaarden (model nr. MS 0201) Artikel 1 DEFINITIES 1.1

Nadere informatie

Evenementenverzekering Rubriek 3 Ongevallenverzekering

Evenementenverzekering Rubriek 3 Ongevallenverzekering Evenementenverzekering Rubriek 3 Home 1 Evenementenverzekering Rubriek 3 Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Omschrijving van de dekking Recht op uitkering Uitsluitingen

Nadere informatie

ONGEVALLENVERZEKERING VOOR INZITTENDEN VAN EEN AUTO

ONGEVALLENVERZEKERING VOOR INZITTENDEN VAN EEN AUTO Levob Schadeverzekering N.V. postbus 420 3830 AL Leusden (NL) tel. 033 434 44 44 fax 033 434 43 33 ONGEVALLENVERZEKERING VOOR INZITTENDEN VAN EEN AUTO Algemene voorwaarden (model nr. My 0231) INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009

Bijzondere Voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009 Bijzondere Voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009 Bijzondere voorwaarden BromfietsVoordeelPolis Persoonlijke Ongevallen Opzittenden BVPPOO1009 1 / 6 Rubriek Verkeer

Nadere informatie

Ongevallenverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Waar is de verzekering geldig? 2 1.3 Wie is de begunstigde?

Ongevallenverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Waar is de verzekering geldig? 2 1.3 Wie is de begunstigde? Polismantel 3554 Ongevallenverzekering Inhoud Artikel 1 Algemeen 1.1 Wie is verzekerd? 2 1.2 Waar is de verzekering geldig? 2 1.3 Wie is de begunstigde? 2 Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2.1 Dekking

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Polismantel 400-92 Ongevallenverzekering Artikel 303-10.1504 Datum 1 april 2015 Inhoud pagina Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 3 Artikel 1 Definities 3 Hoofdstuk 2 Omschrijving van de dekking 3 Artikel

Nadere informatie

Ongevallenverzekering Inzittenden (OVI) HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING. Artikel 1.

Ongevallenverzekering Inzittenden (OVI) HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN HOOFDSTUK 2 OMSCHRIJVING VAN DEKKING. Artikel 1. EAG Polis Algemene Voorwaarden EAG-POI15 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden EAG Pakket. Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden en de polisvoorwaarden EAG Pakket gelden deze

Nadere informatie

PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN

PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN PAKKETVERZEKERINGEN voor PARTICULIEREN Bijzondere voorwaarden Deze bijzondere voorwaarden vormen één geheel met de algemene voorwaarden en de begrippenlijst. De woorden die cursief zijn gedrukt zijn omschreven

Nadere informatie

NnL. Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING OVI

NnL. Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING OVI Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Polisvoorwaarden PP 3356-01 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Mij. N.V. Ongevallenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 400-97 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 Dekkingsgebied 2 Begrip ongeval 3 Recht op uitkering

Nadere informatie

c#!!! beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering

c#!!! beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering c#!!! cen tiwui beheer- Polisvoorwaarden bij de Huiseigenaren- en de Huurdersverzekering Elders Lopende verzekeringen Artikel 6 Indien op het moment van de schade de verzekerde voorwerpen ook elders tegen

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02

Allianz Nederland Schadeverzekering. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02 Allianz Nederland Schadeverzekering Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Polis het polisblad, de

Nadere informatie

DK100 Bijzondere Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering

DK100 Bijzondere Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering DK100 Bijzondere Voorwaarden Gezinsongevallenverzekering Deze voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden. Woorden welke cursief geschreven worden, worden nader beschreven in artikel 9 Nadere

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Omschrijving van de dekking

Hoofdstuk 1 Omschrijving van de dekking Evenementenverzekering Voorwaardenblad 97.3 Rubriek 3 Ongevallenverzekering Hoofdstuk 1 Omschrijving van de dekking Artikel 1 Ongeval. 1.1. Onder een ongeval krachtens deze verzekering wordt verstaan:

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering nr Begripsomschrijvingen. 2. Omschrijving van de dekking

Voorwaarden Ongevallenverzekering nr Begripsomschrijvingen. 2. Omschrijving van de dekking Voorwaarden Ongevallenverzekering nr. 1349 De voorwaarden zijn gegroepeerd in de volgende hoofdstukken. 1. Begripsomschrijvingen 5. Premie 2. Omschrijving van de dekking 6. Wijzigingen 3. Uitsluitingen

Nadere informatie

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 2. Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2

Voorwaarden Verzekerd met Advies Ongevallenverzekering. Inhoud. Artikel 1 Algemeen 2. Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2 Inhoud Artikel 1 Algemeen 2 Artikel 2 Welke schade vergoeden wij? 2 Artikel 3 Welke schade vergoeden wij niet? _ 3 Artikel 4 Wat moet verzekerde doen bij schade? 4 Artikel 5 Wanneer kunnen wij de verzekering

Nadere informatie

COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING

COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING COLLECTIEVE ONGEVALLENVERZEKERING Voorwaarden van verzekering ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen In deze verzekeringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 AMEV: AMEV Schadeverzekering N.V., Archimedeslaan

Nadere informatie

VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING BIJ OVERLIJDEN BETER AF PLUS PAKKET. Model 18320-0102

VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING BIJ OVERLIJDEN BETER AF PLUS PAKKET. Model 18320-0102 VOORWAARDEN ONGEVALLENVERZEKERING BIJ OVERLIJDEN BETER AF PLUS PAKKET Model 18320-0102 ALGEMENE VOORWAARDEN d e f Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1 maatschappij:

Nadere informatie

Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING OVI

Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen. Hoofdstuk 2 Omschrijving van dekking DEKKING OVI NnL Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Polisvoorwaarden PP 3356-02 Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden nr. 1121 1. 1. Begripsomschrijvingen. 2. Omschrijving van de dekking

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden nr. 1121 1. 1. Begripsomschrijvingen. 2. Omschrijving van de dekking Voorwaarden Ongevallenverzekering voor Inzittenden nr. 1121 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerde: degene, die met toestemming van een daartoe bevoegd persoon gebruik maakt van het motorrijtuig. 1.2

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittendenverzekering Versie 2003.01

Bijzondere Voorwaarden Ongevallen Inzittendenverzekering Versie 2003.01 Deze Bijzondere Voorwaarden vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden en de Algemene Begripsomschrijvingen. Veel verzekeringsbegrippen lichten wij toe in de Algemene Begripsomschrijvingen. Een aantal

Nadere informatie

VvE Pakket Ongevallen

VvE Pakket Ongevallen VvE Pakket Ongevallen Versie 1.0 Informatie voor de ondernemer Belangrijk De Ongevallenverzekering vormen één geheel met de Algemene Voorwaarden VvE Pakket. De Algemene Voorwaarden zijn op het hele pakket

Nadere informatie

Gezins Ongevallen Basis Bijzondere voorwaarden

Gezins Ongevallen Basis Bijzondere voorwaarden Goudse Verzekering Maatschappij N.V. Postbus 9 2800 MA Gouda, Nederland Tel. (0182) 544 544 formuliernr. 933 Gezins Ongevallen Basis Bijzondere voorwaarden Verzekerde bedragen pakket 1 pakket 2 pakket

Nadere informatie

Persoonlijke Ongevallenverzekering

Persoonlijke Ongevallenverzekering Persoonlijke Ongevallenverzekering Voorwaarden Polismantel PO9807/juli 1998 12 09 10-09 1 12 09 10-09 NHS.indd 1 20-07-10 13:46 Begripsomschrijvingen Artikel Definities 1 Omvang van de dekking Grondslag

Nadere informatie

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor inzittenden nr. 1317

Voorwaarden Ongevallenverzekering voor inzittenden nr. 1317 Voorwaarden Ongevallenverzekering voor inzittenden nr. 1317 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Verzekerde: degene, die met toestemming van een daartoe bevoegd persoon gebruik maakt van het motorrijtuig. 1.2

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 2

Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 2 Bijzondere Voorwaarden Premievrijstelling V6 Versie januari 2011 VRIJSTELLING VAN PREMIEBETALING BIJ ARBEIDSONGESCHIKTHEID voor bij Elips Life AG ondergebrachte verzekeringen 1 Bij de toepassing van deze

Nadere informatie

Allianz Global Risks Nederland. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02. Global Risks

Allianz Global Risks Nederland. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02. Global Risks Allianz Global Risks Nederland Global Risks Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 02 Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Polis het polisblad,

Nadere informatie

Particulier ZekerheidsPakket Ongevallenverzekering - ONG 2.1

Particulier ZekerheidsPakket Ongevallenverzekering - ONG 2.1 Bijzondere voorwaarden Particulier ZekerheidsPakket Ongevallenverzekering - ONG 2.1 INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Definities Pagina 2 Artikel 2: Dekking Pagina 3 Artikel 3: Uitsluitingen Pagina 4 Artikel 4:

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Gezinsongevallen 0112. Inhoudsopgave

Aanvullende voorwaarden Gezinsongevallen 0112. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Begunstigde(n) 1.2 Blijvende invaliditeit 1.3 Gebeurtenis 1.4 Geneeskundige kosten 1.5 Ongeval 1.6 Onzeker voorval 1.7 Verzekerden 1.8 Ziekenhuis 1.9

Nadere informatie

Garageverzekering - Bijzondere Voorwaarden Rubriek Ongevallen G6

Garageverzekering - Bijzondere Voorwaarden Rubriek Ongevallen G6 - Bijzondere Voorwaarden Rubriek Ongevallen G6 Model GPO 06-1 (52462) European Warranty Services B.V. Office: +31 (0)88.054.50.00 Mail: info@ewsinsurance.eu Inhoud Algemeen Artikel 1 Aanvullende begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Ongevallenverzekering

Ongevallenverzekering Ongevallenverzekering Polisvoorwaarden Polismantel 400-77 Wegwijzer (Tussen haakjes de bijzondere bepalingen bij de Jeugdongevallenverzekeringen). zie artikel Dekking - het begrip ongeval 1 (12) - omvang

Nadere informatie

Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Polisvoorwaarden PP 3356-02 Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Deze polisvoorwaarden vormen één geheel met de polisvoorwaarden ZekerheidsPakket Particulieren (ZPP). Bij verschil tussen deze polisvoorwaarden

Nadere informatie

1.2 Verzekeringnemer: Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig op het polisblad is vermeld.

1.2 Verzekeringnemer: Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig op het polisblad is vermeld. 481-97 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Maatschappij: Nationale-Nederlanden Schadeverzekering Maatschappij N.V. 1.2 Verzekeringnemer: Degene met wie de verzekering is aangegaan en die als zodanig op

Nadere informatie

Collectieve Ongevallenverzekering voor inzittenden van auto's

Collectieve Ongevallenverzekering voor inzittenden van auto's Collectieve Ongevallenverzekering voor inzittenden van auto's Polisvoorwaarden Polismantel 448-84 Wegwijzer zie artikel Begripsomschrijvingen 1 - de maatschappij 1.1 - verzekerden 1.2 - ongeval 1.3 - het

Nadere informatie

Van der Linden Assuradeuren

Van der Linden Assuradeuren Bijzondere Voorwaarden Ongevallenverzekering Naast de algemene voorwaarden Van der Linden Alles onder één Dakpakket zijn voor de Ongevallenverzekering tevens onderstaande bijzondere voorwaarden Ongevallenverzekering

Nadere informatie

Gezinsongevallenverzekering

Gezinsongevallenverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Gezinsongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden GO 07 S1644.75 Inhoud Art. 1 Dekking Art. 2 Begunstigden Art. 3 Uitsluitingen Art. 4 Uitkering bij overlijden

Nadere informatie

Ongevallenverzekering inzittenden. Inhoud. Wat u vooraf moet weten. Vragen. Verzekeringsvoorwaarden RHN-MRPOI002 november 2015

Ongevallenverzekering inzittenden. Inhoud. Wat u vooraf moet weten. Vragen. Verzekeringsvoorwaarden RHN-MRPOI002 november 2015 Ongevallenverzekering inzittenden Verzekeringsvoorwaarden RHN-MRPOI002 november 2015 Inhoud 1 Begripsomschrijvingen... 2 1.1 Verzekeraar... 2 1.2 Verzekeringnemer... 2 1.3 Verzekerde... 2 1.4 Motorrijtuig...

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen Inzittendenverzekering

Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen Inzittendenverzekering MRT POI - LVP 09.01 Bijzondere voorwaarden Persoonlijke Ongevallen Inzittendenverzekering Luyten Voordeel Pakket Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel

Nadere informatie

Uitleg van de onderstreepte begrippen vindt u onderaan deze voorwaarden bij Wat bedoelen wij met?.

Uitleg van de onderstreepte begrippen vindt u onderaan deze voorwaarden bij Wat bedoelen wij met?. N.V. Univé Schade Voorwaarden Ongevallenverzekering versie 2 Het is belangrijk dat u precies weet wat u kunt verwachten van deze ongevallenverzekering. In deze voorwaarden staat waarvoor de verzekering

Nadere informatie

Waar kunt u of een nabestaande terecht na een ongeval?

Waar kunt u of een nabestaande terecht na een ongeval? N.V. Univé Schade Voorwaarden Ongevallenverzekering versie 1 Belangrijke informatie Wij vinden het belangrijk dat u precies weet wat u kunt verwachten van uw ongevallenverzekering. In deze voorwaarden

Nadere informatie

Collectieve Ongevallenverzekering

Collectieve Ongevallenverzekering Allianz Nederland Schadeverzekering N.V. Collectieve Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden COV 07 Grondslag van de verzekering Deze verzekering beantwoordt tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611

ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 ALGEMENE VOORWAARDEN Casco Eigendommen Vrijwilligers V1611 Arcadialaan 36a 1813 KN Alkmaar Postbus 1015 1810 KA Alkmaar T 072 541 41 51 F 072 540 82 66 home@raetsheren.nl www.raetsheren.nl Deze Algemene

Nadere informatie

VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK ONGEVALLEN IN(OP)ZITTENDEN. Inhoudsopgave

VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK ONGEVALLEN IN(OP)ZITTENDEN. Inhoudsopgave PK080-14/6 VRIJWILLIGERSVERZEKERING GEMEENTEN - RUBRIEK ONGEVALLEN IN(OP)ZITTENDEN Inhoudsopgave art. Begripsomschrijvingen 1 Strekking van de verzekering 2 Omvang van de dekking 3 Beperkingen en uitsluitingen

Nadere informatie

Allianz Nederland Schadeverzekering. Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden ONG 03. Inhoud

Allianz Nederland Schadeverzekering. Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden ONG 03. Inhoud Allianz Nederland Schadeverzekering Ongevallenverzekering Verzekeringsvoorwaarden ONG 03 Inhoud Art. 1 Dekking Art. 2 Begunstigden Art. 3 Uitsluitingen Art. 4 Uitkering bij overlijden (A) Art. 5 Uitkering

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 2007

Aanvullende voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 2007 Aanvullende voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 2007 Aanvullende voorwaarden Gezinsongevallenverzekering 2007 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Begunstigde(n) 1.2 Blijvende invaliditeit

Nadere informatie